Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο"

Transcript

1 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο Γ. Αλησλέινπ 1, Β. Κόκεο 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 2 ΣΔΔΑΠΗ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πεξίιεςε Η παξνύζα εξγαζία κειεηά ηε ρξήζε ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ πζηήκαηνο (ΔΓ) ζηε δηδαζθαιία γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηζόηεηα ηξηγώλσλ ζηελ Α Λπθείνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο ζηελ νπνία ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε έλα ΔΓ κε ηε ρξήζε ελόο θειύθνπο Δ ην ExSys ζε καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα, ην εθπαηδεπηηθό ζελάξην πνπ πινπνηήζεθε κε ην ΔΓ εθαξκόζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ζε ηξεηο δπάδεο καζεηώλ. Παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο, κε ηε βνήζεηα εθαξκνγήο («HOW») πνπ ππνζηεξίδεη ην ΔΓ, δηαηύπσζαλ ηα ζεσξήκαηα θαη πηνζέηεζαλ ην ζπιινγηζηηθό κεραληζκό ζπκπεξαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΔΓ. Λέμεηο Κιεηδηά: Έμπειπο Διδακηικό Σύζηημα, θευπήμαηα ιζόηηηαρ ηπιγώνυν, κέθςλορ ExSys 1. Δηζαγσγή: Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Έκπεηξα Γηδαθηηθά Σπζηήκαηα; ηα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο κε ππνινγηζηέο εληάζζνληαη θαη ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα (ΔΓ), ηα νπνία απνηεινύλ εθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ Έκπεηξσλ πζηεκάησλ (Δ). Σα Έκπεηξα πζηήκαηα είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο ίζσο εθαξκνγέο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο θαη απνζθνπνύλ ζηε κνληεινπνίεζε κέζσ ππνινγηζηή ηεο εκπεηξίαο ελόο εηδηθνύ ζε θάπνην ηνκέα, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δξα πιένλ ν ππνινγηζηήο σο εηδηθόο. Σα ΔΓ πξννξίδνληαη γηα εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο (Sleeman & Brown, 1982, σηεξνπνύινπ, 1992) θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαλόεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηόξζσζε/δηακόξθσζε ηνπ ζπιινγηζηηθνύ κεραληζκνύ ησλ καζεηώλ ζε εθπαηδεπηηθνύ ηύπνπ πξνβιήκαηα (Collins, 2006, Bourdeau et al., 2010). Η ζεκειηώδεο δηαθνξά αλάκεζα ζην θιαζζηθό πξόγξακκα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή θαη ζε έλα έκπεηξν δηδαθηηθό ζύζηεκα έγθεηηαη ζην ρεηξηζκό ησλ γλώζεσλ (Mathews, 2006). πγθεθξηκέλα, ελώ έλα πξόγξακκα δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί έλα ζύζηεκα εξσηήζεσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο, ην ΔΓ δηαζέηεη κηα αιεζηλή αλαπαξάζηαζε γλώζεσλ ηνπ ρώξνπ θαη είλαη ηθαλό λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπιινγηζκνύο θαη λα δώζεη επεμεγήζεηο πάλσ ζε απηνύο (Κόκεο, 2004). ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 86 Η δπλαηόηεηα απηή είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό ησλ Δ θαη πινπνηείηαη κέζσ ελόο κεραληζκνύ επεμήγεζεο, ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη ζε ζέζε λα απαληά ζε δύν ηύπνπ εξσηήκαηα: ην πώο θαηέιεμε ζε έλα ζπκπέξαζκα θαη ην γηαηί ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη από ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε. Δθ θαηαζθεπήο ην ζύζηεκα θξαηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απόδεημεο θαη παξαζέηεη ηνπο θαλόλεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη νδήγεζαλ ζηελ απάληεζε (Βιαράβαο θ.α., 2002). Έηζη, ε ρξήζε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ε θαηαζθεπή ελόο Δ νδεγεί ην καζεηή ή ην ρξήζηε ζην λα ζθεθηεί πεξηζζόηεξν ην ΠΩ θαη ην ΓΙΑΣΙ παξά ην ΣΙ, λα δώζεη ζπλεπώο έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ έλα ζέκα θαη όρη απιώο ζε μερσξηζηά γεγνλόηα ή έλλνηεο (Alessi & Trollip, 2001). Τπό ηελ έλλνηα απηή ηα ΔΓ ζπληζηνύλ γλσζηηθά εξγαιεία (Jonassen, 2000, Jonassen et al. 1995) ζηελ ππεξεζία ησλ καζεηώλ. ην πιαίζην απηό ζρεδηάζηεθε έλα απιό ΔΓ γηα ηε κειέηε γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ. ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη θαηαξρήλ ε παηδαγσγηθή ζρεδίαζε θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΓ, ε πινπνίεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ θαη ηέινο ε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ηνπ ΔΓ ζην πιαίζην κηαο κειέηεο πεξίπησζεο. Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία απηή. 2. Σρεδίαζε ελόο ΔΓΣ γηα ηε δηδαζθαιία γεσκεηξηθώλ ελλνηώλ 2.1 Παηδαγσγηθή ζρεδίαζε ηνπ ΔΓΣ: Παξαλνήζεηο θαη ζπλήζε ιάζε καζεηώλ θαηά ηε ζύγθξηζε ηξηγώλσλ Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο βάζεο γλώζεο ηνπ ΔΓ, ιάβακε ππόςε καο παξαλνήζεηο θαη ιάζε πνπ ζεκεηώλνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζε κία πξαγκαηηθή ηάμε. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη, θπξίσο, από εκπεηξηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, έρνπκε όηη νη καζεηέο: i. Γε ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 180 ν. ii. Έρνπλ ηελ ηζρπξή ηδέα όηη ε έλλνηα «ίζα» αθνξά κόλν ηηο πιεπξέο ησλ ηξηγώλσλ ρσξίο λα παίδεη ξόιν ην άλνηγκα απηώλ (νη γσλίεο). iii. Όηαλ γίλεηαη ιόγνο γηα ηζόηεηα ηξηγώλσλ δελ έρνπλ θαηά λνπ όηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ κία πιεπξά. iv. Όηαλ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο δε δίλνπλ ηε βαξύηεηα πνπ πξέπεη, π.ρ. ζηελ «πεξηερόκελε» γσλία. v. Γε κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζύγθξηζε ηξηγώλσλ. 2.2 Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΓΣ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΓ (Δηθόλα 1) (Βιαράβαο θ.ά, 2002, (Slatter, 1987) πνπ θαηαζθεπάζακε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη: η βάζη γνώζηρ, πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο ζρεηηθέο κε έλα γλσζηηθό ηνκέα γλώζεηο θαη έρνπλ ηε κνξθή θαλόλσλ παξαγσγήο, ε δνκή ησλ νπνίσλ είλαη ΔΑΝ- ΣΟΣΔ, ε μησανή εξαγυγήρ ζςμπεπαζμάηυν (ιεηηνπξγία «HOW»), πνπ είλαη ην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία έξεπλαο ηεο βάζεο γλώζεσλ κε δηάθνξνπο κεραληζκνύο ή κεζόδνπο ζπκπεξαζκνύ (εθ ησλ νπνίσλ νη θπξηόηεξνη είλαη ν επαγσγηθόο θαη ν απαγσγηθόο),γηα ηε ιήςε απόθαζεο θαη ε διεπιθάνεια σπήζηρ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνύλ κε ην πξόγξακκα, ζέηνληαο εξσηήκαηα (Δηθόλα 1). Εικόνα 1: Η απσιηεκηονική ενόρ Έμπειπος Διδακηικού Σςζηήμαηορ Η βάζε γλώζεο δηέπεηαη από θαλόλεο ηεο θαηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο, θάηη πνπ καξηπξά όηη ε κνξθή ηεο γλώζεο είλαη θνληά ζηελ πξαγκαηηθή-θπζηθή γιώζζα. ύκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ «θξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ», Δπθιείδεηα Γεσκεηξία Α Λπθείνπ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη θαλόλεο πνπ απνηεινύλ ηε βάζε γλώζεο ηνπ ΔΓ. Έηζη, νη θαλόλεο πνπ πεξηέρεη ε πξώηε βάζε γλώζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη νη αθόινπζνη: i. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη ηπραία θαη έρνπλ ηηο ΣΡΔΙ πιεπξέο ηνπο κηα πξνο κηα αληίζηνηρα ίζεο, ΣΟΣΔ είλαη ίζα (Δηθόλα 2). ii. iii. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη ηπραία θαη έρνπλ ηηο ΓΤΟ πιεπξέο ηνπο κηα πξνο κηα αληίζηνηρα ίζεο θαη ηελ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΗ κεηαμύ απηώλ γσλία αληίζηνηρα ίζε ΣΟΣΔ είλαη ίζα. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη ηπραία θαη έρνπλ ΜΙΑ πιεπξά ηνπο κηα πξνο κηα αληίζηνηρα ίζε θαη ηηο ΠΡΟΚΔΙΜΔΝΔ ζε απηέο γσλίεο ίζεο ΣΟΣΔ είλαη ίζα. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 88 iv. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη νξζνγώληα θαη νη ΤΠΟΣΔΙΝΟΤΔ ηνπο είλαη αληίζηνηρα ίζεο θαη κία ΚΑΘΔΣΑ πιεπξά ηνπο αληίζηνηρα ίζε ΣΟΣΔ είλαη ίζα. v. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη νξζνγώληα θαη νη ΤΠΟΣΔΙΝΟΤΔ ηνπο είλαη αληίζηνηρα ίζεο θαη κία νμεία γσλία αληίζηνηρα ίζε ΣΟΣΔ είλαη ίζα. vi. ΔΑΝ ηα δύν ηξίγσλα είλαη νξζνγώληα θαη νη ΚΑΘΔΣΔ πιεπξέο είλαη αληίζηνηρα ίζεο ΣΟΣΔ είλαη ίζα. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ΔΓ πνηθίιινπλ ζε όηη αθνξά ηε δηεπηθάλεηα θαη ηε ρξήζε γξαθηθώλ θαη εηθόλσλ. ηελ παξνύζα όκσο έξεπλα, επηθεληξσζήθακε θπξίσο ζηε ρξήζε ελόο παξάζπξνπ επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην καζεηή. Γειαδή, ζηεξηρζήθακε ζηελ απιόηεηα ηεο εθαξκνγήο, θάηη πνπ ιεηηνύξγεζε αξθεηά ζεηηθά ππό ηελ έλλνηα όηη νη καζεηέο δελ ρξεηάδνληαλ θάπνην εγρεηξίδην ή θάπνηα ηδηαίηεξε «γλσξηκία» κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, όιε ε βαξύηεηα δόζεθε ζην πόζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ην ΔΓ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηώλ-ρξεζηώλ. Εικόνα 2: Το παπάθςπο διαλόγος ηος ΕΔΣ ( παποςζίαζη Κανόνα 1ος ) 3. Δθαξκνγή ηνπ ΔΓΣ 3.1 Σρεδίαζε ζελαξίνπ κε ην ΔΓΣ θαη δηαδηθαζία εθαξκνγήο Σν ζελάξην πξαγκαηεύεηαη ηα ζεσξήκαηα ηζόηεηαο ηπραίσλ θαη νξζνγώλησλ ηξηγώλσλ, ζην πιαίζην ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο Α Λπθείνπ. Με ηε δηεμαγσγή απηνύ ηνπ ζελαξίνπ επηδηώθνπκε λα δηαπηζηώζνπκε ζε ηη βαζκό ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη λα εληζρύζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. πγθεθξηκέλα, εζηηάδνπκε ζηελ ανακάλςτη θαη διαηύπυζη ησλ ζεσξεκάησλ από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ, ζην πώο ην ινγηζκηθό απηό βνεζά ζηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ αληηκεηώπηζε ζπλήζσλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπιινγηζηηθώλ κεραληζκώλ θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σν ζελάξην έιαβε ρώξα ζε ζρνιηθή αίζνπζα, κε ηελ ππνζηήξημε θνξεηώλ ππνινγηζηώλ. Έιαβαλ κέξνο ηξεηο νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ, ν ξόινο ησλ νπνίσλ ήηαλ ηζνδύλακνο κέζα ζηελ νκάδα. Ο εθπαηδεπηηθόο ιεηηνύξγεζε θπξίσο σο δηεπθνιπληήο θαη ζπληνληζηήο ησλ θάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζελαξίνπ. Οη ζηόρνη ηνπ ζελαξίνπ Οη ζηόρνη, όπσο δηακνξθώλνληαη θαη από ηα θύιια εξγαζίαο πνπ δόζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ, είλαη νη καζεηέο: Να αλαθαιύςνπλ θαη λα δηαηππώζνπλ ηα βαζηθά ζεσξήκαηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ (ηπραίσλ θαη νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ). Να δηαζαθελίζνπλ θάπνηνπο όξνπο (πρ. «κηα-πξνο-κηα ίζεο», «αληίζηνηρεο» θ.α.) θαη λα δηαθξίλνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο παξνπζίαο θαη απνπζίαο ιέμεσλθιεηδηά θαηά ηε ζύγθξηζε ηξηγώλσλ (πρ. «πξνζθείκελεο γσλίεο», «πεξηερόκελεο γσλίεο», θ.ά.). Να δώζνπλ βαξύηεηα ζηε ζπιινγή άκεζσλ θαη έκκεζσλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ νξζή ζύγθξηζε ησλ ηξηγώλσλ. Να αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηηο απνθηεζέληεο γλώζεηο θαζώο θαη λα πξνάγνπλ ζπλδπαζηηθή θαη ζύλζεηε ζθέςε. Να αλαπηύμνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηνπο ζπιινγηζηηθνύο κεραληζκνύο πνπ απαηηεί ε επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ: 1) Πόηε έλα γεσκεηξηθό ζρήκα είλαη ηξίγσλν, 2) Σν άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξίγσλν είλαη 180 ν, 3) Γλώζε πξσηεπόλησλ θαη δεπηεξεπόλησλ ζηνηρείσλ ελόο ηξηγώλνπ, 4) Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο πιεπξέο θαη γσλίεο, 5) ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα, 6) Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ (θάζεηεο πιεπξέο, ππνηείλνπζα πιεπξά, νμεία γσλία, νξζή γσλία), 7) Πνηεο γσλίεο νλνκάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο/παξαπιεξσκαηηθέο, 8) Πνηεο γσλίεο ραξαθηεξίδνληαη πεξηερόκελεο/πξνζθείκελεο. Γηα ην ιόγν απηό, ζύκθσλα κε ην ζελάξην, πξνεγήζεθε κηα επαλάιεςε ζε όηη αθνξά ηελ αληίζηνηρε ζεσξία. Γηαδηθαζία εθαξκνγήο ζελαξίνπ θαη θαηαγξαθή πξώησλ παξαηεξήζεσλ Δθαξκόζηεθε κηα απιή ζράξα παξαηεξήζεσλ, ε νπνία θιηκαθώλεηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ζελαξίνπ όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. ύλνιν Γηδαθηηθώλ Ωξώλ: 5, ύλνιν Φύιισλ Δξγαζίαο (ΦΔ): 5. 1 η ώπα: Γηεξεπλεηηθό ΦΔ κε πεξηερόκελν: εξσηήζεηο ηύπνπ /Λ θαη απιώλ εθαξκνγώλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε κε αθνξκή ην ΦΔ, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 90 παξαλνήζεσλ θαη ζπλήζσλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ. Η θάζε απηή ζπκβάιεη θαη ζηελ πξώηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ηνπ ΔΓ, γηα πηζαλή πξνζζήθε θαλόλσλ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. 2 η ώπα: 1 ε θάζε: Μηα πξώηε ζπδήηεζε γηα ηελ Ιζόηεηα ηξηγώλσλ. Οη καζεηέο εξσηώληαη πσο αληηιακβάλνληαη ηελ Ιζόηεηα Σξηγώλσλ θαη θαηαγξάθνληαη νη πξώηεο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηώλ επί ηνπ ζέκαηνο. Από εδώ πξνθύπηεη όηη νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ηζόηεηα σο γλώζε κόλν ησλ πιεπξώλ. ηε ζπλέρεηα δηαλέκεηαη ην ΦΔ (α), όπνπ θάζε άζθεζε απηνύ αληηπξνζσπεύεη θαη έλα από ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ. Γίλνληαη νη πξώηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη μεθηλά ε εθαξκνγή. Έηζη, θάζε νκάδα απαληά βήκα-βήκα ζην δηάινγν πνπ εμειίζζεηαη κε ην ΔΓ κε βάζε ηελ άζθεζε πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί. Γειαδή, κε βάζε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ από ηα ηξίγσλα πνπ κειεηνύλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη είλαη ίζα (Βιέπε Δηθόλα 1). ην ζεκείν απηό νη καζεηέο αδπλαηνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ην απνηέιεζκα, όηαλ ν δηδάζθνληαο ηνύο ξσηά, αθνύ απιά απαληνύζαλ ζην δηάινγν πνπ εμειίζζνληαλ. Δδώ, ηνπο γίλεηαη ε ππόδεημε από ην δηδάζθνληα γηα ηε ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο «HOW» 1. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ ην ζπκπέξαζκα, δηαηππώλνληαο νπζηαζηηθά ην εθάζηνηε Θεώξεκα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ. 2 ε θάζε: δηαλέκεηαη ΦΔ (β) ζύκθσλα κε ην νπνίν θαινύληαη λα θάλνπλ ζύγθξηζε ηξηγώλσλ θαηαγξάθνληαο πξώηα ζην ραξηί ηελ αηηηνιόγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαιεζεύζνπλ ην ζπκπέξαζκά ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΓ (απηνέιεγρνο απην-αμηνιόγεζε - εληνπηζκόο ιαζώλ 2 θαη δηόξζσζε απηώλ). Γεληθόηεξεο παξαηεξήζεηο: εληνπηζκόο Λέμεσλ-Κιεηδηά, ζπιινγή έκκεζσλ πιεξνθνξηώλ από ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΓ. 3 η ώπα: δηαλέκεηαη ην ΦΔ (γ) ζύκθσλα κε ην νπνίν θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ ζε κνξθή θαλόλσλ ΔΑΝ-ΣΟΣΔ ηε ζύγθξηζε Οξζνγσλίσλ Σξηγώλσλ, κε βάζε ηα ηξία Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Σξηγώλσλ. θνπόο ηνπ ΦΔ είλαη λα θαηαλνήζεη ν εξεπλεηήοδηδάζθνληαο αλ ην ΔΓ ζπλεηζθέξεη ζηε κάζεζε θαη ζε ηη βαζκό (πηνζέηεζε ζπιινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο, δνκεκέλε πνξεία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ). ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, ν δηδάζθνληαο παξεκβαίλεη ζε όηη αθνξά ηελ ηειηθή δηαηύπσζε 3 ησλ Θεσξεκάησλ Οξζνγσλίσλ Σξηγώλσλ. Σέινο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΔΓ, βιέπνπλ ζε εθαξκνγή ηα ζηνηρεία πνπ κόιηο κειεηήζεθαλ. 4 ε ώξα: δηαλέκεηαη ΦΔ (δ) ζύκθσλα κε ην νπνίν θαινύληαη λα θάλνπλ πην ζύλζεηεο ζπγθξίζεηο, λα εληνπίζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο πνηά ηξίγσλα πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ γηα λα πξνθύςεη ην δεηνύκελν (πρ. λα δείμεηε όηη δύν ηκήκαηα κηαο θαηαζθεπήο είλαη 1 Πξόθεηηαη γηα έλα αλαδπόκελν παξάζπξν όπνπ θαίλνληαη ηα βήκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ κε κνξθή θαλόλσλ «IF- THEN» θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζύγθξηζεο ησλ ηξηγώλσλ. 2 Η κία νκάδα επεηδή αδπλαηνύζε λα θάλεη ηε ζύγθξηζε ησλ ηξηγώλσλ, πξώηα αλέηξεμε ζην ΔΓ θαη κεηά πξνζπάζεζε λα θάλεη ηε ζύγθξηζε ζην ραξηί. 3 Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη πεξηθνπή ζηνηρείσλ όπσο: όπνπ Γύν πιεπξέο έρνπκε Κάζεηεο, όπνπ Πεξηερόκελε έρνπκε νξζή, ε νπνία ζεσξείηαη δεδνκέλε όηαλ είλαη νξζνγώληα θ.ά. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ίζα). θνπόο ηνπ ΦΔ είλαη λα δηαπηζηώζεη ν εξεπλεηήο-δηδάζθνληαο ζε ηη βαζκό θαηαλόεζαλ ηελ πξαθηηθή κεξηά ηεο ζύγθξηζεο ηξηγώλσλ, αλ ζθέθηνληαη ζπλδπαζηηθά, πόζν ζπρλά αλαηξέρνπλ γηα βνήζεηα ζην ΔΓ θαη γηαηί (πρ. γηα επαιήζεπζε, γηα νξζή αθνινπζία βεκάησλ πξνο επίιπζε, γηα αηηηνιόγεζε θ.ά.). 5 ε ώξα: γξαπηή εμέηαζε, από ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο πξνθύπηνπλ αμηόινγεο παξαηεξήζεηο όπσο ζηηο εξσηήζεηο ηύπνπ /Λ εληνπίδνπλ ηελ παξνπζία ή απνπζία ιέμεσλ-θιεηδηά (ΠΡΟΚΔΙΜΔΝΗ, ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΗ γσλία) θαη απαληνύλ θαηάιιεια, εληνπίδνπλ ην ζσζηό πιήζνο ζηνηρείσλ γηα ηε ζύγθξηζε ηξηγώλσλ ελώ παξάιιεια αηηηνινγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηεθαλ ζε όηη αθνξά ηόζν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ όζν θαη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο, ρξεζηκνπνηνύλ θξάζεηο ηνπ ΔΓ όπσο «ηα ηξίγσλα είλαη ίζα, άξα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπο αληίζηνηρα ίζα» θ.ά. 3.2 Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε ηνπ ΔΓΣ ην ζεκείν απηό, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζελαξίνπ, επηθεληξσκέλε ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο-απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε (Παλαγησηαθόπνπινο θ.α., 2003). Η πξώηε βάζε γλώζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη, όπσο είδακε παξαπάλσ, από 6 ζε πιήζνο θαλόλεο πνπ ζθνπό έρνπλ λα θαιύςνπλ ηα ζεσξήκαηα όπσο απηά δηαηππώλνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Όκσο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ζε όηη αθνξά ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ, επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε βάζε γλώζεσλ, κε απνηέιεζκα ην ηειηθό πιήζνο ησλ θαλόλσλ λα ηξηπιαζηαζηεί. Η δηαθνξά πνπ ζεκεηώζεθε ζηε βάζε γλώζεο νθείιεηαη ηόζν ζε παξαηεξήζεηο ηνπ δηδάζθνληα θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο εθαξκνγήο όζν θαη ζε ππνδείμεηο ησλ καζεηώλ. πγθεθξηκέλα, από ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληα, έγηλε ε παξαηήξεζε όηη ε γλώζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ην άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη 180 ν θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη έρνληαο δύν γσλίεο κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηξίηε, θάλεθε λα κελ είλαη πξνθαλήο θαηά ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΓ (Δηθόλα 3). Δπίζεο, ε αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ηα ηξίγσλα δελ είλαη ίζα ή δε κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πξόζζεησλ θαλόλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έγηλε πξνζζήθε θαλόλα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ θακία πιεπξά δελ είλαη γλσζηή (Δηθόλα 4). Δπνκέλσο, ηόζν νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζν θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη άκεζε αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζπληεινύλ ζηε κειινληηθή βειηίσζε ηνπ ΔΓ θαη ελδερνκέλσο ζε έλα λέν ζρεδηαζκό απηνύ. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 92 Εικόνα 3: Καηαζκεςή Κανόνα για ηην ενζυμάηυζη ηηρ γνώζηρ όηι ηο άθποιζμα γυνιών ηπιγώνος ιζούηαι με 180 ν. Εικόνα 4: Καηαζκεςή Κανόνα για ηην πεπίπηυζη πος καμία πλεςπά είναι δεν είναι γνυζηή. 4. Σπδήηεζε Πξώηα Σπκπεξάζκαηα Θα ιέγακε, ινηπόλ, όηη κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΓ παξαθηλνύκε ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηα ζρήκαηα πξνο ζύγθξηζε, λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο/δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηε δηαδηθαζία πνπ ηνπο εηζάγεη ην ΔΓ, λα επεμεξγαζηνύλ ηελ απάληεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ HOW ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ θαη, ηέινο, λα δηαηππώζνπλ ην ζεώξεκα ζύκθσλα κε ην ζπιινγηζηηθό κεραληζκό πνπ αθνινπζεί ην ινγηζκηθό (νπζηαζηηθά, ην ζπιινγηζηηθό κεραληζκό πνπ ν δηδάζθνληαο ζεσξεί πξνζηηό ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηηο πξώηεο ελδείμεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ, θαίλεηαη όηη νη καζεηέο ηεο έξεπλαο δίλνπλ έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ην ζέκα θαη όρη ζε κεκνλσκέλα γεγνλόηα, βειηηώλνπλ ηνλ ηξόπν αηηηνιόγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη θαηαλννύλ ην πώο πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπλζέηνπλ ηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνύλ ζε έλα ζπκπέξαζκα. Αλ ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε έλα κέξνο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζελαξίνπ όπνπ δηαθαίλεηαη ν βαζκόο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΓ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ζα ήηαλ ην κέξνο όπνπ δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνύλ πάιη κε ην ΔΓ γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ 2 νπ ζεη αζθήζεσλ (ΦΔ (β)). πγθεθξηκέλα, θαινύληαη πξώηα λα ζπγθξίλνπλ νη ίδηνη ζην ραξηί ηα ηξίγσλα έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζνπλ ηη έκαζαλ, ηη ηνπο δηαθεύγεη, ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαη κεηά λα επαιεζεύζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο πνπ νινθιήξσζαλ κε ην ΔΓ. Δδώ, θαίλεηαη όηη έρνπλ ηόζν ηελ ειεπζεξία λα αλαηξέμνπλ ζε απηό όηαλ νη ίδηνη ην θξίλνπλ απαξαίηεην όζν θαη ηε δπλαηόηεηα λα ην ρξεζηκνπνηνύλ είηε σο ζύκβνπιν είηε σο δάζθαιν. Έηζη, νη καζεηέο δίλνπλ λόεκα θαη βαξύηεηα ζηηο ιέμεηο θιεηδηά (όπσο πεξηερόκελεο γσλίεο, πξνζθείκελεο γσλίεο θιπ.), ζθέθηνληαη πην ζύλζεηα/ζπλδπαζηηθά (κε ηελ πξνηξνπή πνπ γίλεηαη από ην ίδην ην ινγηζκηθό θαη ην δηδάζθνληα), αλαθαινύλ ηε γλώζε γηα ην άζξνηζκα γσληώλ ηξηγώλνπ, ζπλεηδεηνπνηνύλ όρη κόλν ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύγθξηζε αιιά θαη ηελ πνηόηεηα/ξόιν ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. Δπίζεο, νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ θαη λα αλαπξνζαξκόζνπλ ηε λέα γλώζε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο (π.ρ. λα δηαηππώζνπλ ηα αληίζηνηρα ζεσξήκαηα νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ δνζέληνο ησλ ζεσξεκάησλ ηζόηεηαο ηπραίσλ ηξηγώλσλ). Σέινο, ε ρξήζε ηνπ ΔΓ ζε ζπλδπαζκό κε ινγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο (πρ. Geogebra), όπνπ ζα δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ εθάζηνηε ηξηγώλσλ, ζα ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα, ε απνξία ησλ καζεηώλ «ηη ζπκβαίλεη όηαλ έρνπλ όιεο ηηο γσλίεο ηνπο ίζεο;», ζα επηιύνληαλ κε σξαίν ηξόπν αλ ηνπο πξνηξέπακε λα παξαηεξήζνπλ δπλακηθά ην ζρήκα θαη κεηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ΔΓ γηα λα θάλνπλ, ελδερνκέλσο, ηε ζύγθξηζε απηώλ. Εσταριστίες Δπραξηζηώ ζεξκά ηνπο καζεηέο γηα ην ρξόλν, ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Βιβλιογραυία Βιαράβαο, Ι., Κεθαιάο, Π., Βαζηιεηάδεο, Ν., Κόθθνξαο, Φ., αθειιαξίνπ, Η. (2006). Τεσνηηή Νοημοζύνη. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Β. Γθηνύξδαο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 94 Καιαβάζεο, Φ. & Μετκαξήο Μ. (2000), Θέμαηα Διδακηικήρ ηυν Μαθημαηικών V, Διεπιζηημονική Πποζέγγιζη ηυν Μαθημαηικών και ηηρ Διδαζκαλεία ηοςρ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ: Gutenberg. Κόκεο, Β. (2004). Ειζαγυγή ζηιρ εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ ηυν Τεσνολογιών και ηυν Επικοινυνιών. Αζήλα: Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ. Παλαγησηαθόπνπινο, Υ., Πηεξξαθέαο, Υ., & Πηληέιαο, Π. (2003). Το Εκπαιδεςηικό Λογιζμικό και η Αξιολόγηζή ηος. Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην. σηεξνπνύινπ, Β. (1992). Έκπεηξα πζηήκαηα ζαο Βαζηθόηαηα Δξγαιεία Αλάπηπμεο θαη Μεηάδνζεο ηεο Αλζξώπηλεο Γλώζεο. Παιδαγυγική Επιθεώπηζη, 16, Alessi, S. & Trollip, S. (2001). Multimedia for Learning: Methods and development (3 rd ed.). Boston: Ally & Bacon. Bourdeau, J. & Grandbastien, M. (2010). Modeling Tutoring Knowledge. In R. Nkambou, J. Bourdeau & R. Mizoguchi (Eds.), Advances in Intelligent Tutoring Systems. (pp ). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. Collins, A. (2006). Cognitive Apprenticeship. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (K. Sawyer, ed). Cambridge: Cambridge University Press. Jonassen, D.H. & Reeves, T. (1995). Learning with Technology: Using computers as cognitive tools. In Hand Book of Research for Educational Communications and Technology. Macmillan Library. Jonassen, D.H. (2000). Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. Columbus, OH: Prentice-Hall. Mathews, M. (2006). Investigating the Effectiveness of Problem Templates on Learning in Intelligent Tutoring Systems, Computer Science & Software Enginnering. Bsc Honours Report. University of Canterbury. Slatter, P. (1987). Building Expert Systems: cognitive emulation. New York: ACM Press. Sleeman, D. & Brown, J. S. (1982). Intelligent Tutoring Systems. New York: Academic Press. ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων. Α. Καμέαρ

Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων. Α. Καμέαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 3 Σθαίπερ Εκπαιδεςηικών Δπαζηηπιοηήηων Α. Καμέαρ Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ & Δθπαηδεπηηθήο Μεζνδνινγίαο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, kameas@eap.gr Πεπίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 677 Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη Χ. Πεπδικίδος 1, Σ. Τέγορ 2 1 Πξσηνβάζκηα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα