ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 1 Β Γ1.1 2 Β2.2, Γ1.1 Στο άρθρο Β1.15 «Εγγύηση Συμμετοχς», σελ.242, η εγγυητικ ορίζεται ότι θα έχει χρονικ ισχύ τουλάχιστον 1 μνα τον χρόνο λξης ισχύος της προσφοράς, δηλ. έως 14/12/2015. Στο άρθρο Γ1.1, σελ. 274 της διακρυξης και στο υπόδειγμα εγγυητικς επιστολς γίνεται αναφορά για εγγυητικ αορίστου χρόνου. Παρακαλώ διευκρινίστε ότι στο παράρτημα έχει γραφτεί εκ παραδρομς το αορίστου χρόνου και ότι το ορθό είναι το σύνηθες που αναφέρει ένα (1) μνα μετά το χρόνο λξης ισχύος της προσφοράς. Στα Συνοπτικά Στοιχεία Έργου, σελ. viii (μετά τα περιεχόμενα), και στο κελί ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ, αναφέρεται «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Στο εξώφυλλο της Διακρυξης καθώς και στο υπόδειγμα της Εγγυητικς Συμμετοχς (άρθρο Γ1.1), υπάρχει διαφορετικ Η Εγγυητικ Επιστολ Συμμετοχς θα έχει χρονικ ισχύ τουλάχιστον ένα μνα μετά το χρόνο ισχύος της προσφοράς, ξεκινώντας από την επόμενη της καταληκτικς ημερομηνίας υποβολς προσφορών, επομένως έως 26/6/2016, δεδομένης της νέας καταληκτικς ημερομηνίας υποβολς προσφορών ( ) Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/13

2 περιγραφ για τον τίτλο της διακρυξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε». Στο άρθρο Β2.2 και στο υπόδειγμα του εξωφύλλου της προσφοράς, ως τίτλος της διακρυξης αναγράφεται «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ». Παρακαλώ διευκρινίστε ποιος είναι ο σωστός τίτλος της διακρυξης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην Προσφορά μας, ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» συμπεριλαμβανομένης και της Εγγυητικς Επιστολς Συμμετοχς. Στην παράγραφο Β1.10 της διακρυξης αναφέρει ως αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, την συμμετοχ ενός προσώπου αυτόνομα σε Ένωση ως υπεργολάβου σε περισσότερα του ενός σχματα διαγωνιζόμενων. Επίσης στην παράγραφο Β , ζητείται ο υποψφιος ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματικ ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία πέντε 1. Στον πίνακα Β Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα η παράγραφος 2 που αναφέρει: 3 Β1.10, B σελ 204 & 233 (5) έτη επιτυχώς ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Λαμβάνοντας υπόψη μας τους δύο παραπάνω όρους της διακρυξης καθώς και τον μικρό αριθμό έργων Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών επαγγελματικ ικανότητα και και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τα οποία υλοποιθηκαν την τελευταία πενταετία από συγκεκριμένη εταιρία, η τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων οποία αδυνατεί να δώσει δάνεια εμπειρία σε όλα τα σχματα συμμετοχς στον διαγωνισμό, κρίνουμε αντίστοιχου μεγέθους και αδύνατη την συμμετοχ μας στο διαγωνισμό. πολυπλοκότητας με το υπό Παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στους όρους της διακρυξης ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα 2/13

3 συμμετοχς σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, εφόσον πληρούν την απαίτηση για υλοποίηση αντίστοιχων απαιτείται να έχει ολοκληρώσει: με το προκηρυσσόμενο έργων την τελευταία πενταετία, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. τα τελευταία πέντε (5) έτη ένα (1) έργο (στην Ελλάδα /και το εξωτερικό) που να καλύπτει όλα τα αντικείμενα και την κλίμακα των υπό προμθεια λύσεων. Στην περίπτωση, που η απαίτηση αυτ δεν καλύπτεται από ένα (1) μόνο έργο, είναι αποδεκτ η κάλυψη της απαίτησης αυτς από περισσότερα, ως και δέκα (10), έργα, που σωρευτικά καλύπτουν αυτά τα αντικείμενα και κλίμακα. τα τελευταία πέντε (5) έτη επιτυχώς ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και 3/13

4 Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τροποποιείται ως ακολούθως: Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματικ ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται να έχει ολοκληρώσει: τα τελευταία πέντε (5) έτη ένα (1) έργο (στην Ελλάδα /και το εξωτερικό) που να καλύπτει όλα τα αντικείμενα - με εξαίρεση την λύση υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού - και την κλίμακα των υπό προμθεια λύσεων. Στην περίπτωση, που η απαίτηση αυτ δεν καλύπτεται από ένα (1) μόνο έργο, είναι αποδεκτ η κάλυψη της απαίτησης αυτς από περισσότερα, ως και δέκα (10), έργα, που σωρευτικά καλύπτουν 4/13

5 αυτά τα αντικείμενα και κλίμακα. 2. Η απαίτηση Γ του πίνακα συμμόρφωσης Γ Πίνακας Συμμόρφωσης Γενικών Προδιαγραφών η οποία αναφέρει: Ο υποψφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του σχετικά με το αντικείμενο, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάλογο τουλάχιστον: ενός (1) παρόμοιου έργων, που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2011,2012,2013) με αθροιστικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου και το οποίο καλύπτει όλα τα αντικείμενα και την κλίμακα των υπό προμθεια λύσεων περισσότερα έργα 5/13

6 που σωρευτικά καλύπτουν αυτά τα αντικείμενα και κλίμακα.. Στην περίπτωση, που η απαίτηση αυτ δεν καλύπτεται από ένα (1) μόνο έργο, είναι αποδεκτ η κάλυψη της απαίτησης αυτς από περισσότερα, ως και δέκα (10), έργα, που σωρευτικά καλύπτουν αυτά τα αντικείμενα και κλίμακα. ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη. σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «1 - Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα». Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να ακολουθεί τη μορφ που φαίνεται στο Γ5.1. Σημειώνεται, ότι εφόσον ο Ανάδοχος αποτελεί τοπικό παράρτημα ευρύτερου φορέα του εξωτερικού, τότε απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων του ευρύτερου φορέα σχετικά με την απαίτηση αυτ. 6/13

7 Εάν ο Πελάτης είναι Αναθέτουσα Αρχ, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχ,, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απλ δλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του ιδιώτη, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απλ δλωση του υποψηφίου Αναδόχου Ειδικά εάν ο υποψφιος ανάδοχος δεσμεύεται από συμφωνία μη αποκάλυψης στοιχείων (nondisclosure agreement) για αντίστοιχα έργα απαιτείται Υπεύθυνη Δλωση, με βεβαίωση του γνσιου της υπογραφς, του υποψηφίου αναδόχου, με ποιοτικές και ποσοτικές αναφορές για το είδος, το πλθος και το άθροισμα του συμβατικού τιμματος έργων συναφών με το παρόν τροποποιείται ως 7/13

8 ακολούθως: Ο υποψφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του σχετικά με το αντικείμενο, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάλογο τουλάχιστον: ενός (1) παρόμοιου έργου, που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2011,2012,2013) με αθροιστικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου και το οποίο καλύπτει όλα τα αντικείμενα - με εξαίρεση την λύση υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού - και την κλίμακα των υπό προμθεια λύσεων περισσότερα έργα που σωρευτικά καλύπτουν αυτά τα αντικείμενα και κλίμακα.. Στην περίπτωση, που η απαίτηση αυτ δεν καλύπτεται από ένα (1) μόνο έργο, είναι αποδεκτ η κάλυψη της απαίτησης αυτς από περισσότερα, ως και δέκα (10), έργα, που σωρευτικά καλύπτουν αυτά τα 8/13

9 αντικείμενα και κλίμακα. σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «1 - Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα». Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να ακολουθεί τη μορφ που φαίνεται στο Γ5.1. Σημειώνεται, ότι εφόσον ο Ανάδοχος αποτελεί τοπικό παράρτημα ευρύτερου φορέα του εξωτερικού, τότε απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων του ευρύτερου φορέα σχετικά με την απαίτηση αυτ. Εάν ο Πελάτης είναι Αναθέτουσα Αρχ, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχ,, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απλ δλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του ιδιώτη, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απλ δλωση του υποψηφίου Αναδόχου Ειδικά εάν ο υποψφιος ανάδοχος 9/13

10 δεσμεύεται από συμφωνία μη αποκάλυψης στοιχείων (nondisclosure agreement) για αντίστοιχα έργα απαιτείται Υπεύθυνη Δλωση, με βεβαίωση του γνσιου της υπογραφς, του υποψηφίου αναδόχου, με ποιοτικές και ποσοτικές αναφορές για το είδος, το πλθος και το άθροισμα του συμβατικού τιμματος έργων συναφών με το παρόν 4 Α Στην Παράγραφο Α της διακρυξης αναφέρονται τα εξς σχετικά με τον πάροχο της υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών: «Τα προσφερόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι της μορφς x.509 κα να πληρούν τις προδιαγραφές RC Τα προσφερόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και να εκδίδονται από μια Αναγνωρισμένη Αργ Πιστοποίησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκ οδηγία EU 99/93 και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 150/2001 και το Π.Δ. 342/2002. Η αναγνωρισμένη Αρχ Πιστοποίησης θα πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για Αρχές Πιστοποίησης όπως αυτές ορίζονται από το Web Trust for Certification Authorities και από το και ETSI TS για πάροχους αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών και να είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο Εμπίστευσης εποπτευόμενων / διαπιστευομένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης (TSL) της ΕΕΤΤ.». Ο σχετικός κατάλογος της ΕΕΤΤ, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ, στη διεύθυνση: Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην διακρυξη περιλαμβάνει 13 εγγεγραμμένους παρόχους σχετικών υπηρεσιών, εκ των οποίων μόνο οι κάτωθι τρεις (3), παρέχουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, κατά δλωσ τους: 1. ΑΝΤΑΚΟΜ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 10/13

11 3. Αρχ Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Επομένως, διαπιστώνουμε ότι μόνο μια ιδιωτικ εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, γεγονός που οδηγεί σε μονοπωλιακές προσεγγίσεις και περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Από την άλλη, η ΕΚΧΑ Α.Ε., ως εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, θα μπορούσε να προμηθευτεί τα πιστοποιητικά από την αρχ Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς χρέωση. Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την ανάγκη και τις συνθκες προμθειας της υπηρεσίας των ψηφιακών πιστοποιητικών στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού. Στις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχς και συγκεκριμένα στην Παράγραφο Β «Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα», προκειμένου ο Ανάδοχος να τεκμηριώσει την επαγγελματικ ικανότητα και τεχνογνωσία στο ζητούμενο αντικείμενο ζητείται να έχει: Τα τελευταία πέντε (5) έτη επιτυχώς ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 5 Η συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται από μία μοναδικ ιδιωτικ εταιρεία γεγονός που σημαίνει ότι η εμπειρία που έχει αποκομίσει από παρόμοια έργα, μπορεί να δοθεί σε ένα μόνο υποψφιο Ανάδοχο, ενώ ταυτόχρονα η διακρυξη απαγορεύει τη συμμετοχ του ίδιου υπεργολάβου σε περισσότερο του ενός σχματα διαγωνιζομένων (βλ. Β1.10 Αποκλεισμός Συμμετοχς) Επομένως, διαπιστώνουμε ότι μόνο μια ιδιωτικ εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, γεγονός που οδηγεί με μονοπωλιακές προσεγγίσεις και περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αφ ετέρου η αιτούμενη προϋπόθεση δεν επηρεάζει επ ουδενί την ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου, για την υλοποίηση της αιτούμενης από τη διακρυξη υπηρεσίας με τους αναφερόμενους όρους (δηλ. τα προσφερόμενα πιστοποιητικά να είναι αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)) ανεξάρτητα αν η αιτούμενη εμπειρία για την κάλυψη και μόνον των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχς, έχει αποκτηθεί από αντίστοιχο έργο σε χώρα της Ευρωπαϊκς Ένωσης και με αντίστοιχες προϋποθέσεις. Μετά τα παραπάνω εκτιμούμε ότι ο αναφερόμενος όρος στην Παράγραφο Β «Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότητα", προκειμένου ο Ανάδοχος να τεκμηριώσει την επαγγελματικ ικανότητα και τεχνογνωσία στο ζητούμενο αντικείμενο μπορεί να έχει: Τα τελευταία πέντε (5) έτη επιτυχώς ένα (1) έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 3 11/13

12 από αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού. Τέλος να σημειώσουμε το οξύμωρο των αιτούμενων προϋποθέσεων συμμετοχς, εφόσον για την αιτούμενη κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων, όσο αφορά τα έργα, απαιτούνται από ένα έως 10 αντίστοιχα έργα (στην Ελλάδα / και το εξωτερικό) (παρ. Β1.14.(2), που να καλύπτει όλα τα αντικείμενα και την κλίμακα των υπό προμθεια λύσεων και για την κάλυψη των ελαχίστων απαιτσεων, που αφορά έργο υπηρεσίας Υποδομς Δημοσίου Κλειδιού, να γίνεται αποδεκτό έργο με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα μόνον από την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το συγκεκριμένο όρο των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχς στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού. 6 Σε περίπτωση ανάγνωσης του τεύχους της διακρυξης, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε το κάτωθι: Στο κεφάλαιο «Β.1.14 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχς», στην ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχς 2, Σημείο 2.1, διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτό στον «πίνακα κυριότερων έργων που εκτέλεσε στα οποία συμμετείχε ο υποψφιος ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη μπορούν να συμπεριφερθούν και έργα υπηρεσιών εγγύησης συντρησης που παρχθησαν την τελευταία πενταετία και τα οποία αφορούν ολοκληρωμένα έργα με συναφές με το υπό ανάθεση αντικείμενο, τα οποία εκτέλεσε στα οποία συμμετείχε συμμετέχει ο υποψφιος ανάδοχος. Επισημαίνουμε δε ότι η συγκεκριμένη διευκρίνιση εμπεριέχεται στα τεύχη διαγωνισμών της ΚτΠ Α.Ε. (κεφ. Β.2.6 Διευκρινσεις, σημείο 7) 7 Β1.6 Οίκοθεν διόρθωση Δεδομένου, ότι οι υπηρεσίες εγγύησης και συντρησης είναι συναφείς προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και του έργου, είναι η αποδεκτ η αναφορά ενός τέτοιου έργου στον Πίνακα κυριοτέρων έργων. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι υποχρεωτικά τα ελάχιστα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περί κάλυψης του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου με 1 ως 10 έργα. Δεδομένων των αιτημάτων πολλών υποψηφίων εταιρειών για παράταση στην καταληκτικ ημερομηνία υποβολς προσφορών, η νέα καταληκτικ ημερομηνία υποβολς προσφορών γίνεται η Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα αρχικώς ορισθέντα. 12/13

13 8 Β1.8 Οίκοθεν διόρθωση 9 Β2.3 Οίκοθεν διόρθωση 10 Β1.8 Οίκοθεν διευκρίνιση ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Παροχ διευκρινίσεων επί της Διακρυξης έως την Τετάρτη (Απαντσεις / ερωτσεις) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για δώδεκα (12) μνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλέον του μισού διαστματος αυτού, τοι μέχρι την Όσες διευκρινιστικές ερωτσεις δεν περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος θα απαντηθούν σε επόμενο. 13/13

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / 09.04.2015) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα