ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ"

Transcript

1 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο (πιαηεηψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ). 2. Σελ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη άλεζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ, ρσξίο εκπφδηα ζε φιε ηελ επηθάλεηά ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 3. Σελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 4. Σελ ειεχζεξε, άκεζε θαη ζπλερή δηάζεζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ην θνηλφ. 5. Σελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κε ηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά ηελ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο. ΑΟΘΟΝ 2 Α. 1. ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ Ο παξψλ Θαλνληζκφο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λφκνπ 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114/Α / ) θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο ησλ: 1. N. 1080/ Λ. 1491/ Λ. 1043/ Λ. 1577/1985 άξ.19 (ΓΟΘ) θαη ηνπ Λ. 2831/2000 «Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ1577/85 Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο & άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο». Λ. 2696/99 «πεξί Θ.Ο.Θ.»άξ.34,47θαη48 5. Λ. 1828/89 (ΦΔΘ 2/Α /1989) 6. Λ. 1900/90 ( ΦΔΘ 125/Α /1990) 7. Λ. 1337/83άξ.17,παξάγξαθνο4 8. Λ. 1337/1983 άξζξν.6 & Λ. 1512/ Λ. 2300/ Λ. 3254/04 (ΦΔΘ 137/Α /2004) 11. Λ. 1416/1984 (ΦΔΘ. 18/Α /1984) 12. Λ. 2218/1994 1

2 13. Β.Γ. απφ 24/9/ άξζξν Π.Γ. 267/ Φ.Δ.Θ.195 Α 15. Πνηληθφο Θψδηθαο αξ.292 παξ 1. & άξζξν Απφθαζε 52716/ ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (ΦΔΘ 1663/Β / ) 17.Σεο Απφθαζεο ΤΠΔΥΩΓΔ Γ4α/Φ201/1791/1998 «Πξνδηαγξαθέο κεγεζψλ θαη πιηθψλ θχξηαο γηα πξνζπέιαζε ησλ ρψξσλ απφ ΑκεΑ». 18. Σεο εγθπθιίνπ 85195/55/2000 (ΑΚΔΑ) 19. Απφθαζε / / 86 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ 20. Σεο απφθαζεο ΤΠΔΥΩΓΔ 52488/2002 ζε εθηέιεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 2831/ Απφθαζε 3447/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 22.Σν ππ αξηζκ. πξση. Τ1γ/ΓΠ/1671/ έγγξαθν ηεο Γελ. Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο & Πνηφηεηαο Εσήο- Σκήκα Τγεηνλνκηθψλ Θαλνληζκψλ Γεκφζηαο Τγείαο «Πεξί αλάπηπμεο ππεξάξηζκσλ θαζηζκάησλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν Δπηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο» Α.2. -Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» γηα Νξηζκφ Δπηηξνπήο Νξηνζέηεζεο Ξαξαρσξνχκελσλ Θνηλφρξεζησλ Σψξσλ. B. ΈΘΡΑΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Ο παξψλ θαλνληζκφο αθνξά: Α) Σελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο. Β) Σελ πξνζσξηλή ή πιένλ καθξνρξφληα θαηάιεςε ηνπ Θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ, εκπνξεχκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά, θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ εξγνηαμίσλ, πεξίπηεξα πψιεζεο δηαθφξσλ εηδψλ θαη άιιεο ρξήζεο πνπ ζα απαηηεζεί λα παξαρσξεζνχλ ζην κέιινλ. Γ.ΝΟΗΠΚΝΗ 1. Θνηλφρξεζηνη, είλαη νη ρψξνη πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηε βνχιεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο πξννξίδνληαη γηα θνηλή ρξήζε θαη ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Γήκν Θαιακπάθαο. Σα θνηλφρξεζηα απνηεινχλ πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, ελψ «ζε θνηλφρξεζηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε παξαρψξεζε ηεο αξρήο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ηδηαίηεξα ηδησηηθά δηθαηψκαηα, εθ' φζνλ κε ηα δηθαηψκαηα απηά εμππεξεηείηαη ή δελ αλαηξείηαη ε θνηλή ρξήζε». 2. Ρέινο, είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ, έξγνπ ή ππεξεζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηέινο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη αλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ απνθνκίδεη ν θνξνινγνχκελνο απφ ηε ρξήζε 2

3 ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ (ηδ 140/89, ΓηΓηθ 1990 ζει. 1228) θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ ή Αλεηδίθεπησλ Δζφδσλ. 3. Άδεηεο Σξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αλάθιεζε θαηά ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη θαηά ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. Δηδηθφηεξα, ε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηδίσο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνυπνζέηεη ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία απηψλ. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΓΔΗΥΛ ΣΟΖΠΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ: 1.Αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ Θ.Τ.Δ. 2. Πεδφδξνκνη 3.Πεδνδξφκηα 4.Πιαηείεο 5. θηάδηα Γηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 6. Αλάπηπμε Δκπνξεπκάησλ 7. Σνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (1. Άδεηα ρξήζεο θάδνπ αδξαλψλ πιηθψλ 2.Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο -3. Άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηψκαηνο 4.Άδεηα ινηπψλ πεξηπηψζεσλ) 8. Δθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα 9. Γεκφζηνη Φνξείο Πνιηηηθά Θφκκαηα 10. Φνξηνεθθφξησζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ 11. Ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ 12. Υξεκαηαπνζηνιέο 13. Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην 14. Σειεπηθνηλσληαθά δίθηπα 4. Αλάθιεζε άδεηαο είλαη δηνηθεηηθή πξάμε θχξσζεο κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, είηε αλαδξνκηθά, είηε γηα ην κέιινλ. Απνζθνπεί φρη ζηελ πνηληθή ηηκσξία αδηθήκαηνο αιιά ζηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 5. Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ. Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ 3

4 ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζεο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο Γ. ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ Δθηφο ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, θακία άιιε αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν ή ίδξπκα δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδίδεη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Θαιακπάθαο ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζ' απηφλ γηα εθκεηάιιεπζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 1) Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην Λφκν φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 2) Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή, ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη δεηεί ηελ ζπλδξνκή θάζε άιιεο Γεκφζηαο Αξρήο πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ζπλαξκνδηφηεηα. 3) Ζ Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ρνξεγεί θάζε είδνπο εγθξίζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν. 4) Ζ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ή ην δηάδνρν ζπιινγηθφ φξγαλν επηιχεη θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη παξαπέκπεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο, ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ θαζψο θαη ζρεηηθέο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε πθηζηάκελσλ αδεηψλ παξαρψξεζεο θαηάιεςεο/ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. ΑΟΘΟΝ 3 Θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Α.1. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ Γεληθέο αξρέο ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα ρνξεγείηαη άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κφλν ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ. Θαιακπάθαο. Οη δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά σο θαηάιεςε. Πξν ηεο εηζφδνπ πνιπθαηνηθίαο ή θαηνηθίαο δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θακηά πεξίπησζε. Γηα γσληαθά θαηαζηήκαηα ηζρχεη φηη κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη ζηηο δχν (νη πεξηζζφηεξεο) φςεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθηφο θαη εάλ παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πεδψλ. 4

5 Ζ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ επηηξέπεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξφζζεηεο θαηαζθεπέο φπσο θνπξηίλεο, πιηθά θάιπςεο απφ λάπισλ (ηέληεο δηάθαλεο θιπ) θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζηαζεξή θαηαζθεπή θάιπςεο ηνπ ρψξνπ. Θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θηλεηέο ζεξκάζηξεο ηνπ ρψξνπ ρσξίο ζηαζεξή θαηαζθεπή. Απαγνξεχεηαη ε ζηαζεξή ζχλδεζε κε ην θπζηθφ έδαθνο νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπήο θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε παξαρσξνχκελνπο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γεληθά απαγνξεχεηαη ε θνπή θαη ην θιάδεκα δέληξσλ. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δέληξν ζε ρψξνπο πνπ ζα παξαρσξεζνχλ γηα ρξήζε ππεχζπλε είλαη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Α2. ΠΕΖΟΔΡΟΛΟΘ Θαζνξίδεηαη ζαλ δψλε γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ην 1/3 ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ απφ θάζε πιεπξά, κεηξνχκελνπ απφ ξπκνηνκηθήο εηο ξπκνηνκηθή γξακκή. Ζ παξαπάλσ δψλε ζα πεξηνξίδεηαη πιεπξηθά απφ ηελ πξνβνιή ησλ νξίσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ πξφζνςε ησλ παξάπιεπξσλ θαη ελ επαθή παξαθεηκέλσλ θαηαζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάζε θνξά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη. ε πεξηπηψζεηο πνπ ν πεδφδξνκνο εθάπηεηαη θνηλνρξήζηνπ έθηαζεο ή Γεκνζίνπ θηηξίνπ, δχλαηαη λα επηηξαπεί ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε αθφκα 1/3 ηνπ πιάηνπο ηνπ, πεξηνξηζκέλνπ πιεπξηθψο απφ ηελ απέλαληη πξνβνιή ησλ νξίσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ε παξαρψξεζε ρψξνπ επί πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνβνιή παξαθείκελνπ θαηαζηήκαηνο, ε αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ, ζηε νπνία ζα δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ (άξζξν 13 παξ. 4 Β. Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3, παξ. 4 ηνπ Λ. 1080/80). ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ν ρψξνο δηέιεπζεο ησλ πεδψλ φρη ιηγφηεξν απφ 2 κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θέληξν ηνπ πεδνδξφκνπ. Α3. ΠΕΖΟΔΡΟΛΘΑ α. ε πεδνδξφκηα κηθξφηεξα ησλ 1,2 κέηξσλ, δελ δίλεηαη θακηά άδεηα θαηάιεςεο. β. ε πεδνδξφκηα απφ 1,2 κέρξη 4 κέηξα ην πιάηνο δηέιεπζεο πεδψλ φρη ιηγφηεξν ηνπ 1,20 κέηξνπ. 5

6 * Βάζεη ηνπ αξ. 2 ηεο αξ / (Φ.Δ.Θ. Β 621/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ, επηβάιιεηαη ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ, κε απαξαίηεην ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (ηνπ θξαζπέδνπ κε ζπλππνινγηδφκελνπ) ειεχζεξν απφ θάζε είδνπο ζηαζεξφ ή θηλεηφ εκπφδην θαη κέγηζηε απνδεθηή εγθάξζηα θιίζε 2%. Πεκείσζε: α) ε φιν ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ επηβάιιεηαη λα είλαη απνιχησο ειεχζεξν απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην (καξθίδεο, επηγξαθέο, ζεκάλζεηο, πηλαθίδεο, θιαδηά δέλδξσλ, ηέληεο θ.ιπ) βάζε ηεο αξ. 2 ηεο αξ / Φ.Δ.Θ. Β 2621/ Απφθαζεο ΤΠ.ΠΔ.ΘΑ γηα Α.Κ.Δ.Α.) β) Ζ παξνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηα κπαιθφληα ησλ νηθνδνκψλ, ζα γίλεηαη κέζσ πδξνξξνψλ θαη ε έμνδφο ηνπο ζα θαηαιήγεη ζην θξάζπεδν ηνπ δξφκνπ θαη φρη πάλσ ζην πεδνδξφκην. γ. ε πεδνδξφκηα άλσ ησλ 4 κέηξσλ φρη κηθξφηεξν ησλ 2 κέηξσλ. δ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξνθήπην, απηφ δελ πξνζκεηξάηαη ζην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ. ε. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζην πξφζσπν παξαθεηκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή θαηνηθίαο θαζψο θαη γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζρεηηθά γηα ηνπο πεδνδξφκνπο. Α4. ΠΚΑΣΕΘΕ ΚΟΘΠΟΘ ΙΟΘΜΟΧΡΗΣΟΘ ΧΩΡΟΘ Γεληθά επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο πιαηείεο. ε θακηά πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα θαηαιεθζεί πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο. Ζ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηηο πιαηείεο επηηξέπεηαη ζε δψλε πνπ ζα πεξηνξίδεηαη πιεπξηθά απφ ηελ πξνβνιή ησλ νξίσλ ηνπ εθάζηνηε θαηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη θνηλφρξεζηνο ρψξνο ζηελ πξφζνςε ησλ παξάπιεπξσλ θαη ελ επαθή παξαθεηκέλσλ θαηαζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάζε θνξά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη. Β3. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ 6

7 1. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΘΗΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ ή ΓΗΑΘΝΠΚΖΡΗΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΠΔ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΞΑΟΑΣΥΟΖΘΔΗ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ 2. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΔΟΑ 3. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΔ Θ..Δ. ΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ 4. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ 5. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΠΡΑΠΗΚΝ ΔΚΞΝΟΗΝ 6. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ, 7. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ (ΔΓΘΑΗΛΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΙΞ.), 8. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ ΒΑΟΔΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ, 9. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ ΘΙΞ. 10. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΑΞΝΠΡΝΙΥΛ 11. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΞΔΓΑΦΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΔΙΔΠΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ Ζ ζρεηηθή άδεηα ζα ρνξεγείηαη θαηά πεξίπησζε θαη κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε φκσο, πνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο ζπλαξκφδηαο ππεξεζίαο. 1. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΘΗΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΥΛ Ζ ΓΗΑΘΝΠΚΖΡΗΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΠΔ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΞΑΟΑΣΥΟΖΘΔΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ Ζ άδεηα ηνπνζέηεζεο ζθηαδηψλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 1080/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά, εθδίδεηαη απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ θιπ. ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ζθηαδίσλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπ/ζησλ ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 7

8 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, φπνπ εληάζζεηαη ν παξαρσξεκέλνο ρψξνο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπ αηηνχληνο, ζε αλάινγε θιίκαθα (1/200 ή 1/100), ζην νπνίν ζα ζεκεηψλνληαη ην πεξίγξακκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ, νη πξνβνιέο ησλ ζθηαδίσλ, ησλ ηεληψλ ή άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δεηείηαη άδεηα, ηα πεξηγξάκκαηα ηνπιάρηζηνλ ησλ φκνξσλ παξαρσξεκέλσλ ρψξσλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ιήςεο θσηνγξαθηψλ. Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ απφςεσλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. Φσηνγξαθίεο, ζρέδηα (θάηνςε, ηνκή, φςε, ζε θιίκαθα 1:50 ησλ ζθηαδίσλ) θαη ζρέδηα ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ ή δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε θιίκαθα 1:10 έσο 1:20, ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο, ηα πιηθά, ε ρξσκαηηθή πξφηαζε θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο. Γήισζε κεραληθνχ γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ησλ ζθηαδίσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο απηή απαηηείηαη. Ζ άδεηα αθνξά ζε ζθηάδηα, θσηηζηηθά, αλζνδφρεο, πηλαθίδεο ή θαη άιια ζηνηρεία πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγία ή ηνλ εμσξατζκφ ησλ ρψξσλ ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Όια ηα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε άδεηα, ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα φξηα ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε δεκηνπξγνχλ πεξηραξαθσκέλεο πεξηνρέο, κεηαηξέπνληαο ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζε ηδησηηθφ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ή λα πξνμελνχλ θζνξέο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν δηακφξθσζεο ή θχηεπζεο. Ζ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: Όζνλ αθνξά ζηα ζθηάδηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθή δελ νξίδεηαη κε άιιν ηξφπν, άδεηα ζα ρνξεγείηαη κφλνλ αλ απηή αλαθέξεηαη ζε νκπξέιεο. Απηέο πξέπεη λα έρνπλ απιφ ζρήκα, λα κελ είλαη ππεξκεγέζεηο, λα κελ έρνπλ δηαθεκίζεηο θαη ε ζηήξημή ηνπο λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα απνκάθξπλζήο ηνπο φηαλ απηφ απαηηείηαη. Γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, πέξαλ ησλ ζθηαδίσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ πξφηαζε, πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα αθνξά θαηαζθεπή ζε πιαηείεο ή ρψξνπο φπνπ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαιακβάλνπλ αμηφινγε έθηαζε, ή θαη ζε επαίζζεηα απφ άπνςε αηζζεηηθήο εηθφλαο ζεκεία ηεο πφιεο, ηφζν ε κνξθή ησλ ζθηαδηψλ φζν θαη ησλ ππφινηπσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλνιηθή κειέηε πνπ ζα εθπνλείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Γηα πηζαλέο ηνκέο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζε δξφκν ή πεδνδξφκηα, απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 θαη 48 ηνπ Λ. 2696/99 "πεξί Θ.Ο.Θ.", ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ επηβαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφκελν. 8

9 2. ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΔΟΑ Ζ ρνξήγεζε άδεηαο παξαρψξεζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, πεξηιακβάλνπλ παξαρψξεζε αηειψο (παξ.9, αξ.3 Λ. 1080/80) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 1,50κ ρ 1,70κ. (Θ..Α. Φ. 900/12/158489/ ) πνπ είλαη θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πεξπηέξνπ. Ζ ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη ρνξεγνχκελεο ή ρνξεγεζείζεο «άδεηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ» πεξηιακβάλνπλ παξαρψξεζε αηειψο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δηαζηάζεσλ 1,50*1,70 κ. (Φ.900/12/158489/ ) Πέξαλ ηνπ πην πάλσ παξαρσξνχκελνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε πεξηπηέξνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ απφ ηνλ Γήκν Θαιακπάθαο θαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηήζηα άδεηα παξαρψξεζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ πεξηπηέξνπ γηα εγθαηάζηαζε ησλ εμήο: 1. Δλφο δίζπξνπ ςπγείνπ αλαςπθηηθψλ δηαζηάζεσλ θάηνςεο κέρξη 1,10*0,60 (αξ. 47, παξ. 5 +6, ΔΙ. 31 Σεο Τγ. Γηάηαμεο Α1β/8577, ΦΔΘ 526/8-9-83) 2. Δλφο θαηαςχθηε παγσηψλ δηαζηάζεσλ θάηνςεο κέρξη 1,35*0,60 (ΦΔΘ 526/8-9-83) θαη 3. Κίαο θαηαζθεπήο ξαθηψλ πιάηνπο κέρξη 35 εθ., κήθνπο κέρξη 3.00κ. θαη χςνπο κέρξη 1,00κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ. Όια ηα πην πάλσ ηνπνζεηνχληαη κε ηελ κία πιεπξά ηνπο ζε επαθή κε ην ζψκα ηνπ πεξηπηέξνπ θαη πέξαλ απηψλ θακία άιιε ζηαζεξή ή θηλεηή θαηαζθεπή δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη εμσηεξηθά ηνπ πεξηπηέξνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη δηαθεκηζηηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηειενξάζεσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ πξνβνιήο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ θαη άιισλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηα πεξίπηεξα. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν. Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ιζτύοσν μέτρι ηην ηριανηαμία Δεκεμβρίοσ ηοσ έηοσς ποσ εκδόθηκαν. Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα. 9

10 2. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πεξίπηεξα ππνβάιινληαη ζην 1ν ηξίκελν θάζε έηνπο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην αξκφδην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: Α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη & άδεηα πψιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ Αηβ /8577/1983 (ΦΔΘ 526/Β/1983) αξ.47. Β. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί. Γ. Φσηνηππία εγγξάθνπ Φνξνινγηθήο Αξρήο κε ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο. Γ. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. Δ. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ πίζσ απφ ην πεξίπηεξν αλ ππάξρεη, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. 3. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ 1 νπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, ζην νπνίν αθνξά ε θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. 4. Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ πξφζνςε ηνπ πεξηπηέξνπ. 3. ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΡΟΑΞΔΕΝΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1) Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ή θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ (εθ φζνλ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ), νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο απφ ην Γήκν. 2) Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ιζτύοσν μέτρι ηην ηριανηαμία (31) Δεκεμβρίοσ ηοσ έηοσς ποσ εκδόθηκαν. Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα. 3) Ζ παξαρψξεζε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ππαίζξηα ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ αθνξά κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη γλσκνδφηεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ππνβάιινληαη κέζα ζην 1 ν ηξίκελν θάζε έηνπο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην 10

11 αξκφδην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: Α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ νπνία λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. Β. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί. Γ. Σακηαθή απφδεημε ηεο επηρείξεζεο φπνπ λα θαίλεηαη ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο. Γ. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. * Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο παιαηψλ νθεηιψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ή έρεη γίλεη ν αλάινγνο δηαθαλνληζκφο εμφθιεζεο, ν νπνίνο δελ ηεξείηαη, δελ ζα ρνξεγείηαη αιιά θαη δελ ζα γίλεηαη αλαλέσζε άδεηαο θαηάιεςεο παξαρσξνχκελνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Δ. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εηο ηξηπινχλ φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. ε πεξίπησζε γσληαθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάιεςε ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα ηνλ θάζε δξφκν. Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζεσξείηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπ χζηεξα απφ επηηφπηα εμέηαζε ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ 1. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ 1 νπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, ε νπνίν αθνξά ηελ θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ θαη γίλεηαη αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πάλσ ζηελ άδεηα. 2. Ζ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην θαηάζηεκα. 3. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο Θ..Δ, άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Σελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, νχησο ψζηε λα δηαγξάθεηαη απφ ηνλ βεβαησηηθφ ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη λα δηαθφπηεηαη ε ρξέσζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα ηα νπνία έθαλε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 4. Αλαλέσζε αδείαο Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Άδεηαο Θαηάιεςεο Θνηλφρξεζηνπ Υψξνπ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε λένπ ζρεδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ, αιιά ζα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ ήδε ππνβιεζέληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα απεπζχλεηαη κε αίηεζή ηνπ ζην ηκήκα Πξνζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζθνκίδνληαο Δλεκεξφηεηα ηνπ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο ή λφκηκεο ξχζκηζήο ηνπο. 11

12 Λέν ζρεδηάγξακκα, απαηηείηαη κφλν ζε πεξίπησζε αίηεζεο πξφζζεηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θαζηζκάησλ απφ ήδε αδεηνδνηεκέλε επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πξψηηζηα ε γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 4. ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ ΠΔ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ησλ εκπνξεπκάησλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα δεηνχλ κε αίηεζε θαη λα ιακβάλνπλ ηελ απαηηνχκελε άδεηα απφ ην Γήκν. 2. Οη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηφζν φζν αθνξά ζηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζηα ηνπνζεηεκέλα ζε απηφλ ιεηηνπξγηθά ή δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκνχ, ιζτύοσν μέτρι ηην ηριανηαμία Δεκεμβρίοσ ηοσ έηοσς ποσ εκδόθηκαν. Κε ηε ιήμε ησλ αδεηψλ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα αληηθείκελα. Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ππνβάιινληαη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ρξήζε, ζην αξκφδην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: Α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. Β. Φσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ ηπρφλ έρεη ρνξεγεζεί. Γ. Σακηαθή απφδεημε ηεο επηρείξεζεο φπνπ λα θαίλεηαη ην ΑΦΚ ηεο επηρείξεζεο. Γ. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. Δ. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη εληφο ηνπ 1 νπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο, ζην νπνίν αθνξά ε θαηάιεςε, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζα αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν εληφο ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ξαξαρσξνχκελνη Θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζε Θ..Δ. θαη ιεηηνπξγία Ιατθήο Αγνξάο 12

13 Νη άδεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη εκπνξεπκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, ΓΔΛ ΘΑ ΗΠΣΝΛ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, ΔΦΝΠΝΛ έκπξνζζέλ ηνπο, ππάξρεη αξηζκεκέλε ζέζε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη πσιεηήο θαη απαηηείηαη λα θαηαιάβνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ ίδην ρψξν. 5. ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΞΑΗΘΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΝ. Οη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ άζθεζε ππαηζξίνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή Α.Γ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.2323/95 (ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α)φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.3377/2005 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Λ.3769/2009. Οη ζέζεηο πνπ ζα παξαρσξνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη ε δηάξθεηά ηνπο, ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο αληίζηνηρεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Θνηλφηεηαο. ηηο ζέζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πσιεηέο θάζηαλσλ, βηβιίσλ, θαιακπνθηψλ, δαραξσδψλ πξντφλησλ, θαληίλεο, θαξπνπδηψλ, θάξβνπλσλ, θεξηψλ θηι. Τπελζπκίδεηαη φηη νη αηηνχληεο ηελ παξαρψξεζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη θαη ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 6. ΡΟΝΞΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΑΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΚΔ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ κε νηθνδνκηθά πιηθά ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Σα ηκήκαηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νξίδεηαη ηέινο εκεξήζην, κεληαίν αλά η.κ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ρξήζεο. Ο ηδηνθηήηεο ή ν εξγνιάβνο κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ, ιακβάλνπλ άδεηα θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κεηά θαη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Α.Σ., εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο, ή ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, πεδφδξνκνπ ή πιαηείαο. Οη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο. Ο ρψξνο θαηάιεςεο ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαλζεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη νξαηφο θαη ηε λχθηα. ε πεξίπησζε θαηάιεςεο νιφθιεξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ, ππνρξενχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ πξφζζεην πεδνδξφκην ή λα πάξνπλ άιια θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 13

14 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζε παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθφζνλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ(τα 6952/ ΦΔΘ 420/Β / ) Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δηαθξίλνληαη ζε : 1. Άδεηα Σξήζεο Θάδνπ Αδξαλψλ ιηθψλ, πνπ εθδίδεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζε μχια γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη κε εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηέινο ρξήζεο, πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν εθκεηάιιεπζεο ηνπ θάδνπ. Δπηβάιιεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ έξγσλ λα εγθαζηζηνχλ,θαηφπηλ άδεηαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θάδνπο πεξηζπιινγήο θαη απνθνκηδήο (εηδηθνί θάδνη) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ ελνρινχληαη νη πεδνί θαη νη πεξίνηθνη.ζ άδεηα ζα ηζρχεη γηα πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θαη γηα πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε νπνία ζα αλαλεψλεηαη. 2.Άδεηα ρξήζεο πξνζηαηεπηηθήο πεξίθξαμεο, κε παλί, ιακαξίλα ή πιέγκα θαη κεληαίν ηέινο Υξήζεο. Θαηά ηελ θαηεδάθηζε,αλέγεξζε ή επηζθεπή νηθνδνκήο ζα πεξηθξάζζεηε ππνρξεσηηθά ν πξν απηήο ρψξνο ζε απφζηαζε 1,50 κ απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή θαη ζε χςνο 2,50 απφ ηελ ζηάζκε ηεο νδνχ κε αλζεθηηθφ θαη αδηαπέξαζην πιηθφ γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ δηαζπνξάο, δηαξξνή ή δηαθπγήο ζην πεξηβάιινλ δνκηθψλ, αδξαλψλ πιηθψλ θαη απνβιήησλ. Σα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κεηξά π.ρ είδνο πξνζηαηεπηηθνχ πιηθνχ ζα θαζνξίδνληα απφ ηελ Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε θάζε είδνπο πιηθψλ έμσ απφ ην πεξίθξαγκα απηφ. Όιεο νη πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κεηά ηελ ιήςε λφκηκεο άδεηαο απφ ηνλ Γήκν γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ καδί κε αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο. 3.Άδεηα ηνπνζέηεζεο ηθξηψκαηνο, κε κεληαίν ηέινο ρξήζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ηελ άδεηα νηθνδνκήο ή ηελ άδεηα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ θαη ππνρξεψλεηαη : Λα θαηαζθεπάζεη πξνζηαηεπηηθφ πξνζηέγαζκα ή ζηνά κε ζθάθε (φηαλ γίλεηαη ρξήζε νιφθιεξνπ πεδνδξνκίνπ), γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηζαλή πηψζε αληηθεηκέλσλ. Λα ηνπνζεηήζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε αζθαιή έδξαζε θαη ζηήξημε ζηελ νηθνδνκή. Λα θαηαζθεπάζεη ην ηθξίσκα (ζθαισζηά) κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε (παλί, δίρηπ θ.η.ι.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρφκελσλ πεδψλ απφ πηψζε πιηθψλ. Λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε πνπ λα πξνεηδνπνηεί έγθαηξα ηνπο πεδνχο γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Λα ηνπνζεηήζεη ηαηλία ζήκαλζεο κε εξπζξφ θαη ιεπθφ ρξψκα. Λα ηνπνζεηήζεη εκπφδηα κε θψηα θαη αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε φιν ην 24σξν θαη ηδίσο ππφ ζπλζήθεο λχρηαο. 4.Άδεηα ινηπψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ αθνξά θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ηερληθψλ εξγαζηψλ, κε εκεξήζην ή κεληαίν ηέινο θαηά δψλεο & θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 14

15 Οηθνλνκηθά ππφρξενη είλαη ηφζν ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ φζν θαη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ρξήζεο. Οπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ εξγνιάβν ησλ εξγαζηψλ. Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: Α. Άδεηα Οηθνδνκήο ή Άδεηα κηθξνεπηζθεπψλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. Β. χκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, ηνπ Α.Σ, θαη ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ - Οδνζήκαλζεο & Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ. Γ. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε θφξνπο πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. Γ. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ Σακείν, κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: Α. Άδεηα Οηθνδνκήο ή Άδεηα κηθξνεπηζθεπψλ κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη. Β. χκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Δ. Δλεκέξσζε απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ πεξί κε νθεηιψλ ζην Γήκν γηα ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα ή εηζθνξέο πξνο ην Γήκν ή λνκίκνπ ξπζκίζεψο ηνπο. η. Σνπνγξαθηθή απνηχπσζε φπνπ λα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε ηεο νηθνδνκήο, ηα παξαθείκελα θηίξηα, νη είζνδνη θαη ηα παξάζπξα θαηνηθηψλ, ην πιάηνο ηεο πξφζνςεο ηνπ αθηλήηνπ, ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ην πιάηνο ηεο νδνχ θαζψο θαη ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αηηνχκελνπ ρψξνπ θαηάιεςεο. 1. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ θαη γίλεηαη αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πάλσ ζηελ άδεηα ε νπνία ζα ρνξεγείηαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ. Θαιακπάθαο. 15

16 ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ Άδεηα ε νπνία ρνξεγήζεθε γηα ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ. 7. ΡΟΝΞΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΑΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ. Γεληθέο αξρέο: Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Οη θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηθνξηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε ησλ ρψξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο & ζηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο δεκηψλ ζα δεηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΘΑΗ ΡΔΙΖ Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο,ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Σέινο Θαηάιεςεο Θνηλνρξήζηνπ Υψξνπ απφ Γηαθήκηζε. ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΑ ΔΛΡΞΑ Γελ ρνξεγνχληαη άδεηεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ & απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή απηψλ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ παξαρσξνχληαη γηα εθδειψζεηο πξνο απνθπγή ξχπαλζεο. ΘΝΗΛΥΛΗΘΔΠ / ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ηηο άδεηεο πνπ ζα ρνξεγνχληαη αηειψο, γηα θνηλσληθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, δελ ζα επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εκπνξηθήο δηαθήκηζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη άκεζε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο ζηηο δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο. ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ- ΞΟΝΒΝΙΖ ΔΚΞΝΟΗΘΥΛ ΚΖΛΚΑΡΥΛ ηηο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ & ηελ πξνβνιή εκπνξηθψλ κελπκάησλ, ην ηέινο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε ρξφλν Α.Γ.. γηα ηα ηέιε δηαθήκηζεο. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά & κφλν γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ θαη απαγνξεχεηαη ξεηά ε πψιεζε πξντφλησλ & εκπνξεπκάησλ. ηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρεη ζπλππεπζπλφηεηα κε άιινπο θνξείο,είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίδεηαη ή ζχκθσλε γλψκε ηνπ άιινπ θνξέα (άδεηα απφ Αζηπλνκηθφ Σκήκα θιπ). Οη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΟΘ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ. 16

17 ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΑΞΝ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΦΝΟΔΗΠ ΞΝΙΗΡΗΘΑ ΘΝΚΚΑΡΑ Γηα ηηο εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη απφ Γεκφζηνπο θνξείο ή Πνιηηηθά θφκκαηα κε εθπαηδεπηηθφ Πνιηηηζηηθφ ή ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ δηελέξγεηα κνπζηθνρνξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, εγθαίληα θαηαζηεκάησλ, γάκσλ θ.ι.π. ζα εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο (Δ.ΠΟΗ.ΕΩ.) θαη ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπ/ζησλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα λσξίηεξα κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Σνπηθήο Θνηλφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο, ε αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή γλσκαηεχεη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο απφ ην Γήκν (άξζξν 16 παξ. 4 Λ. 3254/04) εάλ πθίζηαηαη ιφγνη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή ηξνρνθφξσλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο, νπφηε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη. Παξεξρφκελεο απξάθηνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε άδεηα ρνξεγείηαη θαη ρσξίο ηελ γλσκάηεπζε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Ο ελδηαθεξφκελνο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ ρψξσλ, λα ππνβάιιεη ζην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο ζρεηηθή αίηεζε (ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα απηήο. ηελ αίηεζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε, ν ρξφλνο, ν ρψξνο & ν ζθνπφο ηεο εθδήισζεο & θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πελζήκεξν κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα κηα αθφκα θνξά. ηνλ ίδην θνξέα δελ ζα ρνξεγνχληαη παξαπάλσ απφ ηέζζεξηο (4) άδεηεο ηνλ ρξφλν. Πεκείσζε: Γηα ηε ιεηηνπξγία ηζίξθν (ζχκθσλα θαη κε ηνλ Λ. 4039/2012 ΦΔΘ 15/ ηεχρνο Α ) απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ Λ. 3463/2006 θαζψο επίζεο θαη κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 αξ. 192 ηνπ Λ. 3463/2006. ηελ ππ αξηζκ /3992/ (ΦΔΘ 783/ ηεχρνο Β απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. νξίδεηαη φηη γηα ηηο πξνζσξηλέο ιπφκελεο θαηαζθεπέο δηακφξθσζεο ζηεγαζκέλσλ ή κε ρψξσλ, γηα ζεάκαηα, αθξνάκαηα θαη παηρλίδηα, φπσο ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ρψξνη ζπλαπιηψλ, ρψξνη παηρληδηψλ (ινχλα παξθ) θαη επηδείμεσλ (ηζίξθν) απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν απφ ηνλ νηθείν Γήκν. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά: 17

18 Α) Όια ηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο α,γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ π.δ/ηνο «Σξφπνο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη έιεγρνο ησλ αλαγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ» (ΦΔΘ 394/Γ), φπσο ηζρχεη θαη Β) Γηπιφηππν πιεξσκήο ηειψλ ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, φπσο ήηαλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 1577/85 (Γ.Ο.Θ.) ε αλέγεξζε ησλ πξνζσξηλψλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα εθζέζεηο, γηνξηέο θαη θάζε είδνπο εθδειψζεηο, επηηξέπεηαη κε άδεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο. Κε ηελ αξ /3992/ (ΦΔΘ 783/ ηεχρνο Β ) απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξ/ληνο, Υσξ/μίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ απηψλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα ηελ αλέγεξζε πξνζσξηλψλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα εθδειψζεηο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: A. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθδήισζε, B. ν ρξφλνο, ν ρψξνο & ν ζθνπφο ηεο εθδήισζεο Γ. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 1. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ θαη γίλεηαη αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πάλσ ζηελ άδεηα. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 8. ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΖ ΒΑΟΔΥΛ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Γεληθέο αξρέο: Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Οη πξνζσξηλέο άδεηεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ή δηαθνπή θπθινθνξίαο ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΟΘ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο,ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Σέινο Γηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο. 18

19 Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο κεραλήκαηα έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα δηαθνπήο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 12 ηνπ ΘΟΘ θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 292 ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ πιηθψλ ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Νη πξνζσξηλέο άδεηεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θάζε είδνπο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, ζα εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ρκήκα Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα πέληε εκέξεο λσξίηεξα. Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην πεληάσξν κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο. 2. Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα θνξηνεθθφξησζε βαξέσλ πιηθψλ Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θάζε είδνπο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: A. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηα είδε πνπ ζα δηαθηλεζνχλ, B. ν ρξφλνο, ν ρψξνο & ν ζθνπφο ηεο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο Γ. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. 3. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ θαη γίλεηαη αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πάλσ ζηελ άδεηα. 9. ΡΟΝΞΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΑΓΔΗΑΠ ΘΑΡΑΙΖΤΖΠ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝ ΣΥΟΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ. Γεληθέο αξρέο: Οη πξνζσξηλέο άδεηεο θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΟΘ ησλ θαλνληζκψλ Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ ζ απηά θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζα παξαρσξνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηα θαηαζηήκαηα, λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία πεδψλ & νρεκάησλ απφ παξάπιεπξεο νδνχο θαη λα ηεξνχληαη νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο,ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηζρχνλ θάζε έηνπο Σέινο Γηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο. 19

20 Οη ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ζπλππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο (γεξαλνί, πξέζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, θνξηεγά κεηαθνξάο κεραλήκαηα έξγσλ θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα δηαθνπήο θπθινθνξίαο θαη άδεηα θαηάιεςεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 παξ. 12 ηνπ ΘΟΘ θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 292 ηνπ Πνηληθνχ Θψδηθα. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ & πξνυπνζέζεσλ ή ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο (ζενκελίαο). Ζ αζηπλφκεπζε ησλ παξαπάλσ εξγνηαμίσλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ έξγσλ. Ζ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία πξνηείλεη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηα αλαγθαία κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλσλ γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα 1. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Οη πξνζσξηλέο άδεηεο δηαθνπήο ή παξεκπφδηζεο θπθινθνξίαο γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ζα εθδίδνληαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα πέληε εκέξεο λσξίηεξα. Ζ δηάξθεηα ηεο άδεηαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην κήλα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε θαη ηελ θαηαβνιή αληίζηνηρνπ ηέινπο. Γηαδηθαζία γηα ηελ παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ: Αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα πξνζσξηλή ιεηηνπξγία εξγνηαμίνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Γξαθείν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά λνκίκσο επηθπξσκέλα, ηα νπνία είλαη: A. ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξέα πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, ηνπ επηβιέπνληνο Κεραληθνχ θαζψο θαη ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο B. ν ρξφλνο, ν ρψξνο & ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ Γ. ηα κέηξα ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβεη γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ Γ. θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αδείαο. Ζ εμφθιεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ κε ηελ θαηαβνιή εθάπαμ φινπ ηνπ πνζνχ θαη γίλεηαη αλαγξαθή ηνπ πνζνχ πάλσ ζηελ άδεηα. 10. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΑΞΝΠΡΝΙΥΛ Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ ζέζεο ζηάζκεπζεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ζε Σξάπεδεο, Οξγαληζκνχο, ΔΙ.ΣΑ. θ.ιπ. πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Θαιακπάθαο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. 20

21 Παξαρσξείηαη ζέζε ζηάζκεπζεο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηα νρήκαηα ησλ ρξεκαηαπνζηνιψλ. Οη ζέζεηο πνπ παξαρσξνχληαη γηα απηέο ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ο.Θ. πεξί απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο. 11.ΣΟΖΠΖ ΞΔΓΑΦΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΔΙΔΠΖ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ Οη Πάξνρνη δεκφζησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ δηθαηψκαηα εγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί, ππέξ ή ππφ ρψξσλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζε Ο.Σ.Α., ζε ηδηψηεο ή είλαη θνηλφρξεζηνη. Σα απηά δηθαηψκαηα έρνπλ, αιιά κφλν ζρεηηθά κε ηνπο δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαη νη πάξνρνη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πνπ δελ παξέρνπλ δεκφζηα δίθηπα. Οη δεκφζηεο αξρέο, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, ηεξνχλ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Λ. 3431/2006 πεξί «Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ζην αξ. 29 πεξί δηθαησκάησλ δηέιεπζεο. Κε ηελ Θ.Τ.Α. νηθ. 725/23/ (ΦΔΘ 5/ ηεχρνο Β ) νξίζζεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. ηελ παξ. 5 ηνπ αξ. 13 ηεο αλσηέξσ Θ.Τ.Α νξίδεηαη φηη ν Πάξνρνο δελ ππέρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο άιινπ ζρεηηθνχ ηέινπο πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο Σειψλ Γηέιεπζεο θαη Σειψλ Υξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο. ην Φ.Δ.Θ. Β'/1375/ (ζει. 5) δεκνζηεχζεθε ν αξ. 528/075/ Θαλνληζκφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ πεξί Θαζνξηζκνχ ησλ Σειψλ Γηέιεπζεο, ησλ Σειψλ Υξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο θαη ηνπ Ύςνπο ησλ Δγγπήζεσλ Θαιήο Δθηέιεζεο ησλ Δξγαζηψλ Γηέιεπζεο γηα φιε ηελ Διιάδα, θαη εθαξκνγή ηνπ αξ. 29, παξ. 6, ηνπ λ. 3431/2006. ην άξζξν 5 πεξί Τπνινγηζκνχ Σειψλ Γηέιεπζεο νξίδνληαη ηα θάησζη : 1. Σα ηέιε δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 1.1 Δθάπαμ ηέιε δηέιεπζεο ηνκήο: Σν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα έμη επξψ ( ) θαη ελελήληα πέληε ιεπηά (406,95 ) αλά ρηιηφκεηξν δηέιεπζεο ηνκήο. 1.2 Δθάπαμ ηέινο εγθαηάζηαζεο επθνιίαο επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. θακπίλεο, θξεάηηα) Σν εθάπαμ ηέινο δηέιεπζεο εγθαηάζηαζεο αλά επθνιία αλέξρεηαη ζε δηαθφζηα ζαξάληα ηέζζεξα επξψ ( ) θαη δέθα επηά ιεπηά (244,17 ) 2. Σα Σέιε Γηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθφ χςνο (κεδέλ (0) Δπξψ) ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1. Γηέιεπζεο απφ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ θαηνίθσλ θαη ζε Σνπηθά Γηακεξίζκαηα ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θάησ ησλ θαηνίθσλ. 2. Γηέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 3. Γηέιεπζεο κέζσ ελαέξησλ δηθηχσλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ (φπσο θπηία, ζηχινπο). 4. Γηέιεπζεο κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηχσλ. 5. Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβψλ, αλαβάζκηζεο δηθηχνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε έσο δηαθφζηα (200) κέηξα απφ ηελ φδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 6. Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή γηα ηε δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ γηα απνζηάζεηο κέρξη δηαθφζηα (200) κέηξα. 7. Δγθαηάζηαζεο θξεαηίσλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ θακπίλεο (εηζαγσγή/εμαγσγή αγσγψλ θαη/ή θαισδίσλ ζε απηέο) θαη βξίζθνληαη ζηελ εγγχο δψλε απηψλ ησλ 21

22 θακπηλψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην δεχγνο θξεάηην εμππεξεηνχκελε θακπίλα ζεσξείηαη σο κία επθνιία θαη φρη δχν. Πεξί Τπνινγηζκνχ Σειψλ Υξήζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο νξίδνληαη ηα θάησζη : 1. Σα ηέιε ρξήζεο δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα ρηιηφκεηξα φδεπζεο σο εμήο : Κνλαδηαίν εηήζην ηέινο [ζε αλά ρηιηφκεηξν αλά έηνο] = (Κέζνο Αληηθεηκεληθφο Πξνζδηνξηζκφο Αμηψλ Αθηλήησλ(Α.Π.Α.Α.) Σνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή Γήκνπ [ζε /κ2/έηνο] * 0,175) 2. Ο Κέζνο Αληηθεηκεληθφο Πξνζδηνξηζκφο Αμηψλ Αθηλήησλ (Α.Π.Α.Α.) Σνπηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή Γήκνπ ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ δψλεο ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ ή/θαη ζπλνηθηψλ νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν Σνπηθφ Γηακέξηζκα ή Γήκν, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ κέζνπ φξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζπληειεζηέο φπσο ε εκπνξηθφηεηα ή ε αμηνπνίεζε νηθνπέδνπ ή ε παιαηφηεηα απηνχ, θαζψο ζεσξνχληαη θαηά κέζε ηηκή ίζνη κε ηε κνλάδα. 3. Σα Σέιε Υξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο έρνπλ κεδεληθφ χςνο (κεδέλ (0) Δπξψ) ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 1. Γηέιεπζεο απφ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε Γήκνπο (ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ θαηνίθσλ θαη ζε Σνπηθά Γηακεξίζκαηα (ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή) θάησ ησλ θαηνίθσλ. 2. Γηέιεπζεο ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 3. Γηέιεπζεο κέζσ ελαέξησλ δηθηχσλ θαη ζπλαθψλ επθνιηψλ (φπσο θπηία, ζηχινπο). 4. Γηέιεπζεο κέζσ ππνζαιάζζησλ δηθηχσλ. 5. Πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ζπληήξεζεο, άξζεο βιαβψλ, αλαβάζκηζεο δηθηχνπ θαη ζπλδέζεσλ ηειηθψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απφζηαζε έσο δηαθφζηα (200) κέηξα απφ ηελ φδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκνζίνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 6. Πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ εθζθαθήο γηα ηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ή γηα ηε δηαζχλδεζε πθηζηάκελσλ δηθηχσλ γηα απνζηάζεηο κέρξη δηαθφζηα (200) κέηξα. 7. Δγθαηάζηαζεο επθνιηψλ επί ηνπ εδάθνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θξεάηηα, θακπίλεο) ΑΟΘΟΝ 4 ΡΔΙΖ ΣΟΖΠΖΠ Α. ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΔΙΥΛ ΣΟΖΠΖΠ «Σέινο» είλαη ε ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο έλαληη εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο (αληηπαξνρήο), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ή ππεξεζίαο. Σν Σέινο ηεο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θ.ιπ. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 24-9/ , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.1828/89, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Λ. 3852/2010, αξ. 72, παξ. 1, εδ. δ), δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο : α) Σελ ππ αξηζκ. 155/2007 απφθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Θαιακπάθαο «Πεξί ηειψλ ρξήζεο ρψξνπ πεδνδξνκίσλ, νδψλ, πιαηεηψλ θαη Θ.Υ. παξαρψξεζε ρξήζεο απηψλ». Θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Σέινπο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηνπ αθελφο κελ ην φθεινο πνπ έρνπλ θαηά πεξίπησζε φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ρψξν, αθεηέξνπ δε ην βαζκφ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 22