Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 27 Ιουνίου 1932 Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εχοντες υπ όψει το άρθρον 2 του νόµου Γ παρ. Λ «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας», τας διατάξεις του νόµου 2269 «περί κυρώσεως της διεθνούς συµβάσεως της ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Βάσιγκτων «περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσι κλπ», το άρθρον 5 του νόµου 2943 «περί τροποποίησεως και συµπληρώσεως εργατικών τινων νόµων» και τας διατάξεις των άρθρων 7 παρ.3 και 8 παρ. 1 του /τος της 8 Μαρτίου 1930 «περί κωδικοποιήσεως των νόµων «περί Κυριακής αναπαύσεως», προτάσει του Ηµετέρου επι της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού, µετά πρότασιν του Συµβουλίου Εργασίας και γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν. Άρθρον 1 1. Αι διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος εφαρµόζονται. Α. Εις τα πάσης φύσεως υπογείους εξωρυκτικάς εργασίας, εις τας υπαιθρίους µεταλλευτικάς και µεταλλουργικάς εργασίας Λαυρίου εις την θρίψιν ορυκτών εν γένει ως και εις τας επιχειρήσεις η εργασίας λατοµείων. Β. Εις τας µηχανουργικάς, σιδηρουργικάς, λεβητοποιητικάς, χαλκουργικάς και ορειχαλκουργικάς εν γένει εργασίας ή επιχειρήσεις, εις τας εργασίας ή επιχειρήσεις χυτηρίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κατασκευής ή επισκευής χρηµατοκιβωτίων, πλαστίγγων, κλινών, ηλεκτρικών συσσωρευτών και εν γένει µεταλλικών αντικειµένων ή κατασκευής συρµάτων, καρφοβελονών, µολυβδοσωλήνων και σκαγίων, εις τα κασσιτερωτήρια, φανοποιεία, εις τα εργαστήρια επισκευής και καθαρισµού γνωµόνων φωταερίου καθώς και εις τα γαλβανηστήρια πασών των ανωτέρω εργασιών και επιχειρήσεων ως και εις πάσας τας εργασίας χρωµατισµού δια πιστολίου µεταλλικών αντικειµένων. Το παρόν ιάταγµα δεν αφορά τµήµατα εργοστασίων µη υποκειµένων εις τας διατάξεις αυτού, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικών δια την συντήρησιν ή επισκευήν των µηχανηµάτων των εν λόγω εργοστασίων. Γ. Εις τα εργοστάσια και καµίνους ασβέστου, γυψοποιεία, στοκοποιεία, πλινθοποιεία, κεραµοποιεία, αγγειοπλαστεία, µαρµαρογλυφεία, πριονιστήρια µαρµάρων, πλακοποιεία, εις τας επιχειρήσεις ή εργασίας κατασκευής, ανοικοδοµήσεως συντηρήσεως, επισκευής, τροποποιήσεως και κατεδαφίσεως παντός οικοδοµήµατος και κτίσµατος, εκσκαφής, κατασκευή σιδηροδροµικών ή τροχιοδοµικών γραµµών, κατασκευής ή τροποποιήσεως λιµένων, δεξαµενών, προβλήτων, διωρύγων, εγκαταστάσεων, ως και εις πάσας τας σχετικά προπαρασκευαστικάς εργασίας των τοιούτων επιχειρήσεων ή εργασιών.. Εις τα βαφεία και λευκαντήρια των υφαντηρίων και κλωστηρίων. Ε. Εις τους κυλινδρόµυλους ηµερήσιας παραγωγικότητας άνω των δέκα τόννων, εις τα αρτοποιεία µεγάλης παραγωγικότητος, συµφώνως των νόµω 3770, εις τα κουλουροποιεία, εις τα εργοστάσια µπισκότων και σοκολάτας και εις τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εις τα οποία περιλαµβάνονται και τα εργαστήρια παρασκευής φύλλου και καταϊφίου, εις τα αλλαντοποιεία, εις τα εργαστήρια κατεργασίας σφαής και εκδοράς ζώων, εις τα ψυγεία διατηρήσεως τροφίµων και τους αιθούσας ζυµώσεως και σιτεύσεως ζύθου, ως και εις τας αλυκάς. ΣΤ. Εις τα εργοστάσια διθειούχου άνθρακος, εις τα χαρτοποιεία, αποθήκας παλαιού χάρτου και ρακών, εις τα εργοστάσια φωταερίου, εις τα τµήµατα α) εκχυλίσεως λίπους, β)λειαντηρίου και πλυντηρίου γ)εκχυλίσεως οστεοκόλλας (diffusion) και δ) λεβητοστασίου των εργοστασίων κατεργασίας οστών και κεράτων, εις τας επιχειρήσεις ή εργασίας ζυµώσεως ελαστικού και χρωµατισµού ελαστικού δια πιστολίου, εις τα υελουργεία (φυσηταί και το

2 προσωπικόν των πιεστηρίων και κλιβάνων) και εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής ηλεκτρικών λαµπτήρων. Ζ. Εις τα εργοστάσια και τας εργασίας οιαδήποτε φακέλλων, καταστίχων, εις τα βιβλιοδετεία, κυτοποιεία, τυπογραφεία, σακουλοποιεία, λιθογραφεία και τσιγκογραφεία. Θ. Εις τα εφαπλωµατοποιεία, στρωµατοποιεία, πλυντήρια, τυποβαφεία, βαφεία, καθαριστήρια και σιδηρωτήρια. Ι. Εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια ψήκτρων και σαρώθρων και εις πάσας τας βιοµηχανίας επεξεργασίας ξύλου, πλην των επιπλοποιείων, ως και εις τας εργασίας χρωµατισµού δια πιστολίου. ΙΑ. Εις τα εργοστάσια παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτισµού και κινήσεως και εργοστάσια ή εργαστήρια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ΙΒ.Εις τους οδηγούς και εισπράκτορας των επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων. Πάσα εργασία προπαρασκευής, αποπερατώσεως, µεταφοράς ή αποθηκεύσεως οιουδήποτε είδους υλικού ή προϊόντος των ανωτέρω βιοµηχανικών εργασιών ή επιχειρήσεων, εφ όσον διεξάγεται εν τω παρά των εν λόγω εργασιών ή επιχειρήσεων χρησιµοποιουµένω χώρω, υπάγεται εις τας διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος. 2. Επίσης αι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται εις παν εργοστάσιον ή τµήµα εργοστασίου, συνεχούς λειτουργίας. Ως συνεχούς λειτουργίας εργοστάσια ή τµήµατα εργοστασίων θεωρούνται εκείνα εν οις η διάρκεια της ηµερησίας πραγµατικής εργασίας των εν αυτοίς εργαζοµένων υπερβαίνει τας 10 ώρας. ια πράξεως όµως του Υπουργού Εθν. Οικονοµίας, εκδοθησοµένης εφ άπαξ, βάσει συµφώνου γνώµης του συµβουλίου της εργασίας και δηµοσιευθησοµένης εν τη εφηµερίδι της Κυβερνήσεως, δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από της εφαρµογής των ορισµών του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου µόνον λόγω εκτάκτου συσσωρεύσεως εργασίας, προς αντιµετώπισιν της οποίας εµφανίζονται σοβαραί δυσχέρειαι ενισχύσεως του προσωπικού. Άρθρον 2 Αι ώραι εργασίας των εν τω προηγουµένω άρθρω, εργασιών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται, να υπερβαίνωσι τας οκτώ ώρας καθ εκάστην και τας τεσσαράκοντα οκτώ καθ εβδοµάδα. Αρθρον 3 Υπέρβασις του ανωτάτου ορίου της ηµερησίας εργασίας επι µίαν ώραν καθ εκάστην επιτρέπεται, κατόπιν αδείας, εκδιδοµένης συµφώνως τοις άρθροις 9 και 10 του παρόντος, υπο τους όρους 1) ότι το εργοστάσιον δεν θα λειτουργεί το απόγευµα του Σαββάτου 2) ότι ο ηµεροµίσθιον του Σαββάτου θα καταβάλληται πλήρες και 3) ότι το σύνολον των εργασίµων ωρών δεν θα υπερβαίνη τας τεσσαράκοντα οκτώ καθ εβδοµάδα. Επίσης επιτρέπεται η επί µίαν ώραν καθ εκάστην υπέρβασις του ανωτάτου ορίου της ηµερησίας εργασίας είς ένα των µηχανικών εκάστου εργοστασίου οριζοµένου παρά του ιευθυντού τούτου. Άρθρον 4 υπέρβασις του ανωτάτου χρονικού ορίου ηµερησίας εργασίας επιτρέπεται εις περίπτωσιν επειγούσης εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας είναι αναγκαία προς πρόληψιν επικειµένων ατυχηµάτων, προς οργάνωσιν µέτρων σωτηρίας ή προς αντιµετώπισιν επελθόντων αιφνιδίων ζηµιών είτε εις το υλικόν είτε εις τας εγκαταστάσεις είτε εις το κτίριον του εργοστασίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη οφείλει ο κυριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως ν αναγγείλει την υπέρβασιν εις τον Επιθεωρητή Εργασίας, ή όπου δεν εδρεύει τοιούτο, εις την Αστυνοµικήν Αρχήν. Η κατά την περίπτωσιν ταύτην υπέρβασις είναι απεριόριστος δια την πρώτην ηµέραν, τας εποµένας όµως ηµέρας επιτρέπεται κατόπιν εκδιδοµένης αδείας, συµφώνως τοις άρθροις 9

3 και 10 του παρόντος, χωρίς να δύναται να υπερβή τας δύο ώρας επι πλέον της τακτικής ηµερησίας εργασίας και διαρκεί τόσας ηµέρας, όσαι αρκούν ίνα αποτραπεί σοβαρά βλάβη εις την τακτικήν πορείαν της εργασίας. Άρθρον 5 δύναται να επιτραπεί, κατόπιν αδείας, εκδιδοµένης, συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, η υπέρβασις της ηµερησίας εργασίας προς αναπλήρωσιν των απωλεσθεισών ωρών, χωρίς όµως η ηµερησία εργασία να υπερβεί τας δέκα ώρας καθ εκάστην, εν περιπτώσει οµαδικής διακοπής εργασίας προελθούσης: 1. Εξ αιφνιδίων αιτίων ή ανωτέρας βίας αιφνίδιαι ζηµίαι επελθούσαι εις το υλικόν, διακοπή κινητηρίου δυνάµεως, γενική έλλειψις πρώτων υλών, θεοµηνίαι. 2. Λόγω επισήµων ή τοπικών εορτών, πλην της Κυριακής και των προς αυτήν εξοµοιουµένων και 3. Λόγω καιρικών µεταβολών εις βιοµηχανίας ή εργασίας αίτινες, λόγω της φύσεώς των, υπόκεινται εις την επίδρασιν των ατµοσφαιρικών µεταβολών. Η κατά την προηγούµενην παράγραφον άδεια παρέχεται υπο τους ακολούθους όρους. Α) ότι ο κύριος ή διευθυντής της επιχειρήσεως θα αναγγείλη εντός 24 ωρών εις τον πλησιέστερον αστυνοµικόν σταθµόν και παραλάβει µετά προηγουµένην αυτοψία της οικείας αστυνοµικής αρχής, βεβαίωσιν περί των απωλεσθεισών ωρών εργασίας. Β) ότι η αναπλήρωσις διακοπής της εργασίας µιας ηµέρας θα γίνειται εντος 15 το πολύ ηµερών από της επαναλήψεως της εργασίας. Γ) ότι η αναπλήρωσις διακοπής της εργασίας µέχρι µιας εβδοµάδος, θα γίνειται εντός τριάκοντα ηµερών από της επαναλήψεως της εργασίας. ) ότι η αναπλήρωσις διακοπής της εργασίας πλεόν της εβδοµάδας θα γίνηται εντός διαστήµατος καθοριζοµένου υπο του Επιθεωρητού Εργασίας, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται το εργοστάσιον. Ε) ότι ο µέσος όρος της εργασίας, υπολογιζόµενος επι του διαστήµατος υπο της δηλωθείσης διακοπής µέχρι της λήξεως των δια των προηγουµένων παραγράφων καθοριζοµένων ανωτάτων ορίων αναπληρώσεως, δεν θα δύναται να υπερβαίνει εν ουδεµιά περιπτώσει τας 48 ώρας καθ εβδοµάδα. Άρθρον 6 Υπέρβασις του ανωτάτου ορίου εργασίας, λόγω αποδεδειγµένως εξαιρετικής συσσωρεύσεως εργασίας επιτρέπεται κατόπιν αδείας, εκδιδοµένης συµφώνως τοις άρθροις 9 και 10 του παρόντος. Α. επι δύο ώρας το πολύ καθ εκάστην, πλην του Σαββάτου, και επί εξήκοντα ηµέρας ετησίως. Β. επί χρόνον µακρότερον των δύο ωρών καθ έκάστην κατά τας παραµονάς εορτών, υπό τον όρον, ότι το σύνολον των ωρών της πλέον του οκταώρου προσθέτου απασχολήσεως δεν θα υπερβαίνη τας εκατόν είκοσιν ώρας ετησίως. Στερούνται της ανωτέρω αδείας εργασίαι εκτελούµεναι εντός αποδεδειγµένως ανθυγιεινών χώρων. Άρθρον 7 Οσάκις το προσωπικόν εργάζεται κατ εναλλαγήν (equipes) η διάρκεια της εργασίας δύναται να παραταθεί πέραν των οκτώ ωρών καθ ηµέραν και των τεσσαράκοντα οκτώ ωρών καθ εβδοµάδα, υπό τον όρον όπως ο µέσος όρος των ωρών της εργασίας, υπολογιζόµενος επί περιόδου τριών τουλάχιστον εβδοµάδων, µη υπερβαίνη τας οκτώ ώρας καθ ηµέραν και τας τεσσαράκοντα οκτώ καθ εβδοµάδα. Άρθρον 8

4 Του κατά το άρθρον 2 ορίου των εργασίµων ωρών επιτρέπεται υπέρβασις εις τας εργασίας, ως η συνεχής λειτουργία, ως εκ της φύσεως αυτών, πρέπει να εξασφαλίζηται δια διαδοχικών εναλλαγών προσωπικού, υπο την προϋπόθεσιν, ότι αι ώραι εργασίας, δεν θα υπερβαίνωσι κατά µέσον όρον τας 56 καθ εβδοµάδα. Εν τη περιπτώσει ταύτη δέον όπως : α) η σειρά εργασίας των οµάδων µεταβάλληται καθ εβδοµάδας εις τρόπον ώστε η κατά την νύκτα της µίας εβδοµάδος εργαζόµενη οµάς να εργάζηται την εποµένην εβδοµάδα εις ώρας ηµερησίας, β) οσάκις µία οµάς απασχοληθή την Κυριακήν απαραιτήτων να χορηγηθεί εις ταύτην είκοσι τετράωρος ανάπαυσις κατ αλλην ηµέραν της εβδοµάδος. Άρθρον 9 Προς χορήγησιν των κατά τα ανωτέρω άρθρα επιτρεποµένων αδειών ο κύριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως οφείλει να υποβάλη αίτησιν, αναγράφουσαν 1) την αιτίαν δι ην ζητεί την άδειαν 2) τας τροποποιήσεις άς προτείνει να γίνωσι προσωρινώς εις τας συνήθεις ώρας εργασίας 3) τον αριθµόν των απασχοληθησοµένων εργατών (άνδρες, γυναίκες, νεαρά πρόσωπα) και 4) την δια τας προσθέτους ώρας αναλογούσαν αντιµισθίαν, ήτις δέον να είναι ηυξυµένη τουλάχιστον κατά 25 % εν σχέσει µε την κανονικήν τοιαύτην. Εφ οσον πρόκειται περί αδείας προς αναπλήρωσιν απωλεσθεισών ωρών, δέον να επισυνάπτεται και η εν άρθρω 5 µνοµονευοµένη βεβαίωσις της αστυνοµικής Αρχής. Άρθρον 10 Αι άδειαι δια τας Αθήνας και Πειραιά χορηγούνται παρά του Γενικού Επιθεωρητού Εργασίας, δι εκάστην των λοιπών περιφερειών παρά του αρµοδίου Επιθεωρητού Εργασίας, όπου δε δεν εδρεύει τοιούτος παρά της αρµοδίας αστυνοµικής αρχής. Άρθρον 11 Αι κατά τα προηγουµένα άρθρα χορηγούµεναι άδειαι υπερβάσεως ανωτάτου χρονικού ορίου εργασίας αναφέρουν ρητώς τας ηµέρας ενάρξεως και λήξεως αυτών, τας ώρας ενάρξεως και λήξεως της εργασίας κατά τας ηµέρας της υπερβάσεως και το ποσοστόν της αυξήσεως του κανονικού ηµεροµισθίου. Αι άδειαι αύται αναγράφονται εις ειδικόν βιβλίον παρά του οργάνου της Επιθεωρήσεως εργασίας ή της Αστυνοµίας, ήτις εντός δεκαηµέρου υποχρεούται να κοινοποιήση εις την αρµοδίαν επιθεώρησιν αντίγραφον της παρ αυτής χορηγηθείσης αδείας. Άρθρον 12 Εν περιπτώσει µη χρησιµοποιήσεως ή διακοπής της παραχωθείσης αδείας υποχρεούται ο κύριος ή ο διευθυντής της επιχειρήσεως να αναγγείλη τούτο ανυπερθέτως εντός 24ώρου εις την χορηγήσασαν ταύτην αρχήν προς ολικήν ή µερικήν ακύρωσιν της αδείας, άλλως η αδεία θεωρείται αξαντληθείσα. Άρθρον 13 Οι κύριοι ή οι διευθυνταί των εν τω άρθρω 1 αναφεροµένων επιχειρήσεων καταρτίζουσι εις διπλούν ευανάγνωστον πίνακα, ον υπογράφοντες υποβάλλουσι προς έγκρισιν εις τον αρµόδιον Επιθεωρητήν Εργασίας, ή όπου δεν εδρεύει τοιούτος, εις την οικείαν αστυνοµικήν αρχήν. Εν τω πίνακι αναγράφονται: Α. το ονοµατεπώνυµον των εργατών εκάστης οµάδας Β. αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της εργασίας αυτών καθώς και τα χρονικά όρια των διακοπών. Γ. αι εγκριθείσαι υπερωρίαι µετά του ποσοστού της επί πλέον αµοιβής.

5 Ο έτερος των πινάκων αναρτάται εις εµφανές µέρος εκάστου τόπου εργασίας, προφυλάσσεται δε καταλλήλως εκτ ων επιδράσεων των κατεργαζοµένων υλών ή των καιρικών µεταβολών. Άρθρον 14 Ωραι εργασίας θεωρούνται αι πραγµατικαί τοιαύται, µη συµπεριλαµβανοµένων των διακοπών ή διαλειµµάτων εργασίας. Πάντως δεν θεωρείται διακοπή ή διάλειµµα, η δια σωµατικήν ανάγκην αποµάκρυνσις εκ της εργασίας ή λόγω καταφανούς κινδύνου αναγκαστική αποµάκρυνσις εκ της εργασίας. ι ελαφρόν πρόγευµα επιτρέπεται µόνον µία διακοπή, ήτις ουδέποτε υπερβαίνει την ½ ώραν. Αι δια µεσηµβρινόν γεύµα διακοπαί ουδέποτε υπερβαίνουσι τας δύο ώρας κατά τον χειµώνα και τας τρείς κατά το θέρος, εν ουδεµιά δε περιπτώσει είναι µικρότεραι της µιας ώρας. Εν η περιπτώσει λόγω της φύσεως της εργασίας είναι εντελώς αδύνατος η διακοπή επ ολόκληρον ώραν τότε ο αρµόδιος Επιθεωρητής Εργασίας καθορίζει την ελάττωσιν του χρόνου της διακοπής. Άρθρον 15 Απαγορεύεται όπως ο εργοδότης υποχρεοί τους υπαλλήλους ή τους εργάτας να παραµένωσιν εντός των τόπων εργασίας ή του καταστήµατος κατά τας ώρας της διακοπής ή αναπαύσεως προς λήψιν τροφής. Εξαιρετικώς προκειµένου περί εργασιών ή επιχειρήσεων των οποίων η φύσις της εργασίας δεν επιτρέπει αποµάκρυνσιν των εργατών εκ ταύτης δύναται, µόνον κατόπιν αδείας του αρµοδίου Επιθεωρητού Εργασίας, να επιτραπεί εις τους εργάτες και τους υπαλλήλους όπως παραµένωσιν ή γευµατίζωσιν εν των τόπω της εργασίας. Άρθρον 16 Πας εργοδότης υποχρεούται όπως έχει εις την διάθεσιν των εργατών και υπαλλήλων επαρκή και υγιεινόν χώρον προς λήψιν τροφής και ανάπαυσιν. Οι εργάται δεν επιτρέπεται να απασχολώνται υπό των εργοδοτών ή των επιτετραµµένων των εντός ή εκτός του εργοστασία κατά τας ώρας του γεύµατος ή αναπαύσεως. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά την αυτήν ηµέραν εργασίας εργάτας ή υπαλλήλους, εργασθέντας εις έτερον εργοστάσιον, ή έτερον τόπον εργασίας, καθ όλον τον νόµιµον χρόνον ηµερησίας εργασίας. ύναται µόνον ν απασχολήσει εργάτας εργασθέντας κατά την αυτήν ηµέραν παρ άλλοις εργοδόταις, ολιγωτέρας των υπό του παρόντος καθοριζοµένων ωρών, αλλά µόνον δια τον χρόνον τον απαιτούµενον προς συµπλήρωσιν του νοµίµου ανωτάτου ορίου ηµερησίας εργασίας. Άρθρον 17 Οι κύριοι ή διευθυνταί των εις το παρόν ιάταγµα υπαγοµένων εργασιών ή επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρώσι βιβλίον εν ω δέον να αναγράφωσι 1) τον αριθµόν των απασχολουµένων προσώπων και τας ώρας εργασίας εκάστου συνεργείου καθ εκάστην 2) τας λαµβανοµένας αδείας υπερωριών εν περιπτώσει οµαδικής διακοπής, λόγω των εν τω άρθρω 5 αναφεροµένων αιτίων και 3) την χορηγουµένην επι πλέον αντιµισθίαν. Το βιβλίον τούτο είναι εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας ή των Αστυνοµικών αρχών. Άρθρον 18 Η παράλειψις της θεωρήσεως ή µη µη ανάρτησις του εν τω άρθρω 13 πίνακος ως και η µη αναγραφή των εν αυτώ οριζοµένων στοιχείων, ή η µη τήρησις των διατάξεων του άρθρου 9 και των εν τω άρθρω 17 καθοριζοµένων βιβλίων, καθώς και πάσα εν γένει παράβασις των διατάξεων του παρόντος τιµωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου

6 Γπαρ.Λ (3934), ως τούτο ετροποποιήθη δια των άρθρων 6 παρ. 3 του Νόµου 2193 και του άρθρου 1 του Νόµου 2943 της 21 Ιουλίου 1922 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών νόµων». Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά 15 ηµέρας από της δηµοσιεύσεως του εις την εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον Ηµέτερον επι της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος ιατάγµατος. Εν εκελεία τη 27 Ιουνίου 1932 Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Ο επι της Εθν. Οικονοµίας Υπουργός ΣΤ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/13-9-66)

Διαβάστε περισσότερα

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 1037/71 Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών. (ΦΕΚ 235/Α/17-11-1971) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Η σημασία της θεσπίσεως χρονικών ορίων στη διάρκεια της εργασίας των μισθωτών Ο χρόνος απασχόλησης των μισθωτών αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63).

Β.. 277/63 Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63). Β.. 277/63 "Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών". (ΦΕΚ 65 Α της 22.5.63). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 1682/1987 (Α' 14) ορίζεται ότι ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 703/70 (ΦΕΚ Α' 219) : Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ικαίωµα βοσκής. Άρθρον 1.- 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του από 24.9/20.10.1958 Β..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 796/1968 Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων. (ΦΕΚ 277/Α/27-11-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψει : 1) Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930. Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις

ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930. Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις ΝΔ 136/1946 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΚ: Α 159 19460930 Άρθρο: 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις 1. Δι' αγορανομικών διατάξεων, εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εφοδιασμού δύνονται να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: ΝΟΜΟΣ: Αριθµ. 669/77 Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων (ΦΕΚ 241/Α/1-9-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισόµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Γενικαί διατάξεις Άρθρον 1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 1179/80 Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/22-4-29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ε1β/301/64 Περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµάτων. (ΦΕΚ 63/Β/14-2-64) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντες υπόψιν τας διατάξεις: α) Του Β. ιατάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 455/76 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΝΔ 136/1946: Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11/1946 Ν.Δ. Περί Αγορανομικού Κώδικος. Αρθρο: 30 Με φυλάκισιν ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι' αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1 : 1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή µεταλλευτικά ορυκτά, κατά τας

Διαβάστε περισσότερα