Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα 1 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της Εταιρείας 7 5. Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και Κανάλια ιανοµής Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Εταιρείες Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη Θυγατρικές Εταιρείες Συνδεδεµένες Εταιρείες Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εταιρέια ιάρθρωση και Οργανόγραµµα της Εταιρείας Οργανόγραµµα της Εταιρείας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Ανθρώπινο υναµικό Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Σηµαντικές Πληροφορίες για τον Όµιλο Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Στοιχεία Κλάδου Αλευροβιοµηχανίας Γενικά Στοιχεία Κλάδου Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Η Αγορά των Προϊόντων Αλευροβιοµηχανίας Μερίδια Αγοράς Συµπεράσµατα και Προοπτικές του Κλάδου Συγκριτικά Στοιχεία Εταιρειών Κλάδου Πληροφορίες που αφορούν τους Μετόχους και τις Μετοχές Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ικαιώµατα Μετόχων Παρουσίαση Χρηµατιστηριακών Στοιχείων Μετοχής Μύλοι Λούλη Α.Ε Συµµετοχές Μελών.Σ. και Κυρίων Μετόχων στο.σ. ή στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Συµµετοχές της Εταιρείας µε τις Συνδεδεµένες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Εταιρικές Ανακοινώσεις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Παράρτηµα 93 1

3 11.. ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΙΙΟΙΙΚΚΗΤΤΙΙΚΚΟΥΥ ΣΣΥΥΜΒΒΟΥΥΛΛΙΙΟΥΥ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2005 Το 2005 η εταιρεία µας επανήλθε στην κερδοφορία µετά από δύο ζηµιογόνες χρήσεις στην Ελλάδα και τρεις στον Όµιλο. Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου -τα στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης- τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρείας για την χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 σε σχέση µε τα αντίστοιχα της δεκαοκτάµηνης χρήσης 1/1/2003 έως 31/12/2005, διαµορφώθηκαν ως εξής: 1/1/ /12/2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/7/ /12/2004 % 1/1/ /12/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/ /12/2004 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,10% ,67% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ,06% ,24% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,71% ,07% ΚΕΡ Η - ΖΗΜΙΕΣ META ΦΟΡΩΝ ,76% ,00-81,30% ΚΕΡ ΟΣ - ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ -0,0407-0, ,76% -0,0474-0, ,32% * Σηµ. Η προηγούµενη περίοδος αφορά 18µηνη χρήση Τα πιο σηµαντικά γεγονότα του 2005 πέραν βεβαίως των δύο βασικότερων που αφορούν πρώτον, στην επαναφορά στην κερδοφορία και δεύτερον, στην πλήρη λειτουργία όλων των βιοµηχανικών µονάδων συµπεριλαµβανοµένης και της Αλβανίας- ήταν τα ακόλουθα: α. η ολοκλήρωση την 31η Ιανουαρίου 2005 της συγχώνευσης των εταιρειών της Ρουµανίας MOARA LOULIS S.A και MOPAN S.A. µε την απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη και τη µετονοµασία στην συνέχεια σε LOULIS S.A. β. η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην L.I.F.E. (Bulgaria) την 30η Μαρτίου 2005 κατά και η συµµετοχή στη συνέχεια αυτής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της LOULIS MEL A.D. κατά το ισόποσο. γ. η πώληση την 29η Σεπτεµβρίου 2005 του οικοπέδου των παλαιών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της TITAN S.A. στο Βουκουρέστι έναντι 4 εκ.. Όσον αφορά τις οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας -οι οποίες θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµες όσον αφορά τα απόλυτα µεγέθη µε τις επιδόσεις της περασµένης χρήσης λόγω του δεκαοκταµήνουέχουµε να σας αναφέρουµε τα εξής: Οι αλέσεις στην Ελλάδα για το 2005 έφτασαν τις 252 χιλ. τόνους έναντι 229 χιλ. τόνων το 2004, σηµειώνοντας αύξηση 10%, ενώ στον Όµιλο έφτασαν τις 597 χιλ. τόνους έναντι 511 χιλ. τόνων, σηµειώνοντας σηµαντικότατη αύξηση 16,8%. 2

4 Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα ανήλθε στα 67,516 εκατοµµύρια έναντι 108,322 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 40,805 εκατοµµύρια ή ποσοστό -37,7 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 131,189 εκατοµµύρια έναντι 208,577 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 77,388 εκατοµµύρια ή ποσοστό -37,1 %. Το κόστος πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα 52,031 εκατοµµύρια έναντι 88,639 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 36,607 εκατοµµύρια ή ποσοστό -41,30 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθε στα 104,632 εκατοµµύρια έναντι 171,837 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 67,702 εκατοµµύρια ή ποσοστό -39,11 %. Τα Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως στην Ελλάδα ανήλθαν στα 15,484 εκατοµµύρια έναντι 19,683 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 4,198 εκατοµµύρια ή ποσοστό -21,33 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 26,556 εκατοµµύρια έναντι 36,740 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 10,183 εκατοµµύρια ή ποσοστό -27,72 %. Ως ποσοστό όµως επί των πωλήσεων µεταβλήθηκαν σηµαντικά σηµειώνοντας αύξηση στην Ελλάδα από 18,17% σε 22,93%, ενώ στον Όµιλο η αύξηση ήταν από 17,61% σε 20,24%. Τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 15,474 εκατοµµύρια έναντι 20,012 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 4,537 εκατοµµύρια ή ποσοστό -22,67 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 27,187 εκατοµµύρια έναντι 38,466 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 11,278 εκατοµµύρια ή ποσοστό -29,32 %. Τα χρηµατοοικονοµικά µας αποτελέσµατα (έξοδα-έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα 4,587 εκατοµµύρια έναντι 10,505 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 5,918 εκατοµµύρια ή ποσοστό -56,34 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 8,414 εκατοµµύρια έναντι 15,232 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 6,817 εκατοµµύρια ή ποσοστό -44,76 %. Οι συνολικές αποσβέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,053 εκατοµµύρια έναντι 4,443 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 1,390 εκατοµµύρια ή ποσοστό -31,29 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 7,165 εκατοµµύρια έναντι εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση εκατοµµύρια ή ποσοστό %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 7,127 εκατοµµύρια έναντι 12,339 εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 5,211 εκατοµµύρια ή ποσοστό -42,24 % και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα εκατοµµύρια έναντι εκατοµµυρίων το προηγούµενο 18µηνο παρουσιάζοντας µείωση 1,703 εκατοµµύρια ή ποσοστό -10,06 %. Ως ποσοστό όµως επί των πωλήσεων σηµείωσαν µικρή µείωση στην Ελλάδα από 11,39% σε 10,56%, ενώ στον Όµιλο σηµείωσαν αύξηση από 8,12% σε 11,61%. Κατόπιν όλων αυτών, τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα 0,216 εκατοµµύρια κέρδη έναντι 3,060 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 18µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 0,384 εκατοµµύρια κέρδη έναντι 8,158 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 18µηνο. Τέλος δε, τα αποτελέσµατα µετά φόρων της χρήσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα 0,788 εκατοµµύρια ζηµιές, έναντι 4,217 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 18µηνο και αντίστοιχα στον Όµιλο ανήλθαν στα 0,676 εκατοµµύρια ζηµιές έναντι 9,339 εκατοµµυρίων ζηµιές το προηγούµενο 18µηνο. Λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών η εταιρεία δεν θα διανέµει µέρισµα κατά την χρήση αυτή. Η ιοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι το 2005 υπήρξε επιτυχηµένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρά την σταθερότητα του κλάδου ο Όµιλος παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις κατ όγκο κατά 16,8%. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της κατ όγκο κατά 11,09%, διευρύνοντας έτσι το µερίδιο της αγοράς που κατέχει. Επιπλέον, αύξησε το περιθώριο µικτού κέρδους από 18,17% σε 22,93%. Στο εξωτερικό µαζί µε την λειτουργία για πρώτη ολόκληρη χρονιά και της εταιρείας στην Αλβανία- η εταιρεία σηµείωσε αύξηση πωλήσεων κατ όγκο κατά 22,3%, βελτιώνοντας όµως ελάχιστα το περιθώριο µικτού κέρδους από 17,01% σε 17,39% -κυρίως λόγω της µεγάλης µείωσης των τιµών που σηµειώθηκε σε όλες αυτές τις χώρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Βουλγαρία ενώ είχαµε αύξηση κατ όγκο 45,9%, η αύξηση σε αξία ήταν µόνο 1,9%. Για το 2006 περιµένουµε να αποδώσει η µεγάλη αυτή άνοδος των πωλήσεών µας, βελτιώνοντας τα µεγέθη τόσο σε ποσότητα όσο και στα περιθώρια της κερδοφορίας µας. 3

5 Στόχος της εταιρείας για την χρήση 2006 είναι εκτός βέβαια από τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στις αγορές που δραστηριοποιείται- και η ανάπτυξη νέων καταναλωτικών προϊόντων στο εξωτερικό που θα αποφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Στην Ρουµανία ήδη από τον Σεπτέµβριο του 2005 παράγονται προϊόντα κατεψυγµένης ζύµης τα οποία διατίθενται τόσο από τα καταστήµατά µας όσο και από αλυσίδες fast food, η πορεία των οποίων κρίνεται άκρως ικανοποιητική. Επίσης έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα γραµµή toast η οποία παράγει προϊόντα ανωτέρας ποιότητος. Στην Αλβανία επίσης έχει ξεκινήσει η παραγωγή αλεύρων συσκευασίας του ενός και δύο κιλών τα οποία διατίθενται στην τοπική αγορά. Η µεγάλη πρόκληση όµως για την εταιρεία µας πρόκειται να έρθει τον Ιανουάριο του 2007 όταν η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα ενταχθούν, όπως αναµένεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα δεδοµένα που θα επιφέρει η ένταξη αυτή -όπως, για παράδειγµα, η άρση των δασµών- αναµένεται να αλλάξουν ριζικά το προφίλ της αγοράς στο χώρο των τροφίµων γενικά και της αλευροβιοµηχανίας ειδικότερα. Πρόβλεψή µας είναι ότι µε το άνοιγµα των συνόρων η αγορά θα περάσει ένα µεταβατικό στάδιο που θα οδηγήσει όµως τελικά σε µία ισορροπία όσον αφορά τη σχέση τιµής και ποιότητας. Στο νέο αυτό περιβάλλον η εταιρεία µας αναµένεται να έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού µε δεδοµένα ότι: πρώτον, έχει ήδη αναπτύξει πολύ έντονη επιχειρηµατική δραστηριότητα στις υπό ένταξη προαναφερόµενες χώρες και δεύτερον, είναι σήµερα η µόνη που έχει τόσο την υποδοµή όσο και την τεχνογνωσία να παρέχει στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας µία γκάµα προϊόντων µε εξαιρετικά υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στη νέα αγορά λοιπόν ο Όµιλος Λούλη θα είναι ο πρώτος που θα µπορέσει να αντιµετωπίσει την πρόκληση να προσφέρει άριστο τελικό προϊόν στην ιδανική σχέση ποιότητας-τιµής αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις µεγάλες επενδύσεις που έκανε στις εν λόγω χώρες και δικαιώνοντας έτσι τις επιλογές µας. Κύριοι Μέτοχοι, κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούµε να εγκρίνεται τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 77ης Εταιρικής Χρήσης (1/1/ /12/2005) που ακολουθούν την παρούσα έκθεση. Σούρπη Μαγνησίας, 16 Μαρτίου 2006 Το ιοικητικό Συµβούλιο 4

6 22.. ΣΣΥΥΝΟΠΤΤΙΙΚΚΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΑΑ ΜΕΕΓΓΕΕΘΗ ΟΜΙΙΛΛΟΥΥ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2005 1/7/ /12/ /12/2004 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών , , ,00-37,1% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) , , ,00-26,4% % επί Κύκλου Εργασιών 20,6% 17,6% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,00 7,3% % επί Κύκλου Εργασιών 6,2% 3,6% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , , ,00-10,1% % επί Κύκλου Εργασιών 11,6% 8,1% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , , ,00-104,7% % επί Κύκλου Εργασιών 0,3% -3,9% Μείον φόροι , , ,00-10,1% Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , , ,00-92,8% % επί Κύκλου Εργασιών -0,5% -4,5% Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,00 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,00 * Σηµ. Η προηγούµενη περίοδος αφορά 18µηνη χρήση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 1/1/2005 1/7/ /12/ /12/2004 ιαφορά % Κύκλος Εργασιών , , ,00-37,7% Μικτά κέρδη / (ζηµιές) , , ,00-21,1% % επί Κύκλου Εργασιών 22,9% 18,1% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,00-48,4% % επί Κύκλου Εργασιών 6,0% 7,3% Kέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , , ,00-42,2% % επί Κύκλου Εργασιών 10,6% 11,4% Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων , , ,00-107,1% % επί Κύκλου Εργασιών 0,3% -2,8% Μείον φόροι , , ,00-13,2% Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , , ,00-81,3% % επί Κύκλου Εργασιών -1,2% -3,9% * Σηµ. Η προηγούµενη περίοδος αφορά 18µηνη χρήση 5

7 33.. ΠΛΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗ ΣΣΥΥΝΤΤΑΑΞΞΗ ΤΤΟΥΥ ΕΕΤΤΗΣΣΙΙΟΥΥ ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΥΥ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της δραστηριότητας, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/372/ του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετησίου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, ιευθύνων Σύµβουλος, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Ο κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, Υπεύθυνος Οικονοµικής Ανάλυσης, Σπετσών 1, Κερατσίνι , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία βάσει της σχετικής νοµοθεσίας ελέγχεται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις εξαµήνου, της 30/6 και 31/12 κάθε χρήσης, καθώς επίσης και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τις ετήσιες καταστάσεις Ταµειακών Ροών της εταιρείας και τις ενοποιηµένες. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου Λούλη για τις χρήσεις που έκλεισαν στις 30/6/2002, 30/6/2003 διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Βενετία Τριαντοπούλου-Αναστασοπούλου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: , ενώ για την 18µηνη χρήση που έκλεισε την 31/12/2004 και για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2005 ο Ορκωτός Ελεγκτής Ιωάννης Αναστασόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ , κάτοικος Αθηνών, Κονιάρη 45, , τηλ.: Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στη συνέχεια του πάροντος δελτίου, στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η οικονοµική χρήση για την Εταιρεία διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε τις παρακάτω Ανώνυµες θυγατρικές της εταιρείες στις οποίες συµµετέχει και τα αποτελέσµατα των οποίων περιλαµβάνει στις Ενοποιηµένες Λογιστικές και Οκονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει και είναι ελεγµένες από Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd έδρα Λευκωσία, Κύπρος LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd έδρα Λευκωσία, Κύπρος ATLAS S.A. έδρα Τίρανα, Αλβανία SC LOULIS S.A. έδρα Βουκουρέστι, Ρουµανία SC TITAN S.A. έδρα Βουκουρέστι, Ρουµανία LOULIS MEL BULGARIA S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία SOFIA MEL S.A. έδρα Σόφια, Βουλγαρία 6

8 44.. ΙΙΣΣΤΤΟΡΡΙΙΚΚΗ ΑΑΝΑΑ ΡΡΟΜΗ ΤΤΗΣΣ ΠΟΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ Η παρουσία του «Μύλου» έγινε σχεδόν ταυτόχρονα µε την έναρξη της Βιοµηχανικής Ζώνης της πόλης του Βόλου. Η οικογένεια Λούλη διέθετε ένα µικρό πετρόµυλο στην Αετοράχη της Ηπείρου από το έτος 1782, τον οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων, όταν οι τελευταίοι τον έκαψαν και να µετακοµίσει στο Βόλο. Το έτος 1914, οι Αφοί Λούλη αγόρασαν ένα µικρό ατµόµυλο στην περιοχή Παλιά Βόλου από την Εταιρεία «Χαντζηνίκος και Ξύδης», τον οποίο και εκσυγχρόνισαν. Το 1927, µετά τη µετατροπή της Εταιρείας σε «Αφοι Λούλη Α.Ε.», η δυναµικότητα του Μύλου αυξήθηκε σε 120 τόνους το 24ωρο. Το 1975 το εργοστάσιο µεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, όπου και ξεκίνησε µια νέα πορεία της Εταιρείας υπό τη ιοίκηση του Κωνσταντίνου Λούλη. Κατόπιν διαδοχικών επεκτάσεων, η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας του Βόλου ανήλθε το 1985 σε 700 τόνους αλεστικής ικανότητος το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας σίτου και τόνων ετοίµων προϊόντων. Το 1989 ανακαινίστηκε σε ιδιόκτητο χώρο 5,5 στρεµµάτων το υποκατάστηµα Αθηνών στο Αιγάλεω. Κατασκευάστηκαν ταινίες φόρτωσης-εκφόρτωσης µε στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών στο Νοµό Αττικής και των Νήσων του Αιγαίου, µειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη φόρτωσης-εκφόρτωσης. Το 1992, σε επίσης ιδιόκτητο χώρο 2 στρεµµάτων, ιδρύθηκε το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης στο Καλοχώρι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Νοµού Θεσσαλονίκης και της υτικής Μακεδονίας. Ως το 1992, η διακίνηση των προϊόντων της Εταιρείας στην Μακεδονία γινόταν µέσω αντιπροσώπων. Με τη δηµιουργία του υποκαταστήµατος, η Εταιρεία κατόρθωσε να ελέγχει καλύτερα τις πωλήσεις και να εξυπηρετεί πιο αποτελεσµατικά τους πελάτες της, ακόµα και τους µακρινούς. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των πωλήσεων από σακιά σε σακιά αλεύρι το µήνα. Τον Ιούνιο του 1995 αγοράστηκε ο «Μύλος Σιµιτζή» στο Ποδοχώρι Καβάλας, δυναµικότητας 120 τόνων το 24ωρο και αποθηκευτικής δυναµικότητας τόνων σίτου. Τον Ιούλιο του 1996, µετά από πλήρη ανακαίνιση, άρχισε να λειτουργεί ως δεύτερη παραγωγική µονάδα καλύπτοντας τις ανάγκες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αγοράζοντας το σιτάρι από την περιοχή της Θράκης και πουλώντας το αλεύρι στην Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία µείωσε στο ελάχιστο τα µεταφορικά κόστη, τα οποία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό επί του συνολικού κόστους. Τον Αύγουστο του 1995 ολοκληρώθηκε η αγορά στην περιοχή Σούρπης Μαγνησίας παραθαλάσσιας έκτασης 84 στρεµµάτων, µε σκοπό τη δηµιουργία επιλιµένιων εγκαταστάσεων µε συγκρότηµα παραλαβής, αποθηκεύσεως και άλεσης δηµητριακών. Η επένδυση αυτή υπήχθη στον Αναπτυξιακό Νόµο 1892/90 και στην συνέχεια στον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98. Τον Ιούνιο του 1996 αγοράσθηκε το συγκρότηµα Παρθένη στην Καρδίτσα που περιελάµβανε τα εξής: 7 αποθηκευτικό συγκρότηµα (SILOS) τόνων στην Καρδίτσα. Το αποθηκευτικό αυτό συγκρότηµα µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Σούρπης µετά την ολοκλήρωση της επιλιµένιας επένδυσης και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τα στάρια της εταιρείας που εκφορτώνονται στον λιµένα, ξηραντήριο µετρικών τόνων το 24ωρο, σε έκταση 30 στρεµµάτων, το οποίο µεταφέρθηκε στην Ρουµανία, καθώς και πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό µίας διπλής γραµµής παραγωγής, συνολικής αλεστικής δυναµικότητος 150 τόνων µαλακού σίτου ή 100 τόνων σκληρού σίτου το 24ωρο, µε SILO τόνων. Η εν λόγω παραγωγική µονάδα από τον Οκτώβριο του 1996 ετέθη σε λειτουργία ως τρίτη παραγωγική µονάδα, για να καλύπτει µέρος των εξαγωγικών αναγκών προς Αλβανία. Τον Σεπτέµβριο του 1997 ο µύλος σταµάτησε να λειτουργεί, αποσυναρµολογήθηκε και µεταφέρθηκε στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου έγινε συντήρηση. Ήδη ο µύλος αυτός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Cernica στην Ρουµανία, όπου και λειτουργεί από τον εκέµβριο του Τον Φεβρουάριο του 1998 η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγόρασε τον µηχανολογικό εξοπλισµό των Μύλων Μακεδονίας ΜΕΛΙΣΑΡΗΣ Α.Ε., συνολικής δυναµικότητας 400 τόνων/24ωρο, που αποτελείται από δύο µαλακούς µύλους συνολικής δυναµικότητας 300 τόνων και έναν σιµιγδαλόµυλο των 100 τόνων/24ωρο. Οι µύλοι αυτοί

9 µεταφέρθηκαν στην Σούρπη όπου θα συντηρηθούν και στην συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά σε µία από τις εταιρείες του εξωτερικού. Το Μάρτιο του 1999 η Εταιρεία ξεκίνησε το σηµαντικότερο εγχείρηµά της για την εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών του µεγαλύτερου ανταγωνιστή της, της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., εγχείρηµα το οποίο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Ιούνιο του 1999 µε την απόκτηση συνολικά του 50,02% των µετοχών αυτής και φυσικά τον πλήρη επιχειρηµατικό έλεγχο. Το ύψος της αγοράς των µετοχών της ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 40 εκατ. Έτσι, η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. διπλασίασε το ελεγχόµενο από αυτήν µερίδιο στην εγχώρια αγορά φθάνοντας στο 25% περίπου, ενώ παράλληλα ελέγχει τρία σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα (Αθήνα, Βόλο και Καβάλα) µε άριστη γεωγραφική κατανοµή, το µεγαλύτερο και αρτιότερο δίκτυο διανοµής αλεύρων στην χώρα καθώς και τα δύο µεγαλύτερα και ιστορικότερα εµπορικά σήµατα στον κλάδο των αλεύρων στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2000 η εταιρεία εισέφερε τον αποσχισθέντα βιοµηχανικό της κλάδο στην ΓΡΑΦΗ Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΑΦΗ Α.Ε. αρχικά και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. τελικά. H ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. αγοράσθηκε από την ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. όπως επίσης και οι συµµετοχές. Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ήλεγχε πλήρως τις εταιρείες S.C. ΤΙΤΑΝ S.A. και S.C. MOPAN S.A. οι οποίες αποτελούν δύο µεγάλες, σηµαντικές και εν λειτουργία εταιρείες στην Ρουµανία - εγκατεστηµένες στο Βουκουρέστι και στο Targu Mures της Τρανσυλβανίας αντίστοιχα- οι οποίες διαθέτουν σύγχρονους µύλους σίτου και καλαµποκιού, µεγάλες αρτοποιητικές µονάδες και πλέον των 50 καταστηµάτων διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και άλλων ειδών η κάθε µία. Έτσι, µαζί µε τον µύλο, την αρτοποιητική µονάδα και την βιοµηχανία ζυµαρικών της θυγατρικής της ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. S.C. MOARA LOULIS-ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A., εδραιώνεται µία πολύ ισχυρή παρουσία στην Ρουµανία. Το Νοέµβριο του 1999 εγκαινιάστηκε στα Τίρανα Αλβανίας κέντρο διανοµής και µονάδα παραγωγής αρτοσκευασµάτων. Η λειτουργία της µονάδας αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή και οργανωµένη κίνηση στο χώρο της παραγωγής αρτοσκευασµάτων στην αλβανική αγορά. Η µονάδα στεγάζεται σε οικόπεδο τ.µ. που βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία Τιράνων- υρραχίου, απασχολεί συνολικά 10 άτοµα και έχει δυναµικότητα 10τόνους / 24ωρο. Τον Απρίλιο του 2000 η εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µέσω της θυγατρικής L.I.F.E. (Bulgaria) Ltd αγόρασε την SOFIA MILLS S.A. στη Βουλγαρία και ανέλαβε τη διοίκησή της. Ο Μύλος της Σόφιας κατασκευάσθηκε το 1987, είναι ο πλέον σύγχρονος και µεγαλύτερος µύλος της Βουλγαρίας και ο µοναδικός µεγάλος στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Ο σχεδιασµός του έγινε από την ελβετική εταιρία Buhler η οποία προµήθευσε το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού. Ο Μύλος βρίσκεται σε οικόπεδο τ.µ., µόλις 2 χλµ. από το κέντρο της Σόφιας και διαθέτει: τρεις ανεξάρτητες γραµµές αλέσεως σίτου συνολικής δυναµικότητας τόνων ανά 24ωρο, σιλό σίτου τόνων εντός του µύλου σιλό αλεύρου υποπροϊόντων τόνων, δύο µηχανές συσκευασίας αλεύρου 1 και 2 κιλών δυναµικότητας 10 τόνων ανά ώρα, εσωτερικό σιδηροδροµικό δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης σε βαγόνια και ιδιόκτητες αποθήκες και πρατήρια σε 2 σηµεία της Βουλγαρίας. Οι Μύλοι Σόφιας είναι market leader της Βουλγαρικής αγοράς τόσο στο αλεύρι µεγάλης συσκευασίας όσο και στο αλεύρι µικρής συσκευασίας 1 κιλού. Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος Λούλη εδραίωσε την ήδη δυναµική παρουσία του στην αγορά των Βαλκανίων. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία µετονοµάστηκε από ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. σε ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η έδρα της άλλαξε από την ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον ήµο Σούρπης Μαγνησίας. Τον Ιούνιο του 2001 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στις νέες επιλιµένιες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας µε τον νέο µικτό µύλο 300 τόνων ανά 24ωρο. Η µετεγκατάσταση των γραµµών παραγωγής από τη Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2001, οπότε η συνολική δυναµικότητα του νέου µύλου φτάνει τους 850 τόνους ανά 24ωρο, γεγονός που ανεβάζει σηµαντικά την παραγωγική δυναµικότητα του Οµίλου. 8

10 Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκινάει η παραγωγή και διάθεση από την ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. των ενοποιηµένων πλέον προϊόντων των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. Τον Ιούλιο του 2002, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. αγοράζει την γραµµή 200 τον./24h σκληρού σίτου από την ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. προκειµένου να µετεγκατασταθεί στο εργοστάσιο της Σούρπης και να είναι έτοιµη για λειτουργία από τις αρχές του 2003, όπως και έγινε. Τέλος, τον Οκτώβριο του 2002, ξεκίνησε και η νέα γραµµή µικρής συσκευασίας αλεύρων ½ κιλού και 1 κιλού, ενώ από την άνοιξη του 2003, λειτουργεί στη Σούρπη και η µηχανή συσκευασίας σιµιγδαλιού ½ κιλού. Έτσι ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση που στην ολοκλήρωσή της περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλους µαλακού και σκληρού σίτου, τον./24ωρο, σιλό ετοίµων προϊόντων τόνων, σιλό δηµητριακών τόνων, επίπεδες αποθήκες τ.µ. χωρητικότητας τόνων, και, λιµάνι για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση τεσσάρων πλοίων µε ρυθµό 300 τόνων την ώρα. Το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι της ελβετικής εταιρείας Buhler. Τον Νοέµβριο του 2001 άρχισε η λειτουργία του µύλου και της παραγωγής ζυµαρικών στις νέες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου, ενώ τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε και η παραγωγή του αρτεργοστασίου. Η νέα αυτή βιοµηχανία τροφίµων είναι πρότυπη σε όλη την Ευρώπη και περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα: µύλο µε σύγχρονα ελβετικά µηχανήµατα 600 τον./24ωρο µε 3 γραµµές αλέσεως για µαλακό, σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, αρτεργοστάσιο µε µοντέρνα Γερµανικά µηχανήµατα παραγωγής 100 τον./8ωρο, υπεραυτόµατη µονάδα παραγωγής ζυµαρικών µε 4 ανεξάρτητες Ιταλικές µηχανές συνολικής δυναµικότητας 60 τον./24ωρο, καθώς επίσης και, µονάδα παραγωγής Corn Flakes 10 τόνων /24ωρο. Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε η παραγωγή στο αρτεργοστάσιο των νέων εγκαταστάσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην περιοχή CERNICA του Βουκουρεστίου. Τον Οκτώβριο του 2003 ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον Οργανισµό Ιδιωτικοποίησης της Βουλγαρίας συνολικού ποσοστού 18% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. LIFE BULGARIA Ltd. Με την κίνηση αυτή το συνολικό ποσοστό της LIFE BULGARIA Ltd έφτασε το 73%. Σηµειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2000 η L.I.F.E. BULGARIA Ltd. κατείχε µόλις το 41,25% της SOFIA MEL S.A., ποσοστό που έφτασε το 55% τον Ιούλιο του 2003 µε την εξαγορά ποσοστού 13,75%. Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή οµολογιακού δανείου ύψους 75 εκ. µε σκοπό την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της στις τράπεζες. Από το ποσό αυτό αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 44,8 εκ. καθώς και βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού ύψους 30,2 εκ τα οποία η εταιρεία είχε χρησιµοποιήσει την εξαετία προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της προγράµµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η εξαγορά συνολικού ποσοστού 19,6% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας εταιρείας SOFIA MEL S.A. από τη θυγατρική της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. L.I.F.E. BULGARIA Ltd. µετά από δηµόσια προσφορά. Με την κίνηση αυτή η L.I.F.E. BULGARIA Ltd. έγινε ουσιαστικά µε συνολικό ποσοστό 92,6%- ο µοναδικός µεγάλος µέτοχος στη SOFIA MEL S.A. καθώς το υπόλοιπο 7,4% είναι διεσπαρµένο στο επενδυτικό κοινό. Τον Μάρτιο του 2004 (31 Μαρτίου) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της από 31/3/2004 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αριθµ. Πρωτ.Κ2-3553/ ) για την εν λόγω συγχώνευση. Η συγχώνευση αποφασίστηκε µε τις από 15/3/2004 αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευοµένων εταιρειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/

11 Τον Ιούνιο του 2004 (24 Ιουνίου) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως: "Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά, η εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Ιουλίου 2003 θα λήξει την 31η εκεµβρίου 2004". Το Σεπτέµβριο του 2004 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στο νέο εργοστάσιο της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στα Τίρανα Αλβανίας. Έτσι, ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση ύψους 10 εκ. -σε οικόπεδο τ.µ.- η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2003 και περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 300 τόνων ανά 24ωρο, σιλό δηµητριακών χωρητικότητας τόνων, και, επίπεδες αποθήκες τ.µ. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο Ν.2601 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µέσω απορρόφησης της SC MOARA LOULIS S.A. από την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου SC MOPAN S.A. Η νέα εταιρεία µετονοµάσθηκε σε SC LOULIS S.A και είναι θυγατρική της συνδεδεµένης L.I.F.E Ltd. Σήµερα λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό το σύνολο των παραγωγικών µονάδων. 10

12 55.. ΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΓΓΙΙΚΚΗ ΙΙΑΑ ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι οι εξής: Σούρπη Μαγνησίας, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας τόνων ανά 24h και αποτελείται από: Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 300 τόνων µαλακού/σκληρού σίτου ανά 24 h. ύο γραµµές παραγωγικής δυναµικότητας 250 τόνων/24h µαλακού σίτου έκαστη. Γραµµή παραγωγικής δυναµικότητας 200 τόνων/24ωρο σκληρού σίτου. Πετρόµυλο παραγωγικής δυναµικότητας 50 τόνων/24ωρο. Κερατσίνι, µε σύνολο παραγωγικής δυναµικότητας 580 τόνων ανά 24h και αποτελείται από: γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 500 ton/24h µαλακού σίτου και γραµµή παραγωγής δυναµικότητος άλεσης 80 t/24h σίκαλης ή καλαµποκιού. Ποδοχώρι Καβάλας, παραγωγικής δυναµικότητας 100 τόνων/24h µαλακού σίτου. Από τον Μάρτιο του 2003 η µονάδα έχει αναστείλει την λειτουργία της προκειµένου να λειτουργήσει στο µέλλον αποκλειστικά ως µονάδα άλεσης βιολογικών προϊόντων. Η παραγωγική διαδικασία χωρίζεται στα εξής στάδια: Παραλαβή και Aποθήκευση Πρώτης Ύλης Η παραλαβή των πρώτων υλών της Εταιρείας (σίτος µαλακός, σκληρός, σίκαλη, κριθάρι) γίνεται µε 2 τρόπους: από ξηράς, µε φορτηγά, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυναµικότητα 300 τόνων/ώρα και 100 τόνων/ώρα αντίστοιχα 11

13 από θαλάσσης, µε πλοίο, στη βιοµηχανική µονάδα της Σούρπης και στη βιοµηχανική µονάδα Κερατσινίου µε δυνατότητα εκφόρτωσης 300 τόνων/ώρα και 140 τόνων/ώρα αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή οι πρώτες ύλες µεταφέρονται στις πλάστιγγες για να διαπιστωθούν τυχόν υπάρχοντα ελλείµµατα, και στη συνέχεια, µε συστήµατα µεταφοράς (Ρέντλερ), αποθηκεύονται στα αιλό του Μύλου. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και τόνων σίτου στο Κερατσίνι και στη Σούρπη αντίστοιχα. Μετά την παραλαβή και πριν την µεταφορά της πρώτης ύλης στα σιλό, ακολουθείται η διαδικασία του προκαθαρισµού και της απεντόµωσης του σίτου. Στη συνέχεια, το σιτάρι αποθηκεύεται ανάλογα µε την ποιότητα (Μ/Α Γερµανίας, Καναδέζικο, κ.λπ.) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στα ανάλογα αιλό. Στάδιο Καθαρισµού ιαβροχής Σίτου Το σιτάρι από τα ξηρά αµπάρια των καθαριστηρίων -και αφού ακολουθήσει την διαδικασία καθαρισµού- καταλήγει στα αµπάρια διαβροχής, όπου παραµένει, ανάλογα µε την εκάστοτε ποιότητα, καθορισµένο χρονικό διάστηµα ώστε να απορροφήσει την απαραίτητη υγρασία και να είναι πλέον έτοιµο προς άλεση. Στάδιο Παραγωγής Άλεσης Το καθαρό και πλυµένο σιτάρι πέφτει στα κύλινδρα και αλέθεται. Στη συνέχεια το προϊόν (αλεσµένο στάρι) µεταφέρεται µε αεροµεταφορά στους κυκλώνες (αεροφράκτες), όπου ο αέρας διαχωρίζεται από το προϊόν και οδηγείται στα φίλτρα. Κατόπιν, αυτό οδηγείται στα πλάνσιχτερ, όπου γίνεται η διαλογή του αλεύρου (ενδοσπέρµιο κόκκου σταριού) από τα πίτυρα (περικάρπιο) και στην συνέχεια το αλεύρι οδηγείται, µετά από ποικίλες διαδικασίες, στις χαρµανιέρες οµογενοποίησης για να αποθηκευτεί, ενώ ο καρπός οδηγείται για εκ νέου άλεση. Τα υποπροϊόντα (Πίτυρα-Βήτες) οδηγούνται στα σιλό υπορποϊόντων. Στάδιο Προσµίξεως Βασικών Αλεύρων - Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Υπάρχουν 3 αυτόµατα συστήµατα ανάµειξης (τα παρακάτω ισχύουν και για τις δύο βιοµηχανικές µονάδες): Σύστηµα συνεχούς ανάµειξης για την παραγωγή αλεύρων διαφόρων ποιοτήτων ή προµιγµάτων µε δυναµικότητα 30 τόνων/ώρα. Μετά τη διαδικασία ανάµειξης, τα µεν τελικά προϊόντα οδηγούνται στα σιλό αποθήκευσης τελικών προϊόντων ή στα σηµεία ενσάκκισης και συσκευασίας. Τα προµίγµατα µεταφέρονται στο δεύτερο σύστηµα ανάµειξης (Αναµείκτης 1) ο οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ειδικών τύπων λευκών αλεύρων. Το τρίτο σύστηµα ανάµειξης (Αναµείκτης 2) οποίος έχει µια δυναµικότητα 25 τόνων/ώρα, και χρησιµοποιείται στη γραµµή των κίτρινων για την παραγωγή ειδικών τύπων σκληρών αλεύρων. Στα µίξερ 1 και 2 -τα οποία έχουν δυναµικότητα ανάµιξης 20 τόνων/ώρα- µπορούν να παραχθούν κάθε µορφής τελικά προϊόντα, µε απόλυτη ακρίβεια τήρησης συνταγής ανάµιξης. Το µίξερ 3, χρησιµοποιείται για την παραγωγή παραδοσιακού αλεύρου σίκαλης πετρόµυλου. Ενσάκκινση - Αποθήκευση - Φόρτωση Μετά την παραγωγική διαδικασία της ανάµειξης, τα τελικά χύδην προϊόντα οδηγούνται: Στη µεν µονάδα της Σούρπης το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε σακιά των 50 και 25 κιλών από 4 αυτόµατες συσκευαστικές µε ρυθµό 120 τόνων/ώρα, και σε πακέτα του µισού και του ενός κιλού, καθώς επίσης και των 5 και 10 κιλών από 4 συσκευαστικές µηχανές µε δυνατότητα παραγωγής 6 τόνους/ώρα, ενώ στην µονάδα του Κερατσινίου το τελικό προϊόν συσκευάζεται σε σακιά των 50 και 25 κιλών στα ενσακκιστικά συστήµατα βαλβίδας µε ρυθµό 50 τον/ώρα. Στα Σιλό αποθήκευσης τελικών προϊόντων χωρητικότητας και τόνων στη Σούρπη και στο Κερατσίνι αντίστοιχα. Στα Σιλό φόρτωσης χύδην για τη µεταφορά τους µε σιλοφόρα στις Βιοµηχανίες. 12

14 Ο χώρος αποθήκευσης των αλεύρων είναι κάθετος (Sack Silo), µε δυνατότητα αποθήκευσης σάκων στο Κερατσίνι. Ο αποθηκευτικός χώρος των υπολοίπων προϊόντων είναι οριζόντιος µε δυνατότητα αποθήκευσης σάκων και 400 τόνων πακέτου στο Κερατσίνι και αντίστοιχα στη Σούρπη χωρητικότητας τόνων σε τ.µ. Τα σηµεία φόρτωσης στη Σούρπη είναι: 4 σηµεία φόρτωσης σάκων 2 σηµεία φόρτωσης χύδην αλεύρων και σιµιγδαλιών 1 σηµείο φόρτωσης χύδην υποπροϊόντων 4 ράµπες φόρτωσης προϊόντων σε παλέτες καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα απ ευθείας φόρτωσης σάκων σε πλοίο, τόσο µέσω της αποθήκης σάκων, όσο και κατ ευθείαν από τις ενσακιστικές µηχανές. Τα σηµεία φόρτωσης στο Κερατσίνι είναι: 2 σηµεία φόρτωσης σάκων 2 σηµεία φόρτωσης χύδην αλεύρων 1 σηµείο φόρτωσης χύδην σιµιγδαλιού και κίτρινων 2 σηµεία φόρτωσης υποπροϊόντων σε σακιά 1 σηµείο φόρτωσης χύδην υποπροϊόντων καθώς επίσης υπάρχει και η δυνατότητα φόρτωσης σάκων σε πλοίο. Η παρουσία του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα αναφερόµενα στάδια συντελεί ώστε η ποιότητα των προϊόντων της Εταιρείας να είναι σταθερή και σύµφωνα µε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η εταιρεία διαθέτει διπλή πιστοποίηση -ISO & HACCP- για την Βιοµηχανική Μονάδα της Σούρπης. Ο φορέας πιστοποίησης EQA χορήγησε δύο πιστοποιητικά στο µύλο της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στη Σούρπη Μαγνησίας: 13 πιστοποιητικό εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) και πιστοποιητικό εφαρµογής του Συστήµατος ISO 9001:2000 για τον τοµέα Σχεδιασµού, Παραγωγής και ιάθεσης Προϊόντων άλεσης δηµητριακών. Η απόκτηση των δύο πιστοποιητικών είναι µία ακόµα απόδειξη ότι στόχος της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι πάντα η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα µπορούν να ικανοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία αρτοποιού. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα εργοστάσια της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO από το 1996, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι η εταιρεία µας ήταν η πρώτη του κλάδου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε και µία από τις πρώτες στην Ευρώπη.

15 Σηµαντικό είναι ότι οι ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανικής µονάδας στην Σούρπη, είναι πιστοποιηµένες βάσει του ιεθνούς Κανονισµού Ασφαλείας Λιµένων ISPS_CODE(IMO). Επίσης, οι ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανικής µονάδας στην Σούρπη, είναι πιστοποιηµένες και µε ISO διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει σήµερα το 23% της εγχώριας αγοράς, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό του επόµενου ανταγωνιστή της. Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται από 30ετίας και πλέον στον κλάδο των αλεύρων πολυτελείας όπου πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανταγωνισµός είναι λιγότερο έντονος λόγω του περιορισµένου αριθµού µύλων που µπορούν να παράγουν τα άλευρα αυτά. Σε επίπεδο αλέσεων, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. έχει µερίδιο αγοράς 25%, και τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση ενός µεγάλου κύκλου επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κινείται µε γοργούς ρυθµούς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου. Με 7 πρότυπα εργοστάσια συνολικά στην Ελλάδα, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία αναδεικνύεται σε βαλκανική υπερδύναµη στο χώρο των αλεύρων. Κατ αρχήν, το µέγεθος πλέον του Οµίλου δίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστικών εταιρειών. Στην περίπτωση της αγοράς δηµητριακών, για παράδειγµα, ο Όµιλος είναι σε θέση να εξασφαλίζει πρώτη ύλη µε καλύτερους όρους, µε δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή είναι ένας από τους µεγαλύτερους αγοραστές δηµητριακών στην Ευρώπη. Στην Ελληνική αγορά, ο νέος επιλιµένιος Μύλος στη Σούρπη Μαγνησίας σε συνδυασµό µε τον επίσης επιλιµένιο Μύλο του Κερατσινίου αναµένεται να µεγαλώσουν τις οικονοµίες κλίµακας που έχουν ήδη επιτύχει, να ισχυροποιήσουν ακόµα περισσότερο τη θέση τους στην εγχώρια αγορά και να αυξήσουν το µερίδιό τους στις εξαγωγές αλεύρων στις διεθνείς αγορές καθόσον πλέον πραγµατοποιούνται δια της θαλάσσιας οδού χωρίς να µεσολαβεί διακίνηση µε φορτηγά που συµβάλλει στη δυσανάλογη αύξηση του κόστους. Η ευνοϊκή χωροταξική κατανοµή των µονάδων παραγωγής σε συνδυασµό µε ένα ευρύτατο δίκτυο αποθηκών και υποκαταστηµάτων δίνουν µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας στις εταιρείες του Οµίλου τόσο όσον αφορά την προµήθεια, αποθήκευση και διαχείριση των πρώτων υλών όσο και τις πωλήσεις και τη διανοµή των ετοίµων προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά ο Όµιλος αναµένει σειρά από οφέλη που θα προκύψουν από τις συνδυασµένες κινήσεις εισαγωγικού και εξαγωγικού χαρακτήρα ανάµεσα στις εταιρείες στο εξωτερικό και σε αυτές τις κινήσεις επικεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής πολιτικής. Στα Βαλκάνια, µε την πλήρη λειτουργία όλων των µονάδων, κύριο µέληµα γίνεται πλέον η περαιτέρω ανάπτυξη των κατά τόπους εταιρειών. Στη Ρουµανία ο Όµιλος Λούλη ενισχύει καθοριστικά την ήδη κυριαρχική παρουσία του στην εγχώρια αγορά µε την πλήρη λειτουργία των δύο υπερσύγχρονων µονάδων της LOULIS S.A. στο Βουκουρέστι και το Targu Mures Τρανσυλβανίας και τη δηµιουργία έτσι µίας πρότυπης σε όλη την Ευρώπη βιοµηχανίας τροφίµων. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των καταναλωτικών προϊόντων (corn flakes, συσκευασµένο ψωµί, τοστ, ζυµαρικά). Στη Βουλγαρία είναι ορατά τα οφέλη της πλήρους αναδιοργάνωσης και της ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων που ο Όµιλος Λούλη σταδιακά πραγµατοποίησε από τη στιγµή που οι Μύλοι Σόφιας πέρασαν στον έλεγχό του. Το µέγεθος του Μύλου και η απουσία σηµαντικών ανταγωνιστών δηµιουργούν θετικότατες προοπτικές για ακόµα µεγαλύτερα βήµατα. Τέλος, στην Αλβανία µέχρι πρόσφατα ο Όµιλός µας κατείχε µερίδιο αγοράς 20% καλύπτοντας το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών της χώρας σε αλεύρι. Με τη λειτουργία του νέου µύλου στη γείτονα χώρα από τον Οκτώβριο του 2004 καταφέραµε να αντικαταστήσουµε τις εξαγωγές της Ελληνικής εταιρείας και τώρα πλέον στόχος της εταιρείας είναι το µερίδιο αγοράς να φτάσει το 35% στα επόµενα έτη. 14

16 66. ΙΙΚΚΤΤΥΥΟ ΠΩΛΛΗΣΣΕΕΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΝΑΑΛΛΙΙΑΑ ΙΙΑΑΝΟΜΗΣΣ Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην Ελληνική αγορά, περιλαµβάνει 3 υποκαταστήµατα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστηµα της Σούρπης που εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, υπάρχει δίκτυο εµπορικών συνεργατών στις µακρινές χιλιοµετρικά περιοχές, µε µακροχρόνια σχέση συνεργάτη-πελάτη. Υπάρχουν 13 πωλητές στο κεντρικό, 12 στο υποκατάστηµα Αθηνών, 3 στο υποκατάστηµα Θεσ/νίκης και 3 πωλητές στο υποκατάστηµα Καβάλας. Οι υπόλοιποι εµπορικοί συνεργάτες είναι 26. Κάθε ένας από τους πωλητές και τους συνεργάτες έχει την κάλυψη συγκεκριµένων νοµών ή τοµέων για την Αθήνα, την Θεσ/νίκη και τον Βόλο. Η κατανοµή γίνεται µε βάση τον όγκο πωλήσεων που έχει η Εταιρεία ή που διεκδικεί σε κάθε περιοχή. 15

17 77.. ΣΣΥΥΜΜΕΕΤΤΟΧΧΕΕΣΣ ΣΣΕΕ ΣΣΥΥΝ ΕΕ ΕΕΜΕΕΝΕΕΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ 7.1. Σχηµατική Απεικόνιση Οµίλου Εταιρειών Λούλη 41,45 % ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 88,35% ATLAS S.A. 100 % LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd. LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. 100 % 55,20 % 86,09 % LOULIS MEL BULGARIA S.A. SOFIA MEL S.A. SC LOULIS S.A 37,39 % 7.2 Θυγατρικές Εταιρείες Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι άµεσες συµµετοχές της εταιρείας την 31/12/2005: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ATLAS S.A. 41,45% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. 88,35% LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd. 100% ATLAS S.A. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 16/8/95 µε έδρα τα Τίρανα Αλβανίας και αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, εµπορία και επεξεργασία αλεύρων (αρτοσκευάσµατα). Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν 5 εκ. δρχ. ( λεκ). Η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31/12/1996. Οι µέτοχοι ήταν οι εξής: η Εταιρεία Κυλινδρόµυλος Λούλη Α.Ε. µε 90% ( λεκ) και ο κος Κων/νος Λούλης µε ποσοστό 10% ( λεκ). Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2005 είναι: 16

18 Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε ,18 41,45% Λούλης Κωνσταντίνος ,63 9,55% Qerimi Veip ,92 5,00% Brikena Disha ,84 9,00% Mustafaraj Refat ,76 12,50% Cobo Ferdinand ,76 12,50% Shijaku Shpetim ,81 10,00% ΣΥΝΟΛΟ ,90 100,00% ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Moustafarai Refat Cobo Ferdinard Μουρελάτος Γεώργιος Τσέλος Ανδρέας Φωτόπουλος Νικόλαος Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Στις 31/1/1996 η Εταιρεία αγόρασε στην Αλβανία οικόπεδο έκτασης µ 2 στο χωριό Μεζέζ των Τιράνων µε σκοπό να κατασκευαστεί Μύλος δυναµικότητας 300 τόνων/24ωρο. Την 1/10/1996 ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί µετά την αγορά του οικοπέδου, από $ σε $ (δηλαδή $80.000) κατά την αναλογία που υπήρχε και πριν δηλ. Κυλινδρόµυλος Λούλη Α.Ε. 90% και κ. Κων/νος Λούλης 10%. Η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. χρησιµοποίησε ίδια κεφάλαια για την συµµετοχή της στην αύξηση αυτή. Ταυτόχρονα από την Γ.Σ. της 1/10/1996 αποφασίστηκε νέα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά $ που ολοκληρώθηκε µέσα στο 1997, µε σκοπό την αγορά οικοπέδου µ 2 που και πραγµατοποιήθηκε. Οι δύο µέτοχοι συµµετείχαν µε τα προηγούµενα ποσοστά τους. Η ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. χρησιµοποίησε ίδια κεφάλαια για την συµµετοχή της στην αύξηση αυτή. Μετά την τελευταία Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε µε την Γενική Συνέλευση της 2/7/1999 το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε USD και οι µέτοχοι είναι οι: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε 95% και ο κος Κωνσταντίνος Λούλης µε 5%. H Εταιρεία, έχοντας σταθµίσει τις συνθήκες και την κατάσταση της χώρας, έχει προχωρήσει σε κατασκευή κέντρου διανοµής στο ιδιόκτητο νέο οικόπεδο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του Σεπτεµβρίου Στην Αλβανία η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση αλεύρου είναι σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανάλωση της Ελλάδος µε αποτέλεσµα η συνολική κατανάλωση αλεύρου να είναι µεγαλύτερη της Ελλάδας, παρά τον µικρό πληθυσµό της χώρας. Επιπλέον, λόγω του απηρχαιωµένου εξοπλισµού των εγχώριων µύλων και της µικρής εγχώριας παραγωγής σίτου οι εισαγωγές αλεύρων -κυρίως από Ελλάδα και Ιταλία- στην χώρα αυτή καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης. Έτσι λοιπόν οι προοπτικές της ATLAS S.A. είναι εξαιρετικές καθώς είναι εγκατεστηµένη στο κέντρο της χώρας (Τίρανα) όπου είναι συγκεντρωµένο και το 50% του πληθυσµού. ραστηριοποιείται όσον αφορά την εµπορία αλεύρων στα Τίρανα και την Β. Αλβανία, όπου η µητρική εταιρία δεν είχε πωλήσεις, η αποστολή δε αλεύρων από την µητρική γίνεται µέσω των επιλιµένιων εγκαταστάσεων αυτής, πράγµα που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων εξαγωγέων. Τον Απρίλιο του 2003 αποφασίζεται να συµµετάσχουν οι Αλβανοί συνεργάτες της εταιρείας ως νέοι µέτοχοι σε αυτή µε ποσοστό 50%, έχοντας σκοπό τη δηµιουργία Μύλου παραγωγικής δυναµικότητος 300τον/24ωρο. Μέλος Μέλος Μέλος 17

19 Με την από 10/4/2003 Γενική Συνέλευση αποφασίζεται η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά και στην συνέχεια την 1/10/2003 αποφασίζεται νέα αύξηση ύψους , ούτως ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται τελικά σε Τον Σεπτέµβριο του 2004 ξεκίνησε η παραγωγή αλεύρου στο νέο εργοστάσιο του ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ στα Τίρανα Αλβανίας. Έτσι, ολοκληρώθηκε µία πρότυπη επένδυση ύψους 10 εκ. -σε οικόπεδο τ.µ.- η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2003 και περιλαµβάνει: κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 300 τόνων ανά 24ωρο σιλό δηµητριακών χωρητικότητας τόνων και επίπεδες αποθήκες τ.µ. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 1993 και µέχρι πρόσφατα κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος εισαγωγών της χώρας σε αλεύρι κατέχοντας µερίδιο αγοράς περί το 20%. Με το νέο µύλο οι αλέσεις αναµένεται να φτάσουν τους τόνους ετησίως και ο κύκλος εργασιών τα 20 εκ. περίπου, καλύπτοντας έτσι το 35% της αγοράς. Η επένδυση έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο Ν.2601 στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) και αυτή την περίοδο εκκρεµεί η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγής από το ΥΠ.ΕΘ.Ο. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας είναι 01/01-31/12 και τα οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στην περίοδο 01/01/ /12/2005: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων 31/12/ , , , , ,97 LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996 και είναι εταιρεία συµµετοχών. Η έδρα της βρίσκεται στη Κύπρο. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2005 είναι η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 88,35% E.B.F. 5,53% GLOBAL FINANCE 4,82% Μπρούζας Ζήσης 1,30% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 31/12/2005 απαρτίζουν οι εξής: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λούλης Κωνσταντίνος Φωτόπουλος Νικόλαος Χιλιαρχόπουλος Αγησίλαος Χατζηνικολάου Σπυρίδων Αντωνίου Άρτα Ιωσήφ Νίνα Παπαηρακλέους Σπυρούλα Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 18

20 Τα οικονοµικά στοιχεία για την περίοδο 01/01/ /12/2005. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο & ιαφορά υπέρ το Άρτιο Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Κέρδη / (Ζηµιές) προ Φόρων 31/12/ LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και είναι εταιρεία συµµετοχών. Η έδρα της βρίσκεται στη Κύπρο. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2005 είναι η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 31/12/2004 απαρτίζουν οι εξής: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Λούλης Κωνσταντίνος Φωτόπουλος Νικόλαος Κροµµύδας Στέφανος Χατζηνικολάου Σπυρίδων Αντωνίου Άρτα Ιωσήφ Νίνα Παπαηρακλέους Σπυρούλα Ι ΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος Τα οικονοµικά στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στην περίοδο 01/01/ /12/2005. Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος Εργασιών Κέρδη / (ζηµές) προ Φόρων 31/12/ Συνδεδεµένες Εταιρείες S.C. TITAN SA Η εταιρεία ιδρύθηκε το Η έδρα της βρίσκεται στο Βουκουρέστι Ρουµανίας. Αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι η αλευροβιοµηχανία, τα είδη αρτοποιίας και το εµπόριο. Σήµερα η εταιρεία SC TITAN S.A. δεν έχει παραγωγική διαδικασία και οι πωλήσεις της αφορούν λιανικές πωλήσεις από τα ιδιόκτητα µαγαζιά της. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η ακόλουθη: 19

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΙ-ΚΡΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2005 Σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των

Διαβάστε περισσότερα