Η μουσική των σφαιρών των Πυθαγορείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μουσική των σφαιρών των Πυθαγορείων"

Transcript

1 Η μουσική των σφαιρών των Πυθαγορείων Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής, Διευθυντής Τομέως Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής & Βυζαντινής Μουσικολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η θεωρία για την αρμονία των σφαιρών αποτελεί ένα πυθαγόρειο δόγμα, το οποίο διετυπώθη υπό του ιδίου του Πυθαγόρου. Εικ. 1: Ο φιλόσοφος, πειραματικός φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, μουσικός, ιατρός, σοφός θεωρητικός των αριθμών Πυθαγόρας ο Σάμιος ( π.χ.) Δεδομένου του μυστικιστικού χαρακτήρος της κοινότητος των Πυθαγορείων και του γεγονότος ότι ο Πυθαγόρας και αρκετοί εκ των οπαδών του δεν έχουν αφήσει γραπτά συγγράμματα ή δεν μας διεσώθησαν συγγράμματά των άμεσα, οι πληροφορίες για την θεωρία της αρμονίας των σφαιρών προέρχονται από έμμεσες πηγές. Ως τέτοιες θεωρούνται οι αρχαίοι συγγραφείς ως ο Ιάμβλιχος,

2 Εικόνα 2: Ιάμβλιχος ο Χαλκιδώνιος (3 ος αι. μ.χ.) νεοπλατωνικός φιλόσοφος εκ της Συρίας. ο Πορφύριος και ο Διογένης ο Λαέρτιος. 2

3 Εικόνα 3: Διογένης Λαέρτιος, 3 ος αι. μ.χ., ιστοριογράφος της φιλοσοφίας της αρχαιότητος εκ της πόλεως Λαέρτης της Κιλικίας. Όλοι οι βιογράφοι του φιλοσόφου Πυθαγόρου και οι κατοπινοί φιλόσοφοι και μελετητές, οι οποίοι εις τα έργα των είτε υπονοούν, είτε κάνουν άμεσο λόγο για την αρμονία των σφαιρών, την αντιμετωπίζουν ταυτοχρόνως με πνεύμα παραδοχής ή απορρίψεως. Διαβάζουμε, λοιπόν, ότι ο Πυθαγόρας ανεκάλυψε τις αριθμητικές σχέσεις, οι οποίες εκφράζουν τα μουσικά διαστήματα του τετραχόρδου επάνω εις το μονόχορδο Εικόνα 4: Το μονόχορδο για τη μελέτη των νόμων των χορδών. και επειραματίσθη με την επτάχορδον λύρα. 3

4 Εικόνα 5: Η επτάχορδος λύρα. Επιπλέον, τα ουράνια σώματα είχον προκαλέσει και αυτά την προσοχήν του και εγνώριζε εκ των σπουδών του εις την Αίγυπτον και την Βαβυλώνα ότι εις τους πλανήτες και τα άστρα είχαν αποδοθεί αριθμοί, δηλαδή μια αριθμητική αξία, η ο- ποία παρίστανε κατ αυτούς τις ενδοπλανητικές αποστάσεις. Για τον Πυθαγόρα οι κανονικές κυκλικές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων ηδύναντο να μετρηθούν με ακρίβειαν και εφαίνοντο να κατέχουν μια θεϊκήν ευφυΐα, η οποία τα καθιστούσε ικανά να βρίσκονται σε τροχιά με μία τελεία κανονικότητα. Έχων, λοιπόν, ανακαλύψει ότι η μουσική ήτο επίσης αριθμός (δηλαδή ηδύνατο να εκφρασθεί με αριθμητικές σχέσεις), μπορούσε να υποθέσει ότι τα πάντα εις τον κόσμον ήσαν αριθμός. Έμενε, λοιπόν, να ανακαλύψει την σχέσην ανάμεσα εις την μουσικήν και τον κόσμον: αφού η ουσία των άστρων θεών ήτο ο αριθμός και ο αριθμός ήτο, επίσης, το θεμέλιον της μουσικής, τότε τα άστρα και οι πλανήτες έπρεπε κατά κάποιον τρόπον να είναι μουσικά. 4

5 Εικ. 6: Το χόρδισμα του ουρανίου μονοχόρδου με βάση τις τροχιές των ουρανίων σωμάτων. Οι Ομηρικοί ποιητές είχον προβλέψει την θεωρίαν αυτήν μέχρις ενός σημείου, διότι εις τον ομηρικόν ύμνον εις τον Άρην οι πλανήτες προσφωνούνται ως έν είδος χορωδίας από θεϊκές φωνές και εις τον ύμνον στον Ερμήν παρουσιάζεται η επτάχορδος λύρα. Είναι γνωστόν, επίσης, ότι τον 7 ον αιώνα π.χ. υπήρχε η φήμη ότι ο ποιητής Τέρπανδρος προσέθεσε την εβδόμη χορδήν εις την λύραν θέλων να μιμηθεί την πλα- 5

6 νητικήν μουσικήν. Έτσι, αιώνες πριν τον Πυθαγόρα οι Έλληνες εγνώριζον για την μουσικήν των άστρων θεών. Τελικώς, ίσως η ιδέα της κοσμικής μουσικής ανάγεται εις τον Ορφέα, τον μυθικόν πιστόν εις την δύναμην του αριθμού και της μουσικής. Εικ. 7: Ορφεύς, η κύρια εκπροσώπηση της τραγουδιστικής τέχνης και της λύρας με ιδιαιτέρα σημασία εις την θρησκευτικήν ιστορίαν της Ελλάδος. Ο Πυθαγόρας, όμως, ήτο εκείνος ο οποίος οργάνωσε το εν λόγω σύστημα και του έδωσε μία επιστημονικήν και μυστηριακήν σημασίαν. Όπως γράφει ο Ιάμβλιχος: «Συγκεντρώνων την ακοήν και την σκέψην του, εβύθιζε τον εαυτό του εις τις κινούμενες αρμονίες του κόσμου. Συμφώνως προς αυτόν (τον Πυθαγόρα), μόνον ο ίδιος ηδύνατο να τις ακούσει και να κατανοήσει τις αρμονίες και συμφωνίες των σφαιρών και των ουρανίων σωμάτων. kaˆ to j mὲn ta roij ¹rmÒzeto taàta, aùtõj dὲ táj toà pantõj rmon aj ºkro to sunieˆj táj kaqolikáj tîn sfairîn kaˆ tîn kat' aùt j kinoumšnwn stšrwn rmon aj, Âj ¹m j m¾ koúein di smikròthta táj fúsewj. Πορφύριου Βίος Πυθαγόρα Η παγκόσμιος μουσική ήτο αμέσως πιο υπερβολική και ανωτέρα εκ των θνητών μελωδιών, αποτελουμένη εξ ανομοίων στοιχείων και ποικιλοχρώμων ήχων, οι οποίοι προέρχονται εκ σωμάτων των οποίων η ταχύτης, το μέγεθος και η θέση διαφέρουν κατά πολύ. Τα σώματα αυτά είναι διατεταγμένα το ένα εν σχέσει προς το άλλο βάσει των πλέον μουσικών αναλογιών και παράγουν μία μελωδία, η οποία δονείται δια μέσου της θαυμαστά όμορφης κινήσεως και των μελωδικών συστροφών του ουρανού». 6

7 Ο Πυθαγόρας προσεπάθει να μεταφέρει ορισμένες εντυπώσεις της αρμονίας των σφαιρών εις τους οπαδούς του με το να την μιμείται παίζοντάς την εις την λύρα και τραγουδώντας την. Η ιερά τετρακτύς συμβολικώς παρίσταται με δέκα κουκίδες, οι οποίες έχουν την τριγωνική διάταξη, την οποίαν δείχνει το Σχήμα 1 και ο Πυθαγόρας, ως ο θεός της τετρακτύος, ήτο το μόνον άτομο με σάρκα, το οποίο ηδύνατο να την ακούσει, να την αφουγκρασθεί. Η ικανότης του αυτή απεδείκνυε την θεότητά του εις τα όμματα των οπαδών του. Σχήμα 1: Η τριγωνική δομή των δέκα κουκίδων της ιεράς τετρακτύος. Η τετρακτύς ήτο πρωτίστως τιμωμένη εκ των Πυθαγορείων, διότι περιείχε όλες τις μουσικές συμφωνίες. Πράγματι, Πίνακας Ι: Οι μουσικές συμφωνίες από την τετρακτύν. Σχέση Μουσική συμφωνία 2:1 διά πασών συμφωνία (διάστημα οκτάβας) 3:2 διά πέντε συμφωνία (διάστημα πέμπτης καθαράς) 4:3 διά τεσσάρων συμφωνία (διάστημα τετάρτης καθαράς) 3:1 διά πασών και δια πέντε συμφωνία (διάστημα οκτάβας συν πέμπτης καθαράς) 4:1 δις διαπασών (δύο οκτάβες) Κατά την τελετήν της μυήσεως των Πυθαγορείων οι νεόφυτοι ήσαν υποχρεωμένοι να δίνουν τον περίφημο Πυθαγόρειο όρκο εις την ιεράν τετρακτύν «Οὐ, μὰ τὸν ἁμετέρα ψυχὰ παραδόντα τετρακτύν, παγὰν ἀενάου φύσιος ριζώματ' ἔχουσαν» Οι αρχαίοι βιογράφοι του την εξηγούσαν λέγοντες ότι ο Πυθαγόρας είχε πολύ οξείες αισθήσεις και αυτό ήτο που υπαινίσσοντο τα ποιήματα του Εμπεδοκλέους με την ε- ξύμνησην της διανοίας και της αντιλήψεώς του. 7

8 Εικ. 8: Εμπεδοκλής ( π.χ.), εις εκ των σπουδαιοτέρων αντιπροσώπων της προσωκρατικής ελληνικής φιλοσοφίας. Η μουσική αυτή δεν είναι ακουστή εκ της ανθρωπίνης ακοής, διότι η ψυχική αρμονία των πιστών, σε κανονικές συνθήκες, συντονισμένη με την κοσμική μουσική, έχει διαταραχθεί από την παραμονή της εις ένα σώμα. Με βάσην την Ακουστική για να διαδοθεί ήχος εξ ενός σημείου εις άλλον απαιτείται η παρεμβολή μεταξύ των σημείων ενός υλικού ελαστικού φορέως π.χ. αήρ. Εις το μεσοπλανητικόν διάστημα, όμως, υπάρχει κενόν και εις το κενόν ο ήχος δεν δύναται να διαδοθεί. Άρα, και εις την περίπτωσην κατά την οποίαν οι πλανήτες παρήγαγον μουσικούς ήχους, οι ήχοι αυτοί δεν θα ηδύναντο να διαδοθούν δια μέσου του κενού μέχρι την Γην. Και ο Πλάτων εις τον Τίμαιον αναφέρεται εις την μουσικήν των σφαιρών με έναν ακόμη περισσότερο μυστηριακόν τρόπον. 8

9 Εικ. 9: Πλάτων, σπουδαίος φιλόσοφος και συγγραφεύς των διαλόγων ( π.χ.), ο γνωστότερος μαθητής του Σωκράτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι συμφώνως προς τον Πορφύριον ο Πυθαγόρας εθεώρει τους επτά πλανήτες μαζί με τους απλανείς αστέρες και την αντίχθονα ως τις εννέα Μούσες, την αρμονία όλων των οποίων ωνόμαζε θεά της μνήμης, Μνημοσύνη. Εικ. 10: Οι εννέα μούσες χορεύουν με τον μουσηγέτη Απόλλωνα. Οι οκτώ φθόγγοι της κοσμικής λύρας του Πλάτωνος ακούγονται από τους ε- πτά πλανήτες (συμπεριλαμβανομένου του Ήλιου και της Σελήνης) και από την σφαίραν των απλανών αστέρων. Ο βαρύτερος φθόγγος είναι αυτός του Κρόνου (Υπάτη) και ο οξύτερος αυτός της Σελήνης (νήτη). Μαθητής του Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, εις το βιβλίον του Περί Ουρανού ομιλεί δια την αρμονίαν των σφαιρών και είναι ο πρώτος που την διατυπώνει και την αποδίδει εις τους Πυθαγορείους, απορρίπτοντάς την. 9

10 Εικ. 11: Αριστοτέλης ( π.χ.), μαθητής του Πλάτωνα, σημαντική μορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Συγκεκριμένως, λέγει ότι οι Πυθαγόρειοι υπέθετον ότι τα ουράνια σώματα τραγουδούν την κοσμικήν μουσικήν, διότι θα πρέπει να παράγουν κάποιον ήχον με τις κινήσεις τους εις τον χώρον. Έχοντες τόσο πελώριον μέγεθος οι πλανήτες, έπρεπε να κάνουν κάποιον θόρυβο καθώς κινούνται μέσα εις τον αιθέρα, ο οποίος γεμίζει τον χώρον, όπως ακριβώς τα γήινα σώματα παράγουν δονήσεις καθώς μετακινούνται εις τον αέρα. Οι άνθρωποι δεν ακούν την μουσικήν αυτήν, διότι την έχουν συνηθίσει, όπως οι σιδεράδες έχουν συνηθίσει τον θόρυβον των σφυριών των, τα οποία κτυπούν εις το αμόνι. Ο Αριστοτέλης προσεπάθησε να αντικρούσει την ύπαρξη της αρμονίας των σφαιρών υποστηρίζων ότι, εάν όντως υπήρχε, θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την Γην. Οι αρχαίοι αστρονόμοι, μουσικοί και φιλόσοφοι είχον συσχετίσει τις νότες ή τους δακτυλισμούς της μουσικής τους κλίμακος μετά των επτά πλανητών. Μία τοιαύτη συσχέτιση παρουσιάζεται εις τον πίνακα ΙΙ. 10

11 Πίνακας ΙI: Αντιστοίχιση πλανητών με μουσικά στοιχεία. ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΣΜΟΣ ΝΟΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ α ΣΕΛΗΝΗ ΝΗΤΗ ΡΕ ε ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΑΝΗΤΗ ΝΤΟ η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕ- ΝΩΝ ι ΗΛΙΟΣ ΜΕΣΗ ΛΑ ο ΑΡΗΣ ΛΙΧΑΝΟΣ ΣΟΛ υ ΖΕΥΣ ΠΑΡΥΠΑΤΗ ΦΑ ω ΚΡΟΝΟΣ ΥΠΑΤΗ ΜΙ Όταν ο Πυθαγόρας παρετήρει τον έναστρον ουρανόν του Κρότωνος, ενετόπιζε μίαν κάποια αλληλουχία πλανητών, η οποία αντεστοίχει εις μίαν συγκεκριμένη αλληλουχίαν νοτών της μουσικής κλίμακος, δηλαδή εις μίαν συγκεκριμένη μελωδίαν. Κατ αυτόν τον τρόπον προέκυπτε εκάστη έναστρον νύκτα, κατά την γνώμη μου, η αρμονία των σφαιρών, εκ της οποίας ο Πυθαγόρας εξήγαγε διάφορα α- στρονομικά κ.α. συμπεράσματα. Παράδειγμα: Η αλληλουχία των πλανητών ΣΕΛΗΝΗ-ΚΡΟΝΟΣ-ΕΡΜΗΣ-ΖΕΥΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΡΗΣ κ.λπ. μία έναστρον νύκτα μεταφράζεται μουσικώς, βάσει του Πίνακος ΙΙ, εις την ακόλουθον μουσικήν μελωδίαν: 11

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική.

«Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. «Διαστηµατικά» Εκεί που τα µαθηµατικά συναντούν τη µουσική. Του καθηγητή µουσικής µουσικολόγου Δηµήτρη Γρίβα Web-site: http://users.sch.gr/dgrivas E-mail: dgrivas@sch.gr Τα µαθηµατικά και η µουσική είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κατασκευή: Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 2005-2006 Τόλιας Γιάννης Α1 Λ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Τσαγκογέωργα Περιεχόμενα: Τίτλος Εργασίας Σκοπός Υπόθεση (Περιγραφή Κατασκευής) Ορισμός Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων»

«Σχέση Μαθηµατικών και Μουσικής µέσω Αρχαίων Ελληνικών Kειµένων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 10-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009. ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΕΙΑ: ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ: 1. Ένταση (W/m 2 ) 2. Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου

Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ: 1. Ένταση (W/m 2 ) 2. Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ:. Ένταση (/ ). Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου 0ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Λουτράκι, 9/-//0004 Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου:

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου: -1- Προτού κανείς επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Αριστόξενου, είτε ως προς τη ζωή του, είτε ως προς το έργο του, θα ήταν χρήσιμο να προσέξει ιδιαίτερα και να συγκρατήσει καλά στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πυθαγόρας ο Σάμιος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

Πυθαγόρας ο Σάμιος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Πυθαγόρας ο Σάμιος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Όπως επισημαίνουν οι ιστορικοί Χιού Κέρνυ (Hugh Kearney), Μπακμίνστερ Φούλετ (Βuckminster Fullet), Τζον Στροχμάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Το «Δήλιον πρόβλημα» ή ο διπλασιασμός του κύβου ή η τριχοτόμησις της αρμονίας

Το «Δήλιον πρόβλημα» ή ο διπλασιασμός του κύβου ή η τριχοτόμησις της αρμονίας Το «Δήλιον πρόβλημα» ή ο διπλασιασμός του κύβου ή η τριχοτόμησις της αρμονίας 1. Προλεγόμενα Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ως καθηγητής της Ακουστικής ησχολήθην με τον Πυθαγορισμόν στοχεύων εις την κατανόησιν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου, «Ερευνητικές Εργασίες» Πυθαγόρεια Ταξίδια Συγγραφικές Ομάδες 1η Ομάδα : Κόμης Λουκιανός, Κοψιάς Παντελής, Κράνιας Παναγιώτης, Λιάπης Ιωάννης, Μερκούρης

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κείμενο 1 Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Είναι γνωστό πως στην Αρχαία Ελλάδα γίνονται τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

Πλάτωνας Ένας πολύ γνωστός μας άγνωστος

Πλάτωνας Ένας πολύ γνωστός μας άγνωστος Πλάτωνας Ένας πολύ γνωστός μας άγνωστος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμάημα Φυσικής ΕΚΠΑ Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Αθήνα ή ίσως στην Αίγινα, το 428/427 π.χ. και η οικογένειά του και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13

Ερευνητική εργασία. Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών. Σχολικό έτος 2012 13 Ερευνητική εργασία Ομάδα ερευνητικής εργασίας Α τάξης (τμήμα Α 2 ) ΓΕ.Λ. Προβατά Σερρών Σχολικό έτος 2012 13 2 Ερευνητική ομάδα Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι Μπαϊλγκάμη Ευαγγελία Ντάνη Λαμπρινή Πάντσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεραπευτικές χρήσεις της μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα

Οι θεραπευτικές χρήσεις της μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Οι θεραπευτικές χρήσεις της μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ( Α.Μ. : 24/10 ) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόµενα... 1 2. Εισαγωγή.2 3. Μαθηµατικά και Μουσική: «Η σχέση τους µέσα από το χρόνο»...4 4. Α) Σειρές Fibbonacci και χρυσή αναλογία...17 Β) Η Τριγωνοµετρία στη Μουσική και τους Ήχους.

Διαβάστε περισσότερα

«Τί ἐστιν ὅ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;» Μούσες δια στόματος Σφιγγός προς Οιδίποδα (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 53, 3)

«Τί ἐστιν ὅ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;» Μούσες δια στόματος Σφιγγός προς Οιδίποδα (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 53, 3) «Τί ἐστιν ὅ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;» Μούσες δια στόματος Σφιγγός προς Οιδίποδα (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 3, 53, 3) Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Από τον Μεταβαρόνο Isnogood. 1) Γενικά για τα κύματα. Ένα ορισμός που περιγράφει το κύμα είναι αυτός που λέει ότι κύμα είναι μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Ασττροφυσικής Τμ ημα Φυσικής ΕΚΠΑ Όπως πλέον διαφαίνεται, το μηχανιστικό και υλιστικό κοσμοείδωλο, που θεμελιώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Μεταπτυχιακή εργασία Θέμα: «Παιδεία και Πολιτική στον νεοπλατωνικό Πρόκλο» Επιβλέποντες Καθηγητές: κ. Χρήστος Αθ. Τερέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ Λ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΌΝΟΜΑ: KΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή.... 5 Στοιχεία συγγραφέα.... 7 ΤΑΞΗ Γ Δραστηριότητα 1: Γνωριμία με τον ήχο Ρυθμικές δραστηριότητες... 9 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση 1 Πρόλογος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μια ιστορική αναδρομή Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση Ο Νευτώνειος χρόνος Ο κλασσικός χωρόχρονος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απόψεις που θα εκθέσω σχετικά με το χώρο και το χρόνο πηγάζουν απ την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ε θα πρωτοτυπήσουµε βέβαια διαβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά τη τεράστια συνδροµή της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην εδραίωση του δυτικού πολιτισµού, τις θεωρητικές και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του

ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του ΑΛΚΜΑΙΩΝ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ [Η ΖΩΗ ΤΟΥ] Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και µαθητής του Πυθαγόρα. Η περίοδος της µεγάλης ακµής του συµπίπτει µε το τέλος του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ CD-ROM ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΡΕΛΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα