ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ."

Transcript

1 ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη Οι ζηίτοι είναι ηοσ Άγγελοσ Σπάρηαλη Τραγούδηζε ο Διονύζης Σαββόποσλος Τραγούδηζε και ο Ψαρανηώνης Αθήνα, Αύγουστος 2013

2 1 ΣΟ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟ Γηαδψζηε ην ζ' φιε ηε Γε, δηαδψζηε ην ζηε ζθαίξα κηα θαλνληά ηεξάζηηα ζα ξίμνπκε κηα κέξα θη απφ ηε Γε ζα θχγνπκε λα πάκε ζηε ειήλε λα βξνχκε εμσγήηλνπο λα ηνπο θάλνπκε ηειαηίλη. (*) Σν ππξνβνιηθφ πνιχ ην αγαπψ. Ο πφιεκνο ηειείσζε, κπνπθάια έρνπκε κείλεη ην ππξνβνιηθφ καο ηψξα πηα ηη ζ απνγίλεη? Πάεη ν παιηφο θαιφο θαηξφο πνπ ξίρλαλ ηα θαλφληα θαη ηξαληαδφηαλ ν ληνπληάο θαη ρέδνληαλ η' αεδφληα. Σν ππξνβνιηθφ πνιχ ην αγαπψ. Σα καχξα ξνχρα πάιησζαλ, πξαζίληζαλ νη θάκπνη έρνπκε γίλεη θινχθιεδεο η' αζηέξη καο δε ιάκπεη θη αθνχ θαλέλαλ δε κπνξεί ζηνλ θφζκν λα ζθνηψζεη δελ θψισζε ν Μπάξκπηθαλ θη έλα θφιπν ζα ζθαξψζεη. Γηαδψζηε ην ζ' φιε ηε Γε, δηαδψζηε ην ζηε ζθαίξα Κψζηαο Σπκπαθηαλάθεο 25/11/2011 Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Ψαξαληψλεο Μημάδ : Δλνξρήζηξσζε : Παξαγσγφο : Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Ο πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη νξηζηηθά θαη ην ππξνβνιηθφ έρεη πέζεη ζε απξαμία ψζπνπ κία αλαθνίλσζε ηνπ Ίκπευ Μπαξκπηθάλ, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σειεβνιηθνχ πιιφγνπ, ηαξάδεη ηα λεξά: Θα ζηείινπλ κε κία θαλνληά κία νβίδα ζηε ειήλε! Σα λέα δηαδίδνληαη κε φια ηα κέζα θαη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Ο ελζνπζηαζκφο είλαη κεγάινο. Ο «Σππνγξάθνο» ηππψλεη ηηο εθεκεξίδεο κε ηα επίθαηξα θαη ηξαγνπδά καδί κε ηνλ αζπξκαηηζηή. εκείσζε: (*) «ε θάλσ ηειαηίλη» ζεκαίλεη «ε θάλσ καχξν ζην μχιν». Σειαηίλη είλαη ην δέξκα ηνπ κνζραξηνχ πνπ ην καιαθψλνπλ νη ηερλίηεο ρηππψληαο ην πνιιέο θνξέο θαη δπλαηά κε μχια. Μηθξαζηάηηθν, απφ ηελ ηνχξθηθε ιέμε telâtin πνπ είλαη κε ηε ζεηξά ηεο δάλεην απφ ηα Ρψζηθα.

3 2 Η ΚΑΛΑ Όινη βξηζθφκαζηε βαζηά εληφο ηνπ κέιινληνο καο (*) θη ν ζάλαηνο πνπ θαξηεξά είλαη ν νβνιφο καο γηα ηηο ραξέο πνπ ιάβακε θαη γηα ηηο θαηαηγίδεο πνπ λαη θη απηέο πνιχηηκεο, πνπ λαη θη απηέο ειπίδεο θαη θάζε εκπφδην γηα θαιφ θαη θάζε εκπφδην ζθάια λα ηελ αλέβεη ν άλζξσπνο λα θάλεη 5 δάια. Αρ! Ο αεηφο ν έξεκνο πνπ ζηα θηεξά ηνπ ληψζεη η αέξα ηελ αληίζηαζε θαη κε ην λνπ ηνπ θιψζεη πσο ζα ηαλε πην ιέθηεξνο ζ έλα θελφ αέξνο (**) κα ζα πεθηε ν θνπθαξάο γηα δελ ππάξρεη κέξνο θαιχηεξν απ απηφ εδψ, θαιχηεξν απφ ηψξα θη αο θέγγνπλε νη νπξαλνί θη αο καίλεηαη ε κπφξα. Κη εκείο πνπ ήκαζηαλ νρηξνί γηα κέξεο, κήλεο, ρξφλνπο θη ν έλαο η αιινχ εβάλακε δηαφινπο θαη ηξηβφινπο θίινη γελήθακε αξγά, κε θφπνπο κα ραιάιη θαη ην ινπινχδη ζαλ αλζεί έρεη αγθαζηνχ αγθάιε. (***) Κψζηαο Σπκπαθηαλάθεο 25/11/2011 Πάξηο Πεξπζηλάθεο 12/1/2012 Σξαγνχδη : Ψαξαληψλεο Μημάδ : Πάξηο Πεξπζηλάθεο Δλνξρήζηξσζε : Πάξηο Πεξπζηλάθεο Παξαγσγφο : Πάξηο Πεξπζηλάθεο Κσζηήο Αλεηάθεο Φίιηππνο Λεπθαδίηεο Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Μεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο νη ήξσεο ηεο ηαηλίαο κνλνηάδνπλ θαη κάιηζηα γίλνληαη αγαπεκέλνη θίινη. Γηα λα ην γηνξηάζνπλ παίδνπλ ιχξα, ηξαγνπδάλε θαη ρνξεχνπλ απηφ ην ηξαγνχδη ζην δάζνο. εκεηψζεηο: (*) Αλαθνξά ζε ζηίρν ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ (**) Παξαβνιή ηνπ Κάλη (**) Αλαθνξά ζε ζηίρν ηνπ Δξσηφθξηηνπ

4 3 ΥΑΡΣΙΝΟ ΣΟ ΦΔΓΓΑΡΑΚΙ (ΘΔΛΩ ΝΑ ΔΞΔΛΘΩ) Απηφ ηνλ πιαλήηε δελ ηνλ αληέρσ, ζέισ λα εμέιζσ. Βαξέζεθα ηηο γήηλεο ζέισ εμσγήηλεο κε 10 βπδάξεο, γθνκελάξεο, κε πφδηα αηειείσηα, πάζε αραιίλσηα, λα κε μεθνπξάδνπλ κεηά ηηο κάρεο πνπ ζα δίλσ κε ηέξαηα πξάζηλα, κε λχρηα γακςά, ηφζν ηξνκαθηηθά, αιιά φρη γηα κέλα πνπ είκαη αηξφκεηνο, ζηξαηηψηεο γελλαίνο ηνπ ππξνβνιηθνχ θη φκσο λνηψζσ ζαλ ηνλ ςχιιν θιεηδσκέλνο ζ έλα ζθχιν, ζέισ άιινπο ζθχινπο, ππάξρεη έλαο θφζκνο εθεί έμσ πνπ ηνλ ζέισ πάξα πνιχ, πάξα πνιχ, ζέισ πιαλήηεο, αζηέξηα, ήιηνπο, μέλνπο γαιαμίεο, λα γνπζηάξσ! Χάξηηλν ην θεγγαξάθη (*) ιέεη έλα ηξαγνπδάθη κα εγψ ιέσ πσο είλαη αιεζηλφ ζα ρσζψ ζε κηα νβίδα πνπ ζα έρσ ζαλ αζπίδα θαη κηα κέξα ζα ην επηζθεθηψ! Γελ είλαη απαξαίηεην, φπνηνο δελ ζέιεη αο κείλεη πίζσ, εδψ ζηε Γε, λα θάλεη εηξήλε, λα παίξλεη αζπηξίλε, λα παληξεχεηαη ρνληξέο, λα θάλεη 3 δνπιεηέο, λα ηνπ ηα ηξψλε νη ινγηζηέο, λ αιιάδεη πάλεο ζε ρεζκέλα κσξά, θιαςηάξηθα. Φραξηζηψ δε ζα πάξσ, εγψ ηε δσή πνπ πνζψ ζα ηε βξσ ζηε ειήλε! Χάξηηλν ην θεγγαξάθη ιέεη έλα ηξαγνπδάθη Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Μημάδ : Δλνξρήζηξσζε : Παξαγσγφο : Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Σν κεγάιν θαλφλη -ε «Κνινκβηάλα» φπσο ηελ απνθαινχλ- πνπ ζα ζηείιεη ηελ νβίδα ζην θεγγάξη θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζην έδαθνο, ζαλ πεγάδη κέζα ζην νπνίν ζα ρπζεί ην κέηαιιν γηαηί δηαθνξεηηθά ε θαηαζθεπή ελφο ηφζν κεγάινπ θαλνληνχ ζα ήηαλ αδχλαηε. θάβνληαη κηθξφηεξα πεγάδηα κέζα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ δπλακίηεο πνπ κε ηελ έθξεμε ηνπο ζα ελψζνπλ ηα κηθξά πεγάδηα ζε έλα ηεξάζηην. Δθαηνληάδεο εξγάηεο ζθάβνπλ ζε έλα θιίκα ραξάο θαη ππέξκεηξεο αηζηνδνμίαο ελψ ηαπηφρξνλα εθηεινχληαη θαη άιιεο εξγαζίεο φπσο ην θαινχπσκα, ην ιηψζηκν ηνπ κεηάιινπ, ε κεηαθνξά πιηθψλ θ.η.ι.. Έλαο απφ απηνχο πνπ ζθάβνπλ είλαη θαη ν «Σππνγξάθνο» πνπ ηαπηφρξνλα ηξαγνπδά κε ελζνπζηαζκφ. εκείσζε: (*) Ο ζηίρνο «Χάξηηλν ην θεγγαξάθη» είλαη ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ απφ ην νκψλπκν ηξαγνχδη πνπ κεινπνίεζε ν Μάλνο Χαηδηδάθηο ην 1967.

5 4 ΣΟ ΦΙΓΙ ΣΗ ΔΓΔΜ Φεγγάξη ςειφ, θεγγάξη καθξηλφ έραζα ηνπο θίινπο κνπ θαη ςάρλσ λα ηνπ βξσ. Σα βνπλά είλαη ςειά, ε ζάιαζζα πιαηηά θη ν θφζκνο καο κεγάινο θαη πέξα απφ ηνλ θφζκν καο είλαη έλαο θφζκνο άιινο αθφκα κεγαιχηεξνο θη αθφκα πην κεγάινο. Οη άλζξσπνη πνιινί, ηα δψα πην πνιιά θη εθηφο απφ ηα γήηλα αθφκα πεξηζζφηεξα ζα λαη ηα εμσγήηλα δελ έρεη ν θφζκνο ηειεησκφ, δελ έρεη κεηξεκφ. Καη ζα λησζα αζήκαληνο θαη ζα λησζα ζθνππίδη ζα ρα κηα δνθεξή θαξδηά ζαλ ηεο Δδέκ ην θίδη αλ ιείπαλε νη θίινη κνπ, αλ πεξπαηνχζα κφλνο ηφζν κηθξφο θη αλήκπνξνο, λα πεξηζζεχεη ν πφλνο. Φεγγάξη ςειφ, θεγγάξη καθξηλφ έραζα ηνπο θίινπο κνπ θαη ςάρλσ λα ηνπ βξσ. Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Μημάδ : Δλνξρήζηξσζε : Παξαγσγφο : Πάξηο Πεξπζηλάθεο Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Απηφ είλαη ην ηξαγνχδη ησλ ηίηισλ ηέινπο, έλαο χκλνο ζηε θηιία.

6 5 Η ΜΑΪΜΟΤΓΙΣΑ Oη ιέμεηο είλαη αδεηαλέο, δελ έρνπλ ζεκαζία θαηαξακέλα ζχκβνια ρσξίο θακηά αμία ην αγαπψ, ην Μ αγαπάο, ην Πάζνο, ε Λαηξεία ην Θέισ λα ζε μαλαδψ θαη ε Δπηθνηλσλία ζεκαίλνπλε η αληίζεηα, η αλάπνδα ηα δηφινπ είπεο ε ζέισ ακέηξεηα ζα λα ρεο πεη Καζφινπ. Οη ιέμεηο είλαη πνλεξέο, πνηέ δελ ελλννχλε απηφ πνπ ιελ ηα γξάκκαηα, απηφ πνπ ζεο λα πνχλε ε Πίζηε, ε Αθνζίσζε, ην Θάξξνο, ε Παηξίδα ην χληαγκα, νη Νφκνη καο, ην Γήπεδν, ε Κεξθίδα δελ είλαη απηά πνπ ιέγνληαη, είλαη έλα πξάγκα άιιν ην ζθνηεηλφ ην χπνπιν, ην ζθάικα ην κεγάιν. Μ αλ δελ ππήξρε αηκφζθαηξα, αλ ήκνπλ ζηε ειήλε ζην γαιαμηαθφ θελφ, ζηελ πην γιπθηά γαιήλε ζα ζνπ κηινχζα αηέιεησηα, θη εζχ ζ αληαπαληνχζεο ρσξίο λ αθνχεη θαλέλαο καο θη έηζη ζα κ αγαπνχζεο Όρη ζηα ιφγηα ηα θελά, φρη ζηηο ππνζρέζεηο αιιά ζηηο πην αιεζηλέο εμσγήηλεο δεζκεχζεηο ζαλ ηεξαηάθηα πξάζηλα, κε αζηεία κνπζνπδίηζα κπξκεγθνθάγνο ζα κνπλα θη εζχ κηα κατκνπδίηζα. Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Μημάδ : Δλνξρήζηξσζε : Παξαγσγφο : Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Ζ Μαληάκ Κηνπξή ηξαγνχδα απηφ ην ηξαγνχδη ζηνλ Μηζέι Αξληάλ ηελ ζηηγκή πνπ εθείλνο αλαρσξεί κε ην αηκφπινην γηα ηελ Ακεξηθή, πξνδίδνληαο ηελ αγάπε ηεο.

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα