ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1. Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ 2. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γηεύζπλζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηώηε : ,1617 : : ΠΡΟ : ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ _ 31 Μαΐος2015, με θέμα «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products). ΥΔΣ: 1. Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Γ/λζεο Π.Φ.Τ.& Πξόιεςεο κε ζέκα ύληαμε κελύκαηνο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο _31 Μαΐνπ Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ, ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο. Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκόδηα Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Σκήκα Γ Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο καθιεπυμένηρ Παγκόζμιαρ Ζμέπαρ Καηά ηος Καπνίζμαηορ, ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού Τγείαρ (Π.Ο.Τ.) πος είναι η 31 η Μαΐος εκάζηος έηοςρ, ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα: Α. Γηα ην έηνο 2015, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, ζέηεη σο ζέκα γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο, ηελ «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products), δίλνληαο έκθαζε ζηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ δεκόζηα πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ από παξάλνκε εκπνξία θαη ππνζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ κείσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό απηώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, θαζώο ππνλνκεύεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, επεξεάδεη δπζκελώο ηελ δεκόζηα πγεία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ζε

2 πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ. (ζπλ. 1.) Β1. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ., ην 10% πεξίπνπ ησλ ζαλάησλ ελειίθσλ παγθνζκίσο, νθείιεηαη ζην θάπληζκα, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο απώιεηαο δσήο πνπ δύλαηαη λα πξνιακβάλεηαη. Tν πνζνζηό απηό, κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ έμη εθαηνκκύξηα ( ) ζαλάηνπο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ εμαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) νθείινληαη ζην παζεηηθό θάπληζκα. Σν θάπληζκα απμάλεη ηελ λνζεξόηεηα θαη ηελ ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ από λνζήκαηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο λενπιαζκαηηθώλ λνζεκάησλ, πξνθαιώληαο πνιιέο ζνβαξέο απεηιεηηθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ δσή αζζέλεηεο (πεξίπνπ 25). Απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδύλνπ γηα νθηώ(8) από ηηο δεθαέμη (16) αηηίεο ζαλάηνπ (5ν%) αηόκσλ άλσ ησλ 65 εηώλ. Η έθζεζε ζε παζεηηθό θάπληζκα ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη, απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θαξδηνπάζεηαο θαηά 25 30% ζε ζρέζε κε άηνκα κε εθηεζεηκέλα ζηνλ θαπλό. Σν άκεζν όζo θαη ην έκκεζν θόζηνο ζεξαπείαο ησλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα επηβαξύλεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηώλ παγθνζκίσο. B2. ύκθσλα κε κειέηεο, ε παξάλνκε αγνξά ηνπ θαπλνύ ππνινγίδεηαη όηη αληηζηνηρεί ζε έλα ζηα 10 ηζηγάξα πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε παγθόζκην επίπεδν, γεγνλόο πνπ εθηηκάηαη θαη από πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα ησλ ηεισλεηαθώλ ππεξεζηώλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά όηη ην παξάλνκν εκπόξην ηζηγάξσλ, θνζηίδεη ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο πάλσ από 10 δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, ιόγσ απώιεηαο θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη ηεισλεηαθώλ δαζκώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, δελ απνηειεί πξόβιεκα κόλν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο κε πςειό θαηά θεθαιή εηζόδεκα, αιιά ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ζηνλ θόζκν αληηκεησπίδνπλ ην παξάλνκν απηό εκπόξην κε ηηο νπνηεζδήπνηε κνξθέο θαη εθθάλζεηο ηνπ. Χο απάληεζε ζηελ απεηιή πνπ ηίζεηαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ε Γηεζλήο θνηλόηεηα δηαπξαγκαηεύζεθε θαη ελέθξηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2012, ζρεηηθό πξσηνθόιινπ εμάιεηςεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Γ1. Με ηνλ Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), κε ζέκα: «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ», θπξώζεθε ε 2

3 ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο, ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο ελ ιόγσ ύκβαζεο, είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, από ηα πκβαιιόκελα Μέξε, ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε απηόλ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο, από ην 2014 έρεη ζπγθξνηήζεη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ (Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products), ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Π.Ο.Τ., γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ (WHO FCTC), ε νπνία πξνβαίλεη ζε ζύληαμε ζρεηηθνύ ρεδίνπ Νόκνπ. (ζπλ. 2 ζρεηηθά κε δηεζλείο θαη εζληθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο). Γ2. ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο εμέδσζε ηηο αθόινπζεο εγθπθιίνπο. 1.Η αξ.πξση. Γ.Π / εγθύθιηνο κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηεο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο». 2.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.6747/ (ΑΓΑ: ΒΙΦΡΘ-27Ρ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». 3.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.3399/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ: ΒΙΦΠΘ-ΟΞΟ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο» 4.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.13111/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ : ΒΙΡ5Θ-ΟΓΓ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά, ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γνλέσλ, εθήβσλ, ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθώλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη ζηειερώλ δησθηηθώλ θαη ηεισλεηαθώλ αξρώλ θ.ι.π., ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα, ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθνηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 3

4 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ πιιόγσλ ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ θαη Οξγάλσλ, Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ (π.ρ ππεξεζηώλ νηθνλνκηθώλ ηεισλεηαθώλ θαη δησθηηθώλ αξρώλ, θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ ησλ λέσλ θαη ησλ πνιηηώλ από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), θαζώο θαη γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ δειεάδνπλ ηα λεαξά άηνκα ζηε ρξήζε θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ πνπ πξνέξρνληαη από ην παξάλνκν εκπόξην. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε απηώλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα πξόιεςεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ησλ βιαβώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηή, θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εγθπθιίσλ γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, εθήβνπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο δεκόζηαο πγείαο, θ.α. (ζρεη. ελόηεηα Σ.) Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα. Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζέκαηνο «Δμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ», κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. 4

5 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαιόγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο άμνλεο. Δ. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο γεληθνί ηαηξνί, παηδίαηξνη, παζνιόγνη, θαξδηνιόγνη, πλεπκνλνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, λνζειεπηέο, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη δησθηηθέο αξρέο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: (ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Κένηπο Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν) (Δλληνική Ανηικαπκινική Δηαιπεία ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Δλληνική Πνεςμονολογική Δηαιπεία ) (Δλληνική Καπδιολογική Δηαιπεία) ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά θείκελα γηα ελεκέξσζε: 1. ηόρνη θαη δξάζεηο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ΠΟΤ (ζπλ.1) 2. Γηεζλέο θαη εζληθό πιαίζην ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ (ζρεη. 2) Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν Φνξέα. 5

6 Δπίζεο, ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ παξνύζα εγθύθιην. Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο πλεκκέλα: Κείκελα 2 (ζει. 6) Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζςνημμένα) 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζ. Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ Σέξκα Οδνύ Τγείαο, Αζήλα ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνύζη Αηηηθήο ζη) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ , Αζήλα δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, Αζήλα ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο η) Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6

7 ηα) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα 7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 9. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 10. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 14. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ , Μαξνύζη Αηηηθήο 15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 17. Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, Σζόρα 18-20, Αζήλα 18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ) 19. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, Πνηακηάλνπ 6, Αζήλα 20. Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία, Λ. Μεζνγείσλ 152 Αζήλα 21. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.) 22. Δλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 23. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ) 24. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ ηξηώλ, Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 25. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 26. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17, η.θ.10432, Αζήλα 27. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα 28. Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 29. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : 7

8 α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, Αζήλα (δύν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4,11525 Αζήλα 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνύζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνύζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ Τγείαο 2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνύ Τγείαο 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (2) 4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο 8

9 Παγκόζμια Ζμέπα (ζςν. 1) Καηά ηος Καπνίζμαηορ_ (W.H.O.) «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάζε έηνο, ζηηο 31 Μαΐνπ, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, νη ρώξεο Μέιε θαη ινηπνί ζπλεξγαδόκελνη Φνξείο, κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο (WNTD), ππνγξακκίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαπλνύ. Σελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο γηα ην έηνο 2015, θαινύληαη νη ρώξεο λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα πνιπδηάζηαην, πνιπεπίπεδν θαη ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δεκόζηα πγεία, κε πξνεθηάζεηο ζε πνιηηηθό, λνκηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, αλαδεηθλύνληαο θαη εγείξνληαο δεηήκαηα δηαθζνξάο. ηόσοι ηηρ εκζηπαηείαρ για ηην Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ 2015 (WNTD 2015) Η αλάδεημε ζεκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, πνπ πξνθαινύληαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ηδίσο ζηνπο λένπο θαη ζε πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ πξντόλησλ απηώλ εμαηηίαο ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο ηνπο. Η επηζήκαλζε γηα ηα νθέιε από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο,όπσο ε αύμεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ ηηκώλ, νη εηθνλνγξαθηθέο ζεκάλεηο - πξνεηδνπνηήζεηο ζε ζπζθεπαζίεο θαπλνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο, θαζώο θαη άιια κέηξα πνπ αλαηξνύληαη κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο εληνπηζκόο θαη ε πξνβνιή ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ εκπιέθνπλ ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαπλνύ ζην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο ηνληζκόο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ σο κέζν γηα ηε ζπζζώξεπζε κεγάινπ πινύηνπ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρύνληαη από απηό, όπσο ε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η πξνώζεζε ηεο επηθύξσζεο,ηεο πξνζρώξεζεο θαη ηεο ρξήζεο αμηνπνίεζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ από όια ηα κέξε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ ΠΟΤ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλνύ (WHO FCTC) θαη ηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο ηζρύνο απηνύ, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ. Η παγθόζκηα επηδεκία ηνπ θαπλίζκαηνο νδεγεί ζε ζαλάηνπο ζρεδόλ αλζξώπσλ θάζε έηνο, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ από είλαη κε θαπληζηέο πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο από ηελ παζεηηθή έθζεζε ζε ρξήζε θαπλνύ. Δάλ ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δελ αληηδξάζεη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά, ε επηδεκία ζα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην πεξηζζόηεξνπο από αλζξώπνπο θάζε έηνο έσο ην Πάλσ από ην 80% απηώλ ησλ απνηξέςηκσλ ζαλάησλ ζα είλαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε ρώξεο ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. 9

10 Βαζικά δημόζια μηνύμαηα Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη έλα θαηλόκελν επηβιαβέο γηα ηε δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία θαη ελδεηθηηθά γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: ηα παξάλνκα πξντόληα θαπλνύ, δειεάδνπλ, «αγθηζηξώλνπλ» ηνπο λένπο ζην λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε θαπλνύ, επεηδή είλαη επθνιόηεξε ε πξόζβαζε ζε απηά θαη πην πξνζηηέο νη ηηκέο ηνπο. Η δηαθίλεζε ηέηνησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ παξαπιαλεί ηνπο λένπο σο ρξήζηεο ηνπ θαπλνύ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δελ εκθαλίδνληαη νη πξνβιεπόκελεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο ζηελ πγεία. Αμηνζεκείσην είλαη όηη αξθεηέο θνξέο ζηε θαηάζηαζε απηή εκπιέθνληαη σο ζύκαηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην αθαηξεί ηα θνξνινγηθά έζνδα από ηα θξάηε, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ δηαθνξεηηθά λα έρνπλ επελδπζεί γηα ηελ παξνρή δεκόζησλ ππεξεζηώλ πγείαο, αληί λα θαηεπζύλνληαη ηα θεθάιαηα απηά ζην δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, εληζρύεη ηε δηαθζνξά θαη απνδπλακώλεη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαπλνύ ζπρλά αμηνπνηνύλ ηα νξγαλσηηθά θαη ζεζκηθά θελά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαπλνύ, απνθνκίδνληαο νθέιε από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ππόζκληζη για δπάζη 1. Για ηοςρ ςπεύθςνοςρ σάπαξηρ πολιηικήρ Οη ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην παξάλνκν εκπόξην θαπλνύ ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε όρη κόλν ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία, ελώ παξάιιεια έρεη επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα, κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ελ ιόγσ παξάλνκε δηαθίλεζε. 2. Για ηο κοινό Οη πνιίηεο απαξαίηεην είλαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπο,ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξία λαξθσηηθώλ θαη αλζξώπσλ ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, αμηνπνηώληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη καδηθήο ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ηα κελύκαηα θαη νη θαηεπζύλζεηο πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη ν ΠΟΤ εθδίδνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 10

11 3. Για ηην Δπιζηημονική κοινόηηηα Σα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, Δπηζηεκνληθνί Φνξείο θ.ι.π. πξνηείλεηαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα πξόζζεηε έξεπλα γηα ην ζέκα ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνύλ πεξαηηέξσ νη δπζκελείο επηπηώζεηο απηνύ θαζώο θαη λα επηζεκαλζνύλ ηα νθέιε γηα ηε δεκόζηα πγεία, ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα ειέγρνπ ησλ εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ εκπνξίνπ ησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ θαπλνύ. Η δηεξεύλεζε ηνπ ελεξγνύ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε βηνκεραλία θαπλνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 11

12 (ςν. 2) ΓΗΔΘΝΔ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΑΛΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΠΝΟΤ 1. Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ) κε ζέκα «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ» κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ε ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηε ζεκεξηλή θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ ζηελ πγεία, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ από ηα πκβαιιόκελα Μέξε ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη Γηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε θαπλό. 2. ύκθσλα κε ην άξζξν 15 «Παξάλνκε εκπνξία πξντόλησλ θαπλνύ», ηα ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ όηη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνύ είλαη θαη ε εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο εκπνξίαο πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο παξάλνκεο παξαζθεπήο θαη ηεο θαηαζθεπήο πιαζηώλ πξντόλησλ θαη ε ςήθηζε θαη εθαξκνγή ζρεηηθώλ εζληθώλ λόκσλ. 3. ηελ πλδηάζθεςε ησλ Μειώλ ηνπ ΠΟΤ, πνπ έγηλε ζηε ενύι ην Ννέκβξην ηνπ 2012, νκόθσλα ςεθίζηεθε ην Πξσηόθνιιν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ θαζώο αλαγλσξίδεηαη όηη ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ ππνκνλεύεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ κεξώλ θαη επεξεάδεη δπζκελώο ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ πγεία, επηβάιινληαο επηπξόζζεηε επηβξάδπλζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη πξνθαιεί απώιεηεο εζόδσλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. εκεηώλνληαη επίζεο θαη νη δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε αύμεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ επεκεξία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αλζξώπνπο, ζηηο θησρόηεξεο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο. 4. Σν Πξσηόθνιιν είλαη ην πξώην εθηειεζηηθό πξσηόθνιιν ηεο πνιπκεξνύο ζπκθσλίαο κε ην ηίηιν ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO Framework Convention on Tobacco Control), ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε Διιάδα (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), γεγνλόο πνπ απνξξέεη από ην άξζξν 15 ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε κείσζε θάζε κνξθήο παξαλόκνπ εκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ. 5. ύκθσλα κε ην άξζξν 4 «Γεληθέο Τπνρξεώζεηο» ηνπ Πξσηνθόιινπ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε νθείινπλ : Α. λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ή ηε ξύζκηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, ώζηε λα επηηεπρζεί ε πξόιεςε, ε απνηξνπή, ε αλίρλεπζε, ε δηεξεύλεζε θαη ε δίσμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ ζθνπό απηό. Β. λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο, γηα λα εληζρύζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεισλείσλ θαη ηεο αζηπλνκίαο πνπ είλαη αξκόδηνη θνξείο γηα ηελ πξόιεςε, ηελ απνηξνπή, ηελ αλίρλεπζε, ηε δηεξεύλεζε, 12

13 ηε δίσμε θαη ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν. Γ. λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ή ηελ απόθηεζε ηερληθήο βνήζεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ελ ιόγσ Πξσηνθόιινπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο αζθαινύο αληαιιαγήο απόςεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθόιινπ. Γ. λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμύ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εζληθά λνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζπζηήκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δξάζεο ησλ αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηληθώλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Πξσηνθόιινπ. Δ. λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο ζρεηηθνύο πεξηθεξεηαθνύο θαη δηεζλείο δηαθπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο γηα ηελ αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, όπσο θαιύπηεηαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη Σ. ζύκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηνπο πόξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ, κέζσ δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο. Αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα εμαζθαιίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηπρόλ, αιιειεπηδξάζεηο ή επαθέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κε ηελ θαπλνβηνκεραλία. 6. Σν πξσηόηππν θείκελν ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα δύλαηαη λα αληιεζεί θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 13

14 14

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ.

ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΟΚΑΑ ΑΔ Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ & Αιηείαο ΑΔ. ΣΟΥΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΕΓΚΤΚΛΙΟ 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012) ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 2013-1016 ΣΟΥΟΙ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΟΧΟ: Δλίζρπζε ηεο εμππεξέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο

Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο Η ομάδα ςου Η καριζρα ςου Η ευκφνθ ςου SUPERLEAGUE Greece FootbALLabout 2 nd ATHENS INTERNATIOΝAL CONFERENCE 22 /3/2014 Νικόλαοσ Κωνςταντίνου Θεοδϊρου *Μ.Sc / M.B.A.]

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα