ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν Πολιηειών Αμερικής» Όνομα: Σούνηας Δσάγγελος (Α.Μ.: 1207 Μ: 086) Καηεύθσνζη: Μάθημα: Γιδάζκφν: Γιεθνής Πολιηική Οικονομία Δθαρμοζμένη Γεφπολιηική Ανάλσζη Μαρ. Δσρσβιάδης Ημερομηνία: 23/06/2008 ΑΘΗΝΑ 2008

2 Περιετόμενα Ειζαγφγή 3 Βιογραθικά ζηοιτεία 3 Σσγγραθικό έργο 4 Επιρροές 5 Το αμερικανικό νασηικό 8 Οι Αμερικανικοί ζηόλοι 9 Επιπηώζεις ηφν απόυεφν ηοσ Μάταν 12 Οι βαζικές αρτές ηης Αμερικανικής ζηραηηγικής μεηά ηον δεύηερο παγκόζμιο πόλεμο 13 Κριηική 13 Βιβλιογραθία 16 2

3 Διζαγφγή θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα δώζεη κηα εηθόλα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Alfred Thayer Mahan ζηε λαπηηθή ζηξαηεγηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο. Μεηά από ηελ παξάζεζε βηνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ. ην δεύηεξν κέξνο παξαηίζεηαη ε λαπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε από ηηο Ζ.Π.Α. κέρξη ζήκεξα. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινύκε από ηελ εθαξκνγή ηεο λαπηηθήο ζηξαηεγηθήο, θαζώο θαη κε ηελ αλαθνξά θξηηηθώλ ζην έξγν ηνπ Mahan αιιά θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ Ζ.Π.Α., ηεο κεγαιύηεξεο λαπηηθήο δύλακεο ηνπ πιαλήηε. Ζ γεσπνιηηηθή ζεώξεζε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο επεξέαδε θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δηακόξθσζε ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 1. Ζ ακεξηθαληθή ζηξαηεγηθή επεξεάζηεθε από αλαιύζεηο ησλ γεσπνιηηηθώλ ζπζρεηηζκώλ ηνπ επξαζηαηηθνύ ρώξνπ, θαζώο νη αλαιπηέο έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν ηεο επξαζίαο 2, είηε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 3. Βιογραθικά ζηοιτεία 4 Ο ακεξηθαλόο ηζηνξηθόο γελλήζεθε ην 1840 ζηε Ν. Τόξθε. Σν 1856 εηζήιζε ζηε Ναπηηθή Αθαδεκία ησλ Ζ.Π.Α. απ όπνπ απνθνίηεζε θαη ππεξέηεζε ζην πνιεκηθό λαπηηθό θζάλνληαο ζην βαζκό ηνπ πινηάξρνπ έσο ην 1886, ρξνληά ζηαζκόο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, θαζώο δηνξίδεηαη θαζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο λαπηηθήο ηζηνξίαο θαη ζηξαηεγηθήο θαη πξόεδξνο ηεο ρνιήο Πνιέκνπ ηνπ Ναπηηθνύ ησλ Ζ.Π.Α. ζην Νηνύπνξη. Με αθνξκή ηεο παξαδόζεηο ηνπ ζηε ρνιή, ην 1890 εθδίδεη ην πξώην ζεκαληηθό ηνπ έξγν κε ηίηιν «ε Δπίδξαζε ηεο Θαιάζζηαο Ηζρύνο ζηελ Ηζηνξία, » θαη δύν ρξόληα αξγόηεξα ην δεύηεξν εμίζνπ ζεκαληηθό έξγν «ε Δπίδξαζε ηεο Θαιάζζηαο Ηζρύνο θαηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ Απηνθξαηνξία, ». Γίδαμε κέρξη ην 1896 νπόηε θαη παξαηηήζεθε από ηελ ελεξγό ππεξεζία αιιά ζπλέρηζε ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν ην νπνίν πεξηιακβάλεη 20 βηβιία θαη 137 άξζξα. 1 Βι. Αξβαληηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, «Ζ ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή κεηά ηνλ ςπρξό πόιεκν, Ηδενινγηθά Ρεύκαηα», εθδ. Πνηόηεηα, Αζήλα, 2003, ζει Σν «παγθόζκην λεζί» θαηά ηνλ Sir Halford Mackinder. 3 «Ο όξνο αλαιύεηαη ζην βηβιίν ηνπ. Nicholas J. Spykman, «The Geography of Peace». 4 Βι. : (εκεξνκελία πξόζβαζεο 05/06/2008) 3

4 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε ηελ Ηζπαλία ππεξέηεζε ζην πκβνύιην Ναπηηθνύ Πνιέκνπ θαη δηεηέιεζε ζύκβνπινο ηεο ακεξηθαληθήο αληηπξνζσπείαο πνπ έιαβε κέξνο ζηε πλδηάζθεςε ηεο Υάγεο. Με ηελ έλαξμε ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηάρζεθε κε ην κέξνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πέζαλε όκσο ιίγνπο κήλεο αξγόηεξα, ην 1914 ζηελ Οπάζηγθηνλ. σγγραθικό έργο Σα έξγα ηνπ Μάραλ είλαη αθηεξσκέλα νπζηαζηηθά ζηε λαπηηθή ηζηνξία ηεο Μ. Βξεηαλίαο από ην 1760 έσο ην 1812 θαη εμηζηνξνύλ ηηο δηάθνξεο λαπκαρίεο ησλ Βξεηαλώλ θπξίσο κε ηνπο Γάιινπο, ηα πνιηηηθά γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο θαζώο θαη ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είραλ. θνπόο ηνπ Μάραλ ήηαλ λα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζαιάζζηαο ηζρύνο ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ επκάξεηα ησλ εζλώλ. Ο όξνο «ζαιάζζηα ηζρύο» είλαη δηθήο ηνπ εκπλεύζεσο ρσξίο όκσο λα ηνλ πξνζδηνξίδεη επαθξηβώο θαη παξνπζηάδεηαη κε δύν έλλνηεο: 1) ε θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα κέζσ ηεο λαπηηθήο ππεξνπιίαο θαη 2) ν ζπλδπαζκόο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, ππεξπόληησλ θηήζεσλ θαη πξνλνκηαθήο πξόζβαζεο ζε μέλεο αγνξέο ν νπνίνο παξάγεη «εζληθό πινύην θαη κεγαιείν». Σν έξγν ηνπ ηνλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε λαπηηθή ηζρύο απνηέιεζε ην πην ζεκαληηθό εληαίν παξάγνληα πνπ εξκελεύεη ηελ επηηπρία ησλ εζλώλ 5.Ωο πηζηόο ρξηζηηαλόο όκσο, ν Μάραλ πίζηεπε θαη ζε κηα αθόκε κπζηεξηώδε δύλακε, δειαδή ηελ επίδεημε κηαο πξνζσπηθήο βνύιεζεο πνπ δξα πάληα κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπό πξνο επίηεπμε κε νξαηώλ αθόκα απνηειεζκάησλ. Ζ λαπηηθή ππεξνρή ηεο Μ. Βξεηαλίαο απνηειεί ην ππέξηαην παξάδεηγκα λαπηηθήο ηζρύνο θαη είλαη ην βαζηθό ζέκα ησλ δύν βηβιίσλ ηνπ Μάραλ. Κύξην επηρείξεκά ηνπ είλαη όηη ζε θάζε θάζε ηνπ καθξνρξόληνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ Αγγιίαο θαη Γαιιίαο, ν έιεγρνο ησλ ζαιαζζώλ κε ηε λαπηηθή θπξηαξρία ή ε έιιεηςή ηνπ θαζόξηζε ηελ έθβαζε ηεο δηακάρεο απηήο. 5 Βι.: Parker Geoffrey, «Γεσπνιηηηθή. Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εθδόζεηο Ρνέο, Αζήλα, 2002, ζει

5 Δπιρροές Ζ πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ ή ε θαηαζηξνθή ζε πεξίνδν πνιέκνπ ηνπ εκπνξίνπ ηνπ αληηπάινπ είλαη γηα απηόλ ν βαζηθόο ζθνπόο ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ. Θεσξνύζε όηη νη πόιεκνη θεξδίδνληαη κε ηνλ νηθνλνκηθό ζηξαγγαιηζκό ηνπ αληηπάινπ κέζσ ηεο ζάιαζζαο θαη ζπλεπώο, ζηόρνο ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ είλαη ν κέζσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο ζάιαζζαο έιεγρνο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Απηό, θαηά ηνλ Μάραλ, ήηαλ ην κεγαιύηεξν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν ζξίακβνο ηεο Βξεηαλίαο επί ησλ επεηξσηηθώλ ερζξώλ ηεο έπεηηα από ελάκηζε αηώλα πνιέκσλ. Σν εξώηεκά ηνπ ήηαλ αλ ε ζηξαηεγηθή πνπ είραλ αθνινπζήζεη νη Βξεηαλνί ηελ επνρή ηεο ηζηηνθόξνπ λαπηηιίαο ήηαλ εθαξκόζηκε θαη ζηελ επνρή ηνπ αηκνύ. Άξρηζε ινηπόλ λα ςάρλεη γηα αλαινγίεο πνπ ζα απνδείθλπαλ ηηο ζεκειηώδεηο αιήζεηεο ηνπ πνιέκνπ. Έρνληαο σο βαζηθή πεγή ηηο αξρέο πνπ είρε δηαηππώζεη ν Διβεηόο ζηξαηεγηζηήο Ενκηλί γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηε «ζπγθξηηηθή κέζνδν» ηνπ επίζεο αμησκαηηθνύ ηνπ λαπηηθνύ Ληνπο πεξί αλαινγίαο κεηαμύ ρεξζαίνπ θαη λαπηηθνύ πνιέκνπ, ν Μάραλ θαηέιεμε όηη βαζηθή αξρή ηνπ λαπηηθνύ πνιέκνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε θαη όηη πξώηηζηε απνζηνιή ελόο ζηόινπ είλαη λα εκπιαθεί κε ην ζηόιν ηνπ αληηπάινπ. Καη αλαινγία ηεο ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Ληνπο, ν Μάραλ εηζήγαγε ηνλ όξν «επηθνηλσλίεο» αλαθεξόκελνο νπζηαζηηθά ζηηο λαπηηθέο βάζεηο θαη ζηελ πξόζβαζε ελόο ζηόινπ ζε απηέο σο θύξηα ζπζηαηηθά γηα κηα επηηπρή ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή. Λόγσ ηεο δπζπηζηίαο ηνπ απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ, παξέβιεπε εληειώο ηελ πξνώζεζε δπλάκεσλ από ηε ζάιαζζα ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία αιιειεμάξηεζεο ζηξαηνύ θαη λαπηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Δλώ ππεξηόληδε ηελ απηνλνκία ηεο ζαιάζζηαο ηζρύνο σο πνιεκηθνύ κέζνπ, δελ παξέιεηπε λα ππελζπκίδεη πσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ηζρύο απηή ήηαλ έλα εξγαιείν. Γεκηνύξγεζε έηζη έλα δηθό ηνπ αμίσκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ν πόιεκνο είλαη κηα βίαηε πνιηηηθή ελέξγεηα. Καηά ηνλ ίδην, ην λαπηηθό είλαη θαιύηεξν όξγαλν από ην ζηξαηό γηα ηελ άζθεζε εζληθήο πνιηηηθήο θαζώο είλαη ιηγόηεξν ζπλδεδεκέλν κε 5

6 επηζεηηθέο πξνζέζεηο, πην επέιηθην θαη ζπλεπώο ηθαλό λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ εθεί πνπ νη εζληθνί ζηξαηνί δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θζάζνπλ 6. ύκθσλα κε ηνλ ίδην, από ην παξειζόλ, κπνξνύκε λα αληιήζνπκε καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ζηελ λαπηηθή πνιηηηθή 7. ε θαηξό εηξήλεο, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ γηα ηε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζάιαζζαο. Έηζη ζα θαηαθέξεη λα απμήζεη ηε ζαιάζζηα ηζρύ ηεο ρώξαο γηα ην θαιό ηνπ εκπνξίνπ. ε θαηξό πνιέκνπ, ε επηξξνή ηεο θπβέξλεζεο ζηνρεύεη ζηε δηαηήξεζε ελόο αμηόκαρνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ. Πνιύο ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ λαπηηθνύ αιιά θαη νη ζεζκνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε δηνίθεζή ηνπ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη θαη ε άκεζε αλάπηπμή ηνπ ζηελ πεξηνρή όπνπ πξέπεη λα επέκβεη. Αιιά, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ λαπηηθώλ βάζεσλ ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε όπνπ ηα πνιεκηθά πινία ζα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηα εκπνξηθά γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ 8. O Mahan, ζηε ζεσξία ηνπ ππνγξακκίδεη έμη παξάγνληεο 9, νη νπνίνη ζεσξεί όηη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε λαπηηθήο ηζρύνο από κία ρώξα. Πξώηνο παξάγνληαο είλαη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, δειαδή πόζν θνληά ή καθξηά βξίζθεηαη ζηηο ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσληώλ. Γεύηεξν παξάγνληα απνηειεί ε θπζηθή δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο, πην ζπγθεθξηκέλα ε κνξθνινγία ηεο αθηνγξακκήο ηνπ (ηα θπζηθά ιηκάληα, ηα λεζηά, ην «επράξηζην» έδαθνο). Σξίηνο ζηε ζεηξά παξάγνληαο είλαη ε γεσγξαθηθή ηνπ έθηαζε. Γειαδή, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ηνπ. Σέηαξηνλ, ν αξηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ζεκαληηθόο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκόο απηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε ζάιαζζα. Βέβαηα, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό (κέγεζνο) ε κεγάιε αθηνγξακκή κπνξεί λα είλαη κεηνλέθηεκα ή πιενλέθηεκα. Πέκπην παξάγνληα απνηειεί ν εζληθόο ραξαθηήξαο. Ζ ηάζε γηα εκπόξην πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πιεζπζκό θαζώο θαη ε ηάζε γηα δεκηνπξγία πγηώλ απνηθηώλ. Σέινο, έθηνο παξάγνληαο είλαη ν ραξαθηήξαο ηεο 6 «Δδώ ν Mahan αλαθέξζεθε θαη ζηα ππεξπόληηα ζπκθέξνληα ησλ Ζ.Π.Α., ν θαζνξηζκόο ησλ νπνίσλ έγηλε έλα από ηα θύξηα κειήκαηά ηνπ» 7 Βι. : (Alfred T. Mahan on Sea Power, 1890) (εκεξνκελία πξόζβαζεο: 05/06/2008) 8 «Παξάδεηγκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηεινύλ νη λαπηηθέο βάζεηο ζην Γηβξαιηάξ θαη ζηε Μάιηα.» 9 Βι. Paret Peter, «Οη δεκηνπξγνί ηεο ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθήο», εθδόζεηο Κσλζηαληίλνπ Σνπξίθε, Αζήλα, 2004, θεθάιαην: Φίιηπ Α. Κξόνπι: «Άιθξελη Θάγηεξ Μάραλ: ν λαπηηθόο ηζηνξηθόο», ζει

7 θπβέξλεζεο, θαζώο ε αλάπηπμε λαπηηθήο ηζρύνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ κηαο επθπνύο θαζνδήγεζεο ζπλεηδεηά πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο απηήλ. Ζ δηαηύπσζε ησλ έμη απηώλ ζπλζεθώλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα επηδέμην ηέρλαζκα γηα λα δηθαηνινγεζεί ε θαζπζηέξεζε ησλ Ζ.Π.Α. Ο Μάραλ ζεσξνύζε όηη νη Ζ.Π.Α. είραλ παξακειήζεη ηα ζαιάζζηα ζπκθέξνληά ηνπο πξνο ράξηλ ηεο εζσηεξηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ωο κόλε ειπίδα ηελ επνρή εθείλε έβιεπε ηελ επηθείκελε θαηαζθεπή κηαο δηώξπγαο ζηνλ ηζζκό ηνπ Παλακά πνπ ζα θαζηζηνύζε ηε ζάιαζζα ηεο Καξατβηθήο «κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ιεσθόξνπο ηνπ θόζκνπ». Πξνεηδνπνηνύζε σζηόζν, γηα ηνπ θηλδύλνπο πνπ απεηινύζαλ ηελ εηξήλε ηνπ δπηηθνύ εκηζθαηξίνπ κεηά ηε δηάλνημε κηαο ηέηνηαο δηώξπγαο. Τπνζηήξηδε όηη νη Ζ.Π.Α. έπξεπε λα εληζρύζνπλ ην λαπηηθό ηνπο θαζώο ε θαηαζθεπή ηεο δηώξπγαο ζα έθεξλε πιεζηέζηεξα ζηε δπηηθή αθηή ηνπο κεγάινπο πνιεκηθνύο ζηόινπο ηεο Δπξώπεο. Δπόκελα ζηελ θαηάηαμε ησλ ακεξηθαληθώλ ππεξπόληησλ ζπκθεξόλησλ, έξρνληαλ ηα λεζηά Υαβάε. Ο Μάραλ πξόηεηλε επαλεηιεκκέλα ηελ πξνζάξηεζε ησλ λεζηώλ απηώλ ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζην θέληξν ησλ κεγάισλ εκπνξηθώλ δξόκσλ ηνπ Δηξεληθνύ, ηεο ζηξαηησηηθήο ηξσηόηεηαο ηεο δπηηθήο αθηήο θαζώο θαη ηεο αλάγθεο λα ειέγρνπλ νη Ζ.Π.Α. ην εκπόξην πνπ ζα δηνρεηεπόηαλ κέζσ ηεο δηώξπγαο ηνπ Παλακά. Σν 1898 νη Ζ.Π.Α. εηζβάινπλ ζηνλ θόιπν ηεο Μαλίιαο, αθνινπζεί θαηάθηεζε νιόθιεξνπ ηνπ αξρηπειάγνπο θαη ηειηθά ηα λεζηά Υαβάε θαη νη Φηιηππίλεο πξνζαξηώληαη. Ξαθληθά νη Ζ.Π.Α. έγηλαλ απηνθξαηνξία, ν Μάραλ όκσο άξγεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο εμειίμεηο θαζώο αξρηθά δελ ζπκθσλνύζε κε ηελ θαηάθηεζε ησλ Φηιηππίλσλ. Σειηθά ηε ζεώξεζε ζέιεκα Θενύ θαη ππνζηήξημε ηελ ακεξηθαληθή θαηάθηεζε ησλ λεζηώλ κε πνιύ πην γήηλνπο όξνπο ζεσξώληαο όηη απνηεινύζε ζπκθέξνπζα ππνζηήξημε ηεο λαπηηθήο βάζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαλίιαο. ηαδηαθά, νη βιέςεηο ηνπ Μάραλ θηλήζεθαλ αθόκα πην δπηηθά πξνο ηελ επεηξσηηθή Αζία. Ο κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ηνλ ίδην ήηαλ ε Ρσζία θαη θαζώο ζεσξνύζε ζίγνπξε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Μαληδνπξίαο από απηήλ, πξόηεηλε κηα ζπκκαρία ησλ ηεζζάξσλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ Γεξκαλίαο, Αγγιίαο, Ηαπσλίαο θαη Ζ.Π.Α. νη νπνίεο κε ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Αζίαο ζα εκπόδηδαλ ηελ επέθηαζε από ηε βόξεηα πιεπξά. Πέξαλ ηεο ξσζηθήο απεηιήο, ν Μάραλ πξνέβιεπε θαη ηελ θηλεδηθή πξνβάιινληαο σο πηζαλή ιύζε ηελ έληαμε ησλ αζηαηηθώλ ιαώλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ρξηζηηαληθώλ θξαηώλ κέζσ ηεο εηξεληθήο εκπνξηθήο 7

8 δηείζδπζεο ζπλδπάδνληαο έηζη θαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ από κηα ηέηνηα δηείζδπζε. Ο Μάραλ έηζη αλαγλώξηδε ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ κε ην σθεάλην εκπόξην θαη ηηο ππεξπόληηεο αγνξέο. Κπξίαξρν όκσο ζην έξγν ηνπ είλαη θαη ην ζετθό ζηνηρείν, δειαδή ε άπνςε πσο ε ηκπεξηαιηζηηθή εμάπισζε είλαη εθδήισζε ηεο ζείαο βνύιεζεο θαη ε πεπνίζεζή ηνπ όηη ζπλαθείο κε ηελ απηνθξαηνξία είλαη νη ρξηζηηαληθέο ππνρξεώζεηο νη νπνίεο είλαη πνιύ πην ζεκαληηθέο από ηηο αλακελόκελεο πιηθέο αληακνηβέο. Σο αμερικανικό νασηικό 10 Οη ξίδεο ηνπ Ναπηηθνύ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο εληνπίδνληαη ζην Ζπεηξσηηθό Ναπηηθό (Continental Navy), ην νπνίν ηδξύζεθε από ην Ζπεηξσηηθό Κνγθξέζν (Continental Congress) ζηηο 13 Οθησβξίνπ ηνπ Ζ αηηία ήηαλ ε επάλδξσζε δύν νπιηζκέλσλ πινίσλ κε απνζηνιή ηνλ εληνπηζκό πινίσλ πνπ κεηέθεξαλ πνιεκνθόδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ βξεηαληθνύ λαπηηθνύ ζηελ Ακεξηθή. Ζ λνκνζεζία πξνέβιεπε θαη κία επηβιέπνπζα επηηξνπή (Naval Committee). πλνιηθά, ην Ζπεηξσηηθό Ναπηηθό αξηζκνύζε πελήληα πινία, εθ ησλ νπνίσλ, πεξίπνπ είθνζη πνιεκηθά ήηαλ ε κέγηζηε δύλακή ηνπ. Μεηά ηνλ Πόιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο, ην Κνγθξέζν πνύιεζε όζα πινία είραλ απνκείλεη θαη απέιπζε ηνπο θαπεηάληνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο. Σν ύληαγκα ησλ Ζ.Π.Α., πνπ επηθπξώζεθε ην 1789, εμνπζηνδνηνύζε ην Κνγθξέζν λα «λα πξνεηνηκάζεη θαη λα δηαηεξήζεη πνιεκηθό λαπηηθό». Τπαθνύνληαο ζε απηό, ην Κνγθξέζν δηέηαμε ηελ θαηαζθεπή έμη θξεγαηώλ ην 1794, θαη ε δηνίθεζε πνιέκνπ (War Department) αλέιαβε ηα λαπηηθά δεηήκαηα κέρξη ην Κνγθξέζν λα εδξαηώζεη ηε δηνίθεζε λαπηηθνύ (Department of the Navy) ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ Ζ γξήγνξε αύμεζε ηεο ακεξηθαληθήο πνιεκηθήο ηζρύνο ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ησλ Ζ.Π.Α. Απηό ηνλίδεηαη θαη ζην Τπόκλεκα 68 ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο, ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950, ην εληόλσο ηδενινγηθό N.S.C. 68. ύκθσλα κε απηό ην έγγξαθν, ζηόρνο ήηαλ «λα απμεζεί όζν γξεγνξόηεξα γίλεηαη ε γεληθή θαηά αέξα, μεξά θαη ζάιαζζα δύλακε ησλ Ζ.Π.Α. θαη εθείλε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα κε εμαξηώληαη ηόζν πνιύ από ηα αηνκηθά όπια. 10 Βι.: (εκεξνκελία πξόζβαζεο: 10/06/2008) 8

9 ήκεξα, ην πνιεκηθό λαπηηθό ησλ Ζ.Π.Α. είλαη ην κεγαιύηεξν θαη ην πην ηζρπξό ζηνλ θόζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Ζ.Π.Α. μεπέξαζαλ ην βαζηιηθό λαπηηθό ηεο Βξεηαλίαο θαη από ηόηε δηαηεξνύλ ηελ πξσηνθαζεδξία 11. Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ βαζηιηθνύ λαπηηθνύ. Από ην 1960, ην πνιεκηθό λαπηηθό ηεο ηόηε νβηεηηθήο Έλσζεο άξρηζε λα αθκάδεη θαη ζήκεξα είλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ζηνλ θόζκν. ήκεξα, ην ακεξηθαληθό πνιεκηθό λαπηηθό απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν εξγαιείν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο Ζ.Π.Α. Έλα δσηηθό ζηνηρείν γηα ηελ πξνβνιή ηεο ακεξηθαληθήο ηζρύνο παγθνζκίσο είλαη ν ζηόινο ησλ αεξνπιαλνθόξσλ. Απηνί νη ζηόινη θέξνπλ αεξνπνξηθή θαη λαπηηθή δύλακε πην ηζρπξή από πνιιέο εζληθέο, δηαζθαιίδνληαο ηε εγεηηθή ζέζε ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ παγθόζκηα ζθαθηέξα. Οι Αμερικανικοί ζηόλοι 12 Ο 2 ος ηόλος Δίλαη ππεύζπλνο, ζε εηξεληθέο πεξηόδνπο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Αηιαληηθνύ ζηόινπ (Atlantic battle fleet) ζε λέεο ηαθηηθέο θαη γηα ηελ βειηίσζή ηνπ. πγθεθξηκέλα, εθηείλεηαη από ηνλ Βόξεην Πόιν σο ηνλ Νόηην Πόιν θαη από ηηο αθηέο ησλ Ζ.Π.Α. σο ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Δπξώπεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη αθηέο ηηο Ννηίνπ Ακεξηθήο θαη κέξνο ησλ δπηηθώλ αθηώλ ηεο 11 Βι. Kennedy Paul, «Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ», εθδόζεηο Αμησηέιιεο, Αζήλα, 1991, ζει Βι.: (εκεξνκελία πξόζβαζεο: 10/06/2008) 9

10 θεληξηθήο Ακεξηθήο. πλνιηθά θαιύπηεη 38 εθαηνκκύξηα ηεηξαγσληθά κίιηα. Ηδξύζεθε θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ Ακεξηθαληθνύ Ναπηηθνύ κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Δίλαη κέξνο ηνπ Atlantic Command. Ζ θεληξηθή βάζε ηνπ είλαη ζηνnorfolk ηεο Virginia. Πεξηιακβάλεη αεξνπιαλνθόξα, ζηξαηηώηεο, ππνβξύρηα, ακθίβηεο δπλάκεηο θαη θηλεηέο κνλάδεο. Ο 3 ος ηόλος Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ είλαη ε πεξηπνιία θαη ν έιεγρνο ηνπ θεληξηθνύ θαη αλαηνιηθνύ Δηξεληθνύ. ε εηξεληθή πεξίνδν, ηα αεξνπιαλνθόξα νδεγνύληαη πξνο ηνλ 7 ν ζηόιν ή πξαγκαηνπνηνύλ εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο. Ζ βάζε ηνπ βξίζθεηαη ζην Pearl Harbor. Ο 4 ος ηόλος Σελ 24 ε Απξηιίνπ 2008, ν Adm. Gary Roughead (Chief of Naval Operations) αλαθνίλσζε ηελ επαλίδξπζε ηνπ 4 νπ ηόινπ, ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα πινία, ηα αεξνπιάλα θαη ηα ππνβξύρηα πνπ επηρεηξνύλ ζηελ U.S. Southern Command (SOUTHCOM) πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Καξατβηθή θαη ηελ θεληξηθή θαη λόηηα Ακεξηθή. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα νδεγεί ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ησλ Ζ.Π.Α. πνπ επηρεηξνύλ ζηελ πεξηνρή θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην πνιεκηθό λαπηηθό ησλ ζπκκαρηθώλ θξαηώλ ζε αζθήζεηο θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Αξρηθά, ηδξύζεθε ην Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ ππεύζπλν γηα ηελ πξνζηαζία από ερζξηθά ππνβξύρηα θαη πινία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηιαληηθνύ. Από ηόηε κέρξη πξόζθαηα είρε θαηαξγεζεί θαη ν 2 νο Mayport. ηόινο είρε θαιύςεη ην θελό. Ζ βάζε ηεο βξίζθεηαη ζην Ο 5 ος ηόλος Απνηειεί κηα νξαηή θαη ηζρπξή δύλακε πνπ αληηκεησπίδεη θαη απνηξέπεη απεηιέο από ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Δξπζξά ζάιαζζα, Αξαβηθόο (Πεξζηθνύ) Κόιπνο). Δδξαηώζεθε ζηηο 26 Απξηιίνπ ηνπ 1944 από ηελ Central Pacific Force θαη απνζύξζεθε ακέζσο κεηά ηνλ πόιεκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θξεγάηεο θαη άιια πνιεκηθά πινία εζηάιεζαλ ζηελ πεξηνρή. Μεηά ην 1990, κεηά ηελ επίζεζε ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη, εγθαζηδξύεηαη ζηελ πεξηνρή ν κεγαιύηεξνο ζηόινο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί από ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν θαη κεηά. Γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επηρείξεζε «Desert Shield», αιιά θαη ηελ επηρείξεζε «Desert Storm» ην 1991.Σόηε πξνζηέζεθε θαη ν 7 νο ηόινο. Από ηνλ Ηνύιην ηνπ 1995, ηα 10

11 γεγνλόηα έθαλαλ μαλά απαξαίηεην ηνλ 5 ν ηόιν. Γηα απηό επαλελεξγνπνηήζεθε επίζεκα θαη κέρξη ζήκεξα δηαζρίδεη ηνλ Πεξζηθό Κόιπν. Ζ βάζε ηνπ Βξίζθεηαη ζην Manama ηνπ Bahrain. Πξαγκαηνπνηεί αζθήζεηο ζηελ πεξηνρή αιιά ζηεξίδεη θαη ηηο απνζηνιέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη βέβαηα έρεη κεγάιε ζπκκεηνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζηελ πεξηνρή. Ο 6 ος ηόλος Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 40 πινία, 175 αεξνζθάθε θαη ζηξαηηώηεο. Δπηρεηξεί ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ αηρκή ηνπ δόξαηνο γηα ηνλ 6 ν ηόιν είλαη ε ηα αεξνπιαλνθόξα ηνπ, ηα κνληέξλα καρεηηθά αεξνζθάθε, ηα ππνβξύρηα θαη νη ακθίβηεο δπλάκεηο ηνπ. Δθηειεί εληνιέο γηα ηηο Ζ.Π.Α. αιιά θαη γηα ην Ν.Α.Σ.Ο. Δίλαη νξγαλσκέλνο ζε «task forces». Κάζε κία είλαη ππεύζπλε γηα δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ βάζε ηνπ βξίζθεηαη ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο. Ο 7 ος ηόλος Ηδξύζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1943, από ηελ «Southwest Pacific Force». Δίλαη ν κεγαιύηεξνο ζηόινο κε πινία, 350 αεξνζθάθε θαη άηνκα πξνζσπηθό. Δπηρεηξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνύ εηξεληθνύ, ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό θαη ζηνλ Πεξζηθό Κόιπν (δειαδή πάλσ από κίιηα καθξηά από ηηο αθηέο ησλ Ζ.Π.Α.). Έρεη ηξεηο αξκνδηόηεηεο. Αξρηθά, πξνζθέξεη ζηήξημε ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ή ζε ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο. Γεύηεξνλ είλαη ππεύζπλν γηα όιεο ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή θαη, ηξίηνλ, έρεη αλαιάβεη ηελ άκπλα ηηο λνηίνπ Κνξέαο. Από ηα πινία, ηα 18 επηρεηξνύλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ηαπσλίαο. Απηά απνηεινύλ θαη ηνλ ππξήλα ηνπ 7 νπ ηόινπ. Οπζηαζηηθά απνηεινύλ ην πξνγεθύξσκα ηεο παξνπζίαο ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Αζία 13. Ζ βάζε ηνπ βξίζθεηαη ζηε Yokosuka ηεο Ηαπσλίαο. 13 «Ζ Ηαπσλία πέηπρε ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη εμαηηίαο ηεο πξνζηαζίαο πνπ ηεο παξέρνπλ νη Ζ.Π.Α., κε ζπκβαηηθέο θαη ππξεληθέο δπλάκεηο». 11

12 Δπιπηώζεις ηφν απόυεφν ηοσ Μάταν Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ν Μάραλ επηηάρπλε κηα εθθξεκνύζα επαλάζηαζε ζηελ ακεξηθαληθή λαπηηθή πνιηηηθή. Ζ αιήζεηα είλαη όηη δελ ήηαλ ν κόλνο πνπ νδήγεζε ζηελ αιιαγή ηεο λαπηηθήο πνιηηηθήο θαζώο ν δξόκνο απηόο είρε πξνεηνηκαζηεί ήδε ζηνπο θύθινπο ηνπ λαπηηθνύ. Δπίζεο, ζηηο Ζ.Π.Α. απηνί πνπ θαζόξηδαλ ηε λαπηηθή πνιηηηθή δελ ήηαλ νη αμησκαηηθνί ηνπ λαπηηθνύ αιιά ηηο ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο ηηο είρε ην Κνγθξέζν θαη ε θπβέξλεζε. Ο Μάραλ ζπλέβαιε ζηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο ζε ζσξεθηά ηνλ νπνίν πηνζέηεζαλ νη ππνπξγνί ησλ Ναπηηθώλ κε ην Νόκν πεξί Ναπηηθνύ ηνπ 1890 πνπ ζεκαηνδνηεί ηε γέλλεζε ηνπ λένπ λαπηηθνύ. Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο επίζεο ππέξκαρνπο ηνπ Μάραλ ήηαλ ν Θ. Ρνύδβειη ηελ επνρή πνπ δηαηεινύζε ππνπξγόο Ναπηηθώλ. Όκσο θαηά ηελ πξνεδξία ηνπ, ν λαπηηζκόο ηνπ μεπέξαζε θαηά πνιύ ηνλ Μάραλ θαη ηειηθά ν Ρνύδβειη ζηξάθεθε ζε άιιεο απζεληίεο. Σν γεγνλόο απηό είλαη ελδεηθηηθό ηεο θζίλνπζαο επηξξνήο πνπ είρε ν Μάραλ ζην λαπηηθό κηα δεθαεηία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθό ηα βηβιία ηνπ είραλ ειθύζεη ηελ πξνζνρή ησλ λαπηηθώλ θαη θπβεξλεηηθώλ θύθισλ κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ηε Βξεηαλία. Απηό όκσο δε ζεκαίλεη όηη ηα έξγα ηνπ Μάραλ επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηεο λαπηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ βξεηαλώλ πέξαλ ηνπ όηη επηβεβαίσζαλ ήδε εηιεκκέλεο απνθάζεηο. Μεηά ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν θαη ιίγα ρξόληα κεηά ην ζάλαηό ηνπ, ν Μάραλ έγηλε γηα ηνπο λαπηηθνύο θύθινπο ησλ ΖΠΑ ήξσαο. Καηά ηηο δεθαεηίεο όκσο ηνπ 1920 θαη 1930 ζηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ Ναπηηθνύ έπαςαλ λα δίλνπλ ηόζε ζεκαζία ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη έηζη ηα έξγα ηνπ δελ θαηείραλ πιένλ εμέρνπζα ζέζε. Μεηά ην 1945, νη εμειίμεηο επέηεηλαλ ηελ αιιειεμάξηεζε όισλ ησλ όπισλ θαη έζβεζαλ ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ ππήξραλ κεηαμύ ρεξζαίσλ, αεξνπνξηθώλ θαη λαπηηθώλ δπλάκεσλ. Παξ όια απηά ζηνπο λαπηηθνύο θύθινπο θαη κεηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν ην όλνκα ηνπ Μάραλ εμαθνινπζνύζε λα αλαθέξεηαη κε ζεβαζκό. ήκεξα, ειάρηζηεο είλαη νη ελδείμεηο θαηά πόζνλ ην λαπηηθό ησλ Ζ.Π.Α. πξεζβεύεη ηηο απόςεηο ηνπ Μάραλ γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ εμαίξεη ηε ζαιάζζηα ηζρύ θαη ηελ ηνπνζεηεί ππεξάλσ όισλ ησλ άιισλ κνξθώλ ζηξαηησηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, απαηηεί γηα ην λαπηηθό έλαλ απηόλνκν ρώξν ζηνλ πόιεκν θαη ζεσξεί πσο ν έιεγρνο ησλ ζαιαζζώλ ηζνδπλακεί κε λίθε. Ωζηόζν θάπνηα από ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε γηα 12

13 ζέκαηα εζληθώλ ζπκθεξόλησλ, επθαηξηώλ κηαο παγθόζκηαο δύλακεο θαη κνξθήο ηεο ακεξηθαληθήο εμάξηεζεο από ηηο ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσληώλ παξακέλνπλ. Οι βαζικές αρτές ηης Αμερικανικής ζηραηηγικής μεηά ηον δεύηερο παγκόζμιο πόλεμο 14 Σν Γόγκα Κέλλαλ γηα ηελ «ζηξαηεγηθή ηεο αλάζρεζεο» (containment) απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ζεσξηώλ ηνπ Spykman γηα ηε ζεκαζία ηεο θαηαλνκήο ηζρύνο ζηελ πεξίκεηξν ηεο Δπξαζίαο. ε ζπλδπαζκό κε ηε ζεσξία ηνπ Mahan, νη Ζ.Π.Α. επεδίσμαλ ηελ ππνγξαθή «πκθώλσλ» θαη δηκεξώλ ζπκθσληώλ αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκκαρηώλ. Ρπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα βαζηδόκελεο ζε απηή ηελ ζηξαηεγηθή ήηαλ ην Γόγκα Σξνύκαλ, ε επέκβαζε ζην Βεξνιίλν, ν πόιεκνο ζηελ Κνξέαο, ν πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ, ε πκκαρία κε ηελ Κίλα, ην δόγκα Κάξηεξ πνπ αθνξνύζε ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ Ζ.Π.Α. ζηνλ Πεξζηθό Κόιπν, νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, νη δηαξθείο επεκβάζεηο ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ε ζηξαηεγηθή επηινγή ζηήξημεο ηνπ Ηζξαήι. Ζ ζεκειίσζε θαη ε ζηήξημε ηνπ επξσαηιαληηθνύ βάζξνπ ήηαλ από ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο. Οη Ζ.Π.Α. επηζπκνύζαλ ηε δηαηώληζε ηεο ηζρύνο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνύ ακεξηθαληθνύ ξόινπ ζηελ Δπξώπε. Απηό έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο θαη κε ηνλ απνθαζηζηηθό ξόιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ηελ πεξίνδν ζηε θάζε επαλέλσζεο ηεο Γεξκαλίαο. Σέινο, επηδηώθνπλ κε θάζε ηξόπν ηε δηαηώληζε ησλ ίδησλ ζηξαηεγηθώλ ζην θαη ζηνλ 21ν αηώλα ζ όιε ηελ πεξίκεηξν ηεο Δπξαζίαο κε ελαιιαγή ζπκκαρηώλ, πάληα κε γλώκνλα ην εζληθό ηνπο ζπκθέξνλ. Κριηική Ζ κεηέπεηηα θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηα έξγα απηά, ηόληδε πσο ζηελ αλάιπζε ηνπ Μάραλ ππήξραλ ζεκαληηθέο παξαιείςεηο θαζηζηώληαο ηελ ηδηαίηεξα απινπζηεπηηθή. Πξώηε αληίξξεζε ήηαλ πσο δε ιάκβαλε ππόςε ηνπ ηελ άλνδν θάπνησλ θαλεξά κε λαπηηθώλ απηνθξαηνξηώλ (Ρσζία, Απζηξν-Οπγγαξία, Γεξκαλία). πλεπώο έπξεπε λα ιεθζνύλ ππόςε θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο πιελ ηεο λαπηηθήο ππεξνρήο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζνύλ νη αγγιηθέο λίθεο επί ηεο Γαιιίαο, όπσο νη 14 Βι.: (εκεξνκελία πξόζβαζεο: 08/06/2008) 13

14 ρεξζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ Άγγισλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζηελ επεηξσηηθή Δπξώπε θαζώο θαη ν δηπισκαηηθόο ρεηξηζκόο ησλ άγγισλ πνιηηηθώλ ζηελ ηζνξξνπία ηζρύνο θαηά ηεο Γαιιίαο. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν Μάραλ νδεγήζεθε ζε απινπζηεπηηθή πιάλε, ζπγρένληαο ην αλαγθαίν αίηην κε ην επαξθέο αίηην. Ζ λαπηηθή ηζρύο ήηαλ ην αλαγθαίν αίηην, δελ ήηαλ όκσο θαη ην επαξθέο. Έηζη ιόγσ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ, ε ινγηθή ηνπ Μάραλ απνηπγράλεη θαζώο άξρηζε ην έξγν ηνπ δηαηζζεηηθά, ηζρπξνπνηώληαο ζηελ πνξεία ηε δηαίζζεζή ηνπ ε νπνία ησλ νδήγεζε ζε έλα πξναπνθαζηζκέλν ζπκπέξαζκα όπνπ ηα γεγνλόηα έπαημαλ ην ξόιν απνδείμεσλ. Οη απόςεηο ηνπ Μάραλ γηα ηε λαπηηθή ηζρύ ηξνθνδόηεζαλ κηα κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηε γεσπνιηηηθή 15. ην παξειζόλ, πνιινί ζεώξεζαλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ ηδηαίηεξα απιά θαη θαηαλνεηά, σζηόζν κηα πξόζθαηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ έξγσλ ηνπ ηζηνξηθνύ απνθαιύπηεη πσο νη ηδέεο ηνπ γηα ην λαπηηθό θαη ηα έζλε είλαη πην πνιπζύλζεηεο απ όηη είραλ εθηηκεζεί αξρηθά. Μέρξη ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν, νη απόςεηο ηνπ πεξί λαπηηθήο ηζρύνο έηπραλ επξύηαηεο απνδνρήο θαζώο ηα ηζηνξηθά επηρεηξήκαηα πνπ ηηο ζπλόδεπαλ ζεσξνύληαλ νξζά. Οη εμειίμεηο όκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο θπξίσο κε ηελ εκθάληζε ησλ ππνβξπρίσλ θαζώο θαη ε κεηέπεηηα επηθξάηεζε ηεο Γεξκαλίαο, κηαο επεηξσηηθήο δύλακεο, δεκηνύξγεζαλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ εγθπξόηεηα ηεο άπνςεο όηη ε λαπηηθή δύλακε ππεξέρεη ηεο ρεξζαίαο. Ωζηόζν, παξά ηε κεησκέλε πεηζηηθόηεηά ηεο, ε αλάιπζε ηνπ Μάραλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην έξγν ηνπ H. Mackinder, ζεσξείηαη όηη επεξέαζαλ ζεκαληηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο γεξκαληθήο γεσπνιηηηθήο ζρνιήο ζθέςεο ηνπ Karl Haushofer. Ζ ζεσξία ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη θαη αλαινγία ην αθξηβώο αληίζεην ηεο ζεσξίαο ηνπ Μάραλ, ηνπνζεηώληαο ζην επίθεληξν ηε ζηξαηησηηθή ηζρύ έλαληη ηεο λαπηηθήο. Κιείλνληαο, Οη ζέζεηο ηoπ Μάραv, επεξέαζαv ζεκαvηηθά ηεv εμέιημε ηεο Ακεξηθαvηθήο δηπισκαηίαο ζηηο αξρέο ηoπ εηθoζηoύ αηώvα θαη είvαη ραξαθηεξηζηηθέο ηoπ πoιηηηθoύ θιίκαηoο ζηηο ΖΠΑ, εθαηό πεξίπoπ ρξόvηα κεηά ηεv επαvάζηαζε πoπ έθεξε ηεv αvεμαξηεζία. Σόζo ε ζαθήο κεηαζηξoθή ηεο Ακεξηθαvηθήο πoιηηηθήο 15 βι.: C. S. Gray θαη G. Sloan, «Geopolitics, Geography and Strategy», Journal of Strategic Studies, 1999, θεθάιαηα: «Alfred Thayer Mahan, Geopolitician», Jon Sumida θαη «Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Security», Gearoid O Tuathail, 14

15 ζθέςεο, όζo θαη oη αιιάγέο πoπ απηό πξoθάιεζε ζηεv εμσηεξηθή πoιηηηθή ηεο ρώξαο, είvαη δηδαθηηθέο σο πξoο ηηο ζεκειηώδεηο πξoηάζεηο εμσηεξηθήο πoιηηηθήο. 15

16 Βιβλιογραθία Διιεληθή Βηβιηνγξαθία: Αξβαληηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, «Ζ ακεξηθαληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή κεηά ηνλ ςπρξό πόιεκν, Ηδενινγηθά Ρεύκαηα», εθδ. Πνηόηεηα, Αζήλα, 2003 Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία: C. S. Gray θαη G. Sloan, «Geopolitics, Geography and Strategy», Journal of Strategic Studies, 1999, Paret Peter, «Οη δεκηνπξγνί ηεο ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθήο», εθδόζεηο Κσλζηαληίλνπ Σνπξίθε, Αζήλα, 2004 Parker Geoffrey, «Γεσπνιηηηθή. Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εθδόζεηο Ρνέο, Αζήλα, 2002 Γηαδύθηην:

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα