ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012

2 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη αθνξά ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε πνπ δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Άξζξν 2 ν Ννκηθό πιαίζην Ο παξφλ Καλνληζκφο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ : Σνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. Α 87/ ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α / ) Γ.Κ.Κ. θαη εηδηθφηεξα ησλ αξ. 75 πεξί «άζθεζεο αξκνδηνηήησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη αξ. 79 «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο» Σνπ Β.Γ. 24-9/ «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ησλ αξ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ Σνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224/ ηεχρνο Α) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη Σνπ Ν. 2696/1999,(Φ.Δ.Κ. Α 57/ ), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3542/2007, (Φ.Δ.Κ. Α 50/ ), «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Ν.2696/1999». Σεο Κ.Τ.Α αξ / (Φ.Δ.Κ. 1255/ ηεχρνο Β) «θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλάξηεζεο παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ θαζψο θαη πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001. Σεο Κ.Τ.Α 52138/ (Φ.Δ.Κ. 1788/ ηεχρνο Β) «θαζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ, γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2946/2001» Σνπ Ν.1577/1985 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.2831/2000 «Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο» Σνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο Γήκνπ Βφιβεο (ζρεη. ε αξ. 626/2001 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α.:4Α86Ω9Ω-Ω6Ε) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 105/2012 απφθαζε Γ..) Κάζε άιιεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα εγθπθιίνπ 1

3 Άξζξν 3 ν - Γεληθέο ππνρξεώζεηο 1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ, ε θνηλνπνίεζε απηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή απηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Άξζξν 4 ν Οξηζκνί 1) «Τπαίζξηα δηαθήκηζε» θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 είλαη «ε ππαίζξηα θαη δεκφζηα πξνβνιή κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, κελπκάησλ θάζε κνξθήο, γηα ηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ». Με ηελ έλλνηα απηή ε ππαίζξηα δηαθήκηζε δηαθξίλεηαη απφ ηελ πξνβνιή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ κελπκάησλ απφ πνιηηηθά θφκκαηα, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ελψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θ.ιπ. γηα ηελ νπνία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1491/84 (ΦΔΚ 173/ ηεχρνο Α ) «Μέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ αξ. 9 ηνπ Ν. 3023/2002 (ΦΔΚ 146/2002 ηεχρνο Α ) «Υξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απφ ην θξάηνο. Έζνδα θαη δαπάλεο, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 2) «Σέινο», είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν Σέινο Γηαθήκηζεο, ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 15 ηνπ Β.Γ. 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ. 5 ηνπ Ν. 1900/90 θαη ζην νπνίν νξίδεηαη φηη επηβάιιεηαη ππέξ ησλ δήκσλ ηέινο γηα θάζε δηαθήκηζε πνπ γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κνξθή ζε ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πεξηνρή θαη θαηεγνξία δηαθήκηζεο. Ζ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ ηέινπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δήκν (αξ. 74 ηνπ Β.Γ. 24/ ) Άξζξν 5 ν - Καηεγνξίεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο θαηά ην αξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη κε βάζε ηελ αξ. 20/2001 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. ζπληζηνχλ ηδίσο: 1. Οη έληππεο, νη ρεηξφγξαθεο, νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο θαη νη ειεθηξνληθέο ή άιιεο δηαθεκίζεηο, ζε: 1α) Κνηλφρξεζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 1β) ε ηδησηηθά θηίξηα ή νηθφπεδα 2

4 2. Οη δηαθεκίζεηο απφ ηνλ αέξα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. 3. Οη δηαθεκίζεηο ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ, ζε ζηάδηα θαη γήπεδα, ζε νρήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, ηξνρηνδξφκσλ, ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηχπνπ δεκφζηαο ρξήζεο νρεκάησλ, ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο, ζε ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηψλ, αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ζε πεξίπηεξα. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα πξνβαιιφκελν κήλπκα, ψζηε λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, είλαη ηα εμήο: 1. ην κήλπκα λα πξνβάιιεηαη δεκφζηα θαη κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία 2. κε ην κήλπκα λα πξνσζείηαη απνθιεηζηηθά εκπνξηθφο ή επαγγεικαηηθφο ζθνπφο ή δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν 6 ν - Υώξνη ζηνπο νπνίνπο απαγνξεύεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε χκθσλα κε : - ην αξ. 11 ηνπ Ν. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ. 57/ ηεχρνο Α), Κ.Ο.Κ. - ην αξ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224/ ηεχρνο Α) - ηελ Κ.Τ.Α. αξ / (ΦΔΚ 1255/ ηεχρνο Β ) - ηελ Κ.Τ.Α. αξ / (ΦΔΚ 1788/ ηεχρνο Β ), ε πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απαγνξεύεηαη ζηνπο εμήο ρώξνπο : 1. ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ απφ απηνχο, ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο, θαζψο θαη ζε ηφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 2. ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη παξαδνζηαθά θηίξηα. 3. ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 4. ε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο. 5. ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 (Φ.Δ.Κ. 28 Α ), φπσο είλαη νη ηνίρνη αληηζηήξημεο, νη γέθπξεο, νη ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα ησλ δξφκσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη νη ζηχινη θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. Δμαίξεζε ζηελ απαγφξεπζε απηή θαζηεξψλεη αα) ε παξ. 4 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1491/84 ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε επηθφιιεζε έληππσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (πνιηηηθά θφκκαηα, καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο θαη ζσκαηεία) ζε κφληκα πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο δήκνπο ζηνπο ζηχινπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηνπο ζηχινπο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο. Γηα ηε ρξήζε ησλ πιαηζίσλ απηψλ θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ πιαηζίσλ ζηνπο ζηχινπο απηνχο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ δεκάξρνπ ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη ηέινο ή απνδεκίσζε. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ απηψλ γίλεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ θαη ββ) ε παξ. 1 ηνπ αξ. 3 3

5 ηνπ Ν. 2946/2001 κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε ζε θνηλφρξεζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 6. ε ζηνέο θηηξίσλ. 7. ε πηλαθίδεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 8. ε απφζηαζε εθαηέξσζελ θαη χςνο κηθξφηεξν ησλ είθνζη (20) κέηξσλ απφ θάζε θαλφ ζεκαηνδφηεζεο. 9. ε απφζηαζε απφ δαζηθή έθηαζε ή έθηαζε κε πινχζηα βιάζηεζε εθφζνλ ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε ησλ 30κ., θαη ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πιαίζην έρεη ππξαληνρή κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ - RF ην νδφζηξσκα ησλ νδψλ, ζηηο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο, ζηηο λεζίδεο αζθαιείαο, ζην νδφζηξσκα ησλ νδψλ παξφδηαο εμππεξέηεζεο, ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, ζηνλ νδεγφ ηπθιψλ, ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο θαη ζθάθεο), αθφκε θαη φηαλ απηά δελ έρνπλ δηακνξθσζεί 11. Μπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο φηαλ επεξεάδεηαη ν θσηηζκφο ηνπο, ε ζέα ηνπο ή ε πξφζβαζε ζε απηά 12. Όηαλ κπνξεί λα πξνθιεζεί ελφριεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζηνπο ελνίθνπο ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ, κε δνλήζεηο, ζνξχβνπο ή έληνλν θσηηζκφ 13. ε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 100 κέηξσλ απφ άιιν ηνπνζεηεκέλν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην (γηα πεδνδξφκηα) 14. ε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 1000 κέηξσλ απφ άιιν ηνπνζεηεκέλν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην (γηα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ) θαη επηπιένλ : 15. Απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή έληππσλ, ρεηξφγξαθσλ, θσηεηλψλ ή θσηηδφκελσλ θαη ειεθηξνληθψλ ή άιισλ δηαθεκίζεσλ, πέξα απφ ην ηδεαηφ ζηεξεφ ηνπ νηθνπέδνπ θαη πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ (αξ. 2, παξ. 2 πεξ. γ, Ν. 2946/2001) 16. Απαγνξεχεηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κέζν, ζηα εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ ή απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ζε δψλε κέρξη εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ άμνλα ησλ νδψλ απηψλ θαη είλαη νξαηή απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νδψλ. Ζ παξαπάλσ δψλε απαγφξεπζεο πεξηνξίδεηαη ζηα ζαξάληα (40) κέηξα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ άμνλα, ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ εζληθψλ θαη επαξρηαθψλ νδψλ ή απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή, αλ ην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο ζηα ηκήκαηα απηά είλαη αλψηεξν ησλ 70 Κm/h. ε θιάδνπο αληζφπεδσλ θφκβσλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηαζκψλ δηνδίσλ ηζρχεη ε απφζηαζε ησλ 150 κέηξσλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ άμνλα ηεο θαηεχζπλζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ηαρχηεηαο Ωο «θαηνηθεκέλε πεξηνρή» ζεσξείηαη ε πεξηνρή πνπ έρεη ζεκαλζεί κε πηλαθίδεο σο θαηνηθεκέλε ζηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο (αξ. 2 παξ. 1 Ν 2696/99) ηηο πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθηζκνί εθηφο ζρεδίνπ πνπ νηθνδνκήζεθαλ λφκηκα, φρη φκσο θαη νη απζαίξεηνη νηθηζκνί πνπ νηθνδνκήζεθαλ ζε πεξηνρέο φπνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαγνξεχεηαη ε νηθνδφκεζε (Γλσκ. Ν..Κ. 710/99) 17. Απαγνξεχεηαη γεληθά ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ ή ε εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο, αθίζαο, δηαγξάκκηζεο ή ζπζθεπήο, ζε 4

6 ζέζε ή θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ ή λα επεξεάζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ θπθινθνξία. Ηδίσο απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ή εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζε ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε ζέα ησλ πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ή θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ή λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κε πηλαθίδεο ζήκαλζεο ή κε θπθινθνξηαθή δηαγξάκκηζε ή κε άιιε ζπζθεπή ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ή λα ηηο θαηαζηήζεη ιηγφηεξν νξαηέο ή απνηειεζκαηηθέο ή λα πξνθαιέζεη ζάκβσζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο νδνχ θαη γεληθά λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ νδηθή αζθάιεηα γεληθά. 18. Απαγνξεχεηαη επί νρεκάησλ νη θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο, νη δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα 19. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ή ηε δηεχζπλζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θαηαζηεκάησλ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ είδε ή παξέρνπλ ππεξεζίεο άκεζεο αλάγθεο, (π.ρ. θαξκαθεία, θέληξα πγείαο, λνζνθνκεία θαη θιηληθέο θ.ιπ.), ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ κπνξεί λα επηηξαπεί, κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη ζην αξ. 7 ηεο αξ. 20/40135/ εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. εκείσζε : ζχκθσλα κε ην εδ. β ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 83 ηνπ Ν. 3057/2002 (Φ.Δ.Κ. 239/ ηεχρνο Α ) επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε θαξκαθείσλ κε θάζεηε πηλαθίδα ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζηελ πξφζνςε ή ηηο πξνζφςεηο (κία ζε θάζε φςε) θηηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ σο μελνδνρείν, ηξάπεδα ή δεκφζηα ππεξεζία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχληαη απφ κεκνλσκέλα δηαθξηηά ζηνηρεία θαη δελ θαιχπηνπλ αξρηηεθηνληθά κέιε ηνπ θηηξίνπ. χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ αξ. 2 ηεο αξ /2002 Κ.Τ.Α. νη επηγξαθέο θαξκαθείσλ, θιηληθψλ θαη λνζνθνκείσλ, επηηξέπεηαη λα είλαη θάζεηεο πξνο ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ. Οη θάζεηεο απηέο επηγξαθέο έρνπλ δηαζηάζεηο θαη' αλψηαην φξην 0,70 Υ 0,70 Υ 0,25 m θαη δελ κπνξεί λα απέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πεξηζζφηεξν απφ 0,30 m. Σν θάησ κέξνο ησλ επηγξαθψλ, δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν ησλ 3 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ 0,50 m. απφ ηελ λνεηή θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 20. Απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε κε θετγ-βνιάλ ή κε ηελ αζξφα ξίςε εληχπσλ ζε νδνχο, πιαηείεο θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (αξ. 2 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 31/68 (ΦΔΚ 281/ ηεχρνο Α ) «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ηηλψλ ζεκάησλ»). 21. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλψ, αεξνπαλψ ή άιισλ φκνησλ αληηθεηκέλσλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη επί ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, φηαλ ππάξρεη πξαζηά (αξ 2, παξ.2, πεξ. α, Ν. 2946/2001) Απφ 25/09/2002 ηζρχεη ε Κ.Τ.Α /2002 (Φ.Δ.Κ. 1255/ ηεχρνο Β ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ επηηξέπεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο : 5

7 21.1. Γηα ηελ πξνβνιή θαιιηηερληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, είλαη δπλαηή ε αλάξηεζε παλψ ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο απηέο, θαζψο θαη ζε θηίξηα κε ακηγή ρξήζε πνπ αλήθνπλ ζηνπο θνξείο πνπ ηηο δηνξγαλψλνπλ, κε ηηο θαησηέξσ πξνδηαγξαθέο: 21.1.α. Σνπνζεηνχληαη ζε επίπεδα παξάιιεια ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ θαη έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα έσο 20 % ηεο αληίζηνηρεο φςεο απηνχ β. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηνληαη ηα παξάζπξα θαη ηα δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ απαηηνχκελν θπζηθφ θσηηζκφ γ. Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,50 m. απφ ηε λνεηή θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 5 m δ. Γελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην πθηζηάκελν κέγηζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ε. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη ζε ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ αξρηηεθηνληθή κειέηε, κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δ.Π.Α.Δ Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ ρνξεγνχ (ή ησλ ρνξεγψλ) ηεο εθδήισζεο, κε ζηνηρεία φκσο φρη κεγαιχηεξα απφ ηα ζηνηρεία ησλ άιισλ ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδηα εθδήισζε Σνπνζεηνχληαη ην λσξίηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο θαη αθαηξνχληαη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπο, κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ νξγαλψλεη ηελ εθδήισζε Απαηηείηαη άδεηα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, πνπ ρνξεγείηαη αηειψο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δ.Π.Α.Δ. θαη έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. Ζ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε θάθειν ζηνηρείσλ (δηαζηάζεηο, ρξνληθφ δηάζηεκα αλάξηεζεο θ.ιπ.) Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλψ εληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηνπο. Δηδηθψο γηα ηα κλεκεία ηνπ Καηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλψ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ εληάζζεηαη ζην πεδίν ζέαζήο ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε αλάξηεζε παλψ πιεζίνλ αξραίνπ ή λεφηεξνπ κλεκείνπ, κε άδεηα πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ παξαπάλσ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 2946/ Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε γηγαληναθηζψλ γεληθψο. Άξζξν 7 ν Παξαρώξεζε ρώξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξόζσπα Με απφθαζε ηνπ Γ.. παξαρσξείηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζε λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γηα ηελ πξνβνιή απηή θαη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ δελ νθείιεηαη ηέινο δηαθήκηζεο ή άιιν αληάιιαγκα (αξ. 7, Ν. 2946/2001) 6

8 Με ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη νη δψλεο θαη νη θνηλφρξεζηνη γεληθά ρψξνη (πιαηείεο, νδνί, πεδνδξφκηα, άιζε θ.ιπ.) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηα ζσκαηεία, νη καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο γηα ηελ επηθφιιεζε ή αλάξηεζε εληχπσλ, ηελ αλαγξαθή κελπκάησλ θ.ιπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη επίζεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία κε ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ρψξνη απηνί (αξ. 3, παξ. 1 Ν. 1491/84) θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, λνκίκσο, γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. (αξ. 44, παξ. 1 Π.Γ. 96/2007). Ζ δηάζεζε ησλ ρψξσλ ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο άιινπο θνξείο γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. ηέινο δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. εκείσζε : Καηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν βνπιεπηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ εθινγψλ, επξσεθινγψλ ή δεκνςεθίζκαηνο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη κε απφθαζή ηνπ ζηα θφκκαηα, ζηνπο ζπλαζπηζκνχο θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ, γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ηνπο, φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 2946/2001 γηα ηε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο ζηνλ Γήκν ( αξ. 9, παξ. 3, Ν. 3023/ αξ. 44, παξ. 3, Π.Γ. 96/ αξ. 5, παξ. 2, Ν. 3870/2010). ηελ πεξίπησζε απηή αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ησλ ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα πξάμεηο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη κεηψλεηαη αλάινγα ην κίζζσκα. Άξζξν 8 ν Καζνξηζκόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ χκθσλα κε ην αξ. 3 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη κε ηελ αξ. 20/40135/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε νπνία ηζρχεη γηα ηξία έηε θαη εθδίδεηαη έσο ηελ 30 ε επηεκβξίνπ θαζνξίδνληαη επαξθείο θαη πξφζθνξνη δεκνηηθνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο θαη κφλνλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλα πιαίζηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Αλ δελ θαζνξηζηνχλ ρψξνη θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ, δεκνηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ή ηνπ Γ.Γ. εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.), ε νπνία παξέρεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α. ή ηνπ Γ.Γ. πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Δ.Π.Α.Δ. ην αξγφηεξν δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ (κέρξη 31 Ηνπιίνπ). Ζ Δ.Π.Α.Δ. εμεηάδεη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θξίλεη αλ παξαβιάπηεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ κε ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο θαη απνθαίλεηαη ην 7

9 αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη ζην αξκφδην φξγαλν (31 Απγνχζηνπ). Αλ ε Δ.Π.Α.Δ. δελ παξάζρεη ηε γλψκε ηεο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, νη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ εθδίδνληαη ρσξίο ηε γλψκε απηή. Σν δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, αλήθεη ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ, εθαξκφδνληαη δειαδή νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαη ηνπ Π.Γ. 270/81. Δθφζνλ ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ηεο ππνρξέσζεο πξνκήζεηαο εηδψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην Γήκν, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εάλ ε πξνέρνπζα παξνρή είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ. εκείσζε : ε αξκνδηφηεηα θαζνξηζκνχ ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ νδψλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ησλ νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζε ρψξνπο ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ (.Δ.Α.), αλήθεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ρεκαηηθή απεηθφληζε ελεξγεηψλ : ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΣΗ Ο.Σ.Α. Πποζδιοπιζμόρ ηων σώπων και έγγπαθη ππόζκληζη ππορ ηην ππωηοβάθμια Ε.Π.Α.Ε. Σοςλάσιζηον πένηε(5) μήνερ ππιν ηη λήξη ηος έηοςρ Ε.Π.Α.Ε. Ε.Π.Α.Ε. Παποσή γνώμηρ Έναρ (1) μήναρ ΟΣΑ Ο.Σ.Α. Απόθαζη καθοπιζμού σώπων, όπος επιηπέπεηαι η ςπαίθπια διαθήμιζη ακόμα και αν η Ε.Π.Α.Ε. δεν γνωμοδοηήζει. Σοςλάσιζηον ηπειρ (3) μήνερ ππιν ηη λήξη ηος έηοςρ Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπ. Διοίκηζηρ Απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα Αποκενηπ. Μέσπι ηη λήξη ηος Διοίκηζηρ για ηον καθοπιζμό σώπων ζε ημεπολογιακού έηοςρ. πεπίπηωζη πος ο Ο.Σ.Α. δεν πάπει απόθαζη. Άξζξν 9 ν Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο (Κ.Τ.Α 52138/2003 αξ. 3 & Ν. 2946/2001 αξ. 4) Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα επηηξέπεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ γαιβαληζκέλα ραιπβνειάζκαηα, είηε απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ή απφ άιιν αλζεθηηθφ πιηθφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πιηθψλ. Δζσηεξηθά πξέπεη λα θέξνπλ ελίζρπζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε απφιπηε ζηαζεξφηεηα ζε πιεπξηθέο αλεκνπηέζεηο φζν θαη ην ακεηάζεην ηεο θαηαζθεπήο. Ζ βαθή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηά ηεο. 8

10 Ζ ζηήξημε ησλ ζηαζεξψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζην έδαθνο, επηηπγράλεηαη κε εγθηβσηηζκφ ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πάθησζή ηνπο. Ζ ζηήξημε ησλ θηλεηψλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε λεθξψλ θνξηίσλ ζηε βάζε ηνπο, αληί γηα ηελ πάθησζή ηνπο ζην έδαθνο. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληεξίδσλ. Γηα θάζε δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Γήκν ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ πνιηηηθφ κεραληθφ, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα θσηεηλά ή θσηηδφκελα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα θέξεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο (αζθάιεηεο, αληηειεθηξνπιεμηαθνί απηφκαηνη δηαθφπηεο, γεηψζεηο θ.ιπ.). ηα θσηηδφκελα ή θσηεηλά δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 250 θεξία ηελ αλψηαηε έληαζε θσηφο πνπ ππάξρεη ζην δεκφζην ρψξν, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Ο θσηηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο νπηηθψλ εληππσζηαζκψλ, φπσο ηξεκνιακππξίζκαηα, ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο, θηλνχκελεο πξνβνιέο θ.ιπ. Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα, ππνβάιινληαη πξνο ηε ΓΔΖ ππεχζπλεο δειψζεηο αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε, ππνγεγξακκέλεο απφ δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν ή κεραλνιφγν κεραληθφ. Ζ δηαθήκηζε επηθνιιάηαη ή απεηθνλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ. Γηαθεκίζεηο πνπ εμέρνπλ απφ ηελ επηθάλεηα απηή θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή είλαη αλάγιπθεο, απαγνξεχνληαη. Σα πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη κε δαπάλεο θαη θξνληίδα είηε εθείλνπ πνπ έρεη ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ είηε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ είηε ησλ δηαθεκηδνκέλσλ. ε θάζε ππαίζξηα δηαθήκηζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ζε εκθαλέο ζεκείν, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ δηαθεκηζηή ή ηνπ δηαθεκηδνκέλνπ θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2946/2001. Τπαίζξηεο δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ αθαηξνχληαη ακέζσο κε επζχλε ηνπ Γεκάξρνπ. Άξζξν 10 ν - Δπηηξεπόκελνη ηύπνη θαη κεγέζε δηαθεκηζηηθώλ πιαηζίσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο. 10Α) Κνηλόρξεζηνη ρώξνη χκθσλα κε : - ηελ Κ.Τ.Α / (ΦΔΚ 521/ ηεχρνο Β ) - ηελ Κ.Τ.Α / (ΦΔΚ 1788/ ηεχρνο Β ) - ην αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο επηηξέπνληαη ππφ ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο : Α. Πεδνδξόκηα ηα πεδνδξφκηα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΡΑΚΔΣΑ» κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) H λνεηή θαηαθφξπθνο ηεο θνξλίδαο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηάο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπιάρηζηνλ 1,00m. 9

11 β) H θνξλίδα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηάο ηνπο πξέπεη λα απέρεη απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηνπιάρηζηνλ 2,50m. γ) Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. δ) Να απέρνπλ εθαηέξσζελ θαη θαζ' χςνο ηπρφλ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ηνπιάρηζηνλ 20m. ε) Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πεδνδξφκηα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα. χκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ αξ. 3 ηεο Κ.Τ.Α / ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΡΑΚΔΣΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο σθέιηκεο επηθάλεηεο, ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε έσο 2,0m θαη κέγηζηε νξηδφληηα έσο 1,30m. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ησλ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m. Σν αλψηαην χςνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,0 m. 1,30κ 5,00κ 2,00κ 2,50κ B. Πιαηείεο ηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη κφλν ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ». Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιαηείεο, επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα, εθφζνλ έρεη επηηξαπεί απηφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 2946/2001.(ΚΤΑ αξ. 4, παξ.1, εδ β). χκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 3 ηεο Κ.Τ.Α / ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΤΡΓΟ» είλαη θπιηλδξηθά ή ηξηγσληθά, επηηξέπεηαη λα θέξνπλ έσο ηξεηο σθέιηκεο επηθάλεηεο κε κέγηζηε δηαηνκή 1,20η.κ. θαη κέγηζην χςνο 3,60κ θαη ε απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ησλ σθέιηκσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα είλαη ην πνιχ 0,15κ. 3,60κ 3,60κ 0,15κ 0,15κ 10

12 Γ. Λνηπνί Κνηλόρξεζηνη Υώξνη ε πάξθα, άιζε, δαζηθέο εθηάζεηο, ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία θαη γεληθά ζε θάζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ηφζν κέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο απηνχο ρψξνπο, φζν θαη θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ε απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαηά κήθνο ηνπ νξίνπ, θαηαιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο ην φξην απηφ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ (αξ.4, παξ.1, εδ.γ, ΚΤΑ 52138/ ) Γ. ηέγαζηξα ζηάζεσλ ηα ζηέγαζηξα αθεηεξηψλ θαη ζηάζεσλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κεγίζησλ δηαζηάζεσλ 1,40m (νξηδφληηα δηάζηαζε) επί 2,00m (θαηαθφξπθε δηάζηαζε). Δπηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε ζηα αλσηέξσ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα, κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα ζπρλφηεηαο φρη κηθξφηεξεο ηνπ ελφο κελχκαηνο αλά δέθα ιεπηά. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ησλ ζηεγάζηξσλ ζηάζεσλ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά. Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηα ζηέγαζηξα ζηάζεσλ αλακνλήο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο ηαρείαο θπθινθνξίαο, ζηα εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ νδψλ, θαζψο θαη ζηα, εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ηκήκαηα ησλ εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ νδψλ πνπ ην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο γηα ηα επηβαηεγά νρήκαηα είλαη αλψηεξν ησλ 70 ρικ/ψξα, επηηξέπεηαη κφλν ζηελ παξάιιειε, πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ, πιεπξά (πιάηε) απηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεπξά απηή ή ηκήκα ηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη θιεηζηφ. Ζ δηαθήκηζε επηηξέπεηαη θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ πιαηζίσλ απηψλ, εθφζνλ δελ είλαη θάζεηεο πξνο ηνλ άμνλα νπνηαζδήπνηε άιιεο νδνχ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ζηελ αληίζεηε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο, πιεπξά ησλ ζηεγάζηξσλ, θαζψο θαη ζηελ, παξάιιειε πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ, πιεπξά (πιάηε) απηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεπξέο απηέο ή ηκήκα απηψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη θιεηζηά. Όηαλ ηνπνζεηνχληαη πιαίζηα ζε δχν πιεπξέο ησλ ζηεγάζηξσλ πξέπεη ζηελ πιάηε απηψλ λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξε δίνδνο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαζ φιν ην χςνο απηήο. Ζ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο επηηξέπεηαη θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ πιαηζίσλ απηψλ. χκθσλα κε ην αξ. 21, παξ. 2, ηνπ Ν. 2963/2001 ε δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ζηεγάζηξσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ γίλεηαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, ππέξ ησλ Ο.Σ.Α, πξψηνπ βαζκνχ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ δηαθεκηζηηθή εθκεηάιιεπζε ζηεγάζηξσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α., γίλεηαη απφ ηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. Δπί ησλ ζηεγάζηξσλ απηψλ δηαηίζεηαη ηθαλή επηθάλεηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2696/1999 (ΦΔΚ 57 Α'). χκθσλα κε ην αξ. 94, παξ. 2, πεξ. 17 ηνπ Ν. 3852/2010 ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηψλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ. 11

13 Δ. Πεξίπηεξα ηα πεξίπηεξα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ θσηεηλψλ ή κε, ζε πιαίζην χςνπο 0,40m απφ ηε βάζε ηεο ζηέγεο ηνπ πεξηπηέξνπ. Σν πιαίζην απηφ δελ δχλαηαη λα πξνεμέρεη πέξαλ ησλ επηηξεπφκελσλ δηαζηάζεσλ ηεο βάζεο ηνπ πεξηπηέξνπ. Με ηελ αξ. Κ.Τ.Α / (ΦΔΚ 521/ ηεχρνο Β )δηεπθξηλίδεηαη φηη : «Δπί ησλ θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ (ηεληψλ), ρξψκαηνο κπεδ ή ιεπθνχ, επηηξέπεηαη ε εθηχπσζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, κέγηζηεο λνεηήο δηάζηαζεο 0,75m (θαηαθφξπθε δηάζηαζε) επί 1,8m (νξηδφληηα δηάζηαζε), ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ηδίνπ πεξηερνκέλνπ ή ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε απηφ πνπ πξνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ δηαθήκηζε επί ηνπ πξνζηεγάζκαηνο επηηξέπεηαη λα είλαη θσηηδφκελε θαη λα πξνβάιιεηαη επί ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ απηνχ. Ζ σο άλσ ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεξπγκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή ηζηνξηθνχο ηφπνπο». 10Β) Ηδησηηθνί ρώξνη Οξηζκνί : Γήπεδν είλαη ε ζπλερφκελε έθηαζε γεο πνπ απνηειεί απηνηειέο θαη εληαίν αθίλεην θαη αλήθεη ζε έλαλ ή ζε πεξηζζφηεξνπο θπξίνπο εμ αδηαηξέηνπ. Οηθφπεδν είλαη θάζε γήπεδν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην (αξ. 2 λ.1577/1985) A. Οηθόπεδα ηα νηθφπεδα, αλεμαξηήησο αλ είλαη νηθνδνκεκέλα ή φρη, ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη επί ηεο πεξίθξαμεο απηψλ, θαηά κήθνο, παξάιιεια θαη επζχγξακκα ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο, (κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ ζηνψλ θαη πξαζηψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίνπ εληφο ηεο πξαζηάο) παξάιιεια θαη επζχγξακκα κε απηή θαη φρη ζε ηεζιαζκέλεο γξακκέο. Γελ είλαη επηηξεπηή ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νηθνπέδσλ. Σα πιαίζηα απηά πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ζθειεηφ (θνξλίδα) πνπ ζπγθξαηεί ηελ επηθάλεηα απηή θαη ε ζηήξημε ηνπο ζην έδαθνο πξέπεη λα γίλεηαη κε εγθηβσηηζκφ ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πάθησζε ηνπο (άξζξν 3, παξ.4 ηεο Κ.Τ.Α /2003). Γεδνκέλνπ φηη θαη ην πεξίθξαγκα νξίδεηαη σο «ε θαηαζθεπή, κε ηελ νπνία δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο φκνξα νηθφπεδα ή γήπεδα, θαζψο θαη νηθφπεδν ή γήπεδν απφ θνηλφρξεζην ρψξν» (άξζξν 2, λ. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ») πξνθχπηεη φηη ην δηαθεκηζηηθφ πιαίζην, σο θαηαζθεπή πνπ εγθηβσηίδεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, κπνξεί λα απνηειέζεη πεξίθξαμε. Οη δηαζηάζεηο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ, είλαη αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηεο κνλάδαο 0,70m x 1,05m, κε κέγηζην φξην ηηο 32 κνλάδεο ζπλνιηθά, κέγηζην κήθνο ηα 11,20m (16 x 0,70m) θαη κέγηζην χςνο 2,10m ( 2 x 1,05). Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζηηο πεξηθξάμεηο νηθνπέδσλ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα. 12

14 Σν θάησ κέξνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ην πνιχ 0,20m. Ο ζθειεηφο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ (θνξλίδα) πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο κέρξη 0,20m. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ηχπνπ «πίδα», «πχξγνο» ή «ξαθέηα» επί ησλ πεξηθξάμεσλ ησλ νηθνπέδσλ, ειιείςεη ξεηήο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηελ ΚΤΑ 52138/2003 θαη δηαθνξεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο απηψλ (άξζξν 3, παξ. 1,9, 10, 11 ηεο ΚΤΑ). Σα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Κ.Τ.Α /2003 θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΟΚ (Ν. 2696/1999, Φ.Δ.Κ. Α 57/ ). Σνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ θαηαζθεπψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ πφιεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ζε ηδησηηθφ θηίξην ή νηθφπεδν, επηηξέπεηαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2946/01. Β. Γήπεδα εθηόο ζρεδίνπ ε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ηχπνπ «ΠΗΕΑ» χζηεξα απφ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2946/01 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΟΚ (Ν. 2696/1999, Φ.Δ.Κ. Α 57/ ). Σα δηαθεκηζηηθά απηά πιαίζηα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ m. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη θσηεηλά ή θσηηδφκελα. Σα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηχπνπ «ΠΗΕΑ» θέξνπλ έσο δχν ηζνκεγέζεηο επίπεδεο επηθάλεηεο, ηνπνζεηεκέλεο αληηθξηζηά ζε θαηαθφξπθν ζηχιν. Οη σθέιηκεο επηθάλεηεο έρνπλ κέγηζηε θαηαθφξπθε δηάζηαζε 2,0m θαη κέγηζηε νξηδφληηα 3,0m. Ζ απφζηαζε απφ ην έδαθνο ηεο θνξλίδαο ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m, ελψ ην αλψηαην χςνο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5,0m απφ ην γχξσ θπζηθφ έδαθνο. 2,00μ 3,00μ 2,50μ 5,00μ Γ. Αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο όςεηο θηηξίσλ. ηηο αθάιππηεο κεζνηνηρίεο θαη ηπθιέο φςεηο ησλ θηηξίσλ, επηηξέπνληαη κφλνλ εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ρνξεγίεο. Ο ρνξεγφο επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεη ζε απηέο ηελ επσλπκία ή ην ινγφηππφ ηνπ, ζε επηθάλεηα φρη κεγαιχηεξε απφ ην 2,5% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο εηθαζηηθήο παξέκβαζεο. Ζ πξάμε απηή απνηειεί δηαθήκηζε θαη ππφθεηηαη ζε ηέινο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (πεξ. γ, αξ. 2 ΚΤΑ 52138/03). εκείσζε : 13

15 χκθσλα κε ην αξ. 6 ηεο Κ.Τ.Α / κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαζψο θαη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ επί πιένλ ησλ φζσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ αλσηέξσ Κ.Τ.Α., ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Με ηηο απνθάζεηο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα απμάλνληαη νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ησλ πιαηζίσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ Κ.Τ.Α., νχηε λα ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηα άξζξα ηεο Κ.Τ.Α., κε ηξφπν δπζκελέζηεξν γηα ην πεξηβάιινλ. Γ. Γηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζε ρώξνπο ζηδεξνδξνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη αεξνπνξηθώλ ζηαζκώλ θαη ζε ζηάδηα Οη δηαθεκίζεηο ζε ρψξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ θαη αεξνπνξηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη ζε ζηάδηα, ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε πιαίζηα θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α /2003, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Κ.Τ.Α /2003. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην πιαίζην ζα έρεη κέγηζην κήθνο ηα 11,20m (16 ρ 0,70m) θαη κέγηζην χςνο 2,10m (2 x 1,05). Οη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ησλ πιαηζίσλ, νη ινηπνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ. 10Γ) ε νρήκαηα ζηδεξνδξόκσλ, ηξνρηνδξόκσλ, ειεθηξνθηλήησλ απηνθηλήησλ θαη θάζε ηύπνπ δεκόζηαο ρξήζεο νρεκάησλ ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο ρεηηθά : αξ. 1, παξ. 2γ & αξ. 3 παξ. 7, Ν. 2946/2001 θαη αξ. 21 παξ. 3 ηνπ Ν. 2963/2001 θαη αξ. νηθ. Β36935/2806/ ΦΔΚ 862/ ηεχρνο Β απφθαζε Τπ.Μεη.Δπηθ. θαη αξ. 43/43833/ εγθ. ΤΠ.Δ. Βάζεη ηνπ αξ. 83 παξ. 3 Ν. 2696/ Κ.Ο.Κ. - ε αλαγξαθή ή ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζηo εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηoπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ηα oπoία εθηεινχλ δεκφζηα ζπγθνηλσλία, επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξέπεηαη ν νκνηφκνξθνο ρξσκαηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην δεκφζην κέζν κεηαθνξάο. Α) Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ηνπ Ν. 2963/2001 επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πoπ θαζνξίδνληαη κε ηελ αξ. Β36935/2806/ ΦΔΚ 862/ ηεχρνο Β απφθαζε ηoπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη : «Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ή αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο (νιηθά ή κεξηθά) ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ε εθκεηάιιεπζε απηψλ (δηαθεκίζεσλ) απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, κε ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 1.Κάζε θνξέαο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 2.Σν είδνο ηεο δηαθήκηζεο, ην ζέκα, ην ιεθηηθφ, ε θαιιηηερληθή εθηέιεζε θαη γεληθά ε εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο θάζε θνξέα. 14

16 3.Ζ επηινγή ησλ ιεσθνξείσλ ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη ή ζα αλαξηάηαη θάζε θνξά ε δηαθήκηζε, θαζνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα. 4.Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ή ε αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, εθφζνλ απηέο: α) Αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2251/1994 (Α'191). β) Πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα αηδψ, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε δεκφζηα ηάμε. γ) Δίλαη γεληθά πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. δ) Παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηελ νξαηφηεηα ησλ επηβαηψλ». Β) Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηα επηβαηεγά απηνθίλεηα δεκνζίαο ρξήζεο επηηξέπεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο Κ.Τ.Α /4034/2003 (ΦΔΚ Β 1364) ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη : «Δπηηξέπεηαη θαηφπηλ ζχλαςεο ζπκβάζεσο κε δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ε αλαγξαθή εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ ζηα Δπηβαηεγά Γεκφζηαο Υξήζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθίλεηα θαη ε εθκεηάιιεπζε απηψλ (δηαθεκίζεσλ) απφ θάζε ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3109/2003, ππφ ηνπο εμήο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: α. Ζ αλαγξαθή ησλ εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη κφλν ζηηο ζχξεο απηψλ πιελ ησλ παξαζχξσλ. - Δζσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πξνζθέξεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ πιελ ηνπ εκπξφζζηνπ θαη νπηζζίνπ αλεκνζψξαθα (παξκπξίδ) θαη παξαζχξσλ. - Πεξηιακβάλεη έλα κφλν ζέκα κε θαιαηζζεηηθή εκθάληζε. β. Ζ επηινγή ησλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ ζηα νπνία αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ε δηαθήκηζε γίλεηαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ παξαπάλσ Α.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ ή απφ θάζε ηδηνθηήηε Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, κε εληαγκέλνπ ζ' απηά, θαηά πεξίπησζε. 2. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ησλ παξαπάλσ δηαθεκίζεσλ, εθφζνλ απηέο: α. Αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ 191 Α'), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο /2000 (ΦΔΚ 1545 Β). β. Πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα ηάμε. γ. Δίλαη γεληθά θνκκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. δ. Παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζθαιή νδήγεζε ηνπ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ θαη ηελ νξαηφηεηα ησλ επηβαηψλ». Γ) χκθσλα κε ηελ αξ. 43/43833/ εγθχθιην ΤΠ.Δ. ε πξνβνιή δηαθεκίζεσο επί ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ δεκνζίαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ δελ εθηεινχλ δεκφζηα ζπγθνηλσλία είλαη λφκηκε ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο : 1. Γελ πξφθεηηαη γηα θσηεηλέο ή θσηηδφκελεο δηαθεκίζεηο ή δηαθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία ή δηαθεκίζεηο κε ελαιιαζζφκελα κελχκαηα (άξζξν 11 6 ηνπ Κ.Ο.Κ) 2. Οη πξνβαιιφκελεο δηαθεκίζεηο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ηνχην ζα πξνζέθξνπε ζηελ επηηξεπφκελε απφ ην λφκν (άξζξν 2 1 ηνπ ΚΟΚ) ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο, δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο. 15

17 Ζ ρξήζε ησλ νρεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 2, παξ.1 ηνπ ΚΟΚ σο εμήο : Απηνθίλεην δεκφζηαο ρξήζεο είλαη ην απηνθίλεην φρεκα κε ην νπνίν εθηεινχληαη κεηαθνξέο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή κηθηέο κε νιηθή ή κεξηθή κίζζσζε ή κε θφκηζηξν αλά επηβάηε. Απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο είλαη ηo απηνθίλεην φρεκα κε ηo oπoίo εθηεινχληαη κεηαθνξέο πξνζψπσλ ρσξίο θφκηζηξν θαη πξαγκάησλ πoπ αλήθνπλ ζηoλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν απηνχ. Όπσο ζπλάγεηαη, νη δηαθεκίζεηο επί ηνπ ακαμψκαηνο νρήκαηνο απνηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο φηαλ εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο δελ πξνθχπηεη ζπζρεηηζκφο / ζπλάθεηα κε ηα πξφζσπα ή πξάγκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηα νρήκαηα ή κε ην θπζηθφ / λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 1 1 ηνπ λ.2946/2001 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 15 ηνπ β.δ 24-9/ , φπσο ηζρχεη, ε ηνπνζέηεζε / αλαγξαθή δηαθεκίζεσλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ νρεκάησλ δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ρξήζεο εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο πνπ ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαθήκηζεο ππέξ Ο.Σ.Α, θαζψο πξφθεηηαη γηα δεκφζηα πξνβνιή κελπκάησλ θάζε κνξθήο (ινγφηππν, απεηθφληζε πξντφλησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ παξαζηάζεσλ, αλαγξαθή ζηνηρείσλ επηρείξεζεο, δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θ.ιπ.) πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πλεπψο, επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε πξνβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκίζεσλ ζπληζηά ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο ππέξ Ο.Σ.Α. Απφ ην άξζξν 15 ηνπ β.δ 24-9/ πξνβιέπεηαη ξεηά ε ππαγσγή ηεο πξάμεο πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ νρεκάησλ δεκφζηαο ρξήζεο, ζηελ Καηεγνξία Γηαθήκηζεο Γ, γηα ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο θαζνξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο. Ζ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο εκπίπηεη ζηελ Καηεγνξία Γηαθήκηζεο Γ., γηα ηελ νπνία ην ηέινο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηε δηελέξγεηά ηεο, κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ηέινο θαηαβάιιεηαη ζηνλ Ο.Σ.Α, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην φρεκα, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο (άξζξν 5 ηνπ λ.2946/2001), ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθεκίζεσλ επί ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, ην ηέινο θαηαβάιιεηαη απφ ην δηαθεκηδφκελν ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, ζε νπνηνδήπνηε γξαθείν ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ιεηηνπξγεί ζε Γ.Ο.Τ, κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 10Γ) Από ηνλ αέξα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 2, αξ. 1, ηνπ Ν. 2946/

18 Άξζξν 11 ν Δπηγξαθέο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα χκθσλα κε ην αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ε εθδνζείζα Κ.Τ.Α /2002, θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ λ. 2946/2001 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ β.δ. ηεο 24.9/ , πξνβιέπεη ηε δηάθξηζε επαγγεικαηηθψλ επηγξαθψλ απφ ηηο ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα ηηο πξψηεο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο. Ωο επηγξαθέο νξίδνληαη νη πηλαθίδεο πνπ αλαξηψληαη ή πξνζαξηψληαη ζε ηνίρνπο, πξνζήθεο θαη ζχξεο θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαηνηθηψλ, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε, ηε δηεχζπλζε, ηελ ηδηφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηελ επσλπκία θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ελψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. χκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ αξ. 2 ηεο Κ.Τ.Α /2002 επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ επηγξαθψλ δεισηηθψλ ηεο ηδηφηεηαο ησλ ελνίθσλ επί ηνίρνπ παξά ηελ είζνδν θηηξίνπ ή απιφζπξα κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο 0,20m x 0,30m. Οη επηγξαθέο κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζέζε, ε δηεχζπλζε, ε ηδηφηεηα ή ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ε επσλπκία θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ελψζεσο θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ γξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπηηξέπεηαη επηπξφζζεηε αλαγξαθή ηεο επηγξαθήο ζε άιιε γιψζζα κε κηθξφηεξα ζηνηρεία (αξ. 6, παξ. 1, Ν. 2946/2001). Ζ ππνρξέσζε απηή, ηζρχεη αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηνρπξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ (αξ. 6 ηεο αξ. 20/2001 εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.) Απφ 25/09/2002 ηζρχεη ε Κ.Τ.Α / (ΦΔΚ 1255 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη πξνδηαγξαθέο, ε κνξθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ επηγξαθψλ ζε θηίξηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Ν. 2946/2001 θαη έρνπλ σο εμήο : 1. Οη επηγξαθέο πνπ αλαγξάθνληαη, πξνζαξηψληαη ή αλαξηψληαη ζε ηνίρνπο, πξνζήθεο, ζχξεο θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ή θαηνηθηψλ θαη είλαη ζρεηηθέο κε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο, ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κε ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ. 2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ επηηξέπεηαη κφλν ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ. 3. Ζ έγθξηζε, κε ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αξρηηεθηνληθήο κειέηεο πνπ πξνβιέπεη εηδηθέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, επηηξέπεηαη κφλνλ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: Όηη νη επηγξαθέο έρνπλ κέγηζην ζπλνιηθφ χςνο 0,70 m. Όηη νη επηγξαθέο κπνξνχλ λα εμέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ κέρξη 0,20 m. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ εκθαλήο θάλλαβνο (θάλλαβνο είλαη έλα πιέγκα γξακκψλ, ζπλήζσο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ κεηαμχ ηνπο, πνπ ηζαπέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο γηα 17

19 ηελ νξγάλσζε ηεο θάηνςεο, φζν θαη γηα ηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ), φηη νη επηγξαθέο ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ, ρσξίο λα ηα επηθαιχπηνπλ. Όηη ζε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηνληαη ηα παξάζπξα θαη ηα δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ απαηηνχκελν θπζηθφ θσηηζκφ. 4. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηή έρεη εγθξηζεί κε ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξνβιέπνληαη ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζην ηζφγεην θηηξίνπ, ε ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ επηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο ζέζεηο απηέο. 5. ε θηίξηα κε εληαία ρξήζε, επηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε, επηπιένλ ηνπ ηζνγείνπ, ε ηνπνζέηεζε κίαο κφλνλ επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ. Καη ε επηγξαθή απηή ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ. Ζ ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ ππφθεηηαη, θαηά ηα ινηπά, ζηηο πξνδηαγξαθέο ππφ ζηνηρεία α, γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο. ε θακία πεξίπησζε ε επηγξαθή απηή, δελ επηηξέπεηαη λα θαιχπηεη παξάζπξα ή δηαθαλή ηκήκαηα ησλ παινζηαζίσλ. Ζ επηγξαθή απηή κπνξεί φκσο λα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα ζηνηρεία, κε δηαζηάζεηο θαη' αλψηαην φξην 0,70 Υ 0,70 m, ηα νπνία κπνξεί λα δηαηάζζνληαη θαη θαζέησο ζε κηα ζηήιε κέγηζηνπ πιάηνπο ελφο ζηνηρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηή έρεη εγθξηζεί κε ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πξνβιέπεηαη ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ, ε ηνπνζέηεζε ηεο επηγξαθήο απηήο επηηξέπεηαη κφλνλ ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε ηνπνζέηεζε επηγξαθήο άλσζελ ηνπ ηζνγείνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠ.Α.Δ. 6. Καη' εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, νη επηγξαθέο θαξκαθείσλ, θιηληθψλ θαη λνζνθνκείσλ, επηηξέπεηαη λα είλαη θάζεηεο πξνο ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ. Οη θάζεηεο απηέο επηγξαθέο έρνπλ δηαζηάζεηο θαη' αλψηαην φξην 0,70 Υ 0,70 Υ 0,25 m θαη δελ κπνξεί λα απέρνπλ απφ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πεξηζζφηεξν απφ 0,30 m. Σν θάησ κέξνο ησλ επηγξαθψλ, δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν ησλ 3 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ 0,50 m. απφ ηελ λνεηή θαηαθφξπθν πνπ πεξλά απφ ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 7. Ζ αλάξηεζε ή ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζηα ζηεζαία ή θηγθιηδψκαηα ησλ εμσζηψλ, ζηα πξνζηεγάζκαηα θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνεμνρέο (έξθεξ) ησλ θηηξίσλ απαγνξεχεηαη. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ επηγξαθψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ άξζξνπ 2 1 ηνπ Ν. 2946/ ηηο θσηηδφκελεο επηγξαθέο, ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξα απφ 250 θεξία ηελ αλψηαηε έληαζε θσηφο πνπ ππάξρεη ζην δεκφζην ρψξν, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ε επηγξαθή. Ο θσηηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο νπηηθψλ εληππσζηαζκψλ, φπσο ηξεκνιακππξίζκαηα, ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο, θηλνχκελεο πξνβνιέο θ.ιπ. 10. ηηο επηγξαθέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 30 κέηξσλ απφ δαζηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο κε πινχζηα βιάζηεζε, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά κε ππξαληνρή κηθξφηεξε ησλ 240 ιεπηψλ (RF-240). 18

20 11. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ επηγξαθψλ πνπ δειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα ησλ ελνίθσλ, επί ηνίρνπ παξά ηελ είζνδν θηηξίνπ ή απιφζπξα κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο 0,20 m Υ 0,30 m. 12. ρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ ζε πξαηήξηα πσιήζεσο πγξψλ θαπζίκσλ, ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.1224/81 (ΦΔΚ 303/Α) θαη Β.Γ. 465/ (ΦΔΚ 156/ Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 13. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ εληφο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη θαηά κήθνο ησλ νξίσλ ηνπο. Δηδηθψο γηα ηα κλεκεία ηνπ Καηαιφγνπ ηεο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ εληάζζεηαη ζην πεδίν ζέαζήο ηνπο. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεζίνλ αξραίνπ ή λεφηεξνπ κλεκείνπ, κε άδεηα πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ. εκείσζε : Δπηγξαθέο κε ηνπνζεηεκέλεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α /2002 (σο πξνο ην ζεκείν θαη ην ρψξν ηνπνζέηεζήο ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο θ.ιπ.), αληηκεησπίδνληαη σο δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ην αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. θαη απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο θαη θαηαβνιή ηνπ ηέινπο. Πξαηήξηα Τγξώλ θαπζίκσλ ηελ αξ. 16/61067/ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. αλαθέξεηαη πσο κε βάζε ην αξ. 82 ηεο ππ αξ. 7/2009 αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο (Α.Γ.) θαη ην άξζξν 10, παξ. 6 ηνπ Ν. 3710/2008, νη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαζψο θαη νη ζηαζκνί απηνθηλήησλ κε αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ πηλαθίδα, επί ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη ην ζήκα ηεο εηαηξείαο πεηξειαηνεηδψλ κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη νη ηηκέο πψιεζεο θάζε είδνπο θαπζίκνπ αλά ιίηξν. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ αξ. 32/2006 εγθχθιηφ ηνπ ΤΠ.Δ. θαη πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηελ παξ. 6 ηνπ αξ. 10 ηνπ Ν. 3710/2008, νη ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ δελ είλαη δηαθεκηζηηθέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο γηα απηέο ηέινπο δηαθήκηζεο θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ε άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αξ. 5 ηνπ Ν. 2946/2001. Οη ελ ιφγσ πηλαθίδεο, απνζθνπψληαο ζηελ πξνζηαζία θαη ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπνζεηνχληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ πξαηεξίνπ ή ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, νη ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο αλαγξάθνληαη αθξηβψο θάησ ή παξάπιεπξα ηνπ εηαηξηθνχ ζήκαηνο, θσηίδνληαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηα αλαγξαθφκελα επ απηψλ ςεθία ησλ ηηκψλ πψιεζεο πξέπεη λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηψλ, άλεπ θαζνξηζκνχ κέγηζησλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. Με ηελ αξ. 32/47698/ εγθ. ηνπ ΤΠ.Δ. νξίδεηαη φηη γηα ηα ειεχζεξα πξαηήξηα (ιεπθά), πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κία ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη θέξνπλ πηλαθίδα κε εηδηθφ ζήκα «Δ.Π», έρεη νξηζζεί φηη ε πηλαθίδα κε ην εηδηθφ ζήκα «Δ.Π» είλαη απηνθσηηδφκελε, ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,50 Υ 1,50 m., κε γξάκκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m. θαη είλαη αλαξηεκέλε ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 4,50 κέηξσλ (ε θάησ πιεπξά ηεο) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 19

ΑΓΑ: Β4ΧΝΧ9Χ- ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΑΓΑ: Β4ΧΝΧ9Χ- ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 5/2012 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 225/2012 Π ε ξ ί ι ε ς ε Έγθξηζε θαλνληζκνχ ππαίζξηαο

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11

Άξζξν 5. ζειίδα 9. Άξζξν 9.ζειίδα 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο απφ ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Κνηλνηήησλ http://www.ita.org.gr ΝΟΜΟ ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11. Επιγραθές - Διαθημίζεις

Άρθρο 11. Επιγραθές - Διαθημίζεις Άρθρο 11 Επιγραθές - Διαθημίζεις 1. Απαγνξεύεηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κέζν, ζηα εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ηκήκαηα ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ εζληθώλ θαη επαξρηαθώλ νδώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ Αρηζ. Πρφη.: 45635 ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ρεηηθέο νη : 1) Αξ. 246/2012 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. Β4ΡΠΩ9Ω-4Κ2) 2) Αξ. 142/2013 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΒΔΑΕΩ9Ω-ΑΦΓ) 3) Αξ. 65/2015 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΩΠΦΒΩ9Ω-ΕΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα