ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1. Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ 2. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γηεύζπλζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηώηε : ,1617 : : ΠΡΟ : ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ _ 31 Μαΐος2015, με θέμα «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products). ΥΔΣ: 1. Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Γ/λζεο Π.Φ.Τ.& Πξόιεςεο κε ζέκα ύληαμε κελύκαηνο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο _31 Μαΐνπ Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ, ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο. Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκόδηα Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Σκήκα Γ Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο καθιεπυμένηρ Παγκόζμιαρ Ζμέπαρ Καηά ηος Καπνίζμαηορ, ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού Τγείαρ (Π.Ο.Τ.) πος είναι η 31 η Μαΐος εκάζηος έηοςρ, ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα: Α. Γηα ην έηνο 2015, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, ζέηεη σο ζέκα γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο, ηελ «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products), δίλνληαο έκθαζε ζηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ δεκόζηα πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ από παξάλνκε εκπνξία θαη ππνζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ κείσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό απηώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, θαζώο ππνλνκεύεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, επεξεάδεη δπζκελώο ηελ δεκόζηα πγεία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ζε

2 πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ. (ζπλ. 1.) Β1. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ., ην 10% πεξίπνπ ησλ ζαλάησλ ελειίθσλ παγθνζκίσο, νθείιεηαη ζην θάπληζκα, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο απώιεηαο δσήο πνπ δύλαηαη λα πξνιακβάλεηαη. Tν πνζνζηό απηό, κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ έμη εθαηνκκύξηα ( ) ζαλάηνπο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ εμαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) νθείινληαη ζην παζεηηθό θάπληζκα. Σν θάπληζκα απμάλεη ηελ λνζεξόηεηα θαη ηελ ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ από λνζήκαηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο λενπιαζκαηηθώλ λνζεκάησλ, πξνθαιώληαο πνιιέο ζνβαξέο απεηιεηηθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ δσή αζζέλεηεο (πεξίπνπ 25). Απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδύλνπ γηα νθηώ(8) από ηηο δεθαέμη (16) αηηίεο ζαλάηνπ (5ν%) αηόκσλ άλσ ησλ 65 εηώλ. Η έθζεζε ζε παζεηηθό θάπληζκα ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη, απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θαξδηνπάζεηαο θαηά 25 30% ζε ζρέζε κε άηνκα κε εθηεζεηκέλα ζηνλ θαπλό. Σν άκεζν όζo θαη ην έκκεζν θόζηνο ζεξαπείαο ησλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα επηβαξύλεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηώλ παγθνζκίσο. B2. ύκθσλα κε κειέηεο, ε παξάλνκε αγνξά ηνπ θαπλνύ ππνινγίδεηαη όηη αληηζηνηρεί ζε έλα ζηα 10 ηζηγάξα πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε παγθόζκην επίπεδν, γεγνλόο πνπ εθηηκάηαη θαη από πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα ησλ ηεισλεηαθώλ ππεξεζηώλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά όηη ην παξάλνκν εκπόξην ηζηγάξσλ, θνζηίδεη ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο πάλσ από 10 δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, ιόγσ απώιεηαο θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη ηεισλεηαθώλ δαζκώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, δελ απνηειεί πξόβιεκα κόλν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο κε πςειό θαηά θεθαιή εηζόδεκα, αιιά ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ζηνλ θόζκν αληηκεησπίδνπλ ην παξάλνκν απηό εκπόξην κε ηηο νπνηεζδήπνηε κνξθέο θαη εθθάλζεηο ηνπ. Χο απάληεζε ζηελ απεηιή πνπ ηίζεηαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ε Γηεζλήο θνηλόηεηα δηαπξαγκαηεύζεθε θαη ελέθξηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2012, ζρεηηθό πξσηνθόιινπ εμάιεηςεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Γ1. Με ηνλ Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), κε ζέκα: «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ», θπξώζεθε ε 2

3 ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο, ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο ελ ιόγσ ύκβαζεο, είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, από ηα πκβαιιόκελα Μέξε, ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε απηόλ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο, από ην 2014 έρεη ζπγθξνηήζεη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ (Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products), ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Π.Ο.Τ., γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ (WHO FCTC), ε νπνία πξνβαίλεη ζε ζύληαμε ζρεηηθνύ ρεδίνπ Νόκνπ. (ζπλ. 2 ζρεηηθά κε δηεζλείο θαη εζληθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο). Γ2. ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο εμέδσζε ηηο αθόινπζεο εγθπθιίνπο. 1.Η αξ.πξση. Γ.Π / εγθύθιηνο κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηεο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο». 2.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.6747/ (ΑΓΑ: ΒΙΦΡΘ-27Ρ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». 3.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.3399/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ: ΒΙΦΠΘ-ΟΞΟ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο» 4.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.13111/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ : ΒΙΡ5Θ-ΟΓΓ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά, ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γνλέσλ, εθήβσλ, ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθώλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη ζηειερώλ δησθηηθώλ θαη ηεισλεηαθώλ αξρώλ θ.ι.π., ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα, ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθνηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 3

4 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ πιιόγσλ ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ θαη Οξγάλσλ, Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ (π.ρ ππεξεζηώλ νηθνλνκηθώλ ηεισλεηαθώλ θαη δησθηηθώλ αξρώλ, θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ ησλ λέσλ θαη ησλ πνιηηώλ από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), θαζώο θαη γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ δειεάδνπλ ηα λεαξά άηνκα ζηε ρξήζε θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ πνπ πξνέξρνληαη από ην παξάλνκν εκπόξην. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε απηώλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα πξόιεςεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ησλ βιαβώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηή, θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εγθπθιίσλ γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, εθήβνπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο δεκόζηαο πγείαο, θ.α. (ζρεη. ελόηεηα Σ.) Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα. Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζέκαηνο «Δμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ», κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. 4

5 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαιόγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο άμνλεο. Δ. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο γεληθνί ηαηξνί, παηδίαηξνη, παζνιόγνη, θαξδηνιόγνη, πλεπκνλνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, λνζειεπηέο, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη δησθηηθέο αξρέο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: (ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Κένηπο Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν) (Δλληνική Ανηικαπκινική Δηαιπεία ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Δλληνική Πνεςμονολογική Δηαιπεία ) (Δλληνική Καπδιολογική Δηαιπεία) ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά θείκελα γηα ελεκέξσζε: 1. ηόρνη θαη δξάζεηο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ΠΟΤ (ζπλ.1) 2. Γηεζλέο θαη εζληθό πιαίζην ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ (ζρεη. 2) Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν Φνξέα. 5

6 Δπίζεο, ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ παξνύζα εγθύθιην. Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο πλεκκέλα: Κείκελα 2 (ζει. 6) Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζςνημμένα) 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζ. Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ Σέξκα Οδνύ Τγείαο, Αζήλα ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνύζη Αηηηθήο ζη) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ , Αζήλα δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, Αζήλα ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο η) Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6

7 ηα) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα 7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 9. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 10. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 14. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ , Μαξνύζη Αηηηθήο 15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 17. Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, Σζόρα 18-20, Αζήλα 18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ) 19. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, Πνηακηάλνπ 6, Αζήλα 20. Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία, Λ. Μεζνγείσλ 152 Αζήλα 21. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.) 22. Δλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 23. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ) 24. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ ηξηώλ, Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 25. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 26. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17, η.θ.10432, Αζήλα 27. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα 28. Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 29. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : 7

8 α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, Αζήλα (δύν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4,11525 Αζήλα 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνύζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνύζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ Τγείαο 2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνύ Τγείαο 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (2) 4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο 8

9 Παγκόζμια Ζμέπα (ζςν. 1) Καηά ηος Καπνίζμαηορ_ (W.H.O.) «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάζε έηνο, ζηηο 31 Μαΐνπ, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, νη ρώξεο Μέιε θαη ινηπνί ζπλεξγαδόκελνη Φνξείο, κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο (WNTD), ππνγξακκίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαπλνύ. Σελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο γηα ην έηνο 2015, θαινύληαη νη ρώξεο λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα πνιπδηάζηαην, πνιπεπίπεδν θαη ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δεκόζηα πγεία, κε πξνεθηάζεηο ζε πνιηηηθό, λνκηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, αλαδεηθλύνληαο θαη εγείξνληαο δεηήκαηα δηαθζνξάο. ηόσοι ηηρ εκζηπαηείαρ για ηην Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ 2015 (WNTD 2015) Η αλάδεημε ζεκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, πνπ πξνθαινύληαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ηδίσο ζηνπο λένπο θαη ζε πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ πξντόλησλ απηώλ εμαηηίαο ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο ηνπο. Η επηζήκαλζε γηα ηα νθέιε από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο,όπσο ε αύμεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ ηηκώλ, νη εηθνλνγξαθηθέο ζεκάλεηο - πξνεηδνπνηήζεηο ζε ζπζθεπαζίεο θαπλνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο, θαζώο θαη άιια κέηξα πνπ αλαηξνύληαη κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο εληνπηζκόο θαη ε πξνβνιή ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ εκπιέθνπλ ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαπλνύ ζην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο ηνληζκόο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ σο κέζν γηα ηε ζπζζώξεπζε κεγάινπ πινύηνπ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρύνληαη από απηό, όπσο ε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η πξνώζεζε ηεο επηθύξσζεο,ηεο πξνζρώξεζεο θαη ηεο ρξήζεο αμηνπνίεζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ από όια ηα κέξε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ ΠΟΤ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλνύ (WHO FCTC) θαη ηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο ηζρύνο απηνύ, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ. Η παγθόζκηα επηδεκία ηνπ θαπλίζκαηνο νδεγεί ζε ζαλάηνπο ζρεδόλ αλζξώπσλ θάζε έηνο, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ από είλαη κε θαπληζηέο πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο από ηελ παζεηηθή έθζεζε ζε ρξήζε θαπλνύ. Δάλ ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δελ αληηδξάζεη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά, ε επηδεκία ζα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην πεξηζζόηεξνπο από αλζξώπνπο θάζε έηνο έσο ην Πάλσ από ην 80% απηώλ ησλ απνηξέςηκσλ ζαλάησλ ζα είλαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε ρώξεο ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. 9

10 Βαζικά δημόζια μηνύμαηα Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη έλα θαηλόκελν επηβιαβέο γηα ηε δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία θαη ελδεηθηηθά γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: ηα παξάλνκα πξντόληα θαπλνύ, δειεάδνπλ, «αγθηζηξώλνπλ» ηνπο λένπο ζην λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε θαπλνύ, επεηδή είλαη επθνιόηεξε ε πξόζβαζε ζε απηά θαη πην πξνζηηέο νη ηηκέο ηνπο. Η δηαθίλεζε ηέηνησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ παξαπιαλεί ηνπο λένπο σο ρξήζηεο ηνπ θαπλνύ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δελ εκθαλίδνληαη νη πξνβιεπόκελεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο ζηελ πγεία. Αμηνζεκείσην είλαη όηη αξθεηέο θνξέο ζηε θαηάζηαζε απηή εκπιέθνληαη σο ζύκαηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην αθαηξεί ηα θνξνινγηθά έζνδα από ηα θξάηε, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ δηαθνξεηηθά λα έρνπλ επελδπζεί γηα ηελ παξνρή δεκόζησλ ππεξεζηώλ πγείαο, αληί λα θαηεπζύλνληαη ηα θεθάιαηα απηά ζην δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, εληζρύεη ηε δηαθζνξά θαη απνδπλακώλεη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαπλνύ ζπρλά αμηνπνηνύλ ηα νξγαλσηηθά θαη ζεζκηθά θελά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαπλνύ, απνθνκίδνληαο νθέιε από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ππόζκληζη για δπάζη 1. Για ηοςρ ςπεύθςνοςρ σάπαξηρ πολιηικήρ Οη ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην παξάλνκν εκπόξην θαπλνύ ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε όρη κόλν ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία, ελώ παξάιιεια έρεη επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα, κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ελ ιόγσ παξάλνκε δηαθίλεζε. 2. Για ηο κοινό Οη πνιίηεο απαξαίηεην είλαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπο,ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξία λαξθσηηθώλ θαη αλζξώπσλ ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, αμηνπνηώληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη καδηθήο ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ηα κελύκαηα θαη νη θαηεπζύλζεηο πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη ν ΠΟΤ εθδίδνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 10

11 3. Για ηην Δπιζηημονική κοινόηηηα Σα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, Δπηζηεκνληθνί Φνξείο θ.ι.π. πξνηείλεηαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα πξόζζεηε έξεπλα γηα ην ζέκα ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνύλ πεξαηηέξσ νη δπζκελείο επηπηώζεηο απηνύ θαζώο θαη λα επηζεκαλζνύλ ηα νθέιε γηα ηε δεκόζηα πγεία, ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα ειέγρνπ ησλ εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ εκπνξίνπ ησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ θαπλνύ. Η δηεξεύλεζε ηνπ ελεξγνύ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε βηνκεραλία θαπλνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 11

12 (ςν. 2) ΓΗΔΘΝΔ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΑΛΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΠΝΟΤ 1. Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ) κε ζέκα «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ» κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ε ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηε ζεκεξηλή θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ ζηελ πγεία, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ από ηα πκβαιιόκελα Μέξε ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη Γηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε θαπλό. 2. ύκθσλα κε ην άξζξν 15 «Παξάλνκε εκπνξία πξντόλησλ θαπλνύ», ηα ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ όηη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνύ είλαη θαη ε εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο εκπνξίαο πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο παξάλνκεο παξαζθεπήο θαη ηεο θαηαζθεπήο πιαζηώλ πξντόλησλ θαη ε ςήθηζε θαη εθαξκνγή ζρεηηθώλ εζληθώλ λόκσλ. 3. ηελ πλδηάζθεςε ησλ Μειώλ ηνπ ΠΟΤ, πνπ έγηλε ζηε ενύι ην Ννέκβξην ηνπ 2012, νκόθσλα ςεθίζηεθε ην Πξσηόθνιιν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ θαζώο αλαγλσξίδεηαη όηη ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ ππνκνλεύεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ κεξώλ θαη επεξεάδεη δπζκελώο ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ πγεία, επηβάιινληαο επηπξόζζεηε επηβξάδπλζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη πξνθαιεί απώιεηεο εζόδσλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. εκεηώλνληαη επίζεο θαη νη δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε αύμεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ επεκεξία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αλζξώπνπο, ζηηο θησρόηεξεο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο. 4. Σν Πξσηόθνιιν είλαη ην πξώην εθηειεζηηθό πξσηόθνιιν ηεο πνιπκεξνύο ζπκθσλίαο κε ην ηίηιν ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO Framework Convention on Tobacco Control), ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε Διιάδα (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), γεγνλόο πνπ απνξξέεη από ην άξζξν 15 ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε κείσζε θάζε κνξθήο παξαλόκνπ εκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ. 5. ύκθσλα κε ην άξζξν 4 «Γεληθέο Τπνρξεώζεηο» ηνπ Πξσηνθόιινπ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε νθείινπλ : Α. λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ή ηε ξύζκηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, ώζηε λα επηηεπρζεί ε πξόιεςε, ε απνηξνπή, ε αλίρλεπζε, ε δηεξεύλεζε θαη ε δίσμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ ζθνπό απηό. Β. λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο, γηα λα εληζρύζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεισλείσλ θαη ηεο αζηπλνκίαο πνπ είλαη αξκόδηνη θνξείο γηα ηελ πξόιεςε, ηελ απνηξνπή, ηελ αλίρλεπζε, ηε δηεξεύλεζε, 12

13 ηε δίσμε θαη ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν. Γ. λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ή ηελ απόθηεζε ηερληθήο βνήζεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ελ ιόγσ Πξσηνθόιινπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο αζθαινύο αληαιιαγήο απόςεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθόιινπ. Γ. λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμύ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εζληθά λνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζπζηήκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δξάζεο ησλ αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηληθώλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Πξσηνθόιινπ. Δ. λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο ζρεηηθνύο πεξηθεξεηαθνύο θαη δηεζλείο δηαθπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο γηα ηελ αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, όπσο θαιύπηεηαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη Σ. ζύκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηνπο πόξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ, κέζσ δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο. Αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα εμαζθαιίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηπρόλ, αιιειεπηδξάζεηο ή επαθέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κε ηελ θαπλνβηνκεραλία. 6. Σν πξσηόηππν θείκελν ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα δύλαηαη λα αληιεζεί θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 13

14 14

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.69955 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Γιασείπιζη κπίζευν ζηον ηοςπιζμό: η πεπίπηυζη ηυν ηαξιδιυηικών οδηγιών Δπιβλέποςζα: Γπ. Πολςξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»

Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Τν εξγαζηαθό άγρνο έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, 154-159 ISSN 1791-9649 Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα