Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν."

Transcript

1 ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις δέ, καί τού Άδου τούς νεκρούς εξανιστάς. 3. Μεγαλύνοµέν σε, Ιησού Βασιλεύ, καί τιµώµεν τήν Ταφήν καί τά Πάθη σου, δι' ών έσωσας ηµάς εκ τής φθοράς. 4. Μέτρα γής ο στήσας, εν σµικρώ κατοικείς, Ιησού παµβασιλεύ τάφω σήµερον, εκ µνηµάτων τούς θανόντας ανιστών. 5. Ιησού Χριστέ µου, Βασιλεύ τού παντός, τί ζητών τοίς εν τώ Άδη ελήλυθας; ή τό γένος απολύσαι τών βροτών. 6. Ο Δεσπότης πάντων, καθοράται νεκρός, καί εν µνήµατι καινώ κατατίθεται, ο κενώσας τά µνηµεία τών νεκρών. 7. Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ, καί θανάτω σου τόν θάνατον ώλεσας, καί επήγασας τώ Κόσµω, τήν ζωήν. 8. Μετά τών κακούργων, ως κακούργος Χριστέ, ελογίσθης δικαιών ηµάς άπαντας, κακουργίας τού αρχαίου πτερνιστού. FIRST STASIS Mode pl. I 1. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, in amazement angel armies lift up their song as they glorify your self-abasement, Lord. 2. Life, how can you perish, or how dwell in a tomb? Yet the Royal hall of Death you now bring to nought, and from Hades realm you raise the dead again. 3. Now we magnify you, O Lord Jesu, our King, we pay honour to your Passion and burial for from foul corruption you saved us through them. 4. King of all, O Jesu, who established earth s bounds, on this day you make your home in a little tomb, raising up the dead of ages from their graves. 5. my Christ, my Jesus, king and monarch of all, seeking what have you descended to those in Hell? Was it not to liberate the mortal race? 6. He who governs all things here is seen as a corpse, new the grave in which his body is laid to rest, he the one who empties graves of all their dead. 7. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, death itself you brought to nothing by your own death, and became the fount of life for all the world. 8. Guilty with the guilty you were judged, O my Christ, at the moment you wrought justice for all of us, from the ancient trickster s foul and evil deeds.

2 9. Ο ωραίος κάλλει, παρά πάντας βροτούς, ως ανείδεος νεκρός καταφαίνεται, ο τήν φύσιν ωραϊσας τού παντός. 10. Ιησού γλυκύ µοι, καί σωτήριον φώς, τάφω πώς εν σκοτεινώ κατακέκρυψαι; ώ αφάτου, καί αρρήτου ανοχής! 11. Απορεί καί φύσις, νοερά καί πληθύς, η ασώµατος Χριστέ τό µυστήριον, τής αφράστου καί αρρήτου σου ταφής. 12. Ώ θαυµάτων ξένων! ώ πραγµάτων καινών! Ο πνοής µοι χορηγός άπνους φέρεται, κηδευόµενος χερσί τού Ιωσήφ. 13. Καί εν τάφω έδυς, καί τών κόλπων Χριστέ τών πατρώ ων ουδαµώς απεφοίτησας, τούτο ξένον καί παράδοξον οµού. 14. Αληθής καί πόλου, καί τής γής Βασιλεύς, ει καί τάφω σµικροτάτω συγκέκλεισαι, επεγνώσθης πάση κτίσει Ιησού. 15. Σού τεθέντος τάφω, πλαστουργέτα Χριστέ, τά τού Άδου εσαλεύθη θεµέλια, καί µνηµεία ηνεώχθη τών βροτών. 16. Ο τήν γήν κατέχων, τή δρακί νεκρωθείς, σαρκικώς υπό τής γής νύν συνέχεται, τούς νεκρούς λυτρών τής Άδου συνοχής. 9. Fairer he in beauty than are all mortal kind, now a corpse we see, unsightly, bereft of form, he who beautified the nature of all things. 10. Light that saves, O Jesu, you are sweetness to me, in the darkness of the grave how can you lie hid, O forbearance that no language can express! 11. Angels are bewildered, and the bodiless host at a loss, O Christ, before that great mystery your ineffable entombment, beyond speech. 12. most strange of wonders, What new deeds we now see! He who gave me my life s breath, lies unbreathing now born to burial at noble Joseph s hands. 13. Like the sun when setting, to the tomb you descend, yet, O Christ, your Father s bosom you do not leave, What strange paradox, what wondrous thing this is. 14. As the sky s true monarch, as true king of the earth, Though enclosed within the narrowest sepulchre you were known by all creation, Jesu, Lord. 15. In the tomb they laid you, Christ the maker of all, then were Hell s foundations shaken, they tremble now, as the graves of mortal kind are opened wide. 16. He who in the hollow of his hand holds the earth, in the flesh is put to death and lies in earth s grasp, as he now redeems the dead from Hades grip.

3 17. Ως φωτός λυχνία, νύν η σάρξ τού Θεού, υπό γήν ως υπό µόδιον κρύπτεται, καί διώκει τόν εν Άδη σκοτασµόν. 18. Νοερών συντρέχει, στρατιών η πληθύς, Ιωσήφ καί Νικοδήµω συστείλαί σε, τόν αχώρητον εν µνήµατι σµικρώ. 19. Νεκρωθείς βουλήσει, καί τεθείς υπό γήν, ζωοβρύτα Ιησού µου εζώωσας, νεκρωθέντα παραβάσει µε πικρά. 20. Τής ζωής τήν πέτραν εν κοιλία λαβών, Άδης ο παµφάγος εξήµεσεν, εξ αιώνος ούς κατέπιε νεκρούς. 21. Εν καινώ µνηµείω, κατετέθης Χριστέ, καί τήν φύσιν τών βροτών ανεκαίνισας, αναστάς θεοπρεπώς εκ τών νεκρών. 22. Επί γής κατήλθες, ίνα σώσης Αδάµ, καί εν γή µή ευρηκώς τούτον Δέσποτα, µέχρις Άδου κατελήλυθας ζητών. 23. Ο Θεέ καί Λόγε, ώ χαρά η εµή, πώς ενέγκω σου ταφήν τήν τριήµερον. Νύν σπαράττοµαι τά σπλάγχνα µητρικώς. 24. Τίς µοι δώσει ύδωρ, καί δακρύων πηγάς, η Θεόνυµφος Παρθένος εκραύγαζεν, ίνα κλαύσω τόν γλυκύν µου Ιησούν; 17. Like a burning lampstand here the flesh of our God, as beneath a bushel measure now lies concealed under earth, and puts the gloom of Hell to flight. 18. Nothing can contain you, yet the Heavenly hosts, with the noble Joseph and with Nicodemus now hasten to enclose you in a little grave. 19. Willingly, my Jesus, slain and laid underground, fount of life, you gave me life when I lay in death, when by bitterest transgressions I was slain. 20. Death who eats up all things swallowed you, Rock of Life, when you entered in his belly he vomited spewing forth the dead gulped down from every age. 21. There, O Christ, they laid you, in a newly made grave, and the nature of us mortals you then renewed, when from death you rose in majesty divine. 22. Down to earth, O Master, to save Adam you came, and not finding him on earth, you descended, Lord, to the depths of Hades, searching for him there. 23. Tears of lamentation she pours out over you, as your mother the pure Virgin, O Jesu, cries, How, my son, am I to lay you in the tomb? 24. O God s Word, my gladness, my Lord and my God, how can I endure your burial for three days? As a mother now my heart is torn with grief.

4 25. Ώ βουνοί καί νάπαι, καί ανθρώπων πληθύς, κλαύσατε καί πάντα θρηνήσατε, σύν εµοί τή τού Θεού ηµών Μητρί. 26. Πότε ίδω Σώτερ, σέ τό άχρονον φώς, τήν χαράν καί ηδονήν τής καρδίας µου; η Παρθένος ανεβόα γοερώς. 27. Κάν ως πέτρα Σώτερ, η ακρότοµος σύ, κατεδέξω τήν τοµήν, αλλ' επήγασας, ζών τό ρείθρον,ως πηγή ών τής ζωής. 28. Ως εκ κρήνης µιάς, τόν διπλούν ποταµόν, τής πλευράς σου προχεούσης αρδόµενοι, τήν αθάνατον καρπούµεθα ζωήν. 29. Θέλων ώφθης Λόγε, εν τώ τάφω νεκρός, αλλά ζής, καί τούς βροτούς ως προείρηκας, αναστάσει σου Σωτήρ µου εγερείς. Δόξα... Ανυµνούµεν Λόγε σέ τόν πάντων Θεόν, σύν Πατρί καί τώ Αγίω σου Πνεύµατι, καί δοξάζοµεν τήν θείαν σου Ταφήν. Καί νύν... Θεοτοκίον Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε αγνή, καί τιµώµεν τήν Ταφήν τήν τρι ήµερον, τού Υιού σου καί Θεού ηµών πιστώς. 25. Who will give me water, give me fountains of tears, cried the Virgin bride of God, that I may lament and may weep for my sweet Jesus, who lies slain? 26. Mountain heights and valleys, all the whole human race, come, all creatures, come lament and shed tears with me, weep with me, who am the Mother of your God. 27. Saviour, light eternal, the delight of my heart, when shall I see you, my gladness, my only joy? cried the Virgin most afflicted in her grief. 28. Like a rock, O Saviour, sharp and flinty and hard, you received the blow, but poured forth, as source of life, streams of living water, bringing life to all. 29. By your will we see you, as a corpse in the tomb, but you live, O Word, and Saviour as you foretold, by your Resurrection you raise mortal kind. Glory. Word, we sing your praises, as the Lord God of all, with the Father and your most Holy Spirit, Lord, and we glorify your burial divine. Both now. Theotokion. Now we call you blessed, All-Pure Mother of God, and in faith we hold in honour and venerate the three day entombment of your Son our God.

5 Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣIΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Ήχος πλ. α' 1. Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σε τόν Ζωοδότην, τόν εν τώ Σταυρώ τάς χείρας εκτείναντα, καί συντρίψαντα τό κράτος τού εχθρού. 2. Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σε τόν πάντων Κτίστην, τοίς σοίς γάρ παθήµασιν έχοµεν, τήν απάθειαν ρυσθέντες τής φθοράς. 3. Έφριξεν η γή, καί ο ήλιος Σώτερ εκρύβη, σού τού ανεσπέρου φέγγους Χριστέ, εν τώ τάφω δύντος νύν σωµατικώς. 4. Άνω σε Σωτήρ, αχωρίστως τώ Πατρί συνόντα, κάτω δέ νεκρόν ηπλωµένον γή, καθορώντα φρίττουσιν τά Σεραφίµ. 5. Ρήγνυται ναού, καταπέτασµα τή σή σταυρώσι, κρύπτουσι φωστήρες Χριστέ τό φώς, σού κρυβέντος τού Ήλίου υπό γήν. 6. Γής ο καταρχάς, µόνω νεύµατι πήξας τόν γύρον, άπνους ως βροτός καθυπέδυ γήν, τώ θεάµατι δε φρίξον ουρανέ. And the first Troparion again. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, in amazement angel armies lift up their song as they glorify your self-abasement, Lord. SECOND STASIS Mode pl. I 1. It is right indeed we should magnify the one who grants life, you, that stretched your hands wide upon the Cross, broke and smashed the might and power of the foe. 2. It is right indeed you to magnify, who fashion all things, your pains from corruption deliver us, and your Passion grants dispassion to our souls. 3. All Earth quaked in fear and the sun concealed itself, O Saviour, when, O Christ, our light, you set bodily, as the light that knows no evening was entombed. 4. Seeing you on high, never separated from the Father, yet below on Earth, laid out as a corpse, the dread Seraphim, my Saviour, shake with fear. 5. See, the Temple Veil, rent asunder at your crucifixion, Heaven s beacons hide, O my Christ, their light, to see you, the Sun, now hid beneath the earth. 6. He who at the start by His will alone set Earth revolving, lifeless as a mortal sets under earth; let the sky now shake and tremble at the sight.

6 7. Θρήνον ιερόν, δεύτε άσωµεν Χριστώ θανόντι, ως αι Μυροφόροι γυναίκες πρίν, ίν ακουσώµεν τό Χαίρε σύν αυταίς. 8. Μύρον αληθώς, σύ ακένωτον υπάρχεις, Λόγε, όθεν σοι καί µύρα προσέφερον, µυροφόροι σοι τώ ζώντι ως νεκρώ. 9. Έπτηξεν Αδάµ, Θεού βαίνοντος εν Παραδείσω, χαίρει δέ πρός Άδην φοιτήσαντος, πεπτωκώς ποτε, καί νύν εξεγερθείς. 10. Τέτρωµαι δεινώς, καί σπαράττοµαι τά σπλάγχνα Λόγε, βλέπουσα σφαγήν σου τήν άδικον, η Παρθένος αναβόα εν κλαυθµώ. 11. Όµµα τό γλυκύ, καί τά χείλη σου πώς µύσω Λόγε; πώς νεκροπρεπώς δέ κηδεύσω σε; µετά φρίκης ανεβόα ο Ιωσήφ. 12. Ήλιος φαιδρόν, απαστράπτει µετά νύκτα Λόγε, καί σύ δ' αναστάς εξαστράψειας, µετά θάνατον φαιδρώς ως εκ παστού. 13. Γή σε πλαστουργέ, υπό κόλπους δεξαµένη τρόµω, συσχεθείσα Σώτερ τινάσσεται, αφυπνίσασα νεκρούς τώ τιναγµώ. 14. Μύροις σε Χριστέ, ο Νικόδηµος καί ο Ευσχήµων, νύν καινοπρεπώς περιστείλαντες. Ανεβόων φρίξον απάσα η γή. 7. Come, now, let us sing, let our sacred hymn lament the dead Christ, singing as the Myrrh-bearing women did, that with them we too may hear the word rejoice! 8. Truly you are Myrrh, truly, Word of God, the Myrrh Unfailing, so it was myrrh-bearers brought myrrh to you, to the Living God brought myrrh as to the dead. 9. Trembling, Adam quailed, hen God walked in Paradise, he feared Him, but rejoices now as God enters Hell. As of old he fell, so now he rises up. 10. Dreadful is the wound, all my inward parts are rent asunder, as your unjust slaughter I see, O Word, cried the Virgin most afflicted as she wept. 11. Once the night has passed then again, O Word, the bright Sun blazes; radiant you blaze forth, when after death, as though from a bridal chamber, you arise. 12. Tell me, Word of God, how am I to close you lips and sweet eyes, how to bury you as befits the dead? cried the noble Joseph, shivering with fear. 13. How Earth quaked with fear, O Creator, as into her bosom, shaking, she received you, my Saving Lord, by her fearful shaking she awoke the dead. 14. With sweet myrrh, O Christ, Nicodemus and the noble Joseph laid you out for burial strange and new, as they cried aloud, Now tremble, all the earth!

7 15. Κάλλος Λόγε πρίν, ουδέ είδος εν τώ πάσχειν έσχες, αλλ' εξαναστάς υπερέλαµψας, καλλωπίσας τους βροτούς θείαις αυγαίς. 16. Ύπνωσας µικρόν, καί εζώωσας τούς τεθνεώτας, καί εξαναστάς εξανέστησας, τούς υπνούντας εξ αιώνος Αγαθέ. 17. Ώσπερ πελεκάν, τετρωµένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανέντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς. 18. Ήλιον τό πρίν, Ιησούς τούς αλλοφύλους κόπτων, έστησεν, αυτός δέ απέκρυψας, καταβάλλων τόν τού σκότους αρχηγόν. 19. Κόλπων πατρικών, ανεκφοίτητος µείνας οικτίρµον, καί βροτός γενέσθαι ευδόκησας, καί εις Άδην καταβέβηκας Χριστέ. 20. Ήρθη σταυρωθείς, ο εν ύδασι τήν γήν κρεµάσας, άπνους δ εν αυτή ούτος θάπτεται, ό µή φέρουσα εσείετο δεινώς. 21. Οίµοι ώ Υιέ! η Απείρανδρος θρηνεί καί λέγει, όν ως βασιλέα γάρ ήλπιζον, κατάκριτον νύν βλέπω εν Σταυρώ. 22. Έκλαιε πικρώς, η πανάµωµος Μήτηρ σου Λόγε, ότε εν τώ τάφω εώρακε, σέ τόν άφραστον καί άναρχον Θεόν. 15. Suffering, O Word, you were quite bereft of form and beauty; Rising, Lord, you shone forth resplendently, and with your Godhead s rays made mortals fair. 16. For a while you slept, to the dead who lay in Hell you brought life. Rising up, O Good One, you then raised up all the multitudes of dead from every age. 17. Like the pelican, you gave life, O Word, to your dead children, wounded in your side, you let life-blood flow, letting fall life-giving drops of blood on all. 18. Jesus stayed the sun, as of old he smote the foreign foe, Lord; you, Christ, hid its light as you overthrew that great prince, the Lord of darkness and of death. 19. O Compassionate, while remaining in your Father s bosom, mortal nature willingly you assumed, and as mortal man, O Christ, went down to Hell. 20. He who hung the earth on the waters, on a Cross is lifted, as a lifeless corpse he is laid in earth, which, unable to endure it, dreads and quakes. 21. Woe is me, my Son! For I hoped as king to see you reigning, whom I see condemned, hanging on the Cross, the pure Virgin Mother voices her lament. 22. Bitterly she wept, your all-blameless Mother, when she saw you lying dead, O Word, lying in the tomb, the eternal God no language can express.

8 23. Νέκρωσιν τήν σήν, η πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρώς σοι εφθέγγετο. Μή βραδύνης η ζωή εν τοίς νεκροίς. 24. Ύµνοις σου Χριστέ, νύν τήν Σταύρωσιν καί τήν Ταφήν τε, άπαντες πιστοί εκθειάζοµεν, οι θανάτου λυτρωθέντες σή ταφή. Δόξα... Άναρχε Θεέ, συναϊδιε Λόγε καί Πνεύµα, σκήπτρα τών Ανάκτων κραταίωσον, κατά πολεµίων ως αγαθός. Καί νύν... Θεοτοκίον Τέξασα ζωήν, Παναµώµητε αγνή Παρθένε, παύσον Εκκλησίας τά σκάνδαλα, καί βράβευσον ειρήνην ως αγαθή. Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σέ τόν Ζωοδότην, τόν εν τώ Σταυρώ τάς χείρας εκτείναντα, καί συντρίψαντα τό κράτος τού εχθρού. 23. When she saw your death then your Mother free from all defilement cried out, O my Christ, bitterly to you, Life, I beg, do not delay among the dead! 24. With our hymns, O Christ, all the faithful bring their adoration, to your crucifixion and burial; by your burial we have been freed from death. Glory. Great eternal God, co-eternal Word and Holy Spirit, look down in your goodness on those who rule, grant their sceptres strength against the warlike foe. Both now. Wholly undefiled, Mother, who gave birth to life, pure Virgin, ends all scandals which still beset Church, and as you are loving, Mother, grant her peace. And again the first Troparion (both choirs). It is right indeed we should magnify the one who grants life, you, that stretched your hands wide upon the Cross, broke and smashed the might and power of the foe.

9 ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ Ηχος γ' 1. Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τή Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου. 2. Καθελών τού ξύλου, ο Αριµαθαίας, εν τάφω σε κηδεύει. 3. Μυροφόροι ήλθον, µύρα σοι Χριστέ µου, κοµίζουσαι προφρόνως. 4. Δεύρο πάσα κτίσις, ύµνους εξοδίους, προσοίσωµεν τώ Κτίστη. 5. Ως νεκρόν τόν ζώντα, σύν Μυροφόροις πάντες, µυρίσωµεν εµφρόνως. 6. Ιωσήφ τρισµάκαρ, κήδευσον τό σώµα, Χριστού τού ζωοδότου. 7. Ούς έθρεψε τό µάννα, εκίνησαν τήν πτέρναν, κατά τού Ευεργέτου. 8. Ούς έθρεψε τό µάννα, φέρουσι τώ Σωτήρι, χολήν άµα καί όξος. 9. Ώ τής παραφροσύνης, καί τής Χριστοκτονίας, τής τών προφητοκτόνων! 10. Ως άφρων υπηρέτης, προδέδωκεν ο µύστης, τήν άβυσσον σοφίας. 11. Τόν ρύστην ο πωλήσας, αιχµάλωτος κατέστη, ο δόλιος Ιούδας. THIRD STASIS Mode III 1. Each generation offers, my Christ, for your entombment in hymns and songs its praises. 2. The Noble Joseph takes you down from the Tree, my Saviour, and in the tomb he lays you. 3. Myrrh-bearing Woman came then, providently bringing to you, O Christ, the sweet myrrh. 4. Let all Creation join us, as to the Creator our farewell hymns we now sing. 5. With myrrh-bearing women let us, with understanding, anoint as dead the Living. 6. thrice-blessed Joseph, entomb Messiah s body, the corpse of Him who grants life. 7. Those he fed with manna raised their heels against him, against the Benefactor. 8. Those he fed with manna bring vinegar and gall now to offer to the Saviour. 9. the boundless folly of those who slew the prophets and now slay God s Anointed. 10. Initiate yet traitor, he, the senseless servant, sold the Abyss of Wisdom. 11. Judas the deceiver for silver sold the Saviour, and thus became a captive.

10 12. Εβραίων παρανόµων, εν σκολιαίς πορείαις, τρίβολοι καί παγίδες. 13. Ιωσήφ κηδεύει, σύν τώ Νικοδήµω, νεκροπρεπώς τόν Κτίστην. 14. Ζωοδότα Σώτερ, δόξα σου τώ κράτει, τόν Άδην καθελόντι. 15. Ύπτιον ορώσα, η Πάναγνός σε Λόγε, µητροπρεπώς εθρήνει. 16. Ώ γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον, πού έδυ σου τό κάλλος; 17. Θρήνον συνεκίνει, η πάναγνός σου Μήτηρ, σού Λόγε νεκρωθέντος. 18. Γύναια σύν µύροις, ήκουσι µυρίσαι, Χριστόν τό θείον µύρον. 19. Θάνατον θανάτω, σύ θανατοίς Θεέ µου, θεία σου δυναστεία. 20. Πεπλάνηται ο πλάνος, ο πλανηθείς λυτρούται, σοφία σή Θεέ µου. 21. Πρός τόν πυθµένα Άδου, κατήχθη ο προδότης, διαφθοράς εις φρέαρ. 22. Συναπολούνται πάντες, οι σταυρωταί σου Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ. 23. Διαφθοράς εις φρέαρ, συναπολούνται πάντες, οι άνδρες τών αιµάτων. 12. Those Hebrews who transgress the Law, on the crooked paths they tread face pits and traps and sharp snares. 13. With Nicodemus, Joseph buries the Creator as for the dead is fitting. 14. Life-giving Saviour, the conqueror of Hades, to your great might be glory. 15. When the All-Pure saw you lying limp and dead, Lord, as mother, Word, she mourned you. 16. O my sweetest springtime, O my sweetest Offspring, where has your beauty vanished? 17. What sad lament she raises, O Word, your all-pure Mother, as you lie dead before her. 18. Women with sweet myrrh came to anoint with myrrh Christ, who is himself Divine Myrrh. 19. Death itself, O Saviour, by death you put to death, Lord, my God, by your divine might. 20. Deceived is the deceiver, the once deceived redeemed now my God and by your Wisdom. 21. Behold the traitor cast down, to Hades depths abysmal, the deep pit of destruction. 22. All those who crucified you will be destroyed together, God s Word and Son, the Great King. 23. All the men of blood now will be destroyed together within destruction s deep pit.

11 24. Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ µου πλαστουργέ µου, πώς πάθος κατεδέξω; 25. Η δάµαλις τόν µόσχον, εν Ξύλω κρεµασθέντα, ηλάλαζεν ορώσα. 26. Ανέκραζεν η Κόρη, θερµώς δακρυρροούσα, τά σπλάγχνα κεντουµένη. 27. Ώ φώς τών οφθαλµών µου, γλυκύτατόν µου Τέκνον, πώς τάφω νύν καλύπτη; 28. Τόν Αδάµ καί Εύαν, ελευθερώσαι Μήτερ, µή θρήνει, ταύτα πάσχω. 29. Δοξάζω σου Υιέ µου, τήν άκραν ευσπλαγχνίαν, ής χάριν ταύτα πάσχεις. 30. Όξος εποτίσθης, καί χολήν οικτίρµον, τήν πάλαι λύων γεύσιν. 31. Ικρίω προσεπάγης, ο πάλαι τόν λαόν σου, στύλω νεφέλης σκέπων. 32. Αι Μυροφόροι Σώτερ, τώ τάφω προσελθούσαι, προσέφερόν σοι µύρα. 33. Ανάστηθι οικτίρµον, ηµάς εκ τών βαράθρων, εξανιστών τού Άδου. 34. Ανάστα Ζωοδότα, η σέ τεκούσα Μήτηρ, δακρυρροούσα λέγει. 35. Ουράνιοι Δυνάµεις, εξέστησαν τώ φόβω, νεκρόν σε καθορώσαι. 24. Son of God, All-Sovereign, my God and my Creator, why did you will to suffer? 25. The heifer, when she saw him, her calf, hanged on the dread Tree, raised up a cry of great grief. 26. The weeping Maiden cried out, and from her eyes hot tears pour, as to the heart she is pierced. 27. O Light that gives my eyes light, my gentle Son, my sweet Child, why does the tomb now hide you? 28. To free both Eve and Adam, Mother, this I suffer. Come, do not grieve and sorrow. 29. The depth of your compassion, I glorify my dear Son, which makes you suffer these things. 30. They gave you gall to drink, Lord, and vinegar, Most Loving: the apple s taste now passes. 31. To a post they nailed you, who once your people sheltered below a cloudy pillar. 32. Myrrh-bearing women, Saviour, approach your tomb to bring you the sweet myrrh to anoint you. 33. Arise, O Lord of mercy, and from the depths of Hades now raise us all up with you. 34. Through her tears, your Mother, who gave you birth now cries out Arise, O Giver of life. 35. Heavens awesome powers stood amazed in terror, to see you lying lifeless.

12 36. Τοίς πόθω τε καί φόβω, τά πάθη σου τιµώσι, δίδου πταισµάτων λύσιν. 37. Φέρων πάλαι φεύγει, Σώτερ Ιωσήφ σε, καί νύν σε άλλος θάπτει. 38. Κλαίει καί θρηνεί σε, η πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτήρ µου νεκρωθέντα. 39. Φρίττουσιν οι νόες, τήν ξένην καί φρικτήν σου, Ταφήν τού πάντων Κτίστου. 40. Έρραναν τόν τάφον, αι Μυροφόροι µύρα, λίαν πρωϊ ελθούσαι. 41. Ειρήνην Εκκλησία, λαώ σου σωτηρίαν, δώρησαι σή Εγέρσει. Δόξα... Ώ Τριάς Θεέ µου, Πατήρ Υιός καί Πνεύµα, ελέησον τόν Κόσµον. Καί νύν... Θεοτοκίον Ιδείν τήν τού Υιού σου, Ανάστασιν Παρθένε, αξίωσον σούς δούλους. Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τή Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου. 36. To those who love and fear you, and honour your dread Passion, now give release from all faults. 37. One Joseph bore you, Saviour with him in flight, a second, to burial now bears you. 38. Your all-pure Mother, Saviour, with tears and lamentation now mourns for you, who lie slain. 39. All Heaven s angels tremble Creator of the Cosmos, at your strange, dread entombment. 40. Myrrh-bearers came and sprinkled sweet myrrh upon your tomb, Lord, at early dawn they come now. 41. Peace unto your Church, Lord, salvation to your people, grant by your Resurrection. Glory. Father, Son and Spirit, O Trinity, my One God, have mercy on the whole world. Both now. Count all your servants worthy, to see, Most Holy Virgin, you Son s bright Resurrection. And again the first Troparion (both choirs). Each generation offers, my Christ, for your entombment in hymns and songs its praises.

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

HOLY AND GREAT SATURDAY Η ΑΓΙΑ Κ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ FIRST STANZA ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. εγκωμια. lamentations

HOLY AND GREAT SATURDAY Η ΑΓΙΑ Κ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ FIRST STANZA ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. εγκωμια. lamentations Η ΑΓΙΑ Κ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ εγκωμια Μετὰ τὴν θ ᾠδὴν ὁ ἱερεὺς ἐνδεδυμένος ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν στολὴν αὐτοῦ ἐξέρχεται μετὰ τοῦ διακόνου ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος καὶ πορεύεται πρὸς τὸν Ἐπιτάφιον θυμιῶν καὶ ψάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son

1 JOHN 4:1--5:12 The New Testament Eyewitnesses The Son 70 The Spirit Agreement that Jesus is the Son is the Revelation of the Spirit Apostles which is the Apostolic witness Children Thus those who believe the Apostles are children Witnesses to The Love of

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

RO01-KA

RO01-KA Creative writing poems δε νιώθω πια απορρίφθηκα. Μοναξιά, σκότος με έχει καταβάλει όλα ψεύτικα. Δε με ελέγχω δεν είμαι ζωντανή πια καταστράφηκα. Το φως έσβησε η ελπίδα χάθηκε δίχως συντροφιά. Η ενοχή μου

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder If You Build It, They May Come Parable of the Mark Vitalis Hoffman www.crossmarks.com Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; doesn't first

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώ τη δύναμη της θέλησης, και σέβομαι το πεπρωμένο με αυτοπειθαρχία.

Αξιοποιώ τη δύναμη της θέλησης, και σέβομαι το πεπρωμένο με αυτοπειθαρχία. Αξιοποιώ τη δύναμη της θέλησης, και σέβομαι το πεπρωμένο με αυτοπειθαρχία. Dominus Illuminatio Mea -Η φυλή δεν υπήρξε θα υπάρξει. - Μου είναι ευκολότερο να ζω ηρωικά, από το να ζω ευτυχισμένα. My Prayer

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about about For Theodosis Georgiadis, one of the leading food photographers in Greece, every shooting concerning food and beverages is a new challenge he has to meet with creativity and authenticity. Being an

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ο ρόλος της έγκαιρης έναρξης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages

Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Bible Translation Comparison - New Testament Salvation Passages Adapted from Wisconsin Evangelical Lutheran Synod Translation Evaluation Committee :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Paschal Hours Bright / Renewal Week 2016 on Sunday Evening of Bright / Renewal Week Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Paschal Hours Bright / Renewal Week 2016 on Sunday Evening of Bright / Renewal Week Texts in Greek and English ematins powered by AGES Paschal Hours Bright / Renewal Week 2016 on Sunday Evening of Bright / Renewal Week Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα