ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». (ΦΕΚ 346/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ' όψιν τον Νόµον 6422/34 «περί ασκήσεως επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, κλπ.», τον υπ' αριθ. 878 του 1946 Αν. Νόµον «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ.» το Ν.. υπ' αριθ. 1150/1949 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ' αριθ του 1934 Νόµου κλπ.», τας υπ' αριθ. 9 από και 11 της πράξεις του παρά τω Υπουργείων Βιοµηχανίας αρµοδίου Μηχανολογικού Συµβουλίου, ως και την υπ' αριθ. 521 από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ηµετέρου επί της Βιοµηχανίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον Πρώτον. Τα υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 άρθρα του από Β. "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως λειτουργίας αυτών", καταργούνται αντικαθιστάµενα δια των εποµένων αριθµουµένων δια των αυτών αριθµών 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, ήτοι : Άρθρον 1. ιαίρεσις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 1) Πάσαι αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις δικαιούνται εις τας εξής ειδικότητας : Α) Εις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας µεταλλευµάτων, µετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών (εγκαταστάσεις εκταµιεύσεως και κατεργασίας µεταλλευµάτων και κατεργασίας µετάλλων, χυτήρια, µηχανουργεία, µηχανουργικαί µεταλικαί κατασκευαί, εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών ειδών, λεβιτοποιεία, συρµατουργεία, καρφοβελονοποιεία, σωληνουργεία, βιδοποιεία, βιοµηχανία ειδών εξ αλουµινίου, εκ χαλκού, εξ εµαγιέ, βιοµηχανίαι θερµοποµπών, γεωργικών προϊόντων, ναυπηγεία και επισκευαί πλοίων, τυπογραφεία, ξυλουργεία πάσης φύσεως, επιπλοποιεία κ.λ.π. συναφή). Β) Εις εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας και βιοµηχανίας ειδών ιµατισµού βαµβακουργεία εριουργεία, µεταξοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι τεχνητών ινών, ιούτης και καννάβεως, ταπητουργεία βιοµηχανία πλεκτών, καλτσοποιεία, φακελλοποιεία, βιοµηχανίαι κλωστών υποδηµατοποιίας και λοιπά συναφή, ως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τούτων ήτοι βαφεία, πλυντήρια, φινιριστήρια, σιδηρωτήρια, καθαριστήρια κ.λ.π.). Γ) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής (αλευροβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ζυµαρικών, οινοπνευµατοποιεία, ποτοποιεία, ελαιοτριβεία, σπορελαιοουργεία, υδρογονώσεις, ζυθοποιεία, παγοποιεία, ψυγεία, βιοµηχανίαι ζύµης αρτοποιίας, κονσερβοποιεία, βιοµηχανίαι ζαχαρωδών και αµυλωδών προϊόντων, καπνοβιοµηχανίαι, ελαιοτριβεία, σταφιδεργοστάσια κλπ.). '. Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας χηµικών προϊόντων (βιοµηχανίαι χηµικών λιπασµάτων, χαρτοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι οξέων και αλάτων, υαλουργεία, βιοµηχανίαι χρωµάτων ανιλίνης, βερνικιών, στιλβωµάτων, πυρηνελαιουργεία, σαπωνοποιεία, βιοµηχανίαι

2 ελαστικού, φαρµακοβιοµηχανίαι, βιοµηχανίαι ασφάλτου, βιοµηχανίαι δεψικών εκχυλισµάτων, βυρσοδεψεία, βιοµηχανίαι κατασκευής λιπαντικών ελαίων κλπ.) Ε) Εις εγκαταστάσεις δοµικών υλών τσιµεντοποιεία, ασβεστοποιεία, πλινθοκεραµοποιεία, αγγειοπλαστεία, εργοστάσια φαβεντιανών ειδών, γύψου, στόκου, πλακοποιϊας, εργοστάσια κατασκευής τσιµεντοσωλήνων, εργοστάσια επεξεργασίας µαρµάρων, εργοστάσια κατασκευής µονωτικών υλικών κλπ.). ΣΤ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίµων υλών (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως και διανοµής υγρών ή αερίων καυσίµων υλών προς φωτισµόν, θέρµανσιν, ή κίνησιν, εγκαταστάσεις παραγωγής οξυγόνου, ασετυλίνης, εγκαταστάσεις αποστάξεως και επεξεργασίας στερεών καυσίµων υλών, εγκαταστάσεις παραγωγής και εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών κλπ. συναφή). Ζ) Εις εγκαταστάσεις µεταφοράς (εξαιρέσει των τοιούτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις) ως αι εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως, οι µηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, τα αντλιοστάσια, αι µηχανικαί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή. Η) Εις εγκαταστάσεις καµίνων και κλιβάνων πάσης φύσεων κι των συναφών συσκευών αυτών. Θ) Εις εγκαταστάσεις υγιεινής (παραγωγή και διανοµή θερµού ύδατος ή θερµού αέρος προς θέρµανσιν, ψύξιν, αερισµόν και καθαρισµόν του αέρος κλειστών χώρων), πάσα εγκατάστασις διανοµής θερµού ή ψυχρού ύδατος, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ως και κλιµατιστικαί τοιαύται (ύγρανσις, ξήρανσις). Ι) Εις εγκαταστάσεις εξορύξεως, µεταφοράς και επεξεργασίας µεταλλευµάτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις. 2) Εγκαταστάσεις µη περιλαµβανόµεναι εις τας ανωτέρω ειδικότητας υπάγονται εις τινα αυτών δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας, µετά γνώµην του Μηχανολογικού Συµβουλίου. Άρθρον 2. 1) Αι ως άνω ειδικότητες του άρθρου 1 των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τα ακόλουθους περιπτώσεις : α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικήν κινητήριον ισχύν µείζονα των 50 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι ατµολέβητα µείζονα της συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. «περί ατµολεβήτων» Γ Κατηγορίας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως, πλην των κτιρίων, δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µείζων των 10 τόννων. ε) Εφ' όσον το µέγεθος της εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως δεν είναι µείζον των θερµοµονάδων. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κοινών καµίνων διακοπτοµένης λειτουργίας (ασβεστοκάµινοι, κάµινοι, ξηράνσεως ή αποστάξεων ξύλων, εψήσεως δοµικών υλικών κλπ.), ως και κλιβάνων αρτοποιίας. 2) Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον 1απλαί µηχανολογικαί εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται εις δύο βαθµίδας : Α) Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των είναι µικροτέρα των 25 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι ατµολέβητα.

3 γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει αποθήκην υγρών καυσίµων. ε) Εφ' όσον η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρµανσιν. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνου αρτοποιίας αµέσου θερµάνσεως. Β) Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται πάσαι αι λοιπαί απλαί εγκαταστάσεις της άνω παραγράφου 1. 3) Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις ως και αι εγκαταστάσεις της ειδικότητος ΣΤ θωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεις προκειµένου περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρον 3. 1) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου, Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η εκπόνησις µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µή. 2) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων πρώτης και δευτέρας βαθµίδος, ως αύται χαρακτηρίζονται εν των άνω άρθρω 2, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων δευτέρας βαθµίδος επιτρέπεται και εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους της Σχολής Υποµηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τους τούτοις εξοµοιουµένους, άµα τη κτήσει του πτυχίου των και β) Εις τους κατόχους των εν τω κατωτέρω άρθρω 16 διαλαµβανοµένων αδειών Σχεδιαστών Μηχανουργών, 4) Προκειµένου περί των Χηµικών Εγκαταστάσεων, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 6422/34. Άρθρον 4. 1) Από της πρώτης Ιουλίου του 1954 πάντα τα υποβαλλόµενα προς τας αρµοδίας Αρχάς σχέδια και µελέται εν γένει µηχανολογικών εγκαταστάσεων προς έγκρισιν, δέον να είναι υπογεγραµµένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωµα συντάξεως µελέτης, συµφώνως ως προς τας διατάξεις του παρόντος. 2) Εξαιρούνται τα σχέδια και αι µελέται εγκαταστάσεων ειδικότητος Α. Β. Γ.. Ε. Ζ. Θ και Ι, εφ' όσον διαθέτουσι κινητήριον ισχύν κάτω των 10 ΗΡ. ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως αυτών είναι µικροτέρα των δραχµών. Άρθρο 5. 1) Αι αυταί εν άρθρω 1 ειδικότητες των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών, χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις : 2) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι συνολικώς κινητηρίους µηχανάς ισχύος µείζονος των 200 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον διαθέτουσιν οµού ατµολέβητας Α κατηγορίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. «περί ατµολεβήτων». γ) Εφ' όσον διαθέτουσιν οµού ατµολέβητας Β κατηγορίας, συµφώνως προς τας διατάξεις του από Β.. "περί ατµολεβήτων" και κινητηρίους µηχανάς ισχύος ελάσσονος 100 ΗΡ.

4 δ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών. ε) Εφ' όσον η ποσότης των αποθηκευµένων υγρών καυσίµων είναι µικροτέρα των 100 τόννων. στ) Εφ' όσον πρόκειται περί κλιβάνων και καµίνων λειτουργουσών είτε µέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτων εµµέσου θερµάνσεως. 2) Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις, ως και εγκαταστάσεις ειδικότητος ΣΤ' θεωρούνται ως µη απλαί εγκαταστάσεις προκειµένου περί επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. Άρθρον 6. 1) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η επίβλεψις της εκτελέσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µή. 2) Η επίβλεψις εκτελέσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άρθρω 5, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου και Εγκαταστάτου αντιστοίχου ειδικότητος. Άρθρον 7. 1) Από της 1ης Ιουλίου 1954 ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις επιτρέπεται να εκτελήται, εάν δεν χρησιµοποιήται δια την υπεύθυνον επίβλεψη της εκτελέσεως αυτής πρόσωπον κεκτηµένον το κατά τας διατάξεις του παρόντος προς τούτο δικαίωµα. 2) Προκειµένου όµως περί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται καθορίζονται εις το άνω άρθρον 5, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της εκτελέσεως αυτών τίθεται εν ισχύϊ µετά εν έτος από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 3) Ο αιτών άδειαν ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως οφείλει να ορίζη τον αναλαµβάνονται την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής συνυποβάλλων εις την επί της χορηγήσεως της αδείας Αρχήν έγγραφον δήλωσιν αυτού περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως. 4) Οµοίως προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας οικοδοµής, εν η προβλέπονται αι, συµφώνως τω παρόντι εγκαταστάσεις Θ' ειδικότητος, δέον να προσάγηται υπό του αιτούντος την άδειαν οικοδοµής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τούτο δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι έχει ανατεθή αυτώ η µελέτη και η επίβλεψις εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. 5) Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις, ευρισκοµένη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος, δύναται να εκτελεσθή τµηµατικώς, άλλ' ως προς την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής θεωρείται ως ενιαίον σύνολον. 6) Εξαιρούνται αι εγκαταστάσεις ειδικότητος Α, Β, Γ,, Ε, Ζ, Θ και Ι των κάτωθι µεγεθών, εις ας ουδεµία τεχνική επίβλεψις εκτελέσεως απαιτείται, ήτοι: Εφ' όσον διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος κάτω των 40 ΗΡ µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης ή η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως είναι µικροτέρα των δραχµών Άρθρον 2. Τα άρθρα 8, 9 και 10 του ως άνω Β.. καταργούνται, αντικαθιστούµενα δια των κατωτέρω: Άρθρον 8.

5 Τεχνική επίβλεψις λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 1) Προκειµένου περί τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως, λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων αι εν άρθρω 1 ειδικότητες χαρακτηρίζονται ως απλαί εις τας κάτωθι περιπτώσεις : α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολικής ισχύος µεγαλυτέρας των 400 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητας, ω το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον δεν υπερβαίνει τον αριθµόν γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων εν είναι µεγαλυτέρα των µ 3. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των χιλιογράµµων ηµερησίως. στ) Εφ' όσον δεν πρόκειται περί µηχανολογικής εγκαταστάσεως κατασκευής ατµολεβήτων ή δοχείων υπό πίεσιν ή πετρελαιοµηχανών οιουδήποτε µεγέθους. 2) Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον 1 απλαί µηχανολογικαί εγκαταστάσεις υποδιαιρούνται εις τρεις βαθµίδας : Α'. Εις την πρώτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις, αι περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων : α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και 400 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος «περί ατµολεβήτων» χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών και γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 600 κι χιλιογράµµων. Β'. Εις την δευτέραν βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµεναι εις την πρώτην βαθµίδα και περιλαµβανόµεναι εις µιαν των κάτωθι περιπτώσεων : α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 100 και 299 ΗΡ, µη συνυπολογιζοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β. ιατάγµατος "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών και 500. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ και µ 3. ε) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ χιλιογράµµων. Γ'. Εις την τρίτην βαθµίδα υπάγονται αι απλαί εγκαταστάσεις αι µη υπαγόµενα εις τας δύο προηγουµένας βαθµίδας και περιλαµβανόµεναι εις µίαν των κάτωθι περιπτώσεων: α) Εφ' όσον η συνολική ισχύς των κινητήρων των περιλαµβάνεται µεταξύ 40 και 100 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης.

6 β) Εφ' όσον το κατά τας διατάξεις του άρθρου 21 του από Β.. "περί ατµολεβήτων" χαρακτηριστικόν γινόµενον των χρησιµοποιουµένων ατµολεβήτων περιλαµβάνεται µεταξύ των αριθµών 500 και 100. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής των εγκαταστάσεως περιλαµβάνεται µεταξύ και δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων περιλαµβάνεται µεταξύ 200 και µ 3. ε) Εφ' όσον η ηµερησία παραγωγή εκρηκτικών υλών περιλαµβάνεται µεταξύ 25 και 200 χιλιογράµµων. 3. Πάσαι αι λοιπαί εγκαταστάσεις πλήν των εν τη παραγράφω 3 του κατωτέρω άρθρου 9 διαλαµβανοµένων, θεωρούνται ως µη απλαί προκειµένου περί της τεχνικής υπευθύνου επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρον Ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζοµένων ειδικοτήτων δύναται να λειτουργή εν τω Κράτει από της 1ης Ιουλίου 1954, εάν δεν έχη υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτής, κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Προκειµένου όπως περί των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται καθορίζονται εν τω άνω άρθρω 8, η υποχρεωτική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας, συντηρήσεως τούτων τίθεται εν ισχύϊ µετά εν έτος από της δηµοσιεύσεως του παρόντος Β.. 3. Εξαιρούνται αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις των κάτωθι µεγεθών, δι' ας ουδεµία υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτών απαιτείται, ήτοι: α) Εφ' όσον δεν διαθέτουσι κινητηρίους µηχανάς συνολική ισχύος µείζονος των 40 ΗΡ, µη συµπεριλαµβανοµένης υπαρχούσης εφεδρικής τοιαύτης. β) Εφ' όσον δεν διαθέτουσιν ατµολέβητα µεγαλύτερον του κατά τας διατάξεις του από Β.. "περί ατµολεβήτων" Β Κατηγορίας. γ) Εφ' όσον η αξία της µηχανολογικής εγκαταστάσεως δεν είναι µεγαλυτέρα των δραχµών. δ) Εφ' όσον η ποσότης των εναποθηκευοµένων υγρών καυσίµων δεν είναι µεγαλυτέρα των 200 µ. ε) Εφ' όσον η ποσότης των παραγοµένων εκρηκτικών υλών δεν είναι µείζων των 25 χιλιογράµµων ηµερησίως. Άρθρον Εις τους ασκούντος ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422, επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, απλών και µη. 2. Η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργία και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αύται χαρακτηρίζονται εις το ως άνω άρθρον 8, επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος ως και τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού - Μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3) Οµοίως η τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως των απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως αύται χαρακτηρίζονται και υποδιαιρούνται εις το άνω άρθρον 8, επιτρέπεται και εις τους εν τω αυτώ άρθρω 16 διαλαµβανοµένου κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Α' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις πρώτης, δευτέρας και τρίτης βαθµίδος, εις τους κατόχους αδείας πρακτικού Μηχανιού συντηρητού Β' τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις δευτέρας και τρίτης βαθµίδος και εις τους κατόχου αδείας πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ τάξεως δια τας απλάς εγκαταστάσεις τρίτης βαθµίδος πάντας τούτους δια την αντίστοιχον ειδικότητα.

7 4. Επίσης οι πτυχιούχοι της Σχολής Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και οι τούτοις εξοµοιούµενοι δικαιούνται άµα τη κτήσει του πτυχίου των εις επίβλεψιν της λειτουργία και συντηρήσεως απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων τρίτης βαθµίδος πάσης ειδικότητος. Άρθρον Τρίτον. 1. Το άρθρο 11 του ως άνω Β.. καταργείται. 2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ως άνω Β.. αντικαθίσταται δια της κατωτέρω : «Τας υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόµενα µέτρα ο έχων την υπεύθυνον τεχνική επίβλεψιν της λειτουργίας της εγκαταστάσεων υποχρεούταν ν' αναγράφη εν προς τούτω τηρουµένω ηµερολογίω βιβλίω ηριθµηµένω και εσφραγισµένω παρά του Ειρηνοδίκου της περιφερείας µερίµνη του ιευθυντού της εγκαταστάσεως ή αυτού του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως της εγκαταστάσεως ούτινος γνώσιν υποχρεούται να λαµβάνη ο ιευθυντής της Εγκαταστάσεως». 3. Οµοίως η παράγραφος 4 του αυτού άρθρου 12 αντικαθίσταται δια της κατωτέρω : «Η ευθύνη του αναλαµβάνοντος την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν των µεν µη απλών εγκαταστάσεων άρχεται δύο µήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας των δε απλών µετά ένα µήνα». Άρθρον Τέταρτον. Τα άρθρα 13 και 14 του ως άνω Β.. καταργούνται αντικαθιστάµενα δια των κατωτέρω: Άρθρον 13. Σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας εγκαταστάσεων 1. Η σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας και συντηρήσεως περισσοτέρων της µιας µηχανολογικών εγκαταστάσεων πασών των ειδικοτήτων απλών και µη δύναται να ενεργηθή µόνον υπό των συµφώνως των άρθρω 1 του Νόµου 6422 ασκούντων ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού, των εχόντων 10ετή τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλµατος υπό τον περιορισµό ότι ο αριθµός των εγκαταστάσεων δεν δύναται να είναι µείζων των τριών και εφ' όσον εκάστη των εγκαταστάσεων τούτων απασχολεί συγχρόνως ένα πρακτικόν Μηχανικόν συντηρητήν Α' ή Β' ή Γ' τάξεως. Άρθρον 14. 1) ια την περίπτωσιν πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο χαρακτηρισµός των εγκαταστάσεων εις απλάς γίνεται ως εν άρθρω 8 του παρόντος διαλαµβάνεται δια την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων. 2) Οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του µηχναολγόου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού συµφώνως προς το άρθρον 1 του Νόµου 6422 κέκτηνται το δικαίωµα της εκτελέσεως των πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων απλών και µή. 3) ικαίωµα εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών των απλών εγκαταστάσεων κέκτηνται και οι έχοντες δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος, ως και οι κάτοχοι των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου, εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού - συντηρητού α' τάξ. Άρθρον Πέµπτον.

8 Εις το άρθρον 15 του ως άνω Β.. προστίθεται µετά την φράσιν "του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού" και η φράσις «ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ναυπηγού». Άρθρον Έκτον. Τα άρθρα 16, 17 και 18 του ως άνω Β.. καταργούνται, αντικαθιστάµενα δια των κατωτέρω : Άρθρον 16. 1) Εν τη εννοία των διατάξεων του παρόντος Β.. καθορίζονται αι κάτωθι ειδικαί άδειαι : α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου. β) Άδεια σχεδιαστού Μηχανουργού. γ) Άδεια εγκαταστάτου, και δ) Άδεια Πρακτικού Μηχανικού - Συντηρητού α, β και γ τάξεως. 2) Εκάστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια µία ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της προϋπηρεσίας εκάστου ως και αναλόγως της κρίσεως της εν άρθρω 20 του παρόντος Επιτροπής και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώµατα τα αναφερόµενα εις τα ανωτέρω άρθρα 3, 6, 10, 13 και 14. Άρθρον 17. 1) Κατά το άνω άρθρον 16 άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Υποµηχανικού Μηχανολόγου χορηγείται εις τους πτυχιούχους της Σχολής Υποµηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ειδικότητος Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου και τους τούτοις εξοµοιουµένους τους έχοντας τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσίαν ως συντηρητών ή σχεδιαστών εις µηχανολογικάς εγκαταστάσεις γ' βαθµίδος, εκ της οποίας εξ µηνών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 2) Η κατά το άνω άρθρον 16 άδεια Σχεδιαστού Μηχανουργού χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών, ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους 10ετή τουλάχιστον υπηρεσία σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. β) εις τους έχοντας ενδεικτικόν προαγωγής εκ της τετάρτης τάξεως οκταταξίου γυµνασίου ή δευτέρας τάξεως εξαταξίου τοιούτου ή αντιστοίχου τάξεως νυκτερινού σχολείου και δεκαπενταετή υπηρεσία σχεδιαστού εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία. 3) Η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια εγκαταστάτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι : α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου τους κεκτηµένους, από της κτήσεως του πτυχίου των, τουλάχιστον 12ετή υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εκ της οποίας 2 ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β' ή Γ' τάξεως, τους έχοντας απολυτήριον εξαταταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσία, από της κτήσεως του πτυχίου των, εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος δια τους Β' τάξεως και εξ ετών δια τους Γ' τάξεως εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσέων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτετηµένους δέκα πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων εξ ων δύο ετών τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος.

9 δ) Εις πρακτικούς µηχανικούς συντηρητάς Γ, τάξεως µετά πέντε ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν µετά την απόκτησιν της αδείας, εξ ων δύο έτη επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος 8) Κατ εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Β, τάξεως επί κινητηρίων µηχανών η κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Β, τάξεως δια µίαν ειδικότητα κατ επιλογήν αυτών και εφ όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Β, τάξεως επί µία διετία, χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 9) Αι κατά το ανωτέρω άρθρον 16 άδειαι Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ τάξεως χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων εις τους κάτωθι: α) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου, τους κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου τουλάχιστον τριών ετών υπηρεσίαν, εξ ων δύο έτη επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. β) Εις πτυχιούχους Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β, τάξεως τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσίαν από της κτήσεως του πτυχίου των επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. γ) Εις τεχνίτας τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου ηµοτικού Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και κεκτηµένους δέκα ετών τουλάχιστον υπηρεσίαν εξ ων δύο έτη τουλάχιστον επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος. 10) Κατ εξαίρεσιν εις τους µέχρι της ισχύος του παρόντος κεκτηµένους πτυχίον Πρακτικού Μηχανικού Γ, τάξεως επί κινητηρίων µηχανών, η κατά το ανωτέρω άρθρον 15 άδεια Πρακτικού Μηχανικού συντηρητού Γ, δια µίαν ειδικότητα κατ επιλογήν αυτών και εφ όσον έχουσι προϋπηρεσίαν εις ταύτην ως Πρακτικοί Μηχανικοί Γ τάξεως επί µίαν τριετίαν χορηγείται αυτοδικαίως άνευ εξετάσεων και επί τη υποβολή αντιγράφου του πτυχίου αυτών. 11) Η εξέτασις των δικαιολογητικών και η ενέργεια των εξετάσεων περί ων το παρόν άρθρον, ενεργείται υπό της εν των κατωτέρω άρθρω 20 διαλαµβανοµένης Επιτροπής. 12) ια το κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν επί τετραετίαν τουλάχιστον προσωπικόν εν τη αυτή µηχανολογική εγκαταστάσει, ο απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται εις τα 3)4 του εν τω παρόντι άρθρω αναφεροµένου. 13) Ο ασκών την υπεύθυνον επίβλεψιν µηχανολογικής εγκαταστάσεως, δύναται να µη παραµένη συνεχώς εν τη εγκαταστάσει καθ όλη την διάρκεια της λειτουργίας αυτής, εν τη περιπτώσει όµως ταύτη, δέον δι εκάστην οκτάωρο λειτουργίαν (φυλακήν) να χρησιµοποιήται δια µέν τας µη απλάς εγκαταστάσεις Πρακτικός Μηχανικός συντηρητής Α, τάξεως δια την πρώτην φυλακήν και Πρακτικός Μηχανικός συντηρητής Γ, τάξεως δι εκάστην φυλακήν, οίτινες δέον να υπηρετώσιν εν τη εγκαταστάσει υπό τας εντολάς και οδηγίας τους ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν καθιστάµενοι µετ αυτού συνυπεύθυνοι δια την λειτουργίαν της εγκαταστάσεως. 14) Επεκτεινοµένης εγκαταστάσεως, ούτως ώστε αύτη να µεταπίπτη εις ανωτέραν διαβάθµισιν, επιτρέπεται η διατήρησις του προϋπηρετούντος επί διετίαν τουλάχιστον συντηρητού της κατωτέρας τάξεως και επί χρονικόν διάστηµα µη υπερβαίνον την διετίαν. Άρθρον 18. Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών ια την χορήγησιν των, κατά το άρθρον 16 του παρόντος, ειδικών αδειών ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ιεύθυνσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων): α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν ήµου ή Κοινότητος περί εγγραφής του εις το Μητρώον αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Γενικού Μητρώου αρρένων.

10 γ) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρα 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. δ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του. ε) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσίας. στ) ιπλότυπον ηµοσίου Ταµείου περί εισπράξεως δι εξέταστρα χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 6422) 1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρων 1 και 2 του Ν )49. 2) ια την χορήγησιν ειδικών αδειών Εγκαταστάτου και Πρακτικού Μηχανικού συντηρητου Α ή Β ή Γ τάξεως εις Πρακτικούς Μηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α ή Β ή Γ τάξεως κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 8 και 10 του άρθρου 17 του παρόντος, ο ενδιαφερόµενος δέον να υποβάλη εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ( ιεύθυνσιν Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων): α) Αίτησιν. β) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου εµφαίνον ότι δεν τελεί εν αποστερήσει των πολιτικών του δικαιωµάτων κατά τα άρθρα 59 έως και 65 του Ποινικού Κώδικος. γ) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής περί της νοµιµοφροσύνης του. δ) Αντίγραφον του πτυχίου Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων µηχανών Α, ή Β ή Γ τάξεως αναλόγως της περιπτώσεως. ε) Τα κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 8, 10 του άρθρου 17 απαιτούµενα πιστοποιητικά. στ) ιπλότυπον εισπράξεως ηµοσίου Ταµείου χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Οικονοµικών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Ν του 1934 ως ετροποποιήθη δια των άρθρων 1 και 2 του Ν ) ) Ως ηµεροµηνία γεννήσεως λαµβάνεται η 1 η Ιουλίου του έτους της γεννήσεως. 4) Υπηρεσία διανυθείσα κάτω των 16 ετών συµπεπληρωµένων δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Άρθρον 7. Εκ του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ως άνω Β.. διαγράφεται η φράσις «και ο αριθµός του εν αυτή εργαζοµένου εργατοτεχνικού προσωπικού». Άρθρον 8. Το άρθρον 22 του ως άνω Β.. καταργείται αντικαθιστάµενον δια του κατωτέρω: Άρθρον 22. Η εκτίµησις των µηχανολογικών εγκαταστάσεων δια τον χαρακτηρισµόν αυτών ως απλών ή µη συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος διατάγµατος διενεργείται υπό των Εκτιµητικών Επιτροπών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του υπ αριθ. 1150)49 Α. Ν. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 6422)1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος Μηχανολόγου κλπ.», η δε εν γένει εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ιατάγµατος διενεργείται υπό του Υπουργείου Βιοµηχανίας αυτεπαγγέλτως η τη αιτήσει παντός ενδιαφεροµένου. Άρθρον Ένατον. Μετά την παράγραφον 2 του άρθρου 25 του ως άνω Β. ιατάγµατος προστίθενται δύο παράγραφοι υπ αριθ. 3 και 4 έχουσι ούτω: «3) Προκειµένου περί εγκαταστάσεων παραγωγής και διαµονής ηλεκτρικής ενέργειας προς χρήσιν τρίτων εφαρµόζονται αι ισχύουσαι διατάξεις περί ασκήσεως επαγγέλµατος ειδικότητος ηλεκτρολόγου, αι περιλαµβανόµεναι εις τα κατ εφαρµογήν του νόµου εκδοθέντα

11 ιατάγµατα, προκειµένου όµως περί εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δι ιδίαν χρήσιν, ως και περί του ηλεκτρικού µέρους των πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων εφαρµόζονται, πλην των δια του παρόντος θεσπιζοµένων διατάξεων, και αι ως άνω µνηµονευθείσαι διατάξεις περί ασκήσεως επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου. 4) Η ιδιότης του υπεύθυνου δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως ή την επίβλεψιν της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως και του δυνάµει των κειµένων διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου απαιτουµένου αδειούχου δια την εκτέλεσιν ή την συντήρησιν του ηλεκτρολογικού µέρους της µηχανολογικής ταύτης εγκαταστάσεως, δύναται να συνυπάρχη εις εν και το αυτό πρόσωπον». Άρθρον έκατον. Των διατάξεων του παρόντος Β. ιατάγµατος εξαιρούνται τα της επιβλέψεως της λειτουργίας, του χειρισµού και της συντηρήσεως των µηχανηµάτων, άτινα χρησιµοποιούνται εις τηνν εκτέλεσιν των διαφόρων τεχνικών έργων, δι α εξακολουθούσιν ισχύουσαι αι διατάξεις του από Β. ιατάγµατος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως. Άρθρον Ενδέκατον. 1) Η ισχύς του παρόντος άρχεται 30 ηµέρας από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2) Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Ουασιγκτώνος 24 Νοεµβρίου ΠΑΥΛΟΣ Β. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθµ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ AKΥΡΩΣΕΩΣ

EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ AKΥΡΩΣΕΩΣ EΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ AKΥΡΩΣΕΩΣ 1. Σουντουρλή Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Χημικού Μηχανικού με Α.Μ. ΤΕΕ 74960, Διευθυντή Παραγωγής και Συντήρησης Εργοστασίου, κατοίκου Σερρών, οδός

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Ο Μηχανολογικός Τομέας διαιρείται σε αρκετές ειδικότητες Στο 1 ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα λεπτομερή περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01001950210970012 6759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 2 Οκτωβρίου 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 270. Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 27 Ιουνίου 1932 Περί Κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. (ΦΕΚ 212/Α/4-7-32) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εχοντες υπ όψει το άρθρον 2 του νόµου Γ παρ. Λ «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, 28.12.2010 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. πρωτ. Οικ. 14937/2050/ΦΓ9.1 Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» είναι ικανοί να υλοποιούν να ελέγχουν και να συντηρούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της CORAL Α.Ε. στο Πέραµα Αττικής.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της CORAL Α.Ε. στο Πέραµα Αττικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης απλών και µη απλών µηχανολογικών 2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών και µη απλών µηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 748/66 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας περί εβδοµαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ηµερών αργίας. (ΦΕΚ 179/Α/13-9-66)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3 Ενδιαιτήµατα ζώων Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη τροφή, κατοικία, περιποίησης και παρακολούθησης, εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 1. ια την χορήγηση της εν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 79/22-12-2003) Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/01/02-11-2004 1/8 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 20-6-2000 Προς: 1. Σ.T.E.B. Γ. Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα