ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1. Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ 2. Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γηεύζπλζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηώηε : ,1617 : : ΠΡΟ : ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ _ 31 Μαΐος2015, με θέμα «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products). ΥΔΣ: 1. Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο Γ/λζεο Π.Φ.Τ.& Πξόιεςεο κε ζέκα ύληαμε κελύκαηνο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο _31 Μαΐνπ Σν από Τπεξεζηαθό εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ, ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο. Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκόδηα Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Σκήκα Γ Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ, Κνηλσληθώλ Παξαγόλησλ γηα ηελ Τγεία θαη Δμαξηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο καθιεπυμένηρ Παγκόζμιαρ Ζμέπαρ Καηά ηος Καπνίζμαηορ, ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού Τγείαρ (Π.Ο.Τ.) πος είναι η 31 η Μαΐος εκάζηος έηοςρ, ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα: Α. Γηα ην έηνο 2015, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, ζέηεη σο ζέκα γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά ηνπ Καπλίζκαηνο, ηελ «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products), δίλνληαο έκθαζε ζηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ δεκόζηα πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ από παξάλνκε εκπνξία θαη ππνζηεξίδνληαο απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ κείσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό απηώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, θαζώο ππνλνκεύεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, επεξεάδεη δπζκελώο ηελ δεκόζηα πγεία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο, ζε

2 πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ. (ζπλ. 1.) Β1. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ., ην 10% πεξίπνπ ησλ ζαλάησλ ελειίθσλ παγθνζκίσο, νθείιεηαη ζην θάπληζκα, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί κία από ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο απώιεηαο δσήο πνπ δύλαηαη λα πξνιακβάλεηαη. Tν πνζνζηό απηό, κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ έμη εθαηνκκύξηα ( ) ζαλάηνπο εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ εμαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) νθείινληαη ζην παζεηηθό θάπληζκα. Σν θάπληζκα απμάλεη ηελ λνζεξόηεηα θαη ηελ ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ από λνζήκαηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο εκθάληζεο λενπιαζκαηηθώλ λνζεκάησλ, πξνθαιώληαο πνιιέο ζνβαξέο απεηιεηηθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ δσή αζζέλεηεο (πεξίπνπ 25). Απνηειεί κείδνλα παξάγνληα θηλδύλνπ γηα νθηώ(8) από ηηο δεθαέμη (16) αηηίεο ζαλάηνπ (5ν%) αηόκσλ άλσ ησλ 65 εηώλ. Η έθζεζε ζε παζεηηθό θάπληζκα ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη, απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θαξδηνπάζεηαο θαηά 25 30% ζε ζρέζε κε άηνκα κε εθηεζεηκέλα ζηνλ θαπλό. Σν άκεζν όζo θαη ην έκκεζν θόζηνο ζεξαπείαο ησλ λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα επηβαξύλεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηώλ παγθνζκίσο. B2. ύκθσλα κε κειέηεο, ε παξάλνκε αγνξά ηνπ θαπλνύ ππνινγίδεηαη όηη αληηζηνηρεί ζε έλα ζηα 10 ηζηγάξα πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε παγθόζκην επίπεδν, γεγνλόο πνπ εθηηκάηαη θαη από πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα ησλ ηεισλεηαθώλ ππεξεζηώλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθηηκά όηη ην παξάλνκν εκπόξην ηζηγάξσλ, θνζηίδεη ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο πάλσ από 10 δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, ιόγσ απώιεηαο θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη ηεισλεηαθώλ δαζκώλ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, δελ απνηειεί πξόβιεκα κόλν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο κε πςειό θαηά θεθαιή εηζόδεκα, αιιά ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ζηνλ θόζκν αληηκεησπίδνπλ ην παξάλνκν απηό εκπόξην κε ηηο νπνηεζδήπνηε κνξθέο θαη εθθάλζεηο ηνπ. Χο απάληεζε ζηελ απεηιή πνπ ηίζεηαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ε Γηεζλήο θνηλόηεηα δηαπξαγκαηεύζεθε θαη ελέθξηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2012, ζρεηηθό πξσηνθόιινπ εμάιεηςεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Γ1. Με ηνλ Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), κε ζέκα: «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ», θπξώζεθε ε 2

3 ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο, ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο ελ ιόγσ ύκβαζεο, είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, από ηα πκβαιιόκελα Μέξε, ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε απηόλ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο, από ην 2014 έρεη ζπγθξνηήζεη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ (Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products), ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Π.Ο.Τ., γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ (WHO FCTC), ε νπνία πξνβαίλεη ζε ζύληαμε ζρεηηθνύ ρεδίνπ Νόκνπ. (ζπλ. 2 ζρεηηθά κε δηεζλείο θαη εζληθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο). Γ2. ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ην Τπνπξγείν Τγείαο εμέδσζε ηηο αθόινπζεο εγθπθιίνπο. 1.Η αξ.πξση. Γ.Π / εγθύθιηνο κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηεο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο». 2.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.6747/ (ΑΓΑ: ΒΙΦΡΘ-27Ρ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». 3.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ.3399/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ: ΒΙΦΠΘ-ΟΞΟ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο» 4.Η αξ.πξση. ΓΤΓ6/Γ.Π.13111/ εγθύθιηνο (ΑΓΑ : ΒΙΡ5Θ-ΟΓΓ) κε ζέκα «Δθαξκνγή λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο». Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά, ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γνλέσλ, εθήβσλ, ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθώλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη ζηειερώλ δησθηηθώλ θαη ηεισλεηαθώλ αξρώλ θ.ι.π., ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα, ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθνηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 3

4 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ πιιόγσλ ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ θαη Οξγάλσλ, Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ (π.ρ ππεξεζηώλ νηθνλνκηθώλ ηεισλεηαθώλ θαη δησθηηθώλ αξρώλ, θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ ησλ λέσλ θαη ησλ πνιηηώλ από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), θαζώο θαη γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ δειεάδνπλ ηα λεαξά άηνκα ζηε ρξήζε θαηαλάισζε πξντόλησλ θαπλνύ πνπ πξνέξρνληαη από ην παξάλνκν εκπόξην. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε απηώλ, ζρεηηθά κε ζέκαηα πξόιεςεο ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, ησλ βιαβώλ πνπ πξνθαινύληαη από απηή, θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εγθπθιίσλ γηα ηελ απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο. Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, εθήβνπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο δεκόζηαο πγείαο, θ.α. (ζρεη. ελόηεηα Σ.) Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο ζηελ δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα. Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζέκαηνο «Δμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ», κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. 4

5 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαιόγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο άμνλεο. Δ. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο γεληθνί ηαηξνί, παηδίαηξνη, παζνιόγνη, θαξδηνιόγνη, πλεπκνλνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, λνζειεπηέο, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο θαη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη δησθηηθέο αξρέο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο θαη αηνκηθήο πγείαο από ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο (ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ), ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξάλνκε εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: (ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Κένηπο Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν) (Δλληνική Ανηικαπκινική Δηαιπεία ενόηηηα όσι ζηο κάπνιζμα) (Δλληνική Πνεςμονολογική Δηαιπεία ) (Δλληνική Καπδιολογική Δηαιπεία) ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά θείκελα γηα ελεκέξσζε: 1. ηόρνη θαη δξάζεηο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ΠΟΤ (ζπλ.1) 2. Γηεζλέο θαη εζληθό πιαίζην ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ (ζρεη. 2) Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν Φνξέα. 5

6 Δπίζεο, ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ παξνύζα εγθύθιην. Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο πλεκκέλα: Κείκελα 2 (ζει. 6) Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζςνημμένα) 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζ. Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ Σέξκα Οδνύ Τγείαο, Αζήλα ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνύζη Αηηηθήο ζη) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ , Αζήλα δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, Αζήλα ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο η) Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6

7 ηα) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα 7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 9. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 10. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 14. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ , Μαξνύζη Αηηηθήο 15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 17. Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, Σζόρα 18-20, Αζήλα 18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ) 19. Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, Πνηακηάλνπ 6, Αζήλα 20. Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία, Λ. Μεζνγείσλ 152 Αζήλα 21. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.) 22. Δλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 23. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ) 24. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ ηξηώλ, Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 25. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 26. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17, η.θ.10432, Αζήλα 27. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα 28. Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 29. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : 7

8 α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, Αζήλα (δύν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4,11525 Αζήλα 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνύζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνύζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ Τγείαο 2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνύ Τγείαο 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (2) 4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο 8

9 Παγκόζμια Ζμέπα (ζςν. 1) Καηά ηος Καπνίζμαηορ_ (W.H.O.) «Δξάλειτη ηος παπάνομος εμποπίος ηυν πποφόνηυν καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάζε έηνο, ζηηο 31 Μαΐνπ, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, νη ρώξεο Μέιε θαη ινηπνί ζπλεξγαδόκελνη Φνξείο, κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο (WNTD), ππνγξακκίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαπλνύ. Σελ Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ηνπ Καπλίζκαηνο γηα ην έηνο 2015, θαινύληαη νη ρώξεο λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ είλαη έλα πνιπδηάζηαην, πνιπεπίπεδν θαη ζεκαληηθό παγθόζκην πξόβιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δεκόζηα πγεία, κε πξνεθηάζεηο ζε πνιηηηθό, λνκηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, αλαδεηθλύνληαο θαη εγείξνληαο δεηήκαηα δηαθζνξάο. ηόσοι ηηρ εκζηπαηείαρ για ηην Παγκόζμια Ζμέπα Καηά ηος Καπνίζμαηορ 2015 (WNTD 2015) Η αλάδεημε ζεκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, πνπ πξνθαινύληαη από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ηδίσο ζηνπο λένπο θαη ζε πιεζπζκνύο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ πξντόλησλ απηώλ εμαηηίαο ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο ηνπο. Η επηζήκαλζε γηα ηα νθέιε από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαζώο θαη από ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο,όπσο ε αύμεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ ηηκώλ, νη εηθνλνγξαθηθέο ζεκάλεηο - πξνεηδνπνηήζεηο ζε ζπζθεπαζίεο θαπλνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο, θαζώο θαη άιια κέηξα πνπ αλαηξνύληαη κέζσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο εληνπηζκόο θαη ε πξνβνιή ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ εκπιέθνπλ ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή θαπλνύ ζην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ο ηνληζκόο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ σο κέζν γηα ηε ζπζζώξεπζε κεγάινπ πινύηνπ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνύο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληζρύνληαη από απηό, όπσο ε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η πξνώζεζε ηεο επηθύξσζεο,ηεο πξνζρώξεζεο θαη ηεο ρξήζεο αμηνπνίεζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ από όια ηα κέξε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ ΠΟΤ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Καπλνύ (WHO FCTC) θαη ηελ έγθαηξε έλαξμε ηεο ηζρύνο απηνύ, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ. Η παγθόζκηα επηδεκία ηνπ θαπλίζκαηνο νδεγεί ζε ζαλάηνπο ζρεδόλ αλζξώπσλ θάζε έηνο, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ από είλαη κε θαπληζηέο πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο από ηελ παζεηηθή έθζεζε ζε ρξήζε θαπλνύ. Δάλ ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δελ αληηδξάζεη έγθαηξα θαη ζπζηεκαηηθά, ε επηδεκία ζα νδεγήζεη ζηνλ ζάλαην πεξηζζόηεξνπο από αλζξώπνπο θάζε έηνο έσο ην Πάλσ από ην 80% απηώλ ησλ απνηξέςηκσλ ζαλάησλ ζα είλαη κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε ρώξεο ρακεινύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. 9

10 Βαζικά δημόζια μηνύμαηα Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη έλα θαηλόκελν επηβιαβέο γηα ηε δεκόζηα θαη αηνκηθή πγεία θαη ελδεηθηηθά γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: ηα παξάλνκα πξντόληα θαπλνύ, δειεάδνπλ, «αγθηζηξώλνπλ» ηνπο λένπο ζην λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε θαπλνύ, επεηδή είλαη επθνιόηεξε ε πξόζβαζε ζε απηά θαη πην πξνζηηέο νη ηηκέο ηνπο. Η δηαθίλεζε ηέηνησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ παξαπιαλεί ηνπο λένπο σο ρξήζηεο ηνπ θαπλνύ, δεδνκέλνπ όηη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δελ εκθαλίδνληαη νη πξνβιεπόκελεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο ζηελ πγεία. Αμηνζεκείσην είλαη όηη αξθεηέο θνξέο ζηε θαηάζηαζε απηή εκπιέθνληαη σο ζύκαηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο πώιεζεο ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Σν παξάλνκν εκπόξην αθαηξεί ηα θνξνινγηθά έζνδα από ηα θξάηε, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ δηαθνξεηηθά λα έρνπλ επελδπζεί γηα ηελ παξνρή δεκόζησλ ππεξεζηώλ πγείαο, αληί λα θαηεπζύλνληαη ηα θεθάιαηα απηά ζην δηεζλέο νξγαλσκέλν έγθιεκα. Σν παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, εληζρύεη ηε δηαθζνξά θαη απνδπλακώλεη ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαπλνύ ζπρλά αμηνπνηνύλ ηα νξγαλσηηθά θαη ζεζκηθά θελά ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο ηνπ θαπλνύ, απνθνκίδνληαο νθέιε από ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. Ππόζκληζη για δπάζη 1. Για ηοςρ ςπεύθςνοςρ σάπαξηρ πολιηικήρ Οη ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο νθείινπλ λα αλαγλσξίζνπλ όηη ην παξάλνκν εκπόξην θαπλνύ ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε όρη κόλν ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο ηνπ θαπλίζκαηνο, αιιά θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία, ελώ παξάιιεια έρεη επηπηώζεηο ζηελ αζθάιεηα, κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ, αλζξώπσλ θαη όπισλ, θαζώο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Η θύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ελ ιόγσ παξάλνκε δηαθίλεζε. 2. Για ηο κοινό Οη πνιίηεο απαξαίηεην είλαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπο,ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπνξία λαξθσηηθώλ θαη αλζξώπσλ ζην πιαίζην ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, αμηνπνηώληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη καδηθήο ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ηα κελύκαηα θαη νη θαηεπζύλζεηο πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη ν ΠΟΤ εθδίδνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 10

11 3. Για ηην Δπιζηημονική κοινόηηηα Σα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, Δπηζηεκνληθνί Φνξείο θ.ι.π. πξνηείλεηαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα πξόζζεηε έξεπλα γηα ην ζέκα ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνύλ πεξαηηέξσ νη δπζκελείο επηπηώζεηο απηνύ θαζώο θαη λα επηζεκαλζνύλ ηα νθέιε γηα ηε δεκόζηα πγεία, ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα ειέγρνπ ησλ εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ εκπνξίνπ ησλ παξάλνκσλ πξντόλησλ θαπλνύ. Η δηεξεύλεζε ηνπ ελεξγνύ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε βηνκεραλία θαπλνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ θαπλνύ. 11

12 (ςν. 2) ΓΗΔΘΝΔ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΑΛΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΠΝΟΤ 1. Ν.3420/2005 (ΦΔΚ 298/η.Α/ ) κε ζέκα «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ» κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε ε ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ, πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ 56ε Παγθόζκηα πλέιεπζε Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο ζηηο 29 Μαΐνπ θνπόο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο είλαη λα πξνζηαηεύζεη ηε ζεκεξηλή θαη ηηο κειινληηθέο γελεέο από ηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ε θαηαλάισζε θαπλνύ θαη ε έθζεζε θαπλνύ ζηελ πγεία, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ από ηα πκβαιιόκελα Μέξε ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη Γηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή κείσζε ηεο θπξηαξρίαο ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνύ θαη ηεο έθζεζεο ζε θαπλό. 2. ύκθσλα κε ην άξζξν 15 «Παξάλνκε εκπνξία πξντόλησλ θαπλνύ», ηα ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ όηη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνύ είλαη θαη ε εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο εκπνξίαο πξντόλησλ θαπλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο παξάλνκεο παξαζθεπήο θαη ηεο θαηαζθεπήο πιαζηώλ πξντόλησλ θαη ε ςήθηζε θαη εθαξκνγή ζρεηηθώλ εζληθώλ λόκσλ. 3. ηελ πλδηάζθεςε ησλ Μειώλ ηνπ ΠΟΤ, πνπ έγηλε ζηε ενύι ην Ννέκβξην ηνπ 2012, νκόθσλα ςεθίζηεθε ην Πξσηόθνιιν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ θαζώο αλαγλσξίδεηαη όηη ην παξάλνκν εκπόξην ησλ πξντόλησλ θαπλνύ ππνκνλεύεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ κεξώλ θαη επεξεάδεη δπζκελώο ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ πγεία, επηβάιινληαο επηπξόζζεηε επηβξάδπλζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη πξνθαιεί απώιεηεο εζόδσλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. εκεηώλνληαη επίζεο θαη νη δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε αύμεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηόηεηαο ησλ παξάλνκα δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ επεκεξία, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αλζξώπνπο, ζηηο θησρόηεξεο θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο. 4. Σν Πξσηόθνιιν είλαη ην πξώην εθηειεζηηθό πξσηόθνιιν ηεο πνιπκεξνύο ζπκθσλίαο κε ην ηίηιν ύκβαζε Πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνύ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO Framework Convention on Tobacco Control), ζπκβαιιόκελν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε Διιάδα (ΦΔΚ 298/η.Α/ ), γεγνλόο πνπ απνξξέεη από ην άξζξν 15 ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε κείσζε θάζε κνξθήο παξαλόκνπ εκπνξίνπ θαπληθώλ πξντόλησλ. 5. ύκθσλα κε ην άξζξν 4 «Γεληθέο Τπνρξεώζεηο» ηνπ Πξσηνθόιινπ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε νθείινπλ : Α. λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ή ηε ξύζκηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, ώζηε λα επηηεπρζεί ε πξόιεςε, ε απνηξνπή, ε αλίρλεπζε, ε δηεξεύλεζε θαη ε δίσμε ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ ησλ πξντόλησλ απηώλ, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ ζθνπό απηό. Β. λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο, γηα λα εληζρύζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεισλείσλ θαη ηεο αζηπλνκίαο πνπ είλαη αξκόδηνη θνξείο γηα ηελ πξόιεςε, ηελ απνηξνπή, ηελ αλίρλεπζε, ηε δηεξεύλεζε, 12

13 ηε δίσμε θαη ηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν. Γ. λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηε δηεπθόιπλζε ή ηελ απόθηεζε ηερληθήο βνήζεηαο θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ελ ιόγσ Πξσηνθόιινπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο αζθαινύο αληαιιαγήο απόςεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθόιινπ. Γ. λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμύ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εζληθά λνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζπζηήκαηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δξάζεο ησλ αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηληθώλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Πξσηνθόιινπ. Δ. λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνύλ, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο ζρεηηθνύο πεξηθεξεηαθνύο θαη δηεζλείο δηαθπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο γηα ηελ αζθαιή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, όπσο θαιύπηεηαη από ην παξόλ πξσηόθνιιν, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη Σ. ζύκθσλα κε ηα κέηξα θαη ηνπο πόξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ, κέζσ δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ κεραληζκώλ ρξεκαηνδόηεζεο. Αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα εμαζθαιίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα όζνλ αθνξά ηπρόλ, αιιειεπηδξάζεηο ή επαθέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κε ηελ θαπλνβηνκεραλία. 6. Σν πξσηόηππν θείκελν ηνπ Πξσηνθόιινπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα δύλαηαη λα αληιεζεί θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 13

14 14

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα