ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Α. Γ/ΝΗ Δ.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α Ραρ. Γ/λζε : Θαξ. Πεξβίαο 10 Ραρ. Θψδηθαο : Αζήλα Ξιεξνθνξίεο : Κηραειίδνπ Δ. : Κειαλίηνπ Αηθ. : Βεληδέινπ Δ. : Γξνζνπνχινπ Πη. : Λαζνπνχινπ Σ. Ρειέθσλν : ,406, 422,451,772 FAX : ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πέκπηνπ, έθηνπ, έβδνκνπ, έλαηνπ θαη δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ λόκνπ 4211/2013 (ΦΔΚ 256/Α ) «Κύξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ αλαγθώλ ηεο Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα Α.Δ.»» ΥΔΣ: Ζ αξηζ. ΓΔΦΘΓ ΔΜ 2012/ ΔΓΝ Παο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ πέκπηνπ, έθηνπ, έβδνκνπ, έλαηνπ θαη δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ λφκνπ 4211/2013 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο θαη έιαβε αξηζκφ ΦΔΘ 256/Α, γλσξίδνληαο ζαο ηα αθφινπζα: Α. Άξζξν πέκπην - Φνξνινγεηέα αμία επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/2001 (Φ.Δ.Θ. 265 Α ) πνπ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. Δηδηθφηεξα, ηξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξχηεηά ηνπο θαη παχεη πιένλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε «πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία». Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, αλά θαηεγνξία ακαμψκαηνο, θαζψο θαη αλά εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ψζηε λα ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε κε δπλακηθφ ηξφπν, νη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο. Δπίζεο, απνθηά νπζηαζηηθή βαξχηεηα ην θξηηήξην ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ζηε ζπλνιηθή απνκείσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, ε νπνία, κεηά ηελ απνκείσζε αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ακάμσκα, κεηψλεηαη πεξαηηέξσ πνζνζηηαία κε ρξήζε ζπληειεζηή 0,30 γηα θάζε 500 επηπιένλ ρηιηφκεηξα πνπ έρνπλ δηαλπζεί απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν ησλ ρικ. 1

2 Ρέινο, απαιείθεηαη ην δεχηεξν εδάθην, ηεο πεξίπησζεο β, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, ψζηε λα κελ ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε «ε πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία» ζηε δηακφξθσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαηλνχξγησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά εηδηθά ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη γηα ηνλ αληηθεηκεληθφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε ηίζεηαη ζε ηζρχ έλα κήλα κεηά απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, ήηνη απφ 28/12/13 θαη πεξαηηέξσ νδεγίεο ζα δνζνχλ κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Β. Άξζξν έθην - Δηδηθόο Φόξνο Πνιπηειείαο α) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/2010 (ΦΔΘ 40/Α), πνπ αθνξά ζηε κε επηβνιή θφξνπ πνιπηειείαο ζε θνηλνηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ήηνη ζηηο 4/3/2010. Ζ δηαπίζησζε ηεο εκεξνκελίαο ηαμηλφκεζεο ζε άιιν θ-κ πξηλ απφ ηηο 4/3/2010, επλφεην είλαη φηη ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Πηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ICISnet ν θσδηθφο αηέιεηαο: V23 Kνηλνηηθά απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηηο 4/3/2010. Φφξνο Ξνιπηειείαο δελ επηβάιιεηαη (λ. 3833/10 αξζ. 17). ΦΞΑ δελ ππνινγίδεηαη. β) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/2010, εμαηξέζεηο απηνθηλήησλ απφ θφξν πνιπηειείαο πξνζηίζεληαη ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο, έξεπλαο θαη εμέιημεο, ην νπνίν επηβαξχλεη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο, κε απνηέιεζκα, νρήκαηα ειεθηξνθίλεηα, θαηά ηα ινηπά φκνηα κε κε ειεθηξνθίλεηα λα επηβαξχλνληαη κε θφξν πνιπηειείαο. γ) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/10, φπσο ηζρχεη, κε ηελ πξνζζήθε ζηελ νπζία ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 71.04, πξνο άξζε νηαδήπνηε αζάθεηαο σο πξνο ηελ επηβνιή ή κε θφξνπ πνιπηειείαο ζηηο ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, ζηηο νπνίεο θαη επηβάιιεηαη θφξνο πνιπηειείαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ ξπζκίζεηο θαηαιακβάλνπλ απηνθίλεηα θαη ινηπά εηζαγφκελα είδε (πέηξεο ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο) γηα ηα νπνία ηα παξαζηαηηθά γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ αλαινγνπζψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο δηάηαμεο, δειαδή απφ Γ. Άξζξν έβδνκν- Καηάξγεζε Δηζθνξάο Σξαπέδεο θαη Φόξνπ ππέξ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ Κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε εηζθνξά ηξαπέδεο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.25323/ (ΦΔΘ 494/Β/60) Θ..Α. ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 64 ηνπ λ.1249/1982 (ΦΔΘ 43/Α), ζε πνζνζηφ 0,15% ζηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο εκπνξεχκαηα, θαηαξγείηαη απφ ηελ

3 Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ν θφξνο ππέξ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.3883/1958 (ΦΔΘ 181/Α) ζε πνζνζηφ 0,5% ζηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο εκπνξεχκαηα, θαηαξγείηαη απφ ηελ Γ. Άξζξν έλαην Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.2960/2001 ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό έιεγρν εηζξνώλ-εθξνώλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ δηεξρόκελσλ πινίσλ α) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2960/2001 «Δζληθφο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο», σο πξνο ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν πξνζεζκία. Δηδηθφηεξα, ε πξνζεζκία ησλ 24 σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, transit δηεξρφκελσλ πινίσλ, πνπ απνπιένπλ ρσξίο λα ειεπζεξνθνηλσλήζνπλ, εληφο ηεο νπνίαο ν πινίαξρνο δελ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη δεισηηθφ θνξηίνπ, κεηαβάιιεηαη ζε 48 ψξεο. β) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 33 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο» φπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ, ζηα νπνία ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θνξνινγηθφο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, γηα ηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζηηο νπνίεο απνηακηεχνληαη ελεξγεηαθά πξντφληα ηνπ άξζξνπ 73, κε εμαίξεζε ηα πγξαέξηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ, ηδ θαη ηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζέκαηα εγθαηάζηαζεο ησλ ελ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ ηρλεζέηεζεο, θαζψο θαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ αλά είδνο θαπζίκνπ, ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. γ) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο ΔΓΝ, αληηθαζίζηαηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2960/2001, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ, ζηα νπνία ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θνξνινγηθφο ειεθηξνληθφο κεραληζκφο, εγθαζίζηαληαη ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 73, εθηφο ησλ πγξαεξίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ, ηδ θαη ηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δ. Άξζξν δέθαην ηξίην Σέινο Παξακνλήο θαη Πιόσλ (Σ.Π.Π.) πινίσλ αλαςπρήο θαη κηθξώλ ζθαθώλ Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ, ζεζπίδεηαη εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ νλνκαζία «Ρέινο Ξαξακνλήο θαη Ξιφσλ» ην νπνίν βαξχλεη φια ηα πινία αλαςπρήο, ηδησηηθά θαη επαγγεικαηηθά, ηα κεραλνθίλεηα κηθξά ζθάθε νιηθνχ κήθνπο επηά κέηξσλ θαη άλσ θαη ηα ηνπξηζηηθά εκεξφπινηα νιηθνχ κήθνπο επηά κέηξσλ θαη άλσ. Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5ββ. νξίδεηαη πσο ε πιεξσκή ηνπ Ρ.Ξ.Ξ. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ελαιιαθηηθά γηα ηα πινία ή ηα κηθξά ζθάθε ππφ ζεκαία ρψξαο εθηφο ηεο Δ.Δ., πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζηελ Ρεισλεηαθή Αξρή ε νπνία εθδίδεη ην Γειηίν θίλεζεο (Transit Log). Υο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο, νξίδεηαη κε ηελ παξάγξαθν 9, ε Ν ηξφπνο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ Ρ.Ξ.Ξ. θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ 3

4 εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Λαπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Κ.ΝΗΥΩΡΙΣΗ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Ρεισλεηαθέο Ξεξηθέξεηεο (γηα ελεκέξσζε ησλ Ρεισλείσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο) 2. Ρεισλεία Α, Β & Γ ηάμεο 3. Γ/λζε Ξ.Π.Ρ. 4. Γηεχζπλζε Ρειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Ινηπνί Απνδέθηεο Ξίλαθα Γ (ε ππ αξηζκ /1276/0006γ/ Γ..Ν.Ν.) 2. ΠΓΝΔ Θεληξηθή πεξεζία 3. Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ΠΓΝΔ 4. Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο α) Γ/λζε Δπηζεψξεζεο πεξεζηψλ β) Γ/λζε Ξξνζσπηθνχ Δπηζεψξεζεο γ) Γ/λζε Δπνπηείαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 5. Ξεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Νηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο 6. Γελ. Γξακ. Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο- 7. Κνλάδα Δπηζηεκνληθήο Ρεθκεξίσζεο & Αλάιπζεο (Κ.Δ.Ρ.Α.) 8. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο 9. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ θαη Βξαρπρξφλησλ Γεηθηψλ Ξεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ ΞΔΗΟΑΗΑΠ 10. ΓΔΛΗΘΝ ΣΖΚΔΗΝ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ Γ/λζε Ξεηξνρεκηθψλ Ρκήκα Θαπζίκσλ 11. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ Γ/λζε Ξεηξειατθήο Ξνιηηηθήο Κεζνγείσλ 119, 10192, Αζήλα 12. ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ- Γ/λζε Κεηξνινγίαο Ξιαηεία Θάληγγνο Ρ.Θ Αζήλα 13. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ, ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & ΓΗΘΡΥΛ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξψλ Γ/λζε Δπηβαηηθψλ Κεηαθνξψλ 14. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ 15. ΞΝΟΓΔΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΑΗΓΑΗΝ 16. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο, Ρζακαδνχ 38 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 17. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζήλαο - Ξεηξαηά, Ρζακαδνχ 38 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο, Θνπληνπξηψηνπ 13 - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 19. Ξαλειιαδηθή Έλσζε Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ (Ξ.Δ.Δ.Α.), Αθαδεκίαο 41, Αζήλα 20. Πχλδεζκνο Δηζαγνκέλσλ Κεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ & Αληαιιαθηηθψλ Θεζ/θεο Βάθρνπ 5, Θεζ/θε 21. Πχλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ - Ιεσθ. Θεθηζίαο 294, Σαιάλδξη 22. Πχλδεζκνο Δκπφξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο - Δι. Βεληδέινπ 248, Θαιιηζέα 23. Ξ.Ν.Δ.Κ.Α.Α., Θαζζάλδξαο 15, Αζήλα 24. Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία ΡΑΜΗ θαη Αγνξαίσλ- Ξεηξαηψο 4, , Αζήλα 25. Π.Δ.Θ.Α.ΞΙ.Α.Π.- Ξ.Δ.Δ..- Πχλδεζκνο Διιήλσλ Θαηαζθεπαζηψλ Ξνιπεζηεξηθψλ θαη άιισλ Πθαθψλ-Ξαξειθφκελσλ, Δμαξηεκάησλ, Δκπφξσλ θαη πεξεζηψλ Ιεσθφξνο Δηξήλεο 55, Ρ.Θ Λ.Φάιεξν 5

6 26. Πσκαηείν Ηδηνθηεηψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πθαθψλ άλεπ πιεξψκαηνο Καξ.Αιίκνπ Ρ.Θ Άιηκνο 27. Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 28. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 29. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Ρζηκηζθή 29, Θεζ/λίθε) 30. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Ινπδνβίθνπ 1 Ξι. Νδεζζνχ, Ξεηξαηάο) 31. Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο Πεπηεκβξίνπ 36, ΡΘ 10432, Αζήλα 32. Γ.Π.Δ.Β.Δ.Δ. Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Θαπνδηζηξίνπ 24, Αζήλα) 33. Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Κεηξνπφιεσο 42, Αζήλα) 34. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 35. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, Θεζζαινλίθε) 36. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Θαξαΐζθνπ 111, Ξεηξαηάο) 37. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Θαξαΐζθνπ 82, Ξεηξαηάο) 38. Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ Π.Δ.Β. (Μελνθψληνο 5, Αζήλα) 39. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Ξεηξαηά (Ακεξηθήο 10, Αζήλα) 40. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Ξι. Κνξηρφβνπ 1, Θεζ/λίθε) 41. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Θεληξ. Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, Βφινο) 42. Πχλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Κ.Αληχπα 2, Ιάξηζα) 43. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ (Αγ. Πνθίαο 21 & Θφλδξνπ 3, Λ. Τπρηθφ) 44. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ρξνθίκσλ (Ξι. Θεάηξνπ 24, Αζήλα) 45. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Θαπλνβηνκεραληψλ (Ξαλεπηζηεκίνπ 6, Αζήλα) 46. Δ.Π.Θ.Δ.Δ. (Θνλίηζεο 3-5, Καξνχζη) 47. Γηεζλήο Λαπηηθή Έλσζε (Θνινθνηξψλε 99, Ξεηξαηάο) 48. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Αθηή Κηανχιε 85, Ξεηξαηάο) 49. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ (Αθηή Κηανχιε 17-19, Ξεηξαηάο) 50. Πχιινγνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ Θεζ/θεο (Βεληδέινπ 4, Θεζ/θε) 51. Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Δθνδηαζηψλ Ξινίσλ (Ινπδνβίθνπ 1, Ξεηξαηάο) 52. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Θξαηίλνπ 11 Δληαχζα 53. Διιεληθά Ξεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνχ & Δκπνξίαο Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξαξαγσγήο Ρκήκα Ξξνδηαγξαθψλ θαη Πρέζεσλ κε ην Γεκφζην Σεηκάξξαο 8Α, ΡΘ ΚΑΟΝΠΗ 54. MOTOR OIL (ΔΙΙΑΠ) Α.Δ. α) ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ. β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Καξνχζη. 55. ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ: - ΔΡΔΘΑ Α.Δ., Ι. Γεκνθξαηίαο 142, ΞΔΟΑΚΑ - ΘΚΝΗL A.E., Θεθηζίαο 98, ΑΘΖΛΑ - EL PETROL Α.Δ., Ι. Γεκνθξαηίαο 194, ΞΔΟΑΚΑ - AEGEAN OIL Α.Δ., Ιεσθ. Σαηδεθπξηαθνχ 42, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΑΟΓΥ Α.Δ., Δλνξία Σξηζηνχ, ΘΑΙΚΛΝΠ - SILK OIL Α.Δ., Φίισλνο 131, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΘΑΝΗL Α.Δ., Θακαξηψηηζζα Πακνζξάθεο, ΠΑΚΝΘΟΑΘΖ - CYCLON A.E., Θεθηζίαο 10-12, ΚΑΟΝΠΗ - SEKA A.E., Αθηή Κηανχιε 53-55, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - SEKAVIN A.E., Αθηή Κηανχιε 53-55, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΒΗΡΝΚΗΛΑ Α.Δ., Ρ.Θ.220, Ησλία ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - MED OIL A.E., Καηάλδξνπ 19, ΑΘΖΛΑ 6

7 - ΠΑΛΝΗΙ Α.Δ., Γνξπιαίνπ 6, Ξι. Καβίιε ΑΘΖΛΑ - ΓΗΑΞΔΚΞ Α.Δ., Θεθηζνχ 96, ΑΗΓΑΙΔΥ - CENTROGAZ, 5Ν ρικ. Θαξδίηζαο Αγξηλίνπ, ΘΑΟΓΗΡΠΑ - RODOGAZ Α.Δ. Θαλακάη ΟΝΓΝΠ - ΒΗΑΘΔΙ ΑΒΔΔ, Ξαηξφθινπ 5, ΙΑΚΗΑ - ΚΞΔΡΝΘΑΡ Α.Δ., Ρξαπεδνχληνο 1, - ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ - DIMOIL A.E., Θεξηαλφ Ξαηξψλ, ΞΑΡΟΑ - ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ΞΟΔΒΔΕΑΠ - ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖ Α.Δ., Ιεσθ. ΛΑΡΝ θαη Γηπιηζηεξίσλ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ - ΑΡΙΑΛΡΗΠ Α.Δ., Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ΘΑΒΑΙΑΠ - ΔΠΣΑ Α.Δ., Ξαξαιία Αζπξνπχξγνπ, ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ 56. ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΒΗΝΘΑΠΗΚΥΛ - ΒΗΝΛΡΖΕΔΙ Δ.Ξ.Δ. αληίθιεηνο θ. Πηπιηαλφο Γνπληψηεο Ρ.Θ. 355 ΔΙ.ΡΑ Ιαγθαδά, Άζζεξνο Θεζζαινλίθεο, ΙΑΓΘΑΓΑΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ - ΔΘΘΝΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΙΥΠΡΖΟΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Γεκήηξηνο Ξέηζαο, Κεξαξρίαο Πεξξψλ 50, ΘΝΚΝΡΖΛΖ - BIOENERGIA Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Διέλε Ξαπαλησλίνπ, ΒΗ.ΞΑ. Ιάθθσκα Σαιθηδηθήο ΡΘ 53, ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ - ΞΑΙΝΠ Λ. ΞΔΡΡΑΠ Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνο θ. Ξαξαζθεπάο Ξ. Ξέηηαο, Οήγα Φεξαίνπ 131, ΞΑΡΟΑ - AGROINVEST S.A. αληίθιεηνο θ. Αξγχξηνο Φαββαηάο, Αριάδη Φζηψηηδαο, ΦΘΗΥΡΗΓΑ - ΡΔΦΙΝΟΠ ΠΚΒΝΙΥΛ ΘΑΗ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΔΞΔ αληίθιεηνο θ. Ησάλλεο Αγηνκπξγηαλλάθεο, Αγακέκλσλνο 48, ΑΣΑΟΛΔΠ ΑΡΡΗΘΖΠ - ΟΔΒΝΦΙ ΒΗΝΘΑΠΗΚΑ ΑΔ αληίθιεηνο θ. Σξήζηνο Θ. Αλδξνπηζφπνπινο, Θαπνδηζηξίνπ 5, ΒΑΟΖ ΑΡΡΗΘΖΠ - MIL OIL HELLAS Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Ληθφιανο Ρζαγθαιίδεο, Ησάλλε Ρζαινπρίδε 4, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - ΘΑΡΝΦΙ Α.Δ.Β.Δ. αληίθιεηνο θα Δπαγγειία Κπέζηνπ (Γηθεγνξηθφ γξαθείν Αι. Ιπθνπξέδνπ) Γεκνθξίηνπ 19, ΑΘΖΛΑ - NEW ENERGY SA. αληίθιεηνο θ. Νδπζζέαο Γαβξαλίδεο, Ξαξαιίκλην, ΠΔΟΟΔΠ - STAFF COLOUR ENERGY Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνο θα. Οψκληνπ Βαζηιηθή, Ζξαθιείηνπ 75, ΙΑΟΗΠΑ - ΔΙ.ΒΗ Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνη θ. Κηραήι Καξνπιάθεο θαη θ. Πηέθαλνο Εαθεηξηάδεο Πηαπξνρψξη ΘΗΙΘΗΠ - ΔΙ.ΞΔ. Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Θσλζηαληίλνο Ξαλάο, Σεηκάξξαο 8Α, ΚΑΟΝΠΗ - BIODIESEL AE θαη ΔΞΗΙΔΘΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ αληίθιεηνο ησλ εηαηξεηψλ θ. Δπξππίδεο Γνληάο, 15ν ρικ Ι. Ξάξλεζνο, ΑΣΑΟΛΑΗ ΑΘΖΛΑ - GF Energy A.B.E.E. αληίθιεηνο θ. Πσηήξηνο Φψιηαο, Θεθηζίαο 56, ΚΑΟΝΠΗ - DP LUBRIFICANTI S.R.L. αληίθιεηνο θ. Σαξά Γανχηε, Πηαδίνπ 3, , - ΑΘΖΛΑ - ΔΙΗΛ ΒΗΝΘΑΠΗΚΑ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Αλδξηαλφο Θενράξεο, Ξεγψλ 33, ΘΖΦΗΠΗΑ - ΚΝΡΝΟ ΝΦΙ (ΔΙΙΑΠ) Γηυιηζηήξηα Θνξίλζνπ Α.Δ. 7

8 αληίθιεηνο θ. Ησάλλεο Λ. Θνζκαδάθεο, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, ΚΑΟΝΠΗ - ΚΑΛΝΠ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Πσηήξηνο Πσηεξηάδεο, Ξινπηάξρνπ 10, ΑΘΖΛΑ - OIL.B S.R.L αληίθιεηνο θα Δπγελία Φσηνπνχινπ, Βαζηιίζζεο Πνθίαο 6, ΑΘΖΛΑ 57. Πχλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ (ΠΔΔΞΔ) (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνχζα ζηα κέιε ηεο) Θέηηδνο 4 - ΡΘ ΑΘΖΛΑ 58. Έλσζε Βελδηλνπσιψλ Λνκνχ Αηηηθήο, Ιφληνπ 8, ΡΘ Αζήλα. 59. Νκνζπνλδία Βελδηλνπσιψλ Διιάδνο, Ιφληνπ 8, ΡΘ 10681, Αζήλα. 60. Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ξξαηεξηνχρσλ Δκπφξσλ Θαπζίκσλ (Ξ.Ν.Ξ.Δ.Θ.) Αξρηκήδνπο 29 Ζξάθιεην Θξήηεο 61. Έλσζε Δκπφξσλ γξψλ Θαπζίκσλ λνκνχ Αηηηθήο Φίισλνο 131, Ξεηξαηάο Ρ.Θ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ. Φίισλνο 131 Ξεηξαηάο, ΡΘ Διιεληθφο Πχλδεζκνο Ξαξαγσγψλ Βηνθαπζίκσλ (Δ.Π.ΞΑ.Β.) Ξεγψλ 33, 14564, Θεθηζηά 64. Πχλδεζκνο Βηνκεράλσλ Βηνληήδει Διιάδαο (Π.ΒΗ.Β.Δ.) Η.Ρζαινπρίδε 4, 54248, Θεζζαινλίθε ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θ. Γ. Πηνπξλάξα 2. Γξαθείν θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θ. Γ. Καπξαγάλε 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θ. Θενράξε 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Ρεισλείσλ & Δ.Φ.Θ. θ. Θ.Λερσξίηε 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Ξιεξνθφξεζεο Ξνιηηψλ 6. Γξαθείν Ρχπνπ θαη Γεκφζησλ Πρέζεσλ 7. Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο - Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο 8. Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο -Γ/λζε Ξξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Θπβέξλεζεο -Γ/λζε Ινγ/κσλ Γεκνζίνπ 9. Γ/λζε 6ε Νξγάλσζεο -Ρκήκα Β 10. Γ/λζε Ξ.Π.Ρ. Ρκήκα Δ 11. ΓΓΞΠ Γ/λζε 30ε, Γ/λζε 31 ε 12. Γ/λζεηο 17 ε,18 ε, 19 ε, ΔΦΘ, 33 ε 13. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 8

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ Θσδ. Αξρ.: 290, 291.1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Ξξση.:ΓΔΦΘ Α 5041538 ΔΜ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση.: Γ17Α 5016312 ΔΞ2014

Αξ. Πξση.: Γ17Α 5016312 ΔΞ2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 8 Ινπιίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΗ 17Η ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Γ, Δ Αξ. Πξση.: Γ17Α 5016312 ΔΞ2014 ΠΡΟ: Σεισλεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ενημερωμένος μέχρι ν. 4336-15) ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΜΟΙ - ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΦΟΡΟΤ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθφνο : 2131604540 Fax : 2131604566

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα