Motlzcr. Α Moving Reflection of God

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Motlzcr. Α Moving Reflection of God"

Transcript

1

2

3 Παίδων καί έψήβων

4 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χώμα καί στάχrη, AQ~voc 1978 Παραλή(!Yjμα ταv Νότου, AQ~voc 1979 ~πό φυλακης Π(!ω'tας, AQ~voc 1980 Elς ιbτα ακουόντων, AQ~voc 1981 Μαράκλητοι καιροί, AOYjvoc 1982 Ή olκειnτητα τών αινιγμάτων, AQ~voc 1983 Τροπικά lδιnμελα, ΘεσσOCλονίχη 1984 Μεροληψίες, Θεσσocλονίχη 1985 'Εν γfί αλλoτρίq., Ι (συγχεντpωτιχ~ εχ30ση), AQ~voc 1985 Ίi αμυνα τμι νηπίων, ΘεσσocλονΙχη 1986 Πορτραπα του νερου, ΘεσσOCλονίχη 1987 Χέρια σκιiiς, ΘεσσocλονΙχη 1988 Διάκριση πνευμάτων, ΘεσσOCλονΙχη 1989 Νοσταλγία παραμέτρων, AQ~vOC 1990 'Εν γfί αλλoτρίq., Π (συγχεντpωτιχ~ εχ30ση), AQ~vOC 1990 Ή αλλη εκδοχή, AQ~voc 1991 Στή ωχ-ιμ1) ταv φέγγους, AQ~vOC 1992 Σπασμένοι συι Ι 8ιρμοί, AQ~voc 1993 Firezυorks αnd SpaIToϊus, εχ3. Primavera, Sydney 199Ιι 'Υγρά τοπία, AQ~voc 1994 Τεφρές ακτές, AQ~voc 1995 'Εν γι) άλλoτρίq., ΠΙ (συγχεντpωτlχ~ εχ30ση), Άθ~να Τό αλγος της Παρψjσίας, Άθ~να ΜSΤ(!Yjτές αλγηδόνες, Άθ~να 'Επιφυλάξεις, AQ~voc 1998 Λιτανεία χρωμάτων, Άθ~να 'Όμβρια Εδατα, Άθ~να Ή δομή τμι κρυστάλλων, Άθ~να Ό βαθμός της εκπλήξεως (άνθολογία.), Άθ~να Australian Passport (όίγ λωσση άνθολογία.), εχ3. Brand! & Schlesinger, Sydney 2002 Νεροσυρμή, AQ~voc 2002 Οί Π(!ώτες Ελες, AQ~voc 2003 'Εν αζνίγματι καί εν εσόπτρφ, AQ~voc 2004 Motlzcr. Α Moving Reflection of God (3ίγλωσση εχ30ση), εχό. Α TF Press, Adelaide 2005 Σπηλαιώδη τοπία, AQ~voc 2005 Σκεύη κεραμέως, AOYjvoc 2006 Θολά ποτάμια, Άθ'ήνoc 2007 Άχρονες ιj)ρες, AQ~voc 2008 Πικραμύγδαλα, AQ~voc 2009

5 ΣΤΎΛΙΑΝΟΣ Σ. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ) ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Ποιήματα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

6 (Cj CΟΡΥήght Στυλιαν6ς Σ. Χαρκιαν&κης - ΈκΜσεις KαστoινιώτΊj Α.Ε. Άθψα 2009 "Έτος 1"1jς εκ!)οσ"ljς: 2009 ΆπαγορεUετα.L ~ ά.νocδί'jμοσιεuσίj ~ αναπ«ρα.γωυή του παρόντος εργou aτό σύνολό τω ~ -:-μ"ljμάτων του με όπαονδ-ήποτε τρόπο, καθώς χ.σ1 Τι μετ&:φρaση ~ 8ιασxεu~ του η εχμε:τιxλλευσ~ του μέ όποιονδ~πoτε τρόπο "ναπcφαγωyi)ς εργου Nryoo 1) τέχvης, σύμφωνα μέ τίς δ""τ&ξεις τω ν. 2121/1993 καί,'ij' ΔιεθνoUζ Σόμβασης Bέρvης-Παρισιω, πού κυρώθί)κε μέ τό ν. 100/1975. ΈπLσης σ.παύορεόεται ή "ναπαραγω~ τ~ς στoιχειoθεσlας, τ'ijς σελ!sοπάησr,ς, τω iξωψόλλoυ και γενικότερα της 5λ'l)ζ ",ΙσΟψικ'i'ιζ έ~νισ'~ζ τω βιβλlou, μι ψωτοτυπικές, ήλεκτρσνικές 1) όπο'.εσδ-ήποτε li.λλες μεθόδοος, σύμφωνα μέ τό ιχρθρο 51 τω ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. Ζαλ&Υγου 11, Άθ~να -a FAX: ISBN

7 Μ νήμ rι Μάνου Χατζιδάκι (Δεκαπεvrάχροvα)

8

9 Τ ά παιδιά βρίσκουν τό πάν στό τίποτα. Οί μεγάλοι βρίσκουν τό τίποτα στά πάντα! GIACOMO LEOPARDI

10

11 TEENAGERS Τ 6 ΤΡocγούaL του ανέμου ocιχμocλωτισocτε Σεις ι ι '", στ1) cruyxlv1)cr1) οωσocτε ι, κocτocκορυψ1) στocσ1). Μετά απ6 Σας, λ ~, λ' ΠOLος το μoc νoc μl ησεl; Μπροστά σέ Σας ι ~ Ι ι ΠΟLος μπορεl νoc σωπocσεl; Sydney, Φεβρου6:ριος

12 ΠΑΙΔΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΝΟΙ5ΕΩΝ ('Αντώνης Γ εωργίου) Π ~,~, 'Α. 'ξ "~ λ', αωι των πεντε Λνα εων, με τη ρο οα YJ σαρκα, ",,,\, ' 'λ' και τα εκπληκτα ματια τα φ εγομενα σε " μια πανσε 'λ YjνO που ' οεν ~, τρα 'β η ξ ε τ~ν κατακτητικ~ υστερία των Ρώσων ~ Άμερικανων θέλω νά σου δώσω μιά ευx~ και Sέν τ6 αποφασίζω,~, θ' 'θ λ' θ~' 'λ ' γιατι οεν α ε α να στερη ω ΤΊJV ευ ογια Νά ζ~σεις θέλω νά σου ευχηθω τ~ς &.χραντης 'ήλιχ.ιας σου. ι ι Ι Ι Ι Ι tv,ι για να σε χαφονται και να χαρεις κι εσυ τον " κοσμο που, βλ' επεις τωρα,~, οιχως προκατα 'λ YJ Ψ η μά πως νά γινει νά μ~ μεγαλώσεις ι ι Ι ι και να μη γερασεις; Τ ", β 'β ~, θ', " β' ο να γερασεις ε αια οε α ναι και τοσο φο φο '{σως μάλιστα νά 'νω κι ενα ειsος &ξαγνισμου γιά τ~ μεγάλη καί πρώτη συμφορά πού επρεπε νά μεγαλώσεις ν' αλλάξεις τ' αέρινο περίγραμμα του προσώπου σου,, λ ', με τα σκ ηρα χαρακτηριστικα ~'θ' ", θ' 'ζ του αν ρωπου που επα ε κω γνωρι ει. 'Ά" ", λ ~,~, 'Α. 'ξ ς ητανε να μη μεγα ωνες, παιοι των πεντε Λνα εων -κανενος 'Θ' ~ ερους, Φθ ινοπωρου ' η "Χ εψωνα- ' γιατι, θ' α κατα λ α ' β' εις καποτε πως "'λ ο YJ η ( μαγεια, ~ ~ της μορφης σου ~ταν ακριβως τ6 γεγον6ς πώς Sέν ειχες ακ6μη διακριτικά αγορωυ ~ κοριτσιου οπως δέν εχει φύλο τ6 φεγγάρι. 'Όμως θά μεγαλώσουν τά χέρια σου και θά λερωθουνε,, στον κοσμο 12

13 θ ' λ' "t;:. 'θ' θ~ α μεγα ωσουν τα πoo~α σου κα~ α κουρασ ουν στή ζωή ένω τά μάτια σου θά πρέπε~ o~αρκως νά μικραινουν ωσπου " να 'λ κ ε~σoυν ' oριστ~κα,, χάνοντας και τ6 τελευτα~o 'Cχνος,,, ", λ 1:' απ Τψ πρωταρx~κύj εκπ Ί'j",ΎJ τους. 'Έτσ~ ή ταυτ6τύjτα τ~ς rι.νήλ~κύjς παρθενιας σου θ,, θ ~ 'λ' αντ~καταστα ε~ -α ψονομέ μ~ά σχεδόν σx~ζoφρεν~κή rι.ντιθεσύj rι.νάμεσα στ6ν α.νορα και στή γυναικα " " " λ' ~, 'Α. '1: οταν αφύjσε~ Τψ ΎJ ~κια των πεντε Λνo~",εων που σου xάρ~ζε χωρις νά τ6 ξέρε~ς,t;:. β', αοιαμφισ ητύjτύj κυριαρx~α,, 'λ ", σαν απο κ Ί'jρoνoμ~α αυτoκρατoρ~κύj '!!λ ι, ~, " σ u ους τους χωρους των πεντε ΎJπεφων. Bangkok - Melboume,

14 ΑΠΟΡΙΑ Α' Π ~I Ι Ι ( /,,ι αιοι μαγεμενο, ποu OρκισΤΎjκες στ ονεφο LcrO "β LIΧ θ Ύjτεια ' πως θά. κρατ~σω τ6 χέρι crou,ι, ζ Ι rt ι 'Υ. ι αν αγοuροφπνύjσεlς ενα πρωι και I.οΎjΤΎjσεLς, λ 'θ ' "λ,,' ",~ επα :η EUcrΎj σ ο οuς τοuς ορκοuς και τα τραγοuοια; Sydney (Ashfield),

15 ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Ευχή γονιού άγόραζε καί στά βουνά 7ΤεΡ7Τάτα. (Λαϊκή 7Ταροιμία) Πα~oί του ΟΡ6μοu, &μφ~βoλία &ε~κινίjτίj σέ κuνίjγα ~ καpo~ά της Μάνας (/ ι Ι, οποu πεφτε~ς και σίjκωνεσα~ ~ ι Ι 'ζ κ~ ΊJ ΠΡοσεUΧΊJ ΤΊJς σε σκεπα ε~,... Ι... εκε~ ποu κo~μασα~. Τά τροχοφ6ρα τελ~ν~α του μεσίjμεpιoυ οεν "" θ' αι.,~ω, ζ θ ouv ~ ν " ανακο 'ψ οuν το, β-ίjμα crou, 'β 'λ,~ '",, μίjτε o~ p~κo ακες να crou οωσοuν ναρκωηκα. 'Έτσ~ πού ot πάν~νες τφάντες crou ~χοuν ραφτε'l ), Ι "~ ι Μ' απ ΤΊ)'J ιοια ΤΊJ ανα crou εiνα~ μιά OύναμΊJ σταuρωτ~ οίοuμο τάμα καpφ~τσωμένo στ~ν &γpύπν~α των αγγέλων. Townsville,

16 ΔΡΟΣΟΥ ΛΙΤΕΣ Τ ά 7Τάντα εχουν ά7τέραντη διάρκεια 7Ταρ' δλη τή γοργή κίνησή ΤOυ~. Γ. ΡΙΤΣΟΣ Τ Ι '/~ Ι Ι β ι λ ' "λ ους εωαμε να φευγουνε κα α α στ α ογα,~, λ' ι Ι Ι ι μα οεν μι :φαμε μψ παρουν ΤΎj φωνύ] μας. Μονάχα οταν φτάσανε στ6 φρυ?3ι του βουνου λ Ιψ I~/" 'λ κ α αμε που οεν Ύjμασταν μεγα οι νά μ~ φoβύjθoυμε! Adelaide,

17 ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ o~ λέξεlς οι alκές τους aέν εινα.l ψίjφίaες νεκρές / / Ι, ~ ι που ης πα.φνεις XL επlχεφεις νεκρα.να.στα.συ) Ο σ' ~να. μωσα. cκ6 ζω~ς,,~ θ ' με σχεοlο προκα. ΟΡLσμενο., λ'ξ,~, ~, ",, λ ξ L, ε εlς OL ΟLκες τους οεν ερχοντα.l α.πο ε LΚα. γlα.τί θά ειχα.ν κάψεl τίς σελιaες κα.ι ζοuμε σέ χώρα. ποό alα.ρκως ΠΡοεLaΟΠΟLοuν Ο γlά ΚLνΜνους πυρκα.γlας., λ'ξ,~, L,, ε εlς OL ΟLκες τους περlστερlα. ΤΡα.υμα.ΤLσμενα. ~, λ ~'ζ, " " οεν φl ΟΟΟr..,Ίjσα.ν να. φερουν κα.νενα. μψυμα.,,, λ ι,,ι πα.ρα. μονα.χα. να. γ υτωσουν τ ονεφο,, / Ι:- ζ'ι:- ~ '1:-/ Ι επl τα.ς uιεr..,οοους των υυα.των. Sydney (Redfem), η 2 - Παίδων κaί έφήβων

18 ΔΟΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ~'O ταν ~να παιaι χαμα.ταl ~cruxo ειναl τ6σα ο[ οιχτφμοι στ6ν αέρα πο,) θαρρεϊ:'ς σuγχωροuνταl οι άμαρτιες ο "λ ων των ~ χαταοlκων ~, ΠΟι) "λ προ α β αν να "λ ενη ΙΚLω θ ouv. ~ Γ "" ζ Ν, '1-' ι Ν L αuτο μψ r..,uπνατε τα παωια ΠΟι) κοψοuνται μ~ν χαχολογεϊ:'τε τ6ν αγρlο καφ6 ι ι ι Ι, λ 'ζ χαl προ παν τος μψ απε ΠL ετε ι ~, ι, ιβ τοuς καταοlκασμενοuς σε LcrO Lα... Sydney (Ashfield),

19 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ Τ ά έπαγγέλματα των έv1jλ(κων πολλά ι ι Ι Ι Ι Ι Ι 'β με κανο παρονομαστ1j Τ1J μεριμνα και τον φο ο. 1-.' ο παιοικο ~'" επαγγε λ μα ενα: ",~ ~,, παιχνιοι οιχως συνορο,,, 'λ ι αμεριμν1jσια αγγε ου. Sydney (St Vincent's Hospital),

20 ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Π Ι 'λ' ι,ι οσο μεγα ες οι νuχτες κι οι μερες οσο ~μασταν μικροιι Τά. χρ6νια του Δ1jμΟτLκου o~ν περνουσαν κι οι μεγαλύτεροι θαρρεις αποψοιτουσαν πρ6ωρα,, Ι,...,, αψ1jνοντας πισω φας σαν τιμωρύjμενοuς. "Ό λ ι, ι 'ψ ς:. θ ' ταν τε ειωσαν αuτες οι εuοαισ ησεις ανατιμήθηκαν ολα γύρω και μ~σα μας ι ι λ 'β ι και τοτε κατα α αμε σοψοτερol ι 'ς:. ι β ι "λ ~ ι Ι το ειοικο αρος ο ων των πραγματων. Sydney (St Vincent's Hospital),

21 ΑΠΛΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ 'Ε ~, 'λ ι, ζ' κεlνες OL κοπε ες που περπατησαν μα L μας " 'θ ' ~,,,'~ Ι:' XL υστερα πε αναν XIΧL οεν ΤLς εlοαμε r...,iχviχ είχαν &λ~θεlα κ6κκαλα και σάρκες; Φοροuσαν pouxiχ σάν XL έμας; 'Ή μ~πως ~ταν &πλές &νεμωνες, ~ ι: 'λ XIΧL μας r...,εγε ασαν; Sydney (Ashfield),

22 Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ Ν έα πού περπατουν ΚL ακουνε μουσlκ~ '" 'βθ ι "ι απο ακoυστlκα υ Lσμενα στ αυτlα τους εχοντας κρεμασμένο στ6 στ~θoς τ6 ατομlκ6 κασετ6φωνο ετναl σιχν νιχ περlφέρουν μlιχ ταμπέλα μέ μoνoλεκτlκ~ ό~λωσ'1j όlαμαρτυριας: «ΜοναξLιΧ!» πως τ6σοl υπνοβιχτες μές στ6 μεσ'1jμέρl, '" 'λλ" 11- καl κανεlς να μψ καταγγε εl τον ΚLνουνο; 'Αλλ' "β βλ',,, 11- ~ 1i α κω τα L LIΧ που τυπωνονταl αφεlοως όέν προοριζονταl YLιX πλ~θoς αναγνωστων, θ' - λ' ", '11- που α πορευτουν σlωπ'1j α τον ατομlκο τους μονοορομο; Sydney (Ashfield),

23 ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ ' 'j' λ' ",,, 'ψ εν ει.ναι ιγο αυτο που περιμενεις απο ε απο, " μενα που, Σ' ε θ αυμα 'ζ ω σαν " τον πατερα 'Σ ου: "Ε να πορτρετο ' που " να συνο ψ'ζ ι ει τ6ν θριαμβο τ~ς έφ1jβειας,~ ", 'λ σε οεκαεννια ενιαυσιους κυκ ους. Μ ' λ' '", 'λ ια μπα αντα που να χυνεται σαν πανσε ηνος στά 8ωρα τ~ς παρθένου Άφρο8ΙΤΊ)ς f/ ι Ι ι Ι Ι ι οπως τα κρατί)σες το σα χρονια χωρις κομπασμο. 'Έναν χιτώνα πo8~pί) που, να " μψ κρυ 'β ει κα θ ο 'λ ου ΤΊ) ' θ νί)τί) ' θ Ί) λ υκοτί)τα ' μά μ~τε τ~ν άθάνατί) πνo~ ποό κάνει &γαλμα τ6 κορμι M~ν άμφιβάλλεις πώς δλ' αότά τά 8ικαιουσαι τά 8ικαιουσαι τ6σο πι6 πολό ",~, 'ζ' οσο ποτε οεν τα :ητί)σες σεμν~ Άμαζ6να του κλειστου χώρου! που νά βρεθουν δμως τά κατάλλ1jλα υλικά ι ι Ι Ι λ',, για το πορτρετο, τψ μπα αντα, τον χιτωνα; Ά 'ψ, 'λ' ",,, πο ε με τα ογια εχω τετοια αμί)χανια ι/ ι/ / ι/ ~ Ι / οπως οταν το υφασμα οεν φτανει να, το " καμεις ο 'λ' οκ λ ηρο φορεμα. ' Γ,,, 'ζ, Σ ~ ~ ι αυτο περιορι ομαι να ου πω: Σέ γνώρισα οχτώ μονάχα Μαtων Σου! και Σ' ει8α ~ντεκα χρ6νια νά πυργώνεσαι κλί)ματαριά. Σ' δλα αότά τά χρ6νια 8έν Σέ βp~κα μ~τε μιά στιγμ~ κατώτερί) του έαυτου Σου! Γ, " 'λ ' "ξ, ι αυτο μεγα ωσες μεσα μου οχι αφνικα,/, Ι Ι ι' λ' οχι απιστευτα για να εκπ ησσομαι 'λ ~,,' λ' μεγα ωσες συνειοί)τα οπως μεγα ωνει

24 , θ ', ",~, 'ζ ο α.υμα.σμος μα.ς για. ενα. τρα.γουοι που συνεχι ετα.ι,,, Θ',~" ~ λ ' Ύ) πιστύ) μα.ς στο Η εο που οεν γνωρισε σκα.νοα. ισμο ό o~κτφμ6ς μα.ς γιά τ6ν &νθρωπο ~ 8ΙΨα. μα.ς γιά τ6 θα.υμα.. Me'i:ve λοιπ6ν α.ύτ6 πού εισα.ι μέχρι τ6 τέλος. 'Η Ύ) 'λ ικια. ' οεν ~'θ' α. μπορεσει, ποτε "β' να. σ Ύ)σει α.πο " τα., μα.τια., Σ ου το ' πα.ιοικο ~ 'θ' α.μ β ος Ι," ΙΣ', μύ)τε α.π τις χεφονομιες ου ΤΎ) μουσικύ) &ν o~κειoθελως 8έν έπιτρέψεις νά Σέ λύ)στέψουν o~ Φιλιστα.Τοι! Sydney (Ashfield),

25 ΦΥΚΙΑ Ρ ' ι Ι Ι ι ωτύjσα. για. ΤΎjν τα.υτoτύjτα. τοuς,~ι ι, Loιως γεροuς να.uηκοuς μου 'πα.ν είνα.ι μα.λλι& ιχπ6 πνιγμένοuς. Ρ, ~, " 'ζ ωτύjσα. πα.loια. ποι.) τα. μα. εuα.ν στψ " α.κρο θ α. λ α.σσια. ' μου 'πα.ν ειν' οι ελπι8ες των πνιγμένων "ri Ι 't:"ψ' α.π οποι.) πια.στηκα.ν πριν '-οε UΧΎjσουν. PώΤΎjσα. x~pες να.υτικων πού 8έν γύρισα.ν μου 'πα.ν ε Ιν' ιχγιολούλου8α.,, Ι, ι α.π τον επιτα.φιο... Great Keppel Island,

26 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθίσει καί ώς ή κέδρος ή έν τφ Λιβάνψ 1I'λrιθυνθήσεTαι. (ΨΑΛΜ.91:13) Τούς ειπαν ~να τραγούόl μέ τά πολυβ6λα χι αυτα " xoιμύj 'θ ΎJxαν. Τ6σο βαθιά xoιμ~θύjxαν,~, ζ ~ " θ λ' που οεν :ητουνε ΠLα να ΎJ ασουν. Μ ' 'ζ" t' ΎJτε τρομα ουν μες στον υπνο τους. M~τε φοβοuνταl τ6 σχοτάόl τά ΠL6 μεγάλα. Sydney (Ashfield),

27 Ο ΕΦΗΒΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ά πο " τοτε που 'θ uματαl - μορφες, αναζύjτοuσε μlά Ισορροπία εμπωτoσύνύjς Ο ανάμεσα στ6ν Έpμ~ τοu ΠραξLτέλΎj καί τ6ν 'ΈφΎjβO των Kυθ~pων. L ουο αυτα πο α συγκροτουσαν παρεν, "",, 'λ -, θ XL εγκλωβlσμένος aiv μποροuσε νά aετ εσύj μ~τε νά μελετ~σεl φuσlογνωμιες alερχομένων. ΤΗταν XL εκετνο τ6 λευκ6 τ~ς πέτρας ι, ι,ι ι λ' που απομακρυνε ακoμύj ΠLΟ πο u κάθε LaέIΧ συγκρίσεως των αγαλμάτων ι ι,ι με προσωπα ενσαρκα. ''γ στερα ~λθε ενας μπρούντζινος πυρετ6ς στεφανύjφ6poς 'ΈφΎjβOς τοu Μαραθωνος 'λ' "'λλ' αποκα υπτοντας αlτύjμα ε :ηναο, 'Χ -θ '" ", ΤΎjV προ ΡLστοu εανopικύj αρμονlα. 'Έκτοτε ~ κλισύj τ~ς κεφαλ~ς τ6 ClνΟιγμα τοu στ~θoυς σέ κατακ6ρυφο Δέλτα ι,/ ι ~ ι ( Ι ~ τον εχουν καμει σχεοον υποχονοριο καθώς ψύjλαφετ τ6 αντίγραφο συνεχως απ6 φ6βο μ~ φυτρώσουν φτερά στούς ωμους τοu Έφ~βoυ! Sydney (Ashfield),

28 ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΖωcXΚLα βlομηχαvοποl1jμέvα 1) χεφοποι1jτα l.~ ι / Ι), Ι Ι ι κα.ορα με γατες μv1jμεlωμενες απ τον φωτογρα.φικο φακο ι 'ζ λ ι σε πο ες Κ ασικες ι ι 'ζ "λλ ' 'θ' που να τονl ουν α οτε ματια ορ ανοlχτα,ι Ι ~ λ Ι 1j μουστακlα οlεστα μενα Κι α "λλ οτε κατακοκκινα ι XELA1j ~. μlcx ΧcXΡΤLν1j XΙXPOLcX μεγcxλ1j,ι Ι επισ1jς XOXXLV1j, " Ι β' 'λ Ι κρεμασμεν1j απ το τα α.νι σα ωτος και πληθος ά.λλιχ φανταστlκcx έπlτ1jοεuμα.τα Ι χεφοτεχνlας ~ Ι Ι, ~ 'λ OELXVOUV Τ1j μερψνα. των μεγα. ων YLcX νιχ ΚLνεLτα.L τ6 παlοι σέ χωρο μαγlκ6. 'Όμως τ6 έπψuθlο ΠLκρ6 και μαυρο: Τ Ι ~I Ι θ' λ Ι Ο πα.ιοl Yp1jYOpιx. α μεγα. ωσεl ι, ~~ Ι θ' Ι t: Ι XL 1j τρυφεροτ1jτα. του οωματιου α YLVEL ι."αφνlκα δρος συγκρισεως ποό θιχ πλ1jγώσεl θ Ι, Ι θ Ι, "λ ( Ι,, Ι κα. ως 1j μερα. α. να.l α.τε εlωτ1j μακρlα α.π το " θ' 'ζ Ι ~ XL 1j νυχτα α καταποντl EL τις φlγουρες, " σ εναν Π1jΧΤΟ Ι μακα 'β ριο χυ λ' ο... σπιτl) Sydney (Carss Park),

29 \JΈΚΡΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑ (Μέ άφορμτι όμώνυμο 7Τίνακα του Ν. Γ. ΠεντζίΚ7)) ~ΙO Ι θ θ Ι ",Ι ταν συν'υ) ως πε αινει ενας εφ'υ)βος ~Ι,Ι Ι,Ι ~ 1: Ι1: οεν αφψει πισω του ενοοr..,ες πραr..,εις μήτε περιουσιακά στolχε'ϊα σοβαρά Ι θι ~ Ι ~ Ι Ι Ι που α μπορουσαν να οιαιωνισουν Τ'Υ) μν'υ)μ'υ) του. "Ο 'Ιλλ Ι ~ λ Ι Ι'" Ι πως α ωστε το Ο'Υ) ωνει και τ ονομα του όέν ειχε προλάβει νά ξεπεζέψει ι ι Ι Ι,/~ και να κατασκηνωσει στο εοαφος ",Ι Ι β λ Ι οντας ακομ'υ) φτερωτος κα α αρ'υ)ς. 'Έφηβος ειναι σχεόόν συνώνυμο το\) εφήμερος '''",Ι ( Ι Ι f/β αφου κι αυτος ιππευει στψ 'Υ) 'Υ) οπως τά ~μεp~σια ζωύφια το\) Άριστοτέλ'Υ) ι Ι l.v t'v f ι/ ιππευουν στο φως μιας μοναχα 'Υ)μερας. Γ ', Ι, ζ Ι Ι θ Ιλ Ι ι αυτο ο ωγραφος που ε :ησε στοργικα νά προεκτείνει τ~ μν~μ'y) το\) εφ~βoυ όέν βp~κε αντικείμενο πι6 σταθερ6,, ι, λ λ Ι, Ι~ απ το εγκατα ε εψμενο υποο'υ)μα. Τά ρο\)χα ειχαν ~O'Y) όιαμοφασθε'ϊ θ σέ συγγενετς καί φίλους όμ~λικες ι 'ι λ' Ι,Ι λ Ι Ιλ κα ως αυτα φυ ασσονται πω ευκο α για κεψ'υ) ιο,/ "" Ι Ι Ι 'Υ) μεταπolουνται για περαιτερω ΧΡ'Υ)σ'Υ). 'Έτσι τ6 όρφαν6 παπούτσι εγινε μν'υ)με'ϊο Ι Ι Ι "θ Ι ~ Ι Ιλ β Ι θ ~ για τον νεο αν ρωπο που οεν προ α ε να στα ει Ι Ι ζ "Ι Ι λ' / Ι ι και να ρι ωσει εστω για ιγο στον ρεοντα κοσμο., Γ ι ' αυτο Ι αν " προσεr..,ετε,~ τον Ι πινακα ι θά όεττε νά στεφανώνουν τ6 ύπ6ό'υ)μα Ι, Ι λ Ι τρομαγμενα εν ΠΤ'Υ)σει που ια,ι Ι Ι ι θ Ιζ Ι ~ ισως για να υπεν υμι ουν και τουτο:

30 δτl ό εψηβος κεpα;υνoβoλ~θίjκε θ,, ' β λ - κα; ως ΡLσκοτα;ν εν κα; πα;σμ~,, - προς το φως... Sydney (Ashfield),

31 ΥΠΕΡ ΒΙΑΙΩΣ ΑΠΟΝΤΩΝ Κ, Ι' Ι Ι, ΟΡLτσLΙΧ ΚΙΧL ΙXYOpLΙX, που ΧΙXpΎjΚΙXτε κιχι,,'~ '''Ι. ζ' ΤΎjν LoLΙX ΠOΛΎj μ~ L μιχς άλλά μ6νο YLιX λf.γo γlιχτι σας 8oλoφ6νΎjσιxν δπάνθρωπol πού κιχνεις 8έν δποπτευ6τιχν &φου σας πιxpιxπλάνύjσιxν πρώτιχ μ' lνιχ χιχμ6γελο &ΠΙXΤΎjλ6 " ~ι Ι, ι Ύj ΚΙXpΙXOOΚΎjσΙXν το περιχσμιχ σιχς &ς ~τιxν νά γνωριζιχτε ι ι f1 μlιχ ΠOνΎjpΎj ωριχ "θ,,' 'θ ~ λ ' πως κιχ ε πρωl Ύj κιχ ε οεl Lνο ι, ι,, που κιχνω τον περlπιχτο μου,,."1' σε γεlτονlες ΟΛοπριχσLνες βλέπω νά κυκλοφορουν &νεν6χ λύjτοl κάθε λoγ~ς συμπολιτες ~,,..- 'λ' 'ξ, συνοοευοντιχς... ωιχ YLΙX LYO ο υγονο )/, Ι,~ Ι, ι Ύj εποχουμενοl ευοιχlμονες στιχ τροχοφοριχ τους ι: θ - '''~ θ',,..ιχνιχ υμουμιχl τον ΙΧοLΚΟ ιχνιχτο σιχς, θ -, λλ 'ι:,,- ΚΙΧL προσπιχ ω νιχ συ ε,..ω ΚΙΧL YLΙX σιχς J Ι,Ι,~, χρωμιχτιχ, ΚLνΎjσΎj, εφψύj, ευοοκlιχ... Sydney (Ashfield),

32 ΕΥΗ Χ,, ~,, ορευοντας τα οεκαεφτα ΤΎ)ς χρονια -ηταν άνθισμένύ) λεμονιιχ 'ς:.",,... "θ' ς:.,, που οεν εγνωρι",ες αν α οεσει καρπο Ύ) " θ' α ΤΎ), μαού)σει ~, φονικα, το 'ξ ερο β' ορι. Χ ορε, Ψ ε τε λ ευταια ' φορα "Μ' τον αύ) γιιχ τ~ν επέτειο τ~ς ΜάΧΎ)ς τ~ς KΡ~ΤΎ)ς ι, " 'θ' λ' κι υστερα αρχισε να φ ινει σιωπύ) α, "θ "θ' β', σαν αν ος που το φ ονύ)σε ασκανο ματι. ΣύρθΎ)κε χρ6νια σέ γιατρούς και νoσoκoμε~α κι -ηλθαν στιγμές πού ό αμοφος πατέρας ΤΎ)ς βλ ', λ ', εποντας συρματοπ εχτο το κορμι ΤΎ)ς '", λ'ς:. σε ορους και κα ωοια τ~ν παρομοιωσε μέ aέντρο χριστoυγεννιιχτlκo κι ετσι άκριβως τ~ν εϊ~ε νιχ φεύγει προχθές τ~ν αόγ~ ι Ι,, ι/ Ι ~ Ι με τα εικοσι ενα χρονια ΤΎ)ς μαού)μενα... Sydney (Ashfield),

33 ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΟΥ Μ ' -, <::!ο',, 'λ θ' YJV πε~τε στα πα~οlα πως o~ μεγα οι πε α~νoυν γ~ατι θά φοβηθουν νά μεγαλώσουν! Πεϊτε τους μάλλον πώς οταν κουρασθουν έξαφανιζονταl παιρνοντας 8ρ6μους &νεξ~χνιαστoυς, "Ι,,ι YL αυτο τους κηρυχνουμε αγνοουμενους "Ε" τσl ~σως συνη θ' ~σoυν τα '<::!ο παlo~α, στόν χωρο τ~ς παlalκ~ς χαράς., ίο ~ " Ψ' <::!ο, β' να νοσταλγουν XιXL να αχνουν olιx LOU. Sydney (Ashfield), Παι'δω" κα! Εψήβω"

34 λιlονογραμμα Β' Ε -, ιl / Ι / ~,, ι ίσ ενας κρινος πρωινος που σεν ανηκρισε, ι ι λ ι ακομα το ιοπυρι πρώτη σταγ6να του νερου απρ6σμενης βρox~ς. 'Όταν σωπαινεις εισαι πανηγύρι κι 5ταν μιλας λιβάνι πρoσευx~ς. Sydney (Ashfield),

35 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ Δ ι,ι 'λ ι, ~ ι εν εχε~ YJ ~κ~α YJ παιο~κοτyjτα είνα~ χάρυ] aοσμένyj μόνο σ' έκεινοuς ι ~, Ι ι (λ ι ΠΟι) παραιτοuντα~ απο τψ YJ ~κ~α τοuς,,ι Ι κ~ απ ΤΥ] γενια τοuς ιι ~Ι Ιζ ι 1 ι κ~ uστερα οεν xoupιx oντα~ να ψαχνοuν τ' &χρονο θαuμα σέ κάθε πρόσωπο ξέροντας πώς ό &νθρωπος είναι τό φως. Sydney (Ashfield),

36 ΑΕΙ ΠΑΙΔΕΣ ~IEλλ < Ι Ι 1: λ Ι ~ Ι :ην ες - ο πιο παραι.,ενος αος του κοσμου ( Ι' / Ο πιο αντιφατικος τέρατα λoγικ~ς συνέπειας άλλά συγχρόνως μ~ άποσπώμενοι οt)τε στιγμ~ "Ι Ι Ι Ι, Ι "" ι απ τη μαγεια και τις απορροες του ονεφου. Δ ι r!,' θ 'λ ι ι ( ι ινοντας ενα ονομα ε :ησαν παντα να ορισουν άλλά και φoβ~θηκαν μ~πως άφορισουν στ~ μαθηματικυι άσφυξια τύjς οότοπιας τοός χυμοός τ~ς ζω~ς. Ή κάθε λέξη τους μιά &τολμη συλλαβ~ του «~ξεις άφ~ξεις»,ι Ι Ι Ι λ Ι 1: ωστε ποτε να μην κατα Υ)ι"εις σέ βράχο όριστικου άοιεξόοου και πλ~ξεις, λλ Ι Ι Ι Ι Ι θ Ι ζ α α να παραμεινεις για παντα αυμα οντας σάν τ6 παιοι. Sydney (Carss Park),

37 ΣΥΝΘΗΚΕΣ 'Ά ν κάθε λέξη τ~ν προφέρεις μόνυ) ειναι θαυμασηκ6 γιά όλόκλyjρο τ6ν κόσμο. 'Άν προφέρεις ουό λέξεις μαζι (/ " ι ι), ι ο κοσμος εσπασε σε ΧΙΛια κομμαηα. 'Άν ~μως εχεις του παιοιου τ~ν άγνότyjτα θά βρεις πως ένώνονται, 'ξ ι για να αναγινει,ι <λ' λ ο κοσμος ο οκ :ηρος. Sydney (Carss Park),

38 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ~H J ~ J μονύ/ ΟLα.φοΡα. ά:ν&:μεσα. σέ μlκρ&: κα.ι μεγιχλα. πα.l8l&: είνα.l πώς τ&: 8εύτερα. τ6 ξέρουν! Sydney (Ashfield),

39 ΕΑΝΘΟ ΠΑΡ ΑΜΥΘΙ Δυ6 χρονων aiv εγ~νε ocκ6μί) Άλέξανaρος ό μ~κρ6ς κι εχει γεμισει φως 8λους τούς χώρους Ι Ι Ι β / Ι που γνωρισαν τα ΊJματα του. 'Α. Ι,Ι λ Ι λ Ι Ι Λνοιγει εκπ Ί)κτος τα γα ανα ματια Ι Ιζ Ι,Ι λ Ψ Ι Ι και νομι εις πως εκ ε ε για παντα rj ι" λ' Ι ενα κομματι ανεφε ο ουρανο. Τ ραυλιζει λέξεις ocνύπαρκτες aικ~ς του μελωaιας ι ι Ι Ι ι και σε κανει να σκεφτεσαι Ι 'Ι~Ι~~Ι Ι μίjπως εσυ οεν oιoαχτίjκες σωστα τ6 πλ~ρες OCλφάβΊJΤO. Κ,Ι 'λ Ι / 1: θ Ι Ιλ ι οταν απ ωνει το r..,ιxv ο κεφα ι πάνω στου σκύλου τ~ ραχοκοκκαλιά τ6 ξέρεις πώς ~νας OCρχάγγελος ~~Ι Ι,Ι Ι olοασκει τψ ακρα ταπεινωσί) Ι λι χωρις ογια. Sydney (Redfem),

40 Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΜεΎάλος ό δρόμος πού όδ7)ύεί στίς άθωότψες. Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ~H 'θ ι ~Ι,ι λ θ ι α ωoτύjτα οεν εχε~ π ΎJ υνηκο τ6 όμooι)σ~o του αγαθου ετνα~ απ6λυτο ι ~I, Ι κα~ οεν ανεχετα~ αυξoμε~ώσε~ς ~ ~~αφopoπol~σε~ς &.λλωστε ό Δ~άβoλoς ~xμ ασκύjθε~ νά περνα,ι ι β λι κ~ απο τρυπα ε ονας. Kε~νoς ποι) εξαπατ~θύjκε εν p~π'ω όφθαλμοί) σέ μ~ά στ~γμ~ απp6βλεπτύj ~ Ι, ι σχεοον ακαp~ωα θά εξαπατατα~ κατά καν6να συνεχως &ς τ~ συντέλε~α των αiώνων γ~ατι ακp~βως ό αθωος ~έν αμι)νετα~., λ' 'β λ' ~ι ~ οπως εμε: «ο ασ~ ευς οεν συνωμοτεω. Α ' ι ( Ι Ι,~ ι υτύj ΎJ κατα κοσμον αoυναμ~α τους ετνα~ 1) Μξα των αθώων ι ι λ μακp~νoς προαγγε ος της Bασ~λεΙας τοu Θεου ~ς ουκ ~στα~ τέλος. Sydney - Wollongong,

41 ALEXANDER ~H αύστpαλέζ~xίj φάρμα πεp~φpαγμένoς όρίζοντας στ~ν x6ψίj τ~ς χαταlγί8ας σuντίjρετ πλάl σέ φί8lα χαί πρ6βατα ι Ι r'λ ~ τα γεννoφασx~α ο ων των προχατα- ΧλuσμLαίων ε~8ων (... Ι) / ορατων χαl αορατων. Σ ', "'~' 'Λλ'ζ ~ ε τεταο σχίjνlχο εlοαμε τον Λ ει.,ανορο ~φίjβo αγγελο 8εχατεσσάρων Ματων νά σχφτα στ6ν Ρuθμ6 το;:; αύτισμο;:; τοu χαί μέχρl πού μας ό8~γίjσε στ6ν πατέρα τοu 8έν γνωρίζαμε αν ~ταν &.γ6p~ Ύ) xopίτσ~ θ ',,' λ ~,,' 'λ χα ως o~ αγγε α οεν εχοuν φu ο x~ οuτε γαμοuσlν οuτε εχγαμίζονταl. Sydney (Brighton Le Sands),

42 ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΙ ΈκεΤνα τά. μ~κρά πα~a~ά που, χα 'θ ΥΙκαν στο " σουρουπο 'ο;:.' ϊ ' ", γ~ατ~ οεν ε~xαν μανα να τα κυνyiγyiσε~,ι ι Ι Ι, ~ / εχουν στolχεlωσεl μεσα μου ΠLΚΡOL ονεlo~σμοl 'β,, 0;:.' XIΧL ουρκωσαν ΤΥ) ουσυι. Άθ~να,

43 ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 'Ακόμη κι αν είναι Κυριακή, ας έχω δίκιο γιατί οποτε οί ανθρωποι έχουν δίκιο, δέν ειναι νέοι. Ε. Ε. CUMMINGS "Α',- "θ' ν Ύj πρωτοτυπια ειναι καρπος ελευ εριας ", 'λ '''", ν αποφυγεις σα OιμωOΎj νοσο ΤΎjV,'ι: ει.,ασφα 'λ ισύj. 'Η Κ ' ~,, 'λ' υριακύj μπορει να ναι το κ ιμα εόγενων πνευμάτων, λλ' " Ι, β, '" α οταν το κοινο ρισκεται σε αργια (ι I~ ιι. ι υπαρχει κινουνος να υποτροπιασει ι ι t Ι το προπατορικο αμαρτύjμα. Τ6 προν6μιο των νέων 8έν εϊναι τ6σο δη 8ιαθέτουν αν, θ εκτικοτερους ' " ιστους. Ή &.πέραντύj ομορφιά τους εϊναι μαλλον δτι μπορουν νά τους &.μφισβύjτ~σoυν,, χωρις κυρωσεις &.π6 παράφρονες και μεθυσμένους μέχρι κι &.ν~λικα παι8ιά ενω αότο( αισθάνονται πι6 ρωμαλέοι,, 'θ ',, μπροστα σε κα ε νεα αντιστασύj. 'Άλλωστε μ~ν ξεχνουμε πώς &ν ~θελαν,,,,"' να χουν οικιο θ " ",, '" λθ' α πρεπε να χαν αυτoκτoνύjσει σ ενα παρε ον, "", που οεν γνωρισαν θά 'χαν &.πο8εχθεϊ πρ6 πολλου τ6ν θεσμ6 των ψευ8ομαρτυρων. Ρέθυμνο ('Ά3ελε),

44 ΕΚΤΟΡ ΛΣ ΠΡΟΣ ΛΝΔΡΟΜΛΧΗ Δ ι θι ~ ~, Ι Ι θι ι εν α σου πω εγω τ~ α χαμε~ς,, / Ι ~I μ αυτο το πα~o~ ι ι λ ι μεxp~ να μεγα ωσε~. ι Θ ~ α σ Ι, Ι ι Ιλ το υπαγopευσε~ το φ~ τρο, Ι ι το μ't)τρ~χο ~ αύτοόιόαχτύ) λ~τ6τ't)τα τ~ς μoναξ~ας )1 ~ Ι '~I / ~σως χ~ ο πονος ενοεχομεν't)ς χ't)ρε~ας. nά ενα πράγμα ομως μπορω νά σέ βεβα~ώσω: ι ~ Ι ~Ι θ ι ι ~ σε τουτο το παlo~ α με συναντας Ιθ ι χα ε μερα βλ Ι ι ι ~ εποντας να μεταμopφωνoμα~ συνεχως ι λι, ι στον χα υτερο εαυτο μου ι ~ ι Ιλ β ι ι που οεν προ α ες να γνωp~σε~ς. Κ ι Ι ι θ ι α~ το πιο αυμαστο: Ιθ ι ι,,,,,ι ~I χα ε μου χυτταρο μεσ απ αυτο το παloι 8" ~ J,, Ι α να~ οεμενο μ εσενα ι ι ι, ι '1 χα~ με τις ασ~γαστες τυψε~ς τ~ς άθέλ't)τ't)ς άπουσιας μου. Sydney - I-'erth,

45 ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΑΜΑ Μ ',ι Ιλ ι ι εκαμε πα ~ να ΡΙΥησω ι ')1 θ κα ως το ακοuσα μέσα στό πλ~θoς του αεροaρομιοu τό κλocμα του μικρου παιaιου. Παιaι και θλίψίj εlνα~ αντιφασίj ι,ι στοuς οροuς ι ι,!, ζ Ι ποu γινεται ακoμίj OφτεΡΊj,ι ;, θ ι ι ~ Ι Ι ~ οσο ΠI\Ίj αινοuν τα παloια ποu πεινοuν ι ι, ι με μoνίj ανακοuφισίj νoc κλα'l:νε καί νoc πεθαίνοuν. Sydney {Mascot},

46 ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΉΜΟΥ Πολλά τά τέκυα της έρ'ήμου μαλλου iί τής έχούσης τόυ &υδρα. (ΗΣΑΤΑΣ, 54:1) '!ii:' "",υμφωνα ι με " παναρχωο ε "θ ιμο κάπo~α ιθαγενετς στραγγαλιζουν τοός αετοός ι ι Ι / / γ~α να μψ τους σκοτωσουν και χυθετ επί ματαιcp σταγόνα από τό αιμα των γενναιων. Ο ι νo~ανα οιαφερουν απο τους ευκους, 'Ι ~, ~, )" λ ' "λ ~, λ' γ~α x~ ~oυς ουο ογους ι Ι rl Ι Ι / προ παν των ομως για το γεγονος δη αυτοι οέν κόβουν λουλοόοια. Τ ά παιo~ά πρo'ηγoί)ντα~ των ενyjλικων στ~ Βασιλεία των Οόρανων γιατί Οέν μνyjσ~κακουν όλόκλyjρyj ωρα, λ 'ζ,,',, αγκα ια ουν τον αγνωστο σα συγγενυ) "λ " ~, κ~ ο ος ο κοσμος οικος τους ι Ι' ~ ι χωρις να χουν οεκαρα. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

47 DIES NATALIS Διήλθομεν δια πυρός καί ϋδα"ος καί έξήγαγες ήμάς είς αναψυχήν. (ΨΑΛl\Ι 65:12) Δέν ~ταν μέρα μεσyjμέρι aέν,ηταν πρωί J, / Ι ι Ι που σπασαν τα νερα στο σωμα ΤYJς μανας σου και σ' εριξαν κι εσένα καθώς ~ταν νύχτα ΠΡοχωΡYJμένYJ λ~γoντoς Δεκεμβρίου στ6ν κ6σμο τ~ς &'έναyjς σχοινοβασιας taεώayj πατριaα ταχυaακτυλουργων. Α' λ,~,,', 'ζ Δ0γο οιπον οεν εχεις να γιορτα εις ι, ι ~, ι Τψ αποφραοα επετειο σαν " τους κοσμοκρατορες 'Ρ' ωμαιους. Καθώς επρεπε ν' &.γωνισθει:ς aιά βίου μ~ σου χυθει: ολο τ6 λάaι τ~ς Ψυx~ς aικαιουσαι νά πανίjγυpιζεις μ6νο τ~ν 'Έξοaο πού επιτέλους όόyjγει: τούς πεπεόyjμένους,, Ψ, εις ανα υχψ. Sydney (Redfem),

48 Η ΜΙΚΡΗ ila\f ΑΓΙΩΤΑ Μεγάλο θαuμα 6ιαμε χωρις νά τ6 ξέρει στ~ν καντίνα τοu Kindergarten, ι Π ι Ί) μικρί) αναγιωτα. Μ ι " λ/β, ι ΊjV εχοντας κατα α ει ακομί) πως χρώματα και παραστάσεις συμβατικές ι ι ~ / "" "" μεταμορφωνουν ΤΊjV επιφανεια του χαρτιοι) ι ~ ι ι σε παντοοuναμο νομισμα "β λ ι λ" Ι ι ε γα ε χαρτομαντι ο απ ΤΊjV τσεπί) ΤΊ)ς ι ~I Ι Ι,Ι λ λ και οινοντας το στίjv εκπ :ηκτί) πω :ητρια ' π~ρε Όπως τ' &λλα παιaιά τ6 παγωτ6 ΤΊ)ς. llou νά 'ξερε ~ ιxvla~ μικρ~ ι ι ~, πως τρυπησε Ί) χεφονομια ΤΊ)ς σέ τι ι ~ ι ΤΊjV καροια μας aεύτερες σκέψεις μας ~βαλε ι ι - ~ ι σε ποσα πρωτα οακρυα... Sydney (Brighton Le Sands),

49 ΠΑΡΑ-ΠΟΝΟ ΚαΙ τι θα.ρρεις πώς ετνα.ι τ6 πα.ρocπονο; ΕΤν' ενα.ς π6νος πι6 εκει ά.π' τ6ν π6νο ι θ 'λ ιl Ι Ι,Ι που ε ει ομως να. μεινει α.σύjμoς ΕΙν' χωρις νoc ετνα.ι ά.π' τ~ν t8loc τ~ φύσύj του κα.θ6λου ύποτονικ6ς. ενα.ς π6νος πού στέκει πα.ρocμερα Ι Ι \:'1 Ι Ι Ι λ Ι Ψ σα.ν το πα.ιοι που πα.ει να. κ α. ει,! Ι Ι κι εφυγε πιο περα. Ι Ι Ι βλ' Ι Ι Ι για. να. μύj επει κα.τα.μα.τα. κα.νενα.ν πια.,ι ~λλ Ι Ι Ι βλ Ι Ύj μα. ον να. μψ το επουν )1 Ι Ι Ι ετσι που τωρα. ντρεπετα.ι θ ι,, ""λλ κα. ως το παρα.μερισα.ν για. κατι α. ο. r'e λ,., \:" να.,, το παρα.πονο OLπον α.πα.ρύjγoρύjτo πα.ιοι έπει8~ ά.κριβως τ6 ξέρει εκ των προτέρων, θ' β,,, Ι πως α. ρισκετα.ι πα.ντα. στο πα.ρα. " θ' 'ζ, κα.ι πα.ντα. α. κοιτα. ει περα.. Sydney (Βήghtοn Le Sands), Παίδων καί έφήβων

50 Η ΠΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Δ υσκο ' λ ο να. " τους πιστε 'ψ εις πως 'λ' π ηττουν," Ι Ι,', ι α.ν τους κρινεις μονο α.π Τ'Υ) μορφ'υ) κι εινα.ι ά.λ-ήθεια. ό κα.θένα.ς τους μιά αλλ'υ) έκόοχ-ή ά.ρχα.γγέλου κα.θώς ρεμβάζουν εόθυτενε~ς, ~ 'λ', βλ' χωρις αιο ου κοπωσ'υ) στα. εφα.ρα. ~ τ-ήν πα.ρα.μικρ-ή όυσχέρεlα. στις κιν-ήσεlς. "Ο μως εκεινol ' ~ ~ερoυν ι: ' οτι " π λ' ηττουν π λ ηττουν ' θ' α.να.σψα. μ, ο "λ α. γυρω ' τους,ι ι "ι κα.ι το χεφοτερο γι α.υτους νά ξέρουν πώς όέν μπορουν νά τ6 πουν,,~, θ" 'ψ για.τι κα.νεις αεν α. τους πιστε ει. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

51 ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΙΙΛΗΕΗ ~o θάνατος του νί)π(ου εlνα~ μ~ά άκ6μί) Μ / 'Λ. / ατα~ωμενί) nνασταση. Κ α θ ως ανolγουν /,/ λ/ / ~ ακκο στη γη " Ι Ι Ι... να ενταφ~ασoυν υπαναπτυκτο σωμα,/ / λ / o~ πετρες γ~νoντα~ σκ ΊJpoτεpες τ6 χωμα π~6 βαρύ. Σ /' /θ αν επψυ ~o σμίjνoς ένοχ λημένων άγγέλων ξεπετ~oυντα~ πρ6ς ολες τις κατευθύνσε~ς f/ ι Ι Ι ι 'λ οπως πεp~πoυ γ~νετα~ με τ~ς με ~σσες οταν πας νά τpυγ~σε~ς πρ6ωρα μέλ~,/, / / /,/ λ t:. οντας απροετοψαστος γ~α την εκπ ΊJι."Ί). Χαλκιaικ~ (Καλούτσικο),

52 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θά τούς ζητ?ίσω νά μετατοπίσουν τίς πα ηγές τών παιδιών. Μ. ΤΣΑΤΣΟΥ Δ ι,ι " / εν α.ντεχουν την α.πoυσ~α. γ~' α.ότ6 συνεχιζουν νά. μ~λoυν /, Ι " στον πα.τερα. που εφυγε ",~, "ξ'" 'θ Ύ) να. oε~xνoυν ε ω α.π το πα.ρα. υρο ι ι ~ ~ ΤΎ) σφα.φα. του φεγγα.ριου ",~" β λ 'ξ που Ύ)ΟΎ) εxε~ ου ~α. ει. Δ ι (: } Ι ι εν υπομενουν τψ τα.πε~νωσύ) γ~' α.ότ6 απε~λoυν νά. τψωρ~σoυν '"...,,,- / εν oνoμα.τ~ του πα.τερα. Ύ) ΤΎ)ς μα.να.ς " < Ψ θ Ν,',, β, οποιον υπο ~α.σ ουν oτl πα.ε~ να. ~α.σει τψ "'θ ευ ρα.υστύ) ευτυx~α. " τους. Δ εν ' λ' ενε Ψ' εμα.τα. ποτε, εχοντα.ς " μονο / τ '" ονεφο γ~ "λ'θ α.:η εια.. Δ ', <,, '1,>' β Ν εν περψενουν υποσχεσεις κα.ι οεν φο oυντα.~ νά. χα.μογελουν πρ6ς ~λoυς ανεπιφύλα.κτα.,, λ' "'Ι,>Ν μεχρι να. μεγα. ωσουν κα.ι να. οουν ι ι ';' ποσο συντομύ) Ύ)τα.ν ~ θύ)τεια. του όνειρου. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

53 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρέπε~ νά ξανα~oυμε τά πρ6σωπα των πα~~~ων /, /λ' "λ πρ~ν ανατε~ ε~ ο 'Υ) ως ι ι' ι:... ", ~I γ~α να χοuμε uποστε~ εστω ασuνε~ο'υ)τως /, / θ / τον απαρα~τ'y)τo κα αρμο,/ / ~ 1: /, λ/, / ~ ωστε να χαρουμε <.. μνα απ ες, αuταποοε~κτες άkήθε~ες / / '/λ σαν τον 'Υ) ~o. 'Άν 8λα γύρω μας εγιναν άκαθ6ρlστα σxε~6ν θλιβερά,, ι 'θ / / / αιτ~α πρωτ'υ) στα 'Υ)κε το μεσα χαος / ~ / θ" θ ~, / και οεν αποκαταστα ouv οι μορφες μ~τε ~ λάμψ'υ) τοuς " ~'1: ~, / ~ λ' αν οεν <.,αναοωσοuμε τον πρωτο ογο στά πρ6σωπα των παι~ιων. Sydney - Adelaide,

54 ΚΡΙΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ "Ε ",~, φυγες πριν κλεισεις τα οεκαπεντε ι '" 'λ 'λ ~ ι, μεσα σ ενα ο ο ευκο παιοικο φερετρο, ~,,' λ ' "~ με 0\)0 ασπl ους κρινους στα ποοια Στόν 'Ανδρέα Εύθυμίου (t), ~ θ ι ~ ι 'λ β 'λ ' -α.φου που ενα οεν προ α ε να ερωσει ", Σ Ύj μετεωpύj πατύjμασια OUκι ~να καταχ6χκινο ΤΡLαντάφuλλο στ6 στ~θoς μον6γραμμα απ6 τ~ν πυραχτωμένύj xapalcx τ~ς νεαp~ς Σου μάνας. Παράπονο aέν ακoόστύjκε μ~τε σπαραγμ6ς ποό ~ αύγ~ φlλοό6ξύjσε φopτωμένύj 'λ', ι τα ευκα σου αψοσφαφlα ",, β I~ να γινει τοσο προωρα ραου κι &ς ~ταν κατάμεστος ό να6ς απ6 τά τρια κολέγlα τρομαγμένους γονετς, απαpύjγ6pύjτoυς aασχάλοuς., Ι, Ο, ~ ~, ~, L ουο γεννύjτopες με χορuφαlο τον οεκαχρονο αaελφ6 Σου ΝεχτάΡLΟ ~ταν αμνατο νά ΠLστέψοuν πώς όέν εισαι &γγελος αφοί) σ' ολες τις ΠLκρές <:>ρες όιaασκες συνεχως, ι πpoσευxύj-καpτεpια. Μ ',, 'β β' " θ', ~ αυτύj ΤΎj ε αιoτύjτα σ απο εσαμε XL εμεlς, ~ στο χωμα ξέροντας οη στ6 έξ~ς θά 'cral πάντα, " χρlνος αμαραντος &γγελος μέ ατραυμάηστα φτερά... Sydney - Perth,

55 ΕΝΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 'Ά "" ι γνωστος ερχοταν απεναντι μοu μ' ~να. βλέμμα θολό, IC< ' α.προσσιοριστο, ξ' - 'β 'λ " μψ εροντας ποu να α. ει τα χερια κuρίως μ~ν ξέροντας ποϊ) ν& β&λει " λ' Ψ' τψ ατσα. α.κωτ'υ) UX'Y). T~ν κουβαλοuσε πλ'υ)γωμέν'υ),,, 'IC<' β λ' -,, απ τις αοεσποτες ο ες μιας ατμοσφαφας που, σuν'υ) θ' ισα.με να. " Τ'Υ) λ' εμε «περφρεοuσα.», ', λ' ",- β φο ουμενοι να κυριο εκτ'υ)σουμε και να τψ πουμε Β «περι-θα.νατοuσα». 'IC< ζ ",,,' βν, β ιβ α.οι ε α.πενα.ντι μου μ ενα 'Υ)μα α. ε α.ιο οχι ά.πλως αναποφ&σιστο,,, μ'υ)τε και μετεωρο β~μα στ6 απόλυτο κεν6 τελείως &όειο. Τό β~μα τοu όέν ~ταν κ&ν σ'υ)μειωτόν εκε~ μπορε'lς ακ6μ'υ) ν& βpε~ς κ&ποια. ζεστ& σ'y)με~α. κατευθυνόμεν'υ) ενέργεια Ι, κρυμμενο προγρα.μματισμο 'Ιθ θ' υπευ υν'υ) πει α.ρχια. ελεγχόμεν'υ) σκοπιμότ'υ)τα. Τ οuτο τό β~μα ~ταν νεκρό κανένα σ'υ)μ&όι ζω~ς μ~τε ρυθμός,, μί)τε πνο'υ) β~μα. εκ των προτέρων ακυρωμένο. Sydney (Brighton Le Sands),

56 ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ Τίς κυδωνιές 'Πού τά λουλούδια τους μοιάζουν μέ τραχηλιές κοριτσιών του σχολείου. Ν. r. ΠΕΝΤΖΙΚΗΙ Ε '"\ 'Κ', ", Σ υλουημενο, UpLE, τ ονομιχ ου γlιχτι προνό'φες μέ εlκόνες συνεφμων νιχ 3έσεLς τιχ ΠLό ά:έρlνιχ ΚΤLστιΧ,,. θ ' ό με το ιχν ΡωΠLνο πρ σωπο. ΠΟLός θιχ μίχς ~πεlθε λόγου xιxp1j YLιX τ~ν ~σπlλ1j πιχρθενιιχ των ΚΟΡLτσLων του σχολειου ~ν OL ΤΡΙΧΧ1JλLές τους 3έν μίχς θόμlζιχν λουλοό3lιχ τ~ς κυ3ωνlixς; Π OLος ' θ" ιχ επιχνw\ιχμ ~"\' β ιχνε τ ό" ν υμνο τ~ς ΠΙΧL3LκόΤ1jτιχς ~ν κιχθε χρόνο 3έν εφερνε ~ ~νοlξ1j ΧΡώμιχτιχ κιχι ά:ρώμιχτιχ ένός ~λλoυ κόσμου; ΕόλΟΥημένο, ΚόΡLε, τ' ΙSνoμιX Σου YLιX τιχ ΠΙΧL3LιΧ YLιX τιχ πουλlιχ γlιχτιχ λουλοό3lιχ κιχι YLιX τοός τέσσερεlς ά:νέμους ποό τιχ θροtζουν. Sydney (Brighton Le Sands),

57 ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (Γραμμένο γιά τόν 'Ηλία Κουτελιδάκη του Σταύρου καί της Μαρίας) Πρόβαλε, ά:νθέ τσ~ Μά:νας σου XL όρμ~νεlα του Κυρου Σου και τ' 'Α3ερφου Σου ά:παντox~ J -... ι xotl τσύ) γενlας καμαρl ι ~ ~ Ι ΣΙ θ Ι να οεlς πως ε υμουμαστε νά: μ~ν παραπονlέσαl. Ι, Ι 'Α σύ)κωτος ο χωρlσμος μά: 'XeL 'ή Ψυx~ φτερουγες και σφlχταγκαλlαζόμαστε κά:θε πρωι και 3εΙλL Ι Ι Ιλ > ιβ xotl το καντύ) L ανα ουμε.ι, > θ ~ ι ωσπου ν ανταμω ουμε. Sydney (Brighton Le Sands),

58 ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ Στ-ή Μαρία Ψαρoμμάτrι (t Ίαν. 2004) M~κρ~ Μαρία τώρα μπορώ νά τ6 πω έν μέση έκκλύ)σι~ έκ μέρους των Γονέων και των.ά8ελφων και δλων των ΦΙλων Σου., λ' ", '" '", οτι πο υ πρ~ν αρρωστύ)σε~ς, οωοεκαχρονύ) είχες 8εχθεΤ τ6σύ) χάρύ) χωρίς νά τ6 ξέρεις &στε α.κολουθοuσες σ~ωπyjλ~ κατά π68ας τ~ ΜεγάλΥ] Μαρία τψ 'Π ' αναγια ι ι Ι Ι '" Ι ζ' Ι σα γατακι σπιτισιο που οεν :ητyjσε τροφυ] παρά μονάχα συντροφιά και γαλ~νyj. Τ6 παι8~κ6 Σου σωμα πρ6ς τ6 τέλος είχε πάρει το σχημα Lερης καμπuλyjς ι ι ''''ι λ' Ι Ι ι κα~ με τα οαχτυ α ακομυ] στο π~ανo ~ Ν συνεχως ρωτουσες,ι, θ' ", ι λ ' με ματ~α ορ ανοιχτα απο απεραντυ] νοστα γ~α /,Ι Ι (." λ' ι μοναχα αν κα~ οι αγγε οι αppωστα~νoυν. Τίποτε &λλο! Sydney (Brighton Le Sands),

59 ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ 'Εάν άναλάβω τάς πτέρυγάς μου κατ' Ορθρον... (ΨΑΛΜ. 138: 9) "Η τα.νε μουτρωμενος '" ο μικρος, "ζ' "λ ~ που τον α.γουροc..,υπνί)σα.ν να. πα.ει σχο ειο,., '" λλ ' ~, ~ ΤΊ)ν ωρα. που τα. πιο πο α. πα.loια. κοιμουντα.ι κι α.υτός 8έν ~τα.ν μ~τε έφτά χρονων. ΠερΙμενε στ~ στάσί) τοu λεωφορειου ΚOLτουσε τώρα. απα.ρί)γ6ρί)τος κα.ί 8έν ~τα.ν μ6νο μουτρωμένος.,ι Ι Ι/ι! ι... ι οχι πια. για. τον υπνο που του στερί)σα.ν, λλ' ", α. α. για.τι περψενε μονος. Δέν θέλί)σα. νά του πω λέζί) μψ, τον " ενοχ. λ' :φω. ΆρκέσθΊ)Κα. σ' gvαo φευγα.λέο χα.μόγελο,~ι β ~, ~,,, ~, που οεν ΡΊ)κε ΤΊ) ουνα.μί) ν α.ντα.ποοωσει. Μά &ν του μιλοuσα. θά μπορουσα. νά του πω, 'λ ', 'Κ λλ' ζ ποσα. μετα.να.στοπου α. α.π το α.στε ορι ο ~λθα.ν στ~ν ~λικία. του ασυν68ευτα. 'Α' ~ απ' τ6 Τσιρίγο λ' στψ υστρα. ια. " ζ' 6 ', ~,, ν α.να. ητί)σουν τ ν πα.τερα. που οεν γνωρισα.ν τ6ν μα.κριν6 θετο ~ &λλο συγγεν~ χω ρις " να. κουρα.σ θ~ ουν να. 'ψι α.χνουν χωρίς νά φοβί)θουν... Κα.ί στ6 τέλος 8έν χάθί)κα.ν! Sydney (Brighton Le Sands),

60 ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ ΠΑΡ ΑΜΕΤΡΟΙ to μαθ'ητ~ς πoλλαπλ~ ~υσλεξια ~ ~ασκάλα του παxυλ~ αμβλύνοια. πως νά συναντ'υ)θουν σέ θεηκ6 αποτέλεσμα ι,...ι, J το σο ακρα~ες αρν'y)σε~ς; Έ~ω εlνα~ πού έπαλ'υ)θεύεται τραy~κά τ6 Ρ'Υ)θέν ()~ά Δ'Υ)μ'Υ)τρΙου Ν6λλα: «Στ6 τέλος πάντα κυν'υ)γ6ς και θ~ραμα μοιάζουν!» Σκύρος (Skiros Palace),

61 ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΗΒΗ Μπροστά: ηνα.ζότα.ν κα.λπά:ζοντα.ς έψηβα.ιο τό &.ν-ήλlκο σώμα. σου Ι ' λ θ Ν " λ", π σω α.κο ου ουσα.ν κα.τα.κορυφως ΠLΟ πο υ επύ)ρμενα. τά: πλούσlα. μα.λλlά: σου. που θά: βρουμε τ-ή Μά:να. πού μπόρεσε νά: σέ κρα.τ-ήσεl λιυους μ~νες στό 8Lκό ΤΎ)ς κορμι σά:ν έλα.τ-ήρlο συνεστα.λμένο ι,... )... ΥLα. να. πουμε XL εμεlς, ",~ '\ λ' χωρlς να. ΥLνουμε εloωλο α.τρες: Mακαe,ία ή κοιλία ή βαστάσασά σε,,rι'θ'λ Ι και μαστοι ους ε η ασας. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

62 Η ΟΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Ό αίφνιδιασμός της μοναξιας 7Τάγωσε τό δάκρυ. Μ.Ξ. Γ ιά Σένα τ~ν Παρθενομάνα που " γεννύ)σες μονο "Π τψ ετρου 'λ α καί χωρισμένύ) 8έν ειχες &.λλύ) χαρά παρα, να, ΤΎ) 'βλ' επεις να " φευγει κα, θ ε πρωι ' να, γυρι 'ζ ει το 'β'~ ραου μέ τ~ στoλ~ και τ~ σάκα του St Spyridon College βοόλιαξε ώς εν ριπη οφθαλμου δλο τό φως του κόσμου. Δικός Σου ~λιoς ~ταν ~ Πετροόλα,, 'ζ"~' τα ματια ΤΎ)ς φωτι αν το μικρο οιαμερισμα, ~ "~, ζ' "~λ' εκει που οι ουο σας ουσατε σαν αοε φες 8μως τό πλύ)θωρικό θάμβος τ~ς ζω~ς Ι,, ζ) / τψ εσπρωc.,ε απροσεκτύ) ι ι f ι μπροστα σε τεσσερεις τροχους θ ", ~, '16" 1:, κα ως ΠΎ)γαινε να οιασταυρωσει τψ Ύ) ανοιc.,ύ). Σ ' ", αφύ)σε πισω,'~, ~ ~ '1: " β'~ αοειο πουκαμισο φιοιου σε ",ερύ) αστοι ιοα άλλά, Μαρία τ~ς μοναξιας, πίστεψέ το, 'Π 'λ 'Ι'λ', τωρα Ύ) ετρου α που ο οι αγαπύ)σαμε ειναι μονίμως μόνο μέ Σένα, ( J ιo.i εν ετεpιt μορψω... Sydney (Βήghtοn Le Sands),

63 ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΛΑΓΙΑ ΜΑΤΙΑ Τ ό βλέμμα; του μlκρου πα;l3lου, λ' Ι,ι ι που μεγα; ωνεl μονο του με ΤΎj μα;να; 3έν είνα;l ιχπλως θλψμένο 'λλ", 'β"l' α; α; μύjτε κα;l πα;νlκο Λητο. ΤΤ' "θ ',,'1:>. ''!''.n..olτα;εl κα;τ ευ εlα;ν στον α;οεlο ΟΡLφντα; μέ α;uσηjρως πλά:γlα; μα;τlά: YLci νά: μ~ 30υμε έμετς κα;τά: μέτωπο τα; "'λ α;μεl Lκτα; ερωτημα;τα; ', '" Ι:> θ'., 'θ~ "λ που α;να;υοος ετεl ενα;ς α; ωος α;νη Lκος, Ι'λ "λ' σ ο ους τους ενη Lκους. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

64 ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ (τή μικρή Μαριάνθη) Δέν πρέπεl νά 'σουν μ~τε οέκα χρονω οταν σ' ειοα γιά πρώτ1j φορά, ΚΟΡLτσάΚL καθώς γυρνουσα άπ' τόν ΠΡΜνό μου περιπατο /' /λ' Ι/λ ΠΡLν ανατει EL ο 1j Lος / / / / ~λ / να περψενεlς στ1j στασ1j του εωφορεlου /λ ( ι ι ), Ι! μο Lς εκατο μετρα απ το σπlτl μου άλλά οέν τόλμ1jσα μ~τε μέ νευμα / / / να σε χαφετ1jσω λ6γ~ πον1jρiiς έπoχ~ς. Ή ΠΟΟLά του σχολειου / / / το νυσταγμενο σου προσωπακl ι, Ι Ι Ι ~ με παρακlν1jσαν να σε προσει.,ω " ',' 1«:/ Ι ακομ1j πω εντονα ΤLς επομενες με:ρες XL οταν σου εγνεψα μέ τ~ν ", \.' ι ι ακατανlκ1jτ1j παωαοτ1jτα μου ειοα νά ΟLαγράφεταL τ6 OLx6 σου χαμ6γελο uπεροuσlα άντανάκλασ1j τ~ς Μεσογείου / /'λ /, / /' / ~ χωρις Τψ ε αχιστ1j αναφορα στους αντlποοες. Τ Ι ~/", Ι / 1 ωρα οεν εμενε παρα να ρωτ1jσω ΠΟL& ~ άκρlβέστερ1j καταγωγ~ σου XL οταν o~λωσες χαμ1jλ6φωνα «Greek» ~ταν σά νά μεγέθυνες είς τ6 απεφο τις άρετές τ~ς φυλ~ς. Σ~μερα ομως τ6 πρωι καθώς π~γαlνες / ~ / '(Lαo ΟLαγωνLσμα

65 θ ελυισα '... να " σ επαναφερω " στοργικα,, λ' ~, στις κοσμοπο Lτικες οlαστασεις τ~ς έοω πατρίοας και σέ όν6μασα «'Άγγελο του Πρωινου» ευ 'λ' ογωντας μα ζ""'... ι με τα εκπλυικτα ματια ' σου τις καστανές σου πλεξουοες. Sydney (Βήghtοn Le Sands), Παίδων καί έφήβων

66 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕ!Σ ~/E <::>/, να παω~ αντ~στo~xε~, (/ Ι ~ σ ενα τpαγoυo~. Ι/Ε", J (l ~ι να ονεφο εμπνεε~ ενα πα~o~. ι Τ,,' f Ι ψί) σ εx.ε~νoυς που φευγοντας,/ / αφψουν π~σω τους,ι / Ι <::> Ι ονεφα x.α~ τpαγoυo~α. Great Keppel Island,

67 Η ΓΑΡΔΕΝΙΑ Μιά γραμμούλα ειναι ό όρίζοντας Μετά, τί γκρεμός, Θεέ μου! Γ. ΚΟΝΤΟΣ Τ ό κομμένο κλαοι, ι /, ι Κ ' απο τψ EVV~IΧXpovYJ ατεp~να μου 06eYJXE αuθόρμyjτα οωρο πoλuπτυχo σέ θλ~μμένo oε~λ~νό καθώς παpαμέp~σα o~εpχόμενoς, " Κ λ ' γ~α μ~α συντομyj «α Ύjσπεpα», 'λ σε φ~ ους. 'Έβαλα μόλις γύp~σα σπιτ~ τό οακρυσμένο σπά.ραγμα, r/ / Ι, σ ενα ΠΟΤYJΡL με νερο θέλοντας νά. 'χω λιγες (;)ρες, παραπανω τ~ χεφονομια του παιοloυ α ) λλ α ' και "" το ονομα του - αν " θ ους ~νoμα &.χ.p~βως πού έπ~καλεϊ:'τα~ στις τρεϊ:'ς συλλαβές του τόν κηπο πού οέν εχω. Sydney (Brighton Le Sands),

68 ΕΝΑΣ ΑΝΉΛΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ th "Α λ '<:!> '" ξ μlκρί) Λγγε LΚΎj οεν αντε ε τ~ν ασφυξια τ~ς έaώ ζω~ς περlσσ6τερο απ6 aεκαοχτώ μ~νες. Πέταξε μέ χαμ6γελο ι ~ Ι " θ στην απενανη οχ Ύj " Ι ~I Ι αναπνεοντας o~xως πνευμoν~α ι ι Ι ι μοναχα με το στομαχl ', ι ~, ι: ι οπως το o~αμoρφωσαν o~ γlατροι. Έμε~ς, σuνοaεuοντας τους γoνε~ς ι ι ~ ι μετα την ΚΎjOε~α φυτέψαμε στ6 βρεγμένο χώμα βολβ6 τ6 σώμα ΤΎjς β ε 'β ΙXLOΙ πως 'θ' α φuτρωσεl, f: ι "'~, ο κρ~νoς την ανoι~ύj. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

69 ΤΟ ΑΝΑΦΙΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Οι μεγά:λες ocλ~θε~ες ετνα~ άπλές: C Θ ι ο ~ εος ~ Άγά:π'Υ) Γ ι ι ι 'ψ ~α να τ~ς π~στε ε~ς ~ EΙρ~ν'Y). ι ι, C λ ' Ψ ι πρεπε~ να χε~ς απ 1) Ul'Y) σά:ν τό niχ~al ι ΜΙ Τ'Υ) ανα ι 'Ε ι τον πα~τ'y). Τότε XL ό κόσμος θά: πε~σθε~ "Ι " λ ι ν ΙXXOUcrEL το αναφ~ 1)ΤΟ crou οταν μlλiiς άπλά: ι ι 'Α... /θ Ι YLIΧ τψ ΛΛ'Υ) ε~α. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

70 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΔΙΚΗ Συνέλαβαν τ6ν εψηβο νά. κλέβει φρουτα,..., Ι / Ι και του τσακισανε το χερι. που ειναι τ6 εγκλίjμα; Ό αναμά.pτίjτoς πρωτος τ6ν λίθον βαλέτω ειπε ό Χριστ6ς! Sydney (Βήghtοn Le Sands),

71 ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ Α'{ΤΊ)μα πρωτο: Νά τούς άναγνωρίσουν ενί)λίκους. Συνακόλουθα ό~κα~ώματα: Νά άντιμ~λoυν άντί νά συνoμ~λoϋν. Ν ' 'ζ,ι Ι Ι, Ι ι α καπν~ ουν - ακομί) κα~ σε απαγορευμενους χωρους. Νά 'ρχονται καθυστερί)μένοι χωρίς νά λογοόοτουν.,ι "Ι.- Ι Α ~ΤΊ)μα οευτερο: Ν ι Ι Ι - 'λ ' α μ-ην τους πουν Ί) ~κ~ωμενoυς. Δ~καίωμα μoναό~κ6: ~ Ι Ι, Ι Ά συοοσια στί)ν ουτοπια. Ούόαμοϋ νά Ισxύε~ -ημερομ-ηνία λ~ξεως. Κ Ι θ' Ι Ι " '''1.-1 'θ Ι Ι α ε ατομικί) κ~νί)σί) υπο ωιαν ευ υν-ην. Sydney (Βήghtοn Le Sands),

72 ΤΑ «ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ» ΤΩΝ «ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ» (ΜΑΡκ. 8:8) Δέν ~xω κιχμι& &μφιβολιιχ,,ι Ι θ' ~, πως ιχυτιχ ΠΡωτιστως ιχ μιχς κρινουν στ1), Δ ευτεριχ 'Π ιχρουσιιχ ' χωρίς κιχμι& αλλ1) alιxalxιxcrlιx γι& οσιχ φέτος κιχτήγγειλε ~ Unicef, " ~ 'θ ' ιχπο τψ ΠΙΧΙΟΙΚ1) ν1)σιμοτ1)τιχ του Τρίτου Κ6σμου... Sydney (Βήghtοn Le Sands),

73 ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ ~IO Ι θ Ι Ι,ΤL ΚL άν στιχ εr:ς νιχ σχολlιχσεlς, ι Ι Ι,..., ιβ ΙΧΠΟ ΤLς περlπετεlες των εφύj ων θά. 'νιχl αφετύjριιx μlας εποπαιιχς ι ι ι', Ι Ι'λ που τρεφετιχl συχνοτεριχ ιχπ τον Ύj LO Ι ~I Ι Ι θ 'λ το σιχσος ΚΙΧL ΤΎj ιχ ιχσσιχ Ι Ι Ι ΚΙΧL το φεγγιχρl Ι, Ι Ι 'θ Ι k ΠΙΧΡΙΧ ΙΧΠΟ ΤLς πρoμύj εlες στο supermar et. Sydney (Mascot),

74 ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ ΚεΤνοι πού κλέψαν το\) παιaιο\), λ' ΤΤιν πανοπ ια και Τ~ aανε'l'σαν στούς aιεστραμμένους είναι ot πρωτοι aιμξαντες '~λ θ' το εγκ 1jμα κα οσιωσεως. Sydney (Brighton Le Sands),

75 Περιεχόμενα Teenagers.... Π <:ο' ~, 'Α"ξ αιοι των πεντε.t1.νοι εων.... Άπορία.χ..... Σταυρωτ~ Μναμ"l).... Δροσουλίτες.... Τ6 παι8ί καί ό προφήτ"l)ς.... Δ6ξα όριζ6ντιος.... Πρίν καί μετά Τ'ήν πτώσ"l).... Έν"l)λικίωσ'~.... 'Απλές ανεμώνες.... Ή αλλ"l) οψ"l).... ΣτήΔ~μψpα.... Φύκια.... Τ ά παι8ιά των αμάχων.... Ό ~Εφ"l)βος του Μαραθωνος.... Παι8ικ6 8ωμάτιο.... Ν -"β, '<ιεκρου εφύj ου υπooύjμα.... ''Υ' 1, β' " περ ιαιως αποντων.... Eι5Ύj.... Άγωγ~ πολίτου.... Μον6γραμμα Β'.... Τ6 αχρονο θαυμα.... Άεί παϊ8ες...,.... Συνθ~κες.... Έπιτρεπ6μεν"l) απ6κλισ"l).... Ξανθ6 παραμύθι.... 'Η οο.,α <:Ο'Ι: των - α 'θ' ωων.... Alexander.... Όνει8ισμοί.... Τ6 προν6μιο των νέων.... "Εκτορας πρ6ς Ά'I8poμάΧΎj.... Τ6 παι8ικ6 κλάμα

76 Τά. τέκνα τ~ς έp~μoυ.... Dies Natalis.... Ή μικρ~ Πανocγιώτoc.... ΠαρOC -πονο.... Ή πλ~ξύj των έφ~βων.... Άπροετοίμαστος γιά. τψ ~κπλύjξy).... Τ ά. παι3ιά..... Τά. πρόσωπoc των παι3ιων.... Κρίνος αμά.ραντος.... 'Ένocς ~ψy)βoς.... Εικόνες συνεφμων.... Έπιμν'Υ)μόσυνο.... Περί αγγέλων.... Τ ά. ασυνό3ευτα.... Θεo3ικίocς πocρά.μετροι.... Διερχόμεν'Υ) ~β'y).... Ή opφαν~ MocρΙOC.... Μέ αύστύjpως πλά.γιoc ματιά..... Στόν "Λγγελο τοί) Πρωινοί).... ΆντocποκρΙσεις.... Ή γαρ3ένια.... "Eνocς αν~λικoς αγγελος.... Τό αναφιλψό τ ης άλ~θειocς.... Kocταστoλ~ καί κατα3ίκυ).... Κocλπασμός στ~ν άφροσύν'υ).... Τά. «περισσεύμocτα» των «κλocσμά.των».... ΆφεΤ'Υ)ρίες έπoπoιίocς.... Τό εγκλ'υ)μα καθοσιώσεως

77

78

79 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ τσr ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Σ. XAPKL'\J'\!AΚH (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΊ'ΣΤΡΑΛΙΑΣ) ΠΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙ-ΙΘΗΚΕ λ1ε ΛΠΛΑ, DIDOT & LESERIF ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΙ-ΙΘΙΙΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΚΔΟ ΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩι" KAΣTAi'lillTH. ΤΗ,ΙΑΚΕΤΛ ΊΌΥ ΕΞΩΦ)'ΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο λλ'τω!'\!ησ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΤΑ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΝ Ί'ΑΖ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ "ANArPAMMAJ,. Η ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕκnΠΩΤΙΚΗ Α1ΊΊ ΚΗΣ" ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΙ "Θ. ΗΛlOΠΟΊ' ΑΟΣ - Π. ΡΟΔΟΠΟΊΆΟΣ ο'ε." ΤΟΝ ΟΚΊΏΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ~tό

Ό βαθμός της εκπλήξεως

Ό βαθμός της εκπλήξεως Ό βαθμός της εκπλήξεως ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓ Α ΊΌΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα καί στάχτη, Άθ~να 1978 Παeαλήρημα του Νότου, Άθ~να 1979 'Από φυλακης πρω'tας, Άθ~να 1980 Elς (bτα ακουόντων, Άθ~να: 1981 Άπαeάκλητoι καιροί, Άθ~να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Σ. Σ. Χcφκιανάκ"l) Τό 'i1λγος της Παρρησίας Πρώτ"l) Μοσ'η, Άθ~να 1996 Έκ8όσεις Δόμος Ι5ΒΝ 960-353-028-Χ Σ. Σ. Χαρκιανάκ"l)ς, 242 Cleveland 5ι, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol

ISBN 960-7217-75-6. Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993. Τ-ηλ. 3605532, Fax 3637304. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΝΕΙΡΜΟΙ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ'ης Σπασμένοι σuνειpμol Πρώτη εκ80ση, Άθήνα 1993 Έκ8όσεις Δόμος ISBN 960-7217-75-6 ΣτοιχειοθεσΙα και εκτύπωση: Τυπογραφικο εργαστήριο «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ, Μαυρομιχά.λη

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998 Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ'~ Τυπογραφικο εργασt'~ρι ((Δόμος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 10680 Άθ'ήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995

Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 ΤΕΦΡΕΣ ΑΚΤΕΣ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚ1) Τεφρές άχτές Π ρώτύ) Μοση, Άθήνα 1995 Έκ8όσεις Δόμος ISB~ 960-353-010-7 Σ. Σ. ΧαρκιαVOCΚΎ)ζ, 242 Cleveland St, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία και εκτuπωση; Τυπογραφικο

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χcψκιανάκης. Σκεύη κεραμέως. Πρώτη εκδοσ"η, Άθήνα 2006 ISBN 960-353-130-8. Σ. Σ. Χαρκιανάκης

Σ. Σ. Χcψκιανάκης. Σκεύη κεραμέως. Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2006 ISBN 960-353-130-8. Σ. Σ. Χαρκιανάκης ΣΚΕΥΉ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Σ. Σ. Χcψκιανάκης Σκεύη κεραμέως Πρώτη εκδοσ"η, Άθήνα 2006 ISBN 960-353-130-8 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ'ήρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ ΜcωΡομιχάλη 16,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς ΝΕΡΟΣΥΡΜΉ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9 Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Στοιχειοθεσία και εκτύπωσί]: Τυπογραφικο εργαστ ~ρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλΊ] 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 Σ. Σ. Χcφκιανάκης 'Εν αίν[υματι και έν έσόπτρφ πρωτη εχοοση, Άθ~να 2004 ISBN 96Ο-353-ΙΙ7-0 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έχτίιπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ Σ. Σ. Χαρκιανάκης 'Επιφωνήματα Πρώτη εκδοση, Άθ~να 2010 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωσ'η: Τυπογραφικο έpγαστ~pι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλη 16, ιο6 80 'Aθ'ίjνα, Τηλ 2ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

, l'υρά τοπία. Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 15ΒΝ 960-7217-93-4

, l'υρά τοπία. Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 15ΒΝ 960-7217-93-4 γγρα ΤΟΠΙΑ Σ. Σ. Χαρκιανάκη, l'υρά τοπία Πρώτη εκοοση,, Αθ-ήνα 1994 'ΕκΩόσεις Δόμος 15ΒΝ 960-7217-93-4 Σ. Σ. Χαρκιανάκης, 242 CΙeveland 51., Redfern, 2016 Auslralia Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακη. "Ομβρια ϋοατα. Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7. Σ. Σ. Χαρκιανακης

Σ. Σ. Χαρκιανακη. Ομβρια ϋοατα. Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7. Σ. Σ. Χαρκιανακης ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Σ. Σ. Χαρκιανακη "Ομβρια ϋοατα Πρώτη ~κόoση, 'Αθ'ήνα 2000 ISBN 960-353-072-7 Σ. Σ. Χαρκιανακης Στοιχειοθεσία και εκτυπωση: Τυπογραφικο εργαστ-ήρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 106

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. " Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος»

Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης.  Αχρονες ώρες. Πρυ'>τη εχδοση, Άθήνα 2008. Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης. Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστήρι «Δόμος» ΑΧΡΟΝΕΣ ΩΡΕΣ Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης " Αχρονες ώρες Πρυ'>τη εχδοση, Άθ"ήνα 2008 Σ. Σ. Xcι:ρχιcι:ναχης Στοιχειοθεσ1α χαι εκτυπωση Tυπoγρcι:φικo εργαστ"ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟ2:ΕΙΣ ΔΟΜΟ2: Μαυρομιχαλη j6-10680 ΆΘ'ήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Οί πρωτες υλες. Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1. Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Στοιχειοθεσια και εκτύπωση:

Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Οί πρωτες υλες. Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1. Σ. Σ. Χαρκιανάκης. Στοιχειοθεσια και εκτύπωση: οι ΠΡΩΤΕΣ ΥΑΕΣ Σ. Σ. Χαρκιανάκης Οί πρωτες υλες Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2003 ISBN 960-353-111-1 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσια και εκτύπωση: Τυπογραφικο εργαστηρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 1950-1966 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ

Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ Για τ v ;r v ΚΙΚ ΕΡΩΝ 20 -κυκεών- 20 Διεύθυνση σειράς Τάκης Θεοδωρόπουλος ~ Κικέρων Για τον πόνο και τα πάθη ΚΙΚΕΡΩΝ Για τον πόνο και τα πάθη Δεύτερη και Τέταρτη Τουσκουλανή Διατριβή ΜΕΙΆΦΡΑΣΙ-Ι ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Γ ΑΛΑΤΕΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟ Μυθστόρημα ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΕΖΩΝΑΝ ΟΛΟΤΡΟΓΥΡ Α Α ΨΗΛΑ ΚΑΣΤΡΑ με μεγάλες σδεροδεμένες Πόρτες στς τέσσερς μερές της

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-mail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΠΙΚΡΑΜΤΓΔΑΑΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκηι; Πιχ.ραμύΥδαλα Πρώτη εκδοση, Άθήνα 2009 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωση Τυπογραφικό εργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχάλη 16-10680 Άθήνα Τηλ 2103605532,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-353-164-7

ISBN 978-960-353-164-7 ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ Σ. Σ. Χα.ρκιανακης Σπαράγματα Πρώτη εκδοση. 'Αθήνα 2012 ISBN 978-960-353-164-7 Σ. Σ. Χαρχιανακης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστήρι «Δόμ.ος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομ.ιχαλη 16.

Διαβάστε περισσότερα

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκης Θολά ποτάμια Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομιχάλ-η 16, 106 80 'Αθήνα., Τηλ 21.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Το φάρμακο tfis λύπη

ΚΙΚΕΡΩΝ. Το φάρμακο tfis λύπη ΚΙΚΕΡΩΝ Το φάρμακο tfis λύπη Φωιογραφ{α εξωφύλλου: Τατιάγα Kαραπαvαyιώτη / URGH PRODUCTIONS 1 5 - κυκεών - 1 5 Διείιθuνσ1) σειράς Τά.κης Θεοδωρόπουλος ~ Κικέρων Το φάρμακο της λύπης ΚΙΚΕΡΩΝ Το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν 1 0 Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ 1. Ιούλιος Καίσαρ Εκ8όσεις ιιπαρασκηνιο)), Σπύρος Μαρίνη ς Σόλωνο ς 116, τ7)λ. 36.08.348-36.19.724 ΑΘΗΝΑ 106.81, ΝοέμβΡΥΙς 1990 Γάιος Σουητώνιος Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu

L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΛΓΗΔΟΝΕΣ L. L. Χαρκιανάκη Μετρητ1ς ΆλΥηδόνες 'Εκδόσεις Δόμος L. L. Χαρκιανάκης, 21Ι2 UcvcΙlt1d Sl, Rcdfcrrι, 2016 AustrQliu LΤΟΙΖειοΟεσία και zκτιjπωση: Τ'Jπογραφικο Ζργαστήρι «Δόμος» ΕΚΔΟLΕΙL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

11 χαμένη πανοπλία ISBN 978-960-353-159-3

11 χαμένη πανοπλία ISBN 978-960-353-159-3 Η XAlvIENH ΠΑΝΟΠΔΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανακψ 11 χαμένη πανοπλία Πρώτη εκδοση, Άθ-ήνα 2011 ISBN 978-960-353-159-3 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ-t]: Τυπογραφικο εργαστ-ήρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μcωρομ.ιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ.

... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ... ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΠΕΝθΗΜΑΤΑ [ 1969] ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΣ ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ [1971 ] ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΕΝΑ ΧΑΣΜΑΤΑ [1974 ] ΕΡΑΤΩ Ερατώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα

Ο κόσμος ζεί κι αργοσέρνεται πάνω στα ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ Ο κόσμος ζεί κ αργοσέρνετα πάνω στα θολά νερά της επαρχίας. Κ ο νέος που με κάποα όνερα γα μα μακρνή κ απρόστη Αλίκη ξεπέφτε λούστρος στη Χαλκίδα καταλήγε περοδεύων εραστής

Διαβάστε περισσότερα

Ι6ΤΟ., t%. 'ϊπψο?!1,. Τ πι, "

Ι6ΤΟ., t%. 'ϊπψο?!1,. Τ πι, (, n (, Ι6ΤΟ Ι, t%. TnS 'ϊπψο?!1,. Τ πι, " ΗΕιΕΝ KELLER ΤΗΕ STORY OF ΜΥ LIFE Κοπυράϊτ διά την Έλλάδα και διά την έλληνικην γλώσσαν εις όλο\' τόν κόσμον Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωλέτη 32 - Α Θ Η Ν Α Ι ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ

Διαβάστε περισσότερα