Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο)"

Transcript

1

2 ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο λέαο Αληηπξνζσπείαο ηνπ.α.γ.α..- Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ, θαη γηα ηελ αλάδεημε Γ.. ηνπ λενζύζηαηνπ Σκήκαηνο Αηηηθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Κπξηαθή 6/11/2011 (09:00-21:00) ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, νδόο Βξπζαθίνπ 15 & Κιάδνπ, ζην Μνλαζηεξάθη, ζπκκεηέρνπκε ζην ςεθνδέιηην ηεο Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο) ζε κηα λέα θίλεζε γηα έλαλ ζύιινγν ηζνδύλακα επηζηεκνληθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό, κε αλαινγηθή εθπξνζώπηζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ησλ ηδησηηθώλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα όξγαλα δηνίθεζεο. Απνηεινύκε κηα πνιπζύλζεηε θαη ζπκπαγή νκάδα πνπ ζα πξνηάζζεη θαη ζα ζπλζέηεη ηδέεο θαη απόςεηο πέξα θαη πάλσ από πξόζσπα θαη ζπκθέξνληα θαη πνπ ειπίδνπκε όηη ζα απνηειέζεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε δηαθνξεηηθώλ ίζσο ηάζεσλ πνπ ζα εθθξάζνπλ, εκπλεύζνπλ θαη εθπξνζσπήζνπλ θαιύηεξα κεγάιε κεξίδα ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Οξακαηηδόκαζηε έλαλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ κε νπζηαζηηθή νληόηεηα θαη εηδηθό βάξνο κεγαιύηεξν ηνπ ζεκεξηλνύ, ηνπ νπνίνπ νη απόςεηο λα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο αιιά θαη ζεβαζηέο από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη δεζκεπόκαζηε γηα ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηνπ θύξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Ο ζύιινγνο πξέπεη λα απνηειέζεη δεμακελή αληαιιαγήο ζθέςεσλ γηα έγθαηξε (θαη όρη εθ ησλ πζηέξσλ) παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο θαη θηηξηνινγηθήο λνκνζεζίαο, κε νπζηαζηηθέο θαη όρη αόξηζηεο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο γηα αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη επηζηεκνληθέο δξάζεηο (είλαη αδηαλόεην λα θπνθνξείηαη γηα ρξόληα ν ΚΔΝΑΚ θαη ηειηθά λα ζεζκνζεηείηαη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ή έζησ γλώκε ηεο αξρηηεθηνληθήο θνηλόηεηαο). Θέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηνλ ξόιν ηνπ αξρηηέθηνλα ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Αο κελ μερλάκε όηη ε αξρηηεθηνληθή απνηειεί πνιηηηζηηθό θαζξέπηε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επνρήο ζηελ νπνία παξάγεηαη. Θέινπκε έλαλ ύιινγν πνπ λα ηεξεί ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηδξύζεθε. Θέινπκε λα πξνσζήζνπκε θαη ελ δπλάκεη λα επηηύρνπκε ηηο πάγηεο, θαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο, απηνλόεηεο ζέζεηο γηα: Παξαγσγή Αξρηηεθηνληθήο κόλν από Αξρηηέθηνλεο. Πέξα από ηνλ δίθαην, νξζνινγηθό θαη μεθάζαξν θαζνξηζκό ησλ επαγγεικαηηθώλ καο δηθαησκάησλ, ηεο αλαγλώξηζεο πηπρίσλ, ηεο πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θιπ, θαη πάλσ από απηά, πξέπεη λα βνεζήζνπκε λα γίλεη θαηαλνεηό ζε όινπο, όηη ε άζθεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο από άιιεο κε αξκόδηεο (βάζεη ηεο κε νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζήο ηνπο είηε ηεο εκπεηξίαο ηνπο) εηδηθόηεηεο δελ είλαη πξνο όθεινο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ γεληθόηεξα. Καη κέρξη λα ην πεηύρνπκε απηό, ζα απαηηήζνπκε, σο αξρηηέθηνλεο, λα κελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα καο ε έγθξηζε ησλ κειεηώλ καο (πιελ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ) από ηελ ΔΠΑΔ/ ΥΟΠ. Τπνρξεσηηθή δηελέξγεηα Αλνηρηώλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ γηα όια αλεμαηξέησο ηα δεκόζηα θηίξηα θαη ρώξνπο.

3 Υξεηάδεηαη άκεζε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ζην λέν πιαίζην δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ (βι. Απνθ. Α.Π. ΟΗΚ ΦΔΚ 1427/ ) πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, κε έκθαζε ζηελ ππνρξεσηηθή απνλνκή Α βξαβείνπ θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή δεκόζηα πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε αλνηρηή έθζεζε θαη ζπδήηεζε γηα όιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο (δηαθξηζείζεο θαη κε). Διεύζεξε άζθεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ζύκθσλα κε ηνπο ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηέρλεο θαη ηερληθήο. Θα ζπλδξάκνπκε ζηελ πξνώζεζε ελόο λένπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ κε πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε από όηη έρνπκε ζήκεξα, ώζηε λα πάςνπκε λα είκαζηε ιύηεο ζηαπξνιέμσλ πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη δηεθπεξαησηέο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, θαη ζα ελαληησζνύκε ζηελ όπνηα πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο γηα ζέζπηζε θαλόλσλ ζηξαγγαιηζκνύ ηεο ειεύζεξεο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο (π.ρ. όηαλ ε αλαγθαία θαη ρξήζηκε θαηαγξαθή κνξθνινγηθώλ, ξπζκνινγηθώλ θαη ηππνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο ελόο ηόπνπ κεηαηξέπεηαη ζε γεληθνύο, ππνρξεσηηθνύο ή πξνηεηλόκελνπο (λέν-παξαδνζηαθνύο) κνξθνινγηθνύο θαλόλεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ζηείξα, κηκεηηθή αξρηηεθηνληθή ελόο «αλήζηθνπ» ηξόπνπ θαηαζθεπήο πνπ δελ ζπλάδεη νύηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε θαη ζεσξία, νύηε κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή). Αλάδεημε/πξνβνιή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Θα επηκείλνπκε ζηελ αλά δηεηία πξνθήξπμε βξαβείσλ αξρηηεθηνληθήο από ηνλ.α.γ.α..-π.δ.α., θαη ζα ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνδηθήο νξγάλσζεο Παλειιελίσλ Αξρηηεθηνληθώλ πλεδξίσλ (ε κεγάιε ζπκκεηνρή ζην 11 ν Π.Α.. θαλεξώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο). Γηεπθόιπλζε άζθεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο από ηνπο λένπο κεραληθνύο. Ζ απηόκαηε εγγξαθή ζην ζύιινγν, ε δηαξθήο δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθνύ ελδηαθέξνληνο, ε νξγάλσζε γξαθείνπ πιεξνθόξεζεο γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα, ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηώλ κε βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα λέσλ (θαη όρη κόλν) αξρηηεθηόλσλ γηα εύξεζε εξγαζίαο, απνηεινύλ ζηόρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα δνπιέςνπκε. Ζ αλάπηπμε ζηελόηεξσλ ζρέζεσλ πιιόγνπ θαη Αξρηηεθηνληθώλ ρνιώλ, θαη ε επαλαζύζηαζε θνξέα νξγάλσζεο γηα ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ EUROPAN ζα είλαη από ηηο πξώηεο ελέξγεηέο καο. Δμσηεξίθεπζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο κε εζηίαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ πινπνηεκέλνπ έξγνπ θαη ζηελ δεκηνπξγία γόληκνπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο αξρηηεθηόλσλ θνηλσλίαο, κε έκθαζε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο «εθπαίδεπζεο» ησλ πνιηηώλ (πειαηώλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ) θαη κάιηζηα από ηελ ζρνιηθή ειηθία. Θα ζέζνπκε ζηόρνπο νξγάλσζεο πξνβνιώλ/παξνπζηάζεσλ/νκηιηώλ, δεκνζηεύζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ λα απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζεζκνζεηήζνπκε ην πξόγξακκα «Αξρηηεθηνληθή ζηα ρνιεία» ην νπνίν κε δηθή καο πξσηνβνπιία μεθηλήζακε πέξπζη. ηελ ζεκεξηλή πξσηόγλσξε ζπγθπξία, ζαο πξνηξέπνπκε, λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εθινγέο. Ζ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί κηα αλαινγηθόηεξε εθπξνζώπεζε ζηελ λέα Αληηπξνζσπεία θαη ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ (από απηήλ πνπ έρνπκε ζήκεξα), θαζώο θαη ζην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αηηηθήο, εθπξνζώπηζε πνπ είλαη επηβεβιεκέλε. Γελ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπκε ρσξίο ηελ ζηήξημή ζαο.

4 ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΣΣΗΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ πνύδαζε αξρηηεθηνληθή ζηελ Ομθόξδε. πλεξγάηεο ζηε κειέηε ηεο Δ.Α.Υ.Α. γηα ηελ πεδνδξόκεζε ηεο Γηνλπζίνπ Αεξνπαγήηνπ θαη ηεο Απνζηόινπ Παύινπ. Απν ην 2005 δηαηεξεί ηελ εηαηξεία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ Lycabettus_Construct κε κειέηεο μελνδνρείσλ, Νενθιαζηθώλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα θιπ. ΑΜΠΑΚΟΤΜΚΗΝ ΓΑΜΗΑΝΟ ηνπ Βίθησξνο Γηπι. Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π M. Arch. U.Penn. 1992,U.Des., U. Penn 1995 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Mέινο αξρηηεθηνληθνύ γξαθείνπ κειεηώλ «ΑΚΚΜ - Αξρηηεθηνληθή & Αζηηθόο ρεδηαζκόο», καδί κε ηνπο: Γ. Καββαδά, Αζ. Καινγηάλλε. ΒΔΝΔΣΗΑΝΟΤ ΟΛΓΑ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ (2002) Οινθιήξσζε ην ΠΜ Φεθηαθέο Μνξθέο Σέρλεο ηεο ΑΚΣ (2006) κε ππνηξνθία από ην ΗΚΤ, εξγαδόκελε παξάιιεια σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ππνηξνθία ηνπ ηδξύκαηνο Χλάζε. Έρεη παξνπζηάζεη ηελ έξεπλά ηεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδόζεηο. πκκεηέρεη ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ Αξρηηέθηνλεο ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ, όπνπ έρεη ζπλεπηκειεζεί ηα αθηεξώκαηα «Αξρηηεθηνληθή-Υώξνο- Κηλεκαηνγξάθνο» (η.53), «Αξρηηεθηνληθή θαη Φεθηαθή Σερλνινγία» (η.60), «Αξρηηεθηνληθή Μηθξήο Κιίκαθαο» (η.65), «Αλαθαηαζθεπή θαη Πξνζζήθε» (η.76), «Γεκνθηιείο Υώξνη» (η.79) θαη «Φεθηαθέο Υσξηθέο Δπεθηάζεηο» (η.81). Δίλαη εθπξόζσπνο ηνπ ΣΔΔ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηόλσλ ηεο Δπξώπεο (ACE) θαη ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities). ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΜΑΡΑΝΣΖ ΔΦΖ ΒΖΑΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΒΟΓΛΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ (ΜΑΣΑ) ΒΡΟΤΒΑ ΑΝΣΗΓΟΝΖ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ Δηώλ 25, Διεύζεξε Δπαγγεικαηίαο ΓΑΒΑΛΑ ΟΦΗΑ ΓΑΛΗΑΝΖ ΦΧΣΖ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην Μεγάισζε ζην Άζηξνο Κπλνπξίαο όπνπ θαη νινθιήξσζε έσο θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αξρηηεθηνληθή ζπνύδαζε ζην παλεπηζηήκην Università degli Studi 'G. d'annunzio' ζηελ Ηηαιία όπνπ έιαβε ππνηξνθία θαη απνθνίηεζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ αλαπαιαίσζε, ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζε. Έρεη εξγαζηεί ζε ηερληθά γξαθεία κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηόζν ζηνλ κειεηεηηθό όζν θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. Σν 2007 ζπληδξύεη ηελ «Γ Καηαζθεπαζηηθή», κειεηεηηθή, κεζηηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδεηαη έσο ζήκεξα. Παξάιιεια εξγάδεηαη ζαλ θσηνγξάθνο - θσηνξεπόξηεξ ζε ζπλεξγαζία κε εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο. ΓΔΧΡΓΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ΒΑΗΛΔΗΑ (ΝΑΝΤ) Γελλήζεθε ην 1983.πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζηε Πξόηππε Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Ρώκεο La Sapienza (Prima facoltà di Architettura Ludovico Quaroni ),από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 2009.Έρεη ζπλεξγαζηεί κε αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη κε ηερληθή εηαηξεία, ζηελ Αζήλα. Δίλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη παξάιιεια είλαη κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζην ηκήκα απζαηξέησλ. Γηδάζθεη ηελ ηηαιηθή γιώζζα, έρεη θνηηήζεη ζε Ηδησηηθή ρνιή Εσγξαθηθήο θαη θαηέρεη δίπισκα θιαζηθνύ κπαιέηνπ από ηελ Αθαδεκία «VARNA» ζην ζύζηεκα «VAGANOVA», (Απξίιηνο 1995),θαζώο επίζεο θαη δίπισκα ρνξνύ από ηελ Ηζπαληθή Κνηλόηεηα, (Ηνύληνο 1998). ΓΔΠΟΣΗΓΖ ΜΤΡΣΧ ηνύ Νηθνιάνπ Γελλήζεθε ζηε Αζήλα ην Απόθνηηε ηνπ Α ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (1988). Πηπρηνύρνο ηεο ECOLE SPECIALE D ARCHITECTURE DE PARIS (1999). Διεύζεξε επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί αξρηηεθηνληθό γξαθείν ζηελ Αζήλα, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ. Μέινο ΑΓΑ ΠΔΑ 2000, κέινο Σ.Δ.Δ 2000.

5 ΓΔΠΟΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΑΡΓΤΡΖ Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη η. ζπλεξγάηεο ζε κειέηεο μελνδνρείσλ ζην γξαθείν «. ΚΟΤΚΖ». Μέινο ΔΠΑΔ Αζήλαο, ICOMOS, Αληηπξνζσπείαο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ ΠΔΑ ) θαη από ην 2008 Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΑΚ Σακίαο & Δηδηθόο Γξακκαηέαο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ ΠΔΑ). Δζεινληήο ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο ζηελ πνδειαζία ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΔΓΓΛΔΕΟ ΚΧΣΑ ΔΞΑΡΥΑΚΟ ΠΔΣΡΟ ΕΔΡΒΑ ΟΦΗΑ ΕΑΦΔΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΑΚΑΛΖ ΧΣΖΡΖ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Oxford School of Architecture (Oxford Brookes University) από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ κε ηελ επσλπκία INTELIGENT ARCHITECTS AND CONSTRUCTORS. ΚΑΛΟΚΤΡΖ ΚΑΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ) ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΚΧΣΑ Ζ Πόπε Καινθύξε είλαη Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ (1987) θαη ζήκεξα εξγάδεηαη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζηε Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθώλ θαη Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ ηνπ Γήκνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαη νηθηζκώλ θαη έρεη ζπγγξάςεη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά (π.ρ., «Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα», «Monumenta», θ.ι.π). Χο εξγαδόκελε ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ήηαλ ππεύζπλε γηα δεθάδεο κειέηεο απνθαηαζηάζεσο θαη πξνζηαζίαο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Αζελώλ, ελώ θαηά ην παξειζόλ, σο ειεύζεξε επαγγεικαηίαο, έρεη αλαιάβεη κία πιεζώξα κειεηώλ αξρηηεθηνληθνύ ραξαθηήξα. Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μεραλνιόγν Μεραληθό Αιθηβηάδε Πξνβόπνπιν θαη έρνπλ δύν παηδηά. Απηή ηελ πεξίνδν νινθιεξώλεη ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ζην ΔΜΠ. ΚΑΦΗΜΑΛΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ-ΔΛΗΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΑΝΣΧΝΗΑ ηει. : Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην 1979, είκαη Πηπρηνύρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο (Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University) κε Bachelor of Arts, Graduate Diploma, Postgraduate Diploma in Architecture θαζώο θαη Πηπρηνύρνο Master of Arts in Architecture & Social Studies (Master Αξρηηεθηνληθήο & Κνηλσληθώλ πνπδώλ). Έρσ ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθά θαη δηεζλή αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη έρσ ιάβεη κέξνο ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο. Σα ηειεπηαία έμη ρξόληα αζρνινύκαη κε ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή νηθνδνκηθώλ έξγσλ, όπσο θηίξηα θαηνηθηώλ, θηίξηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα θαη μελνδνρεία. Δίκαη κέινο ηνπ ΣΔΔ κε αξ. κεηξώνπ 99423, κέινο ζηελ ΔΠΑΔ ζην Γήκν Αραξλώλ, θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνύιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

6 ΚΟΤΡΔΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην Απνθνίηεζα από ηελ Αξρηηεθηνληθή ην 1995 θαη ην 1997 νινθιήξσζα ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην ζρεδηαζκό Γεκνζίσλ Κηηξίσλ γηα Αλζξώπνπο κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ). Από ην 2004 έσο ην 2009, δηεηέιεζε Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Καηά ηα έηε σο Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνύζηνπ ζπλεξγάζηεθα κε ην γξαθείν ην Michael Graves & Associates γηα ην Οιπκπηαθό Υσξηό Γεκνζηνγξάθσλ. Από ην 1998 δηαηεξώ Γξαθείν Μειεηώλ. Παξάιιεια από ην 1997 κέρξη ην 2004 ππήξμα ζπλεξγάηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ ακαξά, θαηόπηλ δηεηέιεζα ύκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Γεκόζηαο Δπηρείξεζεο Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΓΔΠΑΝΟΜ) ελώ από ην 2007 κέρξη θαη ην 2010 ππήξμα Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ. Ζ θνηλσληθή κνπ δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη ηε ζέζε κνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ηδξύκαηνο Γ. & Αηθ. Υαηδεθώλζηα, ην νπνίν πεξηζάιπεη, αλαηξέθεη θαη εθπαηδεύεη άπνξα θαη νξθαλά παηδηά. ΛΑΨΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Λύθεην Delasalle θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην ηκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρώκεο. Έρεη δηαηειέζεη ειεγθηήο κεραληθόο ζε πνιιά ηερληθά γξαθεία ζηελ ΞΔΝΗΑ Α.Δ θαη κέρξη ζήκεξα ζηνλ Δ.Ο.Σ. αζθώληαο παξάιιεια ειεύζεξν επάγγεικα. ΚΡΟΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ Ο Γεκήηξεο Κξνθίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Σν 1996 νινθιήξσζε ηηο Μεηαπηπρηαθέο ηνπ πνπδέο ΜΑ IoAAS University of York, UK. ήκεξα δηαηεξεί εηαηξεία κειεηώλ. ΜΑΚΡΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Γελλεκέλε ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζα ζην παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή. Απνθνίηεζα ην 2005 θαη είκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. ΜΑΚΡΖ ΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΟΛΗΑΚΟΤ ΓΡΖΓΟΡΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζα ζην παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή. Απνθνίηεζα ην 2005 θαη είκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. ΜΠΑΦΔ ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΝΗΣΖ ΑΝΝΑ ηνπ ηπιηαλνύ ΝΟΣΑΡΑ ΑΝΣΧΝΖ ηει Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. (1986). Διεύζεξε επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί γξαθείν ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ. Μέινο Δ.Π.Α.Δ. Δίλαη δηεπζύληξηα ηνπ θιάδνπ ζρεδηαζηώλ δνκηθώλ έξγσλ θαη θαζεγήηξηα αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ, νηθνδνκηθήο θαη ζρεδηαζηηθώλ πξνγξακκάησλ κε Ζ/Τ, ζηηο ζρνιέο ΑΚΣΟ. ΝΣΟΡΗΕΑ ΝΗΚΟΛΑ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο IUAV. Αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε θαη κε ηε κειέηε αλαζηήισζεο λενθιαζηθώλ θηηξίσλ θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε εηαηξηθνύ ζηόινπ θαηαζηεκάησλ. Έρεη γξάςεη 2 βηβιία γηα ηα λενθιαζηθά θηίξηα. Έξγα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα θπξηόηεξα πεξηνδηθά αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο. Έρεη δηαηειέζεη 8 ρξόληα ζηελ ΔΠΑΔ θαζώο θαη κέινο ζην ζπκβνύιην πνιενδνκίαο ηνπ Γ. Αζελαίσλ θαη ζηε Ννκαξρία Πεηξαηά. ΞΤΝΟΜΖΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ Ζξώο Κσλζηαληνπνύινπ 32, Αζήλα, ηει.: , fax : , Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1957, είλαη Πηπρηνύρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο (1980) θαη κέινο ηνπ ΣΔΔ κε α.κ Δίλαη κειεηεηήο κε πηπρίν Γ ηάμεο θαη. (06) αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ θηηξηαθώλ έξγσλ & Γ ηάμεο θαη. (07) εηδηθώλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ. Γηαηεξεί αξρηηεθηνληθό γξαθείν κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ έξγσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζηελ ζύληαμε αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ έξγσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. Δίλαη θαη έρεη δηαηειέζεη κέινο ηεο Α βάζκηαο θαη ηεο Β' βάζκηαο Δ.Π.Α.Δ., θαζώο θαη ηνπ.υ.ο.π. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο σο εθπξόζσπνο ηνπ ΑΓΑ θαη ηνπ ΣΔΔ. Δίλαη κέινο ησλ επηηξνπώλ γηα ηελ ρνξήγεζεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο ηνπ ΣΔΔ θαζώο επίζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηνπ ΤΠΠΟ ζε Δπηηξνπέο Γηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Πνιηηηζκνύ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΣΔΔ. Μέρξη ζήκεξα είλαη Πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζσπίαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ-ΠΔΑ).

7 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΡΔΑ Ο Παπαδόπνπινο Ν. Αλδξέαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην Απνθνίηεζε από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην 1999 νινθιήξσζε ηηο Μεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο Diploma in Urban Design, Herriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK. ήκεξα δηαηεξεί γξαθείν κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ. Έρεη εθιεγεί ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ), έρεη δηαηειέζεη 4 ρξόληα κέινο ζηελ ΔΠΑΔ θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. σο εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ). Δίλαη παληξεκέλνο θαη έρεη ηξία παηδηά. ΠΑΣΑΓΔΛΖ ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη έθαλε Γηαπαλεπηζηεκηαθό Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ATHENS MBA) ηνπ Δ.Μ.Π Ο.Π.Α. Αζρνιήζεθε κε κειέηε ζην Νέν Αεξνδξόκην Αζελώλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη κε management ζε κεγάιε εηαηξία. Από ην 2002 είλαη κόληκε ππάιιεινο ζηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζ. Γηθαησκάησλ. Μέινο ΑΓΑ,ΣΔΔ, ΔΜΓΤΓΑ, ΓΑΚΔ Τπ. Γηθαηνζύλεο. Παληξεκέλε, κεηέξα 2 αγνξηώλ. ΠΟΤΛΟΤΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΗΧΡΓΟ ΠΗΔΡΡΑΣΟΤ ΟΦΗΑ ΝΔΚΣΑΡΗΑ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ζην University of East London θαη South Bank U.K. από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ. ΑΚΚΑ ΘΖΒΑΗΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΣΡΟΤΜΠΟΤ ΑΝΝΑ ΣΔΝΔΓΗΟ ΓΗΑΝΝΖ ΥΑΟΜΔΡΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΥΔΗΡΥΑΝΣΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΞΗΛΗΘΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΧΚΡΑΣΖ ΛΑΕΑΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΖΜΑΘΗΑ) ΜΑΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΓΚΛΔΓΚΛΑΚΟΤ ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ (ΠΔΛΛΑ) ΣΔΥΝΟΓΟΜΖΖ - Άλλα Καλειινπνύινπ-Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Μειέηε, θαηαζθεπή θαη αλαθαίληζε. Σαθηνπνηήζεηο θαη λνκηκνπνηήζεηο. Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ θαηά ηελ πεξίνδν Βεληδέινπ 116 Γηαλλληηζά , ΜΑΝΣΗΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ Γελλήζεθε ην 1978 ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μερ/θώλ ηνπ Α.Π.Θ. ην Βξαβεύηεθε από ην Σ.Δ.Δ. σο 1 ε ζε βαζκνινγία θνηηήηξηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σν 2004 παξαθνινύζεζε ζηε Βαξθειώλε ην εκηλάξην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Δ.Δ. Leonardo da Vinci. Σν 2005 απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ από ην Α.Π.Θ. Σν δηάζηεκα απαζρνιήζεθε σο κόληκε ζπλεξγάηεο ζε κειεηεηηθέο εηαηξείεο ηεο Θεζζαινλίθεο (Υξήζηνο Κνπινπθνύξεο & πλεξγάηεο, ΜΔΣΔ ΤΜ Α.Δ.). Από ην 2005 δηαηεξεί Γξαθείν Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ θαη Μειεηώλ Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Γηεηέιεζε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ πνπδαζηώλ Αξρηηεθηνληθήο, εθπξόζσπνο θαη εθιέθηνξαο ηνπ..α. ζηε Φνηηεηηθή Έλσζε Α.Π.Θ. θαη ζηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. ήκεξα είλαη κέινο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ηνπ Μεηξώνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ πιιόγνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Από ην 2008 εθιέγεηαη κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ. ΜΑΡΗΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΑ) Δίκαη αξρηηέθηνλαο, απνθνίηεζα από ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ην 2006, έθαλα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία κε αληηθείκελν ηε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή. Δπαγγεικαηηθά δξαζηεξηνπνηνύκαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Δίκαη εθιεγκέλν κέινο, ηακίαο ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο.

8 ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΣΟΝΗΑ) ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ ΠΑΛΑΝΣΕΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΡΑΛΛΖ ΑΝΣΧΝΖ (ΠΗΔΡΗΑ) ΣΗΚΧΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ πνύδαζα ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ(1990). -Δίκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο από ην 1990, κειεηεηήο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ έξγσλ. Αζρνινύκαη θπξίσο κε εθπόλεζε κειεηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη κε επίβιεςε θαηαζθεπή ηδησηηθώλ έξγσλ. Έιαβα κέξνο ζαλ ζπλεξγάηεο ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.(1998, Γηεζλήο δηαγσληζκόο κε ζέκα «Αλαβίσζε ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ηνπ Βαηεξιώ θαη πεξηβάιισλ ρώξνο»). Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο.Α.Θ. ΜΟΡΦΟΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΕΑΦΔΗΡΖ Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε ην πνύδαζα αξρηηεθηνληθή ζην Α.Π.Θ. θαη αλαζηήισζε ζην Bamberg ηεο Γεξκαλίαο. Δηδηθεύηεθα ζηελ πνιενδνκία, ρσξνηαμία, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ην βηνκεραληθό ζρεδηαζκό. Μεηείρα σο εηζεγεηήο ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, αξρηηεθηνληθή θαη αλάπηπμε. πλεξγάζηεθα, κεηαμύ άιισλ, κε ην γξαθείν ηνπ Γ. ηκώλε ζε ζεκαληηθά έξγα ηεο πόιεο κνπ όπσο Αξραηνινγηθόο πεξίπαηνο, Αλάπιαζε πεξηνρήο Σζηλάξη, ΒΗ.Λ.ΚΑ θ.α. Από ην 2001 εξγάζηεθα ζηελ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Διεπζεξίνπ - Κνξδειηνύ. ήκεξα εξγάδνκαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνύ - Δπόζκνπ. Δίκαη πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γαιαηηζηέσλ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΔΒΔΛΤΝ) ηει. : (γξαθείν) / e- mail : Γελλήζεθε ζηε Καβάια ην Απόθνηηε ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Μέινο ΣΔΔ ην Δίλαη ειεύζεξε επαγγεικαηίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε ζύληαμε & επίβιεςε κειεηώλ ηδησηηθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπή ηνπο. Σν 1985 ζύληαμε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην Γηαγσληζκό θαηαζθεπήο Κέληξνπ Τγείαο Ν. Μνπδαληώλ Υαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηερληθό Γξαθείν Γ. Παξάζρνπ - Ζ. ηδεξόπνπινπ : αληηπξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), 2009 : κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο ΑΓΑ-ΠΔΑ (2009), : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), 2000 : εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ ηερληθνύ γξαθείνπ Πνηεξόπνπινπ (Αζήλα) γηα κειέηε, έξεπλα θαη θαηαζθεπή Οιπκπηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ baseball, softball, hockey,badminton θαη ηνμνβνιίαο, : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ΣΔΔ/Σ.Κ.Μ. ΠΟΛΤΓΧΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΥΑΛ/ΓΗΚΖ) ΡΑΛΛΖ ΒΑΗΛΖ ηει θηλ Πξαζαθάθε 9, Θεζζαινλίθε ΣΠΟΥΔΕΣ Σξηεηήο θνίηεζε Πνιπηερλείν Γέλνβαο θαη Μηιάλνπ, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Απόθνηηνο Α.Π.Θ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, 1980 WORK EXPERIENCE Δξγαζία σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, κειέηεο - θαηαζθεπέο ηδησηηθώλ έξγσλ.

9 ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΕΔΡΝΗΓΖ ΝΗΚΟ (ΞΑΝΘΖ ) ΥΑΛΑΣΗΓΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΜΠΑΛΟΤΖ ΜΑΡΗΑ (ΓΡΑΜΑ) ΕΑΡΚΑΓΑ ΝΗΚΟ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΟΦΗΑ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΡΟΜΠΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΚΟΤΝΖ ΒΑΗΛΖ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΚΑΣΑΝΟ ΝΗΚΟ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΛΗΟΝΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΘΔΑΛΗΑ ΑΜΑΝΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (ΛΑΡΗΑ) ΥΑΛΔΒΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΗΑΝΝΖ (ΜΑΓΝΖΗΑ) ΚΑΣΗΦΟΤ ΜΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΝΗΚΟ (ΛΑΡΗΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΟΦΗΓΑ ΒΑΗΛΖ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΑΥΑΗΑ) Απνθνίηεζα από ηελ αξρηηεθηνληθή ζρνιή ηνπ Universita degli studi di Napoli Federico II ηεο Ηηαιίαο. Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ Δ.Α.Π. ζην ηκήκα ρεδηαζκόο Φσηηζκνύ θαη Πνιπκέζα. Από ην 2008 είκαη κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Ν. Αραΐαο θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ. Αζρνινύκαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, αιιά θαη ζε ηερληθά γξαθεία θαη εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή θαηνηθηώλ, γξαθείσλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη θηηξίσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ. Παξάιιεια ε ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαηεπζύλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζθελνγξαθίαο ζεαηξηθώλ έξγσλ ύζηεξα από ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ Δηαηξεία Θεάηξνπ θαη Σέρλεο από ην 2008 έσο ζήκεξα. Από κηθξή ειηθία ζπκκεηείρα ζε εηθαζηηθέο νκάδεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, επίζεο ζε εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνύο δσγξαθηθήο ζε ηνπηθό θαη παλειιήλην επίπεδν. ΠΑΠΑΛΔΞΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΥΑΗΑ) Πηπρηνύρνο ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ I.U.A.V ηεο Βελεηίαο, κε 2 ρξόληα παξαθνινύζεζεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Φνηηεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Πόιεσλ θαη Κηηξίσλ. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7 εο Παλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Πάηξα ηνλ Ηνύλην ηνπ πκκεηνρή ζε αξθεηνύο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο αλά ηελ Δπξώπε. ύληαμε θαη επίβιεςε δηαθόξσλ κειεηώλ ζην Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν Παπαιεμάηνο ζην νπνίν εξγάδνκαη θαη ζπλερίδσ ηελ πνξεία ηνπ.

10 ΚΑΡΒΔΛΖ ΕΑΦΔΗΡΖ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΤΡΟΓΖΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ (ΦΘΗΧΣΗΓΑ) ΕΔΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΦΘΗΧΣΗΓΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ (ΑΡΓΟΛΗΓΑ) ΘΧΓΖ ΓΗΑΝΝΖ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΡΟΤΜΠΑΚΟ ΓΗΧΡΓΟ (ΛΑΚΧΝΗΑ) ΠΑΠΑΜΗΚΡΟΤΛΖ ΓΗΑΝΝΖ (ΜΔΖΝΗΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΒΔΡΒΔΝΗΧΣΖ ΝΗΚΟ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΗΑΝΝΗΚΟΤΡΖ ΑΝΣΧΝΖ (ΓΧΓ/ΝΖΑ) ΣΟΤΜΑΚΗΓΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ (ΚΤΚΛΑΓΔ) ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ (ΚΤΚΛΑΓΔ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΡΖΣΖ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΑΣΗΚΑΡΟ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΥΑΝΗΑ) ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π( ) Έηνο γέλλεζεο : 1980_ηόπνο γέλλεζεο : Υαληά Κξήηε. ΜSc Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage. Università IUAV di Venezia ( ) (2007-ζήκεξα) γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ Ρέζπκλν Κξήηεο. κέινο ΣΔΔ : 2005_ κέινο αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ πεξηθεξεηαθνύ ηκήκαηνο Γπηηθήο Κξήηεο : ΒΔΕΤΡΑΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ (ΥΑΝΗΑ) ΚΑΣΗΓΟΝΗΧΣΑΚΖ ΝΣΗΝΟ (ΛΑΗΘΗ)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα