ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Οη ζεκαηηθνί Οξγαληζκνί Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) σο κεραληζκνί γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ» Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξεο Κνχηνπιαο Δηδηθφο χκβνπινο Μάξθεηηλγθ θαη Γηδάζθσλ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ πνπδάζηξηα: Καινγεξά Υξηζηίλα ΑΘΗΝΑ

2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήθελα να ευχαριςτήςω ιδιαιτζρωσ όλα τα ςτελζχη των φορζων που ςυμμετείχαν ςτην πρωτογενή ζρευνα για τουσ ςκοποφσ τησ εργαςία αυτήσ, τόςο για την πολφτιμη βοήθειά τουσ όςο και για το χρόνο που διζθεςαν, απαντώντασ ςε ερωτηματολόγια ή/και αποςτζλλοντασ ταχυδρομικώσ χρήςιμα ςτοιχεία και άλλο υλικό. Ζνα μεγάλο ευχαριςτώ ειδικά ςτον κ. Frank Verschuren από την Καναδική Επιτροπή Σουριςμοφ, για την αποςτολή ςημαντικοφ υλικοφ ςχετικά με το Product Club Program και ιδιαιτζρωσ για την αποςτολή των ςτοιχείων επικοινωνίασ των product clubs του Καναδά, χωρίσ τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η εφρεςη των ιςτοςελίδων τουσ, ώςτε να αντληθοφν ςτην ςυνζχεια χρήςιμεσ πληροφορίεσ για τουσ ςκοποφσ τησ ςυγκεκριμζνησ εργαςίασ. Επίςησ, θα ήθελα να ευχαριςτήςω τον επιβλζποντα καθηγητή, κφριο Δημήτρη Κοφτουλα, για την υπομονή, το χρόνο του και τισ χρήςιμεσ υποδείξεισ του καθ όλη τη διάρκεια τησ ζρευνασ και τησ ςυγγραφήσ τησ εργαςίασ. Σζλοσ θα ήθελα να ευχαριςτήςω τισ ςυναδζλφουσ Λζνα Κωςτοποφλου και Βίλυ καλτςή για την πολφτιμη βοήθεια που μου παρείχαν με την μετάφραςη από τα γαλλικά ςτα ελληνικά κειμζνων, τα οποία περιείχαν ςημαντικζσ πληροφορίεσ για τα product clubs του Maison de la France. i

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε ζε δηεζλέο επίπεδν εμέηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs), εμεηδηθεπκέλσλ ζε εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ην πσο ν ζεζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πξψην κέξνο επηρεηξείηαη θαη αξράο ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, ψζηε λα θαηαζηεί θαηαλνεηφο ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη ιφγνη πνπ επηηάζζνπλ ηελ ζχζηαζε νξγαληζκψλ απηνχ ηνπ είδνπο. Γηα ηε δε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γχξσ απφ ηνλ ελ ιφγσ ζεζκφ ζεκαληηθή ππήξμε ε δεπηεξνγελήο θαη πξσηνγελήο έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο επηιεγκέλεο ρψξεο (Απζηξία, Γεξκαλία, Καλαδάο, Γαιιία), ζηηο νπνίεο είρε ή έρεη αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν ζεζκφο απηφο. Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ απηψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην δεχηεξν θαη ηξίην κέξνο αληηζηνίρσο, αλαιχνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξάιιεια φκσο εμεηάδεηαη θαη ην θαηά πφζν απνηεινχλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αμηνινγψληαο ηφζν ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο φζν θαη ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ην ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ην κάξθεηηλγθ πξννξηζκψλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη θάπνηνη πξψηνη ζεκαηηθνί DMOs, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ ρψξα, αλ θαη ν ζεζκφο βξίζθεηαη αθφκα ζε πξσηφιεην ζηάδην ζηελ Διιάδα. Σα ζπκπεξάζκαηα, ηέινο, ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ρξεζηκεχνπλ ζηελ ζπλέρεηα σο best (πξνο κίκεζε) ή worst (πξνο απνθπγή) practices γηα ηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, ππφ ηελ κνξθή πεξηγξάκκαηνο business plan, γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs απφ πιεπξάο ειιεληθήο πνιηηείαο. Οη πξνηάζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο. Λέμεηο-θιεηδηά: DMOs, ζεκαηηθνί DMOs, clusters/clustering, δίθηπα/δηθηχσζε, ζεκαηηθφ clustering, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, Δηδηθνί Γηαθνπψλ, Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ, product clubs, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, 7Cs model, εξγαιεία κάξθεηηλγθ, επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, cluster mapping, «δηαρεηξηζηήο» δηθηχνπ. ii

4 SUMMARY The purpose of this paper is to examine the concept of special interest Destination Marketing Organisations (DMOs) worldwide, in order to provide some valuable insights so as to lay down some proposals, regarding how the introduction of these organisations could be implemented in Greece. The first part of this paper therefore explores the concept of special interest DMOs, in order to understand both its meaning and the reasons that make these organisations a valuable strategic tool for the promotion of special interest tourism. Essential information, regarding special interest DMOs, were then drawn from the secondary and primary research that was conducted in four selected countries (Austria, Germany, Canada and France), where special interest DMOs were or still are adequately developed. Subsequently, the quantitative and qualitative research findings, which are presented in the second and third part of this paper respectively, then provide with some useful insights regarding the structure, organisation and functioning of themed DMOs abroad. At the same time the research also focalized into testing whether these organisations constitute effective marketing tools for the promotion of special interest tourism, by examining both their websites and their promotional mix/tools. In the fourth part all DMOs in Greece were listed, including those dealing with special interest tourism, although the latter ones are still underdeveloped in this country. All the above findings then served as best and worst practices in order to make an integrated proposal, on how this institution could be applied in Greece, while stressing out the prerequisites along with the critical success factors of such an undertaking. The above proposal, which is a rough outline of a business plan, is presented in the fifth and final part of this paper. Key-words: DMOs, special interest DMOs, clusters/clustering, networks/networking, target-group oriented clustering, special interest tourism, Holiday Specialist, Marketing Associations, product clubs, structure, organisation and functioning, 7Cs model, promotional tools/mix, business plan, cluster mapping, network governance/management. iii

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΕΡΟ 1ο:... 1 Ο ΘΕΜΟ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ (DESTINATION MARKETING ORGANISATIONS, DMOs) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 1 ΟΤ ΜΕΡΟΤ Σκοπόσ Μεκοδολογία ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ DMOs Οριςμοί των ςυςτατικϊν εννοιϊν του όρου DMOs Οριςμόσ οργανιςμϊν Οριςμόσ και προςανατολιςμόσ μάρκετινγκ Οριςμοί τουριςμοφ Οριςμόσ και είδθ προοριςμϊν Είδθ τουριςτικϊν οργανιςμϊν και είδθ DMOs Θεςμικι μορφι των DMOs Οριςμόσ των DMOs ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ DMOs ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Φορείσ τουριςτικοφ μάρκετινγκ και προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν Φορείσ τουριςτικοφ μάρκετινγκ Ρροκλιςεισ από τθν άποψθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ Ρροκλιςεισ από τθν άποψθ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ Οριςμόσ, οφζλθ, είδθ και μορφζσ clustering Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ Οριςμόσ Θεματικϊν DMOs Από τθν κεωρία ςτθν πράξθ ΜΕΡΟ 2ο: ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΑΤΣΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ KAI ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 2 ΟΤ ΜΕΡΟΤ Σκοπόσ και ερευνθτικοί ςτόχοι Μεκοδολογία Μεκοδολογικι προςζγγιςθ Ερευνθτικι Μζκοδοσ Ερευνθτζοσ πλθκυςμόσ Κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ των ευρθμάτων ζρευνασ ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΓΕΝΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Θεματικοί DMOs ανά χϊρα Αυςτρία Ειδικοί Διακοπϊν Ε.Ρ.Ε. (Urlaubsspezialisten Marketing GesmbH) Γερμανία Ενϊςεισ Μάρκετινγκ (Marketing Associations) Καναδάσ Product Club Program Γαλλία Maison de la France product clubs Αποτελζςματα πρότυπου checklist 1 Βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των κεματικϊν DMOs Αγορζσ-ςτόχοι Νομικι μορφι Τυπολογία iv

6 Αρικμόσ μελϊν Δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων μελϊν και όροι ςυμμετοχισ Ειςφορζσ μελϊν Συνεργάτεσ Μάνατημεντ / Διοίκθςθ Στελζχωςθ Αποτελζςματα πρότυπου checklist 2 Αξιολόγθςθ των ιςτοςελίδων των κεματικϊν DMOs Ρεριεχόμενο / Content Κοινότθτα / Community Εξατομίκευςθ / Customization Επικοινωνία / Communication Σφνδεςθ / Connectivity Εμπόριο / Commerce Άνεςθ / Convenience Αποτελζςματα πρότυπου checklist 3 Χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία μάρκετινγκ ςτισ ιςτοςελίδεσ των κεματικϊν DMOs Εργαλεία μάρκετινγκ ςτισ ιςτοςελίδεσ των Ειδικϊν Διακοπϊν Εργαλεία μάρκετινγκ ςτισ Ενϊςεισ Μάρκετινγκ Εργαλεία μάρκετινγκ ςτα product clubs του Καναδά Εργαλεία μάρκετινγκ ςτισ ιςτοςελίδεσ των product clubs τθσ Γαλλίασ Συμπζραςμα ΜΕΡΟ 3ο: ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΑΤΣΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ KAI ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 3 ΟΤ ΜΕΡΟΤ Σκοπόσ Στόχοι Ερευνθτζοσ πλθκυςμόσ Είδοσ ζρευνασ Μζκοδοσ ζρευνασ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΡΕΤΝΑ Ροςοςτό ςυμμετοχισ ςε πρωτογενι ζρευνα Σθμαντικότερα ευριματα πρωτογενοφσ ζρευνασ Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ Νομικι μορφι Τυπολογία Είδοσ μελϊν Τομείσ εμπλοκισ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Αρικμόσ μελϊν Δυνατότθτα ειςαγωγισ νζων μελϊν και όροι ςυμμετοχισ Μάνατημεντ / Διοίκθςθ Στελζχωςθ Εργαλεία μάρκετινγκ Κατθγορίεσ εςόδων Φψοσ ετιςιου προχπολογιςμοφ Κατθγορίεσ εξόδων v

7 ΜΕΡΟ 4ο: Ο ΘΕΜΟ ΣΩΝ DMOs ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 4 ΟΤ ΜΕΡΟΤ Σκοπόσ Μεκοδολογία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ DMOs Με βάςθ γεωγραφικά κριτιρια (Destination oriented) Εκνικόσ Φορζασ Τουριςμοφ Ρεριφερειακόσ Φορζασ Τουριςμοφ Τοπικόσ Φορζασ Τουριςμοφ Με βάςθ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ ι αγορζσ-ςτόχουσ (Target group oriented) Θεματικοί DMOs ςτθν Ελλάδα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ΜΕΡΟ 5ο: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ (BUSINESS PLAN) ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ DMOs ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 5 ΟΤ ΜΕΡΟΤ Σκοπόσ Μεκοδολογία ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ Επιχειρθςιακι ιδζα (Business idea) Ρεριγραφι ιδζασ (Business description) SWOT Analysis Weaknesses and Opportunities (Ανάγκεσ που κα καλφψει) Πραμα (Vision) Αποςτολι (Mission) Επιδιωκόμενα αποτελζςματα Σκοπόσ Ρροχποκζςεισ εκπλιρωςθσ ιδζασ Ρροπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ Σθμεία προσ αξιολόγθςθ (Some considerations) Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ (Critical success factors) Τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ Νομικι μορφι Τυπολογία και είδοσ μελϊν Αρικμόσ μελϊν Προι ςυμμετοχισ μελϊν Διοικθτικι και οργανωτικι δομι Στελζχωςθ Εφροσ δραςτθριοτιτων Απαιτοφμενα ζςοδα και δαπάνεσ λειτουργίασ (funding needs) Ρθγζσ χρθματοδότθςθσ (funding proposals) Ενδεδειγμζνα βιματα vi

8 ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ, ΓΡΑΦΗΜΑΣΧΝ KAI ΔΙΚΟΝΧΝ ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 19 ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΙΑΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΡΕΝΤΕ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΓΕΜΑΝΙΑΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 3: ΛΙΣΤΑ 12 ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΩΝ PRODUCT CLUBS ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 14 PRODUCT CLUBS ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΡΙΝΑΚΑΣ 5: ΛΙΣΤΑ ΤΕΣΣΑΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΡΙΝΑΚΑΣ 6: SWOT ANALYSIS - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΡΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΓΑΦΗΜΑ 1: ΑΓΟΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 2: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 3: ΤΥΡΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 4: ΤΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 5: ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 6: ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) 33 ΓΑΦΗΜΑ 7: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 8: ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 9: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 10: ΕΜΡΟΙΟ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 11: ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 12: ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 13: ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΙΟΥΣ ΕΜΡΛΕΚΕΤΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 14: ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ (ΧΩΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ) ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΑ ΧΩΑ (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 15: ΕΓΑΛΕΙΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 16: ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % (Α) (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 17: ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % (Β) (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΓΑΦΗΜΑ 18: ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ % (ΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΕΥΝΑ) ΕΙΚΟΝΑ 1: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 2: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ MAISON DE LA FRANCE ΜΕ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PRODUCT CLUB ΓΥΜΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 3: LOGO ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΙΑ ΚΑΙ "ΟΙΝΟΤΟΥΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΙΑ" ΕΙΚΟΝΑ 4: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΙΡΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 5: ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΙΚΕΣ ΡΟΛΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑ 6: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΖΝΩΣΗΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΜΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO ΕΙΚΟΝΑ 7: ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ PRODUCT CLUB ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΜΡΕΚ ΕΙΚΟΝΑ 8: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ PRODUCT CLUB SPAS RELAIS SANTE ΚΑΙ ΕΚΡΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΡΟΝΙ ΡΟΥ ΥΡΑΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 48 ΕΙΚΟΝΑ 9: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ PRODUCT CLUB ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΑ ΡΑΝΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΤΑΙΟ ΕΙΚΟΝΑ 10: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ PRODUCT CLUB ATLANTIC ECONOMUSEUM vii

9 ΜΔΡΟ 1ν: Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΠΡΟΟΡΙΜΧΝ (DESTINATION MARKETING ORGANISATIONS, DMOs) 1

10 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 1 ΟΤ ΜΔΡΟΤ 1.1. θνπφο θνπφ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) θαη εηδηθφηεξα ηνπ φξνπ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, ελφο ζεζκνχ ίζσο φρη θαη ηφζν γλσζηνχ, αιιά ν νπνίνο ζπλαληάηαη πιένλ φιν θαη πην ζπρλά ζηελ δηεζλή ηνπξηζηηθή ζθελή. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, επηρεηξείηαη θαηά πξψην ιφγν ε απνζαθήληζε ηνπ φξνπ θαη ησλ εηδψλ ησλ DMOs, πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε έλα θξάηνο, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν δηαζαθελίδνληαη νη πξνθιήζεηο, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί απηνί ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζηελ ζχζηαζε αθφκα πην εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ, φπσο απηψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs. Σν παξφλ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ Μεζνδνινγία H ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ βαζίζηεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη θπξίσο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 2

11 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ DMOs 2.1. Οξηζκνί ησλ ζπζηαηηθψλ ελλνηψλ ηνπ φξνπ DMOs Οξηζκφο νξγαληζκψλ Οη νξγαληζκνί γεληθά απνηεινχλ επίζεκεο νληφηεηεο, κέζα ζηηο νπνίεο κηα ζχλζεηε ζπλαιιαγή αλζξψπσλ, πιηθψλ θαη ρξεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Inkson & Kolb, 1998) Οξηζκφο θαη πξνζαλαηνιηζκφο κάξθεηηλγθ Ο Steven Pike (2008, ζει ) επηζεκαίλεη φηη, ν πξνζαλαηνιηζκφο κάξθεηηλγθ είλαη: «κηα θηινζνθία, ε νπνία αλαγλσξίδεη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηεο αγνξάο ζηφρνπ, ψζηε λα ηηο ηθαλνπνηήζεη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο» (Kotler, et al., 2003). Γηα ηνπο DMOs κάιηζηα ην κάξθεηηλγθ αθνξά: «...ζηελ δηαδηθαζία ελαξκνληζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη έλαο πξννξηζκφο (δειαδή ηεο πξνζθνξάο) κε ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο αγνξάο ζηφρνπ (δειαδή ηελ δήηεζε)» Οξηζκνί ηνπξηζκνχ Παξφιν πνπ ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα γχξσ απφ απηφ είλαη πνιχ πξφζθαηε, ελψ ε πνιππινθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε κηα ζπδήηεζε κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θαη ζηελ απνπζία κηαο εληαίαο ηνπξηζηηθήο ζεσξίαο (Freyer, 1999). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν φπνηνο νξηζκφο δηαθέξεη θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, αθνινπζψληαο ηελ ηερληθή, ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο μερσξίδνπκε πέξα απφ ηνλ επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (McIntosh et al. 1995, ζει. 3

12 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 11), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ηνπξηζκφο αθνξά: «...ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε κέξε δηαθνξεηηθά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο γηα ιφγνπο αλαςπρήο, επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο», ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπ Leiper (1979, ζει.392), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ηνπξηζκφο: «..είλαη κηα αλαγλσξίζηκε ζεκαληηθή εζληθή βηνκεραλία, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα επξχ ζχλνιν δηα-ηνκεαθψλ ζπλζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νη κεηαθνξέο, ε δηαλπθηέξεπζε, ε ςπραγσγία, ε εζηίαζε θαη άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο» Οξηζκφο θαη είδε πξννξηζκψλ χκθσλα κε ηνλ Steven Pike (2008, ζει ), απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ε ιέμε πξννξηζκφο πεξηγξάθεη έλα γεσγξαθηθφ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν πθίζηαηαη κηα νκάδα (cluster) ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα ηα γεσγξαθηθά clusters είλαη: «κηα νκάδα ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, αμηνζέαησλ, ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη δηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ νπνίσλ νη νινθιεξσκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο-ηνπξίζηεο ηηο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο αλακέλνπλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηνλ πξννξηζκφ πνπ επηζθέθηεθαλ» (Rubies, 2001, ζει.39). Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, νη πξννξηζκνί είλαη κέξε ηα νπνία πξνζειθχνπλ ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο γηα πξνζσξηλή δηακνλή, είηε απηά είλαη ήπεηξνη ή ρψξεο, πνιηηείεο ή επαξρίεο, πφιεηο ή ρσξηά, εηδηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ή αθφκα θαη ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (2002a), νη ηνπηθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη: «έλαο θπζηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν έλαο επηζθέπηεο πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κηα δηαλπθηέξεπζε. Πεξηιακβάλεη δε ηνπξηζηηθά πξντφληα, φπσο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, αμηνζέαηα θαη ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη είλαη επηζθέςηκνη κε ηαμίδη δηάξθεηαο κηαο εκέξαο. Έρεη θπζηθά θαη δηνηθεηηθά φξηα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ δηνίθεζή ηνπ, θαη εηθφλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηνλ αληηιακβάλνληαη νη ηνπξίζηεο, πξνζδηνξίδνληαο έηζη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνχο. Οη ηνπηθνί πξννξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηέινο δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, φπσο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ελψ κπνξεί λα ζρεκαηίδνπλ θαη έλα δίθηπν κεγαιχηεξσλ πξννξηζκψλ. 4

13 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη σο πξνο ηνπο πξννξηζκνχο, φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη DMOs ζπλήζσο ζεζπίδνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ κε ζαθή πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά φξηα, νη ηνπξίζηεο δελ αληηιακβάλνληαη πάληα έλαλ πξννξηζκφ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, δειαδή κε βάζε ηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα (π.ρ. Γήκνο Αζελαίσλ, Ννκαξρία Πεηξαηά, Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ). Αληηζέησο ε αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα έλαλ πξννξηζκφ κπνξεί λα είλαη πην επξεία ή αθφκα θαη πην πεξηνξηζκέλε. πλεπψο ε ζχζηαζε DMOs κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα 1 δελ ζεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε Δίδε ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη είδε DMOs 2 Χζηφζν κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα ζε επίπεδν ρψξαο ππάξρνπλ ζπλήζσο ηξείο δηαθξηηνί ηχπνη ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ: 1. Οη DMOs, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πξνβνιήο ελφο πξννξηζκνχ, 2. Οη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ηα Τπνπξγεία ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν, θαη 3. Οη ζχλδεζκνη ή ελψζεηο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. πγθεθξηκέλα ινηπφλ DMOs είλαη νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην κάξθεηηλγθ ελφο αλαγλσξίζηκνπ/δηαθξηηνχ πξννξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ απνθιείεη ζπλεπψο ηα ππνπξγεία, ηα νπνία είλαη θπξίσο ππεχζπλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, θαη ηηο ελψζεηο ησλ ηδησηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απιά εθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ ηνπο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Πεξαηηέξσ ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθξηηνί ηχπνη DMOs, νη νπνίνη εκπιέθνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην κάξθεηηλγθ ηνπ πξννξηζκνχ πνπ εθπξνζσπνχλ: 1. Δζληθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ (National Tourism Office, NTO) χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (1979, ζει.ii), ηα εζληθά γξαθεία ηνπξηζκνχ είλαη νη νξγαληζκνί πνπ θέξνπλ ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ην κάξθεηηλγθ κηαο ρψξαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη πξφθεηηαη γηα θεληξηθέο δηνηθεηηθέο 1 βι. επφκελε ελφηεηα 2 Pike, Steven (2008) Destination Marketing, an integrated marketing communication approach», ζει

14 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) αξρέο ή άιινπο επίζεκνπο νξγαληζκνχο πνπ δξνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ηελ Διιάδα ν φξνο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). 2. Πνιηηεηαθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ (State Tourism Office, STO) Πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο πνπ θέξνπλ ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ην κάξθεηηλγθ κηαο πνιηηείαο (π.ρ. Ακεξηθή), κηαο επαξρίαο (π.ρ. Καλαδάο) ή κηαο πεξηνρήο-επηθξάηεηαο (π.ρ. Απζηξαιία) σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε ρψξεο κε νκνζπνλδηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. 3. Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ (Regional Tourism Office, RTO) Ο φξνο πεξηγξάθεη νξγαληζκνχο πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθά ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, είηε απηέο είλαη πφιεηο, ρσξηά, παξαζαιάζζηα ζέξεηξα, λεζηά θαη νξεηλέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο. ε φηη αθνξά ζηελ Διιάδα φξνο αληηζηνηρεί ζηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ησλ Ννκαξρηψλ. Βεβαίσο απηφ ην είδνο νξγαληζκψλ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα θέξεη θαη άιια νλφκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, φπσο γξαθεία νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη επηζθέςεσλ (Convention and Visitor Bureau, CVB) γηα πφιεηο ή πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ηνπξηζκνχ (Regional Tourism Boards, RΣΒ) ζηελ Αγγιία. 4. Σνπηθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ (Local Tourism Association/Administration, LTΑ) Δπεηδή νη ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο δελ έρνπλ πάληα δηαθξηηά δηνηθεηηθά φξηα (π.ρ. δήκνο) θαη ν δηνηθεηηθφο δηαρσξηζκφο κηαο ρψξαο δελ είλαη ηθαλφο λα ηηο πεξηγξάςεη, δελ πεξηνξίδνληαη φιεο πάληα ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλη απηνχ ππάξρνπλ ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο ελψζεηο (LTAs), έλαο φξνο ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξάθεη δηάθνξεο ελψζεηο ησλ ηνπηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ κε ηελ ηνπηθή έλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή κηαο ζπλεξγαηηθήο έλσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ πξννξηζκνχ Θεζκηθή κνξθή ησλ DMOs ε φηη αθνξά ηελ δνκή ησλ DMOs ππάξρεη κηα πιεζψξα κνληέισλ. Ηζηνξηθά νη DMOs αλαδείρζεθαλ είηε σο δεκφζηνη νξγαληζκνί είηε σο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ. ηηο εκέξεο καο φκσο ππάξρεη κηα ζηξνθή πξνο ηελ ζέζπηζε ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ 6

15 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) ηνκέα (ΓΗΣ), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ πξννξηζκψλ ππαγνξεχνληαη κελ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο αιιά είλαη παξάιιεια ππφινγα ζην δεκφζην ηνκέα θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαζψο ζπλήζσο δηνηθνχληαη απφ έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν φκσο δηνξίδεηαη θαη ινγνδνηεί ζε εθπξνζψπνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα Οξηζκφο ησλ DMOs Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη DMO κπνξεί λα είλαη: «έλαο νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο (δεκφζηνο, ηδησηηθφο ή ΣΔΙΤ) ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ επίπεδν (π.ρ. εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ), ππεχζπλνο γηα ην κάξθεηηλγθ ελφο δηαθξηηνχ, ζηα κάηηα πάληα ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ, ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ». 7

16 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 3. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ DMOs ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΜΟΡΦΧΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 3.1. Φνξείο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ Φνξείο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ Δθηφο βεβαίσο απφ ην θξάηνο θαη ηνπο θξαηηθνχο DMOs, πνπ εμεηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζην κάξθεηηλγθ ελφο πξννξηζκνχ κπνξεί λα εκπιέθνληαη θαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ Krippendorf (1971, ζει. 34), νη θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ηνπο ππέξ-επηρεηξεζηαθνχο θνξείο θαη ην θξάηνο, ελψ ν Freyer (1999, ζει ) νκαδνπνηεί ηνπο θνξείο ηνπ Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο: α. ην κηθξφ-επίπεδν νη θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλνπλ ηηο επηκέξνπο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζρεδηάδεη ην δηθφ ηεο κάξθεηηλγθ αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο. β. ην καθξφ-επίπεδν νη θνξείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλνπλ ηνπο πάζεο κνξθήο ππέξ-επηρεηξεζηαθνχο θνξείο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ελφο πξννξηζκνχ (ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν). «Σν κάξθεηηλγθ πάλησο σο δηνηθεηηθή θηινζνθία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά έρεη θαηά θχξην ιφγν εθαξκνγή ζην επίπεδν ηεο κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο» (Roth 1992, ζει. 187). Λφγσ φκσο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηνπξηζκνχ δελ επαξθεί ην κάξθεηηλγθ ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ θαζεκηά δελ παξάγεη παξά έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ «πξντφληνο» 3. 3 Kνχηνπιαο, Γεκήηξεο (2001) «O ζεσξεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Tνπξηζηηθνχ Πξντφληνο σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ Tνπξηζηηθνχ Mάξθεηηλγθ», Tκήκα Γηνίθεζεο Eπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει

17 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) Πξνθιήζεηο απφ ηελ άπνςε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο Απφ ηελ άπνςε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ινηπφλ γίλεηαη αλαγθαία ε άζθεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ απφ θνξείο επξχηεξνπο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ πάζεο θχζεσο ππέξ-επηρεηξεζηαθψλ θνξέσλ. Σελ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ έδσζαλ νη ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζπρλά κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ θξάηνπο. Καη απηφ επεηδή κέζα ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηκέξνπο ηνπξηζηηθνί θνξείο, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα μεθχγνπλ απφ ηηο κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο έρνπλ κηθξφηεξν αληίθηππν ζηνπο πηζαλνχο επηζθέπηεο, θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο, ηνπο παξέρεη έλα ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο απνιακβάλνπλ νθέιε ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ αλ ιεηηνπξγνχζαλ ρσξηζηά Πξνθιήζεηο απφ ηελ άπνςε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο Απφ ηελ άπνςε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, νη ηνπξίζηεο επηδεηθλχνπλ ζήκεξα απμεκέλε αλνκνηνγέλεηα θαη πνιπθηλεηξηθφηεηα, ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, θαζψο αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά, γεσγξαθηθά, θνηλσληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. ην πιαίζην απηφ εθαηνληάδεο DMOs θαη γεληθφηεξα θνξείο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ αληαγσλίδνληαη γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, κέζσ ηνλ νπνίσλ βνκβαξδίδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κε αληαγσληζηηθέο θαη ππνθαηάζηαηεο πξνζθνξέο. Ζ κεγαιχηεξε ινηπφλ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα φινη νη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ είλαη ην λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ. ην ζεκείν απηφ ε 4 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηα είδε ησλ ζπκκαρηψλ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ βι. Παξάξηεκα 1 9

18 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) ρξήζε ηερληθψλ ζηνρεπκέλνπ (target) ή niche κάξθεηηλγθ 5 κε γλψκνλα ηα εηδηθά ελδηαθέξνληα ησλ ηνπξηζηψλ θαη ζπλεπαθφινπζα ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (Special Interest Tourism, SIT), είλαη ηδαληθή ηφζν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο, φζν θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ηνπξηζηψλ κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. Ζ πνιπθηλεηξηθφηεηα δειαδή ησλ ζεκεξηλψλ ηνπξηζηψλ επλνεί ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο κε βάζε ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, αιιά θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξνπνηεκέλνπ ή ζηνρεπκέλνπ κάξθεηηλγθ, πέξα απφ ηελ άζθεζε φπνησλ ηερληθψλ καδηθνχ κάξθεηηλγθ 6. πλεπαθφινπζα επλννχληαη πιένλ θαη νη ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ κε βάζε ηα εηδηθά ελδηαθέξνληα ησλ ηνπξηζηψλ, θαη άξα ε ζχζηαζε DMOs κε θξηηήξην ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πέξα ηνπ γεσγξαθηθνχ θξηηεξίνπ, ην νπνίν εμεηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σε βάζε δε γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπλεξγαζίεο κπνξεί λα απνηειέζεη ην clustering, ην νπνίν εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα Οξηζκφο, νθέιε, είδε θαη κνξθέο clustering χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηα clusters, πξφθεηηαη γηα: «νκάδεο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηδφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο, αλ θαη είλαη πηζαλφ ην cluster λα έρεη θαη δηεζλείο δηαζηάζεηο, θαη είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα-θιάδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 7. Οπφηε πξφθεηηαη είηε γηα επηρεηξήζεηο ρσξνζεηεκέλεο ζηελ ίδηα πεξηνρή είηε γηα επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο είηε θαη ηα δχν. Σα νθέιε γηα ηα κέιε ελφο cluster είλαη ηεξάζηηα, θαζψο επηηξέπεη ζε κηθξέο θαηά ηα άιια επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ έλσζε θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ηνπο, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ, λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα απνθνκίζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε (π.ρ. κείσζε θφζηνπο, αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, δηεχξπλζε βάζεο πειαηψλ). Με ιίγα ιφγηα ηα clusters επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ 5 Γηα ηχπνπο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο βι. Παξάξηεκα 3 6 Γηα ηχπνπο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο βι. Παξάξηεκα

19 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα κπνξνχζαλ δνπιεχνληαο αλεμάξηεηα ή κεκνλσκέλα. Δλψ νθέιε ππάξρνπλ θαη γηα ηνπο ηνπξίζηεο, θαζψο νη αλάγθεο ηνπο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ ζην έπαθξνλ είηε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο είηε ιφγσ ηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο ησλ κειψλ ηνπ cluster είηε θαη ησλ δχν. χκθσλα κε κάιηζηα κε ηελ έξεπλα ηελ νπνία δηεμήγαγαλ νη Ketels, C., Lindqvist, G. & Sölvell, Ö. (2008) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ European Cluster Observatory, ζε έλα cluster κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ: 1. Ηδησηηθνί θνξείο, π.ρ. κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. 2. Γεκφζηνη θνξείο, π.ρ. ζεζκηθνί/ Κπβεξλεηηθνί θνξείο. ε εζληθφ επίπεδν, ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ή ε ηνπηθφ επίπεδν. 3. Ηδησηηθνί ή/θαη δεκφζηνη-ηδησηηθνί ζπιινγηθνί θνξείο, ζπλήζσο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, π.ρ. επηκειεηήξηα, ελψζεηο. 4. Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θ.α. 5. Ο θνξέαο δηνίθεζεο ηνπ cluster (cluster organisation, governance of the initiative) 6. θ.α. 8 ε φηη αθνξά ηηο κνξθέο ηνπ clustering, ππάξρνπλ νη εμήο ηξείο δηαθξηηέο κνξθέο (Michael, E.J., 2003): 1. Οξηδφληην clustering ζπγθέληξσζε παξφκνησλ εηαηξεηψλ ζε κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Παξά ην γεγνλφο φηη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο παξέρνπλ ηα ίδηα αγαζά ή ππεξεζίεο, ε ζπγθέληξσζή ηνπο απηή πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο απμάλνληαο ηελ βάζε ησλ πειαηψλ. 2. Κάζεην clustering ζρεηηθή ζπγθέληξσζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κηαο βηνκεραλίαο. 3. Γηαγψλην clustering ζπγθέληξσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ζπκβησηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ φκσο ηα ηειηθά πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ηνπο θαηαλαιψλνληαη σο έλα (π.ρ. ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κεηαθνξέο, δηαλπθηέξεπζε θ.α.)

20 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) Δλψ ππάξρνπλ ηα παξαθάησ δχν είδε clustering 9 : 1. Clustering πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή αγνξά-ζηφρν (target group oriented) - Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα νξηδφληην είδνο ζπλεξγαζίαο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, επηρεηξήζεσλ κε ίδην πξντφλ/ππεξεζία θαη θνηλά ζηάληαξλη πνηφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία αθξηβψο ελφο θνηλνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη ε ζέζπηζε θάπνησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο, ζε φηη αθνξά ζην πξνζθεξφκελν απφ απηέο θνηλφ πξντφλ/ππεξεζία, απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν. 2. Clustering πνπ βαζίδεηαη ζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα (destination oriented) Απηφ πνπ νη επηρεηξήζεηο ζε απηφ ην είδνο ζπλεξγαζίαο έρνπλ θνηλφ είλαη ε ίδηα εδαθηθή επηθξάηεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλεξγαζία μεπεξλάεη ζπλήζσο θαηά πνιχ ηελ άζθεζε ηνπ κάξθεηηλγθ απφ θνηλνχ ή ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πξντφληνο θαη είλαη ηδηαίηεξα πεηπρεκέλε ζε πεξηπηψζεηο εληαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ κηθξν-νηθνλνκηθνχ κάλαηδκελη. Γηα ηνπο ζθνπνχο φκσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία clustering, ε νπνία είλαη ην ζεκαηηθφ clustering. Σα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηξαηεγηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ζηνλ ηνπξηζκφ αθνξνχλ ζπλήζσο ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. πρλά δε ηα clusters πνπ βαζίδνληαη ζε ζέκαηα μεπεξλνχλ ηα γλσζηά πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά φξηα, παξφιν πνπ πην ζπρλά ηα ζπλαληάκε ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο θαη βαζίδνληαη ζηελ θαιή ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα παξάζρνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία γηα ηε δεδνκέλε θάζε θνξά αγνξά-ζηφρν 10. (Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα clusters βι. Παξάξηεκα 2) 9 OECD (2006) «Successful alliances for SMEs in the Austrian Tourism Sector», Centre for Entrepreneurship, SMEs and local development, Tourism Committee, ζει. 4-5, Nordin, Sara (2003) «Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development», European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University, ζει.14 12

21 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 3.3. Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ θαη θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο ε θπζηνιαηξία, ν αζιεηηζκφο, ην πεξηβάιινλ ή ε πεξηήγεζε, θαζψο θαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (ηνπξηζηηθή πξνζθνξά), πνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ ηεο θάζε εηδηθήο κνξθήο (Smith, V.L.& Eadington, W.R., 1992, Weiler, B.& Hall, M.C., 1992, Σζάξηαο Π., 1996). Μία επξεία παξάζεζε ησλ κνξθψλ εηδηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί ε εμήο: θνηλσληθφο ηνπξηζκφο, θνηλσληθφο ηνπξηζκφο επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, αγξνηνπξηζκφο, θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, αζηηθφο ηνπξηζκφο (city breaks tourism), ηνπξηζκφο πγείαο θαη θπζηθήο δσήο, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο, ηερλνινγηθφο ηνπξηζκφο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο θηλήηξσλ, ζεμνηνπξηζκφο, νξεηλφο ηνπξηζκφο, ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, γπκληζηηθφο ηνπξηζκφο, ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε, ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, ηνπξηζκφο ζε νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά ρσξηά εηδηθνχ ηχπνπ (club), ηνπξηζκφο ζε ζεκαηηθά πάξθα θαη ζεκαηηθά κνπζεία (Lane, B., 1993). Οη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ έρνπλ σο ζηφρν ινηπφλ απφ ηε κία πιεπξά, ηελ πξνζθνξά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηε δήηεζε εηδηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ, θαη απφ ηελ άιιε, ηε ζπγθξφηεζε ελφο πξνηχπνπ αλάπηπμεο πνπ εληάζζεηαη ηζφξξνπα ζηελ ππάξρνπζα δνκή, είηε βειηηψλνληαο ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε, είηε δηακνξθψλνληαο λέεο παξαγσγηθέο δνκέο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. 13

22 Μέξνο 1 ν : Ο ζεζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) 3.4. Οξηζκφο Θεκαηηθψλ DMOs Με βάζε φια φζα παξαηέζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζα κπνξνχζε ινηπφλ θαλείο λα νξίζεη ηνπο ζεκαηηθνχο DMOs σο: «Φνξείο ή κεραληζκνχο κάξθεηηλγθ, νη νπνίνη εηδηθεχνληαη ζε κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ θαη εξγάδνληαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αγνξάο-ζηφρνπ ζηνλ πξννξηζκφ, εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ζπλεξγαηηθνχο θνξείο, εζηηαζκέλνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά-ζηφρν (target group oriented) ή/θαη πξννξηζκφ (destination oriented), κε άηππε κνξθή ή κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή ππφζηαζε. Σηνπο θνξείο απηνχο κεηέρνπλ σο εηαίξνη ή σο κέιε δεκφζηνη ή/θαη ζπιινγηθνί θνξείο ή/θαη νκνεηδείο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθέο-ζπκβησηηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Δξαζηεξηνπνηνχληαη ηέινο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν» Απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ρσξψλ, νη νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλνπο ζεκαηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ ηφζν ζε εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηφρνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Απζηξία κε ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ (Holiday Specialists) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Απζηξίαο (Österreich Werbung, the Austrian National Tourism Organisation), ε Γεξκαλία κε ηηο πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο (German National Tourist Board, GNTB), ν Καλαδάο κε ην Product Club Program θαη ηα 12 product clubs ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ (Canadian Tourism Commission, CTC), θαη ε Γαιιία κε ηα 14 product clubs ηνπ Maison de la France, πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα 14

23 ΜΔΡΟ 2ν: ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΤΣΡΙΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΝΑΓΑ KAI ΓΑΛΛΙΑ 15

24 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 2 ΟΤ ΜΔΡΟΤ 4.1. θνπφο θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη θνπφο Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο (secondary research) ζην δηαδίθηπν (έξεπλα γξαθείνπ, desk research) 11,12 ήηαλ ε αλάιπζε ησλ 50 ζεκαηηθψλ DMOs ηεο Απζηξίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά θαη ηεο Γαιιίαο. ηφρνη πγθεθξηκέλα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηέζεθαλ νη παξαθάησ ζηφρνη: Ζ ζπιινγή θάπνησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε θνξέα κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο κε βάζε ην κνληέιν ησλ 7Cs 13. Ο εληνπηζκφο ησλ εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζεκαηηθνί DMOs ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο Μεζνδνινγία Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Content Analysis Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (content analysis methodology), ε νπνία πεξηιακβάλεη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γξαπηψλ θεηκέλσλ κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ 11 O Birn. J. R. (2002) δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ηεο έξεπλαο γξαθείνπ: «αθνξά ζηελ ζπιινγή ήδε ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηεμαγσγήο έξεπλαο γξαθείνπ είλαη ε έξεπλα γηα ζηνηρεία, ζηα νπνία ε πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε, ζην δηαδίθηπν». 12 Desk Research (sometimes known as secondary data or secondary research) involves gathering data that already exists either from internal sources of the client, publications of governmental and nongovernmental institutions, free access data on the internet, in professional newspapers and magazines, in annual reports of companies and commercial databases to name but a few. (Πεγή: 13 An A.T. Kearney White Paper (2000), Creating a high-impact digital customer experience (http://www.atkearney.com/pdf/eng/wp_digital_customer.pdf) 16

25 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απηά παξνπζηάδνπλ (Holsti, 1969 θαη Weber, 1990) 14. πγθεθξηκέλα ν Weber (1990) δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ γηα ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ: It is a systematic research method for analyzing textual information in a standardized way that allows evaluators to make inferences about that information. Αλάινγνο νξηζκφο δίλεηαη θαη απφ ηνλ Holsti (1969): any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages. Σέινο ε κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ηφζν πνζνηηθή, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθνί δείθηεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, φζν θαη πνηνηηθή (Krippendorff, 2004), γηαηί ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο ππφθεηηαη ζε θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλάιπζε 15. 7Cs model Πεξαηηέξσ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ησλ 7Cs 16, ην νπνίν νπζηαζηηθά ππνδεηθλχεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο ηζηνζειίδαο, ηα νπνία πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία (added value) ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εκπεηξίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ ζπλππνινγίζηεθαλ ηα επηά θξηηήξηα κνληέινπ ησλ 7Cs (Content - Πεξηερφκελν, Community - Κνηλφηεηα, Customization - Δμαηνκίθεπζε, Communication - Δπηθνηλσλία, Connectivity - χλδεζε, Commerce - Δκπφξην, Convenience - Άλεζε), θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπο Δξεπλεηηθή Μέζνδνο Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη ηξία πξφηππα δειηία θαηαγξαθήο (checklist) 18 έλα γηα θάζε ζηφρν, ν νπνίνο ηέζεθε παξαπάλσ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηειάκβαλε θάπνηα θξηηήξηα. 15 σηεξνπνχινπ, Αγγειηθή (2007), Σειηθή εξγαζία κε ζέκα: «Δθπφλεζε Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πξνβνιή ηνπ πλεδξηαθνχ Σνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο», Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζει Creating a high-impact digital customer experience, An A.T. Kearney White Paper, 2000 (http://www.atkearney.com/pdf/eng/wp_digital_customer.pdf) 17 βι. Παξάξηεκα 5 18 βι. Παξάξηεκα 6 17

26 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο πγθεθξηκέλα ην πξψην checklist, πνπ αθνξά ζηελ ζπγθέληξσζε θάπνησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ππφ εμέηαζε θνξείο, πεξηέρεη 14 θξηηήξηα (π.ρ. ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ θαη αγνξέο-ζηφρνη, λνκηθή κνξθή θαη ηππνινγία θνξέα, αξηζκφο θαη είδνο ζπκκεηερφλησλ, φξνη ζπκκεηνρήο κειψλ θ.α.). Σν δεχηεξν checklist, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ εμεηαδφκελσλ θνξέσλ, πεξηέρεη ηα επηά θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ ησλ 7Cs, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Καη ηέινο, ην ηξίην checklist, πνπ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη ζεκαηηθνί DMOs ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, πεξηιακβάλεη δηάθνξα θξηηήξηα θαη ππνθξηηήξηα, ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ (Επηθνηλσληαθά-Πξνσζεηηθά Εξγαιεία, Πξνψζεζε Πσιήζεσλ, Άκεζν Μάξθεηηλγθ). Σα ελ ιφγσ checklist ζπκπιεξψζεθαλ μερσξηζηά γηα θάζε θνξέα ηεο ππφ εμέηαζε θάζε θνξά ρψξαο, κεηά απφ ιεπηνκεξή έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα ηελ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θξίζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο Δξεπλεηένο πιεζπζκφο Ζ δηαδηθηπαθή έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε 50 ζεκαηηθνχο DMOs ηεζζάξσλ ρσξψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Απζηξία κε ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Απζηξίαο, ζηελ Γεξκαλία κε ηηο πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο, ζηνλ Καλαδά κε ην Product Club Program θαη ηα 12 product clubs ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ, θαη ζηελ Γαιιία κε ηα 14 product clubs ηνπ Maison de la France Κσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ επξεκάησλ έξεπλαο Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ ζε θχιια εξγαζίαο ηνπ excel κε ηε κνξθή πηλάθσλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ ζπλέρεηα κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ, ελψ ζα αθνινπζήζεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηνπο. 18

27 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 5. ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 5.1. Θεκαηηθνί DMOs αλά ρψξα Απζηξία Δηδηθνί Γηαθνπψλ Δ.Π.Δ. (Urlaubsspezialisten Marketing GesmbH) Μηα ρψξα κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζεκαηηθψλ DMOs είλαη ε Απζηξία. Σν 1984 ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηεο Απζηξίαο πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ησλ ιεγφκελσλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ (Urlaubsspezialisten). Πξφθεηηαη γηα ελψζεηο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε εηδηθέο αγνξέοζηφρνπο θαη παξέρνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο κηα ηέιεηα εκπεηξία δηαθνπψλ, ζηελ εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη 19. ήκεξα ζηελ ρψξα ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 19 Δηδηθνί Γηαθνπψλ, νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1. χκθσλα δε κε ζηνηρεία ηνπ 1999, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ έθδνζε Urlaubsspezialisten 1999, νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ έρνπλ πξνρσξήζεη, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγεηψλ, ζηελ ζχζηαζε ηνπ πλδέζκνπ ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ( Verband der Urlaubsspezialisten ). Δλψ ην 1998 ε Έλσζε ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ θαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηεο Απζηξίαο ίδξπζαλ απφ θνηλνχ ηελ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο Urlaubsspezialisten Marketing GesmbH 20, ε νπνία σο θχξην ζηφρν ηεο έρεη ηελ δεκηνπξγία πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ππφ ην ζήκα-νκπξέια ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν θαζέλαο κε πνζνζηφ 50%. Σέινο ζπκθψλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ έθδνζε Urlaubsspezialisten , νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο αξηζκνχλ πάλσ απφ 1,000 ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πξννξηζκνχο, κε ηελ δπλακηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ, ηα νπνία βι. Παξάξηεκα /subarea / /subarea2/ /id/498599/urlaubsspezialisten-oesterreich.html 19

28 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Δηδηθνχο Γηαθνπψλ λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 500,000 θιίλεο. Δλψ ηα παξαθάησ λνχκεξα είλαη ελδεηθηηθά ηεο ζεκαζίαο, πνπ έρνπλ νη ηνπξηζηηθέο απηέο ελψζεηο, ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Απζηξίαο: Οη Δηδηθνί Γηαθνπψλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 20% ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηεο Απζηξίαο, Έλα ζηα ηξία μελνδνρεία 4 σλ θαη 5 αζηέξσλ ηεο Απζηξίαο είλαη κέινο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ, Ο χλδεζκνο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ππνινγίδεηαη φηη είλαη ν 4 νο κεγαιχηεξνο ζηελ Απζηξία, ζε φηη αθνξά ζηηο θιίλεο, Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ βξίζθεηαη πνιχ πην επάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Απζηξίαο. Γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπλάθεηα κε ηα νθέιε ηνπ clustering, πνπ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Πίλαθαο 1: Λίζηα ησλ 19 Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο 22 πνξ 1. Ηππαζία ζηελ Απζηξία 2. Γθνιθ ζηελ Απζηξία 3. Σέληο ζηελ Απζηξία 4. Πνδειαηηθά ηνπξ ζηελ Απζηξία Οηθνγέλεηα 9. Ξελνδνρεία θηιηθά γηα παηδηά 10. Οηθνγέλεηα ζηελ Απζηξία 5. Οξεηβαζία ζε ρσξηά ηεο Απζηξίαο 6. Υεηκεξηλφ ζθη 7. Οξεηλή πνδειαζία 8. Φάξεκα ζηελ Απζηξία Φχζε 11. Γηαθνπέο ζε αγξφθηεκα ζηελ Απζηξία 12. Δηδπιιηαθά μελνδνρεία ζηελ θχζε Πνιηηηζκφο 13. Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο 14. Casinos Austria AG 15. Σαμηδησηηθέο εκπεηξίεο ζε ηξέλα θαη πινία 16. Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Απζηξία Τγεία θαη Δπεμία 17. Τγεία θαη επεμία ζηελ Απζηξία Δηδηθνί δηαθνπψλ γηα επηκέξνπο αγνξέο 18. Απζηξία γηα ηελ Γαιιία 19. Απζηξία γηα ηελ Ηηαιία 22 Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ αλά θνξέα βι. Παξάξηεκα 7 20

29 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γεξκαλία Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ (Marketing Associations) Οη ζπκπξάμεηο κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη γηα ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο γηα ηελ επηηπρή πξνψζεζε ηεο Γεξκαλίαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ αλά ηνλ θφζκν, θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν GNTB ππνζηεξίδεη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 57 κέιε ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πεξηθεξεηαθνί νξγαληζκνί κάξθεηηλγθ, ελψζεηο θαη ζπλεξγαηηθέο θνξείο κάξθεηηλγθ, κε ηνπο νπνίνπο πξνρσξά ζηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ (joint activities), ζχκθσλα πάληα κε εηήζηα ζρέδηα δξάζεο (annual action plans) 23. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αθφινπζεο πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ 24, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πίλαθα 2. Πίλαθαο 2: Λίζηα ησλ πέληε Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο 25 Πνιηηηζκφο 1. Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο 2. Γεξκαληθά Μλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO Πφιε 4. Μαγηθέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο πλέδξηα, εθζέζεηο 3. Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ Θάιαζζα 5. Γεξκαληθέο αθηέο 23 Annual Report (2007), The German National Tourist Board (GNTB) Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ αλά θνξέα βι. Παξάξηεκα 7 21

30 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Καλαδάο Product Club Program Ζ Καλαδηθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε ηνπ Product Club Program ην θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην λα θέξεη πην θνληά επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κε θνηλφ φξακα θαη θηινζνθία, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο πξνζθνξά θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θάζε ρξφλν ε Δπηηξνπή δερφηαλ πξνηάζεηο θαη επέιεγε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηα πην ειπηδνθφξα πξντφληα. Παξάιιεια παξείρε ζε θάζε product club, ην νπνίν επηιεγφηαλ, έλα ηξηεηέο ζπκβφιαην ππνζηήξημεο απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή, κεηά ηελ ιήμε ηνπ νπνίνπ ην ηειεπηαίν έπξεπε λα δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα απφ κφλν ηνπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν έσο ην 2001 είραλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ Καλαδά 31 product clubs, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 5,000 επηρεηξήζεηο θαη ζηα νπνία εθπξνζσπνχληαλ έλα επξχ θάζκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο 26. Δλψ έσο ην 2003 είραλ ζπζηαζεί 43 product clubs, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 5,500 επηρεηξήζεηο. 27 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα product clubs ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ είλαη θνηλνπξαμίεο 28, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε ζηνλ ίδην ηνκέα είηε ζε παξεκθεξείο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ηνκείο ζε κηα δεδνκέλε φκσο γεσγξαθηθή πεξηνρή (π.ρ. εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία ζε κηα κεγάιε πφιε), θαη ηα νπνία ζπζηάζεθαλ κε ζθνπφ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 29. Με άιια ιφγηα ηα product clubs ηνπ Καλαδά απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ήκεξα ην πξφγξακκα έρεη ηεξκαηηζηεί, θαζψο κεηά απφ 10 ρξφληα ζεσξήζεθε φηη είρε νινθιεξψζεη ηελ πνξεία θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Οη ηδέεο γηα θαηλνηφκα πξντφληα 26 Corporate Plan Summary (2001), Canadian Tourism Commission (CTC) 27 Who we are and what we do (2003), Canadian Tourism Commission (CTC) 28 βι. Παξάξηεκα 8 29 Koutoulas, D. (2003), Creating Marketing Organisations for Sustainable Tourism Products, p. 6 22

31 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο είραλ πηα πεξηνξηζηεί θαη πνιιά απφ ηα λέα πξνηεηλφκελα product clubs ήηαλ παξφκνηα κε ήδε ππάξρνληα clubs κε κφλε δηαθνξά ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο 30. Χζηφζν πνιιά απφ ηα Καλαδηθά product clubs, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην 1996 έσο ην 2005, παξακέλνπλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο βεβαίσο έρεη θαη απηή ζηακαηήζεη, σζηφζν θάπνηα product clubs, πνπ ζπλερίδνπλ ηελ δξάζε ηνπο, κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξεο άιιεο πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαηηθνχ κάξθεηηλγθ ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ (π.ρ. CTC Canadian Regional Marketing Initiatives program). Υσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε Δπηηξνπή κπνξεί πιένλ λα ειέγρεη ή λα εκπιέθεηαη ζηηο νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σα ελαπνκείλαληα product clubs ηνπ Καλαδά, άμηα δηεξεχλεζεο, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3, πνπ αθνινπζεί. Πίλαθαο 3: Λίζηα 12 επηιεγκέλσλ product clubs ηνπ Καλαδά 31 Ύπαηζξνο θαη Φχζε 1. Πεξηπέηεηα θαη νηθνηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ 2. Explore bearfoot Canada πνξ 4. Go snowmobile Canada Θάιαζζα 6. Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ 7. Κξνπαδηέξεο ζηηο κεγάιεο ιίκλεο Πεξηπέηεηα 9. Έλσζε ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ζην Γηνπθφλ 10. ηα ίρλε ηεο κεγάιεο αξθνχδαο Τγεία θαη Δπεμία 3. Spas Relais Santé Παξάδνζε 5. Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ Πνιηηηζκφο 8. Atlantic Economuseum Άιια 11. Ο Καλαδάο κε ηξέλν 12. Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην 30 Καηφπηλ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 31 Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ product clubs ηνπ Καλαδά αλά θνξέα βι. Παξάξηεκα 7 23

32 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γαιιία Maison de la France product clubs Σν Maison de la France, ην νπνίν αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 1,250 κέιε, αζθεί, κεηαμχ άιισλ, ζηνρεπκέλν κάξθεηηλγθ κε βάζε θάπνηα ζέκαηα ή/θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, κέζσ ησλ product clubs ή/θαη νκάδσλ εξγαζίαο, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην 43% ησλ κειψλ ηνπ (δειαδή 650 κέιε). Πην ζπγθεθξηκέλα ηα product clubs ζπγθεληξψλνπλ ηα κέιε εθείλα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνηλά ηνπξηζηηθά πξντφληα ή γχξσ απφ έλα θνηλφ ζέκα, θαη ηα νπνία ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ηελ απφ θνηλνχ πξνψζεζε ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα product club πξνυπνζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Maison de la France, αιιά θαη ηελ θαηαβνιή κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο ζπλδξνκήο, ε νπνία πνηθίιεη αλάινγα κε ην club, ελψ έλαο επηθεθαιήο πξντφληνο απφ ην Maison de la France αζρνιείηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 32. Σέινο ηα 14 ζεκαηηθά product clubs ηνπ Maison de la France, ηα νπνία είλαη νξγαλσκέλα ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4. Πίλαθαο 4: Λίζηα ησλ 14 product clubs ηεο Γαιιίαο 33 Σκήκα Δπαγγεικαηηθνχ Σνπξηζκνχ 1. Γαιιηθφ club επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ (Γαιιηθφ Γξαθείν πλεδξίσλ) Σκήκα πνιηηηζκνχ 7. Club κλεκεία, θάζηξα θαη κνπζεία (ή club παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο) 8. Club ηνπξηζκφο ζηελ πφιε 9. Οκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ πξνζθελπκαηηθφ ηνπξηζκφ 10. Οκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνπξηζκφ Σκήκα πξντφλησλ / πεξηνρψλ 2. Club θχζε 3. Club βνπλφ (θαινθαίξη/ρεηκψλαο) 4. Club παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ 5. Club ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ 6. Club ρσξηά δηαθνπψλ Σκήκα ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 11. Club ηνπξηζκνχ λέσλ 12. Club France Golf International 13. Club ηνπξηζκνχ επεμίαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο 14. Club γπκληζκνχ 32 (2006) Organisation, marketing, mise en marché& Internet: Maison de la France: un exemple àsuivre et auquel s associer?, KPMG S.A. 33 Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο αλά θνξέα βι. Παξάξηεκα 7 24

33 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Σα 14 απηά product clubs ινηπφλ θέξλνπλ θνληά δηάθνξνπο παίθηεο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ηκήκα ηεο αγνξάο ή έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, θαη ηνπο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πςειήο ζηφρεπζεο γηα ην εθάζηνηε ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν εκπίπηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, κέζα απφ θνηλά ζρέδηα δξάζεο 34,35. Σν Maison de la France κάιηζηα επηιέγεη θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (high added-value products) ή ζε ηνκείο πςειήο απφδνζεο ζε φηη αθνξά ηα έζνδα, ηελ εηθφλα ή ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο. Σέινο γηα ηα κέιε ε ζπκκεηνρή ζην club ηνπο επηηξέπεη λα επσθειεζνχλ φρη κφλν ηνπ ζπλφινπ ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα κέιε (π.ρ. δσξεάλ δηαλνκή εκεξνινγίνπ κε εθζέζεηο, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο, ψζηε ηα κέιε λα επηιέμνπλ ηηο δξάζεηο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ απφ θνηλνχ κε ην Maison de la France), αιιά επίζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο ηνπ club (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε δηεζλή έθζεζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο) Visintainer, Pascal (2004) Destination marketing techniques: the case of France, Maison de la France

34 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 5.2. Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 1 Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs Αγνξέο-ζηφρνη Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 1, νη ζεκαηηθνί DMOs απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θπξίσο κε βάζε ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, δειαδή ηα ρφκπη ηνπο, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 37. Δίλαη δειαδή target group oriented, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη ε πιεηνςεθία εμεηδηθεχεηαη ζηνλ αζιεηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ. Γξάθεκα 1: Αγνξέο-ζηφρνη ησλ ζεκαηηθψλ DMOs (δεπηεξνγελήο έξεπλα) 37 Γηα ηχπνπο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ βι. Παξάξηεκα 3 26

35 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Ννκηθή κνξθή Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 2, νη ζεκαηηθνί DMOs κπνξεί λα ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθή νομική μορθή αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. ηελ Απζηξία ε πιεηνςεθία ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ είλαη είηε εγγεγξακκέλεο ελψζεηο (Eingetragener Verein) ζε πνζνζηφ 28% (6 ζηνπο 19), είηε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Gesellschaft mit beschränkter Haftung,GmbH) ζε πνζνζηφ 19% (4 ζηνπο 19). Έλα 5% είλαη αλψλπκε εηαηξεία (Aktiengesellschaft, AG) θαη άιιν έλα 5% εηεξφξξπζκε εηαηξεία (Kommanditgesellschaft, KG). Χζηφζν φιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο (100%, 5 ζηηο 5) ζπληζηνχλ εγγεγξακκέλεο ελψζεηο. Καη ηέινο φια ηα product clubs ηνπ Καλαδά (100%, 12 ζηα 12) απνηεινχλ κε θεξδνζθνπηθέο ελψζεηο (Incorporated, Inc.). Γηα ηελ Γαιιία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 38. Γξάθεκα 2: Ννκηθή κνξθή ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) 38 Γηα λνκηθέο κνξθέο θνξέσλ βι. Παξάξηεκα 7 27

36 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Σππνινγία ε φηη αθνξά ηελ ησπολογία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 3, ε πιεηνςεθία ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ, δειαδή ην 68% (13 ζηνπο 19), απνηειεί ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ην ππφινηπν 32% (6 ζηνπο 19) ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. Αληηζέησο ε πιεηνςεθία ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο, δειαδή ην 60% (3 ζηηο 5), απνηειεί ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη κφιηο ην ππφινηπν 40% (2 ζηηο 5) είλαη ζπλεξγαηηθνί θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. Σα product clubs ηνπ Καλαδά απφ ηελ άιιε απνηεινχλ θαηά 50% (6 ζηα 12) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, θαηά 42% (5 ζηα 12) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κφιηο θαηά 8% (1 ζηα 12) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο απνθιεηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σέινο ηα product clubs ηεο Γαιιίαο απνηεινχλ θαηά 50% (7 ζηα 14) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαηά 29% (4 ζηα 14) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη θαηά 21% (3 ζηα 14) ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γξάθεκα 3: Σππνινγία ζεκαηηθψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) 28

37 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Σνλ θαλφλα ινηπφλ απνηεινχλ είηε νη ζπλεξγαηηθνί θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (42%, 21 απφ ηνπο 50 θνξείο) είηε νη ζπλεξγαηηθνί θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (42%, 21 απφ ηνπο 50 θνξείο). Δλψ ε πην ζπάληα πεξίπησζε είλαη απηή ησλ ζπλεξγαηηθψλ ελψζεσλ απνθιεηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (16%, 8 απφ ηνπο 50 θνξείο). Γξάθεκα 4: Σππνινγία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % ζην ζπλνιφ ηνπο (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Αξηζκφο κειψλ Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 5, ν κεγαιχηεξνο αριθμός μελώνζσμμεηετόνηων ζηνλ εθάζηνηε θνξέα παξνπζηάδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο κε κέζν φξν ηα 56 κέιε, αθνινπζνχλ ηα product clubs ηεο Γαιιίαο κε κέζν φξν ηα 35 κέιε, ηα product clubs ηνπ Καλαδά κε κέζν φξν ηα 30 κέιε θαη ηέινο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ κε κέζν φξν ηα 20 κέιε. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο θνξέσλ κε πάλσ απφ 100 (π.ρ. Γθνιθ ζηελ Απζηξία ), πάλσ απφ 200 (π.ρ. Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ ), ή αθφκα θαη πάλσ απφ 400 κέιε (club ρσξηά δηαθνπψλ), αιιά απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε. Καηά κέζν φξν ινηπφλ ζηνπο ζεκαηηθνχο DMOs ζπκκεηέρνπλ 35 κέιε. 29

38 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γξάθεκα 5: Μέζνο φξνο κειψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ θαη φξνη ζπκκεηνρήο ε φηη αθνξά ζηελ ειζαγωγή νέων μελών φινη νη ζεκαηηθνί DMOs, αλεμαηξέησο, δέρνληαη λέα κέιε, θαη κφλν έλαο θνξέαο ζηελ Γεξκαλία έρεη αλψηαην φξην κειψλ. Χζηφζν ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο DMOs ππάξρνπλ θάπνηνη όροι ζσμμεηοτής, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 4 έσο θαη 150 θξηηήξηα. Βεβαίσο ην είδνο ησλ όρων απηψλ αιιάδεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ κειψλ, δειαδή αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα. ηδησηηθή επηρείξεζε ή γηα δεκφζην θνξέα. Δλδεηθηηθά, νη φξνη ζπκκεηνρήο, εθηφο απφ ην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο, κπνξεί λα είλαη είηε απζηεξά θξηηήξηα πνηφηεηαο (π.ρ. μελνδνρεία 4 θαη 5 αζηέξσλ, επηρεηξήζεηο κε εηδηθά ζήκαηα πνηφηεηαο ή κε εηδηθή άδεηα απφ ην θξάηνο, αξρηηεθηνληθά θξηηήξηα γηα πεξηθέξεηεο ή δήκνπο), είηε θψδηθεο δενληνινγίεο, είηε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. μελνδνρείν κε εγθαηαζηάζεηο θηιηθέο γηα πνδειάηεο). Δλψ έλαο άιινο ζπλήζεο φξνο ζπκκεηνρήο εθηφο απφ ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ νξγαληζκνχ ή ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ή ζπλεξγάηε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ 39. Σέινο έζησ θαη κηα κηθξή κεηνςεθία (δχν θνξείο ζηελ Απζηξία θαη έλαο ζηνλ Καλαδά) ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπο ζε εηήζιο έλεγτο ησλ φξσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα θαη πξσηφηππεο κεζφδνπο, φπσο ην mystery shopping. 39 βι. Παξάξηεκα 14 30

39 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δηζθνξέο κειψλ Γηα ηηο ειζθορές ηων μελών πιήξε ζηνηρεία ππάξρνπλ κφλν γηα ηνπο Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο, ζηνπο νπνίνπο θαηά κέζν φξν ην θφζηνο εγγξαθήο λέσλ κειψλ αλέξρεηαη ζηηο 3,000 θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ ζηηο 5, πλεξγάηεο ε φηη αθνξά ηνπο ζσνεργάηες ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, ην 53% (10 ζηνπο 19) ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο έρεη θαηά κέζν φξν 13 ζπλεξγάηεο, φιεο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ (100%, 5 ζηηο 5) έρνπλ ηξείο ζπλεξγάηεο θαη ην 58% (7 ζηα 12) ησλ product clubs ηνπ Καλαδά έρεη θαηά κέζν φξν έμη ζπλεξγάηεο. Βεβαίσο ππάξρεη θαη πεξίπησζε Καλαδηθνχ product club ( Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ ) κε πάλσ απφ 200 ζπλεξγάηεο, αιιά απνηειεί ηελ εμαίξεζε. Οη ζπλεξγάηεο απηνί ζπλήζσο είλαη επηρεηξήζεηο κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη αγαζά ζηνπο ζεκαηηθνχο DMOs (π.ρ. αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ) 40. Γηα ηελ Γαιιία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Μάλαηδκελη / Γηνίθεζε Δπίζεο νη ζεκαηηθνί DMOs αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε διοίκηζη ηνπ θνξέα ηνπο ζε πνζνζηφ 100% ζηελ Γεξκαλία θαη ηνλ Καλαδά, θαη ζε πνζνζηφ 68% ζηελ Απζηξία (13 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ), θαζψο έμη απφ απηνχο (32%) έρνπλ αλαζέζεη ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ζε άιιε εηαηξεία. Γηα ηελ Γαιιία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηειέρσζε Σέινο ζε φηη αθνξά ηελ ζηελέτωζη ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, ν θάζε Δηδηθφο Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο έρεη έλαλ Managing Director θαη απφ εθεί θαη πέξα ηα ππφινηπα ζηειέρε έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην κάξθεηηλγθ (π.ρ. Marketing, Marketing Assistant, 40 βι. δηαγψλην clustering, πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 31

40 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Press Relations, Internet, Exhibitions & Trade Shows, Strategy & Project Management, Project Management & Cooperations). Δλψ ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δηδηθφ Γηαθνπψλ ππήξρε θαη έλα ζηέιερνο πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνηφηεηαο (π.ρ. Marks and Quality). Καη ζηελ Γεξκαλία ην Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία, εθηφο απφ ηνλ Managing Director, έρεη αξθεηά ζηειέρε ηα νπνία αζρνινχληαη κε ζέκαηα κάξθεηηλγθ (π.ρ. Direct Marketing, Press relations, Media & Communications, Market research, Sales, Fairs). Γηα ηνλ Καλαδά θαη ηελ Γαιιία δελ ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα ζηειέρσζεο. (Γηα αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα πξφηππoπ checklist 1 αλά ρψξα βι. Παξάξηεκα 9) 32

41 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 5.3. Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 2 Αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ην ζεκείν απηφ επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ζπλνιηθά ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs κε βάζε ην κνληέιν ησλ 7Cs Πεξηερφκελν / Content Γξάθεκα 6: Πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 6, απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο έρνπλ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ηζηνζειίδεο ηφζν σο πξνο ην ηη παξνπζηάδεηαη ζε απηέο αιιά θαη ην πσο. πγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε πνηφηεηα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζε πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε πνπ ηνπο απαξηίδνπλ, αλ θαη ζπλήζσο ν ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο παξαπέκπεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εθάζηνηε κέινπο γηα πην εθηελείο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ην 84% (16 ζηνπο 19) έρεη εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλεηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηε νπνία εμεηδηθεχεηαη, ελψ πνιχ ελδηαθέξσλ είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη, θαζψο ην ηειεπηαίν ζπλήζσο ππφθεηηαη ζε ηέηνην 33

42 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο βαζκφ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη εμαηνκίθεπζεο, πνπ κπνξεί λα θαιχπηεη αθφκα θαη ηηο αλάγθεο-επηζπκίεο ελφο ηνπξίζηα-θαηαλαισηή ελδηαθεξφκελνπ γηα πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζε κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ Γηαθνπψλ Γθνιθ ζηελ Απζηξία, ε αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε βάζε ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην (π.ρ. πεξηθέξεηεο, regions) είηε κε βάζε θάπνηα ζέκαηα (themes), φπσο ην πνπ ζέιεη θαλείο λα παίμεη γθνιθ (π.ρ. γθνιθ θαη ιίκλεο, γθνιθ θαη βνπλφ). Δηθφλα 1: Ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ Γηαθνπψλ Γθνιθ ζηελ Απζηξία Χζηφζν νη ηζηνζειίδεο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλεο ειιείςεηο, θαζψο πιεξνθφξεζε γηα ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ έρεη κφλν ην 47% (9 ζηνπο 19) θαη γηα ην ηαμίδη πξνο ή εληφο απηνχ κφιηο ην 21% (4 ζηνπο 19). Διιηπείο ζε θάπνηνπο Δηδηθνχο Γηαθνπψλ είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο, θαζψο κφλν ην 47% (9 ζηνπο 19) δίλεη πιεξνθνξίεο πάλσ ζην ζέκα απηφ, ην νπνίν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ. Αληηζέησο ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο είλαη πνιχ πην θησρφ ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο 34

43 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Απζηξίαο. Όρη ηφζν σο πξνο ην ηη παξνπζηάδεηαη ζε απηέο αιιά ην πψο, θαζψο ηα site ηνπο είλαη ιηγφηεξν δεκηνπξγηθά θαη πξσηφηππα θαη πεξηζζφηεξν θνηλφηππα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη κελ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επαξθείο (ην 60% έρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα, ηα κέιε, ηνλ πξννξηζκφ θαη ην ηαμίδη θαη ην 80% γηα ην πξντφλ-εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ), σζηφζν ηα πεξηζζφηεξα site, κε εμαίξεζε δχν ( Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ, Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο ), είλαη νξγαλσκέλα κε πνιχ ππνηππψδε ηξφπν. Δπίζεο κφιηο ην 20%, δειαδή κηα ηζηνζειίδα ( Γεξκαληθά κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco ) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο, θαη απηή γηα πξνζθνξέο. ε νηη αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ product clubs ηνπ Καλαδά, απηφ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη είλαη νη πνιχ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ ηζηνζειίδα ζε ηζηνζειίδα, θαζψο ππάξρνπλ θάπνηα product clubs κε πνιχ πςειήο πνηφηεηαο πεξηερφκελν θπξίσο σο πξνο ην πσο παξνπζηάδεηαη απηφ ζηα site ηνπο ( Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ, Spas Relais Santé, Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην ), θαη θάπνηα άιια κε πνιχ θησρφ. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ε πιεηνςεθία δηαζέηεη ζπλήζσο αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθάζηνηε θνξέα (83%) θαη ηα κέιε ηνπ (75%), αιια ειάρηζηεο γηα ηα ππνινηπα ζέκαηα. πγθεθξηκέλα κφιηο ην 33% (4 ζηνπο 12) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε πξντφλ-εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχεηαη, κφιηο ην 25% (3 ζηνπο 12) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ, θαη κφιηο ην 17% (2 ζηνπο 12) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη ή γηα ηηκέο. Σέινο ζε νηη αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο θαη απηφ είλαη πνιχ πην θησρφ ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο. Σφζν σο πξνο ην ηη παξνπζηάδεηαη ζε απηέο αιιά ην πψο, θαζψο κφιηο ην 36% έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηαμίδη (5 ζηα 14), κφιηο ην 50% γηα ηνλ πξννξηζκφ (7 ζηα 14) θαη θαλέλα γηα ηνλ θνξέα (0%, 0 ζηα 14). Βεβαίσο ην 64% (9 ζηα 14) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ-εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, θαη ην 79% (11 ζηα 14) έρεη πιεξνθνξίεο, έζησ θαη ζπλνπηηθέο, γηα ηα κέιε ηνπο. Απφ ηελ άιιε κφλν ην 57% (8 ζηα 14) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο, θαη απηφ κφλν γηα πξνζθνξέο. 35

44 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Κνηλφηεηα / Community Γξάθεκα 7: Κνηλφηεηεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 7, νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο θαίλνληαη λα αγλννχλ ηελ δπλακηθή πνπ έρνπλ ζήκεξα νη θνηλφηεηεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη άιιεο δπλαηφηεηεο, πνπ παξέρεη ην Web , θαζψο κφιηο ην 5% (1 ζηνπο 19, Ξελνδνρεία θηιηθά ζηα παηδηά ) έρεη guest book θαη κφιηο ην 21% (4 ζηνπο 19) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επραξηζηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ή/θαη πειάηεο ηνπ λα ζηείινπλ ην link ηεο ζε ηξίηνπο. Απνγνεηεπηηθή είλαη θαη ε επίδνζε ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο ζε ζέκαηα θνηλφηεηαο, θαζψο ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά editorial driven. Καζνξίδεηαη δειαδή κφλν απφ ηελ ίδηα ηελ έλσζε θαη δελ ππάξρεη θαζφινπ member driven content, επηηξέπνληαο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαγξάθνπλ ή λα αληαιιάζνπλ ζρφιηα γηα ηηο ηπρφλ εκπεηξίεο ηνπο. Σα εξγαιεία ηνπ Web 2.0 απνπζηάδνπλ ζρεδφλ εληειψο θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ product clubs ηνπ Καλαδά, θαζψο κφιηο ην 25% (3 ζηα 12, Spas Relais Santé, Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ, Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ ) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 41 Web 2.0 is a term describing changing trends in the use of World Wide Web technology and web design that aims to enhance creativity, secure information sharing, collaboration and functionality of the web. Web 2.0 concepts have led to the development and evolution of web-based communities and its hosted services, such as social-networking sites, video sharing sites, wikis, blogs, and folksonomies. (Πεγή: 36

45 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ λα θαηαγξάςνπλ ηα ζρφιηά ηνπο (testimonials, comments), ελψ κφιηο ην 8% (1 ζηα 12, Spas Relais Santé ) παξέρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηείιεη θάπνηνο ην link ηεο ηζηνζειίδαο ζε ηξίηνπο. Σέινο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα γαιιηθά product clubs, θαζψο κφλν έλα product club club (7%) δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ λα θαηαγξάςνπλ ηα ζρφιηά ηνπο (post your comments) Δμαηνκίθεπζε / Customization ε φηη αθνξά ηελ εμαηνκίθεπζε θαη πάιη νη ηζηνζειίδεο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ εμαηνκίθεπζεο, ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ πνιπγισζζηθφηεηα (ζπλνιηθά δέθα μέλεο γιψζζεο, θαηά κέζν φξν ηξείο ζε θάζε site, θπξίσο γεξκαληθά, αγγιηθά θαη ηηαιηθά), φζν θαη ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαηά ηελ αλαδήηεζε, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ. αλάινγα κε ηελ επαξρία, αλάινγα κε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ). Λακβάλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ππφςε θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη θάπνηεο πην εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίεο, πνπ κπνξεί λα αλαδεηνχλ νη πην απαηηεηηθνί πειάηεο ησλ αγνξψλ-ζηφρσλ ηνπο. Καη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ εμαηνκίθεπζεο αλ θαη φρη ηφζν πςειφ φζν ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ. Κπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ πνιπγισζζηθφηεηα ηνπο (ζπλνιηθά πέληε μέλεο γιψζζεο, θαηά κέζν φξν ηξείο ζε θάζε site, θπξίσο Αγγιηθά, Γεξκαληθά θαη Ηαπσληθά), κε ζαθή κάιηζηα ζηξνθή ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο, ίζσο ιφγσ ησλ εηδηθψλ κνξθψλ πνπ πξνσζνχληαη απφ απηά (αζηηθφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο), θαη φρη ηφζν ζε φηη αθνξά ζηελ πξνζσπνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αθνχ ε αλαδήηεζε γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε έλαλ ηξφπν (γεσγξαθηθφ θξηηήξην). Με εμαίξεζε φκσο δχν θνξείο ( Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο, Μαγηθέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο ), φπνπ κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε θαη κε θάπνηα ζέκαηα-δξαζηεξηφηεηεο. Υακειφηεξα πνζνζηά εμαηνκίθεπζεο παξνπζηάδνπλ ηα product clubs ηνπ Καλαδά, ηα νπνία απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά, θαζψο απφ άπνςε πνιπγισζζηθφηεηαο θπξηαξρνχλ ηα αγγιηθά (ζπλνιηθά ηέζζεξηο μέλεο γιψζζεο, θαηά 37

46 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο κέζν φξν κηάκηζε ζε θάζε site, θπξίσο Αγγιηθά θαη Γαιιηθά). Δλψ ζε φηη αθνξά ηελ πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απηή πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ θάπνηνπο θνξείο, θαη κε έλαλ ζπλήζσο ηξφπν (θπξίσο γεσγξαθηθφ θξηηήξην, αιιά θαη κε βάζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα-δξαζηεξηφηεηεο). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα product clubs ηνπ Maison de la France. Ναη κελ ε ηζηνζειίδα ηνπ είλαη δηαζέζηκε ζε 15 μέλεο γιψζζεο, αιιά ζε φηη αθνξά ηελ πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάπνηνπο κφλν θνξείο θαη κε έλαλ ζπλήζσο ηξφπν (γεσγξαθηθφ θξηηήξην) Δπηθνηλσλία / Communication Γξάθεκα 8: Δπηθνηλσλία ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 8, νη γξακκέο επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη Δηδηθνί Γηαθνπψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο αθνξνχλ θαηά πξψην ιφγν ην e- mail (100%, 19 ζηνπο 19) θαη θαηά δεχηεξν ην newsletter (53%, 10 ζηνπο 19). Μφιηο ην 26% (5 ζηνπο 19) έρεη call-center θαη κφιηο ην 11% (2 ζηνπο 19) έρεη FAQs ή intranet- 38

47 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο online registration possibility γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο θνηλνχ ηνπ (π.ρ. κέιε, press ή trade). Οη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ επίζεο παξαιείςεη ζην λα θηίζνπλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο γέθπξεο δηαιφγνπ θαη ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ναη κελ φιεο (100%) έρνπλ , αιιά κφιηο ην 40% (2 ζηηο 5) δηαζέηεη intranet-online registration possibility, θαη κφιηο ην 20% (1 ζηηο 5) έρεη newsletter, FAQs θαη call-center. Χζηφζν ηα product clubs ηνπ Καλαδά παξνπζηάδνπλ αθφκα ρακειφηεξα πνζνζηά επηθνηλσλίαο, θαζψο λαη κελ ην 92% (11 ζηα 12) έρεη , αιιά κφιηο ην 25% (3 ζηα 12), δειαδή κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ηα product clubs Spas Relais Santé θαη Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ, έρνπλ newsletter, intranet-online registration possibility θαη FAQs. Δλψ call-center έρεη κφιηο ην 8%, δειαδή έλα product club. ηα product clubs ηεο Γαιιίαο ηα πνζνζηά είλαη αθφκα πην απνγνεηεπηηθά, θαζψο κφιηο έλα product club έρεη FAQs (7%) θαη άιιν έλα έρεη (7%) χλδεζε / Connectivity Γξάθεκα 9: χλδεζε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 9, ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλδεζεο κέζσ ππεξζπλδέζεσλ κε άιιεο ζρεηηθέο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο κπνξεί λα θαλνχλ 39

48 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο ρξήζηκεο ζηελ αλαδήηεζή ελφο ρξήζηε γηα πιεξνθνξίεο, νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ έρνπλ κελ πςειά πνζνζηά ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ηα κέιε ηνπο (100%, 19 ζηνπο 19) θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (63%, 12 ζηνπο 19), αιιά πνιχ ρακειέο επηδφζεηο (5%, 2 ζηνπο 19) ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζή ηνπο κε άιιεο ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. Οη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ελψ φιεο έρνπλ ππεξζπλδέζεηο κε ηα κέιε ηνπο (100%, 5 ζηηο 5), κφλν δχν έρνπλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (40%, 2 ζηηο 5) θαη θακία κε άιια site, ζρεηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ (0%, 0 ζηηο 5). Αξθεηά φκσο product clubs ηνπ Καλαδά δηαζέηνπλ κηα πιεζψξα ζπλδέζεσλ, ζηηο νπνίεο θάπνηνο κπνξεί λα αλαηξέμεη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην ηαμίδη ηνπ, είηε απηέο είλαη κε κέιε (83%, 10 ζηα 12), είηε κε ζπλεξγάηεο (33%, 4 ζηα 12) είηε κε άιιεο ηπρφλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο (50%, 6 ζηα 12). Δπίζεο αξθεηά απφ ηα product clubs ηεο Γαιιίαο δηαζέηνπλ κηα πιεζψξα ζπλδέζεσλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα αλαηξέμεη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην ηαμίδη ηνπ, είηε απηέο είλαη κε κέιε (100%, 14 ζηα 14), είηε κε ζπλεξγάηεο (50%, 7 ζηα 14) είηε κε άιιεο ηπρφλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο (36%, 5 ζηα 14) Δκπφξην / Commerce ε φηη αθνξά ζην εκπφξην, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο (π.ρ. online bookings), νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ κάιινλ πζηεξνχλ. εκεηψλεηαη δε φηη πξφθεηαη γηα ζηνηρεία απαξαίηεηα ζε έλα website, θαζψο ν ξφινο κηαο ηζηνζειίδαο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν AIDA, πέξα απφ ην λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή (attention), λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ (interest) θαη λα πξνθαιέζεη επηζπκία (desire), ζηελ νπζία είλαη λα σζήζεη ζηελ δξάζε (action), πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο 42. Καη πζηεξνχλ γηαηί, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 42 AIDA is an acronym used in marketing that describes a common list of events that are very often undergone when a person is selling a product or service: A - Attention (Awareness): attract the attention of the customer. I - Interest: raise customer interest by focusing on and demonstrating advantages and benefits (instead of focusing on features, as in traditional advertising D - Desire: convince customers that they want and desire the product or service and that it will satisfy their needs. A - Action: lead customers towards taking action and/or purchasing. (http://en.wikipedia.org/wiki/aida) 40

49 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 10, κφιηο ην 21% (4 ζηνπο 19) παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα online bookings θαηεπζείαλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ, θαη φρη απφ απηέο ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπ, ελψ δχν αθφκα Δηδηθνί Γηαθνπψλ (11%) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο θαη απνζηνιήο κηαο θφξκαο ελδηαθέξνληνο θξαηήζεσλ. Βεβαίσο ην εκπφξην απνπζηάδεη εληειψο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο (0%, 0 ζηηο 5). Ζ ππεξεζία απηή παξέρεηαη εκκέζσο κφλν απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ κεηέρνπλ ζηελ εθάζηνηε έλσζε (π.ρ. Berlin Tourism Board, Hamburg Tourist Board). Γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ ρξήζηε ζε κηα ηπρφλ πην ζχλζεηε αλαδήηεζή ηνπ. ηνλ ηνκέα απηφ πζηεξνχλ θαη ηα product clubs ηνπ Καλαδά, θαζψο θαλέλα ηνπο δελ απνηειεί one stop shop γηα θξαηήζεηο μελνδνρείσλ (0%, 0 ζηα 12). Βεβαίσο δχν product clubs (17%) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα online αγνξψλ, αιιά ην πξψην γηα πξντφληα ηνπ θαη ην δεχηεξν γηα gift certificates. Σέινο ην εκπφξην απνπζηάδεη εληειψο θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ product clubs ηνπ Maison de la France (0%, 0 ζηα 14), θαζψο νη θξαηήζεηο γίλνληαη απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Maison de la France θαη φρη απφ ην εθάζηνηε product club. Kαλέλα δειαδή product club, ζην νπνίν κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο δηακνλήο, δελ απνηειεί one stop shop γηα ηα κέιε ηνπ, αιιά παξαπέκπεη ζηηο εθάζηνηε ηζηνζειίδεο ηνπο. Βεβαίσο έλα product club (7%) απνηειεί one stop shop, φρη φκσο γηα θξαηήζεηο μελνδνρείσλ, αιιά γηα θξαηήζεηο εθδειψζεσλ, κνπζείσλ, ζπλαπιηψλ, θ.α. (club παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο). Γξάθεκα 10: Δκπφξην ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) 41

50 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Άλεζε / Convenience Σφζν νη ηζηνζειίδεο, ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπιάρηζηνλ, Δηδηθψλ Γηαθνπψλ φζν θαη ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ είλαη εχθνιεο ζηελ ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά γξήγνξν ρξφλν θφξησζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηνπλ. Αληηζέησο, ζε φηη αθνξά ηα products clubs ηνπ Καλαδά ηνπιάρηζηνλ ηξία έρνπλ ρανηηθέο ή ππνηππψδεηο ηζηνζειίδεο, πνπ απσζνχλ ηνλ ρξήζηε. Δλψ φια ζρεδφλ ηα site ησλ product clubs ηνπ Maison de la France είλαη δχζρξεζηα, θαη ππεξθνξησκέλα κε κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ αθνξνχλ ηελ εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ή ην product club, θαη νη νπνίεο θαηαιήγνπλ απιά ζην λα κπεξδεχνπλ ηνλ ρξήζηε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην φηη ηα γαιιηθά products clubs δελ έρνπλ δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. Δηθφλα 2: Ηζηνζειίδα ηνπ Maison de la France κε πιεξνθνξίεο γηα ην product club γπκληζκνχ (Γηα αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα πξφηππoπ checklist 2 αλά ρψξα βι. Παξάξηεκα 10) 42

51 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 5.4. Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 3 Υξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ Οη πεξηζζφηεξνη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο σο ηζρπξνχο θαη ειθπζηηθνχο κεραληζκνχο κάξθεηηλγθ ηφζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη φζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπο είηε απηά είλαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο είηε ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε δείρλνπλ ζε επικοινωνιακά εργαλεία, αθνχ θάζε Δηδηθφο Γηαθνπψλ ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν ηέζζεξα ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία, κε πξψηα λα έξρνληαη ην πιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο-ινγφηππν (logo) θαη ε δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο (100%, 19 ζηνπο 19), θαη λα αθνινπζνχλ ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε πνζνζηφ 89% (17 ζηνπο 19) θαη ηα newsletters κε πνζνζηφ 58% (11 ζηνπο 19). Χζηφζν θησρέο έσο κεδακηλέο είλαη νη ηαθηηθέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη δεκνζηφηεηαο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνλ Σχπν (π.ρ. press releases κφιηο ην 21%, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 11%, press kits 0%, fam trips 0%). Δηθφλα 3: Logo θαη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ Τγεία θαη επεμία ζηελ Απζηξία θαη "Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Απζηξία" 43

52 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γεχηεξε ζε πξνηίκεζε ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ έξρεηαη ε προώθηζη πωλήζεων, κε θάζε Δηδηθφ Γηαθνπψλ λα ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν δχν εξγαιεία ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ, φπσο ηα all inclusive packages (63%, 12 ζηνπο 19) θαη νη εθπηψζεηο ή εηδηθέο πξνζθνξέο (58%, 8 ζηνπο 19). Βεβαίσο θάπνηνη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη πην πξσηφηππα εξγαιεία πξνψζεζεο πσιήζεσλ, φπσο εθπησηηθά θνππφληα/gift vouchers (21%, 4 ζηνπο 19), παηρλίδηα θαη δηαθεκηζηηθά δψξα ή αληηθείκελα, φπσο screensavers ή e-cards (11%, 2 ζηνπο 17). Δηθφλα 4: Ηζηνζειίδα ηνπ Δηδηθνχ Γηαθνπψλ Ηππαζία ζηελ Απζηξία Σειεπηαίν ζε πξνηίκεζε έξρεηαη ην άμεζο μάρκεηινγκ, θαζψο νη Δδηθνί Γηαθνπψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν ελάκηζε εξγαιείν ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ, φπσο ε άκεζε ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία (direct mail) 43 γηα ηελ απνζηνιή είηε ησλ θπιιαδίσλ είηε ησλ newsletters ηνπο (89%, 17 ζηνπο 19); Δλψ transactional (online bookings) θαη informational (e-brochures) website δηαζέηεη κφιηο ην 21% (4 ζηνπο 19) θαη 26% (5 ζηνπο 19) αληηζηνίρσο. 43 Σν direct mail είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν, ην νπνίν παξέρεη ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πειαηψλ 44

53 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δηθφλα 5: Φπιιάδην ηνπ Δηδηθνχ Γηαθνπψλ Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηηο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ Αλ θαη φιεο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ζπληζηνχλ φπσο άιισζηε ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηνπο (Marketing Cooperations) ζπλεξγαηηθνχο κεραληζκνχο κάξθεηηλγθ, δελ ιεηηνπξγνχλ θαη ηφζν σο απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε είηε ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη είηε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ εθπξνζσπνχλ, θαζψο ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη πνιχ θησρά. Σελ εμαίξεζε απνηεινχλ νη επικοινωνιακές ενέργειες, αθνχ νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν ηξία επηθνηλσληαθά εξγαιεία, κε πξψηα ην πιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο-ινγφηππν (logo) θαη ηε δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο (100%, 5 ζηηο 5), θαη δεχηεξα ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε πνζνζηφ 60% (3 ζηηο 5). Δλψ πνιχ θεηδσιά ρξεζηκνπνηνχληαη άιια εξγαιεία, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο κε ηνλ Σχπν, φπσο ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ηα press kits ή ηα feature articles (20%, 1 ζηηο 5). Δπίζεο κφλν ην 20% (1 ζηηο 5) δηαζέηεη newsletter. ε φηη αθνξά φκσο ζην άκεζν κάξθεηηλγθ, νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηά κέζν φξν 0,4 ηερληθέο απηνχ ηνπ είδνπο, θαζψο κφλν ην 40% (2 ζηηο 5) δηαζέηεη informational websites (e-brochures). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ, θαζψο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχλ θαη εδψ θαηά κέζν φξν 0,2 ηερληθέο ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ κεκνλσκέλε ελέξγεηα ελφο θνξέα ( Γεξκαληθά κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco ) λα πξνρσξήζεη ζηελ ζχζηαζε all inclusive packages, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απφ ηελ δηαλπθηέξεπζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εζηίαζε έσο ηελ δσξεάλ είζνδν ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ή/θαη κνπζεία, ηελ μελάγεζε θαη ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζε ηηκέο πξνζθνξάο 45

54 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δηθφλα 6: Ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο Μάξθεηηλγθ Γεξκαληθά κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηα product clubs ηνπ Καλαδά ε φηη αθνξά ζηα product clubs ηνπ Καλαδά θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο, θαζψο κφλν ηξία απφ ηα Καλαδηθά product clubs ( Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ, Spas Relais Santé, Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην ), ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο φρη κφλν γηα ελεκέξσζε ησλ πηζαλψλ επηζθεπηψλ αιιά θαη σο ειθπζηηθνχο κεραληζκνχο κάξθεηηλγθ είηε γηα ηελ πξνψζεζε ηφζν ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εηδηθεχνληαη είηε γηα ηελ δηαθήκηζε ησλ κειψλ ηνπο. Kαη ηα product clubs ηνπ Καλαδά δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο επικοινωνιακές ενέργειες, αθνχ θάζε product club ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν ηξία επηθνηλσληαθά εξγαιεία, κε πξψηα λα έξρνληαη ην πιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο-ινγφηππν (logo) θαη ε δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο (100%, 12 ζηα 12). Χζηφζν 46

55 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο κφιηο ην 25% (3 ζηα 12) δηαζέηεη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θαη κφιηο ην 17% (2 ζηα 12) δηαζέηεη newsletter. Υακειά είλαη θαη ηα πνζνζηά ελεξγεηψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ Σχπν, θαζψο κφιηο ην 8% (1 ζηα 12) δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, press kits, news releases θαη feature articles. Βεβαίσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα product club βξίζθεηαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο εηδηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηνλ Σχπν. Δηθφλα 7: Φπιιάδην ηνπ θαλαδηθνχ product club Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ Γεχηεξε ζε πξνηίκεζε ησλ product club ηνπ Καλαδά έξρεηαη ε προώθηζη πωλήζεων, κε θάζε product club λα ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν δχν εξγαιεία ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ. Μάιηζηα ην 25% (3 ζηα 12) ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο, φπσο all inclusive packages, εθπησηηθά θνππφληα (π.ρ. gift certificates), δηαθεκηζηηθά δψξα θαη αληηθείκελα θαη δηαγσληζκνχο. Δλψ ην 17% (2 ζηα 10) θάλεη εθπηψζεηο ή/θαη εηδηθέο πξνζθνξέο θαη έρεη πξφγξακκα επηβξάβεπζεο. πγθεθξηκέλα ηε κεγαιχηεξε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ θάλνπλ ηα product clubs Spas Relais Santé θαη Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην. 47

56 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δηθφλα 8: Ηζηνζειίδα ηνπ θαλαδηθνχ product club Spas Relais Sante θαη εθπησηηθφ θνππφλη πνπ ππάξρεη ζε απηή Σειεπηαίν ζε πξνηίκεζε έξρεηαη ην άμεζο μάρκεηινγκ, θαζψο ηα product clubs ηνπ Καλαδά ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν 1,75 εξγαιείν ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ. Πξψηε έξρεηαη θαη εδψ ε άκεζε ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία/direct mail γηα ηελ απνζηνιή είηε ησλ θπιιαδίσλ είηε ησλ newsletters (25%, 3 ζηα 12), θαη αθνινπζνχλ δχν product clubs (17%) κε informational (e-brochures) θαη ηα transactional websites, φρη φκσο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα online θξαηήζεσλ γηα ην ηαμίδη, αιιά γηα ηελ πψιεζε δηαθεκηζηηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηνπο (π.ρ. corporate gifts) ζην δηαδίθηπν. 48

57 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δηθφλα 9: Ηζηνζειίδα ηνπ θαλαδηθνχ product club Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην Δηθφλα 10: Ηζηνζειίδα ηνπ θαλαδηθνχ product club Atlantic Economuseum 49

58 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο Σέινο ζε φηη αθνξά ζηα product clubs ηεο Γαιιίαο θαη απηά ζε θακία πεξίπησζε δελ ιεηηνπξγνχλ σο απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε είηε ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη είηε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ, θαζψο ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη πνιχ θησρά. Σελ εμαίξεζε απνηεινχλ ζε κηθξφ βαζκφ ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία, αθνχ ηα product clubs ηεο Γαιιίαο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά κέζν φξν δχν εξγαιεία επηθνηλσλίαο, κε πξψηα ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε πνζνζηφ 79% (11 ζηηο 14) θαη δεχηεξα θάπνηα άιια εξγαιεία, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζρέζεηο κε ηνλ Σχπν, φπσο press kits (64%, 9 ζηα 14) θαη δειηία ηχπνπ ή άξζξα (επίζεο 64%, 9 ζηα 14). Χζηφζν θαλέλα product club δελ έρεη δηθή ηνπ ηζηνζειίδα, πιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο-ινγφηππν (logo) ή newsletter (0%, ν ζηα 14). Δλψ κφιηο ην 21% (3 ζηα 14) δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ προώθηζη πωλήζεων, θαζψο ηα γαιιηθά product clubs ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηά κέζν φξν κηάκηζε ηερληθέο απηνχ ηνπ είδνπο, αλ θαη φρη φια. Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε δείρλνπλ βεβαίσο ζηα παθέηα-all inclusive packages (57%, 8 ζηα 14) θαη ζηηο εθπηψζεηο ή εηδηθέο πξνζθνξέο (64%, 9 ζηα 14). Δλψ θάπνηα product clubs ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο θαη πην πξσηφηππα εξγαιεία πξνψζεζεο πσιήζεσλ, φπσο δηαγσληζκνχο (21%, 3 ζηα 14) θαη εθπησηηθά θνππφληα/gift vouchers (14%, 2 ζηα 14). Χζηφζν δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην άκεζν κάξθεηηλγθ, θαζψο ηα γαιιηθά product clubs ρξεζηκνπνηνχλ κέζν φξν κφιηο 0,7 ηερληθέο απηνχ ηνπ είδνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ άκεζε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή (direct mail) ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ ηνπο, ε νπνία είλαη ην κφλν εξγαιείν άκεζνπ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 79% (11 ζηα 14). Βεβαίσο ππάξρεη έλα product club (club παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο), ην νπνίν έρεη online ticket office (transactional website) αιιά γηα εθδειψζεηο, εθζέζεηο, κνπζεία, κλεκεία, ζπλαπιίεο ή θεζηηβάι, θαη φρη γηα θξαηήζεηο δηακνλήο (7%). 50

59 Μέξνο 2 ν :Γεπηεξνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο πκπέξαζκα πλεπψο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 11, νη ζεκαηηθνί DMOs σο θαηεμνρήλ επηθνηλσληαθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (logo) θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Ζ πιεηνςεθία επίζεο δηαζέηεη δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα. Δλψ σο θαηεμνρήλ εξγαιεία ηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθπψζεηο ή/θαη εηδηθέο πξνζθνξέο θαη ηα all inclusive packages. Σέινο ην θαηεμνρήλ εξγαιείν άκεζνπ κάξθεηηλγθ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζεκαηηθνχο DMOs, είλαη απηφ ηεο άκεζεο ηαρπδξνκηθήο επηθνηλσλίαο (direct mail). Γξάθεκα 11: Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (δεπηεξνγελήο έξεπλα) (Γηα αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 3 αλά ρψξα βι. Παξάξηεκα 11) 51

60 ΜΔΡΟ 3ν: ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΤΣΡΙΑ, ΓΔΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΝΑΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ 52

61 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 3 ΟΤ ΜΔΡΟΤ 6.1. θνπφο Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή θάπνησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ηεο Απζηξίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά θαη ηεο Γαιιίαο. Βεβαίσο ε πξσηνγελήο απηή έξεπλα θαιχπηεη πνιιά απφ ηα πεδία, ηα νπνία εξεπλήζεθαλ θαη θαηά ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα γξαθείνπ, κε ηελ κέζνδν ησλ πξφηππσλ δειηίσλ θαηαγξαθήο (checklist), κε βάζε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ππφ εμέηαζε ζεκαηηθψλ DMOs, αιιά παξάιιεια δηεξεπλά θαη δηάθνξα λέα ζέκαηα, ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα θαιπθζνχλ κέζσ ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο ζην δηαδίθηπν ηφρνη Σνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ινηπφλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο απνηέιεζαλ: Ζ επηβεβαίσζε θάπνησλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ζην δηαδίθηπν, θαη Ζ ζπιινγή λέσλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ Δξεπλεηένο πιεζπζκφο Σνλ εξεπλεηέν πιεζπζκφ απνηεινχλ νη 50 ζεκαηηθνί DMOs ησλ παξαπάλσ ρσξψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 19 Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο, νη πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο, ηα 12 product clubs ηνπ Καλαδά θαη ηα 14 product clubs ηεο Γαιιίαο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ εξεπλεηένπ πιεζπζκνχ, ε έξεπλα δηεμάρζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ. Αθνινπζήζεθε δειαδή ε απνγξαθηθή πξνζέγγηζε. 53

62 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 6.4. Δίδνο έξεπλαο Πξφθεηηαη γηα πνζνηηθή έξεπλα Μέζνδνο έξεπλαο Ζ κέζνδνο, πνπ επηιέρζεθε, ήηαλ απηή ηεο ηαρπδξνκηθήο ( ) έξεπλαο κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ βι. Παξάξηεκα 12 54

63 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο 7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 7.1. Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε πξσηνγελή έξεπλα ηελ έξεπλα απάληεζαλ 12 απφ ηνπο 50 ππφ εμέηαζε ζεκαηηθνχο DMOs, δειαδή ην 24%. Πξφθεηηαη γηα πέληε Δηδηθνχο Γηαθνπψλ απφ ηελ Απζηξία, ηέζζεξηο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηξία product clubs απφ ηνλ Καλαδά, ελψ δελ απάληεζε θαλέλα product club ηεο Γαιιίαο εκαληηθφηεξα επξήκαηα πξσηνγελνχο έξεπλαο Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ Χο πξνο ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ πξφηππνπ checklist Ννκηθή κνξθή Χο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή ησλ ζεκαηηθψλ DMOs θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ πξφηππνπ checklist 1 46, κε ην κφλν λέν ζηνηρείν λα απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλαο Δηδηθφο Γηαθνπψλ ( Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο ), γηα ηνλ νπνίν δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία απφ ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα, έρεη ζπζηαζεί σο νκάδα εξγαζίαο ή αιιηψο σο έλσζε αζηηθνχ δηθαίνπ (Arbeitsgemeinschaft, ARGE 47 ) Σππνινγία Tα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ πξφηππνπ checklist 1 θαη σο πξνο ηελ ηππνινγία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ βι. Παξάξηεκα 8 48 βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ

64 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δίδνο κειψλ Αθξηβή ζηνηρεία γηα ην είδνο ησλ κειψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, παξέρεη γηα πξψηε θνξά ε πξσηνγελήο έξεπλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 12, ε πιεηνςεθία είλαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, αθνινπζνχλ νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή/θαη νξγαληζκνί ηνπξηζκνχ, θαη ηειεπηαίεο έξρνληαη νη επαγγεικαηηθέο/επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο. Γξάθεκα 12: Δίδνο ζπκκεηερφλησλ ζε ζεκαηηθνχο DMOs ζε πνζνζηφ % (πξσηνγελήο έξεπλα) Σνκείο εκπινθήο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεκαηηθνχο DMOs ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν - ηππηθά ή άηππα, ελεξγά ή κε - νη Δζληθνί Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ηνπο, θαζψο αθφκα θαη αλ δελ είλαη αθξηβψο κέιε ηνπο 49, θαζνξίδνπλ φκσο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 49 π.ρ. ζηελ Απζηξία ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Ostereich Werbung θαηέρεη ην 50% ηεο εηαηξείαο Urlaubsspezialisten Marketing GmbH, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ. ηνλ Καλαδά ηα product clubs πξνέθπςαλ απφ ην Product Club Program ηεο Καλαδηθήο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνχ, ε νπνία θαη ηα ρξεκαηνδνηνχζε γηα 3 ρξφληα. ηελ Γεξκαλία νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ απνηεινχλ ζπλεξγάηε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, θαη ζηελ Γαιιία ηα κέιε ησλ product clubs νθείινπλ λα είλαη κέιε ηεο Maison de la France, ε νπνία θαη επηιέγεη ηα πην ειπηδνθφξα πξνο πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη έρεη θάπνηνλ ππεχζπλν γηα θάζε product club. 56

65 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Οη ηνκείο κάιηζηα ζηνπο νπνίνπο θπξίσο κπνξεί λα εκπιέθεηαη ή λα έρεη ιφγν ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 13, είλαη θαηά πιεηνςεθία ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κάξθεηηλγθ, φπσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ ζε πνζνζηφ 75% (9 ζηνπο 12), ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ κάξθεηηλγθ ζε πνζνζηφ 42% (5 ζηνπο 12), θαη ε έγθξηζε ηνπο ζε πνζνζηφ 8% (1 ζηνπο 12). Βεβαίσο ζε πνζνζηφ 17% (2 ζηνπο 12) κπνξεί λα θαζνξίδεη θαη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο, φκσο ζε θακία πεξίπησζε (0%, ν ζηνπο 12) νη ζεκαηηθνί DMOs δελ είλαη νηθνλνκηθά ππφινγνη ζε απηφλ. Γξάθεκα 13: Σνκείο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζηνπο νπνίνπο εκπιέθεηαη ν Δζληθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ ζε πνζνζηφ % (πξσηνγελήο έξεπλα) Αξηζκφο κειψλ Χο πξνο ησλ αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ πξφηππνπ checklist βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ

66 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ θαη φξνη ζπκκεηνρήο Χο πξνο ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηνπο ζεκαηηθνχο DMOs ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ πξφηππνπ checklist Μάλαηδκελη / Γηνίθεζε Χο πξνο ην κάλαηδκελη ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξφηππνπ checklist 1 52 γηα ηνλ Καλαδά θαη ηελ Απζηξία, αιιά ζε φηη αθνξά ηελ Γεξκαλία δηαπηζηψλεηαη φηη θαη εθεί κηα Έλσζε Μάξθεηηλγθ έρεη αλαζέζεη ηε δηνίθεζή ηεο ζε άιιε εηαηξεία (outsourcing) ηειέρσζε 53 ε φηη αθνξά ηελ ζηειέρσζε ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, απφ ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα, δηαπηζηψζεθε: σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ, φηη νη ζεκαηηθνί DMOs απαζρνινχλ θαηά κέζν φξν ηέζζεξα ζηειέρε. Μάιηζηα ιίγν πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (55%, 6 ζηνπο 11) απαζρνινχλ κφιηο έλα άηνκν, ελψ ζε φηη αθνξά ην ππφινηπν 45%, δχν απαζρνινχλ πέληε άηνκα, έλαο απαζρνιεί έμη άηνκα, έλαο νρηψ θαη κφιηο έλαο ππεξβαίλεη ηα δέθα άηνκα, απαζρνιψληαο 14 άηνκα, θαη σο πξνο ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο απηψλ ησλ ηεζζάξσλ θαηά κέζν φξν ζηειερψλ αλά ζεκαηηθφ DMO, φηη θαηά κέζν φξν ηα δπφκηζε άηνκα είλαη πιήξσο απαζρνινχκελα θαη ην ελάκηζε άηνκν είλαη κεξηθψο απαζρνινχκελν. Δλψ θαλέλαο ζεκαηηθφο DMO δελ απαζρνιεί επνρηαθφ πξνζσπηθφ. 51 βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ βι. Παξαξηήκαηα 9, 13 ή θεθ ηελ εξψηεζε απηή απάληεζαλ 11 κφλν ζεκαηηθνί DMOs 58

67 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Δξγαιεία κάξθεηηλγθ Χο πξνο ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ, ηα νπνία νη ζεκαηηθνί DMOs ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, ε πξσηνγελήο έξεπλα επηβεβαηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξφηππνπ checklist 3 54, θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 14, νη πεξηζζφηεξνη DMOs επηβεβαηψλνπλ ηελ ρξήζε εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ίδηα κε απηά πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη θαηά ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Γξάθεκα 14: Δξγαιεία κάξθεηηλγθ (ρσξίο ηελ δηαθήκηζε) ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % αλά ρψξα (πξσηνγελήο έξεπλα) Χζηφζν ζε φηη αθνξά ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ, ηα νπνία γεληθά ρξεζηκνπνηoχλ νη ζεκαηηθνί DMOs, ην λέν ζηνηρείν ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 15, είλαη φηη πξψηνλ νη ζεκαηηθνί DMOs ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο εξγαιεία ηεο δηαθήκηζεο, κε ηηο δηαδηθηπαθέο (50%, 6 ζηνπο 12) θαη έληππεο (42%, 5 ζηνπο 12) δηαθεκίζεηο λα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά, θαη λα αθνινπζνχλ νη ππαίζξηεο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο κε πνζνζηφ 17% (2 ζηνπο 12). Δλψ θαηά 54 βι. Παξαξηήκαηα 11, 13 ή θεθ

68 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο δεχηεξνλ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (83%, 10 ζηνπο 12) ζπκκεηέρεη ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο. Γξάθεκα 15: Δξγαιεία κάξθεηηλγθ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % ζην ζπλνιφ ηνπο (πξσηνγελήο έξεπλα) Καηεγνξίεο εζφδσλ εκαληηθά ήηαλ ηα επξήκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο θαη σο πξνο ηηο πεγέο εζφδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, ζχκθσλα κε ηα νπνία, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 16, ηα έζνδα απφ ηνλ εθάζηνηε Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θπκαίλνληαη θαηά κέζν φξν ζην 29% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ εθάζηνηε ζεκαηηθνχ DMO, ηα έζνδα απφ πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή/θαη νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ ζην 9%, θαη απφ ηνπηθέο αξρέο ή/θαη νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ ζην 3%. Οη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ απνηεινχλ ηελ πξψηε ζε ζεκαζία πεγή εζφδσλ, θαζψο αλέξρνληαη θαηά κέζν φξν ζην 41% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Δλψ θάπνηεο άιιεο πεγέο εζφδσλ (π.ρ. ρνξεγίεο ζε ρξήκα, δηαθεκηζηηθά έζνδα, εηζθνξέο ηπρφλ ζπλεξγαηψλ, επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξέα) αλέξρνληαη ζην 19%. 60

69 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Γξάθεκα 16: Καηεγνξίεο εζφδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % (α) (πξσηνγελήο έξεπλα) Οη ζεκαηηθνί DMOs ρξεκαηνδνηνχληαη ινηπφλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 17, θαηά κέζν φξν απφ ηξείο πεγέο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ηνπο θηάλεη ην 90% (9 ζηνπο 10), νη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο ην 80% (8 ζηνπο 10), θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή/θαη νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ ή άιιεο πεγέο εζφδσλ ην 40% (4 ζηνπο 10). Γξάθεκα 17: Καηεγνξίεο εζφδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % (β) (πξσηνγελήο έξεπλα) 61

70 Μέξνο 3 ν :Πξσηνγελήο έξεπλα αλάιπζεο αληαγσληζκνχ-μειέηε πεξηπηψζεσλ Απζηξίαο,Γεξκαλίαο,Καλαδά,Γαιιίαο Ύςνο εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ χκθσλα επίζεο κε ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 220, Καηεγνξίεο εμφδσλ Γξάθεκα 18: Καηεγνξίεο εμφδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζε πνζνζηφ % (πξσηνγελήο έξεπλα) Σέινο απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα πξνέθπςε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 18, φηη ε πξψηε θαη θχξηα θαηεγνξία εμφδσλ ζε πνζνζηφ 63% είλαη ηα έμνδα γηα ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ. Δλψ ηα έμνδα πξνζσπηθνχ (π.ρ. κηζζνί) θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλέξρνληαη κφιηο ζην 27% θαη 10% αληηζηνίρσο. πλεπψο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 220,000 αλά ζεκαηηθφ DMO, πεξίπνπ 140,000 δαπαλψληαη ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, πεξίπνπ 58,000 γηα ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη πεξίπνπ 22,000 γηα ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. (Γηα αλαιπηηθφηεξα απνηειέζκαηα πξσηνγελνχο έξεπλαο βι. Παξάξηεκα 13) 55 ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Γαιιία o πξνυπνινγηζκφο 2 product clubs, γηα ηα νπνία εζηάιεζαλ ζηνηρεία κέζσ θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 130,000. Μέξνο ησλ εηζθνξψλ πξνέξρεηαη απφ ζπλδξνκή ησλ κειψλ, ε νπνία είλαη είηε εληαία γηα φια ηα κέιε είηε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ κειψλ (βι. Παξάξηεκα 14). 62

71 ΜΔΡΟ 4ν: Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ DMOs ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 63

72 Μέξνο 4 ν : Ο ζεζκφο ησλ DMOs ζηελ Διιάδα 8. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 4 ΟΤ ΜΔΡΟΤ 8.1. θνπφο θνπφ ηνπ ηέηαξηνπ κέξνπο απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ Οξγαληζκψλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs), πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα, φζν θαη θάπνησλ ειιεληθψλ ζεκαηηθψλ DMOs. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη νη ζπγθξίλνληαο ηνπο ειιεληθνχο ζεκαηηθνχο DMOs κε απηνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη δελ έρνπλ αθφκα θηάζεη ζε αληίζηνηρν βαζκφ σξίκαλζεο Μεζνδνινγία Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δηελεξγήζεθαλ: κειέηε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, δεπηεξνγελήο έξεπλα (secondary research) ζην δηαδίθηπν (έξεπλα γξαθείνπ, desk research) 56,57, θαη ζπκπιεξσκαηηθά κφλν ζηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ζην δηαδίθηπν ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 56 O Birn. J. R. (2002) δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ ηεο έξεπλαο γξαθείνπ: «αθνξά ζηελ ζπιινγή ήδε ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηεμαγσγήο έξεπλαο γξαθείνπ είλαη ε έξεπλα γηα ζηνηρεία, ζηα νπνία ε πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε, ζην δηαδίθηπν». 57 Desk Research (sometimes known as secondary data or secondary research) involves gathering data that already exists either from internal sources of the client, publications of governmental and nongovernmental institutions, free access data on the internet, in professional newspapers and magazines, in annual reports of companies and commercial databases to name but a few. (Πεγή: 64

73 Μέξνο 4 ν : Ο ζεζκφο ησλ DMOs ζηελ Διιάδα 9. ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ DMOs 9.1. Με βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα (Destination oriented) ηελ Διιάδα νη Οξγαληζκνί Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organisations, DMOs) βαζίδνληαη θπξίσο ζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα (destination oriented) παξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ή θάπνηα αγνξάζηφρν (target group oriented). πγθεθξηκέλα ινηπφλ ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ νη παξαθάησ δηαθξηηνί ηχπνη νξγαληζκψλ, νη νπνίνη κεηαμχ άιισλ εκπιέθνληαη θαη ζην κάξθεηηλγθ ηνπ πξννξηζκνχ, ηνλ νπνίν εθπξνζσπνχλ Δζληθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ Σν αληίζηνηρν ηνπ Δζληθνχ Φνξέα Σνπξηζκνχ (National Tourism Office) ζηελ Διιάδα απνηειεί ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), θαζψο θχξηνο ζθνπφο θαη απνζηνιή ηνπ είλαη ε νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα κάιηζηα πξνο ην ζθνπφ απηφ, ν ΔΟΣ, κεηαμχ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαηαξηίδεη θαη εθηειεί ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο ρψξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 58. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, πνπ θέξεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ην κάξθεηηλγθ ηεο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη απνηειεί θεληξηθή δηνηθεηηθή αξρή, πνπ δξα ζε εζληθφ επίπεδν Πεξηθεξεηαθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ Πεξηθεξεηαθνί Φνξείο Σνπξηζκνχ (Regional Tourism Offices, RTOs), ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, δελ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ην άξζξν 4 6α 58 Ν.2160/1993 (ΦΔΚ 118/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Π.Γ. 343/2001 (ΦΔΚ 231/Α/ ) «Οξγαληζκφο Γηάξζξσζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΟΣ» 65

74 Μέξνο 4 ν : Ο ζεζκφο ησλ DMOs ζηελ Διιάδα ηνπ Ν.3270/ , ην 2005 ζπζηάζεθαλ κελ ζε θάζε Πεξηθέξεηα, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (ΠΤΣ) ηνπ ΔΟΣ, θαηαξγψληαο απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία, ηηο Γηεπζχλζεηο, ηα Σκήκαηα θαη ηα Γξαθεία Τπνζηήξημεο Σνπξηζκνχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη αλαιακβάλνληαο φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ αλαηεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο. Χζηφζν νη ΠΤΣ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο DMOs, θαζψο νη αξκνδηφηεηεο απηέο, πνπ ηνπο κεηαβηβάζηεθαλ κε ηνλ Ν.3270/2004, πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 313/2001 ζε ζέκαηα κε ζρεηηδφκελα κε ην κάξθεηηλγθ 60. Βεβαίσο σο Πεξηθεξεηαθνί Φνξείο Σνπξηζκνχ (Regional Tourism Offices, RTOs), δειαδή σο νξγαληζκνί, πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθά ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζαθή δηνηθεηηθά φξηα, φπσο πεξηθέξεηεο, λνκαξρίεο ή δήκνη, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζηελ Διιάδα νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ησλ Ννκαξρηψλ. χκθσλα κάιηζηα κε ην άξζξν 1 13α ηνπ Ν.2160/1993, ζηελ έδξα θάζε λνκνχ ζπληζηάηαη Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ν θαηαξηηζκφο πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε εθηέιεζή ηνπο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ ΔΟΣ Σνπηθφο Φνξέαο Σνπξηζκνχ Σέινο σο Σνπηθνί Φνξείο Σνπξηζκνχ (Local Tourism Associations/Administrations, LTΑs), δειαδή σο θνξείο πνπ κπνξεί λα εθπξνζσπνχλ ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε επξχηεξα δηνηθεηηθά φξηα απφ απηά πνπ ν δηνηθεηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο ρψξαο είλαη ηθαλφο λα πεξηγξάςεη (π.ρ. δήκνο), ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ην Γξαθείν πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ Θεζζαινλίθεο (Thessaloniki Convention and Visitors Bureau, TCVB) αιιά θαη ηελ Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Αζελψλ (ETOAA), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην Γξαθείν πλεδξίσλ ηεο Αζήλαο (Athens Convention Bureau). Βεβαίσο νη δχν απηνί θνξείο εκπίπηνπλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα. 59 Ν. 3270/2004 (ΦΔΚ 187/Α/ ) «Αξκνδηφηεηεο Τπ. Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ», 60 Π.Γ. 313/2001 (ΦΔΚ 211/Α/ ) «Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζχζηαζε ππεξεζηψλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζηε Γελ. Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, Μεηαθνξά πφξσλ θαη ξχζκηζε ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ» 66

75 Μέξνο 4 ν : Ο ζεζκφο ησλ DMOs ζηελ Διιάδα 9.2. Με βάζε εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ή αγνξέο-ζηφρνπο (Target group oriented) Θεκαηηθνί DMOs ζηελ Διιάδα ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάπνηνη, έζησ θαη ειάρηζηνη, ζεκαηηθνί DMOs, νη νπνίνη θαη παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 5. Χζηφζν ζεκεηψλεηαη φηη νη ειιεληθνί ζεκαηηθνί DMOs δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηφπηλ θάπνηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΟΣ, φπσο παξαηεξήζεθε ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, αιιά απνηεινχλ απφξξνηα ηεο ηδησηηθήο θπξίσο πξσηνβνπιίαο. Πίλαθαο 5: Λίζηα ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ζεκαηηθψλ DMOs 61 πλέδξηα, εθζέζεηο 1. Γξαθείν πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηψλ Θεζζαινλίθεο Γαζηξνλνκία (Οηλνηνπξηζκφο) 3. Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδαο Πφιε - πλέδξηα, εθζέζεηο 2. Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Αζελψλ (ETOAA) Φχζε 4. Αγξνηνπξηζηηθή Α.Δ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηθηχσζε (clustering) ηνπξηζηηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) πξνσζείηαη απφ ην ηνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα (ΔΠΑΝ) ηνπ 3 νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ( ), βάζε ηεο πξάμεο «Πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (clustering)» ηνπ δξάζεο «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ΜΜΔ» ηνπ κέηξνπ 2.2. «Αλαβάζκηζε θαηαιπκάησλ & ελίζρπζε κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» ηνπ άμνλα 2, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 61 Γηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ ειιεληθψλ ζεκαηηθψλ DMOs βι. Παξάξηεκα 15 67

76 Μέξνο 4 ν : Ο ζεζκφο ησλ DMOs ζηελ Διιάδα αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, κέζσ ηεο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ΜΜΔ, πνπ ζα αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ (clusters networks), ψζηε λα εληζρπζεί ε παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά κέζα απφ ηα βειηησκέλα απηά ζρήκαηα νξγάλσζήο 62,63 (βι. Παξάξηεκα 3). Έκκεζα βεβαίσο ε δηθηχσζε (clustering) ηνπξηζηηθψλ ΜΜΔ πξνσζείηαη θαη απφ ηελ δξάζε «Πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ ΜΜΔ (clustering)», ηνπ κέηξνπ 2.7 «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ θαη ΠΜΔ» θαη πάιη ηνπ άμνλα 2 ηνπ ΔΠΑΝ 64. Υξεκαηνδνηείηαη επίζεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+, βάζε ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (clusters)» ηεο δξάζεο «Δπελδχζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε ζπιινγηθή, ηνκεαθή θαη δηαηνκεαθή δξάζε κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη λέσλ ηερληθψλ» ηνπ κέηξνπ 1.2 «Δληζρχζεηο ζε Δπελδχζεηο ηήξημε ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ άμνλα Χζηφζν ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά βξίζθνληαη αθφκα ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο θαη δελ έρεη πξνθχςεη αθφκα θάπνηνο άμηνο αλαθνξάο ζεκαηηθφο νξγαληζκφο κάξθεηηλγθ πξννξηζκψλ /Axonas_2/2231_ /Axonas_2/

77 ΜΔΡΟ 5ν: ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ (BUSINESS PLAN) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ DMOs ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 69

78 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) 10. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 5 ΟΤ ΜΔΡΟΤ θνπφο θνπφ ηνπ παξφληνο κέξνπο απνηειεί ε δηαηχπσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο, ππφ ηε κνξθή πεξηγξάκκαηνο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs απφ πιεπξάο ειιεληθήο πνιηηείαο Μεζνδνινγία Ζ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο θαη πξσηνγελνχο έξεπλαο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, ζηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ζε θάπνηα πξφηππα business plans Ζ δνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ζηεξίρζεθε ζηα αθφινπζα business plans: - Business Plan for The House Mall, Κνχηνπιαο, Γ. (2008) «Μειέηε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Cyprus Convention Bureau» -Νηνχζα, Μαξία (2007), Σειηθή εξγαζία κε ζέκα: «Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ην εζληθφ Convention Bureau (CB) ηεο Διιάδαο», Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 70

79 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) 11. ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ Δπηρεηξεζηαθή ηδέα (Business idea) Πεξηγξαθή ηδέαο (Business description) Με βάζε ηε ζεσξία αιιά θαη ηελ δηεζλή εκπεηξία, πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα ζεσξνχληαλ ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ζηελ Διιάδα ζεκαηηθψλ DMOs, κε βάζε θάπνηεο επηιεγκέλεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ηθαλφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο SWOT Analysis Weaknesses and Opportunities (Αλάγθεο πνπ ζα θαιχςεη) Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο πάζρεη εδψ θαη ρξφληα απφ θάπνηεο εγγελείο αδπλακίεο, νη νπνίεο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηελ κνλνκεξή, ή έζησ αληζνκεξή, αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο έρεη πηα θνξεζηεί, θαζψο νη πνιπθηλεηξηθνί ζήκεξα ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίεο, πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληά ηνπο. Δλψ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ζπρλά θαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε παξακέιεζε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ε απνπζία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ ζηελ Διιάδα θάπνησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζα κπνξνχζε κε ηνλ ηξφπν ηεο λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε απηνχ ηνπ θελνχ ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. Γειαδή ζηελ αλαληηζηνηρία ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απφ ηε κηα θαη ηεο ρακειήο ειιεληθήο πξνζθνξάο απφ ηελ άιιε. Ζ δεκηνπξγία ηνπο ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη φρη κφλν ζηελ πξνψζεζε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θάηη ην νπνίν άιισζηε ήδε γίλεηαη απφ ηνλ ΔΟΣ, κε ηελ θακπάληα Greece the true experience, ε νπνία κέζα απφ ηνπο 9 άμνλέο ηεο πξνσζεί δηάθνξεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (π.ρ. πνιηηηζηηθφο, αζηηθφο, πεξηεγεηηθφο). Αιιά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκήο έηνηκεο λα ππνδερηεί 71

80 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) ηνπο ηνπξίζηεο, πνπ πξνζειθχεη ε παξαπάλσ θακπάληα, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πην ειπηδνθφξσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ (product development), κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηάιιεισλ θνξέσλ, ηδησηηθψλ ή κε, κε βάζε φκσο απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα. Γηαηί άιισζηε ην promotion, ην νπνίν πινπνηείηαη ζήκεξα απφ πιεπξάο ΔΟΣ, απνηειεί έλα κφλν απφ ηα 4p s ηνπ marketing mix. Οθείινπλ επίζεο λα αλαπηπρζνχλ θαη ηα άιια ηξία, ηα νπνία είλαη ην product, ην place θαη ην price. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε απφ φινπο ηνπο δπλεηηθά εκπιεθφκελνπο ησλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαηηθνί θνξείο, φπσο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ πξνβνιήο κε κεγαιχηεξν αληίθηππν. ηνηρεία ηα νπνία ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο έρεη αλάγθε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηνηρεία ηα νπνία ην clustering πξνζθέξεη απιφρεξα. Πίλαθαο 6: SWOT Analysis - Αδπλακίεο θαη επθαηξίεο ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ WEAKNESSES / ΑΓΤΝΑΜΙΔ Ξεπεξαζκέλν πξφηππν αλάπηπμεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ Μηθξά κεξίδηα αγνξάο ή/θαη θζίλνπζα πνξεία θάπνησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, π.ρ. ηακαηηθνχ Υακειή αλαγλσξηζηκφηεηα ( low brand awareness ) θαη κε ειθπζηηθή εηθφλα (weak brand image) ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Υακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ Τςειφο βαζκφο επνρηθφηεηαο Έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη κε αμηνπνίεζε «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» 67 (π.ρ. κεηαμχ ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ηνκέα, ή/θαη θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηαμχ ηνπο) OPPORTUNITIES /ΔΤΚΑΙΡΙΔ Απμαλφκελε δήηεζε γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (ηθαλφ ηνπξηζηηθφ ξεχκα) Product Development Γηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ Βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο o Αλάπηπμε ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ o Βειηίσζε πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ Δπέθηαζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ Καιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο Γηακφξθσζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ σθειεκάησλ δηθηχσζεο (clustering) απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνπξηζκφ 67 χκθσλα κε ηνπο P. Bourdieu, J. Coleman θαη R. Putnam, πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ κε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ, πνπ απνδίδνληαη ζε άηνκα, νκάδεο ή δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ αλζξψπσλ, κε ζηφρν ην γεληθφ ζπκθέξνλ (Πεγή: 72

81 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Όξακα (Vision) Σν φξακα είλαη ε δεκηνπξγία, κε βάζε ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νινθιεξσκέλσλ ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ & δηθηχσλ γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ Απνζηνιή (Mission) Ζ απνζηνιή είλαη λα θαηαζηεί ε Διιάδα έλαο αθφκα αληαγσληζηηθφηεξνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο ηξφπνο πνπ ζα ην επηηχρεη απηφ είλαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε clusters ζεκαηηθψλ DMOs, νη νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη: είηε απφ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, είηε απφ θιαδηθή εμεηδίθεπζε ζε έλα ηειηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ (νξηδφληηα δηθηχσζε) ή δηθηχσζε δηαθφξσλ θιάδσλ ελφο ηνκέα, ζπλζέηνληαο έλα θαζεηνπνηεκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία (θάζεηε ή δηαγψληα δηθηχσζε), είηε θαη ηα δχν. Με γλψκνλα φκσο πάληα ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαη ηηο δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηψλ Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα θνπφο θνπφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο απηήο ηδέαο είλαη: Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο Διιάδαο ζηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ αλαβάζκηζε, ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο, ψζηε λα παξέρνληαη θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πςεινχ επηπέδνπ. Ζ δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Ζ βειηίσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επξχηεξεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο. 73

82 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Πξνυπνζέζεηο εθπιήξσζεο ηδέαο Πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο Πξνθεηκέλνπ λα κεηνπζησζεί απηή ε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ζε απηφ απνηέιεζκα ζεσξνχληαη φκσο απαξαίηεηεο θάπνηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο. 1. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε έξεπλα θαη ν εληνπηζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πξνο πεξαηηέξσ αλάπηπμε (product research), δειαδή νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ γηα ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ ζεκαηηθνί DMOs. Όρη άθξηηα, αιιά κε βάζε ηε δήηεζε. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλνη πξέπεη λα είλαη demand driven. 2. Σν δεχηεξν ζηάδην, αθνχ απνθαζηζηεί ζε πνηέο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαηηθνί DMOs, αιιά πξηλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηθηχσζεο, είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ εληoπηζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ επθαηξηψλ δηθηχσζεο, ην ιεγφκελν cluster mapping. Ζ ελέξγεηα απηή κάιηζηα, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ 68, δηαθξίλεηαη ζε 3 ζηάδηα: Σελ ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ γεσγξαθηθψλ ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Σελ απνηχπσζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ. Σελ θαηαγξαθή ησλ ηπρψλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ κειέηε ησλ ηπρφλ πξννπηηθψλ αληηκεηψπηζήο ηνπο κέζσ ηεο θνηλήο ηνπο δξάζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ δηθηχσλ, ή θαιχηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πηζαλφ δίθηπν. 68 «Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ & Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ,

83 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) εκεία πξνο αμηνιφγεζε (Some considerations) Χζηφζν παξά ηηο φπνηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 1. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ρξεηάδεηαη λα ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλα πξφηππν γηα φια ηα clusters ή ηνλ θάζε ζεκαηηθφ DMO. Κάζε cluster κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηνπ κνληέιν αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. 2. Δπίζεο κεηά ηελ πινπνίεζε είλαη κελ απαξαίηεηε ε δηαζθάιηζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ησλ δηθηχσλ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο αγνξάο θαη ε ηαρχηαηε πξνζαξκνγή ζε απηέο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηφζν ηα δίθηπα φζν θαη ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα-εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δηαλχνπλ έλα θχθιν δσήο ( cluster life cycle, product life cycle ), ν νπνίνο θάπνηε κπνξεί λα έξζεη ζε πέξαο. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπο θαη φπνηε είλαη απαξαίηεηνο ν αλαζρεδηαζκφο Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο (Critical success factors) Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ν ζεζκφο ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηνη παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ελφο δηθηχνπ αιιά θαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεκαζίαο απηψλ ησλ παξαγφλησλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ κειέηε 69, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο: Σα δίθηπα είλαη ζπλήζσο πξσηνβνπιίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε θαιχηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ δήηεζε (demand driven). Δίλαη επίζεο απαξαίηεηε ε αλάπηπμε θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο, ζηεξηγκέλεο ζε μεθάζαξεο ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ», πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 69 «Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ,

84 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Γειαδή ε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο (π.ρ. επηκειεηήξηα, επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη). Θεκηηή είλαη ε χπαξμε κηαο ζαθνχο κελ αιιά φρη απζηεξήο δε νξγαλσηηθήο δνκήο, θαζψο νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία. Πξναπαηηνχκελν απνηειεί επηπιένλ ε αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο κε νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα θαη ε δηαηχπσζε ζαθψλ ζηφρσλ θαη κεζφδσλ ζπιινγηθήο δξάζεο. πλήζσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηθηχσλ απφ επηρνξεγήζεηο απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο, αιιά ε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη απηή πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ φξν γηα ηελ ζπλέρεηά ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε παξνπζία ελφο ελδηάκεζνπ ππνζηεξηθηή ( network facilitator/broker ) είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ πξνπαξαζθεπή έσο ην ζηήζηκν θαη ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Σέινο, ε χπαξμε ελφο ελδηάκεζνπ θνξέα, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ «εκπλεπζηή δηαρεηξηζηή» ηνπ δηθηχνπ απνηειεί επίζεο θξίζηκν παξάγνληα ζηελ επηηπρία ηνπ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ηνλ ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο εζληθνί, πεξηθεξεηαθνί ή ηνπηθνί θνξείο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηελ νπνία δηεμήγαγαλ νη Ketels, C., Lindqvist, G. & Sölvell, Ö. (2008) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ European Cluster Observatory 70 : Σα clusters είλαη ζπλήζσο εζληθήο ζεκαζίαο θαη ζρεδφλ πάληα πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο. Σα clusters απηά είλαη θαη ηα πην επηηπρεκέλα. Χζηφζν πξψην ιφγν ζε έλα cluster ηνλ έρνπλ ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο. πλήζσο ε πξσηνβνπιία γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο cluster μεθηλάεη απφ ην θξάηνο θαηά 32%, απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 27% ή θαη απφ ηνπο δχν θαηά 25%. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη πξψηνλ απφ ην θξάηνο (52%), δεχηεξνλ θαη απφ ηνπο δχν (25%) θαη ηέινο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (18%). ε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο ηα κέιε επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο, αλ θαη απηφ δελ έρεη θακία ζεκαζία γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ δηθηχνπ. Σα clusters είλαη ζπλήζσο αξθεηά γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλα (π.ρ. κφιηο κηα ψξα απφζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ζην 50% ησλ clusters), αλ θαη νχηε θαη απηφ επεξεάδεη ηελ επηηπρή ή κε πνξεία ηνπο ζην κέιινλ

85 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Σα clusters ηα νπνία έρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζηαζεξή βάζε ηα πάλε ζπλήζσο θαη θαιχηεξα. Σέινο φια ζρεδφλ ηα clusters (89%) έρνπλ έλα «δηαρεηξηζηή» ηνπ δηθηχνπ Σξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Με βάζε ινηπφλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αιιά θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή, ε νπνία εμεηάζηεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, σο best practice ζε φηη αθνξά ηελ δηνηθεηηθή δνκή ζεσξείηαη ε πεξίπησζε ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα αθνινπζεζεί ην παξάδεηγκά ηεο, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο θνξέα, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ νπνίνπ ζα κεηέρεη ν ΔΟΣ 71, θαη ν νπνίνο θνξέαο ζα δηνηθεί θαη ζα θέξεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ηνπο ζεκαηηθνχο DMOs, πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ψζηε νη ελέξγεηέο ηνπο λα είλαη ζπληνληζκέλεο θαη νκνηφκνξθεο. Ο θνξέαο απηφο ζα δξα δειαδή σο «δηαρεηξηζηήο» ησλ δηθηχσλ, γεγνλφο πνπ φπσο επηζεκάλζεθε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη ν «δηαρεηξηζηήο» ησλ δηθηχσλ λα είλαη μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν είλαη ψζηε πξψηνλ λα κελ αγθηζηξσζεί ζηηο αγθπιψζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη δεχηεξνλ ψζηε λα κεηέρεη ζε απηφλ θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηφζν γηα ιφγνπο ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη γηα λα κπνξεί λα αθνπγθξάδεηαη θαιχηεξα ηελ αγνξά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 72. ε φηη αθνξά ηψξα ηνπο κεκνλσκέλνπο DMOs, απηνί ζα κπνξνχζαλ θαη πάιη λα ζπζηήζνπλ κηα έλσζε, φπσο θαη ζηελ Απζηξία, ε νπνία ζα απνηειεί ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ ΔΟΣ, ελψ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζήο ηνπο πεξηγξάθεηαη ελδεηθηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 71 Οη φπνηεο αλαθνξέο ζηνλ ΔΟΣ γίλνληαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο θαη ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα αθνξνχλ ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. 72 Κνχηνπιαο, Γ. (2008) «Μειέηε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Cyprus Convention Bureau» 77

86 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Ννκηθή κνξθή Χο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή ησλ εθάζηνηε ζεκαηηθψλ DMOs, ε έξεπλα ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ έδεημε φηη ε πιεηνςεθία είλαη κε θεξδνζθνπηθέο ελψζεηο, ρσξίο λα απνθιείνληαη φκσο θαη άιιεο κνξθέο λνκηθήο ππφζηαζεο, κε δεχηεξε λα έξρεηαη απηή ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. ηε δε κειέηε 73, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπιινγηθφηεηα ησλ ζρεκάησλ απηψλ, πξνηείλνληαη νη εμήο ελαιιαθηηθέο λνκηθέο κνξθέο 74 : Αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (γξήγνξε δηαδηθαζία ζχζηαζεο, κηθξφ αξρηθφ θεθάιαην, επέιηθηεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη, αλ δελ ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, ζε φινπο καδί ηνπο εηαίξνπο, δειαδή γηα θάζε πξάμε ρξεηάδεηαη ε ζπλαίλεζε φισλ ησλ εηαίξσλ). Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα, πςειφ θφζηνο ζχζηαζεο θαη δηαρείξηζεο, δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε κεξίδεο ζπκκεηνρήο θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ εηαηξηθά κεξίδηα, ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, χπαξμε δχν νξγάλσλ, ήηνη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ή δηαρεηξηζηψλ). Αλψλπκε Δηαηξεία (ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα, πςειφ θφζηνο ζχζηαζεο θαη δηαρείξηζεο, δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ίζα κεξίδηα, ιήςε απνθάζεσλ θαηά πιεηνςεθία, χπαξμε δχν νξγάλσλ, ήηνη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ). Πξνηείλεηαη ινηπφλ νη ζεκαηηθνί DMOs λα πηνζεηήζνπλ κηα εθ ησλ άλσ λνκηθψλ κνξθψλ, αλάινγα κε ην πξφηππν πνπ ζα επηιέμεη ν θαζέλαο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Με ηδαληθφηεξε ίζσο απηή ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, αθνχ ην βαζηθφ ηνπο κέιεκα ζα είλαη λα πξνάγνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπο. 73 «Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ, βι. Παξάξηεκα 17 78

87 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Σππνινγία θαη είδνο κειψλ Ζ ηππνινγία ησλ ζεκαηηθψλ DMOs ζα εμαξηεζεί απφ ηελ εηδηθή κνξθή ζηελ νπνία εηδηθεχνληαη, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο θνξείο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε κνξθή ηνπξηζκνχ (cluster mapping). Μπνξεί δειαδή λα θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε ην αλ ζα είλαη ζπλεξγαηηθφο θνξέαο ηνπ ηδησηηθνχ, ηνπ δεκνζίνπ, ή ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Δλψ ηα κέιε-εηαίξνη 75, φπσο έδεημε θαη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα, κπνξεί λα είλαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ έσο ζπιινγηθνί θαη δεκφζηνη θνξείο Βεβαίσο θαηά πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί θαη ε πηζαλφηεηα εηζαγσγήο κειψλ-ζπλδξνκεηψλ 76, φπσο είλαη νη δηάθνξνη ζπλεξγάηεο (π.ρ. επηρεηξήζεηο κε ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο), ηνπο νπνίνπο άιισζηε έρνπλ αξθεηνί ζεκαηηθνί DMOs ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα Αξηζκφο κειψλ χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, ν κέζνο φξνο ησλ κειψλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs θπκαίλεηαη ζηα 35 κέιε. ίγνπξα πάλησο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο minimum αξηζκφο κειψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ηφζν κηα ηθαλή πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά-ζηφρν ηνπ εθάζηνηε DMO φζν θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ηθαλφο αξηζκφο εηήζησλ ζπλδξνκψλ) Όξνη ζπκκεηνρήο κειψλ ε φηη αθνξά ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ελδεηθηηθά θάπνηνη φξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ ζα ήηαλ, ην λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ρξφληα, ην λα έρνπλ έλα minimum θχθιν εξγαζηψλ ή ην λα είλαη 75 Χο κέιε-εηαίξνη αλαθέξνληαη νη θνξείο, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηελ εηαηξηθή ζχλζεζε θαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε ζεκαηηθνχ DMO. 76 Χο κέιε-ζπλδξνκεηέο αλαθέξνληαη ηα κέιε ηα νπνία ρσξίο λα κεηέρνπλ ζηελ εηαηξηθή ζχλζεζε ηνπ εθάζηνηε DMO, κπνξνχλ έλαληη κηαο εηήζηαο ζπλδξνκήο λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ηνπ θνξέα. Να ιακβάλνπλ δειαδή κέξνο ζην πξφγξακκα ζπλδξνκεηψλ/ζπλεξγαηψλ ηνπ. (βι. Κνχηνπιαο, Γ. (2008) «Μειέηε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Cyprus Convention Bureau») 79

88 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) ηνπιάρηζηνλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη θαη πην εμσζηξεθείο απφ ηηο κηθξέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο. Δλψ θάπνηνη φξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην λα έρνπλ εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ (π.ρ. μελνδνρεία, επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο 77 ), ηα λα ζπζηήζνπλ έλα θψδηθα δενληνινγίαο ή/θαη ζήκα πνηφηεηαο ή ην λα ζέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα κέιε. Σέινο σο πξνο ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο έλαο φξνο ζπκκεηνρήο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην αληηθείκελν δξάζεο ηνπο, θαη σο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ε ηνπνζεζία ηνπο (π.ρ. ζε ζεκαηηθφ DMO γηα αζηηθφ ηνπξηζκφ ηνπηθνί νξγαληζκνί ηνπξηζκνχ αζηηθψλ θέληξσλ κε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ) Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή Θεκηηφ ζα ήηαλ επίζεο ν «δηαρεηξηζηήο» ησλ δηθηχσλ αιιά θαη νη ζεκαηηθνί DMOs λα έρνπλ ζαθή δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ε νπνία λα πξνδηαγξάθεη ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. Βεβαίσο ε δηνηθεηηθή δνκή εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ηελ νπνία ζα πηνζεηήζεη ν εθάζηνηε DMO, θαζψο ηα φξγαλα δηνίθεζεο δηαθέξνπλ. Χζηφζν αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή κνξθή πνπ ζα ιάβεη ν εθάζηνηε ζεκαηηθφο DMO, πξνηείλεηαη γηα φινπο ε πηνζέηεζε ηνπ δηεπζπληνθεληξηθνχ κνληέινπ 78. Να ππάξρεη δειαδή έλαο Γεληθφο Γηεπζπληήο (Managing Director), ν νπνίνο λα απνηειεί ηελ αλψηαηε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή βαζκίδα ηνπ θνξέα, ψζηε νη θνξείο απηνί λα κπνξνχλ λα δξνπλ σο επηηειηθέο κνλάδεο κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη απνθάζεηο νθείινπλ δειαδή λα ιακβάλνληαη απφ επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη φρη απφ έλα δπζθίλεην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ κπνξεί λα κελ έρεη εκπεηξία ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Απηφ άιισζηε ππνδεηθλχεη θαη ε δηεζλήο πξαθηηθή π.ρ. ε δηνξγάλσζε εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ απνηειεί απνθιεηζηηθά έξγν ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ (Ν.393/76 άξζξ.1), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο κε εηδηθφ ζήκα ηνπ ΔΟΣ. 78 Κνχηνπιαο, Γ. (2008) «Μειέηε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Cyprus Convention Bureau» 79 βι. Παξάξηεκα 9, Απζηξία 80

89 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) ηειέρσζε χκθσλα κε ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ζε θάζε ζεκαηηθφ DMO, εθηφο βεβαίσο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ππάξρνπλ ηξία αθφκα ζηειέρε, ηα νπνία αζρνινχληαη θπξίσο κε ζέκαηα κάξθεηηλγθ (π.ρ. κάξθεηηλγθ, δεκφζηεο ζρέζεηο, πσιήζεηο, έξεπλα αγνξάο) ή θαη κε ζέκαηα πνηφηεηαο Χζηφζν ππάξρνπλ θνξείο κε πνιχ ιηγφηεξν αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη θαηά πεξίπησζε λα εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα επηπξφζζεηεο ζηειέρσζεο Δχξνο δξαζηεξηνηήησλ Με βάζε ηελ δηεζλή εκπεηξία, πξνηείλεηαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ λα απνζθνπνχλ πξψηνλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κέζα απφ απζηεξνχο φξνπο θαη θξηηήξηα. Γηα απηφ ζχκθσλα θαη κε ηελ κειέηε 80, πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαιφ ζα ήηαλ πέξα απφ ηα φπνηα άιια φξγαλα λα πξνβιεθζνχλ κηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Τπνςεθίσλ Μειψλ, ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κειψλ, θαη κηα Δπηηξνπή πκκφξθσζεο θαη Διέγρνπ, ε νπνία ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ απφ ηα κέιε. Καηά ηα άιια πξνηείλεηαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ λα έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ 81. Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη βεβαίσο ηελ θαηάξηηζε απφ κέξνπο ηφζν ηνπ θνξέα «δηαρεηξηζηή» φζν θαη ησλ εθάζηνηε δηθηχσλ εηεζίσο αλαλενχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ (marketing plans), κε ζπγθεθξηκέλνπο, κειεηεκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαζψο θαη επηθνηλσληαθά εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (promotional mix), γηα φια ηα θνηλά ησλ ζεκαηηθψλ DMOs, είηε απηά είλαη νη ηνπξίζηεο-θαηαλαισηέο (consumers), ν Σχπνο (press) ή ηα λα θαλάιηα δηαλνκήο (trade). Σν βαζηθφ βεβαίσο ην νπνίν πξέπεη φινη λα έρνπλ είλαη έλα ζπγθξνηεκέλν brand, θαη δηθή ηνπο ηζηνζειίδα, ψζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη επξέσο ηελ 80 «Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ, «Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ», Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ,

90 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) πξνζθνξά ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ εθάζηνηε DMO ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη πξνζβάζηκε απφ ην portal ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ψζηε ε εχξεζή ηεο λα κελ επαθίεηαη ζηελ ηχρε (βι. Καλαδά), αιιά πξέπεη λα αμηνπνηεί ζην έπαθξνλ θαη φια ηα ππφινηπα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ ησλ 7Cs, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην εκπφξην. Ζ ίδηα ε ηζηνζειίδα δειαδή ηνπ θνξέα ζα πξέπεη λα απνηειεί one stop shop γηα δηάθνξεο θξαηήζεηο. Απηφ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Δλψ ζε φηη αθνξά ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ είλαη απαξαίηεην ν θάζε θνξέαο λα έρεη δηθφ ηνπ θπιιάδην θαη newsletter, ηα νπνία ζα δηαζέηεη είηε ειεθηξνληθά (ebrochures) είηε ηαρπδξνκηθά (direct mail), ψζηε λα ρηίζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ δπλεηηθψλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή πειαηψλ (create database for future incentives), επαξθέο πιηθφ θαη ελέξγεηεο γηα ηνλ Σχπν (π.ρ. press kits, press trips, events), ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ηνπ βήκαηα, ψζηε λα απνθηήζεη δεκνζηφηεηα θαη λα ρηίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (raise brand awareness, generate brand news and interest, and provide brand information), αιιά θαη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ, ψζηε πξνζειθχζεη πειαηεία θαη λα ηελ σζήζεη ζηελ αγνξά (encourage trial). Σέινο νη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα ηε ζρέζε κε ηα θαλάιηα δηαλνκήο (trade), φπσο είλαη νη tour operators θαη ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, ηα νπνία απνηεινχλ άιιν έλα θνηλφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ηδίσο θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ κάξθεηηλγθ, ψζηε λα πξνβιεθζνχλ θαη νη θαηάιιειεο push strategies 82, γηα λα θηάζεη ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο. εκεηψλεηαη ηέινο φηη ζε φηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο ζα ήηαλ ζεκηηφ ν θνξέαο «δηαρεηξηζηήο» ησλ δηθηχσλ λα παξέρεη θάπνηεο ππνδνκέο ππνζηήξημεο ζε φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο DMOs ηνπο νπνίνπο ζα έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν θνξέαο «δηαρεηξηζηήο» ζα κπνξνχζε λα έρεη έλα Γξαθείν Σχπνπ θαη έλα Σκήκα Γηαδηθηπαθήο Τπνζηήξημεο, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο φισλ. 82 A push promotional strategy makes use of a company's sales force and trade promotion activities to create consumer demand for a product. The producer promotes the product to wholesalers, the wholesalers promote it to retailers, and the retailers promote it to consumers. While a pull selling strategy is one that requires high spending on advertising and consumer promotion to build up consumer demand for a product. If the strategy is successful, consumers will ask their retailers for the product, the retailers will ask the wholesalers, and the wholesalers will ask the producers. (Πεγή: 82

91 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Απαηηνχκελα έζνδα θαη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο (funding needs) Ο θάζε ζεκαηηθφο DMO αζθαιψο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ. Κπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηθαλά θεθάιαηα (πάλσ απφ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 140, ) γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ, πνπ άιισζηε απνηεινχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν ζχζηαζεο ηνπ, νπφηε θαη ζα πξέπεη θαη λα απνξξνθνχλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θνλδπιίσλ Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (funding proposals) Οη δπλεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ινηπφλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: Δηζθνξέο εγγξαθήο λέσλ κειψλ, Δηήζηα ζπλδξνκή κειψλ (ηδησηηθψλ ή/θαη δεκφζησλ θνξέσλ, π.ρ. RTOs, LTAs), Κξαηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ζε ζηαζεξή βάζε. Άιια, φπσο ρνξεγίεο ζε ρξήκα, πξφγξακκα ζπλδξνκεηψλ (εηήζηεο εηζθνξέο ηπρφλ ζπλεξγαηψλ), επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξέα (π.ρ. έζνδα απφ πψιεζε πξντφλησλ ή απφ πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξα ζε θπιιάδηα), θνλδχιηα επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 84. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη λαη κελ ε δηεζλήο πξαθηηθή δείρλεη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ εζφδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs πξνέξρεηαη απφ ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο, ηδηαίηεξα αθνχ νη πεξηζζφηεξνη είλαη ζπλεξγαηηθνί θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. Αιιά δείρλεη επίζεο φηη θαιφ είλαη λα ππάξρεη ζε ζηαζεξή βάζε θαη έλαο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνο απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο βι. Παξάξηεκα βι. Παξάξηεκα βι. παξάδεηγκα Καλαδά, φπνπ πνιιά product clubs έθιεηζαλ κφιηο ζηακάηεζε ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ CTC 83

92 Μέξνο 5 ν :Πεξίγξακκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ (Business Plan) Δλδεδεηγκέλα βήκαηα Με βάζε ινηπφλ φια φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ειιεληθή πνιηηεία ζειήζεη λα πηνζεηήζεη ηελ πξφηαζε απηή, γηα ηελ δεκηνπξγία δειαδή ζεκαηηθψλ DMOs ζηελ Διιάδα, θάπνηα ελδεδεηγκέλα βήκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ν ΔΟΣ, είλαη ηα εμήο: Πίλαθαο 7: Δλδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ην ζηήζηκν ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs 1. έξεπλα πξντφλησλ πξνο αλάπηπμε (product research) επηινγή ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, γηα ηηο νπνίεο ζα ζπζηαζνχλ ζεκαηηθνί DMOs 1.πξφζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή/θαη ηειηθή δηαβνχιεπζε κε δπλεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) 2. cluster mapping εληoπηζκφο ησλ επθαηξηψλ δηθηχσζεο θαη πξνεπηινγή δπλεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ θάζε ζεκαηηθφ DMO 3.επηινγή κειψλ θαη εηαίξσλ γηα θάζε ζεκαηηθφ DMO 4.πξφβιεςε γηα αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΔΟΣ, ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα αξρηθά ηνπο έμνδα έσο φηνπ λα ππάξμεη ζηαζεξή ξνή εζφδσλ ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΗ 3.θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο κειψλ θαη εηαίξσλ γηα θάζε ζεκαηηθφ DMO (assesment criteria) ΣΗΙΜΟ 5. ζχζηαζε θνξέα «δηαρεηξηζηή» θαη ζεκαηηθψλ DMOs - χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ (θαηαζηαηηθφ) - Αλάπηπμε εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο - Πξφζιεςε ζηειερψλ - Δλνηθίαζε ή παξαρψξεζε γξαθείσλ - Παλεγπξηθή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο 4.δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα δπλεηηθά κέιε θαη ζπλεξγάηεο (membership and partnership kit) θάζε ζεκαηηθνχ DMO, ψζηε λα απνζηαιεί ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). ε απηφ ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην φιν εγρείξεκα (π.ρ. ε δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πιενλεθηήκαηα) 6. πινπνίεζε βαζηθήο δέζκεο ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ, φπσο - Δθπφλεζε ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ - Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ - Παξαγσγή θαη καδηθή απνζηνιή πνιπζέιηδνπ νδεγνχ ηχπνπ «sales manual» - Παξαγσγή νιηγνζέιηδνπ δηαθεκηζηηθνχ εληχπνπ ηχπνπ «image brochure» 84

93 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 85

94 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΟΤ ΜΔΡΟΤ Βηβιία Σζάξηαο Π., «Αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη ηνπξηζκφο: Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο», εθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, 1996 Freyer, Walter (1999), «Tourismus-Marketing: Marktorientiertes Management im Mikro-und Makrobereich der Tourismuswirtschaft», 2. Auflage (R. Oldenbourg Verlag) Inkson, K. & Kolb, D. (1998) «Management» (Addison Wesley Longman) Kotler, P., Adam, S., Brown, L. & Armstrong, G. (2003) «Principles of marketing», 2 nd edition (Prentice Hall) Krippendorf, Jost (1971) «Marketing im Fremdenverkehr» (Herbert Lang & Cie AG) McIntosh, Robert W., Charles R. Goeldner and J.R. Brent Ritchie (1995), «Tourism: Principles, Practices, Philosophies», 7th ed. (John Wiley & Sons) Peter, P., J. & Grunert, K. (1999) «Consumer Behaviour and Marketing Strategy», European Edition (McGraw-Hill Publishing Company) Pike, Steven (2008) «Destination Marketing, an integrated marketing communication approach», 1 st edition (Butterworth-Heinemann) Porter, Michael (1998) «The Competitive Advantage of Nations», 2 nd edition (Palgrave Macmillan) Roth, Peter und Axel Schrand (Hrsg.) (1992) «Touristik-Marketing: Das Marketing der Tourismus-Organisationen, Verkehrsträger, Reiseveranstalter und Reisebüros» (Verlag Franz Vahlen) Weiler, B.& Hall, M.C. (1992) Special Interest Tourism, Belhaven Press, London Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Journals) Leiper, Neil (1979) «The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry», Annals of Tourism Research Vol. 6, ζει Michael, E.J. (2003) «Tourism micro-clusters», Tourism Economics, 9 (2), ζει

95 Rubies, E.B. (2001) «Improving public-private sector cooperation in tourism: A new paradigm for destinations», Tourism Review, 56, ζει Γηαηξηβέο/Γηπισκαηηθέο Kνχηνπιαο, Γεκήηξεο (2001) «O ζεσξεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Tνπξηζηηθνχ Πξντφληνο σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ Tνπξηζηηθνχ Mάξθεηηλγθ», Tκήκα Γηνίθεζεο Eπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζει. 197 Γηεζλείο Οξγαληζκνί OECD (2006) «Successful alliances for SMEs in the Austrian Tourism Sector», Centre for Entrepreneurship, SMEs and local development, Tourism Committee WTO (2002) Thinktank (Madrid: World Tourism Organisation) Άιιεο εθδφζεηο (Other publications) Ketels, C., Lindqvist, G. & Sölvell, Ö. (2008) Clusters and Cluster Initiatives, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics Lane B., (1993) Tourism strategies and rural development: a review for the OECD, University of Bristol Nordin, Sara (2003) «Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development», European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University Smith, V.L.& Eadington, W. R. (1992) Tourism alternatives: potentials and problems in the development of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia Ιζηνζειίδεο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΟΤ ΜΔΡΟΤ Βηβιία Birn, J. R. (2002) The International Handbook of Market Research Techniques, Kogan Page Limited, second edition 87

96 Holsti, O.R. (1969) Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading MA, Addison Wesley/Perseus Publishing Krippendorf, K. (2004) Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Thousand Oaks, CA: Sage, 2nd edition Weber, R. P. (1990) Basic Content Analysis, Sage Publications, Inc; 2Rev Ed edition Γηαηξηβέο/Γηπισκαηηθέο σηεξνπνχινπ, Αγγειηθή (2007), Σειηθή εξγαζία κε ζέκα: «Δθπφλεζε Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πξνβνιή ηνπ πλεδξηαθνχ Σνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο», Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζει. 17 Άιιεο εθδφζεηο (Other publications) An A.T. Kearney White Paper (2000), Creating a high-impact digital customer experience Urlaubsspezialisten 1999 Urlaubsspezialisten 2008 Annual Report (2007), The German National Tourist Board (GNTB) Corporate Plan Summary (2001), Canadian Tourism Commission (CTC) Koutoulas, D. (2003), Creating Marketing Organisations for Sustainable Tourism Products, p. 6 Who we are and what we do (2003), Canadian Tourism Commission (CTC) (2006) Organisation, marketing, mise en marché& Internet: Maison de la France: un exemple àsuivre et auquel s associer?, KPMG S.A. Visintainer, Pascal (2004) Destination marketing techniques: the case of France, Maison de la France Ιζηνζειίδεο 88

97 /subarea / /subarea2/ /id/498599/urlaubsspezialisten-oesterreich.html ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΟΤ ΜΔΡΟΤ Βηβιία Birn. J. R. (2002) The International Handbook of Market Research Techniques, Kogan Page Limited, second edition Ννκνζεζία Ν.2160/1993 (ΦΔΚ 118/ ) «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Π.Γ. 343/2001 (ΦΔΚ 231/Α/ ) «Οξγαληζκφο Γηάξζξσζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΟΣ» Ν. 3270/2004 (ΦΔΚ 187/Α/ ) «Αξκνδηφηεηεο Τπ. Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ», (http://www.gnto.gr/ementorimages/file/a pdf) Π.Γ. 313/2001 (ΦΔΚ 211/Α/ ) «Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζχζηαζε ππεξεζηψλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζηε Γελ. Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, Μεηαθνξά πφξσλ θαη ξχζκηζε ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ» Ιζηνζειίδεο aindocuments/calls/axonas_2/2231_2005 aindocuments/calls/axonas_2/272 89

98 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΟΤ ΜΔΡΟΤ Άιιεο εθδφζεηο (Other publications) Κνχηνπιαο, Γ. (2008) «Μειέηε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Cyprus Convention Bureau» Μειέηε γηα ηελ ηνκεαθή εμεηδίθεπζε ησλ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, (2003) Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Γ ΚΠ Ketels, C., Lindqvist, G. & Sölvell, Ö. (2008) Clusters and Cluster Initiatives, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics Γηαηξηβέο/Γηπισκαηηθέο Νηνχζα, Μαξία (2007), Σειηθή εξγαζία κε ζέκα: «Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ γηα ην εζληθφ Convention Bureau (CB) ηεο Διιάδαο», Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Business Plan for The House Mall, 2008 Ιζηνζειίδεο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ Βηβιία Peter Olson, J. P. & Grunert, K. (1999) Consumer Behaviour & Marketing Strategy, Maidenhead: McGraw-Hill Porter, Michael (1990) «The Competitive Advantage of Nations», 1 st edition (Jossey Bass) Porter, Michael (1998) «The Competitive Advantage of Nations», 2 nd edition (Palgrave Macmillan) 90

99 Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά (Journals) Palmer Andrian (2002) «Cooperative marketing associations: an investigation into the causes of effectiveness», Journal of Strategic Marketing, 10, ζει Palmer, Andrian & Bejou, David (1995) «Tourism Destination Marketing Alliances», Annals of Tourism Research, Vol. 22, No. 3, ζει Terpstra, Vern & Simonin, Bernard (1993) «Strategic Alliances in the Triad», Journal of International Marketing, 1, ζει Wand, Youcheng & Xiang, Zheng (2007) «Towards a theoretical framework of collaborative destination marketing», Journal of Travel Research, 46; 75, ζει Γηεζλείο Οξγαληζκνί OECD Proceedings (1999) «Boosting Innovation, The Cluster Approach» APEC Tourism Working Group (2002) Application of e-commerce strategies to small and medium sized tourism enterprises in the APEC region, Asia Pacific Economic Cooperation Γηαηξηβέο/Γηπισκαηηθέο Cleland, Robin. S. (2000) Building Successful Brands on the Internet, a Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements of an MBA at the University of Cambridge Άιιεο εθδφζεηο (Other publications) Nordin, Sara (2003) «Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development», European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University An A.T. Kearney White Paper (2000), Creating a high-impact digital customer experience Ιζηνζειίδεο /subarea / /subarea2/ /id/498599/urlaubsspezialisten-oesterreich.html 91

100 besthealthaustria.com

101 Short Nature Breaks in France, pdf., 5 Dossier de Presse, Club Littoral, Dossier de Presse, Club Outre-Mers, Dossier de Presse, Les Villages des vacances, Dossier de Presse, Club Patrimoine et Cultures, City Breaks in France, pdf., Dossier de Presse, Club Golf International, Dossier de Presse, Club Remise en Forme, Dossier de Presse, Club Francais du Naturisme, 93

102 law/getfile/%ce%a0%ce% (%ce%ac%cf%81%ce%b %ce%91%ce%9a).pdf?bodyid=

103 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 95

104 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΡΑΑΤΗΜΑ 1: ΟΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΡΑΑΤΗΜΑ 2: ΟΙΣΜΟΣ CLUSTERS ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ NETWORKS ΡΑΑΤΗΜΑ 3: ΤΥΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΡΑΑΤΗΜΑ 4: ADJECTIVAL TOURISM (SPECIAL INTEREST TOURISM) ΡΑΑΤΗΜΑ 5: ΜΟΝΤΕΛΟ 7CS (ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΚΙΤΗΙΑ) ΡΑΑΤΗΜΑ 6: ΡΟΤΥΡΑ CHECKLIST ΡΑΑΤΗΜΑ 7: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 50 ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΑΝΑ ΦΟΕΑ ΑΝΑ ΧΩΑ ΡΑΑΤΗΜΑ 8: ΤΥΡΟΙ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΑΑΤΗΜΑ 9: ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΤΥΡΟΥ CHECKLIST 1 ΑΝΑ ΧΩΑ ΡΑΑΤΗΜΑ 10: ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΤΥΡΟΥ CHECKLIST 2 ΑΝΑ ΧΩΑ ΡΑΑΤΗΜΑ 11: ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΤΥΡΟΥ CHECKLIST 3 ΑΝΑ ΧΩΑ ΡΑΑΤΗΜΑ 12: ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΕΥΝΑΣ ΡΑΑΤΗΜΑ 13:ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΕΥΝΑΣ ΡΑΑΤΗΜΑ 14: ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΑΛΛΙΚΑ PRODUCT CLUBS ΡΑΑΤΗΜΑ 15: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ DMOS ΑΝΑ ΦΟΕΑ ΡΑΑΤΗΜΑ 16: ΕΡ.ΑΝ. - ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING) ΡΑΑΤΗΜΑ 17:ΤΥΡΟΙ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

105 Παξάξηεκα 1 Οξηζκφο θαη είδε ζπκκαρηψλ ηνπξηζηηθνχ κάξθεηηλγθ Οη ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο: «ζπλεξγαηηθά δίθηπα αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ ην πιενλέθηεκα απφ θνηλνχ αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηνπ πξννξηζκνχ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη» (Palmer, 2002, ζει. 135). Οη παξαπάλσ ελψζεηο κπνξνχλ κάιηζηα λα πάξνπλ ηελ αθφινπζε κνξθή 86 : 1. affiliation δχν ή πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί πνπ ζπλεξγάδνληαη αηχπσο, ιφγσ θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ πνπ ηνπο ελψλνπλ 2. cooperation απηφλνκνη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί πνπ απιά αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο 3. coordination θαηά ηα άιια απηφλνκνη νξγαληζκνί ζπληνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη επηδηψθνπλ θνηλνχο ζηφρνπο 4. collaboration αλεμάξηεηα κέξε δνπιεχνπλ ζπιινγηθά ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο ζηξαηεγηθέο; ην θαζέλα απνπνηείηαη ζε θάπνην βαζκφ ηελ απηνλνκία ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλά θαζνξηζκέλσλ ζθνπψλ 5. strategic networks φινη νη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν έρνπλ θνηλφ φξακα θαη θνηλνχο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ κέζα απφ ζπλεπείο ζηξαηεγηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ηα affiliation αληηπξνζσπεχνπλ ην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ζρέζεσλ, ελψ ηα strategic networks ην πςειφηεξν επίπεδν επηζεκφηεηαο, νινθιήξσζεο θαη πνιππινθφηεηαο ζε φηη αθνξά ζηε δνκή ηνπο. 86 Wand,Youcheng & Xiang, Zheng, (2007) «Towards a theoretical framework of collaborative destination marketing», Journal of Travel Research, Vol.46, No. 75, ζει

106 Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Terpstra & Simonin (1993) ππάξρνπλ ηέζζεξα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκαρηψλ κάξθεηηλγθ 87 : ε θάιπςε, δειαδή ε έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ ηνπο ε κνξθή, δειαδή ε ζεζκηθή κνξθή πνπ έρνπλ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, δειαδή νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηα θίλεηξα, δειαδή ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηεο ζπκκαρίαο 87 Palmer, Andrian & Bejou, David (1995) «Tourism Destination Marketing Alliances», Annals of Tourism Research, Vol. 22, No. 3, ζει

107 Παξάξηεκα 2 Οξηζκφο clusters θαη δηαθνξέο ηνπο κε networks Οξηζκφο χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Porter (1990), ηα επηρεηξεκαηηθά clusters (ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα κάξθεηηλγθ clusters), είλαη: «δπλακηθέο γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ (κε θνηλά ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο), νη νπνίεο εηδηθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ζε ηνκείο, φπσο ε δηαλνκή, ε ηερλνγλσζία ή ην κάξθεηηλγθ». εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη ν νξηζκφο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηα clusters, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα clusters είλαη: «νκάδεο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηδφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, είλαη γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο, αλ θαη είλαη πηζαλφ ην cluster λα έρεη θαη δηεζλείο δηαζηάζεηο, θαη είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα-θιάδν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 88. Οπφηε πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο είηε ρσξνζεηεκέλεο ζηελ ίδηα πεξηνρή είηε πνπ παξέρνπλ ζρεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο είηε θαη ηα δχν. Γηαθνξέο networks θαη clusters Σα clusters ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 89 δηαθέξνπλ θαη μεπεξλνχλ θάζε άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο, αθφκα θαη ηα strategic networks, ηα νπνία ζεσξνχληαη ε πην νινθιεξσκέλε κνξθή ζπλεξγαζίαο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. πγθεθξηκέλα, ηα clusters ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, βαζίδνληαη θπξίσο ζε θνηλέο αμίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, ηα νπνία έρνπλ έλα ζπιινγηθφ φξακα, είλαη αλνηρηά ζε θαηλνχξγηα κέιε θαη πξνυπνζέηνπλ OECD Proceedings (1999) «Boosting Innovation, The Cluster Approach», ζει

108 ηε ζπλεξγαζία ρσξίο λα απνθιείνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ηα networks κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή/θαη νξγαληζκψλ πνπ βξίζθνληαη νπνπδήπνηε, έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεζκηθή κνξθή, πεξηνξηζκέλα κέιε κε θνηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηεξίδνληαη κφλν ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ Nordin, Sara (2003) «Tourism Clustering & Innovation: Paths to Economic Growth & Development», European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University, ζει

109 Παξάξηεκα 3 Σχπνη ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαλαισηψλ Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο Mass marketing Niche Marketing Target Marketing Mass Customisation Marketing Target the whole market with one marketing mix Target one segment within a market with one marketing mix Target one or more segments within a market with different marketing mixes Target all segments in the market with different marketing mixes Σκεκαηνπνίεζε θαηαλαισηψλ Types of segmentation Demographics Geographics Geodemographics Psychographics Behavioural Variables Age Postcode Classification of 1. Values, Benefits Gender City, town, neighbourhoods attitudes, sought Social Class etc according to the motivations demographic Nationality County Purchase characteristics of Religion Region occasion their inhabitants 2. Interest, Ethnic origin Economic or opinions, Purchase Socioeconomics: union (lifestyles) political hobbies behaviour Income Country Usage Occupation Continent Perceptions Education Population and beliefs Lifestage: Climate Marital status Family size Age (Πεγή: Peter Olson, J. P. & Grunert, K. (1999) Consumer Behaviour & Marketing Strategy, Maidenhead: McGraw-Hill) 101

110 Παξάξηεκα 4 Adjectival tourism (special interest tourism) Adjectival tourism refers to the numerous niche or specialty travel forms of tourism that have emerged over the years, each with its own adjective. Many of these have come into common use by the tourism industry and academics. Others are emerging concepts that may or may gain popular usage. Examples of the more common niche tourism markets include: 1. Aboriginal tourism (also Tribal tourism and Native American tourism) 2. Adventure tourism (or Adventure travel usually outdoors) 3. Alternative tourism 4. Backpack tourism (or Youth Backpack tourism, see Backpacking (travel)) 5. Battlefield tourism 6. Border tourism (or Cross-Border Tourism) 7. Business tourism (or Business travel) 8. Celebrity tourism (including Celebrity Cruises) 9. Community Based tourism (or Community Supported tourism) 10. Cruise tourism (see Cruise ship) 11. Culinary tourism 12. Disaster tourism 13. Dark tourism 14. Dive tourism (see SCUBA diving) 15. Ecotourism (or Eco-tourism in some countries) 16. Educational tourism (or Edutourism, see below) 17. Ethnic tourism 18. Event tourism (or Special Event tourism, including Festivals) 19. Extreme tourism (or Shock tourism) 20. FIT - Free Independent Traveler (or Fully Independent Travel) 21. Geopark Tourism (geology-based) 22. Geotourism (related to Sustainable tourism) 23. Girlfriend Getaway (all female trip) 24. GIT - Group Inclusive Travel (see Group (travel)) 25. Golf tourism 26. Greif tourism (related to Thanatourism) 27. Health tourism (or Wellness Tourism; overlap with Medical Tourism and New Age Tourism) 28. Heritage tourism 29. Incentive travel (gift vacations for employees) 30. Island tourism 31. Honeymoon (or Second Honeymoon) 32. LGBT tourism 33. Mass tourism 34. Medical tourism 102

111 35. MICE - Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions (or Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) 36. Mountain tourism 37. New Age tourism (see New Age travelers) 38. Nightlife tourism (also Entertainment tourism) 39. Package tourism (see Package holiday) 40. Photography (or Photo) tourism 41. Religious tourism (including Pilgrimage) 42. Reunion tourism (see Reunion Tour) 43. Roots tourism (or Genealogy related tourism) 44. Rural tourism 45. Second Home tourism (see Vacation property) 46. Sex tourism 47. Shopping tourism 48. Space tourism 49. Sports tourism 50. SSS - Sun, Sand and Surf (also Sun, Surf and Sex) 51. Sustainable tourism 52. Thanatourism (meaning death related tourism) 53. Urban tourism 54. VFR - Visiting Friends and Relatives 55. Volunteer tourism (or Volunteer travel) 56. War tourism 57. Winter (Sports) tourism (Πεγή: 103

112 Παξάξηεκα 5 Μνληέιν 7Cs Κξηηήξηα κνληέινπ 7Cs (Πεγή: Adapted from 'Creating a High-Impact Digital Customer Experience' - An A. T. Kearney White Paper, 2000) 1. Πεξηερφκελν Σν πεξηερφκελν αθνξά ζην ηη παξνπζηάδεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα θαη πσο, θαζψο λαη κελ νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο έρνπλ ρξήζηκν θαη ζρεηηθφ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο πεξηερφκελν, αιιά ην ελδηαθέξνλ ηνπο 104

113 θεξδίδνπλ θπξίσο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ηζηνζειίδεο κε πινχζην, πξσηφηππν θαη επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερφκελν. 2. Κνηλφηεηα Οη θνηλφηεηεο ζην δηαδίθηπν αλαδχνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη απνηεινχλ ζεκεία ζπλάληεζεο θαηαλαισηψλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Σν πιενλέθηεκά ηνπο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο κηαο ηζηνζειίδαο λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο απφ πξψην ρέξη (word of mouth 91 ), είλαη φηη επηηξέπνπλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, γεγνλφο πνπ ην θάλεη πην αμηφπηζην, θαζψο έλαο επραξηζηεκέλνο πειάηεο είλαη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα κηα επηρείξεζε. 3. Δμαηνκίθεπζε Ζ εμαηνκίθεπζε κηαο ηζηνζειίδαο αθνξά ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο-ζηφρνπ ή/θαη ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ηεο κε βάζε δεκνγξαθηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με βάζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε πνιπγισζζηθφηεηα, ηδηαίηεξα κηαο ηζηνζειίδαο πνπ απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο, είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. Δλψ κε βάζε ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. πξνεγνχκελε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά) αιιά θαη ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία (π.ρ. ελδηαθέξνληα, ρφκπη) θαζίζηαηαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ πξνζσπνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε ν θαζέλαο λα εληνπίδεη εχθνια θαη γξήγνξα απηφ πνπ ζέιεη. 4. Δπηθνηλσλία / communication Σν ίληεξλεη παξέρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα θαζηεξψζεη θαλείο κηα αλνηρηή γξακκή δηαιφγνπ κε ηελ αγνξά-ζηφρν ηνπ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ , ηνπ live chat ή online surveys. Χζηφζν γηα λα είλαη απηή ε επηθνηλσλία επηηπρήο πξέπεη λα είλαη ακθίδξνκε. 5. χλδεζε / connectivity Ζ ζχλδεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο κηα ηζηνζειίδαο κε άιιεο ζρεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηελ αλαδήηεζή ελφο ρξήζηε γηα πιεξνθνξίεο ηζηνζειίδεο κέζσ ππεξζπλδέζεσλ. 91 Word of mouth, is a reference to the passing of information by verbal means, especially recommendations, but also general information, in an informal, person-to-person manner (http://en.wikipedia.org/wiki/word_of_mouth) 105

114 6. Δκπφξην / commerce Σν εκπφξην έρεη λα θάλεη κε ηα ζηνηρεία εθείλα κηαο ηζηνζειίδαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπλαιιαγέο (π.ρ. online booking, online payment, online cancellation, security), ζηνηρεία απαξαίηεηα ζε έλα website, θαζψο ν ξφινο κηαο ηζηνζειίδαο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν AIDA, πέξα απφ ην λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή (attention), λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ (interest) θαη λα πξνθαιέζεη επηζπκία (desire), ζηελ νπζία είλαη λα σζήζεη ζηελ δξάζε (action), πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο 92. Καη γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί ππνζηήξημεο. 7. Άλεζε / convenience Ηζηνζειίδεο πνπ είλαη δχζθνιεο ζηελ πινήγεζή ηνπο θαη πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηνπο ρξήζηεο, ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο σζνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηζηνζειίδα, πξηλ θαλ πξνιάβνπλ λα δνπλ ζε βάζνο ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ επθνιία ζηελ ρξήζε, ε επθνιία ζηελ πινήγεζε θαη ν γξήγνξνο ρξφλνο θφξησζεο ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ είλαη ινηπφλ εμίζνπ ζεκαληηθά κε ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. (Πεγή: Cleland, Robin. S. (2000) Building Successful Brands on the Internet, University of Cambridge) 92 AIDA is an acronym used in marketing that describes a common list of events that are very often undergone when a person is selling a product or service: A - Attention (Awareness): attract the attention of the customer. I - Interest: raise customer interest by focusing on and demonstrating advantages and benefits (instead of focusing on features, as in traditional advertising D - Desire: convince customers that they want and desire the product or service and that it will satisfy their needs. A - Action: lead customers towards taking action and/or purchasing. (http://en.wikipedia.org/wiki/aida) 106

115 Τπνθξηηήξηα κνληέινπ 7Cs 1. Content Essential information, Product and price information, Maps, Itineraries/tours, Click through content, Multimedia (audio, image, video, graphics), Sitemap, Main menu, Search engine. 2. Community Chat, Message boards, Discussion groups, Guest book, Customer postings, Recommend site to a friend 3. Customization Multi-language service, Personalized service, Loading specifications 4. Communication FAQs, Q& A, , Newsletter, Online registration (intranet), Call center 5. Connectivity Links to related sites, Links to useful sites 6. Commerce Online bookings, Online payment, Online cancellation, Security-privacy statement 7. Convenience Speed (e.g. quid to load), Usability, Easiness (Πεγή: πξνζαξκνγή απφ APEC Tourism Working Group (2002) Application of e-commerce strategies to small and medium sized tourism enterprises in the APEC region, Asia Pacific Economic Cooperation) 107

116 Παξάξηεκα 6 Πξφηππα checklist Πξφηππν checklist 1: Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 50 ζεκαηηθψλ DMOs Όλνκα θνξέα:... Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε:... ηνηρεία επηθνηλσλίαο:... Σνκέαο δξαζηεξηφηεηα θνξέα:... Δηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ(αγνξά-ζηφρνο):... Ννκηθή κνξθή θνξέα Με θεξδνζθνπηθή έλσζε Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο Consortium Άιιν Σππνινγία θνξέα: πλεξγαηηθφο θνξέαο δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πλεξγαηηθφο θνξέαο δεκνζίνπ ηνκέα πλεξγαηηθφο θνξέαο ηδησηηθνχ ηνκέα Αξηζκφο κειψλ θνξέα:... Δίδνο κειψλ θνξέα: Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ: Ναη Όρη Όξνη ζπκκεηνρήο λέσλ κειψλ Ύπαξμε φξσλ ζπκκεηνρήο: Ναη Όρη Αξηζκφο φξσλ ζπκκεηνρήο:... Δίδνο φξσλ ζπκκεηνρήο:. 108

117 Έιεγρνο πιεξφηεηαο φξσλ ζπκκεηνρήο κειψλ: Ναη Όρη πρλφηεηα ειέγρνπ πιεξφηεηαο φξσλ ζπκκεηνρήο κειψλ: Δηεζίσο Άιιν Δηζθνξέο κειψλ Δγγξαθήο λέσλ κειψλ: Ναη Όρη Πνζφ.. Δηήζηα ζπλδξνκή ππαξρφλησλ κειψλ: Ναη Όρη Πνζφ πλεξγάηεο Αξηζκφο ζπλεξγαηψλ:... Δίδνο ζπλεξγαηψλ:... Σξφπνο Γηνίθεζεο (Management) Internal Management External Management (Outsourcing) ηειέρσζε Αξηζκφο ζηειερψλ/ππαιιήισλ:... Δηδηθφηεηεο ζηειερψλ/τπαιιήισλ:

118 Πξφηππν checklist 2: Αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ 50 ζεκαηηθψλ DMOs 1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ / CONTENT Sitemap Ναη Όρη Main menu Ναη Όρη Click through content Ναη Όρη Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη Ναη Όρη Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ Ναη Όρη Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα Ναη Όρη Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ Ναη Όρη Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε Ναη Όρη Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν Πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο Ναη Όρη Υάξηεο/tours/itineraries Ναη Όρη Multimedia (videos, music, etc) Ναη Όρη Μεραλή αλαδήηεζεο/search engine Ναη Όρη 2. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ/COMMUNITY User to user interaction Ναη Όρη Discussion groups Ναη Όρη Guest book Ναη Όρη Recommend site to a friend Ναη Όρη 110

119 3. ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΗ/CUSTOMIZATION Πνιπγισζζηθφ πεξηερφκελν Αγγιηθά Ηηαιηθά Ηζπαληθά Γεξκαληθά Οπγγξηθά Γαιιηθά Σζέρηθα Πνισλέδηθα Κηλέδηθα Οιιαλδηθά Ρψζηθα Ηαπσληθά Personalized service Αλάινγα κε ηελ επαξρία/πεξηνρή Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ Αλάινγα κε δξαζηεξηφηεηεο / εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα 4. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ/COMMUNICATION Broadcast Frequently Asked Questions (FAQs), Questions and Answers (Q&A) Ναη Όρη Ναη Όρη Online registration possibility Ναη Όρη Newsletter Ναη Όρη 2-way interactive dialogue Ναη Όρη Call center Ναη Όρη 5. ΤΝΓΔΗ / CONNNECTIVITY Με μέλη Ναη Όρη Με ζσνεργάηες Ναη Όρη Με άλλες τρήζιμες ιζηοζελίδες Ναη Όρη 111

120 6. ΔΜΠΟΡΙΟ/COMMERCE Online reservation Ναη Όρη Online payment Ναη Όρη Online cancellation Ναη Όρη Security / privacy statement Ναη Όρη 7. ΑΝΔΗ/CONVENIENCE Easy to navigate Ναη Όρη Quick to load Ναη Όρη 112

121 Πξφηππν checklist 3: Eξγαιεία κάξθεηηλγθ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη 50 ζεκαηηθνί DMOs ησλ ηεζζάξσλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 1. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ εξγαιεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηαθήκηζεο 93 ) Feature articles and Company profile Ναη Όρη News / Press releases Ναη Όρη Media tours/ fam trips Ναη Όρη Press kits Ναη Όρη Οκηιίεο, ζπλεληεχμεηο Ναη Όρη Οπηηθν-αθνπζηηθφ πιηθφ Ναη Όρη Τιηθφ εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (Logo) Ναη Όρη Trade shows & Tourism Exhibitions Ναη Όρη Internet / Ιζηνζειίδα Ναη Όρη Brochures and flyers / Φπιιάδηα θαη άιιν έληππν πιηθφ Ναη Όρη Newsletters Ναη Όρη Special Events / Δηδηθέο εθδειψζεηο & ζπλέδξηα Ναη Όρη Sponsorships / Υνξεγίεο Ναη Όρη Customer Relationship Management (CRM) Ναη Όρη Issues & crisis management Ναη Όρη 2. ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΧΛΗΔΧΝ Price & value offers Marks down & special offers / εθπηψζεηο & εηδηθέο πξνζθνξέο Ναη Όρη Σηκέο παθέησλ Ναη Όρη Free extra volume-no extra cost / επηπιένλ πνζφηεηα 93 εκεηψλεηαη φηη ε Γηαθήκηζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζεκαηηθψλ DMOs 113

122 ρσξίο παξαπάλσ ρξέσζε Ναη Όρη Buy one get one free (BOGOF) / δσξεάλ πνζφηεηα γηα αγνξά κηαο δεδνκέλεο πνζφηεηαο Ναη Όρη Coupons & money off vouchers / θνππφληα Ναη Όρη Premiums & incentives Samples / δείγκαηα δσξεάλ Ναη Όρη Give aways / δηαθεκηζηηθά αληηθείκελα Ναη Όρη Competitions & lotteries Competitions/ δηαγσληζκνί Ναη Όρη Lotteries / θιεξψζεηο Ναη Όρη Games / παηρλίδηα Ναη Όρη Loyalty schemes Loyalty programme / Πξφγξακκα επηβξάβεπζεο Ναη Όρη 3. ΑΜΔΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Non-personal media Direct response TV ad Ναη Όρη Direct response radio ad Ναη Όρη Direct response press ad Ναη Όρη Direct response magazine & media inserts Ναη Όρη Door to door distribution (π.ρ. θαηάινγνη αγνξψλ & θπιιάδηα) Ναη Όρη Personal media Direct Mail / άκεζε ηαρπδξνκηθή επηθνηλσλία Ναη Όρη Σειεκάξθεηηλγθ Ναη Όρη New media - Online marketing Direct response online advertising (e.g. banners & pop- ups) Ναη Όρη Search engines (e.g. paid for positioning & links) Ναη Όρη Informational website (e.g. electronic brochures) Ναη Όρη Transactional website (e.g. online shop / online θξαηήζεηο) Ναη Όρη 114

123 Παξάξηεκα 7 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 50 ζεκαηηθψλ DMOs αλά θνξέα αλά ρψξα Απζηξία Δηδηθνί Γηαθνπψλ ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη πην ιεπηνκεξεηαθά νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ πξφηππνπ checklist 1 94 θαη ηεο έθδνζεο Urlaubsspezialisten Ιππαζία ζηελ Απζηξία (REITARENA AUSTRIA-Verlagsges.m.b.H.) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Ηππαζία ζηελ Απζηξία ηδξχζεθε ην 1987 θαη εηδηθεχεηαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηππαζία. Δίλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (m.b.h 96 ), κε κέιε ηεο 31 μελνδνρεία δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 2,500 θιηλψλ, ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα θάλεη ηππαζία. ηνλ θνξέα απηφ ζπκκεηέρνπλ κφλν μελνδνρεία, πνπ θέξνπλ δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ηππαζίαο, νη νπνίεο κάιηζηα ππφθεηληαη ζε εηήζην έιεγρν απφ ηνλ θνξέα Γθνιθ ζηελ Απζηξία (GOLF IN AUSTRIA e.v.) Σα 128 κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηαθνπψλ Γθνιθ ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1988, εηδηθεχνληαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηνπο ην κάξθεηηλγθ ηεο ηνπξηζηηθήο έλλνηαο γθνιθ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο Απζηξίαο σο κηαο ρψξαο πινχζηαο ζε εγθαηαζηάζεηο, μελνδνρεία θαη πεξηνρέο γηα γθνιθ. 94 βι. Παξαξηήκαηα 6, /subarea / /subarea2/ /id/498599/urlaubsspezialisten-oesterreich.html 96 βι. Παξάξηεκα

124 Πξφθεηηαη γηα κηα έλσζε (Verein 98 ), ε νπνία απνηειείηαη απφ 48 γήπεδα γθνιθ θαη απφ 80 μελνδνρεία, απνθιεηζηηθά 4 θαη 5 αζηέξσλ, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ θιηλψλ. Ζ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδεηαη απφ 33 πνηνηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία πιεξνχλ ηα κέιε, φπσο ην φηη ηα γήπεδα γθνιθ-κέιε πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Γθνιθ ηεο Απζηξίαο Σέληο ζηελ Απζηξία (Multi Tennis Austria) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Σέληο ζηελ Απζηξία, ηδξχζεθε ην 1987, θαη απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 20 μελνδνρεία, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 900 θιηλψλ, ηα νπνία εηδηθεχνληαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη πξνζθέξνπλ 100 αλνηρηά θαη 50 θιεηζηά γήπεδα ηέληο, πςειήο πνηφηεηαο, βάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηφζν ηα γήπεδα ηέληο φζν θαη ηα μελνδνρεία (π.ρ. γήπεδν ηέληο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ ή/θαη απφζηαζε 3 ρικ. απφ θνληηλφηεξν γήπεδν ηέληο) Πνδειαηηθά ηνπξ ζηελ Απζηξία (Radtouren in Österreich) Ζ Απζηξία παξέρεη 13 πνδειαηηθέο δηαδξνκέο 10,000 ρικ, κε κνλαδηθά ηνπία θαη πφιεηο θηιηθέο γηα πνδήιαηα. Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Πνδειαηηθά ηνπξ ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1989, πεξηιακβάλεη 88 απφ ηα θηιηθφηεξα γηα πνδειάηεο μελνδνρεία δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 2,750 θιηλψλ, ηα νπνία νθείινπλ λα βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη λα είλαη 100% πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο, βάζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ βι. Παξάξηεκα

125 5. Οξεηβαζία ζε ρσξηά ηεο Απζηξίαο (Österreichs Wanderdörfer e.v.) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Οξεηβαζία ζε ρσξηά ηεο Απζηξίαο, πνπ ηδξχζεθε ην 1991, εηδηθεχεηαη ζηνλ πεξηπαηεηηθφ/πεδνπνξηθφ ηνπξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα έλσζε (Verein), ε νπνία απνηειεί ζχκπξαμε ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ε νπνία δηνηθείηαη απφ ηελ εηαηξεία TAO Beratung & Management GmbH. Χο κέιε έρεη ηεο 43 πεξηθέξεηεο θαη ζέξεηξα, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 235,000 θιηλψλ, ζε φιε ηελ Απζηξία 102. Σα κέιε ηεξνχλ απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα (αξρηηεθηνληθά, νηθνινγηθά, θνηλσληθά) ηνπ ζήκαηνο θαιήο πνηφηεηαο πεδνπνξίαο γηα ρσξία ή πεξηθέξεηεο Υεηκεξηλφ ζθη (Langlaufen und Nordic-Fitness in Österreich) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Υεηκεξηλφ ζθη, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1990, απνηειεί ζχκπξαμε ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρεηκεξηλφ ζθη. Σα κέιε ηνπ είλαη 24 πεξηθέξεηεο θαη 26 μελνδνρεία ή παλζηφλ, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,650 θιηλψλ, ζε ζεκαληηθά ρεηκεξηλά ζέξεηξα ηεο Απζηξίαο 104. Σα θξηηήξηα πνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα κέιε αθνξνχλ θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα ππάξρεη ρηφλη θαηά κέζν φξν 80 εκεξψλ

126 7. Γηαθνπέο νξεηλήο πνδειαζίαο (Bike-Hotels e.v. is a project by Marketing Tourismus Synergie GmbH) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Γηαθνπέο νξεηλήο πνδειαζίαο, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1997, είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (GmbH). Ζ ζχκπξαμε απηή ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα εηδηθεχεηαη ζηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νξεηλή πνδειαζία. Σα 77 ηνπ κέιε, 59 μελνδνρεία, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 2,700 θιηλψλ, ζε 18 πεξηθέξεηεο ζηελ Απζηξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διβεηία ζπλεξγάδνληαη κε 8 θέληξα πνδειαζίαο, πιεξψληαο απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά-ζηφρν ηνπο 105. Δθηφο βεβαίσο απφ ηηο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ νθείινπλ λα έρνπλ ηα μελνδνρεία-κέιε, νθείινπλ επίζεο λα νξγαλψλνπλ δηαδξνκέο δηαθφξσλ βαζκψλ δπζθνιίαο θαη λα δηαζέηνπλ επαγγεικαηίεο νδεγνχο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. 8. Φάξεκα ζηελ Απζηξία (Fischwasser Österreich - Strafinger Tourismusmanagement & Reisebüro GmbH) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Φάξεκα ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1989, είλαη κηα έλσζε (Society/Verein), ε νπνία απνηειείηαη απφ 30 μελνδνρεία, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,075 θιηλψλ, θαζψο θαη εζηηαηφξηα θαη πεξηθέξεηεο ζε φιε ηελ Απζηξία. Ζ ζχκπξαμε απηή ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο εμαηνκηθεπκέλα παθέηα δηαθνπψλ, φπνπ κπνξνχλ λα επηδνζνχλ ζην αγαπεκέλν ηνπο ρφκπη 106. Σα κέιε νθείινπλ λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο θάπνηεο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ ηα μελνδνρεία, φπσο ε εγγχηεηά ηνπο ζε πεξηνρέο θαη θαηαζηήκαηα ςαξέκαηνο

127 9. Ξελνδνρεία θηιηθά γηα παηδηά (Kinder hotels Europa GmbH, Management, Marketing, Verwaltungs und Verlagsgesellschaft m.b.h.) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Ξελνδνρεία θηιηθά γηα παηδηά, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1989, είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (GmbH), πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπξηζκφ. Σα κέιε ηεο είλαη 50 θηιηθά ζηα παηδηά μελνδνρεία ζε φιε ηελ Απζηξία, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,700 θιηλψλ, ηα νπνία πιεξνχλ απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα (smileys), βάζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηηο νπνίεο νθείινπλ λα ηεξνχλ, θαη ζπλεξγάδνληαη κε 18 εηαηξείεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζε απηά ππεξεζίεο (π.ρ. παηρλίδηα) Οηθνγέλεηα ζηελ Απζηξία (Family Austria Hotels & Appartements, Inhaltliche Verantwortung, Konzeption, Umsetzung & Marketing: Strafinger Tourismusmanagement & Reisebüro GmbH) Πεξηζζφηεξα απφ 60 μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 2,500 θιηλψλ, ηα νπνία πιεξνχλ απζηεξά πνηνηηθά (butterflies) θξηηήξηα ζε φηη αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο παξνρέο ηνπο, απαξηίδνπλ ηνλ Δηδηθφ Γηαθνπψλ «Οηθνγέλεηα ζηελ Απζηξία», ν νπνίνο ηδξχζεθε ην Ο ελ ιφγσ Δηδηθφο Γηαθνπψλ ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε 7 εηαηξείεο κε πξντφληα γηα παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά-ζηφρν ηνπ Γηαθνπέο ζε αγξφθηεκα ζηελ Απζηξία (Farm Holidays in Austria) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Γηαθνπέο ζε αγξφθηεκα ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1991, είλαη κηα έλσζε (Verein), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηνλ αγξνηνπξηζκφ. Απνηειείηαη

128 απφ 8 πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο ηεο Απζηξίαο, νη νπνίεο έρνπλ σο κέιε ηνπο 3,400 νηθνγελεηαθέο θάξκεο, κε δπλακηθφηεηα πεξίπνπ 20,000 θιηλψλ. Σα κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ 150 πνηνηηθά θξηηήξηα (daisies), λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη πξέπεη λα είλαη κέιε κηαο εθ ησλ παξαπάλσ ελψζεσλ Δηδπιιηαθά μελνδνρεία ζηε θχζε (Naturidyll Hotels) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Δηδπιιηαθά μελνδνρεία ζηελ θχζε, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1992, είλαη κηα έλσζε (Verein) 30 μελνδνρείσλ, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,000 θιηλψλ, ηα νπνία εηδηθεχνληαη ζηνλ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ 110. Σα μελνδνρεία νθείινπλ λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, λα βξίζθνληαη ζε εηδπιιηαθά ηνπία θαη λα θέξνπλ ην απζηξηαθφ πεξηβαιινληηθφ ζήκα γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 13. Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο (Kleine historische Städte) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1994, απνηειεί ζχκπξαμε ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εηδηθεχεηαη ζηνλ αζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, παξέρνληαο ζηνπο ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο κηα πιεζψξα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Απνηειείηαη απφ 99 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 18 κηθξέο πφιεηο ηεο Απζηξίαο κε παξαδνζηαθά ηζηνξηθά θέληξα θαη πινχζηα ηζηνξία, θαη 81 μελνδνρεία, δπλακηθφηεηαο 3,205 θιηλψλ 111. Οη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνξέα, πξέπεη λα ππφθεηληαη ζην δεκνηηθφ δίθαην, λα έρνπλ κλεκεία ή θηίξηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο, λα δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθνχο ηνπξηζηηθνχο ζπλδέζκνπο ή άιινπο νξγαληζκνχο θαη ηθαλή μελνδνρεηαθή ππνδνκή 4 θαη 5 αζηέξσλ, δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 150 θιηλψλ

129 14. Casinos Austria AG Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Casinos Austria AG 112, πνπ ηδξχζεθε ην 1995, είλαη κηα αλψλπκε πνιπεζληθή εηαηξεία ηπρεξψλ παηρληδηψλ, εγέηεο ζηνλ ρψξν ηεο, κε κηα πιεζψξα θαδίλν ζηελ Απζηξία θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα επηδνζεί ζε ηπρεξά παηρλίδηα. Σα 43 κέιε ηεο απνηεινχλ 12 θαδίλν θαη 22 επηιεγκέλα μελνδνρεία 4 θαη 5 αζηέξσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ζε 12 πφιεηο ηεο Απζηξίαο, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,050 θιηλψλ, θαζψο θαη 9 ηνπξηζηηθνί ζχλδεζκνη 113. Σα μελνδνρεία ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνξέα νθείινπλ λα είλαη 4 θαη 5 αζηέξσλ, λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη λα βξίζθνληαη ζε πφιεηο κε θαδίλν. 15. Δκπεηξίεο ζε ηξέλα θαη πινία (Erlebnis Bahn & Schiff Österreich) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Δκπεηξίεο ζε ηξέλα θαη πινία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1992, απνηειείηαη απφ 17 κέιε, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φζσλ έρνπλ λνζηαιγήζεη ηηο δηαθνπέο πεξηπέηεηαο ζε ηξέλα, ιεσθνξεία θαη αηκφπινηα επνρήο 114. Σα κέιε πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 16. Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Απζηξία (WEINTOURISMUS KG) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1987, είλαη κηα εηεξφξξπζκε εηαηξεία (Kommanditgesellshcaft 115 ) ηνπ δεκνζίνπ (ρσξηά θαη πεξηθέξεηεο) κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νηλνηνπξηζκφ. Σα κέιε ηεο είλαη βι. Παξάξηεκα βι. Παξάξηεκα 8 121

130 πςειήο πνηφηεηαο μελνδνρεία θαη μελψλεο, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 1,250 θιηλψλ, θαζψο θαη εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο θαη ακπειψλεο ζε ρσξηά θαη πεξηθέξεηεο ηεο Απζηξίαο κε παξάδνζε ζην θξαζί, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ θνξέα Τγεία θαη επεμία ζηελ Απζηξία (Health & Spa in Austria) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Τγεία θαη επεμία ζηελ Απζηξία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1989, απνηειείηαη απφ 54 μελνδνρεία ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 3,500 θιηλψλ, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο 117. Σα μελνδνρεία ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνξέα πξέπεη λα έρνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα θέξνπλ ην ζήκα πνηφηεηαο Best Health Austria. ηελ Απζηξία ππάξρεη επίζεο ε εηαηξεία Best Health Austria (Gesellschaft für Gesundheitstourismus mbh, Unternehmensgegenstand: Betreuung des Qualitätsgütezeichens), κε κέιε ηεο μελνδνρεία επεμίαο θαη πγείαο θαη ηακαηηθέο πεγέο. Σν ζήκα πνηφηεηαο Best Health Austria έρεη ήδε απνλεκεζεί ζε 137 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κέζα απφ απζηεξά θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο εγγπψληαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηελ ελ ιφγσ εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Σν ζήκα απνλέκεηαη επίζεο ζε απζηξηαθέο πεξηνρέο/πξννξηζκνχο, ζηηο νπνίεο ην 25 % ησλ θιηλψλ βξίζθεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 5 μελνδνρεία, ζηα νπνία έρεη ήδε απνλεκεζεί ην ελ ιφγσ ζήκα, αιιά θαη ζε ζπλεξγαηηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ all inclusive service packages (π.ρ. φκηινη ππεξεζηψλ πγείαο, ζπλεξγαηηθνί θνξείο κάξθεηηλγθ θαη αιπζίδεο μελνδνρείσλ) besthealthaustria.com 122

131 18. Απζηξία γηα ηελ Γαιιία (Autriche pro France GenmbH) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Απζηξία γηα ηελ Γαιιία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1984, είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) κε κέιε ηεο 82 μελνδνρεία, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 2,500 θιηλψλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε Γάιινπο ηνπξίζηεο θαη ηα νπνία εγγπψληαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ γαιιηθή γιψζζα Απζηξία γηα ηελ Ιηαιία (l'austria per l'italia Hotels) Ο Δηδηθφο Γηαθνπψλ Απζηξία γηα ηελ Ηηαιία, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1987, είλαη κηα έλσζε 100 μελνδνρείσλ, ηξηψλ, ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ, δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 4,500 θιηλψλ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε Ηηαινχο ηνπξίζηεο. Κξηηήξην ζπκκεηνρήο ζηνλ θνξέα είλαη ε γλψζε ηεο ηηαιηθήο γιψζζαο απφ ην πξνζσπηθφ 120. Γεξκαλία Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη πην ιεπηνκεξεηαθά νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ πξφηππνπ checklist Ιζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο (Historic Highlights of Germany e.v.) Ζ έλσζε (Verein) Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1992, απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηνλ αζηηθφπνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Απνηειείηαη απφ 14 Γεξκαληθέο πφιεηο, πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο, ψζηε λα είλαη πινχζηεο ζε ηζηνξία θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Δπηπξφζζεηα, νη πφιεηο βι. Παξαξηήκαηα 6, 9 123

132 απηέο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θνξέα, αιιά θαη ηπρφλ λέα κέιε 122, πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλα απζηεξά θξηηήξηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρνπλ πιεζπζκφ κεηαμχ 100,000 θαη 300,000 θαηνίθσλ, λα είλαη παλεπηζηεκηαθέο πφιεηο, πινχζηεο ζε αξρηηεθηνληθή θαη θαιιηηερληθή ηζηνξία, ηνπιάρηζηνλ 700 εηψλ, θαη λα έρνπλ παξάδνζε ζηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ Γεξκαληθά Μλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO (UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.v.) Σν 2001, ηα 32 Γεξκαληθά Μλεκεία Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Unesco, δεκηνχξγεζαλ ηελ έλσζε (Verein) Γεξκαληθά Μλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, πξνζειθχνληαο επηπξφζζεηα σο κέιε ηνπο, εθηφο απφ πνιηηεηαθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ, θαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ηελ Γεξκαληθή Δπηηξνπή ηεο Unesco, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηεο, θαη ην Γεξκαληθφ Ίδξπκα γηα ηελ Γηαηήξεζε ησλ Μλεκείσλ. Ζ έλσζε ινηπφλ, ε νπνία αξηζκεί πεξίπνπ 55 κέιε θαη ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ Γεξκαληθψλ κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ δεκηνπξγία παθέησλ κε πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Ο θνξέαο ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ (GCB German Convention Bureau e.v.) Σν Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1973, απνηειεί κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ππφ ηελ κνξθή έλσζεο (Verein), ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηνλ 122 Ζ έλσζε έρεη ζέζεη βεβαίσο σο αλψηαην φξην ηα 15 κέιε

133 επαγγεικαηηθφ, ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ ηνπξηζκφ ή/θαη ζηνλ ηνπξηζκφ θηλήηξσλ (MICE - Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions tourism). Ζ έλσζε απηή ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, ε νπνία αξηζκεί σο κέιε ηεο πάλσ απφ 245 θνξείο, απνηειείηαη απφ γλσζηέο Γεξκαληθέο πφιεηο κε παξάδνζε ζηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, ζπλεδξηαθά θέληξα, μελνδνρεία, επαγγεικαηίεο νξγαλσηέο ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ, εηαηξείεο ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθέο ελψζεηο. Σέινο σο κέιε ηνπ δέρεηαη κφλν πξνκεζεπηέο ζπλεδξίσλ (meeting suppliers) πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Γεξκαλία Μαγηθέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο (Magic Cities Germany e.v.) Ζ έλσζε Μαγηθέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1955, απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (joint venture advertising organization, touristic marketing alliance), πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ αζηηθφ ηνπξηζκφ θαη έρεη σο κέιε ηεο 9 κεγάιεο Γεξκαληθέο πφιεηο Γεξκαληθέο αθηέο (Deutsches Küstenland e.v) Ζ έλσζε Γεξκαληθέο αθηέο απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (joint venture), πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο 7 επηιεγκέλσλ Γεξκαληθψλ πφιεσλ-ζεξέηξσλ

134 Καλαδάο product clubs ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη πην ιεπηνκεξεηαθά ηα product clubs ηνπ Καλαδά, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ πξφηππνπ checklist Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ (Québec maritime) Ο θνξέαο Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ δεκηνπξγήζεθε ην 1997 απφ πέληε ηνπξηζηηθέο ελψζεηο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε δηάθνξσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο (π.ρ. sea kayaking, hiking, cycling, scuba diving, wind sports, rock climbing), ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο, ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο (π.ρ. whale watching, baby seal observation), θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο (π.ρ. wildlife reserves & national parks), ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο (π.ρ. snowmobiling) ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο. Γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ζηνλ ζπλεξγαηηθφ απηφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξέπεη λα αλήθεη ζε κηα απφ ηηο πέληε πεξηθεξεηαθέο ηνπξηζηηθέο ελψζεηο θαη λα πιεξεί θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σέινο ν θνξέαο πιαηζηψλεηαη απφ πεξίπνπ 200 επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο, φπσο ε δηαλπθηέξεπζε, ε εζηίαζε, νη κεηαθνξέο θαη ηα αμηνζέαηα (e.g. attractions, activities, events, accommodations, food services, carriers) Atlantic Economuseum Ο θνξέαο Atlantic Economuseum, απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 10 ρεηξνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη θαιιηηέρλεο-ρεηξνλάθηεο αλνίγνπλ ηηο πφξηεο ηνπο ζην θνηλφ, ζε 5 πεξηθέξεηεο ηνπ Καλαδά (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador). θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ product club ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο 128 βι. Παξαξηήκαηα 6,

135 θαηλνηφκνπ πξντφληνο, ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο κηα κνλαδηθή εκπεηξία ζηελ εηδηθή κνξθή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σέινο ν θνξέαο δέρεηαη κφλν κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ρξήζε παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ, πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, αλνηρηέο ζην θνηλφ ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο ηνλ ρξφλν, ηδίξνο πάλσ απφ 75,000$, βξίζθνληαη θνληά ζε αλαγλσξηζκέλεο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο θ.α.) Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην (Ontario s Finest Inn s) Ο θνξέαο ζπγθεληξψλεη 43 απφ ηα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην Έλσζε ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ηνπ Γηνπθφλ (Wilderness Tourism Association of the Yukon) Ζ Έλσζε ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ηνπ Γηνπθφλ, κε κέιε ηεο πάλσ απφ 100 επηρεηξήζεηο, είλαη ππεχζπλε γηα ην cooperative buy-in marketing program Yukon Wild, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ή επηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσο εμνπιηζκνχ πεξηπέηεηαο. Σν Άγξην Γηνπθφλ - Πεξηπέηεηα ζηνπο αγξηφηνπνπο ηνπ βνξξά (Northern Wilderness Adventure, Yukon Wild) νπζηαζηηθά απνηειεί κηα θνηλνπξαμία (consortium) ζπλεξγαηηθφ θνξέα κάξθεηηλγθ (Cooperative Marketing Partnership) 29 επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο, κε έδξα ην Γηνπθφλ, θαη εηδίθεπζε ζε ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ (π.ρ. ςάξεκα, νξεηβαζία, θαγηάθ, ηππαζία, ξάθηηλγθ, ζθη). ην consortium ζπκκεηέρνπλ επίζεο μελνδνρεία θαη εηαηξείεο ελνηθηάζεσο εμνπιηζκνχ πεξηπέηεηαο 132. Σέινο ε ζπλδξνκή ησλ κειψλ θπκαίλεηαη απφ 100$ έσο 1,000$, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πξνβνιήο ζηελ ηζηνζειίδα, θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηηο 260,000$ 133. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ απμήζεθε

136 ξαγδαία κε ηελ ε ζπκκεηνρή ηεο έλσζεο ζην Product Club Program, θαζψο ηα νηθνλνκηθά θαη άιια νθέιε είραλ θαηαιπηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνξείαο ηεο. 5. Πεξηπέηεηα θαη Οηθνηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ (Aventure Ecotourisme Quebec) Σν product club Πεξηπέηεηα θαη Οηθνηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θέξλεη θνληά πάλσ απφ 150 επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ (νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο), φπσο ηνπξηζηηθέο ελψζεηο θαη νξγαληζκνχο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, επηρεηξήζεηο νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο. Ο θνξέαο εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κέζα απφ ηα απζηεξά ιεηηνπξγηθά ζηάληαξλη ηα νπνία αθνινπζεί (π.ρ. απφ ην 2004 απνηειεί ζπλεξγάηε ηνπ Leave No Traces Center for Outdoor Ethics (LNT) ). Σέινο πιαηζηψλεηαη απφ 19 ζπλεξγάηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ επηρεηξήζεηο κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ηα ίρλε ηεο κεγάιεο αξθνχδαο (Trail of the Great Bear) Σν product club ηα ίρλε ηεο κεγάιεο αξθνχδαο απνηειεί θνλζφξηηνπκ (consortium) ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηνλ νηθνηνπξηζκφ. Χο κέιε ηνπ αξηζκεί απφ πάλσ απφ 350 ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ παξνρή κηαο επξείαο γθάκαο ππεξεζηψλ θαηά κήθνο κηαο δηαδξνκήο 3,000 ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία δηαπεξλά δχν θαλαδηθέο (Alberta and British Columbia) θαη δχν ακεξηθαληθέο πνιηηείεο (Wyoming and Montana), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κνλαδηθνχο εζληθνχο δξπκνχο

137 7. Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ (Quebec Aboriginal Tourism Corporation) Σν product club Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ απνηειεί κε θεξδνζθνπηθή έλσζε, κε κέιε ηεο πάλσ απφ 90 πεξηθεξεηαθνχο θαη άιινπο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, θαηά κήθνο ησλ 15 δηαθνξεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ηα 11 έζλε απηνρζφλσλ ηνπ Κεκπέθ. Ο θνξέαο έρεη απζηεξφ θψδηθα δενληνινγίαο θαη θξηηήξηα ζπκκεηνρήο, ηα νπνία νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα κέιε ηνπ (π.ρ. professional skills and attitudes, authenticity of the tourism product, conservation and protection of the environment, customer health and safety) Spas Relais-Santé Ζ κε θεξδνζθνπηθή έλσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα Spas Relais-Santé, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 1993, εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο, θαη αξηζκεί σο κέιε ηεο 28 ζπα εκέξαο, μελνδνρείσλ θαη πξννξηζκψλ. Οπνηνδήπνηε ζπα κε ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηεο έλσζεο, δεζκεχνκελν φκσο λα πιεξεί ηα πςειά θξηηήξηα πνηφηεηαο (π.ρ. πςειφο επαγγεικαηηζκφο θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ) αιιά θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο έλσζεο Ο Καλαδάο κε ηξέλν (Canada by rail) To product club Ο Καλαδάο κε ηξέλν δεκηνπξγήζεθε ην 2002 σο ζπλεξγαηηθφο θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλάκεζα ζηελ Καλαδηθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ (Canada Tourism Commission) θαη ηελ ηδεξνδξνκηθή Έλσζε ηνπ Καλαδά (Railway Association of Canada). ήκεξα απνηειεί one-stop web resource γηα φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηξέλα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ Καλαδά θαη έρεη σο κέιε ηνπ 36 επηρεηξήζεηο εθδξνκψλ κε ηξέλα, 94 κνπζεία, 19 ηζηνξηθέο ελψζεηο, 50 εηαηξείεο

138 ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 166 ηζηνξηθνχο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, 20 ρψξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, μελνδνρεία θαη άιια Go snowmobile Canada Ζ κε θεξδνζθνπηθή έλσζε Go snowmobile Canada απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ επαξρηαθνί θαη ηνπηθνί ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί θαζψο θαη 24 snowmobile clubs, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα γλσζηφ ρεηκεξηλφ ζέξεηξν ηνπ Κεκπέθ ζηνλ Καλαδά, έθηαζεο 2,700 ρηιηνκέηξσλ (the Laurentian mountains of Canada) Explore bearfoot Canada To product club Explore bearfoot Canada ζπληζηά ζπλεξγαηηθφ θνξέα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ζπκκεηερνπλ πεξίπνπ 30 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εηδηθεχνληαη ζηνλ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ. 12. Κξνπαδηέξεο ζηηο κεγάιεο ιίκλεο (Great Lakes Cruising Coalition) Σν product club Κξνπαδηέξεο ζηηο κεγάιεο ιίκλεο απνηειεί joint cooperative venture ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ακεξηθήο, ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο. ηνλ ζπλεξγαηηθφ απηφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπκκεηέρνπλ 25 δεκφζηνη θνξείο, φπσο πφιεηο, ιηκάληα, port authorities θαη αξθεηέο ακεξηθαληθέο πνιηηείεο θαη θαλαδηθέο επαξρίεο, θαζψο θαη 2 εηαηξείεο θξνπαδηέξσλ

139 Γαιιία product clubs ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη πην ιεπηνκεξεηαθά ηα product clubs ηεο Γαιιίαο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ πξφηππνπ checklist αιιά θαη ησλ press kits θάπνησλ απφ απηά. 1. Club Français du Tourisme d Affaires Réceptif Σν γαιιηθφ club επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ (Γαιιηθφ Γξαθείν πλεδξίσλ) ήηαλ ην πξψην club πνπ ηδξχζεθε ην 1988 ζηνπο θφιπνπο ηνπ Maison de la France ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ. ήκεξα αξηζκεί πεξίπνπ 160 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεζκηθνί θνξείο (π.ρ. γξαθεία ηνπξηζκνχ θαη γξαθεία νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ, πεξηθεξεηαθέο ή λνκαξρηαθέο επηηξνπέο ηνπξηζκνχ), ζπλεδξηαθά θέληξα θαη ρψξνη εθδειψζεσλ, Destination Management Companies (DMCs) θαη Professional Conference Organisers (PCOs), μελνδνρεία θαη δηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα παξάδεηγκα ζηηο κεηαθνξέο ή ηελ ηξνθνδνζία. ηφρνο ηνπ είλαη λα θάλεη γλσζηή ηε γαιιηθή πξνζθνξά ζηνπο δηεζλείο meeting planners (επηρεηξήζεηο, θξαηηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, γξαθεία θηλήηξσλ θιπ.), ψζηε λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθδειψζεψλ ηνπο ζηε Γαιιία Club Nature Σν club θχζε απνηειείηαη απφ 30 θνξείο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηνιαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο ηνπξηζκνχ (Comite Regional de Tourisme de la Region Centre), εζληθνί ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ηνπξηζηηθέο ελψζεηο (π.ρ. Federation Francaise de Cyclisme), tour νperators ή/θαη holiday agencies, πνπ εηδηθεχνληαη ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (outdoor activities) θαη επηρεηξήζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ βι. Παξαξηήκαηα 6, Short Nature Breaks in France, pdf., 131

140 3. Club Montagnes ην club βνπλφ (θαινθαίξη/ρεηκψλαο) ζπκκεηέρνπλ νη εμήο 5 θνξείο: "International Ski France, Les Professionnels Associés de la Montagne, Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, Syndicat National des Téléphériques de France Club littoral français To club παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ηδξχζεθε ην 2000 θαη αξηζκεί 43 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 40 γξαθεία ηνπξηζκνχ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ, 2 πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο ηνπξηζκνχ θαη κία λνκαξρηαθή επηηξνπή ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηνλ παξαζαιάζζην ηνπξηζκφ ζε 36 ζέξεηξα ηεο Γαιιίαο. Σν 2005 βεβαίσο ην club άλνημε θαη γηα θάζε ηδησηηθφ θνξέα κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ ζεκαηηθή ηνπ Club Outre-Mers Σν club ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2003, πεξηιακβάλεη 11 ππεξπφληηεο εδαθηθέο νληφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα δηαζθνξπηζκέλα λεζηά ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ θαη ηα λεζηά Clipperton. Οη εδαθηθέο απηέο πεξηνρέο ρσξίδνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο δψλεο. Σνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ, ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ θαη ηνπ Νφηηνπ Δηξεληθνχ. Σν club πεξηιακβάλεη 23 κέιε ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπ αθφινπζνπο ηνκείο: δηακνλή (7 θνξείο, 30%), ζεζκηθνί νξγαληζκνί (9 θνξείο, 41%), ηαμηδησηηθά γξαθεία, tour operators, κεηαθνξείο (6 θνξείο, 26%) θαη ζπιινγηθνί νξγαληζκνί (1 θνξέαο, 4%) Dossier de Presse, Club Littoral, 146 Dossier de Presse, Club Outre-Mers, 132

141 6. Club Villages de vacances Σα 449 ρσξηά δηαθνπψλ, ηα νπνία ίδξπζαλ ην club ρσξηά δηαθνπψλ ην 1993, ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαηαιχκαηα, ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Απνηεινχληαη απφ 131 ρσξηά δηαθνπψλ ζηελ εμνρή, 167 ρσξηά δηαθνπψλ ζην βνπλφ θαη 151 ρσξηά δηαθνπψλ ζηελ παξαιία. Σα ρσξηά ηεξνχλ απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα παξαθάησ 3 θξηηήξηα ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο Loisirs de France : «Γξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο», «Σνπνζεζία θαη πεξηβάιινλ» θαη «Γηακνλή» Club Patrimoine et Cultures Σν club παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο (αιιηψο club κλεκεία, θάζηξα θαη κνπζεία), ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1992, έρεη 59 κέιε απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ 250 πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο, φπσο θάζηξα, κλεκεία θαη κνπζεία, ζεκαηηθά θέληξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πνιπκέζσλ, ηζηνξηθέο δηαδξνκέο θαη θεζηηβάι. ην club είλαη εγγεγξακκέλν κάιηζηα ην 1/3 ησλ 40,000 πξνζηαηεπφκελσλ κλεκείσλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Γαιιία Dossier de Presse, Les Villages des vacances, 148 Dossier de Presse, Club Patrimoine et Cultures, 133

142 8. Club Tourisme en Ville Tν club ηνπξηζκφο ζηελ πφιε, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 26 γξαθεία ηνπξηζκνχ, έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε 26 κεγάιεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο Groupe de Travail Tourisme et Spiritualite Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ πξνζθελπκαηηθφ ηνπξηζκφ απνηειείηαη απφ ηα γξαθεία ηνπξηζκνχ 9 γαιιηθψλ πφιεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξνζθελπκαηηθψλ δηαδξνκψλ κεηαμχ ηνπο Groupe de travail du tourisme vitivinicole Ζ oκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνπξηζκφ ηδξχζεθε ην 2000 κε θνηλή πξσηνβνπιία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Σνπξηζκνχ ηεο Bourgogne θαη ηεο Aquitaine, ηνπ Maison de la France θαη ηνπ SOPEXA (Οξγαληζκφο πξνψζεζεο γαιιηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο), ζηνπο νπνίνπο πξνζηέζεθε γξήγνξα ην VINIFLHOR (Δζληθφ Γηεπαγγεικαηηθφ Γξαθείν Φξνχησλ, Λαραληθψλ, Οίλνπ θαη Φπηνθνκίαο). ήκεξα γχξσ απφ ηνπο δχν εζληθνχο εηαίξνπο (SOPEXA θαη VINIFLHOR), ε νκάδα εξγαζίαο ζπγθεληξψλεη 50 επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ θξαζηνχ πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 17 ακπειννηληθψλ πξννξηζκψλ ηεο Γαιιίαο. Πξφθεηηαη γηα 11 Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Σνπξηζκνχ, 11 Γηεπαγγεικαηηθέο Δπηηξνπέο ζηνλ ηνκέα ηνπ νίλνπ, 13 Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σνπξηζκνχ, 12 γξαθεία ηνπξηζκνχ θαη 3 ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. 11. Club Jeunes Σν club ηνπξηζκνχ λέσλ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1988, έρεη 64 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη tour operators, ρσξηά δηαθνπψλ θαη μελψλεο λεφηεηαο, 149 City Breaks in France, pdf.,

143 κνπζεία θαη leisure parks, θαζψο θαη νξγαληζκνχο εθκάζεζεο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο (language courses, linguistic stay organisers) Club France Golf International To ελ ιφγσ club, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1989, έρεη 45 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Γαιιηθή Οκνζπνλδία Γθνιθ, ην Golf Pass, γξαθεία ηνπξηζκνχ, πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο επηηξνπέο ηνπξηζκνχ, γήπεδα γθνιθ, μελνδνρεία, ζέξεηξα, θαηαιχκαηα, θαη γξαθεία ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. Σν club κάιηζηα εθπξνζσπεί πάλσ απφ 250 γήπεδα γθνιθ ζηελ Γαιιία Club Remise en forme Σν club ηνπξηζκνχ επεμίαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1996 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Maison de la France, ζπγθεληξψλεη 34 θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, εγθαηαζηάζεηο ηακαηηθψλ ινπηξψλ θαη πδξνζεξαπεπηήξηα, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο θαη λα θάλνπλ ηε Γαιιία γλσζηφ πξννξηζκφ ηνπξηζκνχ επεμίαο Club Français du Naturisme Σν γαιιηθφ club γπκληζκνχ ζπγθεληξψλεη 38 θέληξα γηα γπκληζηέο, κέιε ηνπ Maison de la France, θαη έρεη ζηφρν λα πξνσζήζεη απφ θνηλνχ ην γαιιηθφ γπκληζκφ ζηηο μέλεο αγνξέο. Αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ, κεηαμχ ησλ θέληξσλ θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ δηαθνπψλ, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Γαιιηθή Οκνζπνλδία Γπκληζκνχ Dossier de Presse, Club Golf International, 153 Dossier de Presse, Club Remise en Forme, 154 Dossier de Presse, Club Francais du Naturisme, 135

144 Παξάξηεκα 8 Σχπνη εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ Eingetragener Verein or e.v. ("registered association", Δγεγξακκέλε Έλσζε) is a legal status for a registered voluntary association in Germany and Austria. While any group may be called a Verein, registration as eingetragener Verein holds many legal benefits because a registered association may legally function as a corporate body (juristic person) rather than just a group of individuals. (Πεγή: Gesellschaft mit beschränkter Haftung or GmbH (Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Δ.Π.Δ.) is a type of legal entity very common in Germany (where it was created in 1892), Austria (adopted in 1906; legal abbreviations are GmbH, GesmbH, Ges.m.b.H.), Switzerland, and other Central European countries. In Germany, it is governed by a federal law called "GmbH-Gesetz" (GmbH law). Other variations include mbh (used when the term Gesellschaft is part of the company name itself), and ggmbh (gemeinnützige GmbH) for non-profit companies. (Πεγή: Aktiengesellschaft or AG (Αλψλπκε Δηαηξεία, Α.Δ.) is a German term that refers to a corporation that is limited by shares, i.e. owned by shareholders, and may be traded on a stock market. The term is used in Germany, Austria, and Switzerland. The equivalent term in the United Kingdom and Republic of Ireland is PLC. The United States equivalent is "publicly-held/open corporation." It is generally considered equivalent to an S.A. when comparing with other civil-law jurisdictions. (Πεγή: A Kommanditgesellschaft or KG (Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία, Δ.Δ.) is the German name for a limited partnership and is used in German, Austrian and some other European legal systems. Partnerships may be formed in the legal forms of General Partnership (Offene Handelsgesellschaft, OHG) or Limited Partnership. (Πεγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Kommanditgesellschaft) 136

145 Incorporated or Inc. (Με θεξδνζθνπηθή έλσζε) restricted to non-profit associations (Πεγή: A consortium (θνηλνπξαμία) is an association of two or more individuals, companies, organizations or governments (or any combination of these entities) with the objective of participating in a common activity or pooling their resources for achieving a common goal. (Πεγή: Temporary joint ventures are often formed as GesbRs (Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, civil law association) and referred to as collaborative partnerships or else Arbeitsgemeinschaft or ARGE (Οκάδα Δξγαζίαο). (Πεγή: 137

146 Παξάξηεκα 9 Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 1 αλά ρψξα Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 1 γηα Απζηξία Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο, θαη ζπκπιεξσκαηηθά θάπνηα ζηνηρεία ηεο έθδνζεο Urlaubsspezialisten 1999, ζπλάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: Αγνξέο-ζηφρνη Οη 17 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο κε βάζε ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, δειαδή ηα ρφκπη ηνπο, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Δλ αληηζέζεη νη δχν ηειεπηαίνη ( Απζηξία γηα ηελ Γαιιία, Απζηξία γηα ηελ Ηηαιία ) απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εζληθφηεηά ηνπο βι. Παξάξηεκα 3 138

147 Ννκηθή κνξθή Απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ, έμη ζπγθξνηνχληαη κε ηελ κνξθή έλσζεο, ηέζζεξηο έρνπλ ζπζηήζεη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, έλαο αλψλπκε εηαηξεία, έλαο άιινο εηεξφξξπζκε εηαηξεία, θαη νη ππφινηπνη επηά δελ δηεπθξηλίδνπλ ηελ κνξθή ζπγθξφηεζήο ηνπο. Σππνινγία Όινη νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο εηαηξείαο Urlaubsspezialisten Marketing GmbH, ζηελ νπνία κεηέρεη θαηά 50 % ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηεο Απζηξίαο (Austrian National Tourist Office / Österreich Werbung). Πεξαηηέξσ φκσο, ελψ νη 13 Δηδηθνί Γηαθνπψλ απνηεινχληαη κφλν απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηνπο ππφινηπνπο έμη κεηέρνπλ επίζεο πεξηθέξεηεο ή/θαη δήκνη ηεο Απζηξίαο ( Οξεηβαζία ζε βνπλά ηεο Απζηξίαο, Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο, Οξεηλή πνδειαζία ζηελ Απζηξία, Οηλνηνπξηζκφο ζηελ Απζηξία, Υεηκεξηλφ ζθη, Φάξεκα ζηελ Απζηξία ). 139

148 Αξηζκφο κειψλ Οη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο έρνπλ θαηά κέζν φξν 56 κέιε, κε ηα ιηγφηεξα κέιε λα είλαη 8 ( Γηαθνπέο ζην αγξφθηεκα ζηελ Απζηξία ) θαη ηα πεξηζζφηεξα 128 ( Γθνιθ ζηελ Απζηξία ). Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ Όινη νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ, αλεμαηξέησο, δέρνληαη λέα κέιε. Όξνη ζπκκεηνρήο κειψλ Ύπαξμε φξσλ ζπκκεηνρήο Χζηφζν φινη έρνπλ απζηεξά θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο, ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ νη επηρεηξήζεηο ή θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ εθάζηνηε θνξέα. Αξηζκφο φξσλ ζπκκεηνρήο Βεβαίσο ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ, πνπ ζέηνπλ σο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ θνξέα ηνπο, δηαθέξεη απφ ηνλ έλαλ ζην άιιν, θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 4 ( Μηθξέο ηζηνξηθέο πφιεηο ) έσο θαη 150 θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ( Γηαθνπέο ζε αγξφθηεκα ζηελ Απζηξία ). Δίδε φξσλ ζπκκεηνρήο Σα θξηηήξηα, ηα νπνία ζέηνπλ νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ σο φξνπο ζπκκεηνρήο λέσλ κειψλ, έρνπλ θαηά θχξην ιφγν σο ζηφρν ηνπο ην λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαη κπνξεί λα αθνξνχλ απφ ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, ηα αζηέξηα (π.ρ. κφλν 4 θαη 5 αζηέξσλ) θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ μελνδνρείσλ (π.ρ. θνληά ζε πνδειαηηθέο δηαδξνκέο) έσο ην λα έρνπλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο. Μπνξεί φκσο λα είλαη αξρηηεθηνληθά (π.ρ. κλεκεία 140

149 πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο), θνηλσληθά, νηθνινγηθά ή αθφκα θαη θαηξηθά (π.ρ. ρηφλη 80 κέξεο ηνλ ρξφλν) ζε φηη αθνξά ζηηο πεξηθέξεηεο ή ηνπο δήκνπο. Έιεγρνο φξσλ ζπκκεηνρήο Δπηπιένλ, δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ( Ηππαζία ζηελ Απζηξία, Γηαθνπέο νξεηλήο πνδειαζίαο ) ππνβάιινπλ ηα κέιε ηνπο ζε εηήζην έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ φξσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη. Δηζθνξέο κειψλ Δγγξαθή λέσλ κειψλ Σν θφζηνο εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ ζε θάπνην Δηδηθφ Γηαθνπψλ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 3,000. Μπνξεί βεβαίσο θαη λα κελ ηίζεηαη θαζφινπ σο πξναπαηηνχκελν. Δηήζηα ζπλδξνκή Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 5,000 γηα ην Κπκαίλεηαη δε απφ 200 έσο 23,000, αλάινγα κε ηνλ θνξέα. πλεξγάηεο Οη πεξηζζφηεξνη Δηδηθνί Γηαθνπψλ (10 απφ ηνπο 19) πιαηζηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ζηηο δηθέο ηνπο ππεξεζίεο ή αγαζά, κέζα απφ ζπλεξγαζίεο ηηο νπνίεο έρνπλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ή ζπκβησηηθέο πξνο απηνχο επηρεηξήζεηο. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλεξγαηψλ ηνπο είλαη εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ ή εηαηξείεο κε πξντφληα απαξαίηεηα ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο (π.ρ. παηδηθά ή αζιεηηθά πξντφληα, εηαηξείεο εμνπιηζκνχ νξεηλήο νξεηβαζίαο ή ςαξέκαηνο). Μάλαηδκελη Απφ ηελ δηαδηθηπαθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε ηέινο, φηη ηνπιάρηζηνλ 6 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ έρνπλ αλαζέζεη ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ηνπο ζε θάπνηνλ άιιν θνξέα/εηαηξεία (Outsourcing, external management). ηειέρσζε Κάζε Δηδηθφο Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο έρεη έλαλ Managing Director θαη απφ εθεί θαη πέξα ππάξρνπλ θαηά κέζν φξν 3 ζηειέρε πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην κάξθεηηλγθ (π.ρ. Marketing, Assistant Marketing, Press Relations, Internet & Exhibitions-Trade Shows, Strategy and Project Management, Project Management and Cooperations). 141

150 Απνηειέζκαηα πξφηππν checklist 1 γηα Γεξκαλία Αγνξέο-ζηφρνη Ζ πιεηνςεθία ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο έρεη λα θάλεη κε ηνλ αζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Έλαο θνξέαο εηδηθεχεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ, ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ ηνπξηζκφ ή/θαη ζηνλ ηνπξηζκφ θηλήηξσλ (MICE) θαη άιινο έλαο θνξέαο ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ. Ννκηθή κνξθή Όιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο απνηεινχλ ελψζεηο (Eingetragener Verein, e.v.). Σππνινγία Γχν απφ ηηο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ( Γεξκαληθά Μλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ ) θαη ηξεηο απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο κφλν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Χζηφζν θακία δελ απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα απνθιεηζηηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 142

151 Αξηζκφο κειψλ Οη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ θαηά κέζν φξν 20 κέιε, κε εμαίξεζε βεβαίσο ην Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ κε 245 κέιε. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ Μφλν έλαο θνξέαο δηεπθξηλίδεη φηη έρεη σο φξην ηα 15 κέιε ( Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο ). Καηά ηα άιια, νη ππφινηπεο Δλψζεηο είλαη αλνηρηέο ζε λέα κέιε. Όξνη ζπκκεηνρήο κειψλ Ύπαξμε φξσλ ζπκκεηνρήο Σνπιάρηζηνλ δχν θνξείο έρεη απζηεξά θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ( Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο, Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ ). Δίδε φξσλ ζπκκεηνρήο Ο θνξέαο Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ηεο Γεξκαλίαο ζέηεη θπξίσο πιεζπζκηαθά θαη αξρηηεθηνληθά θξηηήξηα ζε φηη αθνξά ηηο πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνξέα, θαη ην Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ ζέηεη σο ζέκα ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζηελ Γεξκαλία. πλεξγάηεο Όιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ ηξεηο ζπλεξγάηεο. Σνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο (German National Tourist Board, GNTB), ηνλ Γεξκαληθφ ηδεξφδξνκν (Deutsche Bahn, DB) θαη ηνλ εζληθφ αεξνκεηαθνξέα ηεο Γεξκαλίαο (Deutsche Lufthansa AG). Πιαηζηψλνληαη δειαδή θαη απηέο απφ επηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ή αγαζά ζπκπιεξσκαηηθά ή ζπκβησηηθά ζηα δηθά ηνπο. 143

152 Μάλαηδκελη Όιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ έρνπλ αλαιάβεη νη ίδηεο ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ηνπο. ηειέρσζε Ζ ζηειέρσζε ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 13 άηνκα, ηα νπνία απαζρνινχληαη θπξίσο ζε ηνκείο ηνπ κάξθεηηλγθ. πγθεθξηκέλα ην Γεξκαληθφ Γξαθείν πλεδξίσλ γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ζηνηρεία, εθηφο απφ ηνλ Managing Director, έρεη αξθεηά ζηειέρε ηα νπνία αζρνινχληαη κε ζέκαηα κάξθεηηλγθ (π.ρ. Direct Marketing, Press relations, Media & Communications, Market research, Sales, Fairs). Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 1 γηα Καλαδά Αγνξέο-ζηφρνη Σα πεξηζζφηεξα product clubs ηνπ Καλαδά εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο, ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηνλ θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ, θαζψο θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Δλψ θάπνηα κεκνλσκέλα product clubs αζρνινχληαη κε ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη επεμίαο. Σέινο ππάξρεη θαη άιιν έλα product club πνπ απνηειείηαη απφ ηα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην. Ννκηθή κνξθή 144

153 Όια ηα product clubs ηνπ Καλαδά είλαη κε θεξδνζθνπηθέο ελψζεηο (Incorporated, Inc). Σππνινγία Έμη απφ ηα product clubs ηνπ Καλαδά (50%) απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 5 απνηεινχλ ζπλεξγαηηθνχο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ κφλν ηνκέα θαη κφιηο έλα απνηειεί ζπλεξγαηηθφ θνξέα θαζαξά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Αξηζκφο κειψλ Αλ εμαηξέζνπκε ηξία product clubs, ηα νπνία έρνπλ πάλσ απφ 100 κέιε ( Πεξηπέηεηα θαη Οηθνηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ, ηα ίρλε ηεο κεγάιεο αξθνχδαο, Ο Καλαδάο κε ηξέλν ), ηα ππφινηπα product clubs ηνπ Καλαδά έρνπλ θαηά κέζν φξν 30 κέιε. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ Γελ ππάξρεη θάπνην product club, πνπ λα κελ δέρεηαη λέα κέιε. Όξνη ζπκκεηνρήο Ύπαξμε φξσλ ζπκκεηνρήο Σνπιάρηζηνλ 7 απφ ηα 12 εμεηαδφκελα product clubs ηνπ Καλαδά έρνπλ απζηεξά θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο σο φξνπο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπο. Δίδνο φξσλ ζπκκεηνρήο Οη φξνη ζπκκεηνρήο, πνπ ζέηνπλ ηα πεξηζζφηεξα product clubs ηνπ Καλαδά, αθνξνχλ θπξίσο ζε θξηηήξηα πνηφηεηαο ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχλ ηα κέιε, ελψ θάπνηα έρνπλ θαη απζηεξνχο θψδηθεο δενληνινγίαο. Σέινο θάπνηα product clubs δέρνληαη κφλν επηρεηξήζεηο πνπ είηε αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελψζεηο είηε έρνπλ εηδηθή άδεηα απφ ην θξάηνο (π.ρ. επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο). 145

154 πλεξγάηεο 7 ζηα 12 ηα product clubs ηνπ Καλαδά πιαηζηψλνληαη απφ επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ή αγαζά ζπκπιεξσκαηηθά ή ζπκβησηηθά ζηα δηθά ηνπο. Μάλαηδκελη Όια ηα νη Καλαδηθά product clubs έρνπλ αλαιάβεη ηα ίδηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα ηνπο. ηειέρσζε Γηα ζέκαηα ζηειέρσζεο δελ ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε. Απνηειέζκαηα πξφηππν checklist 1 γηα Γαιιία Αγνξέο-ζηφρνη Με εμαίξεζε δχν product clubs (club ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ, club παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ), ηα ππφινηπα product clubs ηεο Γαιιίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ην θαζέλα θαη ζε κηα δηαθνξεηηθή εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Βεβαίσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ-ζηφρσλ γίλεηαη ηφζν κε βάζε ηα ςπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, δειαδή κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ρφκπη ηνπο, φζν θαη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηθία ηνπο (π.ρ. club ηνπξηζκνχ λέσλ). 146

155 Ννκηθή κνξθή Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκηθή κνξθή ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο. Σππνινγία Σα κηζά product clubs ηεο Maison de la France (7 ζηα 14, 50%) απνηεινχλ ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο ηνπ δεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απφ ηα ππφινηπα κηζά, ην 29% (4 ζηα 14) είλαη ζπλεξγαηηθνί θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαη ην 21% (3 ζηα 14) είλαη ζπλεξγαηηθνί θνξείο απνθιεηζηηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αξηζκφο κειψλ Αλ εμαηξέζνπκε 2 product clubs, ηα νπνία έρνπλ πάλσ απφ 100 κέιε (Γαιιηθφ club επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, Υσξηά δηαθνπψλ), ηα ππφινηπα 12 product clubs έρνπλ θαηά κέζν φξν 35 κέιε. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ κειψλ ζηα product clubs ηεο Γαιιίαο. Όξνη ζπκκεηνρήο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηα product clubs ηεο Γαιιίαο. πλεξγάηεο Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο. Μάλαηδκελη Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κάλαηδκελη/δηνίθεζε ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο. ηειέρσζε Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ product clubs ηεο Γαιιίαο. 147

156 Παξάξηεκα 10 Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 2 αλά ρψξα Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 2 γηα Απζηξία 1. Πεξηερφκελν/ Content Υάξηεο ηεο ηζηνζειίδαο / Sitemap Μφιηο ην 42%, δειαδή 8 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ, δηαζέηνπλ ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο (sitemap). Κεληξηθφ κελνχ / main menu Δθηφο απφ δχν Δηδηθνχο Γηαθνπψλ ησλ νπνίσλ ην θεληξηθφ κελνχ είλαη ππνηππψδεο, νη ππφινηπνη 17 έρνπλ δηεμνδηθφ θεληξηθφ κελνχ, γηα ηελ θαιχηεξε θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Click through content Όινη νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ έρνπλ click through content. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο 148

157 Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη Μφιηο 4 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ (21 %) έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ άθημε θαη ηελ κεηαθίλεζε εληφο ηνπ πξννξηζκνχ. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ Οχηε νη πιεξνθνξίεο, πνπ παξέρνπλ αξθεηνί Δηδηθνί Γηαθνπψλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο επαξθείο, θαζψο κφλν 9 απφ ηνπο 19 (47%) παξέρνπλ είηε θάπνηεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηπρφλ επηζθέπηεο (π.ρ. λφκηζκα, θαηξφο) είηε γηα ην ηη κπνξεί λα δεη θαη λα θάλεη θαλείο ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ (π.ρ. αμηνζέαηα, εθδειψζεηο). Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα Δπίζεο, κφλν ην 32% (6 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ θνξέα (π.ρ. λνκηθή κνξθή, ηππνινγία). Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ ε φηη φκσο αθνξά ζην πξντφλ, ε πιεηνςεθία (16 απφ ηνπο 19) δηαζέηεη επαξθή πιεξνθφξεζε (π.ρ. ν Δηδηθφο Γηαθνπψλ Φάξεκα ζηελ Απζηξία αλαθέξεη ηα είδε ςαξέκαηνο ζηελ Απζηξία θαη ν Δηδηθφο Γηαθνπψλ Πνδειαζία ζηελ Απζηξία έρεη εθηελή πεξηγξαθή ησλ δηαζέζηκσλ δηαδξνκψλ κε πνδήιαην ζηε ρψξα). Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε Δπαξθείο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ γηα ηα κέιε ηνπο, θαζψο φιεο νη ηζηνζειίδεο ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ (19 ζηηο 19) δηαζέηνπλ έζησ θαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηνπο απαξηίδνπλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο Χζηφζν ζε φηη αθνξά ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ ή ηνπιάρηζηνλ ηεο δηακνλήο, κφλν ην 47% (ιηγφηεξνη δειαδή απφ ηνπο κηζνχο) παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ. Υάξηεο/tours/itineraries Υακειά είλαη ηα πνζνζηά ησλ εηδηθψλ δηαθνπψλ θαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο κφλν πέληε παξέρνπλ ηελ ζρεηηθή ππεξεζία. 149

158 Multimedia Βεβαίσο αθφκα ρακειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ ρξήζε πνιπκέζσλ, φπσο βίληεν θαη ήρνπ, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, θαζψο κφιηο ηξείο θνξείο (16%) δηαζέηνπλ ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Μεραλή αλαδήηεζεο / search engine Μφλν νη κηζνί Δηδηθνί Γηαθνπψλ (10 απφ ηνπο 19), δειαδή ην 53%, δηαζέηνπλ κεραλή αλαδήηεζεο (search engine) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, θαζηζηψληαο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο θάπσο δπζρεξή. 2. Κνηλφηεηα/Community Γπζηπρψο νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ ηεο Απζηξίαο θαίλνληαη λα αγλννχλ ηελ δπλακηθή πνπ έρνπλ ζήκεξα νη θνηλφηεηεο ζην δηαδίθηπν, θαζψο κφιηο έλαο θνξέαο έρεη ελζσκαηψζεη βηβιίν, φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θάπνηα ζρφιηα (guest book), θαη κφιηο 4 απφ ηνπο 19, δειαδή ην 21%, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επραξηζηεκέλνπο ρξήζηεο λα ζηείινπλ ην link ηεο ηζηνζειίδαο ζε ηξίηνπο. Δλψ ηα discussion groups θαη νη άιιεο δπλαηφηεηεο, πνπ παξέρεη ην Web 2.0 ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, είλαη αλχπαξθηεο. 150

159 3. Δμαηνκίθεπζε/customization Πνιπγισζζηθφ πεξηερφκελν ε φηη αθνξά ηελ πνιπγισζζηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ, πξψηα έξρνληαη ηα Γεξκαληθά, θαη αθνινπζνχλ ηα Αγγιηθά θαη ηα Ηηαιηθά, πηζαλφηαηα ιφγσ γεηηλίαζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Απζηξία. Ζ ιίζηα ζπλερίδεηαη κε θάπνηεο άιιεο επξσπατθέο γιψζζεο θαη ηα Ρψζηθα, αιιά πξφθεηηαη γηα απνζπαζκαηηθέο πεξηπηψζεηο ζε ειάρηζηνπο θνξείο. Δλψ δηαπηζηψλεηαη φηη νη αζηαηηθέο γιψζζεο αγλννχληαη εληειψο. εκεηψλεηαη ηέινο φηη κφλν 4 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηεο ηζηνζειίδα ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο μέλεο γιψζζεο. Σα πνζνζηά ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ρακειά θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ κηαο θαη ην πνιχ ηξηψλ μέλσλ γισζζψλ. Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο (personalized service) Οη Δηδηθνί φκσο Γηαθνπψλ παξέρνπλ πςεινχ επηπέδνπ εμαηνκίθεπζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, κέζα απφ ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο ηνπο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε γηα παξάδεηγκα φηη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαδεηνχλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ ή φηη αλάινγα κε ηα εηδηθφηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο κπνξεί λα ςάρλνπλ γηα αθφκα πην 151

160 εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. π.ρ. γθνιθ θαη ιίκλεο, γθνιθ θαη θξαζί, γθνιθ θαη γαζηξνλνκία, ηνπξλνπά γθνιθ, γθνιθ θαη βνπλφ). Χζηφζν κφλν έλαο θνξέαο ν Δηδηθφο Γηαθνπψλ Οξεηβαζία ζε ρσξία ηεο Απζηξίαο έρεη πξνζαξκφζεη ηελ αλαδήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη κε ηνπο ηέζζεξηο ηξφπνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν γξάθεκα, δειαδή αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Απζηξίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ μελνδνρείσλ-κειψλ, ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο θαη κε δηάθνξα εηδηθφηεξα ζέκαηα. 152

161 4. Δπηθνηλσλία / communication ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ, αλ εμαηξέζνπκε ην , πνπ δηαζέηνπλ φινη πιελ ελφο ( Δκπεηξίεο ζε ηξέλα θαη πινία ), θαη ην newsletter, πνπ έρνπλ νη κηζνί, ζε άιια ζπλαθή ζέκαηα έρνπλ κάιινλ ρακειή επίδνζε, αθνχ κφιηο πέληε έρνπλ call center θαη θαλείο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ακθίδξνκν δηάινγν κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. 5. χλδεζε/connectivity ηνλ ηνκέα απηφ νη Δηδηθνί Γηαθνπψλ έρνπλ κελ πςειά πνζνζηά ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ηα κέιε ηνπο (100%) θαη κε ηνπο ηπρφλ ζπλεξγάηεο ηνπο (63%), αιιά πνιχ ρακειέο επηδφζεηο (11%) ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζή ηνπο κε άιιεο ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. 153

162 6. Δκπφξην/Commerce Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο έδεημαλ φηη κφλν 4 απφ ηνπο 19 Δηδηθνχο Γηαθνπψλ (21% ) παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα online booking κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Βεβαίσο δχν αθφκα Δηδηθνί Γηαθνπψλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο θαη απνζηνιήο κε δεζκεπηηθήο θφξκαο ελδηαθέξνληνο (Urlaubs Anfrage) γηα θάπνηα ελδερφκελε θξάηεζε. 7. Άλεζε/Convenience Οη ηζηνζειίδεο ησλ πεξηζζφηεξσλ Δηδηθψλ Γηαθνπψλ είλαη εχθνιεο ζηελ ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά γξήγνξν ρξφλν θφξησζεο ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ δηαζέηνπλ. 154

163 Απνηειέζκαηα πξφηππν checklist 2 γηα Γεξκαλία 1. Πεξηερφκελν/ Content Υάξηεο ηεο ηζηνζειίδαο / Sitemap Μφλν νη 3 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ έρνπλ ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο (sitemap). Κεληξηθφ κελνχ / main menu Χζηφζν φιεο έρνπλ θεληξηθφ κελνχ. Click through content Δπίζεο φιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ έρνπλ click through content. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη 3 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ (60 %) έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ άθημε θαη ηελ κεηαθίλεζε εληφο ηνπ πξννξηζκνχ, ζε φηη δειαδή αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ Καη ζε φηη αθνξά ζηνλ πξννξηζκφ, πιεξνθνξίεο παξέρνπλ κφλν νη 3 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ (60 %). 155

164 Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα Δπίζεο, κφλν ην 60% (3 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ) έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ θνξέα (π.ρ. λνκηθή κνξθή, ηππνινγία). Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ Χο ζεηηθφ φκσο θξίλεηαη φηη ζε φηη αθνξά ζην πξντφλ, ε πιεηνςεθία (4 απφ ηηο 5) δηαζέηεη επαξθή πιεξνθφξεζε. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε Χζηφζν κφλν νη 2 απφ ηνπο 5 θνξείο παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε, πνπ ηνπο απαξηίδνπλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο εθηφο απφ ην λα παξαπέκπνπλ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εθάζηνηε κειψλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο Υακειά είλαη ηα πνζνζηά ησλ εηδηθψλ δηαθνπψλ θαη ζηνλ ηνκέα απηφ, θαζψο κφιηο 1 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ( Γεξκαληθά κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco ) παξέρεη έζησ θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ. Υάξηεο/tours/itineraries Σελ ζρεηηθή ππεξεζία παξέρνπλ 4 απφ ηηο 5 Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο. Multimedia Κακία απφ ηηο πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ δελ δηαζέηεη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, φπσο βίληεν θαη ήρνπ. Μεραλή αλαδήηεζεο / search engine Χζηφζν ηξείο δηαζέηνπλ κεραλή αλαδήηεζεο (search engine) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο,. 156

165 2. Κνηλφηεηα/Community Όιεο νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο θαίλνληαη λα αγλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Web 2.0 θαη ηελ δπλακηθή πνπ έρνπλ ζήκεξα νη θνηλφηεηεο ζην δηαδίθηπν. 3. Δμαηνκίθεπζε/customization Πνιπγισζζηθφ πεξηερφκελν ε φηη αθνξά ηελ πνιπγισζζηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Δλψζεσλ Μάξθεηηλγθ, πξψηα έξρνληαη ηα Αγγιηθά, θαη αθνινπζνχλ ηα Γεξκαληθά, ηα Ηαπσληθά, ηα Κηλέδηθα θαη ηα Ηηαιηθά. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη αζηαηηθέο γιψζζεο έρνπλ πξνεμέρνπζα ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο. εκεηψλεηαη ηέινο φηη θαηά κέζν φξν παξέρεηαη ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ζε ηξείο μέλεο γιψζζεο. 157

166 Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο (personalized service) Όιεο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ πξνρσξνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηηο πφιεηο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θνξέα (Βιέπε Μαγηθέο πφιεηο ζηελ Γεξκαλία ). Χζηφζν ε πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαίλεηαη λα ζηακαηάεη εθεί, θαζψο κφιηο 2 απφ ηηο 5 ( Ηζηνξηθά αμηνζέαηα ζηελ Γεξκαλία, Μαγηθέο πφιεηο ζηελ Γεξκαλία ) πξνρσξνχλ θαη ζε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ηέρλε, θνπδίλα, δηαζθέδαζε, εθδειψζεηο θ.α.). 4. Δπηθνηλσλία / communication Καη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο νη Γεξκαληθέο Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ, αλ εμαηξέζνπκε ην , πνπ δηαζέηνπλ φιεο, ζε άιια ζπλαθή ζέκαηα έρνπλ κάιινλ ρακειή επίδνζε, αθνχ κφιηο δχν έρνπλ intranet (login possibility πηζαλφηαηα γηα κέιε θαη ζπλεξγάηεο) θαη απφ έλαο έρνπλ call center θαη FAQs. Χζηφζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο θαλείο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ακθίδξνκν δηάινγν κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη δελ δηαζέηνπλ θαη newsletter. 158

167 5. χλδεζε/connectivity ηνλ ηνκέα απηφ νη Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ έρνπλ κελ πςειά πνζνζηά ζε φηη αθνξά ηελ ζχλδεζε κε ηα κέιε ηνπο (100%), αιιά φρη κε ηνπο ηπρφλ ζπλεξγάηεο ηνπο (40%). Κακία ηέινο δελ παξέρεη ππεξζπλδέζεηο κε άιιεο ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο. 159

168 6. Δκπφξην/Commerce Κακία απφ ηηο πέληε Δλψζεηο Μάξθεηηλγθ ηεο Γεξκαλίαο δελ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θξαηήζεσλ θαη άιισλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. 7. Άλεζε/Convenience Χζηφζν φιεο νη ηζηνζειίδεο ηνπο είλαη εχθνιεο ζηελ ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά γξήγνξν ρξφλν θφξησζεο ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ δηαζέηνπλ. 160

169 Απνηειέζκαηα πξφηππνπ checklist 2 γηα Καλαδά 1. Πεξηερφκελν/ Content Υάξηεο ηεο ηζηνζειίδαο /Sitemap Μφλν 4 απφ ηα 12 εμεηαδφκελα product club έρνπλ ράξηε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Κεληξηθφ κελνχ / main menu Σα 11 απφ ηα 12 product club έρνπλ θεληξηθφ κελνχ. Click through content Όια ηα product club έρνπλ click through content Δπαξθείο πιεξνθνξίεο Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη Διάρηζηα product clubs (κφλν δχν) έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο λα νξγαλψζεη θαλείο ην ηαμίδη ηνπ. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ Πεξηνξηζκέλεο είλαη θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ, κε εμαίξεζε 3 product clubs ( Spas Relais Santé, Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην, Bearfoot Canada ). 161

170 Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα Σα πεξηζζφηεξα σζηφζν product clubs έρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα ίδηα. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ην πξντφλ, πνπ απηά πξνσζνχλ κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, θαζψο κφλν ηέζζεξα product clubs ( Spas Relais Santé, Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην Κεκπέθ, Έλσζε ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο ηνπ Γηνπθφλ, Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ ) έρνπλ εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε Δθηελείο πάλησο πιεξνθνξίεο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα product clubs γηα ηα κέιε ηνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο Δλψ αληηζέησο κφλν δχν product clubs ( Spas Relais Santé, Σα θαιχηεξα παλδνρεία ηνπ Οληάξην ) έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο. Ζ πιεηνςεθία παξαπέκπεη γηα ηηκέο θαη θξαηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εθάζηνηε κέινπο. Υάξηεο/tours/itineraries Σα κηζά επίζεο product clubs (6 απφ ηα 12) δηαζέηνπλ ράξηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα εηδηθέο δηαδξνκέο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. Multimedia Απφ ηελ άιιε κφλν έλα product club ( Spas Relais Santé ) δηαζέηεη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. Μεραλή αλαδήηεζεο / search engine Σέινο κεραλή αλαδήηεζεο δηαζέηνπλ κφλν ηξία product clubs. 2. Κνηλφηεηα / Community Χο πξνο ηα ζέκαηα θνηλφηεηαο, κφλν δχν product clubs ( Spas Relais Santé, Απηφρζνλεο ηνπ Κεκπέθ ) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο λα θαηαγξάςνπλ ηα ζρφιηά ηνπο θαη απφ απηά κφλ&nu