ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»:"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»: H ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ, Λ. Κθφιςίασ 44, ςτο πλαίςιο τθσ χορθγίασ τθσ ζκκεςθσ «ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΑΘΩΝΑ» που διοργανϊνεται από το Διμο Σπάρτθσ, και με βαςικό ςτόχο τθν προβολι του ποδθλάτου ωσ βιϊςιμθ πρόταςθ μετακίνθςθσ μζςα ςτθν πόλθ, διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τθν Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ τθσ Σπάρτθσ (Ραράρτθμα τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ)τθν προωκθτικι ενζργεια «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΩ: ΔΗΜΙΟΥΓΗΣΕ ΤΟ ΡΟΔΗΛΑΤΟ ΣΟΥ!» (εφεξισ το «Ρρόγραμμα»), θ οποία, κα πραγματοποιθκεί τθ Κυριακι 25 Σεπτεμβρίου 2011 και ϊρα ςτθν Κεντρικι Ρλατεία τθσ Σπάρτθσ ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ όρουσ ςυμμετοχισ, που όλοι ςυνομολογοφνται ουςιϊδεισ, και οι οποίοι είναι κατατεκειμζνοι ςτθ Συμβολαιογράφο Γεωργία Κορομάντηου Δθμοποφλου, Νικθταρά 2-4, Ακινα (εφεξισ θ «Συμβολαιογράφοσ») και δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ COSMOTE (www.cosmote.gr) (εφ εξισ το «Site»). Κάθε ζσμμεηέτων ή ηρίηος δικαιούηαι να λαμβάνει με ζξοδά του ακριβζσ αντίγραφο των όρων του παρόντοσ, από τθν παραπάνω Συμβολαιογράφο κακϊσ και να ενθμερϊνεται περαιτζρω ςχετικά με τθν προωκθτικι ενζργεια κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με τθν Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ ςτο τθλζφωνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι και από τισ π.μ. ζωσ τισ μ.μ. Η COSMOTE επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ ι και να παρατείνει τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ. H τυχόν παράταςθ τθσ διάρκειασ του Ρρογράμματοσ ι θ μεταβολι των παρόντων όρων κα πραγματοποιείται με κατάκεςθ ςτθ Συμβολαιογράφο και κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα και κα είναι δεςμευτικι για κάκε ςυμμετζχοντα. Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδιποτε ευκφνθ αναφορικά με οποιαδιποτε τζτοια μεταβολι. 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα ζχουν οι γονείσ των παιδιϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθν εκδιλωςθ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΩ: ΔΗΜΙΟΥΓΗΣΕ ΤΟ ΡΟΔΗΛΑΤΟ ΣΟΥ!» (εφεξισ θ «Εκδιλωςθ») που διοργανϊνεται τθν Κυριακι 25 Σεπτεμβρίου 2011 και ϊρα ςτθν Κεντρικι Ρλατεία τθσ Σπάρτθσ. Στθν εκδιλωςθ μποροφν να ςυμμετζχουν παιδιά προςχολικισ θλικίασ, δφο ζωσ τεςςάρων ετϊν (2-4) αλλά και παιδιά θλικίασ πζντε ζωσ δϊδεκα (5-12) ετϊν που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα για τθ ςυμμετοχι των οποίων κα υπάρχει ςυναίνεςθ ενόσ ι/και των δφο γονζων τουσ ο/οι οποίοσ/οι κα πρζπει να τα ςυνοδεφουν. 2. Εξαιροφνται μόνο τα παιδιά εργαηομζνων τθσ COSMOTE που εργάηονται ςτθ Διεφκυνςθ Εταιρικϊν Σχζςεων 3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ -ΔΩΡΑ: Κάκε γονζασ που κα ςυμπλθρϊνει ςτο ειδικό ζντυπο ςυμμετοχισ (ΡΑΑΤΗΜΑ Α) τα ςτοιχεία του παιδιοφ του για να ςυμμετζχει ςτθν Εκδιλωςθ, κα δθλϊνει και τα δικά του ςτοιχεία και τον αρικμό κινθτισ τθλεφωνίασ του και κα ςυμμετζχει ο ίδιοσ ςτθν κατωτζρω αναφερόμενθ κλιρωςθ. Με τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ςυμμετοχισ, ο γονζασ κα δθλϊνει τθν θλικία του παιδιοφ του προκειμζνου να κακοριςτεί ςε ποιο τμιματα τθσ Εκδιλωςθσ κα ενταχκεί το παιδί του Α) παιδιά προςχολικισ θλικίασ, δφο ζωσ τεςςάρων ετϊν 1

2 (2-4 ετϊν) Β) παιδιά θλικίασ δθμοτικοφ ςχολείου, πζντε ζωσ δϊδεκα ετϊν (5-12 ετϊν). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι παιδιοφ ςτθν Εκδιλωςθ είναι να ςυνοδεφεται ςε αυτι από τον γονζα του. Ο γονζασ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ και υποβολι των δικϊν του ςτοιχείων και του κάκε παιδιοφ κακϊσ και για τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςτθν εκδιλωςθ. 4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ: «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΩ: ΔΗΜΙΟΥΓΗΣΕ το ποδιλατό ςου»: Τα παιδιά κα ςυμμετζχουν ςτθν Εκδιλωςθ κα χωριςτοφν ςε τμιματα ανάλογα με τθν θλικία τουσ όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. Τα παιδιά δφο ζωσ τεςςάρων ετϊν (2-4 ετϊν) κα ςυμμετζχουν ςε ενζργεια ελεφκερθσ ηωγραφικισ με τθν κακοδιγθςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Κουμανταρείου Ρινακοκικθσ, κυρίασ Γεωργίασ Κακοφρου-Χρόνθ ενϊ τα παιδιά πζντε ζωσ δϊδεκα ετϊν (5-12 ετϊν) κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ και με τθ κακοδιγθςθ καλλιτεχνϊν απόφοιτων τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν αλλά και με τθ βοικεια του γονζα τουσ, και κα ηωγραφίςουν τα μζρθ δεκαεφτά (17) ειδικϊν ξφλινων ποδιλατων. Τα μζρθ αυτϊν των ποδθλάτων κα ζχουν ιδθ αποςυναρμολογθκεί και μετά το πζρασ τθσ εκδιλωςθσ, κα ςυναρμολογθκοφν ξανά. Το όνομα και επϊνυμο του γονζα κάκε παιδιοφ κα δθλϊνεται ςε κάκε ζντυπο με το οποίο κα δθλϊνεται θ ςυμμετοχι του παιδιοφ του, κα ςυμμετζχει ςτθν κλιρωςθ θ οποία κα διεξαχκεί ςτθν θμζρα και ϊρα που αναφζρεται κατωτζρω και ςτθν οποία κα κλθρωκοφν ωσ δϊρα δεκατρία (13) ηωγραφιςμζνα ξφλινα ποδιλατα που κα δθμιουργθκοφν από τθν Εκδιλωςθ (εφεξισ τα «Δϊρα»). Η κλιρωςθ κα διεξαχκεί παρουςία εκπροςϊπων τθσ COSMOTE, και τθσ Κουμανταρείου Ρινακοκικθσ-Ραράρτθμα Εκνικισ Ρινακοκικθσ τθν Κυριακι 25/9/11 και ϊρα ςτο περίπτερο τθσ COSMOTE ςτθν Κεντρικι Ρλατεία τθσ Σπάρτθσ Από τθν κλιρωςθ κα αναδειχκοφν δεκατρείσ (13) νικθτζσ και δεκατρείσ (13) επιλαχόντεσ. Το κάκε ζνα από τα δεκατρία (13) Δϊρα κα είναι αρικμθμζνο από το ζνα ζωσ το δεκατρία και κα κλθρϊνονται βάςει τθσ ςειρά κλιρωςθσ του κάκε νικθτι. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ νικθτισ είναι παρϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ Κλιρωςθσ, κα λαμβάνει άμεςα γνϊςθ ποιοσ αρικμόσ Δϊρου του ζχει κλθρωκεί και κα υπογράφει τθ Διλωςθ αποδοχισ δϊρου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ Κουμαντάρειοσ Ρινακοκικθ, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ Κλιρωςθσ, κα επιχειρεί τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ προσ τον αρικμό κλιςθσ που ο κάκε νικθτισ ζχει ςθμειϊςει ςτο ζντυπο ςυμμετοχισ. τα Δϊρα κα εκτίκενται ςτθν Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ Ραράρτθμα Εκνικισ Ρινακοκικθσ ςτθν Σπάρτθ από τθ Δευτζρα, 26/9/11 ζωσ και τθν Ραραςκευι 30/9/11. Οι νικθτζσ κα μποροφν να παραλάβουν τα δϊρα από τθ Κουμαντάρειο Ρινακοκικθ ςτθν διεφκυνςθ Ραλαιολόγου και Θερμοπυλϊν, Σπάρτθ. Αν ο νικθτισ αρνθκεί το Δϊρο του ι αδρανιςει όςον αφορά ςτθν κατοχφρωςι του, ι αν ακυρωκεί θ ςυμμετοχι του, χάνει αυτομάτωσ και οριςτικϊσ το δικαίωμά του επ αυτοφ, ενϊ το Δϊρο μεταφζρεται ςτον πρϊτο επιλαχόντα. Οι επιλαχόντεσ κα πρζπει να κατοχυρϊςουν το Δϊρο τουσ με τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία ςε διάςτθμα μίασ θμζρασ από τθν ενθμζρωςι τουσ. Σε περίπτωςθ αδράνειασ του επιλαχόντα, το Δϊρο μεταφζρεται ςτον επόμενο, ζωσ εξαντλιςεωσ των επιλαχόντων. Κάκε νικθτισ κατά τθν παραλαβι του δϊρου του υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει και υπογράψει 2

3 τθν Διλωςθ Αποδοχισ Δϊρου, προςκομίηοντασ και επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτά του, αλλιϊσ χάνει το δικαίωμα ςτο δϊρο που κζρδιςε. Σε περίπτωςθ που μείνουν αδιάκετα Δϊρα θ COSMOTE δικαιοφται να προβεί είτε ςτθν ακφρωςθ των μθ αποδοκζντων δϊρων, είτε ςτθν διάκεςθ τουσ με οποιαδιποτε διαδικαςία ι και ελεφκερα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των με το παρόν αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων τθσ COSMOTE και τθσ Κουμανταρείου Ρινακοκικθσ και τθν παράδοςθ του Δϊρου, τα ωσ άνω ςτοιχεία κα καταςτρζφονται Τα Δϊρα (ποδιλατα) επιλζχκθκαν από τθν COSMOTE βάςει των προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι και ςυνοδεφονται από τθν εγγφθςθ του καταςκευαςτι (αν και εφόςον υπάρχει) και θ COSMOTE ουδεμία ευκφνθ φζρει ςχετικά με τθν ποιότθτα, καταλλθλότθτα, τισ βλάβεσ ι οποιοδιποτε τυχόν πρόβλθμα από τθ λειτουργία ι τθ χριςθ των Δϊρων, οφτε υποχρεοφνται ςε αντικατάςταςθ / επιςκευι τουσ ι άλλθ αποκατάςταςθ ηθμίασ προερχόμενθ από αυτά. Η ευκφνθ τθσ COSMOTE περιορίηεται ςτθν διάκεςθ των Δϊρων που αναφζρονται ανωτζρω αποκλειςτικά μζςω τθσ κατωτζρω αναφερόμενθσ διαδικαςίασ αποςτολισ των δϊρων ςτουσ νικθτζσ. 5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΩΝ: Οποιαδιποτε ςυμμετοχι μπορεί να ακυρωκεί για τουσ εξισ λόγουσ: α) Σε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν αποδεχτεί πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ι δεν πλθροί αυτοφσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, β) Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με τον νικθτι εντόσ των προκακοριςμζνων προκεςμιϊν που τάςςονται ςτουσ παρόντεσ όρουσ γ) Χωρίσ προςκόμιςθ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου κατά τθν παραλαβι του δϊρου δ) Σε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν υπογράψει τθ ςχετικι διλωςθ αποδοχισ δϊρου Στθν περίπτωςθ που με οποιονδιποτε τρόπο αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι κάποιου νικθτι από το Ρρόγραμμα χάνει αυτόσ, αυτομάτωσ και οριςτικά, το δικαίωμα του, να του αποδοκεί το Δϊρο και θ COSMOTE και θ Κουμαντάρειοσ Ρινακοκικθ απαλλάςςονται από κάκε ςχετικι ευκφνθ και δικαιοφνται να προβοφν ςτθν διάκεςθ τουσ ςτον πρϊτο επιλαχόντα. 6. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παραλαβι των ποδθλάτων είναι θ ςυμπλιρωςθ τθσ Διλωςθσ Αποδοχισ Δϊρου (ΡΑΑΤΗΜΑ Β) από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ και υποβολι των ςτοιχείων των παιδιϊν και των δικϊν τουσ ςτα ωσ άνω ειδικά ζντυπα διλωςθσ αποδοχισ δϊρου. 7. H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να ανακοινϊςει τα ονόματα των νικθτϊν και να δθμοςιεφςει φωτογραφίεσ τουσ κακϊσ και να προβεί ςε διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ ενδεικτικά τθσ παραλαβισ των Δϊρων. Ο νικθτισ υποχρεοφται, κατά τθν παραλαβι του Δϊρου, ςε υπογραφι διλωςθσ ςυναίνεςθσ για παρουςία ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα, ι για τθ χριςθ του ονόματόσ του και φωτογραφία του για λόγουσ διαφθμιςτικισ προβολισ από τθ COSMOTE, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. 3

4 Άρνθςθ του Νικθτι να ςυμμετάςχει ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι άλλθ ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να περιλθφκεί το όνομά του ςε καταχωριςεισ, εφόςον κλθκεί για τοφτο, νομιμοποιεί τθν COSMOTE να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου. 8. Τα Δϊρα είναι προςωπικά, δεν μεταβιβάηονται και δεν ανταλλάςςονται με χριματα ι με άλλα δϊρα. 9. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν οφτε αποκτοφν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα πάνω ςτα ςιματα, ονόματα, ενδείξεισ, εμβλιματα και λοιπά διακριτικά τθσ εταιρίασ COSMOTE και τθσ Κουμαντάρειου Ρινακοκικθσ. 10. Η COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα, μονομερϊσ, χωρίσ προειδοποίθςθ και κατά τθν κρίςθ τθσ, να τροποποιιςει, ανακαλζςει, παρατείνει τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ, να αλλάξει τα προςφερόμενα δϊρα, κακϊσ και να μεταβάλλει τουσ όρουσ και τισ θμερομθνίεσ ςυμμετοχισ ι /και να ματαιϊςει τθν προωκθτικι ενζργεια, ανακοινϊνοντασ το γεγονόσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ COSMOTE ουδεμία ευκφνθ φζρει ζναντι των ςυμμετεχόντων ι/και οποιουδιποτε τρίτου. Σε περίπτωςθ που ενδεχομζνωσ ματαιωκεί το Ρρόγραμμα, οι ςυμμετζχοντεσ δεν αποκτοφν οποιοδιποτε δικαίωμα κατά τθσ εταιρίασ COSMOTE και τθσ Κουμαντάρειου Ρινακοκικθσ, οφτε νομιμοποιοφνται ι δικαιοφνται να ηθτιςουν τθν ςυνζχιςθ τθσ προωκθτικισ ενζργειασ / διαγωνιςμοφ ι οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 11. Με τθ ςυμμετοχι του ςτο Ρρόγραμμα κάκε ςυμμετζχων ςυναινεί ωσ άνω ρθτά και ανεπιφφλακτα όπωσ τα προςωπικά του ςτοιχεία που ςυλλζγονται κατά τθν ςυμπλιρωςθ του ζντυπου ςυμμετοχισ ςτθν προωκθτικι ενζργεια χρθςιμοποιθκοφν από τθν COSMOTE αποκλειςτικά και μόνο για τον ςκοπό του Ρρογράμματοσ. Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του Ρρογράμματοσ και τθν παράδοςθ των Δϊρων, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Προυσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Σε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ο κάκε ςυμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά δεδομζνα του και ενθμζρωςθσ, ι και αντίρρθςθσ ςτθν περαιτζρω επεξεργαςία των ςτοιχείων του βάςει των άρκρων του Ν. 2472/97, επικοινωνϊντασ με τθν COSMOTE ςτο τθλ Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τθν εφαρμογι του κα επιλφεται από τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE που απαρτίηεται από τουσ: Εκπρόςωπο τθσ Δ/νςθσ Εταιρικϊν Σχζςεων, των Νομικϊν Υπθρεςιϊν και τθσεπιμελιτρια τθσ Εκνικισ Ρινακοκικθσ, κυρίασ Γεωργίασ Κακοφρου-Χρόνθσ. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ Συμμετζχοντεσ. 13. Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των παρόντων αναλυτικϊν όρων. 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΥΗ ΔΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕ ΣΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΟΤ!» 1. ηνηρεία ηνπ Πξνζώπνπ πνπ Δεζκεύεηαη από ηελ παξνύζα Δήιωζε (Σα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ηνπ γνλέα) Επώλπκν: Όλνκα: Ηκεξνκελία Γελλήζεωο: Δηεύζπλζε θαηνηθίαο : Σειέθωλν: 2. ηνηρεία ζπδύγνπ: Επώλπκν: Όλνκα: Δηεύζπλζε: Σειέθωλν : 3. Ο ππνγξάθωλ (εθεμήο Δωξενδόρνο) δειώλω όηη ζπκκεηείρα ζην Πξόγξακκα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕ ΣΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ ΟΤ!» (εθεμήο ην «Πξόγξακκα») πνπ δηνξγάλωζε ε αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επωλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο (Λ. Κεθηζίαο αξ. 44) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΗΝ ΠΑΡΣΗ (εθεξήρ η «ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΙΟΣ), πος εδπεύει ζηη δηαζηαύξωζε ηωλ νδώλ Παιαηνιόγνπ θαη Θεξκνππιώλ, κε ΣΚ ζηελ πάξηε, θαη αλαδείρζεθε ληθεηήο. 4. Ο Δωξενδόρνο δειώλεη όηη έιαβε γλώζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ Αλαιπηηθώλ Όξωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ζην ζύλνιό ηνπο. 5. Ο Δωξενδόρνο δειώλεη όηη απνδέρεηαη ην Δώξν ηεο θιήξωζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειαδή έλα από ηα δεθαηξία (13) πνδήιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Αλαιπηηθνύο Όξνπο. 6. Ο Δωξενδόρνο δειώλεη όηη είλαη πιήξωο ηθαλνπνηεκέλνο από ην Δώξν, ην νπνίν είλαη ηεο απόιπηεο αξεζθείαο ηνπ θαη δειώλεη όηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε αμίωζε, πθηζηάκελε ή/ θαη κειινληηθή θαηά ηεο COSMOTE θαη ηεο ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΕΙΟΤ, ηωλ ζηειερώλ, ππαιιήιωλ θαη βνεζώλ εθπιεξώζεώο ηεο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ εθαξκνγή ηωλ όξωλ, ηε δηαδηθαζία θιεξώζεωο, ηελ θαηαλνκή ηωλ δώξωλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην Πξόγξακκα. 8. Ο Δωξενδόρνο δελ έρεη δηθαίωκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθό αληάιιαγκα. 9. Ο Δωξενδόρνο ζπλαηλεί κε ην παξόλ ζηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο θαη/ ή θωηνγξαθηώλ ηνπ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθδειώζεηο αιιά θαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ, γηα ιόγνπο πξνβνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, όπωο είλαη ε δεκνζίεπζε ηνπ νλόκαηνο θαη θωηνγξαθηώλ ζε ζρεηηθέο θαηαρωξίζεηο ηεο COSMOTE αλαθνξηθά κε ην Πξόγξακκα, ζύκθωλα κε ηνπο Αλαιπηηθνύο Όξνπο ρωξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή απνδεκηώζεωο άιιωο παξαηηνύληαη θάζε ηέηνηαο αμίωζεο, απαίηεζεο ή δηθαηώκαηνο. 10. Ο Δωξενδόρνο δειώλεη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξνύζα ζηνηρεία ηνπ είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα θαη δηαβεβαηώλεη ηελ COSMOTE θαη ηελ ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΕΙΟΤY όηη νύηε ν ίδηνο νύηε ν ζύδπγνο ηνπ νύηε θαη νπνηνζδήπνηε ζπγγελήο ηνπ έωο θαη πξώηνπ βαζκνύ είλαη ππάιιεινο ηεο COSMOTE ή/θαη ηεο ΚΟΤΜΑΝΣΑΡΕΙΟΤ. πάξηε, / /2011 Ο Δωξενδόρνο (νλνκαηεπώλπκν πιήξεο) (ππνγξαθή) 7

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ Καηόπιν πραγμαηοποίηζης νέας ζύνδεζης COSMOTE ή COSMOTE Internet On The Go Student ή COSMOTE Internet Any Way 5GB ή αγοράς οποιοσδήποηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα