ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 17/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: Δγκπιζη ηηρ με απιθμό 34/2016 απόθαζηρ ηηρ ΔΠΕ πος αθοπά ηον Κανονιζμό Κοινοσπήζηυν σώπυν ηος Γήμος Αμςνηαίος. Απιθ. Απόθαζηρ: 343/2016 ην Ακχληαην, ζήκεξα 14 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 14090/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά. Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 19 κέιε. ΠΑΡΟΝΣΔ Θενδψξνπ Απφζηνινο Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλν Ραθφπνπινο Άγγεινο Αθξηηίδεο Βαγγέιεο Υαξηηίδεο Δπζχκηνο Θενδσξίδεο Αβξαάκ Λάδεο Γεκήηξηνο Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο Ησαλλίδνπ-Σδίηδηνπ Διέλε Νάηζεο Ησάλλεο Ησάλλνπ Υξήζηνο Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο Γηαλληηζνπνχινπ πκέια Μπνχηζθνπ Λεκνληά Μπάληεο Ηνξδάλεο Κχξθνπ Κπξηάθνο Κφιθαο Παλαγηψηεο Σζαρεηξίδεο πχξνο Γεψξγνπ Σξχθσλ ΑΠΟΝΣΔ Σακήιηαο Αιέμαλδξνο Βνιηψηεο Αξγχξηνο Αβξακίδεο Ησάλλεο Καξαγηαλλίδεο άββαο Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο Γνξάληε Δηξήλε Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο Βεξάλε Φσηεηλή Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα. Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην. Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1 νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο θαη ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σξχθσλ Γεψξγνπ. Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Σνπ.Οηθ. Αλάπηπμεο 1

2 θ. Κηάλα ηέξγην θαζψο θαη ζηελ Γηεπζχληξηα θ. Αιιειφκε Αλαζηαζία φπνπ έζεζαλ ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ κε αξηζκφ 34/2016 απφθαζεο ηεο ΔΠΕ πνπ αθνξά ηνλ Καλνληζκφ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαζψο πξφηεηλαλ θαη ηελ πξνζζήθε κέξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο Τ1γ/Γ.Π./16223 ηεο 27/02/2013 ζην άξζξν 9 ην νπνίν έρεη σο εμήο: «Ο αξηζκφο ησλ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ ζπληειεζηή 1,20 δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην εκβαδφ ηνπ ρψξνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη δηθαίσκα ρξήζεο απφ ηε δεκνηηθή αξρή». Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Σελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ σο εμήο: ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΤΓΟΤΣΟ

3 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Γεληθά 4 Άξζξν 1 θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 4 Άξζξν 2 Οξηζκφο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ Λνηπνί νξηζκνί....4 Άξζξν 3 Ννκηθφ πιαίζην.5 Άξζξν 4 Γεληθέο αξρέο θαη απαγνξεχζεηο..9 Άξζξν 5 Καηεγνξίεο ρξήζεσλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα.14 2.Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε εκπνξεχκαηα.14 3.Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά ή γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ.14 4.Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο.15 5.Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε είδε πεξηπηέξνπ Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα.17 Άξζξν 6 Αξκνδηφηεηα θαη γεληθέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ..18 Άξζξν 7 Καζνξηζκφο ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 19 Άξζξν 8 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ Γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ/εκπνξεπκάησλ Υνξήγεζε άδεηαο γηα 1ε θνξά Αλαλέσζε άδεηαο Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζεζκίεο 22 3

4 2. Γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ Γηα πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο Γηα ηνπνζέηεζε εηδψλ πεξηπηέξνπ Γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην Γεληθά Γηθαηνχρνη άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ Αλαπιήξσζε πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ Καηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα 27 Άξζξν 9 Απζαίξεηε ρξήζε - Κπξψζεηο Πξφζηηκα.29 Άξζξν 10 Γηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 30 Άξζξν 11 Σειηθέο δηαηάμεηο.30 4

5 Γενικά Άπθπο 1 κοπόρ ηος Κανονιζμού Κοινοσπήζηυν Υώπυν θνπφο ηεο έθδνζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ε ζέζπηζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, θαλφλσλ θαη πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ, ησλ νδψλ, ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, απφ ηνπο ρξήζηεο θαη εθκεηαιιεπηέο απηψλ, θαηά ηξφπν πνπ: 1. Θα δηαθπιάζζεη ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή δηέιεπζε ησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη ησλ ΑΜΔΑ. 2. Γελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά θ.η.ι.). 3. Γελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. 4. Θα αλαβαζκίδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε ζεβαζκφ πξνο ηα ηζηνξηθά κλεκεία, ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ γεηηνληψλ. 5.Θα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πεξίνηθσλ. Άπθπο 2 Οπιζμόρ κοινόσπηζηος σώπος Λοιποί οπιζμοί 1) «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο - θνηλφρξεζηνο ρψξνο» : - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, νη γηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο. - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 39 ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν. 4067/2012 (Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο), θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε θαη γεληθά νη πξννξηζκέλνη γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκν ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. - σο ηκήκαηα ησλ δξφκσλ θαη σο θνηλφρξεζηα ινγίδνληαη θαη ηα πεδνδξφκηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ(Ν.4067/2012). - θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ Ν. 1080/80 σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο λνείηαη θαη ην δάπεδν ησλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη δηαηίζεληαη πξνο θνηλή ρξήζε. 2) «Σέινο», είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν Σέινο Υξήζεο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/1980, θαη φπσο απηφ κέρξη ζήκεξα ηζρχεη θαη δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε ππέξ δήκνπ επηβνιή ηέινπο ζε βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξφζθαηξα πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείεο θαη γεληθά θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Σν αλσηέξσ ηέινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ - ηδίσλ εζφδσλ. 3) Οη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο θνηλφρξεζην ρψξν, εθφζνλ φκσο έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80, φπσο απηφ ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. 5

6 4) Αλάθιεζε άδεηαο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 5) Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 6) Καηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, είλαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή / θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 7) Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ : Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 Αζηηθνχ Κψδηθα. Άπθπο 3 Νομικό πλαίζιο 1 Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο» ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114Α ) κε ζέκα «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» θαη ηεο παξαγξάθνπ 1.B.V. ηνπ άξζξνπ 73 «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο - Αξκνδηφηεηεο» ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α ) κε ζέκα «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε : 1. Ο Αζηηθφο Κψδηθαο θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 967,968, Σν Β.Γ. ηεο (ΦΔΚ 171Α ) «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 13 «Σαθηηθά έζνδα εθ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 3. Σν Ν.Γ. 1044/1971 (ΦΔΚ 245Α ) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 1324/49 "πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηαζηάζεσο ησλ Αλαπήξσλ Πνιέκνπ Οπιηηψλ θαη Θπκάησλ Πνιέκνπ" θπξσζέληνο δηα ηνπ Ν. 1487/50, σο νχησο ηζρχεη λπλ» θαη φπσο απηφ ηζρχεη. 4. Ο Ν.1080/1980 (ΦΔΚ 246 Α ) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 3 «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 5. Ο Ν.1337/1983 (ΦΔΚ 33Α ) κε ζέκα «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 28 «Κνηλφρξεζηνη ρψξνη κέζα ζε εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ». 6. Ο Ν.1416/1984 (ΦΔΚ 18Α ) κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Απνθέληξσζεο θαη 1 Όλερ οι αναθεπόμενερ διαηάξειρ λήθθηκαν ςπότη όπυρ Ιζσςαν καηά ηον σπόνο ζύνηαξηρ ηος παπόνηορ Κανονιζμού 6

7 ηελ ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 54 «Σέινο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θ.η.ι.». 7. Ο Ν.1828/1989 (ΦΔΚ 2Α ) κε ζέκα «Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 26 «Σξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα έζνδα ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ». 8. Ζ ππ' αξηζ. 3046/304/1989 (ΦΔΚ 59Γ ) απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ «Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 17 «Κηλεηά πξνζηεγάζκαηα». 9. Ο Ν.1900/1990 (ΦΔΚ 125Α ) κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα (π.δ. 323/1989), δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (λ. 1622/1986), εζφδσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν Ο Ν.2696/1999 (ΦΔΚ 57Α ) κε ζέκα «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 9 «ήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο», ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 34 «ηάζε θαη ζηάζκεπζε», ηνπ άξζξνπ 47 «Δξγαζίεο θαη ελαπφζεζε πιηθψλ ζηηο νδνχο» θαη ηνπ άξζξνπ 48 «Καηάιεςε ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδφδξνκνπ». 11. Ο Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50Α ) κε ζέκα «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (θσδ. λ.2696/1999, ΦΔΚ 57/Α')». 12. Ζ ππ' αξηζ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/ (ΦΔΚ 946Β ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ κε ζέκα «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα». 13. Ζ ππ' αξηζ. 6952/ (ΦΔΚ 420Β ) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, κε ζέκα «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 14. Ο Ν.2946/2001 (ΦΔΚ 224Α ) κε ζέκα «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 15. Ζ ππ' αξηζ. νηθ.52716/ (ΦΔΚ 1663Β ) απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ κε ζέκα «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο». 16. Ζ Δγθχθιηνο 12/2002 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξηζ. πξση / θαη ζέκα «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο (ΓΟΚ/85 Άξζξνλ-19)». 17. Ζ ππ' αξηζ. νηθ.7588/ απφθαζε Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 372Β ) κε ζέκα «πκπιήξσζε ηεο νηθ.52716/ απφθαζεο πεξί θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο». 18. Ο Ν.3254/2004 (ΦΔΚ 137Α ) κε ζέκα «Ρχζκηζε ζεκάησλ ησλ Οιπκπηαθψλ θαη Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16«Ρπζκίζεηο ζεκάησλ παξάλνκεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ». 19. Ο Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114Α ) κε ζέκα «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ». 20. Ο Ν.3734/2009 (ΦΔΚ 8Α ) κε ζέκα «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Ζ ππ' αξηζ / (ΦΔΚ 2621Β ) απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ κε ζέκα «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ». 22. Ζ Δγθχθιηνο 3/2011 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε αξηζ. πξση. νηθ.13612/ θαη ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο κε αξ / απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ "Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε 7

8 θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ" (ΦΔΚ 2621 Β' )». 23. Ο Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α ) κε ζέκα «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 24. O Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ (Φ.Δ.Κ. Β 1408/ ), φπσο απηφο ηζρχεη. 25. Ο Ν.4030/2011 (ΦΔΚ 249Α ) κε ζέκα «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 20 «πκβνχιηα Αξρηηεθηνληθήο (Α), πγθξφηεζε» θαη ην άξζξν 21 «Αξκνδηφηεηεο». 26. Ο Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79Α ) κε ζέκα «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη θπξίσο ην άξζξν 2 «Οξηζκνί», ην άξζξν 4 «Άδεηεο Γφκεζεο», ην άξζξν 10 «Κίλεηξα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε ππθλνδνκεκέλεο θαη αζηηθέο πεξηνρέο», ην άξζξν 20 «Καηαζθεπέο ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο», ην άξζξν 21 «Πξνζσξηλέο Καηαζθεπέο» θαη ην άξζξν 28 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ». 27. Ο Ν.1577/1985 (ΦΔΚ 210Α ) κε ζέκα «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο», σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, (ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ), έηζη φπσο ίζρπαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΝΟΚ. 28. Σηο νδεγίεο γηα ζρεδίαζκά ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο «ρεδηάδνληαο γηα Οινπο» ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 29. Σν ππ αξηζ. πξση. 1668/ έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Υσξνηαμίαο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο κε ζέκα «Δθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 θαη 20 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Ν.4067/2012)». 30. Ζ Δγθχθιηνο 12/2012 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε αξηζ. πξση. νηθ.63661/ θαη ζέκα «Αλαθνίλσζε ηεο Απνθ-63234/ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ "Έγθξηζε Σεχρνπο Σερληθψλ Οδεγηψλ Δθαξκνγήο ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΝΟΚ Ν- 4067/12)"». 31. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. πξση. νηθ.63234/ απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 32. Ζ ππ' αξηζ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/ (ΦΔΚ 2718Β ) απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα «Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 33. Ο Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222Α ) κε ζέκα «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο » θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνπαξάγξαθν «Σ.2. ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΩΝ ΟΣΑ ΚΑΗ ΣΩΝ Ν.Π.Γ.Γ. ΑΤΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ» ηνπ άξζξνπ πξψηνπ θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 76 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/ ηεχρνο Α ) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 34. ΟΝ. 4264/14 (ΦΔΚ 118/ ηεχρνο Α ) «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 35. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4074/2012 (ΦΔΚ 88/ ηεχρνο Α «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο». 36. Σν κε ΑΠ Τ1γ/Γ.Π/16223 ηεο 27/02/2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα «Καζνξηζκφο δπλακηθφηεηαο θαη πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ εμππεξεηνχκελσλ πειαηψλ ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο». 8

9 Άπθπο 4 Γενικέρ απσέρ και απαγοπεύζειρ 1. Σα ηκήκαηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 2. ε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ, επηβάιιεηαη ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50 κ. (ηνπ θξάζπεδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε απνδεθηή εγθάξζηα θιίζε 2% ε πεξηπηψζεηο πθηζηακέλσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ηνπ 1,50 κ., δελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 4. ε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη πξαγκαηηθφ ειεχζεξνχςνο φδεπζεο πεδψλ ίζν κε 2,20 κ. (ρήκα 1) απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, πηλαθίδεο, θιαδηά δέληξσλ, ηέληεο θ.ι.π.) ηνπο πεδφδξνκνπο θαη κέρξη θιίζεσο 20 % πξνβιέπεηαη ειεχζεξε δψλε κε ειάρηζην πιάηνο 3,50κ. γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη εμππεξέηεζε νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο φπσο ππξνζβεζηηθά, αζζελνθφξα, νρήκαηα κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία θ.ι.π. πνπ παξακέλεη αθάιππηε θαζ' φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο, εθηφο εάλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. ρήκα 1: Διεχζεξν χςνο 6. Απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έκπξνζζελ εηζφδσλ φκνξσλ θαηνηθηψλ ή θαηαζηεκάησλ. 7. Δθηφο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη απνθιεηζηηθά ε αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ πξνο εθκεηάιιεπζε 4, εάλ απαηηείηαη θαη ε γλσκνδφηεζε ή έγθξηζε θαη άιισλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν. 8. Δληφο ησλ δεκνζίσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ επηηξέπνληαη κφλν νη θαηαζθεπέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ ΝΟΚ 5, κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 2 παπ. 1 ηος απθ. 2 ηηρ Υ.Α / παπ. 3 ηος απθ. 2 ηηρ Υ.Α / παπ. 14 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν.1080/ Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79Α/ ) 9

10 ζ' απηφ θαη κε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Οδεγηψλ 6 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΝΟΚ. Οη παξαπάλσ θαηαζθεπέο πινπνηνχληαη απφ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ, απφ άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ή λνκηθά πξφζσπα ή ηδηψηεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε θαη' αξρήλ επέκβαζε ζε θνηλφρξεζην ρψξν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξηζκνχκελσλ ζην παξαπάλσ άξζξν έξγσλ θαη θαηαζθεπψλ) θαη θαηφπηλ άδεηαο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γφκεζεο. Γηα φζεο απφ ηηο θαηαζθεπέο πνπ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ), δελ απαηηείηαη άδεηα νηθνδνκήο, εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο πεξί θαηαζθεπψλ ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο ππ' αξηζκ /2001 Τ.Α. (ΦΔΚ 1663Β ) κε ζέκα «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ νηθηζκνχ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα δφκεζεο», θαζψο θαη ε Δγθχθιηνο 12/56990/ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα θηλεηψλ πξνζηεγαζκάησλ Δληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απαγνξεχνληαη ηα κφληκα ζηέγαζηξα εδξαδφκελα ζε ππνζηπιψκαηα, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο κφληκε θαηαζθεπή πνπ ζα αθνξά ζε δηαρσξηζηηθά, παινπίλαθεο, δάπεδα, θαζίζκαηα, δαξληηληέξεο θ.η.ι., εθηφο εάλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά Ζ ζθίαζε ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη, είηε κε ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο ζηελ φςε ηνπ θηηξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ (9), είηε κε νκπξέιεο (κε ηε βάζε ηνπο λα είλαη κε ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην έδαθνο) πνπ ζα θαιχπηνπλ επηθάλεηα ην πνιχ ίζε κε απηή ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ρσξίο λα θέξνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ή επηγξαθέο. Σν θηλεηφ πξνζηέγαζκα ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνην χςνο ψζηε ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 2,20 κ. 9 απφ ην έδαθνο. Οπνηεδήπνηε απνκαθξχλνληαη νη νκπξέιεο ζθίαζεο ζα απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη βάζεηο ζηήξημήο ηνπο. Οη ρξσκαηηζκνί ηφζν ησλ πξνζηεγαζκάησλ φζν θαη ησλ νκπξειψλ ζα είλαη ζε γήηλα ρξψκαηα. 11. Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνζκεηξψληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. 12. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπγείσλ θαη θάδσλ ζηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ πεξίπηεξα. 13. Δπηηξέπεηε ε ηνπνζέηεζε επί ηνπ εδάθνπο, ελφο (1) θαηαθφξπθνπ ζηαρηνδνρείνπ, παξαπιεχξσο ηεο εηζφδνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαπληζηψλ. 14. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή επί ηνπ παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εμσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν. 15. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ, επηγξαθψλ ή δηαθεκίζεσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πάλσ ζε δέληξα, θηγθιηδψκαηα ή ζηχινπο, θαζψο θαη ζε ηδηνθηεζία άιιε απφ απηήλ πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, έζησ θη αλ αλήθεη ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε. 16. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε παλψ, αεξνπαλψ ή άιισλ νκνίσλ αληηθεηκέλσλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη επί ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο, φηαλ ππάξρεη πξαζηά Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή πξνζεθψλ γηα ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ πέξαλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ή ηνπ λφκηκνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 6 ςπ' απιθ. ππυη. οικ.63234/ απόθαζη Αναπληπυηή Υποςπγού ΠΔΚΑ 7 απθ. 20 ηος Τεύσοςρ Τεσνικών Οδηγιών για ηην εθαπμογή ηος ΝΟΚ 8 απθ. 17 ηος Κηιπιοδομικού Κανονιζμού & άπθπο 16 ηος ΝΟΚ 9 παπ. 3 ηος απθ. 2 ηηρ Υ.Α / παπ. 2α ηος απθ. 2 ηος Ν.2946/

11 18. Ο ηδηψηεο ζηνλ νπνίν παξαρσξείηαη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ. 19. Γελ επηηξέπεηαη θακηά παξέκβαζε πνπ λα εκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη ειεχζεξε ρξήζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Γήκνο (παγθάθηα, θάδνη απνξξηκκάησλ, ξάκπεο, ζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θ.η.ι.). 20. ηα παξαρσξνχκελα ηκήκαηα πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ γηα ηελ νξηνζέηεζε δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αλεκνθξαθηψλ. Σα δηαρσξηζηηθά απηά δχλαληαη λα έρνπλ χςνο 1,80 κ θαη κέγηζην πιάηνο 0,90 κ θαη λα είλαη απηνθεξφκελα. Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ δηαρσξηζηηθψλ απηψλ δχλαηαη λα θαιχπηεη φιν ην κήθνο ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ θαη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πεξηθξάηηνπλ πιήξσο ηνλ ρψξν, αθήλνληαο ειεχζεξε κηα πιεπξά. Οη αλσηέξσ δηαρσξηζηηθέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε πιαίζην αινπκηλίνπ, κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη δηαθαλέο ( ρσξίο απνρξψζεηο ) άζξαπζην πιηθφ. Ζ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ δηαρσξηζηηθψλ θαηαζθεπψλ, φπσο επίζεο θαη γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ην θαηάζηεκα θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ν Γήκνο. 21. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζπλερφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα άιινπ δηθαηνχκελνπ ηεο ρξήζεο ηνπ, αλ φκσο νη δηθαηνχκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ε ρξήζε ηνπ ζπλερφκελνπ απηνχ ρψξνπ παξαρσξείηαη αλαιφγσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ή αλαιφγσο άιισλ θξηηεξίσλ (ηνπηθψλ, θπθινθνξηαθψλ, πξαζίλνπ θ.ι.π.) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ δελ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ θαηαζηήκαηα ή ζηελ πξνβνιή απηψλ, εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απαηηείηαη δε πάληνηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο πεξί φξσλ δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ Ζ ρξήζε ησλ πιαηεηψλ, εθφζνλ έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ηνπο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαηίζεηαη ζε εθκεηαιιεπφκελνπο θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα, παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα, πνπ πξνβάιινληαη (δειαδή έρνπλ πξφζνςε) ζηηο πιαηείεο απηέο ε θάζε εθκεηαιιεπηή ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηήκαηνο, παξαρσξείηαη ε ρξήζε πνζνζηνχ 70% ηνπ ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνβνιή ηνπ επί ηεο πιαηείαο, ην δε ππφινηπν 30% παξαρσξείηαη ζηνπο ίδηνπο εθκεηαιιεπηέο, εθφζνλ κε εηζήγεζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θξίλεηαη φηη δελ παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ειεχζεξε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 14 Ζ ηπρφλ παξεκβνιή δξφκνπ (δεκνηηθήο νδνχ ή δεπηεξεχνληνο επαξρηαθνχ δηθηχνπ) κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο πιαηείαο, δελ εκπνδίδεη ηελ παξαρψξεζε ζ' απηά θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο, εθφζνλ ηα θαηαζηήκαηα απηά πξνβάιινληαη ζηελ πιαηεία. 15 Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζπλερφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα άιινπ δηθαηνχρνπ. Αλ φκσο νη δηθαηνχρνη ρξήζεο ηνπ ρψξνπ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ε ρξήζε ηνπ παξαρσξείηαη αλαιφγσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ή αλαιφγσο άιισλ θξηηεξίσλ (ηνπηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, θπθινθνξηαθψλ, πξαζίλνπ θ,ι.π.) εδάθιο ηηρ παπ. 4 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/ παπ. 10 Ν.1080/ παπ. 4 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/ παπ. 5 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/ ΣηΔ 2875/ παπ. 4 ηος απθ. 13 ηος Β.ΓΛορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/

12 ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηθαηνχκελν ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο πνπ ηνπ αλαινγεί επί ηεο πιαηείαο, κπνξεί λα παξαρσξεζεί απφ ηνλ Γήκν ζε φκνξα κ' απηφ θαηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηελ πξφζνςή ηνπο. 17 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηθαηνχκελνπ, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 25. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ν θαηά ρξήζε παξαρσξνχκελνο ρψξνο λα επεθηείλεηαη ζε πεδνδξφκην παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο, παξά κφλν κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο ηα αθίλεηα απηά 18 πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. Δλλνείηαη φηη έλαο θνηλφρξεζηνο ρψξνο δελ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε πεξηζζφηεξνο ηνπ ελφο ρξήζηεο (θαηαζηήκαηα). 26. Δηδηθά γηα ηα πεξίπηεξα ηζρχνπλ επηπιένλ ηα εμήο: α. ε θάζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, πέξαλ απηνχ πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/1980, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 19 β. Απφ νη δηθαηνχρνη πθηζηακέλσλ δηνηθεηηθψλ αδεηψλ, ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο γηα ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/ γ. Μέγηζην κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηπηέξνπ είλαη: 1,70 κ. ρ 1,50 κ. Οη δηαζηάζεηο απηέο ζπλερίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ πεξηπηέξνπ κέρξη ηε βάζε ηεο ζηέγεο θαη γηα θάζε νξηδφληηα ηνκή ηνπ πεξηπηέξνπ. Ραθέο νη νπνίεο εμέρνπλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ (1,70 κ. ρ 1,50 κ.) απαγνξεχνληαη απνιχησο. Οη παξεηέο ηεο ζηέγεο δχλαηαη λα εμέρνπλ κέρξη 0,15 κέηξα. δ. Πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ (επηθάλεηαο: 1,70 ρ 1,50 = 2,55 η.κ.), ζηνπο εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ παξαρσξείηαη επηπιένλ ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ επηθάλεηαο κέρξη 5.00 η.κ. θαη' αλψηαην φξην. αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρψξσλ. ε. ε πεδνδξφκηα κε πθηζηάκελν πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,00 κ. δελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα. δ. Σν κέγηζην χςνο ηνπ πεξηπηέξνπ πξέπεη λα θηάλεη ηα 2,60 κ., ήηνη: α) Ύςνο βάζεο πεξηπηέξνπ (απφ κπεηφλ) 0,10 κ. β) Ύςνο απφ ηελ βάζε κέρξη ηηο ζπξίδεο 0,90 κ. γ) Απφ ηε βάζε ησλ ζπξίδσλ κέρξη ηε ζηέγε 1,40 κ. δ) Ύςνο θσληθήο ζηέγεο 0,20 κ. πλνιηθφ χςνο απφ ην πεδνδξφκην = 2.60 κ. ε. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θηλεηνχ πξνζηεγάζκαηνο (ηέληαο) κε ζηήξημε κφλν επάλσ ζην πεξίπηεξν, ρσξίο θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα ε νπνία λα πξνεμέρεη ην κέγηζην θαηά 1,50 κ. ζε νξηδφληηα πξνβνιή απφ απηφ θαη 0,50 κ. εζψηεξνλ ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ. Ο ηχπνο, ηα πιηθά, ν ρξσκαηηζκφο ηνπ θ.ιπ. εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΠΑΔ 21 κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κία θνξά γηα θάζε δήκν. ζ. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ θσηεηλψλ ή κε επί ησλ ζηεγψλ ησλ πεξηπηέξσλ θαη ζε χςνο 0,40 κέηξα απφ ηελ βάζε ηεο ζηέγεο εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζε άιιεο 17 παπ. 5 ηος απθ. 3 ηος Ν. 1080/ ο εδάθιο ηηρ παπ. 4 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν.1080/ εδάθιο ηηρ παπ. 3γ ηηρ ςποπαπαγπάθος ΣΤ.2. ηος άπθπος ππώηος ηος Ν.4093/ εδάθιο ηηρ παπ. 5 ηηρ ςποπαπαγπάθος ΣΤ.2. ηος άπθπος ππώηος ηος Ν.4093/ για καηαζκεςαζηικά έπγα ενηόρ κοινοσπήζηυν σώπυν είναι ζήμεπα απμόδιο ηο Σςμβούλιο Απσιηεκηονικήρ ζύμθυνα με ηην παπ. 1.δ. ηος απθ. 21 ηος Ν. 4030/

13 απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ή δελ αληίθεηληαη ζε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. η. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηνλ επηηξεπφκελν ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηπηέξνπ. θ. Ζ ρσξνζέηεζε πεξηπηέξνπ (ν θαζνξηζκφο δειαδή ηεο ζέζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ηνπνζεηείηαη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ), πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222Α ) θαη φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξζ. 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/ ηεχρνο Α ). 27. ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ φπνπ έρεη γίλεη δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη φπνπ νη αθηίλεο θακππιφηεηαο ησλ πεδνδξνκίσλ δεκηνχξγεζαλ πιάηε κεγαιχηεξα ηνπ 1,5κ., γηα ιφγνπ νξαηφηεηαο δελ κπνξεί λα παξαρσξεζεί παξαπάλσ απφ ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Άπθπο 5 Καηηγοπίερ σπήζευν κοινόσπηζηος σώπος 1.Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος με ηπαπεζοκαθίζμαηα Δπηηξέπεηαη, θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο), ζηνπο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή ηνπο δελ είλαη ζπλήζεο, απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 2. Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος με εμποπεύμαηα Δπηηξέπεηαη, θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ (θαηαβάιινληαο ην αλάινγν ηέινο) θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ε θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα έθζεζε εκπνξεπκάησλ απφ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα έσο 1,0 κέηξν απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή θαη έκπξνζζελ ηεο πξφζνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην πεδνδξφκην έρεη αθεζεί ειεχζεξε φδεπζε 1,5 κέηξα. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε εκπνξεχκαηα, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 3. Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος με οικοδομικά ςλικά ή για πποζυπινή λειηοςπγία επγοηαξίος Δπηηξέπεηαη, θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απφ ηδηνθηήηεο ή εξγνιάβνπο νηθνδνκψλ, γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε: α. ζηεξεψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ (κπεηνληέξεο, αλαβαηφξηα θ.ι.π.), β. θάδνπ αδξαλψλ πιηθψλ, γ. πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, δ. ηθξηψκαηνο. Ζ Άδεηα Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά ή γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ, πνπ ζα ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 6952/ (ΦΔΚ 420Β ) ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ - Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηεο απνθ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/ (ΦΔΚ946Β ) ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ, ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πηζηά ν ελδηαθεξφκελνο, ιακβάλνληαο φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο κέηξα ζήκαλζεο, αζθαιείαο θ.η.ι., ε δε παξάβαζή ηνπο ζα ζπλεπάγεηαη αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαη 13

14 επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 47 θαη 48 ηνπ Ν.2969/1999 (ΦΔΚ 57Α ) 22, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ γίλεηαη εληφο ρξνληθήο πξνζεζκίαο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο άδεηαο ρξήζεο (πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ), κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 6952/ Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή ρσξίο ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ, ν Γήκνο πξνβαίλεη ζ' απηήλ κε δηθά ηνπ κέζα, θαηαινγίδνληαο ηε δαπάλε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαινγίδεηαη επηπιένλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν πξφζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ κεγαιχηεξνπ θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν πνζνχ πνπ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί ε παξαρψξεζε ρξήζεο, σο πεξίπησζε απζαίξεηεο ρξήζεο ρψξνπ ηνπ νπνίνπ ε παξαρψξεζε ρξήζεο δελ έρεη επηηξαπεί 23. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά ή γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 4. Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος με πποζυπινέρ καηαζκεςέρ 24 Ζ πξνζσξηλή θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη ζε ρψξνπο παξαρσξεκέλνπο ζε δεκφζηα θνηλή ρξήζε φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΝΟΚ θαη ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππαίζξηνπο ή ζηεγαζκέλνπο, θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ πνιενδνκηθψλ φξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηξέπνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Γηα ηηο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα, θαηφπηλ ππνβνιήο απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηαηήξεζήο ηνπο. Οη θαηαζθεπέο απηέο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο ζχκθσλν κε ηηο ηζρχνπζεο ειιεληθέο ή επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζεκειίσζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη: α. επί μχιηλσλ παζζάισλ, β. επί κεκνλσκέλσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πεδίισλ ζθπξνδέκαηνο, επηθάλεηαο κηθξφηεξεο ή ίζεο ηνπ ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ, γ. επί πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζεκειηνισξίδσλ ζθπξνδέκαηνο, πιάηνπο κηθξνηέξνπ ή ίζνπ ηνπ 0,60 κ. θαη επί νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζηνηρείνπ, γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε επρεξήο απνκάθξπλζε θαη γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη έγρπην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα αδεηνδφηεζεο αλά είδνο θαη επηθάλεηα πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαξαίηεηα ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ζηνλ αξκφδην θνξέα, νξίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3.γ. ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΝΟΚ. Γεληθά, γηα ηηο πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο ζε δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα εθαξκφδεηαη ην άξζξν 21 ηνπ ΝΟΚ θαζψο θαη ε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ πνπ ζα εθδνζεί θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ ηνπ 3.γ., φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 5. Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος με είδη πεπιπηέπος 22 παπ.5 ηος απθ. 5 ηηρκ.υ.α. 6952/ εδάθιο ηηρ παπ. 8 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , πος ανηικαηαζηάθηκε από ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/1980, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε εκ νέος από ηην παπ. 5 ηος απθ. 26 ηος Ν. 1828/ απθ. 21 ηος ΝΟΚ 14

15 Δπηηξέπεηαη, θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ε παξαρψξεζε ζε ηδηνθηήηεο ε εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ επηπιένλ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ επηθάλεηαο: 1,70 ρ 1,50 = 2,55 η.κ.), γηα ηνπνζέηεζε εηδψλ πεξηπηέξνπ, επηθάλεηαο κέρξη 5.00 η.κ. θαη' αλψηαην φνην. αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ρψξσλ. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ κε είδε πεξηπηέξνπ, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 6. Τπαίθπιο ζηάζιμο εμπόπιο Τπαίζξην εκπφξην, πιαλφδην ή ζηάζηκν, λνείηαη ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρψξν αθάιππην, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 34/1995 (ΦΔΚ 30 Α'). Αθάιππηνη ρψξνη λννχληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κφλν ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ κφληκε θαηαζθεπή. Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ απνηειεί πιαλφδην εκπφξην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 27 Ν. 4264/2014. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα αξζ θαη ηνπ Ν. 4264/2014. χκθσλα κε ηελ παξ. 3 αξζ. 26 ηνπ Ν. 4264/2014, ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο, ππαίζξηνπο, ειεχζεξνπο, ηδησηηθνχο, δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή εθθιεζηαζηηθνχο ρψξνπο. Σν Γεκφζην, νη δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζψλνπλ ή λα παξαρσξνχλ θαηά ρξήζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή εηδηθή άδεηα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 αξζ. 26 ηνπ Ν. 4264/2014, ζηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζηνπο δηεξρφκελνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ είηε εληφο απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο) πνπ ζηαζκεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα ρξφλν ίζν πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο. χκθσλα κε ην αξζ. 27 ηνπ Ν. 4264/2014, Οη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο: α) ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ θαη β) πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ ή επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κπξνζηά απφ ηελ είζνδν εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη εηζφδνπο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνπζείσλ, κλεκείσλ θαη εθθιεζηψλ. Ζ απφζηαζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απφ ηα άθξα ησλ δεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ, ζηνπο δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε αλσηέξσ απφζηαζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ. Οη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε ζέζεηοζεκεία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ην Γήκν πνπ ηνπο έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ άζθεζεο ππαίζξησλ ζηάζηκσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ πξνηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 25 ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο θαζψο θαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 25 ζύμθυνα με ηα άπθπα 83 και 84 ηος Ν.3852/

16 Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην, ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 7. Καηάλητη κοινόσπηζηος σώπος για εκδηλώζειρ πποζυπινού σαπακηήπα. Πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ζε πεδνδξφκηα, πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο ή ηκήκαηα απηψλ) γηα ηελ δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ζα εθδίδνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, Κάζε παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ (ή ηνπ θαζ χιελ αληηδεκάξρνπ) θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Αζηπλνκίαο, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν ρψξνο πνπ παξαρσξείηαη (ηνπνζεζία, αθξηβή ζέζε, έθηαζε). Καζνξίδεηαη ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (π.ρ. κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ... έσο... ) θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηνπ ηέινπο (άξζξν 13 παξ. 11 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80). Σα πεξίπηεξα θαη θάζε είδνπο θηλεηέο θαηαζθεπέο, πνπ ζα ηνπνζεηνχλ νη θνξείο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη λα είλαη θαιαίζζεηεο. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Οη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζεο ή δεκηψλ ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ ρψξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο δεκηψλ ζα δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. ηηο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή εκπνξηθψλ κελπκάησλ, ην ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαθήκηζεο. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ θαη απαγνξεχεηαη ξεηά ε πψιεζε πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ.» Άπθπο 6 Απμοδιόηηηα και γενικέρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ καηάλητηρ κοινόσπηζηος σώπος Δθηφο απφ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Ακπληαίνπ ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ πξνο εθκεηάιιεπζε. 26 Ο δήκαξρνο (ή ν Αληηδήκαξρνο ζηνλ νπνίνλ έρεη κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα) ρνξεγεί ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ε νπνία δελ δχλαηαη λα ιήγεη πέξαλ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/1980, ζηελ νπνία νξίδεηαη ε ηνπνζεζία θαη ε έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ θαηά ρξήζε ρψξνπ, ην είδνο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ην ηέινο ρξήζεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Ν.1080/1980. Ζ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρνξεγείηαη ππφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ή ηελ έθζεζε εκπνξεπκάησλ θαη φρη σο ρψξνο απνζήθεπζεο. Ζ παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνζεθεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ απφ ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. Ζ επηζηξνθή ησλ πξναλαθεξφκελσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζηίκνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ρξήζεο, ε αζηπλνκηθή αξρή εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ γλσκαηεχεη εάλ πθίζηαληαη ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ, 26 παπ. 14 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/

17 επηβάιινληαο ηελ κε ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε απηή δελ ρνξεγείηαη. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο γλσκάηεπζε ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο. 27 Υνξεγεζείζα άδεηα ρξήζεο αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνλ δήκαξρν (ή ηνλ Αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίνλ έρεη κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα) εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ηελ αζηπλνκηθή αξρή φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ ή έλεθα ιεθζέλησλ κέηξσλ απφ δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή. Ζ αλάθιεζε απηή ζπλεπάγεηαη ηελ επηζηξνθή κφλν ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ ηέινπο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία αλαθιήζεθε ε άδεηα, θαζνξηδφκελνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 28 Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηνζδήπνηε κνξθήο αδεηψλ απφ ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ είλαη ε κε χπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 29 Άπθπο 7 Καθοπιζμόρ ηέλοςρ σπήζηρ κοινόσπηζηος σώπος χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο , φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/1980 (ΦΔΚ 246Α ): «1.Δπηηξέπεηαη ε ππέξ δήκνπ ή θνηλφηεηαο επηβνιή ηέινπο εηο βάξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχλησλ δηαξθψο ή πξνζθαίξσο πεδνδξφκηα, νδνχο, πιαηείαο θαη ελ γέλεη θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ην ππέδαθνο απηψλ. Ωο θνηλφρξεζηνο ρψξνο δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λνείηαη θαη ην δάπεδνλ ρψξσλ κεηαμχ ηεο ζέζεσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ ηζνγείσλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνδνκηθψλ γξακκψλ (ζηναί θαη ην ππέδαθνο απηψλ σο θαη απνηκήζεηο γσληψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ), απνηεινχλησλ ησλ ρψξσλ ηνχησλ πξνεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ θαη αθεζέλησλ εηο θνηλήλ ρξήζηλ.». Σν ηέινο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ νξίδεηαη εηήζην θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεο θαη αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεο ή ρσξηνχ ζηα νπνία βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο. 30 Με απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνχ απφ απηνχο πνπ εθηεινχλ νπνηνζδήπνηε θχζεσο ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο, ην ηέινο νξίδεηαη εκεξήζην θαηά δψλεο θαη θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ πιεξσκή απηνχ ηνπ ηέινπο επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ εθείλνο πνπ πήξε άδεηα νηθνδνκήο θαζψο θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ 31. Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε, ην ηέινο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην αλαινγνχλ ηέινο θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην δεκνηηθφ ηακείν πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη αλαγξάθεηαη επ' απηήο ν αξηζκφο ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο. 32 Άπθπο 8 Γιαδικαζία σοπήγηζηρ Άδειαρ Καηάλητηρ Κοινόσπηζηος Υώπος 1. Για ηοποθέηηζη ηπαπεζοκαθιζμάηυν/εμποπεςμάηυν 27 παπ. 6 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , πος ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/1980, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε εκ νέος με ηην παπ. 4 ηος απθ. 16 ηος Ν. 3254/ παπ. 7 ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/ απθ. 285 ηος Ν.3463/2006 (Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν & Κοινοηήηυν) 30 παπ. 3.α. ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/ παπ. 3.β. ηος απθ. 13 ηος Β.ΓΑορ ηηρ , πος ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν. 1080/1980, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε εκ νέος με ηην παπ. 4 ηος απθ. 26 ηος Ν. 1828/ παπ. 3.γ. ηος απθ. 13 ηος Β.Γ/ηορ ηηρ , όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο απθ. 3 ηος Ν.1080/

18 1.1. Υοπήγηζη άδειαρ για 1η θοπά Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε Άδεηα Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή εκπνξεπκάησλ γηα 1 ε θνξά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα απεπζχλεηαη θαη' αξράο κε αίηεζή ηνπ ζηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επηθάλεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ δηθαηνχηαη λα θαηαιάβεη βάζεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ: α. Σνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα (εηο ηξηπινχλ) ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ, ζην νπνίν λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα ησλ φκνξσλ θαηαζηεκάησλ ή θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ πξνο θαηάιεςε ρψξνπ. ε πεξίπησζε πνπ εληφο ή πιεζίνλ ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πθίζηαληαη δέληξα ή ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (θάδνη απνξξηκκάησλ, θηγθιηδψκαηα, παγθάθηα, ζηχινη θ,η.ι.) ή νδεχζεηο ηπθιψλ ζα πξέπεη επίζεο λα απεηθνλίδνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα. β. Σελ Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ή ηεο Πξνέγθξηζεο Ίδξπζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο. γ. Φσηνγξαθίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. δ. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηελ θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ έκπξνζζελ παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο, ηφηε ζα θαηαηίζεηαη θαη βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχληνο ή θαηέρνληνο ηα αθίλεηα απηά. ε. Τ.Γ. ηνπ αηηνχληνο φηη έιαβε γλψζε ηνπ παξφληνο «θαλνληζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ ππεξεζία θαη κε ηελ έγθξηζε - ζεψξεζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ πνπ έρεη θαηαηεζεί ζε απηήλ θαη εγθξηζεί απφ ηελ αζηπλνκία ζα πξέπεη κε επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε θαη ηελ επίβιεςε ηεο ππεξεζίαο λα δηαγξακκηζηνχλ κε έληνλν θίηξηλν ρξψκα νη πεξηνρέο πνπ ζα βξίζθνληαη ππφ θαηάιεςε θαη άξα ζα κπνξεί ν θαηαζηεκαηάξρεο λα ηνπνζεηεί ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ δηθαηνχηαη. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ε επηθάλεηα ηνπ αηηνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, ζα θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ - Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. Δλ ζπλερεία, ν ελδηαθεξφκελνο ζα απεπζχλεηαη ζηηο παξαπάλσ Τπεξεζίεο πξνζθνκίδνληαο Δλεκεξφηεηα ηνπ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε Άδεηα Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο Ανανέυζη άδειαρ Γηα ηελ αλαλέσζε Άδεηαο Καηάιεςεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ, δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε λένπ ζρεδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο αιιά ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ήδε ππνβιεζέληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο. Ζ θαηνρή Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δε δεκηνπξγεί εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα απεπζχλεηαη κε αίηεζή ηνπ ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ - Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζθνκίδνληαο Δλεκεξφηεηα ηνπ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο Αίηημα ηποποποίηζηρ ηος Κανονιζμού ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δεηά λα ηνπ παξαρσξεζεί ε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ πξνβιέπνληαη παξαρσξνχκελνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ή αηηείηαη ρψξν κε δηαθνξεηηθή ζέζε ή επηθάλεηα απ' 18

ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΦΙΩΡΗΛΑ ΓΖΚΟ ΑΚΤΛΣΑΗΟΤ Αξηζ. Απνθ 34/2016 ΑΠΟΠΑΚΑ Από ην Πξαθηηθό 8/2016 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Θ Δ Κ Α : Δηζήγεζε γηα έγθξηζε από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ρεηηθέο νη : 1) Αξ. 246/2012 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. Β4ΡΠΩ9Ω-4Κ2) 2) Αξ. 142/2013 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΒΔΑΕΩ9Ω-ΑΦΓ) 3) Αξ. 65/2015 απφθαζε Γ.. (Α.Γ.Α. ΩΠΦΒΩ9Ω-ΕΦ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014 Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Νν 12 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014 ηελ Φιψξηλα ζήκεξα 16 Απξηιίνπ 2014 εκέξα Μ. Σεηάξηε θαη ψξα 18.00 ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Φιψξηλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 10 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θενδσξίδεο Αβξαάκ Κχξθνπ Κπξηάθνο

Θενδσξίδεο Αβξαάκ Κχξθνπ Κπξηάθνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 08/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: Τπαγωγή Ππάξηρ Δθαπμογήρ Σ.Κ. Πεδινού, ζε ππογενέζηεπερ ηος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο Πρακηικό 4/2015 ηης ζσνεδρίαζης ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηοσ Γήμοσ Σερβίων Βελβενηού ήκεξα ηελ 27 ε Μαξηίνπ 2015, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αβξακίδεο Ισάλλεο Κχξθνπ Κπξηάθνο Σακήιηαο Αιέμαλδξνο Λάδεο Γεκήηξηνο Ισάλλνπ Υξήζηνο Βνιηψηεο Αξγχξηνο Σζαρεηξίδεο πχξνο

Αβξακίδεο Ισάλλεο Κχξθνπ Κπξηάθνο Σακήιηαο Αιέμαλδξνο Λάδεο Γεκήηξηνο Ισάλλνπ Υξήζηνο Βνιηψηεο Αξγχξηνο Σζαρεηξίδεο πχξνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 15/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέκα: σδήηεζε επί ηες Αίηεζες Γηάισζες ύκβαζες ηες εηαηρείας «Ηωαθεηκίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Απιθμόρ απόθαζηρ 209/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Πεπίληψη: Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015 ηε Νάνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 14/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: Δνέργειες για ηο έργο με ηίηλο "Βεληίωζη αγροηικών οδών Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Καξαγηαλλίδεο άββαο Κχξθνπ Κπξηάθνο Γεψξγνπ Σξχθσλ

Καξαγηαλλίδεο άββαο Κχξθνπ Κπξηάθνο Γεψξγνπ Σξχθσλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 20/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: Έγκριζη Ανανέωζης - Υορήγηζης Παραγωγικής άδειας πωληηή Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 27/2016 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Θέμα: Έγκπιζη Ππωηοκόλλος πποζωπινήρ παπαλαβήρ έπγος με ηίηλο: Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ησζεθίδεο Ησαθείκ Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο Σακήιηαο Αιέμαλδξνο Αβξακίδεο Ησάλλεο

Ησζεθίδεο Ησαθείκ Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο Σακήιηαο Αιέμαλδξνο Αβξακίδεο Ησάλλεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 06/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: σζήτηση και λήυη απόυασης για την έγκριση της Β Φάσης τοσ Δπιτειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 25/2015 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα : Ψήυιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Γ. οικονομικού έτοσς 2016 Γήμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/ πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ.35/05-11-2013 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκφο Απφθαζεο 550/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα