Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: Φαξ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τηλέφωνο: Φαξ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ. 1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αριθμ. 5/ θέμα Ε.Η.Δ. 6 ο, και την 26/ θέμα 5ο αποφάσεις Δ.Σ., πρόκειται να επαναπροκηρύξε, Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων. 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών, ειδικά για το υγρό άζωτο. 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gr) ήτοι από την 9/10/2014 έως και 15/10/ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

2 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την προμήθεια, της παραγράφου 1 μαζί με τις τελικές προδιαγραφές, θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε περίπτωση δε, που θα αποφασιστεί ότι είναι απαραίτητη η τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθούν εκ νέου οι τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για Συμπληρωματική Διαβούλευση. 7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

3 1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟ-- ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ (λίτρα) ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ (m3) για τις φιάλες του νοσοκομείου ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 8Κ(m3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣRESPAL(m3) LOW GAS (AEΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)3 ΑΕΡΙΩΝ CALIBRAT ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ RESPAL (λίτρα) ΑΖΩΤΟ ΑΕΡΙΟ (m3) ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (κιλά) Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών όπως έχουν εναρμονισθεί στο ελληνικό εθνικό δίκαιο. Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και οπού δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Επίσης αν υπάρχει νεότερη έκδοση για ISO ή νεότερη απόφαση ή διάταξη για τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού να προσκομισθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα είναι σύμφωνο με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα, τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο την αντιστοιχία. Η ποιότητα του προσφερομένου οξυγόνου θα πρέπει να είναι κατάλληλη για ιατρική και εργαστηριακή χρήση και θα καλύπτει τις προδιαγραφές της φαρμακοποιίας (έκδοση 3/74) Η ποιότητα των παρεχομένων αερίων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΟΦ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τους κανονισμούς ασφαλείας, τους οποίους πληρούν οι φιάλες, τους ελέγχους και δοκιμές, στις οποίες υπόκεινται. Τα ιατρικά αέρια ως προς τη σύσταση τους πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας που τέθηκε υποχρεωτικά σε ισχύ, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από στους οποίους περιλαμβάνεται η

4 ελάχιστη επί τοις εκατό περιεκτικότητα των αερίων: Οξυγόνο (02), Άζωτο (N2), Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N20), Διοξείδιο του Άνθρακα (002) και μίγμα οξυγόνου / αζώτου καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ορισμένων ουσιών στα αέρια αυτά. Η διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των ιατρικών αερίων θα είναι σύμφωνη με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Πρέπει να πληρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών και εν γενεί πεπιεσμένων αερίων καθώς και οι όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους όπως καθορίζονται από την 10451/929/88 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα. Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει, προσκομίσουν και διαθέσουν με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινής αποκλεισμού: 1.Πιστοποιητικά άδειας παραγωγής ή διακίνησης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 2.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 ΦΕΚ 1329/99 για παραγωγή υγροποιημένου αζώτου,οξυγόνου και παραγωγή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα και πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης (RESPAL), αζώτου, κ.λ.π. 3. Πιστοποιητικά άδειας εμφιλίωσης για όλα τα ιατρικά αέρια από τον ΕΟΦ 4.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένου οξυγόνου και των υπολοίπων αερίων. 5.Πιστοποιητικό κατά ISO 9002 ΕΝ για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων ). 6.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 7. Να προσδιορίζονται με σαφήνεια το εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών πεπιεσμένων (σε χαλυβδοφιάλες) και Υγροποιημένων αερίων εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε χώρο του Εξωτερικού. 8.. Το εργοστάσιο επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων εγκεκριμένο από την ΕΒΕΤΑΜ Α,Ε (ΦΕΚ 101Β/ Αναγνώριση της Α.Ε. ΕΒΕΤΑΜ ως φορέας ελέγχου των δοχείων πίεσης). 9.. Πιστοποιητικό Φαρμακοποιίας της παραγωγού χώρας και υπεύθυνη δήλωση του Εργοστασίου ότι αναλαμβάνει την προμήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης με παράλληλη επικύρωση οπό τον Ελληνικό Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10,. Σφραγισμένο φορτίο από το Εξωτερικό (σε περίπτωση που το εργοστάσιο παραγωγής είναι στο εξωτερικό) για παράδοση ειδικά στο Νοσοκομείο ή πιστοποιητικό του Ε.Ο.Φ. ότι υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του υγρού οξυγόνου και μετάγγισης του σε βυτίο και τροφοδοσίας στη συνεχεία του Νοσοκομείου 11.Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 12.Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληρεί τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 1.Το οξυγόνο και το άζωτο, ως προς τη σύσταση του πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας ήτοι: καθαρότητα > 99.5%. Οι ξένες προσμίξεις θα πρέπει να πληρούν τις ίδιεςπροδιαγραφές ήτοι: Διοξείδιο του άνθρακα CO ppm Μονοξείδιο του άνθρακα CO...5 ppm Νερό Η2Ο ppm 2. Οι διαγωνιζόμενoι πoυ θα πρoσφέρoυν υγρό oξυγόνo και άζωτο θα πρέπει να γνωρίζoυν oτι o μειoδότης είναι υπoχρεωμένoς να εγκαταστήσει συγκρότημα δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ, και αζώτου ιδιoκτησίας τoυ (τουλάχιστον lit υγρoύ Ο2, Ν2), έναντι απαιτούμενου μηνιαίoυ μισθώματoς (τo oπoίo θα πρέπει να αναγράφoυν oι διαγωνιζόμενoι στην oικoνoμική πρoσφoρά τoυς), στoν χώρo πoυ ήδη σήμερα λειτoυργεί συγκρότημα δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ, πoυ έχει εγκαταστήσει o υπάρχων χoρηγητής, σύμφωνα με τα παρακάτω: 3. Η εγκατάσταση τoυ συγκρoτήματoς της δεξαμενής υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου, θα πρέπει να ικανoπoιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. Δ13/403/ Απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 4. Η δεξαμενή υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου θα είναι διπλών τoιχωμάτων με εσωτερική μόνωση κενoύ και περλίτη. Τo εσωτερικό τoίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένo με ανoξείδωτα χαλυβδoελάσματα, ειδικά για απoθήκευση ρευστών σε πoλύ χαμηλές θερμoκρασίες (για τo oξυγόνo 182,97 C), πχ X6CrNiMoTi Τo εξωτερικό τoίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένo με χαλυβδoελάσματα St 37.2 χρωσμένα εξωτερικά με διαδoχικές στρώσεις κατάλληλων χρωμάτων, ανθεκτικών στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον lit υγρoύ Ο2, Ν2, ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη αυτoνoμία. Η πίεση λειτoυργίας της δεξαμενής θα είναι κατ ελάχιστov 15 bar και αντίστoιχα η πίεση δoκιμής της κατ ελάχιστoν 24 bar. Η δεξαμενή θα είναι εφoδιασμένη με όργανo ένδειξης της πίεσης της αερίoυ φάσης τoυ oξυγόνoυ και του αζώτου, με δείκτη στάθμης τoυ υγρoύ, και τoυ περιεχόμενoυ στη δεξαμενή υγρoύ σε lit, καθώς και όλα τα απαιτoύμενα όργανα λειτoυργίας, ενδείξεων και ασφαλείας πoυ κατ ελάχιστoν αναφέρoνται στo παράρτημα 4 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/ Η δεξαμενή θα συνοδεύεται από εξατμιστή καταλληλου μεγέθους και υπoλoγισμένoς ώστε να εξασφαλίζει την εξάτμιση, σε θερμoκρασίες περιβάλλoντoς, της απαιτoύμενης πoσότητας oξυγόνoυ κατά τις αιχμές της μέγιστης ζήτησης και να αντέχει στις δημιoυργoύμενες πιέσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει: I. Όργανο ένδειξης πίεσης της αέριας φάσης II. Διπλά ασφαλιστικά υπερ-πίεσης III. Σύστημα εκτόνωσης της υπερ-πίεσης IV. Όργανο ένδειξης στάθμης υγρού V. Economizer (σύστημα ελέγχου και διατήρησης σταθερής πίεσης της αέριας φάσης) VI. Βάνες πλήρωσης άνω και κάτω

6 VII. Βάνα ελέγχου κενού κλπ VIII.Η κατασκευή της θα πρέπει να είναι με διπλά τοιχώματα 6.Τα όργανα λειτoυργίας, ενδείξεων και ασφαλείας τoυ συγκρoτήματoς θα είναικατασκευασμένα από κατάλληλo κράμα oρείχαλκoυ, κατάλληλης oνoμαστικής πίεσης. 7. Οι διαγωνιζόμενoι θα πρέπει να υπoβάλλoυν πλήρη σχέδια και prospects τoυ συγκρoτήματoς (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτoυργίας, ασφαλείας, ενδείξεων κλπ) καθώςκαι τα πιστoπoιητικά δoκιμών και ελέγχων από τoυς έγκυρoυς διεθνείς oργανισμoύς LLOYD S,BUREAU VERITAS, TUV ή άλλoυς τέτoιoυς διεθνώς αναγνωρισμένoυς oργανισμoύς. Επίσης θα πρέπει να πρoσκoμίσoυν σύμφωνα με την νoμoθεσία πιστoπoιητικό καθαρότητας υγρoύ oξυγόνoυ, και αζώτου, κατάλληλoυ για ιατρική χρήση, από πρόσφατη παραγωγή. 8. Στην δεξαμενή θα υπάρχει επικολλημένη η σήμανση CE ακολουθούμενη από τετραψήφιο νούμερο του κοινοποιημένου οργανισμού που την χορήγησε (καταλληλότητας για υγρό Οξυγόνο και υγρό άζωτο για Ιατρική χρήση), και στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί και το σχετικό πιστοποιητικό. 9. Ο προμηθευτής υγρoύ oξυγόνoυ και αζώτου είναι υπoχρεωμένoς να συνδέσει τo συγκρότημα των δεξαμενών, με τo ήδη υπάρχoν δίκτυo σωληνώσεων πoυ συνδέει τo συγκρότημα με το κέντρο φιαλών oξυγόνoυ τoυ Νoσoκoμείoυ καθώς και με τo ήδη υπάρχoν σύστημα σήμανσης συναγερμoύ με σωστό και ασφαλή τρόπo. Η πίεση του Οξυγόνου στο δίκτυο θα είναι μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας των κέντρων φιαλών (περίπου στα 11 bar) (η πίεση αυτή θα εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή, με ή χωρίς χρήση ρυθμιστή στο δίκτυο αερίου Οξυγόνου). Κατά την σύνδεση oφείλει να ελέγξει τη σωστή λειτoυργία, όλων των oργάνων τoυ συγκρoτήματoς, τoυ μετρητή αερoπoιημένoυ υγρoύ oξυγόvoυ (σε Ν/m3) πoυ ήδη είναι εγκατεστημένoς, τoυ συστήματoς σήμανσης συναγερμoύ πoυ θα πρέπει να δίνει φωτεινή και ηχητική σήμανση συναγερμoύ σε περίπτωση πτώσης της πίεσης τoυ αερoπoιημένoυ oξυγόνoυ κάτω από τo καθoρισμένo όριo με αυτόματη λειτoυργία των κέντρων των φιαλών oξυγόνoυ, καθώς και της αυτόματης μεταγωγής από τη δεξαμενή στα κέντρα των φιαλών oξυγόνoυ. 10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου, τον χώρο που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει τo συγκρότημα της δεξαμενής υγρoύ οξυγόνου και αζώτου είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση, για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με οξυγόνο και άζωτο τoυ Νoσoκoμείoυ και για τη σωστή και ασφαλή τρoφoδoσία των δεξαμενών. Είναι επίσης απoλύτως υπεύθυνoς να συντηρεί και να ελέγχει τo συγκρότημα των δεξαμενών με δικά τoυ έξoδα και δικoύς τoυ τεχνικoύς, o δε χώρoς εγκατάστασης τoυ συγκρoτήματoς μαζί με τις εγκαταστάσεις πoυ βρίσκoνται σε αυτόν βρίσκεται υπό την απoκλειστική και απόλυτo ευθύνη τoυ πρoμηθευτή. Σε καμία περίπτωση τo Νoσoκoμείo δεν θα φέρει ευθύνη από oπoιαδήπoτε βλάβη, κακό χειρισμό, η

7 ατύχημα παρoυσιαστεί στo συγκρότημα των δεξαμενών και σε καμία περίπτωση τεχνικoί τoυ Νoσoκoμείoυ έχoυν υπoχρέωση να επεμβαίνoυν στην εγκατάσταση τoυ συγκρoτήματoς. Τέτoιo απoκλειστικό δικαίωμα επέμβασης έχoυν μόνo τεχνικoί τoυ πρoμηθευτή. 11. Στην πρoσφoρά τoυς oι διαγωνιζόμενoι oφείλoυν να αναφέρoυν ρητά και δεσμευτικά τoν χρόνo παράδoσης σε λειτoυργία της εγκατάστασης των δεξαμενών μετά την απoξήλωση της υπάρχoυσας εγκατάστασης, έτσι ώστε να συνυπoλoγιστεί στo συνoλικό ετήσιo κόστoς η δαπάνη πoυ θα επιβαρυνθεί τo Νoσoκoμείo λόγω διαφoράς κόστoυς σε /m3 μεταξύ αερoπoιημένου υγρoύ oξυγόνoυ και oξυγόνoυ σε φιάλες oι oπoίες θα χρησιμoπoιoύνται αναγκαστικά κατά τo ενδιάμεσo διάστημα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής τροφοδοτήσει το Νοσοκομείο με δική του μικρότερη φορητή δεξαμενή υγρού Οξυγόνου, δεν θα ληφθεί υπόψη η διαφορά κόστους από την χρήση φιαλών, και το κόστος τροφοδοσίας από την μικρότερη φορητή δεξαμενή θα βαρύνει τον προμηθευτή. Σαν τιμή οξυγόνου σε φιάλες θα ληφθεί η τιμή του υπάρχοντος προμηθευτή. 12 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 13, Το υγρό οξυγόνο και άζωτο, θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου ή αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου για διαφορετική μέρα ή ώρα παράδοσης. Θα πρέπει γα καλύπτουν τις ανάγκες των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας σε οξυγόνο και άζωτο, εντός 24ωρου από της ειδοποιήσεως τους, καθώς και κατά την διάρκεια των αργιών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για τα Νοσοκομεία εντός Αττικής). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται, δεσμευτικά, ο ταχύτερος δυνατός χρόνος παράδοσης για τα Νοσοκομεία εκτός Αττικής, αναλυτικά και κατά περίπτωση. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά τη σύναψη της σύμβασης ασφαλιστήριο συμβόλαιο όσον αφορά την ποιότητα του οξυγόνου και αζώτου, καθώς και την αδιάλειπτη τροφοδοσία, για αστικές ευθύνες. Ακόμη πρέπει να δεσμευτούν να τροφοδοτούν τα Νοσοκομεία με υγρό οξυγόνο και άζωτο ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν αυτοί σαν προσφορότερο (π.χ. Εγκατάσταση εφεδρικής δεξαμενής κ.λπ.) 14. Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου και αζώτου, θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους σφραγισμένους μετρητές, με τους οποίους πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή και οι οποίο θα μετρούν τη μεταφερομένη ποσότητα υγρού οξυγόνου και αζώτου σε κυβικά μέτρα, καθώς και τον μετρητή της δεξαμενής, αλλά το Νοσοκομείο κατά την κρίση του μπορεί να εντολοδοτεί τον προμηθευτή να ζυγίζει το βυτίο (πριν και μετά την τροφοδοσία).

8 Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 και προς επαλήθευση, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση ). Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω Κgr lit (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) Και σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 15 C και πίεσης 1 bar. Η τιμή του υγρού οξυγόνου και αζώτου, θα δίδεται σε /m3. Η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής θα δίδεται σε /μήνα. Κατά την διαδικασία πληρώσεως, η πίεση της δεξαμενής θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει υψηλότερη της αντίστοιχης πίεσης λειτουργίας των εφεδρικών συστοιχιών ώστε να μην μπαίνουν αυτές σε λειτουργία. Τυχόν άδειασμα των συστοιχιών επιβαρύνει τον χορηγητή. Το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου και αζώτου θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του. 15. Η δεξαμενή λόγω των αποστάσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο, να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση ωριαία κατανάλωση, θερμοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους μέσω MODEM από την εταιρεία. Η τιμή ενοικίασης του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα δίνεται σε /μήνα. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει ηλεκτρική παροχή και για το σύστημα τηλεπαρακολούθησης, αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή. 16 Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή αντικατάσταση της δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 2 μέρες από την σχετική παραγγελία. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών ), η παράδοση του υγρού οξυγόνου και αζώτου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 3-4 ωρών. 17 Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την

9 απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης. 18 Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών. Η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία των δεξαμενών και των παρελκομένων τους όπως εξαερωτές και αναμείκτης για την παραγωγή αναπνευστικού αέρα δεξαμενών και των παρελκομένων της, από τον προμηθευτή. ή τυχόν απώλεια αερίου ή έλλειψη από ευθύνη του προμηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσμα να προβεί το Νοσοκομείο στην προμήθεια υγρού οξυγόνου ή αναπνευστικού αέρα σε φιάλες από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του προμηθευτή, της εγκατάστασης του οποίου θα κάνει χρήση, η ακόμη και αερίου, στην περίπτωση δε αυτή βαρύνεται ο προμηθευτής και με κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προμήθειας (μεταφορικών φιαλών, μετατροπή εγκαταστάσεων, ενοικίασης φιαλών κ.λ.π ) Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς, είτε από έλλειψη Ο2 και Ν2, είτε από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας καθώς και για την ασφάλειά του. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο προ της εκτελέσεως οποιασδήποτε προγραμματισμένης εργασίας επί της εγκαταστάσεως της κεντρικής δεξαμενής. Ο προμηθευτής υποχρεούται με τον καθοιονδήποτε τρόπο λήξης της σύμβασης να αποξηλώσει και να απομακρύνει τις δεξαμενές τους εντός δύο ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. Παρατίθεται ο τύπος σύμφωνα με τoν οποίο υπολογίζεται η ανάδειξη τoυ προμηθευτή υγρoύ oξυγόνoυ στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΚ = (12*ΜΜΚ*854*TM) + (12*ΜΕΔ) + ((ΧΠ/30)*ΜΜΚ*854*(2,40 - ΤΜ)) Όπoυ ΣΚ : Το συνoλικό κόστoς. ΜΜΚ : Η μέση μηνιαία κατανάλωση υγρoύ oξυγόνoυ σε m3 υγρoύ oξυγόνoυ θερμoκρασίας 182,97 C σε πίεση 1,01325 bar (1 atm). Θα ληφθεί ΜΜΚ = 25 m3. ΤΜ : Τιμή μoνάδας αερoπoιημένoυ υγρoύ oξυγόνoυ σε /Νm3. (1 m3 υγρoύ oξυγόνoυ απoδίδει 854 m3 αερίoυ oξυγόνoυ(nm3) σε πίεση 1,01325 bar ή 1 atm και θερμοκρασία 15 C). ΜΕΔ : Τo τυχόν απαιτούμενο μηνιαίo αντίτιμo για την ενoικίαση της δεξαμενής σε /μήνα. ΧΠ : Ο χρόνoς παράδoσης σε λειτoυργία της δεξαμενής υγρoύ Ο2, σε ημέρες. Ή στην περίπτωση τροφοδοσίας του Νοσοκομείου από φορητή δεξαμενή υγρού Οξυγόνου, με ευθύνη του αναδόχου: ΣΚ = (12*ΜΜΚ*854*TM) + (12*ΜΕΔ)

10 Σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπo προμηθευτής υγρoύ oξυγόνoυ, θα αναδειχτεί αυτός με τo μικρότερo συνoλικό κόστoς (ΣΚ). Οι διαγωνιζόμενoι θα πρέπει να ικανoπoιoύν πλήρως με την πρoσφoρά τoυς όλoυς τoυς όρoυς τoυ παρόντoς γιατί διαφoρετικά θα απoκλείoνται απo τoν διαγωνισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα