ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». (ΦΕΚ 346/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψιν τον Νόµον 6422/34 «περί ασκήσεως επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, κλπ.», τον υπ' αριθ. 878 του 1946 Αν. Νόµον «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ.» το Ν.. υπ' αριθ. 1150/1949 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ' αριθ του 1934 Νόµου κλπ.», τας υπ' αριθ. 9 από και 11 της πράξεις του παρά τω Υπουργείων Βιοµηχανίας αρµοδίου Μηχανολογικού Συµβουλίου, ως και την υπ' αριθ. 521 από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον Πρώτον. Τα υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 άρθρα του από Β. "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως λειτουργίας αυτών", καταργούνται αντικαθιστάµενα δια των εποµένων αριθµουµένων δια των αυτών αριθµών 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, ήτοι : Άρθρον 1. ιαίρεσις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 1) Πάσαι αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις δικαιούνται εις τας εξής ειδικότητας : Α) Εις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας µεταλλευµάτων, µετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών (εγκαταστάσεις εκταµιεύσεως και κατεργασίας µεταλλευµάτων και κατεργασίας µετάλλων, χυτήρια, µηχανουργεία, µηχανουργικαί µεταλικαί κατασκευαί, εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών ειδών, λεβιτοποιεία, συρµατουργεία, καρφοβελονοποιεία, σωληνουργεία, βιδοποιεία, βιοµηχανία ειδών εξ αλουµινίου, εκ χαλκού, εξ εµαγιέ, βιοµηχανίαι θερµοποµπών, γεωργικών προϊόντων, ναυπηγεία και επισκευαί πλοίων, τυπογραφεία, ξυλουργεία πάσης φύσεως, επιπλοποιεία κ.λ.π. συναφή). Β) Εις εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας και βιοµηχανίας ειδών ιµατισµού βαµβακουργεία εριουργεία, µεταξοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι τεχνητών ινών, ιούτης και καννάβεως, ταπητουργεία βιοµηχανία πλεκτών, καλτσοποιεία, φακελλοποιεία, βιοµηχανίαι κλωστών υποδηµατοποιίας και λοιπά συναφή, ως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τούτων ήτοι βαφεία, πλυντήρια, φινιριστήρια, σιδηρωτήρια, καθαριστήρια κ.λ.π.). Γ) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής (αλευροβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ζυµαρικών, οινοπνευµατοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, σπορελαιοουργεία, υδρογονώσεις, ζυθοποιεία, παγοποιεία, ψυγεία, βιοµηχανίαι ζύµης αρτοποιίας, κονσερβοποιεία, βιοµηχανίαι ζαχαρωδών και αµυλωδών προϊόντων, καπνοβιοµηχανίαι, ελαιοτριβεία, σταφιδεργοστάσια κλπ.). '. Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας χηµικών προϊόντων (βιοµηχανίαι χηµικών λιπασµάτων, χαρτοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι οξέων και αλάτων, υαλουργεία, βιοµηχανίαι χρωµάτων ανιλίνης, βερνικιών, στιλβωµάτων, πυρηνελαιουργεία, σαπωνοποιεία, βιοµηχανίαι

2 ελαστικού, φαρµακοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ασφάλτου, βιοµηχανίαι δεψικών εκχυλισµάτων, βυρσοδεψεία, βιοµηχανίαι κατασκευής λιπαντικών ελαίων κλπ.) Ε) Εις εγκαταστάσεις δοµικών υλών τσιµεντοποιεία, ασβεστοποιεία, πλινθοκεραµοποιεία, αγγειοπλαστεία, εργοστάσια φαβεντιανών ειδών, γύψου, στόκου, πλακοποιϊας, εργοστάσια κατασκευής τσιµεντοσωλήνων, εργοστάσια επεξεργασίας µαρµάρων, εργοστάσια κατασκευής µονωτικών υλικών κλπ.). ΣΤ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίµων υλών (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως και διανοµής υγρών ή αερίων καυσίµων υλών προς φωτισµόν, θέρµανσιν, ή κίνησιν, εγκαταστάσεις παραγωγής οξυγόνου, ασετυλίνης, εγκαταστάσεις αποστάξεως και επεξεργασίας στερεών καυσίµων υλών, εγκαταστάσεις παραγωγής και εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών κλπ. συναφή). Ζ) Εις εγκαταστάσεις µεταφοράς (εξαιρέσει των τοιούτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις) ως αι εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως, οι µηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, τα αντλιοστάσια, αι µηχανικαί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή. Η) Εις εγκαταστάσεις καµίνων και κλιβάνων πάσης φύσεων κι των συναφών συσκευών αυτών. Θ) Εις εγκαταστάσεις υγιεινής (παραγωγή και διανοµή θερµού ύδατος ή θερµού αέρος προς θέρµανσιν, ψύξιν, αερισµόν και καθαρισµόν του αέρος κλειστών χώρων), πάσα εγκατάστασις διανοµής θερµού ή ψυχρού ύδατος, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ως και κλιµατιστικαί τοιαύται (ύγρανσις, ξήρανσις). Ι) Εις εγκαταστάσεις εξορύξεως, µεταφοράς και επεξεργασίας µεταλλευµάτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις. 2) Εγκαταστάσεις µη περιλαµβανόµεναι εις τας ανωτέρω ειδικότητας υπάγονται εις τινα αυτών δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, µετά γνώµην του Μηχανολογικού Συµβουλίου. Άρθρον 2. 1) Αι ως άνω ειδικότητες του άρθρου 1 των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τα ακόλουθους περιπτώσεις : α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικήν κινητήριον ισχύν µείζονα των 50 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι ατµολέβητα µείζονα της συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. «περί ατµολεβήτων» Γ Κατηγορίας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως, πλην των κτιρίων, δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µείζων των 10 τόννων. ε) Εφ' όσον το µέγεθος της εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως δεν είναι µείζον των θερµοµονάδων. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κοινών καµίνων διακοπτοµένης λειτουργίας (ασβεστοκάµινοι, κάµινοι, ξηράνσεως ή αποστάξεων ξύλων, εψήσεως δοµικών υλικών κλπ.), ως και κλιβάνων αρτοποιίας. 2) Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον 1απλαί µηχανολογικαί εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται εις δύο βαθµίδας : Α) Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των είναι µικροτέρα των 25 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι ατµολέβητα.

3 γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει αποθήκην υγρών καυσίµων. ε) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνου αρτοποιίας αµέσου θερµάνσεως. Β) Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται πάσαι αι λοιπαί απλαί εγκαταστάσεις της άνω παραγράφου 1. 3) Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις ως και αι εγκαταστάσεις της ειδικότητος ΣΤ θωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεις προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρον 3. 1) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η εκπόνησις µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µή. 2) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων πρώτης και δευτέρας βαθµίδος, ως αύται χαρακτηρίζονται εν των άνω άρθρω 2, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων δευτέρας βαθµίδος επιτρέπεται και εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους της Σχολής Υποµηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τους τούτοις εξοµοιουµένους, άµα τη κτήσει του πτυχίου των και β) Εις τους κατόχους των εν τω κατωτέρω άρθρω 16 διαλαµβανοµένων αδειών Σχεδιαστών Μηχανουργών, 4) Προκειµένου περί των Χηµικών Εγκαταστάσεων, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 6422/34. Άρθρον 4. 1) Από της πρώτης Ιουλίου του 1954 πάντα τα υποβαλλόµενα προς τας αρµοδίας Αρχάς σχέδια και µελέται εν γένει µηχανολογικών εγκαταστάσεων προς έγκρισιν, δέον να είναι υπογεγραµµένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωµα συντάξεως µελέτης, συµφώνως ως προς τας διατάξεις του παρόντος. 2) Εξαιρούνται τα σχέδια και αι µελέται εγκαταστάσεων ειδικότητος Α. Β. Γ.. Ε. Ζ. Θ και Ι, εφ' όσον διαθέτουσι κινητήριον ισχύν κάτω των 10 ΗΡ. ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως αυτών είναι µικροτέρα των δραχµών. Άρθρο 5. 1) Αι αυταί εν άρθρω 1 ειδικότητες των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις : 2) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικώς κινητηρίους µηχανάς ισχύος µείζονος των 200 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον διαθέτουσιν οµού ατµολέβητας Α κατηγορίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. «περί ατµολεβήτων». γ) Εφ' όσον διαθέτουσιν οµού ατµολέβητας Β κατηγορίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. "περί ατµολεβήτων" και κινητηρίους µηχανάς ισχύος ελάσσονος 100 ΗΡ.

4 δ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών. ε) Εφ' όσον η ποσότης των αποθηκευµένων υγρών καυσίµων είναι µικροτέρα των 100 τόννων. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνων και καµίνων λειτουργουσών είτε µέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτων εµµέσου θερµάνσεως. 2) Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις, ως και εγκαταστάσεις ειδικότητος ΣΤ' θεωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεις προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. Άρθρον 6. 1) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η επίβλεψις της εκτελέσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µή. 2) Η επίβλεψις εκτελέσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άρθρω 5, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου και Εγκαταστάτου αντιστοίχου ειδικότητος. Άρθρον 7. 1) Από της 1ης Ιουλίου 1954 ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις επιτρέπεται να εκτελήται, εάν δεν χρησιµοποιήται δια την υπεύθυνον επίβλεψη της εκτελέσεως αυτής πρόσωπον κεκτηµένον το κατά τας διατάξεις του παρόντος προς τούτο δικαίωµα. 2) Προκειµένου όµως περί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται καθορίζονται εις το άνω άρθρον 5, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της εκτελέσεως αυτών τίθεται εν ισχύϊ µετά εν έτος από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 3) Ο αιτών άδειαν ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως οφείλει να ορίζη τον αναλαµβάνονται την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής συνυποβάλλων εις την επί της χορηγήσεως της αδείας Αρχήν έγγραφον δήλωσιν αυτού περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως. 4) Οµοίως προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας οικοδοµής, εν η προβλέπονται αι, συµφώνως τω παρόντι εγκαταστάσεις Θ' ειδικότητος, δέον να προσάγηται υπό του αιτούντος την άδειαν οικοδοµής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τούτο δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι έχει ανατεθή αυτώ η µελέτη και η επίβλεψις εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. 5) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις, ευρισκοµένη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος, δύναται να εκτελεσθή τµηµατικώς, άλλ' ως προς την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής θεωρείται ως ενιαίον σύνολον. 6) Εξαιρούνται αι εγκαταστάσεις ειδικότητος Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Ι των κάτωθι µεγεθών, εις ας ουδεµία τεχνική επίβλεψις εκτελέσεως απαιτείται, ήτοι: Εφ' όσον διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος κάτω των 40 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών Άρθρον 2. Τα άρθρα 8, 9 και 10 του ως άνω Β.. καταργούνται, αντικαθιστούµενα δια των κατωτέρω: Άρθρον 8.

5 Τεχνική επίβλεψις λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 1) Προκειµένου περί τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως, λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων αι εν άρθρω 1 ειδικότητες χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις : α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος µεγαλυτέρας των 400 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητας, ω το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον δεν υπερβαίνει τον αριθµόν γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων εν είναι µεγαλυτέρα των µ 3. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των χιλιογράµµων ηµερησίως. στ) Εφ' όσον δεν πρόκειται περί µηχανολογικής εγκαταστάσεως κατασκευής ατµολεβήτων ή δοχείων υπό πίεσιν ή πετρελαιοµηχανών οιουδήποτε µεγέθους. 2) Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον 1 απλαί µηχανολογικαί εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται εις τρεις βαθµίδας : Α'. Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων : α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και 400 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος «περί ατµολεβήτων» χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών και γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 600 κι χιλιογράµµων. Β'. Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµεναι εις την πρώτην βαθµίδα και περιλαµβανόµεναι εις µιαν των κάτωθι περιπτώσεων : α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 100 και 299 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών και 500. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3. ε) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ χιλιογράµµων. Γ'. Εις την τρίτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµενα εις τας δύο προηγουµένας βαθµίδας και περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 40 και 100 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης.

6 β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β.. "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών 500 και 100. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και µ 3. ε) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 25 και 200 χιλιογράµµων. 3. Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις πλήν των εν τη παραγράφω 3 του κατωτέρω άρθρου 9 διαλαµβανοµένων, θεωρούνται ως µη απλαί προκειµένου περί της τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρον Ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζοµένων ειδικοτήτων δύναται να λειτουργή εν τω Κράτει από της 1ης Ιουλίου 1954, εάν δεν έχη υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτής, κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Προκειµένου όπως περί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται καθορίζονται εν τω άνω άρθρω 8, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας, συντηρήσεως τούτων τίθεται εν ισχύϊ µετά εν έτος από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Β.. 3. Εξαιρούνται αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις των κάτωθι µεγεθών, δι' ας ουδεµία υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτών απαιτείται, ήτοι: α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολική ισχύος µείζονος των 40 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητα µεγαλύτερον του κατά τας διατάξεις του από Β.. "περί ατµολεβήτων" Β Κατηγορίας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µεγαλυτέρα των 200 µ. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των 25 χιλιογράµµων ηµερησίως. Άρθρον Εις τους ασκούντος ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µη. 2. Η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργία και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εις το ως άνω άρθρον 8, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος ως και τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3) Οµοίως η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως αύται χαρακτηρίζονται και υποδιαιρούνται εις το άνω άρθρον 8, επιτρέπεται και εις τους εν τω αυτώ άρθρω 16 διαλαµβανοµένου κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις πρώτης, δευτέρας και τρίτης βαθµίδος, εις τους κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανιού συντηρητού Β' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις δευτέρας και τρίτης βαθµίδος και εις τους κατόχου αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις τρίτης βαθµίδος πάντας τούτους δια την αντίστοιχον ειδικότητα.

7 4. Επίσης οι πτυχιούχοι της Σχολής Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και οι τούτοις εξοµοιούµενοι δικαιούνται άµα τη κτήσει του πτυχίου των εις επίβλεψιν της λειτουργία και συντηρήσεως απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων τρίτης βαθµίδος πάσης ειδικότητος. Άρθρον Τρίτον. 1. Το άρθρο 11 του ως άνω Β.. καταργείται. 2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ως άνω Β.. αντικαθίσταται δια της κατωτέρω : «Τας υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόµενα µέτρα ο έχων την υπεύθυνον τεχνική επίβλεψιν της λειτουργίας της εγκαταστάσεων υποχρεούταν ν' αναγράφη εν προς τούτω τηρουµένω ηµερολογίω βιβλίω ηριθµηµένω και εσφραγισµένω παρά του Ειρηνοδίκου της περιφερείας µερίµνη του ιευθυντού της εγκαταστάσεως ή αυτού του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως της εγκαταστάσεως ούτινος γνώσιν υποχρεούται να λαµβάνη ο ιευθυντής της Εγκαταστάσεως». 3. Οµοίως η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου 12 αντικαθίσταται δια της κατωτέρω : «Η ευθύνη του αναλαµβάνοντος την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν των µεν µη απλών εγκαταστάσεων άρχεται δύο µήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας των δε απλών µετά ένα µήνα». Άρθρον Τέταρτον. Τα άρθρα 13 και 14 του ως άνω Β.. καταργούνται αντικαθιστάµενα δια των κατωτέρω: Άρθρον 13. Σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας εγκαταστάσεων 1. Η σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως περισσοτέρων της µιας µηχανολογικών εγκαταστάσεων πασών των ειδικοτήτων απλών και µη δύναται να ενεργηθή µόνον υπό των συµφώνως των άρθρω 1 του Νόµου 6422 ασκούντων ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, των εχόντων 10ετή τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλµατος υπό τον περιορισµό ότι ο αριθµός των εγκαταστάσεων δεν δύναται να είναι µείζων των τριών και εφ' όσον εκάστη των εγκαταστάσεων τούτων απασχολεί συγχρόνως ένα πρακτικόν Μηχανικόν συντηρητήν Α' ή Β' ή Γ' τάξεως. Άρθρον 14. 1) ια την περίπτωσιν πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο χαρακτηρισµός των εγκαταστάσεων εις απλάς γίνεται ως εν άρθρω 8 του παρόντος διαλαµβάνεται δια την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων. 2) Οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του µηχναολγόου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422 κέκτηνται το δικαίωµα της εκτελέσεως των πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων απλών και µή. 3) ικαίωµα εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών των απλών εγκαταστάσεων κέκτηνται και οι έχοντες δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και οι κάτοχοι των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου, εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού - συντηρητού α' τάξ. Άρθρον Πέµπτον.

8 Εις το άρθρον 15 του ως άνω Β.. προστίθεται µετά την φράσιν "του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού" και η φράσις «ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ναυπηγού». Άρθρον Έκτον. Τα άρθρα 16, 17 και 18 του ως άνω Β.. καταργούνται, αντικαθιστάµενα δια των κατωτέρω : Άρθρον 16. 1) Εν τη εννοία των διατάξεων του παρόντος Β.. καθορίζονται αι κάτωθι ειδικαί άδειαι : α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου. β) Άδεια σχεδιαστού Μηχανουργού. γ) Άδεια εγκαταστάτου, και δ) Άδεια Πρακτικού Μηχανικού - Συντηρητού α, β και γ τάξεως. 2) Εκάστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια µία ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της προϋπηρεσίας εκάστου ως και αναλόγως της κρίσεως της εν άρθρω 20 του παρόντος Επιτροπής και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώµατα τα αναφερόµενα εις τα ανωτέρω άρθρα 3, 6, 10, 13 και 14. Άρθρον 17. 1) Κατά το άνω άρθρον 16 άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου χορηγείται εις τους πτυχιούχους της Σχολής Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τους τούτοις εξοµοιουµένους τους έχοντας τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσίαν ως συντηρητών ή σχεδιαστών εις µηχανολογικάς εγκαταστάσεις γ' βαθµίδος, εκ της οποίας εξ µηνών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 2) Η κατά το άνω άρθρον 16 άδεια Σχεδιαστού Μηχανουργού χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους 10ετή τουλάχιστον υπηρεσία σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. β) εις τους έχοντας ενδεικτικόν προαγωγής εκ της τετάρτης τάξεως οκταταξίου γυµνασίου ή δευτέρας τάξεως εξαταξίου τοιούτου ή αντιστοίχου τάξεως νυκτερινού σχολείου και δεκαπενταετή υπηρεσία σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. 3) Η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια εγκαταστάτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι : α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους, από της κτήσεως του πτυχίου των, τουλάχιστον 12ετή υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εκ της οποίας 2 ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β' ή Γ' τάξεως, τους έχοντας απολυτήριον εξαταταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσία, από της κτήσεως του πτυχίου των, εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος δια τους Β' τάξεως και εξ ετών δια τους Γ' τάξεως εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσέων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτετηµένους δέκα πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εξ ων δύο ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος.

9 δ) Εις πρακτικούς µηχανικούς συντηρητάς Γ, τάξεως µετά πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν µετά την απόκτησιν της αδείας, εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος 8) Κατ εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Β, τάξεως επί κινητηρίων µηχανών η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Β, τάξεως δια µίαν ειδικότητα κατ επιλογήν αυτών και εφ όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Β, τάξεως επί µία διετία, χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 9) Αι κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδειαι Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ τάξεως χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου, τους κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίαν, εξ ων δύο έτη επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β, τάξεως τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσίαν από της κτήσεως του πτυχίου των επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους δέκα ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν εξ ων δύο έτη τουλάχιστον επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 10) Κατ εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Γ, τάξεως επί κινητηρίων µηχανών, η κατά το ανωτέρω άρθρον 15 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ, δια µίαν ειδικότητα κατ επιλογήν αυτών και εφ όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Γ τάξεως επί µίαν τριετίαν χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 11) Η εξέτασις των δικαιολογητικών και η ενέργεια των εξετάσεων περί ων το παρόν άρθρον, ενεργείται υπό της εν των κατωτέρω άρθρω 20 διαλαµβανοµένης Επιτροπής. 12) ια το κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν επί τετραετίαν τουλάχιστον προσωπικόν εν τη αυτή µηχανολογική εγκαταστάσει, ο απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται εις τα 3)4 του εν τω παρόντι άρθρω αναφεροµένου. 13) Ο ασκών την υπεύθυνον επίβλεψιν µηχανολογικής εγκαταστάσεως, δύναται να µη παραµένη συνεχώς εν τη εγκαταστάσει καθ όλη την διάρκεια της λειτουργίας αυτής, εν τη περιπτώσει όµως ταύτη, δέον δι εκάστην οκτάωρο λειτουργίαν (φυλακήν) να χρησιµοποιήται δια µέν τας µη απλάς εγκαταστάσεις Πρακτικός Μηχανικός συντηρητής Α, τάξεως δια την πρώτην φυλακήν και Πρακτικός Μηχανικός συντηρητής Γ, τάξεως δι εκάστην φυλακήν, οίτινες δέον να υπηρετώσιν εν τη εγκαταστάσει υπό τας εντολάς και οδηγίας τους ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν καθιστάµενοι µετ αυτού συνυπεύθυνοι δια την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως. 14) Επεκτεινοµένης εγκαταστάσεως, ούτως ώστε αύτη να µεταπίπτη εις ανωτέραν διαβάθµισιν, επιτρέπεται η διατήρησις του προϋπηρετούντος επί διετίαν τουλάχιστον συντηρητού της κατωτέρας τάξεως και επί χρονικόν διάστηµα µη υπερβαίνον την διετίαν. Άρθρον 18. Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών ια την χορήγησιν των, κατά το άρθρον 16 του παρόντος, ειδικών αδειών ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ιεύθυνσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων): α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν ήµου ή Κοινότητος περί εγγραφής του εις το Μητρώον αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Γενικού Μητρώου αρρένων.

10 γ) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρα 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. δ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του. ε) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσίας. στ) ιπλότυπον ηµοσίου Ταµείου περί εισπράξεως δι εξέταστρα χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 6422) 1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρων 1 και 2 του Ν )49. 2) ια την χορήγησιν ειδικών αδειών Εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού συντηρητου Α ή Β ή Γ τάξεως εις Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α ή Β ή Γ τάξεως κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 8 και 10 του άρθρου 17 του παρόντος, ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ( ιεύθυνσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων): α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρα 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. γ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του. δ) Αντίγραφον του πτυχίου Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων µηχανών Α, ή Β ή Γ τάξεως αναλόγως της περιπτώσεως. ε) Τα κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 8, 10 του άρθρου 17 απαιτούµενα πιστοποιητικά. στ) ιπλότυπον εισπράξεως ηµοσίου Ταµείου χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Ν του 1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρων 1 και 2 του Ν ) ) Ως ηµεροµηνία γεννήσεως λαµβάνεται η 1 η Ιουλίου του έτους της γεννήσεως. 4) Υπηρεσία διανυθείσα κάτω των 16 ετών συµπεπληρωµένων δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Άρθρον 7. Εκ του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ως άνω Β.. διαγράφεται η φράσις «και ο αριθµός του εν αυτή εργαζοµένου εργατοτεχνικού προσωπικού». Άρθρον 8. Το άρθρον 22 του ως άνω Β.. καταργείται αντικαθιστάµενον δια του κατωτέρω: Άρθρον 22. Η εκτίµησις των µηχανολογικών εγκαταστάσεων δια τον χαρακτηρισµόν αυτών ως απλών ή µη συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος διατάγµατος διενεργείται υπό των Εκτιµητικών Επιτροπών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του υπ αριθ. 1150)49 Α. Ν. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 6422)1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος Μηχανολόγου κλπ.», η δε εν γένει εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ιατάγµατος διενεργείται υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας αυτεπαγγέλτως η τη αιτήσει παντός ενδιαφεροµένου. Άρθρον Ένατον. Μετά την παράγραφον 2 του άρθρου 25 του ως άνω Β. ιατάγµατος προστίθενται δύο παράγραφοι υπ αριθ. 3 και 4 έχουσι ούτω: «3) Προκειµένου περί εγκαταστάσεων παραγωγής και διαµονής ηλεκτρικής ενέργειας προς χρήσιν τρίτων εφαρµόζονται αι ισχύουσαι διατάξεις περί ασκήσεως επαγγέλµατος ειδικότητος ηλεκτρολόγου, αι περιλαµβανόµεναι εις τα κατ εφαρµογήν του νόµου εκδοθέντα

11 ιατάγµατα, προκειµένου όµως περί εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δι ιδίαν χρήσιν, ως και περί του ηλεκτρικού µέρους των πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων εφαρµόζονται, πλην των δια του παρόντος θεσπιζοµένων διατάξεων, και αι ως άνω µνηµονευθείσαι διατάξεις περί ασκήσεως επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου. 4) Η ιδιότης του υπεύθυνου δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως ή την επίβλεψιν της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως και του δυνάµει των κειµένων διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου απαιτουµένου αδειούχου δια την εκτέλεσιν ή την συντήρησιν του ηλεκτρολογικού µέρους της µηχανολογικής ταύτης εγκαταστάσεως, δύναται να συνυπάρχη εις εν και το αυτό πρόσωπον». Άρθρον έκατον. Των διατάξεων του παρόντος Β. ιατάγµατος εξαιρούνται τα της επιβλέψεως της λειτουργίας, του χειρισµού και της συντηρήσεως των µηχανηµάτων, άτινα χρησιµοποιούνται εις τηνν εκτέλεσιν των διαφόρων τεχνικών έργων, δι α εξακολουθούσιν ισχύουσαι αι διατάξεις του από Β. ιατάγµατος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως. Άρθρον Ενδέκατον. 1) Η ισχύς του παρόντος άρχεται 30 ηµέρας από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2) Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Ουασιγκτώνος 24 Νοεµβρίου ΠΑΥΛΟΣ Β. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/22-4-29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα