Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ T.. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ (Α.ΡΥ.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ T.. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ (Α.ΡΥ.Σ."

Transcript

1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ T.. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ (Α.ΡΥ.Σ.) 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ (Α.ΡΥ.Σ.) Στ.... σήµερα στις.. µεταξύ αφενός του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο "ΟΤΕ Α.Ε." που εδρεύει στο Μαρούσι, (Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον και αφετέρου της/ του.... µε το διακριτικό τίτλο " " αποκαλούµενης στο εξής "Πελάτης" που εδρεύει στ... οδός.., και εκπροσωπείται νόµιµα από τον /την κ κατοίκου. συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής: Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ : Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν υπογράψει την από.. σύµβαση πλαίσιο για την για την παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωµένης Κεντρικής Σύνδεσης στο δίκτυο ADSL (Ο.Κ.ΣΥ.Α.) του ΟΤΕ (στο εξής καλουµένης η Σύµβαση ), τα µέρη συµφώνησαν στην παροχή υπηρεσιών Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Πελάτη µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ Στην παρούσα σύµβαση και στα συνηµµένα παραρτήµατα, οι ακόλουθες φράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο παρόν άρθρο: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιµοποιούνται στην παρούσα σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Aσύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή): Η τεχνολογία πρόσβασης µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και µεταβίβασης δεδοµένων, η οποία υλοποιείται µε υπέρθεση στα κοινά χάλκινα καλώδια µέσω των οποίων παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες δίνοντας τη δυνατότητα της παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης µετάδοσης δεδοµένων (data). Πρόσβαση ADSL : Η πρόσβαση που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη µε χρήση τεχνολογίας ADSL και αποτελείται από ένα χάλκινο ζευγάρι, µέσω του οποίου παρέχονται και οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, από το DSLAM που είναι εγκατεστηµένο σε χώρο του Ο.Τ.Ε. και από τον διχαστή (splitter) που εγκαθίσταται στο χώρο του Τελικού Χρήστη (όπου απαιτείται) δίνοντας τη δυνατότητα παράλληλης και απρόσκοπτης λειτουργίας της POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης και της ταυτόχρονης µεταφοράς κίνησης από και προς το διαδίκτυο. ίκτυο ADSL : Το φυσικό δίκτυο, που αποτελείται από την Πρόσβαση ADSL, συνδέσεις ΑΤΜ, και τον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Αποµακρυσµένης Πρόσβασης (ΕΕΑΠ) καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, που συνδέουν τον Εξοπλισµό του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ. ΕΕΑΠ Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης: Το στοιχείο του ικτύου ADSL του Ο.Τ.Ε. που αποτελεί το λογικό σηµείο σύνδεσης του Τ.Π. µε το δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε. το οποίο εξυπηρετεί την παροχή της Υπηρεσίας και την επιλογή Τ.Π. και Υπηρεσιών από τον Τελικό Χρήστη. Ο.Κ.ΣΥ.Α - Ολοκληρωµένη Κεντρική ΣΥνδεση στο δίκτυο ADSL του Ο.Τ.Ε.: Η σύνδεση µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο χώρο του Τ.Π. εξοπλισµού µε τον ΕΕΑΠ, κάθε συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής που αυτός εξυπηρετεί, του δικτύου ADSL του Ο.Τ.Ε., ώστε να µεταφερθεί κίνηση από και προς το διαδίκτυο. Α.ΡΥ.Σ - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση: Η σύνδεση ασύµµετρου ρυθµού µεταξύ του σηµείου σύνδεσης του adsl modem µε τον αντίστοιχο ΕΕΑΠ (ήτοι τον ΕΕΑΠ κάθε συγκεκριµένης γεωγραφικής 2

3 περιοχής που αυτός εξυπηρετεί) του ικτύου ADSL του ΟΤΕ, η οποία χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και προς το διαδίκτυο. Σηµείο Σύνδεσης του ικτύου ADSL του ΟΤΕ: Το σηµείο εγκατάστασης ενός ΕΕΑΠ στον οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των Τελικών Χρηστών που βρίσκονται στη Γεωγραφική Περιοχή που εξυπηρετείται από τον συγκεκριµένο ΕΕΑΠ και συνδέονται οι Τ.Π. για να παρέχουν Υπηρεσίες στους Τελικούς Χρήστες που βρίσκονται στην εν λόγω Γεωγραφική Περιοχή. Πελάτης : Ο εκάστοτε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Τ.Π.) που έχει αδειοδοτηθεί καταλλήλως από την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε τον ΟΤΕ, για την λήψη των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης Προσφοράς. Τελικός Χρήστης : Ο συνδροµητής POTS ή ISDN τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟΤΕ, ο οποίος προµηθεύεται την Υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. από τον Τ.Π. Τερµατικός Εξοπλισµός Τελικού Χρήστη : Οι τερµατικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο χώρο του Τελικού Χρήστη για τη λήψη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., ήτοι το adsl modem και ο διχαστής ή το φίλτρο κατά περίπτωση. Ενεργοποίηση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. : Η αποκατάσταση από τον ΟΤΕ της σύνδεσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή η σύνδεση του ADSL modem του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ. Αστική περιοχή : Η περιοχή της οποίας το σύνολο του χάλκινου συνδροµητικού δικτύου καταλήγει στο εγκατεστηµένο εντός αυτής Τηλεφωνικό Κέντρο και η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο DSLAM DSLAM : Ο Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης ΑΡΘΡΟ 1.: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Με την παρούσα σύµβαση συµφωνούνται οι όροι που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ ΟΤΕ και Πελάτη καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών στο πλαίσιο της παρούσης για την παροχή κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. που υπάγεται στο πλαίσιο αυτής. 1.2 Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας και οι αντίστοιχες σχέσεις των µερών διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2.: ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Η αρχική διάρκεια ισχύος της παρούσης συµφωνείται δώδεκα (12) µηνών (καλουµένης στο εξής "αρχική διάρκεια ισχύος") άρχεται δε την.. και λήγει την. 2.2 Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν κοινοποιήσει στον ΟΤΕ έγγραφη ειδοποίηση για την λήξη της σύµβασης τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας της αρχικής της διάρκειας, η διάρκειά αυτής ανανεώνεται αυτοδικαίως για αόριστο χρονικό διάστηµα (καλουµένης στο εξής "ανανεωµένη διάρκεια ισχύος"). 2.3 Η διάρκεια ισχύος κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται στον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσης συµφωνείται δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν κοινοποιήσει στον ΟΤΕ έγγραφη ειδοποίηση για την λήξη της σύµβασης τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες προ της λήξεως της συµφωνηµένης διάρκειας ισχύος (αρχικής ή ανανεωµένης) της κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., η διάρκεια ισχύος της ανανεώνεται αυτοδικαίως για ακόµη δώδεκα (12) µήνες. ΑΡΘΡΟ 3.: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Τύποι και κατηγορίες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ Ο ΟΤΕ παρέχει ταχύτητες πρόσβασης από τον Τελικό Χρήστη µέχρι τους ΕΕΑΠ και αντίστροφα στις µέγιστες ταχύτητες που αναφέρονται στους τύπους της Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., κατωτέρω στις παραγράφους και του παρόντος άρθρου Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα του να χρησιµοποιεί τo δίκτυο ADSL (συµπεριλαµβανοµένου και του χάλκινου ζεύγους) για να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. µε τους συµφωνηµένους όρους Οι τύποι και οι κατηγορίες υπηρεσιών του ΟΤΕ για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ, µεταξύ των οποίων µπορεί να επιλέξει ο Πελάτη, είναι οι εξής: α) Τύποι υπηρεσιών Τύπος Υπηρεσίας Ρυθµός καθόδου (Kbps) Ρυθµός ανόδου (Kbps) 3

4 ΑΡΥΣ ΑΡΥΣ ΑΡΥΣ β) Κατηγορίες Υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ: i. Υπηρεσία που ολοκληρώνεται µε υπέρθεση επί της POTS σύνδεσης, της οποίας συνδροµητής είναι ο Τελικός Χρήστης. ii. Υπηρεσία που ολοκληρώνεται µε υπέρθεση επί της ISDN BRI σύνδεσης του ΟΤΕ της οποίας συνδροµητής είναι ο Τελικός Χρήστης Οι ριπές ρυθµού (burst rates), µπορεί να µειώνονται λόγω της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλών Τελικών Χρηστών µέσα στο δίκτυο ADSL του ΟΤΕ ή/ και στη σύνδεση ΟΤΕ Πελάτη (Ο.Κ.ΣΥ.Α.) ή λόγω της προσαρµογής ρυθµού του modem λόγω επιβάρυνσης της γραµµής και εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα πρωτόκολλα εφαρµογής IP που χρησιµοποιούνται. Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει του Τελικούς Χρήστες σχετικά. 3.2 Ο ΟΤΕ παρέχει στον Πελάτη συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 3.3 Η κάθε σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. παρέχεται αποκλειστικά προς διάθεση αυτής από τον Πελάτη σε Τελικό Χρήστη, ή για τις ίδιες ανάγκες του Πελάτη. 3.4 Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε Τελικό Χρήστη δυναµικής επιλογής Πελάτη µέσω των εκάστοτε ΕΕΑΠ. 3.5 Για την ολοκλήρωση της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. σε κάθε Τελικό Χρήστη ο Πελάτης προµηθεύεται από τον ΟΤΕ ένα διχαστή (splitter) που ενδεχοµένως απαιτείται (π.χ. στη σύνδεση ISDN) ή ένα φίλτρο, τον οποίο και εγκαθιστά ο ίδιος στο χώρο του Τελικού χρήστη. 3.6 Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. είναι δυνατό να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελικού χρήστη επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη σχετικά. 3.7 Η αδυναµία διάθεσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., λόγω τεχνικών προβληµάτων, δύναται να να διαπιστωθεί ακόµη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει, ο δε Πελάτης δύναται να ζητήσει την ακύρωση της συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. αζηµίως. ΑΡΘΡΟ 4.: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ 4.1 Τα µέρη συµφωνούν ότι για την παροχή της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Πελάτη απαιτείται η πλήρωση των κάτωθι οριζοµένων προϋποθέσεων στο παρόν άρθρο αθροιστικώς: Ο Πελάτης να έχει προµηθευτεί από τον ΟΤΕ πρόσβαση Ο.Κ.ΣΥ.Α. στην οποία υπάγονται οι συγκεκριµένες συνδέσεις Α.ΡΥ.Σ. και η οποία είναι εν λειτουργία Ο Τελικός Χρήστης στον οποίο παρέχεται η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. να είναι συνδροµητής εν λειτουργία τηλεφωνικής σύνδεσης POTS ή ISDN BRΙ, επί της οποίας υπερτίθεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ Η POTS ή ISDN BRΙ σύνδεση του Τελικού Χρήστη να βρίσκεται εντός των ορίων αστικής περιοχής στην οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί DSLAM, ως αυτές γνωστοποιούνται εκάστοτε από τον ΟΤΕ. Τα ήδη εγκατεστηµένα DSLAM αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ Η υλοποίηση του αιτήµατος του Πελάτη πρέπει να είναι τεχνικώς εφικτή. Η τεχνική αδυναµία ενεργοποίησης και εν γένει παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. δύναται να διαπιστωθεί και κατά τη φάση ενεργοποίησης της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3.7 της παρούσης Να µην συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 5 της παρούσης. 4.2 Σε περίπτωση κατάργησης ή οριστικής διακοπής της λειτουργία της POTS ή ISDN BRΙ του Τελικού Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται αδύνατη τεχνικώς η παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς τον Τελικό αυτό Χρήστη. 4.3 Κατάργηση της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α του Πελάτη επιφέρει και τη αυτοδίκαιη κατάργηση όλων των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που υπάγονται σε αυτήν. 4.4 Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, και την επάρκεια δικτύων τρίτων Παρόχων ή προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Πελάτης ή και ο Τελικός Χρήστης µέσω της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. 4

5 ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α.ΡΥ.Σ 5.1 H ενεργοποίηση ή και η παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις: i. που η POTS ή ISDN τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω γραµµών µε ενεργό εξοπλισµό, όπως PCM, ISDN/PRI, 2 Mbps κλπ. ii. Γραµµών στις οποίες συνδέονται καρτοτηλέφωνα. iii. που η POTS ή ISDN BRI τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω γραµµών µε αποτρεπτικά µεγάλο µήκος. iv. που υφίσταται πρόσκαιρη έλλειψη «πόρτας» στο DSLAM. v. που η POTS ή ISDN τηλεφωνική σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω Οπτικού ικτύου Πρόσβασης ή Ασύρµατης Ζεύξης. 5.2 H δυνατότητα παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν είναι εξασφαλισµένη στις περιπτώσεις που: i. όλο ή σηµαντικό τµήµα του συνδροµητικού δικτύου (κύριο και απερχόµενο δίκτυο), είναι εναέριο. ii. η POTS ή ISDN - BRI σύνδεση του Τελικού Χρήστη παρέχεται µέσω καλωδίου του οποίου η φασµατική χωρητικότητα καλύπτεται λόγω της συγκέντρωσης πολλών συστηµάτων υπέρθεσης, όπως xdsl ή PCM ή 2 Mbps στο ίδιο καλώδιο. 5.3 Στις περιπτώσεις αυτές, i εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση εξέτασης της αίτησης η αίτηση απορρίπτεται εγγράφως και αιτιολογηµένα σύµφωνα µε το άρθρο 6.2.3, ii εφόσον η αδυναµία διαπιστωθεί κατά τη φάση της ενεργοποίησης εφαρµόζεται το άρθρο 3.7 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.1 Γενικοί Όροι Κάθε αίτησης παροχής της πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ., υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτηµα Ι και το έντυπο της οποίας διατίθεται από την κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ, συµπληρώνεται πλήρως και υπογράφεται από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία νοµικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό τους ή από νοµίµως και ειδικώς εξουσιοδοτηµένο σχετικά πρόσωπο Κάθε αίτηση για την παροχή πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής τους από την κεντρική Υπηρεσία ΟΤΕ (first come first served). Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΑΡΥΣ θα γίνεται µε χρονολογική προτεραιότητα ανά Αστική Περιοχή. 6.2 Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Το υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο έντυπο της αιτήσεως (i.) είτε κατατίθεται στην σχετική Υπηρεσία ΟΤΕ σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσης, και παραλαµβάνεται από τον αρµόδιο διαχειριστή του ΟΤΕ, εφόσον πρόκειται για εταιρεία για την οποία έχει οριστεί από τον ΟΤΕ διαχειριστής, (ii.) είτε αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά (courier) επί αποδείξει µε επισήµανση της Υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσης επί του φακέλου. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης ως ηµεροµηνία κατάθεσης λαµβάνεται η ηµεροµηνία παραλαβής της από τον ΟΤΕ Η κατάθεση της κάθε αίτησης για παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. δεν σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης των αιτουµένων οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον Πελάτη εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης αιτιολογώντας τη σχετική αδυναµία υλοποίησης Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συµπλήρωση της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της, ζητούνται εγγράφως από τον Πελάτη οι σχετικές διευκρινίσεις. Η αίτηση δεν προωθείται, µέχρις ότου παρασχεθούν εγγράφως οι ως άνω διευκρινήσεις από τον Πελάτη και συνεπώς στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία προσήκουσας κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία έγγραφης γνωστοποίησης των συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, ο δε χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσµετρά από την εν λόγω ηµεροµηνία. 5

6 ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ. H ενεργοποίηση/ παράδοση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στον Πελάτη ολοκληρώνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη συµπλήρωση δώδεκα (12) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία προσήκουσας κατάθεσης της αίτησης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3.7 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 8.1 Ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη για κάθε περίπτωση µεταβολής στοιχείων της POTS ή ISDN - BRI σύνδεσης του Τελικού Χρήστη, εφόσον η µεταβολή αυτή επηρεάζει την παρεχόµενη υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. στο συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη. 8.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυµεί οποιαδήποτε µεταβολή στις παρεχόµενες σε αυτόν Α.ΡΥ.Σ από τον ΟΤΕ, υποβάλλει σχετική αίτηση, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτηµα II, για κάθε µία µεταβολή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσης και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος εφόσον υφίσταται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. 8.4 Μεταφορά Η σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. δύναται να µεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό σύµφωνα µε το άρθρο 5 και την παράγραφο του άρθρου 8 της παρούσης: i. από ένα Τελικό Χρήστη σε άλλον, που βρίσκεται εντός της περιοχής που εξυπηρετείται από τον ίδιο ΕΕΑΠ σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος του Πελάτη. ii. λόγω της µεταφοράς της POTS ή ISDN BRI σύνδεσης εντός περιοχής που εξυπηρετείται από τον ίδιο ΕΕΑΠ και εφόσον το ζητήσει ειδικά ο Τελικός Χρήστης από τον Πελάτη Στην ανωτέρω υπό ii περίπτωση, η αίτηση µεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης γίνεται από τον Τελικό Χρήστη προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, ενώ η αίτηση µεταφοράς της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. γίνεται από τον Τελικό Χρήστη προς την αρµόδια υπηρεσία του Πελάτη και αυτός τη διαβιβάζει στον ΟΤΕ σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσης. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς της τηλεφωνικής σύνδεσης. Η προσωρινή διακοπή της µεταφερόµενης τηλεφωνικής σύνδεσης, επιφέρει και την ταυτόχρονη διακοπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. Κατά το διάστηµα τυχόν διακοπής της παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. λόγω µεταφοράς της POTS ή ISDN BRI σύνδεσης, ο Πελάτης δεν χρεώνεται µε το ποσό της µηνιαίας δόσης που αντιστοιχεί στο χρόνο της διακοπής. 8.5 Αλλαγή υπηρεσίας Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή τύπου ή κατηγορίας της συµφωνηµένης υπηρεσίας Η αλλαγή των παρεχοµένων υπηρεσιών υλοποιείται σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος του Πελάτη το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσης. 8.6 ιακοπή Ο Πελάτης δύναται µε έγγραφο αίτηµά του, το οποίο υποβάλλεται στον ΟΤΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσης, να ζητήσει τη διακοπή της παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. προς τον συγκεκριµένο Τελικό Χρήστη Ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της διακοπής δύναται να αιτηθεί την µεταφορά της συγκεκριµένης Α.ΡΥ.Σ. σε άλλον Τελικό Χρήστη κατ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 8.4 της παρούσης, άλλως καταβάλλει στον ΟΤΕ το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των µηνιαίων δόσεων που υπολείπονται έως την συµφωνηµένη λήξη, ήτοι µέχρι την εξόφληση του συµφωνηµένου ετήσιου τέλους της εκάστοτε πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ Η παροχή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. διακόπτεται αυτοδικαίως µε την κατάργηση της πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α, στην οποία υπάγονται οι Α.ΡΥ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τα τέλη της εκάστοτε πρόσβασης Α.ΡΥ.Σ. που αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο έως τη λήξη της συµφωνηµένης αρχικής διάρκειας της πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α., εφόσον η αυτή διακοπεί εντός της περιόδου της αρχικής διάρκειάς της (έξι µήνες), άλλως διακόπτονται αζηµίως ιακοπή λόγω οφειλής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις παραγράφους και του άρθρου 12 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 9: ΒΛΑΒΕΣ 9.1 Ο ΟΤΕ θα αντιµετωπίζει τις αναφορές βλαβών που γίνονται από τον Πελάτη µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει αναφορές βλαβών που γίνονται από δικούς του πελάτες. 6

7 9.2 Αναγγελία βλάβης Ο ΟΤΕ δέχεται αναφορές βλαβών απευθείας από τους Τελικούς Χρήστες στο πλαίσιο της παρούσης µόνο για την υπηρεσία που αυτός παρέχει, ήτοι για την παροχή PΟTS ή ISDN σύνδεσης µε την επιφύλλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου της παρούσης Η αναγγελία βλάβης στην παροχή υπηρεσιών φωνής µέσω της PΟTS ή ISDN σύνδεσης που παρέχονται από τον ΟΤΕ, γίνεται από τους Τελικούς Χρήστες στον ΟΤΕ, στο 121, όπου λειτουργεί ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο τηλεφωνίας, ή στο 121xψζ όπου δεν λειτουργεί ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο, σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασίας, ή σ άλλον αριθµό που θα ανακοινώσει ο ΟΤΕ Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο της παρούσης Ως ώρα εκκίνησης της βλάβης ορίζεται η ώρα αναγγελίας της. Οι βλάβες αναγγέλλονται τις εργάσιµες ηµέρες από τις 07:00 π.µ. έως την µ.µ. Σε περίπτωση αναγγελίας της βλάβης εκτός των ανωτέρω οριζοµένων ηµερών και ωρών, ως χρόνος αναγγελίας της βλάβης ορίζεται η 07:00 π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 9.3 ιαδικασία άρσης βλάβης Σε περίπτωση βλάβης µόνο στην παροχή φωνητικής τηλεφωνίας µέσω της PΟTS ή ISDN σύνδεσης υπεύθυνος για τη λήψη και αποκατάσταση της βλάβης είναι ο ΟΤΕ, ο οποίος εφαρµόζει τις µέχρι τώρα διαδικασίες αναγγελίας και άρσης της βλάβης ως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή. Αν η βλάβη αυτή οφείλεται σε εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο του Tελικού Χρήστη από οποιονδήποτε τρίτο πλην του ΟΤΕ, η αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Τελικό Χρήστη Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που παρέχεται από τον Πελάτη ενώ λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία φωνής, ο Πελάτης υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και να εντοπίσει τη βλάβη µε βάση τα συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης που διαθέτει. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα του δικτύου το οποίο υπάγεται στην αρµοδιότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 13.6 της παρούσης. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν εντοπίζεται σε αυτό, αναγγέλλει στον ΟΤΕ στο 121, όπου λειτουργεί ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο τηλεφωνίας, ή στο 121xψζ όπου δεν λειτουργεί ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο, ή σ άλλον αριθµό που θα ανακοινώσει ο ΟΤΕ.. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ευθύνης ΟΤΕ, ειδοποιείται σχετικά ο Πελάτης Σε περίπτωση ταυτόχρονης βλάβης στην φωνητική υπηρεσία και στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.: i. Ο Τελικός χρήστης ειδοποιεί τον ΟΤΕ για την άρση της βλάβης στην φωνητική υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό της παρούσης. ii. Μετά την άρση της βλάβης στη φωνητική υπηρεσία, εάν παραµένει η βλάβη στην υπηρεσία A.ΡΥ.Σ., τότε ο Τελικός Χρήστης ειδοποιεί τον Πελάτη, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό της παρούσης Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ διαπιστώσει ότι η βλάβη της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. που του αναγγέλθηκε από τον Πελάτη προς άρση δεν εντοπίζεται στο δίκτυο αρµοδιότητας του, χρεώνει στον Πελάτη τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ή άσκοπης απασχόλησης σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης της βλάβης είναι δυνατόν τα δύο µέρη, ήτοι τα κέντρα διαχείρισης ΟΤΕ και Πελάτη, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τηλεφωνικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρούν πρόσφορο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος Ο ΟΤΕ µπορεί να επικοινωνεί µε τον Τελικό Χρήστη και αν χρειασθεί, κυρίως σε περίπτωση που η βλάβη συνεχίζει να υφίσταται, να µεταβαίνει συνεργείο του στο χώρο του Τελικού Χρήστη, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τον Πελάτη, για να ελέγχει την Α.ΡΥ.Σ. Αν διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ τότε ο Πελάτης επιβαρύνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης. 9.4 Χρόνος άρσης βλάβης Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ και Πελάτης έχουν αµοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου και την επίτευξη της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης Οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών που επηρεάζουν τις υπηρεσίες του Πελάτη από τον ΟΤΕ, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους χρόνους που ισχύουν για αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ στους συνδροµητές του Οι παραπάνω διαδικασίες µπορούν να τροποποιηθούν µε έγγραφη συµφωνία των µερών ανάλογα µε την εµπειρία που θα αποκτηθεί από τη συνεργασία των δύο µερών. ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7

8 10.1 Παροχή τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ: Ο ΟΤΕ παρέχει στον Πελάτη ένα διχαστή ή ένα φίλτρο ανά σύνδεση ως εκάστοτε απαιτείται, που εγκαθίσταται από τον Πελάτη στο χώρο του Τελικού Χρήστη Ο ΟΤΕ διαθέτει προς πώληση το απαραίτητο ADSL modem, το οποίο δύναται να προµηθευτεί ο Πελάτης από τον ΟΤΕ. Ο Πελάτης δύναται να προµηθευτεί το εξοπλισµό από οποιονδήποτε τρίτο κατ επιλογήν του. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση του εξοπλισµού πραγµατοποιείται είτε από τον Πελάτη είτε από οποιονδήποτε τρίτο στο χώρο του Τελικού Χρήστη, ο δε ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά Το ADSL modem αποτελεί υλικό αγοράς και δεν επιστρέφεται από τον Πελάτη στον ΟΤΕ Οι παράµετροι εγκατάστασης του ADSL modem αναφέρονται στο παράρτηµα IV και εισάγονται στον αντίστοιχο εξοπλισµό µε ευθύνη του Πελάτη ιαδικασίες παράδοσης παραλαβής τερµατικού εξοπλισµού για την υπηρεσία ΑΡΥΣ Ο Πελάτης υποβάλλει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕ αίτηση, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτηµα III προµήθειας τερµατικού εξοπλισµού, η οποία διενεργεί έναν αρχικό έλεγχο για τη διαθεσιµότητα των υλικών, καθώς και για τη φερεγγυότητα του Πελάτη. Το ύψος της εκάστοτε παραγγελίας διχαστή ή φίλτρου είναι αντίστοιχο προς τον προβλεπόµενο αριθµό συνδέσεων του Πελάτη Σε περίπτωση ολικής ή/ και µερικής µη διαθεσιµότητας των παραγγελθέντων υλικών: i. Ενηµερώνεται εγγράφως ο Πελάτης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης ως προς το ανεκτέλεστο της παραγγελίας, καθώς και για την ηµεροµηνία παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών. ii. Η αίτηση παραγγελίας παραµένει σε εκκρεµότητα ως προς το µέρος που δεν παραδίδεται. iii. Εξυπηρετείται η παραγγελία του µε την πρώτη παραλαβή υλικού, εφόσον αυτό επαρκεί για την εξυπηρέτηση τυχόν παραγγελιών άλλων Πελατών που προηγούνται Σε περίπτωση διαθεσιµότητας του τερµατικού εξοπλισµού: i. Η κεντρική Υπηρεσία διαβιβάζει το δελτίο παραγγελίας στην αποθήκη ii. Ο Πελάτης επικοινωνεί, εντός δύο (2) ηµερών µε την αποθήκη, ώστε να ενηµερωθεί για την ηµεροµηνία διάθεσης του υλικού iii. Ο Πελάτης παραλαµβάνει τον τερµατικό εξοπλισµό από την αποθήκη κατά την ηµεροµηνία που iv. προσδιορίσθηκε Ο ΟΤΕ µετά την έκδοση της παραγγελίας του Πελάτη, εκδίδει τιµολόγιο ανά 15νθήµερο για τον εξοπλισµό του Πελάτη, µε το συνολικό κόστος του παραγγελθέντος εξοπλισµού εντός της ως άνω περιόδου (15 ηµερών) 10.6 Ο ΟΤΕ µπορεί να µην αποδεχθεί ή/ και να µην εκπληρώσει την παραγγελία, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσµες οφειλές λόγω αγοράς τερµατικού εξοπλισµού προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη σχετικά άµα τη διαπίστωση ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους από την παραλαβή του τερµατικού εξοπλισµού (ADSL modem) που προµηθεύεται ο Πελάτης από τον ίδιο Παροχή του τερµατικού εξοπλισµού στον Τελικό Χρήστη από τον Πελάτη ή τρίτο Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον Πελάτη ή τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α/2002). Τα πρότυπα (standards) του εν λόγω εξοπλισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα V της παρούσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα τη συµβατότητα και τη διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του τερµατικού εξοπλισµού Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρονικό διάστηµα διακοπής της τηλεφωνικής υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ., λόγω εσφαλµένης εγκατάστασης ή ρύθµισης του τερµατικού εξοπλισµού από τον Πελάτη ή τρίτον. ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.1 Ο Πελάτης υποβάλλει στην αρχή κάθε εξαµήνου στην κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕ τις προβλέψεις των αναγκών του για τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. αναλυόµενες ανά τρίµηνο για κάθε Αστική Περιοχή. 8

9 11.2 Οι προβλέψεις αυτές δεν είναι δεσµευτικές για τα µέρη. Ο ΟΤΕ προβαίνει στις απαραίτητες κατά την κρίση του επεκτάσεις του εξοπλισµού του, λαµβάνοντας υπ όψιν τόσο τις προβλέψεις του Πελάτη, όσο και τις πραγµατικές πωλήσεις του Πελάτη, µε βάση τα στοιχεία πωλήσεων ανά Αστική Περιοχή Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και ο ΟΤΕ τα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης σύµβασης πλαίσιο που υπογράφεται µεταξύ ΟΤΕ και Πελάτη, απέχει δε από την γνωστοποίησή τους µε οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτα µέρη, εκτός εάν εξασφαλίσει έγγραφη σχετική έγκριση του Πελάτη στον οποίο αυτά αφορούν. Η εν λόγω υποχρέωση του ΟΤΕ αφορά και σε κάθε υπάλληλο, συνεργάτη ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι αναγκαίο να λάβει γνώση των εν λόγω στοιχείων προκειµένου να υλοποιηθεί η παράδοση της σχετικής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΕΛΩΝ 12.1 Η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. χρεώνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα εκάστοτε τιµοκατάλογο του ΟΤΕ 12.2 Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον τιµοκατάλογό του, οι οποίες τίθενται σε ισχύ µετά τη νόµιµη εξαγγελία τους από τη χρονική περίοδο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Οι αναπροσαρµοσµένες τιµές εφαρµόζονται, από την ηµεροµηνία ισχύος τους, και για τις ήδη ενεργοποιηµένες συνδέσεις ΑΡΥΣ Η έναρξη της χρέωσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., ξεκινάει την τέταρτη ηµερολογιακή ηµέρα από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης/ παράδοσης της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας ενεργοποίησης/ παράδοσης. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του ADSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. από τον ΟΤΕ προς τον Πελάτη είναι οι ακόλουθες: i. Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ii. Ετήσιο τέλος, καταβαλλόµενο τµηµατικά σε µηνιαίες δόσεις ίσες µε το ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου τέλους iii. ευτερεύοντα τέλη, ως αυτά προσδιορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο του ΟΤΕ 12.5 Σε περίπτωση διακοπής (σύµφωνα µε της παρούσης) ή/και προσωρινής διακοπής (σύµφωνα µε i της παρούσης) της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ., προϋπόθεση για την επανασύνδεση στον ίδιο Τελικό Χρήστη αποτελεί η καταβολή από τον Πελάτη του αντιστοίχου τέλους επανασύνδεσης που είναι ίσο µε το εκάστοτε τέλος Αλλαγής πακέτου ταχυτήτων ή πρωτοκόλλου επικοινωνίας Σε περίπτωση διακοπής της Α.ΡΥΣ. πριν από τη λήξη του συµφωνηµένου αρχικού χρόνου ή χρόνου ανανέωσης παροχής της υπηρεσίας, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των µηνιαίων δόσεων που υπολείπονται έως την συµφωνηµένη λήξη, ήτοι µέχρι την εξόφληση του συµφωνηµένου ετήσιου τέλους υπό την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 8.6 της παρούσης Καταβολή Απόδοση Τελών Ο Πελάτης εξοφλεί τα τέλη που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που προµηθεύεται από τον ΟΤΕ και εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσης στο λογαριασµό/ τιµολόγιο προθεσµίας Τα προβλεπόµενα στον τιµοκατάλογο µηνιαία και ετήσια τέλη παροχής της υπηρεσίας, σύµφωνα τα οριζόµενα µε την ανωτέρω 12.4 παράγραφο της παρούσης καταβάλλονται: i. καθ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας και ii. καθ όλη τη διάρκεια διακοπής της υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως του Πελάτη iii από την ηµεροµηνία προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω οφειλής, µέχρι την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης Τα τέλη αναλύονται στο ατοµικό τιµολόγιο/ λογαριασµό του Πελάτη, ο οποίος αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο ίδιος στη σχετική αίτησή του Τα τιµολόγια/ λογαριασµοί χρέωσης του Πελάτη που εκδίδονται από τον ΟΤΕ, για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., εκδίδονται ανά δίµηνο. Με το πρώτο τιµολόγιο ο Πελάτης πέραν του τέλους ενεργοποίησης και της αντίστοιχης µηνιαίας δόσης για το τρέχον δίµηνο προκαταβάλλει τη µηνιαία δόση του εποµένου µηνός. Τα επόµενα τιµολόγια/λογαριασµοί περιλαµβάνουν τη µηνιαία δόση του προηγούµενου µήνα (από την έκδοση του λογαριασµού) και την προκαταβολή της µηνιαίας δόσης του επόµενου µήνα. 9

10 12.8 Επανεξέταση Λογαριασµού Σε περίπτωση που ο Πελάτης αµφισβητεί την ορθότητα του τιµολογίου/λογαριασµού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από την αρµόδια Υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου/λογαριασµού την επανεξέταση/διόρθωση του, άλλως θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον τιµολογηµένο ποσό στο σύνολό του Η αµφισβήτηση της ορθότητας του τιµολογίου/ λογαριασµού δεν αναστέλλει την προθεσµία εξόφλησής του και ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει εµπρόθεσµα το τυχόν αµφισβητούµενο τιµολόγιο/ λογαριασµό στο σύνολό του Ο ΟΤΕ ολοκληρώνει την επανεξέταση της ορθότητας του τιµολογίου/λογαριασµού εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήµατος του Πελάτη και απαντά σε αυτόν αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση που προκύψει αποχρέωση τελών, αυτά θα συµψηφιστούν σε επόµενο Τιµολόγιο/λογαριασµό που θα εκδοθεί αµέσως µετά την απάντηση του ΟΤΕ προς τον Πελάτη Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε τιµολογίου/ λογαριασµό από τον Πελάτη, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας, ο δε ΟΤΕ δύναται: i. Με έγγραφη ενηµέρωση του Πελάτη προ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία στην οποία αναφέρεται η ανεξόφλητη οφειλή ii. Εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή εντός τριάντα (30) ηµερών, από την έναρξη της προσωρινής διακοπής, ο ΟΤΕ δύναται µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πελάτη να προβεί σε άµεση οριστική διακοπή της σύνδεσης στην οποία αφορά η ανεξόφλητη οφειλή Σε περιπτώσεις απάτης και επανειληµµένης εκπρόθεσµης εξόφλησης η µη εξόφλησης τιµολογίων/ λογαριασµών ο ΟΤΕ ειδοποιεί εγγράφως τον Πελάτη σχετικά και προβαίνει σε άµεση οριστική διακοπή της συγκεκριµένης σύνδεσης του Πελάτη ή/ και καταγγέλλει τη σύµβαση πλαίσιο στο σύνολό της µε συνέπεια την οριστική διακοπή του συνόλου των συνδέσεων και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη. ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.1 O OTE υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ των Αστικών Περιοχών στις οποίες έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί DSLAM 13.2 Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη ανά εξάµηνο για τα προγραµµατισµένα προς εγκατάσταση DSLAM του εποµένου εξαµήνου, διατηρώντας επιφύλαξη ως προς τον οριστικό χρόνο εγκατάστασής τους Ο ΟΤΕ υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη εγγράφως ή/και µε δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. στις Αστικές Περιοχές που καλύπτονται από τα ως άνω DSLAM, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη διάθεσής τους Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών στα Κέντρα του προκειµένου να ενεργοποιηθούν η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τις εργασίες στο χώρο του Πελάτη ή του Τελικού Χρήστη (εγκατάσταση modem, διχαστή, φίλτρου, ρυθµίσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α.), οι οποίες γίνονται από τον Πελάτη ή από οποιονδήποτε τρίτο Ο ΟΤΕ εξασφαλίζει τη συνεχή και κανονική λειτουργία των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ. που εξυπηρετούν τους Τελικούς Χρήστες του Πελάτη. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας αυτών, ο ΟΤΕ επιλαµβάνεται της αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας τους. Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ή παντός τρίτου για τυχόν πληµµελή λειτουργία των εγκαταστάσεων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών του Πελάτη, τον έλεγχο και τη συντήρηση των οποίων αναλαµβάνει ο ίδιος Η ευθύνη του ΟΤΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικό Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο Οικοδοµών (ΕΤ..Ο) σταµατά στον Κατανεµητή του κτιρίου (escalit). Ο ΟΤΕ δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τη συντήρηση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου. Η εγκατάσταση του τερµατικού εξοπλισµού στο χώρο του Τελικού Χρήστη, γίνεται µε ευθύνη του Πελάτη Ο Πελάτης γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της συµβάσεως πλαίσιο τα ονόµατα και τις ειδικότητες του εξουσιοδοτηµένου για την υπογραφή των αιτήσεων του προς τον ΟΤΕ προσωπικού ή συνεργατών του καθώς και για κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών εν επιτρέπεται η χρήση λογότυπου του ΟΤΕ για διαφηµιστικούς λόγους από τον Πελάτη χωρίς προηγούµενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του ΟΤΕ. 10

11 13.9 Ο Πελάτης οφείλει να τηρεί αρχείο µε τις πρωτότυπες αιτήσεις των τελικών χρηστών για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία υποβολής τους, να τις επιδεικνύει στον ΟΤΕ, και να παρέχει αντίγραφό τους στον ΟΤΕ, εφόσον του ζητηθεί Ο Πελάτης παρέχει στον ΟΤΕ κάθε τεχνικό στοιχείο ή περιγραφή και αποδέχεται την πραγµατοποίηση από τον ΟΤΕ δοκιµών και ελέγχου της καλής λειτουργίας των διατάξεων που χρησιµοποιεί για την παροχή των εκάστοτε συµφωνηµένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσης Ο Πελάτης ενηµερώνει τους Τελικούς Χρήστες για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και ειδικότερα για τις προβλεπόµενες διαδικασίες, όπως ενεργοποίηση της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., αναγγελίας και άρσης βλάβης Τα τέλη χρέωσης του Πελάτη προς τον Τελικό Χρήστη καθορίζονται αποκλειστικά από τον ίδιο Ο Πελάτης διατηρεί Κέντρο Εξυπηρέτησης ή αντίστοιχη υπηρεσία, όπου οι Τελικοί Χρήστες απευθύνονται για πάσης φύσεως ερωτήµατα ή προβλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ Τα τεχνικά προβλήµατα για την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. που δεν είναι αρµοδιότητας του Πελάτη, αναγγέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ από τον Πελάτη και όχι από τον Τελικό Χρήστη. ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 14.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη φέρουν πλήρη ευθύνη µη τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και των διατάξεων της παρούσης. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, έναντι των Τελικών Χρηστών, για το περιεχόµενο, τον τρόπο παροχής και το προωθητικό υλικό των υπηρεσιών που παρέχει είτε άµεσα είτε δια µέσου συµβεβληµένου ή µε οποιοδήποτε τρόπο συνεργαζόµενου µε αυτόν Τ.Π Ο Πελάτης εξασφαλίζει ότι οι παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες προς αυτόν, δεν χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενο µε αυτόν φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο για την πρόκληση απάτης προς τον ΟΤΕ ή προς οποιονδήποτε τρίτο Ο Πελάτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη ή παράλειψη για την εξασφάλιση της µη πρόκλησης απάτης προς τον ΟΤΕ ή οποιονδήποτε τρίτο από οποιονδήποτε Τελικό Χρήστη, Τ.Π. ή/ και τρίτο Οι προσφερόµενες από τον Πελάτη προς τον Τελικό Χρήστη υπηρεσίες δεν πρέπει να περιέχουν αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία και δεν πρέπει να είναι τέτοιου είδους που ενδεικτικά να: i ενθαρρύνουν οποιοδήποτε πρόσωπο στη διάπραξη ποινικού αδικήµατος. ii προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. iii προάγουν ή προωθούν θρησκευτικές και φυλετικές διακρίσεις και προβλήµατα. iv ενθαρρύνουν ή υποδεικνύουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο την ενασχόληση µε επικίνδυνες δραστηριότητες, ή τη χρήση βλαβερών ουσιών. v οδηγούν σε παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου. vi θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κράτους ή τη δηµόσια τάξη ή είναι αντίθετες µε τους Νόµους που ισχύουν ή µε τα χρηστά ήθη Η µη τήρηση των ανωτέρω και η µη συµµόρφωση του Πελάτη µε τις αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης πλαίσιο από τον ΟΤΕ αζηµίως. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης πλαίσιο από τον ΟΤΕ για τους ανωτέρω λόγους ευθύνη του Πελάτη προς αποζηµίωση του ΟΤΕ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δεν αποκλείεται Ο ΟΤΕ δε φέρει ευθύνη προς τον Τελικό Χρήστη για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσης Ο Πελάτης οφείλει να εξασφαλίσει ότι κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς τον Τελικό Χρήστη δεν προβαίνει άµεσα ή έµµεσα στην προσβολή οποιουδήποτε νοµίµου δικαιώµατος τρίτου περί προστασίας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικού σήµατος κλπ., ευθυνόµενος για αποκατάσταση κάθε ζηµίας που τυχόν θα υποστεί ο ΟΤΕ ένεκα τυχόν προβολής τέτοιων δικαιωµάτων τρίτου. ΑΡΘΡΟ 15: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 15.1 Κατά το χρονικό διάστηµα της αρχικής διάρκειάς της η σύµβαση πλαίσιο: 11

12 Λήγει µε την κοινοποίηση στον ΟΤΕ έγγραφης ειδοποίησης για την λήξη της συµβάσεως πλαίσιο τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας της αρχικής διάρκειας Λύεται µε έγγραφη καταγγελία, σε περίπτωση παράβασης των όρων της καθώς και για σπουδαίο λόγο, µε άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της από το µέρος που βλάπτεται ή υφίσταται τις συνέπειες του σπουδαίου λόγου προς το µέρος που παραβιάζει σε περίπτωση παράβασης ή τον αντισυµβαλλόµενό του σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου Κατά το χρονικό διάστηµα της ανανεωµένης διάρκειάς της η σύµβαση πλαίσιο λύεται µε έγγραφη αναιτιολόγητη καταγγελία του Πελάτη κοινοποιούµενη προ εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών στον ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δεν καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη που αντιστοιχούν στον χρόνο που υπολείπεται για την λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας της κάθε σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ που υπάγεται στην παρούσα Με έγγραφη καταγγελία, σε περίπτωση παράβασης των όρων της καθώς και για σπουδαίο λόγο, µε άµεση ισχύ από την κοινοποίησή της από το µέρος που βλάπτεται ή υφίσταται τις συνέπειες του σπουδαίου λόγου προς το µέρος που παραβιάζει σε περίπτωση παράβασης ή τον αντισυµβαλλόµενό του σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου Η καταγγελία της σύµβασης πλαίσιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διακοπή της παροχής µίας ή και περισσοτέρων υπηρεσιών/συνδέσεων από τον ΟΤΕ στον Πελάτη στο πλαίσιο της εκάστοτε σύµβασης πλαίσιο και για τους λόγους που ορίζονται σε αυτήν, αλλά οι συµφωνηµένοι όροι της παραµένουν σε ισχύ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες/ συνδέσεις, η παροχή των οποίων δεν διακόπτεται Αντίθετα, µε την λύση της συµβάσεως πλαίσιο ως ορίζεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο παύει αυτοδικαίως και η παροχή όλων των υπηρεσιών/ συνδέσεων προς τον Πελάτη που υπάγονται σε αυτήν και όλες οι οφειλές του τελευταίου προς τον Ο.Τ.Ε. καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΗ Ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να ζητήσει κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης την κατάθεση ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής από τον Πελάτη εκδόσεως αναγνωρισµένου στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος προς εξασφάλιση των οφειλών που θα προκύψουν από τη παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύµβασης. Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται µε το σύνολο των ετησίων τελών που αντιστοιχούν στο σύνολο των αρχικών προσβάσεων Α.ΡΥ.Σ. που αιτείται ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρούσης. Ο ΟΤΕ δύναται να ζητήσει την αναπροσαρµογή του ύψους της εγγυητικής επιστολής οποτεδήποτε έτσι ώστε αυτό να ισούται πάντοτε µε το σύνολο των ετησίων τελών που αφορούν το σύνολο των εν ενεργεία προσβάσεων Α.ΡΥ.Σ. που έχει προµηθευτεί ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρούσης καθώς και των καταργηµένων προσβάσεων για τις οποίες όµως υφίστανται οφειλές του Πελάτη έναντι του ΟΤΕ. ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 17.1 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, η υποχρέωση εκπλήρωσης των όρων της συµβάσεως πλαίσιο αναστέλλεται αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, εφόσον αυτή είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής, έως την λήξη των γεγονότων που προκάλεσαν την αδυναµία, µε συνέπεια και την διακοπή της παροχής υπηρεσιών από τον ΟΤΕ προς τον Πελάτη. Εάν οι συνθήκες ανωτέρας βίας διαρκούν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη δύναται να καταγγείλει αζηµίως την παρούσα µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον αντισυµβαλλόµενό του Στα γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται εχθροπραξίες, εξέγερση, αναρχική δράση (σαµποτάζ), πυρκαϊά, πληµµύρα, καταστροφής δικτύου από ενέργειες τρίτων µη οφειλόµενες σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ, απεργία και γενικά κάθε γεγονός που δεν µπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18.1 Ως προγραµµατισµένη εργασία νοείται η δραστηριότητα στους Κεντρικούς Κατανεµητές ΟΤΕ ή στα DSLAMs ή στους ΕΕΑΠ ή στους κόµβους ΑΤΜ ή στο δίκτυο εν γένει του ΟΤΕ, η οποία είναι γνωστή και προσχεδιασµένη και µπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας ή να δηµιουργήσει προσωρινές διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ., είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερη περιοχή. 12

13 18.2 Στις προγραµµατισµένες εργασίες εµπίπτουν επεκτάσεις Κέντρων και Κόµβων, µεταζεύξεις, αναβάθµιση του τοπικού δικτύου, και οι οποίες εκτελούνται σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ύστερα από ενηµέρωση των Πελατών από τον ΟΤΕ Ο ΟΤΕ ουδεµίαν ευθύνη φέρει για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. εξαιτίας των ανωτέρω προγραµµατισµένων εργασιών καθώς και βλαβών που µπορεί να προκληθούν στα δίκτυά του από εργασίες τρίτων (π.χ. έργα οδοποιίας). 19. ΩΣΙ ΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ 19.1 Η παρούσα σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει στο πλαίσιο της παρούσης αρµόδια ορίζονται τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια Αθηνών και εφαρµοστέο δίκαιο το ελληνικό. 20. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι σχέσεις µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη διέπoνται από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, τους όρους της παρούσας σύµβασης των οποίων έλαβαν γνώση τα µέρη και τους αποδέχθηκαν Ο Πελάτης είναι Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που έχει αδειοδοτηθεί καταλλήλως από την αρµόδια αρχή. Ο ΟΤΕ επιφυλάσσεται σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής της άδειας του Πελάτη από την Ε.Ε.Τ.Τ., να διακόψει άνευ ετέρου την παροχή της υπηρεσίας και να επιδιώξει περαιτέρω την ικανοποίησή του για κάθε ζηµιά που θα έχει υποστεί από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας για το µέχρι της διακοπής χρονικό διάστηµα Τροποποίηση των συµφωνηµένων µε την παρούσα πραγµατοποιείται µόνον µε έγγραφη συµφωνία των µερών Σε περίπτωση ακύρωσης όρου της παρούσης οι λοιποί όροι αυτής ισχύουν ως έχουν Οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις εν όλω ή εν µέρει τους που απορρέουν από την παρούσα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου τους. Κατ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε τέτοιου είδους εκχώρηση προς νοµικό πρόσωπο του ιδίου Οµίλου τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας Η παρούσα σύµβαση και οι όροι της αυτής είναι εµπιστευτικοί καθώς και κάθε πληροφορία τεχνικής ή άλλης φύσεως, γνωµοδότηση, εκτίµηση, συµβουλή επίσηµη ή ανεπίσηµη, δοθεί στο πλαίσιο της παρούσης και καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούται να µην αποκαλύπτει το περιεχόµενό τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου του Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να χρησιµοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα των Τελικών Χρηστών τα οποία λαµβάνουν στο πλαίσιο της παρούσης αποκλειστικά και µόνον για την εξυπηρέτηση του σκοπού της και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης ποινικής διώξεως, κατά του Πελάτη εξαιτίας του περιεχοµένου της παρεχοµένης υπηρεσίας ή του τρόπου παροχής ή του προωθητικού υλικού της, ο ΟΤΕ µπορεί αντί να καταγγείλει τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο να αναστείλει την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς δικαίωµα του Πελάτη για αποζηµίωση µέχρι την ηµεροµηνία εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης. 21. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κοινοποιήσεις οποιονδήποτε εγγράφων στο πλαίσιο της παρούσης πραγµατοποιούνται ως ακολούθως, άλλως θεωρείται ως µη γενοµένη: Από τον µεν Πελάτη προς τον ΟΤΕ.. FAX:.. Τηλ.:.. Από τον δε ΟΤΕ προς τον Πελάτη.. FAX:.. Τηλ.:.. 13

14 ΆΡΘΡΟ 22: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της παρούσας ως τις 1/10/2003 ορίζεται ως δοκιµαστική Περίοδος παροχής. Κατά τη δοκιµαστική Περίοδο τα µέρη δεν δεσµεύονται από τα οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση πλην των οικονοµικών όρων, η δε µηνιαία δόση του ετησίου τέλους που θα χρεώνεται κατά το διάστηµα για την παροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. αυτό είναι ίση µε το 50% της µηνιαίας δόσης του ετησίου τέλους που ορίζεται στον δηµοσιευµένο τιµοκατάλογο του ΟΤΕ. Κατά τη διάρκεια της οκιµαστικής Περιόδου τα µέρη, ήτοι οι ενδιαφερόµενοι Τ.Π. και ο ΟΤΕ, συνεργάζονται ώστε να διαπιστωθούν κατά το δυνατόν τυχόν δυσκολίες στην υλοποίηση των υπηρεσιών. Η ισχύς παρούσης Προσφοράς άρχεται την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων ανωτέρω το παρόν άρθρο. Η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε σε δύο όµοια πρωτότυπα, το καθένα αποτελούµενο από.. (.) φύλλα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόµιµους εκπροσώπους των συµβαλλόµενων και το καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, έλαβε από ένα. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (θέση σφραγίδας και υπογραφής εκπροσώπου) ΟΝΟΜ/ΜΟ Α..Τ. / Αριθµ. ιαβατ... ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (θέση σφραγίδας και υπογραφής εκπροσώπου) ΟΝΟΜ/ΜΟ. Α..Τ. / Αριθµ. ιαβατ... 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Α/Α Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΕΠΩΝΥΜΙΑ :. Ε ΡΑ : ΑΦΜ : ΟΥ : ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΑΡΜΟ ΙΟΣ : ΤΗΛΕΦ. : ΚΙΝ : FAX :.. /ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Λ-ΣΜΟΥ : Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.ΡΥ.Σ ΝΕΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Συνδροµητή ΟΤΕ) ΙΕΠΑΦΗ H/Y : USB ETHERNET ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : PPPοΑΤΜ PPPoETHERNET TAXYTHTA Καθόδου/Ανόδου : 384/ / /258 ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ POTS ISDN ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: DSLAM: Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΣΥΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ. Η παρούσα Αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπογραφείσας σύµβασης για την παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Internet:, και σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί το αίτηµα από τον ΟΤΕ, θα διέπεται από τις διατάξεις της. O υπογράφων Πελάτης επίσης βεβαιώνει ότι έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση όλων των παραπάνω αναφερόµενων Τελικών χρηστών, οι οποίοι και τον έχουν εξουσιοδοτήσει κατάλληλα για την πααροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΤΕ ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟ ΙΟΥ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Α/Α Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α.ΡΥ.Σ THΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΕΠΩΝΥΜΙΑ :. Ε ΡΑ : ΑΦΜ : ΟΥ : ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΑΡΜΟ ΙΟΣ : ΤΗΛΕΦ. : ΚΙΝ :.. FAX :.. /ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Λ-ΣΜΟΥ : 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.ΡΥ.Σ. ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΕΑΠ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ POTS ή ISDN & ΤΗΣ Α.ΡΥ.Σ. ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΕΑΠ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ : ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ POTS /ISDN/POTS Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ Α.ΡΥ.Σ. ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Συνδροµητή ΟΤΕ) ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ POTS ISDN TAXYTHTA Kαθόδου/Ανόδου : 384/ / /258 ΙΕΠΑΦΗ H/Y : USB ETHERNET ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : PPPοΑΤΜ PPPoETHERNET Γ. ΝΕΑ Α.ΡΥ.Σ. * ΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Συνδροµητή ΟΤΕ) ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. ΣΥΝ ΕΣΗΣ POTS ISDN TAXYTHTA Kαθόδου/Ανόδου : 384/ / /258 ΙΕΠΑΦΗ H/Y : USB ETHERNET ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : PPPοΑΤΜ PPPoETHERNET Συµπληρώνονται µόνο τα πεδία της µεταβολής Η παρούσα Αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπογραφείσας σύµβασης για την παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Internet:, και σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί το αίτηµα από τον ΟΤΕ, θα διέπεται από τις διατάξεις της. O υπογράφων Πελάτης επίσης βεβαιώνει ότι έχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση όλων των παραπάνω αναφερόµενων Τελικών χρηστών, οι οποίοι και τον έχουν εξουσιοδοτήσει κατάλληλα για την πααροχή της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΤΕ ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟ ΙΟΥ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΤΕ Α.Ε Κηφισίας Μαρούσι ΑΦΜ: ΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ (προµήθειας/επιστροφής Τερµατικού εξοπλισµού ADSL) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Eπωνυµία Εταιρείας.. /νση. T.K. Τηλέφωνο Fax... AΦΜ ΟΥ... Αρ. Αδείας :.. Κωδικός πελάτη :.... (χορηγείται στον ISP από τον ΟΤΕ) Αριθµός παραγγελίας:. Ηµεροµηνία παραγγελίας:.. Υπεύθυνος διατύπωσης παραγγελίας:.. Τηλέφ. : Fax... ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩ. ΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ * ΒΛΑΜΜΕΝΟ* ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ* * Συµπληρώνεται σε περίπτωση Επιστροφής Υλικού ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΚΑΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1 JETSPEED SPEEDSTREAM SPEEDTOUCH USB 4 JETSPEED SIEMENS NT 6 SPEEDTOUCH HOME - ETHERNET 7 JETSPEED A. SPEEDSTREAM SPEEDTOUCH PRO ETHERNET 10 JETSPEED 100i 11 JETSPEED 500i 12 SIEMENS NTi 13 SPEEDTOUCH HOME ETHERNET (I) 14 SPEEDSTREAM SPEEDTOUCH PRO ETHERNET HUB 16 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ POTS (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) 17 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ POTS (SIEMENS) 18 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ POTS (ALCATEL) 19 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ISDN (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) 20 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ISDN (SIEMENS) 21 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ISDN (ALCATEL) 22 KAΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ POTS (INTΡΑΚΟΜ) 23 KAΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ POTS (ALCATEL) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ηµερ/νία. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΟΧΟΣ INTERNET (Υπογραφή Σφραγίδα (Υπογραφή Σφραγίδα) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ADSL MODEM Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει µε το δίκτυο του ISP είναι απαραίτητο να τεθούν, στο ADSL modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους εγκατάστασης. Στις ακόλουθες παραγράφους (Α και Β ) δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετρες αυτές για τους δύο εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να συνδεθεί το ADSL modem στο δίκτυο ADSL του ΟΤΕ. Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης του ADSL modem. Α. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL MODEM, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µε χρήση του συνδυασµού των πρωτοκόλλων PPPoE και RFC 1483/Bridged Η µέθοδος αυτή προαπαιτεί ότι το ADSL modem του πελάτη υποστηρίζει το πρωτόκολλο RFC 1483/Bridged και ότι ο H/Y του πελάτη που ξεκινά την κλήση PPP προς τον ISP έχει εγκατεστηµένο Λογισµικό Πελάτη (Client Software) ή Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) που υποστηρίζει το πρωτόκολλο PPPoE 1. Ρύθµιση της παραµέτρου ADSL MODE H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ANSI T Εναλλακτικά µπορεί να τίθεται: ITU G.DMT (ITU G.992.1) 2. Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 4. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ: H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ τίθεται: RFC 1483/Bridged 5. Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: LLC/SNAP Β. Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL MODEM, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου PPPoA Η µέθοδος αυτή προαπαιτεί ότι το ADSL modem του πελάτη που ξεκινά (ή προωθεί) την κλήση PPP προς τον ISP υποστηρίζει το πρωτόκολλο PPPoA 1. Ρύθµιση παραµέτρου ADSL MODE H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ANSI T1.413 Εναλλακτικά µπορεί να τίθεται: ITU G.DMT (ITU G.992.1) Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 3. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ: H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoA 4. Ρύθµιση των παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: VCMUX ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενδεχοµένως για την επικοινωνία του πελάτη µε τον ISP να απαιτείται, στο ADSL modem, η ρύθµιση και µιας σειράς άλλων παραµέτρων οι οποίες δίνονται από τον ISP στον τελικό χρήστη. Ενδεικτικά τέτοιες παράµετροι είναι οι ακόλουθες 1. USERNAME και PASSWORD 2. PASSWORD HANDLING (π.χ. PAP ή CHAP) 3. DNS SERVER 4. DEFAULT GATEWAY 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του πελάτη µε το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ, οι οποίες όµως από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, είναι : 1. ITU G Annex A για σύνδεση του ADSL modem πάνω από γραµµή POTS ή Annex Β για σύνδεση του ADSL modem πάνω από γραµµή ISDN) 2. RFC 1483/Bridged εφόσον χρησιµοποιηθεί ως πρωτόκολλο διασύνδεσης µε το BBRAS το PPPoE. Σε αυτή την περίπτωση o H/Y του πελάτη πρέπει να διαθέτει λογισµικό PPPoE σύµφωνα µε την RFC 2516 (Μέθοδος Α ) 3. RFC 2364 εφόσον χρησιµοποιηθεί ως πρωτόκολλο διασύνδεσης µε το BBRAS το PPPoA (Μέθοδος Β ) 19

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ADSL ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» Μαρούσι, Οκτώβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3. Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1. ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 1/8/2016

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 1/8/2016 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα.τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET SERVICES ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα