INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E."

Transcript

1 INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π..348/1985. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.E.Y., MARFIN BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., N.. ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EFG EUROBANK XPHMATIΣTHPIAKH A.E.Π.E.Y., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε., MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Σηµαντικές Σηµειώσεις Επενδυτικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο και γενικότερους µακροοικονοµικούς παράγοντες Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαρής Θέσης Παρατηρήσεις Έκτακτου Οικονοµικού-Λογιστικού Ελεγκτή Αποτελέσµατα Εκτάκτων Φορολογικών Ελέγχων Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων «Pro Forma» Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων «Pro Forma» ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών «Pro Forma» Οικονοµική Κατάσταση «Pro Forma» Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαρής Θέσης Παρατηρήσεις Έκτακτου Οικονοµικού-Λογιστικού Ελεγκτή Αποτελέσµατα Εκτάκτων Φορολογικών Ελέγχων Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ V. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ιαδικασία Τιµολόγησης, ιάθεσης και Κατανοµής των Προσφερόµενων Μετοχών ιαδικασία Καθορισµού Τιµής ιάθεσης των Μετοχών ηµόσια Εγγραφή Γενικά Στοιχεία Κατανοµής της ηµόσιας Εγγραφής Κατανοµή των Μετοχών στους Θεσµικούς Επενδυτές Κατανοµή των Μετοχών στους Ιδιώτες Επενδυτές Ανάδοχοι απάνες Έκδοσης Προορισµός Νέων Κεφαλαίων ιάθεση Νέων Κεφαλαίων Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επενδύσεων VI. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων

3 VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Άδειες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Προµηθευτές Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Έρευνα & Ανάπτυξη Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Εµπορικά Σήµατα) Ακίνητη Περιουσία και Εξοπλισµός Εγγυήσεις και Εµπράγµατα Βάρη Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Συνεργασίας Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Υιοθέτηση κανόνων Εταιρικής ιακυβέρνησης (Ν.3016/ ) Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της Εταιρίας στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Προοπτικές του Κλάδου Ανταγωνισµός - Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο IX. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές X. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «Pro Forma» Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων «Pro Forma» ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών «Pro Forma» Οικονοµική Κατάσταση «Pro Forma» Χρηµατοοικονοµικοί είκτες «Pro Forma»

4 XI. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την INTERFISH Α.Ε Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες που Έχουν Ενιαία ιεύθυνση ή Κοινή ιοίκηση µε την INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Εταιρίες που Συµµετέχουν στην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή / και τα Μέλη του Σ της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Σ.ΤΖΑΒΕΣ και ΣΙΑ Ο.Ε Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών ιεταιρικές Συναλλαγές XII. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας Παραδοχές Προβλέψεων των Αποτελεσµάτων της Εταιρίας XIII.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική XIV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ XV. ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Γενική Αξιολόγηση Καθαρά Κέρδη και Κέρδη Ανά Μετοχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βεβαιώσεις Ορκωτού Ελεγκτή Οικονοµικές Καταστάσεις «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 1998, 1999, 2000, 2001, Οικονοµικές Καταστάσεις «Pro Forma» «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 1998, Οικονοµικές Καταστάσεις «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» 1998, Οικονοµικές Καταστάσεις «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

5 I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρίας. Ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι στο παρόν κεφάλαιο του Ενηµερωτικού ελτίου περιγράφονται οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση του, µπορούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας, ή ακόµη και απευθείας την τιµή της µετοχής, βάσει των ελέγχων που διενήργησε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 350/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν τεθεί υπόψη του από την Εταιρία. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα δηµόσια εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχουν συµπεριληφθεί τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου που κατά την κρίση των Κύριων Αναδόχων είναι δυνατό να επηρεάσουν την οικονο- µική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και την κάλυψη των προϋποθέσεων εισαγωγής της Εταιρίας στο Χ.Α., καθώς και οι συνέπειες τους για την Εταιρία και έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι συνήθεις και αποδεκτές µε την υφιστάµενη πρακτική αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική της κατάσταση. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις περιέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές λόγω κινδύνων, όπως αυτών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι οι όποιες δηλώσεις και αξιολογικές κρίσεις του Κυρίου Αναδόχου εµφανίζονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο δεν αποτελούν εγγυητικές δηλώσεις ούτε προτροπή για επένδυση. Ο Κύριος Ανάδοχος συστήνει στο επενδυτικό κοινό να χρησιµοποιήσει όλα τα στοιχεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου για να διαµορφώσει ιδία άποψη για την Εταιρία. Κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα του Ενηµερωτικού ελτίου και προβλέπεται από το Π.. 348/85 απαντάται θετικά ή αρνητικά στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εκδότριας Εταιρίας. 5

6 1. Σηµαντικές Σηµειώσεις 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή: Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει µε βάση την υπογραφείσα σύµβαση αναδοχής, την κάλυψη στην τι- µή διάθεσης όλων των µετοχών που τυχόν δεν θα αγορασθούν από το επενδυτικό κοινό. Η υποχρέωση αυτή των Αναδόχων είναι διαιρετή και όχι εις ολόκληρον, και κάθε Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Eταιρίας για το ποσό που έχει αναλάβει. Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής και διακοπής της η- µόσιας Εγγραφής στην περίπτωση: διακοπής των συναλλαγών γενικά στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονο- µικής ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας ή στάσης εργασίας των τραπεζών, που κατά τη δίκαια κρίση τους, µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της η- µόσιας Εγγραφής κήρυξης πολέµου ή κατάστασης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν υφίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδοχής ή δεν αγνοούνται από βαρεία αµέλεια των Αναδόχων. Οι παραπάνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής αναφέρονται στη σύµβαση αναδοχής που έχει υπογραφεί µε την Εταιρία. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Υ.Α. 2063/1999 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς µετοχών µιας νεοεισαγόµενης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανοµή του ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α. µετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσµικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συµπεριλαµβάνονται µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφεροµένων µε ηµόσια Εγγραφή µετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών. Η ανάληψη όµως των αδιάθετων µετοχών εκ µέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά την Υ.Α. 2063/1999 κριτηρίου της διασποράς. Κατά το σχηµατισµό οµίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης δεν δεσµεύεται για τον περιορισµό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% των µετοχών της Εταιρίας µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως σε περίπτωση µη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθµό µετοχών που ξεπερνά το 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να µην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, µε συνέπεια την µη εισαγωγή των µετοχών της Εκδότριας στην χρηµατιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανοµής των µετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋ- 6

7 πόθεση της επαρκούς διασποράς µε βάση το κριτήριο της κατανοµής του 20% των µετοχών σε πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. Επιπλέον υφίσταται και το ενδεχόµενο να συµµετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανοµή των µετοχών, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/ (Φ.Ε.Κ. 1419/ ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώµατος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανοµής µετοχών στους επενδυτές (θεσµικούς και µη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. Ο περιορισµός θα γίνει µε τα µέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύµφωνα µε κριτήρια κατανοµής που εγγυώνται την ίση µεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α. αµέσως µόλις αυτό είναι εφικτό και θα ανακοινωθούν µε συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανοµής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α., ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανοµής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συµµετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσµευµένα στους λογαριασµούς των εγγραφόµενων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το.σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσµευτούν και θα τους αποδοθούν (εποµένως δεν θα λάβουν µετοχές της Εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Ο Κύριος Ανάδοχος θα υποβάλλει προς το.σ. του Χ.Α., στο συντοµότερο δυνατό χρόνο µετά τη λήξη της ηµόσιας Εγγραφής, όλη την πληροφόρηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ηµόσιας Εγγραφής και την διασπορά που έχει επιτευχθεί µετά την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους. Η έγκριση της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας µε δεδοµένη τη διασπορά που έχει επιτευχθεί, εναπόκειται στην κρίση του.σ. του Χ.Α. Τα κεφάλαια των επενδυτών θα παραµείνουν δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους, µέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης. Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στo Χρηµατιστήριο Αθηνών, είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι. Συνεπώς εάν δεν εγκριθεί η εισαγωγή των µετοχών στο Χ.Α., ενδεικτικά λόγω της µη επίτευξης του κριτηρίου της διασποράς, οι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδεσµεύσουν τα κεφάλαια των επενδυτών, δεδοµένου ότι λόγω της µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας δεν είναι δυνατή η έκδοση και διανοµή των νέων µετοχών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή αίρεται η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους. 7

8 2. Ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε σταθεροποιητικές πράξεις µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.. 3. Η ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Κύριος Ανάδοχος, βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση για την χρήση 1999 αλλά και για την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση (2000), καθώς και για τις τελευταίες δύο οικονοµικές χρήσεις (2001 και 2002), λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις όσο και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 2002 ανήλθε σε χιλ., ενώ τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,48, ανήλθαν σε χιλ. Οι παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούν κυρίως διόρθωση προηγούµενου υπολοίπου για επισκευές και συντηρήσεις ύψους , καθώς και αναµορφώσεις: α) για µη λογισθείσες αποσβέσεις κτιρίων και τεχνικών έργων ύψους 3.870,64, β) για µη λογισθείσες αποσβέσεις µηχανηµάτων τεχνικών εγκατ/σεων και λοιπού µηχ/κού εξοπλισµού ύψους 748,36, γ) για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις επί των µεταφορικών µέσων ύψους 833,33, δ) για επιταγές σε καθυστέρηση ύψους ,90, ε) για µη λογισθείσες χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 1.219,56, στ) για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση 2002 ύψους , ζ) για διόρθωση διαφορών υπολοίπου φορολογικού ελέγχου χρήσης 2000 της Εταιρίας ύψους , και η) για υπόλοιπα αναµορφώσεων προηγούµενων χρήσεων ύψους ,21. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2002 ανήλθε σε χιλ. Κατά την εν λόγω χρήση ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,10 ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια σε 2,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 1,03:1. Επίσης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της τελευταίας απολογιστικής χρήσης 2002 ήταν 180 ηµέρες ενώ η αντίστοιχη των προµηθευτών 388 ηµέρες. Σε ότι αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2002 σηµειώνεται ότι ο αναµορφωµένος δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 3,09:1 και αυτός των αναµορφωµένων τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 1,0:1. Με βάση το δηµοσιευµένο ισολογισµό της 7ης εταιρικής χρήσης που έληξε στις , τα ίδια κεφάλαια της Εκδότριας Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ., ενώ τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,05, ανήλθαν σε χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούν κυρίως διόρθωση προηγούµενης πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού ύψους 6.456,35, καθώς και αναµορφώσεις: α) για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης ύψους 2.013,54, β) για αναπόσβεστο υπόλοιπο επισκευών και συντηρήσεων ύψους 1.250,18, γ) για µη λογισθείσες αποσβέσεις κτηρίων και τεχνικών έργων ύψους 4.539,01, δ) για µη λογισθείσες αποσβέσεις µηχανηµάτων τεχνικών εγκατ/σεων και λοιπού µηχ/κού εξοπλισµού ύψους 2.901,69, ε) για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση 2001 ύψους ,79 καθώς και στ) αναµορφώσεις προηγούµενων χρήσεων ύψους ,35. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2001 ανήλθε σε χιλ. Κατά την εν λόγω χρήση ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,09 ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 8

9 2,02:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,96:1. Επίσης η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της τελευταίας απολογιστικής χρήσης ήταν 214 ηµέρες ενώ η αντίστοιχη των προµηθευτών 511 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2001 σηµειώνεται ότι ο αναµορφωµένος δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 2,95:1 και αυτός των αναµορφωµένων τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,94:1. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 2000 ανήλθε σε χιλ. ενώ η αναµορφωµένη καθαρή θέση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,62 ανήλθε σε χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούσαν κυρίως αναµορφώσεις: α) πρόβλεψης για αποζη- µίωση προσωπικού ύψους 3.562,73, β) για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού προερχόµενης από την απορροφηθείσα από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ» ύψους 2.893,62, γ) για διόρθωση διαφορών φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας ύψους 1.467,35, δ) για υπόλοιπο διαφορών φορολογικού έλεγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2000 ύψους , καθώς και ε) για υπόλοιπο αναµορφώσεων προηγούµενων χρήσεων της «ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» ύψους 1.467,35. Ο κύκλος εργασιών για την χρήση 2000 ανερχόταν σε χιλ. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,17 και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,58:1. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2000 ήταν 125 ηµέρες και αυτή των προµηθευτών 302 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2000 σηµειώνεται ότι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 2,68:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,57:1. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 1999 ανήλθε σε 919 χιλ. ενώ η αναµορφωµένη καθαρή θέση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την ανα- µόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,82 ανήλθε σε 682 χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούσαν κυρίως: α) διόρθωση για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης ύψους 1.496,70, β) αναµόρφωση διαφορών φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας ύψους 293,47, καθώς και γ) αναµορφώσεις προηγούµενων χρήσεων της «ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» ύψους 2.670,58. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 1999 ανήλθε σε 880 χιλ. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,86 και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 0,86:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,03:1. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της χρήσης 1999 ήταν 181 ηµέρες και αυτή των προµηθευτών 328 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 1999 σηµειώνεται ότι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,03:1. Οι περιορισµένες αναµορφώσεις της καθαράς θέσης της Εταιρίας έτσι όπως προέκυψαν από τον οικονοµικό λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας συνεπάγονται και τη µη ουσιαστική διαφοροποίηση της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας σχετικά µε τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία. Με βάση τα ανωτέρω ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η περιουσιακή διάρθρωση της «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» είναι ικανοποιητική κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης χρήση 2000, καθώς και κατά τη τρέχουσα απολογιστική χρήση 2002 λαµβάνοντας υπόψη και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία. 9

10 4. Επιπλέον ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει: Ότι δεν µπορεί να επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χ.Α. της Εκδότριας Εταιρίας: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας, β) από τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και γ) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία. Ότι η νοµική κατάσταση της Εκδότριας Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά τη ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Ότι: α) δεν προέκυψαν στοιχεία, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, β) η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς, στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία, γ) δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη, την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τη νοµιµότητα της διαδικασίας που προηγήθηκε της αίτησης εισαγωγής της Εταιρίας και ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Ότι η Εταιρία κατατάσσεται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ιδιαίτερα στην 7 η κατηγορία των εξαγωγικών εταιριών. Ότι όλα τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι ακριβής µεταφορά από τις οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις. Ότι σύµφωνα µε τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή, η Εταιρία διαθέτει επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 5. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της Εταιρίας αποφασίσθηκε το 1999 η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» µε την ανταλλαγή µιας µετοχής της «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για 5,217 µετοχές της «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Για την πραγµατοποίηση της απορρόφησης η Εταιρία προχώρησε στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 337 χιλ. µε καταβολή µετρητών καθώς και µε κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της απορροφούµενης εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», κοινών συµφερόντων µε αυτών των µετόχων της INTERFISH, ιδρύθηκε το 1997 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6154/ ) µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδας πάχυνσης ψαριών στη περιοχή της Σαλαµίνας όπου και εκµίσθωνε θαλάσσια έκταση. Το 1998 η παραγωγική διαδικασία µεταφέρθηκε, µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, στη περιοχή του κόλπου της Λάρυµνας. Η απορρόφηση της «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συντελέσθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 69 έως 75 του Κ.Ν. 2190/1920, βάσει των Λογιστικών Καταστάσεων της που συνέταξαν οι δύο εταιρίες. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την εν λόγω συγχώνευση δια απορροφήσεως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ. 9953/ Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συνεχίζοντας την πολιτική της αναδιοργάνωσης και ανάπτυξής της, η Εταιρία αποφάσισε το 2000 να απορροφήσει την εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.», εταιρία κοινών συµφερόντων µε αυτών των µετόχων της Εκδότριας. Η απορρόφηση πραγµατοποιήθηκε µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 390 χιλ. (όσο και το κεφάλαιο της απορροφό- µενης εταιρίας). Η εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 1987 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2648/ ) µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη περιοχή της 10

11 Λάρυµνας Ν. Φθιώτιδας. Η απορρόφηση της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συντελέσθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν.2166/1993, βάσει των Λογιστικών Καταστάσεων της που συνέταξαν οι δύο εταιρίες. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την εν λόγω συγχώνευση δια απορροφήσεως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ.8827/ Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συνέπεια της απορρόφησης των παραπάνω εταιριών από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ήταν η σηµαντική αύξηση των µεγεθών της Εταιρίας, κατά τη κλειόµενη χρήση Ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση του συνολικού Ενεργητικού σε χιλ. στις από 176 χιλ. στις και των Ιδίων Κεφαλαίων σε χιλ. στις από 29 χιλ. στις Παράλληλα, η απορρόφηση των παραπάνω εταιριών οδήγησε σε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας από 361 χιλ. στη χρήση 1998 σε χιλ. στη χρήση 2000, ενισχύοντας σηµαντικά τη θέση της στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Στα πλαίσια της παρουσίασης των οικονοµικών µεγεθών της Εκδότριας Εταιρίας και για λόγους συγκρισιµότητας η «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συνέταξε «Pro Forma» ενοποιηµένους ισολογισµούς των χρήσεων 1998 και Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταστάσεις Λογαριασµών Αποτελεσµάτων Χρήσεως «Pro Forma» που συνέταξε η Εταιρία µε την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων των εταιριών «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που απορρόφησε, καθώς και τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2000, 2001, και 2002 της Εκδότριας Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι οι Καταστάσεις αυτές δεν έχουν καµία νοµική υπόσταση αλλά συντάχθηκαν αποκλειστικά για λόγους συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «Pro Forma» ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INTERFISH χιλ Κύκλος Εργασιών Εταιρίας Κόστος Πωληθέντων (άνευ αποσβέσεων) Μικτό Κέρδος (% στον Κύκλο Εργασιών) 27,9% 24,3% 34,3% 38,4% 36,5% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Έξοδα ιοικήσεως (% στον Κύκλο Εργασιών) 3,7% 2,3% 2,5% 4,4% 3,9% Έξοδα ιαθέσεως (% στον Κύκλο Εργασιών) 1,5% 1,1% 1,1% 3,5% 3,1% Σύνολο Εξόδων (% στον Κύκλο Εργασιών) 5,2% 3,4% 0 7,9% 7,0% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% στον Κύκλο Εργασιών) 25,0% 21,9% 31,2% 31,0% 29,5% Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έσοδα συµµετοχών Έσοδα χρεογράφων Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 30,7% 24,8% 34,3% 34,0% 30,8% Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι 96,85 137, (% στον Κύκλο Εργασιών) 7,1% 4,9% 5,0% 5,6% 4,1% Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 23,6% 19,9% 29,3% 28,4% 26,8% Αποσβέσεις Κέρδη προ Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 10,6% 11,8% 19,5% 13,7% 18,3% Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι «Pro Forma» Ισολογισµοί που συνέταξε η Εταιρία µε την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων των εταιριών «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που απορρόφησε, καθώς και οι ισολογισµοί των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 της Εκδότριας Εταιρίας. 12

13 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ «Pro Forma» ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ INTERFISH χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης Ασώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατες Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφ. από έκδοση µετ. υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπ/γής-επιχορ. επενδύσεων Αποθεµατικά κεφάλαια και Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες Τράπεζες Φόροι Τέλη Ασφαλιστικά ταµεία Μερίσµατα Πληρωτέα Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

14 Τον έλεγχο για την ορθή σύνταξη των «Pro Forma» Καταστάσεων του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις διενήργησε ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου. Στα Ειδικά Πιστοποιητικά Ελέγχου τα οποία εξέδωσε ο τελευταίος πιστοποιεί ότι οι εν λόγω καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρία προκύπτουν από την ενοποίηση των κονδυλίων της Κατάστασης του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεων της Εταιρίας και των αντίστοιχων κονδυλίων των λογαριασµών αποτελεσµάτων που αναλογούν στις εταιρίες «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.». Σχετικά µε τους παραπάνω «Pro Forma» ισολογισµούς των χρήσεων καθώς και τους ισολογισµούς των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου αναφέρει τα εξής: Η ενοποίηση των ισολογισµών των εταιριών στις χρήσεις 1998 και 1999 έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Πιο συγκεκριµένα, ο ενοποιηµένος ισολογισµός της χρήσης 1998 περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία των ισολογισµών της εταιρίας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» µε τις αναµορφώσεις των ακόλουθων κονδυλίων: Απάλειψη των πωλήσεων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,92 µε απάλειψη του κόστους πωληθέντων ισόποσα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις δεν υπήρχαν αποθέµατα από αυτές τις αγορές στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Απάλειψη διεταιρικών υπολοίπων των εταιριών «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟ- ΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,93 (προµηθευτής και πελάτης αντίστοιχα). Ο ενοποιηµένος ισολογισµός της χρήσης 1999 περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία των ισολογισµών της εταιρίας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» µε τις αναµορφώσεις των κονδυλίων που αναφέρουµε παρακάτω : Απάλειψη των πωλήσεων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,36 µε απάλειψη του κόστους πωληθέντων ισόποσα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις δεν υπήρχαν αποθέµατα από αυτές τις αγορές στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απάλειψη διεταιρικών υπολοίπων των εταιριών «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟ- ΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,33 (προµηθευτής και πελάτης αντίστοιχα). Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία τριετίας της Εκδότριας Εταιρίας, εκτός από τα σηµεία που αναφέρεται διαφορετικά (Pro Forma). 6. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, που αποφασίστηκε µε την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας. 14

15 2. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Η INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. όπως κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον αντιµετωπίζει µια σειρά κινδύνων οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία της και τα αποτελέσµατα της. Οι επενδυτές οφείλουν να αξιολογήσουν προσεκτικά τους παρακάτω κινδύνους προκείµένου να επενδύσουν σε µετοχές της Εταιρίας. Ακολουθεί µια καταγραφή των σηµαντικότερων εξ αυτών όπως αξιολογήθηκαν από τον Κύριο Ανάδοχο. Οι κάτωθι κείµενοι κίνδυνοι σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τους µόνους πιθανούς κινδύνους που αντιµετωπίζει η Εταιρία. Απλά αντανακλούν τους σηµαντικότερους εξ αυτών όπως αυτοί διαµορφώνονται σήµερα, και µπορούν να µεταβληθούν στο µέλλον. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο και γενικότερους µακροοικονοµικούς παράγοντες Μακροοικονοµική Σταθερότητα. Στην παρούσα φάση οι προοπτικές της Ελληνικής οικονο- µίας διαµορφώνονται αρκετά ευοίωνες. Η διαπίστωση αυτή σε κάθε περίπτωση όµως δεν αποτελεί εγγύηση θετικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας της οποίας η πορεία εξελίσσεται σε σχέση µε ένα σύνθετο πλέγµα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων των οποίων η εξέλιξη είναι αδύνατο να πραγµατευθεί και να αναλυθεί από το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Μια δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας θα είχε µία έµµεση αλλά βέβαια αρνητική επίδραση στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας (π.χ. πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση επιτοκίων, κ.λ.π.). Ανταγωνιστικό Περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών σή- µερα στον Ελλαδικό χώρο είναι η υπερπροσφορά ετοίµου προϊόντος που παρατηρείται και έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των περιθωρίων µικτού κέρδους των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Παράλληλα, εµφανής είναι και η τάση συγκέντρωσης, που εκδηλώνεται µέσω στρατηγικών κινήσεων και ενεργειών που φτάνουν µέχρι και τη συνεργασία των µεγάλων ανταγωνιστών. Η Εταιρία µέχρι σήµερα επιτυγχάνει σηµαντικό µικτό κέρδος λόγω του εξαγωγικού της χαρακτήρα και του σηµαντικού βαθµού καθετοποίησης της παραγωγικής µονάδας. Σε κάθε περίπτωση, µια πιθανή ένταση του ανταγωνισµού µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εκδότριας. Προβληµατισµός των καταναλωτών. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει προκληθεί ο προβληµατισµός των καταναλωτών σε θέµατα διατροφικών συνηθειών. Ο εν λόγω προβληµατισµός, παρότι είχε µεγαλύτερες συνέπειες για τις κτηνοτροφικές µονάδες και τις βιοµηχανίες παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας, επηρέασε εµµέσως και τις ιχθυοκαλλιέργειες λόγω των ζωϊκών αλεσµάτων που χρησιµοποιούνται για την πάχυνση των ιχθυδίων. Παρότι τα ψάρια εξακολουθούν να αποτελούν µια υγιή διατροφική συνήθεια στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και οι τροφές πάχυνσης υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, η επιδείνωση του κλίµατος ως προς τις διατροφικές συνήθειες πιθανώς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εκδότριας. 15

16 Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι. Οι ανωτέρω κίνδυνοι αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες καθορισµού της χρηµατιστηριακής πορείας της Εταιρίας µετά την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. καθώς επηρεάζουν άµεσα τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας. Πέρα των ανωτέρω, και σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήµεροι ότι τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας δεν αποτελούν τους µοναδικούς παράγοντες καθορισµού της χρηµατιστηριακής πορείας οποιασδήποτε Εταιρίας, καθώς οι χρηµατιστηριακές αγορές επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής αγοράς, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού και η χρηµατοοικονοµική ρευστότητα των επενδυτών, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηµατιστηριακή πορεία της Εταιρίας και συνεπώς την δυνατότητα αυτής να χρηµατοδοτήσει, µέσω µελλοντικών αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, τα επενδυτικά της σχέδια. Παραγωγική ιαδικασία. Όπως παρουσιάζεται στο ενηµερωτικό δελτίο, η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας βρίσκεται επικεντρωµένη στη περιοχή Λάρυµνα Λοκρίδος του Νοµού Φθιώτιδος. Η εντοπιότητα των µονάδων πάχυνσης, καθιστά την όλη παραγωγική διαδικασία ευαίσθητη σε εξωγενείς παράγοντες (ασθένειες ιχθυδίων, φυσικές καταστροφές, ναυτικά ατυχήµατα κ.λ.π.) που παρά την ασφάλιση της Εταιρίας κατά τέτοιων φαινοµένων, µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων. Περιβαλλοντικές Ρυθµίσεις. Στην Εταιρία έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε οι υπ αριθµ / , 63561/ και 65069/ εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της (ιχθυογεννητικό σταθµό, µονάδες εκτροφής ιχθυδίων, συσκευαστήριο, λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις). Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές επιβάλλουν αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους στις εταιρίες του κλάδου, η συµµόρφωση της Εταιρίας δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της εξαιτίας της αύξησης των δαπανών της. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η επιβάρυνση αυτή δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατά της, καθόσον η Εκδότρια ήδη διατηρεί υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε και την ανταγωνιστική της θέση εφόσον οι ρυθµίσεις θα αφορούν το σύνολο των εταιριών του κλάδου. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κάλυψη Αναγκών Πελατών. Παράλληλα µε την παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και την διαρκή ανανέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων ώστε να βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας, η Εταιρία πρέπει να βρίσκεται σε ετοιµότητα να προβλέψει και να αντιµετωπίσει επιτυχώς, αλλαγές στις ανάγκες των πελατών της. Η Εταιρία πρέπει να καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε να αντιλαµβάνεται έγκαιρα τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε να είναι εις θέση να προσαρµόσει τις υπηρεσίες της και να εξυπηρετήσει επαρκώς το πελατολόγιο της. Εξάρτηση από πελάτες. Κατά την τελευταία απολογιστική χρήση 2002 το 21% περίπου των πωλήσεων της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προήλθε από τις εταιρίες NORD PESCA SRL, GIACALONE FISHING SRL, και Φ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - Χ. ΤΣΑΛΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Η Εκδότρια Εταιρία και οι εν λόγω πελάτες της διατηρούν µεταξύ τους πολύχρονη συνεργασία. Στην παρούσα φάση η Εταιρία κρίνει ως ιδιαίτερα χρήσιµες τις συνεργασίες αυτές. Η INTERFISH δύναται, στην 16

17 περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, να αναπτύξει και εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης των προϊόντων της και να διευρύνει την πελατειακή της βάση έτσι ώστε οι προαναφερόµενοι πελάτες να αντιστοιχούν σε µικρότερο ποσοστό πωλήσεων επί του κύκλου εργασιών της. Ήδη, κατά τη χρήση 2002 ο αριθµός των πελατών της INTERFISH αυξήθηκε και ανήλθε σε 72 πελάτες από 45 που ήταν το Επιπλέον, κατά τη χρήση 2002 το ποσοστό πωλήσεων της Εταιρίας προς µικρότερους πελάτες της αυξήθηκε και ανήλθε σε 50,19% περίπου επί του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 41% περίπου κατά τη χρήση ( Ανάλυση των µεγαλυτέρων πελατών της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII 6 ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής) Εξάρτηση από προµηθευτές. Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία απολογιστική χρήση 2002 το 59% περίπου των αγορών της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προήλθε από τις εταιρίες FEEDUS AE (ιχθυοτροφές), TROW ESPANA SA. (ιχθυοτροφές) και ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (γόνος). Σε κάθε περίπτωση, οι τιµές των προϊόντων (ιχθυοτροφές και γόνος) που προµηθεύεται η INTERFISH από τις εν λόγω εταιρίες ορίζονται ελεύθερα από την αγορά καθώς υπάρχει σηµαντικός αριθµός προµηθευτών που δραστηριοποιείται στους συγκεκριµένους χώρους και τους οποίους η Εταιρία δύναται να χρησιµοποιήσει. ( Ανάλυση των µεγαλυτέρων προµηθευτών της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII 3.2 Προµηθευτές) Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους. Οι κύριοι µέτοχοι (ποσοστό µεγαλύτερο του 5%) θα έχουν στην κατοχή τους αµέσως µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, συνολικά περίπου το 79% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα, οι κύριοι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρίας, συµπεριλαµβανόµενης της εκλογής όλων των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου, καθώς και να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέµατα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Επιπλέον, εάν οι κύριοι µέτοχοι επρόκειτο να πωλήσουν το σύνολο των µετοχών τους ή ένα σηµαντικό µέρος τους σε ένα µοναδικό επενδυτή (ή σε ένα περιορισµένο αριθµό επενδυτών) αυτός θα είχε την ισχύ που έχουν οι σηµερινοί κύριοι µέτοχοι. Επίσης, ο ρόλος των ιδρυτών και κυρίως µετόχων της Εταιρίας παραµένει καθοριστικός για τη λειτουργία της. Η για οποιοδήποτε λόγο απώλεια των παρεχοµένων από αυτούς υπηρεσιών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Ιδιαιτερότητα των αποθεµάτων. Λόγω της ιδιαιτέρας φύσης των αποθεµάτων της Εταιρίας (ζωντανό απόθεµα live stock) υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στα αποθέµατα από εµφάνιση παθογόνων βακτηριδίων, που προκαλούν υψηλές θνησιµότητες στα ψάρια. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος της υγιεινής κατάστασης των αποθεµάτων µε κατάλληλη θεραπεία και πρόληψη των ασθενειών. Επιπλέον µία ενδεχόµενη καταστροφή των ιχθυοκλωβών από καιρικά ή άλλα φαινόµενα θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια αποθεµάτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που διατηρεί η εκδότρια Εταιρία καλύπτουν το σύνολο του λογαριασµού «Αποθέµατα παραγωγή σε εξέλιξη» το υπόλοιπο του οποίου στις ανήλθε σε χιλ. (βλέπε κεφ.vii. 10 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια). Επιπλέον, επί του σηµαντικού αριθµού των αποθεµάτων που παρουσιάζει να διαθέτει η Εταιρία σηµειώνεται ότι το προϊόν που παράγει η Εκδότρια απαιτεί µεγάλο χρόνο ωρίµανσης ο οποίος υπερβαίνει τους 16 µήνες. Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικό µέρος της παραγωγής της Εταιρίας να βρίσκεται σε εξέλιξη (αποθέµατα) και εποµένως να µην είναι δυνατή η άµεση διάθεσή 17

18 του στην αγορά. Κατά συνέπεια, στα στοιχεία παραγωγής της Εταιρίας εµφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις η παραγωγή αποθεµάτων να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Η παραγωγή αυτή συνιστά ακριβώς το µέγεθος της παραγωγής της Εκδότριας που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των αποθεµάτων. Ασφαλιστική κάλυψη των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Σηµειώνεται ότι η εκδότρια Εταιρία έχει υποασφαλισµένα τα ενσώµατα πάγιά της. Συγκεκριµένα, η Εταιρία δεν έχει ασφαλίσει το 77,7% των µηχανηµάτων της, τεχνικών εγκαταστάσεών της και του λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού της συγκεντρωτικά, (το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός» της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. στις ) καθώς και το 100% των κτιρίων και τεχνικών της έργων (το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Κτίρια & τεχνικά έργα» της Εταιρίας ανήλθε σε 965 χιλ. στις ). Εκτενέστερη ανάλυση της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII.10 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των προϊόντων της Εταιρίας. Η τιµή διάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας διαµορφώνεται δυναµικά από τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης φρέσκων αλιευµάτων τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως έχει αναφερθεί ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό µε συνεπακόλουθο αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των περιθωρίων µικτού κέρδους των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Αιτία του φαινοµένου αυτού αποτελεί η σηµαντική ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια, η δηµιουργία πολλών µικρών και ανεξάρτητων µονάδων, καθώς και η µεγάλη συγκέντρωση στην παραγωγή δύο ειδών: της τσιπούρας και του λαβρακίου. Σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του ύψους της προσφοράς φρέσκων αλιευµάτων διαδραµατίζουν και οι κλιµατολογικές συνθήκες, καθώς αυτές επηρεάζουν τόσο την ελεύθερη αλιεία όσο και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα επίπεδα της ζήτησης για φρέσκα αλιεύµατα καθορίζονται κυρίως από τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών καθώς και το διαθέσιµο εισόδηµα τους. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή των καταναλωτών προς τη «µεσογειακή δίαιτα», σηµαντικό µέρος της οποία αποτελεί το ψάρι. Παραχώρηση Εκτάσεων από το ηµόσιο. Η Εταιρία τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπ αριθ. 769/ και 1230/ αποφάσεων της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας µε τις οποίες ενεγράφη ως δικαιούχος αδειών σκοπιµότητας ίδρυσης µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε θαλάσσια έκταση. Ειδικότερα, η υπ αριθµό 769/ απόφαση τροποποίησε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 130/ απόφαση της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 33/ , 513/ , 952/ και 1241/ αποφάσεις της ίδιας Αρχής, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια σκοπιµότητας ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων της θαλάσσιας περιοχής Λαγονησίου Λάρυµνας. Μετά την απορρόφησης της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2000 (βλέπε Κεφ.VII παρ. 2 του παρόντος Ενηµερωτικού δελτίου) η εν λόγω άδεια σκοπιµότητας µετεγγράφει στην Εταιρία (υπ αριθµό 769/ απόφαση της Νοµαρχίας Φθιώτιδας), καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 η 18

19 απορροφώσα εταιρία (INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.) υποκαθίσταται πλήρως στα δικαιώ- µατα και τις υποχρεώσεις της απορροφώµενης (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.). Η χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου για τα 15 στρέµµατα εκ των συνολικών 40 στρεµµάτων είναι δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την ενώ για τα υπόλοιπα 25 στρέµµατα η χρονική διάρκεια της άδειας είναι επίσης δεκαετής µε έναρξη ωστόσο την και λήξη την Επιπλέον, η υπ αριθµό 1230/ απόφαση τροποποίησε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 960/ απόφαση της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας, µε την οποία έχει χορηγηθεί στην Εταιρία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε θαλάσσια έκταση 25 στρεµµάτων στη θέση Ακρ. Καραλή Μαρτίνου. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας είναι δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την , ενώ η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για τα εν λόγω 25 στρέµµατα είναι επίσης δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την Η µονάδα αυτή αποτελείται από µονάδα πάχυνσης τσιπούρας-λαυρακίου µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε έκταση 10 στρεµµάτων και από µονάδα πάχυνσης νέων µεσογειακών ειδών επίσης µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ετήσιας δυναµικότητας 120 τόνων σε έκταση 15 στρεµµάτων. Σχετικά µε τη διάρκεια και τη διαδικασία ανανέωσης των ανωτέρω µισθώσεων θαλάσσιου χώρου σηµειώνονται τα ακόλουθα: Υφίσταται στις υπ αριθµ. 417/ , 73/ , 145/ αποφάσεις του Νοµάρχη Φθιώτιδας περί παραχώρησης της συγκεκριµένης θαλάσσιας έκτασης, όρος σύµφωνα µε τον οποίο «µε αιτιολογηµένη απόφαση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε η παρούσα (παραχώρηση) σε περίπτωση εκτέλεσης έργων δηµόσιας ωφέλειας». Επιπρόσθετα, ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος άνευ αξιώσεως τινός προς οιαδήποτε απαίτηση ή αποζηµίωση αν επιβλήθηκε σ αυτόν δύο φορές πρόστιµο εντός του ίδιου έτους ή τρεις φορές πρόστιµο οποτεδήποτε. Η µίσθωση του θαλάσσιου χώρου από το Ελληνικό ηµόσιο καθώς και η όλη διαδικασία χωροθέτησης, έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των συναρµόδιων Υπουργείων και τοπικών φορέων µε πρόβλεψη µακροχρόνιας ανανέωσής τους. Ως εκ τούτου δεν φαίνεται να προβλέπεται στα µελλοντικά τους σχέδια η χρήση του χώρου από το ηµόσιο. Παρόµοια λύση µίσθωσης δεν έχει ιστορικό προηγούµενο στον Ελλαδικό χώρο. Με την λήξη της περιόδου εκµισθώσεως, συνηθίζεται οι εν λόγω συµβάσεις µίσθωσης µε το Ελληνικό ηµόσιο να ανανεώνονται. Ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά ότι σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου µε το ηµόσιο, οι συνέπειες στη λειτουργία και στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας από τη µετεγκατάσταση κρίνονται αρνητικές. Ωστόσο σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου µε το ηµόσιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α) προβλέπεται η παραχώρηση από το ηµόσιο παράπλευρου θαλάσσιου χώρου β) η µεταφορά των θαλάσσιων κλωβών και των πλωτών εγκαταστάσεων στον παράπλευρο αυτό χώρο θα γίνει µε πλωτά µέσα χαµηλού κόστους γ) σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την Εταιρία, δύναται να υποβληθεί στις αρµόδιες αρχές µελέτη µετεγκατάστασης, για την οποία προβλέπεται επιδότηση από το ηµόσιο. 19

20 II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Κοινές Ανώνυµες ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Ιδιωτική Τοποθέτηση Με ηµόσια Εγγραφή ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ (3) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Κοινές Ανώνυµες Κοινές Ανώνυµες Κοινές Ανώνυµες Κοινές Ανώνυµες Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,37 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 1,59 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (1) (2) 1,34 (1) Με βάση το φυσικό αριθµό µετοχών στις (2) Για την αναµόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που πραγµατοποίησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, καθώς και την εκτίµηση του για πιθανή φορολογική επιβάρυνση από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και (3) Όπως αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της , της , της και της Η τιµή διάθεσης θα καθοριστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο «V. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και διαδικασία διάθεσης των νέων µετοχών» και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 348/85 όπως ισχύει. Μονάδα ιαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Τίτλος των 10 µετοχών ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.E.Y., MARFIN BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., N.. ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EFG EUROBANK XPHMATIΣTHPIAKH A.E.Π.E.Y., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε., MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα