ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE ), που εδρεφει ςτο Χαλάνδρι Αττικισ (οδόσ Τηαβζλλα, αρικμόσ 1-3), ςε ςυνεργαςία με τθν ομόρρυκμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Μάντηιαρθσ Κ. - Βαρζλογλου Γ. & ΙΑ Ο.Ε» (εφεξισ θ MINDWORKS ), που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ (οδόσ Ελζνθσ Σβορϊνου, αρικμόσ 3), διοργανϊνουν από κοινοφ τον παρόντα διαγωνιςμό/προωκθτικι ενζργεια με τίτλο Fighters (εφεξισ «ο Διαγωνιςμόσ»), ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ ςυμμετοχισ (εφεξισ οι «Όροι»), οι οποίοι ζχουν κατατεκεί ςτθ Συμβολαιογράφο Ακθνϊν, κα Λίδα Λάβδα, οδόσ Ηωοδόχου Πθγισ αρ , Ακινα, τθλ , φαξ: και κα είναι αναρτθμζνοι και διαρκϊσ ενθμερωμζνοι κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ ςτο δικτυακό τόπο facebook.com/vodafonecu (εφεξισ ο «Δικτυακόσ Σόποσ»). Θ οργάνωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ATCOM Ανϊνυμθ Εταιρεία Εμπορίασ και Υπθρεςιϊν Διαδικτφου και Πολυμζςων», που εδρεφει ςτισ Αχαρνζσ Αττικισ, ςτθν οδό Αριςτοτζλουσ, αρ Διευκρινίηεται ότι το Facebook δεν ςχετίηεται, διαχειρίηεται, προωκεί ι ενιςχφει το ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό με κανζναν τρόπο. 3. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει (εφόςον το επικυμεί) με δικά του ζξοδα ακριβζσ αντίγραφο των όρων του Διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτοί είναι κατατεκειμζνοι ςτθν παραπάνω Συμβολαιογράφο. 4. Σκοπόσ των παρόντων όρων είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό για κάκε ενδιαφερόμενο/-θ, κακϊσ και τθσ ςχετικισ ανάδειξθσ των νικθτϊν ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ αυτοφ. 5. Οι διοργανϊτριεσ εταιρείεσ διατθροφν το δικαίωμα να τροποποιοφν μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τουσ, να παρατείνουν, να μειϊνουν τθ διάρκεια ι και να ματαιϊνουν το Διαγωνιςμό, κακϊσ και να ανακαλοφν ι αλλάηουν τα δϊρα/ζπακλα, για οποιοδιποτε λόγο και οποτεδιποτε, χωρίσ τθν κατάκεςθ νεότερου εγγράφου ςτθν ανωτζρω Συμβολαιογράφο, αλλά με ςχετικι δθμοςίευςθ-ανάρτθςθ ςτον παραπάνω δικτυακό τόπο facebook.com/vodafonecu. Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι για κάκε ςυμμετζχοντα. Οι διοργανϊτριεσ εταιρείεσ δεν αναλαμβάνουν οποιαδιποτε ευκφνθ λόγω των ανωτζρω τροποποιιςεων. Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1

2 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ Νικθτζσ - Δώρα 1.1. Θ VODAFONE κα προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ Facebook application όπου κα καλεί τουσ χριςτεσ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook να ςυμμετάςχουν ςε διαγωνιςμό ζχοντασ προθγουμζνωσ κάνει like («μου αρζςει») ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα facebook.com/vodafonecu και αποδεχτεί τουσ όρουσ ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ του Facebook κα κακοδθγεί τουσ χριςτεσ για τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςε δφο φάςεισ, τθν Α και τθ Β φάςθ Ειδικότερα ςτθν πρϊτθ χρονικι φάςθ (Α) όποιοσ χριςτθσ τελικϊσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και κάνει χριςθ τθσ εφαρμογισ κα βλζπει μια αντίςτροφθ χρονικι μζτρθςθ μζχρι τισ 18:00 μμ. Κακθμερινά ςτισ 18:00 μμ από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι ξεκινοφν οι αγϊνεσ μεταξφ των παικτϊν που κα είναι ιδθ μζςα ςτθν εφαρμογι. Για κάκε αγϊνα, θ εφαρμογι κα προβαίνει ςε τυχαία κλιρωςθ δφο παικτϊν. Κάκε μζρα κα πραγματοποιοφνται ςυνολικά 20 αγϊνεσ (μεταξφ 40 ςυμμετεχόντων/ διαγωνιηομζνων που κα είναι μζςα ςτθν εφαρμογι) και ο νικθτισ του κάκε αγϊνα (20 νικθτζσ ςτο ςφνολο) κα κερδίηει (απευκείασ) ζνα keyboard. Ο κάκε επόμενοσ αγϊνασ κα ξεκινάει εφόςον ζχει τελειϊςει ο προθγοφμενοσ. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ςυμμετοχισ. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτο application ζχοντασ προθγουμζνωσ αποδεχτεί τουσ όρουσ χριςθσ. Στθ ςυνζχεια ο κάκε χριςτθσ που είναι εντόσ τθσ εφαρμογισ αναμζνει να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ μζτρθςθ, όπωσ ανωτζρω υπό 1.2 αναφζρεται (ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν ξεκινιςει οι αγϊνεσ). Ακολοφκωσ, για τθν ζναρξθ των αγϊνων, γίνεται κλιρωςθ 2 παικτϊν τυχαία από τθν εφαρμογι, μεταξφ όλων των χρθςτϊν που είναι εκείνθ τθ ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι και βρίςκονται εντόσ τθσ εφαρμογισ. Οι παίκτεσ που κα κλθρωκοφν, αγωνίηονται ο ζνασ ενάντια ςτον άλλο («παίηουν μεταξφ τουσ αγϊνα»). o Στο τζλοσ του αγϊνα εμφανίηεται ςτο νικθτι μια φόρμα ςυμμετοχισ για να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του, ϊςτε να παραλάβει το δϊρο του. 2

3 Οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ που δεν κλθρϊνονται ςτον αγϊνα, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να παρακολουκιςουν τον αγϊνα των 2 παικτϊν. o Αφοφ τελειϊςει ο αγϊνασ, γίνεται κλιρωςθ και αναδεικνφονται 2 νζοι παίκτεσ μεταξφ όλων των χρθςτϊν που είναι εκείνθ τθ ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι και βρίςκονται εντόσ τθσ εφαρμογισ κ.ο.κ. (ςυνολικά διεξάγονται θμερθςίωσ 20 κλθρϊςεισ για 20 αγϊνεσ). Επιςθμαίνεται ότι οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ που βρίςκονται ςτθν εφαρμογι κατά τθ διάρκεια τζλεςθσ των αγϊνων και δεν κλθρωκοφν για να παίξουν ςε αυτοφσ, ςυμμετζχουν θμερθςίωσ ςε μία κλιρωςθ, με τθν οποία κλθρϊνεται θμερθςίωσ ζνα ποδιλατο. Συγκεκριμζνα, ςε μια τυχαία χρονικι ςτιγμι (ανάμεςα ςτουσ 20 αγϊνεσ) κα κλθρϊνεται ζνασ από τουσ ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ και κα κερδίηει απευκείασ ζνα ποδιλατο. Μόλισ αναδειχκεί ο νικθτισ από τθν τυχαία κλιρωςθ που διεξάγει μόνθ τθσ θ εφαρμογι κα εμφανίηεται ςτον τυχερό νικθτι φόρμα ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων για να μπορεί θ διοργανϊτρια να αποςτείλει το δϊρο του Συνολικά δθλαδι κα προκφπτουν θμερθςίωσ είκοςι ζνα (21) νικθτζσ. Είκοςι (20) νικθτζσ κα προκφπτουν από τουσ αγϊνεσ (chat Fighters) ςτουσ οποίουσ κα πάρουν μζροσ και κα κερδίςουν το keyboard και ζνασ (1) νικθτισ κα προκφπτει μετά από κλιρωςθ μεταξφ των ςυνδεδεμζνων χρθςτϊν οι οποίοι δεν ζχουν λάβει μζροσ ςτουσ αγϊνεσ (είναι όμωσ ςυνδεδεμζνοι ςτθν εφαρμογι) και κα κερδίηει ζνα ποδιλατο. Τθν τελευταία θμζρα του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθν και ϊρα 19:30 (βλ. κατωτζρω όροσ 5V) κα διεξαχκεί μία κλιρωςθ παρουςία ςυμβολαιογράφου, όπου ζνασ τυχερόσ νικθτισ κα κερδίςει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων ςε αυτι τθν κλιρωςθ είναι να ζχουν δθμιουργιςει φωτογραφία chatfighter από τθν ενότθτα be a chatfighter. Συγκεκριμζνα, ο κάκε χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο menu το tab be a chatfighter. Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι προβάλει ςτο χριςτθ τθ φωτογραφία του, επεξεργαςμζνθ. Θ επεξεργαςία ενδζχεται να ζχει μικρι αλλοίωςθ των χρωμάτων και προςκικθ γραφικϊν πάνω ςτθ φωτογραφία. Ο χριςτθσ αφοφ ελζγξει πωσ κα είναι θ φωτογραφία του, επιλζγει το κουμπί OK και αυτομάτωσ αποκθκεφεται θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία του ςε ζνα facebook album του. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο χριςτθσ ολοκλθρϊνει τθ ςυμμετοχι του για να λάβει μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ τθν τελευταία θμζρα του διαγωνιςμοφ για τθ διεκδίκθςθ προςφορϊν Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. 3

4 1.3.1 Θ φάςθ B κα ξεκινιςει κάποια χρονικι ςτιγμι μετά τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ και κα είναι ακριβϊσ ίδια με τθν πρϊτθ, με τθ διαφορά ότι πολλοί χριςτεσ κα μποροφν να παίξουν ωσ Chat Fighters οποιαδιποτε ϊρα (εκτόσ τθσ ϊρασ που κα διεξάγονται οι 20 επίςθμοι αγϊνεσ, οι νικθτζσ των οποίων κερδίηουν keyboards) Ζνασ παίκτθσ κερδίηει ζνα παιχνίδι με ζναν από τουσ ακόλουκοσ τρόπουσ: Κερδίηει ςε τρεισ γφρουσ (όχι απαραίτθτα ςυνεχόμενουσ). Στο τζλοσ των πζντε γφρων ζχει μεγαλφτερο αρικμό από νικθτιριουσ γφρουσ από τον αντίπαλο του. Ο αντίπαλοσ του αποςυνδζεται-φεφγει από το παιχνίδι 1.4. Tα δϊρα για όλουσ τουσ νικθτζσ διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: Οι νικθτζσ χωρίηονται ςε τρείσ κατθγορίεσ, τουσ θμεριςιουσ νικθτζσ αγϊνων, τον θμεριςιο νικθτι του ποδθλάτου και τον μοναδικό νικθτι των προςφορϊν 1+1. Ημεριςιοι νικθτζσ (πλθκτρολόγιο [keyboard]): Είναι οι νικθτζσ των αγϊνων κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ των 20 επίςθμων αγϊνων, οι οποίοι κα κερδίηουν κατευκείαν ζνα keyboard. Κάκε μζρα κα αναδεικνφονται 20 τζτοιοι νικθτζσ. Ημεριςιοι νικθτζσ (bike): Ο κακθμερινόσ νικθτισ του ποδιλατου κα αναδεικνφεται ςτο τζλοσ ενόσ αγϊνα (ενόσ αγϊνα από τουσ 20) μετά από κλιρωςθ. Στθν κλιρωςθ λαμβάνουν μζροσ όλοι οι παίχτεσ οι οποίοι βρίςκονται εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι ςτθν εφαρμογι και δεν ζχουν κλθρωκεί για να παίξουν. Σελικόσ μεγάλοσ νικθτισ: Ο τελικόσ μεγάλοσ νικθτισ των προςφορϊν 1+1 κα αναδεικνφεται μετά από κλιρωςθ ςτο τζλοσ του διαγωνιςμοφ παρουςία ςυμβολαιογράφου. Όλοι οι παίκτεσ που ζχουν δθμιουργιςει φωτογραφία chatfighter από τθν ενότθτα be a chatfighter λαμβάνουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ και ζνασ τυχερόσ νικθτισ κερδίηει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. Θα προκφπτουν και 2 επιλαχόντεσ. 2. Παράδοςθ δώρων i. Για τουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν το πλθκτρολόγιο, θ παραλαβι του δϊρου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 6 εργάςιμων θμερϊν μετά από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ (ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ςτθν φόρμα νικθτι ςτο Facebook Application). Θ παράδοςθ κα είναι δωρεάν για το νικθτι, ενϊ κα υπάρχει 4

5 δυνατότθτα παραλαβισ του δϊρου από κάποιο άλλο άτομο εκτόσ του νικθτι υπό τθν προχπόκεςθ ενθμζρωςθσ του ςυνεργάτθ και επίδειξθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ και υπογραφισ από μεριά του παραλιπτθ. ii. Για τουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν το ποδιλατο, θ παραλαβι του δϊρου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν για τθν αποςτολι ςτθν Ακινα και ςε 5 θμζρεσ για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, μετά από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ (ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων ςτθν φόρμα νικθτι ςτο Facebook Application). Θ παράδοςθ κα είναι δωρεάν για το νικθτι, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα παραλαβισ του δϊρου από κάποιο άλλο άτομο εκτόσ του νικθτι υπό τθν προχπόκεςθ ενθμζρωςθσ του ςυνεργάτθ και επίδειξθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ και υπογραφισ από μεριά του παραλιπτθ. iii. Τζλοσ για το μεγάλο νικθτι που κα κερδίηει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ κα υπάρξει τθλεφωνικι επικοινωνία από ζναν εκπρόςωπο τθσ Vodafone εντόσ 3 θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ του διαγωνιςμοφ (2/5/2012) προκειμζνου να οριςτικοποιθκεί θ τοποκεςία και ϊρα παράδοςθσ του δϊρου. Αν δεν βρεκεί μζχρι τότε ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε θ VODAFONE απαλλάςςεται από κάκε υποχρζωςθ απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο νικθτι και το δϊρο του κα κερδίςει ο πρϊτοσ επιλαχϊν. Ο πρϊτοσ επιλαχϊν κα ειδοποιθκεί με τον ίδιο τρόπο και τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία και εντόσ 3 θμερϊν. Αν οφτε ο πρϊτοσ επιλαχϊν βρεκεί ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε το δϊρο κα κερδίςει ο δεφτεροσ επιλαχϊν. Ο δεφτεροσ επιλαχϊν κα ειδοποιθκεί με τον ίδιο τρόπο και τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία και εντόσ 3 θμερϊν. Σε περίπτωςθ που και ο δεφτεροσ επιλαχϊν δεν βρεκεί ςτο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε το Δϊρο ακυρϊνεται και θ VODAFONE δεν ζχει υποχρζωςθ πλζον παράδοςθσ του, απαλλάςςεται δε από κάκε υποχρζωςθ απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο νικθτι και ςτουσ επιλαχόντεσ, οι οποίοι δεν κα ζχουν καμία αξίωςθ πάνω ςτο δϊρο. 3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό i) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν αποκλειςτικϊσ φυςικά πρόςωπα, τα οποία ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, διαμζνουν ςτθν Ελλάδα, είναι μζλθ τθσ επίςθμθσ ςελίδασ του Vodafone CU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu) και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Όςοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό μόνο μζςω του αςκοφντοσ τθ γονικι μζριμνα, ο οποίοσ κα παρίςταται υποχρεωτικά κατά τθν παραλαβι του δϊρου. 5

6 ii) Mε τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτουσ όρουσ με αρικμό 3i) και 4, ςτο διαγωνιςμό ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ, αλλά και αποκλειςτικϊσ όςοι προβοφν ςε επιλογι/«τικάριςμα» του πεδίου "Like" ςτθν επίςθμθ ςελίδασ VodafoneCU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu). 4. Αποκλειςμόσ Διαγωνιηομζνων Από το Διαγωνιςμό αποκλείονται όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (α) οι εργαηόμενοι τθσ VODAFONE, (β) οι εργαηόμενοι τθσ MINDWORKS, (γ) οι εργαηόμενοι των ςυνδεδεμζνων με τθ VODAFONE και των ςυνδεδεμζνων με τθ MINDWORKS επιχειριςεων (δ) τα πρόςωπα ςυγγζνειασ α και β βακμοφ με τουσ ανωτζρω υπό (α), (β) και (γ) εργαηόμενουσ και οι ςφηυγοι των εργαηόμενων αυτϊν, (ε) Όςοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και δεν ςυμμετείχαν με τουσ αςκοφντεσ τθ γονικι μζριμνα αυτϊν και όςοι είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία, (ςτ) Όςοι ρθτά δεν ζχουν ςυμφωνιςει με τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ, (η) Όςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ζχουν λιγότερουσ από 15 φίλουσ ςτο facebook, (θ) Όςοι ςυμμετάςχουν και αποδειχκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι ειςιλκαν ςτο διαγωνιςμό με ψεφτικο ι εικονικό fb profile ι χρθςιμοποιϊντασ ακζμιτα τεχνικά ι άλλα μζςα ι χρθςιμοποίθςαν το profil τρίτου προςϊπου χωρίσ τθ ςυναίνενςι του, (κ) Όςοι χρθςιμοποιιςουν κείμενο με υβριςτικό ι ρατςιςτικό ι προςθλυτιςτικό περιεχόμενο ι περιεχόμενο που προςβάλλει τθν φιμθ τθσ διοργανϊτριασ και τθσ εταιρίασ που λειτουργεί κατ εντολιν αυτισ, (ι) ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ςτοιχεία που διλωςε είναι ψευδζσ, (ια) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, θ προςπάκεια επικοινωνίασ με το νικθτι αποβεί άκαρπθ ι ο νικθτισ ι ο κάκε επιλαχϊν δεν απαντιςει γραπτϊσ εντόσ δφο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν, (ιβ) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο νικθτισ ι ο κάκε επιλαχϊν δεν παρουςιαςκεί ωσ ανωτζρω κακορίηεται ι παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα ςτθν αξιοποίθςθ του δϊρου του και (ιγ) όςοι χρθςιμοποιιςουν φωτογραφίεσ με άςεμνο ι προςβλθτικό ι ρατςιςτικό περιεχόμενο ι φωτογραφίεσ τρίτων προςϊπων χωρίσ τθ ςυναίνεςι τουσ. Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει από το Πρόγραμμα, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο διεξαγωγισ του, πρόςωπα που, κατά τθν άποψθ τθσ είναι πικανό να ζχουν χρθςιμοποιιςει (ι να ζχουν αποπειρακεί να χρθςιμοποιιςουν) ακζμιτα μζςα αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ι εμπίπτουν ςε κάποιον από τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου. Ωσ ακζμιτα μζςα νοοφνται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, θ χριςθ ςυςκευϊν, διατάξεων, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι/και λογιςμικοφ προσ διευκόλυνςθ αυτοματοποιθμζνων ι πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, υποκλοπι κ.λ.π. κακϊσ και όςοι με εικονικά ι ψεφτικα Profile επιχειριςουν να εκμεταλλευτοφν προσ όφελόσ τουσ το διαγωνιςμό. 6

7 5. Διάρκεια Διαγωνιςμοφ i) Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθ Δευτζρα 28/05/2012 και ϊρα 12:00 ζωσ και τθν Δευτζρα 25/06/2012 και ϊρα 19:30. ii) Διευκρινίηεται ρθτά ότι, μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, ι μετά από τυχόν μετάκεςθ ι αλλαγι τθσ χρονικισ διάρκειασ του διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετοχζσ δεν είναι πλζον δυνατζσ και οι ιδθ γενόμενεσ κεωροφνται αυτοδικαίωσ ανφπαρκτεσ και ουδζν επάγονται αποτζλεςμα, οφτε δεςμεφουν πλζον τθ VODAFONE ι/και οποιονδιποτε τρίτο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό αποδζχονται ανζκκλθτα ότι δεν αποκτοφν δικαίωμα ι απαίτθςθ κατά τθσ VODAFONE, οφτε νομιμοποιοφνται να ηθτιςουν, είτε τθ ςυνζχιςθ του λιξαντοσ διαγωνιςμοφ, είτε παράδοςθ των μθ παραδοκζντων δϊρων, είτε άλλθ περαιτζρω αποηθμίωςθ. 6. Σρόποσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και Ανάδειξθσ Νικθτών Διαγωνιςμοφ i) Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται μζςω μιασ εφαρμογισ που ζχει δθμιουργιςει θ Mindworks. Θ εφαρμογι αυτι φιλοξενείται ςτθν πλατφόρμα του Facebook (Facebook Platform) και τθν οποία (εφαρμογι) ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να βρει ςτο Tab Chatfights ςτθ ςελίδα facebook.com/vodafonecu και με το να «κάνει κατζβαςμα» (download) και «εγκατάςταςθ» αυτισ ςτο δικό του προφίλ (profile) ςτο Facebook. ii) Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ τθσ εφαρμογισ που υποςτθρίηουν το Διαγωνιςμό (περιλαμβανομζνων των μθχανογραφικϊν υποςυςτθμάτων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ θ VODAFONE) αποτελοφν το επίςθμο όργανο χρονομζτρθςθσ του Διαγωνιςμοφ, βάςει του οποίου ορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ, ο χρόνοσ λιξθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ αναγραφισ οποιουδιποτε μθνφματοσ ςχετικοφ με το Διαγωνιςμό ςτο Facebook. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει τθν εκ μζρουσ του ςυμμετζχοντοσ επιλογι/«τικάριςμα» του πεδίου "Like" ςτθ ςχετικι τοποκεςία τθσ επίςθμθσ ςελίδασ VodafoneCU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu). iii) Όλεσ οι ζγκυρεσ ςυμμετοχζσ (διαγωνιηομζνων και ςυνδεδεμζνων χρθςτϊν) καταχωροφνται αμζςωσ ςε λίςτα (βάςθ δεδομζνων) και αποκτοφν αυτοδίκαια και άνευ ετζρου δικαίωμα ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ. Από τθν κλιρωςθ που κα διεξαχκεί κα αναδειχκoφν νικθτζσ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω. 7

8 v) Θ ανάδειξθ των νικθτϊν και των επιλαχόντων κα γίνει όπωσ αναφζρεται παραπάνω μεταξφ όςων ζχουν εγκφρωσ ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό. Θ κλιρωςθ για τουσ θμεριςιουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν τα keyboards και το ποδιλατο κα γίνει αυτοματοποιθμζνα από τθν εφαρμογι, ενϊ θ κλιρωςθ του τελικοφ νικθτι που κα κερδίςει προςφορζσ Vodafone 1+1 ςυνολικισ αξίασ ευρϊ, κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 25/06/2012 και ϊρα ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Mindworks ςτισ Αχαρνζσ Αττικισ, οδόσ Αριςτοτζλουσ αρ. 95, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ (εφαρμογισ), το οποίο εξαςφαλίηει το γεγονόσ ότι δε κα υπάρχει ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ του νικθτι, παρουςία τθσ Συμβολαιογράφου Λιδασ Λάβδα διεφκυνςθ Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα. 7. Ενθμζρωςθ για τθν κατακφρωςθ i) Τα ονόματα των νικθτϊν κα ανακοινωκοφν ςτθ ςελίδα του «application» ςτο Facebook. Το ίδιο κα ιςχφει και για όλουσ τουσ νικθτζσ που κα αναδειχκοφν μετά από κλιρωςθ ι κα κερδίςουν το διαγωνιςμό όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Ο νικθτισ /νικιτρια κα πρζπει να απαντιςει γραπτϊσ ςτο , που κα τον/τθν ειδοποιεί ότι ζχει κερδίςει, το αργότερο ζωσ και δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθ ςχετικι ανακοίνωςθ και μζχρι τισ τθσ τελευταίασ θμζρασ. ii) Διευκρινίηεται περαιτζρω ότι, για τθν αςφάλεια των νικθτϊν, θ δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων τουσ ςτθν ωσ άνω ςελίδα τθσ VODAFONE, που διατθρεί ςτο Facebook κα περιλαμβάνει μόνο το ονοματεπϊνυμο. 8. Ευκφνθ i) Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ δεν ευκφνονται ςε οιαδιποτε περίπτωςθ για τυχόν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ, δαπάνεσ και ζξοδα που μπορεί να προκφψουν από τυχόν διακοπι, δυςλειτουργία ι κακυςτζρθςθ, απόδοςθ και γενικά με τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ των δϊρων του διαγωνιςμοφ. ii) Επίςθσ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ δεν υπζχουν οιαδιποτε ευκφνθ, ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι βλάβθ ςωματικι ι υλικι ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ, κατά τθ χριςθ των δϊρων, ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 9. Δώρο 8

9 i) Το δϊρο είναι ςυγκεκριμζνο, προςωπικό και δεν δφναται να εξαργυρωκεί ςε χριμα, οφτε να ανταλλαγεί με άλλο. Φόροι, τζλθ ι ζξοδα που ςχετίηονται με τθ χοριγθςθ του δϊρου βαρφνουν το νικθτι. ii) Θ VODAFONE διατθρεί το δικαίωμα προβολισ του νικθτι (όνομα, επϊνυμο, τόπο κατοικίασ) ςτα ΜΜΕ και τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. iii) Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τθν κλιρωςθ και παράδοςθ του δϊρου. Τα δϊρα περιγράφθκαν αναλυτικά ανωτζρω. 10. Προςωπικά Δεδομζνα i) Ο ςυμμετζχων με τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό παρζχει ςτισ Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ τθν ανεπιφφλακτθ άδεια και ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που τον αφοροφν για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του Διαγωνιςμοφ. ii) Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςθ του ςυμμετζχοντα τόςο για τθν καταχϊρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τα οποία τον αφοροφν ςε αρχείο που κα τθρείται από τισ Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ όςο και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ςτα πλαίςια τθσ διενζργειασ και τθσ επίτευξθσ του ςκοποφ του Διαγωνιςμοφ. iii) Όςον αφορά ςτο νικθτι του Διαγωνιςμοφ και ςτουσ τυχόν επιλαχόντεσ αυτοφ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ενθμερϊνουν ότι οι ίδιεσ κα επεξεργαςκοφν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τουσ, που κα ςυλλζξουν από τουσ ίδιουσ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του νικθτι και τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτουσ όρουσ αυτοφσ, κακϊσ και τθν πραγματοποίθςθ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν παράδοςθ του Δϊρου. iv) Μετά τθν παράδοςθ του Δϊρου και τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, οποιαδιποτε δεδομζνα, προςωπικοφ χαρακτιρα ι μθ των ςυμμετεχόντων, του νικθτι και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνιςμοφ κα καταςτρζφονται, με τθν επιφφλαξθ των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ τθσ VODAFONE με τουσ ςυνδρομθτζσ και ςφμφωνα πάντοτε με όςα προβλζπονται ςτο νόμο για τθ ρφκμιςθ των περιπτϊςεων αυτϊν. v) Για τυχόν άςκθςθ από το νικθτι του Διαγωνιςμοφ ι/και τουσ τυχόν επιλαχόντεσ των δικαιωμάτων τουσ που απορρζουν κυρίωσ από τα άρκρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιϊματα πρόςβαςθσ 9

10 και αντίρρθςθσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αντίςτοιχα), οι τελευταίοι μποροφν να επικοινωνιςουν με εκπρόςωπο των Διοργανωτριϊν Εταιριϊν. 10A. ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ. Αν κάποιοσ δεν αποδζχεται τουσ όρουσ χριςθσ δεν κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα. Επίςθσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν, δθλϊνουν και αποδζχονται ρθτϊσ και ανεπιφφλακτα ότι: (α) είναι άνω των 18 ετϊν και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδοσ. (β) θ προςωπικότθτά τουσ δεν προςβάλλεται οφτε μειϊνεται κακ οιονδιποτε τρόπο από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, ςτον οποίο κα μετζχουν με τα ςτοιχεία του Facebook profile. (γ) δεν προςβάλλουν προςωπικά δεδομζνα ι το δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ οποιουδιποτε τρίτου. (δ) δεν προςβάλλουν δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ οποιουδιποτε τρίτου ι ζχουν εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ. (ε) θ ςυμμετοχι τουσ είναι ςφμφωνθ με το νόμο 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και δεν προςβάλλουν προςωπικά δεδομζνα ι το δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ οποιουδιποτε τρίτου. (ςτ) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ τουσ, ςτθ Διοργανϊτρια για τθν προβολι του Προγράμματοσ και των αποτελεςμάτων του μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου και του διαδικτφου (internet) κακ όλθ τθ διάρκειά του. Θ Διοργανϊτρια επιφυλάςςεται να χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν διεξαγωγι του Προγράμματοσ. (η) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ για τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. Θ Διοργανϊτρια επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τθν κλιρωςθ και τθν απόδοςθ των δϊρων. (θ) παρζχουν τθ ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ ςτθ διοργανϊτρια (Vodafone) και τθν εταιρία που διαχειρίηεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνιςμοφ να ζχουν πρόςβαςθ μζςω τθσ εφαρμογισ του facebook ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ του profil τουσ ςτθν πλατφόρμα του Facebook, να ςτζλνουν απευκείασ αναφορικά με τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ ςτο που ζχουν δθλϊςει οι χριςτεσ, χωρίσ αυτό να κεωρείται μινυμα spam και να επιτρζπουν ςτθν εφαρμογι του facebook, εφόςον το επικυμοφν τθν αποςτολι μθνυμάτων ςτο τοίχο του profile τουσ ςτθ Πλατφόρμα του Facebook. 10

11 (κ) Ο ςυμμετζχων δεςμεφεται να διατθρεί και να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τα Δεδομζνα Εγγραφισ, ϊςτε αυτά να είναι αλθκι, ακριβι, επίκαιρα και πλιρθ κατά τθ διάρκεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 11. Σροποποίθςθ Όρων Δώρων Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδιποτε τουσ όρουσ και τα δϊρα, να αναβάλλει ι και να ματαιϊςει το Πρόγραμμα για οποιονδιποτε λόγο ακόμθ και επουςιϊδθ τόςο το διαγωνιςμό όςο και τθν κλιρωςθ, χωρίσ προειδοποίθςθ απλά με τθν προχπόκεςθ ανάρτθςθσ τθσ αναβολισ ι τθσ ματαίωςθσ χωρίσ καμία άλλθ επεξιγθςθ (όπωσ προαναφζρκθκε και ςτθν αρχι των παρόντων ςτο υπό Α- 5). Στθν περίπτωςθ αυτι θ Διοργανϊτρια δεν κα υπζχει οιαδιποτε υποχρζωςθ για τυχόν αποηθμίωςθ όςον αφορά τουσ τυχεροφσ που κα αναδειχκοφν από τθν εν λόγω κλιρωςθ ι για όςουσ ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει και προςδοκοφν το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ. Οι όροι χριςθσ κατατίκενται ςτθν ωσ άνω ςυμβολαιογράφο. Κάκε επιπλζον ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ αυτϊν κα γίνεται παραδεκτά και μόνο από τθ δθμοςίευςι τουσ ςτο ςτον παραπάνω ιςτότοπο. Από τθν δθμοςίευςθ των όρων κεωροφνται ζγκυροι και ιςχυροί και δεςμεφουν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. 12. Εμπορικά ιματα Πνευματικι Ιδιοκτθςία Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ διοργανϊτριασ (Vodafone). Το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων, οι εικόνεσ, τα γραφικά, οι φωτογραφίεσ, τα τυχόν ςχζδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία τθσ ωσ άνω ιςτοςελίδασ, ανικουν ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ διοργανϊτριασ και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Απαγορεφεται οποιαδιποτε τροποποίθςθ, δθμοςίευςθ, μετάδοςθ, μεταβίβαςθ, αναπαραγωγι, διανομι, παρουςίαςθ, ςφνδεςθ, φόρτωςθ (download) ι με άλλον τρόπο εκμετάλλευςθ, εν όλω ι εν μζρει, του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ διοργανϊτριασ ι του εκάςτοτε δικαιοφχου. Οποιοδιποτε περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ (πχ. κείμενα, εικόνεσ, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεφεται να αναπαράγεται και να αναδθμοςιεφεται ολικϊσ ι μερικϊσ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ διοργανϊτριασ. 11

12 13. Εφαρμοςτζο Δίκαιο Δωςιδικία Οι παρόντεσ όροι και οι κάκε είδουσ ςυμβατικζσ και εξωςυμβατικζσ ςχζςεισ που προκφπτουν κατ εφαρμογι τουσ διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε διαφορά ςχετικά με το Διαγωνιςμό, που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον, υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. 14. Αποδοχι των όρων Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων. 12

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα