Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο)"

Transcript

1

2 ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο λέαο Αληηπξνζσπείαο ηνπ.α.γ.α..- Παλειιήληα Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ, θαη γηα ηελ αλάδεημε Γ.. ηνπ λενζύζηαηνπ Σκήκαηνο Αηηηθήο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Κπξηαθή 6/11/2011 (09:00-21:00) ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, νδόο Βξπζαθίνπ 15 & Κιάδνπ, ζην Μνλαζηεξάθη, ζπκκεηέρνπκε ζην ςεθνδέιηην ηεο Γεκνθξαηηθήο Κίλεζεο Μεραληθώλ (Γ.Κ.Μ. - Αξρηηέθηνλεο) ζε κηα λέα θίλεζε γηα έλαλ ζύιινγν ηζνδύλακα επηζηεκνληθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό, κε αλαινγηθή εθπξνζώπηζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ησλ ηδησηηθώλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα όξγαλα δηνίθεζεο. Απνηεινύκε κηα πνιπζύλζεηε θαη ζπκπαγή νκάδα πνπ ζα πξνηάζζεη θαη ζα ζπλζέηεη ηδέεο θαη απόςεηο πέξα θαη πάλσ από πξόζσπα θαη ζπκθέξνληα θαη πνπ ειπίδνπκε όηη ζα απνηειέζεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε δηαθνξεηηθώλ ίζσο ηάζεσλ πνπ ζα εθθξάζνπλ, εκπλεύζνπλ θαη εθπξνζσπήζνπλ θαιύηεξα κεγάιε κεξίδα ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Οξακαηηδόκαζηε έλαλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ κε νπζηαζηηθή νληόηεηα θαη εηδηθό βάξνο κεγαιύηεξν ηνπ ζεκεξηλνύ, ηνπ νπνίνπ νη απόςεηο λα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο αιιά θαη ζεβαζηέο από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη δεζκεπόκαζηε γηα ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηνπ θύξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Ο ζύιινγνο πξέπεη λα απνηειέζεη δεμακελή αληαιιαγήο ζθέςεσλ γηα έγθαηξε (θαη όρη εθ ησλ πζηέξσλ) παξαγσγή νινθιεξσκέλσλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο πνιενδνκηθήο θαη θηηξηνινγηθήο λνκνζεζίαο, κε νπζηαζηηθέο θαη όρη αόξηζηεο θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο γηα αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη επηζηεκνληθέο δξάζεηο (είλαη αδηαλόεην λα θπνθνξείηαη γηα ρξόληα ν ΚΔΝΑΚ θαη ηειηθά λα ζεζκνζεηείηαη ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ή έζησ γλώκε ηεο αξρηηεθηνληθήο θνηλόηεηαο). Θέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηνλ ξόιν ηνπ αξρηηέθηνλα ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Αο κελ μερλάκε όηη ε αξρηηεθηνληθή απνηειεί πνιηηηζηηθό θαζξέπηε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επνρήο ζηελ νπνία παξάγεηαη. Θέινπκε έλαλ ύιινγν πνπ λα ηεξεί ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηδξύζεθε. Θέινπκε λα πξνσζήζνπκε θαη ελ δπλάκεη λα επηηύρνπκε ηηο πάγηεο, θαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο, απηνλόεηεο ζέζεηο γηα: Παξαγσγή Αξρηηεθηνληθήο κόλν από Αξρηηέθηνλεο. Πέξα από ηνλ δίθαην, νξζνινγηθό θαη μεθάζαξν θαζνξηζκό ησλ επαγγεικαηηθώλ καο δηθαησκάησλ, ηεο αλαγλώξηζεο πηπρίσλ, ηεο πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θιπ, θαη πάλσ από απηά, πξέπεη λα βνεζήζνπκε λα γίλεη θαηαλνεηό ζε όινπο, όηη ε άζθεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο από άιιεο κε αξκόδηεο (βάζεη ηεο κε νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζήο ηνπο είηε ηεο εκπεηξίαο ηνπο) εηδηθόηεηεο δελ είλαη πξνο όθεινο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ γεληθόηεξα. Καη κέρξη λα ην πεηύρνπκε απηό, ζα απαηηήζνπκε, σο αξρηηέθηνλεο, λα κελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα καο ε έγθξηζε ησλ κειεηώλ καο (πιελ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ) από ηελ ΔΠΑΔ/ ΥΟΠ. Τπνρξεσηηθή δηελέξγεηα Αλνηρηώλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ γηα όια αλεμαηξέησο ηα δεκόζηα θηίξηα θαη ρώξνπο.

3 Υξεηάδεηαη άκεζε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ζην λέν πιαίζην δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ (βι. Απνθ. Α.Π. ΟΗΚ ΦΔΚ 1427/ ) πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, κε έκθαζε ζηελ ππνρξεσηηθή απνλνκή Α βξαβείνπ θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ, θαζώο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή δεκόζηα πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε αλνηρηή έθζεζε θαη ζπδήηεζε γηα όιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο (δηαθξηζείζεο θαη κε). Διεύζεξε άζθεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ζύκθσλα κε ηνπο ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηέρλεο θαη ηερληθήο. Θα ζπλδξάκνπκε ζηελ πξνώζεζε ελόο λένπ νηθνδνκηθνύ θαλνληζκνύ κε πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε από όηη έρνπκε ζήκεξα, ώζηε λα πάςνπκε λα είκαζηε ιύηεο ζηαπξνιέμσλ πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη δηεθπεξαησηέο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, θαη ζα ελαληησζνύκε ζηελ όπνηα πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο γηα ζέζπηζε θαλόλσλ ζηξαγγαιηζκνύ ηεο ειεύζεξεο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο (π.ρ. όηαλ ε αλαγθαία θαη ρξήζηκε θαηαγξαθή κνξθνινγηθώλ, ξπζκνινγηθώλ θαη ηππνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο ελόο ηόπνπ κεηαηξέπεηαη ζε γεληθνύο, ππνρξεσηηθνύο ή πξνηεηλόκελνπο (λέν-παξαδνζηαθνύο) κνξθνινγηθνύο θαλόλεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ζηείξα, κηκεηηθή αξρηηεθηνληθή ελόο «αλήζηθνπ» ηξόπνπ θαηαζθεπήο πνπ δελ ζπλάδεη νύηε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε θαη ζεσξία, νύηε κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή). Αλάδεημε/πξνβνιή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ θαη νξγάλσζε ζπλεδξίσλ. Θα επηκείλνπκε ζηελ αλά δηεηία πξνθήξπμε βξαβείσλ αξρηηεθηνληθήο από ηνλ.α.γ.α..-π.δ.α., θαη ζα ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνδηθήο νξγάλσζεο Παλειιελίσλ Αξρηηεθηνληθώλ πλεδξίσλ (ε κεγάιε ζπκκεηνρή ζην 11 ν Π.Α.. θαλεξώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο). Γηεπθόιπλζε άζθεζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο από ηνπο λένπο κεραληθνύο. Ζ απηόκαηε εγγξαθή ζην ζύιινγν, ε δηαξθήο δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα αξρηηεθηνληθνύ ελδηαθέξνληνο, ε νξγάλσζε γξαθείνπ πιεξνθόξεζεο γηα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα, ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηώλ κε βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα λέσλ (θαη όρη κόλν) αξρηηεθηόλσλ γηα εύξεζε εξγαζίαο, απνηεινύλ ζηόρνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα δνπιέςνπκε. Ζ αλάπηπμε ζηελόηεξσλ ζρέζεσλ πιιόγνπ θαη Αξρηηεθηνληθώλ ρνιώλ, θαη ε επαλαζύζηαζε θνξέα νξγάλσζεο γηα ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ EUROPAN ζα είλαη από ηηο πξώηεο ελέξγεηέο καο. Δμσηεξίθεπζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο κε εζηίαζε ζηελ πξνβνιή ηνπ πινπνηεκέλνπ έξγνπ θαη ζηελ δεκηνπξγία γόληκνπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο αξρηηεθηόλσλ θνηλσλίαο, κε έκθαζε ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο «εθπαίδεπζεο» ησλ πνιηηώλ (πειαηώλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ) θαη κάιηζηα από ηελ ζρνιηθή ειηθία. Θα ζέζνπκε ζηόρνπο νξγάλσζεο πξνβνιώλ/παξνπζηάζεσλ/νκηιηώλ, δεκνζηεύζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ λα απεπζύλνληαη ζην επξύ θνηλό θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζεζκνζεηήζνπκε ην πξόγξακκα «Αξρηηεθηνληθή ζηα ρνιεία» ην νπνίν κε δηθή καο πξσηνβνπιία μεθηλήζακε πέξπζη. ηελ ζεκεξηλή πξσηόγλσξε ζπγθπξία, ζαο πξνηξέπνπκε, λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εθινγέο. Ζ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί κηα αλαινγηθόηεξε εθπξνζώπεζε ζηελ λέα Αληηπξνζσπεία θαη ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ (από απηήλ πνπ έρνπκε ζήκεξα), θαζώο θαη ζην Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Αηηηθήο, εθπξνζώπηζε πνπ είλαη επηβεβιεκέλε. Γελ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπκε ρσξίο ηελ ζηήξημή ζαο.

4 ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΣΣΗΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ πνύδαζε αξρηηεθηνληθή ζηελ Ομθόξδε. πλεξγάηεο ζηε κειέηε ηεο Δ.Α.Υ.Α. γηα ηελ πεδνδξόκεζε ηεο Γηνλπζίνπ Αεξνπαγήηνπ θαη ηεο Απνζηόινπ Παύινπ. Απν ην 2005 δηαηεξεί ηελ εηαηξεία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ Lycabettus_Construct κε κειέηεο μελνδνρείσλ, Νενθιαζηθώλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα θιπ. ΑΜΠΑΚΟΤΜΚΗΝ ΓΑΜΗΑΝΟ ηνπ Βίθησξνο Γηπι. Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π M. Arch. U.Penn. 1992,U.Des., U. Penn 1995 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Mέινο αξρηηεθηνληθνύ γξαθείνπ κειεηώλ «ΑΚΚΜ - Αξρηηεθηνληθή & Αζηηθόο ρεδηαζκόο», καδί κε ηνπο: Γ. Καββαδά, Αζ. Καινγηάλλε. ΒΔΝΔΣΗΑΝΟΤ ΟΛΓΑ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ (2002) Οινθιήξσζε ην ΠΜ Φεθηαθέο Μνξθέο Σέρλεο ηεο ΑΚΣ (2006) κε ππνηξνθία από ην ΗΚΤ, εξγαδόκελε παξάιιεια σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ππνηξνθία ηνπ ηδξύκαηνο Χλάζε. Έρεη παξνπζηάζεη ηελ έξεπλά ηεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη επηζηεκνληθέο εθδόζεηο. πκκεηέρεη ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ Αξρηηέθηνλεο ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ, όπνπ έρεη ζπλεπηκειεζεί ηα αθηεξώκαηα «Αξρηηεθηνληθή-Υώξνο- Κηλεκαηνγξάθνο» (η.53), «Αξρηηεθηνληθή θαη Φεθηαθή Σερλνινγία» (η.60), «Αξρηηεθηνληθή Μηθξήο Κιίκαθαο» (η.65), «Αλαθαηαζθεπή θαη Πξνζζήθε» (η.76), «Γεκνθηιείο Υώξνη» (η.79) θαη «Φεθηαθέο Υσξηθέο Δπεθηάζεηο» (η.81). Δίλαη εθπξόζσπνο ηνπ ΣΔΔ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηόλσλ ηεο Δπξώπεο (ACE) θαη ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities). ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΜΑΡΑΝΣΖ ΔΦΖ ΒΖΑΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΒΟΓΛΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ (ΜΑΣΑ) ΒΡΟΤΒΑ ΑΝΣΗΓΟΝΖ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ Δηώλ 25, Διεύζεξε Δπαγγεικαηίαο ΓΑΒΑΛΑ ΟΦΗΑ ΓΑΛΗΑΝΖ ΦΧΣΖ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην Μεγάισζε ζην Άζηξνο Κπλνπξίαο όπνπ θαη νινθιήξσζε έσο θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αξρηηεθηνληθή ζπνύδαζε ζην παλεπηζηήκην Università degli Studi 'G. d'annunzio' ζηελ Ηηαιία όπνπ έιαβε ππνηξνθία θαη απνθνίηεζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ αλαπαιαίσζε, ζπληήξεζε θαη επαλάρξεζε. Έρεη εξγαζηεί ζε ηερληθά γξαθεία κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηόζν ζηνλ κειεηεηηθό όζν θαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. Σν 2007 ζπληδξύεη ηελ «Γ Καηαζθεπαζηηθή», κειεηεηηθή, κεζηηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδεηαη έσο ζήκεξα. Παξάιιεια εξγάδεηαη ζαλ θσηνγξάθνο - θσηνξεπόξηεξ ζε ζπλεξγαζία κε εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο. ΓΔΧΡΓΑ ΑΘΑΝΑΗΑ ΒΑΗΛΔΗΑ (ΝΑΝΤ) Γελλήζεθε ην 1983.πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζηε Πξόηππε Αξρηηεθηνληθή ρνιή ηεο Ρώκεο La Sapienza (Prima facoltà di Architettura Ludovico Quaroni ),από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 2009.Έρεη ζπλεξγαζηεί κε αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη κε ηερληθή εηαηξεία, ζηελ Αζήλα. Δίλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη παξάιιεια είλαη κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. ζην ηκήκα απζαηξέησλ. Γηδάζθεη ηελ ηηαιηθή γιώζζα, έρεη θνηηήζεη ζε Ηδησηηθή ρνιή Εσγξαθηθήο θαη θαηέρεη δίπισκα θιαζηθνύ κπαιέηνπ από ηελ Αθαδεκία «VARNA» ζην ζύζηεκα «VAGANOVA», (Απξίιηνο 1995),θαζώο επίζεο θαη δίπισκα ρνξνύ από ηελ Ηζπαληθή Κνηλόηεηα, (Ηνύληνο 1998). ΓΔΠΟΣΗΓΖ ΜΤΡΣΧ ηνύ Νηθνιάνπ Γελλήζεθε ζηε Αζήλα ην Απόθνηηε ηνπ Α ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (1988). Πηπρηνύρνο ηεο ECOLE SPECIALE D ARCHITECTURE DE PARIS (1999). Διεύζεξε επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί αξρηηεθηνληθό γξαθείν ζηελ Αζήλα, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ. Μέινο ΑΓΑ ΠΔΑ 2000, κέινο Σ.Δ.Δ 2000.

5 ΓΔΠΟΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΑΡΓΤΡΖ Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο θαη η. ζπλεξγάηεο ζε κειέηεο μελνδνρείσλ ζην γξαθείν «. ΚΟΤΚΖ». Μέινο ΔΠΑΔ Αζήλαο, ICOMOS, Αληηπξνζσπείαο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ ΠΔΑ ) θαη από ην 2008 Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΑΚ Σακίαο & Δηδηθόο Γξακκαηέαο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ ΠΔΑ). Δζεινληήο ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο αγώλεο ηεο Αζήλαο ζηελ πνδειαζία ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ΔΓΓΛΔΕΟ ΚΧΣΑ ΔΞΑΡΥΑΚΟ ΠΔΣΡΟ ΕΔΡΒΑ ΟΦΗΑ ΕΑΦΔΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΑΚΑΛΖ ΧΣΖΡΖ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Oxford School of Architecture (Oxford Brookes University) από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ κε ηελ επσλπκία INTELIGENT ARCHITECTS AND CONSTRUCTORS. ΚΑΛΟΚΤΡΖ ΚΑΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ) ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΚΧΣΑ Ζ Πόπε Καινθύξε είλαη Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ (1987) θαη ζήκεξα εξγάδεηαη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζηε Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Παξαδνζηαθώλ θαη Γηαηεξεηέσλ Μλεκείσλ ηνπ Γήκνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιά ζπλέδξηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ θαη νηθηζκώλ θαη έρεη ζπγγξάςεη εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά (π.ρ., «Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα», «Monumenta», θ.ι.π). Χο εξγαδόκελε ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ήηαλ ππεύζπλε γηα δεθάδεο κειέηεο απνθαηαζηάζεσο θαη πξνζηαζίαο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο ησλ Αζελώλ, ελώ θαηά ην παξειζόλ, σο ειεύζεξε επαγγεικαηίαο, έρεη αλαιάβεη κία πιεζώξα κειεηώλ αξρηηεθηνληθνύ ραξαθηήξα. Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ Μεραλνιόγν Μεραληθό Αιθηβηάδε Πξνβόπνπιν θαη έρνπλ δύν παηδηά. Απηή ηελ πεξίνδν νινθιεξώλεη ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ζην ΔΜΠ. ΚΑΦΗΜΑΛΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ-ΔΛΗΝΑ ΚΟΝΓΤΛΖ ΑΝΣΧΝΗΑ ηει. : Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην 1979, είκαη Πηπρηνύρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο (Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University) κε Bachelor of Arts, Graduate Diploma, Postgraduate Diploma in Architecture θαζώο θαη Πηπρηνύρνο Master of Arts in Architecture & Social Studies (Master Αξρηηεθηνληθήο & Κνηλσληθώλ πνπδώλ). Έρσ ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθά θαη δηεζλή αξρηηεθηνληθά γξαθεία θαη έρσ ιάβεη κέξνο ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο. Σα ηειεπηαία έμη ρξόληα αζρνινύκαη κε ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή νηθνδνκηθώλ έξγσλ, όπσο θηίξηα θαηνηθηώλ, θηίξηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα θαη μελνδνρεία. Δίκαη κέινο ηνπ ΣΔΔ κε αξ. κεηξώνπ 99423, κέινο ζηελ ΔΠΑΔ ζην Γήκν Αραξλώλ, θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνύιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

6 ΚΟΤΡΔΣΑ ΝΗΚΟΛΑΟ Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην Απνθνίηεζα από ηελ Αξρηηεθηνληθή ην 1995 θαη ην 1997 νινθιήξσζα ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην ζρεδηαζκό Γεκνζίσλ Κηηξίσλ γηα Αλζξώπνπο κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ). Από ην 2004 έσο ην 2009, δηεηέιεζε Τπνςήθηνο Γηδάθησξ ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Καηά ηα έηε σο Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνύζηνπ ζπλεξγάζηεθα κε ην γξαθείν ην Michael Graves & Associates γηα ην Οιπκπηαθό Υσξηό Γεκνζηνγξάθσλ. Από ην 1998 δηαηεξώ Γξαθείν Μειεηώλ. Παξάιιεια από ην 1997 κέρξη ην 2004 ππήξμα ζπλεξγάηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ ακαξά, θαηόπηλ δηεηέιεζα ύκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Γεκόζηαο Δπηρείξεζεο Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΓΔΠΑΝΟΜ) ελώ από ην 2007 κέρξη θαη ην 2010 ππήξμα Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ. Ζ θνηλσληθή κνπ δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη ηε ζέζε κνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ηδξύκαηνο Γ. & Αηθ. Υαηδεθώλζηα, ην νπνίν πεξηζάιπεη, αλαηξέθεη θαη εθπαηδεύεη άπνξα θαη νξθαλά παηδηά. ΛΑΨΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Λύθεην Delasalle θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην ηκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρώκεο. Έρεη δηαηειέζεη ειεγθηήο κεραληθόο ζε πνιιά ηερληθά γξαθεία ζηελ ΞΔΝΗΑ Α.Δ θαη κέρξη ζήκεξα ζηνλ Δ.Ο.Σ. αζθώληαο παξάιιεια ειεύζεξν επάγγεικα. ΚΡΟΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ Ο Γεκήηξεο Κξνθίδεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Σν 1996 νινθιήξσζε ηηο Μεηαπηπρηαθέο ηνπ πνπδέο ΜΑ IoAAS University of York, UK. ήκεξα δηαηεξεί εηαηξεία κειεηώλ. ΜΑΚΡΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Γελλεκέλε ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζα ζην παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή. Απνθνίηεζα ην 2005 θαη είκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. ΜΑΚΡΖ ΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΟΛΗΑΚΟΤ ΓΡΖΓΟΡΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα, ζπνύδαζα ζην παλεπηζηήκην IUAV Βελεηίαο αξρηηεθηνληθή. Απνθνίηεζα ην 2005 θαη είκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. ΜΠΑΦΔ ΥΡΖΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΝΗΣΖ ΑΝΝΑ ηνπ ηπιηαλνύ ΝΟΣΑΡΑ ΑΝΣΧΝΖ ηει Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. (1986). Διεύζεξε επαγγεικαηίαο, δηαηεξεί γξαθείν ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο, αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη επίβιεςε ηδησηηθώλ έξγσλ. Μέινο Δ.Π.Α.Δ. Δίλαη δηεπζύληξηα ηνπ θιάδνπ ζρεδηαζηώλ δνκηθώλ έξγσλ θαη θαζεγήηξηα αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ, νηθνδνκηθήο θαη ζρεδηαζηηθώλ πξνγξακκάησλ κε Ζ/Τ, ζηηο ζρνιέο ΑΚΣΟ. ΝΣΟΡΗΕΑ ΝΗΚΟΛΑ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο IUAV. Αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε θαη κε ηε κειέηε αλαζηήισζεο λενθιαζηθώλ θηηξίσλ θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε εηαηξηθνύ ζηόινπ θαηαζηεκάησλ. Έρεη γξάςεη 2 βηβιία γηα ηα λενθιαζηθά θηίξηα. Έξγα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα θπξηόηεξα πεξηνδηθά αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο. Έρεη δηαηειέζεη 8 ρξόληα ζηελ ΔΠΑΔ θαζώο θαη κέινο ζην ζπκβνύιην πνιενδνκίαο ηνπ Γ. Αζελαίσλ θαη ζηε Ννκαξρία Πεηξαηά. ΞΤΝΟΜΖΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΖ Ζξώο Κσλζηαληνπνύινπ 32, Αζήλα, ηει.: , fax : , Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1957, είλαη Πηπρηνύρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο (1980) θαη κέινο ηνπ ΣΔΔ κε α.κ Δίλαη κειεηεηήο κε πηπρίν Γ ηάμεο θαη. (06) αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ θηηξηαθώλ έξγσλ & Γ ηάμεο θαη. (07) εηδηθώλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ. Γηαηεξεί αξρηηεθηνληθό γξαθείν κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ έξγσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζηελ ζύληαμε αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ έξγσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. Δίλαη θαη έρεη δηαηειέζεη κέινο ηεο Α βάζκηαο θαη ηεο Β' βάζκηαο Δ.Π.Α.Δ., θαζώο θαη ηνπ.υ.ο.π. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο σο εθπξόζσπνο ηνπ ΑΓΑ θαη ηνπ ΣΔΔ. Δίλαη κέινο ησλ επηηξνπώλ γηα ηελ ρνξήγεζεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο ηνπ ΣΔΔ θαζώο επίζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηνπ ΤΠΠΟ ζε Δπηηξνπέο Γηαγσληζκνύ θαζώο θαη ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Πνιηηηζκνύ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ΣΔΔ. Μέρξη ζήκεξα είλαη Πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζσπίαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ-ΠΔΑ).

7 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΡΔΑ Ο Παπαδόπνπινο Ν. Αλδξέαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην Απνθνίηεζε από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην 1999 νινθιήξσζε ηηο Μεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο Diploma in Urban Design, Herriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK. ήκεξα δηαηεξεί γξαθείν κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ. Έρεη εθιεγεί ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ), έρεη δηαηειέζεη 4 ρξόληα κέινο ζηελ ΔΠΑΔ θαζώο θαη κέινο ζην Σερληθό πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. σο εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ). Δίλαη παληξεκέλνο θαη έρεη ηξία παηδηά. ΠΑΣΑΓΔΛΖ ΠΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΑ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη έθαλε Γηαπαλεπηζηεκηαθό Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ATHENS MBA) ηνπ Δ.Μ.Π Ο.Π.Α. Αζρνιήζεθε κε κειέηε ζην Νέν Αεξνδξόκην Αζελώλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη κε management ζε κεγάιε εηαηξία. Από ην 2002 είλαη κόληκε ππάιιεινο ζηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζ. Γηθαησκάησλ. Μέινο ΑΓΑ,ΣΔΔ, ΔΜΓΤΓΑ, ΓΑΚΔ Τπ. Γηθαηνζύλεο. Παληξεκέλε, κεηέξα 2 αγνξηώλ. ΠΟΤΛΟΤΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΗΧΡΓΟ ΠΗΔΡΡΑΣΟΤ ΟΦΗΑ ΝΔΚΣΑΡΗΑ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην πνύδαζε Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ζην University of East London θαη South Bank U.K. από ην νπνίν απνθνίηεζε ην Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζήκεξα δηαηεξεί γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ. ΑΚΚΑ ΘΖΒΑΗΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΣΡΟΤΜΠΟΤ ΑΝΝΑ ΣΔΝΔΓΗΟ ΓΗΑΝΝΖ ΥΑΟΜΔΡΖ ΣΑΜΑΣΗΝΑ ΥΔΗΡΥΑΝΣΔΡΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑΞΗΛΗΘΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΧΚΡΑΣΖ ΛΑΕΑΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΖΜΑΘΗΑ) ΜΑΝΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ ΓΚΛΔΓΚΛΑΚΟΤ ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ (ΠΔΛΛΑ) ΣΔΥΝΟΓΟΜΖΖ - Άλλα Καλειινπνύινπ-Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Μειέηε, θαηαζθεπή θαη αλαθαίληζε. Σαθηνπνηήζεηο θαη λνκηκνπνηήζεηο. Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ θαηά ηελ πεξίνδν Βεληδέινπ 116 Γηαλλληηζά , ΜΑΝΣΗΟΤ ΑΝΣΗΓΟΝΖ Γελλήζεθε ην 1978 ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζε από ην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μερ/θώλ ηνπ Α.Π.Θ. ην Βξαβεύηεθε από ην Σ.Δ.Δ. σο 1 ε ζε βαζκνινγία θνηηήηξηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σν 2004 παξαθνινύζεζε ζηε Βαξθειώλε ην εκηλάξην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Δ.Δ. Leonardo da Vinci. Σν 2005 απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ από ην Α.Π.Θ. Σν δηάζηεκα απαζρνιήζεθε σο κόληκε ζπλεξγάηεο ζε κειεηεηηθέο εηαηξείεο ηεο Θεζζαινλίθεο (Υξήζηνο Κνπινπθνύξεο & πλεξγάηεο, ΜΔΣΔ ΤΜ Α.Δ.). Από ην 2005 δηαηεξεί Γξαθείν Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ θαη Μειεηώλ Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Γηεηέιεζε Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ πνπδαζηώλ Αξρηηεθηνληθήο, εθπξόζσπνο θαη εθιέθηνξαο ηνπ..α. ζηε Φνηηεηηθή Έλσζε Α.Π.Θ. θαη ζηα όξγαλα ζπλδηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο. ήκεξα είλαη κέινο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ηνπ Μεηξώνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ πιιόγνπ Μειεηεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Από ην 2008 εθιέγεηαη κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ. ΜΑΡΗΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΛΗΑ) Δίκαη αξρηηέθηνλαο, απνθνίηεζα από ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ην 2006, έθαλα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία κε αληηθείκελν ηε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή. Δπαγγεικαηηθά δξαζηεξηνπνηνύκαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Δίκαη εθιεγκέλν κέινο, ηακίαο ζην ύιινγν Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο.

8 ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΣΟΝΗΑ) ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ ΠΑΛΑΝΣΕΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ ΡΑΛΛΖ ΑΝΣΧΝΖ (ΠΗΔΡΗΑ) ΣΗΚΧΣΖ ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ πνύδαζα ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ(1990). -Δίκαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο από ην 1990, κειεηεηήο Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ έξγσλ. Αζρνινύκαη θπξίσο κε εθπόλεζε κειεηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη κε επίβιεςε θαηαζθεπή ηδησηηθώλ έξγσλ. Έιαβα κέξνο ζαλ ζπλεξγάηεο ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.(1998, Γηεζλήο δηαγσληζκόο κε ζέκα «Αλαβίσζε ηεο ηζηνξηθήο κάρεο ηνπ Βαηεξιώ θαη πεξηβάιισλ ρώξνο»). Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο.Α.Θ. ΜΟΡΦΟΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΕΑΦΔΗΡΖ Γελλήζεθα ζηε Θεζζαινλίθε ην πνύδαζα αξρηηεθηνληθή ζην Α.Π.Θ. θαη αλαζηήισζε ζην Bamberg ηεο Γεξκαλίαο. Δηδηθεύηεθα ζηελ πνιενδνκία, ρσξνηαμία, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ην βηνκεραληθό ζρεδηαζκό. Μεηείρα σο εηζεγεηήο ζε ζπλέδξηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, αξρηηεθηνληθή θαη αλάπηπμε. πλεξγάζηεθα, κεηαμύ άιισλ, κε ην γξαθείν ηνπ Γ. ηκώλε ζε ζεκαληηθά έξγα ηεο πόιεο κνπ όπσο Αξραηνινγηθόο πεξίπαηνο, Αλάπιαζε πεξηνρήο Σζηλάξη, ΒΗ.Λ.ΚΑ θ.α. Από ην 2001 εξγάζηεθα ζηελ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Διεπζεξίνπ - Κνξδειηνύ. ήκεξα εξγάδνκαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνύ - Δπόζκνπ. Δίκαη πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γαιαηηζηέσλ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (ΔΒΔΛΤΝ) ηει. : (γξαθείν) / e- mail : Γελλήζεθε ζηε Καβάια ην Απόθνηηε ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ. Μέινο ΣΔΔ ην Δίλαη ειεύζεξε επαγγεικαηίαο θαη αζρνιείηαη κε ηε ζύληαμε & επίβιεςε κειεηώλ ηδησηηθώλ έξγσλ θαη θαηαζθεπή ηνπο. Σν 1985 ζύληαμε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην Γηαγσληζκό θαηαζθεπήο Κέληξνπ Τγείαο Ν. Μνπδαληώλ Υαιθηδηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηερληθό Γξαθείν Γ. Παξάζρνπ - Ζ. ηδεξόπνπινπ : αληηπξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), 2009 : κέινο ηεο αληηπξνζσπείαο ΑΓΑ-ΠΔΑ (2009), : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), 2000 : εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ ηερληθνύ γξαθείνπ Πνηεξόπνπινπ (Αζήλα) γηα κειέηε, έξεπλα θαη θαηαζθεπή Οιπκπηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ baseball, softball, hockey,badminton θαη ηνμνβνιίαο, : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Θεζζαινλίθεο (ΑΘ), : κέινο ΔΠΑΔ πνιενδνκηθνύ γξαθείνπ Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ΣΔΔ/Σ.Κ.Μ. ΠΟΛΤΓΧΡΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΥΑΛ/ΓΗΚΖ) ΡΑΛΛΖ ΒΑΗΛΖ ηει θηλ Πξαζαθάθε 9, Θεζζαινλίθε ΣΠΟΥΔΕΣ Σξηεηήο θνίηεζε Πνιπηερλείν Γέλνβαο θαη Μηιάλνπ, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Απόθνηηνο Α.Π.Θ (Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, 1980 WORK EXPERIENCE Δξγαζία σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, κειέηεο - θαηαζθεπέο ηδησηηθώλ έξγσλ.

9 ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΕΔΡΝΗΓΖ ΝΗΚΟ (ΞΑΝΘΖ ) ΥΑΛΑΣΗΓΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ) ΜΠΑΛΟΤΖ ΜΑΡΗΑ (ΓΡΑΜΑ) ΕΑΡΚΑΓΑ ΝΗΚΟ (ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ) ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΟΦΗΑ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΡΟΜΠΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ (ΦΛΧΡΗΝΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΚΟΤΝΖ ΒΑΗΛΖ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΚΑΣΑΝΟ ΝΗΚΟ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΛΗΟΝΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΠΡΔΒΔΕΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΘΔΑΛΗΑ ΑΜΑΝΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (ΛΑΡΗΑ) ΥΑΛΔΒΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΜΑΓΝΖΗΑ) ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΗΑΝΝΖ (ΜΑΓΝΖΗΑ) ΚΑΣΗΦΟΤ ΜΑΡΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΝΗΚΟ (ΛΑΡΗΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΟΦΗΓΑ ΒΑΗΛΖ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΑΥΑΗΑ) Απνθνίηεζα από ηελ αξρηηεθηνληθή ζρνιή ηνπ Universita degli studi di Napoli Federico II ηεο Ηηαιίαο. Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ Δ.Α.Π. ζην ηκήκα ρεδηαζκόο Φσηηζκνύ θαη Πνιπκέζα. Από ην 2008 είκαη κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ Ν. Αραΐαο θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ. Αζρνινύκαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ζαλ ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, αιιά θαη ζε ηερληθά γξαθεία θαη εηαηξείεο κε αληηθείκελν ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή θαηνηθηώλ, γξαθείσλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη θηηξίσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ. Παξάιιεια ε ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαηεπζύλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζθελνγξαθίαο ζεαηξηθώλ έξγσλ ύζηεξα από ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ Δηαηξεία Θεάηξνπ θαη Σέρλεο από ην 2008 έσο ζήκεξα. Από κηθξή ειηθία ζπκκεηείρα ζε εηθαζηηθέο νκάδεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, επίζεο ζε εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνύο δσγξαθηθήο ζε ηνπηθό θαη παλειιήλην επίπεδν. ΠΑΠΑΛΔΞΑΣΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΥΑΗΑ) Πηπρηνύρνο ζην Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ I.U.A.V ηεο Βελεηίαο, κε 2 ρξόληα παξαθνινύζεζεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Φνηηεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο Πόιεσλ θαη Κηηξίσλ. Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7 εο Παλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Πάηξα ηνλ Ηνύλην ηνπ πκκεηνρή ζε αξθεηνύο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο αλά ηελ Δπξώπε. ύληαμε θαη επίβιεςε δηαθόξσλ κειεηώλ ζην Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν Παπαιεμάηνο ζην νπνίν εξγάδνκαη θαη ζπλερίδσ ηελ πνξεία ηνπ.

10 ΚΑΡΒΔΛΖ ΕΑΦΔΗΡΖ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΤΡΟΓΖΜΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ (ΦΘΗΧΣΗΓΑ) ΕΔΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΦΘΗΧΣΗΓΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ (ΑΡΓΟΛΗΓΑ) ΘΧΓΖ ΓΗΑΝΝΖ (ΚΟΡΗΝΘΟ) ΡΟΤΜΠΑΚΟ ΓΗΧΡΓΟ (ΛΑΚΧΝΗΑ) ΠΑΠΑΜΗΚΡΟΤΛΖ ΓΗΑΝΝΖ (ΜΔΖΝΗΑ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΒΔΡΒΔΝΗΧΣΖ ΝΗΚΟ (ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΗΑΝΝΗΚΟΤΡΖ ΑΝΣΧΝΖ (ΓΧΓ/ΝΖΑ) ΣΟΤΜΑΚΗΓΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ (ΚΤΚΛΑΓΔ) ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ (ΚΤΚΛΑΓΔ) ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΚΡΖΣΖ ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΚΑΣΗΚΑΡΟ ΓΖΜΖΣΡΖ (ΥΑΝΗΑ) ΜΑΚΡΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ (ΡΔΘΤΜΝΟ) Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π( ) Έηνο γέλλεζεο : 1980_ηόπνο γέλλεζεο : Υαληά Κξήηε. ΜSc Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage. Università IUAV di Venezia ( ) (2007-ζήκεξα) γξαθείν αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ Ρέζπκλν Κξήηεο. κέινο ΣΔΔ : 2005_ κέινο αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ πεξηθεξεηαθνύ ηκήκαηνο Γπηηθήο Κξήηεο : ΒΔΕΤΡΑΚΖ ΔΤΘΤΜΗΟ (ΥΑΝΗΑ) ΚΑΣΗΓΟΝΗΧΣΑΚΖ ΝΣΗΝΟ (ΛΑΗΘΗ)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα