ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ"

Transcript

1 ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ Ράπτησ Δημήτριοσ «Το Φυςικό Περιβάλλον του Ολφμπου» MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ τθσ χολισ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Περίληψη Ο ςυνδυαςμόσ του ζντονου γεωλογικοφ υποβάκρου, του ορεινοφ όγκου του Ολφμπου, των ανκρωπίνων επεμβάςεων και των εναλλαγϊν του κλίματοσ τθσ περιοχισ ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφνκετου μωςαϊκοφ οικοςυςτθμάτων, με μεγάλο βακμό μείξθσ μεταξφ τουσ. Σα οικοςυςτιματα που εντοπίηονται ςτισ πλαγιζσ του Ολφμπου είναι αυτά των αειφφλλων πλατυφφλλων, φυλλοβόλλων πλατυφφλλων, κωνοφόρων ειδϊν και οικοςυςτιματα αλπικϊν περιοχϊν. Παρόλο που θ οικολογικι ςθμαςία τουσ είναι μεγάλθ, παρουςιάηουν ζντονα ςτοιχεία υποβάκμιςθσ γεγονόσ που κακιςτά τθν προςταςία τουσ ωσ ενζργεια άμεςθσ προτεραιότθτασ. Η καταγραφι των ςθμαντικότερων οικολογικϊν προβλθμάτων κα μασ βοθκιςει ςε μια κατϋαρχιν ιεράρχιςι τουσ και αντιμετϊπιςι τουσ κατά τον πιο οικονομικό και αποτελεςματικό τρόπο. Ειςαγωγή Ο Όλυμποσ αποτελεί το ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ και το δεφτερο ςε φψοσ των Βαλκανίων. Εντοπίηεται ςτα όρια τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θεςςαλίασ ςε γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ 40 ο ΒΓΠ και 22 ο 30ϋΑΓΠ. Η ςυνολικι ζκταςθ που καλφπτει ανζρχεται ςε ha (Εικ. 1). Η ψθλότερθ κορυφι του, ο Μφτικασ, ανζρχεται ςε φψοσ μζτρων απζχοντασ 20 χιλιόμετρα από τθ κάλαςςα προσ τα ανατολικά και 80 χιλιόμετρα από τθ Θεςςαλονίκθ προσ τα Βορειοανατολικά (Strid 1980).

2 Εικόνα 1. Ψηφιακό μοντζλο εδάφους του Ολφμπου Ο ορεινόσ όγκοσ του Ολφμπου αποτελείται κυρίωσ από αςβεςτολικικά πετρϊματα και μάρμαρα διαφόρων διαπλάςεων. Κφριο χαρακτθριςτικό του είναι θ εναλλαγι απότομων πλαγιϊν και κλίςεων, ςυνκζτοντασ ζνα ζντονο ανάγλυφο που αποτελεί χαρακτθριςτικό όλων των ορεινϊν όγκων που αποτελοφνται από αςβεςτολικικά πετρϊματα. Ωσ εκ τοφτου, ςυνολικά 52 κορυφζσ υψϊνονται από τα 760 ζωσ τα 2917 μζτρα. Εξαιτίασ των κατακερματιςμζνων αςβεςτόλικων εντόσ των οποίων το νερό απορροφάται εφκολα, θ περιοχι παρουςιάηει χαρακτθριςτικι ξθραςία. Σο κλίμα του επθρεάηεται από τθ γεωγραφικι του κζςθ, τον όγκο του, το πζτρωμα και τθν ζκκεςθ των πλαγιϊν του. Ο μεςογειακόσ τφποσ κλίματοσ κυριαρχεί παρουςιάηοντασ διάφορεσ διαβακμίςεισ από το ευμεςογειακό με ιπιο βροχερό χειμϊνα και ξθρό κζροσ, μζχρι το μεςογειακό κλίμα των υψθλϊν ορζων με δριμφ και παρατεταμζνο χειμϊνα με υψθλά κατακρθμνίςματα και ξθρό κζροσ (Ζάγκασ 1994). Επί επτά μινεσ το χρόνο οι κορυφζσ του καλφπτονται από χιόνι ενϊ θ κερμοβακμίδα χαρακτθρίηεται από μείωςθ 0,5 βακμοφ κελςίου ( o C) ανά 100 μζτρα αφξθςθσ του φψουσ περίπου. φμφωνα με τθν Ειδικι Περιβαλλοντικι Μελζτθ τθσ περιοχισ του Εκνικοφ Δρυμοφ του Ολφμπου (ΤΠΕΧΩΔΕ 2004), για τον υπολογιςμό τθσ κατανομισ τθσ βροχισ ο χϊροσ του Ολφμπου ζχει διαχωριςτεί, ςφμφωνα με το ανάγλυφο, ςε ανατολικό προςόμβριο τομζα και ςε δυτικό τομζα ομβροςκιάσ. Η παρουςία του ορεινοφ όγκου ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν κατανομι τθσ βροχισ ανάλογα με τθ γεωγραφικι κζςθ αφοφ ο δυτικόσ χϊροσ βρίςκεται ςε ομβροςκιά και ςυνεπϊσ οι μετριςεισ των εκεί ςτακμϊν εμφανίηονται με μικρότερεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με αυτζσ των ανατολικϊν περιοχϊν. Αυξανομζνου του υψομζτρου, αυξάνεται θ επίδραςθ τθσ ζκκεςθσ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ταχφτθτασ των ανζμων και τθσ αφξθςθσ των παρατθροφμενων κλίςεων. Ο ςυνδυαςμόσ των κλιματικϊν τφπων και του ζντονου γεωλογικοφ υποβάκρου ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφνκετου μωςαικοφ οικοςυςτθμάτων, χωρίσ να κακορίηονται πλιρωσ τα όριά τουσ.

3 φμφωνα με τον Ντάφθ (1989) θ βλάςτθςθ του Ολφμπου και ιδιαίτερα θ κατανομι τθσ ςε ςυνάρτθςθ με το υπερκαλάςςιο φψοσ παρουςιάηει πάρα πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςυχνά εμφανίηεται μια αναςτροφι των ηωνϊν βλάςτθςθσ ςε τρόπο που να δθμιουργείται μια αναρχία ςτθν κατανομι τθσ. φμφωνα με τον ίδιο ςυγγραφζα αυτό οφείλεται ςτθν ποικιλία των μικροκλιμάτων που δθμιουργοφν το πζτρωμα, οι εκκζςεισ και το ζντονο ανάγλυφο. υνεπϊσ, τα οικοςυςτιματα που αναλφονται παρακάτω αποτελοφν μια απλοποίθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. Δαςικά Οικοςυςτήματα α) Οικοςυςτιματα αειφφλλων πλατυφφλλων (maquis) Απαντϊνται ςτθν ανατολικι και βόρεια πλευρά του Ολφμπου και ςε υψόμετρο μζτρων. Σα οικοςυςτιματα αυτά ανικουν ςτθν ευμεςογειακι ηϊνθ βλάςτθςθσ, αποτελοφμενα από τα παρακάτω είδθ: Σθν Αριά (Quercus ilex), τθ Γλυςτροκουμαριά (Arbutus andrachne), το Πουρνάρι (Quercus coccifera), τθν Κουμαριά (Arbutus unedo), το Φιλλίκι (Phillyrea latifolia), τθν Άρκευκο (Juniperous oxycendrus), το Ρείκι (Erica arborea). Φυλλοβόλα πλατφφυλλα που εμφανίηονται είναι ο Φράξοσ (Fraxinus ornus), ο φζνδαμοσ (Acer monspessulanum), θ Κουτςουπιά (Celtis siliquastrum), το Χρυςόξυλο (Cotinus coggygria), θ Μελικοκιά (Celtis australis), θ Πικροδάφνθ (Nerium oleander) και θ Δάφνθ (Laurus nobilis). τα ψθλότερα ςθμεία τθσ ηϊνθσ αυτισ υπάρχουν άτομα Μαφρθσ πεφκθσ (Pinus nigra) και Τβριδογενοφσ Ελάτθσ (Abies borissii regis). τθ δυτικι και νότια πλευρά του Ολφμπου εμφανίηονται οικοςυςτιματα που ανικουν ςτθν παραμεςογειακι ηϊνθ βλάςτθςθσ κακϊσ το κλίμα γίνεται περιςςότερο θπειρωτικό και ξθρό. Οι πλευρζσ αυτζσ είναι περιςςότερο απογυμνωμζνεσ από βλάςτθςθ εξαιτίασ των ςυνεχϊν πιζςεων (βόςκθςθ, λακροχλοτομίεσ, πυρκαγιζσ) ενϊ αποτελοφν τμιματα υποβακμιςμζνων δρυοδαςϊν τα οποία αντικαταςτάκθκαν από το πουρνάρι (Quercus coccifera) με μερικά υπολείματα Δρυόσ. Η ηϊνθ αυτι φτάνει μζχρι το υψόμετρο των 1200 μζτρων. β) Οικοςυςτιματα κερμόβιων φυλλοβόλων πλατυφφλλων ε αυτι τθν κατθγορία ανικουν τα δάςθ τθσ Δρυόσ (Quercus sp.) τθσ Καςτανιάσ (Castanea sativa) ςε μείξθ με άλλα φυλλοβόλα πλατφφυλλα είδθ. Σα οικοςυςτιματα αυτά απαντϊνται περιοριςμζνα ςτθ Βόρεια και Βορειοανατολικι πλευρά του Ολφμπου. τθν Ανατολικι πλευρά, απαντϊνται κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου Καρυάσ-Λεπτοκαρυάσ. Η επζκταςθ τθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ που ζχει παρατθρθκεί ςτθν περιοχι

4 ζχει οδθγιςει ςε ςταδιακι υποβάκμιςθ των ςυγκεκριμζνων οικοςυςτθμάτων και ςε ςταδιακι αντικατάςταςι τουσ από το πουρνάρι (Quercus coccifera). γ) Οικοςυςτιματα Μαφρθσ πεφκθσ (Pinus nigra var. pallasiana) Η Μαφρθ πεφκθ αποτελεί το κυρίαρχο είδοσ τθσ περιοχισ του Ολφμπου που εμφανίηεται ςχεδόν ςε όλεσ τισ πλευρζσ του. Ανατολικά ςυναντάται ςχετικά χαμθλά ςε μείξθ με τθν Ελάτθ, ειςερχόμενθ ςτθ ηϊνθ των αειφφλλων πλατυφφλλων μζχρι το υψόμετρο των 1400 μζτρων. τθ Βόρεια και Βορειοδυτικι πλευρά του Ολφμπου ςχθματίηει πυκνά δάςθ από το υψόμετρο των 700 μζτρων ωσ το υψόμετρο των 1700 μζτρων περίπου. τθν πλευρά του Νοτιοανατολικοφ Ολφμπου εμφανίηονται χαρακτθριςτικά δάςθ Μαφρθσ πεφκθσ ςε μείξθ με άλλα είδθ κωνοφόρα ι πλατφφυλλα είδθ. Αποτελοφν πρόςκοπα οικοςυςτιματα ςτα οποία ειςζρχεται ςταδιακά θ Ελάτθ και θ Οξιά. Η αξία των οικοςυςτθμάτων αυτϊν είναι τεράςτια αφοφ ςυγκεντρϊνουν όλα τα χαρακτθριςτικά ενόσ ςφγχρονου πολυλειτουργικοφ δάςουσ με οικονομικι, προςτατευτικι, αιςκθτικι και υδρονομικι ςθμαςία (Zagas et al. 2011). Παράλλθλα, υποςτθρίηουν ζνα μεγάλο αρικμό ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ με υψθλοφσ δείκτεσ βιοποικιλότθτασ. δ) Οικοςυςτιματα Ελάτθσ (Abies borisii regis) Η εμφάνιςθ των οικοςυςτθμάτων αυτϊν είναι ςχετικά περιοριςμζνθ ςτθν περιοχι του Ολφμπου. Εμφανίηεται κατά κθλίδεσ ςε παραγωγικά τμιματα του Βορειοδυτικοφ, Βόρειου, Βορειοανατολικοφ, Ανατολικοφ και Νοτιοανατολικοφ Ολφμπου. υμπεριφζρεται και αυτι ςαν πρόςκοπο είδοσ φτάνοντασ ςε υψόμετρο ωσ και 300 μζτρων, αναγεννϊμενθ εφκολα κάτω από τθν κόμθ των άλλων δζντρων ωσ ςκιόφυτο είδοσ. Σα οικοςυςτιματα αυτά είναι ιδιαίτερα εντυπωςιακά με ιδιαίτερθ αιςκθτικι αξία. ε) Οικοςυςτιματα Οξιάσ (Fagus sp.) Η εμφάνιςθ των οικοςυςτθμάτων αυτϊν ςτον Όλυμπο περιορίηεται ςτισ Βόρειεσ, παραγωγικότερεσ και υγρότερεσ κζςεισ. Παράλλθλα, δεν είναι δυνατό να ταξινομθκοφν για το λόγο ότι θ εμφάνιςθ τθσ οξιάσ είναι αηωνικι και εμφανίηεται ακόμθ και ςε υψόμετρα χαμθλότερα από αυτά που εμφανίηεται θ Μαφρθ πεφκθ. Γενικά θ ηϊνθ εμφάνιςισ τθσ ςτο Όλυμπο κυμαίνεται από 800 ωσ 1800 μζτρα. ςτ) Οικοςυςτιματα λευκόδερμθσ πεφκθσ (Pinus heldreichii) Σα ςπανιότατα αυτά οικοςυςτιματα απαντϊνται ςτθν Ανατολικι πλευρά του Ολφμπου υπό τθ μορφι των πρόςκοπων μεταβατικϊν οικοςυςτθμάτων ςτα οποία ειςζρχεται θ Ελάτθ και θ Οξιά και με τθ μορφι των

5 διαρκϊν, εδαφικά εξαρτϊμενων τελικϊν οικοςυςτθμάτων (Ζάγκασ 1994). Αρχίηει να εμφανίηεται από το υψόμετρο των 1100 μζτρων ςε μείξθ με τθ Μαφρθ πεφκθ και τθν Οξιά ενϊ από τα 1400 μζτρα και άνω εμφανίηεται ςε αμιγείσ ςυςτάδεσ. Πάνω από τα 2000 μζτρα αραιϊνει θ εμφάνιςι τθσ αλλά ςποραδικά εμφανίηεται ακόμθ και ςτα 2500 μζτρα, δθμιουργϊντασ τα υψθλότερα δαςοόρια των Βαλκανίων. η) Τπαλπικά και αλπικά οικοςυςτιματα Σα όρια των δαςϊν του Ολφμπου ποικίλουν εξαρτϊμενα από τθν ζκκεςθ. Ανατολικά φτάνουν μζχρι τα μζτρα ενϊ ςτθ Δυτικι και Νότια πλευρά εντοπίηονται πολφ χαμθλότερα. Μετά τθ ηϊνθ του δάςουσ εμφανίηεται μια λωρίδα με ζρποντεσ κάμνουσ όπωσ θ Άρκευκοσ (Juniperous communis var. nana) και θ ολεοειδισ Δάφνθ (Daphne oleoides) και ςτθ Βόρεια πλευρά το λεγόμενο ταφφλλι των Αρκοφδων (Arcrostaphyllos uva ursi) και θ αγριοτριανταφυλλιά (Rosa pendulina) (Strid 1980, Ντάφθσ 1989, Ζάγκασ 1994). Πάνω από τθ ηϊνθ αυτι εκτείνονται τα αλπικά λιβάδια ςτα οποία ςυναντϊνται πλθκϊρα χορτολιβαδικϊν οικοςυςτθμάτων όπου ςυμμετζχουν πάνω από 150 είδθ, 12 εκ των οποίων είναι ενδθμικά του Ολφμπου (Ντάφθσ 1989). υμπεραςματικά, θ ποικιλία των οικοςυςτθμάτων του Ολφμπου είναι μεγάλθ όπωσ επίςθσ και θ οικολογικι τουσ ςθμαςία. Προςφζρουν ανεπανάλθπτεσ ευκαιρίεσ αναψυχισ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, ρυκμίηουν το μικροκλίμα τθσ γφρω περιοχισ, βελτιϊνουν τθν ποιότθτα του νεροφ και του ατμοςφαιρικοφ αζρα, προςτατεφουν το εδαφικό ςτρϊμα και τουσ οικιςμοφσ από φυςικζσ καταςτροφζσ ενϊ ςυντθροφν εδϊ και δεκαετίεσ τουσ παραδαςόβιουσ πλθκυςμοφσ. Ωςτόςο, όςο μεγάλθ είναι θ οικολογικι ςθμαςία τουσ τόςο μεγάλθ είναι και θ ευαιςκθςία τουσ απζναντι ςε υποβακμιςτικοφσ παράγοντεσ όπωσ θ λακροχλοτομία, θ υπερβόςκθςθ και οι πυρκαγιζσ. Για το λόγο αυτό θ προςταςία τουσ κα πρζπει να αποτελεί βαςικό ςτόχο των τοπικϊν κοινωνιϊν και των ανκρϊπων που τισ απαρτίηουν.

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ειδικι Περιβαλλοντικι Μελζτθ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου. Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ/νςθ Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ, Σμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ. Ακινα. Δεκζμβριοσ Ντάφθσ, Βλάςτθςθ και οικολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ του Ολφμπου. Επιςτ. Επ. Σμιματοσ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, Σόμοσ ΛΒ/1. Αρικμ. 24. ελ Strid, A Φυτά του Ολφμπου. Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ. Ακινα. Ζάγκασ, Θ Σα οικοςυςτιματα του Ολφμπου και προτάςεισ για τθν ανόρκωςθ των υποβακμιςμζνων οικοςυςτθμάτων των δυτικϊν και νότιων πλαγιϊν του. Επιςτθμονικι Επετθρίδα του Σμιματοσ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ. Σόμοσ ΛΖ: Zagas, Th. D., Raptis, D.I., Zagas, D. Th Identifying and mapping the protective forests of southeast Mt. Olympus as a tool for sustainable ecological and silvicultural planning, in a multi-purpose forest management framework. Ecological Engineering 37:

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «χζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα» για τθ διατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK 00 Αντωνία Στζλικου Γεωπόνοσ MSc Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ 2014 Ευχαριςτίεσ Θα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΥΔΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ» ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5

Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 Πίνακασ περιεχομζνων Περίλθψθ... 3 Ευχαριςτίεσ... 4 1. Ειςαγωγι... 5 1.1. Θ Θαλάςςια Χελϊνα Caretta caretta... 5 1.2. Οι Νεοςςοί τθσ Caretta caretta και ο Εντοπιςμόσ τθσ Θάλαςςασ... 9 1.3. Θ Επίδραςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε WWF Ελλάς, Μάιος 2010 Αναφορά ςτθν παροφςα μελζτθ: Ραραγκαμιάν, Κ., Κ. Γιαννακάκθσ, Δ. Ρουρςανίδθσ, M. Ivovic.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κίμων Χρηςτάνησ ΠΑΣΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. Παρακολούθηςη τησ δραςτηριότητασ εξόρυξησ και τησ αποκατάςταςησ τοπίου ςε ανοικτά ορυχεία, με χρήςη δεδομένων τηλεπιςκόπηςησ

Διπλωματική Εργαςία. Παρακολούθηςη τησ δραςτηριότητασ εξόρυξησ και τησ αποκατάςταςησ τοπίου ςε ανοικτά ορυχεία, με χρήςη δεδομένων τηλεπιςκόπηςησ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σμήμα Αξιοποίηςησ Υυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ ΠΜ: Εφαρμογέσ τησ Γεωπληροφορικήσ ςτουσ Φυςικούσ Πόρουσ Διπλωματική Εργαςία Παρακολούθηςη τησ δραςτηριότητασ εξόρυξησ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα»

«Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σίτλοσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ «Σο Οικολογικό Κχνοσ του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα» Κωνςταντάσ Δθμιτριοσ Α.Μ. 2005019030 Σριμελισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα