ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ"

Transcript

1 ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί ηα ζπίηηα ηωλ πόιεωλ γίλεηαη πόζηκν. Δρώτηση 1 Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη κηα πεγή πόζηκνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο. Σν λεξό πνπ βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο νλνκάδεηαη ππόγεην λεξό. Να αηηηνινγήζεηο γηαηί ππάξρνπλ ιηγόηεξα βαθηήξηα θαη ξππνγόλα ζωκαηίδηα ζηα ππόγεηα λεξά παξά ζηα επηθαλεηαθά λεξά, όπωο νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα. 1

2 Δρώτηση 2 Ο θαζαξηζκόο ηνπ λεξνύ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά ζηάδηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο. Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα, πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα (αξηζκεκέλα από 1-4). Καηά ην δεύηεξν ζηάδην, ην λεξό ζπιιέγεηαη ζηε δεμακελή θαζίδεζεο. Με ηη ηξόπν, ζε απηό ην ζηάδην, ην λεξό γίλεηαη θαζαξόηεξν; A Σα βαθηήξηα πεζαίλνπλ ζην λεξό. Β Ομπγόλν πξνζηίζεηαη ζην λεξό. Γ Σν ραιίθη θαη ε άκκνο θαηαθάζνληαη ζηνλ πάην. Γ Οη ηνμηθέο νπζίεο θαηαζηξέθνληαη. Δρώτηση 3 Καηά ην ηέηαξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνύ, πξνζηίζεηαη ριώξην ζην λεξό. Γηαηί πξνζηίζεηαη ριώξην ζην λεξό; Δρώτηση 4 Αο ππνζέζνπκε όηη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνύ ζην δηπιηζηήξην αλαθαιύπηνπλ όηη ππάξρνπλ κεξηθά επηθίλδπλα βαθηήξηα ζην λεξό κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνύ. Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη άλζξωπνη ζην ζπίηη πξηλ πηνπλ ην λεξό απηό; Δρώτηση 5 Μπνξεί ην κνιπζκέλν πόζηκν λεξό λα πξνθαιέζεη ηα παξαθάηω πξνβιήκαηα πγείαο; Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπηωζε. Μπορεί το μολσσμένο πόσιμο νερό να προκαλέσει τα παρακάτω προβλήματα σγείας; Γηαβήηε Γηάξξνηα HIV / AIDS Ναι ή Ότι; 2

3 Δρώτηση 6 (Καηαγραθή ζηάζης) Πόζν πνιύ ελδηαθέξεζαη λα απνθηήζεηο ηηο παξαθάηω πιεξνθνξίεο; Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά. πολύ μέτρια λίγο Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου Να γνωπίζειρ πώρ ελέγσεηαι ηο νεπό για βακηηπιακή μόλςνζη. Να μάθειρ πεπιζζόηεπα για ηη σημική επεξεπγαζία ηων αποθεμάηων νεπού. Να μάθειρ ποιερ αππώζηιερ μεηαδίδονηαι πίνονηαρ νεπό Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD s PISA Assessments (ζει ), από OECD, 2009, Paris: OECD. Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα). 3

4 ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΩΤΗΣΗ 1 ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ην ππόγεην λεξό θηιηξάξεηαη δηα κέζνπ ηνπ εδάθνπο. Όηαλ πεξλά κέζα από ηελ άκκν θαη ηε ζθόλε, ην λεξό θαζαξίδεηαη. Έρεη θηιηξαξηζηεί θπζηθά. Επεηδή, όηαλ ην λεξό πεξλάεη κέζα από ην έδαθνο, ζηξαγγίδεηαη κέζα από ηα βξάρηα θαη ηελ άκκν. Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ην ππόγεην λεξό εγθιωβίδεηαη θαη ζπλεπώο πξνζηαηεύεηαη από πηζαλή ξύπαλζε ή όηη ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ξππαίλεηαη πην εύθνια. Τν ππόγεην λεξό βξίζθεηαη κέζα ζηε γε θαη, ωο εθ ηνύηνπ, ε ξύπαλζε ηνπ αέξα δελ κπνξεί λα ην βξνκίζεη. Επεηδή ην ππόγεην λεξό δελ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα αιιά βξίζθεηαη θάηω από θάηη. Οη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα κπνξεί λα ξππαλζνύλ από ηνλ αέξα θαη κπνξείο λα θνιπκπήζεηο ζ απηά θαη νύηω θαζεμήο. Γη απηό δελ είλαη θαζαξά. Γηαηί νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα ξππαίλνληαη από αλζξώπνπο θαη δώα. Άιιεο ζωζηέο απαληήζεηο. Τα ππόγεηα λεξά δελ πεξηέρνπλ αξθεηή ηξνθή γηα ηα βαθηήξηα, ώζηε απηά λα επηδνύλ εθεί. Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη ηα ππόγεηα λεξά είλαη πνιύ θαζαξά. (Η πιεξνθνξία έρεη ήδε δνζεί). Επεηδή έρεη ήδε θαζαξηζηεί. Επεηδή ππάξρνπλ απνξξίκκαηα ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα. Γηαηί ππάξρνπλ ιηγόηεξα βαθηήξηα. Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πξηλ από ην εηζαγωγηθό θείκελν. Επεηδή ηα ππόγεηα λεξά πεξλνύλ κέζα από έλα θίιηξν θαη πξνζηίζεηαη ριώξην. Τα ππόγεηα λεξά πεξλνύλ κέζα από έλα θίιηξν πνπ ηα θαζαξίδεη ηειείωο. Γηαηί ζπλερώο θηλείηαη. Γηαηί δελ θηλείηαη θαη, ζπλεπώο, δελ κεηαθέξεη ιάζπε από ην βπζό. ΔΡΩΤΗΣΗ 2 Γ. Σν ραιίθη θαη ε άκκνο θαηαθάζνληαη ζηνλ πάην. Άιιεο απαληήζεηο 4

5 ΔΡΩΤΗΣΗ 3 Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνκάθξπλζε, ζηελ εμόληωζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηωλ βαθηεξίωλ. Γηα λα ην ειεπζεξώζεη από ηα βαθηήξηα. Τν ριώξην ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα. Γηα λα ζθνηώζεη όια ηα θύθηα ΔΡΩΤΗΣΗ 4 Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βξάζηκν ηνπ λεξνύ. Να ην βξάδνπκε. Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο κεζόδνπο θαζαξηζκνύ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε αζθάιεηα ζην ζπίηη. Να επεμεξγαζηείο ην λεξό κε ηακπιέηεο ριωξίνπ (π.ρ., ηακπιέηεο θαζαξηζκνύ). Να ρξεζηκνπνηήζεηο έλα θίιηξν κε κηθξνύο πόξνπο. Απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε «επαγγεικαηηθέο» κεζόδνπο θαζαξηζκνύ, νη νπνίεο είλαη αδύλαην λα γίλνπλ κε αζθάιεηα ζην ζπίηη. Να αλακείμεηο ην λεξό κε ριώξην ζε έλα θνπβά θαη κεηά λα ην πηεηο. Πεξηζζόηεξν ριώξην, ρεκηθέο νπζίεο θαη βηνινγηθέο ζπζθεπέο. Να απνζηάμεηο ην λεξό. Να ην θαζαξίζεηο πάιη. Να ρξεζηκνπνηήζεηο έλα θίιηξν ηνπ θαθέ Να αγνξάζεηο εκθηαιωκέλν λεξό κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηνπ θαζαξηζκνύ (Δελ απαληά ζηελ εξώηεζε πνπ ηνπ ηέζεθε) ΔΡΩΤΗΣΗ 5 Καη νη ηξεηο απαληήζεηο ζωζηέο: Όρη, Ναη, Όρη, κε απηήλ ηε ζεηξά. Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD s PISA Assessments (ζει ), από OECD, 2009, Paris: OECD. Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε θαη πξνζαξκνγή ηωλ νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 5

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ.

κπνξνύζε λα ην αθνύεη λα θηλείηαη γύξσ από ηε βεξάληα. Τα ζαλίδηα έηξηδαλ θαη άθνπγε ηνλ ζόξπβν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπνδνγύξηδαλ. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ΣΟ ΓΩΡΟ Πόζεο κέξεο, αλαξσηηόηαλ, έκεηλε θαζηζκέλε θνηηάδνληαο ην ζνιό θξύν λεξό λα αλεβαίλεη ζηγά ζηγά θαη λα θαηαπίλεη ηε ζηεξηά; Μόιηο πνπ ζπκόηαλ πόηε άξρηζε λα βξέρεη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο),

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο), ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Επί 14 σπόνια ηο Αθληηικό Ιαηπικό Κένηπο ηηρ Λςόν (Γαλλία) μελέηηζε ηιρ κακώζειρ ηυν νεαπών αθληηών και ηυν επαγγελμαηιών αθληηών. Η μελέηη καηέληξε ζηο ζςμπέπαζμα όηι ο καλύηεπορ δπόμορ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα νινθιεξσκέλεο επεμεξγαζίαο λεξνύ!!

ύζηεκα νινθιεξσκέλεο επεμεξγαζίαο λεξνύ!! ύζηεκα νινθιεξσκέλεο επεμεξγαζίαο λεξνύ!! Ση καο πξνζθέξεη ην νεπό; Σν νεπό είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ! Όρη κόλν δηαηεξεί ηε δσή.αιιά κπνξεί λα βειηηώζεη νπζηαζηηθά: Τγεία Φπζηθή θαηάζηαζε Δκθάληζε Όηαλ κεησζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ

ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ Γηαζέζηκνη πόξνη ΛΔΟΝ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ αιόγηζηε ρξήζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηωλ δηαζέζηκωλ απνζεκάηωλ Άξδεπζε σμβατική ταγόνας Drip

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα