INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E."

Transcript

1 INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π..348/1985. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, EFG TELESIS FINANCE A.E.Π.E.Y., MARFIN BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΣΠΙΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., N.. ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EFG EUROBANK XPHMATIΣTHPIAKH A.E.Π.E.Y., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΛΑΪΚΗ ΑΤΤΑΛΟΣ Α.Χ.Ε., MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Σηµαντικές Σηµειώσεις Επενδυτικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο και γενικότερους µακροοικονοµικούς παράγοντες Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαρής Θέσης Παρατηρήσεις Έκτακτου Οικονοµικού-Λογιστικού Ελεγκτή Αποτελέσµατα Εκτάκτων Φορολογικών Ελέγχων Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων «Pro Forma» Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων «Pro Forma» ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών «Pro Forma» Οικονοµική Κατάσταση «Pro Forma» Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαρής Θέσης Παρατηρήσεις Έκτακτου Οικονοµικού-Λογιστικού Ελεγκτή Αποτελέσµατα Εκτάκτων Φορολογικών Ελέγχων Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης IV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ V. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ιαδικασία Τιµολόγησης, ιάθεσης και Κατανοµής των Προσφερόµενων Μετοχών ιαδικασία Καθορισµού Τιµής ιάθεσης των Μετοχών ηµόσια Εγγραφή Γενικά Στοιχεία Κατανοµής της ηµόσιας Εγγραφής Κατανοµή των Μετοχών στους Θεσµικούς Επενδυτές Κατανοµή των Μετοχών στους Ιδιώτες Επενδυτές Ανάδοχοι απάνες Έκδοσης Προορισµός Νέων Κεφαλαίων ιάθεση Νέων Κεφαλαίων Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επενδύσεων VI. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων

3 VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Άδειες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Προµηθευτές Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής Έρευνα & Ανάπτυξη Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Εµπορικά Σήµατα) Ακίνητη Περιουσία και Εξοπλισµός Εγγυήσεις και Εµπράγµατα Βάρη Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Συνεργασίας Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρίας Υιοθέτηση κανόνων Εταιρικής ιακυβέρνησης (Ν.3016/ ) Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων της Εταιρίας στη ιοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Προοπτικές του Κλάδου Ανταγωνισµός - Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο IX. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές X. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «Pro Forma» Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων «Pro Forma» ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών «Pro Forma» Οικονοµική Κατάσταση «Pro Forma» Χρηµατοοικονοµικοί είκτες «Pro Forma»

4 XI. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την INTERFISH Α.Ε Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες που Έχουν Ενιαία ιεύθυνση ή Κοινή ιοίκηση µε την INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Εταιρίες που Συµµετέχουν στην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή / και τα Μέλη του Σ της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Σ.ΤΖΑΒΕΣ και ΣΙΑ Ο.Ε Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών ιεταιρικές Συναλλαγές XII. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας Παραδοχές Προβλέψεων των Αποτελεσµάτων της Εταιρίας XIII.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική XIV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ XV. ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Γενική Αξιολόγηση Καθαρά Κέρδη και Κέρδη Ανά Μετοχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βεβαιώσεις Ορκωτού Ελεγκτή Οικονοµικές Καταστάσεις «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 1998, 1999, 2000, 2001, Οικονοµικές Καταστάσεις «Pro Forma» «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 1998, Οικονοµικές Καταστάσεις «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» 1998, Οικονοµικές Καταστάσεις «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

5 I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρίας. Ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι στο παρόν κεφάλαιο του Ενηµερωτικού ελτίου περιγράφονται οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση του, µπορούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας, ή ακόµη και απευθείας την τιµή της µετοχής, βάσει των ελέγχων που διενήργησε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 350/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν τεθεί υπόψη του από την Εταιρία. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα δηµόσια εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχουν συµπεριληφθεί τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου που κατά την κρίση των Κύριων Αναδόχων είναι δυνατό να επηρεάσουν την οικονο- µική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και την κάλυψη των προϋποθέσεων εισαγωγής της Εταιρίας στο Χ.Α., καθώς και οι συνέπειες τους για την Εταιρία και έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι συνήθεις και αποδεκτές µε την υφιστάµενη πρακτική αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική της κατάσταση. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις περιέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές λόγω κινδύνων, όπως αυτών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι οι όποιες δηλώσεις και αξιολογικές κρίσεις του Κυρίου Αναδόχου εµφανίζονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο δεν αποτελούν εγγυητικές δηλώσεις ούτε προτροπή για επένδυση. Ο Κύριος Ανάδοχος συστήνει στο επενδυτικό κοινό να χρησιµοποιήσει όλα τα στοιχεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου για να διαµορφώσει ιδία άποψη για την Εταιρία. Κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα του Ενηµερωτικού ελτίου και προβλέπεται από το Π.. 348/85 απαντάται θετικά ή αρνητικά στο Ενηµερωτικό ελτίο της Εκδότριας Εταιρίας. 5

6 1. Σηµαντικές Σηµειώσεις 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή: Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει µε βάση την υπογραφείσα σύµβαση αναδοχής, την κάλυψη στην τι- µή διάθεσης όλων των µετοχών που τυχόν δεν θα αγορασθούν από το επενδυτικό κοινό. Η υποχρέωση αυτή των Αναδόχων είναι διαιρετή και όχι εις ολόκληρον, και κάθε Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Eταιρίας για το ποσό που έχει αναλάβει. Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής και διακοπής της η- µόσιας Εγγραφής στην περίπτωση: διακοπής των συναλλαγών γενικά στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονο- µικής ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας ή στάσης εργασίας των τραπεζών, που κατά τη δίκαια κρίση τους, µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της η- µόσιας Εγγραφής κήρυξης πολέµου ή κατάστασης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν υφίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδοχής ή δεν αγνοούνται από βαρεία αµέλεια των Αναδόχων. Οι παραπάνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής αναφέρονται στη σύµβαση αναδοχής που έχει υπογραφεί µε την Εταιρία. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Υ.Α. 2063/1999 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς µετοχών µιας νεοεισαγόµενης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανοµή του ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α. µετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσµικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συµπεριλαµβάνονται µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφεροµένων µε ηµόσια Εγγραφή µετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών. Η ανάληψη όµως των αδιάθετων µετοχών εκ µέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά την Υ.Α. 2063/1999 κριτηρίου της διασποράς. Κατά το σχηµατισµό οµίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης δεν δεσµεύεται για τον περιορισµό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% των µετοχών της Εταιρίας µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως σε περίπτωση µη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθµό µετοχών που ξεπερνά το 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να µην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, µε συνέπεια την µη εισαγωγή των µετοχών της Εκδότριας στην χρηµατιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανοµής των µετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋ- 6

7 πόθεση της επαρκούς διασποράς µε βάση το κριτήριο της κατανοµής του 20% των µετοχών σε πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. Επιπλέον υφίσταται και το ενδεχόµενο να συµµετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανοµή των µετοχών, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι Ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/ (Φ.Ε.Κ. 1419/ ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώµατος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανοµής µετοχών στους επενδυτές (θεσµικούς και µη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. Ο περιορισµός θα γίνει µε τα µέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύµφωνα µε κριτήρια κατανοµής που εγγυώνται την ίση µεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α. αµέσως µόλις αυτό είναι εφικτό και θα ανακοινωθούν µε συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανοµής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α., ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανοµής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συµµετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται τελικά το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσµευµένα στους λογαριασµούς των εγγραφόµενων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το.σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσµευτούν και θα τους αποδοθούν (εποµένως δεν θα λάβουν µετοχές της Εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Ο Κύριος Ανάδοχος θα υποβάλλει προς το.σ. του Χ.Α., στο συντοµότερο δυνατό χρόνο µετά τη λήξη της ηµόσιας Εγγραφής, όλη την πληροφόρηση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ηµόσιας Εγγραφής και την διασπορά που έχει επιτευχθεί µετά την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους. Η έγκριση της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας µε δεδοµένη τη διασπορά που έχει επιτευχθεί, εναπόκειται στην κρίση του.σ. του Χ.Α. Τα κεφάλαια των επενδυτών θα παραµείνουν δεσµευµένα στους λογαριασµούς τους, µέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης. Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στo Χρηµατιστήριο Αθηνών, είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι. Συνεπώς εάν δεν εγκριθεί η εισαγωγή των µετοχών στο Χ.Α., ενδεικτικά λόγω της µη επίτευξης του κριτηρίου της διασποράς, οι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδεσµεύσουν τα κεφάλαια των επενδυτών, δεδοµένου ότι λόγω της µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας δεν είναι δυνατή η έκδοση και διανοµή των νέων µετοχών. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή αίρεται η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους. 7

8 2. Ο Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε σταθεροποιητικές πράξεις µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.. 3. Η ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Κύριος Ανάδοχος, βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση για την χρήση 1999 αλλά και για την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση (2000), καθώς και για τις τελευταίες δύο οικονοµικές χρήσεις (2001 και 2002), λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις όσο και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 2002 ανήλθε σε χιλ., ενώ τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,48, ανήλθαν σε χιλ. Οι παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούν κυρίως διόρθωση προηγούµενου υπολοίπου για επισκευές και συντηρήσεις ύψους , καθώς και αναµορφώσεις: α) για µη λογισθείσες αποσβέσεις κτιρίων και τεχνικών έργων ύψους 3.870,64, β) για µη λογισθείσες αποσβέσεις µηχανηµάτων τεχνικών εγκατ/σεων και λοιπού µηχ/κού εξοπλισµού ύψους 748,36, γ) για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις επί των µεταφορικών µέσων ύψους 833,33, δ) για επιταγές σε καθυστέρηση ύψους ,90, ε) για µη λογισθείσες χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 1.219,56, στ) για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση 2002 ύψους , ζ) για διόρθωση διαφορών υπολοίπου φορολογικού ελέγχου χρήσης 2000 της Εταιρίας ύψους , και η) για υπόλοιπα αναµορφώσεων προηγούµενων χρήσεων ύψους ,21. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2002 ανήλθε σε χιλ. Κατά την εν λόγω χρήση ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,10 ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια σε 2,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 1,03:1. Επίσης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της τελευταίας απολογιστικής χρήσης 2002 ήταν 180 ηµέρες ενώ η αντίστοιχη των προµηθευτών 388 ηµέρες. Σε ότι αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2002 σηµειώνεται ότι ο αναµορφωµένος δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 3,09:1 και αυτός των αναµορφωµένων τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 1,0:1. Με βάση το δηµοσιευµένο ισολογισµό της 7ης εταιρικής χρήσης που έληξε στις , τα ίδια κεφάλαια της Εκδότριας Εταιρίας ανήλθαν σε χιλ., ενώ τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,05, ανήλθαν σε χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούν κυρίως διόρθωση προηγούµενης πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού ύψους 6.456,35, καθώς και αναµορφώσεις: α) για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης ύψους 2.013,54, β) για αναπόσβεστο υπόλοιπο επισκευών και συντηρήσεων ύψους 1.250,18, γ) για µη λογισθείσες αποσβέσεις κτηρίων και τεχνικών έργων ύψους 4.539,01, δ) για µη λογισθείσες αποσβέσεις µηχανηµάτων τεχνικών εγκατ/σεων και λοιπού µηχ/κού εξοπλισµού ύψους 2.901,69, ε) για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση 2001 ύψους ,79 καθώς και στ) αναµορφώσεις προηγούµενων χρήσεων ύψους ,35. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2001 ανήλθε σε χιλ. Κατά την εν λόγω χρήση ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,09 ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 8

9 2,02:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,96:1. Επίσης η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της τελευταίας απολογιστικής χρήσης ήταν 214 ηµέρες ενώ η αντίστοιχη των προµηθευτών 511 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2001 σηµειώνεται ότι ο αναµορφωµένος δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 2,95:1 και αυτός των αναµορφωµένων τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,94:1. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 2000 ανήλθε σε χιλ. ενώ η αναµορφωµένη καθαρή θέση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την αναµόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,62 ανήλθε σε χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούσαν κυρίως αναµορφώσεις: α) πρόβλεψης για αποζη- µίωση προσωπικού ύψους 3.562,73, β) για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού προερχόµενης από την απορροφηθείσα από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ» ύψους 2.893,62, γ) για διόρθωση διαφορών φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας ύψους 1.467,35, δ) για υπόλοιπο διαφορών φορολογικού έλεγχου της Εταιρίας για τη χρήση 2000 ύψους , καθώς και ε) για υπόλοιπο αναµορφώσεων προηγούµενων χρήσεων της «ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» ύψους 1.467,35. Ο κύκλος εργασιών για την χρήση 2000 ανερχόταν σε χιλ. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,17 και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,58:1. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2000 ήταν 125 ηµέρες και αυτή των προµηθευτών 302 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 2000 σηµειώνεται ότι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 2,68:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,57:1. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση 1999 ανήλθε σε 919 χιλ. ενώ η αναµορφωµένη καθαρή θέση σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου και µετά την ανα- µόρφωση του υπολοίπου των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Εταιρίας ποσού ,82 ανήλθε σε 682 χιλ. Οι εν λόγω παρατηρήσεις του έκτακτου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο αφορούσαν κυρίως: α) διόρθωση για µη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης ύψους 1.496,70, β) αναµόρφωση διαφορών φορολογικού ελέγχου της Εταιρίας ύψους 293,47, καθώς και γ) αναµορφώσεις προηγούµενων χρήσεων της «ΙΝΤΕRFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» ύψους 2.670,58. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 1999 ανήλθε σε 880 χιλ. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 1,86 και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 0,86:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,03:1. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της χρήσης 1999 ήταν 181 ηµέρες και αυτή των προµηθευτών 328 ηµέρες. Όσον αφορά τους αναµορφωµένους δείκτες για τη χρήση 1999 σηµειώνεται ότι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,51:1 και αυτός των τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια σε 0,03:1. Οι περιορισµένες αναµορφώσεις της καθαράς θέσης της Εταιρίας έτσι όπως προέκυψαν από τον οικονοµικό λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας συνεπάγονται και τη µη ουσιαστική διαφοροποίηση της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας σχετικά µε τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία. Με βάση τα ανωτέρω ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η περιουσιακή διάρθρωση της «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.» είναι ικανοποιητική κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης χρήση 2000, καθώς και κατά τη τρέχουσα απολογιστική χρήση 2002 λαµβάνοντας υπόψη και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία. 9

10 4. Επιπλέον ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει: Ότι δεν µπορεί να επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χ.Α. της Εκδότριας Εταιρίας: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας, β) από τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και γ) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η Εκδότρια Εταιρία. Ότι η νοµική κατάσταση της Εκδότριας Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά τη ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Ότι: α) δεν προέκυψαν στοιχεία, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, β) η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς, στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία, γ) δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη, την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τη νοµιµότητα της διαδικασίας που προηγήθηκε της αίτησης εισαγωγής της Εταιρίας και ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Ότι η Εταιρία κατατάσσεται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ιδιαίτερα στην 7 η κατηγορία των εξαγωγικών εταιριών. Ότι όλα τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι ακριβής µεταφορά από τις οικονοµικές λογιστικές καταστάσεις. Ότι σύµφωνα µε τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή, η Εταιρία διαθέτει επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 5. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της Εταιρίας αποφασίσθηκε το 1999 η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» µε την ανταλλαγή µιας µετοχής της «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για 5,217 µετοχές της «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Για την πραγµατοποίηση της απορρόφησης η Εταιρία προχώρησε στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 337 χιλ. µε καταβολή µετρητών καθώς και µε κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της απορροφούµενης εταιρίας. Σηµειώνεται ότι η «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», κοινών συµφερόντων µε αυτών των µετόχων της INTERFISH, ιδρύθηκε το 1997 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6154/ ) µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδας πάχυνσης ψαριών στη περιοχή της Σαλαµίνας όπου και εκµίσθωνε θαλάσσια έκταση. Το 1998 η παραγωγική διαδικασία µεταφέρθηκε, µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, στη περιοχή του κόλπου της Λάρυµνας. Η απορρόφηση της «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συντελέσθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 69 έως 75 του Κ.Ν. 2190/1920, βάσει των Λογιστικών Καταστάσεων της που συνέταξαν οι δύο εταιρίες. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την εν λόγω συγχώνευση δια απορροφήσεως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ. 9953/ Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συνεχίζοντας την πολιτική της αναδιοργάνωσης και ανάπτυξής της, η Εταιρία αποφάσισε το 2000 να απορροφήσει την εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.», εταιρία κοινών συµφερόντων µε αυτών των µετόχων της Εκδότριας. Η απορρόφηση πραγµατοποιήθηκε µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 390 χιλ. (όσο και το κεφάλαιο της απορροφό- µενης εταιρίας). Η εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 1987 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2648/ ) µε σκοπό τη δηµιουργία µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη περιοχή της 10

11 Λάρυµνας Ν. Φθιώτιδας. Η απορρόφηση της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συντελέσθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν.2166/1993, βάσει των Λογιστικών Καταστάσεων της που συνέταξαν οι δύο εταιρίες. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την εν λόγω συγχώνευση δια απορροφήσεως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµ.8827/ Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Συνέπεια της απορρόφησης των παραπάνω εταιριών από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ήταν η σηµαντική αύξηση των µεγεθών της Εταιρίας, κατά τη κλειόµενη χρήση Ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση του συνολικού Ενεργητικού σε χιλ. στις από 176 χιλ. στις και των Ιδίων Κεφαλαίων σε χιλ. στις από 29 χιλ. στις Παράλληλα, η απορρόφηση των παραπάνω εταιριών οδήγησε σε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας από 361 χιλ. στη χρήση 1998 σε χιλ. στη χρήση 2000, ενισχύοντας σηµαντικά τη θέση της στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Στα πλαίσια της παρουσίασης των οικονοµικών µεγεθών της Εκδότριας Εταιρίας και για λόγους συγκρισιµότητας η «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» συνέταξε «Pro Forma» ενοποιηµένους ισολογισµούς των χρήσεων 1998 και Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταστάσεις Λογαριασµών Αποτελεσµάτων Χρήσεως «Pro Forma» που συνέταξε η Εταιρία µε την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων των εταιριών «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που απορρόφησε, καθώς και τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2000, 2001, και 2002 της Εκδότριας Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι οι Καταστάσεις αυτές δεν έχουν καµία νοµική υπόσταση αλλά συντάχθηκαν αποκλειστικά για λόγους συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «Pro Forma» ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INTERFISH χιλ Κύκλος Εργασιών Εταιρίας Κόστος Πωληθέντων (άνευ αποσβέσεων) Μικτό Κέρδος (% στον Κύκλο Εργασιών) 27,9% 24,3% 34,3% 38,4% 36,5% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Έξοδα ιοικήσεως (% στον Κύκλο Εργασιών) 3,7% 2,3% 2,5% 4,4% 3,9% Έξοδα ιαθέσεως (% στον Κύκλο Εργασιών) 1,5% 1,1% 1,1% 3,5% 3,1% Σύνολο Εξόδων (% στον Κύκλο Εργασιών) 5,2% 3,4% 0 7,9% 7,0% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (% στον Κύκλο Εργασιών) 25,0% 21,9% 31,2% 31,0% 29,5% Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έσοδα συµµετοχών Έσοδα χρεογράφων Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 30,7% 24,8% 34,3% 34,0% 30,8% Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι 96,85 137, (% στον Κύκλο Εργασιών) 7,1% 4,9% 5,0% 5,6% 4,1% Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 23,6% 19,9% 29,3% 28,4% 26,8% Αποσβέσεις Κέρδη προ Φόρων (% στον Κύκλο Εργασιών) 10,6% 11,8% 19,5% 13,7% 18,3% Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι «Pro Forma» Ισολογισµοί που συνέταξε η Εταιρία µε την ενοποίηση των αντίστοιχων κονδυλίων των εταιριών «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» που απορρόφησε, καθώς και οι ισολογισµοί των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 της Εκδότριας Εταιρίας. 12

13 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ «Pro Forma» ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ INTERFISH χιλ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης Ασώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατες Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Αποθέµατα Πελάτες Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφ. από έκδοση µετ. υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπ/γής-επιχορ. επενδύσεων Αποθεµατικά κεφάλαια και Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Προµηθευτές Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες Τράπεζες Φόροι Τέλη Ασφαλιστικά ταµεία Μερίσµατα Πληρωτέα Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

14 Τον έλεγχο για την ορθή σύνταξη των «Pro Forma» Καταστάσεων του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τις χρήσεις διενήργησε ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου. Στα Ειδικά Πιστοποιητικά Ελέγχου τα οποία εξέδωσε ο τελευταίος πιστοποιεί ότι οι εν λόγω καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρία προκύπτουν από την ενοποίηση των κονδυλίων της Κατάστασης του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεων της Εταιρίας και των αντίστοιχων κονδυλίων των λογαριασµών αποτελεσµάτων που αναλογούν στις εταιρίες «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.». Σχετικά µε τους παραπάνω «Pro Forma» ισολογισµούς των χρήσεων καθώς και τους ισολογισµούς των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 ο Έκτακτος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής που διενήργησε τον οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου αναφέρει τα εξής: Η ενοποίηση των ισολογισµών των εταιριών στις χρήσεις 1998 και 1999 έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Πιο συγκεκριµένα, ο ενοποιηµένος ισολογισµός της χρήσης 1998 περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία των ισολογισµών της εταιρίας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «ΘΕΚΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» µε τις αναµορφώσεις των ακόλουθων κονδυλίων: Απάλειψη των πωλήσεων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,92 µε απάλειψη του κόστους πωληθέντων ισόποσα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις δεν υπήρχαν αποθέµατα από αυτές τις αγορές στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Απάλειψη διεταιρικών υπολοίπων των εταιριών «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟ- ΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,93 (προµηθευτής και πελάτης αντίστοιχα). Ο ενοποιηµένος ισολογισµός της χρήσης 1999 περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία των ισολογισµών της εταιρίας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» µε τις αναµορφώσεις των κονδυλίων που αναφέρουµε παρακάτω : Απάλειψη των πωλήσεων της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,36 µε απάλειψη του κόστους πωληθέντων ισόποσα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις δεν υπήρχαν αποθέµατα από αυτές τις αγορές στην εταιρία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απάλειψη διεταιρικών υπολοίπων των εταιριών «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟ- ΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσού ,33 (προµηθευτής και πελάτης αντίστοιχα). Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία τριετίας της Εκδότριας Εταιρίας, εκτός από τα σηµεία που αναφέρεται διαφορετικά (Pro Forma). 6. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών, που αποφασίστηκε µε την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας. 14

15 2. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Η INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. όπως κάθε εταιρία που δραστηριοποιείται σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον αντιµετωπίζει µια σειρά κινδύνων οι οποίοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία της και τα αποτελέσµατα της. Οι επενδυτές οφείλουν να αξιολογήσουν προσεκτικά τους παρακάτω κινδύνους προκείµένου να επενδύσουν σε µετοχές της Εταιρίας. Ακολουθεί µια καταγραφή των σηµαντικότερων εξ αυτών όπως αξιολογήθηκαν από τον Κύριο Ανάδοχο. Οι κάτωθι κείµενοι κίνδυνοι σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τους µόνους πιθανούς κινδύνους που αντιµετωπίζει η Εταιρία. Απλά αντανακλούν τους σηµαντικότερους εξ αυτών όπως αυτοί διαµορφώνονται σήµερα, και µπορούν να µεταβληθούν στο µέλλον. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον κλάδο και γενικότερους µακροοικονοµικούς παράγοντες Μακροοικονοµική Σταθερότητα. Στην παρούσα φάση οι προοπτικές της Ελληνικής οικονο- µίας διαµορφώνονται αρκετά ευοίωνες. Η διαπίστωση αυτή σε κάθε περίπτωση όµως δεν αποτελεί εγγύηση θετικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας της οποίας η πορεία εξελίσσεται σε σχέση µε ένα σύνθετο πλέγµα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων των οποίων η εξέλιξη είναι αδύνατο να πραγµατευθεί και να αναλυθεί από το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Μια δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας θα είχε µία έµµεση αλλά βέβαια αρνητική επίδραση στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας (π.χ. πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση επιτοκίων, κ.λ.π.). Ανταγωνιστικό Περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών σή- µερα στον Ελλαδικό χώρο είναι η υπερπροσφορά ετοίµου προϊόντος που παρατηρείται και έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των περιθωρίων µικτού κέρδους των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Παράλληλα, εµφανής είναι και η τάση συγκέντρωσης, που εκδηλώνεται µέσω στρατηγικών κινήσεων και ενεργειών που φτάνουν µέχρι και τη συνεργασία των µεγάλων ανταγωνιστών. Η Εταιρία µέχρι σήµερα επιτυγχάνει σηµαντικό µικτό κέρδος λόγω του εξαγωγικού της χαρακτήρα και του σηµαντικού βαθµού καθετοποίησης της παραγωγικής µονάδας. Σε κάθε περίπτωση, µια πιθανή ένταση του ανταγωνισµού µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εκδότριας. Προβληµατισµός των καταναλωτών. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει προκληθεί ο προβληµατισµός των καταναλωτών σε θέµατα διατροφικών συνηθειών. Ο εν λόγω προβληµατισµός, παρότι είχε µεγαλύτερες συνέπειες για τις κτηνοτροφικές µονάδες και τις βιοµηχανίες παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας, επηρέασε εµµέσως και τις ιχθυοκαλλιέργειες λόγω των ζωϊκών αλεσµάτων που χρησιµοποιούνται για την πάχυνση των ιχθυδίων. Παρότι τα ψάρια εξακολουθούν να αποτελούν µια υγιή διατροφική συνήθεια στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού και οι τροφές πάχυνσης υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, η επιδείνωση του κλίµατος ως προς τις διατροφικές συνήθειες πιθανώς να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εκδότριας. 15

16 Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι. Οι ανωτέρω κίνδυνοι αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες καθορισµού της χρηµατιστηριακής πορείας της Εταιρίας µετά την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. καθώς επηρεάζουν άµεσα τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας. Πέρα των ανωτέρω, και σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήµεροι ότι τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας δεν αποτελούν τους µοναδικούς παράγοντες καθορισµού της χρηµατιστηριακής πορείας οποιασδήποτε Εταιρίας, καθώς οι χρηµατιστηριακές αγορές επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής αγοράς, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού και η χρηµατοοικονοµική ρευστότητα των επενδυτών, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηµατιστηριακή πορεία της Εταιρίας και συνεπώς την δυνατότητα αυτής να χρηµατοδοτήσει, µέσω µελλοντικών αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, τα επενδυτικά της σχέδια. Παραγωγική ιαδικασία. Όπως παρουσιάζεται στο ενηµερωτικό δελτίο, η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας βρίσκεται επικεντρωµένη στη περιοχή Λάρυµνα Λοκρίδος του Νοµού Φθιώτιδος. Η εντοπιότητα των µονάδων πάχυνσης, καθιστά την όλη παραγωγική διαδικασία ευαίσθητη σε εξωγενείς παράγοντες (ασθένειες ιχθυδίων, φυσικές καταστροφές, ναυτικά ατυχήµατα κ.λ.π.) που παρά την ασφάλιση της Εταιρίας κατά τέτοιων φαινοµένων, µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων. Περιβαλλοντικές Ρυθµίσεις. Στην Εταιρία έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ΠΕΧΩ Ε οι υπ αριθµ / , 63561/ και 65069/ εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της (ιχθυογεννητικό σταθµό, µονάδες εκτροφής ιχθυδίων, συσκευαστήριο, λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις). Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές επιβάλλουν αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους στις εταιρίες του κλάδου, η συµµόρφωση της Εταιρίας δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της εξαιτίας της αύξησης των δαπανών της. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η επιβάρυνση αυτή δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά αποτελέσµατά της, καθόσον η Εκδότρια ήδη διατηρεί υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε και την ανταγωνιστική της θέση εφόσον οι ρυθµίσεις θα αφορούν το σύνολο των εταιριών του κλάδου. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κάλυψη Αναγκών Πελατών. Παράλληλα µε την παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και την διαρκή ανανέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων ώστε να βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας, η Εταιρία πρέπει να βρίσκεται σε ετοιµότητα να προβλέψει και να αντιµετωπίσει επιτυχώς, αλλαγές στις ανάγκες των πελατών της. Η Εταιρία πρέπει να καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε να αντιλαµβάνεται έγκαιρα τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε να είναι εις θέση να προσαρµόσει τις υπηρεσίες της και να εξυπηρετήσει επαρκώς το πελατολόγιο της. Εξάρτηση από πελάτες. Κατά την τελευταία απολογιστική χρήση 2002 το 21% περίπου των πωλήσεων της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προήλθε από τις εταιρίες NORD PESCA SRL, GIACALONE FISHING SRL, και Φ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - Χ. ΤΣΑΛΤΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Η Εκδότρια Εταιρία και οι εν λόγω πελάτες της διατηρούν µεταξύ τους πολύχρονη συνεργασία. Στην παρούσα φάση η Εταιρία κρίνει ως ιδιαίτερα χρήσιµες τις συνεργασίες αυτές. Η INTERFISH δύναται, στην 16

17 περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο, να αναπτύξει και εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης των προϊόντων της και να διευρύνει την πελατειακή της βάση έτσι ώστε οι προαναφερόµενοι πελάτες να αντιστοιχούν σε µικρότερο ποσοστό πωλήσεων επί του κύκλου εργασιών της. Ήδη, κατά τη χρήση 2002 ο αριθµός των πελατών της INTERFISH αυξήθηκε και ανήλθε σε 72 πελάτες από 45 που ήταν το Επιπλέον, κατά τη χρήση 2002 το ποσοστό πωλήσεων της Εταιρίας προς µικρότερους πελάτες της αυξήθηκε και ανήλθε σε 50,19% περίπου επί του κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 41% περίπου κατά τη χρήση ( Ανάλυση των µεγαλυτέρων πελατών της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII 6 ίκτυο Πωλήσεων & ιανοµής) Εξάρτηση από προµηθευτές. Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία απολογιστική χρήση 2002 το 59% περίπου των αγορών της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προήλθε από τις εταιρίες FEEDUS AE (ιχθυοτροφές), TROW ESPANA SA. (ιχθυοτροφές) και ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (γόνος). Σε κάθε περίπτωση, οι τιµές των προϊόντων (ιχθυοτροφές και γόνος) που προµηθεύεται η INTERFISH από τις εν λόγω εταιρίες ορίζονται ελεύθερα από την αγορά καθώς υπάρχει σηµαντικός αριθµός προµηθευτών που δραστηριοποιείται στους συγκεκριµένους χώρους και τους οποίους η Εταιρία δύναται να χρησιµοποιήσει. ( Ανάλυση των µεγαλυτέρων προµηθευτών της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII 3.2 Προµηθευτές) Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους. Οι κύριοι µέτοχοι (ποσοστό µεγαλύτερο του 5%) θα έχουν στην κατοχή τους αµέσως µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, συνολικά περίπου το 79% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα, οι κύριοι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρίας, συµπεριλαµβανόµενης της εκλογής όλων των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου, καθώς και να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέµατα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Επιπλέον, εάν οι κύριοι µέτοχοι επρόκειτο να πωλήσουν το σύνολο των µετοχών τους ή ένα σηµαντικό µέρος τους σε ένα µοναδικό επενδυτή (ή σε ένα περιορισµένο αριθµό επενδυτών) αυτός θα είχε την ισχύ που έχουν οι σηµερινοί κύριοι µέτοχοι. Επίσης, ο ρόλος των ιδρυτών και κυρίως µετόχων της Εταιρίας παραµένει καθοριστικός για τη λειτουργία της. Η για οποιοδήποτε λόγο απώλεια των παρεχοµένων από αυτούς υπηρεσιών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Ιδιαιτερότητα των αποθεµάτων. Λόγω της ιδιαιτέρας φύσης των αποθεµάτων της Εταιρίας (ζωντανό απόθεµα live stock) υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στα αποθέµατα από εµφάνιση παθογόνων βακτηριδίων, που προκαλούν υψηλές θνησιµότητες στα ψάρια. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος της υγιεινής κατάστασης των αποθεµάτων µε κατάλληλη θεραπεία και πρόληψη των ασθενειών. Επιπλέον µία ενδεχόµενη καταστροφή των ιχθυοκλωβών από καιρικά ή άλλα φαινόµενα θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια αποθεµάτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που διατηρεί η εκδότρια Εταιρία καλύπτουν το σύνολο του λογαριασµού «Αποθέµατα παραγωγή σε εξέλιξη» το υπόλοιπο του οποίου στις ανήλθε σε χιλ. (βλέπε κεφ.vii. 10 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια). Επιπλέον, επί του σηµαντικού αριθµού των αποθεµάτων που παρουσιάζει να διαθέτει η Εταιρία σηµειώνεται ότι το προϊόν που παράγει η Εκδότρια απαιτεί µεγάλο χρόνο ωρίµανσης ο οποίος υπερβαίνει τους 16 µήνες. Το ανωτέρω έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικό µέρος της παραγωγής της Εταιρίας να βρίσκεται σε εξέλιξη (αποθέµατα) και εποµένως να µην είναι δυνατή η άµεση διάθεσή 17

18 του στην αγορά. Κατά συνέπεια, στα στοιχεία παραγωγής της Εταιρίας εµφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις η παραγωγή αποθεµάτων να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Η παραγωγή αυτή συνιστά ακριβώς το µέγεθος της παραγωγής της Εκδότριας που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο των αποθεµάτων. Ασφαλιστική κάλυψη των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Σηµειώνεται ότι η εκδότρια Εταιρία έχει υποασφαλισµένα τα ενσώµατα πάγιά της. Συγκεκριµένα, η Εταιρία δεν έχει ασφαλίσει το 77,7% των µηχανηµάτων της, τεχνικών εγκαταστάσεών της και του λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού της συγκεντρωτικά, (το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Μηχανήµατα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός» της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. στις ) καθώς και το 100% των κτιρίων και τεχνικών της έργων (το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Κτίρια & τεχνικά έργα» της Εταιρίας ανήλθε σε 965 χιλ. στις ). Εκτενέστερη ανάλυση της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο VII.10 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των προϊόντων της Εταιρίας. Η τιµή διάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας διαµορφώνεται δυναµικά από τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης φρέσκων αλιευµάτων τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως έχει αναφερθεί ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό µε συνεπακόλουθο αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των περιθωρίων µικτού κέρδους των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Αιτία του φαινοµένου αυτού αποτελεί η σηµαντική ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια, η δηµιουργία πολλών µικρών και ανεξάρτητων µονάδων, καθώς και η µεγάλη συγκέντρωση στην παραγωγή δύο ειδών: της τσιπούρας και του λαβρακίου. Σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του ύψους της προσφοράς φρέσκων αλιευµάτων διαδραµατίζουν και οι κλιµατολογικές συνθήκες, καθώς αυτές επηρεάζουν τόσο την ελεύθερη αλιεία όσο και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα επίπεδα της ζήτησης για φρέσκα αλιεύµατα καθορίζονται κυρίως από τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών καθώς και το διαθέσιµο εισόδηµα τους. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή των καταναλωτών προς τη «µεσογειακή δίαιτα», σηµαντικό µέρος της οποία αποτελεί το ψάρι. Παραχώρηση Εκτάσεων από το ηµόσιο. Η Εταιρία τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπ αριθ. 769/ και 1230/ αποφάσεων της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας µε τις οποίες ενεγράφη ως δικαιούχος αδειών σκοπιµότητας ίδρυσης µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε θαλάσσια έκταση. Ειδικότερα, η υπ αριθµό 769/ απόφαση τροποποίησε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 130/ απόφαση της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 33/ , 513/ , 952/ και 1241/ αποφάσεις της ίδιας Αρχής, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» άδεια σκοπιµότητας ίδρυσης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε συνολική θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων της θαλάσσιας περιοχής Λαγονησίου Λάρυµνας. Μετά την απορρόφησης της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.» από την «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2000 (βλέπε Κεφ.VII παρ. 2 του παρόντος Ενηµερωτικού δελτίου) η εν λόγω άδεια σκοπιµότητας µετεγγράφει στην Εταιρία (υπ αριθµό 769/ απόφαση της Νοµαρχίας Φθιώτιδας), καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 η 18

19 απορροφώσα εταιρία (INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.) υποκαθίσταται πλήρως στα δικαιώ- µατα και τις υποχρεώσεις της απορροφώµενης (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.). Η χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου για τα 15 στρέµµατα εκ των συνολικών 40 στρεµµάτων είναι δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την ενώ για τα υπόλοιπα 25 στρέµµατα η χρονική διάρκεια της άδειας είναι επίσης δεκαετής µε έναρξη ωστόσο την και λήξη την Επιπλέον, η υπ αριθµό 1230/ απόφαση τροποποίησε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 960/ απόφαση της Εποπτείας Αλιείας της Νοµαρχίας Φθιώτιδας, µε την οποία έχει χορηγηθεί στην Εταιρία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών σε θαλάσσια έκταση 25 στρεµµάτων στη θέση Ακρ. Καραλή Μαρτίνου. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας είναι δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την , ενώ η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για τα εν λόγω 25 στρέµµατα είναι επίσης δεκαετής µε έναρξη την και λήξη την Η µονάδα αυτή αποτελείται από µονάδα πάχυνσης τσιπούρας-λαυρακίου µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών ετήσιας δυναµικότητας 150 τόνων σε έκταση 10 στρεµµάτων και από µονάδα πάχυνσης νέων µεσογειακών ειδών επίσης µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών, ετήσιας δυναµικότητας 120 τόνων σε έκταση 15 στρεµµάτων. Σχετικά µε τη διάρκεια και τη διαδικασία ανανέωσης των ανωτέρω µισθώσεων θαλάσσιου χώρου σηµειώνονται τα ακόλουθα: Υφίσταται στις υπ αριθµ. 417/ , 73/ , 145/ αποφάσεις του Νοµάρχη Φθιώτιδας περί παραχώρησης της συγκεκριµένης θαλάσσιας έκτασης, όρος σύµφωνα µε τον οποίο «µε αιτιολογηµένη απόφαση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε η παρούσα (παραχώρηση) σε περίπτωση εκτέλεσης έργων δηµόσιας ωφέλειας». Επιπρόσθετα, ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος άνευ αξιώσεως τινός προς οιαδήποτε απαίτηση ή αποζηµίωση αν επιβλήθηκε σ αυτόν δύο φορές πρόστιµο εντός του ίδιου έτους ή τρεις φορές πρόστιµο οποτεδήποτε. Η µίσθωση του θαλάσσιου χώρου από το Ελληνικό ηµόσιο καθώς και η όλη διαδικασία χωροθέτησης, έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των συναρµόδιων Υπουργείων και τοπικών φορέων µε πρόβλεψη µακροχρόνιας ανανέωσής τους. Ως εκ τούτου δεν φαίνεται να προβλέπεται στα µελλοντικά τους σχέδια η χρήση του χώρου από το ηµόσιο. Παρόµοια λύση µίσθωσης δεν έχει ιστορικό προηγούµενο στον Ελλαδικό χώρο. Με την λήξη της περιόδου εκµισθώσεως, συνηθίζεται οι εν λόγω συµβάσεις µίσθωσης µε το Ελληνικό ηµόσιο να ανανεώνονται. Ο Κύριος Ανάδοχος εκτιµά ότι σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου µε το ηµόσιο, οι συνέπειες στη λειτουργία και στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας από τη µετεγκατάσταση κρίνονται αρνητικές. Ωστόσο σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µίσθωσης του θαλάσσιου χώρου µε το ηµόσιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α) προβλέπεται η παραχώρηση από το ηµόσιο παράπλευρου θαλάσσιου χώρου β) η µεταφορά των θαλάσσιων κλωβών και των πλωτών εγκαταστάσεων στον παράπλευρο αυτό χώρο θα γίνει µε πλωτά µέσα χαµηλού κόστους γ) σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την Εταιρία, δύναται να υποβληθεί στις αρµόδιες αρχές µελέτη µετεγκατάστασης, για την οποία προβλέπεται επιδότηση από το ηµόσιο. 19

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΈΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ι ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΙ ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα