ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH"

Transcript

1 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

2 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

3 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ o Η πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη 2 μερσξηζηέο έξεπλεο: 1 έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό θαη 1 έξεπλα αλάκεζα ζε μέλνπο ηνπξίζηεο ζηελ Κύπξν o Η δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είρε ζαλ γεληθόηεξν ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο θνπκαληάξίαο ζε όηη αθνξά πθηζηάκελεο αληηιήςεηο θαη ρξήζε, θαζώο θαη ηε δηεξεύλεζε πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ γηα επαλαηνπνζέηεζε θαη πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο ζην κέιινλ. Σε απηό ην πιαίζην, ε έξεπλα είρε ηνπο αθόινπζνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο: επηκέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε ηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα, αιιά θαη άιια αιθννινύρα πνηά απνηύπσζε ηνπ πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηηο δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο θαη άιιεο ςπρνγξαθηθέο παξακέηξνπο απνηύπσζε ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηελ ηνπνζεζία, ηελ ώξα ηεο εκέξαο θαη ηελ ζπληξνθηά κε ηελ νπνία γίλεηαη απηό δηεξεύλεζε ηεο εηθόλαο ηεο θνπκαληαξίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο νη νπνίεο πξνέθπςαλ από ηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα θαη ην ιηθέξ, ηα νπνία ε πνηνηηθή έξεπλα είρε θαηαδείμεη σο άκεζα αληαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο θξαζηνύ γηα ηελ θνπκαληαξία 3

4 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ γιπθήηεηαο ηεο θνπκαληαξίαο αμηνιόγεζε δηαθόξσλ ηδεώλ θαη επηινγώλ γηα ηελ κειινληηθή πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο αληίδξαζε ζηελ πξννπηηθή ε θνπκαληαξία λα πξνζθέξεηαη ππό κνξθή θόθηεηι o Επηπιένλ, ε έξεπλα αλάκεζα ζε ηνπξίζηεο είρε ζαλ επηπξόζζεην ζηόρν ηελ επηκέηξεζε ησλ αθόινπζσλ: γλσζηόηεηα ηεο θνπκαληαξίαο πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θνπκαληαξία θαηά πόζν ζα πάξνπλ θνπκαληαξία καδί ηνπο πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο ζπλνδεπηηθό θαγεηό πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ θνπκαληαξία 4

5 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ o Η έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ 18 ρξνλώλ θαη άλσ πνπ δηακέλεη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Δεηγκαηνιεςία: Τπραία δεηγκαηνιεςία κε δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην ηνπο πην πξόζθαηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηειεθσληθνύο θαηαιόγνπο Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Τειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ηε ρξήζε CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) από ην ηειεθσληθό καο θέληξν ζηε Λεπθσζία Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 541 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 15 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

6 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΣΥΝΟΛΟ: n= 541 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 63 Λεμεσός χρονών 114 Λάρνακα χρονών 111 Πάφος χρονών 94 Αμμόχωστος χρονών 69 ΠΕΡΙΟΧΗ 65 χρονών + 90 Αστικη 369 ΦΥΛΟ Αγροτική 172 Άντρες 265 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Γυναίκες 276 Α/Β 123 Γ1 149 Γ2 176 Δ/Ε 93 6

7 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ o Η έξεπλα αλάκεζα ζηνπο ηνπξίζηεο έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Τνπξίζηεο νη νπνίνη έρνπλ δηακείλεη ζηελ Κύπξν ηνπιάρηζην 4 εκέξεο (είηε ζε απηή ηνπο ηελ επίζθεςε είηε ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα πξνεγνύκελε επίζθεςε) Δεηγκαηνιεςία: Με βάζε ηα ζηνρεία αθίμεσλ ηνπξηζηώλ έρνπλ ηεζεί πνζνζηώζεηο αλά εζληθόηεηα θαη θαηά πεξηνρή δηακνλήο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηε δνκή ηνπ δείγκαηνο (επόκελε ζειίδα). Εληόο ησλ πνζνζηώζεσλ έρεη εθαξκνζηεί ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε θεληξηθέο ηνπνζεζίεο όπνπ ζπρλάδνπλ ηνπξίζηεο, όπσο μελνδνρεία, ρώξνπο αλαςπρήο θαη ζην αεξνδξόκην Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 505 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 10 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

8 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ ΣΥΝΟΛΟ: n= 505 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 139 Λεμεσός χρονών 105 Λάρνακα χρονών 101 Πάφος χρονών Αμμόχωστος 148 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΦΥΛΟ Βρεττανοι 262 Άντρες 267 Ρώσσοι 55 Γυναίκες 238 Άλλοι 188 8

9 ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ

10 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ * Πιο πολλές αναθορές για ηο κοκηειλ μοτίηο o Πξώην πνηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Κππξίσλ είλαη ε κπύξα κε ζρεδόλ 7 ζηνπο 10 λα έρνπλ αλαθέξεη νηη ηελ έρνπλ πηεη έζησ κηα θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνύ είλαη επίζεο ζε ςειά επίπεδα (πεξηζζόηεξνη από 6 ζηνπο 10 έρνπλ θαηαλαιώζεη θξαζί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν) o Ξαξά ηάπηα, ε θνπκαληαξία θαζ εαπηή παξνπζηάδεη πνιύ ρακειόηεξε δηείζδπζε, θαη καδί κε ην ιηθέξ βξίζθνληαη ζηηο πην ρακειέο ζέζεηο πξνηίκεζεηο, θαζώο κόλν ην 13% θαη 8% αληίζηνηρα έρνπλ θαηαλαιώζεη ηα δύν απηά πνηά o Τν νπίζθη, ε δηβαλία θαη ε βόηθα επίζεο απνηεινύλ κηα νκάδα κε ζρεηηθά ρακειόηεξε δηείζδπζε, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ 24-36% o 10

11 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η ρξήζε ηεο θνπκαληαξίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνηήζε θαηά ειηθηαθέο νκάδεο, θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ζεκαληηθά πην πςειή ζηηο ειηθίεο 55 ρξνλώλ θαη άλσ. Παξόκνηα ηάζε παξνπζηάδεη θαη ε δηβαλία ηεο νπνίαο ε θαηαλάισζε παξνπζηάδεη απμεκέλε δηείζδπζε ζηηο ειηθίεο 45 ρξνλώλ θαη άλσ. o Σηνλ αληίπνδα, ε θαηαλάισζε ησλ θόθηεηι, βόηθα θαη νπίζθη έρεη πην κεγάιε δηείζδπζε ζηηο πην ρακειέο ειηθίεο νκάδεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο ρξνλώλ. o Αληίζεηα, ην θξαζί θαη ην ιηθέξ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηείζδπζε θαηα ειηθία. o Σε γεληθό επίπδεν, ε ρξήζε ηεο κπύξαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ε κεγαιύηεξε από νπνηνδήπνηε άιιν πνηό ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 11

12 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗ ΞΝΡΑ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ o Τν πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζαθώο πην γεξαζκέλν απν νπνηνδήπνηε άιιν πνηό, θαζώο 2 ζηνπο 3 ρξήζηεο πεξίπνπ (ην 64%) είλαη άλσ ησλ 45 εηώλ o Αληίζεηα, κόλν ην 20% απηώλ πνπ πίλνπλ θνπκαληαξία είλαη λένη, θάησ ησλ 35 εηώλ, ζε αληίζεζε κε ην αλάινγν κεξίδην ζε απηνύο πνπ πίλνπλ θξαζί γεληθόηεξα ην νπνίν θζάλεη ην 33% o Ελδεηθηηθό ηεο αθόκαο κεγαιύηεξεο ρξήζεο από ηνπο λένπο ηεο βόηθα θαη ησλ θόθηεηι απνηειεί ην γεγνλόο όηη πέξαλ ηνπ κηζνύ απηώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ είλαη θάησ ησλ 35 εηώλ 12

13 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο κπύξαο, ηνπ θξαζηνύ, ηνπ νπίζθη θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο παξά ζηηο γπλαίθεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

14 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Σε αληίζεζε κε ηα πην πνιιά πνηά, ε θνπκαληαξία απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζε όηη αθνξά ην γεγνλόο όηη ε ζεκαληηθή πιεηνςεθία (ην 63%) όζσλ ηελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη γπλαίθεο o Τα θνθηέηι θαη ην ιηθέξ είλαη νη κόλεο άιιεο πεξηπηώζεηο πνηώλ γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη κηα πνιύ ειαθξά ηάζε πεξηζζόηεξεο ρξήζεο από γπλαίθεο 14

15 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηα ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (θνηλσληθή ηάμε D/E) παξά ζε νπνηαδήπνηέ άιιε θνηλσληθή ηάμε, ζεκαληηθό ζηνηρείν ηδηαίηεξα ελ όςεη ηνπ γεγνλόηνο όηη θάλέλεα άιιν πνηό δελ παξνπζηάδεη αλάινγε ηάζε o Επη πιένλ ε ηάζε απηή γηα ηελ θνπκαληαξία είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη γηα ην θξαζί γεληθόηεξα όπνπ ε θαηαλάισζε είλαη κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηελ πςειόηεξε θνηλσληθή ηάμε (Α/Β) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

16 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΡΑΜΖ o Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο ρακεινκεζαίεο θαη ηηο ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζώο πέξαλ ησλ δύν ηξίησλ πνπ πίλνπλ ην πνηό απηό (ην 67%) αλήθεη ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο C2/D/E o Αληίζεηα, απηνί πνπ πίλνπλ θόθηεηι, ιηθέξ, βόηθα θαη θξαζί απνηεινύληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από άηνκα ησλ πςειόηεξσλ ή πςεινκεζαίσλ ζηξσκάησλ 16

17 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αγξνηηθέο παξά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο o Αληίζεηα, ε δηείζδπζε ηνπ θξαζηνύ θαη ησλ θνθηεηι είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

18 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

19 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΔΛΑ ΘΑΙΝ ΞΝΡΝ ΘΟΑΡΑ ΠΛΡΟΝΦΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζε απηνπο πνπ ζπκθσλνύλ νηη ελα θαιό πνηό ηνπο θξαηά ζπληξνθία νηαλ είλαη κόλνη ηνπο o Τν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη όηη ηα δύν απηά πνηά πηζαλό λα θαηαλαιώλνληαη ελ κέξεη θαη ιόγσ απηήο ηεο παξόκνηαο ςπρνινγηθήο αλάγθεο, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη θαη κε ηελ παξόκνηα ειηθηαθή ηάζε (κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο) ησλ δύν απηώλ πνηώλ 19

20 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΑΟΔΠΔΗ ΛΑ ΓΝΘΗΚΑΕΥ ΘΑΗΛΝΟΓΗΑ ΞΝΡΑ o Απηνί πνπ αξέζθνληαη ζην λα δνθηκάδνπλ θαηλνύξγηα πνηά θαηαλαιώλνπλ κε ζεκαληηθά απμεκέλε δηείζδπζε ην νπίζθη, ηε βόηθα θαη ηα θνθηέηι ζε αληίζεζε κε ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό Highly Confidential Document. For the use only by Client April

21 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΞΗΛΥ ΞΝΡΝ ΝΡΑΛ ΔΗΚΑΗ ΚΔ ΞΑΟΔΑ o Αληίζεηα, ε ςπρνινγηθή παξάκεηξνο ηνπ λα πίλεη θάπνηνο πνηό κε παξέα δελ είλαη δηαθνξνπνηό ζηνηρείν σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ή κε νπνηνπδήπνηε πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

22 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ o Η θαηαλάισζε ηεο θνπκαληαξίαο έρεη κεγαιύηεξε δηείζδπζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηθέξ θαη ηεο δηβαλίαο απ όηη αλάκεζα ζε ρξήζηεο άιισλ πνηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζηνύ γεληθόηεξα. o Η ηάζε απηή δίλεη ηελ έλδηεμε όηη ζε επίπεδν ρξήζεο ηνπιάρηζην ε θνπκαληαξία ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζην αληαγσληζηηθό πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ιηθέξ (πξνηνληηθά) θαη ηεο δηβαλίαο (δεκνγξαθηθά) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

23 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

24 ΑΛ ΔΣΝΛ ΞΗΔΗ ΞΝΡΔ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΝΞΝΡΔΓΖΞΝΡΔ ΠΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επηπεδα (όπσο έρεη πξναλαθεξζεί), ζε ηζηνξηθό επίπεδν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Κππξίσλ (ην 85%) έρεη δνθηκάζεη ην πνηό. o Τν ζηνηρείν απηό θαηαδεηθλύεη έλα πνιύ ρακειό πνζνζηό ζπγθξάηεζεο (retention ratio) πνπ θπκαίλεηαη κόιηο ζην 15% θαζώο ζε ζπλνιηθό επίπεδν κόλν ην 13% έρεη θαηαλαιώζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

25 ΞΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ o Επηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, ζπγθεθξηκέλα ην 65% έρεη θνπκαληαξία ζην ζπίηη ηνπ, έλα πνζνζηό ιίγν κόλν πην ρακειό από ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην ιηθέξ γεληθόηεξα. o Τν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη όηη ε θνπκαληαξία ζαλ γεληθή ηδέα δελ έρεη απνθιεηζηεί από ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνπ θαη απνηειεί κέξνο ηεο ελ δπλάκεη γθάκαο γηα ζθνπνύο πξνζθνξάο ζε άιινπο επηζθέπηεο ζην ζπίηη ή γηα εηδηθέο κόλν πεξηπηώζεηο 25

26 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία (ηνπ 13%) ε νπνία έρεη θαηαλαιώζεη θνπκαληαξία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε θαηαλάισζε είλαη πεξαηηέξσ ζπγθξηηηθά ρακειόηεξε από ηα άιια θύξηα πνηά, θαζώο ε κεγαιύηεξε κεξίδα ην θάλεη απηό κόλν 1 θνξά ην κήλα ή αξαηόηεξα o Η ηάζε απηή είλαη θαη θαη πάιη ιηγόηεξν έληνλε από ηελ αλάινγε γηα ην θξαζί γεληθόηεξα, θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ θξαζηνύ ην θάλνπλ απηό ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ ζρεδόλ έλαο ζηνπο ηξεηο θαηαλαισηέο ηνπ θξαζηνύ θάλνπλ ρξήζε ηνπιάρηζην 2 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 26

27 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Η ζπρλόηεηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ιηθέξ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ηάζε κε απηή ηεο θνπκαληαξίαο δίλνληαο άιιε κηα δηάζηαζε ησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ηεο θνπκαληαξίαο o Αληίζεηα, πςειή είλαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ νπίζθη ζπγθεθξηκέλα 27

28 ΔΗΓΖ ΘΟΑΠΗΝ ΞΝ ΞΗΛΝΛ ΠΛΖΘΥΠ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κραζί καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Σε όηη αθνξά ην είδνο θξαζηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη, ε κεγάιε πιεηνςεθία δείρλεη πξνηίκεζε πξνο ην θόθθηλν θαη ην ιεπθό o Αληίζεηα, κόλν πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 ζπλεζίδνπλ λα πίλνπλ γιπθό θξαζί, γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε ρακειή δηείζδπζε ηεο θνπκαληαξίαο ζηελ θαηαλάισζε πνηώλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, θαζώο ε ππνθαηεγνξία ηνπ γιπθηνύ θξαζηνύ δελ βξίζθεη επξεία απήρεζε 28

29 ΘΑΡΑΙΖΙΙΝΗ ΡΝΞΝΗ ΓΗΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ - ΠΞΗΡΗ VS ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΦΗΙΥΛ VS ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ o Οη πεξηζζόηεξνη Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηελ θνπκαληαξία είλαη πην θαηάιιειν λα ηελ πίλεη θαλείο ζην ζπίηη ηνπ, θαηαδεηθλύνληαο έηζη όηη ην πνηό απηό έρεη κάιιν έλα εζσζηξεθηθό πξνθίι o Πην γεληθά ην θξαζί εθπέκπεη κηα πην επξεία θαηαιιειόηεηα ηόζν εληόο ζπηηηώλ όζν θαη εθηόο ζπηηηνύ o Αληίζεηα, ζε όηη αθνξά ην ιηθέξ, παξαεξείηαη κηα ηάζε ηεο άπνςεο όηη είλαη πην θαηάιιειν λα ην πίλεη θαλείο ζε ζπίηη θίισλ 29

30 ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΝΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ πιζηεύοσν όηι ηαιριάζει να καηαναλώνεηαι η κοσμανηαρία εκηός ζπιηιού o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία πνπ πηζηεύεη όηη ηαηξηάδεη λα θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία εθηόο ζπηηηνύ, νη πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο είλαη ζε ζρέζε κε πην παξαδνζηαθέο ηνπνζεζίεο όπσο εζηηαηόξηα ή ηαβέξλεο αληί ζε πην κνληέξλεο όπσο θιακπ ή κπαξ. 30

31 ΥΟΑ ΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΓΔΚΑΡΑ o Οη πεξηζζόηεξνη (8 ζηνπο 10) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη λα πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία κε ην γεύκα θαζηζηώληαο ηελ νπζηαζηηθά έλα πνηό γηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα, ζην κηθξό βαζκό πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηνλ ληόπην πιεζπζκό. 31

32 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΚΔ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ, ΚΝΛΝΠ Ζ ΚΔ ΦΗΙΝΠ o Η γεληθόηεξε αληίιεςε θαηαδεηθλύεη όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη λα πίλεηαη ηόζν κε θίινπο όζν θαη κε νηθνγέλεηα. o Παξά ηαύηα, ην πνζνζηό πνπ αλαθέξεη όηη ηαηξηάδεη θαη λα ηελ πίλεη θαλείο κόλνο (ην 54%) ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειό, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία θαηαλαιώλεηαη πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ πίλνπλ πνηό γηα λα ηνπο θξαηά ζπληξνθηά ζηε κνλαμηά δείρλεη όηη ε θνπκαληαξία δηαθνξνπνείηαη πην έληνλα ζε όηη αθνξά απηή ηελ παξάκεηξν. 32

33 ΔΗΘΝΛΑ ΓΗΑ ΘΟΑΠΗ, ΙΗΘΔΟ, ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΠΣΔΡΗΠΚΝΠ ΚΔ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ o Οη πεξηζζόηεξνη(πεξίπνπ 2 ζηνπο 5) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξα ζηνπο κνληέξλνπο αλζξώπνπο ζε αληίζεζε κε ην ιηθέξ ην νπνίν νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη γηα ξνκαληηθέο ζηηγκέο 33

34 Ζ ΘΝYΚΑΛΡΑΟΗΑ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΠΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΠ ΞΑΟΑ ΠΡΝΠ ΚΝΛΡΔΟΛΝΠ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Σε όηη αθνξά ην θύξην δηαθνξνπνηό ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θνπκαληαξία, ζπγθεθξηκέλα ην όηη ηαηξηάδεη ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξά ηνπο κνληέξλνπο, ε ηάζε απηή παξαηεξείηαη πνιύ πην έληνλή αλάκεζα ζηνπο λένπο o Επνκέλσο, ζεκαληηθή πξόθιεζε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζα είλαη ε κεηάιιαμε απηήο ηεο αληίιεςεο αλάκεζα ζηελ λενιαία ε νπνία ζην παξόλ είλαη θαη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ κε ηε ρακειόηεξε θαηαλάισζε ηνπ πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

35 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία (ζρεδόλ 7 ζηνπο 10) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξίαδεη εμ ίζνπ θαη γηα ηνπο Κύπξηνπο θαη γηα ηνπο μέλνπο, κηα ζεκαληηθή κεξίδα ε νπνία αλέξρεηαη ζην 25% ζεσξεί όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν γαη ηνπο ηνπξίζηεο oτν γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη κε κηα ππνβόζθνπζα αληίιεςε όηη ε θνπκαληαξία είλαη έλα πνηό γηα βηηξίλα' 'ε 'επίδεημε' πξνο επηζθέπηεο ή μέλνπο παξά έλα πνηό θαηαλαιώζηκν ιόγσ ηεο ηδίαο ηνπ ηεο αμίαο 35

36 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ - ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο αληίιεςεο νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη θαη ζηνπο Κύπξηνπο θαη ζηνπο μέλνπο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο o Αληίζεηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη νη άληξεο ζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξν βαζκό πηζηεύνπλ όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη κόλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

37 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΗΓΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΘΑΡΑ ΞΝΠΝ ΘΑ ΑΟΔΠΑΛ o Η δεισκέλε πξνηίκεζε ζε όηη αθνξά ηνλ πξνηηκεηέν ηξόπν πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό ηεο πθηζηάκελεο αληηιήςεηο γηα ην πνηό. Σπγθεθξηκέλα, ζε 8 ζηνπο 10 Κύπξηνπο ζα άξεζε αλ ε θνπκαληαξία πξνσζείην ζαλ παξαδνζηαθό θππξηαθό πνηό, ελώ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη θαη ε πξνώζεζε ηνπ πνηνύ ζαλ έλα πνηό γηα ηηο γηνξηέο, γηα όιεο ηηο επνρέο θαη γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο. o Παξά ηαύηα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαιύνληαη απηέο νη απόςεηο ζε πνηνηηθό επίπεδν παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (βι. Πνηνηηθή Έξεπλα). o Σαθήο πξόζθξνπζε ησλ ηδεώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθέδαζε θαη ηε λενιαία παξαηεξείηαη ζε πνζνηηθό επίπεδν, πιελ όκσο, ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξόζκημεο κε άιια ζπζηαηηθά ππό κνξθή θόθηεηι θαη ε ππεξπήδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο γιπθήηεηαο δύλαηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 37

38 ΙΝΓΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΞΗΛΝΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ δεν καηανάλωζαν κοσμανηαρία ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Παξά ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία πξνζθξνύεη ζε ζεκαληηθά εκπόδηα εηθόλαο όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζε έλα πην βαζηθό θαη νπζηαζηηθό επίπεδν ην ίδην ην πξντόλ αληηκεησπίδεη 'πξόβιεκα' θαζώο πεξηζζόηεξνη από 1 ζηνπο 2 πνπ δελ πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία ηζρπξίδνληαη όηη απηό είλαη ιόγσ ηεο γεύζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θπξίσο ιόγσ ηνπ όηη είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά. o Πξνθύπηεη, επνκέλσο, ε αλάγθε πηζαλήο επαλαμηνιόγεζεο θαη κειέηε θάπνηαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ίδηαο ηεο γεύζεο ή πξόζκημεο αλαιόγσο 38

39 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ o Η ηάζε απηή εληζρύεηαη θαη κε ηνλ πνζνηηθό δείθηε πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, πεξηζζόηεξνη από 2 ζηνπο 3 Κύπξηνπο (ην67%) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά o Ιδηαίηεξα έληνλε είλαη απηή ε άπνςε ζηηο ειηθίεο κεηαμύ εηώλ (ζην 81%) πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζην λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο δηίεζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο θάησ από ηελ ειηθία ησλ 55 ρξνλώλ o Αληίζεηα, ζηνπο πην λένπο ρξνλώλ ε άπνςε απηή εθθξάδεηαη από ζεκαληηθά ρακειόηεξν πνζνζηό (ζην 55%) πιελ όκσο, όπσο έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα, ε ειηθηαθή απηή νκάδα έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθόλα ηνπ πνηνύ 39

40 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η άπνςε νηη ε θνπκαληαξία είλαη πνιύ γιπθηά είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο, πνπ ίζσο λα δηθαηνινγεί θαη ην γεγνλόο νηη ε δηεηζδπζε ζηελ θαηαλάισζε θνπκαληαξίαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο ήηαλ ρακειόηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

41 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΗΓΔΑΠ ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΡΑΛ Ζ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΘΝΘΡΔΗΙ o Η ηδέα ηνπ λα πξνζθεξόηαλ ε θνπκαληαξία ζε κνξθή θνθηεηι βξίζθεη ζεηηθή απήρεζε ζε κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία, πέξαλ ηνπ 60%, θαη κάιινλ ζπλδέεηαη ζε πνηνηηθό επίπεδν κε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ζην επίπεδν γιπθήηεηαο ηνπ πνηνύ o Η ηδέα αξέζεη πεξηζζόηεξν ζε άηνκα εηώλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο ηξεηο αλαθέξνπλ όηη ζίγνπξα ζα ηνπο άξεζε ε ηδέα - ε ειηθηαθή απηή νκάδα είλαη ελ δπλάκεη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε δεκνγξαθηθή αηρκή ηνπ δόξαηνο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλαηνπζέηεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζην πιαίζην ηεο κνξθήο θνθηέηι o Σηα ζεηηθά γηα ηελ πξννπηηθή 'κνξθήο θνθηέηι' θαηαγξάθεηαη θαη ε απνδνρή από ηελ κεγαιύηεξε ειηθηαθά νκάδα ησλ 55 ρξνλώλ θαη άλσ ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πθηαζηάκελε αγνξά γηα ην πξνίόλ, θαζώο δελ αλακέλεηαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθόλα ηεο θνπκαληαξίαο από ην ελδερόκελν ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο 41

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα