Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν."

Transcript

1 ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις δέ, καί τού Άδου τούς νεκρούς εξανιστάς. 3. Μεγαλύνοµέν σε, Ιησού Βασιλεύ, καί τιµώµεν τήν Ταφήν καί τά Πάθη σου, δι' ών έσωσας ηµάς εκ τής φθοράς. 4. Μέτρα γής ο στήσας, εν σµικρώ κατοικείς, Ιησού παµβασιλεύ τάφω σήµερον, εκ µνηµάτων τούς θανόντας ανιστών. 5. Ιησού Χριστέ µου, Βασιλεύ τού παντός, τί ζητών τοίς εν τώ Άδη ελήλυθας; ή τό γένος απολύσαι τών βροτών. 6. Ο Δεσπότης πάντων, καθοράται νεκρός, καί εν µνήµατι καινώ κατατίθεται, ο κενώσας τά µνηµεία τών νεκρών. 7. Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ, καί θανάτω σου τόν θάνατον ώλεσας, καί επήγασας τώ Κόσµω, τήν ζωήν. 8. Μετά τών κακούργων, ως κακούργος Χριστέ, ελογίσθης δικαιών ηµάς άπαντας, κακουργίας τού αρχαίου πτερνιστού. FIRST STASIS Mode pl. I 1. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, in amazement angel armies lift up their song as they glorify your self-abasement, Lord. 2. Life, how can you perish, or how dwell in a tomb? Yet the Royal hall of Death you now bring to nought, and from Hades realm you raise the dead again. 3. Now we magnify you, O Lord Jesu, our King, we pay honour to your Passion and burial for from foul corruption you saved us through them. 4. King of all, O Jesu, who established earth s bounds, on this day you make your home in a little tomb, raising up the dead of ages from their graves. 5. my Christ, my Jesus, king and monarch of all, seeking what have you descended to those in Hell? Was it not to liberate the mortal race? 6. He who governs all things here is seen as a corpse, new the grave in which his body is laid to rest, he the one who empties graves of all their dead. 7. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, death itself you brought to nothing by your own death, and became the fount of life for all the world. 8. Guilty with the guilty you were judged, O my Christ, at the moment you wrought justice for all of us, from the ancient trickster s foul and evil deeds.

2 9. Ο ωραίος κάλλει, παρά πάντας βροτούς, ως ανείδεος νεκρός καταφαίνεται, ο τήν φύσιν ωραϊσας τού παντός. 10. Ιησού γλυκύ µοι, καί σωτήριον φώς, τάφω πώς εν σκοτεινώ κατακέκρυψαι; ώ αφάτου, καί αρρήτου ανοχής! 11. Απορεί καί φύσις, νοερά καί πληθύς, η ασώµατος Χριστέ τό µυστήριον, τής αφράστου καί αρρήτου σου ταφής. 12. Ώ θαυµάτων ξένων! ώ πραγµάτων καινών! Ο πνοής µοι χορηγός άπνους φέρεται, κηδευόµενος χερσί τού Ιωσήφ. 13. Καί εν τάφω έδυς, καί τών κόλπων Χριστέ τών πατρώ ων ουδαµώς απεφοίτησας, τούτο ξένον καί παράδοξον οµού. 14. Αληθής καί πόλου, καί τής γής Βασιλεύς, ει καί τάφω σµικροτάτω συγκέκλεισαι, επεγνώσθης πάση κτίσει Ιησού. 15. Σού τεθέντος τάφω, πλαστουργέτα Χριστέ, τά τού Άδου εσαλεύθη θεµέλια, καί µνηµεία ηνεώχθη τών βροτών. 16. Ο τήν γήν κατέχων, τή δρακί νεκρωθείς, σαρκικώς υπό τής γής νύν συνέχεται, τούς νεκρούς λυτρών τής Άδου συνοχής. 9. Fairer he in beauty than are all mortal kind, now a corpse we see, unsightly, bereft of form, he who beautified the nature of all things. 10. Light that saves, O Jesu, you are sweetness to me, in the darkness of the grave how can you lie hid, O forbearance that no language can express! 11. Angels are bewildered, and the bodiless host at a loss, O Christ, before that great mystery your ineffable entombment, beyond speech. 12. most strange of wonders, What new deeds we now see! He who gave me my life s breath, lies unbreathing now born to burial at noble Joseph s hands. 13. Like the sun when setting, to the tomb you descend, yet, O Christ, your Father s bosom you do not leave, What strange paradox, what wondrous thing this is. 14. As the sky s true monarch, as true king of the earth, Though enclosed within the narrowest sepulchre you were known by all creation, Jesu, Lord. 15. In the tomb they laid you, Christ the maker of all, then were Hell s foundations shaken, they tremble now, as the graves of mortal kind are opened wide. 16. He who in the hollow of his hand holds the earth, in the flesh is put to death and lies in earth s grasp, as he now redeems the dead from Hades grip.

3 17. Ως φωτός λυχνία, νύν η σάρξ τού Θεού, υπό γήν ως υπό µόδιον κρύπτεται, καί διώκει τόν εν Άδη σκοτασµόν. 18. Νοερών συντρέχει, στρατιών η πληθύς, Ιωσήφ καί Νικοδήµω συστείλαί σε, τόν αχώρητον εν µνήµατι σµικρώ. 19. Νεκρωθείς βουλήσει, καί τεθείς υπό γήν, ζωοβρύτα Ιησού µου εζώωσας, νεκρωθέντα παραβάσει µε πικρά. 20. Τής ζωής τήν πέτραν εν κοιλία λαβών, Άδης ο παµφάγος εξήµεσεν, εξ αιώνος ούς κατέπιε νεκρούς. 21. Εν καινώ µνηµείω, κατετέθης Χριστέ, καί τήν φύσιν τών βροτών ανεκαίνισας, αναστάς θεοπρεπώς εκ τών νεκρών. 22. Επί γής κατήλθες, ίνα σώσης Αδάµ, καί εν γή µή ευρηκώς τούτον Δέσποτα, µέχρις Άδου κατελήλυθας ζητών. 23. Ο Θεέ καί Λόγε, ώ χαρά η εµή, πώς ενέγκω σου ταφήν τήν τριήµερον. Νύν σπαράττοµαι τά σπλάγχνα µητρικώς. 24. Τίς µοι δώσει ύδωρ, καί δακρύων πηγάς, η Θεόνυµφος Παρθένος εκραύγαζεν, ίνα κλαύσω τόν γλυκύν µου Ιησούν; 17. Like a burning lampstand here the flesh of our God, as beneath a bushel measure now lies concealed under earth, and puts the gloom of Hell to flight. 18. Nothing can contain you, yet the Heavenly hosts, with the noble Joseph and with Nicodemus now hasten to enclose you in a little grave. 19. Willingly, my Jesus, slain and laid underground, fount of life, you gave me life when I lay in death, when by bitterest transgressions I was slain. 20. Death who eats up all things swallowed you, Rock of Life, when you entered in his belly he vomited spewing forth the dead gulped down from every age. 21. There, O Christ, they laid you, in a newly made grave, and the nature of us mortals you then renewed, when from death you rose in majesty divine. 22. Down to earth, O Master, to save Adam you came, and not finding him on earth, you descended, Lord, to the depths of Hades, searching for him there. 23. Tears of lamentation she pours out over you, as your mother the pure Virgin, O Jesu, cries, How, my son, am I to lay you in the tomb? 24. O God s Word, my gladness, my Lord and my God, how can I endure your burial for three days? As a mother now my heart is torn with grief.

4 25. Ώ βουνοί καί νάπαι, καί ανθρώπων πληθύς, κλαύσατε καί πάντα θρηνήσατε, σύν εµοί τή τού Θεού ηµών Μητρί. 26. Πότε ίδω Σώτερ, σέ τό άχρονον φώς, τήν χαράν καί ηδονήν τής καρδίας µου; η Παρθένος ανεβόα γοερώς. 27. Κάν ως πέτρα Σώτερ, η ακρότοµος σύ, κατεδέξω τήν τοµήν, αλλ' επήγασας, ζών τό ρείθρον,ως πηγή ών τής ζωής. 28. Ως εκ κρήνης µιάς, τόν διπλούν ποταµόν, τής πλευράς σου προχεούσης αρδόµενοι, τήν αθάνατον καρπούµεθα ζωήν. 29. Θέλων ώφθης Λόγε, εν τώ τάφω νεκρός, αλλά ζής, καί τούς βροτούς ως προείρηκας, αναστάσει σου Σωτήρ µου εγερείς. Δόξα... Ανυµνούµεν Λόγε σέ τόν πάντων Θεόν, σύν Πατρί καί τώ Αγίω σου Πνεύµατι, καί δοξάζοµεν τήν θείαν σου Ταφήν. Καί νύν... Θεοτοκίον Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε αγνή, καί τιµώµεν τήν Ταφήν τήν τρι ήµερον, τού Υιού σου καί Θεού ηµών πιστώς. 25. Who will give me water, give me fountains of tears, cried the Virgin bride of God, that I may lament and may weep for my sweet Jesus, who lies slain? 26. Mountain heights and valleys, all the whole human race, come, all creatures, come lament and shed tears with me, weep with me, who am the Mother of your God. 27. Saviour, light eternal, the delight of my heart, when shall I see you, my gladness, my only joy? cried the Virgin most afflicted in her grief. 28. Like a rock, O Saviour, sharp and flinty and hard, you received the blow, but poured forth, as source of life, streams of living water, bringing life to all. 29. By your will we see you, as a corpse in the tomb, but you live, O Word, and Saviour as you foretold, by your Resurrection you raise mortal kind. Glory. Word, we sing your praises, as the Lord God of all, with the Father and your most Holy Spirit, Lord, and we glorify your burial divine. Both now. Theotokion. Now we call you blessed, All-Pure Mother of God, and in faith we hold in honour and venerate the three day entombment of your Son our God.

5 Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣIΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Ήχος πλ. α' 1. Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σε τόν Ζωοδότην, τόν εν τώ Σταυρώ τάς χείρας εκτείναντα, καί συντρίψαντα τό κράτος τού εχθρού. 2. Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σε τόν πάντων Κτίστην, τοίς σοίς γάρ παθήµασιν έχοµεν, τήν απάθειαν ρυσθέντες τής φθοράς. 3. Έφριξεν η γή, καί ο ήλιος Σώτερ εκρύβη, σού τού ανεσπέρου φέγγους Χριστέ, εν τώ τάφω δύντος νύν σωµατικώς. 4. Άνω σε Σωτήρ, αχωρίστως τώ Πατρί συνόντα, κάτω δέ νεκρόν ηπλωµένον γή, καθορώντα φρίττουσιν τά Σεραφίµ. 5. Ρήγνυται ναού, καταπέτασµα τή σή σταυρώσι, κρύπτουσι φωστήρες Χριστέ τό φώς, σού κρυβέντος τού Ήλίου υπό γήν. 6. Γής ο καταρχάς, µόνω νεύµατι πήξας τόν γύρον, άπνους ως βροτός καθυπέδυ γήν, τώ θεάµατι δε φρίξον ουρανέ. And the first Troparion again. In the tomb they laid you, you, O Christ, who are Life, in amazement angel armies lift up their song as they glorify your self-abasement, Lord. SECOND STASIS Mode pl. I 1. It is right indeed we should magnify the one who grants life, you, that stretched your hands wide upon the Cross, broke and smashed the might and power of the foe. 2. It is right indeed you to magnify, who fashion all things, your pains from corruption deliver us, and your Passion grants dispassion to our souls. 3. All Earth quaked in fear and the sun concealed itself, O Saviour, when, O Christ, our light, you set bodily, as the light that knows no evening was entombed. 4. Seeing you on high, never separated from the Father, yet below on Earth, laid out as a corpse, the dread Seraphim, my Saviour, shake with fear. 5. See, the Temple Veil, rent asunder at your crucifixion, Heaven s beacons hide, O my Christ, their light, to see you, the Sun, now hid beneath the earth. 6. He who at the start by His will alone set Earth revolving, lifeless as a mortal sets under earth; let the sky now shake and tremble at the sight.

6 7. Θρήνον ιερόν, δεύτε άσωµεν Χριστώ θανόντι, ως αι Μυροφόροι γυναίκες πρίν, ίν ακουσώµεν τό Χαίρε σύν αυταίς. 8. Μύρον αληθώς, σύ ακένωτον υπάρχεις, Λόγε, όθεν σοι καί µύρα προσέφερον, µυροφόροι σοι τώ ζώντι ως νεκρώ. 9. Έπτηξεν Αδάµ, Θεού βαίνοντος εν Παραδείσω, χαίρει δέ πρός Άδην φοιτήσαντος, πεπτωκώς ποτε, καί νύν εξεγερθείς. 10. Τέτρωµαι δεινώς, καί σπαράττοµαι τά σπλάγχνα Λόγε, βλέπουσα σφαγήν σου τήν άδικον, η Παρθένος αναβόα εν κλαυθµώ. 11. Όµµα τό γλυκύ, καί τά χείλη σου πώς µύσω Λόγε; πώς νεκροπρεπώς δέ κηδεύσω σε; µετά φρίκης ανεβόα ο Ιωσήφ. 12. Ήλιος φαιδρόν, απαστράπτει µετά νύκτα Λόγε, καί σύ δ' αναστάς εξαστράψειας, µετά θάνατον φαιδρώς ως εκ παστού. 13. Γή σε πλαστουργέ, υπό κόλπους δεξαµένη τρόµω, συσχεθείσα Σώτερ τινάσσεται, αφυπνίσασα νεκρούς τώ τιναγµώ. 14. Μύροις σε Χριστέ, ο Νικόδηµος καί ο Ευσχήµων, νύν καινοπρεπώς περιστείλαντες. Ανεβόων φρίξον απάσα η γή. 7. Come, now, let us sing, let our sacred hymn lament the dead Christ, singing as the Myrrh-bearing women did, that with them we too may hear the word rejoice! 8. Truly you are Myrrh, truly, Word of God, the Myrrh Unfailing, so it was myrrh-bearers brought myrrh to you, to the Living God brought myrrh as to the dead. 9. Trembling, Adam quailed, hen God walked in Paradise, he feared Him, but rejoices now as God enters Hell. As of old he fell, so now he rises up. 10. Dreadful is the wound, all my inward parts are rent asunder, as your unjust slaughter I see, O Word, cried the Virgin most afflicted as she wept. 11. Once the night has passed then again, O Word, the bright Sun blazes; radiant you blaze forth, when after death, as though from a bridal chamber, you arise. 12. Tell me, Word of God, how am I to close you lips and sweet eyes, how to bury you as befits the dead? cried the noble Joseph, shivering with fear. 13. How Earth quaked with fear, O Creator, as into her bosom, shaking, she received you, my Saving Lord, by her fearful shaking she awoke the dead. 14. With sweet myrrh, O Christ, Nicodemus and the noble Joseph laid you out for burial strange and new, as they cried aloud, Now tremble, all the earth!

7 15. Κάλλος Λόγε πρίν, ουδέ είδος εν τώ πάσχειν έσχες, αλλ' εξαναστάς υπερέλαµψας, καλλωπίσας τους βροτούς θείαις αυγαίς. 16. Ύπνωσας µικρόν, καί εζώωσας τούς τεθνεώτας, καί εξαναστάς εξανέστησας, τούς υπνούντας εξ αιώνος Αγαθέ. 17. Ώσπερ πελεκάν, τετρωµένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανέντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς. 18. Ήλιον τό πρίν, Ιησούς τούς αλλοφύλους κόπτων, έστησεν, αυτός δέ απέκρυψας, καταβάλλων τόν τού σκότους αρχηγόν. 19. Κόλπων πατρικών, ανεκφοίτητος µείνας οικτίρµον, καί βροτός γενέσθαι ευδόκησας, καί εις Άδην καταβέβηκας Χριστέ. 20. Ήρθη σταυρωθείς, ο εν ύδασι τήν γήν κρεµάσας, άπνους δ εν αυτή ούτος θάπτεται, ό µή φέρουσα εσείετο δεινώς. 21. Οίµοι ώ Υιέ! η Απείρανδρος θρηνεί καί λέγει, όν ως βασιλέα γάρ ήλπιζον, κατάκριτον νύν βλέπω εν Σταυρώ. 22. Έκλαιε πικρώς, η πανάµωµος Μήτηρ σου Λόγε, ότε εν τώ τάφω εώρακε, σέ τόν άφραστον καί άναρχον Θεόν. 15. Suffering, O Word, you were quite bereft of form and beauty; Rising, Lord, you shone forth resplendently, and with your Godhead s rays made mortals fair. 16. For a while you slept, to the dead who lay in Hell you brought life. Rising up, O Good One, you then raised up all the multitudes of dead from every age. 17. Like the pelican, you gave life, O Word, to your dead children, wounded in your side, you let life-blood flow, letting fall life-giving drops of blood on all. 18. Jesus stayed the sun, as of old he smote the foreign foe, Lord; you, Christ, hid its light as you overthrew that great prince, the Lord of darkness and of death. 19. O Compassionate, while remaining in your Father s bosom, mortal nature willingly you assumed, and as mortal man, O Christ, went down to Hell. 20. He who hung the earth on the waters, on a Cross is lifted, as a lifeless corpse he is laid in earth, which, unable to endure it, dreads and quakes. 21. Woe is me, my Son! For I hoped as king to see you reigning, whom I see condemned, hanging on the Cross, the pure Virgin Mother voices her lament. 22. Bitterly she wept, your all-blameless Mother, when she saw you lying dead, O Word, lying in the tomb, the eternal God no language can express.

8 23. Νέκρωσιν τήν σήν, η πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρώς σοι εφθέγγετο. Μή βραδύνης η ζωή εν τοίς νεκροίς. 24. Ύµνοις σου Χριστέ, νύν τήν Σταύρωσιν καί τήν Ταφήν τε, άπαντες πιστοί εκθειάζοµεν, οι θανάτου λυτρωθέντες σή ταφή. Δόξα... Άναρχε Θεέ, συναϊδιε Λόγε καί Πνεύµα, σκήπτρα τών Ανάκτων κραταίωσον, κατά πολεµίων ως αγαθός. Καί νύν... Θεοτοκίον Τέξασα ζωήν, Παναµώµητε αγνή Παρθένε, παύσον Εκκλησίας τά σκάνδαλα, καί βράβευσον ειρήνην ως αγαθή. Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Άξιόν εστι, µεγαλύνειν σέ τόν Ζωοδότην, τόν εν τώ Σταυρώ τάς χείρας εκτείναντα, καί συντρίψαντα τό κράτος τού εχθρού. 23. When she saw your death then your Mother free from all defilement cried out, O my Christ, bitterly to you, Life, I beg, do not delay among the dead! 24. With our hymns, O Christ, all the faithful bring their adoration, to your crucifixion and burial; by your burial we have been freed from death. Glory. Great eternal God, co-eternal Word and Holy Spirit, look down in your goodness on those who rule, grant their sceptres strength against the warlike foe. Both now. Wholly undefiled, Mother, who gave birth to life, pure Virgin, ends all scandals which still beset Church, and as you are loving, Mother, grant her peace. And again the first Troparion (both choirs). It is right indeed we should magnify the one who grants life, you, that stretched your hands wide upon the Cross, broke and smashed the might and power of the foe.

9 ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ Ηχος γ' 1. Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τή Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου. 2. Καθελών τού ξύλου, ο Αριµαθαίας, εν τάφω σε κηδεύει. 3. Μυροφόροι ήλθον, µύρα σοι Χριστέ µου, κοµίζουσαι προφρόνως. 4. Δεύρο πάσα κτίσις, ύµνους εξοδίους, προσοίσωµεν τώ Κτίστη. 5. Ως νεκρόν τόν ζώντα, σύν Μυροφόροις πάντες, µυρίσωµεν εµφρόνως. 6. Ιωσήφ τρισµάκαρ, κήδευσον τό σώµα, Χριστού τού ζωοδότου. 7. Ούς έθρεψε τό µάννα, εκίνησαν τήν πτέρναν, κατά τού Ευεργέτου. 8. Ούς έθρεψε τό µάννα, φέρουσι τώ Σωτήρι, χολήν άµα καί όξος. 9. Ώ τής παραφροσύνης, καί τής Χριστοκτονίας, τής τών προφητοκτόνων! 10. Ως άφρων υπηρέτης, προδέδωκεν ο µύστης, τήν άβυσσον σοφίας. 11. Τόν ρύστην ο πωλήσας, αιχµάλωτος κατέστη, ο δόλιος Ιούδας. THIRD STASIS Mode III 1. Each generation offers, my Christ, for your entombment in hymns and songs its praises. 2. The Noble Joseph takes you down from the Tree, my Saviour, and in the tomb he lays you. 3. Myrrh-bearing Woman came then, providently bringing to you, O Christ, the sweet myrrh. 4. Let all Creation join us, as to the Creator our farewell hymns we now sing. 5. With myrrh-bearing women let us, with understanding, anoint as dead the Living. 6. thrice-blessed Joseph, entomb Messiah s body, the corpse of Him who grants life. 7. Those he fed with manna raised their heels against him, against the Benefactor. 8. Those he fed with manna bring vinegar and gall now to offer to the Saviour. 9. the boundless folly of those who slew the prophets and now slay God s Anointed. 10. Initiate yet traitor, he, the senseless servant, sold the Abyss of Wisdom. 11. Judas the deceiver for silver sold the Saviour, and thus became a captive.

10 12. Εβραίων παρανόµων, εν σκολιαίς πορείαις, τρίβολοι καί παγίδες. 13. Ιωσήφ κηδεύει, σύν τώ Νικοδήµω, νεκροπρεπώς τόν Κτίστην. 14. Ζωοδότα Σώτερ, δόξα σου τώ κράτει, τόν Άδην καθελόντι. 15. Ύπτιον ορώσα, η Πάναγνός σε Λόγε, µητροπρεπώς εθρήνει. 16. Ώ γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον, πού έδυ σου τό κάλλος; 17. Θρήνον συνεκίνει, η πάναγνός σου Μήτηρ, σού Λόγε νεκρωθέντος. 18. Γύναια σύν µύροις, ήκουσι µυρίσαι, Χριστόν τό θείον µύρον. 19. Θάνατον θανάτω, σύ θανατοίς Θεέ µου, θεία σου δυναστεία. 20. Πεπλάνηται ο πλάνος, ο πλανηθείς λυτρούται, σοφία σή Θεέ µου. 21. Πρός τόν πυθµένα Άδου, κατήχθη ο προδότης, διαφθοράς εις φρέαρ. 22. Συναπολούνται πάντες, οι σταυρωταί σου Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ. 23. Διαφθοράς εις φρέαρ, συναπολούνται πάντες, οι άνδρες τών αιµάτων. 12. Those Hebrews who transgress the Law, on the crooked paths they tread face pits and traps and sharp snares. 13. With Nicodemus, Joseph buries the Creator as for the dead is fitting. 14. Life-giving Saviour, the conqueror of Hades, to your great might be glory. 15. When the All-Pure saw you lying limp and dead, Lord, as mother, Word, she mourned you. 16. O my sweetest springtime, O my sweetest Offspring, where has your beauty vanished? 17. What sad lament she raises, O Word, your all-pure Mother, as you lie dead before her. 18. Women with sweet myrrh came to anoint with myrrh Christ, who is himself Divine Myrrh. 19. Death itself, O Saviour, by death you put to death, Lord, my God, by your divine might. 20. Deceived is the deceiver, the once deceived redeemed now my God and by your Wisdom. 21. Behold the traitor cast down, to Hades depths abysmal, the deep pit of destruction. 22. All those who crucified you will be destroyed together, God s Word and Son, the Great King. 23. All the men of blood now will be destroyed together within destruction s deep pit.

11 24. Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ µου πλαστουργέ µου, πώς πάθος κατεδέξω; 25. Η δάµαλις τόν µόσχον, εν Ξύλω κρεµασθέντα, ηλάλαζεν ορώσα. 26. Ανέκραζεν η Κόρη, θερµώς δακρυρροούσα, τά σπλάγχνα κεντουµένη. 27. Ώ φώς τών οφθαλµών µου, γλυκύτατόν µου Τέκνον, πώς τάφω νύν καλύπτη; 28. Τόν Αδάµ καί Εύαν, ελευθερώσαι Μήτερ, µή θρήνει, ταύτα πάσχω. 29. Δοξάζω σου Υιέ µου, τήν άκραν ευσπλαγχνίαν, ής χάριν ταύτα πάσχεις. 30. Όξος εποτίσθης, καί χολήν οικτίρµον, τήν πάλαι λύων γεύσιν. 31. Ικρίω προσεπάγης, ο πάλαι τόν λαόν σου, στύλω νεφέλης σκέπων. 32. Αι Μυροφόροι Σώτερ, τώ τάφω προσελθούσαι, προσέφερόν σοι µύρα. 33. Ανάστηθι οικτίρµον, ηµάς εκ τών βαράθρων, εξανιστών τού Άδου. 34. Ανάστα Ζωοδότα, η σέ τεκούσα Μήτηρ, δακρυρροούσα λέγει. 35. Ουράνιοι Δυνάµεις, εξέστησαν τώ φόβω, νεκρόν σε καθορώσαι. 24. Son of God, All-Sovereign, my God and my Creator, why did you will to suffer? 25. The heifer, when she saw him, her calf, hanged on the dread Tree, raised up a cry of great grief. 26. The weeping Maiden cried out, and from her eyes hot tears pour, as to the heart she is pierced. 27. O Light that gives my eyes light, my gentle Son, my sweet Child, why does the tomb now hide you? 28. To free both Eve and Adam, Mother, this I suffer. Come, do not grieve and sorrow. 29. The depth of your compassion, I glorify my dear Son, which makes you suffer these things. 30. They gave you gall to drink, Lord, and vinegar, Most Loving: the apple s taste now passes. 31. To a post they nailed you, who once your people sheltered below a cloudy pillar. 32. Myrrh-bearing women, Saviour, approach your tomb to bring you the sweet myrrh to anoint you. 33. Arise, O Lord of mercy, and from the depths of Hades now raise us all up with you. 34. Through her tears, your Mother, who gave you birth now cries out Arise, O Giver of life. 35. Heavens awesome powers stood amazed in terror, to see you lying lifeless.

12 36. Τοίς πόθω τε καί φόβω, τά πάθη σου τιµώσι, δίδου πταισµάτων λύσιν. 37. Φέρων πάλαι φεύγει, Σώτερ Ιωσήφ σε, καί νύν σε άλλος θάπτει. 38. Κλαίει καί θρηνεί σε, η πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτήρ µου νεκρωθέντα. 39. Φρίττουσιν οι νόες, τήν ξένην καί φρικτήν σου, Ταφήν τού πάντων Κτίστου. 40. Έρραναν τόν τάφον, αι Μυροφόροι µύρα, λίαν πρωϊ ελθούσαι. 41. Ειρήνην Εκκλησία, λαώ σου σωτηρίαν, δώρησαι σή Εγέρσει. Δόξα... Ώ Τριάς Θεέ µου, Πατήρ Υιός καί Πνεύµα, ελέησον τόν Κόσµον. Καί νύν... Θεοτοκίον Ιδείν τήν τού Υιού σου, Ανάστασιν Παρθένε, αξίωσον σούς δούλους. Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Αι γενεαί πάσαι, ύµνον τή Ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ µου. 36. To those who love and fear you, and honour your dread Passion, now give release from all faults. 37. One Joseph bore you, Saviour with him in flight, a second, to burial now bears you. 38. Your all-pure Mother, Saviour, with tears and lamentation now mourns for you, who lie slain. 39. All Heaven s angels tremble Creator of the Cosmos, at your strange, dread entombment. 40. Myrrh-bearers came and sprinkled sweet myrrh upon your tomb, Lord, at early dawn they come now. 41. Peace unto your Church, Lord, salvation to your people, grant by your Resurrection. Glory. Father, Son and Spirit, O Trinity, my One God, have mercy on the whole world. Both now. Count all your servants worthy, to see, Most Holy Virgin, you Son s bright Resurrection. And again the first Troparion (both choirs). Each generation offers, my Christ, for your entombment in hymns and songs its praises.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων τὸ ἄ-χραν-τόν σου ῶ-μα-- ἀ-νέ-στης τρι-ή-με-ρος, ω-τἠρ, δω-ρού-με-νος τῷ κό-σμω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth

ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth ODYSSEAS ELYTIS (NOVEMBER 2, 1911 MARCH 18, 1996) A tribute to the poet and his work on the centenary of his birth Presented by the students of the program in Modern Greek Studies November 2, 2011 Lucy

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum A Pagan And Esoteric Mythos While the title - Ιερός Λόγος - of the third tractate of the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα