John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone"

Transcript

1 The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom New Byzantium Publications Williamston, Michigan In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone

2

3 PRONUNCIATION GUIDE TO GREEK AND GREEK PHONETICS Vowels: Α α ah as in father; Ε ε or ΑΙ αι eh as in bed; Η η, Ι ι, Υ υ, ΕΙ ει, or ΟΙ οι ee as in seed; Ο ο or Ω ω oh as in go; ΟΥ ου - long u as in you Consonants: Β β v as in vote; Γ γ gutteral g almost like the y in yellow; δ voiced th as in then; Ζ ζ z as in zoo; Θ θ unvoiced th as in thumb; Κ κ k as in kept; Λ λ l as in lamb; Μ µ m as in mother; Ν ν n as in no; Ξ ξ x as in tax; Π π p as in pole; Ρ ρ r as in root; Σ σ ς s as in so; Τ τ t as in tall; Φ φ f as in for; Χ χ gutteral k as in the German word ach; Ψ ψ ps as in lapse Combinations: ΓΓ γγ or ΓΚ γκ hard g as in gate or sometimes ng as in ring; ΕΥ ευ ev as in evzone or ef as in ephemeral; ΜΠ µπ b as in boy; ΝΤ ντ d as in dog Greek also has many consonant blends not regularly found in English, such as mn, ts, ks, kt, and sfr. Accents and Breathing Marks in Greek: The placement of accents on syllables is important in Greek. The most-used accents are ά and. Some marks denote breathing and pronunciation. Greek Phonetics: All music in this book has a phonetic transliteration beneath the Greek texts. The English alphabet is used, and consonants are pronounced as they are in English with the exception of the gutteral g which is represented by gh, the voiced th which is represented by dh, and the gutteral k, represented by ch. (The English ch blend does not exist in Greek). The five Greek vowel sounds are represented as follows: a = ah, e = eh, i or y = ee, o = oh, and ou = long u. Consecutive vowels should be pronounced separately, e. g., zoin would be pronounced zoh-een, not zoyn; eleison is pronounced eh-leh-ee-sohn. The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Complete Text and Hymnal for Sunday Worship Services in English and Greek Let the people praise thee, O God; Let all the people praise thee. Psalm 67:3 TABLE OF CONTENTS The Divine Liturgy, Text in Greek and English... 4 Post-Communion Thanksgiving Prayers Memorial Service HYMNAL Music for the Divine Liturgy in the Plagal Fourth Tone (Tone 8) The English parts of the Divine Liturgy which are intoned by the priest or the deacon are from the translation of Fr. M. Nomikos Vaporis, published by the Holy Cross Orthodox Press. Scriptural hymn texts in English are adapted from the King James Version of the Holy Bible. Other hymn texts were translated by N. Takis or adapted by N. Takis from the translations of Fr. George Papadeas and Fr. M. N. Vaporis. Copyright 2010 by Nancy Chalker Takis Second Edition New Byzantium Publications, 1900 Burkley Rd., Williamston, MI USA Tel

4 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογηµένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΠΤΗ (Music, p. 42) ΙΕΡΕΥΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. THE DIVINE LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM PRIEST: Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. THE GREAT LITANY (Music, p. 43) PRIEST: In peace let us pray to the Lord. PRIEST: For peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. PRIEST: For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. OTHER HYMNS COMMONLY CHANTED IN CONGREGATION a Copyright 2010 by The National Forum of Greek Orthodox Church Musicians The TROPARION OF THE ARTOKLASIA SERVICE Πλούσιοι πτώχευσαν Grave Tone =k k k k k k k k k k k = k k jz k wealth-y have be - come poor and gone hun - gry, but a k k k k j k k k k k k k k k =j those who seek the Lord shall not lack an-y good thing. TROPARION OF PASCHA Χριστός Ανέστι Plagal First Tone a f = k k j k k k k k k k k i Christ is ri - sen from the dead, a f k k k k j j k k k k kz k k k= j k k tram- pling down death by death, and on a f kz k k k = j j j k k k k k dk i those in the tombs, be - stow - ing life. THE GREAT PROKEIMENON Τίς Θε ς Μέγας Grave Tone a j j j j k k k k k k k j j =k j j Who is so great a god as our God? You a- a f j k k = k k j k k k k k =k jz - lone are the God Who works won - ders

5 Moderato a 4 J n k k k kik k k k k kk k wor Be - fore your Cross, we bow down in a k j k k k k k 6 4 jk k k j k kk j kj k k k kz - ship, O Mas - ter, and we glo-ri - fy a k 4 kjk k k j kj k k k kik j jz n J your Ho - ly Re - sur - rec - tion. (3) Moderato a f 4 J k SUBSTITUTIONS FOR THE TRISAGION HYMN As BEFORE YOUR CROSS (For September 14 and the Third Sunday of Lent) Τον Σταυρόν Σου Second Tone AS MANY OF YOU AS WERE BAPTIZED (For the Nativity of Christ, Theophany, Lazarus Saturday, Pascha, and Pentecost) Όσοι εις Χριστόν First Tone 34 k k k 4 k k k k k k kk k ma-ny of you as have been bap-tized in - to a f 6 4 k j k k k k kz k k k jz k k k 4 J j k k i k jz Christ have put on Christ. Al-le - lu - ia. (3) ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιµίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ εὑσεβοῦς ἡµῶν ἔθνους, πάσης ἁρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῆς κοινώτητος και πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, ἀεροπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. PRIEST: For our Archbishop (Name), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. PRIEST: For our country, the president, and all those in public service, let us pray to the Lord. PRIEST: For this parish and city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. PRIEST: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. PRIEST: For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord

6 ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος οὗ τὸ ἔλεος ἀµέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος αὐτός, έσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον µεθ' ἡµῶν καὶ τῶν συνευχοµένων ἡµῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To You, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, our God, whose power is beyond compare, and glory is beyond understanding; whose mercy is boundless, and love for us is ineffable: look upon us and upon this holy house in Your compassion. Grant to us and to those who pray with us Your abundant mercy. PRIEST: For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Allegro a 4 k jz J k k k k 4 3 k k k Á Andante a 4 n k k k k k k k jz k 6 4 kj k k k j 4 j a k k k - men. Bles - sed be the Name of the a 4 5 j k k k 4 3 j k k k k Lord from this time forth and un - to the a 4 ik k k k k j J n k k a To him who k k k k k kk - ges. May the name of the Lord be a 4 k jk j k k k kk jz k 4 3 k kk k bles - sed from this time forth and un-to the a k k k jjz k 4 j j 2 4 k k k k 4 k jz a - ges. Lord, have mer-cy. A-men. bles -ses us and sanc-ti-fies us, Lord, 6 4 k k j k k 4 5 k k k jjz k 4 j j k jz ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PEOPLE: Amen. grant pro - tec-tion un-to ma - ny years. A-men

7 a 4 k jz J j k k Andante Allegro Á-ìÞí. Åß-ç ôï ü-íï-ìá Êõ - ñß - ïõ åõ-ëï-ãç- A-min. I - i to o-no-ma Ky - ri - ou ev- lo - yi- a 4 n k k k k k k k kz k k k k kk k k j j Ôïí åõ-ëï - ãïýí - ôá êáé á-ãé - Ü-æïí-ôá ç - ìüò, Êý- Ton ev - lo - ghoun - da ke a-yi - a-zon-da i - mas, Ky- a 2 4 k k k 6 4 k k j k k k k k k 6 4 k k k k k k a j k k k k 4 3 j k 4 k k k k ki k k k k - ìý-íïí á-ðü ôïõ íõí, êáé Ý-ùò ôïõ áé - þ- - me-non a-po tou nin, ke e-os tou e - o- a j J n k k k k k k k k k k k k kk - íïò. Tï ü- íï - ìá Êõ - ñß - ïõ åß - ç åõ- ëï- ãç- - nos. To o- no - ma Ky - ri - ou i - i ev - lo - yi- a k jk j n k k kk j n k 4 k kk k k 4 3 k k k - ìý - íïí á - ðü ôïõ íõí, êáé Ý-ùò ôïõ áé - þ- - me-non a - po tou nin, ke e-os tou e - o- a jjz k 4 j j s k k k k k j 4 k jz - íïò. Êý - ñé', å - ëý - ç - óïí. Á - ìþí. - nos. Ky - ri', e - le - i - son. A - min. - ñé - å öý-ëáô-ôå åéò ðïë - ëü Ý - ôé. Á-ìÞí. - ri - e fi - lat - te is pol - la e - ti. A-min kj k k k k k k 4 j j k jz ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός µου, τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. ΨΑΛΤΗΣ: Εὐλόγει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον καὶ µὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. ΨΑΛΤΗΣ: Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίµασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. ΛΑΟΣ: Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι ΤΗΕ FIRST ANTIPHON (Music, pp Verses from Psalm 102, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted.) CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless His holy name. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. CHANTER: Bless the Lord, O my soul, and do not forget all His benefits. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. CHANTER: The Lord has established His throne in the heavens; and His kingdom rules over all. PEOPLE: Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.

8 ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου τὸ πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας σου φύλαξον ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει καὶ µὴ ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ΤΟ ΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΨΑΛΤΗΣ: Αἴνει, ἡ ψυχή µου, τὸν κύριον αἰνέσω κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου, ψαλῶ τῷ θεῷ µου, ἕως ὑπάρχω. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To You, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord our God, save Your people and bless Your inheritance; protect the whole body of Your Church; sanctify those who love the beauty of Your house; glorify them in return by Your divine power; and do not forsake us who hope in You. PRIEST: For Yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. ΤΗΕ SECOND ANTIPHON (Music, pp Verses from Psalm 145, each followed by a refrain. On certain feasts, a different psalm is chanted and the refrain may be altered.) CHANTER: Praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord; I will sing praises unto my God while I have any being. Allegro a 4 k k k k k k k j n k k k 2 4 k k a 4 i=i We have seen the true light, we have re - ceived the a 4 j kk k kj k k j k k k k 6 4 k k k j hea-ven-ly Spi - rit, we have found the true faith by J =i J 4 3 k j k j Amen. Lord, have mercy. To you, O Lord. a 44 =i =i Amen. WE HAVE SEEN THE TRUE LIGHT a n k k k k k kk k 2 4 k k 4 kjz k k k k wor-ship-ing the un - di - vi-ded Tri - ni- a k j j 4 3 n k k j k j k k k k jjzk 4 j j - ty, for the Trin-i - ty has saved us. DISMISSAL Second Tone Lord, have mercy. (3) Holy father give the blessing

9 Allegro Ήχος B a 4 k k k k 6 4 j k k k k 4 jz k k k j a 4 i=i Åß-äï - ìåí ôï öùò ôï á-ëç-èé - íüí å - ëü-âï-ìåí I-dho-men to fos to a - li-thi - non e - la-vo-men a k k k k k k j j k k k k k k Ðíåý -ìá å - ðïõ - ñü -íé - ïí, åý -ñï - ìåí ðß -óôéí á- ëç- Pnev-ma e- pou - ra - ni- on, ev - ro -men pi - stin a - li- a j k k k k k k k k k k ki k k k k j j - èþ á-äé - áß-ñå-ôïí Ôñé - Ü-äá ðñï-óêõ - íïýí - ôåò. - thi a-dhi - e- re-ton Tri - a-da pro - ski - noun - des. Áý-ôç ãáñ ç - ìüò Ý - óù - óåí. Af - ti ghar i - mas e - so - sen. J =i J 4 3 k j k j ÁìÞí. Êýñé', åëýçóïí. Óïé, Êý - ñé - å. Amin. Kyri', eleison. Si, Ky - ri - e. a 44 =i =i ÁìÞí. Amin. ΕΙ ΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ a 4 3 j k j k 4 j j 4 3 k k k jjz k 4 j j ΑΠΟΛΥΣΙΣ Êýñéå åëýçóïí. (3) ÐÜôåñ ãéå åõëüãçóïí. Kyri', eleison. (3) Pater aghie evloghison. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ἰακώβ βοηθός αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα ΨΑΛΤΗΣ: Βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ΛΑΟΣ: Σῶσον ἡµᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς Σοι Ἀλληλούϊα όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. (Music, p. 46.) Ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάµενος διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόµενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, σῶσον ἡµᾶς. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to You: Alleluia. CHANTER: Blessed is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to You: Alleluia. CHANTER: The Lord shall reign forever; even your God, O Zion, unto all generations. PEOPLE: O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to You: Alleluia. Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and forever and unto the ages of ages. Amen. (Music, p. 47.) Only begotten Son the Word of God, although You are immortal, for the sake of our salvation, You have condescended in humility, to become flesh through the Holy Theotokos, and ever Virgin Mary and without change did You become man. You were crucified, Christ, our God, by death, upon death You did trample. As one of the Holy Trinity, being glorified together with the Father and the Holy Spirit, save us

10 ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συµφώνους ἡµῖν χαρισάµενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισί, συµφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου, τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάµενος Αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ αἰτήµατα πρὸς τὸ συµφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡµῖν ἐν τῷ µέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόµενος. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. PRIEST: In peace let us again pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To You, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, You have given us grace to offer these common prayers with one heart. You have promised to grant the requests of two or three gathered in Your name. Fulfill now the petitions of Your servants for our benefit, giving us the knowledge of Your truth in this world, and granting us eternal life in the world to come. PRIEST: For You are a good and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. RECEIVE ME TODAY (From the inaudible Communion prayers) Andante a 4 k k k k k jz k j kjk j k k k k kk k Re - ceive me to -day, O Son of God, as par - ta-ker of your a j k k kz i k k k k jz k j k k j k k my-sti-cal Sup - per, for I will not speak of your a fk k fk k fk j j j k k j k j k i k k kk k my - ste - ries to your e - ne - mies, nei-ther will I a kzj k k k j k k kz i k k k k i n k k k give you a kiss as did Ju - das, but like the a j k k kz k k k i jz k k k k k j k k thief, will I con King - fess you: Re - mem-ber me, O Lord, in your a kz i k k k k jz k k k k k k kk k k King - dom. Re - mem-ber me, O Ma-ster, in your a kz k k k k fk k i jz k j j j kj k k Ho - dom. Re - mem - ber me, O a j k k kj k j k k kz i k k k k i - ly One, in your King - dom

11 Andante a 4 k k k k k k k j k k k k j kjk Ôïõ Tou äåß-ðíïõ óïõ ôïõ ìõ-óôé-êïý óþ-ìå-ñïí Õé - Ý Èå- dhip-nou sou tou my-sti-kou si-me-ron I - e The- a j k k j kz k kik kz k kz i k k k k - ïý êïé - íù - íüí ìå ðá - ñü - ëá- - ou ki - no - non me pa - ra - la- a 6 4 jz k k k 4 j kjk 64 j j k k 4 j k k - âå. Ïõ ìç ãáñ ôïéò å - èñïßò óïõ ôï ìõ - óôþ-ñé-ïí - ve. Ou mi ghar tis ech - thris sou to my - sti - ri-on a 6 4 fk k k k k fk k j jz k 4 j j j j i fk k k i êá ka ΤΟΥ ΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ (From the inaudible Communion prayers) åß-ðù ïõ öß - ëç - ìü óïé äþ - óù i - po ou fi - li - ma si do - so a ik k k k kz jz k k k j kj k kz i k k k k i - èü - ðåñ ï É - ïý - äáò. - tha per o I - ou - (3 times) dhas. a J k k k k kz k k k j k k i Áëë' ùò ï ëç - óôþò ï - ìï-ëï - ãþ óïé. ÌíÞ-óèç-ôß ìïõ All os o li - stis o - mo-lo - yo si. Mni-sthi-ti mou 1072 k k k k a jk k kj k i k k k k kik kz k kz i k k k k i J *Êý-ñé - å* åí ôç âá-óé - ëåß - á óïõ. *Ky-ri - e* en ti va-si - li - a sou. *2nd time: ÄÝóðïôá (Dhespota), *3rd time: ãéå (Ayie) The (From ordinary Psalms parts 117 of and the 68. Divine On certain Liturgy feasts, are repeated a different at every psalm service. is chanted. However, The Beatitudes Matthew since every day of the 5:3-12 may year has its be own substituted celebration, for the hymns Third relevant Antiphon.) to that celebration are chanted at the Third Antiphon. These are the proper hymns of the day. On Sundays, the first celebration of the day is of the Resurrection of Christ. There are eight Resurrectional apolytikia, one for each of the eight musical tones that are cycled through every eight weeks. If there is a feast of the Lord celebrated on a Sunday, the apolytikion of the feast is substituted for the Resurrectional apolytikion. For other celebrations, their apolytikia are added after the Resurrectional. Following the apolytikia, the hymn of the (On normal Sundays, the refrain is one of the eight Resurrectional apolytikia name of the local church is chanted, followed by the kontakion, a short musical sermon on the Theotokos or the festal season that is being observed. in the tone of the week. On feast days of the Lord, the apolytikion of the feast is substituted as the refrain. See the Sunday church program for the Other proper hymns on certain feast days are substitutions for the Trisagion text of the apolytikia. This antiphon is interrupted by the Small Entrance.) hymn, the Megalynarion, and the Communion hymn. Consult your church program or other source for the texts of the proper hymns of the day. ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ ΨΑΛΤΗΣ: Αὕτη ἡ ἡµέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος ἀγαλλιασώµεθα καὶ εὐφρανθῶµεν ἐν αὐτῇ. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγµατα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡµῶν, εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡµῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία Ὀρθοί. PROPER HYMNS OF THE DIVINE LITURGY 1009 ΤΗΕ THIRD ANTIPHON CHANTER: This is the day that the Lord has made; let us be glad and rejoice in it. (The Resurrectional apolytikion is chanted. On certain days, the Psalm verses are different reflecting the celebration of the feast.) PRIEST: (Inaudible.) Master and Lord our God, You have established in heaven the orders and hosts of angels and archangels to minister to Your glory. Grant that the holy angels may enter with us that together we may serve and glorify Your goodness. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. THE SMALL ENTRANCE PRIEST: Wisdom. Let us be attentive.

12 εῦτε προσκυνήσωµεν καὶ προσπέσωµεν Χριστῷ. Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυµαστός), ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Come let us bow down and worship Christ. O Son of God, who arose from the dead, save us who sing to You: Alleluia. Andante a 4 3 j k j k j k jz jz jz jz jz jz jz One is Ho - ly, One is Lord, Je - sus Christ, ΨΑΛΤΗΣ: Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ. CHANTER: Let the heavens and the earth praise Him. (The apolytikion is repeated, followed by any other apolytikia of the day, the church hymn, and the kontakion.) a n jz fj k k jz j k k j k k k k k jz to the glo - ry of God, the Fa-ther. Á - men. ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶµ ἀνυµνούµενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶµ δοξολογούµενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάµεως προσκυνούµενος, ὁ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύµπαντα ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁµοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσµατι κατακοσµήσας ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ µὴ παρορῶν ἁµαρτάνοντα, ἀλλὰ θέµενος ἐπὶ σωτηρίᾳ µετάνοιαν ὁ καταξιώσας ἡµᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλοµένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν Αὐτός, έσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόµατος ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸν τρισάγιον PRIEST: Let us pray to the Lord. PRIEST: (Inaudible.) Holy God, You dwell among Your saints. You are praised by the Seraphim with the thrice holy hymn and glorified by the Cherubim and worshiped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in Your image and likeness and adorned them with all the gifts of Your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overlook the sinner but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, Your lowly and unworthy servants, to stand at this hour before the glory of Your holy altar and to offer to You due worship and praise. Master, accept the thrice holy hymn also from the lips of us sinners and visit us in Your goodness. Forgive our voluntary and involuntary THE COMMUNION HYMN (On certain feasts, a different Communion Hymn is chanted.) Lento a 4 J k k k k k k j k k j j j kj k j k k hea Praise the Lord! O praise the Lord from the a 6 4 j fk i k j 4 ki k k k k j kk k high - vens. Praise him in the a ikz k k k k i J k k 64 jkz k j k k - est. Al - le - lu - ia. Al - le- a kz k kz k j j k k 4 i k k k i - lu - ia. Al - le - lu - ia

13 Andante a 4 3 k j k j k j k jz j k jj k jz jz Åéò Is -ãé - ïò, åéò Êý-ñé - ïò, É - ç - óïýò ñé - óôüò A-yi - os, is Ky-ri - os, I - i - sous Chri - stos a jz fj k k k n k jz j k j k jz jz jz åéò äü - îáí Èå - ïý Ðá - ôñüò. Á - ìþí. is dho - xan The - ou Pa - tros. A - min. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ (On certain feasts, a different Communion Hymn is chanted.) Lento a 4 J k k k k k k k k k j jz k k k j j j j j k k ὕµνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον ἁγίασον ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ' αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship and serve You in holiness all the days of our lives, by the intercessions of the holy Theotokos and of all the saints who have pleased You throughout the ages. PRIEST: For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. a j j Áé E - íåß - ôå ôïí Êý - ñé - ïí åê ôùí - ni - te ton Ky - ri - on ek ton k k k k fk k j j i j kj k j kjk j kj k ïõ-ñá - íþí, áé - íåß - ôå áõ - ôüí åí ôïéò õ- ou-ra - non, e - ni - te af - ton en tis i- Repeat as necessary a ikz k k k k j J - øß - óôïéò. Áë-ëç - ëïý-é - á. Áë-ëç- - psi - stis. Al - li - lou - i - a, Al - li k k j kz j k j k k a kz k k k k k k k kz k j j j k k i i k k k i - ëïý-é - á. Áë-ëç - ëïý - é - á. - lou-i - a, Al - li - lou - i - a. Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. (3) όξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς. ΙΕΡΕΥΣ: ύναµις. ΛΑΟΣ: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς THE THRICE-HOLY HYMN (Music, pp Substitutions for the Trisagion hymn are on p.78.) PEOPLE: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (3) Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and forever and unto the ages of ages. Amen. Holy Immortal, have mercy on us. PRIEST: With strength. PEOPLE: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

14 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Πρόσχωµεν. (Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην ἀποστολικὴν περικοπὴν.) Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι. ΛΑΟΣ: Ἀλληλούϊα (3) ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ἔλλαµψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν, φιλάνθρωπε, έσποτα, τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡµῶν διάνοιξον ὀφθαλµοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡµῖν καὶ τὸν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυ- µίας πάσας καταπατήσαντες, πνευµατικὴν πολιτείαν µετέλθω- µεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν Σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισµὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι. ΛΑΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. THE READINGS PRIEST: Wisdom. Let us be attentive. (The designated epistle passage is read.) Peace be with you, the reader. PEOPLE: Alleluia. (3) PRIEST: (Inaudible.) Shine within our hearts, loving Master, the pure light of Your divine knowledge and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of Your Gospel. Instill in us also reverence for Your blessed commandments, so that having conquered sinful desires, we may pursue a spiritual life, thinking and doing all those things that are pleasing to You. For You, Christ our God, are the light of our souls and bodies, and to You we give glory together with Your Father who is without beginning and Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. PRIEST: Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be to all. PEOPLE: And to your spirit. a k k k k j k k 64 k k kj k k k k who, with - out cor - rup-tion has gi-ven birth un-to k fk k k k k a j j j 4 k k k k j j God, the Word. Tru - ly The - o - to - kos, a k j k k kk k k k k j j k k i you, do we mag - ni - fy! a i And all your people. Amen. And with your spirit. a i Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. a 4 3 k j k j 4 k jz To you, O Lord.. A - men. And to your a k j n 4 3 k j k j n n k k k 4 k jz spi - rit.. To you, O Lord.. A - men. n

15 a 2 j k k k k j k k k k j k k 4 j - êñß-ôùò ôïí Óå-ñá-ößì, ôçí á-äé-áö - èü-ñùò Èå - üí - kri - tos ton Se-ra-fim, tin a-dhi-af - tho-ros The - on k k k k fk k jz k a 4 k k k j k k 6 4 j jz k 4 k k k k Ëü Lo - ãïí ôå - êïý - óáí ôçí üí-ôùò Èå - ï- - ghon te - kou - san tin on-dos The-o- a j j k j k k kk k k k k j j k k jz - ôü - êïí óå ìå - ãá - ëý - íï - ìåí. - to - kon se me - gha - li - no - men. i Êáé ðüíùí êáé ðáóþí. ÁìÞí. Êáé ìåôü ôïõ ðíåõìáôüò Óïõ. Ke pandon ke pasïn. Amin. Ke meta tou pnevmatos Sou. a i Êýñéå ëýçóïí. Êýñéå ëýçóïí. Êýñéå ëýçóïí. Kyrie 'leison. Kyrie 'leison. Kyrie 'leison. a 4 3 x k Óïé, Si, fine j k j 4 n k jz Êý-ñé - å. Á - ìþí. Êáé ôù ðíåõ-ìá - ôß óïõ. Ky-ri - e. A - min. Ke to pnev-ma - ti sou n D.S. k k k k k j n ΙΕΡΕΥΣ: Ἐκ τοῦ κατὰ (Ὄνοµα) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα. Πρόσχωµεν. ΛΑΟΣ: όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. (Καὶ ἀναγινώσκει τὴν τεταγµένην περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου) όξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτοµεν καὶ Σοῦ δεόµεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡµῶν, καθαρίσῃς ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, καὶ δῴης ἡµῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχοµένοις ἡµῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευµατικῆς δὸς αὐτοῖς πάντοτε µετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν Σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως µετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων, καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας ἀξιωθῆναι. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους Σου πάντοτε φυλαττόµενοι, Σοὶ δόξαν ἀναπέµπω- µεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν PRIEST: The reading is from the holy Gospel according to (Name). Let us be attentive. PEOPLE: Glory to You, O Lord, glory to You. (The designated passage of the Holy Gospel is read.) Glory to You, O Lord, glory to You. (In most churches, the homily is delivered at this point.) PRIEST: (Inaudible.) Again, we bow before You and pray to You, O good and loving God. Hear our supplication: cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit, and grant that we may stand before Your holy altar without blame or condemnation. Grant also, O God, progress in life, faith, and spiritual discernment to the faithful who pray with us, so that they may always worship You with reverence and love, partake of Your Holy Mysteries without blame or condemnation, and become worthy of Your heavenly kingdom. PRIEST: And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen.

16 ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεµένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης τὸ γὰρ διακονεῖν Σοι µέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίaις υνάµεσιν. Ἀλλ' ὅµως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀµέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος, καὶ Ἀρχιερεὺς ἡµῶν ἐχρηµάτισας, καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιµάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡµῖν, ὡς εσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ µόνος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούµενος, ὁ τῶν Σεραφεὶµ Κύριος καὶ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ µόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ, τὸν µόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐµὲ τὸν ἁµαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν µου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἱκάνωσόν µε τῇ δυνάµει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύµατος, ἐνδεδυµένον τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου Σῶµα καὶ τὸ τίµιον Αἷµα. Σοὶ γὰρ προσέρχοµαι, κλίνας τὸν ἑµαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέοµαί Σου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐµοῦ, µηδὲ THE CHERUBIC HYMN PRIEST: (Inaudible.) No one bound by worldly desires and pleasures is worthy to approach, draw near or minister to You, the King of glory. To serve You is great and awesome even for the heavenly powers. But because of Your ineffable and immeasurable love for us, You became man without alteration or change. You have served as our High Priest, and as Lord of all, and have entrusted to us the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding of blood. For You alone, Lord our God, rule over all things in heaven and on earth. You are seated on the throne of the Cherubim, the Lord of the Seraphim and the King of Israel. You alone are holy and dwell among Your saints. You alone are good and ready to hear. Therefore, I implore You, look upon me, Your sinful and unworthy servant, and cleanse my soul and heart from evil consciousness. Enable me by the power of Your Holy Spirit so that, vested with the grace of priesthood, I may stand before Your holy Table and celebrate the mystery of Your holy and pure Body and Your precious Blood. To You I come with bowed head and pray: do not turn Your face away from me or reject me from among Your children, but make me, Your sinful and unworthy servant, worthy to offer to You these gifts. For You, Christ Allegro a 4 k k k k k k k k k k k k j j j k j k j k k Tru-ly, it is right to call you bless'd, and we a kj k k k k 6 4 k k k k j k j 4 k k k k bless you O The - o - to - kos. Mai -den who is a k k k k k k j j k k k k j k j k j k k e - ver blest, and who has known no blame, you are a 6 4 j k k k k k MEGALYNARION (On certain feasts, the Megalynarion is taken from the Ninth Ode of the seasonal Orthros canon. For the St. Basil Liturgy, the megalynarion is In You Rejoices. ) 4 k k j k k k k tru- ly the Mo - ther of our God. High-er still in ho-nor than the Che-ru-bim, and you are be - yond com- a fk k k fk k k k k k k k j k k k k j j a 6 j k k 4 j k k k k 4 k k j - pare far more glo - ri - ous than the Se - ra- phim,

17 Allegro ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ (On certain feasts, the Megalynarion is taken from the Ninth Ode of the seasonal Orthros canon. For the St. Basil Liturgy, the megalynarion is Epi Si Cheri. ) a 4 k k k k kj k k kj k k kj k kj k j k k -îé-ïí å - óôßí ùò á - ëç - èþò ìá-êá- A-xi-on e - stin os a - li - thos ma-ka- a k 6 k k k k 4 k k k k j k j I 44 4 k k k k - ñß - æåéí óå ôçí Èå - ï - ôü - êïí ôçí á - åé- ìá- - ri - zin se tin The - o - to - kon tin a - i - ma- a jk k kj k k k k k k kj k kj k j k k - êü - ñé - óôïí êáé ðá-íá - ìþ - ìç - ôïí êáé Ìç- - ka - ri - ston ke pa - na - mo - mi - ton ke Mi- I a k fk k k k k k k k j k k k k 6 4 j k k - ôý-ñá ôïõ Èå - ïý ç-ìþí. Ôçí ôé-ìé-ù - ôý - ñáí ôùí - te-ra tou The - ou i-mon. Tin ti-mi-o - te - ran ton a k k fk k k k j k k k k 4 i j k k å-ñïõ - âßì êáé åí - äï - îï - ôý - ñáí á-óõã- He-rou - vim ke en-dho-xo - te - ran a-sing- ἀποδοκιµάσῃς µε ἐκ παίδων Σου ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐµοῦ τοῦ ἁµαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόµενος καὶ προσδεχόµενος καὶ διαδιδόµενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. (Music, p. 52.) ΛΑΟΣ: Οἱ τὰ Χερουβεὶµ µυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕµνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώµεθα µέριµναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόµενοι ΙΕΡΕΥΣ: Πάντων ὑµῶν, µνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούµενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ (Music, p. 58.) ΙΕΡΕΥΣ: Πληρώσωµεν τὴν δέησιν ἡµῶν τῷ Κυρίῳ. our God, are the Offerer and the Offered, the One who receives and is distributed, and to You we give glory, together with Your eternal Father and Your holy, good and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. (Music, p. 53.) PEOPLE: We who mystically represent the Cherubim, sing the thrice-holy hymn to the lifegiving Trinity. Let us lay aside all the cares of life that we may receive Him who is the King of all... PRIEST: May the Lord, our God, remember us all in His kingdom, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen....invisibly attended by the angelic hosts. Alleluia. Alleluia. Alleluia. PETITIONS (Music, p. 59.) PRIEST: Let us complete our prayer to the Lord

18 ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιµίων ώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν µετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τὴν ἡµέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναµάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Συγγνώµην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁµαρτιῶν καὶ τῶν πληµµεληµάτων ἡµῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. PRIEST: For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. PRIEST: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. PRIEST: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace. PRIEST: For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. a k k jz k j k k j k k he who comes in the name of the j j a jz k k k k k i i Lord. Ho - san - na in the high - est. Lento a 4 J k jz J k k 6 k j j 4 j jz k A - men. With hymns we praise you; we 4 j j jz a i j k k 6 4 jz k k k 4 j kj k bless THE CONSECRATION you; un-to you we give our thanks, O jz a j k k j j j j jz Lord; and we pray to you, our God! (Alternatively, the above hymn may be chanted quickly on one note immediately after the priest s petition, We offer to you, in order that there be complete silence during the consecration.)

19 a 4 fk k k k k kjz k k k k j kz k k k kk k k - ìý-íïò ï åñ - ü - ìå - íïò åí ï - íü - ìá - ôé Êõ- - me-nos o er - ho - me - nos en o - no - ma - ti Ky- k k j j a 6 j j 4 j j j 4 k k k k i i - ñß - ïõ, Ù-óáí-íÜ ï åí ôïéò õ - øß - óôïéò. - ri - ou, O - san - na o en tis i - psi - Lento a 4 J k jz J Η ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ k k k k k j j j j j j j k k i Á-ìÞí. Óå õ - ìíïý - ìåí, Óå åõ - ëï - ãïý- A-min. Se i - mnou-men, Se ev - lo - ghou- jz a 6 i 4 jz k k k 4 j kj k j j i - ìåí, Óïé, åõ - á - ñé - óôïý - ìåí, Êý - ñé - å, - men, Si, ef - ha - ri - stu - men, Ky - ri - e, a k k k k k k k j j j j j j i êáé äå - ü - ìå - èá Óïõ, Ï Èå - üò ç - ìþí. ke dhe - o - me - tha Sou, O The - os i - mon. (Alternatively, the above hymn may be chanted quickly on one note immediately after the priest s petition, Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν, in order that there be complete silence during the consecration.) ΙΕΡΕΥΣ: Τὰ καλὰ καὶ συµφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσµῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ µετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. Ἱερεύς: Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώµεθα. ΛΑΟΣ: Παράσχου Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογηµένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, µετὰ πάντων τῶν Ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώµεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ µόνος Ἅγιος, ὁ δεχόµενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουµένων Σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὴν δέησιν, καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ. Καὶ ἱκάνωσον ἡµᾶς προσενεγκεῖν Σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευµατικὰς ὑπὲρ PRIEST: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord. PEOPLE: Grant this, O Lord. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and evervirgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. PEOPLE: To You, O Lord. PRIEST: (Inaudible.) Lord, God Almighty, You alone are holy. You accept a sacrifice of praise from those who call upon You with their whole heart. Receive also the prayer of us sinners and let it reach Your holy altar. Enable us to bring before You gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the transgressions of the

20 τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων. Καὶ καταξίωσον ἡµᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου, τοῦ γενέσθαι Σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡµῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦµα τῆς χάριτός Σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείµενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου. ΙΕΡΕΥΣ: ιὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ µονογενοῦς σου Υἱοῦ, µεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀµήν. people. Make us worthy to find grace in Your presence so that our sacrifice may be pleasing to You and that Your good and gracious Spirit may abide with us, with the gifts here presented, and with all Your people. PRIEST: Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. THE HOLY OFFERING a 4 k k k k kk jz k kj k k k k jz A mer - cy of peace, a sa - cri-fice of praise. a 4 n k k 4 k k k j j 34 n k k k k k And with your spi -rit. We have lif-ted them a k k k jz 4 3 n k k k k k jz up to the Lord. It is pro - per and right. ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι. ΛΑΟΣ: Καὶ τῷ πνεύµατί σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁµονοίᾳ ὁµολογήσωµεν: ΛΑΟΣ: Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα, Τριάδα ὁµοούσιον καὶ ἀχώριστον. ΛΑΟΣ: Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς µου, Κύριος στερέωµά µου, καὶ καταφυγή µου καὶ ῥύστης µου. ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς θύρας, τὰς θύρας. Ἐν σοφίᾳ πρόσχωµεν PRIEST: Peace be to all. PEOPLE: And to your spirit. PRIEST: Let us love one another that with one mind we may confess: PEOPLE: The Father, Son, and Holy Spirit, the Trinity, one in essence and inseparate. (Music, pp When there is more than one clergyman celebrating the liturgy, the following hymn is substituted.) PEOPLE: I will love You, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. PRIEST: The doors! The doors! In wisdom, let us be attentive. Maestoso THE VICTORY HYMN a 4 k k kk kk j j j k kk k k j Ho - ly, Ho - ly, Ho - ly, Lord of an - ge- lic hosts! Hea - ven and earth are filled with your glo-ry! Ho- a fk j k k jz jz k j k k j jz k k k k ek k a 4 fk k k k k j j j k k - san - na in the high - est! Bles - sed is

21 Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ a 4 kz k k kk kj k kz k kj k k k k 4 3 j k jz -ëå - ïí åé - ñþ - íçò, èõ - óß - áí áé - íý-óå - ùò. E - le - on i - ri - nis, thi - si - an e - ne-se - os. k k k a 4 6 kz k k k k k j j 4 j k k k k Êáé ìå Ke me Êý Ky - ôü ôïõ ðíåõ-ìá - ôüò óïõ. - ï-ìåí ðñïò ôïí - ta tou pnev-ma - tos sou. E-ho-men pros ton a k k j k jz 64 j kk kj k k j k jz Maestoso - ñé - ïí. - îé - ïí êáé äß - êáé - ïí. - ri - on. A - xi - on ke dhi - ke - on. ΤΟΝ ΕΠΙΝΙΚΙΟΝ ΥΜΝΟΝ a 4 j k k jj kk kk j k k j k kk k k j -ãé- ïò, - ãé - ïò, -ãé-ïò, Êý-ñé-ïò Óá-âá-þè, A-yi-os, A - yi - os, A-yi-os, Ky-ri-os Sa- va-oth, a kz j kz k k k j k k k kk k k j ðëþ - ñçò ï ïõ- ñá- íüò, êáé ç ãç ôçò äü - îçò óïõ. pli - ris o ou - ra - nos, ke i yi tis dho - xis sou. a 6 4 kz k k k kk k k k j k kz kz k k k Ù - óáí - íü åí ôïéò õ - øß - óôïéò. Åõ - ëï - ãç- O - san - na en tis i - psi - stis. Ev - lo - yi ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνού- µενον καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς µίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁµολογῶ ἓν βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν THE CREED I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord, Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried; and He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father; and He will come again with glory to judge the living and the dead; His Kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of Life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. Amen.

22 Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ (Music, p. 62.) ΙΕΡΕΥΣ: Στῶµεν καλῶς στῶµεν µετὰ φόβου πρόσχωµεν τὴν ἁγίαν Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. ΛΑΟΣ: Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως. ΙΕΡΕΥΣ: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. ΛΑΟΣ: Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἄνω σχῶµεν τὰς καρδίας. ΛΑΟΣ: Ἔχοµεν πρὸς τὸν Κύριον. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐχαριστήσωµεν τῷ Κυρίῳ. ΛΑΟΣ: Ἄξιον καὶ δίκαιον. ΙΕΡΕΥΣ: (Χαµηλοφώνως.) Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑµνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ µονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦ- µά σου τὸ Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς παρήγαγες, καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡµᾶς εἰς τὸν THE HOLY OFFERING (Music, p. 63.) PRIEST: Let us stand well. Let us stand in awe. Let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. PEOPLE: A mercy of peace, a sacrifice of praise. PRIEST: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with all of you. PEOPLE: And with your spirit. PRIEST: Let us lift up our hearts. PEOPLE: We have lifted them up to the Lord. PRIEST: Let us give thanks unto the Lord. PEOPLE: It is proper and right. PRIEST: (Inaudible.) It is proper and right to sing to You, bless You, praise You, thank You and worship You in all places of Your dominion; for You are God ineffable, beyond comprehension, invisible, beyond understanding, existing forever and always the same; You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit. You brought us into being out of nothing, and when we fell, You raised us up again. You did not cease doing everything until You a 4 3 During petition After petition k j k Most holy Theotokos, save us. To you, O Lord. Amen. And to your spirit. Moderato a 4 k k k k k k k k k k k k jz k j j j kz k The Fa - ther and Son and Ho - ly Spi - rit, the a j k k k kkk jk k j k kk kj k k k kjk k jz Tri-ni-ty one in es - sence and in - se - par - ate.. (Insert the hymn below in place of The Father and Son above when two or more clergy are celebrating the Divine Liturgy.) Moderato a 4 k k k j k k k k k k j k k j dk jz jz k I will love you, O Lord, my Strength. The k k a k fk fk j k k j k k j k k j Lord is my rock and my for - tress a k k k k k k kj k k k kj k k j and my de - li - ver - er

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Gree Harmonized Chant 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully discovered

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj

The Divine Liturgy. John Chrysostom. a k k k k jz k 6 4 k k k k k k 4 k k j n k k k. a k k kk k j k k 6 4 j j k dk 4 jz k jzk i jj a 3 4 j 2 4 j 6 4 d voi - ces of those who have sinned, but come quic - ly now un - to the s a 4 4zd j j j j t aid of all the faith - ful who cry out un - to thee, who art ind and good. Has - ten thine

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father mong the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek Plagal Fourth Tone and Plagal First Tone Our Orthodox hymnology is a rich treasure which

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Greek New Byzantine Chant Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ἱερεύς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship. In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In English and Greek New Byzantine Chant Plagal Fourth Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά πρῶτα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τῶν ἐνηλίκων υἱοθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τῶν νηπίων καί μικρῶν παιδιῶν. Τήν ἀρχαία αὐ τή παράδοση συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (+1998) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ...3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εμσαα

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εμσαα Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΨΑΛΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΙΜΒΡΑΗΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 82, οδός Μέμφιδος, Ιμπραημία, Τ.Κ.: 21321 Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος 4 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all.

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all. H Jeia Leitourgia Enarxh The Holy Mass Introductory Rites 2... Entrance antiphon 2... Sign of the cross Sacerdos Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Priest In the name of the Father, and of the Son, και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΣΕΛΙ Α Ευλόγησον έσποτα. Ευλογηµένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ DECEMBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest 2 P a g e Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers on the eve of Friday, August 15, 2014 Dormition Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα