Gréigis Ársa Ardleibhéal. Ancient Greek Higher Level. Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gréigis Ársa Ardleibhéal. Ancient Greek Higher Level. Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2007"

Transcript

1 Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2007 Gréigis Ársa Ardleibhéal Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2007 Ancient Greek Higher Level

2 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE ANCIENT GREEK HIGHER LEVEL MARKING SCHEME

3 MARKING SCHEME ANCIENT GREEK LEAVING CERTIFICATE HIGHER LEVEL B. [50] (a) (d) (e) 5 (f) (g) 7 2. Any three of A, B, C, D. (3 x 60) [180] A. Ο δ... πιχειρε ν. 7 Κλέων... πλο ν, 12 Κα... ποκτενε ν. 10 ο δ... πλει. 16 τ ν δ... διανοε ται 6 ο γ ρ... διακινδυνε σαι. 9 B. Επειδ... ωυτ ν. 14 Ψαµµητιχος... τοι νδε. 10 παιδία... α τά. 13 τα τα... γένετο. 10 ς γ ρ... χε ρας. 13 C. λαβ ν... βροτ ν. 20 Κ γ... πυργώµατα. 15 ψυχα... θανον 7 δ... µεγάν. 13 ο τως... φέρω. 5 D. α τ ρ... καστος. 12 Μυρµιδ νας... µετη δα 12 Μυρµιδονες... ππους, 12 λλ... θαν ντων. 12 ς... ππους. 12 1

4 3. Section A or Section B. [80] A. (i) Translate into English. (50) πει... στρατ ν. 6 κα... βασιλέος), 10 νθα τα... δέσθαι. 11 πει... ποκεκρυµµενον, 13 πάσας... δάκρυσε. 10 (ii) Answer any three. (3 x 10) (30) (a) ex 10 ex 10 (d) (e) ex 10 B. i(i) Translate into English. (50) γυνα κες... φυγ ; 10 δε... δίκην 10 πέποιθ... χω 10 Κείνην... φ νον. 13 τλ µον... λ γους. 7 (ii) Answer any three (3 x 10) (30) (a),,, (e) ex 10 (d) 5 x 2 ( 2 no name) 4. Answer three questions (3 x 30) [90] A. (i) (or 8, 7, 8, 7 if shorter points) (ii) (8 + 7) x 2 (iii) (iv) (5 for assess ; can be interwoven) (i) (ii) (iii) (iv) (a) B. 2

5 ADDITIONAL NOTES FOR ANCIENT GREEK ATAL MARKING SCHEME, Qu. 1A. Penalty System. Bonus Marks: (40 49) + 1; (30 39) + 2; (20 29) + 3; (10 19) + 4; (1 9) +5. Qu. 1B. (a) ii(i) The soldiers were exhausted i(ii) They were without food (iii) It was late He did not wish to seem to be running away, In the nearest villages (d) The very wood from the houses; stripped by the king s army (e) Much shouting as they called one another (f) ii(i) No beast was visible i(ii) Nor was there a camp/army anywhere near (iii) Nor was there any smoke anywhere near Accept any two. (g) The king was scared by the approach/attack of the army. Qu. 3A (ii) (a) For the shortness of human life + Artabanos suggests disasters and diseases make a short life seem long; unhappiness brings the thought of death to all, and it seems a plac of refuge. (d) (e) Ionians had power to destroy Persians returning from Scythians but kept road open; also have left wives, children, possessions in Persian land. Extols bravery of Greeks (esp. Athenians); research for information; storyteller; allows reader decide on fact. προσποιεω / οµαι; ραω; ποκρυπτω / οµαι. Sent away most of allies; himself stayed to the death. Influenced by prophecy that a Spartan king should die. Qu. 3B (ii) (a) Fitting on the poisoned robe brought by the children. (d) (e) In a chariot sent by the Sun God the Mηξανη or Machina Selfish; self-justifying; typical male of his time; fooled by Medea; pitiful at end after death of children. U U U U U U γ νάικ ες ι τήσδ εγγ ς εστ τέ στ ε γ lambic Trimeter. She helped Jason in tasks set by Aeetes in his quest for Golden Fleece. 3

6 Qu. 4A (i) Spartans invade Attica and burn crops; Athenians raid Pelopon. Coast; Land power vs Naval power; Spartans could not blockade by sea; Athenians could not strike hard at Sparta. (ii) (iii) (iv) Constitution; Reign of terror; Theramenes; Critias; Pausanias 10,000 mercenaries; Cunaxa; Xenophon Harmost; Agesilaus in Ionia; Corinth; Conon; King s Peace; Thebes 386 BC; Antalcidas negotiator; autonomy for all Greek states; Ionians stay under Persian control; Persian king the enforcer Phalanx; Sacred war; Chalcidice; Amphictyonic Council; Demosthenes; Chaeronea. 6th century BC; Tyrant three times; moderate ruler; developed trade, Panathenaic and Dionysia festivals; Delos. Qu. 4B (i) BC; Pupil of Socrates; Syracuse; Academy. Ideas and methods of Socrates preserved; Developed philosophy; led to Aristotle and European tradition. (ii) (iii) Aeschylus At start; second actor; language; imagery; divine will Sophocles Third actor; scenery chorus to 15; human will; heroes with tragic flaws. Classical Restrained poses and drapery; little facial emotion. Hellenistic Novel poses; exaggerated drapery; emotions shown. (iv) (a) Pediment + central deity with others positioned to fill triangular shape. Black Figure + boat central; vine out of mast; relaxed Dionysus; fish all around. Archaic + hair, eyes, mouth, muscles knees. 4

7 MARKING SCHEME ANCIENT GREEK JUNIOR CERTIFICATE HIGHER LEVEL [50 marks] A. Translate into English. (40) ευκαλίων... π γγαν. 4 πε δ... νέβη. 12 Ζε ς δ... κατέκλυσε. 7 διεφθάγησαν... γη. 7 ευκαλίων... ιί. 10 B. Answer one question. (10) (i) Impression ex 10 (ii) Impression ex [50 marks] A. Translate into English. (40) Ο τοι µέν... κλισί α 8 κε νον δ... τάπησι 11 κα νέχεε... τα ρος. 4 πειτα... πειρε. 6 πάτροκλος... κρέας. 6 ο δ... ε λον. 5 B. Answer one question. (10) (i) (ii) Impression ex Translate into English. [80 marks] πε... τ κλισί α. 16 ο µ ν... τ ς να ς. 9 πε δ... τί γίγνεται. 11 τ δ... φε γουσιν. 8 νδυε... µάχου. 11 πειτα... ε ναι. 6 δ... πλα; 13 θέλω... µάχην Answer any six questions (6 x 13) + 2. [80 marks] (a) (e): 13 each (f) (h) (9 + 4) each (a) (d) (e) (f) (g) (h) To sell a horse to King Philip. Because it had a very large head, like an ox. 13 talents, because it was an excellent horse. The slaves and friends of the King. He turned the horse to face the sun, so that it could no longer see its own shadow. ρχοµαι, λαµβάνω, φοβέοµαι/φοβο µαι. κεφαλ ς, λίυ, ν µατος. µέγας (big, great large), λίθος (stone). 5. Translate into Greek. [80 marks] Five sentences (5 x 16) Penalty system applied. 6. Answer one question. [30 marks] (a) Up to 4 marks to be deducted for omission of required item Answer one question. [30 marks] (a) ( ) Up to 4 marks to be deducted for omission of required item. 5

8 MARKING SCHEME ANCIENT GREEK JUNIOR CERTIFICATE ORDINARY LEVEL [50 marks] A. Translate into English. (40) Ο δ Ερµ ς... γεγονώς. 8 ω δ... κλεψε. 7 τ ν δ λ ραν... ταν σας. 7 το ς δ βο ς... ξε τρ. 11 κα µ ν... πορείαν. 7 B. Answer one question. (10) (i) (ii) Impression ex [50 marks] A. Translate into English. (40) ευκαλίων... Π γγαν. 4 πε δ... νέβη. 12 Ζε ς δ... κατέκλυσε. 7 διεφθάρησαν... ρη. 7 ευκαλίων... ιί. 10 B. Answer one question. (10) (i) Impression ex 10 (ii) Impression ex Translate into English. [80 marks] Κ ραζ... στ µατι. 9 λώπηζ δ... κ ρακα. 8 πα εται δ... πρ ς τ κρέας 11 γ ρ λώπηζ... α τ τ κρέας. 10 ο ν λώπης... δέ µοι. 14 δ κ ραζ... λ ει τ κρέας. 8 δ λώπηζ... ποφε γει. 8 λ γος... στ µατι Answer any six questions (6 x 13) + 2. [80 marks] (a) ( f ): 13 each. (g) (h): each. (a) (d) (e) (f) (g) (h) To the spring. Filling their water jars. To attack the city. To leave their homes and hurry to Athens. They are very afraid. The slaves and the children. κρήνης, γγέλου, µητρ ς/µητέρος. νθρωπος (human being), λ γος (word, story, account). 5. Translate into Greek. [80 marks] Five sentences (5 x 16) Penalty system applied. 6. Answer one question. [30 marks] (a) Points mentioned in the question should be included but the penalty for omission depends on the importance of the points in the context of the overall answer Answer one question. [30 marks] (a) ( ) Points mentioned in the question should be included but the penalty for omission depends on the importance of the points in the context of the overall answer. 6 6

9

GREEK HIGHER LEVEL (400 marks)

GREEK HIGHER LEVEL (400 marks) M 2 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2003 GREEK HIGHER LEVEL (400 marks) FRIDAY, 20 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 7 1. Answer Section

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 0 TUESDAY, 5 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2011 FRIDAY, 20 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Advanced Higher Classical Greek [C015/SQP159] Interpretation Specimen Question Paper. Time: 1 hour 30 minutes

NATIONAL QUALIFICATIONS. Advanced Higher Classical Greek [C015/SQP159] Interpretation Specimen Question Paper. Time: 1 hour 30 minutes [C015/SQP159] Advanced Higher Classical Greek Interpretation Specimen Question Paper Time: 1 hour 0 minutes NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. [C015/SQP159] 1 EITHER SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks)

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) M 1 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2004 ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) FRIDAY, 25 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 4 1. Translate

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour [C015/SQP007] Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper Time: 1 hour NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. 50 marks are allocated to this paper.

Διαβάστε περισσότερα

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation

*X015/301* X015/301. CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation X015/01 NATIONAL QUALIFICATIONS 2008 THURSDAY, 29 MAY 1.00 PM.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Interpretation You must answer two sections: one verse author and one prose author. You must choose either Section

Διαβάστε περισσότερα

GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE

GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Some positions of Galen s naturo-philosophical and ethical methods in the context of his medical system A.P. Shcheglov.................................................................5

Διαβάστε περισσότερα

A Greek Odyssey Middle School

A Greek Odyssey Middle School 1. Introducing the Odyssey The following sequence sets the scene for introducing the program at school and on arrival at the Garden. The adventure begins In the tenth year of the Trojan War, the Greeks

Διαβάστε περισσότερα

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc.

Aristotle, Politics (1885) Vol. 2: The Online Library of Liberty. THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. Page 1 of 228 THE ONLINE LIBRARY OF LIBERTY 2004 Liberty Fund, Inc. CLASSICS IN THE HISTORY OF LIBERTY ARISTOTLE, THE POLITICS (C. 320 BC) VOLUME II: NOTES ON ARISTOTLE'S POLITICS Updated: April 8, 2004

Διαβάστε περισσότερα

A Greek Odyssey Primary

A Greek Odyssey Primary Contents 1. Introducing the Odyssey... 3 2. Ancient Myth Cards... 7 3. Ancient Scroll... 13 4. Plant Information Pages... 15 5. Plant Activity Pages... 16 Greek Odyssey Trail Map... 17 1. Yew Ίταμος...18

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/05 Verse Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

2006 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2006 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 2006 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions The Scottish Qualifications Authority 2006 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ONE EMPEDOCLES EMPEDOCLES OLYMPIAN

ONE EMPEDOCLES EMPEDOCLES OLYMPIAN ONE EMPEDOCLES 8 EMPEDOCLES OLYMPIAN Empedocles dive into Etna has fascinated scholars, poets, and artists from ancient to modern times. Diogenes Laertius was so taken with it, in fact, that he gives two

Διαβάστε περισσότερα

THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS *

THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS * Histos 6 (2012) 91 113 THE FAIREST VICTOR: PLUTARCH, ARISTIDES AND THE PERSIAN WARS * Abstract: Plutarch s narratives of the Persian Wars assign a place of primary importance to Aristides the Just, and

Διαβάστε περισσότερα

Part 4: Visual Dictionary

Part 4: Visual Dictionary Yes! A way for visual learners to learn how to read and enjoy the Bible in Greek! Devour these cartoons and you will be equipped to read and understand 4 out of 5 words in the Greek New Testament! That

Διαβάστε περισσότερα

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS

FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS FATE AND DEATH THROUGH A DAIMONIC LENS By JASON SOLOMON BINDER, B.A.Sc., B.A. Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα

Invention and Method

Invention and Method Invention and Method Society of Biblical Literature Writings from the Greco-Roman World John T. Fitzgerald, General Editor Editorial Board David Armstrong Elizabeth Asmis Brian E. Daley, S.J. David G.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι

Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι 1 Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES Ρηματικοί Χρόνοι ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 15 α) Ι. The thief went into the bank, pulled out a gun and pointed it at the cashier. II. We flew to Cairo and then we took a local flight

Διαβάστε περισσότερα

GCE Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2014. Unit F372: Classical Greek Verse and Prose Literature. Advanced Subsidiary GCE

GCE Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2014. Unit F372: Classical Greek Verse and Prose Literature. Advanced Subsidiary GCE GCE Classics: Classical Greek Unit F372: Classical Greek Verse and Prose Literature Advanced Subsidiary GCE Mark Scheme for June 2014 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA)

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Standard Grade General & Credit Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Standard Grade General & Credit Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Standard Grade General & Credit Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA

Διαβάστε περισσότερα

HISTORY OF GENESIS OF THE ALPHABET Origins of the alphabet. Stratis Hatgivlastis = Q

HISTORY OF GENESIS OF THE ALPHABET Origins of the alphabet. Stratis Hatgivlastis = Q HISTORY OF GENESIS OF THE ALPHABET Origins of the alphabet Stratis Hatgivlastis = A =Λ = Θ = Φ = Μ = Q According to Plato and Aristotle each symbol have meanings of «sounds, visuals, human behavior, and

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα

(Pythian 4. 1-3) chapter. 1 On the dating of the Pythian festivals, see references in n. above. According to schol. P. 4 Inscr.

(Pythian 4. 1-3) chapter. 1 On the dating of the Pythian festivals, see references in n. above. According to schol. P. 4 Inscr. Pythian 4 This poem celebrates, like Pythian 5, the chariot victory won at Delphi in 466 or 462 B. C. 1 by king Arcesilas of Cyrene. It seems to have been performed in the victor s home city. 2 Since the

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα