ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί στα τρία λειτουργούντα κτίρια του Οργανισμού και θα αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η ίδια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την υλοποίηση Voip τηλεφωνίας Τα κτίρια είναι επί της οδού Φαβιέρου στην Αθήνα και συγκεκριμένα Φαβιέρου 30 (κεντρικό κτίριο Α), Φαβιέρου 28 (κτίριο Β) και Φαβιέρου (κτίριο Γ). Μεταξύ των κτιρίων Α και Β διέρχεται η οδός Ακομινάτου. Τα κτίρια Β και Γ εφάπτονται. Η υπάρχουσα και προτεινόμενη διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων Α και Β γίνεται εναέρια στο ύψος του 2ου ορόφου Το κτίριο Α έχει 6 ορόφους, ημιόροφο και δώμα. Τα κτίρια Β και Γ έχουν από 6 ορόφους. Στο κτίριο Γ ο 4ος όροφος δεν χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό και στους ορόφους 3ο και 6ο, στα γραφεία που είναι όμορα του κτιρίου Β, δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές EN-50173, EN-50174:2009 και ANSI/EIA/TIA 568-B και αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται Όλος ο παθητικός εξοπλισμός (πρίζες, καλώδια, patch panels, κλπ) θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Όλος ο ενεργητικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή Δεδομένης της πρόθεσης του Οργανισμού για υλοποίηση λύσης Voip τηλεφωνίας στο προσεχές μέλλον, η ύπαρξη προϊόντων Voip τηλεφωνίας από τον κατασκευαστή του ενεργού εξοπλισμού είναι απαραίτητη και αξιολογείται θετικά, εφόσον θεωρείται δεδομένο ότι ενιαίος ενεργός εξοπλισμός δικτύου και Voip τηλεφωνίας του ιδίου κατασκευαστή, προσφέρει απροβλημάτιστη και βελτιωμένη διαλειτουργικότητα και πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Προς τούτο, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει σύντομη και περιεκτική αναφορά καθώς και προσπέκτους των προϊόντων Voip τηλεφωνίας του κατασκευαστή και των πλεονεκτημάτων που πιθανόν υπάρχουν από τη χρήση τους με τον προσφερόμενο ενεργό εξοπλισμό. Αναγκαία προϋπόθεση για τις συσκευές Voip τηλεφωνίας είναι η τροφοδοσία μέσω PoE και η ύπαρξη ενσωματωμένου Ethernet Gigabit switch 2 θέσεων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κοινή θέση εργασίας για τηλέφωνο και υπολογιστή. Επίσης να αναφερθούν οι δυνατότητες χαρακτηριστικά που

2 έχει ο προσφερόμενος ενεργός εξοπλισμός, που πιθανόν να μην είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν λειτουργήσουν με ενεργό εξοπλισμό Voip τηλεφωνίας άλλου κατασκευαστή Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει έργα ανάλογα με το εδώ περιγραφόμενο και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικό κατάλογο αυτών των έργων, που θα συμπεριλάβει στην προσφορά του. Επίσης, η εμπειρία του στην υλοποίηση έργων Voip, είναι σημαντική και θα πρέπει να αποδεικνύεται παρομοίως Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Οργανισμός θα παραδώσει στον ανάδοχο, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κατόψεις κάθε ορόφου όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις επιθυμητές θέσεις εργασίας. Καθυστέρηση εκ μέρους του Οργανισμού να το κάνει, δημιουργεί και ανάλογη καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής που υποχρεούται να κάνει ο ανάδοχος Η μελέτη εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις θέσεις εργασίας, περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης της καλωδίωσης, κατάλογο με τα είδη, τους τύπους και τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλων των εργασιών. Τυχόν αλλαγές στις θέσεις εργασίας ή την όδευση των καλωδίων, θα πρέπει να σημειωθούν ώστε να επικαιροποιηθούν οι κατόψεις στη μελέτη, που θα πρέπει να παραδοθεί με την οριστική παράδοση του έργου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μαζί με τα λοιπά παραδοτέα Παράλληλα με το έργο της εγκατάστασης της δομημένης καλωδίωσης, θα πρέπει να γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς δομημένης καλωδίωσης (καλώδια και κανάλια) χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες, όπως π.χ. το πρωτόκολλο, μπορούν να έχουν πολύ μικρό χρόνο διακοπής της εργασίας τους, ενώ άλλες εταιρικές λειτουργίες έχουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Τα δύο παλαιότερα επιδαπέδια racks (στο 2ο και 5ο όροφο του κτιρίου Α) που φιλοξενούσαν patch panels και ενεργό εξοπλισμό του παλαιού δικτύου, θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή του Οργανισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του τελικού αντικειμένου της σύμβασης έως και 30% από το εδώ περιγραφόμενο Η προσφορά κάθε υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει : Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης (βλ. παρακάτω).

3 Αναλυτικά φυλλάδια (προσπέκτους) του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού, που θα περιέχουν τα χαρακτηριστικά και τις πιστοποιήσεις τους. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι αρμόδιοι τεχνικοί του, έχουν κάνει αυτοψία στους χώρους που θα εγκατασταθεί η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός, έχουν εξετάσει τις δυνατότητες όδευσης της καλωδίωσης και εγκατάστασης των racks και των θέσεων εργασίας και ότι αν αναλάβει το έργο θα υποβάλει σχετική μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών υλοποίησης του έργου. 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων θα γίνει με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με ταυτόχρονη χρήση τεσσάρων Gigabit συνδέσεων. Σε κάθε κτίριο, η διασύνδεση μεταξύ των μεταγωγέων των ορόφων καθώς και με τον κεντρικό μεταγωγέα θα είναι επίσης με καλώδιο οπτικών ινών (multimode) και πιο συγκεκριμένα με δύο Gigabit συνδέσεις για κάθε μεταγωγέα ορόφου προς τον κεντρικό μεταγωγέα του κτιρίου ή του δικτύου (ανάλογα), διασφαλίζοντας έτσι και εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του ενός εκ των δύο καλωδίων. Η σχεδίαση θα πρέπει να ακολουθεί το αναθεωρημένο πρότυπο CENELEC-EN

4 3. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 3.1. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων εργασίας και για τα τρία κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για δικτυακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές) και μερικών εφεδρικών, προκύπτει από το άθροισμα των διαθέσιμων θυρών του ενεργού εξοπλισμού Η καλωδίωση αποτελείται από την κάθετη (vertical backbone wiring) και τις οριζόντιες (horizontal wiring) καλωδιώσεις. Η οριζόντια καλωδίωση, είναι το τμήμα του δικτύου που εκτείνεται από την πρίζα της θέσης εργασίας μέχρι τον Τοπικό Κατανεμητή. Περιλαμβάνει το υποσύστημα θέσης εργασίας, το Σύστημα Οριζόντιας καλωδίωσης, τους κατανεμητές και την τεκμηρίωση Δικτύου. Η φυσική τοπολογία του δικτύου, είναι τοπολογία αστέρα (star) με κέντρο τον αντίστοιχο κατανεμητή του ορόφου. Η κάθετη καλωδίωση κορμού (Vertical Backbone Wiring), είναι το τμήμα του δικτύου που παρέχει σύνδεση μεταξύ των Τοπικών και του Κεντρικού Κατανεμητή ή των Κεντρικών Κατανεμητών. Περιλαμβάνει την καλωδίωση κορμού και τους κατανεμητές. Η εγκατάσταση της καλωδίωσης θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα CENELEC- EN :2009 και ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και αυτό να βεβαιωθεί. Η κάθετη καλωδίωση θα αποτελείται από οπτική ίνα τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ1 (M6) (62.5/125), ANSI/TIA/EIA 568.B3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE- SX. Η οριζόντια καλωδίωση θα αποτελείται από καλώδιο χαλκού UTP CAT6, που πληροί τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. Για την όδευση των καλωδίων θα γίνει χρήση ειδικών επίτοιχων καναλιών από αυτοσβενόμενο PVC, χωρίς τρύπες, κατάλληλων διαστάσεων, ανάλογα με το πλήθος των καλωδίων και τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν (εντός υφιστάμενων ψευδοροφών, επίτοιχα). Η πληρότητα της χωρητικότητας των καναλιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα πρότυπα. Η διέλευση της καλωδίωσης θα γίνει σε πλαστικά κανάλια τα οποία τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις από λυχνίες φωτισμού και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ισχύος όπως ορίζουν τα πρότυπα TIA/EIA-568-Β και

5 CENELEC-EN Σε διαφορετική περίπτωση θα ζητείται εναλλακτική όδευση. Στην πλευρά της θέσης εργασίας, τα καλώδια του οριζόντιου δικτύου καταλήγουν σε τηλεπικοινωνιακές πρίζες όπου και τερματίζονται πλήρως. Σε κάθε λήψη θέση εργασίας, από τον κατανεμητή θα καταλήγει ένα καλώδιο UTP cat6 4 ζευγών. Η κατανομή των τηλεπικοινωνιακών πριζών στα κτίρια γίνεται με βασικό γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της παρούσας και μελλοντικής ανάγκης σε επικοινωνίες δεδομένων και Voip τηλεφωνίας. Όλες οι πρίζες δικτύου θα είναι τοποθετημένες χωνευτά σε επίτοιχο κανάλι που θα βρίσκεται σε ύψος 60εκ. από το πάτωμα (εκτός αν η διαρρύθμιση του χώρου επιβάλλει διαφορετικά), θα είναι μονές και θα φέρουν θυρίδα με έγχρωμη ετικέτα επικαλυπτόμενη από προσθαφαιρούμενη ζελατίνα, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός κτιρίου, ορόφου και θέσης (π.χ. Α-Η-5 = κτίριο Α ημιόροφος θέση 5) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Όλες οι πρίζες θα είναι μονές ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι γειτνιάζουσες. Για κάθε πρίζα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερο μήκος καλωδίου 50εκ. από την πλευρά της πρίζας, που θα πρέπει να παραμένει σε ευθεία (όχι διπλωμένο). Για κάθε θέση εργασίας που θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και καλώδιο σύνδεσης (patch cord) του υπολογιστή / εκτυπωτή ανάλογου και ικανού μήκους. Όλα τα patch cords θέσεων εργασίας θα είναι κατά προτίμηση χρώματος κόκκινου και θα τερματίζονται με συνδέσμους τύπου 8P8C (RJ- 45). Η κάθετη καλωδίωση θα καταλήξει σε ανάλογο κεντρικό switch στο computer room (5ος όροφος κτιρίου Α). Η σήμανση του παθητικού εξοπλισμού (πρίζες, patch panels, κλπ) θα γίνει σύμφωνα με τον χρωματικό κώδικα του προτύπου ANSI/TIA/EIA 606A (βλ. σχετικό πίνακα παρακάτω) 3.3. ΚΤΙΡΙΟ Α Κάθε όροφος (πλην ισογείου και δώματος) θα έχει τον δικό του κατανεμητή όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί στον κεντρικό κατανεμητή του 5 ου ορόφου με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Από τα απαιτούμενα 6 racks, υπάρχουν ήδη 2 διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Ο τοπικός κατανεμητής κάθε ορόφου θα αποτελείται από επίτοιχο ικρίωμα (rack) 19, 12U, διπλής καμπίνας (δηλ. αρθρωτό) με κλειδαριά, από

6 λαμαρίνα πάχους ~ 1,5mm, ηλεκτροστατικής βαφής, πόρτα αφαιρούμενη και ρυθμιζόμενη για άνοιγμα δεξιά ή αριστερά, με διαφανές κρύσταλλο ασφαλείας ή plexiglas πάχους τουλάχιστον 5mm και κλειδαριά, αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα με κλειδαριά, με 4 κολώνες στήριξης εξοπλισμού, οπές διέλευσης καλωδίων επάνω και κάτω, οπές εξαερισμού, δυνατότητα τοποθέτησης ανεμιστήρων εξαερισμού επάνω, πολύμπριζο / -ζα (rack mount) για παροχή ισχύος στον προς τοποθέτηση εξοπλισμό το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες θέσεις μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο κάθε rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά, με ανάλογη χρωματική σήμανση και σε κάθε θέση θα είναι εμφανής η αντιστοιχία της πρίζας (όπου αυτό έχει εφαρμογή). Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Σε κάθε κατανεμητή θα εγκατασταθεί ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του δικτύου. Σε μερικούς ορόφους του Κτιρίου Α θα εγκατασταθεί και δεύτερο switch 24 θυρών RJ θυρών SFP προκειμένου να καλυφθούν όλες οι θέσεις εργασίας του ορόφου. Το κεντρικό patch panel και το κεντρικό switch του δικτύου θα τοποθετηθεί σε υπάρχον rack στον 5 ο όροφο του κτιρίου Α, όπου θα καταλήξει όλη η backbone καλωδίωση οπτικών ινών από όλα τα κτίρια. Στο patch panel θα πρέπει να υπάρχει εμφανής χρωματική διάκριση και σήμανση για κάθε όροφο και κτίριο (βλ. πίνακα προτύπου ΕΙΑ-606Α). Αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο που πρέπει.

7 3.4. ΚΤΙΡΙΑ Β + Γ Τα κτίρια Β και Γ θα αντιμετωπιστούν σαν ένα ενιαίο κτίριο. Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι : - στον 4 ο όροφο του κτιρίου Γ δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού. - στον 3 ο και 6 ο όροφο του κτιρίου Γ, στα γραφεία που είναι όμορα του κτιρίου Β, δεν στεγάζονται γραφεία του Οργανισμού. Η οριζόντια καλωδίωση κάθε ορόφου του κτιρίου Γ (με εξαίρεση τον 4 ο ) θα πρέπει να περάσει στον αντίστοιχο όροφο του κτιρίου Β. Σε κάθε όροφο του κτιρίου Β θα εγκατασταθεί (πλην ισογείου) κατανεμητής όπου θα καταλήγει η οριζόντια καλωδίωση του ορόφου των κτιρίων Β και Γ. Ο κατανεμητής κάθε ορόφου θα συνδεθεί σε κεντρικό κατανεμητή του 2 ου ορόφου του κτιρίου Β, με διπλή καλωδίωση οπτικής ίνας. Τα απαιτούμενα racks, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα (όχι εγκατεστημένα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για παροχή ρεύματος από τον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε ορόφου έως το rack (χωριστός ασφαλειοδιακόπτης στον πίνακα, καλώδιο, κανάλι διέλευσης όπου απαιτείται). Μέσα στο rack θα εγκατασταθούν πίνακες μεικτονόμησης (patch panels) όπου θα τερματιστεί η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση. Οι θέσεις της οριζόντιας και της κάθετης καλωδίωσης θα ομαδοποιηθούν χωριστά στο patch panel, με ανάλογη χρωματική σήμανση. Κάθε θέση μεικτονόμησης θα έχει ετικέτα που θα αναγράφει της θέση εργασίας στην οποία αντιστοιχεί. Επίσης, θα υπάρχουν οι ανάλογοι διαχειριστές καλωδίων (cable managers) για την τακτοποίηση των καλωδίων. Στον κατανεμητή κάθε ορόφου (πλην αυτών του 1ου και 4ου) θα εγκατασταθεί από ένα switch 48 θυρών RJ θυρών SFP (οπτικής ίνας) (βλ. ενεργό εξοπλισμό) για τη διασύνδεση των θέσεων εργασίας του ορόφου και τη σύνδεση της κάθετης καλωδίωσης με το κεντρικό switch του κτιρίου. Στους κατανεμητές 1ου και 4ου ορόφου τα switches θα είναι 24 θυρών. Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 3.3, αν ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει ότι προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον 2U ελεύθερα στο rack, μετά την τοποθέτηση παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα racks (>12U), τότε να προσφερθούν τα κατά τον προσφέροντα καταλληλότερα, τηρουμένων των υπολοίπων προδιαγραφών και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο

8 χώρο που πρέπει ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Από την πλευρά των κτιρίων Β + Γ, θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον εγκατεστημένο rack 42U στο 2ο όροφο του κτιρίου Β, που περιέχει το δευτερεύον storage και τα patch panels της υπάρχουσας καλωδίωσης. Εκεί θα εγκατασταθεί το κεντρικό switch των κτιρίων Β + Γ που θα συγκεντρώσει την κάθετη (backbone) καλωδίωση οπτικών ινών του κτιρίου. Από αυτό το switch θα γίνει το uplink με το κεντρικό switch του δικτύου που θα βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου Α, με 4 καλώδια οπτικών ινών. Τα εν λόγω καλώδια πρέπει να είναι εξωτερικού τύπου (outdoor) με θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως +60 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη ακτίνα κάμψης μικρότερη από 350 mm, αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 250 dan, αντοχή σε συνεχή πίεση μεγαλύτερη από 250 N/cm και αντοχή σε κρούση μεγαλύτερη από 1000N/10cm. Πρέπει να έχουν προστασία από υγρασία και διείσδυση αερίων (gell filled tubes) και τρωκτικά (glass roving yarn) και να φέρουν εξωτερικό χιτώνα από PVC (στην εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα διαρροής του gel) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Με το τέλος της εγκατάστασης θα γίνει πιστοποίηση καλής λειτουργίας όλων των θέσεων του δικτύου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα και η πιστοποίηση να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο. Αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού (μετρήσεις απόσβεσης /attenuation, ΝΕΧΤ κ.λ.π.) σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 62,5/125 μm, δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Επίσης συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db. Επίσης θα παραδοθούν ενημερωμένες οι κατόψεις όλων των ορόφων και των τριών κτιρίων όπου θα εμφανίζονται με την αρίθμησή τους όλες οι τελικές θέσεις τοποθέτησης των πριζών δικτύου, στην περίπτωση που υπήρξαν απρόβλεπτες αλλαγές κατά την υλοποίηση, καθώς και όλες οι οδεύσεις των καλωδιώσεων. Να παρέχονται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας του παθητικού εξοπλισμού.

9 4. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλα τα switches θα είναι rack mount με διπλά redundant τροφοδοτικά και διπλούς ανεμιστήρες, θα συνοδεύονται από όλα τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά καλώδια και εξαρτήματα για την εγκατάστασή τους στο rack και τη λειτουργία τους στο δίκτυο, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείρισή τους. Όλα ανεξαιρέτως τα switches πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Η εγγύηση του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους, με αποκατάσταση βλάβης επιτόπου (on site) την επόμενη εργάσιμη, εφόσον η δήλωση της βλάβης γίνει το αργότερο μέχρι τις 15:00. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα σύναψης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με τους ίδιους όρους, για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη της εγγύησης και με ανάλογη εύλογη δαπάνη. Συνολικά απαιτούνται δύο (2) core switches με sfp ports μόνο και δεκαεπτά (17) switches με RJ-45 ports και SFP ports. Τα core switches θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα : 802.1D 2004 (STP - Spanning Tree Protocol) 802.1AE 2006 (MACSECURITY) 802.1Q 2011 (VLAN, Multiple STP) 802.1X AB 2009 ή συμβατό 802.3z (1000BASE-T over Fiber Optic) IPv4 και IPv6 Τα υπόλοιπα switches θα πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα πρότυπα : 802.1D 2004 (STP) 802.1AE 2006 (MACSEC) 802.1Q 2011 (VLAN, MSTP) 802.1X AB 2009 ή συμβατό 802.3z (1000BASE-T over Fiber Optic) 802.3ab (full duplex on 1000BASE-T) 802.3u (full duplex on 100BASE-TX) 802.3at (PoE+) IPv4 και IPv6

10 Αναλυτικά ανά κτίριο : Κτίριο Α 1 Χ Core switch 1Gb Ethernet, με 24 sfp ports, με δυνατότητα stacking στο οποίο θα συνδεθούν όλες οι οπτικές ίνες της backbone καλωδίωσης καθώς και τα switches του storage με καλώδιο οπτικής ίνας (γι αυτό να παρασχεθούν τα επιπρόσθετα 4 καλώδια οπτικής ίνας που απαιτούνται) 1 X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, 4 SFP uplink ports, με δυνατότητα stacking, που θα γίνει stack με το core switch για σύνδεση των servers 7 (6 όροφοι + ημιόροφος) X switch 1Gb Ethernet με 48 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports. 3 (1 ος, 2 ος, 3 ος ) X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports. Κτίρια Β + Γ 1 Χ Core switch 1Gb Ethernet, με 24 sfp ports 2 X switch 1Gb Ethernet με 24 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports 4 X switch 1Gb Ethernet με 48 1Gb ports, PoE+ on all ports, 2 SFP uplink ports ΣΥΝΟΛΙΚΑ SWITCH PORTS ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ Α' ΚΤΙΡΙΑ Β' + Γ' Ισόγειο - - Ημιόροφος ΣΥΝΟΛΟ PORTS 648 ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES ΟΡΟΦΩΝ 16 CORE SWITCHES 2 SERVERS' SWITCHES 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ SWITCHES 19

11 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εγκατάσταση και πιστοποίηση της καλωδίωσης (racks, patch panels, κλπ, καλώδια, κανάλια, πρίζες). Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιάς δομημένης καλωδίωσης και επιδαπέδιων racks. Εγκατάσταση καλωδίωσης και συναφών υλικών για παροχή ισχύος στο rack κάθε ορόφου, κάθε κτιρίου (όπου απαιτείται κατά περίπτωση). Εγκατάσταση και configuration όλου του ενεργού εξοπλισμού και δημιουργία vlans με χρήση του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1Q:2011. Σχεδιασμός και εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής απαιτείται (reconfiguration) για την εφαρμογή και τη σωστή λειτουργία όλου του δικτύου με το νέο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων δικτύων και απομακρυσμένων σταθμών εργασίας, εφόσον απαιτείται.

12 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6.1. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Α. Γενικά χαρακτηριστικά Όλα τα υλικά (οπτική καλωδίωση και καλωδίωση χαλκού) που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Η εγκατάσταση θα καλύπτεται πλήρως με εγγύηση και από τον κατασκευαστή των υλικών. Ο κατασκευαστικός οίκος των υλικών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO-9001 Όλος ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 25ετή εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, που θα δοθεί από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών (όχι τον εγκαταστάτη) μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η εγκατεστημένη καλωδίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που θα δοθεί από τον εγκαταστάτη μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό σημαίνει ότι βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση, αλλά σε αστοχία υλικού ή λάθος εγκατάστασης, θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός 48 ωρών από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση του Οργανισμού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για την ελαχιστοποίηση φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Όλα τα καλώδια και οι πρίζες της δομημένης καλωδίωσης θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση για τη μονοσήμαντη αναγνώρισή τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13 Θα παραδοθεί τεκμηρίωση του συνόλου της δομημένης καλωδίωσης Η οριζόντια χάλκινη καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet Η κάθετη (backbone) οπτική καλωδίωση θα πιστοποιηθεί με μετρήσεις για ταχύτητες Gigabit Ethernet Εγκατάσταση παροχής ισχύος (ηλεκτρικού ρεύματος) στο rack κάθε ορόφου με ιδιαίτερη καλωδίωση και χωριστό ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του ορόφου Β. Κανονισμοί που πρέπει να ακολουθήσει το σύστημα δομημένης καλωδίωσης EN :2007 (Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance) EN :2009 (Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings) ANS/EIA/TIA-942: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers ANSI/TIA/EIA-606A: (Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings) 17. ANSI/TIA/EIA-568C: (Structured Cabling Standards) 18. Οι κατανεμητές (patch panels) χαλκού να είναι 1GB (EIA/TIA cat6) Γ. Οπτική Καλωδίωση πολύτροπη ίνα 19. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο / τύπος 20. Η οπτική ίνα να είναι τύπου multi mode (πολυτροπική) που καλύπτει τουλάχιστον τα πρότυπα μετάδοσης ΟΜ1 (M6) (62.5/125), ANSI/TIA/EIA 568.B3 και το πρότυπο λειτουργίας 1000BASE-SX.

14 Τα οπτικά patch panels είναι αρθρωτού τύπου ύψους 1U και μπορούν να δεχτούν οποιοδήποτε τύπο οπτικών διεπαφών Τα οπτικά patch panels είναι εξοπλισμένα με διπλούς συνδετήρες (duplex couples) Δ. Καλωδίωση Χαλκού 23. Να αναφερθεί η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο Τα χάλκινα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου Unshielded Twisted Pair (UTP) Category6, σύμφωνα με τα πρότυπα EN :2009, ANSI/TIA/EIA 568.B1, B2 και τα πρότυπα λειτουργίας 100BASE-TX και 1000BASE-T. Οι διεπαφές στους κατανεμητές να είναι τύπου 8P8C (RJ45), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β. Ε. Γείωση Δομημένης Καλωδίωσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 26. Συμβατότητα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD384, CENELEC HD Όλα τα υλικά της γείωσης να είναι χάλκινα Ο εξοπλισμός και τα ικριώματα θα συνδέονται σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/TIA-942 και ΕΝ Στο πίσω μέρος όλων των ικριωμάτων θα υπάρχει λωρίδα γείωσης με πάσα που να διασφαλίζουν επαφή μετάλλου με μέταλλο ΣΤ. Σύστημα Επισήμανσης (Labeling System) 30. Σύμφωνα με το πρότυπο TIA/EIA 606A. (βλ. σχετικό πίνακα στο τέλος) 31. Όλα τα καλώδια (χάλκινα και οπτικά) θα επισημανθούν 32. Όλοι οι τερματισμοί στα patch panels θα επισημανθούν 33. Όλα τα ικριώματα θα επισημανθούν

15 34. Ζ. Έλεγχος Δομημένης Καλωδίωσης Για την αποδοχή του συστήματος δομημένης καλωδίωσης, το σύστημα πρέπει να περάσει από έλεγχο πιστοποιημένων υπηρεσιών (testing certification services) για Κέντρα Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Center). Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν με όργανο πιστοποιημένο και πρόσφατα καλιμπραρισμένο (calibrated) και σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB-36 και TSB-40 (να κατατεθεί η σχετική πιστοποίηση). 35. Συνολική απώλεια ανά τερματισμό ίση περίπου με 0.5 db. 36. Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων - δοκιμών όλης της καλωδίωσης (χαλκού και οπτικών ινών) σε CD-ROM που θα περιέχει και το αντίγραφο του πρωτότυπου αρχείου του οργάνου μέτρησης καθώς και σε έντυπη μορφή. Η. Έλεγχοι Καλωδίωσης χαλκού (CAT 6) 37. Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχτούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB 36, TSB40, EN : Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, σωστή σειρά στα ζεύγη, αντεστραμμένα ζεύγη, διαχωρισμένα ζεύγη, εξασθένηση, μόνωση, κλπ. Θ. Έλεγχοι Καλωδίωσης Οπτικών ινών 39. Όλα τα καλώδια χαλκού θα πρέπει να ελεγχθούν με βάση τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, TSB 36, TSB40, EN : Όλα τα καλώδια πρέπει να ελεγχθούν για συνέχεια, εξασθένηση, μόνωση, κλπ.

16 41. Αποτελέσματα ελέγχου πολυτροπικών οπτικών ινών (μετρήσεις απόσβεσης) με διαστάσεις 62,5/125 μm, δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα, η απόσβεση πρέπει να είναι το μέγιστο 1.2 και 3.5 db/km αντιστοίχως. Ι. Εργαλείο μέτρησης 42. Κατασκευαστής και μοντέλο του οργάνου 43. Ημερομηνία τελευταίας βαθμονόμησης (calibration) 44. Πιστοποιητικό βαθμονόμησης 45. Φάσμα συχνοτήτων της δοκιμής ANSI/TIA/EIA 606A ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Colour (Pantone #) Orange (150C) Green (353C) Purple (264C) White Gray (422C) Blue (291C) Brown (465C) Yellow (101C) Red (184C) Identification Demarcation point-central Office terminations Network Connections (customer side of demarc point) Common Equipment (PBXs, computers, LANs) First Level Backbone Second Level Backbone Station Termination (req'd at TR and ER only) Interbuilding Backbone Cables Auxilliary Circuits (alarms, security) Key Telephone Systems

17 6.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ CORE SWITCH 24 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 2 2. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή Α. Αρχιτεκτονική 3. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 4. Ύψος του chassis 1 U 5. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων (mac addresses) 6. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (switching fabric capacity) Gbps 7. Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (forwarding rate) 65 Mpps 8. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 512 MB 9. Προσφερόμενη μνήμη Flash 64 MB 10. Υποστήριξη δημιουργίας στοίβας (stack) μέσω κατάλληλης θύρας και ξεχωριστού εξωτερικού καλωδίου με σκοπό τη διασύνδεση περισσότερων ομοειδών μεταγωγέων ώστε να σχηματίζουν μία ενιαία λογική συσκευή με κοινό backplane 64Gbps. Υποστήριξη της τεχνολογίας στοίβας μεταξύ του κεντρικού μεταγωγέα και του μεταγωγέα των εξυπηρετητών. Β. Υποστηριζόμενα πρωτοκόλλα 11. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z (1000Base-T, 1000Base-X) IEEE 802.3ab (1000Base-T) 12. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1D: Spanning Tree Protocol

18 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 13. Υποστήριξη IEEE 802.1Q: VLAN Trunking / Tagging 14. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ΑΕ:2006 (MacSec) 15. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1X: Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1AB:2009 ή συμβατό 17. Υποστήριξη Network Timing Protocol (NTP) 18. Γ. Interfaces 19. USB θύρα διαχείρισης και σχετικό καλώδιο 20. Θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP Μετατροπείς για πολύτροπη οπτική ίνα (SX, LC) Υποστήριξη δυνατότητας προσθήκης αρθρώματος για επιπλέον Gigabit ή 10G θύρες Επιθυμητό Δ. Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων 23. Πλήθος υποστηριζόμενων VLANs Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN IDs Δυνατότητα συνδυασμού έως και 8 θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας έως 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router 26. Δυνατότητα ελέγχου πλήθους των broadcast και multicast πακέτων ανά θύρα και να λαμβάνονται μέτρα (απενεργοποίηση θύρας ή/και αποστολή SNMP trap) σε περίπτωση επίθεσης (broadcast/multicast storm) από τη συγκεκριμένη θύρα 27. Δυνατότητα μεταγωγής Ethernet frames μεγέθους έως και 9216 bytes (jumbo frames) στις Gigabit Ethernet θύρες 28. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης μεταξύ των VLANs (inter- VLAN IP routing) 29. Δυνατότητα δρομολόγησης IP κίνησης με χρήση static routes

19 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 30. Voice vlan 31. Υποστήριξη protocol based VLANs 32. Υποστήριξη dynamic VLANs 33. Υποστήριξη OSPFv3 ΣΤ. Quality of Service 34. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων πακέτων με βάση: το πεδίο Differentiated Services Code Point (DSCP) του IP πακέτου το πεδίο Class of Service (CoS) του Ethernet πλαισίου 35. Υποστήριξη πολλαπλών ουρών προτεραιότητας εξερχόμενης κίνησης ανά θύρα 36. Υποστήριξη ουράς απόλυτης προτεραιότητας (strict priority queuing) ανά θύρα 8 Ζ. Διαχείριση 37. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 38. Υποστήριξη Bridge MIB 39. Υποστήριξη RMON με τις 4 βασικές ομάδες: history, statistics, alarm και events 40. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 41. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο Telnet 42. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο SSH 43. Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω console port με χρήση command line interface 44. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλο WEB 45. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού

20 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 46. Υποστήριξη αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος μέσω δικτύου με χρήση TFTP Η. Ασφάλεια 47. Υποστήριξη πρωτοκόλλων για authentication, authorization, accounting κατά την πρόσβαση των διαχειριστών στον μεταγωγέα: RADIUS TACACS+ 48. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση στο μεταγωγέα για λόγους διαχείρισης Θ. Τροφοδοσία 49. Διπλό redundant hot swap τροφοδοτικό και τα σχετικά καλώδια ρεύματος ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΟΡΟΦΩΝ 24 και 48 ΘΥΡΩΝ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1. Τεμάχια 48 θυρών Τεμάχια 24 θυρών 5 3. Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγείς πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή Α. Αρχιτεκτονική 4. Ικανότητα ανάρτησης σε ικρίωμα (rack) 19 ιντσών 5. Ύψος του chassis 1 RU 6. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας 85 Gbps 8. Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων 75 Mpps 9. Προσφερόμενη μνήμη DRAM 128 MB

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 6/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα:09.2.206 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 27262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 9990086 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μοντέλο Κατασκευαστής Αριθμός μονάδων Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Cat5e >=44,8 db /A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β)

Cat5e >=44,8 db /A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς, 12/03/2013 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑ: Μελέτη Προµήθειας Υλικών οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα, 07/11/2016 6 η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 21013 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.:2661360868 FAX:2661081086

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 Πάτρα: Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 291534 (10781) 332196 (12353)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών Αντικείμενο ιαγωνισμού Προμήθεια μεταγωγέων τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή. Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.1. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά)

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL A.E.B.E ΟΠΤΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ODF (ΚΑΜΠΙΝΑ) ISO 9001 Ικρίωμα μεταλλικής κατασκευής, πλήρως συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές GR326, GR-63-CORE, GR-1089, ETSI 300-119

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα:

Τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568 οργανώνονται σύμφωνα με τα υποσυστήματα καλωδιώσεων, τα οποία αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Tα πλεονεκτήματα της δομημένη καλωδίωσης είναι: Συμβατότητα: Η δομημένη καλωδίωση χτίζει μια γέφυρα μεταξύ των συσκευών από τους διαφορετικούς κατασκευαστές επειδή παρέχει μια κοινή και συνεπή πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Ethernet NAI 2.6 NAI ISO/IEC TR 24750: NAI 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC /Α1:

Gigabit Ethernet NAI 2.6 NAI ISO/IEC TR 24750: NAI 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC /Α1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς, 28/02/2013 /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑ: Μελέτη Προµήθειας Υλικών οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του δικτυακού εξοπλισμού του Υπουργείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 22.8.12 Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.317/87/19243 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ 4469 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ Φ.815.1/3993/16/Σ.4773/ 20/09/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠ Ν/ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΣΥΣ ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη

Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 21/11/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ: 35419 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τµήµα : Οικονοµικό(Γρ.Προµηθειών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα και οι απαιτήσεις αλλάζουν πολύ γρήγορα. Οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 6 η Συσκευέές τηλεπικοινωνιώών & δικτύύωσης Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 71/27-01-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch GSW-4876 Version: 3 48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch Το GSW-4876 είναι ένα έξυπνο Layer 2 Web Smart Switch από την LevelOne και είναι εξοπλισμένο με 48 x 10/100/1000 Base-T και 2 SFP (διαμοιραζόμενες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου» Προϋπολογισµός: 14.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α.Μ.: 46/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου και διαδικτύου» Προϋπολογισµός: 14.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α.Μ.: 46/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3743 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13

10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13 10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης 22-04-2016 Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών δεδομένων (Data Network) ΔΕΔΔΗΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ISO 9001 21 Πλάτος x 3U Ύψος x 280mm Βάθος Το οπτικό υποικρίωμα subrack -ODF 21 είναι παθητικό πλαίσιο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση

Άσκηση 5 η. οµηµένη Καλωδίωση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άσκηση 5 η οµηµένη Καλωδίωση Η δοµηµένη καλωδίωση αφορά στην καλωδιακή υποδοµή ενός κτιρίου (ή πολλών κτιρίων που επικοινωνούν µέσω καλωδίων) µε σκοπό την εργονοµική µεταφορά πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Συντηρήσεων Πληροφορικής τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Τεχνολογίες, Πρότυπα, Υποδομές, Υπηρεσίες Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 1 Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30

COMPONENTS STANDARD) 10 STANDARD) 11 1.1.4 ANSI/TIA/EIA/-568-A 22. 2.1.2 Εγκατάσταση Εισόδου (entrance facility) για το Πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569 30 2012 Πτυχιακή εργασία Παρουσίαση προτύπων κανονισµών δοµηµένης καλωδίωσης Κωστομοίρης Αλέξης-Βασίλης ΑΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Μ 3600 26/4/2012 Εισαγωγή 5 1. Κεφάλαιο 1 ο : Ανάλυση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Υποδοµή τηλεπικοινωνιακού καλωδιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab

Gigabit Ethernet. H επιτροπή ΙΕΕΕ 802.3ab LAN µεταχύτητα 1000 Mbps= 1 Gbps. δηµιούργηµα της επιτροπής ΙΕΕΕ 802.3z (1998). λειτουργεί µε half-duplex και full-duplex τρόπο λειτουργίας. χρησιµοποιεί την τεχνική (CSMA/CD και όχι µόνο) µε υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

α. Φ.831/ΑΔ.3034/Σ.1287/ /ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ β. Φ.831/ΑΔ.233/Σ.20/ /ΔΑΕ/ΚΜΗ

α. Φ.831/ΑΔ.3034/Σ.1287/ /ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ β. Φ.831/ΑΔ.233/Σ.20/ /ΔΑΕ/ΚΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 8191264 Φ.831/ΑΔ.3212 Σ.1339 Δεκέλεια, 23 Αυγ 16 ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Υπηρεσία: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας, http://blogs.sch.gr/plinetait Υπεύθυνος Σύνταξης: Γιάννης Π. Σιάχος,

Διαβάστε περισσότερα