ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΠΗ-ΒΤΨ. ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Γεθεκβξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Α. Γ/ΝΗ Δ.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ΠΡΟ: Υο Ξ.Γ. Β. Γ/ΝΗ 19 ε - ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ Γ. Γ/ΝΗ 18 ε - ΤΜΗΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΗ 17 ε - ΤΜΗΜΑ Α Ραρ. Γ/λζε : Θαξ. Πεξβίαο 10 Ραρ. Θψδηθαο : Αζήλα Ξιεξνθνξίεο : Κηραειίδνπ Δ. : Κειαλίηνπ Αηθ. : Βεληδέινπ Δ. : Γξνζνπνχινπ Πη. : Λαζνπνχινπ Σ. Ρειέθσλν : ,406, 422,451,772 FAX : ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πέκπηνπ, έθηνπ, έβδνκνπ, έλαηνπ θαη δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ λόκνπ 4211/2013 (ΦΔΚ 256/Α ) «Κύξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ αλαγθώλ ηεο Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα Α.Δ.»» ΥΔΣ: Ζ αξηζ. ΓΔΦΘΓ ΔΜ 2012/ ΔΓΝ Παο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ πέκπηνπ, έθηνπ, έβδνκνπ, έλαηνπ θαη δέθαηνπ ηξίηνπ ηνπ λφκνπ 4211/2013 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο θαη έιαβε αξηζκφ ΦΔΘ 256/Α, γλσξίδνληαο ζαο ηα αθφινπζα: Α. Άξζξν πέκπην - Φνξνινγεηέα αμία επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/2001 (Φ.Δ.Θ. 265 Α ) πνπ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. Δηδηθφηεξα, ηξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξχηεηά ηνπο θαη παχεη πιένλ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε «πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία». Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, αλά θαηεγνξία ακαμψκαηνο, θαζψο θαη αλά εμάκελν θαη έηνο ειηθίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ψζηε λα ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε κε δπλακηθφ ηξφπν, νη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαη νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο. Δπίζεο, απνθηά νπζηαζηηθή βαξχηεηα ην θξηηήξην ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ζηε ζπλνιηθή απνκείσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, ε νπνία, κεηά ηελ απνκείσζε αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ακάμσκα, κεηψλεηαη πεξαηηέξσ πνζνζηηαία κε ρξήζε ζπληειεζηή 0,30 γηα θάζε 500 επηπιένλ ρηιηφκεηξα πνπ έρνπλ δηαλπζεί απφ ηνλ εηήζην κέζν φξν ησλ ρικ. 1

2 Ρέινο, απαιείθεηαη ην δεχηεξν εδάθην, ηεο πεξίπησζεο β, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ.2960/01, ψζηε λα κελ ιακβάλεηαη πιένλ ππφςε «ε πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα αμία» ζηε δηακφξθσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαηλνχξγησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζηξεβιψζεσλ ζηελ αγνξά εηδηθά ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη γηα ηνλ αληηθεηκεληθφηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε ηίζεηαη ζε ηζρχ έλα κήλα κεηά απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο, ήηνη απφ 28/12/13 θαη πεξαηηέξσ νδεγίεο ζα δνζνχλ κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Β. Άξζξν έθην - Δηδηθόο Φόξνο Πνιπηειείαο α) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνζηίζεηαη ηξίην εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/2010 (ΦΔΘ 40/Α), πνπ αθνξά ζηε κε επηβνιή θφξνπ πνιπηειείαο ζε θνηλνηηθά απηνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ήηνη ζηηο 4/3/2010. Ζ δηαπίζησζε ηεο εκεξνκελίαο ηαμηλφκεζεο ζε άιιν θ-κ πξηλ απφ ηηο 4/3/2010, επλφεην είλαη φηη ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. Πηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ICISnet ν θσδηθφο αηέιεηαο: V23 Kνηλνηηθά απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξηλ απφ ηηο 4/3/2010. Φφξνο Ξνιπηειείαο δελ επηβάιιεηαη (λ. 3833/10 αξζ. 17). ΦΞΑ δελ ππνινγίδεηαη. β) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/2010, εμαηξέζεηο απηνθηλήησλ απφ θφξν πνιπηειείαο πξνζηίζεληαη ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο, έξεπλαο θαη εμέιημεο, ην νπνίν επηβαξχλεη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο, κε απνηέιεζκα, νρήκαηα ειεθηξνθίλεηα, θαηά ηα ινηπά φκνηα κε κε ειεθηξνθίλεηα λα επηβαξχλνληαη κε θφξν πνιπηειείαο. γ) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/10, φπσο ηζρχεη, κε ηελ πξνζζήθε ζηελ νπζία ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 71.04, πξνο άξζε νηαδήπνηε αζάθεηαο σο πξνο ηελ επηβνιή ή κε θφξνπ πνιπηειείαο ζηηο ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο πέηξεο, ζηηο νπνίεο θαη επηβάιιεηαη θφξνο πνιπηειείαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη σο άλσ ξπζκίζεηο θαηαιακβάλνπλ απηνθίλεηα θαη ινηπά εηζαγφκελα είδε (πέηξεο ζπλζεηηθέο ή αλαζρεκαηηζκέλεο) γηα ηα νπνία ηα παξαζηαηηθά γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ αλαινγνπζψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο δηάηαμεο, δειαδή απφ Γ. Άξζξν έβδνκν- Καηάξγεζε Δηζθνξάο Σξαπέδεο θαη Φόξνπ ππέξ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ Κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ε εηζθνξά ηξαπέδεο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.25323/ (ΦΔΘ 494/Β/60) Θ..Α. ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 64 ηνπ λ.1249/1982 (ΦΔΘ 43/Α), ζε πνζνζηφ 0,15% ζηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο εκπνξεχκαηα, θαηαξγείηαη απφ ηελ

3 Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ν θφξνο ππέξ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.3883/1958 (ΦΔΘ 181/Α) ζε πνζνζηφ 0,5% ζηα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο εκπνξεχκαηα, θαηαξγείηαη απφ ηελ Γ. Άξζξν έλαην Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.2960/2001 ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθό έιεγρν εηζξνώλ-εθξνώλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ δηεξρόκελσλ πινίσλ α) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2960/2001 «Δζληθφο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο», σο πξνο ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν πξνζεζκία. Δηδηθφηεξα, ε πξνζεζκία ησλ 24 σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, transit δηεξρφκελσλ πινίσλ, πνπ απνπιένπλ ρσξίο λα ειεπζεξνθνηλσλήζνπλ, εληφο ηεο νπνίαο ν πινίαξρνο δελ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη δεισηηθφ θνξηίνπ, κεηαβάιιεηαη ζε 48 ψξεο. β) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ έλαηνπ άξζξνπ, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 33 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο» φπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ, ζηα νπνία ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θνξνινγηθφο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, γηα ηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζηηο νπνίεο απνηακηεχνληαη ελεξγεηαθά πξντφληα ηνπ άξζξνπ 73, κε εμαίξεζε ηα πγξαέξηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ, ηδ θαη ηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πξνζδηνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζέκαηα εγθαηάζηαζεο ησλ ελ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ ηρλεζέηεζεο, θαζψο θαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ αλά είδνο θαπζίκνπ, ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. γ) Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο ΔΓΝ, αληηθαζίζηαηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2960/2001, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ, ζηα νπνία ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά θνξνινγηθφο ειεθηξνληθφο κεραληζκφο, εγθαζίζηαληαη ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 73, εθηφο ησλ πγξαεξίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ, ηδ θαη ηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δ. Άξζξν δέθαην ηξίην Σέινο Παξακνλήο θαη Πιόσλ (Σ.Π.Π.) πινίσλ αλαςπρήο θαη κηθξώλ ζθαθώλ Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ, ζεζπίδεηαη εηδηθφ ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηελ νλνκαζία «Ρέινο Ξαξακνλήο θαη Ξιφσλ» ην νπνίν βαξχλεη φια ηα πινία αλαςπρήο, ηδησηηθά θαη επαγγεικαηηθά, ηα κεραλνθίλεηα κηθξά ζθάθε νιηθνχ κήθνπο επηά κέηξσλ θαη άλσ θαη ηα ηνπξηζηηθά εκεξφπινηα νιηθνχ κήθνπο επηά κέηξσλ θαη άλσ. Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5ββ. νξίδεηαη πσο ε πιεξσκή ηνπ Ρ.Ξ.Ξ. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ελαιιαθηηθά γηα ηα πινία ή ηα κηθξά ζθάθε ππφ ζεκαία ρψξαο εθηφο ηεο Δ.Δ., πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζηελ Ρεισλεηαθή Αξρή ε νπνία εθδίδεη ην Γειηίν θίλεζεο (Transit Log). Υο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο, νξίδεηαη κε ηελ παξάγξαθν 9, ε Ν ηξφπνο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ Ρ.Ξ.Ξ. θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ 3

4 εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Λαπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Κ.ΝΗΥΩΡΙΣΗ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Ρεισλεηαθέο Ξεξηθέξεηεο (γηα ελεκέξσζε ησλ Ρεισλείσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο) 2. Ρεισλεία Α, Β & Γ ηάμεο 3. Γ/λζε Ξ.Π.Ρ. 4. Γηεχζπλζε Ρειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Ινηπνί Απνδέθηεο Ξίλαθα Γ (ε ππ αξηζκ /1276/0006γ/ Γ..Ν.Ν.) 2. ΠΓΝΔ Θεληξηθή πεξεζία 3. Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ΠΓΝΔ 4. Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο α) Γ/λζε Δπηζεψξεζεο πεξεζηψλ β) Γ/λζε Ξξνζσπηθνχ Δπηζεψξεζεο γ) Γ/λζε Δπνπηείαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 5. Ξεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Νηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο 6. Γελ. Γξακ. Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο- 7. Κνλάδα Δπηζηεκνληθήο Ρεθκεξίσζεο & Αλάιπζεο (Κ.Δ.Ρ.Α.) 8. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο 9. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ θαη Βξαρπρξφλησλ Γεηθηψλ Ξεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ ΞΔΗΟΑΗΑΠ 10. ΓΔΛΗΘΝ ΣΖΚΔΗΝ ΡΝ ΘΟΑΡΝΠ Γ/λζε Ξεηξνρεκηθψλ Ρκήκα Θαπζίκσλ 11. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ Γ/λζε Ξεηξειατθήο Ξνιηηηθήο Κεζνγείσλ 119, 10192, Αζήλα 12. ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ- Γ/λζε Κεηξνινγίαο Ξιαηεία Θάληγγνο Ρ.Θ Αζήλα 13. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ, ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & ΓΗΘΡΥΛ Γεληθή Γ/λζε Κεηαθνξψλ Γ/λζε Δπηβαηηθψλ Κεηαθνξψλ 14. ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο πνζηήξημεο Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πνζέζεσλ 15. ΞΝΟΓΔΗΝ ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΑΗΓΑΗΝ 16. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο, Ρζακαδνχ 38 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 17. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζήλαο - Ξεηξαηά, Ρζακαδνχ 38 ΞΔΗΟΑΗΑΠ 18. Πχιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο, Θνπληνπξηψηνπ 13 - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 19. Ξαλειιαδηθή Έλσζε Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ (Ξ.Δ.Δ.Α.), Αθαδεκίαο 41, Αζήλα 20. Πχλδεζκνο Δηζαγνκέλσλ Κεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ & Αληαιιαθηηθψλ Θεζ/θεο Βάθρνπ 5, Θεζ/θε 21. Πχλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ - Ιεσθ. Θεθηζίαο 294, Σαιάλδξη 22. Πχλδεζκνο Δκπφξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο - Δι. Βεληδέινπ 248, Θαιιηζέα 23. Ξ.Ν.Δ.Κ.Α.Α., Θαζζάλδξαο 15, Αζήλα 24. Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία ΡΑΜΗ θαη Αγνξαίσλ- Ξεηξαηψο 4, , Αζήλα 25. Π.Δ.Θ.Α.ΞΙ.Α.Π.- Ξ.Δ.Δ..- Πχλδεζκνο Διιήλσλ Θαηαζθεπαζηψλ Ξνιπεζηεξηθψλ θαη άιισλ Πθαθψλ-Ξαξειθφκελσλ, Δμαξηεκάησλ, Δκπφξσλ θαη πεξεζηψλ Ιεσθφξνο Δηξήλεο 55, Ρ.Θ Λ.Φάιεξν 5

6 26. Πσκαηείν Ηδηνθηεηψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πθαθψλ άλεπ πιεξψκαηνο Καξ.Αιίκνπ Ρ.Θ Άιηκνο 27. Θεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 28. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 29. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Ρζηκηζθή 29, Θεζ/λίθε) 30. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Ινπδνβίθνπ 1 Ξι. Νδεζζνχ, Ξεηξαηάο) 31. Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο Πεπηεκβξίνπ 36, ΡΘ 10432, Αζήλα 32. Γ.Π.Δ.Β.Δ.Δ. Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο (Θαπνδηζηξίνπ 24, Αζήλα) 33. Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Κεηξνπφιεσο 42, Αζήλα) 34. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 35. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέινπο 27, Θεζζαινλίθε) 36. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξεηξαηψο (Θαξαΐζθνπ 111, Ξεηξαηάο) 37. Νκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Θαξαΐζθνπ 82, Ξεηξαηάο) 38. Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ Π.Δ.Β. (Μελνθψληνο 5, Αζήλα) 39. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Ξεηξαηά (Ακεξηθήο 10, Αζήλα) 40. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Ξι. Κνξηρφβνπ 1, Θεζ/λίθε) 41. Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Θεληξ. Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, Βφινο) 42. Πχλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (Κ.Αληχπα 2, Ιάξηζα) 43. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ (Αγ. Πνθίαο 21 & Θφλδξνπ 3, Λ. Τπρηθφ) 44. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ρξνθίκσλ (Ξι. Θεάηξνπ 24, Αζήλα) 45. Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Θαπλνβηνκεραληψλ (Ξαλεπηζηεκίνπ 6, Αζήλα) 46. Δ.Π.Θ.Δ.Δ. (Θνλίηζεο 3-5, Καξνχζη) 47. Γηεζλήο Λαπηηθή Έλσζε (Θνινθνηξψλε 99, Ξεηξαηάο) 48. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (Αθηή Κηανχιε 85, Ξεηξαηάο) 49. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ (Αθηή Κηανχιε 17-19, Ξεηξαηάο) 50. Πχιινγνο Λαπηηθψλ Ξξαθηφξσλ Θεζ/θεο (Βεληδέινπ 4, Θεζ/θε) 51. Ξαλειιήληνο Πχιινγνο Δθνδηαζηψλ Ξινίσλ (Ινπδνβίθνπ 1, Ξεηξαηάο) 52. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Θξαηίλνπ 11 Δληαχζα 53. Διιεληθά Ξεηξέιαηα Α.Δ. Γεληθή Γ/λζε Δθνδηαζκνχ & Δκπνξίαο Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξαξαγσγήο Ρκήκα Ξξνδηαγξαθψλ θαη Πρέζεσλ κε ην Γεκφζην Σεηκάξξαο 8Α, ΡΘ ΚΑΟΝΠΗ 54. MOTOR OIL (ΔΙΙΑΠ) Α.Δ. α) ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΑ ΘΝΟΗΛΘΝ Α.Δ. β) Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, Καξνχζη. 55. ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ: - ΔΡΔΘΑ Α.Δ., Ι. Γεκνθξαηίαο 142, ΞΔΟΑΚΑ - ΘΚΝΗL A.E., Θεθηζίαο 98, ΑΘΖΛΑ - EL PETROL Α.Δ., Ι. Γεκνθξαηίαο 194, ΞΔΟΑΚΑ - AEGEAN OIL Α.Δ., Ιεσθ. Σαηδεθπξηαθνχ 42, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΑΟΓΥ Α.Δ., Δλνξία Σξηζηνχ, ΘΑΙΚΛΝΠ - SILK OIL Α.Δ., Φίισλνο 131, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΘΑΝΗL Α.Δ., Θακαξηψηηζζα Πακνζξάθεο, ΠΑΚΝΘΟΑΘΖ - CYCLON A.E., Θεθηζίαο 10-12, ΚΑΟΝΠΗ - SEKA A.E., Αθηή Κηανχιε 53-55, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - SEKAVIN A.E., Αθηή Κηανχιε 53-55, ΞΔΗΟΑΗΑΠ - ΒΗΡΝΚΗΛΑ Α.Δ., Ρ.Θ.220, Ησλία ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - MED OIL A.E., Καηάλδξνπ 19, ΑΘΖΛΑ 6

7 - ΠΑΛΝΗΙ Α.Δ., Γνξπιαίνπ 6, Ξι. Καβίιε ΑΘΖΛΑ - ΓΗΑΞΔΚΞ Α.Δ., Θεθηζνχ 96, ΑΗΓΑΙΔΥ - CENTROGAZ, 5Ν ρικ. Θαξδίηζαο Αγξηλίνπ, ΘΑΟΓΗΡΠΑ - RODOGAZ Α.Δ. Θαλακάη ΟΝΓΝΠ - ΒΗΑΘΔΙ ΑΒΔΔ, Ξαηξφθινπ 5, ΙΑΚΗΑ - ΚΞΔΡΝΘΑΡ Α.Δ., Ρξαπεδνχληνο 1, - ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ - DIMOIL A.E., Θεξηαλφ Ξαηξψλ, ΞΑΡΟΑ - ΑΞΔΗΟΥΡΑΛ ΑΒΔΔ, Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ΞΟΔΒΔΕΑΠ - ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖ Α.Δ., Ιεσθ. ΛΑΡΝ θαη Γηπιηζηεξίσλ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΑ - ΑΡΙΑΛΡΗΠ Α.Δ., Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ΘΑΒΑΙΑΠ - ΔΠΣΑ Α.Δ., Ξαξαιία Αζπξνπχξγνπ, ΑΠΞΟΝΞΟΓΝΠ 56. ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΒΗΝΘΑΠΗΚΥΛ - ΒΗΝΛΡΖΕΔΙ Δ.Ξ.Δ. αληίθιεηνο θ. Πηπιηαλφο Γνπληψηεο Ρ.Θ. 355 ΔΙ.ΡΑ Ιαγθαδά, Άζζεξνο Θεζζαινλίθεο, ΙΑΓΘΑΓΑΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ - ΔΘΘΝΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΙΥΠΡΖΟΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Γεκήηξηνο Ξέηζαο, Κεξαξρίαο Πεξξψλ 50, ΘΝΚΝΡΖΛΖ - BIOENERGIA Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Διέλε Ξαπαλησλίνπ, ΒΗ.ΞΑ. Ιάθθσκα Σαιθηδηθήο ΡΘ 53, ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ - ΞΑΙΝΠ Λ. ΞΔΡΡΑΠ Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνο θ. Ξαξαζθεπάο Ξ. Ξέηηαο, Οήγα Φεξαίνπ 131, ΞΑΡΟΑ - AGROINVEST S.A. αληίθιεηνο θ. Αξγχξηνο Φαββαηάο, Αριάδη Φζηψηηδαο, ΦΘΗΥΡΗΓΑ - ΡΔΦΙΝΟΠ ΠΚΒΝΙΥΛ ΘΑΗ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΔΞΔ αληίθιεηνο θ. Ησάλλεο Αγηνκπξγηαλλάθεο, Αγακέκλσλνο 48, ΑΣΑΟΛΔΠ ΑΡΡΗΘΖΠ - ΟΔΒΝΦΙ ΒΗΝΘΑΠΗΚΑ ΑΔ αληίθιεηνο θ. Σξήζηνο Θ. Αλδξνπηζφπνπινο, Θαπνδηζηξίνπ 5, ΒΑΟΖ ΑΡΡΗΘΖΠ - MIL OIL HELLAS Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Ληθφιανο Ρζαγθαιίδεο, Ησάλλε Ρζαινπρίδε 4, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - ΘΑΡΝΦΙ Α.Δ.Β.Δ. αληίθιεηνο θα Δπαγγειία Κπέζηνπ (Γηθεγνξηθφ γξαθείν Αι. Ιπθνπξέδνπ) Γεκνθξίηνπ 19, ΑΘΖΛΑ - NEW ENERGY SA. αληίθιεηνο θ. Νδπζζέαο Γαβξαλίδεο, Ξαξαιίκλην, ΠΔΟΟΔΠ - STAFF COLOUR ENERGY Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνο θα. Οψκληνπ Βαζηιηθή, Ζξαθιείηνπ 75, ΙΑΟΗΠΑ - ΔΙ.ΒΗ Α.Β.Δ.Δ. αληίθιεηνη θ. Κηραήι Καξνπιάθεο θαη θ. Πηέθαλνο Εαθεηξηάδεο Πηαπξνρψξη ΘΗΙΘΗΠ - ΔΙ.ΞΔ. Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Θσλζηαληίλνο Ξαλάο, Σεηκάξξαο 8Α, ΚΑΟΝΠΗ - BIODIESEL AE θαη ΔΞΗΙΔΘΡΝΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΔ αληίθιεηνο ησλ εηαηξεηψλ θ. Δπξππίδεο Γνληάο, 15ν ρικ Ι. Ξάξλεζνο, ΑΣΑΟΛΑΗ ΑΘΖΛΑ - GF Energy A.B.E.E. αληίθιεηνο θ. Πσηήξηνο Φψιηαο, Θεθηζίαο 56, ΚΑΟΝΠΗ - DP LUBRIFICANTI S.R.L. αληίθιεηνο θ. Σαξά Γανχηε, Πηαδίνπ 3, , - ΑΘΖΛΑ - ΔΙΗΛ ΒΗΝΘΑΠΗΚΑ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Αλδξηαλφο Θενράξεο, Ξεγψλ 33, ΘΖΦΗΠΗΑ - ΚΝΡΝΟ ΝΦΙ (ΔΙΙΑΠ) Γηυιηζηήξηα Θνξίλζνπ Α.Δ. 7

8 αληίθιεηνο θ. Ησάλλεο Λ. Θνζκαδάθεο, Ζξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, ΚΑΟΝΠΗ - ΚΑΛΝΠ Α.Δ. αληίθιεηνο θ. Πσηήξηνο Πσηεξηάδεο, Ξινπηάξρνπ 10, ΑΘΖΛΑ - OIL.B S.R.L αληίθιεηνο θα Δπγελία Φσηνπνχινπ, Βαζηιίζζεο Πνθίαο 6, ΑΘΖΛΑ 57. Πχλδεζκνο Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ (ΠΔΔΞΔ) (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνχζα ζηα κέιε ηεο) Θέηηδνο 4 - ΡΘ ΑΘΖΛΑ 58. Έλσζε Βελδηλνπσιψλ Λνκνχ Αηηηθήο, Ιφληνπ 8, ΡΘ Αζήλα. 59. Νκνζπνλδία Βελδηλνπσιψλ Διιάδνο, Ιφληνπ 8, ΡΘ 10681, Αζήλα. 60. Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ξξαηεξηνχρσλ Δκπφξσλ Θαπζίκσλ (Ξ.Ν.Ξ.Δ.Θ.) Αξρηκήδνπο 29 Ζξάθιεην Θξήηεο 61. Έλσζε Δκπφξσλ γξψλ Θαπζίκσλ λνκνχ Αηηηθήο Φίισλνο 131, Ξεηξαηάο Ρ.Θ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Ξεηξειαηνεηδψλ. Φίισλνο 131 Ξεηξαηάο, ΡΘ Διιεληθφο Πχλδεζκνο Ξαξαγσγψλ Βηνθαπζίκσλ (Δ.Π.ΞΑ.Β.) Ξεγψλ 33, 14564, Θεθηζηά 64. Πχλδεζκνο Βηνκεράλσλ Βηνληήδει Διιάδαο (Π.ΒΗ.Β.Δ.) Η.Ρζαινπρίδε 4, 54248, Θεζζαινλίθε ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θ. Γ. Πηνπξλάξα 2. Γξαθείν θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θ. Γ. Καπξαγάλε 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θ. Θενράξε 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Ρεισλείσλ & Δ.Φ.Θ. θ. Θ.Λερσξίηε 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Ξιεξνθφξεζεο Ξνιηηψλ 6. Γξαθείν Ρχπνπ θαη Γεκφζησλ Πρέζεσλ 7. Γεληθή Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο - Γ/λζε Δπξσπατθήο Έλσζεο 8. Γεληθφ Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο -Γ/λζε Ξξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Θπβέξλεζεο -Γ/λζε Ινγ/κσλ Γεκνζίνπ 9. Γ/λζε 6ε Νξγάλσζεο -Ρκήκα Β 10. Γ/λζε Ξ.Π.Ρ. Ρκήκα Δ 11. ΓΓΞΠ Γ/λζε 30ε, Γ/λζε 31 ε 12. Γ/λζεηο 17 ε,18 ε, 19 ε, ΔΦΘ, 33 ε 13. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 8

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 1. Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ 2. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα