Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και..."

Transcript

1 Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 99, Μαρούσι Αττικής, µε Α.Φ.Μ Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και εκπροσωπείται νόµιµα για την παρούσα σύµβαση από τον κ. Πάνο Σαραντόπουλο, Γενικό /ντή Εγχώριων Παρόχων αυτής και θα αναφέρεται στο εξής για συντοµία «ΟΤΕ» και 2) η Εταιρεία... και µε τον διακριτικό τίτλο «...» που εδρεύει στην...(πολη)(tk), µε ΑΦΜ... ΟY... και εκπροσωπείται νόµιµα για την παρούσα σύµβαση από τον..., ιευθύνοντα Σύµβουλο, στο εξής αναφερόµενη στην παρούσα ως «Πάροχος» Έχοντας υπόψη ότι: O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. και η... υπέγραψαν προς πιστοποίηση της συµφωνίας τους την... του έτους... Σύµβαση RBO.../... Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και αποφασίζουν: Την προσθήκη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 «Περιγραφή Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 «Περιγραφή Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]» στην από... Σύµβαση RBO.../..., τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και στο εξής θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της από... Σύµβασης RBO.../... Σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε νοµοθετικής, διοικητικής ή/και δικαστικής πράξης ή/και απόφασης που τροποποιεί ή ακυρώνει την ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς για τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) βάσει της οποίας συµφωνήθηκαν οι όροι της Σύµβασης RBO καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτής, συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, αυτή τροποποιείται αντίστοιχα αυτοδικαίως. Αναδροµική ισχύς της τροποποίησης δεν αποκλείεται, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη σχετική πράξη ή/και απόφαση. Τα συµβαλλόµενα µέρη ρητώς συµφωνούν ότι οι λοιποί όροι της Σύµβασης RBO, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στην παρούσα και δεν έρχονται σε αντίθεση µε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, παραµένουν σε ισχύ ως αρχικώς συµφωνήθηκαν και έως τη συµφωνηµένη λήξη ή τη λύση αυτής. σελ. 1

2 Η παρούσα τροποποιητική σύµβαση ρητώς συµφωνείται ότι ισχύει από την ως άνω ηµεροµηνία υπογραφής της. Προς πιστοποίηση των συµφωνηµένων µε την παρούσα όρων, οι οποίοι προσδιορίζονται αναλυτικά κατωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν το παρόν σε δύο πρωτότυπα και καθένας έλαβε από ένα. Για τον ΟΤΕ Για την... ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. /ΝΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΧΧΧΧ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ σελ. 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Περιγραφή Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] 1. Ορισµοί Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιµοποιούνται στο παρόν Παράρτηµα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω, ερµηνεύονται δε και εξειδικεύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 573/012/ (ΦΕΚ 1364/ ) και 614/12/2011 (ΦΕΚ 1983/ ) καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών: «ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA)»: ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης το οποίο αποτελείται εξολοκλήρου ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία δικτύου (optical elements) ικανό να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε πολύ υψηλές ταχύτητες. «VDSL» (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή): Τεχνολογία πρόσβασης µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή υλοποιείται µε υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια µέσω των οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της PSTN/ISDN BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης µετάδοσης δεδοµένων (data). «Πρόσβαση VDSL»: Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη µε χρήση τεχνολογίας VDSL. Από το ζεύγος χαλκού µέσω του οποίου παρέχονται οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Τελικός Χρήστης συνδέεται στο DSLAM (µε χρήση splitter ή φίλτρου στο χώρο του Τελικού Χρήστη) µε αποτέλεσµα την παράλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία της PSTN/ISDN BRA τηλεφωνικής σύνδεσης και την ταυτόχρονη µεταφορά κίνησης από/προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του NGA ικτύου του ΟΤΕ. «V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]»: Η Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση του VDSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM, το οποίο βρίσκεται σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. «Τελικός Χρήστης»: Ο συνδροµητής της PSTN/ISDN BRA τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ ή άλλου ΠΑΡΟΧΟΥ (µέσω της υπηρεσίας Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραµµής - WLR), ο οποίος προµηθεύεται πρόσβαση VDSL µέσω της Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΠΑΡΟΧΟ. «Τερµατικός Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη»: Οι τερµατικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], δηλαδή το VDSL modem και ο διχαστής ή το φίλτρο κατά περίπτωση. σελ. 3

4 «Ενεργοποίηση υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδεσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του VDSL modem του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ. 2. Περιγραφή Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] του ΟΤΕ παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις πολύ υψηλών ταχυτήτων µεταξύ: του σηµείου τερµατικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινου) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου του ΟΤΕ στον οποίο συνδέεται ο Τελικός Χρήστης. στις περιπτώσεις όπου ο ενεργός εξοπλισµός DSLAM βρίσκεται σε υπαίθρια καµπίνα του ΟΤΕ. Η παραπάνω σύνδεση χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του NGA ικτύου του ΟΤΕ. Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] για κάθε Τελικό Χρήστη, ώστε να µπορεί να καθορίζει τα σχετικά DSL προϊόντα προς αυτόν, χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη VDSL πρόσβαση του ΟΤΕ µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του BRAS Πακέτα της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Τα διαθέσιµα πακέτα του ΟΤΕ για την υπηρεσία V-A.ΡΥ.Σ, µεταξύ των οποίων µπορεί να επιλέξει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, είναι τα εξής: Ρυθµός Καθόδου/Ανόδου Πακέτο Τύπος Υπηρεσίας (Mbps) Standard Premium V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] - 30 up to 30 / up to 2.5 V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] -50 up to 50 / up to Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ αριθµ. ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/ (ΦΕΚ 1983/B/ ), ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των πακέτων V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], καθώς και της προσθήκης νέων πακέτων Παρεχόµενες Υπηρεσίες Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµά του, να χρησιµοποιεί το NGA δίκτυο (συµπεριλαµβανοµένου και του χάλκινου ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] βάσει των όρων της παρούσας Οι ριπές ρυθµού (burst rates) µπορεί να παρουσιάζουν διακυµάνσεις λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών µέσα στο NGA δίκτυο του ΟΤΕ ή/και στη σύνδεση ΟΤΕ σελ. 4

5 ΠΑΡΟΧΟΥ (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.) ή λόγω της προσαρµογής ρυθµού του τερµατικού εξοπλισµού λόγω επιβάρυνσης της γραµµής, και εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα εφαρµογής IP που χρησιµοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ συνδέσεις V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η κάθε σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] παρέχεται αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον ΠΑΡΟΧΟ σε Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες ανάγκες του ΠΑΡΟΧΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα, στον κάθε Τελικό Χρήστη, δυναµικής επιλογής ΠΑΡΟΧΟΥ, µέσω των εκάστοτε BRAS Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] είναι δυνατό να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά, της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη σχετικά Η αδυναµία διάθεσης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], λόγω τεχνικών προβληµάτων, δύναται να διαπιστωθεί ακόµη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας V- Α.ΡΥ.Σ.[KV] Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ αναφορικά µε τα ακριβή αίτια της αδυναµίας παροχής µέσω του Π.Σ. W-CRM. Μετά την ενηµέρωσή του από τον ΟΤΕ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριµένης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] αζηµίως Προϋποθέσεις ιάθεσης της Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Για την παροχή της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ απαιτείται η πλήρωση των κάτωθι οριζόµενων προϋποθέσεων: Ο ΠΑΡΟΧΟΣ να έχει προµηθευτεί από τον ΟΤΕ Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου Α ή Β, µέσω της οποίας θα δροµολογούνται οι συγκεκριµένες συνδέσεις V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] και η οποία να είναι σε λειτουργία. Ο Τελικός Χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] να είναι συνδροµητής εν λειτουργία τηλεφωνικής σύνδεσης από τον ΟΤΕ (PSTN ή ISDN-BRA) ή από άλλο πάροχο µέσω της υπηρεσίας WLR, επί των οποίων υπερτίθεται η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Η τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης του NGA δικτύου του ΟΤΕ. Η διαθεσιµότητα αυτή θα ανακοινώνεται στον ΠΑΡΟΧΟ ηλεκτρονικά µέσω του W-CRM ή µέσω της ιστοσελίδας προϊόντων χονδρικής του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). Η υλοποίηση του αιτήµατος του ΠΑΡΟΧΟΥ πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Η τεχνική αδυναµία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβασης V-A.ΡΥ.Σ, δύναται να διαπιστωθεί ακόµα και κατά τη φάση ενεργοποίησης της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Να µην συντρέχει ένας από τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 3.4 του παρόντος Παραρτήµατος. σελ. 5

6 Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργία της PSTN ή ISDN BRA του Τελικού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, καταργείται η παροχή της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] προς τον Τελικό αυτό Χρήστη Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. του ΠΑΡΟΧΟΥ επιφέρει αυτόµατη απώλεια της διασύνδεσης των Τελικών Χρηστών του ΠΑΡΟΧΟΥ µε το δίκτυό του. Μέριµνα θα πρέπει να λαµβάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ώστε πριν την κατάθεση αίτησης κατάργησης κυκλώµατος Ο.Κ.ΣΥ.Α., να καταργεί ή να µεταφέρει σε άλλο κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α. που τυχόν διαθέτει, όλες τις συνδέσεις V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που δροµολογούνται στην υπό κατάργηση Ο.Κ.ΣΥ.Α Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων τρίτων Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο Τελικός Χρήστης µέσω της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] 2.4. Περιορισµοί στη ιάθεση της Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] H ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] δεν είναι εφικτή σε περιπτώσεις: όπου η τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη, παρέχεται µέσω γραµµών µε ενεργό εξοπλισµό, όπως PCM, ISDN/PRI, 2 Mbps κ.λ.π. γραµµών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα. όπου η τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω γραµµών µε αποτρεπτικά µεγάλο µήκος. όπου έχει ήδη γίνει αντικατάσταση καλωδίων χαλκού µε καλώδια οπτικών ινών (ΚΟΙ) που αναπτύσσει και εγκαθιστά ο ΟΤΕ, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη εφεδρεία καλωδίων χαλκού Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] δύναται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται µη διαθεσιµότητα πόρων του NGA δικτύου του ΟΤΕ H δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], δεν είναι εξασφαλισµένη σε περιπτώσεις όπου: όλο ή σηµαντικό τµήµα του συνδροµητικού δικτύου, είναι εναέριο η τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω καλωδίου του οποίου η φασµατική χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της συγκέντρωσης πολλών συστηµάτων υπέρθεσης, όπως xdsl ή PCM ή 2 Mbps στο ίδιο καλώδιο. Στις παραπάνω περιπτώσεις: εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέτασης της αίτησης η αίτηση απορρίπτεται αιτιολογηµένα µέσω του Π.Σ. W-CRM. εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση της ενεργοποίησης εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. σελ. 6

7 3. ιαδικασία Παροχής της Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] 3.1. Γενικά Η πρόσβαση του ΠΑΡΟΧΟΥ στο Π.Σ. W-CRM, για την παραγγελιοληψία και βλαβοληψίαβλαβοδιαχείριση των υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], θα πραγµατοποιείται µέσω ειδικού κωδικού πρόσβασης (password) ο οποίος θα παραδίδεται στον ΠΑΡΟΧΟ µε την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής. Η παραλαβή του κωδικού πρόσβασης και η χρήση του Π.Σ. W-CRM τεκµαίρει αναγνώριση, από πλευράς του ΠΑΡΟΧΟΥ, των αιτήσεων που στη συνέχεια θα κατατεθούν από τον/τους λογαριασµούς της εταιρείας του Κάθε αίτηση σχετικά µε την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους από την κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ (first come first served) µέσω του Π.Σ. W-CRM Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Κάθε αίτηση παροχής της πρόσβασης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] συµπληρώνεται πλήρως από τον ΠΑΡΟΧΟ µέσω του συστήµατος W-CRM του ΟΤΕ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο στο Π.Σ. W-CRM, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τη λειτουργία του συστήµατος. Με την καταχώρηση της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. πραγµατοποιείται έλεγχος αντιστοιχίας του επωνύµου ή της επωνυµίας του Τελικού Χρήστη µε τον αριθµό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας πρόκειται να υπερτεθεί η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] δεν σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ηµέρες στο έτος. Η αίτηση που εισάγεται σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα Εάν η παραπάνω αντιστοιχία δεν διαπιστώνεται ή εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε η αίτηση απορρίπτεται µε σχετική ενηµέρωση του ΠΑΡΟΧΟΥ. Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση και εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, τότε η αίτηση αυτή παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου και προωθείται για υλοποίηση Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, λαµβάνεται η ηµεροµηνία καταχώρησης στο σύστηµα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.2.3, η οποία εµφανίζεται στο Π.Σ. W-CRM µε σχετική ένδειξη Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών χορήγησης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] και εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας, ενηµερώνεται σχετικά ο ΠΑΡΟΧΟΣ. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία Χορήγησης, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να δηλώσει µέσω του Π.Σ. W-CRM βλάβη για την υπηρεσία. Εάν ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν δηλώσει βλάβη εντός του χρονικού διαστήµατος που προαναφέρθηκε, ως ηµεροµηνία Χορήγησης της νέας σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] λαµβάνεται η αρχικώς δηλωθείσα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στο Π.Σ. W-CRM από τον ΟΤΕ. Σε σελ. 7

8 αντίθετη περίπτωση και εφόσον η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ, ως ηµεροµηνία χορήγησης της νέας σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] λαµβάνεται η ηµεροµηνία αποκατάστασης της βλάβης (ηµεροµηνία παραλαβής) Στον προβλεπόµενο χρόνο χορήγησης της νέας σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] σύµφωνα µε το άρθρο 3.9.1, δεν συνυπολογίζεται τυχόν χρόνος καθυστέρησης ο οποίος δεν οφείλεται στον ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 7 του παρόντος Παραρτήµατος Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των αιτουµένων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 2.4, οφείλει να ενηµερώσει µέσω του Π.Σ. W- CRM τον ΠΑΡΟΧΟ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυναµία υλοποίησης, µε την επιφύλαξη του άρθρου του παρόντος Παραρτήµατος Μεταβολές Ο ΟΤΕ ενηµερώνει µέσω του Π.Σ. W-CRM τον ΠΑΡΟΧΟ για κάθε περίπτωση µεταβολής στοιχείων της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη, εφόσον η µεταβολή αυτή επηρεάζει την παρεχόµενη υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη Σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε αυτόν υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΟΤΕ, υποβάλλει ηλεκτρονικά, µέσω του Π.Σ. W-CRM., σχετική αίτηση για κάθε µία µεταβολή, σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 του παρόντος Παραρτήµατος και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ Μεταφορά Η σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] δύναται να µεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4 του παρόντος Παραρτήµατος: από ένα Τελικό Χρήστη σε έναν άλλο, που βρίσκεται εντός της ίδιας αστικής περιοχής λόγω της µεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης εντός της ίδιας αστικής περιοχής και εφόσον το ζητήσει ο Τελικός Χρήστης από τον ΠΑΡΟΧΟ. από έναν ΠΑΡΟΧΟ σε έναν άλλο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τον Τελικό χρήστη στο δεύτερο ΠΑΡΟΧΟ Οι εµπλεκόµενοι στην διαδικασία, οφείλουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σε κάθε περίπτωση, η µετάβαση να υλοποιείται εντός της ίδιας εργάσιµης ηµέρας ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής των υπηρεσιών για τον Τελικό Χρήστη Αλλαγή υπηρεσίας Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή του πακέτου ταχύτητας της υπηρεσίας. σελ. 8

9 Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος του ΠΑΡΟΧΟΥ το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.2 του παρόντος Παραρτήµατος ιακοπή Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει τη διακοπή της παροχής της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] προς συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. Η αίτηση διακοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.2 του παρόντος Παραρτήµατος Ο ΠΑΡΟΧΟΣ κατά τη διάρκεια της διακοπής δύναται να αιτηθεί την µεταφορά της συγκεκριµένης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] σε άλλον Τελικό Χρήστη κατ εφαρµογή του άρθρου 3.4 του παρόντος Παραρτήµατος Σε καµία περίπτωση η διακοπή υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] δεν αποτελεί λόγο για τη µη εξόφληση προηγουµένων οφειλών Η παροχή της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] καταργείται αυτοδικαίως µε την κατάργηση της πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. στην οποία υπάγονται οι V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] συνδέσεις. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΑΡΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τα τέλη της κάθε πρόσβασης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που εξυπηρετείται από την Ο.Κ.ΣΥ.Α. που καταργήθηκε, που αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο έως τη λήξη της διάρκειας της παροχής της ιακοπή λόγω οφειλής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας Σύµβασης Κατάργηση Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την κατάργηση της παροχής της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα υποχρεωτικής παροχής της υπηρεσίας. Η αίτηση κατάργησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Π.Σ. W-CRM. σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.2 του παρόντος Παραρτήµατος Μετάβαση από µία Υπηρεσία σε V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Οι µεταβάσεις που επιτρέπονται από µία υπηρεσία σε άλλη και από έναν ΠΑΡΟΧΟ σε άλλο (ΤΠ1 σε ΤΠ2)* είναι οι παρακάτω: Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από ΤΠ1 σε ΤΠ2 ή και στον ίδιο ΠΑΡΟΧΟ Μετάβαση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από ΤΠ1 σε ΤΠ2 Μετάβαση από V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Α.ΡΥ.Σ. από ΤΠ1 σε ΤΠ2 ή και στον ίδιο ΠΑΡΟΧΟ Μετατροπή της Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε υπηρεσία V- Α.ΡΥ.Σ.[KV] (µε ή χωρίς φορητότητα) από ΤΠ1 σε ΤΠ2 ή και στον ίδιο ΠΑΡΟΧΟ, µε προϋπόθεση και αίτηση του συνδροµητή για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας στον ΤΠ2 ή στον ίδιο πάροχο µέσω της υπηρεσίας WLR ή και στον ΟΤΕ. σελ. 9

10 Μετατροπή της Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε υπηρεσία V- Α.ΡΥ.Σ.[KV] από ΤΠ1 σε ΤΠ2 ή και στον ίδιο ΠΑΡΟΧΟ * Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω µεταβάσεις ισχύουν και όπου ΤΠ1 ή ΤΠ2 είναι ο ΟΤΕ, µε το αντίστοιχο προϊόν Λιανικής 3.9. Παράδοση Παραλαβή Υπηρεσίας Η χορήγηση της νέας σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών σε περιπτώσεις µεταβολών στην υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], θα πραγµατοποιείται εντός δώδεκα (12) εργάσιµων ηµερών εκκινώντας από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στο Π.Σ. W-CRM. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα οριζόµενα σύµφωνα στην ενότητα 7 του παρόντος Παραρτήµατος. 4. Βλάβες 4.1. Αναγγελία Βλάβης Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο της παρούσας µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, ήτοι για την παροχή PSTN ή ISDN-BRA σύνδεσης, στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ) του ΟΤΕ. Σε περίπτωση όπου η υπηρεσία V- Α.ΡΥ.Σ.[KV] υπερτίθεται πάνω από τηλεφωνική σύνδεση που παρέχεται µέσω WLR από κάποιο πάροχο, οποιαδήποτε αναγγελία βλάβης που αφορά την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας θα υποβάλλεται στον ΟΤΕ από τον πάροχο αυτό, σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από την ισχύουσα Προσφορά Αναφορά WLR. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τους Τελικούς Χρήστες ώστε να απευθύνονται σε αυτόν όταν παραστεί η ανάγκη να αναγγείλουν βλάβη σε υπηρεσία που λαµβάνουν από αυτόν Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ. W- CRM σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που εισάγεται σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. W-CRM (ηµεροµηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης) Άρση Βλάβης Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητικής τηλεφωνίας µέσω της PSTN ή ISDN-ΒRA σύνδεσης για την άρση της οποίας υπεύθυνος είναι ο ΟΤΕ, ακολουθούνται οι υφιστάµενες διαδικασίες αναγγελίας και άρσης βλάβης υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Τελικού Χρήστη από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΟΤΕ, η αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που παρέχεται από τον ΠΑΡΟΧΟ ενώ λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία φωνής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλάβη µε βάση τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει σελ. 10

11 ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα του δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρµοδιότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν εντοπίζεται σε αυτό, αλλά στο τµήµα αρµοδιότητας του ΟΤΕ, αναγγέλλει τη βλάβη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος Παραρτήµατος Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον ΠΑΡΟΧΟ µέσω του Π.Σ. W-CRM, για το σύνολο των αναγγελλόµενων βλαβών που έχουν αρθεί και για τις βλάβες που είναι σε εκκρεµότητα, αναφέροντας τα ακριβή αίτια της βλάβης. Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δηλώνει την επιδιόρθωση µιας βλάβης και ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαπιστώνει ότι η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί, τότε αποστέλλει µέσω του Π.Σ. W-CRM σχετική ενηµέρωση αναφέροντας και τους αντίστοιχους ελέγχους που πραγµατοποίησε και οι οποίοι αποδεικνύουν την µη αποκατάσταση της βλάβης Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική υπηρεσία και στην υπηρεσία V- Α.ΡΥ.Σ.[KV]: Ο Τελικός χρήστης αναγγέλλει στον ΟΤΕ ή αποκλειστικά στον πάροχο WLR, εάν η υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας παρέχεται µέσω χονδρικής εκµίσθωσης γραµµής, την βλάβη στη φωνητική υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω στα άρθρα και του παρόντος Παραρτήµατος. Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία εάν παραµένει η βλάβη στην υπηρεσία V- Α.ΡΥ.Σ.[KV], τότε ο Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό το άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που του αναγγέλθηκε από τον ΠΑΡΟΧΟ προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρµοδιότητάς του, χρεώνει στον ΠΑΡΟΧΟ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης συνεργείου, εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογό του. Ο εν λόγω τιµοκατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, να επικοινωνούν και συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος Στις περιπτώσεις που η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, ο ΟΤΕ κατόπιν συνεννόησης µε τον ΠΑΡΟΧΟ δύναται να επικοινωνεί µε τον Τελικό Χρήστη και να µεταβαίνει συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρήστη, για να ελέγχει τη σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 9 του παρόντος Παραρτήµατος Χρόνος Άρσης Βλάβης Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχουν αµοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου και την επίτευξη της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες του ΠΑΡΟΧΟΥ από τον ΟΤΕ και οι τυχόν ρήτρες υπέρβασης αναφέρονται στην ενότητα 7 του παρόντος Παραρτήµατος. σελ. 11

12 5. ιάρκεια Παροχής της Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ ΟΤΕ και ΠΑΡΟΧΟΥ, ο ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών για κάθε σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] που παρέχεται στον ΠΑΡΟΧΟ στο πλαίσιο της παρούσης Σύµβασης είναι ένας (1) µήνας (καλούµενη «υποχρεωτική διάρκεια ισχύος» της υπηρεσίας V- Α.ΡΥ.Σ.[KV]), µετά το πέρας του οποίου ανανεώνεται σιωπηρά και γίνεται πλέον αορίστου χρόνου. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, µετά τη λήξη του ελάχιστου χρόνου του ενός (1) µηνός, έχει δικαίωµα να αιτηθεί κατάργηση της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], καταθέτοντας σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3.2 του παρόντος Παραρτήµατος. 6. Κατηγορίες Τελών Χρεώσεις 6.1. Γενικά Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του ΟΤΕ (www.otewholesale.gr) Η χρέωση της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης/παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη Σε περίπτωση διακοπής (σύµφωνα µε το άρθρο 2.6 του Παραρτήµατος 1 της παρούσας) της σύνδεσης V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από τον ΠΑΡΟΧΟ του αντίστοιχου τέλους επανασύνδεσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ Κατηγορίες Τελών Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΟΤΕ προς τον ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: Βασικά Τέλη o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης / Μεταφοράς V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] o Πάγιο µηνιαίο τέλος V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] ευτερεύοντα τέλη o Εφάπαξ τέλος µεταβάσεων υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου 7. Ρήτρες και SLAs Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[KV] παρέχεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για το αντίστοιχο προϊόν Χονδρικής Ευζωνικής Πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ όσο αφορά τα SLAs και τον υπολογισµό των ρητρών (Παράρτηµα 4 σελ. 12

13 της παρούσας Σύµβασης). 8. Παράµετροι Εγκατάστασης Τερµατικού Εξοπλισµού Για την σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του Τελικού Χρήστη µε το NGA δίκτυο του ΟΤΕ και την επικοινωνία του µε το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ, είναι απαραίτητο να τεθούν συγκεκριµένες τιµές σε ορισµένες παραµέτρους του εξοπλισµού αυτού. Οι τιµές αυτές φαίνονται ακολούθως: (Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους, περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του τερµατικού εξοπλισµού) Παράµετρος Τιµή 1. VDSL MODE 2. VLAN ID for PPPoE 3. Transmission Mode 4. Quality of Service (QoS) 5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 6. ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION ITU G PTM UBR PPPoE ( µε RFC 1483/Bridged Enabled )* LLC/SNAP * for PPP pass-through 9. Πρότυπα Τερµατικού Εξοπλισµού Υποστήριξη ITU G Annex Β για σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού (modem/router) του Τελικού Χρήστη πάνω από γραµµή PSTN ή ISDN-BRA 1. Υποστήριξη PPPoE από τον ίδιο τον τερµατικό εξοπλισµό (modem/router), µε χρήση πρωτοκόλλου διασύνδεσης µεταξύ BRAS και DSLAM το πρωτόκολλο PPPoE. 2. Υποστήριξη RFC 1483/Bridged Enabled. Σε αυτή την περίπτωση o H/Y του Τελικού Χρήστη θα πρέπει να διαθέτει λογισµικό PPPoE σύµφωνα µε την RFC σελ. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Περιγραφή V-Α.ΡΥ.Σ. από Α/Κ 1. Ορισµοί Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιµοποιούνται στο παρόν Παράρτηµα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω αλλά και σύµφωνα µε το Παράρτηµα 7 της παρούσας Σύµβασης, ερµηνεύονται δε και εξειδικεύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 573/012/ (ΦΕΚ 1364/ ) και 614/12/2011 (ΦΕΚ 1983/7-9-11) καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]»: Η Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση του VDSL modem στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM, το οποίο βρίσκεται σε Α/Κ του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. «Ενεργοποίηση υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ]»: Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδεσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του VDSL modem του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ. 2. Περιγραφή Υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] Η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. από Α/Κ (στο εξής V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] ) του ΟΤΕ παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις πολύ υψηλών ταχυτήτων µεταξύ: του σηµείου τερµατικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινου) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου του ΟΤΕ στον οποίο συνδέεται ο Τελικός Χρήστης. στις περιπτώσεις όπου ο ενεργός εξοπλισµός DSLAM βρίσκεται σε Α/Κ ΟΤΕ. Η παραπάνω σύνδεση χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ µέσω του NGA ικτύου του ΟΤΕ. Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[A/K] για κάθε Τελικό Χρήστη, ώστε να µπορεί να καθορίζει τα σχετικά DSL προϊόντα προς αυτόν, χρησιµοποιώντας την υφιστάµενη VDSL πρόσβαση του ΟΤΕ µεταξύ του Τελικού Χρήστη και του BRAS Πακέτα της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] Τα διαθέσιµα πακέτα του ΟΤΕ για την υπηρεσία V-A.ΡΥ.Σ.[Α/Κ], µεταξύ των οποίων µπορεί να επιλέξει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, είναι τα εξής: σελ. 14

15 Πακέτο Τύπος Υπηρεσίας Ρυθµός Καθόδου/Ανόδου (Mbps) Standard Premium V-Α.ΡΥ.Σ..[Α/Κ] 30 up to 30 / up to 2.5 V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] -50 up to 50 / up to Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται δια της υπ αριθµ. ΕΕΤΤ 614/12/ (ΦΕΚ 1983/B/ ), ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των πακέτων V-Α.ΡΥ.Σ., καθώς και της προσθήκης νέων πακέτων Παρεχόµενες Υπηρεσίες Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµά του, να χρησιµοποιεί το NGA δίκτυο (συµπεριλαµβανοµένου και του χάλκινου ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] βάσει των όρων της παρούσας Οι ριπές ρυθµού (burst rates) µπορεί να παρουσιάζουν διακυµάνσεις λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών µέσα στο NGA δίκτυο του ΟΤΕ ή/και στη σύνδεση ΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ (υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.) ή λόγω της προσαρµογής ρυθµού του τερµατικού εξοπλισµού λόγω επιβάρυνσης της γραµµής, και εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα εφαρµογής IP που χρησιµοποιούνται. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει τους Τελικούς Χρήστες σχετικά Ο ΟΤΕ παρέχει στον ΠΑΡΟΧΟ συνδέσεις V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η κάθε σύνδεση V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] παρέχεται αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον ΠΑΡΟΧΟ σε Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες ανάγκες του ΠΑΡΟΧΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα, στον κάθε Τελικό Χρήστη, δυναµικής επιλογής ΠΑΡΟΧΟΥ, µέσω των εκάστοτε BRAS Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] είναι δυνατό να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά, της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού Χρήστη επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] Ο ΠΑΡΟΧΟΣ οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη σχετικά Η αδυναµία διάθεσης της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ], λόγω τεχνικών προβληµάτων, δύναται να διαπιστωθεί ακόµη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας V- Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ οφείλει να ενηµερώσει τον ΠΑΡΟΧΟ αναφορικά µε τα ακριβή αίτια της αδυναµίας παροχής µέσω του Π.Σ. W-CRM. Μετά την ενηµέρωσή του από τον ΟΤΕ, ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριµένης V-Α.ΡΥ.Σ.[Α/Κ] αζηµίως. σελ. 15

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3090 22 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 673/02 Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα