ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH"

Transcript

1 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

2 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

3 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ o Η πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη 2 μερσξηζηέο έξεπλεο: 1 έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό θαη 1 έξεπλα αλάκεζα ζε μέλνπο ηνπξίζηεο ζηελ Κύπξν o Η δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είρε ζαλ γεληθόηεξν ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηεο θνπκαληάξίαο ζε όηη αθνξά πθηζηάκελεο αληηιήςεηο θαη ρξήζε, θαζώο θαη ηε δηεξεύλεζε πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ γηα επαλαηνπνζέηεζε θαη πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο ζην κέιινλ. Σε απηό ην πιαίζην, ε έξεπλα είρε ηνπο αθόινπζνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο: επηκέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε ηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα, αιιά θαη άιια αιθννινύρα πνηά απνηύπσζε ηνπ πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηηο δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο θαη άιιεο ςπρνγξαθηθέο παξακέηξνπο απνηύπσζε ησλ ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζε όηη αθνξά ηελ ηνπνζεζία, ηελ ώξα ηεο εκέξαο θαη ηελ ζπληξνθηά κε ηελ νπνία γίλεηαη απηό δηεξεύλεζε ηεο εηθόλαο ηεο θνπκαληαξίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο νη νπνίεο πξνέθπςαλ από ηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη ζε ζύγθξηζε κε ην θξαζί γεληθόηεξα θαη ην ιηθέξ, ηα νπνία ε πνηνηηθή έξεπλα είρε θαηαδείμεη σο άκεζα αληαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο θξαζηνύ γηα ηελ θνπκαληαξία 3

4 ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ γιπθήηεηαο ηεο θνπκαληαξίαο αμηνιόγεζε δηαθόξσλ ηδεώλ θαη επηινγώλ γηα ηελ κειινληηθή πξνώζεζε ηεο θνπκαληαξίαο αληίδξαζε ζηελ πξννπηηθή ε θνπκαληαξία λα πξνζθέξεηαη ππό κνξθή θόθηεηι o Επηπιένλ, ε έξεπλα αλάκεζα ζε ηνπξίζηεο είρε ζαλ επηπξόζζεην ζηόρν ηελ επηκέηξεζε ησλ αθόινπζσλ: γλσζηόηεηα ηεο θνπκαληαξίαο πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θνπκαληαξία θαηά πόζν ζα πάξνπλ θνπκαληαξία καδί ηνπο πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπο ζπλνδεπηηθό θαγεηό πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ θνπκαληαξία 4

5 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ o Η έξεπλα αλάκεζα ζην ληόπην πιεζπζκό έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ 18 ρξνλώλ θαη άλσ πνπ δηακέλεη ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Δεηγκαηνιεςία: Τπραία δεηγκαηνιεςία κε δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην ηνπο πην πξόζθαηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηειεθσληθνύο θαηαιόγνπο Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Τειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο κε ηε ρξήζε CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) από ην ηειεθσληθό καο θέληξν ζηε Λεπθσζία Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 541 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 15 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

6 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΣΥΝΟΛΟ: n= 541 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 63 Λεμεσός χρονών 114 Λάρνακα χρονών 111 Πάφος χρονών 94 Αμμόχωστος χρονών 69 ΠΕΡΙΟΧΗ 65 χρονών + 90 Αστικη 369 ΦΥΛΟ Αγροτική 172 Άντρες 265 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Γυναίκες 276 Α/Β 123 Γ1 149 Γ2 176 Δ/Ε 93 6

7 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ o Η έξεπλα αλάκεζα ζηνπο ηνπξίζηεο έρεη δηεμαρζεί κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Κνηλό-Σηόρνο: Τνπξίζηεο νη νπνίνη έρνπλ δηακείλεη ζηελ Κύπξν ηνπιάρηζην 4 εκέξεο (είηε ζε απηή ηνπο ηελ επίζθεςε είηε ζε ζπλδπαζκό κε θάπνηα πξνεγνύκελε επίζθεςε) Δεηγκαηνιεςία: Με βάζε ηα ζηνρεία αθίμεσλ ηνπξηζηώλ έρνπλ ηεζεί πνζνζηώζεηο αλά εζληθόηεηα θαη θαηά πεξηνρή δηακνλήο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηε δνκή ηνπ δείγκαηνο (επόκελε ζειίδα). Εληόο ησλ πνζνζηώζεσλ έρεη εθαξκνζηεί ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε θεληξηθέο ηνπνζεζίεο όπνπ ζπρλάδνπλ ηνπξίζηεο, όπσο μελνδνρεία, ρώξνπο αλαςπρήο θαη ζην αεξνδξόκην Μέζνδνο Σπλεληεύμεσλ: Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο Τν ζπλνιίθό δείγκα ήηαλ 505 πεηπρεκέλεο ζπλεληεύμεηο Εξσηεκαηνιόγην: Δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην δηάξθεηαο 10 πεξίπνπ ιεπηώλ Ηκεξνκελίεο Δηεμαγσγήο: Ινύληνο Ινύιηνο

8 ΓΝΚΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΔΟΔΛΑΠ ΚΔ ΡΝΟΗΠΡΔΠ ΣΥΝΟΛΟ: n= 505 ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΙΚΙΑ Λευκωσία χρονών 139 Λεμεσός χρονών 105 Λάρνακα χρονών 101 Πάφος χρονών Αμμόχωστος 148 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 ΦΥΛΟ Βρεττανοι 262 Άντρες 267 Ρώσσοι 55 Γυναίκες 238 Άλλοι 188 8

9 ΑΞΝΡΔΙΔΠΔΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΛΡΝΞΗΝ ΞΙΖΘΠΚΝ

10 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ * Πιο πολλές αναθορές για ηο κοκηειλ μοτίηο o Πξώην πνηό ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Κππξίσλ είλαη ε κπύξα κε ζρεδόλ 7 ζηνπο 10 λα έρνπλ αλαθέξεη νηη ηελ έρνπλ πηεη έζησ κηα θνξά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνύ είλαη επίζεο ζε ςειά επίπεδα (πεξηζζόηεξνη από 6 ζηνπο 10 έρνπλ θαηαλαιώζεη θξαζί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν) o Ξαξά ηάπηα, ε θνπκαληαξία θαζ εαπηή παξνπζηάδεη πνιύ ρακειόηεξε δηείζδπζε, θαη καδί κε ην ιηθέξ βξίζθνληαη ζηηο πην ρακειέο ζέζεηο πξνηίκεζεηο, θαζώο κόλν ην 13% θαη 8% αληίζηνηρα έρνπλ θαηαλαιώζεη ηα δύν απηά πνηά o Τν νπίζθη, ε δηβαλία θαη ε βόηθα επίζεο απνηεινύλ κηα νκάδα κε ζρεηηθά ρακειόηεξε δηείζδπζε, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ 24-36% o 10

11 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η ρξήζε ηεο θνπκαληαξίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνηήζε θαηά ειηθηαθέο νκάδεο, θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ζεκαληηθά πην πςειή ζηηο ειηθίεο 55 ρξνλώλ θαη άλσ. Παξόκνηα ηάζε παξνπζηάδεη θαη ε δηβαλία ηεο νπνίαο ε θαηαλάισζε παξνπζηάδεη απμεκέλε δηείζδπζε ζηηο ειηθίεο 45 ρξνλώλ θαη άλσ. o Σηνλ αληίπνδα, ε θαηαλάισζε ησλ θόθηεηι, βόηθα θαη νπίζθη έρεη πην κεγάιε δηείζδπζε ζηηο πην ρακειέο ειηθίεο νκάδεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο ρξνλώλ. o Αληίζεηα, ην θξαζί θαη ην ιηθέξ δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηείζδπζε θαηα ειηθία. o Σε γεληθό επίπδεν, ε ρξήζε ηεο κπύξαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ε κεγαιύηεξε από νπνηνδήπνηε άιιν πνηό ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 11

12 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗ ΞΝΡΑ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ o Τν πξνθίι ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζαθώο πην γεξαζκέλν απν νπνηνδήπνηε άιιν πνηό, θαζώο 2 ζηνπο 3 ρξήζηεο πεξίπνπ (ην 64%) είλαη άλσ ησλ 45 εηώλ o Αληίζεηα, κόλν ην 20% απηώλ πνπ πίλνπλ θνπκαληαξία είλαη λένη, θάησ ησλ 35 εηώλ, ζε αληίζεζε κε ην αλάινγν κεξίδην ζε απηνύο πνπ πίλνπλ θξαζί γεληθόηεξα ην νπνίν θζάλεη ην 33% o Ελδεηθηηθό ηεο αθόκαο κεγαιύηεξεο ρξήζεο από ηνπο λένπο ηεο βόηθα θαη ησλ θόθηεηι απνηειεί ην γεγνλόο όηη πέξαλ ηνπ κηζνύ απηώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ είλαη θάησ ησλ 35 εηώλ 12

13 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο κπύξαο, ηνπ θξαζηνύ, ηνπ νπίζθη θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο παξά ζηηο γπλαίθεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

14 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Σε αληίζεζε κε ηα πην πνιιά πνηά, ε θνπκαληαξία απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζε όηη αθνξά ην γεγνλόο όηη ε ζεκαληηθή πιεηνςεθία (ην 63%) όζσλ ηελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη γπλαίθεο o Τα θνθηέηι θαη ην ιηθέξ είλαη νη κόλεο άιιεο πεξηπηώζεηο πνηώλ γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη κηα πνιύ ειαθξά ηάζε πεξηζζόηεξεο ρξήζεο από γπλαίθεο 14

15 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζηαηηζηηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηα ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (θνηλσληθή ηάμε D/E) παξά ζε νπνηαδήπνηέ άιιε θνηλσληθή ηάμε, ζεκαληηθό ζηνηρείν ηδηαίηεξα ελ όςεη ηνπ γεγνλόηνο όηη θάλέλεα άιιν πνηό δελ παξνπζηάδεη αλάινγε ηάζε o Επη πιένλ ε ηάζε απηή γηα ηελ θνπκαληαξία είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη γηα ην θξαζί γεληθόηεξα όπνπ ε θαηαλάισζε είλαη κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηελ πςειόηεξε θνηλσληθή ηάμε (Α/Β) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

16 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΡΑΜΖ o Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο ρακεινκεζαίεο θαη ηηο ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζώο πέξαλ ησλ δύν ηξίησλ πνπ πίλνπλ ην πνηό απηό (ην 67%) αλήθεη ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο C2/D/E o Αληίζεηα, απηνί πνπ πίλνπλ θόθηεηι, ιηθέξ, βόηθα θαη θξαζί απνηεινύληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από άηνκα ησλ πςειόηεξσλ ή πςεινκεζαίσλ ζηξσκάησλ 16

17 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αγξνηηθέο παξά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο o Αληίζεηα, ε δηείζδπζε ηνπ θξαζηνύ θαη ησλ θνθηεηι είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

18 ΞΟΝΦΗΙ ΑΡΥΛ ΞΝ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΑΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ - ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΝΣΖ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

19 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΔΛΑ ΘΑΙΝ ΞΝΡΝ ΘΟΑΡΑ ΠΛΡΟΝΦΗΑ o Η δηείζδπζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαη ηεο δηβαλίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζε απηνπο πνπ ζπκθσλνύλ νηη ελα θαιό πνηό ηνπο θξαηά ζπληξνθία νηαλ είλαη κόλνη ηνπο o Τν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη όηη ηα δύν απηά πνηά πηζαλό λα θαηαλαιώλνληαη ελ κέξεη θαη ιόγσ απηήο ηεο παξόκνηαο ςπρνινγηθήο αλάγθεο, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη θαη κε ηελ παξόκνηα ειηθηαθή ηάζε (κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο) ησλ δύν απηώλ πνηώλ 19

20 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΑΟΔΠΔΗ ΛΑ ΓΝΘΗΚΑΕΥ ΘΑΗΛΝΟΓΗΑ ΞΝΡΑ o Απηνί πνπ αξέζθνληαη ζην λα δνθηκάδνπλ θαηλνύξγηα πνηά θαηαλαιώλνπλ κε ζεκαληηθά απμεκέλε δηείζδπζε ην νπίζθη, ηε βόηθα θαη ηα θνθηέηι ζε αληίζεζε κε ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό Highly Confidential Document. For the use only by Client April

21 ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΑΞΝΤΖ - ΞΗΛΥ ΞΝΡΝ ΝΡΑΛ ΔΗΚΑΗ ΚΔ ΞΑΟΔΑ o Αληίζεηα, ε ςπρνινγηθή παξάκεηξνο ηνπ λα πίλεη θάπνηνο πνηό κε παξέα δελ είλαη δηαθνξνπνηό ζηνηρείν σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ή κε νπνηνπδήπνηε πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

22 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ o Η θαηαλάισζε ηεο θνπκαληαξίαο έρεη κεγαιύηεξε δηείζδπζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηθέξ θαη ηεο δηβαλίαο απ όηη αλάκεζα ζε ρξήζηεο άιισλ πνηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξαζηνύ γεληθόηεξα. o Η ηάζε απηή δίλεη ηελ έλδηεμε όηη ζε επίπεδν ρξήζεο ηνπιάρηζην ε θνπκαληαξία ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζην αληαγσληζηηθό πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ιηθέξ (πξνηνληηθά) θαη ηεο δηβαλίαο (δεκνγξαθηθά) Highly Confidential Document. For the use only by Client April

23 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝΠ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 3 ΚΖΛΔΠ ΓΗΔΗΠΓΠΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΔ ΣΟΖΠΡΔΠ ΑΙΙΥΛ ΞΝΡΥΛ ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΠΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΥΡΗΣΕ ΠΟΣΩΝ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

24 ΑΛ ΔΣΝΛ ΞΗΔΗ ΞΝΡΔ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΝΞΝΡΔΓΖΞΝΡΔ ΠΡΝ ΞΑΟΔΙΘΝΛ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηεο θνπκαληαξίαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επηπεδα (όπσο έρεη πξναλαθεξζεί), ζε ηζηνξηθό επίπεδν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Κππξίσλ (ην 85%) έρεη δνθηκάζεη ην πνηό. o Τν ζηνηρείν απηό θαηαδεηθλύεη έλα πνιύ ρακειό πνζνζηό ζπγθξάηεζεο (retention ratio) πνπ θπκαίλεηαη κόιηο ζην 15% θαζώο ζε ζπλνιηθό επίπεδν κόλν ην 13% έρεη θαηαλαιώζεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

25 ΞΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ o Επηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, ζπγθεθξηκέλα ην 65% έρεη θνπκαληαξία ζην ζπίηη ηνπ, έλα πνζνζηό ιίγν κόλν πην ρακειό από ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ην ιηθέξ γεληθόηεξα. o Τν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη όηη ε θνπκαληαξία ζαλ γεληθή ηδέα δελ έρεη απνθιεηζηεί από ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνπ θαη απνηειεί κέξνο ηεο ελ δπλάκεη γθάκαο γηα ζθνπνύο πξνζθνξάο ζε άιινπο επηζθέπηεο ζην ζπίηη ή γηα εηδηθέο κόλν πεξηπηώζεηο 25

26 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία (ηνπ 13%) ε νπνία έρεη θαηαλαιώζεη θνπκαληαξία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο, ε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε θαηαλάισζε είλαη πεξαηηέξσ ζπγθξηηηθά ρακειόηεξε από ηα άιια θύξηα πνηά, θαζώο ε κεγαιύηεξε κεξίδα ην θάλεη απηό κόλν 1 θνξά ην κήλα ή αξαηόηεξα o Η ηάζε απηή είλαη θαη θαη πάιη ιηγόηεξν έληνλε από ηελ αλάινγε γηα ην θξαζί γεληθόηεξα, θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ θξαζηνύ ην θάλνπλ απηό ηνπιάρηζην κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ ζρεδόλ έλαο ζηνπο ηξεηο θαηαλαισηέο ηνπ θξαζηνύ θάλνπλ ρξήζε ηνπιάρηζην 2 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 26

27 ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΗΛΝΛ ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΝΡΑ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κάθε ποηό καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Η ζπρλόηεηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ιηθέξ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ηάζε κε απηή ηεο θνπκαληαξίαο δίλνληαο άιιε κηα δηάζηαζε ησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ηεο θνπκαληαξίαο o Αληίζεηα, πςειή είλαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ νπίζθη ζπγθεθξηκέλα 27

28 ΔΗΓΖ ΘΟΑΠΗΝ ΞΝ ΞΗΛΝΛ ΠΛΖΘΥΠ Βάζη: Ποζοηική Έρεσνα Ερωηούμενοι ποσ έτοσν πιεί κραζί καηά ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Σε όηη αθνξά ην είδνο θξαζηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη, ε κεγάιε πιεηνςεθία δείρλεη πξνηίκεζε πξνο ην θόθθηλν θαη ην ιεπθό o Αληίζεηα, κόλν πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 ζπλεζίδνπλ λα πίλνπλ γιπθό θξαζί, γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε ρακειή δηείζδπζε ηεο θνπκαληαξίαο ζηελ θαηαλάισζε πνηώλ ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, θαζώο ε ππνθαηεγνξία ηνπ γιπθηνύ θξαζηνύ δελ βξίζθεη επξεία απήρεζε 28

29 ΘΑΡΑΙΖΙΙΝΗ ΡΝΞΝΗ ΓΗΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ ΞΝΡΥΛ - ΠΞΗΡΗ VS ΠΔ ΠΞΗΡΗ ΦΗΙΥΛ VS ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ o Οη πεξηζζόηεξνη Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηελ θνπκαληαξία είλαη πην θαηάιιειν λα ηελ πίλεη θαλείο ζην ζπίηη ηνπ, θαηαδεηθλύνληαο έηζη όηη ην πνηό απηό έρεη κάιιν έλα εζσζηξεθηθό πξνθίι o Πην γεληθά ην θξαζί εθπέκπεη κηα πην επξεία θαηαιιειόηεηα ηόζν εληόο ζπηηηώλ όζν θαη εθηόο ζπηηηνύ o Αληίζεηα, ζε όηη αθνξά ην ιηθέξ, παξαεξείηαη κηα ηάζε ηεο άπνςεο όηη είλαη πην θαηάιιειν λα ην πίλεη θαλείο ζε ζπίηη θίισλ 29

30 ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝΠ ΠΞΗΡΗΝ ΝΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ πιζηεύοσν όηι ηαιριάζει να καηαναλώνεηαι η κοσμανηαρία εκηός ζπιηιού o Αλάκεζα ζηε κηθξή κεηνςεθία πνπ πηζηεύεη όηη ηαηξηάδεη λα θαηαλαιώλεηαη ε θνπκαληαξία εθηόο ζπηηηνύ, νη πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο είλαη ζε ζρέζε κε πην παξαδνζηαθέο ηνπνζεζίεο όπσο εζηηαηόξηα ή ηαβέξλεο αληί ζε πην κνληέξλεο όπσο θιακπ ή κπαξ. 30

31 ΥΟΑ ΞΝ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΓΔΚΑΡΑ o Οη πεξηζζόηεξνη (8 ζηνπο 10) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη λα πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία κε ην γεύκα θαζηζηώληαο ηελ νπζηαζηηθά έλα πνηό γηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα, ζην κηθξό βαζκό πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηνλ ληόπην πιεζπζκό. 31

32 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΛΑ ΞΗΛΔΗ ΘΑΛΔΗΠ ΡΖΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΚΔ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ, ΚΝΛΝΠ Ζ ΚΔ ΦΗΙΝΠ o Η γεληθόηεξε αληίιεςε θαηαδεηθλύεη όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη λα πίλεηαη ηόζν κε θίινπο όζν θαη κε νηθνγέλεηα. o Παξά ηαύηα, ην πνζνζηό πνπ αλαθέξεη όηη ηαηξηάδεη θαη λα ηελ πίλεη θαλείο κόλνο (ην 54%) ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειό, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία θαηαλαιώλεηαη πεξηζζόηεξν από απηνύο πνπ πίλνπλ πνηό γηα λα ηνπο θξαηά ζπληξνθηά ζηε κνλαμηά δείρλεη όηη ε θνπκαληαξία δηαθνξνπνείηαη πην έληνλα ζε όηη αθνξά απηή ηελ παξάκεηξν. 32

33 ΔΗΘΝΛΑ ΓΗΑ ΘΟΑΠΗ, ΙΗΘΔΟ, ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΠΣΔΡΗΠΚΝΠ ΚΔ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ o Οη πεξηζζόηεξνη(πεξίπνπ 2 ζηνπο 5) Κύπξηνη πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξα ζηνπο κνληέξλνπο αλζξώπνπο ζε αληίζεζε κε ην ιηθέξ ην νπνίν νη πεξηζζόηεξνη πηζηεύνπλ νηη ηαηξίαδεη γηα ξνκαληηθέο ζηηγκέο 33

34 Ζ ΘΝYΚΑΛΡΑΟΗΑ ΡΑΗΟΗΑΕΔΗ ΠΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΠ ΞΑΟΑ ΠΡΝΠ ΚΝΛΡΔΟΛΝΠ ΘΑΡΑ ΖΙΗΘΗΑ o Σε όηη αθνξά ην θύξην δηαθνξνπνηό ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θνπκαληαξία, ζπγθεθξηκέλα ην όηη ηαηξηάδεη ζηνπο παξαδνζηαθνύο παξά ηνπο κνληέξλνπο, ε ηάζε απηή παξαηεξείηαη πνιύ πην έληνλή αλάκεζα ζηνπο λένπο o Επνκέλσο, ζεκαληηθή πξόθιεζε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζα είλαη ε κεηάιιαμε απηήο ηεο αληίιεςεο αλάκεζα ζηελ λενιαία ε νπνία ζην παξόλ είλαη θαη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ κε ηε ρακειόηεξε θαηαλάισζε ηνπ πνηνύ Highly Confidential Document. For the use only by Client April

35 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ o Παξά ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία (ζρεδόλ 7 ζηνπο 10) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία ηαηξίαδεη εμ ίζνπ θαη γηα ηνπο Κύπξηνπο θαη γηα ηνπο μέλνπο, κηα ζεκαληηθή κεξίδα ε νπνία αλέξρεηαη ζην 25% ζεσξεί όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν γαη ηνπο ηνπξίζηεο oτν γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη κε κηα ππνβόζθνπζα αληίιεςε όηη ε θνπκαληαξία είλαη έλα πνηό γηα βηηξίλα' 'ε 'επίδεημε' πξνο επηζθέπηεο ή μέλνπο παξά έλα πνηό θαηαλαιώζηκν ιόγσ ηεο ηδίαο ηνπ ηεο αμίαο 35

36 ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΓΗΑ ΘΞΟΗΝΠ VS ΜΔΛΝΠ - ΑΛΡΗΙΖΤΖ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η δηείζδπζε ηεο αληίιεςεο νηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη θαη ζηνπο Κύπξηνπο θαη ζηνπο μέλνπο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο o Αληίζεηα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη νη άληξεο ζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξν βαζκό πηζηεύνπλ όηη ε θνπκαληαξία ηαηξηάδεη κόλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

37 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΗΓΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ - ΘΑΡΑ ΞΝΠΝ ΘΑ ΑΟΔΠΑΛ o Η δεισκέλε πξνηίκεζε ζε όηη αθνξά ηνλ πξνηηκεηέν ηξόπν πξνώζεζεο ηεο θνπκαληαξίαο αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκό ηεο πθηζηάκελεο αληηιήςεηο γηα ην πνηό. Σπγθεθξηκέλα, ζε 8 ζηνπο 10 Κύπξηνπο ζα άξεζε αλ ε θνπκαληαξία πξνσζείην ζαλ παξαδνζηαθό θππξηαθό πνηό, ελώ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη θαη ε πξνώζεζε ηνπ πνηνύ ζαλ έλα πνηό γηα ηηο γηνξηέο, γηα όιεο ηηο επνρέο θαη γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο. o Παξά ηαύηα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλαιύνληαη απηέο νη απόςεηο ζε πνηνηηθό επίπεδν παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (βι. Πνηνηηθή Έξεπλα). o Σαθήο πξόζθξνπζε ησλ ηδεώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθέδαζε θαη ηε λενιαία παξαηεξείηαη ζε πνζνηηθό επίπεδν, πιελ όκσο, ε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξόζκημεο κε άιια ζπζηαηηθά ππό κνξθή θόθηεηι θαη ε ππεξπήδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξβνιηθήο γιπθήηεηαο δύλαηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε σο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 37

38 ΙΝΓΝΗ ΞΝ ΓΔΛ ΞΗΛΝΛ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ποσ δεν καηανάλωζαν κοσμανηαρία ηοσς ηελεσηαίοσς 3 μήνες o Παξά ην γεγνλόο όηη ε θνπκαληαξία πξνζθξνύεη ζε ζεκαληηθά εκπόδηα εηθόλαο όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζε έλα πην βαζηθό θαη νπζηαζηηθό επίπεδν ην ίδην ην πξντόλ αληηκεησπίδεη 'πξόβιεκα' θαζώο πεξηζζόηεξνη από 1 ζηνπο 2 πνπ δελ πίλνπλ ηελ θνπκαληαξία ηζρπξίδνληαη όηη απηό είλαη ιόγσ ηεο γεύζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θπξίσο ιόγσ ηνπ όηη είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά. o Πξνθύπηεη, επνκέλσο, ε αλάγθε πηζαλήο επαλαμηνιόγεζεο θαη κειέηε θάπνηαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ίδηαο ηεο γεύζεο ή πξόζκημεο αλαιόγσο 38

39 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ o Η ηάζε απηή εληζρύεηαη θαη κε ηνλ πνζνηηθό δείθηε πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, πεξηζζόηεξνη από 2 ζηνπο 3 Κύπξηνπο (ην67%) πηζηεύνπλ νηη ε θνπκαληαξία είλαη ππεξβνιηθά γιπθηά o Ιδηαίηεξα έληνλε είλαη απηή ε άπνςε ζηηο ειηθίεο κεηαμύ εηώλ (ζην 81%) πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζην λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο δηίεζδπζεο ηεο θνπκαληαξίαο θάησ από ηελ ειηθία ησλ 55 ρξνλώλ o Αληίζεηα, ζηνπο πην λένπο ρξνλώλ ε άπνςε απηή εθθξάδεηαη από ζεκαληηθά ρακειόηεξν πνζνζηό (ζην 55%) πιελ όκσο, όπσο έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα, ε ειηθηαθή απηή νκάδα έρεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθόλα ηνπ πνηνύ 39

40 ΑΞΝΤΖ ΓΗΑ ΓΙΘΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ ΘΑΡΑ ΦΙΝ o Η άπνςε νηη ε θνπκαληαξία είλαη πνιύ γιπθηά είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο, πνπ ίζσο λα δηθαηνινγεί θαη ην γεγνλόο νηη ε δηεηζδπζε ζηελ θαηαλάισζε θνπκαληαξίαο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο ήηαλ ρακειόηεξε αλάκεζα ζηνπο άληξεο Highly Confidential Document. For the use only by Client April

41 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΗΓΔΑΠ ΛΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΡΑΛ Ζ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑ ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΘΝΘΡΔΗΙ o Η ηδέα ηνπ λα πξνζθεξόηαλ ε θνπκαληαξία ζε κνξθή θνθηεηι βξίζθεη ζεηηθή απήρεζε ζε κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία, πέξαλ ηνπ 60%, θαη κάιινλ ζπλδέεηαη ζε πνηνηηθό επίπεδν κε ηελ ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε ζην επίπεδν γιπθήηεηαο ηνπ πνηνύ o Η ηδέα αξέζεη πεξηζζόηεξν ζε άηνκα εηώλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο ηξεηο αλαθέξνπλ όηη ζίγνπξα ζα ηνπο άξεζε ε ηδέα - ε ειηθηαθή απηή νκάδα είλαη ελ δπλάκεη ε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε δεκνγξαθηθή αηρκή ηνπ δόξαηνο ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλαηνπζέηεζεο ηεο θνπκαληαξίαο ζην πιαίζην ηεο κνξθήο θνθηέηι o Σηα ζεηηθά γηα ηελ πξννπηηθή 'κνξθήο θνθηέηι' θαηαγξάθεηαη θαη ε απνδνρή από ηελ κεγαιύηεξε ειηθηαθά νκάδα ησλ 55 ρξνλώλ θαη άλσ ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πθηαζηάκελε αγνξά γηα ην πξνίόλ, θαζώο δελ αλακέλεηαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθόλα ηεο θνπκαληαξίαο από ην ελδερόκελν ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο 41

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα