Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ"

Transcript

1 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ (Σπλδπαζηηθέο δηαηάμεηο ησλ Γ.Κ.Λ. 23, ΦΔΚ 231 Β / θαη Γ.Κ.Λ. 38, ΦΔΚ 748 Β / , όπσο κεηά από κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο, ηζρύνπλ) Όλνκα ζθάθνπο:... Ληκέλαο εγγξαθήο αξηζκόο Β.Δ.Μ.. Μέξνο Δίδνο: (1)..... Έθηαζε πιόωλ: (2). Γ.Γ.. ή Γ..Π.:... Α.Μ.Τ.Δ.Ν.:... Οιηθό κήθνο:... (3) Τιηθό θαηαζθεπήο: (4).... Σόπνο θαη έηνο λαππήγεζεο:.... Μέζν πξόωζεο: (5).... Σύπνο θηλεηήξα: (6)... Αξηζκόο επηβαηώλ: ( ) (7) Αλώηαηνο αξηζκόο επηβαηλόληωλ:.. (.. ) (8) Αλαγλωξηζηηθόο Αξηζκόο θάθνπο (Α.Α..): - Craft Identification Number (C.I.N.) : Ιδηνθηήηεο: (9).... Σόπνο θαη εκεξνκελία επηζεώξεζεο:.. /. /20 Ολ/κν επηζεωξεηή: ΔΦΟΓΙΑ 1. ΩΣΙΚΑ ΜΔΑ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΦΔΡΔΙ ΚΑΣΑΣΑΗ 1.1 ωζίβηεο δώλεο Γηα ην κέγηζην επηηξεπόκελν αξηζκό επηβαηλόληωλ κε πξνζαύμεζε 10% (ε ζηξνγγπινπνίεζε γίλεηαη πάληνηε πξνο ηνλ ακέζωο αλώηεξν αθέξαην). 1.2 Παηδηθά ζωζίβηα Γηα ην 20% ηωλ επηβαηλόληωλ 1.3 Βεγγαιηθά ρεξηνύ εξπζξνύ ρξώκαηνο Σξία (3). ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ηκεξ. Καηαζθεπήο.././ Καπλνγόλν Έλα (1) Τπνρξεωηηθό Ηκεξ. Καηαζθεπήο.././20..

2 1.5. Πλεπζηή ζρεδία 1.6 Πιεπζηηθή ζπζθεπή 1.7 Κπθιηθά ζωζίβηα 1.8 Δθεδξηθή θνηλή άγθπξα Γηα ην πόηε απαηηνύληαη, αλάινγα κε ηελ απόζηαζε απνκάθξπλζεο ηνπ ζθάθνπο από ηελ πιεζηέζηεξε αθηή, ηα έλαληη ζωζηηθά κέζα (πλεπζηή ζρεδία, πιεπζηηθή ζπζθεπή θαη θπθιηθά ζωζίβηα), γηα ηελ πνζόηεηα απηώλ θαζώο θαη γηα ηελ επί ηνηο εθαηό (%) ηνπ αξηζκνύ ηωλ επηβαηλόληωλ ηθαλόηεηα ηεο πλεπζηήο ζρεδίαο ή ηεο πιεπζηηθήο ζπζθεπήο βι. άξζξν 21 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23, όπωο ηζρύεη. Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π. αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πλόερ εζωηεπικού σωπίρ ηοπικούρ πεπιοπιζμούρ» 1.9 ζθπξίρηξα Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π. αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πλόερ εζωηεπικού σωπίρ ηοπικούρ πεπιοπιζμούρ» Global Positioning System (G.P.S.) 1.11 Κπθιηθό ζωζίβην Τπνρξεωηηθό εθόδην όηαλ ζηελ Α.Δ.Π. αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πλόερ εζωηεπικού σωπίρ ηοπικούρ πεπιοπιζμούρ» Έλα (1). Με ζρνηλί κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 κέηξωλ. Γελ είλαη ππνρξεωηηθό γηα ηα ζθάθε πνπ δελ απνκαθξύλνληαη από ηελ αθηή πέξαλ ηωλ ηξηώλ (3) λ.κ Βηβιία Γ.Κ.Α.., θαη Γ.Κ.Λ. 20, 23 θαη 38 ΣΧΕΤ.: Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 8 παξγ. 3 πεξ. δ) Ππμίδα, δηπαξάιιεινο, δηαβήηεο θαη λαπηηθνί ράξηεο (ηωλ ζαιάζζηωλ πεξηνρώλ ηωλ δεινύκελωλ από ηνλ εθκηζζωηή όηη ζα εθηειεζζνύλ πιόωλ). ΣΧΕΤ.: Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 8 παξγ. 2 πεξ. γ). 2. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΜΔΑ 2.1 Φνξεηόο ππξνζβεζηήξαο Έλαο (1) αθξνύ ή ζθόλεο ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) 2.2 Κάδνο κε ζρνηλί Έλαο (1), πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπηωζε ππξθαγηάο Ηκεξ. Αλαγόκωζεο.././ ΦΑΝΟΙ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ: ύκθωλα κε ηνπο Γ.Κ.Α.. 4. ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ Έλα (1) θαηάιιειν θνπηί πνπ πεξηέρεη ην αλαγθαίν θαξκαθεπηηθό θαη επηδεζκηθό πιηθό γηα ηελ παξνρή A Βνεζεηώλ, ζε πεξηπηώζεηο κηθξνηξαπκαηηζκώλ.

3 5. ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΙΑ 5.1 ρνηλί Έλα (1) κήθνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) κέηξωλ. 5.2 Άγθπξα Μία (1) κε αλάινγν κήθνο ζρνηληνύ ή αιπζίδαο 5.3 Πιωηή άγθπξα Μία (1) 5.4 Κνηλόο πξνβνιέαο Έλαο (1) Έλαο (1) ζηεγαλνύ ηύπνπ κε κπαηαξίεο, 5.5 Φαθόο ζπλνδεπόκελνο θαη από κία ζεηξά εθεδξηθώλ κπαηαξηώλ 5.8 εηξήλα Μία (1), θνξεηή ή κόληκε, θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πεξίπηωζε θηλδύλνπ 5.9 Αλνμείδωην Έλα (1) πηπζζόκελν καραηξίδην (ζνπγηάο) 5.10 Κνππηά & ζθαξκνί Έλα (1) δεπγάξη. Μπνξεί λα είλαη θαη πηπζζόκελα Δθεδξηθόο πείξνο Έλαο (1). Δμαηξνύληαη ηα πλεπζηά. 5.9 Εθεδξηθό δνρείν θαύζηκεο ύιεο κε πώκα αζθαιείαο ρωξεηηθόηεηαο πέληε (05) ηνπιάρηζηνλ ιίηξωλ ή γεκάηε εθεδξηθή δεμακελή θαπζίκνπ (ξεδεξβνπάξ) ίδηαο ρωξεηηθόηεηαο (ΣΧΕΤ.: Γ.Κ.Λ. 38 άξζξν 6 παξγ. 2). ΝΑΤΠΗΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ θάθνο άθξαθην (λαη-όρη) Με θιεηζηό θαηάζηξωκα (λαη-όρη) Πεξίβιεκα (γάζηξα) εζωηεξηθό θαη εμωηεξηθό, αληνρή θαη ζηεγαλόηεηα ηεγαλνί ρώξνη - θξαθηέο Δπζηάζεηα θαη ζηαζεξόηεηα θαηά ηνπο ρεηξηζκνύο Αλαγλωξηζηηθόο Αξηζκόο θάθνπο Α.Α.. (10) Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή (11) Αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ην θαηάζηξωκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή (12) Οξαηόηεηα από ηελ θύξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ (13) Μέζα πξνζηαζίαο από πηώζε ζηε ζάιαζζα θαη κέζα επαλεπηβίβαζεο (14) Δγρεηξίδην θαηαζθεπζηή (15) Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο επηζεώξεζεο ζηελ μεξά / /20 Δπγαζίερ πος εκηελέζηηκαν

4 ΜΗΥΑΝΟΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Πποωζηικόρ κινηηήπαρ 1. Model: Καηαζθεπαζηήο:. εηξηαθόο αξηζκόο (SN) Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε: HP... Kw.. 2. Καηαζθεπαζηήο:..... Δθεδπικόρ κινηηήπαρ Καηαζθεπαζηήο:..... Πξνζδίδεη ζην ζθάθνο ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξωλ (04) θόκβωλ κε επλνϊθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ΗΜΔΙΩΗ: Γελ είλαη ππνρξεσηηθόο, όηαλ ην εθκηζζνύκελν κηθξό ζθάθνο θέξεη δύν πξνσζηηθνύο θηλεηήξεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΟΚΙΜΩΝ Λεηηνπξγία θηλεηήξα Όξγαλα ειέγρνπ θηλεηήξα Ορεηόο εμαγωγήο Πξνζηαζία (εζωιέκβηνπ) θηλεηήξα Δμαγωγή θαπζαεξίωλ (16) Γεμακελέο θαπζίκωλ (17) Αμνληθό ζύζηεκα ύζηεκα πεδαιηνπρίαο Βνεζεηηθά κεραλήκαηα (αληιίεο θ.ιπ.) Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θαιωδηώζεηο, ζπζζωξεπηέο, γελλήηξηεο, δηαθόπηεο θ.ιπ.) ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ (18) Π/Γ VHF Καηαζθεπαζηήο.. SN:.. Σύπνο: Model:... εηξηαθόο αξηζκόο (SN)... Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε HP... Kw. Model:.... εηξηαθόο αξηζκόο (SN).... Μέγηζηε ζπλερήο ηζρύο ζε: HP... Kw.. ΝΑΙ ΟΥΙ ΚΑΣΑΣΑΗ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Ιζρύο: Γίαπινη: πζζωξεπηήο: Φνξεηόο ή ζηαζεξόο Καηάζηαζε.. Ραδηόθωλν (ηξαλδίζηνξ) και θηλεηό ηειέθωλν κε εθεδξηθό ζπζζωξεπηή ή ηξνθνδνηηθό. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΦΟΤ:... ΚΙΝΗΣΗΡΑ:..... ΔΦΔΓΡΙΚΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ: ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΦΟΓΙΩΝ:.. ΚΑΣΑΛΗΛΛΟΣΗΣΑ ΚΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΙΜΔΝΩΝ ΑΡΙΘ. 38: Πξνηείλεηαη ε έθδνζε/αλαλέωζε ηεο Άδεηαο Δθηέιεζεο Πιόωλ (Α.Δ.Π.)... / /20 Ο Δπηζεωξεηήο... νλνκαηεπώλπκν...

5 ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ: (*) Γηαγξάθεηαη αλάινγα. (1) Σπκπιεξώλεηαη: Μεηαθνξάο επηβαηώλ (2) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηηξεπόκελε έθηαζε ησλ πιόσλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξγ. 3 ηνπ Γ.Κ.Λ. 38 ε έθηαζε ησλ πιόσλ θάζε εθκηζζνύκελνπ κηθξνύ ζθάθνπο είλαη αλάινγε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ, γηα πιόεο εξαζηηερληθώλ κηθξώλ ζθαθώλ, ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλα 23, (3) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο νιηθό κήθνο λνείηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιένλ εμσηεξηθώλ άθξσλ ηεο πξώξαο θαη ηεο πξύκλεο (ζεκεία έλσζεο ηεο γάζηξαο κε ην θαηάζηξσκα) ηνπ ζθάθνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην κήθνο ηνπ ηπρόλ εμέρνληνο πεδαιίνπ, πξνβόινπ ή πεξηδώκαηνο. Μεηξάηαη επί επζείαο παξαιιήινπ πξνο ηελ ηξόπηδα. (4) Πιαζηηθό ή θνπζθσηό ή άιιν (θαηνλνκάδεηαη) (5) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα: Βελδηλνθηλεηήξαο ή πεηξειαηνθηλεηήξαο ή ειεθηξνθηλεηήξαο. (6) Σπκπιεξώλεηαη αλάινγα: Δμσιέκβηνο ή Δζσιέκβηνο ή Δζσεμσιέκβηνο θηλεηήξαο ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε ή Δζσεμσιέκβηνο θηλεηήξαο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε (7) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο επηβάηεο λνείηαη θάζε πξόζσπν πνπ επηβαίλεη ζην κηθξό ζθάθνο, ειηθίαο άλσ ηνπ ελόο έηνπο, εθηόο από ηνλ θπβεξλήηε θαη ην πιήξσκα. Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ Γ.Κ.Λ. 23, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην Γ.Κ.Λ. αξηζ. 45 (ΦΔΚ 1535 Β / ) «5. Δηδηθά ζε ζθάθε πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 4841/Φ.76/52/ (ΦΔΚ 111 Β ), όπσο ηζρύεη, ν αξηζκόο επηβαηώλ είλαη απηόο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Γήισζε Σπκκόξθσζεο, εθόζνλ είλαη κέρξη 12 επηβάηεο θαη ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ». Η πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ πάληνηε άξζξνπ 22 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 αλαθέξεη όηη «α) Γηα θάζε επηβαίλνληα δηαηίζεηαη κήθνο ζέικαηνο ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ θαη πιάηνο πεξίπνπ ηξηάληα (30) εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ». (8) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Γ.Κ.Λ. 23 σο επηβαίλνληεο λννύληαη όια ηα άηνκα πνπ επηβαίλνπλ ζην κηθξό ζθάθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Κπβεξλήηε θαη ηνπ πιεξώκαηνο. (9) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε (νλ/κν, παηξώλπκν, δ/λζε, ηει.) ή ζπληδηνθηεηώλ. Δπί λνκηθνύ πξνζώπνπ ε επσλπκία, δ/λζε, ηει. θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ. (10) Ο Αλαγλσξηζηηθόο Αξηζκόο Σθάθνπο ΑΑΣ (Craft Identification Number-CIN) απνηειείηαη από δέθα ηέζζεξηο (14) ραξαθηήξεο (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά). Οη δύν πξώηνη ραξαθηήξεο, νη νπνίνη αθνινπζνύληαη από έλα ελσηηθό (παύια), ππνδειώλνπλ ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπσο εηδηθόηεξα θαζνξίδεηαη ζην ΔΛΟΤ ΔΝ ISO alpha-2 code in ΔΛΟΤ ΔΝ ISO Οη επόκελνη ηξεηο ραξαθηήξεο είλαη ν κνλαδηθόο θσδηθόο αλαγλώξηζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηνλ Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθώλ Πινίσλ (Κ.Δ.Δ.Π.) ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο

6 ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο αξηζ. 4841/Φ7β/52/ (ΦΔΚ 111 η. Β / ). Απηνί νη ραξαθηήξεο κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από αξαβηθνύο (1, 2, 3 θ.ιπ.) αξηζκνύο ή/θαη γξάκκαηα Λαηηληθήο Αιθαβήηνπ, εθηόο από ηνπο αξηζκνύο 0 θαη 1. Οη επόκελνη πέληε (5) ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ηνλ κνλαδηθό αξηζκό ζεηξάο (ζεηξηαθόο αξηζκόο) θάζε ζθάθνπο πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό. Ο ζεηξηαθόο αξηζκόο απνηειείηαη από αξαβηθνύο αξηζκνύο θαη/ή γξάκκαηα ηεο Λαηηληθήο Αιθαβήηνπ εθηόο από ηα γξάκκαηα Ι, Ο θαη Q. Οη ηειεπηαίνη ηέζζεξηο (4) ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην κήλα θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο θαζώο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο (κνληέιν). Δηδηθά σο πξνο ην κήλα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αθόινπζα θεθαιαία γξάκκαηα ηεο Λαηηληθήο Αιθαβήηνπ: ΜΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Α ΙΟΤΛΙΟ G ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ Β ΑΤΓΟΤΣΟ H ΜΑΡΣΙΟ C ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ I ΑΠΡΙΛΙΟ D ΟΚΣΩΒΡΙΟ J ΜΑΙΟ E ΝΟΔΜΒΡΙΟ K ΙΟΤΝΙΟ F ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ L ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΑΦΟΤ GR-ARGALL52C807 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Οη δύν πξώηνη ραξαθηήξεο, νη νπνίνη αθνινπζνύληαη από έλα ελσηηθό (παύια), ππνδειώλνπλ ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο GR ππνδειώλνπλ ηελ Διιάδα. Οη ηξεηο επόκελνη ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ηνλ θσδηθό θαηαζθεπαζηή θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο ARG ππνδειώλνπλ όηη θαηαζθεπαζηήο είλαη ν ARGYRAKOPOULOS. Οη πέληε επόκελνη ραξαθηήξεο ALL52 ππνδειώλνπλ ηνλ ζεηξηαθό αξηζκό ηνπ ζθάθνπο. Οη δύν επόκελνη ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην κήλα θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο C8 ππνδειώλνπλ όηη ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο θαηαζθεπάζηεθε ηνλ κήλα Μάξηην (C) ηνπ έηνπο Οη ηειεπηαίνη δύν ραξαθηήξεο ππνδειώλνπλ ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο (κνληέιν) θαη ελ πξνθεηκέλσ νη ραξαθηήξεο 07 ππνδειώλνπλ όηη ην πξόηππν (κνληέιν) ζθάθνο θαηαζθεπάζηεθε ην έηνο Τν έηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο είλαη ε δωδεκάμηνη περίοδος θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη όηη ην ζθάθνο ζα δηαηεζεί γηα πξώηε θνξά ζηελ αγνξά θαη ζα αλαγλσξίδεηαη από ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο ηνπ έηνπο. Δάλ ε δσδεθάκελε πεξίνδνο παξαηείλεηαη γηα δύν έηε, ν θαηαζθεπαζηήο απνθαζίδεη πνην από απηά είλαη ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πξνηύπνπ ζθάθνπο.

7 Τν ύςνο ησλ ραξαθηήξσλ (γξακκάησλ θαη αξηζκώλ) ηνπ Α.Α.Σ. (CIN) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (06) ρηιηνζηά, ελώ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη, επηηίζεηαη, πξνζαξηάηαη κόληκα ζηε γάζηξα θαηά ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε νπνηαδήπνηε αιιαγή, κεηαηξνπή, κεηαβνιή, αθαίξεζε, αληηθαηάζηαζε λα είλαη πξνθαλήο θαη λα θαζίζηαηαη εκθαλήο. Δλδεηθηηθνί ηξόπνη: Φάξαμε, θάςηκν, αλάγιπθε απνηύπσζε, ζθξάγηζκα, ρύηεπζε (κε ηε ρξήζε θαινππηνύ). Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Α.Α.Σ. αλαγξάθεηαη ζε πηλαθίδα ηόηε ε πηλαθίδα ζα πξέπεη λα ζηεξεώλεηαη πάλσ ζηε γάζηξα, κε πεξηιακβαλνκέλσλ σο κόλσλ κέζσλ γηα ηε ζηεξέσζή ηεο ηνπ βηδώκαηνο ή θαξθώκαηνο, έηζη ώζηε ε αθαίξεζε - απνκάθξπλζή ηεο λα αθήλεη ίρλε (ζεκάδηα) ζηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. Ο Α.Α.Σ. ζα πξέπεη λα είλαη νξαηόο ηνπνζεηνύκελνο ζηε δεμηά εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαζξέπηε ή θνληά ζηελ πξύκλε ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 50 ρηιηνζηά από ην πάλσ κέξνο ηνπ θαζξέπηε, ηεο θνππαζηήο, ηνπ ζεκείνπ έλσζεο ηεο γάζηξαο/θαηαζηξώκαηνο, νπνηνδήπνηε από απηά είλαη ρακειόηεξα. Σε ζθάθε κε θαζξέπηε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θαζξέπηε. Σε ζθάθε ρσξίο θαζξέπηε ή κε θαζξέπηε ζηνλ νπνίν όκσο γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ν Α.Α,Σ., ηόηε ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 300 ρηιηνζηά από ηελ πξύκλε. Σηα πλεπζηά (θνπζθσηά) ζθάθε ν Α.Α.Σ. ηνπνζεηείηαη ζηελ πξπκλαία άθακπηε εγθάξζηα δνθό ή ζην κπξαθέην ηεο κεραλήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 300 ρηιηνζηά από ηελ δεμηά έλσζε κε ηε γάζηξα. Αλ ν Α.Α.Σ. δελ είλαη εύθνια νξαηόο εμ αηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο, ηόηε επηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη ζε θάπνην άιιν θαηάιιειε θαηαζθεπή (ζεκείν) ηνπ ζθάθνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θνλζόια. ΗΜΔΙΩΗ: Η πην πάλσ ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Αλαγλσξηζηηθνύ Αξηζκνύ Σθάθνπο- Α.Α.Σ. (Craft Identification Number C.I.N.) θηινηερλήζεθε από ην ζπγγξαθέα κε βάζε ην ζρεηηθό ελαξκνληζκέλν πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 10087:2006

8 (11) Κάζε ζθάθνο θέξεη ζε ζεκείν δηαθνξεηηθό από απηό ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ηνπ αξηζκνύ πηλαθίδα κνλίκσο ηνπνζεηεκέλε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: (α) επσλπκία θαηαζθεπαζηή, (β) ζήκαλζε «CE», (γ) θαηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο, (δ) κέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ην βάξνο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ζηαζεξώλ δεμακελώλ όηαλ απηέο είλαη γεκάηεο, (ε) αξηζκό επηβαηώλ πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο θαη ηνπο νπνίνπο ην ζθάθνο ζρεδηάζηεθε λα κεηαθέξεη. ΥΕΔΙΑΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζθάθνπο είλαη ειεύζεξνο λα επηιέμεη ην ζρέδην ηεο πηλαθίδαο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηδεηθλύνληαη νη πιεξνθνξίεο. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζρεδίνπ πηλαθίδσλ θαηαζθεπαζηή κε ηηο ελάτιζηες πληροθορίες, παξαηίζεληαη παξαθάησ: Για ζκάθη πος θέποςν εζωλέμβιοςρ ή εζωεξωλέμβιοςρ κινηηήπερ (STERN DRIVE) Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή Καηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο Αλώηαηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ Μέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ζην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηαζεξώλ δεμακελώλ πιήξεηο (γεκάηεο). Σήκαλζε CE θαη Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα (αλ απαηηείηαη) θαπζίκσλ θαη λεξνύ, όηαλ είλαη αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ Για ζκάθη πος θέποςν εξωλέμβιοςρ κινηηήπερ Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή Καηεγνξία ζρεδηαζκνύ ζθάθνπο Αλώηαηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ Μέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ εμσιέκβηνπ θηλεηήξα αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηαζεξώλ δεμακελώλ θαπζίκσλ θαη λεξνύ, όηαλ είλαη πιήξεηο (γεκάηεο). Σήκαλζε CE θαη αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Φνξέα (αλ απαηηείηαη) ΗΜΔΙΩΗ: Οη πην πάλσ ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ πηλαθίδσλ θαηαζθεπαζηή (Builder s plates) θηινηερλήζεθαλ από ην ζπγγξαθέα κε βάζε ην ζρεηηθό ελαξκνληζκέλν πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 14945:2004.

9 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1. Η κάδα εθθξάδεηαη ζε ρηιηόγξακκα. 2. Οη απαξαίηεηνη ραξαθηήξεο πιεξνθνξηώλ ζα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρηιηνζηώλ, ελώ νη ινηπνί ραξαθηήξεο ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ ρηιηνζηώλ. 3. Τα εηθνλνγξάκκαηα θαη ηα ζύκβνια ζα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 8 ρηιηνζηώλ 4. Η πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα είλαη εύθνια (γξήγνξα) νξαηή, θαηά πξνηίκεζε ζην πηινηήξην ή πιεζίνλ ηεο θπξίαο ζέζεο ρεηξηζκνύ (δηαθπβέξλεζεο), ελώ ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη ρσξηζηά από ηνλ Αλαγλσξηζηηθό Αξηζκό Σθάθνπο (Α.Α.Σ.-CIN). 5. Τν ζρήκα ηνπ εμσιέκβηνπ θηλεηήξα αληηπξνζσπεύεη ην ζπλνιηθό κέγηζην ζπληζηώκελν βάξνο (κάδα) γηα όινπο ηνπο θηλεηήξεο. (12) Τα αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ηα θαηαζηξώκαηα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή δελ πξέπεη λα αιινηώλνπλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ ζθάθνπο ή ηε ζηεγαλόηεηά ηνπ, όηαλ είλαη θιεηζηά. (13) Η θύξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζην ρεηξηζηή, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο (ηαρύηεηα θαη θνξηίν) θαιή νξαηόηεηα (14) Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνύ ηνπ (A, B, C, D) ην ζθάθνο πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηξόπν ώζηε νη θίλδπλνη από πηώζε ζηε ζάιαζζα λα είλαη νη ειάρηζηνη δπλαηνί θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε επαλεπηβίβαζε. (15) Κάζε ζθάθνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή δηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε εγρεηξίδην ηδηνθηήηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Σην εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη νη θίλδπλνη ππξθαγηάο θαη θαηάθιπζεο θαη λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή ην κέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρεηξηζκώλ θαζώο θαη ην βάξνο ηνπ ζθάθνπο ρσξίο θνξηίν, ζε ρηιηόγξακκα. (16) Η εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ώζηε ηα θαπζαέξηα λα κελ επηζηξέθνπλ κέζα ζην ζθάθνο θαη ε ζσιήλσζή ηνπο λα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε ζεξκηθά κε θαηάιιειν κνλσηηθό πιηθό θαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά από ηε δεμακελή θαπζίκσλ. (17) Οη δεμακελέο θαπζίκνπ, αλ ππάξρνπλ, ηα δίθηπα θαη νη εύθακπηεο ζσιελώζεηο πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλεο θαη απνκαθξπζκέλεο ή πξνζηαηεπκέλεο από θάζε ζεκαληηθή πεγή ζεξκόηεηαο. (18) Γηα ηνλ πξνβιεπόκελν ηειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ έθηαζε ησλ πιόσλ ηνπ, βι. άξζξν 21 ηνπ Γ.Κ.Λ. αξηζ. 23. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΚΑΦΟΤ GR-ARGΑLL52C807 (Όπως αναγράθεηαι ζηο ζκάθος) (Όπως αναγράθεηαι ζηη Δήλωζη σμμόρθωζης)

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα