ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΜΑ Γ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΜΔΣΑΓΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΔΣΑΓΟΣΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ Σαρ. Γηεύζπλζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : η. Υαηδεραξαιάκπνπο : Δ. Νεζηώηε : Φ. Καιύβα :Δ. Γθαξέηζνπ : ,1617 : : : : ΠΡΟ : ΟΠΩ Ο ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΘΔΜΑ: Δσρφπαχκή Δβδομάδα Δμβολιαζμϋν 2015, με θέμα «Μείφζη ηοσ εμβολιαζηικοϊ κενοϊ» (close the immunization gap). ΥΔΣ: Σν αξ. πξση.γ1α /ΓΤ/ Τ.. ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο. Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκόδηα Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Σκήκα Μεηαδνηηθώλ θαη κε Μεηαδνηηθώλ Ννζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηο πλαίζιο ηης καθιερφμένης Παγκωζμιας Δβδομάδας Δμβολιαζμϋν 2015, ποσ διοργανϋνει ο Παγκωζμιος Οργανιζμως Τγείας και ζσμπίπηει με ηην 10 η επέηειο ηης Δσρφπαχκής Δβδομάδας Δμβολιαζμϋν, Απριλίοσ 2015, ζαο ελεκεξώλνπλ γηα ηα αθόινπζα: Α. Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Δκβνιηαζκώλ, είλαη κηα πεξηθεξεηαθή πξσηνβνπιία πνπ ζπληνλίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Πεξηθέξεηα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο θαη εθαξκόδεηαη από ηα θξάηε κέιε απηήο. Σνλ Απξίιην θάζε έηνπο, γηα κία εβδνκάδα, νη ρώξεο ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα, πινπνηνύλ δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζε όηη αθνξά ζηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ. ην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ, ε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ

2 θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο θαη θξνληίδαο, ε δηάζεζε ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, ε δηνξγάλσζε ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη επηζηεκνληθώλ ή αλνηθηώλ ζπδεηήζεσλ θαη δηαιόγνπ κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ από θνξείο ζρεδηαζκνύ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο πνιηηηθώλ δεκόζηαο πγείαο. Ζ 10η επέηειος ηης Δσρφπαχκής Δβδομάδας Δμβολιαζμϋν Απριλίοσ 2015, έτει φς θέμα ηην «Μείφζη ηοσ εμβολιαζηικοϊ κενοϊ» (close the immunization gap). Β1. Δηδηθόηεξα, ε θεηηλή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο, εζηηάδεηαη ζηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηεο δέζκεπζεο θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαη επαγγεικαηηώλ πγείαο, ζε πνιηηηθό, επαγγεικαηηθό θαη πξνζσπηθό επίπεδν, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο δήηεζεο γηα αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο εκβνιηαζκνύ, όπσο νξίδεηαη θαη ζην Δπξσπατθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ εκβνιηαζκό Β2. Ζ Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ θαζνιηθή εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο, έρεη εθδώζεη ηηο αθόινπζεο εγθπθιίνπο: 1. Σελ αξ. πξση. Τ1/Γ.Π.νηθ / , «Αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε» (ΑΓΑ: 7Ω88Θ-Ν3Λ). 2. Σελ κε αξ. πξση. Γ1α/Γ.Π.νηθ.97122/ «Αληηθπκαηηθόο Δκβνιηαζκόο Φπκαηίσζε (Γήισζε θξνπζκάησλ)» (ΑΓΑ: ΩΩΓΘΘ-ΕΟΓ). 3. Σελ αξ. πξση. Τ1/Γ.Π.νηθ / »Δκβνιηαζκόο άπνξσλ θαη αλαζθάιηζησλ πνιηηώλ» (ΑΓΑ: ΒΕΦΓΘ-6ΣΒ) κε ηελ νπνία δίλνληαη νδεγίεο ζηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο θαη ζπληαγνγξάθεζεο ησλ εκβνιίσλ ζηνπο αλαζθάιηζηνπο θαη άπνξνπο πνιίηεο. 4. Σελ αξ. πξση. Γ1α/Γ.Π.νηθ.6050/ «Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Παηδηώλ & Δθήβσλ 2015» (ΑΓΑ: 73ΟΕΘ-ΓΟΖ). 5. Σελ αξ. πξση. Γ1α/Γ.Π.νηθ.6055/ «Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Δλειίθσλ» (ΑΓΑ: Ω5Φ6Θ-46Π). Οη ελδηαθεξόκελνη επαγγεικαηίεο πγείαο θαζώο θαη νη πνιίηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ πιεξνθνξηώλ, ηόζν ζε επίπεδν ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο όζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνύ. 2

3 Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γνλέσλ, εθήβσλ, ελειίθσλ, εθπαηδεπηηθώλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ εππαζώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ π.ρ. (ειηθησκέλνη, κεηαλάζηεο, πξόζθπγεο, ξνκά θ.ι.π.), ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνύ, κε ζηόρν ηελ κείσζε ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θελνύ. Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οη ελ ιόγσ δξάζεηο επηκόξθσζεο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ηαηξηθώλ πιιόγσλ ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ θαη Οξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ σο πξνο ηα λεώηεξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηνπο εκβνιηαζκνύο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Δκβνιηαζκνύ θαη ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε απηώλ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε εκβνιηαζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη αλάπηπμεο δξάζεσλ αγσγήο πγείαο ζην πεδίν απηό. Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, εθήβνπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο δεκόζηαο πγείαο, θ.α. Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Δκβνιηαζκνύ. Πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο ηεο κείσζεο ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θελνύ θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο δηαζθάιηζεο θαζνιηθήο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνύ 3

4 ζηα εζληθά θαη ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ Γειηίσλ Δηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνύ, ηελ δηελέξγεηα εκβνιηαζκώλ, ηελ πιεξνθόξεζε γηα λέα εκβόιηα θ.ι.π., θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε δηαιόγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο πνπ είλαη αξκόδηνη ζην πεδίν ηνπ εκβνιηαζκνύ. Γ1. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο παηδίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί, παζνιόγνη ινηκσμηνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο λνζειεπηέο, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην πεδίν ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη ζην επξύηεξν πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ ζηελ δεκόζηα πγεία. Γ2. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθήβσλ, ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο Αγσγήο Τγείαο ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ Γ.Δ., θαινύληαη λα νξγαλώζνπλ δξάζεηο, αμηνπνηώληαο πιηθό Αγσγήο Τγείαο από αξκόδηνπο θνξείο πγείαο (βι.ελόη. Δ ζρεη. ηζηνζειίδεο). Παξάιιεια, αλάινγεο δξάζεηο πξνηείλνληαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. Γ3.Δλόςεη, δηελέξγεηαο εγγξαθώλ λεπίσλ θαη παηδηώλ ζηηο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ ζρνιηθή πεξίνδν , ιδιαίηερη έμθαζη και προζοτή να δοθεί ζηην ζσμπλήρφζη ηοσ Βιβλιαρίοσ Τγείας ηοσ Παιδιοϊ (Β.Τ.Π.), ωποσ ζηο ηεϊτος Β «Δμβωλια και Πιζηοποιηηικά», ζηην ενωηηηα «Γενική εικωνα εμβολίφν», καλοϊνηαι οι παιδίαηροι να ζσμπληρϋζοσν ηα ζτεηικά πεδία ποσ αναθέρονηαι ζηοσς εμβολιαζμοϊς ηφν παιδιϋν, λαμβάνονηας σπωυη και ηα ωζα αναθέρονηαι ζηο νέο «Πρωγραμμα Δμβολιαζμϋν Παιδιϋν και Δθήβφν 2015»(Γ1α/Γ.Π.οικ. 6050/ , ΑΓΑ: 73ΟΕΘ-ΓΟΖ). Ζ ζσμπλήρφζη ηφν εν λωγφ πεδίφν ηοσ B.Y.Π. είναι απαραίηηηη προψπωθεζη- δικαιολογηηικω εγγραθής ζηις τολικές Μονάδες ηης Π.Δ. 4

5 Δ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα Δκβνιηαζκώλ, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: (ενότητα Υγεία. Δ/νςη Δημόςιασ Υγείασ /Εθνικά Προγράμματα Εμβολιαςμϊν - Εγκφκλιοι). 4. (Eνότητα Εμβολιαςμόσ γενικά (ΕυρωπαΊκή Εβδομάδα), Εμβολιαςμόσ (Ταξιδιωτϊν), Εμβολιαςμόσ (Κατά τησ Εποχιακήσ Γρίπησ ) 5. (Ενότητα Δ/νςη Κοινωνικήσ Αναπτυξιακήσ Παιδιατρικήσ Κφριο Ζργο Εμβολιαςμόσ και Λοιμϊδη Νοςήματα, Κζντρο Υγείασ του Παιδιοφ Καιςαριανήσ Εμβολιαςτική Κάλυψη ) 6. (Ενότητα Δημόςια Υγεία Τμήμα Εμβολίων) ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, νη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν Φνξέα. Δπίζεο, ην Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Ζ Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τ.Τ., παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ,( ζηελ ελόηεηα Τγεία ), ηελ παξνύζα εγθύθιην. Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο ζε εζληθό επίπεδν, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΩΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζηιίζζεο νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΗΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ Σέξκα Οδνύ Τγείαο, Αζήλα ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνύζη Αηηηθήο ζη) ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, Αζήλα ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο η) Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηα) Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. Όια ηα ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 7. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 8. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 9. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 10. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 11. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 12. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 13. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ Μαξνύζη Αηηηθήο 14. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 15. Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ Η..) 16. Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ) 6

7 17. Γηαξθήο Ηεξά ύλνδνο Δθθιεζία ηεο Διιάδνο,Η. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Η.Μ.) 18. Δλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαζ. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ) 19. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ) 20. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ ηξηώλ, Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 21. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ ) 22. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Σνκέαο Παηδηνύ, Υαηδεγηάλε Μέμε 5, Αζήλα 23. UNICEF Ξελίαο 1, Αζήλα 24. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, Αζήλα 25. Η.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 26. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, Αζήλα (δύν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4,11525 Αζήλα 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνύζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL, Βηιηαληώηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΖΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνύζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΖΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθ. Αλ. Τπνπξγνύ Τγείαο 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ 5. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ 6. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 7

8 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο (10) 8

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.69955 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015»

Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015» Γξαθείν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γηνηθεηηθνύ πληνληζκνύ «Απνινγηζκόο Γξάζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Θεζζαινλίθεο Α εμακήλνπ 2015» ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Ι. Δλεκεξσηηθέο Παξεκβάζεηο Α. Δλεκεξώζεηο Μαζεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα