Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο"

Transcript

1 Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος... In this issue 2008 Έηος Δπικοινφνίας 2008 Year of Communication Σα νέα ηης ECDL Δλλάς Σα Βάυαμε... Κόκκινα σμμεηοτή ζηο 3 ο σνέδριο ΙΑΓΜΔ Η ECDL Δλλάς ζηον κόζμο ECDL Πορηογαλίας ICDL Κίνας Inside: Σα Νέα μας Η Σέτνη ηης Δπικοινφνίας Η Γιαθορά ηοσ επι- Ρφηάηε και Απανηάμε Ξέρεηε όηι...; The news of ECDL Hellas Everything Dyed in Red Participation in the 3 rd IAGME Conference ECDL Hellas in the world ECDL Portugal ICDL China Inside: Our News The Art of Communication The Secret Lies in the Prefix Questions and Answers Did you know that? πληαθηηθή Οκάδα: Βαζίιεο Γηνλάο, Μειίλα Γάηνπ, Γήκεηξα Εώγα, Μαξηαιέλα Κάζζηαξε, Μαξία Μπνπξάλε, Γήκεηξα Παπηδάθε, Δπζύκηνο ηπεηδήο, άββαο Φαξάζνγινπ. Editorial Team: Vassilis Dionas, Melina Gatou, Dimitra Zoga, Marialena Kassiari, Maria Bourani, Dimitra Papidaki, Efthymios Sipetzis, Savvas Farassoglou. Tα λέα απηνύ ηνπ ηεύρνπο Έηνο Δπηθνηλσλίαο 2008: Έηνο Δπηθνηλσλίαο θαη βξήθακε ηo «κέζν» γηα λα επηθνηλσλήζνπκε ηα κέζα έμσ θαη ηα έμσ - κέζα! Χσξίο αηειείσηεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο Χσξίο αθαηάπαπζηε αληαιιαγή Χσξίο meeting Χσξίο κεηαθηλήζεηο θεθηήθακε InsideΟut θαη πηνζεηήζακε έλα παξαδνζηαθό κέζν γηα λα κεηαθέξνπκε ηα λέα καο, εηαηξηθά θαη κε, ζε όια ηα κέιε ηνπ Οκίινπ ECDL -από ηελ Διιάδα κέρξη ηελ Κίλα θαη από ηελ Σνπξθία κέρξη ηελ Πνξηνγαιία θαη (πξνζερώο) ηε Βξαδηιία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ ΠΓΓΜ. Θέινπκε λα κεηώζνπκε ηηο απνζηάζεηο. Να αληαιιάμνπκε θνπιηνύξεο, λα κνηξαζηνύκε δηαθνξεηηθέο απόςεηο. Να πιεξνθνξεζνύκε. Να κάζνπκε. Δπίθεληξν, Πνκπόο θαη ηειηθόο απνδέθηεο είκαζηε όινη εκείο. Μία δεκηνπξγία από εκάο γηα εκάο. Με έκβιεκα ηα 4C: Constant Consistent Continuous Communication. Αο γπξίζνπκε ην θιεηδί ζηελ θιεηδαξόηξππα γηα λα έξζνπλ όια InsideOut!

2 Βαζίιεο Γηνλάο Γηεπζπληήο Δπηθνηλσλίαο & Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο Σα βάςακε θόθθηλα!!! ηα θόθθηλα ηνπ City&Guilds «ληύλνληαη» ηα βαγόληα ηνπ Αζελατθνύ ΜΔΣΡΟ από ηελ Σξίηε 1 Απξηιίνπ. Έηζη μεθηλάεη ε θακπάληα ηνπ πνπ ζα δηαξθέζεη γηα όιν ηνλ κήλα. πγθεθξηκέλα δύν ζπξκνί ηνπ ΜΔΣΡΟ ζα θπθινθνξνύλ όιν ην κήλα, ζε όιεο ηηο γξακκέο, δίλνληαο ην «εηζηηήξην γηα ηελ πηζηνπνίεζε Αγγιηθώλ», ηελ πηζηνπνίεζε. Δπόκελνο ζηαζκόο γηα ηηο Δμεηάζεηο είλαη ζηηο 24 & 25 Μαΐνπ. Καη δελ είλαη Πξσηαπξηιηάηηθν αζηείν πκκεηνρή ζην 3 Ο πλέδξην ΗΑΓΜΔ: Σν Θειπθό Άγγηγκα Μία δηαθνξεηηθή νπηηθή αλαηέιιεη. Η Νέα Οηθνλνκία ζηεξίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην κπαιό θαη όρη ζηε ρεηξσλαθηηθή δύλακε θαη γηα ηνλ ιόγν απηό απνθαιείηαη Οηθνλνκία ηεο Γλώζεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο (Knowledge Based Economy & Society). Ζ Γλώζε όκσο είλαη Γύλακε θαη ήδε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο βξίζθεηαη ζε γπλαηθεία ρέξηα. Γηαβάζηε εδώ ηε ζπλέρεηα Οη Πξώηεο Δμεηάζεηο ζηελ Διιάδα Με εμαηξεηηθή επηηπρία δηνξγαλώζεθαλ νη πξώηεο εμεηάζεηο ηεο ζηελ Διιάδα γηα ηε γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο. ηηο πηινηηθέο εμεηάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 5 πόιεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Μπηηιήλε, Χαιθίδα θαη Ηξάθιεην Κξήηεο) ην άββαην 15 θαη ηελ Κπξηαθή 16 Μαξηίνπ, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 80 καζεηέο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα γίλνπλ γλσζηά ζε 4 εβδνκάδεο. πγραξεηήξηα πξσηίζησο ζηελ νκάδα αιιά θαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ ηα νπνία δηαρεηξίζηεθαλ κε επηηπρία ηελ δηαδηθαζία πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ. Νηώζνπκε όινη πην ζίγνπξνη γηα ηελ επηηπρία ηνπ κεγάινπ εγρεηξήκαηνο πνπ είλαη νη εμεηάζεηο ζηηο 24 θαη 25 Μαΐνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηνλ Γηθηπαθό Σόπν ηεο. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ECDL Πνξηνγαιίαο Με ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ δπλακηθνύ ηνπ νκίινπ καο κεηαμύ Αζήλαο θαη Πνξηνγαιίαο, είλαη ραξά καο λα ζαο επηζεκνπνηήζνπκε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ECDL Portugal κε ηα λέα εμεηαζηηθά ζπζηήκαηα. Η κέξα ζηαζκόο ήηαλ ε 22 ε Φεβξνπαξίνπ 2008 όπνπ θαη νινθιεξώζεθε ε πξώηε ECDL εμέηαζε κε 39 επηηπρή ηεζη, ελώ κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπκπιεξσζεί πάλσ από 80. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο καο δειώλνπλ όηη κέρξη ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ ζα έρνπκε θηάζεη ηηο 100 εμεηάζεηο. Καιή καο ζπλέρεηα Παηήζηε εδώ γηα λα επηζθεθζείηε ηελ ECDL Πνξηνγαιίαο

3 ECDL Διιάο θαη ICDL China καδί ζην Dalian Competition Με κεγάιε ραξά θαη εζληθή ππεξεθάλεηα, ζέινπκε λα ζαο αλαθνηλώλνπκε όηη νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ν πξώηνο γύξνο ηνπ Dalian Competition ζηελ Κίλα, ζηηο 15 θαη 16 Μαξηίνπ. Πάλσ από ππνςήθηνη έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό ηεο πόιεο Dalian ηεο Κίλαο θαη έδσζαλ ζπλνιηθά ηεζη, ζε 7 εμεηαζηηθά θέληξα θαη ζε νκάδεο ησλ αηόκσλ αλά αίζνπζα εμέηαζεο. Παηήζηε εδώ γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα Inside: Σα Νέα καο 1. Με ραξά θαισζνξίδνπκε ζηελ νκάδα καο ηελ θα. Χξπζάλζε θηαδνπνύινπ, ε νπνία από 17/03/08 έρεη πιένλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηεο Call Centre Agent ζην Σκήκα πληνληζκνύ Δμεηάζεσλ. Η θα. θηαδνπνύινπ είλαη απόθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Γισζζνινγία Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Από ην 2007 εξγάδεηαη σο θαζεγήηξηα Σνπξθηθήο γιώζζαο ζε Φξνληηζηήξηα Ξέλσλ γισζζώλ θαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηεο έρεη εξγαζηεί ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ γηα ηε ζύληαμε ηνπ Ιζηνξηθνύ Λεμηθνύ. Η θα. θηαδνπνύινπ κηιάεη Αγγιηθά θαη Σνύξθηθα, είλαη κέινο ηεο Ολνκαηνινγηθήο Δηαηξίαο, ηνπ πιιόγνπ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Κέξθπξαο θαη ηνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ. ην ειεύζεξό ηεο ρξόλν ζπκκεηέρεη ζηε ρνξεπηηθή νκάδα ηεο πεξηνρήο ηεο θαη αζρνιείηαη κε ηε ινγνηερλία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σελ θαισζνξίδνπκε θαη ηεο επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηα λέα ηεο θαζήθνληα. 2. πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο ηνπ Οκίινπ κε έκπεηξα θαη δπλακηθά ζηειέρε, ζηηο 26/03/08, ε θα. Αζελά Μπηθάθε αλάιαβε ηε ζέζε ηεο Senior Developer ζην Σκήκα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. Η θα. Μπηθάθε δηαζέηεη πνιύρξνλε εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαζώο από 1997 κέρξη ζήκεξα έρεη εξγαζηεί ζε κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρώξνπ έρνληαο θαηαθηήζεη ζεκαληηθέο ζέζεηο επζύλεο ζε κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά. Η θα. Μπηθάθε απνθνίηεζε ην 1998 από ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σελ θαισζνξίδνπκε ζηελ νκάδα καο θαη ηεο επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηα λέα ηεο θαζήθνληα. Ζ «Σέρλε» ηεο Δπηθνηλσλίαο Ζ δηαθνξά ηνπ επί- Δπηθνηλσλία: Λέμε ζύλζεηε από ην επί + θνηλσλία (=ζπκκεηνρή). ύκθσλα κε ην ιεμηθό δειώλεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαδίδεηαη έλα κήλπκα, κηα πιεξνθνξία θηι. ζε θάπνηνλ ή αληαιιάζζνληαη γλώζεηο, ζθέςεηο θηι. κε θάπνηνλ ρξεζηκνπνηώληαο γξαπηό ή πξνθνξηθό ιόγν, δηάθνξα κέζα ηειεπηθνηλσλίαο, θηλήζεηο, ζήκαηα θηι. (Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε). Δίλαη όκσο ηόζν απιό; Πξνθαλώο όρη. Σν κπζηηθό θξύβεηαη ζην επί-: Απηή ε κηθξή ιέμε κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπκκεηνρή καο κε πιήζνο δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ. πγθεθξηκέλα ζηελ επη-θνηλσλία ε ζπκκεηνρή καο κπνξεί λα έρεη ηνπηθή ζεκαζία, λα δειώλεη ζθνπό, ρξνληθή δηάξθεηα, πξνζέγγηζε ή απνκάθξπλζε, θηιηθή δηάζεζε ή ερζξηθή ζπκπεξηθνξά, πξνζζήθε-ζπκπιήξσκα, επίβιεςε, εμάξηεζε, ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, αηηία, θίλεηξν, ζθνπό, νπηηθή γσλία, θαηεύζπλζε, αλαθνξά θαη πνιιά άιια. Απηή αθξηβώο είλαη θαη ε πξόθιεζε ζηελ επηθνηλσλία: Να κπνξεί θαλείο λα ηε θέξλεη ζηα κέηξα ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζσζηέο ηερληθέο γηα λα επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ. ε απηήλ ηελ

4 ελόηεηα ζα ζαο κεηαθέξνπκε ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο, βήκα πξνο βήκα, γηα λα είζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλείηε ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Καη ζα εθπιαγείηε πόζν εύθνιν είλαη όηαλ δείηε ηα ζαθή βήκαηα θαη ηελ απιή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αλαινγηζηείηε. Ρσηάηε θαη Απαληάκε Αγαπεηέ ζπλάδειθε, Έρεηο απνξίεο? Πηάλεηο ζπρλά ηνλ εαπηό ζνπ ζην γξαθείν κε ακήραλν ρακόγειν? Θέιεηο λα κάζεηο απηό ην θάηη παξαπάλσ πνπ ίζσο μέξνπλ νη άιινη?. ηείιηε ηηο εξσηήζεηο ζαο ζην θαη ζα κάζεηε ηελ απάληεζε κέζα από απηήλ ηελ ελόηεηα. Ξέξεηε όηη...; ύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Demunter (2005, 2007) γηα ην ςεθηαθό ράζκα ζηελ Δπξώπε θαη ηηο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, πξνέθπςε όηη: Η παξνπζία παηδηώλ ζηα λνηθνθπξηά είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) Σν πνζνζηό ησλ λνηθνθπξηώλ κε πξνζσπηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή είλαη 50% κεγαιύηεξν γηα ηα λνηθνθπξηά ζηα νπνία ππάξρνπλ παηδηά. Η Κύπξνο είλαη ην κόλν Δπξσπατθό θξάηνο ζην νπνίν ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαζεκεξηλά είλαη κεγαιύηεξν από απηό ησλ αλδξώλ. Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ρξήζηεο ίληεξλεη ζπλδέεηαη κε ην δηαδίθηπν κόλν από κέξε εθηόο ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Demunter, Christopher. Eurostat Statistics in Focus: The Digital Divide Europe", Strasbourg, P1 Demunter, Christopher. Eurostat Gender differences in the use of computers and the internet", Strasbourg, P1 Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώλεηε γηα ηα λέα ησλ ηκεκάησλ ζαο... Γηα ηπρόλ ζρόιηα ή πξνηάζεηο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Δπζύκην ηπεηδή. ε κηα δεκηνπξγία από εκάο γηα εκάο, ε πην ζεκαληηθή είλαη ε δηθή ζαο άπνςε. ηείιηε ηηο ηδέεο θαη ηα θείκελά ζαο ζηνλ Δπζύκην ηπεηδή γηα λα ηα θηινμελήζνπκε ζε έλα από ηα επόκελα ηεύρε.

5 This Issue s Updates Year of Communication 2008: Year of Communication and we found the means to communicate the inside out and vice versa. Without endless phone calls Without interminable exchange Without meetings Without change of places We have thought of the InsideΟut and we have adopted a traditional means to convey our news, corporate or not, to all members of the ECDL Hellas Group of Companies from Greece to China and from Turkey to Portugal and (forthcoming) Brazil, Albania and FYROM. We want to keep the distance short. To exchange cultures, to share different views. To be informed. To learn. The centre, the senders and the final receivers are always us. A creation by us and aiming directly at us. With our motto being the 4Cs: Constant Consistent Continuous Communication. Let s turn the key into the keyhole so that everything comes InsideOut! Vassilis Dionas Communication and Business Development Director Everything Dyed in Red From Tuesday 1 st April, we will dress the Athens METRO train-cars in the red colours of. This is how the campaign of starts, which will continue for the entire month. Specifically, two train-cars of the Athenian METRO will travel throughout April, among all lines and destinations, disseminating the ticket to the English language knowledge certification, namely the certification. Next stop will be the Exams, on 24 th and 25 th May. And don t be fooled by the April Fools Day Participation in the 3 rd IAGME Conference: A Woman s Touch A new perspective comes up. New Economy is based more and more on the use of mind and not on the strength of arms. Therefore, it is called Economy of Knowledge, which in turn leads to the Knowledge Based Economy & Society. Knowledge is power and an important part of it is already in women s hands. Read the full article here Pilot Examinations for in Greece The pilot examinations in Greece for English as a Second Language (ESOL) took place with tremendous success. In the pilot examinations, which were held at 5 cities (Athens, Thessaloniki, Mytilene, Chalkida and Herakleio Crete) on Satuday 15 and Sunday 16 March, participated 80 students in total and the results will become available in 4 weeks. Congratulations are in place firstly for the team but also for all other departments of

6 the ECDL Hellas Group, which administered with success the whole process, both before and during the actual exams. We all feel much more confident for the success of our big forthcoming attempt, which consists of the examinations of 24 and 25 May. For further information, please visit the relevant section of the Website. Launch of the ECDL Portugal Business With the valuable support across the different departments between Athens and Lisbon, we have effectively launched the ECDL Portugal Business. Since its launch in early February 2008, ECDL Portugal has had over 80 successful ECDL examinations. The first was achieved on February 22nd with a total of 39 tests. Scheduled examinations indicate that by the end of March we will reach 100 ECDL exams. Click here for more information on ECDL Portugal ECDL Hellas and ICDL China together for the Dalian Competition It is with great pleasure and pride that we would like to inform you that the first round of the Dalian Competition was successfully completed in China, on 15 and 16 March. In the Chinese city named Dalian, more than candidates took part in the competition, passed tests in total, in 7 examination centres and in groups of persons per examination room. Click here to learn more Inside: Our News 1. We feel great pleasure to welcome in our team Ms Chrysanthi Skiadopoulou, who has been appointed to the Department of Examinations as Call Centre Agent with effect from 17 th March Ms Sciadopoulou is a graduate of the University of Aegean, Department of Mediterranean Studies, and she has majored in Linguistics of SoutEastern Mediterranean Countries. Since 2007 she has been working as a teacher of Turkish language in foreign language schools and she has also worked in the Academy of Athens, in parallel with her undergraduate studies, for the project of the Historical Lexicon of Greek. Ms Sciadopoulou speaks Greek (native speaker), English and Turkish, is a member of the Greek Onomastics Association, the Constantinopolitan Society as well as other public benefit societies. In her spare time, she participates in the dancing team and she is interested in the literature and the cinema. We welcome her in our team and we wish the best of luck to her for her new duties. 2. With effect from the 26 th March 2008, Ms Athena Bikaki has been appointed to the Department of Information Technologies as Senior Developer. Ms Bikaki has a proven career track record in the area of Informatics, she has worked in big companies from 1997 until today, having succeeded to obtain positions of responsibility in a particularly competitive market. Ms Bikaki has graduated from the Department of Physics of the University of Crete in We welcome her in our team and we wish the best of luck to her for her new duties.

7 The Art of Communication The secret lies in the prefix Communication: A profound notion deriving from common, initially compound between proto- IndoEuropean morphemes for with and exchange. According to the lexicon, it denotes the procedure according to which a message, information etc. is transmitted to someone or ideas, thoughts etc. are being exchanged using written or oral speech, various means of telecommunication, motions, signs etc. (Lexicon of Modern Greek, M. Triantafyllidis Foundation [Leksiko te^s Koine^s Neoelle^nikis, Hidruma M. Triantafyllide^s]). But could it be that simple? Obviously not! The secret lies in the prefix. The small word com- can differentiate our exchange in various ways and meanings: Specifically, in the com-munication, our exchange could bear a local sense or it could denote purpose, time, approach or remotion, friendly relations or hostility, addition, supervision, dependence, reason, cause, motive, intention, perspective, direction, reference and many many more. This is exactly the challenge in the effective communication, namely to be able to make it current and to consider the appropriate techniques to complete one s own tasks. In this section, we will take you through the creative process of communication, step by step, with the purpose being for you to be in position to communicate correctly and effectively, depending on the needs. And you will be surprised at how easy it is when you become familiar with the few and straightforward steps and the simple process that you need to consider. Questions and Answers Dear Colleague, Do you have any questions? Do you often find yourself smiling at the office with no apparent reason? Do you want to know this something that maybe other people know? Please send your questions to and watch this space to find out the answer Did you know that...? According to research conducted by Demunter into the European digital divide and into gender differences in the use of computers: The presence of children in a household is a major factor for access to ICTs. The proportion of homes with a personal computer is 50% higher among households with children. Cyprus is the only European country in which the proportion of women using a computer on a daily basis is larger than that of men. 1 in 4 Internet users connect online only at places other than their home. Demunter, Christopher. Eurostat Statistics in Focus: The Digital Divide Europe", Strasbourg, P1 Demunter, Christopher. Eurostat Gender differences in the use of computers and the internet", Strasbourg, P1 Please do notify us about any news or developments For your comments and suggestions, please contact Efthymios Sipetzis. For a creation aiming directly at us, what is most important is your own point of view. Please send your own ideas or articles to Efthymios Sipetzis so that they can be published in one of our following issues.

8

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis S. Vizirianakis, Ph.D. Associate Professor in Molecular Pharmacology & Pharmacogenomics

Ioannis S. Vizirianakis, Ph.D. Associate Professor in Molecular Pharmacology & Pharmacogenomics Minutes Of the 22-07-2014 meeting of the Seven-Member Special Committee, met in order to vote for the promotion of Associate Professor Ioannis Vizirianakis, to fulfill a position of a Professor (A degree)

Διαβάστε περισσότερα