ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί στα τρία λειτουργούντα κτίρια του Οργανισμού και θα αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η ίδια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την υλοποίηση Voip τηλεφωνίας Τα κτίρια είναι επί της οδού Φαβιέρου στην Αθήνα και συγκεκριμένα Φαβιέρου 30 (κεντρικό κτίριο Α), Φαβιέρου 28 (κτίριο Β) και Φαβιέρου (κτίριο Γ). Μεταξύ των κτιρίων Α και Β διέρχεται η οδός Ακομινάτου. Τα κτίρια Β και Γ εφάπτονται. Η υπάρχουσα και προτεινόμενη διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων Α και Β γίνεται εναέρια στο ύψος του 2ου ορόφου Το κτίριο Α έχει 6 ορόφους, ημιόροφο και δώμα. Τα κτίρια Β και Γ έχουν από 6 ορόφους. Στο κτίριο Γ ο 4ος όροφος δεν χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό και στους ορόφους 3ο και 6ο, στα γραφεία που είναι όμορα του κτιρίου Β, δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές EN-50173, EN-50174:2009 και ANSI/EIA/TIA 568-B και αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται Όλος ο παθητικός εξοπλισμός (πρίζες, καλώδια, patch panels, κλπ) θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Όλος ο ενεργητικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Δεδομένης της πρόθεσης του Οργανισμού για υλοποίηση λύσης Voip τηλεφωνίας στο προσεχές μέλλον, η ύπαρξη προϊόντων Voip τηλεφωνίας από τον κατασκευαστή του ενεργού εξοπλισμού είναι απαραίτητη και αξιολογείται θετικά, εφόσον θεωρείται δεδομένο ότι ενιαίος ενεργός εξοπλισμός δικτύου και Voip τηλεφωνίας του ιδίου κατασκευαστή, προσφέρει απροβλημάτιστη και βελτιωμένη διαλειτουργικότητα και πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Προς τούτο, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει σύντομη και περιεκτική αναφορά καθώς και προσπέκτους των προϊόντων Voip τηλεφωνίας του κατασκευαστή και των πλεονεκτημάτων που πιθανόν υπάρχουν από τη χρήση τους με τον προσφερόμενο ενεργό εξοπλισμό. Αναγκαία προϋπόθεση για τις συσκευές Voip τηλεφωνίας είναι η τροφοδοσία μέσω PoE και η ύπαρξη ενσωματωμένου Ethernet Gigabit switch 2 θέσεων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κοινή θέση εργασίας για τηλέφωνο και υπολογιστή. Επίσης να αναφερθούν οι δυνατότητες χαρακτηριστικά που

2 έχει ο προσφερόμενος ενεργός εξοπλισμός, που πιθανόν να μην είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν λειτουργήσουν με ενεργό εξοπλισμό Voip τηλεφωνίας άλλου κατασκευαστή Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει έργα ανάλογα με το εδώ περιγραφόμενο και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικό κατάλογο αυτών των έργων, που θα συμπεριλάβει στην προσφορά του. Επίσης, η εμπειρία του στην υλοποίηση έργων Voip, είναι σημαντική και θα πρέπει να αποδεικνύεται παρομοίως Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Οργανισμός θα παραδώσει στον ανάδοχο, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κατόψεις κάθε ορόφου όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις επιθυμητές θέσεις εργασίας. Καθυστέρηση εκ μέρους του Οργανισμού να το κάνει, δημιουργεί και ανάλογη καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής που υποχρεούται να κάνει ο ανάδοχος Η μελέτη εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις θέσεις εργασίας, περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης της καλωδίωσης, κατάλογο με τα είδη, τους τύπους και τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλων των εργασιών. Τυχόν αλλαγές στις θέσεις εργασίας ή την όδευση των καλωδίων, θα πρέπει να σημειωθούν ώστε να επικαιροποιηθούν οι κατόψεις στη μελέτη, που θα πρέπει να παραδοθεί με την οριστική παράδοση του έργου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μαζί με τα λοιπά παραδοτέα Παράλληλα με το έργο της εγκατάστασης της δομημένης καλωδίωσης, θα πρέπει να γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς δομημένης καλωδίωσης (καλώδια και κανάλια) χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες, όπως π.χ. το πρωτόκολλο, μπορούν να έχουν πολύ μικρό χρόνο διακοπής της εργασίας τους, ενώ άλλες εταιρικές λειτουργίες έχουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Τα δύο παλαιότερα επιδαπέδια racks (στο 2ο και 5ο όροφο του κτιρίου Α) που φιλοξενούσαν patch panels και ενεργό εξοπλισμό του παλαιού δικτύου, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή του Οργανισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του τελικού αντικειμένου της σύμβασης έως και 30% από το εδώ περιγραφόμενο Η προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει : Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης (βλ. παρακάτω).

3 Αναλυτικά φυλλάδια (προσπέκτους) του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, που θα περιέχουν τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις τους. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι αρμόδιοι τεχνικοί του, έχουν κάνει αυτοψία στους χώρους που θα εγκατασταθεί η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός, έχουν εξετάσει τις δυνατότητες όδευσης της καλωδίωσης και εγκατάστασης των racks και των θέσεων εργασίας και ότι αν αναλάβει το έργο θα υποβάλει σχετική μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών υλοποίησης του έργου. 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων θα γίνει με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με ταυτόχρονη χρήση τεσσάρων Gigabit συνδέσεων. Σε κάθε κτίριο, η διασύνδεση μεταξύ των μεταγωγέων των ορόφων καθώς και με τον κεντρικό μεταγωγέα θα είναι επίσης με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με δύο Gigabit συνδέσεις για κάθε μεταγωγέα ορόφου προς τον κεντρικό μεταγωγέα του κτιρίου ή του δικτύου (ανάλογα), διασφαλίζοντας έτσι και εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του ενός εκ των δύο καλωδίων. Η σχεδίαση θα πρέπει να ακολουθεί το αναθεωρημένο πρότυπο CENELEC-EN

4 3. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 3.1. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων εργασίας και για τα τρία κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για δικτυακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές) και μερικών εφεδρικών, προκύπτει από το άθροισμα των διαθέσιμων θυρών του ενεργού εξοπλισμού Η καλωδίωση αποτελείται από την κάθετη (vertical backbone wiring) και τις οριζόντιες (horizontal wiring) καλωδιώσεις. Η οριζόντια καλωδίωση, είναι το τμήμα του δικτύου που εκτείνεται από την πρίζα της θέσης εργασίας μέχρι τον Τοπικό Κατανεμητή. Περιλαμβάνει το υποσύστημα θέσης εργασίας, το Σύστημα Οριζόντιας καλωδίωσης, τους κατανεμητές και την τεκμηρίωση Δικτύου. Η φυσική τοπολογία του δικτύου, είναι τοπολογία αστέρα (star) με κέντρο τον αντίστοιχο κατανεμητή του ορόφου. Η κάθετη καλωδίωση κορμού (Vertical Backbone Wiring), είναι το τμήμα του δικτύου που παρέχει σύνδεση μεταξύ των Τοπικών και του Κεντρικού Κατανεμητή ή των Κεντρικών Κατανεμητών. Περιλαμβάνει την καλωδίωση κορμού και τους κατανεμητές. Η εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα CENELEC- EN :2009 και ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και αυτό να βεβαιωθεί. Η κάθετη καλωδίωση θα αποτελείται από οπτική ίνα τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ1 (M6) (62.5/125), ANSI/TIA/EIA 568.B3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE- SX. Η οριζόντια καλωδίωση θα αποτελείται από καλώδιο χαλκού UTP CAT6, που πληροί τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. Για την όδευση των καλωδίων θα γίνει χρήση ειδικών επίτοιχων καναλιών από αυτοσβενόμενο PVC, χωρίς τρύπες, κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος των καλωδίων και τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν (εντός υφιστάμενων ψευδοροφών, επίτοιχα). Η πληρότητα της χωρητικότητας των καναλιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα πρότυπα. Η διέλευση της καλωδίωσης θα γίνει σε πλαστικά κανάλια τα οποία τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις από λυχνίες φωτισμού και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ισχύος όπως ορίζουν τα πρότυπα TIA/EIA-568-Β και

5 CENELEC-EN Σε διαφορετική περίπτωση θα ζητείται εναλλακτική όδευση. Στην πλευρά της θέσης εργασίας, τα καλώδια του οριζόντιου δικτύου καταλήγουν σε τηλεπικοινωνιακές πρίζες όπου και τερματίζονται πλήρως. Σε κάθε λήψη θέση εργασίας, από τον κατανεμητή θα καταλήγει ένα καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών. Η κατανομή των τηλεπικοινωνιακών πριζών στα κτίρια γίνεται με βασικό γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της παρούσας και μελλοντικής ανάγκης σε επικοινωνίες δεδομένων και Voip τηλεφωνίας. Όλες οι πρίζες δικτύου θα είναι τοποθετημένες χωνευτά σε επίτοιχο κανάλι που θα βρίσκεται σε ύψος 60εκ. από το πάτωμα (εκτός αν η διαρρύθμιση του χώρου επιβάλλει διαφορετικά), θα είναι μονές και θα φέρουν θυρίδα με έγχρωμη ετικέτα επικαλυπτόμενη από προσθαφαιρούμενη ζελατίνα, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός κτιρίου, ορόφου και θέσης (π.χ. Α-Η-5 = κτίριο Α ημιόροφος θέση 5) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Όλες οι πρίζες θα είναι μονές ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι γειτνιάζουσες. Για κάθε πρίζα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερο μήκος καλωδίου 50εκ. από την πλευρά της πρίζας, που θα πρέπει να παραμένει σε ευθεία (όχι διπλωμένο). Για κάθε θέση εργασίας που θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και καλώδιο σύνδεσης (patch cord) του υπολογιστή / εκτυπωτή ανάλογου και ικανού μήκους. Όλα τα patch cords θέσεων εργασίας θα είναι κατά προτίμηση χρώματος κόκκινου και θα τερματίζονται με συνδέσμους τύπου 8P8C (RJ- 45). Η κάθετη καλωδίωση θα καταλήξει σε ανάλογο κεντρικό switch στο computer room (5ος όροφος κτιρίου Α). Η σήμανση του παθητικού εξοπλισμού (πρίζες, patch panels, κλπ) θα γίνει σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα του προτύπου ANSI/TIA/EIA 606A (βλ. σχετικό πίνακα παρακάτω) 3.3. ΚΤΙΡΙΟ Α Κάθε όροφος (πλην ισογείου και δώματος) θα έχει τον δικό του κατανεμητή όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί στον κεντρικό κατανεμητή του 5 ου ορόφου με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Από τα απαιτούμενα 6 racks, υπάρχουν ήδη 2 διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Ο τοπικός κατανεμητής κάθε ορόφου θα αποτελείται από επίτοιχο ικρίωμα (rack) 19, 12U, διπλής καμπίνας (δηλ. αρθρωτό) με κλειδαριά, από

6 λαμαρίνα πάχους ~ 1,5mm, ηλεκτροστατικής βαφής, πόρτα αφαιρούμενη και ρυθμιζόμενη για άνοιγμα δεξιά ή αριστερά, με διαφανές κρύσταλλο ασφαλείας ή plexiglas πάχους τουλάχιστον 5mm και κλειδαριά, αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα με κλειδαριά, με 4 κολώνες στήριξης εξοπλισμού, οπές διέλευσης καλωδίων επάνω και κάτω, οπές εξαερισμού, δυνατότητα τοποθέτησης ανεμιστήρων εξαερισμού επάνω, πολύμπριζο / -ζα (rack mount) για παροχή ισχύος στον προς τοποθέτηση εξοπλισμό το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες θέσεις μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο κάθε rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά, με ανάλογη χρωματική σήμανση και σε κάθε θέση θα είναι εμφανής η αντιστοιχία της πρίζας (όπου αυτό έχει εφαρμογή). Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Σε κάθε κατανεμητή θα εγκατασταθεί ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του δικτύου. Σε μερικούς ορόφους του Κτιρίου Α θα εγκατασταθεί και δεύτερο switch 24 θυρών RJ θυρών SFP προκειμένου να καλυφθούν όλες οι θέσεις εργασίας του ορόφου. Το κεντρικό patch panel και το κεντρικό switch του δικτύου θα τοποθετηθεί σε υπάρχον rack στον 5 ο όροφο του κτιρίου Α, όπου θα καταλήξει όλη η backbone καλωδίωση οπτικών ινών από όλα τα κτίρια. Στο patch panel θα πρέπει να υπάρχει εμφανής χρωματική διάκριση και σήμανση για κάθε όροφο και κτίριο (βλ. πίνακα προτύπου ΕΙΑ-606Α). Αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο που πρέπει.

7 3.4. ΚΤΙΡΙΑ Β + Γ Τα κτίρια Β και Γ θα αντιμετωπιστούν σαν ένα ενιαίο κτίριο. Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι : - στον 4 ο όροφο του κτιρίου Γ δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού. - στον 3 ο και 6 ο όροφο του κτιρίου Γ, στα γραφεία που είναι όμορα του κτιρίου Β, δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού. Η οριζόντια καλωδίωση κάθε ορόφου του κτιρίου Γ (με εξαίρεση τον 4 ο ) θα πρέπει να περάσει στον αντίστοιχο όροφο του κτιρίου Β. Σε κάθε όροφο του κτιρίου Β θα εγκατασταθεί (πλην ισογείου) κατανεμητής όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου των κτιρίων Β και Γ. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί σε κεντρικό κατανεμητή του 2 ου ορόφου του κτιρίου Β, με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Τα απαιτούμενα racks, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα (όχι εγκατεστημένα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά στο patch panel, με ανάλογη χρωματική σήμανση. Κάθε θέση μεικτονόμησης θα έχει ετικέτα που θα αναγράφει της θέση εργασίας στην οποία αντιστοιχεί. Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Στον κατανεμητή κάθε ορόφου (πλην αυτών του 1ου και 4ου) θα εγκατασταθεί από ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του κτιρίου. Στους κατανεμητές 1ου και 4ου ορόφου τα switches θα είναι 24 θυρών. Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 3.3, αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο

8 χώρο που πρέπει ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Από την πλευρά των κτιρίων Β + Γ, θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον εγκατεστημένο rack 42U στο 2ο όροφο του κτιρίου Β, που περιέχει το δευτερεύον storage και τα patch panels της υπάρχουσας καλωδίωσης. Εκεί θα εγκατασταθεί το κεντρικό switch των κτιρίων Β + Γ που θα συγκεντρώσει την κάθετη (backbone) καλωδίωση οπτικών ινών του κτιρίου. Από αυτό το switch θα γίνει το uplink με το κεντρικό switch του δικτύου που θα βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου Α, με 4 καλώδια οπτικών ινών. Τα εν λόγω καλώδια πρέπει να είναι εξωτερικού τύπου (outdoor) με θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως +60 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη ακτίνα κάμψης μικρότερη από 350 mm, αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 250 dan, αντοχή σε συνεχή πίεση μεγαλύτερη από 250 N/cm και αντοχή σε κρούση μεγαλύτερη από 1000N/10cm. Πρέπει να έχουν προστασία από υγρασία και διείσδυση αερίων (gell filled tubes) και τρωκτικά (glass roving yarn) και να φέρουν εξωτερικό χιτώνα από PVC (στην εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα διαρροής του gel) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με το τέλος της εγκατάστασης θα γίνει πιστοποίηση καλής λειτουργίας όλων των θέσεων του δικτύου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα και η πιστοποίηση να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο. Αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού (μετρήσεις απόσβεσης /attenuation, ΝΕΧΤ κ.λ.π.) σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 62,5/125 μm, δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Επίσης συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db. Επίσης θα παραδοθούν ενημερωμένες οι κατόψεις όλων των ορόφων και των τριών κτιρίων όπου θα εμφανίζονται με την αρίθμησή τους όλες οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των πριζών δικτύου, στην περίπτωση που υπήρξαν απρόβλεπτες αλλαγές κατά την υλοποίηση, καθώς και όλες οι οδεύσεις των καλωδιώσεων. Να παρέχονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας του παθητικού εξοπλισμού.

9 4. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλα τα switches θα είναι rack mount με διπλά redundant τροφοδοτικά και διπλούς ανεμιστήρες, θα συνοδεύονται από όλα τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά καλώδια και εξαρτήματα για την εγκατάστασή τους στο rack και τη λειτουργία τους στο δίκτυο, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείρισή τους. Όλα ανεξαιρέτως τα switches πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Η εγγύηση του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους, με αποκατάσταση βλάβης επιτόπου (on site) την επόμενη εργάσιμη, εφόσον η δήλωση της βλάβης γίνει το αργότερο μέχρι τις 15:00. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα σύναψης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με τους ίδιους όρους, για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη της εγγύησης και με ανάλογη εύλογη δαπάνη. Συνολικά απαιτούνται δύο (2) core switches με sfp ports μόνο και δεκαεπτά (17) switches με RJ-45 ports και SFP ports. Τα core switches θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα : 802.1D 2004 (STP - Spanning Tree Protocol) 802.1AE 2006 (MACSECURITY) 802.1Q 2011 (VLAN, Multiple STP) 802.1X AB 2009 ή συμβατό 802.3z (1000BASE-T over Fiber Optic) IPv4 και IPv6 Τα υπόλοιπα switches θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα : 802.1D 2004 (STP) 802.1AE 2006 (MACSEC) 802.1Q 2011 (VLAN, MSTP) 802.1X AB 2009 ή συμβατό 802.3z (1000BASE-T over Fiber Optic) 802.3ab (full duplex on 1000BASE-T) 802.3u (full duplex on 100BASE-TX) 802.3at (PoE+) IPv4 και IPv6

10 Αναλυτικά ανά κτίριο : Κτίριο Α 1 Χ Core switch 1Gb Ethernet, με 24 sfp ports, με δυνατότητα stacking στο οποίο θα συνδεθούν όλες οι οπτικές ίνες της backbone καλωδίωσης καθώς και τα switches του storage με καλώδιο οπτικής ίνας (γι αυτό να παρασχεθούν τα επιπρόσθετα 4 καλώδια οπτικής ίνας που απαιτούνται) 1 X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, 4 SFP uplink ports, με δυνατότητα stacking, που θα γίνει stack με το core switch για σύνδεση των servers 7 (6 όροφοι + ημιόροφος) X switch 1Gb Ethernet με 48 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports. 3 (1 ος, 2 ος, 3 ος ) X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports. Κτίρια Β + Γ 1 Χ Core switch 1Gb Ethernet, με 24 sfp ports 2 X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports 4 X switch 1Gb Ethernet με 48 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports ΣΥΝΟΛΙΚΑ SWITCH PORTS ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ Α' ΚΤΙΡΙΑ Β' + Γ' Ισόγειο - - Ημιόροφος ΣΥΝΟΛΟ PORTS 648 ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES ΟΡΟΦΩΝ 16 CORE SWITCHES 2 SERVERS' SWITCHES 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES 19

11 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εγκατάσταση και πιστοποίηση της καλωδίωσης (racks, patch panels, κλπ, καλώδια, κανάλια, πρίζες). Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς δομημένης καλωδίωσης και επιδαπέδιων racks. Εγκατάσταση καλωδίωσης και συναφών υλικών για παροχή ισχύος στο rack κάθε ορόφου, κάθε κτιρίου (όπου απαιτείται κατά περίπτωση). Εγκατάσταση και configuration όλου του ενεργού εξοπλισμού και δημιουργία vlans με χρήση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1Q:2011. Σχεδιασμός και εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής απαιτείται (reconfiguration) για την εφαρμογή και τη σωστή λειτουργία όλου του δικτύου με το νέο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων δικτύων και απομακρυσμένων σταθμών εργασίας, εφόσον απαιτείται.

12 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6.1. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Α. Γενικά χαρακτηριστικά Όλα τα υλικά (οπτική καλωδίωση και καλωδίωση χαλκού) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Η εγκατάσταση θα καλύπτεται πλήρως με εγγύηση και από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο κατασκευαστικός οίκος των υλικών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO-9001 Όλος ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 25ετή εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, που θα δοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών (όχι τον εγκαταστάτη) μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που θα δοθεί από τον εγκαταστάτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση, αλλά σε αστοχία υλικού ή λάθος εγκατάστασης, θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός 48 ωρών από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Οργανισμού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την ελαχιστοποίηση φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Όλα τα καλώδια και οι πρίζες της δομημένης καλωδίωσης θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση για τη μονοσήμαντη αναγνώρισή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13 Θα παραδοθεί τεκμηρίωση του συνόλου της δομημένης καλωδίωσης Η οριζόντια χάλκινη καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet Η κάθετη (backbone) οπτική καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet Εγκατάσταση παροχής ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος) στο rack κάθε ορόφου με ιδιαίτερη καλωδίωση και χωριστό ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του ορόφου Β. Κανονισμοί που πρέπει να ακολουθήσει το σύστημα δομημένης καλωδίωσης EN :2007 (Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings) ANS/EIA/TIA-942: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers ANSI/TIA/EIA-606A: (Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings) 17. ANSI/TIA/EIA-568C: (Structured Cabling Standards) 18. Οι κατανεμητές (patch panels) χαλκού να είναι 1GB (EIA/TIA cat6) Γ. Οπτική Καλωδίωση πολύτροπη ίνα 19. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο / τύπος 20. Η οπτική ίνα να είναι τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ1 (M6) (62.5/125), ANSI/TIA/EIA 568.B3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE-SX.

14 Τα οπτικά patch panels είναι αρθρωτού τύπου ύψους 1U και μπορούν να δεχτούν οποιοδήποτε τύπο οπτικών διεπαφών Τα οπτικά patch panels είναι εξοπλισμένα με διπλούς συνδετήρες (duplex couples) Δ. Καλωδίωση Χαλκού 23. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο Τα χάλκινα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου Unshielded Twisted Pair (UTP) Category6, σύμφωνα με τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. Οι διεπαφές στους κατανεμητές να είναι τύπου 8P8C (RJ45), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Ε. Γείωση Δομημένης Καλωδίωσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 26. Συμβατότητα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384, CENELEC HD Όλα τα υλικά της γείωσης να είναι χάλκινα Ο εξοπλισμός και τα ικριώματα θα συνδέονται σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/TIA-942 και ΕΝ Στο πίσω μέρος όλων των ικριωμάτων θα υπάρχει λωρίδα γείωσης με πάσα που να διασφαλίζουν επαφή μετάλλου με μέταλλο ΣΤ. Σύστημα Επισήμανσης (Labeling System) 30. Σύμφωνα με το πρότυπο TIA/EIA 606A. (βλ. σχετικό πίνακα στο τέλος) 31. Όλα τα καλώδια (χάλκινα και οπτικά) θα επισημανθούν 32. Όλοι οι τερματισμοί στα patch panels θα επισημανθούν 33. Όλα τα ικριώματα θα επισημανθούν

15 34. Ζ. Έλεγχος Δομημένης Καλωδίωσης Για την αποδοχή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, το σύστημα πρέπει να περάσει από έλεγχο πιστοποιημένων υπηρεσιών (testing certification services) για Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center). Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο (calibrated) και σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB-36 και TSB-40 (να κατατεθεί η σχετική πιστοποίηση). 35. Συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db. 36. Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων - δοκιμών όλης της καλωδίωσης (χαλκού και οπτικών ινών) σε CD-ROM που θα περιέχει και το αντίγραφο του πρωτότυπου αρχείου του οργάνου μέτρησης καθώς και σε έντυπη μορφή. Η. Έλεγχοι Καλωδίωσης χαλκού (CAT 6) 37. Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχτούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB 36, TSB40, EN : Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, σωστή σειρά στα ζεύγη, αντεστραμμένα ζεύγη, διαχωρισμένα ζεύγη, εξασθένηση, μόνωση, κλπ. Θ. Έλεγχοι Καλωδίωσης Οπτικών ινών 39. Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχθούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB 36, TSB40, EN : Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, εξασθένηση, μόνωση, κλπ.

16 41. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 62,5/125 μm, δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Ι. Εργαλείο μέτρησης 42. Κατασκευαστής και μοντέλο του οργάνου 43. Ημερομηνία τελευταίας βαθμονόμησης (calibration) 44. Πιστοποιητικό βαθμονόμησης 45. Φάσμα συχνοτήτων της δοκιμής ANSI/TIA/EIA 606A ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Colour (Pantone #) Orange (150C) Green (353C) Purple (264C) White Gray (422C) Blue (291C) Brown (465C) Yellow (101C) Red (184C) Identification Demarcation point-central Office terminations Network Connections (customer side of demarc point) Common Equipment (PBXs, computers, LANs) First Level Backbone Second Level Backbone Station Termination (req'd at TR and ER only) Interbuilding Backbone Cables Auxilliary Circuits (alarms, security) Key Telephone Systems

17 6.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ CORE SWITCH 24 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 2 2. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή Α. Αρχιτεκτονική 3. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 4. Ύψος του chassis 1 U 5. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων (mac addresses) 6. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (switching fabric capacity) Gbps 7. Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (forwarding rate) 65 Mpps 8. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 512 MB 9. Προσφερόμενη μνήμη Flash 64 MB 10. Υποστήριξη δημιουργίας στοίβας (stack) μέσω κατάλληλης θύρας και ξεχωριστού εξωτερικού καλωδίου με σκοπό τη διασύνδεση περισσότερων ομοειδών μεταγωγέων ώστε να σχηματίζουν μία ενιαία λογική συσκευή με κοινό backplane 64Gbps. Υποστήριξη της τεχνολογίας στοίβας μεταξύ του κεντρικού μεταγωγέα και του μεταγωγέα των εξυπηρετητών. Β. Υποστηριζόμενα πρωτοκόλλα 11. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z (1000Base-T, 1000Base-X) IEEE 802.3ab (1000Base-T) 12. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1D: Spanning Tree Protocol

18 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 13. Υποστήριξη IEEE 802.1Q: VLAN Trunking / Tagging 14. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΕ:2006 (MacSec) 15. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1X: Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1AB:2009 ή συμβατό 17. Υποστήριξη Network Timing Protocol (NTP) 18. Γ. Interfaces 19. USB θύρα διαχείρισης και σχετικό καλώδιο 20. Θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP Μετατροπείς για πολύτροπη οπτική ίνα (SX, LC) Υποστήριξη δυνατότητας προσθήκης αρθρώματος για επιπλέον Gigabit ή 10G θύρες Επιθυμητό Δ. Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 23. Πλήθος υποστηριζόμενων VLANs Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN IDs Δυνατότητα συνδυασμού έως και 8 θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας έως 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router 26. Δυνατότητα ελέγχου πλήθους των broadcast και multicast πακέτων ανά θύρα και να λαμβάνονται μέτρα (απενεργοποίηση θύρας ή/και αποστολή SNMP trap) σε περίπτωση επίθεσης (broadcast/multicast storm) από τη συγκεκριμένη θύρα 27. Δυνατότητα μεταγωγής Ethernet frames μεγέθους έως και 9216 bytes (jumbo frames) στις Gigabit Ethernet θύρες 28. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης μεταξύ των VLANs (inter- VLAN IP routing) 29. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης με χρήση static routes

19 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 30. Voice vlan 31. Υποστήριξη protocol based VLANs 32. Υποστήριξη dynamic VLANs 33. Υποστήριξη OSPFv3 ΣΤ. Quality of Service 34. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων πακέτων με βάση: το πεδίο Differentiated Services Code Point (DSCP) του IP πακέτου το πεδίο Class of Service (CoS) του Ethernet πλαισίου 35. Υποστήριξη πολλαπλών ουρών προτεραιότητας εξερχόμενης κίνησης ανά θύρα 36. Υποστήριξη ουράς απόλυτης προτεραιότητας (strict priority queuing) ανά θύρα 8 Ζ. Διαχείριση 37. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 38. Υποστήριξη Bridge MIB 39. Υποστήριξη RMON με τις 4 βασικές ομάδες: history, statistics, alarm και events 40. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 41. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο Telnet 42. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο SSH 43. Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω console port με χρήση command line interface 44. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο WEB 45. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού

20 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 46. Υποστήριξη αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος μέσω δικτύου με χρήση TFTP Η. Ασφάλεια 47. Υποστήριξη πρωτοκόλλων για authentication, authorization, accounting κατά την πρόσβαση των διαχειριστών στον μεταγωγέα: RADIUS TACACS+ 48. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση στο μεταγωγέα για λόγους διαχείρισης Θ. Τροφοδοσία 49. Διπλό redundant hot swap τροφοδοτικό και τα σχετικά καλώδια ρεύματος ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΟΡΟΦΩΝ 24 και 48 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 48 θυρών Τεμάχια 24 θυρών 5 3. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή Α. Αρχιτεκτονική 4. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 5. Ύψος του chassis 1 RU 6. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 85 Gbps 8. Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 75 Mpps 9. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 128 MB

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α.

ΑΔΑ: Β4ΛΒ469Η2Α-ΠΜ5. 15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 1-6-2012 Τµήµα: Οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι περιγράφουν και σε τι αναφέρονται (διατάξεις, συσκευές) τα κατωτέρω χαρακτηριστικά μεγέθη; α) MHz β) GByte γ) nsec δ) MIPS ε) msec. MHz: Συχνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα