Φροντιςτήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιςτήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΗΜΔΙΑΣ Γ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ 1 Ο Πολλαπλής επιλογής 1. Πνην απφ ηα δ/ηα αλ αξαησζεί ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ην ΡΖ ηνπ κεηψλεηαη? a. HCOOH 0,1 M b. CH 3 NH 2 1 M - CH 3 NH 3 Cl 1 M c. NaClO 0,1 M d. KNO 3 0,1 M 2. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δνκέο παξαβηάδεη ηνλ θαλφλα Hund? a. 1s 2 2s 3 2p 4 3s 1 b. K(2) L(8) M(16) N(2) c. (p 5 ) d.. ( p 3 ) 3. νξηζκέλνο φγθνο δ/ηνο αζζελνχο νμένο ΖΑ ζεξκνθξαζίαο 25 0 С αξαηψλεηαη κε πξνζζήθε ίζνπ φγθνπ δεζηνχ λεξνχ, νπφηε θαη πξνθχπηεη δ/κα ζεξκνθξαζίαο 45 0 С. Πνηα απφ ηηο πξνηάζεηο είλαη ζσζηή?: a. Ο βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ νμένο θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνχ κεηψλνληαη. b. Ο βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ νμένο κεηψλεηαη θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνχ απμάλεηαη. c. Ο βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ νμένο θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνχ απμάλεηαη. d. Ο βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ νμένο απμάλεηαη θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνχ κεηψλεηαη. 4. Πφζα ειεθηξφληα ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ 18 Ar έρνπλ καγλεηηθφ θβαληηθφ αξηζκφ ml = 1 ; a. 6 b. 8 c. 4 d. 2 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 1

2 5. Ζ ρεκηθή εμίζσζε CH 3 CH 2 OH + SOCl 2 CH 3 CH 2 Cl + HCl + SO 2, είλαη αληίδξαζε : a. Πνιπκεξηζκνχ b. Πξνζζήθεο c. Απφζπαζεο d. Τπνθαηάζηαζεο ( 25 μονάδες ) ΘΔΜΑ 2 Ο 1. Γηα ηελ πιήξε νμείδσζε 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελήο αιθνφιεο Α απαηηνχληαη 250ml δ/ηνο KMnO 4 0,16 Μ παξνπζία Ζ 2 SO 4. Να βξεηο ηνλ.σ. ηεο Α. ( 8 μονάδες ) 2. ηνηρείν Α, είλαη ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο 1 εο ζεηξάο ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο. a) Να βξεηο ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ. b) Πφζα ειεθηξφληα κε ml = 0 έρεη ην άηνκν ηνπ ζηνηρείνπ? c) Πνηνο είλαη ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ Β πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ζεηξά κεηάπησζεο κε ην Α θαη ζρεκαηίδεη ηφλ Β +3 πνπ έρεη 3 ειεθηξφληα ζηελ 3d ππνζηηβάδα. d) Πνηνο είλαη ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ Γ πνπ είλαη ην 1 ν ζηνηρείν ηεο ίδηαο ζεηξά κεηάπησζεο ηνπ Α θαη ηνπ Β e) Πνηεο θνηλέο ηδηφηεηεο εκθαλίδνπλ ηα ζηνηρεία κεηάπησζεο? ( 10 μονάδες ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 2

3 3. α) Να δηαηππψζεηε ηελ αξρή απξνζδηνξηζηίαο ηνπ Heisenberg ( 3 μονάδες ) β) Πνηεο δηαθνξέο εκθαλίδεη ε ζεσξία απηή κε ηελ ζεσξία ηνπ Βohr? ( 2 μονάδες ) γ) ε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε κε ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο γηα ην άηνκν θαη ην ειεθηξφλην κέζα ζε απηφ? ( 2 μονάδες ) ΘΔΜΑ 3 Ο Α. Γηα ηα κνλνπξσηηθά νμέα ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ ηζρχνπλ ηα εμήο πεηξακαηηθά δεδνκέλα : πδαηηθφ δ/κα ΖΑ 0,1 Μ έρεη ΡΖ = 3 πδαηηθφ δ/κα ΝαΒ 1 Μ έρεη ΡΖ = 10. Τδαηηθφ δ/κα ΖΓ κε φγθν 50 ml έρεη ΡΖ = 2, φηαλ αξαησζεί πξνο φγθν 500 ml έρεη ΡΖ = Να ζπγθξίλεηο ηελ ηζρχ ησλ νμέσλ ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ 2. Να ππνινγίζεηο ην ΡΖ ζηα επφκελα πδαηηθά δ/ηα Α. δ/κα άιαηνο ΝαΓ 0,1 Μ Β. δ/κα άιαηνο ΝΖ 4 Γ 0,1 Μ Γίλνληαη : Κ b NH 3 = 10-5, K w = 10-14, ηα δ/ηα βξίζθνληαη ζηνπο 25 0 С θαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. ( 10 μονάδες ) Β. Τδαηηθφ δ/κα Γ 1 πεξηέρεη αζζελέο νμχ ΖΑ κε άγλσζηε ζπγθέληξσζε. Αλ νγθνκεηξνχληαη 40ml ηδ/ηνο νμένο κε πξφηππν δ/κα ΝαΟΖ 0,2 Μ, παξνπζία δείθηε ΖΓ, γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ρξεζηκνπνηνχληαη 40 ml δ/ηνο ΝαΟΖ. 1. Να ππνινγίζεηο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ Γ 1 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 3

4 2. Να ππνινγίζεηο ην ΡΖ ηνπ δ/ηνο Γ 2 πνπ πξνθχπηεη κε αλάκεημε ηνπ Γ 1 θαη 20 mlδ/ηνο ΝαΟΖ. 3. ην.η.. ( ηζνδχλακν ζεκείν ) πξνθχπηεη δ/κα Γ Πνην ην ΡΖ ηνπ Γ 3? 5. Πνηνο ν ιφγνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ 2 κνξθψλ ηνπ δείθηε ΖΓ? 6. Πνην ην ρξψκα ηνπ δ/ηνο ζην Η..? Όια ηα δ/ηα είλαη πδαηηθά, ζηνπο 25 0 С, θαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. Κα (ΖΑ ) = 10-5, Κα (ΖΓ) = 10-7, Κw = 10-14, ε φμηλε κνξθή ηνπ δείθηε είλαη θφθθηλε, ελψ ε βαζηθή είλαη θίηξηλε. ( 15 μονάδες ) ΘΔΜΑ 4 Ο Α. θνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνφιε 4,6g αληηδξνχλ πιήξσο κε Η 2 ΝαΟΖ, νπφηε ζρεκαηίδεηαη θίηξηλν ίδεκα. Σν άιαο ηνπ νξγαληθνχ νμένο πνπ παξάγεηαη δηαιχεηαη ζε λεξφ θαη ζρεκαηίδεη δ/κα φγθνπ 500 ml κε ΡΖ = 8,5. 1. λα βξεηο ηνλ ζπληαθηηθφ ηχπν ηεο αιθνφιεο 2. ζην δ/κα ηνπ άιαηνο πξνζηίζεληαη 0,05 mol HCl, ρσξίο κεηαβνιή ζηνλ φγθν ηνπ δ/ηνο. Πνην ην ΡΖ ηνπ ηειηθνχ δ/ηνο? Όια ηα δ/ηα είλαη πδαηηθά, ζηνπο 25 0 С, θαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο. Κα (νξγ. Ομενο ) = , K w = 10-14, log2 = 0.3 ( 12 μονάδες ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 4

5 B. Γίλεηε ην δηάγξακκα ησλ παξαθάησ ρεκηθψλ κεηαηξνπψλ : + ΝΗ3 ( Κ ) ( O ) + ΝαΟΗ, ΥΓΑΤΙΚΟ ( Γ ) ( Γ ) ( E ) Αλκένιο ( Β ) ( Α ) + SOCl2 ( Z ) + ( H ) ( Θ ) ( Ι ) ( N ) ( Λ ). ( M ) 1. Να γξάςεηο ηνπο.σ. ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ απφ Α Μ. 2. Να πξνηείλεηο έλαλ ηξφπν δηάθξηζεο ησλ ελψζεσλ Ν θαη Μ. 3. Να ζπγθξίλεηο σο πξνο ηελ βαζηθφηεηά ηνπο ηα 2 πδαηηθά δ/ηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελψζεηο Δ θαη Η. 4. Τδαηηθφ δ/κα ηεο έλσζεο O έρεη ΡΖ = 11,5 θαη φγθν 1,1 L. Να ππνινγίζεηο ηνλ φγθν ζε STP ζπλζήθεο, ηνπ αεξίνπ HCl πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ψζηε ην ΡΖ ηνπ δ/ηνο λα κεηαβιεζεί θαηά 2,5 κνλάδεο. Γίλνληαη φηη ηα δ/ηα είλαη πδαηηθά, ζηνπο 25 ν C θαη επηηξέπνληαη νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο, Κb = 10-4, Kw = ( 13 μονάδες ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 5

6 Απαντήσεις Θέμα 1 ο Πολλαπλής 1) γ 2) δ 3) γ 4) γ 5) δ Θέμα 2 ο 1. Αξρηθά ππνινγίδσ ηα mol ηνπ KMnO 4 : n = CV = 0,16 0,25 = 0,04 Γελ γλσξίδσ ην είδνο ηεο αιθνφιεο ( 1 ν ηαγήο 2 ν ηαγήο κεζαλφιε ) νπφηε δηαθξίλσ πεξηπηψζεηο 1 η περίπηωζη : μεθανόλη 5 CH 3 OH + 6KMnO 4 + 9H 2 SO 4 5CO 2 + 3K 2 SO 4 + 6MnSO H 2 O Απφ ζηνηρεηνκεηξία αληίδξαζεο 5 mol αιθνφιεο απαηηνχλ 6 mol KMnO 4 Υ? 0,04 Άξα πνζφηεηα αιθνφιεο ρ = 0,033 mol ή 1,056 g, φκσο ε δεδνκέλε πνζφηεηα αιθνφιεο είλαη 3 g, άξα ε πεξίπησζε ηεο κεζαλφιεο απνξξίπηεηαη!!! Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 6

7 2 η περίπηωζη : 1 ο ηαγής αλκοόλη 5 RCH 2 OH + 4KMnO 4 + 6H 2 SO 4 5RCOOH + 2K 2 SO 4 + 4MnSO H 2 O Απφ ζηνηρεηνκεηξία αληίδξαζεο 5 mol αιθνφιεο απαηηνχλ 4 mol KMnO 4 Υ? 0,04 Άξα πνζφηεηα αιθνφιεο ρ = 0,05 mol n = 0.05 = Mr RCH 2 OH = 60, ζπλεπψο ε αιθνφιε είλαη κε 3 άηνκα άλζξαθα θαη 1 ν ηαγήο, πξνπαλφιε 1 СH 3 CH 2 CH 2 OH 2. α) 1 εο ζεηξάο ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο δει. 4 ε πεξίνδν 3d x 4s 2 ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ζεηξάο 12 ε νκάδα ρ+2 = 12 3d 10 4s 2 άξα αηνκηθφο αξηζκφο 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 Ε = 30 β) m l = 0 δει 1 ηξνρηαθφ απφ ηελ θάζε s, p θαη d ππνζηηβάδα άξα 7 ηξνρηαθά * 2 e = 14 ειεθηξφληα γ) 4 ε πεξίνδν 3d x 4s 2 φπνπ ην ηφλ Β +3 πνπ έρεη 3 ειεθηξφληα ζηελ 3d ππνζηηβάδα, Β +3 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 δει ην Β άηνκν έρεη 3 ειεθηξφληα πεξηζζφηεξα ηα νπνία έρνπλ θχγεη 2 απφ ηελ 4s θαη 1 απφ ηελ 3d ζπλεπψο ε δνκή ηνπ είλαη : Β : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 Ε = 24 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 7

8 δ) δει 4 ε πεξίνδν 3d x 4s 2 & 1 ν ζηνηρείν 3 ε νκάδα άξα ρ+2 = 3 3d 1 4s 2 άξα αηνκηθφο αξηζκφο 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2 Ε = 21 ε) νη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο είλαη : Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ πνιινχο αξηζκνχο νμείδσζεο ρεκαηίδνπλ έγρξσκεο ελψζεηο ρεκαηίδνπλ ζχκπινθα ηφληα Σα πεξηζζφηεξα είλαη παξακαγλεηηθά Έρνπλ κεηαιιηθφ ραξαθηήξα Γξνπλ σο θαηαιχηεο 3. α) Αδχλαηνλ λα πξνζδηνξίζσ ηαπηφρξνλα θαη κε αθξίβεηα ηελ ζέζε ρ θαη ηελ νξκή (mπ) ελφο κηθξνχ ζσκαηηδίνπ φπσο ην ειεθηξφλην. Όηαλ έρσ κεγάιε αθξίβεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ρ ηνπ ζσκαηηδηνπ ( Γρ ζθάικα ζέζεο, κηθξφ), ηφηε έρσ κεγάιν ζθάικα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νξκήο ( Γξ) β) Bohr vs Heisenberg Σν e θαζψο θηλείηαη θπθιηθά έρεη θεληξνκφιν δχλακε F θ = mπ 2 /r απφ ηελ νπνία κπνξψ λα ππνινγίζσ ηελ ηαρχηεηα ηνπ, δει ηαπηφρξνλα γλσξίδσ ηελ ζέζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ e. Γελ κπνξψ λα πξνζδηνξίζσ ηαπηφρξνλα ηελ ζέζε x θαη ηελ ηαρχηεηα π ηνπ e. Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 8

9 γ) ζπκπεξάζκαηα απφ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο γηα ην άηνκν θαη ην ειεθηξφλην κέζα ζε απηφ απνξξίπηεηαη ην αηνκηθφ πξφηππν ηνπ Bohr Γελ έρεη λφεκα ( θπζηθή ζεκαζία ) λα κηιάκε γηα ηελ ζέζε ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν αιιά γηα ηελ πηζαλφηεηα ηνπ λα βξίζθεηαη ζε κηα νξηζκέλε ζέζε ζην άηνκν ( ε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο έρεη κεγαιχηεξε θπζηθή ζεκαζία ) Α. 1. [ΖΑ] = 0,1 Μ Θέμα 3 ο [ Ζ 3 Ο + ] = 10-3 Μ ( ΡΖ = 3 ) επεηδή ε [ Ζ 3 Ο + ] < [ΖΑ], ην ΖΑ είλαη αζζελέο νμχ Ostwald : [ Ζ 3 Ο + ] = 10-3 = Ka = 10-5 [ NaB ] = 1 M PH = 10 POH = 4 [ OH - ] = 10-4 M NaB Na + + B - B - + H 2 O HB + OH - ην ΝαΒ βαζηθφ άιαο, αθνχ ην Β - ζπκπεξηθέξεηαη σο αζζελήο βάζε. Ostwald : [ ΟΖ - ] = Kb= 10-8 Ka = Kw / Kb Ka = 10-6 Αξαίσζε δ/ηνο : n1 = n2 C 1 V 1 = C 2 V 2 C 1 = 10C 2 [ H 3 O + ] 1 = 10-2 M ( αθνχ ην ΡΖ = 2 ) [ H 3 O + ] 2 = 10-3 M ( αθνχ ην ΡΖ = 3 ) Ζ ζπγθεληξσζε ηνπ νμένο κεηαβάιιεηαη φπσο θαη ησλ νμσλίσλ, ζπλεπψο ην ΖΓ είλαη ηζρπξφ νμχ. Μεηαμχ ησλ 2 αζζελψλ νμέσλ, ηζρπξφηεξν είλαη απηφ κε ηελ κεγαιχηεξε Κα. πλεπψο ε ηζρχο ησλ νμέσλ είλαη : ΖΓ > ΖΑ > ΖΒ Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 9

10 2. Σν άιαο ΝαΓ είλαη νπδέηεξν άιαο, αθνχ πξνέξρεηαη απφ ηζρπξφ νμχ ΖΓ θαη ηελ ηζρπξή βάζε ΝαΟΖ, άξα ΡΖ = 7. Σν άιαο ΝΖ 4 + Γ έηλαη φμηλν άιαο ΝΖ 4 + Γ ΝΖ Γ - ΝΖ Ζ 2 Ο ΝΖ 3 + Ζ 3 Ο + Ostwald : [ Ζ 3 Ο + ] =, φπνπ Κα = Κw / kb NH3 [ H 3 O + ] = 10-5 M PH = 5 B. 1. απφ ηελ ζηνηρεηνκεηξεία ηεο αληίδξαζεο : ΖΑ + ΝαΟΖ ΝαΑ + Ζ 2 Ο, θαη επεηδή γίλεηαη πιήξεο εμνπδεηέξσζε, ηζρχεη : mol ( HA ) = mol ( NaOH ) C 0,04 = 0,2 0,04 [ HA ] = 0,2 M 2. HA 0,2 M 40 ml NaOH + 0,2 M 20 ml HA - NaOH 60 ml PH =? mol ΖΑ + ΝαΟΖ ΝαΑ + Ζ 2 Ο Αξρ Αλη./παξα Σει Σν δ/κα πνπ πξνθχπηεη είλαη ξπζκηζηηθφ [ ΖΑ ] = 0,004 / 0,06 Μ [ ΝαΑ ] = 0,004 / 0,06 Μ Ζenderson : PH = pka + log [ A - ] \ [HA] PH = 5 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 10

11 4. ζην ηζνδχλακν ζεκείν ζην Γ3 έρεη γίλεη πιήξεο εμνπδεηέξσζε θαη ζην δ/κα ππάξρεη κφλν άιαο ΝαΑ, ( βαζηθφ άιαο ) mol ΖΑ + ΝαΟΖ ΝαΑ + Ζ 2 Ο Αξρ Αλη./παξα Σει [ ΝαΑ ] = 0,008 / 0,08 = 0,1 Μ NaΑ Na + + Α - Α - + H 2 O HΑ + OH - ην ΝαΑ βαζηθφ άιαο, αθνχ ην Α - ζπκπεξηθέξεηαη σο αζζελήο βάζε. Ostwald : [ ΟΖ - ] = = 10-5 Μ, άξα ΡΟΖ = 5 ΡΖ = 9 ΗΓ + Η 2 Ο Γ - + Η 3 Ο + φμηλν βαζηθφ ρξψκα Υξψκα Σν δ/κα ΝαΑ έρεη ΡΖ = 9 Κα ΖΓ = [ Ζ 3 Ο + ] [Γ - ] / [ΖΓ ] 10-7 = 10-9 [Γ - ] / [ΖΓ ] [Γ - ] / [ΖΓ ] = 100, άξα επηθξαηεί ην βαζηθφ ρξψκα, άξα ην δ/κα είλαη θίηξηλν. Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 11

12 Θέμα 4 ο Α. RCH(OH) CH 3 + I 2 + 6NaOH CHI 3 + RCOONa + 5NaI + 5H 2 O 1mol 1 mol 4,6g = mol mol Απφ ζηνηρεηνκεηξία αληίδξαζεο mol RCOONa = (1) θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ C = n /V C = n/ 0,5 ( 2 ) RCOONa RCOO - + Na + RCOO - + H 2 O RCOOH + OH - Σν RCOO - ζπκπεξηθέξεηαη σο αζζελήο βάζε, άξα ΡΖ = 8,5 ΡΟΖ = 5,5 Ostwald : [ ΟΖ - ] = 10-5,5 = C = 0,2 M, άξα απφ (2) n = 0,1 mol θαη απφ (1) λ = 0 Άξα ν.σ. ηεο αιθφιεο είλαη CH 3 CH 2 OH θαη ηνπ νμένο HCOOH 2. HCOONa 0,1 mol 500 ml PH = 8,5 + 0,05 mol HCl HCOONa - HCl 500 ml PH =? mol HCOONa + HCl HCOOH + NaCl Αξρ. 0,1 0,05 - Αλη./παξα. 0,05-0,05 +0,05 Σει. 0,05-0,05 Σν δ/κα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αληίδξαζε είλαη ξπζκηζηηθφ κε [ HCOONa ] = [ HCOOH ] = 0,1 M Ζenderson : PH = pka + log [ HCOO - ] \ [HCCOH] PH = 3,7 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 12

13 B. H (Γ) είλαη πξντφλ νμείδσζεο ηεο ( Γ ), ε νπνία Γ αληηδξά κε FEHLING άξα είλαη αιδευδε! ( Γ ) CH 3 CH=O ( Δ ) CH 3 COONa ( Γ ) CH 3 CH 2 OH ( B ) CH 3 CH 2 Cl ( A ) CH 2 =CH 2 ( K ) CH 3 CH 2 NH 3 Cl ( O ) CH 3 CH 2 NH 2 ( H ) HCOONa ( Z ) CHI 3 ( Θ ) HC C CH 2 CH 3 ( Η ) NaC C CH 2 CH 3 ( Λ ) CH 3 CH 2 MgCl ( N ) CH 3 CH 2 CH 2 OH ( M ) CH 3 CH(OH) CH 2 CH 3 CH 3 Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 13

14 ΓΗΑΚΡΗΖ ( Μ ) (Ν) ελψζεσλ Ζ Μ σο 3 ν ηαγήο αιθνφιε δελ νμεηδψλεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Ν πνπ είλαη 1νηαγήο. Υξεζηκνπνηψληαο ηζρπξφ νμεηδσηηθφ κέζo ΚMnO 4 / H 2 SO 2 ή K 2 Cr 2 O 7, αλ παξαηεξεζσ ρξσκαηηθή αιιαγή ηφηε πξφθεηηαη γηα ηελ 1 ν ηαγή αιθνφιε. ( Δ ) CH 3 COONa ( I ) NaC C CH 2 CH 3 CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH - NaC C CH 2 CH 3 Na + + CH 3 CH 2 -CH 3 To RCOOH είλαη ηζρπξφηεξν νμχ απφ RC CHH, άξα ε βάζε RCOO - είλαη αζζελέζηεξε απφ ηελ βάζε RC С - RNH 2 1,1L PH = 11,5 +? mol HCl RNH 2 HCl 1,1L PH = 9 Γ/κα RΝΖ 2 ΡΟΖ = 2,5, Ostwald : [ OH - ] = C= 0,1 M, n = = 0.11 mol RNH 2 Πξνζζήθε νμένο πξνθαιεί κείσζε ζην ΡΖ, σζηφζν επεηδή ην ΡΖ κεηά ηελ πξνζζήθε νμένο παξακέλεη βαζηθφ, ππάξρεη πεξίζζεηα ακίλεο. mol ΖСl + RNH 2 RNH 3 Cl Αξρ. X Αλη./παξα. - X - X +X Σει X X Μεηά ηελ αληίδξαζε ζην δ/κα πεξηέρνληαη : Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 14

15 [ RΝΖ 2 ] = 0.11 X / 1.1 [ RNH 3 Cl ] = x / 1.1 POH = pkb + log [ RNH 3 + ] \ [ RNH 2 ] 5 = 4 + log X / (0,11 X ) X = 0,1 mol V = 2,24 L ( STP ) Επιμέλεια θεμάτων : Μαρίνα Οικονόμου Σελίδα 15

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Θέματα εξετάσεων στην Ιατρική Υημεία 1 (Ανόργανη Υημεία) 1 ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 1 Καηά πνηα ζεηξά ηα παξαθάησ ηξνρηαθά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ειεθηξφληα ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Γνκήζεσο ; Γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δπίπεδα ηεηξαγσληθά ζύκπινθα ηνπ ραιθνύ (II)

ΘΔΜΑ : Δπίπεδα ηεηξαγσληθά ζύκπινθα ηνπ ραιθνύ (II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΔΗΑ 1 ΑΡΚΟΤΓΖ ΖΛΗΑ Α.Μ. 79 ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΗΟΝΤΖ Α.Μ. 741 Οκάδα : Γ ΣΕΗΡΑΚΖ ΜΑΝΩΛΖ Α.Μ. 753 Θέζε : 16 ΠΔΗΡΑΜΑ 1 0 ΘΔΜΑ : Δπίπεδα ηεηξαγσληθά ζύκπινθα ηνπ ραιθνύ (II) 1 ΘΔΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α. Θ έ μ α τ α σ τ η Α ν ό ρ γ α ν η Χ η μ ε ί α ΙΙΙ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ιι) 1. Τπνινγίζηε ηελ καγλεηηθή ξνπή πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Ce 3+. Δμεγήζηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ. Α.Α Ce 58 2. Δμεγήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Πεπιβαλλονηική και Υγειονομική Μησανική»

«Πεπιβαλλονηική και Υγειονομική Μησανική» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Eξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Σνμηθψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «Πεπιβαλλονηική και Υγειονομική Μησανική» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΤ ΗΣΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΏΝ ΗΓΗΟΣΉΣΧΝ ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 009 ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΚΟΡΒΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ Δ ΑΛΔΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

12 ε Απξηιίνπ 2011. Γξαζηεξηφηεηα 1. «Σα πάληα πεξί κπχξαο»

12 ε Απξηιίνπ 2011. Γξαζηεξηφηεηα 1. «Σα πάληα πεξί κπχξαο» 12 ε Απξηιίνπ 2011 Γξαζηεξηφηεηα 1 «Σα πάληα πεξί κπχξαο» 1 Γεληθέο Οδεγίεο Να θνξάηε εξγαζηεξηαθή κπινχδα θαη γπαιηά αζθαιείαο γηα φζε ψξα βξίζθεζηε ζην εξγαζηήξην Απαγνξεχεηαη λα κεηαθέξεηε ηξφθηκα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ. C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ C60 και ΝΑΝΟΩΛΖΝΔ ΑΛΔΞΑΚΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ σολή Θεηικών Δπιζηημών και

Διαβάστε περισσότερα

Στη μητέρα μου και ςτη γιαγιά μου. Στην αγαπημένη μου φίλη Νίνα

Στη μητέρα μου και ςτη γιαγιά μου. Στην αγαπημένη μου φίλη Νίνα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βασιλική Ι. Σιαστάθη Χημικός Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΠΑΤΡΑ 2012 Στη μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΙΥΘΤΟΛΟΓΙΑ & ΤΓΑΣΙΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΧΝ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΙΧΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΒΟΛΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία)

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο Ησλίαο 34, 50100, Κνδάλε Σειέθσλν: 6978093017 Email: koutsianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ «Μικροεκτύλιζη Με Χρήζη Ηλεκηρομεμβράνης για ηην Ανάλσζη Παραβενίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΤΛΗΧΣΖ ΒΑΗΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΖ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4-1.2. ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 6-1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα