ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH"

Transcript

1 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

2 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

3 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ o Η πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη 2 μερσξηζηέο έξεπλεο: 1 έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό θαη 1 έξεπλα αλάκεζα ζε μέλνπο ηνπξίζηεο ζηελ Κύπξν o Η δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είρε ζαλ γεληθόηεξν ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο θνπκαληάξίαο ζε όηη αθνξά πθηζηάκελεο αληηιήςεηο θαη ρξήζε, θαζώο θαη ηε δηεξεύλεζε πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ γηα επαλαηνπνζέηεζε θαη πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο ζην κέιινλ. Σε απηό ην πιαίζην, ε έξεπλα είρε ηνπο αθόινπζνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο: επηκέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε ηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα, αιιά θαη άιια αιθννινύρα πνηά απνηύπσζε ηνπ πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηηο δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο θαη άιιεο ςπρνγξαθηθέο παξακέηξνπο απνηύπσζε ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηελ ηνπνζεζία, ηελ ώξα ηεο εκέξαο θαη ηελ ζπληξνθηά κε ηελ νπνία γίλεηαη απηό δηεξεύλεζε ηεο εηθόλαο ηεο θνπκαληαξίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο νη νπνίεο πξνέθπςαλ από ηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα θαη ην ιηθέξ, ηα νπνία ε πνηνηηθή έξεπλα είρε θαηαδείμεη σο άκεζα αληαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο θξαζηνύ γηα ηελ θνπκαληαξία 3

4 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ γιπθήηεηαο ηεο θνπκαληαξίαο αμηνιόγεζε δηαθόξσλ ηδεώλ θαη επηινγώλ γηα ηελ κειινληηθή πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο αληίδξαζε ζηελ πξννπηηθή ε θνπκαληαξία λα πξνζθέξεηαη ππό κνξθή θόθηεηι o Επηπιένλ, ε έξεπλα αλάκεζα ζε ηνπξίζηεο είρε ζαλ επηπξόζζεην ζηόρν ηελ επηκέηξεζε ησλ αθόινπζσλ: γλσζηόηεηα ηεο θνπκαληαξίαο πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θνπκαληαξία θαηά πόζν ζα πάξνπλ θνπκαληαξία καδί ηνπο πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο ζπλνδεπηηθό θαγεηό πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ θνπκαληαξία 4

5 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ o Η έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ 18 ρξνλώλ θαη άλσ πνπ δηακέλεη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Δεηγκαηνιεςία: Τπραία δεηγκαηνιεςία κε δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην ηνπο πην πξόζθαηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηειεθσληθνύο θαηαιόγνπο Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Τειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ηε ρξήζε CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) από ην ηειεθσληθό καο θέληξν ζηε Λεπθσζία Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 541 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 15 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

6 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΣΥΝΟΛΟ: n= 541 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 63 Λεμεσός χρονών 114 Λάρνακα χρονών 111 Πάφος χρονών 94 Αμμόχωστος χρονών 69 ΠΕΡΙΟΧΗ 65 χρονών + 90 Αστικη 369 ΦΥΛΟ Αγροτική 172 Άντρες 265 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Γυναίκες 276 Α/Β 123 Γ1 149 Γ2 176 Δ/Ε 93 6

7 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ o Η έξεπλα αλάκεζα ζηνπο ηνπξίζηεο έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Τνπξίζηεο νη νπνίνη έρνπλ δηακείλεη ζηελ Κύπξν ηνπιάρηζην 4 εκέξεο (είηε ζε απηή ηνπο ηελ επίζθεςε είηε ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα πξνεγνύκελε επίζθεςε) Δεηγκαηνιεςία: Με βάζε ηα ζηνρεία αθίμεσλ ηνπξηζηώλ έρνπλ ηεζεί πνζνζηώζεηο αλά εζληθόηεηα θαη θαηά πεξηνρή δηακνλήο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηε δνκή ηνπ δείγκαηνο (επόκελε ζειίδα). Εληόο ησλ πνζνζηώζεσλ έρεη εθαξκνζηεί ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε θεληξηθέο ηνπνζεζίεο όπνπ ζπρλάδνπλ ηνπξίζηεο, όπσο μελνδνρεία, ρώξνπο αλαςπρήο θαη ζην αεξνδξόκην Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 505 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 10 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

8 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ ΣΥΝΟΛΟ: n= 505 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 139 Λεμεσός χρονών 105 Λάρνακα χρονών 101 Πάφος χρονών Αμμόχωστος 148 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΦΥΛΟ Βρεττανοι 262 Άντρες 267 Ρώσσοι 55 Γυναίκες 238 Άλλοι 188 8

9 ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ

10 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ * Πιο πολλές αναθορές για ηο κοκηειλ μοτίηο o Πξώην πνηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Κππξίσλ είλαη ε κπύξα κε ζρεδόλ 7 ζηνπο 10 λα έρνπλ αλαθέξεη νηη ηελ έρνπλ πηεη έζησ κηα θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνύ είλαη επίζεο ζε ςειά επίπεδα (πεξηζζόηεξνη από 6 ζηνπο 10 έρνπλ θαηαλαιώζεη θξαζί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν) o Ξαξά ηάπηα, ε θνπκαληαξία θαζ εαπηή παξνπζηάδεη πνιύ ρακειόηεξε δηείζδπζε, θαη καδί κε ην ιηθέξ βξίζθνληαη ζηηο πην ρακειέο ζέζεηο πξνηίκεζεηο, θαζώο κόλν ην 13% θαη 8% αληίζηνηρα έρνπλ θαηαλαιώζεη ηα δύν απηά πνηά o Τν νπίζθη, ε δηβαλία θαη ε βόηθα επίζεο απνηεινύλ κηα νκάδα κε ζρεηηθά ρακειόηεξε δηείζδπζε, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ 24-36% o 10

11 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η ρξήζε ηεο θνπκαληαξίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνηήζε θαηά ειηθηαθέο νκάδεο, θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ζεκαληηθά πην πςειή ζηηο ειηθίεο 55 ρξνλώλ θαη άλσ. Παξόκνηα ηάζε παξνπζηάδεη θαη ε δηβαλία ηεο νπνίαο ε θαηαλάισζε παξνπζηάδεη απμεκέλε δηείζδπζε ζηηο ειηθίεο 45 ρξνλώλ θαη άλσ. o Σηνλ αληίπνδα, ε θαηαλάισζε ησλ θόθηεηι, βόηθα θαη νπίζθη έρεη πην κεγάιε δηείζδπζε ζηηο πην ρακειέο ειηθίεο νκάδεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο ρξνλώλ. o Αληίζεηα, ην θξαζί θαη ην ιηθέξ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηείζδπζε θαηα ειηθία. o Σε γεληθό επίπδεν, ε ρξήζε ηεο κπύξαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ε κεγαιύηεξε από νπνηνδήπνηε άιιν πνηό ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 11

12 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗ ΞΝΡΑ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ o Τν πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζαθώο πην γεξαζκέλν απν νπνηνδήπνηε άιιν πνηό, θαζώο 2 ζηνπο 3 ρξήζηεο πεξίπνπ (ην 64%) είλαη άλσ ησλ 45 εηώλ o Αληίζεηα, κόλν ην 20% απηώλ πνπ πίλνπλ θνπκαληαξία είλαη λένη, θάησ ησλ 35 εηώλ, ζε αληίζεζε κε ην αλάινγν κεξίδην ζε απηνύο πνπ πίλνπλ θξαζί γεληθόηεξα ην νπνίν θζάλεη ην 33% o Ελδεηθηηθό ηεο αθόκαο κεγαιύηεξεο ρξήζεο από ηνπο λένπο ηεο βόηθα θαη ησλ θόθηεηι απνηειεί ην γεγνλόο όηη πέξαλ ηνπ κηζνύ απηώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ είλαη θάησ ησλ 35 εηώλ 12

13 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο κπύξαο, ηνπ θξαζηνύ, ηνπ νπίζθη θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο παξά ζηηο γπλαίθεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

14 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Σε αληίζεζε κε ηα πην πνιιά πνηά, ε θνπκαληαξία απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζε όηη αθνξά ην γεγνλόο όηη ε ζεκαληηθή πιεηνςεθία (ην 63%) όζσλ ηελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη γπλαίθεο o Τα θνθηέηι θαη ην ιηθέξ είλαη νη κόλεο άιιεο πεξηπηώζεηο πνηώλ γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη κηα πνιύ ειαθξά ηάζε πεξηζζόηεξεο ρξήζεο από γπλαίθεο 14

15 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηα ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (θνηλσληθή ηάμε D/E) παξά ζε νπνηαδήπνηέ άιιε θνηλσληθή ηάμε, ζεκαληηθό ζηνηρείν ηδηαίηεξα ελ όςεη ηνπ γεγνλόηνο όηη θάλέλεα άιιν πνηό δελ παξνπζηάδεη αλάινγε ηάζε o Επη πιένλ ε ηάζε απηή γηα ηελ θνπκαληαξία είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη γηα ην θξαζί γεληθόηεξα όπνπ ε θαηαλάισζε είλαη κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηελ πςειόηεξε θνηλσληθή ηάμε (Α/Β) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

16 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΡΑΜΖ o Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο ρακεινκεζαίεο θαη ηηο ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζώο πέξαλ ησλ δύν ηξίησλ πνπ πίλνπλ ην πνηό απηό (ην 67%) αλήθεη ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο C2/D/E o Αληίζεηα, απηνί πνπ πίλνπλ θόθηεηι, ιηθέξ, βόηθα θαη θξαζί απνηεινύληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από άηνκα ησλ πςειόηεξσλ ή πςεινκεζαίσλ ζηξσκάησλ 16

17 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αγξνηηθέο παξά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο o Αληίζεηα, ε δηείζδπζε ηνπ θξαζηνύ θαη ησλ θνθηεηι είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

18 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

19 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΔΛΑ ΘΑΙΝ ΞΝΡΝ ΘΟΑΡΑ ΠΛΡΟΝΦΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζε απηνπο πνπ ζπκθσλνύλ νηη ελα θαιό πνηό ηνπο θξαηά ζπληξνθία νηαλ είλαη κόλνη ηνπο o Τν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη όηη ηα δύν απηά πνηά πηζαλό λα θαηαλαιώλνληαη ελ κέξεη θαη ιόγσ απηήο ηεο παξόκνηαο ςπρνινγηθήο αλάγθεο, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη θαη κε ηελ παξόκνηα ειηθηαθή ηάζε (κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο) ησλ δύν απηώλ πνηώλ 19

20 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΑΟΔΠΔΗ ΛΑ ΓΝΘΗΚΑΕΥ ΘΑΗΛΝΟΓΗΑ ΞΝΡΑ o Απηνί πνπ αξέζθνληαη ζην λα δνθηκάδνπλ θαηλνύξγηα πνηά θαηαλαιώλνπλ κε ζεκαληηθά απμεκέλε δηείζδπζε ην νπίζθη, ηε βόηθα θαη ηα θνθηέηι ζε αληίζεζε κε ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό Highly Confidential Document. For the use only by Client April

21 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΞΗΛΥ ΞΝΡΝ ΝΡΑΛ ΔΗΚΑΗ ΚΔ ΞΑΟΔΑ o Αληίζεηα, ε ςπρνινγηθή παξάκεηξνο ηνπ λα πίλεη θάπνηνο πνηό κε παξέα δελ είλαη δηαθνξνπνηό ζηνηρείν σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ή κε νπνηνπδήπνηε πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

22 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ o Η θαηαλάισζε ηεο θνπκαληαξίαο έρεη κεγαιύηεξε δηείζδπζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηθέξ θαη ηεο δηβαλίαο απ όηη αλάκεζα ζε ρξήζηεο άιισλ πνηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζηνύ γεληθόηεξα. o Η ηάζε απηή δίλεη ηελ έλδηεμε όηη ζε επίπεδν ρξήζεο ηνπιάρηζην ε θνπκαληαξία ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζην αληαγσληζηηθό πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ιηθέξ (πξνηνληηθά) θαη ηεο δηβαλίαο (δεκνγξαθηθά) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

23 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

24 ΑΛ ΔΣΝΛ ΞΗΔΗ ΞΝΡΔ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΝΞΝΡΔΓΖΞΝΡΔ ΠΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επηπεδα (όπσο έρεη πξναλαθεξζεί), ζε ηζηνξηθό επίπεδν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Κππξίσλ (ην 85%) έρεη δνθηκάζεη ην πνηό. o Τν ζηνηρείν απηό θαηαδεηθλύεη έλα πνιύ ρακειό πνζνζηό ζπγθξάηεζεο (retention ratio) πνπ θπκαίλεηαη κόιηο ζην 15% θαζώο ζε ζπλνιηθό επίπεδν κόλν ην 13% έρεη θαηαλαιώζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

25 ΞΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ o Επηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, ζπγθεθξηκέλα ην 65% έρεη θνπκαληαξία ζην ζπίηη ηνπ, έλα πνζνζηό ιίγν κόλν πην ρακειό από ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην ιηθέξ γεληθόηεξα. o Τν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη όηη ε θνπκαληαξία ζαλ γεληθή ηδέα δελ έρεη απνθιεηζηεί από ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνπ θαη απνηειεί κέξνο ηεο ελ δπλάκεη γθάκαο γηα ζθνπνύο πξνζθνξάο ζε άιινπο επηζθέπηεο ζην ζπίηη ή γηα εηδηθέο κόλν πεξηπηώζεηο 25

26 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία (ηνπ 13%) ε νπνία έρεη θαηαλαιώζεη θνπκαληαξία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε θαηαλάισζε είλαη πεξαηηέξσ ζπγθξηηηθά ρακειόηεξε από ηα άιια θύξηα πνηά, θαζώο ε κεγαιύηεξε κεξίδα ην θάλεη απηό κόλν 1 θνξά ην κήλα ή αξαηόηεξα o Η ηάζε απηή είλαη θαη θαη πάιη ιηγόηεξν έληνλε από ηελ αλάινγε γηα ην θξαζί γεληθόηεξα, θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ θξαζηνύ ην θάλνπλ απηό ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ ζρεδόλ έλαο ζηνπο ηξεηο θαηαλαισηέο ηνπ θξαζηνύ θάλνπλ ρξήζε ηνπιάρηζην 2 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 26

27 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Η ζπρλόηεηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ιηθέξ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ηάζε κε απηή ηεο θνπκαληαξίαο δίλνληαο άιιε κηα δηάζηαζε ησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ηεο θνπκαληαξίαο o Αληίζεηα, πςειή είλαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ νπίζθη ζπγθεθξηκέλα 27

28 ΔΗΓΖ ΘΟΑΠΗΝ ΞΝ ΞΗΛΝΛ ΠΛΖΘΥΠ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κραζί καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Σε όηη αθνξά ην είδνο θξαζηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη, ε κεγάιε πιεηνςεθία δείρλεη πξνηίκεζε πξνο ην θόθθηλν θαη ην ιεπθό o Αληίζεηα, κόλν πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 ζπλεζίδνπλ λα πίλνπλ γιπθό θξαζί, γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε ρακειή δηείζδπζε ηεο θνπκαληαξίαο ζηελ θαηαλάισζε πνηώλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, θαζώο ε ππνθαηεγνξία ηνπ γιπθηνύ θξαζηνύ δελ βξίζθεη επξεία απήρεζε 28

29 ΘΑΡΑΙΖΙΙΝΗ ΡΝΞΝΗ ΓΗΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ - ΠΞΗΡΗ VS ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΦΗΙΥΛ VS ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ o Οη πεξηζζόηεξνη Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηελ θνπκαληαξία είλαη πην θαηάιιειν λα ηελ πίλεη θαλείο ζην ζπίηη ηνπ, θαηαδεηθλύνληαο έηζη όηη ην πνηό απηό έρεη κάιιν έλα εζσζηξεθηθό πξνθίι o Πην γεληθά ην θξαζί εθπέκπεη κηα πην επξεία θαηαιιειόηεηα ηόζν εληόο ζπηηηώλ όζν θαη εθηόο ζπηηηνύ o Αληίζεηα, ζε όηη αθνξά ην ιηθέξ, παξαεξείηαη κηα ηάζε ηεο άπνςεο όηη είλαη πην θαηάιιειν λα ην πίλεη θαλείο ζε ζπίηη θίισλ 29

30 ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΝΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ πιζηεύοσν όηι ηαιριάζει να καηαναλώνεηαι η κοσμανηαρία εκηός ζπιηιού o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία πνπ πηζηεύεη όηη ηαηξηάδεη λα θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία εθηόο ζπηηηνύ, νη πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο είλαη ζε ζρέζε κε πην παξαδνζηαθέο ηνπνζεζίεο όπσο εζηηαηόξηα ή ηαβέξλεο αληί ζε πην κνληέξλεο όπσο θιακπ ή κπαξ. 30

31 ΥΟΑ ΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΓΔΚΑΡΑ o Οη πεξηζζόηεξνη (8 ζηνπο 10) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη λα πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία κε ην γεύκα θαζηζηώληαο ηελ νπζηαζηηθά έλα πνηό γηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα, ζην κηθξό βαζκό πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηνλ ληόπην πιεζπζκό. 31

32 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΚΔ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ, ΚΝΛΝΠ Ζ ΚΔ ΦΗΙΝΠ o Η γεληθόηεξε αληίιεςε θαηαδεηθλύεη όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη λα πίλεηαη ηόζν κε θίινπο όζν θαη κε νηθνγέλεηα. o Παξά ηαύηα, ην πνζνζηό πνπ αλαθέξεη όηη ηαηξηάδεη θαη λα ηελ πίλεη θαλείο κόλνο (ην 54%) ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειό, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία θαηαλαιώλεηαη πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ πίλνπλ πνηό γηα λα ηνπο θξαηά ζπληξνθηά ζηε κνλαμηά δείρλεη όηη ε θνπκαληαξία δηαθνξνπνείηαη πην έληνλα ζε όηη αθνξά απηή ηελ παξάκεηξν. 32

33 ΔΗΘΝΛΑ ΓΗΑ ΘΟΑΠΗ, ΙΗΘΔΟ, ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΠΣΔΡΗΠΚΝΠ ΚΔ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ o Οη πεξηζζόηεξνη(πεξίπνπ 2 ζηνπο 5) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξα ζηνπο κνληέξλνπο αλζξώπνπο ζε αληίζεζε κε ην ιηθέξ ην νπνίν νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη γηα ξνκαληηθέο ζηηγκέο 33

34 Ζ ΘΝYΚΑΛΡΑΟΗΑ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΠΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΠ ΞΑΟΑ ΠΡΝΠ ΚΝΛΡΔΟΛΝΠ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Σε όηη αθνξά ην θύξην δηαθνξνπνηό ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θνπκαληαξία, ζπγθεθξηκέλα ην όηη ηαηξηάδεη ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξά ηνπο κνληέξλνπο, ε ηάζε απηή παξαηεξείηαη πνιύ πην έληνλή αλάκεζα ζηνπο λένπο o Επνκέλσο, ζεκαληηθή πξόθιεζε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζα είλαη ε κεηάιιαμε απηήο ηεο αληίιεςεο αλάκεζα ζηελ λενιαία ε νπνία ζην παξόλ είλαη θαη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ κε ηε ρακειόηεξε θαηαλάισζε ηνπ πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

35 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία (ζρεδόλ 7 ζηνπο 10) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξίαδεη εμ ίζνπ θαη γηα ηνπο Κύπξηνπο θαη γηα ηνπο μέλνπο, κηα ζεκαληηθή κεξίδα ε νπνία αλέξρεηαη ζην 25% ζεσξεί όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν γαη ηνπο ηνπξίζηεο oτν γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη κε κηα ππνβόζθνπζα αληίιεςε όηη ε θνπκαληαξία είλαη έλα πνηό γηα βηηξίλα' 'ε 'επίδεημε' πξνο επηζθέπηεο ή μέλνπο παξά έλα πνηό θαηαλαιώζηκν ιόγσ ηεο ηδίαο ηνπ ηεο αμίαο 35

36 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ - ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο αληίιεςεο νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη θαη ζηνπο Κύπξηνπο θαη ζηνπο μέλνπο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο o Αληίζεηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη νη άληξεο ζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξν βαζκό πηζηεύνπλ όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη κόλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

37 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΗΓΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΘΑΡΑ ΞΝΠΝ ΘΑ ΑΟΔΠΑΛ o Η δεισκέλε πξνηίκεζε ζε όηη αθνξά ηνλ πξνηηκεηέν ηξόπν πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό ηεο πθηζηάκελεο αληηιήςεηο γηα ην πνηό. Σπγθεθξηκέλα, ζε 8 ζηνπο 10 Κύπξηνπο ζα άξεζε αλ ε θνπκαληαξία πξνσζείην ζαλ παξαδνζηαθό θππξηαθό πνηό, ελώ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη θαη ε πξνώζεζε ηνπ πνηνύ ζαλ έλα πνηό γηα ηηο γηνξηέο, γηα όιεο ηηο επνρέο θαη γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο. o Παξά ηαύηα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαιύνληαη απηέο νη απόςεηο ζε πνηνηηθό επίπεδν παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (βι. Πνηνηηθή Έξεπλα). o Σαθήο πξόζθξνπζε ησλ ηδεώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθέδαζε θαη ηε λενιαία παξαηεξείηαη ζε πνζνηηθό επίπεδν, πιελ όκσο, ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξόζκημεο κε άιια ζπζηαηηθά ππό κνξθή θόθηεηι θαη ε ππεξπήδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο γιπθήηεηαο δύλαηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 37

38 ΙΝΓΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΞΗΛΝΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ δεν καηανάλωζαν κοσμανηαρία ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Παξά ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία πξνζθξνύεη ζε ζεκαληηθά εκπόδηα εηθόλαο όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζε έλα πην βαζηθό θαη νπζηαζηηθό επίπεδν ην ίδην ην πξντόλ αληηκεησπίδεη 'πξόβιεκα' θαζώο πεξηζζόηεξνη από 1 ζηνπο 2 πνπ δελ πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία ηζρπξίδνληαη όηη απηό είλαη ιόγσ ηεο γεύζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θπξίσο ιόγσ ηνπ όηη είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά. o Πξνθύπηεη, επνκέλσο, ε αλάγθε πηζαλήο επαλαμηνιόγεζεο θαη κειέηε θάπνηαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ίδηαο ηεο γεύζεο ή πξόζκημεο αλαιόγσο 38

39 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ o Η ηάζε απηή εληζρύεηαη θαη κε ηνλ πνζνηηθό δείθηε πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, πεξηζζόηεξνη από 2 ζηνπο 3 Κύπξηνπο (ην67%) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά o Ιδηαίηεξα έληνλε είλαη απηή ε άπνςε ζηηο ειηθίεο κεηαμύ εηώλ (ζην 81%) πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζην λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο δηίεζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο θάησ από ηελ ειηθία ησλ 55 ρξνλώλ o Αληίζεηα, ζηνπο πην λένπο ρξνλώλ ε άπνςε απηή εθθξάδεηαη από ζεκαληηθά ρακειόηεξν πνζνζηό (ζην 55%) πιελ όκσο, όπσο έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα, ε ειηθηαθή απηή νκάδα έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθόλα ηνπ πνηνύ 39

40 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η άπνςε νηη ε θνπκαληαξία είλαη πνιύ γιπθηά είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο, πνπ ίζσο λα δηθαηνινγεί θαη ην γεγνλόο νηη ε δηεηζδπζε ζηελ θαηαλάισζε θνπκαληαξίαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο ήηαλ ρακειόηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

41 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΗΓΔΑΠ ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΡΑΛ Ζ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΘΝΘΡΔΗΙ o Η ηδέα ηνπ λα πξνζθεξόηαλ ε θνπκαληαξία ζε κνξθή θνθηεηι βξίζθεη ζεηηθή απήρεζε ζε κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία, πέξαλ ηνπ 60%, θαη κάιινλ ζπλδέεηαη ζε πνηνηηθό επίπεδν κε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ζην επίπεδν γιπθήηεηαο ηνπ πνηνύ o Η ηδέα αξέζεη πεξηζζόηεξν ζε άηνκα εηώλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο ηξεηο αλαθέξνπλ όηη ζίγνπξα ζα ηνπο άξεζε ε ηδέα - ε ειηθηαθή απηή νκάδα είλαη ελ δπλάκεη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε δεκνγξαθηθή αηρκή ηνπ δόξαηνο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλαηνπζέηεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζην πιαίζην ηεο κνξθήο θνθηέηι o Σηα ζεηηθά γηα ηελ πξννπηηθή 'κνξθήο θνθηέηι' θαηαγξάθεηαη θαη ε απνδνρή από ηελ κεγαιύηεξε ειηθηαθά νκάδα ησλ 55 ρξνλώλ θαη άλσ ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πθηαζηάκελε αγνξά γηα ην πξνίόλ, θαζώο δελ αλακέλεηαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθόλα ηεο θνπκαληαξίαο από ην ελδερόκελν ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο 41

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013

Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Γεθέκβξηνο 2013 Dr. Άξεο Ίθθνο, ISHC Χνξεγόο Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Πειαηώλ Χαξαθηεξηζηηθά έξεπλαο Μέζνδνο: εξσηεκαηνιόγηα Γείγκα: ~1.150 εξσηεκαηνιόγηα πιιέρηεθαλ ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΣΙΟ 2009 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δηζαγσγή... 3 Πνηνηηθή έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο.. 3 Δπηινγή δείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα