ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 18ο 5-11/3/2011 Παρασκεσή 11/3/2011 Η νέα μοπθή άμεζηρ πποζθοπάρ πποϊόνηων. Gouponland Ζ πεξηνρή ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ηθάγν, γλσζηή σο Chicagoland νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ επσλπκία Couponland. O ιόγνο είλαη όηη πιένλ ην ηθάγν ζεσξείηαη σο ην θέληξν ησλ εηαηξεηώλ παξνρήο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ πξνζθνξώλ αγνξάο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (oniline coupon companies). Ζ ηάζε απηή είρε μεθηλήζεη αξθεηό ρξόλν πξηλ ε εηαηξεία Groupon αλαδεηρηεί ζε θπξίαξρν ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ Wall Street κεηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο εμαγνξάο ηεο από ηελ Google πνπ έθηαλε ηα 6 δηο δνι. αιιά απνξξίθζεθε από ηνλ ηδξπηή ηεο εηαηξείαο, Andrew Mason. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο NextUp Research ε Groupon ην 2010 θαηέγξαςε ζπλνιηθά έζνδα 870 εθ. δνι. ελώ ε πξννπηηθέο είλαη λα αλέιζεη ζηα 920 εθ. δνι. ην 2011 θαη ζηα 1.9 δηο δνι. ην Ζ δε απόξξηςε ηεο πξόηαζεο ηεο Google ζπλνδεύηεθε από ηελ δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο, ελ κέξεη ζαξθαζηηθή, όηη ελδερνκέλσο ζε κεξηθά ρξόληα ε εηαηξεία ηνπ λα εμαγνξάζεη ηελ Google. Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ε Groupon ήδε έρεη ην 60% ζπλερ. ζει. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ζ λέα κνξθή πξνζθνξάο πξντόλησλ Ζ Virgin Atlantic ζην Chicago Greek style yogurt ζηηο ΖΠΑ Δθδήισζε ζηηο σελ. 1 σελ. 2 σελ. 3 σελ. 1 ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΤ ΙΚΑΓΟ Σελ Κςπιακή 27 Μαπηίος 2010, ζηνλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ηθάγν, εθζεζηαθό ρώξν ηνπ Navy Pier, ζα ιάβεη ρώξα εθδήισζε κε ηίηιν Α Greek Journey in the Windy City. Ζ εθδήισζε ζα δηαξθέζεη πέληε ώξεο (12:00κ.κ.-5:00 κ.κ.) θαη ζα πεξηιακβάλεη πξόγξακκα πξνβνιήο ειιεληθώλ πνιηηηζηηθώλ ζσκαηείσλ ηνπ ηθάγν, κε θνξπθαίν ην Διιεληθό Μνπζείν ηθάγν. Παξάιιεια ζα δηεμάγεηαη γεπζηγλσζία νίλσλ θαη ειαηνιάδνπ, ελώ ζα πξνζθεξζνύλ εδέζκαηα παξαζθεπαζκέλα κε βάζε ειιεληθέο ζπληαγέο. Ο Γήκνο ηνπ ηθάγν, πνπ παξαρώξεζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, έρεη θξνληίζεη γηα ηελ επξεία πξνβνιή ηεο εθδήισζεο ζην ακεξηθαληθό θνηλό θαη ΜΜΔ, νπόηε ην Γεληθό Πξνμελείν ηθάγν πξνζπαζεί λα επηηύρεη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο νκνγέλεηαο, γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα πξνβνιήο ηεο παηξίδνο καο. Παξαθαινύκε ηνπο εηζαγσγείο θαη αληηπξνζώπνπο πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα πξνβιεζνύλ ηα πξντόληα ηνπο ζηελ εθδήισζε, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν καο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθώο.

2 σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ Η ζσέζη ηηρ Virgin American με ηο αεποδπόμιο Ο Ηare ηος Chicago. H αεξνπνξηθή εηαηξεία βξεηαληθώλ ζπκθεξόλησλ Virgin America, ζπγαηξηθή ηεο Virgin Atlantic ηνπ γλσζηνύ επηρεηξεκαηία David Branson, αλαθνίλσζε ηελ έληαμε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ ηθάγν O Hare ζηνπο πξννξηζκνύο ηεο. Ζ αλαθνίλσζε κάιηζηα αλέθεξε όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε έλαξμε απ επζείαο πηήζεσλ από ην ηθάγν γηα αλ Φξαλζίζθν, κε ρακειό λαύιν (ε αξρηθή πξνζθνξά κέζσ ηεο Groupon.com είλαη 128 δνι. κε επηζηξνθή). Ζ έλαξμε ησλ πηήζεσλ ζα γίλεη ζηηο 25 Ματνπ η.ε. θαη ζα αθνινπζήζεη θαη ε απ επζείαο ζύλδεζε κε ην Λνο Άληειεο σο κέξνο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο λα επηθεληξώζεη αξθεηέο από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζην αεξνδξόκην ηνπ ηθάγν. Ζ Virgin Atlantic πξνζπαζεί λα επσθειεζεί από ηελ δηαξθώο απμαλόκελε ηάζε ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ λα απεμαξηεζνύλ από ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ πώιεζεο εηζηηεξίσλ ζην δηαδίθηπν (expedia, chepair, airtickets θ.α.) πξνζπαζώληαο ηνύην λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. Ζ Virgin ζε αληίζεζε κε ηελ American Airlines θαη ηελ United πνπ ήδε απέθιεηζαλ ηελ πώιεζε εηζηηεξίσλ ηνπο από ηελ Δxpedia θαηαξρήλ, πξνσζεί ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηώζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, θαζώο εδώ θαη ηέζζεξα ρξόληα δπζθνιεύεηαη λα πξνσζήζεη ηηο ππεξεζίεο ζηελ πιένλ αληαγσληζηηθή αεξνπνξηθή αγνξά δηεζλώο. Ζ εηαηξεία πξνζπαζεί από ην 2008 λα κεηαθέξεη ππεξεζίεο ηεο ζην ηθάγν, αιιά κόιηο πξόζθαηα κεηά από ζπκθσλία κε ηνλ Γήκν ηθάγν γηα ηελ εμαζθάιηζε θνξνινγηθώλ εθπηώζεσλ θαη εηδηθώλ ηειώλ ρξήζεσο απεθάζηζε λα αλαθνηλώζεη ηελ έιεπζή ηεο ζην δεύηεξν πην πνιπζύρλαζην αεξνδξόκην ησλ ΖΠΑ. Μάιηζηα ν Γήκαξρνο Daley έρνληαο απνγνεηεπηεί από ηελ ζηάζε θπξίσο ηεο United, ε νπνία έρεη σο έδξα ηεο ην αεξνδξόκην ηνπ ηθάγν, ζπκθώλεζε κε ηελ Virgin γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο θαη ζηελ επέλδπζε επέθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη θαηαζθεπήο ηνπ ηέηαξηνπ αεξνδηαδξόκνπ πάξα ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ ησλ ΖΠΑ. Ζ Γήκνο ζέιεη λα αξρίζεη άκεζα ηηο εξγαζίεο πνπ έλεθα θαη δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ έρνπλ θαζπζηεξήζεη δύν ρξόληα, γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ ζπλνιηθά ζα θνζηίζεη 3.4 δηο δνι. παξά ηελ αληίδξαζε ηεο United θαη ηεο American Airlines πνπ πξνηείλνπλ ηελ πξνζσξηλή αλαβνιή ηνπ ζρεδίνπ κέρξη λα αλαθάκςεη ε αγνξά νπζηαζηηθά. Ο λπλ Γήκαξρνο ηνπ ηθάγν, ζεσξεί όηη νηαδήπνηε άιιε αλαβνιή ηνπ έξγνπ ζα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή απαμίσζε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ππεξθεξαζκό ηνπ από αεξνδξόκηα άιισλ πόιεσλ ησλ ΖΠΑ.

3 Σεύχος 18ο 5-11/3/2011 σελ. 3 Η επωνςμία Greek Yogurt και η αγοπά γιαούπηηρ ζηιρ ΗΠΑ. ε αγνξά γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ έρεη ζεκαληηθά εμειηρηεί κε ξπζκνύο αληίζηνηρνπο ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ, σζηόζν ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηέξξεπζε, πνηέ άιινηε ηα πξντόληα γηανύξηεο δελ γλώξηζαλ ηόζν κεγάιε εμέιημε ζε ηόζν κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Μεηαμύ ησλ εηώλ ε αύμεζε θαηαλάισζεο γηανύξηεο έρεη μεπεξάζεη ην 72% αγγίδνληαο ηα 6 δηο δνι. Σν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνίεζε ηελ θαηαλάισζε, εθηόο από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε πην πγηεηλή δηαηξνθή, ήηαλ ηα πξντόληα γηανύξηεο πνπ ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξόπνο παξαζθεπήο ηνπο ηα εληάζζνπλ ζηελ λενπαγή πιένλ θαηεγνξία ησλ Greek Style Yogurt θαη πξνσζνύληαη κε απηήλ ηελ νλνκαζία σο βαζηθό ππόηηηιν ηεο νλνκαζίαο ηεο εηαηξείαο ή ηνπ brand name ηνπ θάζε πξντόληνο. Ζ πξώηε θνξά πνπ πξνσζήζεθε ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ πξντόλ κε ηελ εηδηθή νλνκαζία Greek Style ήηαλ ην 1998 όηαλ ε εηαηξεία FAGE άξρηζε λα εμάγεη ην πξντόλ TOTAL. Ζ επηηπρία ήξζε άκεζα, ρσξίο νπζηαζηηθή δηαθεκηζηηθή πξνώζεζε ηνπ πξντόληνο, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηελ εηαηξεία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο γηανύξηεο ζηελ Νέα Τόξθε. Ζ ζπλνιηθή επέλδπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ύςνπο 100 εθ. δνι., νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο πνπ ελζσκάησζε πςειή ηερλνινγία, θαηλνηόκεο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαη ειεθηξνληθό απηνκαηηζκό, πνπ θαηέζηεζαλ ην εξγνζηάζην πξόηππν ζηε ζπλέρεηα γηα πνιιέο εηαηξείεο πνπ εηζήιζαλ ζηνλ αληαγσληζκό. Ζ βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ ζηηο ΖΠΑ πεξηιακβάλεη εηαηξείεο νη νπνίεο ζπλνιηθά παξνπζηάδνπλ έζνδα 110 δηο δνι. ην 2010 (Hoover s Inc.). Οη κεγαιύηεξεο εηαηξείεο είλαη : Dean Foods, Dairy Farmers of America, Land O Lakes θαη Danone (κε έδξα ηε Γαιιία). Ζ βηνκεραλία έρεη ζηνηρεία πςειήο ζπγθέληξσζεο θαζώο νη 50 κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο επηκεηξνύλ 75% ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αγνξάο. Οη κεγαιύηεξνη ηνκείο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ επηκεξίδνληαη σο εμήο : γάια 35%, ηπξί 36%, δηάθνξα πξντόληα κε βάζε ην γάια (ζε ξεπζηή ή ζηέξεα κνξθή) 15%, παγσηά θαη παγσκέλα γιπθά 10%, βνύηπξν 5%. Σα πξντόληα γάιαθηνο πεξηιακβάλνπλ πξντόληα βνπηύξνπ, θξέκα, cottage cheese, γηανύξηε, ππνθαηάζηαηα γάιαθηνο (όπσο γάια ζόγηαο). Οη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο εμεηδηθεύνληαη κόλνλ ζε κηα θαηεγνξία από ηεο πξναλαθεξζείζεο θαη επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ θαη δηαθνξεηηθά πξντόληα ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο. ζπλερ. ει 5

4 σελ. 4 Σεύχος 18ο 5-11/3/2011 Γενικό Πποξενείο ικάγο Γπαθείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέζεων 211 E. Ontario, suite 505, Chicago, Σηλέθωνο : , fax : ζπλέρ. από ζει. 1 κηα δηαξθώο δηεπξπλόκελεο αγνξάο πνπ αθνινπζεί θαηά πόδαο ηηο εμειίμεηο ηνπ social networking, θαζώο ην 80% ησλ δηαθεκίζεσλ ησλ εηαηξεηώλ απηώλ πξνσζνύληαη κέζσ απηώλ ησλ δηαύισλ. Οη δέθα κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ είλαη : Groupon, LivingSocial, Daily Dealster, Eversave, SocialBuy, KGBdeals, Angie s List, BuyWithme, HomeRun θαη Tippr. Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσμούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηαγωνιζηική και σποζτόμενη αγορά. Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αιηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ. Ο αξηζκόο ησλ ινηπώλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ επηκεξίδεηαη αλά πόιε ησλ ΖΠΑ σο αθνινύζσο : Chicago 43, New York 37, San Francisco 33, Los Angeles 31, San Diego 31, Atlanta 25, Philadelphia 21, Austin (Σέμαο) 20, Denver 20, Washington DC 22. ύκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ην ηθάγν ζεσξείηαη ηδαληθή πόιε γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνύλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηε- ρλνινγηθή πξόνδν, θαζώο καδί κε ηελ California ζπγθεληξώλνπλ ηνπ πεξηζζόηεξνπο επηζηήκνλεο, αλαινγηθά, πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή (technology & digital talent). Ζ πξαθηηθή ησλ εηαηξεηώλ απηώλ είλαη ε πξνώζεζε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, πξνζθνξώλ πνπ δηαξθνύλ κεξηθέο ώξεο θαη νη νπνίεο αθνξνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθό θόζηνο από ηα θαζ απηό ζεκεία πσιήζεσο. Ζ πξνώζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ παξέρεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηνρεπκέλεο πξνβνιήο θαη κεηώλεη ην θόζηνο παξνρήο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ην πξντόλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθό θνππόλη πξνζθνξάο πνπ πξνζέθεξε ε Groupon νλνκαζηηθήο αμίαο 10 δνι. είρε πξαγκαηηθή αμία 20 δνι. όηαλ εμαξγπξσλόηαλ ζηα θαηαζηήκαηα Barnes & Noble (βηβιία, CD θ.α.). Δληόο 4 εκεξώλ πσιήζεθαλ ηέηνηα θνππόληα πνπ απέθεξαλ 7 εθ. δνι., έζνδα ηα νπνία επηκεξίζηεθαλ κεηαμύ ησλ δπν εηαηξεηώλ. Καζώο νη εηδηθνί εληάζζνπλ ηηο εηαηξείεο απηέο ζε εθείλεο πνπ πξνσζνύλ ην performance marketing, ην Illinois έρεη λα πξνβάιεη ηε ιεηηνπξγία 9000 ηέηνησλ εηαηξεηώλ πνπ απνθέξνπλ 610 εθ. δνι. έζνδα εηεζίσο ζύκθσλα κε ηελ Performance Marketing Association. πλεπώο δελ είλαη δηόινπ ζπγθπξηαθό ην γεγνλόο ηεο αλάπηπμεο απηώλ ησλ εηαηξεηώλ coupon.net ζηελ πόιε ηνπ ηθάγν, θαζώο ηειηθά απηό πνπ αλαδεηθλύεηαη είλαη ε πξνβνιή ησλ πξντόλησλ κέζσ ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαύισλ θαη ε άκεζε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, μεπεξλώληαο αθόκα θαη ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο marketing, αλαθνξηθά κε ην branding πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο πσιήζεσο ησλ πξντόλησλ.

5 ζπλερ. Από ζει. 4 Σεύχος 18ο 5-11/3/2011 Ίζσο δίδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε εμαηξεηηθή δπλαηόηεηα πξνώζεζεο ζηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ δελ έρνπλ βξεη αθόκα ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά ησλ ζέζεσλ πώιεζεο ησλ ππεξαγνξώλ, αιιά κπνξνύλ λα πξνσζεζνύλ κνλάρα κε ηελ ρξήζε απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ θαη ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά κέζσ άιισλ ζεκείσλ πώιεζεο πνπ δελ απαηηνύλ πςειό θόζηνο γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά. Ζ Groupon κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 εμππεξεηνύζε 150 δηαθνξεηηθέο αγνξέο ζηελ Δπξώπε, Αζία, Β. θαη Ν. Ακεξηθή έρνληαο ζπλνιηθά θαηαγξάςεη 35 εθ. ρξήζηεο. Ζ καδηθή ρξήζε ησλ θνππνληώλ κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα έρεη θαη νξηζκέλα αξλεηηθά απνηειέζκαηα όπσο ζπλέβε κε ηελ πξνζθνξά εληόο ησλ ΖΠΑ εθπησηηθνύ θνππνληνύ ηεο εηαηξείαο ελδπκάησλ GAP ην νπνίν ηειηθά α- γόξαζαλ ρξήζηεο, νη νπνίνη δεκηνύξγεζαλ έζνδα 11 εθ. δνι. ηα νπνία επηκεξίζηεθαλ ζην ήκηζπ κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ. Ωζηόζν ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε κεξηθά κηθξά θαηαζηήκαηα ηεο GAP παξαηεξήζεθε ζπκθόξεζε ησλ θαηαλαισηώλ πνπ έζπεπζαλ κε ην εθπησηηθό θνππόλη λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξντόληα πνπ ήζειαλ. Ζ αλακθηζβήηεηε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο όκσο μεπεξλά ηελ όπνηα παξνδηθή δπζθνιία εθαξκνγήο ηεο θαηαλαισηηθήο λννηξνπίαο κε ηα λέα δεδνκέλα. πλερ. Από ζει. 3 Ζ εηαηξεία Dairy Farmers of America, ε κεγαιύηεξε εηαηξεία παξαγσγήο γάιαθηνο, νξγαλσκέλε κάιηζηα ζε ζπλεηαηξηζηηθή βάζε, πεξηιακβάλεη κέιε-παξαγσγηθέο κνλάδεο ζε 48 Πνιηηείεο. Σν 1993 ην FDA (Food & Drug Administration) επηζήκσο ελέθξηλε ηε ρξήζε γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ νξκνλώλ γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο αγειάδαο (bovine growth hormone). Δθηηκάηαη όηη ζην δηάζηεκα ε εηήζηα παξαγσγή γάιαθηνο αλά αγειάδα ζηηο ΖΠΑ απμήζεθε 15% ζε πεξίπνπ pounds (1 kg =2.226 pound). Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ην 2009 έθηαζε ηα 190 δηο pounds παξόηη ν αξηζκόο ησλ αγειάδσλ παξέκεηλε ζηαζεξόο. Ζ αγνξά γηανύξηεο είλαη πιένλ ε ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελε αγνξά ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο θαη ζπλαγσλίδεηαη γηα ηελ πξώηε ζέζε ζηελ επξύηεξε αγνξά ηξνθίκσλ κε ηα πξντόληα δπκαξηθώλ θαη θαθέ. Μάιηζηα θαηά ηα έηε ε αύμεζε ηνπ θιάδνπ πσιήζεσλ θαη εζόδσλ αλά κνλάδα πξντόληνο ήηαλ σο αθνινύζσο : Δίδνο πξντόληνο Αύμεζε εζόδσλ αλά κνλάδα Αύμεζε πσιήζεσλ αλά κνλάδα πξντόληνο (δνι.) % πξντόληνο % Γηανύξηη Επκαξηθά Καθέο Δκθηαισκέλν λεξό 11 3 Hair Conditioner 10 5 Ζ ΠΛΖΡΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑΟΤΡΣΖ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΑΝΖΡΣΖΜΔΝΖ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΔΡΔΒΑΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέυωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Δνημεπωηικό Γεληίο E-News Letter Σεύσορ 26ο 11-17/2/2012 Παπαζκεςή 17/2/2012 Αύξηζη παπαγωγήρ κονιάκ ζηην Απμενία. Ζ παξαγσγή θνληάθ ζηελ Αξκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημεπωηικό Δεληίο E-News Letter Τεύσορ 23ο 21-27/1/2012 Παπαζκεςή 27/1/2012 Επιπηώζειρ ζηην Απμενία από ενδεσόμενο πολεμικήρ εμπλοκήρ Ιπάν. Η επίζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα