ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE ), που εδρεφει ςτο Χαλάνδρι Αττικισ (οδόσ Τηαβζλλα, αρικμόσ 1-3), ςε ςυνεργαςία με τθν ομόρρυκμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Μάντηιαρθσ Κ. - Βαρζλογλου Γ. & ΙΑ Ο.Ε» (εφεξισ θ MINDWORKS ), που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ (οδόσ Ελζνθσ Σβορϊνου, αρικμόσ 3), διοργανϊνουν από κοινοφ τον παρόντα διαγωνιςμό/προωκθτικι ενζργεια με τίτλο Fighters (εφεξισ «ο Διαγωνιςμόσ»), ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ ςυμμετοχισ (εφεξισ οι «Όροι»), οι οποίοι ζχουν κατατεκεί ςτθ Συμβολαιογράφο Ακθνϊν, κα Λίδα Λάβδα, οδόσ Ηωοδόχου Πθγισ αρ , Ακινα, τθλ , φαξ: και κα είναι αναρτθμζνοι και διαρκϊσ ενθμερωμζνοι κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ ςτο δικτυακό τόπο facebook.com/vodafonecu (εφεξισ ο «Δικτυακόσ Σόποσ»). Θ οργάνωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ATCOM Ανϊνυμθ Εταιρεία Εμπορίασ και Υπθρεςιϊν Διαδικτφου και Πολυμζςων», που εδρεφει ςτισ Αχαρνζσ Αττικισ, ςτθν οδό Αριςτοτζλουσ, αρ Διευκρινίηεται ότι το Facebook δεν ςχετίηεται, διαχειρίηεται, προωκεί ι ενιςχφει το ςυγκεκριμζνο Διαγωνιςμό με κανζναν τρόπο. 3. Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει (εφόςον το επικυμεί) με δικά του ζξοδα ακριβζσ αντίγραφο των όρων του Διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτοί είναι κατατεκειμζνοι ςτθν παραπάνω Συμβολαιογράφο. 4. Σκοπόσ των παρόντων όρων είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό για κάκε ενδιαφερόμενο/-θ, κακϊσ και τθσ ςχετικισ ανάδειξθσ των νικθτϊν ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ αυτοφ. 5. Οι διοργανϊτριεσ εταιρείεσ διατθροφν το δικαίωμα να τροποποιοφν μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τουσ, να παρατείνουν, να μειϊνουν τθ διάρκεια ι και να ματαιϊνουν το Διαγωνιςμό, κακϊσ και να ανακαλοφν ι αλλάηουν τα δϊρα/ζπακλα, για οποιοδιποτε λόγο και οποτεδιποτε, χωρίσ τθν κατάκεςθ νεότερου εγγράφου ςτθν ανωτζρω Συμβολαιογράφο, αλλά με ςχετικι δθμοςίευςθ-ανάρτθςθ ςτον παραπάνω δικτυακό τόπο facebook.com/vodafonecu. Κάκε τζτοια μεταβολι κα είναι δεςμευτικι για κάκε ςυμμετζχοντα. Οι διοργανϊτριεσ εταιρείεσ δεν αναλαμβάνουν οποιαδιποτε ευκφνθ λόγω των ανωτζρω τροποποιιςεων. Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1

2 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ Νικθτζσ - Δώρα 1.1. Θ VODAFONE κα προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ Facebook application όπου κα καλεί τουσ χριςτεσ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook να ςυμμετάςχουν ςε διαγωνιςμό ζχοντασ προθγουμζνωσ κάνει like («μου αρζςει») ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα facebook.com/vodafonecu και αποδεχτεί τουσ όρουσ ςυμμετοχισ του διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ του Facebook κα κακοδθγεί τουσ χριςτεσ για τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςε δφο φάςεισ, τθν Α και τθ Β φάςθ Ειδικότερα ςτθν πρϊτθ χρονικι φάςθ (Α) όποιοσ χριςτθσ τελικϊσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και κάνει χριςθ τθσ εφαρμογισ κα βλζπει μια αντίςτροφθ χρονικι μζτρθςθ μζχρι τισ 18:00 μμ. Κακθμερινά ςτισ 18:00 μμ από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι ξεκινοφν οι αγϊνεσ μεταξφ των παικτϊν που κα είναι ιδθ μζςα ςτθν εφαρμογι. Για κάκε αγϊνα, θ εφαρμογι κα προβαίνει ςε τυχαία κλιρωςθ δφο παικτϊν. Κάκε μζρα κα πραγματοποιοφνται ςυνολικά 20 αγϊνεσ (μεταξφ 40 ςυμμετεχόντων/ διαγωνιηομζνων που κα είναι μζςα ςτθν εφαρμογι) και ο νικθτισ του κάκε αγϊνα (20 νικθτζσ ςτο ςφνολο) κα κερδίηει (απευκείασ) ζνα keyboard. Ο κάκε επόμενοσ αγϊνασ κα ξεκινάει εφόςον ζχει τελειϊςει ο προθγοφμενοσ. Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ςυμμετοχισ. Ο χριςτθσ ειςζρχεται ςτο application ζχοντασ προθγουμζνωσ αποδεχτεί τουσ όρουσ χριςθσ. Στθ ςυνζχεια ο κάκε χριςτθσ που είναι εντόσ τθσ εφαρμογισ αναμζνει να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ μζτρθςθ, όπωσ ανωτζρω υπό 1.2 αναφζρεται (ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν ξεκινιςει οι αγϊνεσ). Ακολοφκωσ, για τθν ζναρξθ των αγϊνων, γίνεται κλιρωςθ 2 παικτϊν τυχαία από τθν εφαρμογι, μεταξφ όλων των χρθςτϊν που είναι εκείνθ τθ ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι και βρίςκονται εντόσ τθσ εφαρμογισ. Οι παίκτεσ που κα κλθρωκοφν, αγωνίηονται ο ζνασ ενάντια ςτον άλλο («παίηουν μεταξφ τουσ αγϊνα»). o Στο τζλοσ του αγϊνα εμφανίηεται ςτο νικθτι μια φόρμα ςυμμετοχισ για να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του, ϊςτε να παραλάβει το δϊρο του. 2

3 Οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ που δεν κλθρϊνονται ςτον αγϊνα, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να παρακολουκιςουν τον αγϊνα των 2 παικτϊν. o Αφοφ τελειϊςει ο αγϊνασ, γίνεται κλιρωςθ και αναδεικνφονται 2 νζοι παίκτεσ μεταξφ όλων των χρθςτϊν που είναι εκείνθ τθ ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι και βρίςκονται εντόσ τθσ εφαρμογισ κ.ο.κ. (ςυνολικά διεξάγονται θμερθςίωσ 20 κλθρϊςεισ για 20 αγϊνεσ). Επιςθμαίνεται ότι οι ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ που βρίςκονται ςτθν εφαρμογι κατά τθ διάρκεια τζλεςθσ των αγϊνων και δεν κλθρωκοφν για να παίξουν ςε αυτοφσ, ςυμμετζχουν θμερθςίωσ ςε μία κλιρωςθ, με τθν οποία κλθρϊνεται θμερθςίωσ ζνα ποδιλατο. Συγκεκριμζνα, ςε μια τυχαία χρονικι ςτιγμι (ανάμεςα ςτουσ 20 αγϊνεσ) κα κλθρϊνεται ζνασ από τουσ ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ και κα κερδίηει απευκείασ ζνα ποδιλατο. Μόλισ αναδειχκεί ο νικθτισ από τθν τυχαία κλιρωςθ που διεξάγει μόνθ τθσ θ εφαρμογι κα εμφανίηεται ςτον τυχερό νικθτι φόρμα ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων για να μπορεί θ διοργανϊτρια να αποςτείλει το δϊρο του Συνολικά δθλαδι κα προκφπτουν θμερθςίωσ είκοςι ζνα (21) νικθτζσ. Είκοςι (20) νικθτζσ κα προκφπτουν από τουσ αγϊνεσ (chat Fighters) ςτουσ οποίουσ κα πάρουν μζροσ και κα κερδίςουν το keyboard και ζνασ (1) νικθτισ κα προκφπτει μετά από κλιρωςθ μεταξφ των ςυνδεδεμζνων χρθςτϊν οι οποίοι δεν ζχουν λάβει μζροσ ςτουσ αγϊνεσ (είναι όμωσ ςυνδεδεμζνοι ςτθν εφαρμογι) και κα κερδίηει ζνα ποδιλατο. Τθν τελευταία θμζρα του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθν και ϊρα 19:30 (βλ. κατωτζρω όροσ 5V) κα διεξαχκεί μία κλιρωςθ παρουςία ςυμβολαιογράφου, όπου ζνασ τυχερόσ νικθτισ κα κερδίςει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων ςε αυτι τθν κλιρωςθ είναι να ζχουν δθμιουργιςει φωτογραφία chatfighter από τθν ενότθτα be a chatfighter. Συγκεκριμζνα, ο κάκε χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο menu το tab be a chatfighter. Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι προβάλει ςτο χριςτθ τθ φωτογραφία του, επεξεργαςμζνθ. Θ επεξεργαςία ενδζχεται να ζχει μικρι αλλοίωςθ των χρωμάτων και προςκικθ γραφικϊν πάνω ςτθ φωτογραφία. Ο χριςτθσ αφοφ ελζγξει πωσ κα είναι θ φωτογραφία του, επιλζγει το κουμπί OK και αυτομάτωσ αποκθκεφεται θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία του ςε ζνα facebook album του. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο χριςτθσ ολοκλθρϊνει τθ ςυμμετοχι του για να λάβει μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ τθν τελευταία θμζρα του διαγωνιςμοφ για τθ διεκδίκθςθ προςφορϊν Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. 3

4 1.3.1 Θ φάςθ B κα ξεκινιςει κάποια χρονικι ςτιγμι μετά τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ και κα είναι ακριβϊσ ίδια με τθν πρϊτθ, με τθ διαφορά ότι πολλοί χριςτεσ κα μποροφν να παίξουν ωσ Chat Fighters οποιαδιποτε ϊρα (εκτόσ τθσ ϊρασ που κα διεξάγονται οι 20 επίςθμοι αγϊνεσ, οι νικθτζσ των οποίων κερδίηουν keyboards) Ζνασ παίκτθσ κερδίηει ζνα παιχνίδι με ζναν από τουσ ακόλουκοσ τρόπουσ: Κερδίηει ςε τρεισ γφρουσ (όχι απαραίτθτα ςυνεχόμενουσ). Στο τζλοσ των πζντε γφρων ζχει μεγαλφτερο αρικμό από νικθτιριουσ γφρουσ από τον αντίπαλο του. Ο αντίπαλοσ του αποςυνδζεται-φεφγει από το παιχνίδι 1.4. Tα δϊρα για όλουσ τουσ νικθτζσ διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: Οι νικθτζσ χωρίηονται ςε τρείσ κατθγορίεσ, τουσ θμεριςιουσ νικθτζσ αγϊνων, τον θμεριςιο νικθτι του ποδθλάτου και τον μοναδικό νικθτι των προςφορϊν 1+1. Ημεριςιοι νικθτζσ (πλθκτρολόγιο [keyboard]): Είναι οι νικθτζσ των αγϊνων κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ των 20 επίςθμων αγϊνων, οι οποίοι κα κερδίηουν κατευκείαν ζνα keyboard. Κάκε μζρα κα αναδεικνφονται 20 τζτοιοι νικθτζσ. Ημεριςιοι νικθτζσ (bike): Ο κακθμερινόσ νικθτισ του ποδιλατου κα αναδεικνφεται ςτο τζλοσ ενόσ αγϊνα (ενόσ αγϊνα από τουσ 20) μετά από κλιρωςθ. Στθν κλιρωςθ λαμβάνουν μζροσ όλοι οι παίχτεσ οι οποίοι βρίςκονται εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι ςυνδεδεμζνοι ςτθν εφαρμογι και δεν ζχουν κλθρωκεί για να παίξουν. Σελικόσ μεγάλοσ νικθτισ: Ο τελικόσ μεγάλοσ νικθτισ των προςφορϊν 1+1 κα αναδεικνφεται μετά από κλιρωςθ ςτο τζλοσ του διαγωνιςμοφ παρουςία ςυμβολαιογράφου. Όλοι οι παίκτεσ που ζχουν δθμιουργιςει φωτογραφία chatfighter από τθν ενότθτα be a chatfighter λαμβάνουν μζροσ ςτθν κλιρωςθ και ζνασ τυχερόσ νικθτισ κερδίηει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ. Θα προκφπτουν και 2 επιλαχόντεσ. 2. Παράδοςθ δώρων i. Για τουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν το πλθκτρολόγιο, θ παραλαβι του δϊρου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 6 εργάςιμων θμερϊν μετά από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ (ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ςτθν φόρμα νικθτι ςτο Facebook Application). Θ παράδοςθ κα είναι δωρεάν για το νικθτι, ενϊ κα υπάρχει 4

5 δυνατότθτα παραλαβισ του δϊρου από κάποιο άλλο άτομο εκτόσ του νικθτι υπό τθν προχπόκεςθ ενθμζρωςθσ του ςυνεργάτθ και επίδειξθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ και υπογραφισ από μεριά του παραλιπτθ. ii. Για τουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν το ποδιλατο, θ παραλαβι του δϊρου κα πραγματοποιθκεί εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν για τθν αποςτολι ςτθν Ακινα και ςε 5 θμζρεσ για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, μετά από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ (ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων ςτθν φόρμα νικθτι ςτο Facebook Application). Θ παράδοςθ κα είναι δωρεάν για το νικθτι, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα παραλαβισ του δϊρου από κάποιο άλλο άτομο εκτόσ του νικθτι υπό τθν προχπόκεςθ ενθμζρωςθσ του ςυνεργάτθ και επίδειξθσ Αςτυνομικισ ταυτότθτασ και υπογραφισ από μεριά του παραλιπτθ. iii. Τζλοσ για το μεγάλο νικθτι που κα κερδίηει προςφορζσ Vodafone 1+1 (Pizza Fan, Cinema και Sephora) ςυνολικισ αξίασ ευρϊ κα υπάρξει τθλεφωνικι επικοινωνία από ζναν εκπρόςωπο τθσ Vodafone εντόσ 3 θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ του διαγωνιςμοφ (2/5/2012) προκειμζνου να οριςτικοποιθκεί θ τοποκεςία και ϊρα παράδοςθσ του δϊρου. Αν δεν βρεκεί μζχρι τότε ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε θ VODAFONE απαλλάςςεται από κάκε υποχρζωςθ απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο νικθτι και το δϊρο του κα κερδίςει ο πρϊτοσ επιλαχϊν. Ο πρϊτοσ επιλαχϊν κα ειδοποιθκεί με τον ίδιο τρόπο και τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία και εντόσ 3 θμερϊν. Αν οφτε ο πρϊτοσ επιλαχϊν βρεκεί ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε το δϊρο κα κερδίςει ο δεφτεροσ επιλαχϊν. Ο δεφτεροσ επιλαχϊν κα ειδοποιθκεί με τον ίδιο τρόπο και τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία και εντόσ 3 θμερϊν. Σε περίπτωςθ που και ο δεφτεροσ επιλαχϊν δεν βρεκεί ςτο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα ι αν αρνθκεί το δϊρο, τότε το Δϊρο ακυρϊνεται και θ VODAFONE δεν ζχει υποχρζωςθ πλζον παράδοςθσ του, απαλλάςςεται δε από κάκε υποχρζωςθ απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο νικθτι και ςτουσ επιλαχόντεσ, οι οποίοι δεν κα ζχουν καμία αξίωςθ πάνω ςτο δϊρο. 3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό i) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν αποκλειςτικϊσ φυςικά πρόςωπα, τα οποία ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, διαμζνουν ςτθν Ελλάδα, είναι μζλθ τθσ επίςθμθσ ςελίδασ του Vodafone CU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu) και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Όςοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό μόνο μζςω του αςκοφντοσ τθ γονικι μζριμνα, ο οποίοσ κα παρίςταται υποχρεωτικά κατά τθν παραλαβι του δϊρου. 5

6 ii) Mε τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτουσ όρουσ με αρικμό 3i) και 4, ςτο διαγωνιςμό ςυμμετζχουν αυτοδικαίωσ, αλλά και αποκλειςτικϊσ όςοι προβοφν ςε επιλογι/«τικάριςμα» του πεδίου "Like" ςτθν επίςθμθ ςελίδασ VodafoneCU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu). 4. Αποκλειςμόσ Διαγωνιηομζνων Από το Διαγωνιςμό αποκλείονται όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (α) οι εργαηόμενοι τθσ VODAFONE, (β) οι εργαηόμενοι τθσ MINDWORKS, (γ) οι εργαηόμενοι των ςυνδεδεμζνων με τθ VODAFONE και των ςυνδεδεμζνων με τθ MINDWORKS επιχειριςεων (δ) τα πρόςωπα ςυγγζνειασ α και β βακμοφ με τουσ ανωτζρω υπό (α), (β) και (γ) εργαηόμενουσ και οι ςφηυγοι των εργαηόμενων αυτϊν, (ε) Όςοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και δεν ςυμμετείχαν με τουσ αςκοφντεσ τθ γονικι μζριμνα αυτϊν και όςοι είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία, (ςτ) Όςοι ρθτά δεν ζχουν ςυμφωνιςει με τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ, (η) Όςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ζχουν λιγότερουσ από 15 φίλουσ ςτο facebook, (θ) Όςοι ςυμμετάςχουν και αποδειχκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι ειςιλκαν ςτο διαγωνιςμό με ψεφτικο ι εικονικό fb profile ι χρθςιμοποιϊντασ ακζμιτα τεχνικά ι άλλα μζςα ι χρθςιμοποίθςαν το profil τρίτου προςϊπου χωρίσ τθ ςυναίνενςι του, (κ) Όςοι χρθςιμοποιιςουν κείμενο με υβριςτικό ι ρατςιςτικό ι προςθλυτιςτικό περιεχόμενο ι περιεχόμενο που προςβάλλει τθν φιμθ τθσ διοργανϊτριασ και τθσ εταιρίασ που λειτουργεί κατ εντολιν αυτισ, (ι) ςε περίπτωςθ που κάποιο από τα ςτοιχεία που διλωςε είναι ψευδζσ, (ια) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, θ προςπάκεια επικοινωνίασ με το νικθτι αποβεί άκαρπθ ι ο νικθτισ ι ο κάκε επιλαχϊν δεν απαντιςει γραπτϊσ εντόσ δφο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν, (ιβ) ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ο νικθτισ ι ο κάκε επιλαχϊν δεν παρουςιαςκεί ωσ ανωτζρω κακορίηεται ι παρουςιαςκεί κακυςτερθμζνα ςτθν αξιοποίθςθ του δϊρου του και (ιγ) όςοι χρθςιμοποιιςουν φωτογραφίεσ με άςεμνο ι προςβλθτικό ι ρατςιςτικό περιεχόμενο ι φωτογραφίεσ τρίτων προςϊπων χωρίσ τθ ςυναίνεςι τουσ. Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείςει από το Πρόγραμμα, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο διεξαγωγισ του, πρόςωπα που, κατά τθν άποψθ τθσ είναι πικανό να ζχουν χρθςιμοποιιςει (ι να ζχουν αποπειρακεί να χρθςιμοποιιςουν) ακζμιτα μζςα αναφορικά με τθ ςυμμετοχι τουσ ι εμπίπτουν ςε κάποιον από τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου. Ωσ ακζμιτα μζςα νοοφνται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, θ χριςθ ςυςκευϊν, διατάξεων, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι/και λογιςμικοφ προσ διευκόλυνςθ αυτοματοποιθμζνων ι πολλαπλϊν ςυμμετοχϊν χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ, υποκλοπι κ.λ.π. κακϊσ και όςοι με εικονικά ι ψεφτικα Profile επιχειριςουν να εκμεταλλευτοφν προσ όφελόσ τουσ το διαγωνιςμό. 6

7 5. Διάρκεια Διαγωνιςμοφ i) Ωσ διάρκεια διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθ Δευτζρα 28/05/2012 και ϊρα 12:00 ζωσ και τθν Δευτζρα 25/06/2012 και ϊρα 19:30. ii) Διευκρινίηεται ρθτά ότι, μετά τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, ι μετά από τυχόν μετάκεςθ ι αλλαγι τθσ χρονικισ διάρκειασ του διαγωνιςμοφ, οι ςυμμετοχζσ δεν είναι πλζον δυνατζσ και οι ιδθ γενόμενεσ κεωροφνται αυτοδικαίωσ ανφπαρκτεσ και ουδζν επάγονται αποτζλεςμα, οφτε δεςμεφουν πλζον τθ VODAFONE ι/και οποιονδιποτε τρίτο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ςυμμετζχοντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό αποδζχονται ανζκκλθτα ότι δεν αποκτοφν δικαίωμα ι απαίτθςθ κατά τθσ VODAFONE, οφτε νομιμοποιοφνται να ηθτιςουν, είτε τθ ςυνζχιςθ του λιξαντοσ διαγωνιςμοφ, είτε παράδοςθ των μθ παραδοκζντων δϊρων, είτε άλλθ περαιτζρω αποηθμίωςθ. 6. Σρόποσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και Ανάδειξθσ Νικθτών Διαγωνιςμοφ i) Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται μζςω μιασ εφαρμογισ που ζχει δθμιουργιςει θ Mindworks. Θ εφαρμογι αυτι φιλοξενείται ςτθν πλατφόρμα του Facebook (Facebook Platform) και τθν οποία (εφαρμογι) ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να βρει ςτο Tab Chatfights ςτθ ςελίδα facebook.com/vodafonecu και με το να «κάνει κατζβαςμα» (download) και «εγκατάςταςθ» αυτισ ςτο δικό του προφίλ (profile) ςτο Facebook. ii) Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ τθσ εφαρμογισ που υποςτθρίηουν το Διαγωνιςμό (περιλαμβανομζνων των μθχανογραφικϊν υποςυςτθμάτων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ θ VODAFONE) αποτελοφν το επίςθμο όργανο χρονομζτρθςθσ του Διαγωνιςμοφ, βάςει του οποίου ορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ, ο χρόνοσ λιξθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ αναγραφισ οποιουδιποτε μθνφματοσ ςχετικοφ με το Διαγωνιςμό ςτο Facebook. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει τθν εκ μζρουσ του ςυμμετζχοντοσ επιλογι/«τικάριςμα» του πεδίου "Like" ςτθ ςχετικι τοποκεςία τθσ επίςθμθσ ςελίδασ VodafoneCU ςτο Facebook (facebook.com/vodafonecu). iii) Όλεσ οι ζγκυρεσ ςυμμετοχζσ (διαγωνιηομζνων και ςυνδεδεμζνων χρθςτϊν) καταχωροφνται αμζςωσ ςε λίςτα (βάςθ δεδομζνων) και αποκτοφν αυτοδίκαια και άνευ ετζρου δικαίωμα ςυμμετοχι ςτθν κλιρωςθ. Από τθν κλιρωςθ που κα διεξαχκεί κα αναδειχκoφν νικθτζσ, όπωσ αναφζρονται παραπάνω. 7

8 v) Θ ανάδειξθ των νικθτϊν και των επιλαχόντων κα γίνει όπωσ αναφζρεται παραπάνω μεταξφ όςων ζχουν εγκφρωσ ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό. Θ κλιρωςθ για τουσ θμεριςιουσ νικθτζσ που κα κερδίςουν τα keyboards και το ποδιλατο κα γίνει αυτοματοποιθμζνα από τθν εφαρμογι, ενϊ θ κλιρωςθ του τελικοφ νικθτι που κα κερδίςει προςφορζσ Vodafone 1+1 ςυνολικισ αξίασ ευρϊ, κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 25/06/2012 και ϊρα ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Mindworks ςτισ Αχαρνζσ Αττικισ, οδόσ Αριςτοτζλουσ αρ. 95, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ (εφαρμογισ), το οποίο εξαςφαλίηει το γεγονόσ ότι δε κα υπάρχει ανκρϊπινθ παρζμβαςθ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ του νικθτι, παρουςία τθσ Συμβολαιογράφου Λιδασ Λάβδα διεφκυνςθ Ηωοδόχου Πθγισ 12-14, Ακινα. 7. Ενθμζρωςθ για τθν κατακφρωςθ i) Τα ονόματα των νικθτϊν κα ανακοινωκοφν ςτθ ςελίδα του «application» ςτο Facebook. Το ίδιο κα ιςχφει και για όλουσ τουσ νικθτζσ που κα αναδειχκοφν μετά από κλιρωςθ ι κα κερδίςουν το διαγωνιςμό όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Ο νικθτισ /νικιτρια κα πρζπει να απαντιςει γραπτϊσ ςτο , που κα τον/τθν ειδοποιεί ότι ζχει κερδίςει, το αργότερο ζωσ και δφο (2) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθ ςχετικι ανακοίνωςθ και μζχρι τισ τθσ τελευταίασ θμζρασ. ii) Διευκρινίηεται περαιτζρω ότι, για τθν αςφάλεια των νικθτϊν, θ δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων τουσ ςτθν ωσ άνω ςελίδα τθσ VODAFONE, που διατθρεί ςτο Facebook κα περιλαμβάνει μόνο το ονοματεπϊνυμο. 8. Ευκφνθ i) Οι Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ δεν ευκφνονται ςε οιαδιποτε περίπτωςθ για τυχόν άμεςεσ ι ζμμεςεσ ηθμίεσ, δαπάνεσ και ζξοδα που μπορεί να προκφψουν από τυχόν διακοπι, δυςλειτουργία ι κακυςτζρθςθ, απόδοςθ και γενικά με τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ των δϊρων του διαγωνιςμοφ. ii) Επίςθσ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ δεν υπζχουν οιαδιποτε ευκφνθ, ποινικι ι αςτικι προσ οποιονδιποτε νικθτι ι τρίτο, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί και/ι ηθμία και/ι βλάβθ ςωματικι ι υλικι ικελε προκλθκεί ςε αυτοφσ, κατά τθ χριςθ των δϊρων, ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 9. Δώρο 8

9 i) Το δϊρο είναι ςυγκεκριμζνο, προςωπικό και δεν δφναται να εξαργυρωκεί ςε χριμα, οφτε να ανταλλαγεί με άλλο. Φόροι, τζλθ ι ζξοδα που ςχετίηονται με τθ χοριγθςθ του δϊρου βαρφνουν το νικθτι. ii) Θ VODAFONE διατθρεί το δικαίωμα προβολισ του νικθτι (όνομα, επϊνυμο, τόπο κατοικίασ) ςτα ΜΜΕ και τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. iii) Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τθν κλιρωςθ και παράδοςθ του δϊρου. Τα δϊρα περιγράφθκαν αναλυτικά ανωτζρω. 10. Προςωπικά Δεδομζνα i) Ο ςυμμετζχων με τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό παρζχει ςτισ Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ τθν ανεπιφφλακτθ άδεια και ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που τον αφοροφν για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του Διαγωνιςμοφ. ii) Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ ςυναίνεςθ του ςυμμετζχοντα τόςο για τθν καταχϊρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τα οποία τον αφοροφν ςε αρχείο που κα τθρείται από τισ Διοργανϊτριεσ Εταιρίεσ όςο και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν.2472/1997, 3471/2006 και 3917/2011, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ςτα πλαίςια τθσ διενζργειασ και τθσ επίτευξθσ του ςκοποφ του Διαγωνιςμοφ. iii) Όςον αφορά ςτο νικθτι του Διαγωνιςμοφ και ςτουσ τυχόν επιλαχόντεσ αυτοφ, οι Διοργανϊτριεσ Εταιρείεσ ενθμερϊνουν ότι οι ίδιεσ κα επεξεργαςκοφν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τουσ, που κα ςυλλζξουν από τουσ ίδιουσ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του νικθτι και τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτουσ όρουσ αυτοφσ, κακϊσ και τθν πραγματοποίθςθ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν παράδοςθ του Δϊρου. iv) Μετά τθν παράδοςθ του Δϊρου και τθ λιξθ του Διαγωνιςμοφ, οποιαδιποτε δεδομζνα, προςωπικοφ χαρακτιρα ι μθ των ςυμμετεχόντων, του νικθτι και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνιςμοφ κα καταςτρζφονται, με τθν επιφφλαξθ των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςχζςθσ τθσ VODAFONE με τουσ ςυνδρομθτζσ και ςφμφωνα πάντοτε με όςα προβλζπονται ςτο νόμο για τθ ρφκμιςθ των περιπτϊςεων αυτϊν. v) Για τυχόν άςκθςθ από το νικθτι του Διαγωνιςμοφ ι/και τουσ τυχόν επιλαχόντεσ των δικαιωμάτων τουσ που απορρζουν κυρίωσ από τα άρκρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιϊματα πρόςβαςθσ 9

10 και αντίρρθςθσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αντίςτοιχα), οι τελευταίοι μποροφν να επικοινωνιςουν με εκπρόςωπο των Διοργανωτριϊν Εταιριϊν. 10A. ΡΗΣΗ ΔΗΛΩΗ- ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό αποδζχονται πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ τουσ παρόντεσ όρουσ χριςθσ. Αν κάποιοσ δεν αποδζχεται τουσ όρουσ χριςθσ δεν κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα. Επίςθσ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίηουν, δθλϊνουν και αποδζχονται ρθτϊσ και ανεπιφφλακτα ότι: (α) είναι άνω των 18 ετϊν και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδοσ. (β) θ προςωπικότθτά τουσ δεν προςβάλλεται οφτε μειϊνεται κακ οιονδιποτε τρόπο από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, ςτον οποίο κα μετζχουν με τα ςτοιχεία του Facebook profile. (γ) δεν προςβάλλουν προςωπικά δεδομζνα ι το δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ οποιουδιποτε τρίτου. (δ) δεν προςβάλλουν δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ οποιουδιποτε τρίτου ι ζχουν εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ. (ε) θ ςυμμετοχι τουσ είναι ςφμφωνθ με το νόμο 2472/1997 περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και δεν προςβάλλουν προςωπικά δεδομζνα ι το δικαίωμα τθσ προςωπικότθτασ οποιουδιποτε τρίτου. (ςτ) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ τουσ, ςτθ Διοργανϊτρια για τθν προβολι του Προγράμματοσ και των αποτελεςμάτων του μζςω του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου και του διαδικτφου (internet) κακ όλθ τθ διάρκειά του. Θ Διοργανϊτρια επιφυλάςςεται να χρθςιμοποιιςει και δθμοςιεφςει οποιοδιποτε ειδθςεογραφικό ςτοιχείο ςχετικό με τθν διεξαγωγι του Προγράμματοσ. (η) παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ και εξουςιοδότθςθ για τθ διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ πρότερθσ ενθμζρωςθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ. Θ Διοργανϊτρια επίςθσ διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τθν κλιρωςθ και τθν απόδοςθ των δϊρων. (θ) παρζχουν τθ ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ ςτθ διοργανϊτρια (Vodafone) και τθν εταιρία που διαχειρίηεται το τεχνικό κομμάτι του διαγωνιςμοφ να ζχουν πρόςβαςθ μζςω τθσ εφαρμογισ του facebook ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ του profil τουσ ςτθν πλατφόρμα του Facebook, να ςτζλνουν απευκείασ αναφορικά με τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ ςτο που ζχουν δθλϊςει οι χριςτεσ, χωρίσ αυτό να κεωρείται μινυμα spam και να επιτρζπουν ςτθν εφαρμογι του facebook, εφόςον το επικυμοφν τθν αποςτολι μθνυμάτων ςτο τοίχο του profile τουσ ςτθ Πλατφόρμα του Facebook. 10

11 (κ) Ο ςυμμετζχων δεςμεφεται να διατθρεί και να ενθμερϊνει εγκαίρωσ τα Δεδομζνα Εγγραφισ, ϊςτε αυτά να είναι αλθκι, ακριβι, επίκαιρα και πλιρθ κατά τθ διάρκεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 11. Σροποποίθςθ Όρων Δώρων Θ Διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδιποτε τουσ όρουσ και τα δϊρα, να αναβάλλει ι και να ματαιϊςει το Πρόγραμμα για οποιονδιποτε λόγο ακόμθ και επουςιϊδθ τόςο το διαγωνιςμό όςο και τθν κλιρωςθ, χωρίσ προειδοποίθςθ απλά με τθν προχπόκεςθ ανάρτθςθσ τθσ αναβολισ ι τθσ ματαίωςθσ χωρίσ καμία άλλθ επεξιγθςθ (όπωσ προαναφζρκθκε και ςτθν αρχι των παρόντων ςτο υπό Α- 5). Στθν περίπτωςθ αυτι θ Διοργανϊτρια δεν κα υπζχει οιαδιποτε υποχρζωςθ για τυχόν αποηθμίωςθ όςον αφορά τουσ τυχεροφσ που κα αναδειχκοφν από τθν εν λόγω κλιρωςθ ι για όςουσ ζχουν ιδθ ςυμμετάςχει και προςδοκοφν το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ. Οι όροι χριςθσ κατατίκενται ςτθν ωσ άνω ςυμβολαιογράφο. Κάκε επιπλζον ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ αυτϊν κα γίνεται παραδεκτά και μόνο από τθ δθμοςίευςι τουσ ςτο ςτον παραπάνω ιςτότοπο. Από τθν δθμοςίευςθ των όρων κεωροφνται ζγκυροι και ιςχυροί και δεςμεφουν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. 12. Εμπορικά ιματα Πνευματικι Ιδιοκτθςία Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ διοργανϊτριασ (Vodafone). Το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων, οι εικόνεσ, τα γραφικά, οι φωτογραφίεσ, τα τυχόν ςχζδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία τθσ ωσ άνω ιςτοςελίδασ, ανικουν ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ διοργανϊτριασ και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Απαγορεφεται οποιαδιποτε τροποποίθςθ, δθμοςίευςθ, μετάδοςθ, μεταβίβαςθ, αναπαραγωγι, διανομι, παρουςίαςθ, ςφνδεςθ, φόρτωςθ (download) ι με άλλον τρόπο εκμετάλλευςθ, εν όλω ι εν μζρει, του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ διοργανϊτριασ ι του εκάςτοτε δικαιοφχου. Οποιοδιποτε περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ (πχ. κείμενα, εικόνεσ, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεφεται να αναπαράγεται και να αναδθμοςιεφεται ολικϊσ ι μερικϊσ χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ διοργανϊτριασ. 11

12 13. Εφαρμοςτζο Δίκαιο Δωςιδικία Οι παρόντεσ όροι και οι κάκε είδουσ ςυμβατικζσ και εξωςυμβατικζσ ςχζςεισ που προκφπτουν κατ εφαρμογι τουσ διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο. Κάκε διαφορά ςχετικά με το Διαγωνιςμό, που ενδζχεται να προκφψει ςτο μζλλον, υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ. 14. Αποδοχι των όρων Θ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό προχποκζτει και ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων όρων. 12

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ Τπό τθν αιγίδα Ε.Π.. ΦΘΙΩΣΙΔΑ με τθ ςυνεργαςία ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OITH CUP 2015 Γενικά Η εταιρία SPORT team ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ELEONAS SPORTS TOURNAMENTS ACADEMY που είναι εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα