ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία με τθν ετερόρρυκμθ εταιρία με τθν επωνυμία ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΟΪΜΟΙΡΗ & ΙΑ ΕΕ (εφεξισ Διαφθμιςτικι) που εδρεφει Κθφιςίασ 340, Χαλάνδρι (εφεξισ θ «Διαφθμιςτικι»), διοργανϊνει το προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «τιγμζσ Απόδραςθσ» (εφεξισ Πρόγραμμα). κοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα τθσ κλιρωςθσ και ανάδειξθσ των νικθτϊν του Προγράμματοσ. ΟΡΟΙ 1. Η Cosmote ωσ εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αποςκοπεί ςτθν προβολι τθσ μζςω του προωκθτικοφ προγράμματοσ τιγμζσ Απόδραςθσ. 2. Σο πρόγραμμα λαμβάνει χϊρα ςτο Εμπορικό Κζντρο The Mall Athens, Ανδρζα Παπανδρζου Η διάρκεια του Προγράμματοσ κακορίηεται από 7/2/11 και ϊρα 17:00 μζχρι και 19/3/11 ϊρα 20:00 (εφεξισ Διάρκεια). Η διοργανϊτρια εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να μειϊςει ι να παρατείνει τθ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ με προθγοφμενθ ανακοίνωςθ ςτο site Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ζχει ζχει κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε υμβολαίου, είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΡΣΑ», «WHAT S UP?»), ο όποιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18 ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. ε περίπτωςθ που ο νικθτισ είναι ανιλικοσ, κεωρείται ότι ςτο Πρόγραμμα ςυμμετζχει ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ του, ο οποίοσ είναι και ο μόνοσ ο οποίοσ μπορεί να λάβει ζνα από τα Δϊρα που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων. 4. Για να κεωρθκεί κάποιοσ ωσ ςυμμετζχων ςτο πρόγραμμα κα πρζπει κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ, να ςυμμετζχει ςυμπλθρϊνοντασ το αρικμό τθσ ςφνδεςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ του και το δϊρο τθσ επιλογισ του ςτο ειδικό κουπόνι ςυμμετοχισ που διατίκεται ςτον ειδικό χϊρο που ζχει διαμορφωκεί ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens ςτθν κεντρικι είςοδο του εμπορικοφ ςτο επίπεδο 2. Κάκε κουπόνι φζρει ζνα μοναδικό κωδικό, ο οποίοσ κα καταχωρείται ςε αυτοματοποιθμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα για τθ διεξαγωγι τθσ κλιρωςθσ που κα αναδείξει τουσ νικθτζσ. Κάκε ςυμμετζχων ευκφνεται αποκλειςτικά για τθν ακρίβεια και τθν αλικεια των δθλωκζντων ςτοιχείων και δθλϊνει ότι τα δθλωκζντα ςτοιχεία του ανικουν και είναι αλθκινά. 5. Για να αναδειχτοφν οι νικθτζσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικι κλιρωςθ όπωσ αναφζρεται ςτα άρκρα 6 και 7 (εφεξισ «Κλιρωςθ»). Δικαίωμα ςτθν Κλιρωςθ κα ζχουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ. 6. Θα πραγματοποιθκοφν ςυνολικά 6 κλθρϊςεισ. Από τθν κάκε κλιρωςθ κα αναδεικνφονται 5 νικθτζσ και 10 επιλαχόντεσ. υνολικά κα ανακθρυχτοφν 30 νικθτζσ και 60 Επιλαχόντεσ. Οι κλθρϊςεισ κα διεξάγονται κάκε άββατο ιτοι ςτισ 12/2/11, 19/2/11, 26/2/11, 5/3/11, 12/3/11 και 19/3 και ϊρα 19:30μμ, παρουςία τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν, κασ Αικατερίνθσ Σόλια ι νόμιμου αναπλθρωτι τθσ.

2 7. τθν κάκε κλιρωςθ κα ςυμμετζχουν όλοι οι κωδικοί που αντιςτοιχοφν ςτα κουπόνια που ζχουν ςυμπλθρωκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ τθσ κλιρωςθσ, και οι οποίοι κα ζχουν καταχωρθκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα μζχρι και τισ 19:00:00μμ κάκε αββάτου όπωσ αυτά αναφζρονται παραπάνω. Αν για οποιοδιποτε λόγο είναι αδφνατθ θ διεξαγωγι των προαναφερκζντων κλθρϊςεων κατά τθν προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τθν θμζρα και τθν ϊρα αυτισ με προθγοφμενθ προ είκοςι τεςςάρων ωρϊν ανακοίνωςι τθσ ςτο Site τθσ. Η Κλιρωςθ κάκε φορά κα διεξάγεται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται το τυχαίο τθσ επιλογισ κατά τθ διαδικαςία ανάδειξθσ των νικθτϊν. 8. Η Cosmote, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, ζχει προγραμματίςει να διακζςει ςτουσ νικθτζσ τθσ κλιρωςθσ τα ακόλουκα δϊρα με τουσ παρακάτω όρουσ το κακζνα: Paintball και διαμονι ςτο Καρπενιςι για δυο Εμπειρία Paintball με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για δφο άτομα Καιρόσ: Μπορεί να επθρεάςει το παιχνίδι μόνο ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ Διάρκεια: Δυο διανυκτερεφςεισ ςτο Καρπενιςι. Η μάχθ του Paintball διαρκεί περίπου 3 ϊρεσ Ζνδυμα: Όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ παρζχεται από το κζντρο Paintball Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα, τα οποία κα ενςωματωκοφν ςτισ δφο ομάδεσ που είναι αντίπαλεσ Διακεςιμότθτα: Οι θμερομθνίεσ κα οριςτοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα, ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από το νικθτι Extreme Off-Road Driving Experience Εμπειρία οδιγθςθσ με κακαρόαιμα Off Road οχιματα (Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero...) ςε πίςτα off road που μπορεί να ικανοποιιςει και τον πιο απαιτθτικό οδθγό εκτόσ δρόμου. Καιρόσ: Η οδιγθςθ δεν επθρεάηεται από τθν κακοκαιρία παρά μόνο ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ. ε αυτι τθ περίπτωςθ κακορίηεται άμεςα νζα θμερομθνία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το νικθτι. Διάρκεια: Η ςυνολικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ είναι περίπου 1 ϊρα Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά ζνα άτομο. Διακεςιμότθτα: Θα οριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα, ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από το νικθτι Pre Formula Senior αγωνιςτικι εμπειρία με αυτόματο Kart Περιοριςμοί: Maximum φψοσ 2.00, Maximum βάροσ 130kg.

3 Καιρόσ: ε περίπτωςθ ακραίασ κακοκαιρίασ το εμινάριο αναβάλλεται και υλοποιείται ςε άλλθ θμερομθνία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα Διάρκεια: Η ςυνολικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ είναι περίπου 3 ϊρεσ Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά ζνα άτομο. Διακεςιμότθτα: Θα οριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα, ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου του από το νικθτι Rafting 2ου βακμοφ δυςκολίασ ςτο Βενετικό για δυο (για αρχάριουσ) Καιρόσ: Ο καιρόσ δεν επθρεάηει το rafting παρά μόνο όταν το ποτάμι είναι πολφ φουςκωμζνο ι παγωμζνο. ε περίπτωςθ αναβολισ του rafting ορίηεται άλλθ θμερομθνία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα. Διάρκεια: Η ςυνολικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ είναι περίπου 4 ϊρεσ Ζνδυμα: Όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ παρζχεται ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα Διακεςιμότθτα: Θα οριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςυμμετζχοντα ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από το νικθτι Περιοριςμοί: Δεν χρειάηεται ιδιαίτερθ φυςικι κατάςταςθ. Απαραίτθτθ γνϊςθ κολφμβθςθσ Διαμονι ςτο Xenia Palace Portarias 4* ςτθ Πορταριά και πεηοπορία για 2 Διαμονι: Διαμονι για δφο ςτο Xenia Palace Portarias 4* ςτθν Πορταριά Πθλίου Καιρόσ: Αν θ πεηοπορία αναβλθκεί λόγω προςωρινισ ακραίασ κακοκαιρίασ, κα πραγματοποιθκεί ςε κάποια άλλθ ϊρα μζςα ςτο διιμερο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ςυνοδό Διάρκεια: 2 διανυκτερεφςεισ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από το νικθτι Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα Περιοριςμοί: Η μεταφορά δεν ςυμπεριλαμβάνεται Πολυτελισ διαμονι για δφο ςτο Xenia Palace Portarias 4* ςτθν Πορταριά και ιππαςία Διαμονι: Διαμονι για δφο ςτο Xenia Palace Portarias 4* ςτθν Πορταριά Πθλίου Καιρόσ: Αν θ ιππαςία αναβλθκεί λόγω ακραίασ κακοκαιρίασ κα πραγματοποιθκεί ςε κάποια άλλθ ϊρα μζςα ςτο διιμερο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ςυνοδό Διάρκεια: 2 διανυκτερεφςεισ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από το νικθτι

4 Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα Περιοριςμοί: Η μεταφορά δεν ςυμπεριλαμβάνεται Release the stress ςτο Asian Spa του Athenaeum InterContinental υνδυαςμόσ τεχνικϊν φροντίδασ ςϊματοσ και προςϊπου. Διάρκεια: 2 ϊρεσ και 10 λεπτά Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία Spa αφορά 2 άτομα Διακεςιμότθτα: Δευτζρα ζωσ άββατο 10.00πμ ζωσ τισ 20.00μμ (κατόπιν ραντεβοφ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι) Ocean Spa Therapy ςτο Nilaya Mystic Spa Διάρκεια: 60 λεπτά Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα Διακεςιμότθτα: Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 09.00πμ μμ, άββατο 10.00πμ 18.00μμ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι Η φωτιά του Tango ςε 4 ιδιωτικά μακιματα 4 ιδιωτικά μακιματα με επαγγελματίεσ κακθγθτζσ χοροφ. Διάρκεια: 4 ιδιαίτερα μακιματα, διάρκειασ 50 λεπτϊν το κακζνα Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 2 άτομα Διακεςιμότθτα: Δευτζρα ζωσ Παραςκευι από τισ 10.00πμ ζωσ τισ 23.00μμ και το άββατο από τισ 10.00πμ ζωσ τισ 18.00μμ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι Ιδιωτικά ςεμινάρια μαγειρικισ & γεφμα για δφο με τουσ Chefs Μπαξεβάνθ & Γώγο Ιδιωτικό μάκθμα μαγειρικισ τζχνθσ ςτθν Πλάκα. Διάρκεια: 3 ϊρεσ Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 1 άτομο για το μάκθμα και 2 για το δείπνο Διακεςιμότθτα: από τθν θμερομθνία αποδοχισ του δϊρου από το νικθτι ζωσ τζλθ Ιουνίου 2011 κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Chef

5 Personal training ςτο Asana Γλυφάδασ από τθν ομάδα τθσ Ελζνθσ Πετρουλάκθ Power Yoga, Pilates και Fitness με τθν αποκλειςτικότθτα προςωπικοφ γυμναςτι. Διάρκεια: 2 ϊρεσ Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 1 άτομο Διακεςιμότθτα: Ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το γυμναςτιριο ASANA Ιδιωτικά μακιματα make up ςτο προςωπικό ςασ χώρο Μάκθμα make up από επαγγελματία μακιγιζη ςτο ςπίτι ςασ Διάρκεια: 2 ϊρεσ Αρικμόσ ατόμων: Η εμπειρία αφορά 1 άτομο Διακεςιμότθτα: Όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι κατόπιν ςυνεννόθςθσ 9. Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ διενζργεια κάκε Κλιρωςθσ κα επιχειρείται από τθ Διαφθμιςτικι τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ νικθτζσ προσ τον αρικμό κλιςθσ που ο κάκε νικθτισ ζχει ςθμειϊςει ςτο κουπόνι κατά τθ ςυμμετοχι του ςτο Πρόγραμμα. Κατά τθν τθλεφωνικι επικοινωνία κα ηθτοφνται από το νικθτι τα ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, πλιρθ διεφκυνςθ, κ.λπ.) για τθ δυνατότθτα εξακρίβωςθσ τθσ ταυτοπροςωπίασ κατά τθν παράδοςθ του δϊρου, ενϊ ο νικθτισ κα πρζπει να επιβεβαιϊνει μζςα ςε διάςτθμα δφο (2) θμερϊν ότι επικυμεί το Δϊρο που ζχει επιλζξει ςτο κουπόνι ςυμμετοχισ. Αν ο νικθτισ αρνθκεί το δϊρο του ι αδρανιςει όςον αφορά ςτθν κατοχφρωςι του, ι αν ακυρωκεί θ ςυμμετοχι του, χάνει αυτομάτωσ και οριςτικϊσ το δικαίωμά του επ αυτοφ, ενϊ το δϊρο μεταφζρεται ςτον πρϊτο επιλαχόντα αναπλθρωματικό νικθτι που κα προκφψει από τθν κλιρωςθ. Οι αναπλθρωματικοί νικθτζσ κα πρζπει να κατοχυρϊςουν το δϊρο τουσ με τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία ςε διάςτθμα μίασ θμζρασ από τθν ενθμζρωςι τουσ. ε περίπτωςθ αδράνειασ του αναπλθρωματικοφ νικθτι, το δϊρο μεταφζρεται ςτον επόμενο, ζωσ εξαντλιςεωσ των αναπλθρωματικϊν νικθτϊν. Ο νικθτισ κατά τθν παραλαβι του δϊρου του υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει και υπογράψει τθν Διλωςθ Αποδοχισ Δϊρου, προςκομίηοντασ και επιδεικνφοντασ τθν ταυτότθτά του, αλλιϊσ χάνει το δικαίωμα ςτο δϊρο που κζρδιςε. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των με το παρόν αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων τθσ COSMOTE και τθσ Διαφθμιςτικισ και τθν παράδοςθ του Δϊρου, τα ωσ άνω ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. 10. Οποιοςδιποτε από τουσ νικθτζσ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ακόμα και αυτό τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ των δϊρων, μπορεί να ακυρωκεί για τουσ εξισ λόγουσ: α) ςε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν αποδεχτεί πλιρωσ τουσ παρόντεσ όρουσ ι δεν πλθροί αυτοφσ ςτο ςφνολό τουσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, β) ςε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία με

6 τον νικθτι εντόσ των προκακοριςμζνων προκεςμιϊν που τάςςονται ςτουσ παρόντεσ όρουσ γ) Χωρίσ προςκόμιςθ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου κατά τθν παραλαβι του δϊρου δ) ςε περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, δεν υπογράψει τθ ςχετικι διλωςθ αποδοχισ δϊρου. 11. Η COSMOTE ςε περίπτωςθ που ςτο πρόςωπο του νικθτι, ςυντρζχει κάποια από τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςτθν ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςε οποιοδιποτε ςτάδιο, ακόμα και κατά το ςτάδιο τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ του δϊρου. 12. H Cosmote ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ πζρα από τα αναφερόμενα δϊρα δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να διακζςει προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και άλλα επιπλζον δϊρα. 13. Σα δϊρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςθ τουσ ςε χριματα. 14. H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα δϊρα κακϊσ και τον αρικμό τουσ. 15. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ και μζχρι τθν παράδοςι τουσ, θ COSMOTE δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει τα δϊρα για ςκοποφσ διαφιμιςθσ. Οι τελικοί αποδζκτεσ δεν δικαιοφνται να εγείρουν καμία αξίωςθ κατά τθσ COSMOTE λόγω τθσ χριςθσ των δϊρων για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. 16. Η ευκφνθ τθσ COSMOTE και τθσ Διαφθμιςτικισ περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθ διάκεςθ των δϊρων και οι ςυμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ τθσ ενζργειασ κακϊσ και για οτιδιποτε μπορεί να ςυμβεί (ατφχθμα κλπ) μετά τθν παράδοςθ του κάκε Δϊρου. Σθν ευκφνθ για οτιδιποτε ςυμβεί ςτουσ νικθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ τουσ ι τθσ παροχισ των Δϊρων ευκφνονται αποκλειςτικά τα νομικά ι φυςικά πρόςωπα που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, θ COSMOTE και θ Διαφθμιςτικι δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι ςυμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία αξίωςθ, απαίτθςθ ι δικαίωμα κατά αυτισ για κάλυψθ τυχόν εξόδων μεταφοράσ κτλ. Επίςθσ, θ COSMOTE δφναται για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, να μθν προςφζρει ςτουσ νικθτζσ τα Δϊρα οφτε άλλα εναλλακτικά, οπότε και κα απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ. 17. Μετά τθν εκπνοι τθσ διάρκειασ του προγράμματοσ και τθσ διανομισ δϊρων κατά τα προαναφερόμενα κάκε υποχρζωςθ τθσ COSMOTE και τθσ Διαφθμιςτικισ παφει να υφίςταται. Η COSMOTE και θ Διαφθμιςτικι δεν υπζχουν οφτε αναλαμβάνουν οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των ςυμμετεχόντων. 18. H COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να ανακοινϊςει τα ονόματα των νικθτϊν και να δθμοςιεφςει φωτογραφίεσ τουσ κακϊσ και να προβεί ςε διαφθμιςτικι εκμετάλλευςθ κάκε ςχετικοφ γεγονότοσ, όπωσ ενδεικτικά τθσ παραλαβισ δϊρων. Ο νικθτισ υποχρεοφται, κατά τθν παραλαβι του Δϊρου, ςε υπογραφι διλωςθσ ςυναίνεςθσ για παρουςία ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα, ι για τθ χριςθ του ονόματόσ του και φωτογραφία του για λόγουσ διαφθμιςτικισ προβολισ από τισ Διοργανϊτριεσ, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ ι αποηθμιϊςεωσ. Άρνθςθ του Νικθτι να ςυμμετάςχει ςε ςχετικό διαφθμιςτικό πρόγραμμα ι άλλθ ανακοίνωςθ ι άρνθςθ να περιλθφκεί το όνομά του ςε καταχωριςεισ, εφόςον κλθκεί για τοφτο, νομιμοποιεί τθν COSMOTE να αρνθκεί τθ χοριγθςθ του ςχετικοφ Δϊρου.

7 19. Οι παρόντεσ όροι ζχουν κατατεκεί ςτθν ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν Αικατερίνθ Σόλια και οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει αντίγραφο με ζξοδά του. Επίςθσ, οι παρόντεσ όροι κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ κα είναι αναρτθμζνοι ςτο site 20. Η COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ αναλυτικοφσ όρουσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο. Κάκε τροποποίθςθ κα κατατίκεται ςτθ ςυμβολαιογράφο ςτθν οποία κα ζχουν κατατεκεί οι παρόντεσ αναλυτικοί όροι, κα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων και κα ιςχφει από τθ δθμοςίευςθ των τροποποιθμζνων όρων ςτο Site τθσ COSMOTE 21. Σο προςωπικό των εταιριϊν COSMOTE, Else Agency και Dream Days, οι ςφηυγοι κακϊσ κι οι ςυγγενείσ των ανωτζρω μζχρι και πρϊτου βακμοφ εξ αίματοσ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα. 22. Κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα τα μόνα ςτοιχεία που απαιτοφνται είναι ο αρικμόσ ςφνδεςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ των υμμετεχόντων. Κατά το ςτάδιο τθσ επιβεβαίωςθσ των νικθτϊν, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ κα τθροφνται μζχρι τθν παράδοςθ των Δϊρων κατά τα ανωτζρω. Μετά δε τθν παράδοςθ των Δϊρων, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Η ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα αποτελεί ςαφι και εκ μζρουσ του υμμετζχοντα διλωςθ ςυναίνεςθσ κατά τθν ζννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ και δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ κακϊσ και για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του ςχετικά με το Πρόγραμμα. 23. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το πρόγραμμα και τθν εφαρμογι του κα επιλφεται από τριμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE που απαρτίηεται από τουσ: Εκπρόςωπο τθσ Δ/ντθσ Προϊόντων και Τπθρεςιϊν, των Νομικϊν Τπθρεςιϊν και τθσ Δ/νςθσ Μarketing τθσ COSMOTE. Η κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ υμμετζχοντεσ. 24. Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των παρόντων αναλυτικϊν όρων και του ςυνθμμζνου ςε αυτοφσ Παραρτιματοσ με τίτλο «Ειδικοί Όροι Σαξιδιϊν». Ακινα, / /2011 Για τθν COSMOTE Χάρθσ Κονίνθσ Marketing Communication Strategy Director

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Οι ακόλουκοι ειδικοί όροι ιςχφουν αναφορικά με τουσ νικθτζσ. Διευκρινίηεται: 1. Νικθτζσ με κινθτικά, διανοθτικά ι άλλα προβλιματα κα ταξιδζψουν με ιδία ευκφνθ, απαλλαςςόμενθσ τθσ COSMOTE από οποιαδιποτε ευκφνθ, ςυνοδευόμενα από άτομα που κα υποδείξουν οι ίδιοι. 2. Σο ταξίδι ιςχφει μόνο για το δρομολόγιο που αναφζρεται ςτουσ Αναλυτικοφσ Όρουσ, κατόπιν επιβεβαίωςθσ τθσ διακεςιμότθτασ με τθ Διαφθμιςτικι ζωσ και 8 μινεσ μετά τθν αποδοχι του δϊρου από τον νικθτι. Οι νικθτζσ δεν ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν οποιοδιποτε χρθματικό αντάλλαγμα ι ταξίδι ςε εναλλακτικι θμερομθνία ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του ταξιδιοφ ι αδυναμίασ τουσ να ταξιδζψουν για οποιονδιποτε λόγο. Η COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ διεξαγωγισ των εκδρομϊν. 3. Δεδομζνου ότι θ διοργάνωςθ του ταξιδιοφ ζχει αναλθφκεί από τθ Διαφθμιςτικι ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, θ ςυμμετοχι των νικθτϊν προχποκζτει τθν εκ μζρουσ τουσ ρθτι και ζγγραφθ αποδοχι των ειδικότερων όρων που κζτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίωσ θ εταιρία ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν), και θ Cosmote καμία περαιτζρω ευκφνθ δεν ζχει. Κατά ςυνζπεια, οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παράςχουν εγγράφωσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί, ζγγραφθ επιβεβαίωςθ των όρων που κακορίηονται από τα πρόςωπα αυτά και αφοροφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ενζργειεσ. 4. Εφόςον θ ςυμμετοχι ςτο ταξίδι προχποκζτει τθν ζκδοςθ ςτο όνομα του νικθτι ζγκυρων ταξιδιωτικϊν εγγράφων (διαβατθρίου) και ανάλογα με τθν εκνικότθτα ι τθν ικαγζνειά του ενδεχομζνωσ και κεϊρθςθ ταξιδιοφ (Visa), θ COSMOTE και οι ςυνεργαηόμενοι ςυνδιοργανωτζσ κακϊσ και θ Διαφθμιςτικι δεν κα ευκφνονται ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο νικθτισ δεν είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει, για οποιονδιποτε λόγο, τα ςχετικά ζγγραφα, θ νομικι τάξθ των οποίων αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ. Η μζριμνα και θ δαπάνθ τθσ ζκδοςθσ των παραπάνω εγγράφων βαρφνει αποκλειςτικά το νικθτι. 5. Η ςυμμετοχι ςτθν ενζργεια γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του νικθτι. το ευρφτερο μζτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωςθ ιςχφον εφαρμοςτζο δίκαιο, θ COSMOTE, κακϊσ και θ Διαφθμιςτικι οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ, και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείσ απαλλάςςονται από κάκε ευκφνθ. Ειδικότερα, θ COSMOTE και θ Διαφθμιςτικι δεν υπζχουν οποιαδιποτε ευκφνθ για ατυχιματα, αςκζνειεσ ι πταίςμα των προςϊπων τα οποία αναλαμβάνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν οποιαςδιποτε μορφισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ενζργειασ. 6. Ο νικθτισ φζρει πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ κάκε οικονομικι και άλλθ ευκφνθ για τθν ςυμπεριφορά του κατά τθ διάρκεια τθσ ενζργειασ και τισ ςυνζπειζσ τθσ. 7. Η COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να μεταβάλει κάκε λεπτομζρεια, ουςιϊδθ ι μθ του ταξιδιοφ. Συχόν αλλαγζσ κα γνωςτοποιοφνται μόλισ αυτό καταςτεί αντικειμενικά εφλογα δυνατό. 8. Η ςυμμετοχι ςτθν ενζργεια του νικθτι δεν καλφπτει προςωπικζσ δαπάνεσ όπωσ ενδεικτικά, κατανάλωςθ φαγθτοφ και ποτϊν, κάκε άλλθ προςωπικι δαπάνθ, όπωσ ιδίωσ αγορζσ από καταςτιματα, μουςεία ι ξενοδοχεία, τθλεφωνιματα, ζξοδα κακαριςτθρίου ι πλυντθρίου ροφχων, εξυπθρζτθςθ δωματίου (room service), ενοικίαςθ οχθμάτων, οποιαδιποτε εκδρομι κ.ά. τισ οποίεσ κα επιβαρυνκεί αποκλειςτικά ο νικθτισ.

9 9. Ο νικθτισ φζρει ανεπιφφλακτα και αποκλειςτικά κάκε ευκφνθ και κίνδυνο αναφορικά με δραςτθριότθτεσ πζραν των προαναφερκζντων ςτο άρκρο 10 των παρόντων αναλυτικϊν όρων.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ME ΣΟΧΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΞΟΦΛΗΗ ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ Θ Εκνικι ΑΕΕΓΑ (εφεξισ καλοφμενθ Εκνικι Αςφαλιςτικι) διοργανϊνει για τουσ πελάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα