ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4460 Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου Αριθμός 4564 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Jazayeri Airal από Άρτας 11, Διαμ. 301, Λάρνακα και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας MAZDA EUNOS, με αριθμό εγγραφής 2925V01, το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 TOU περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Ο Jazayeri Airal τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λευκωσίας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες των άρθρων~558 και 562 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ. 104 με αριθμό Β και ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2003, μεταξύ άλλων, όπως εξαγάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του από την Κύπρο πριν από τις 30 Απριλίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο Jazayeri Airal αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξαγάγει ή να διευθετήσει τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές στις 5 Νοεμβρίου Ο πιο πάνω αναφερόμενος δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του και η παρούσα διαμονή του είναι άγνωστη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 235/10. Κ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 ΤΜΗΜΑ Β 3952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 4565 Απόφαση ΕΠΑ:69/2010 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ και της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 22 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 19/10/2010. Η εν λόγω κοινοποίηση αναφέρεται στη συγχώνευση των εταιρειών Νέα Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγλαντζιάς Λτδ (στο εξής το «ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς») και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Παλλουριώτισσας Λτδ (στο εξής το «ΣΠΕ Παλλουριώτισσας»). Τα δύο εμπλεκόμενα Συνεργατικά Ιδρύματα ασχολούνται με την αποδοχή καταθέσεων και την παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών. Η Επιτροπή, με επιστολή της με ημερομηνία 19/10/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/10/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 19/10/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 02/11/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά λήψη απόφασης από τις επιτροπείες των δύο Συνεργατικών Ταμιευτηρίων για τη συγχώνευση τους, με την αποδοχή από την ΣΠΕ Παλλουριώτισσας της μεταφοράς όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της στη ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς και τη δημιουργία της ΣΠΕ Λήδρα. Η ΣΠΕ Παλλουριώτισσας θα είναι η μεταφέρουσα εταιρεία και η ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς η αποδεχόμενη εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ΣΠΕ Παλλουριώτισσας θα μεταφερθούν στο ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς. Η ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς θα διαδεχθεί εξ' ολοκλήρου τη ΣΠΕ Παλλουριώτισσας σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και άλλα έγγραφα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΛΗΔΡΑ» (στο εξής το «ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ»). Σύμφωνα με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους , όταν δύο ή περισσότερες Συνεργατικές εταιρείες όπως είναι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην υπό εξέταση συγκέντρωση, αποφασίζουν να συγχωνευθούν σε μία, ακολουθούν τις διαδικασίες όπως αναφέρονται στα σχετικά άρθρα των εν λόγω Νόμων. Ακολούθως καταθέτουν στον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών έγγραφη συμφωνία για τη συγχώνευση. Ο Έφορος αφού εξετάσει ότι ακολουθήθηκε η νενομισμένη διαδικασία, εγγράφει τη συμφωνία και εκδίδει διαταγή που ακυρώνει την εγγραφή της μεταφέρουσας εταιρείας η οποία διαλύεται από την ημέρα έκδοσης της διαταγής αυτής. Βάσει των πιο πάνω στοιχείων, η τελική συμφωνία θα υπογραφτεί μετά την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στα γραφεία του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

3 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η νέα εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου θα είναι αυτόνομο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Ειδικούς Κανονισμούς και τη σχετική Νομοθεσία. Η εν λόγω εταιρεία θα είναι μέτοχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας - Κεντρικός Φορέας. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(α) του Νόμου, καθότι τα δύο Συνεργατικά Ιδρύματα θα συγχωνευθούν. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, βάσει του Παραρτήματος Ι του Νόμου, υπερβαίνει τα ευρώ, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ΣΠΕ Παλλουριώτισσας για το έτος 2009 ανήλθε στα [ ] 1 και της ΝΣΠΕ Αγλαντζιάς στα [ ] για το ίδιο έτος. Και οι δύο εμπλεκόμενες στην συγκέντρωση εταιρείες διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πιο πάνω αναφερόμενος κύκλος εργασιών και των δύο εμπλεκομένων επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα συγκέντρωση, η σχετική αγορά αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες. Όπως έχει νομολογικά καθιερωθεί σε σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και σε αποφάσεις άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις τομείς: λιανική τραπεζική (retail banking) (ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking) (μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών και κυβερνήσεων) και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial services). Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις. Ο τομέας της επιχειρηματικής τραπεζικής περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, διεθνείς συναλλαγές, πιστώσεις εξαγωγών και εισαγωγών, χρηματοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει εμπορία μετοχών, χρεογράφων, παραγώγων και συναλλάγματος, συμβουλές για δημοσιοποιήσεις εταιρειών, αναδοχές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαία κεφάλαια. Ο κύριος λόγος που οι αποφάσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω διαχωρίζουν τις τρεις κατηγορίες τραπεζικών υπηρεσιών είναι ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που τις απαρτίζουν στοχεύουν σε διαφορές κατηγορίες πελατών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε μικρότερες αγορές αναλόγως των χαρακτηριστικών των διαφόρων τραπεζικών προϊόντων και του βαθμού εναλλαξιμότητας των εν λόγω προϊόντων, τόσο από πλευράς ζήτησης αλλά και από πλευράς προσφοράς. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφαση της Μ BHF/CCF/Charterhouse (30/8/93), θεώρησε ότι η σχετική αγορά δεν είναι απλά οι τρεις κατηγορίες που αναλύθηκαν πιο πάνω, αλλά και τα επιμέρους προϊόντα που αποτελούσαν μέρος των πιο πάνω κατηγοριών, για παράδειγμα όλα τα είδη καρτών πληρωμών, επενδυτικές υπηρεσίες, κ.α. Στην υπό εξέταση υπόθεση, ο περαιτέρω διαχωρισμός των τραπεζικών υπηρεσιών σε πιο μικρές σχετικές αγορές από την παροχή λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών δεν κρίνεται απαραίτητος, λόγω του ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα στην εξέταση της συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου η σχετική αγορά στην προτεινόμενη συγκέντρωση ορίζεται ως η αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τη σχετική αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά 1 * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]

4 ΤΜΗΜΑ Β 3954 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τη σχετική αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών παραμένει ανοικτός. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην υπό εξέταση συγκέντρωση δραστηριοποιούνται μέσω υποκαταστημάτων τους που βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, ορίζει τη γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ως όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι στην παρούσα υπόθεση εξετάζουμε μια οριζόντια συγκέντρωση, καθότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και στο ίδιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, το μερίδιο αγοράς της νέας εταιρείας στις καταθέσεις θα ανέρχεται στο [ ] της συνολικής αγοράς καταθέσεων και στις χορηγήσεις στο [ ]. Δυνάμει του πιο πάνω Παραρτήματος Ι του Νόμου και του κατώτατου ορίου του 15% που θέτει σε περιπτώσεις όπου οι συμμετέχουσες σε συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο αγοράς (οριζόντια συγκέντρωση) και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω μερίδια της νέας εταιρείας, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 4566 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την Εταιρεία YILDIRIM HOLDING A.S. μέρους του Μετοχικού Κεφαλαίου της CMA CGM S.A. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Yildiri Holding A.S. και CMA CGM S.A, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν την εξαγορά από την Εταιρεία Yildiri Holding A.S. μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της CMA CGM S.A.. Η Yildiri Holding A.S είναι εταιρεία με έδρα την Τουρκία και ασχολείται με γαιάνθρακα, παραγωγή και πώληση λιπάσματος, μεταλλευτική και χαλυβουργική, ναυτιλιακά και κατασκευές πλοίων (μη συμπεριλαμβανομένων πλοίων τακτικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων) και διαχείριση λιμανιών. Η CMA CGM S.A είναι εταιρεία με έδρα τη Γαλλία και ασχολείται με μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, αεροπορικές μεταφορές και μεταφορές μέσω ποταμών, δραστηριότητες διαχείρισης και τουριστικές υπηρεσίες. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

5 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4567 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ, της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Γερμασόγειας και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πολεμιδιών Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας και η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πολεμιδιών, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβηκαν σε συγχώνευση. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, οι Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες Γερμασόγειας και Πολεμιδιών θα μεταφέρουν όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τους στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. Το όνομα της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί με τη συγχώνευση των τριών εταιρειών θα είναι Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας και η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πολεμιδιών ασχολούνται με την αποδοχή καταθέσεων, την παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4568 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει τον περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές καθώς και για τα Συναφή θέματα Νόμο του Το προσχέδιο του τροποποιητικού Νόμου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τθ 24647, 1305 Λευκωσία), τηλέφωνο : τηλεομοιότυπο: eail: μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου Αριθμός 4569 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανακοίνωση Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του πιο κάτω Ευρωπαϊκού προτύπου. Το πρότυπο διατίθεται προς ανάγνωση και πώληση από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Οργανισμού. Αοιθυός προτύπου: CYS ΕΝ 15733:2009 Τίτλος: Υπηρεσίες Κτηματομεσιτών - Απαιτούμενα για την προσφορά υπηρεσιών από κτηματομεσίτες.

6 Αριθμός 4570 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CD * ΟΙ OT Χ S > Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Άδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα τπο κάτω στοιχεία: Αρ. Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας Alertan Fil Coated Tablets 10g Donepezil Medocheie Ltd 08/09/ Alertan Fil Coated Tablets 5g Donepezil Medocheie Ltd 08/09/ Axetine 250g Fil Coated Cefuroxie Axetil Medocheie Ltd 29/09/2010 Tablets Axetine 500g Fil Coated Cefuroxie Axetil Medocheie Ltd 29/09/2010 Tablets Bicalutaide Accord Fil Coated Bicalutaide Accord Healthcare Ltd 22/10/2010 Tablets 50g Carvidex Tablets 12.5g Carvedilol Reedica Ltd 04/10/ Carvidex Tablets 25g Carvedilol Reedica Ltd 04/10/ Carvidex Tablets 3.125g Carvedilol Reedica Ltd 04/10/ Carvidex Tablets 6.25g Carvedilol Reedica Ltd 04/10/ Ciprofloxacin Tenlec Solution for Ciprofloxacin Tenlec Phara Ltd 30/09/2010 Infusion 2g/l Clopidogrel GSK Fil Coated Clopidogrel GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd 22/10/2010 Tablets 75g Converiu 150g Tablets Irbesartan Medocheie Ltd 29/09/ Converiu 300g Tablets irbesartan Medocheie Ltd 29/09/ Converiu 75g Tablets Irbesartan Medocheie Ltd 29/09/ Corycardon 150g/12.5g Fil Irbesartan + Hydrochlorothiazide Aegis Ltd 29/09/2010 Coated Tablets Corycardon 300g/12.5g Fil Irbesartan + Hydrochlorothiazide Aegis Ltd 29/09/2010 Coated Tablets Corycardon 300g/25g Fil Irbesartan + Hydrochlorothiazide Aegis Ltd 29/09/2010 Coated Tablets Dia-Ban 1g Tablets Gliepiride Faranic-Cheiphara S.A 30/09/ Dia-Ban 2g Tablets Gliepiride Faranic-Cheiphara S.A 30/09/2010

7 Άρ. Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας Dia-Bart 3g Tablets Gliepiride Faranic-Cheiphara S.A 30/09/ Dia-Ban 4g Tablets Gliepiride Faranic-Cheiphara S.A 30/09/ Donepezil Teva Orodispersible Donepezil Teva Phara BV 08/10/2010 Tablets 10g Donepezil Teva Orodispersible Donepezil Teva Phara BV 04/10/10 Tablets 5g Donepezil/Generics Orodispersible Donepezil Generics Phara Hellas Ltd 28/10/2010 Tablets 10g Donepezil/Generics Orodispersible Donepezil Generics Phara Hellas Ltd 28/10/2010 Tablets 5g Exeestane Beacon Fil Coated Exeestane Beacon Pharaceuticals Ltd 30/09/2010 Tablets 25g Ferinject Solution for Injection or Ferric carboxyaltose Vifor France SA 21/10/2010 Infusion 50g/l Fungifex 250g Tablets Terbinafine Hydrochloride Reedica Ltd 04/10/ Gecitabine Ebewe Powder for Gecitabine Hydrochloride Ebewe Phara 12/08/2010 Solution for Infusion 10Q0g Ges..b.H.Nfg.KG Gecitabine Ebewe Powder for Gecitabine Hydrochloride Ebewe Phara 12/08/2010 Solution for Infusion 200g Ges..b.H.Nfg.KG Kratiu Solution for Injection Diazepa Medocheie Ltd 29/09/ g/2l Lactulose Resolution Oral Solution Lactulose Resolution Cheicals Ltd 11/08/ g/5l Ledronin 70g Tablets Alendronate sodiu Faranic-Cheiphara S.A 30/09/ Levofloxacin Billev Phara Levofloxacin Billev Phara ApS 26/08/2010 Solution for Infusion 5g/l Levoxacin Fil Coated Tablets Levofloxacin Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 17/09/ g Levoxacin Fil Coated Tablets Levofloxacin Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 17/09/ g Levoxacin Solution for Infusion Levofloxacin Ρ Τ Hadjigeorgiou Co Ltd 17/09/2010 5g/l Losar 100g Fil Coated Tablets Losartan Reedica Ltd 03/10/ Losar 100g/25g Fil Coated Losartan/ Hydrochlorothiazide Reedica Ltd 04/10/2010 Tablets Losar 12.5g Fil Coated Tablets Losartan Reedica Ltd 03/10/2010 Μ I θ IE s > > Η X Μ σ> J3 -Γ> Ζ Ο ΓΠ 2 CD Ο < ο 2 ω» to =» S3 > w

8 CO ω en 03 Άρ. Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας Losar 25g Fil Coated Tablets Losartan Reedica Ltd 03/10/ Losar 50g Fil Coated Tablets Losartan Reedica Ltd 03/10/ Losar 50g/12.5g Fil Coated Losartan/ Hydrochlorothiazide Reedica Ltd 04/10/2010 Tablets Osetron 8g Fil Coated Tablets Ondansetron Hydrochloride CDL Pharaceutical Ltd 30/09/ Oxcarbazepine Teva Fil Coated Oxcarbazepine Teva Phara BV 30/09/2010 Tablets 15Qg Oxcarbazepine Teva Fil Coated Oxcarbazepine Teva Phara BV 30/09/2010 Tablets 300g Oxcarbazepine Teva Fil Coated Oxcarbazepine Teva Phara BV 30/09/2010 Tablets 600g Pharecol Eye Drops Solution Latanoprost Pharex SA 27/08/ % Reifentanil Teva Powder for Reifentanil Teva Phara BV 22/10/2010 Concentrate for Solution for Injection or Infusion 5g Reifentanil Teva Powder for Reifentanil Teva Phara BV 22/10/2010 Concentrate for Solution for Injection or Infusion 2g Reifentanil Teva Powder for Reifentanil Teva Phara BV 22/10/2010 Concentrate for Solution for Injection or Infusion 1g Telfast Fil Coated Tablets 30g Fexofenadine Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 17/09/ Tonpular XL Prolonged Release Venlafaxine Wockhardt UK Ltd 07/09/2010 Hard Capsules 75g Tonpular XL Prolonged Release Venlafaxine Wockhardt UK Ltd 07/09/2010 Hard Capsules150g Ursofalk Oral Suspension Ursodeoxycholic acid Dr Falk Phara GbH 30/09/ g/5l Voluven Solution for Infusion 10% Poly-(0-2-hydroxyethyl)starch (130/0.4) Sodiu chloride Fresenius Kabi Hellas AE 21/10/2010

9 Αριθμός 4571 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, - σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, και - σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν στο μεταξύ διάστημα και έγιναν αποδεκτές, ανανεώνει την ισχύ των Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας Aliral 1% gel Medocheie Ltd Επ'αόριστον Flucozal 150g capsules Aegis Ltd Επ'αόριστον Daronda solution for injection 5g Lifephara ZAM) Ltd Επ'αόριστον Doxat capsules 10Og Aegis Ltd Επ'αόριστον Reeron 30g tablets N. V. Organon Επ'αόριστον Medocior granules for oral suspension 125g/ 5l Medocheie Ltd Επ'αόριστον Medocior Forte granules for oral suspension 125g/ 5l Medocheie Ltd Επ'αόριστον Seretide Evohaler 25nncg&50cg pressurised inhalation Glaxo Wellcoe UK Ltd Επ'αόριστον Cetirizine Hexal 10g fc tab Hexal AG Επ'αόριστον Quiet Life coated tablets Karpasia Health Products Ltd Επ'αόριστον Lofoto eye drops, suspension Costakis Tsisios & Co Ltd Επ'αόριστον Nootropil 200g/ l oral solution UCB Phara SA Επ'αόριστον Betaloc ZOK 25g tab Astra Zeneca AB Επ'αόριστον Arfen 1 g suppositories Medocheie Ltd Επ'αόριστον Dopaet 250g fc tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον Steetil 5g tab Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Hyalgan 20g&2l sol for inj Multi-Phar Co Ltd Επ'αόριστον Tirabicin 150g fc tab CDL Pharaceuticals Ltd Επ'αόριστον Minirin 0.1g/l nasai spray, sol A.Potaitis Medicare Ltd Επ'αόριστον Ciloxan 0.3& w/v eye drops A.Potaitis Medicare Ltd Επ'αόριστον Roiver 1 % w/w crea Costakis Tsisios & Co Ltd Επ'αόριστον Fouch 2% vaginal crea Costakis Tsisios & Co Ltd Επ'αόριστον Contractubex gel Theosawa Co Ltd Επ'αόριστον Reycin 100g fc tab Reedica Ltd Επ'αόριστον Atarax 25g fc tab UCB Phara SA Επ'αόριστον Mabron 50g caps Medocheie Ltd Επ'αόριστον Tenerel 1g tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον Medociprin 500g fc tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον Cisplatin 1g/l cone sol for inf Pharaceutical Traiding Co Ltd Επ'αόριστον Dexaethasone Mylan 4g/l sol for inj Pharaceutical Traiding Co Ltd Επ'αόριστον Methotrexate 25g/l sol for inj Pharaceutical Traiding Co Ltd Επ'αόριστον Medociprin 250g fc tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον ΓΠ Ζ] Μ Χ 2 Χ ΓΠ θ χ > Η Χ Μ ro en Ο CD TJ ο -< ο CO to en CD 2 3 > 03

10 Αρ. Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας Axetine 1.5g powder for injection Medocheie Ltd Επ'αόριστον Porphyrocin 250g fc tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον Lipofor 300g caps Medocheie Ltd Επ'αόριστον Taoxifen-Synto 10g tab Codal Synto Ltd Επ'αόριστον Aliral 100g supp Medocheie Ltd Επ'αόριστον Lonarid Ν tablets Boehringer Ingelhei Ellas AE Επ'αόριστον Flagentyl 500g tab Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Isoptin 40g fc tab Lifephara Ltd Επ'αόριστον Atenolol-Synto 10Og fc tab Codal Synto Ltd Επ'αόριστον Betaloc ZOC CR tab Astra Zeneca AB Επ'αόριστον Reethan 1 % gel Reedica Ltd Επ'αόριστον Chlorproazine 50g fc tab Reedica Ltd Επ'αόριστον Deca-Durabolin 50g/l inj N. V. Organon Επ'αόριστον Aponil 1Q0g tab Medocheie Ltd Επ'αόριστον Selex 5g tab Codal Synto Ltd Επ'αόριστον Triacor PR tab Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Chlorproazine 25g fc tab Reedica Ltd Επ'αόριστον Flagyl 400g tab Sanofi-Aventis Cyprus Ltd Επ'αόριστον Isoptin 80g fc tab Lifephara ZAM) Ltd Επ'αόριστον Mercilon tab NV Organon Επ'αόριστον Spirolon 100g tab Reedica Ltd Επ'αόριστον Ponstan Forte 500g fc tab Pfizer Hellas AE Επ'αόριστον Ffluarix Suspension for Injection 15cg/Q.5l GlaxoSithKline (Cyprus) Ltd Επ'αόριστον Adartrel Fil Coated Tablets 0.25g Laboratoires GlaxoSithKline Επ'αόριστον Adartrel Fil Coated Tablets 0.5g Laboratoires GlaxoSithKline Επ'αόριστον Adartrel Fil Coated Tablets 2g Laboratoires GlaxoSithKline Επ'αόριστον Raied HCT Tablets 5g/25g Medocheie Ltd Επ'αόριστον Raied HCT Tablets 2.5g/12.5g Medocheie Ltd Επ'αόριστον Donarot Powder for Oral Solution 1178g Rottaphar Ltd Επ'αόριστον Certican Tablets 1g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον Certican Tablets 0.5g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον Certican Tablets 0.75g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον Certican Tablets 0.25g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον

11 19646 Certican Dispersible Tablets 0.1 g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον Certican Dispersible Tablets 0.25g Novartis Pharaceuticals UK Ltd Επ'αόριστον Geodon 20g hard capsules Pfizer Hellas AE Επ'αόριστον Geodon 40g hard capsules Pfizer Hellas AE Επ'αόριστον Geodon 60g hard capsules Pfizer Hellas AE Επ'αόριστον Geodon 80g hard capsules Pfizer Hellas AE Επ'αόριστον

12 ω ID σι Αριθμός 4572 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, εκδίδει Ειδικές Άδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έκδοσης Ειδικής Αδειας S00722 Aroasin 25g coated tabs - Exeestane Pfizer Hellas Α. Ε. 5/8/2010 S00727 Briontal 2g/l eye drops, - Brionidine tartrate Rafar S.A. 6/8/2010 solution S00726 Isoket Retard 20g prolonged - Isosorbide dinitrate UCB Phara Ltd 6/8/2010 release tabs S00723 Loceryl 5% nail lacquer - Aorolfine hydrochloride Galdera International 4/8/2010 S00725 Mucogel oral suspension - Aluiniu hydroxide Cheidex Phara Ltd 6/8/ Magnesiu hydroxide S00729 Relief 0.25% gel - Thiocolchicoside lasis Phara 8/9/2010 S00730 Relief 2g/l solution for injection - Thiocolchicoside lasis Phara 8/9/2010 S00728 Relief 4g caps - Thiocolchicoside lasis Phara 8/9/2010 S00724 Solu-Cortef 100g/vial powder for - Hydrocortisone sodiu succinate Pfizer Hellas A.E. 5/8/2010 solution for injection S00731 Vistaethasone 0.1% eye/ear/nose drops - Betaethasone sodiu phosphate Martindale Pharaceuticals Ltd 1/9/2010 Μ ι θ Π: > Μ ro en J3 -O Ζ Ο CD τι Ο -< ro ο

13 Αριθμός 4573 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και - σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές με τις αρχικές τους αιτήσεις, ανανεώνει την ισχύ των Ειδικών Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Ειδικής Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας S00226 AAA Sore Throat spray Manx Phara Ltd 27/07/2012 S00217 Acetylcysteine 20% solution for infusion Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00295 Aciclovir Mylan 250g/vial powder for solution for injection Pharaceutical Trading Co Ltd 07/12/2012 S00186 Alphader crea Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00546 Apotel 150g/l solution for IV infusion Uni-Phara Kleon Tsetis Pharaceutical 28/05/2012 Laboratories SA S00216 Apresoline 20g/apoule powder for solution for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00227 Avoine 25g tabs Manx Phara Ltd 27/07/2012 S00159 Bactroban 2% crea SithKline Beecha pic 21/12/2011 S00305 Bupivacaine Mylan 1Q0g/20l solution for injection Pharaceutical Trading Co Ltd 07/12/2012 S00557 Bupivacaine Mylan 20g/4l solution for injection for intrathecal Pharaceutical Trading Co Ltd 30/07/2012 route S00261 Carvepen 12.5g tabs Costakis Tsisios & Co Ltd 19/10/2012 S00188 Cheydur 60XL 60g odified release tabs Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00222 Cortopin Hydrocortisone 1 % crea Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00547 Crystacide 1 % crea Medilink Pharaceuticals Ltd 27/05/2012 S00533 Diazepa 5g/l solution for injection Haeln Pharaceuticals Ltd 01/04/2012 S00219 Dispersible Aspirin 75g tabs Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00302 Dopaine Mylan 40g/l solution for infusion Pharaceutical Trading Co Ltd 07/12/2012 S00257 Endoxan 1000g/vial powder for solution for infusion Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 22/10/2012 S00283 Endoxan 500g/viai powder for solution for infusion Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 25/10/2012 S00282 Endoxan 50g coated tabs Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 25/10/2012 S00323 Ephedrine 0.5% nasal drops Thornton & Ross Ltd 19/12/2012 S00324 Ephedrine 1% nasal drops Thornton & Ross Ltd 19/12/2012 S00265 Eselan 40g/vial powder and solvent for solution for injection Pharaceutical Trading Co Ltd 22/10/2012 S00555 Farorubicin 50g/25l solution for injection Pfizer Hellas A.E. 29/06/2012 S00204 Fenpaed 100g/5l oral suspension Medilink Pharaceuticals Ltd 05/06/2012 S00284 Feofol controlled release caps Vianex S.A. 25/10/2012 S00560 Fluazenil Mylan 0.1g/l solution for injection Pharaceutical Trading Co Ltd 30/07/2012 S00529 Frusol 40g/5l oral solution Roseont Pharaceuticals Ltd 01/04/2012 S00552 Haeaccel 3.5% solution for infusion Nephrotech SA 29/05/2012 S00554 Heparin sodiu 25000IU/l solution for injection or concentrate Wockhardt UK Ltd 09/06/2012 for solution for infusion S00545 Heparin sodiu 5000lU/l solution for injection or concentrate for solution for infusion Wockhardt UK Ltd 27/05/2012

14 Αρ. Ειδικής Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας S00286 Holoxan 1000g/vial powder for solution for infusion Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 25/10/2012 S00287 Holoxan 2000g/vial powder for solution for infusion Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 25/10/2012 S00285 Holoxan 500g/vial powder for solution for infusion Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 25/10/2012 S00185 Hydrool Intensive 10% crea Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00264 Ikobel 3g/l eye drops solution Rafar S.A. 19/10/2012 S00141 Iuran 50g f.c. tabs Aspen Europe GbH 05/12/2011 S00535 Isoket 0.1% concentrate for solution for injection and infusion Schwarz Phara Ltd 01/04/2012 S00243 Laotrigine 200g tabs Arrow Generics Ltd 18/10/2012 S00271 Laotrigine 25g tabs Arrow Generics Ltd 18/10/2012 S00531 Laotrigine 50g tabs Arrow Generics Ltd 01/04/2012 S00214 Lidocaine hydrochloride 2% solution for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 23/07/2012 S00246 Loexin 200g vaginal supps C.G.Papaloisou Ltd 17/10/2012 S00244 Loexin 20g/g crea C.G.Papaloisou Ltd 17/10/2012 S00245 Loexin 20g/g vaginal crea C.G.Papaloisou Ltd 17/10/2012 S00288 Loexin 20g/l cutaneous spray solution C.G.Papaloisou Ltd 14/11/2012 S00247 Loexin 600g vaginal supps C.G.Papaloisou Ltd 17/10/2012 S00582 Magnesiu sulphate 50% solution for injection Auru Pharaceuticals Ltd 03/11/2012 S00558 Micanol 1 % crea Medilink Pharaceuticals Ltd 16/07/2012 S00561 Micanol 3% crea Medilink Pharaceuticals Ltd 16/07/2012 S00320 Mitoycin-C Kyowa 10g/vial powder for solution for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 19/12/2012 S00267 Mitoycin-C Kyowa 20g/vial powder for solution for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 18/10/2012 S00319 Mitoycin-C Kyowa 2g/vial powder for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 19/12/2012 S00256 Morhulin ointent Actavis Group PTC ehf 19/10/2012 S00179 Morphgesic SR 100g controlled release tabs Wayade pic 05/02/2012 S00176 Morphgesic SR 10g controlled release tabs Wayrnade pic 05/02/2012 S00177 Morphgesic SR 30g controlled release tabs Wayade pic 05/02/2012 S00178 Morphgesic SR 60g controlled release tabs Wayade pic 05/02/2012 S00251 Mycota crea Thornton & Ross Ltd 19/10/2012 S00253 Mycota powder Thornton & Ross Ltd 19/10/2012 S00250 Mycota topical spray Thornton & Ross Ltd 17/10/2012 S00296 Naloxone Mylan 0.4g/l solution for injection Pharaceutical Trading Co Ltd 07/12/2012 S00175 Neoercazole 5 5g tabs Medilink Pharaceuticals Ltd 05/02/2012 S00317 Phenylephrine 10g/l solution for injection Medilink Pharaceuticals Ltd 19/12/2012 S00221 Pholcodine Linctus 1g/l oral solution Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00553 Pravastatin sodiu 10g tabs Arrow Generics Ltd 27/05/2012 S00549 Pravastatin sodiu 20g tabs Arrow Generics Ltd 27/05/2012 S00551 Pravastatin sodiu 40g tabs Arrow Generics Ltd 27/05/2012 S00220 Prozit 20g/5l oral solution Medilink Pharaceuticals Ltd 27/07/2012 S00167 Puiozye 2500U/2.5l solution for inhalation G.A.Staatis & Co Ltd 02/02/2012 S00242 Quinoder 5 crea Ferndale Pharaceuticals Ltd 18/10/2012

15 Αρ. Ειδικής Άδειας Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Κάτοχος Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας Ισχύς Άδειας Κυκλοφορίας S00280 Six Plus Parapaed 250g/5l oral suspension Medilink Pharaceuticals Ltd 18/10/2012 S00174 Syetrel 100g caps Medilink Pharaceuticals Ltd 05/02/2012 S00202 Synalar C crea Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00201 Synalar gel Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00200 Synalar ointent Medilink Pharaceuticals Ltd 02/05/2012 S00235 Tavor 1 g tabs Pfizer Hellas A. E. 07/08/2012 S00213 Terbinafine 25Qg tabs Medilink Pharaceuticals Ltd 23/07/2012 S00254 Transvasin Heat Rub crea Thornton & Ross Ltd 19/10/2012 S00215 Travogen 10g/g vaginal crea Bayer Hellas ABEE 23/07/2012 S00262 Travogen 600g vaginal supps Bayer Hellas ABEE 19/10/2012 S00520 Uniroid-HC ointent Cheidex Phara Ltd 15/01/2012 S00523 Uniroid-HC supps Cheidex Phara Ltd 15/01/2012 S00258 Uroitexan 100g/l solution for injection Baxter Hellas Ε.Π.Ε. 22/10/2012 S00294 Vancoycine Mylan 1 g/vial powder for solution for infusion Pharaceutical Trading Co Ltd 07/12/2012 S00539 Warfarin 0.5g tabs Taro Pharaceuticals (UK) Ltd 07/04/2012 S00540 Warfarin 1 g tabs Taro Pharaceuticals (UK) Ltd 07/04/2012 S00538 Warfarin 3g tabs Taro Pharaceuticals (UK) Ltd 07/04/2012 S00541 Warfarin 5g tabs Taro Pharaceuticals (UK) Ltd 07/04/2012 S00568 Zindaclin 1% gel Medilink Pharaceuticals Ltd 14/10/2012

16 Αριθμός 4574 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 8 2 en Ι > 03 Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 31 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2007, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιήσεις: Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Abelcet suspension for Cephalon Liited UK 1. Αντικατάστση του παρασκευαστή 01/09/2010 injection 5g/l απελευθέρωσης παρτίδας και ελέγχου παρτίδας και δευτερογενούς συσκευασίας τελικού προϊόντος. Επιπλέον, γίνεται προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου για τον έλεγχο παρτίδας. Acapril tablets 1.25g Reedica Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του γαρμακευτικού 06/10/2010 προϊόντος Acapril tablets 10g Reedica Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του γαρμακευτικού προϊόντος Acapril tablets 2.5g Reedica Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του γαρμακευτικού προϊόντος Acapril tablets 5g Reedica Ltd 1. Αλλαγή του ονόματος του γαρμακευτικού προϊόντος 06/10/ /10/ /10/2010 ζι Μ 2 χ θ 2 τι > Η Μ Κ) σ> JS Ζ ο 2 (Ε τι Ο -< ο Acetazolaide tablets 250g Reedica Ltd 1. Προσθήκη νέου μεγέθους συσκευασίας 15/10/2010 Acrodin tablets 25g Interpak Ltd 1. Προσθήκη παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 23/09/2010

17 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Act-Hib injection Sanofi Pasteur SA, France 1. Υποβολή αναθεωρημένων TSE 06/09/ πιστοποιητικών καταλληλότητας της 06/09/2010 Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 2. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ Actifed DM cough linctus syrup Glaxo Group Ltd, UK 1. Καθορισμός επαναληπτικού χρόνου δοκιμής του δραστικού συστατικού 06/09/2010 Actifed expectorant solution Glaxo Group Ltd, UK 1. Αύξηση του χρόνου επαναληπτικού ελέγχου της δραστικής ουσίας 01/09/2010 ΓΠ Ζ] Μ Adrelanine injection 1 g/l Afentral fc tablets 20g Agrippal suspension for injection in prefilied syringe AGRIPPAL SUSPENSION FOR INJECTION IN PREFILLED SYRINGE ALMIRAL SOLUTION FOR INJECTION 75g/3l The Star Medicines Iporters & Co Ltd Medocheie Ltd Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L, Italy Novartis Vaccines and Diagnostics S.R.L., Italy 1.Αλλαγή στις διαστάσεις της στοιχειώδους συσκευασίας 1. Αλλαγή της ποσοτικής σύνθεσης εκδόχου στην παρασκευή του τελικού προϊόντος 2. Αλλαγή της ποσοτικής σύνθεσης εκδόχου στην δραστική ουσία 1. Αλλαγή της άμεσης συσκευασίας του δραστικού συστατικού 2. Αναθεώρηση της σύνθεσης του στελέχους για την περίοδο 2010/ Αναθεώρηση του Μέρους 3 4. Αλλαγή της άμεσης συσκευασίας του τελικού προϊόντος 5. Αναθεώρηση του registration dossier 1.Διαγραφή ενός ελέγχου του τελικού προϊόντος. 2.Εισαγωγή συστήματος φαρμακοεπαγρύττνησης Medocheie Ltd Αλλαγή στις συνθήλες φύλαξης του τελικού προϊόντος 15/10/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /09/2010 θ π: τι > Η Μ ro en Ο οο Τ) ο < ΓΟ Ο ω CD σ> CD

18 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης ΑΜΑΝΤ 3g tablets CODAL-SYNTO LTD 1. Αλλαγή στη σύνθεση του τελικού 21/09/ προϊόντος. 21/09/ Αλλαγή σε προδιαγραφές τελικού 21/09/2010 προϊόντος. 3. Αλλαγή σε μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. Airol fc tablets 10g Reedica Ltd 1.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή 12/10/2010 του δραστικού συστατικού Airol fc tablets 25g Reedica Ltd 1.Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 12/10/2010 Alorine tablets 10g Alorine tablets 5g Reedica Ltd Reedica Ltd 1. Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2. Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 1. Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού 2. Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας από τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού Avestin fc tablets 10g Aegis "td 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Avestin fc tablets 20g Aegis "td 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 21/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2010

19 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Avestin fc tablets 40g Aegis "td 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του 02/09/2010 δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Avestin fc tablets 5g Aegis "td 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του δραστικού συστατικού με την υποβολή πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας ANAFRANIL SUGAR COATED TABLETS 10g ANAFRANIL SUGAR COATED TABLETS 25g ANAFRANIL SUSTAINED RELEASE FILM COATED TABLETS 75g Anzeet fil coated tablets 200g Anzeet fil coated tablets 50g 02/09/ Novartis Pharaceuticals UK Ltd 1. Αλλαγή σε προδιαγραφές πρώτης ύλης 15/10/ Novartis Pharaceuticals UK Ltd 1. Αλλαγή σε προδιαγραφές πρώτης ύλης 15/10/ Novartis Pharaceuticals UK Ltd 1. Αλλαγή σε προδιαγραφές πρώτης ύλης 15/10/ Sanofi Aventis Cyprus Ltd 1. Αναθεώρηση της-πχπ και ΦΟΧ 13/10/ Sanofi Aventis Cyprus Ltd 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 13/10/2010 Μ Ι Ι θ ZC 2 > Η Χ Μ Ι\3 σ> J3 -Ο Ο ΓΠ 2 en TJ ο -< ο Anzeet solution for injection 100g/5! Sanofi Aventis Cyprus Ltd 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 13/10/2010 Anzeet solution for injection 12.5g/0.625i Sanofi Aventis Cyprus Ltd 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 13/10/2010 CO CD en CD

20 Όνομα Φαρμακευτικού Αρ. Άδειας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Προϊόντος Κυκλοφορίας Έγκρισης Aponil 10Og tablets Codal Synto Ltd 1.Προσθήκη νέας συσκευασίας 14/09/2010 Areston fil coated tablets 500g Medocheie Ltd Προσθήκη μεγέθους συσκευασίας 24/09/2010 Aricepf fc tablets 10g Aricept fc tablets 5g Arvekap powder and solvent for suspension for injection 11.25g Pfizer Hellas AE 1.Προσθήκη παρασκευαστή για τη στοιχειώδη συσκευασία. 2.Προσθήκη παρασκευαστή για τη εξωτερική συσκευασία. Pfizer Hellas AE 1.Προσθήκη παρασκευαστή για τη στοιχειώδη συσκευασία. 2.Προσθήκη παρασκευαστή για τη εξωτερική συσκευασία. 21/10/ /10/ /10/ /10/ Ipsen EPE, Greece 1. Αντικατάσταση της συσκευής χορήγησης 03/09/2010 ASPIREM 75 enteric filcoated tablets 75g Reedica Ltd Υποβολή αναθεωρημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για τον παρασκευαστή του δραστικού συστατικού. 03/09/2010 Atacand plus tablets 16/12.5g Atacand tablets 16g AstraZeneca AB, Sweden AstraZeneca AB, Sweden 1. Προσθήκη παρασκευαστή δευτερογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2. Προσθήκη παρασκευαστή πρωτογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 3. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας 1. Προσθήκη παρασκευαστή δευτερογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2. Προσθήκη παρασκευαστή πρωτογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 3. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας 14/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2010

21 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Atacand tablets 32g AstraZeneca ΑΒ, Sweden 1. Προσθήκη παρασκευαστή δευτερογενούς 14/10/ συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2. Προσθήκη παρασκευαστή πρωτογενούς 14/10/ /10/2010 συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 3. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας Atacand tablets 4g AstraZeneca ΑΒ, Sweden 1. Προσθήκη παρασκευαστή δευτερογενούς 14/10/ συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2. Προσθήκη παρασκευαστή πρωτογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 3. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας 14/10/ /10/2010 Atacand tablets 8g Atrovent inhalation solution in etered dose inhaler 20cg/dose AstraZeneca ΑΒ, Sweden Boehringer Ingelhei Ellas A.E., Greece 1. Προσθήκη παρασκευαστή δευτερογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 2. Προσθήκη παρασκευαστή πρωτογενούς συσκευασίας του τελικού προϊόντος. 3. Προσθήκη εναλλακτικού παρασκευαστή υπεύθυνου για την απελευθέρωση παρτίδας 1.Προσθήκη εναλλακτικής πρώτης ύλης 2.Διαγραφή ελέγχου Azeptil capsules 250g Medocheie Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Azeptil capsules 500g Medocheie Ltd 1.Αναθεώρηση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 14/10/ /10/ /10/ /09/ /09/ /09/ /09/2010 Μ θ χ πι -ο Χ Μ ro σ>.3 -ο Ο 2 CD TJ Ο ^c ro ο Batrafen nail laquer 8% Sanofi-Aventis Cyprus Ltd 1. Αλλαγή του νομικού καθεστώτος πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος σε μη συνταγογραφούμενο 23/09/2010 Beclazone easi-breathe inhaler 100cg George Petrou Ltd 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 12/10/ i VI > ~" CO

22 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Beclazone easi-breathe inhaler 250cg Αρ. Άδειας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Κυκλοφορίας Έγκρισης George Petrou Ltd 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 12/10/2010 Betnovate crea Glaxo Group Ltd 1.Αλλαγή στη μέθοδο ελέγχου του τελικού προϊόντος. 19/10/2010 Brexin tablets 20g Varnavas Hadjipanayis Ltd 1. Προσθήκη παρασκευαστή της δραστικής ουσίας 24/09/2010 CANESTEN 10% VAGINAL CREAM Bayer Hellas ABEE 1. Αλλαγή υλικού συσκευασίας 30/09/2010 Cefrax 500g capsules Aegis Ltd Αλλαγή σε προδιαγραφή του τελικού προϊόντος 23/09/2010 Cibacen fc tablets 10g Deetriades & Papaellinas Ltd 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του ενδιάμεσου που χρησιμοποιείται στη παρασκευή του δραστικού συστατικού. 2. Αύξηση στο μέγεθος παρτίδας του ενδιαμέσου προϊόντος που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του δραστικού συστατικού 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του δραστικού συστατικού 4. Επιβολή αυστηρότερων ορίων στις προδιαγραφές των αρχικών υλικών και ενδιάμεσων που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή του δραστικού συστατικού. 5. Αλλαγή στις διαδικασίες ελέγχου κατά την παρασκευή του δραστικού συστατικού 14/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2010

23 Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Cibatrex tablets 10g/12.5g Cibatrex tablets 20g/25g Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Αρ. Τροποποίησης Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Deetriades & Papaellinas Ltd 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του 14/09/ ενδιάμεσου που χρησιμοποιείται στη 14/09/ παρασκευή του δραστικού συστατικού. 14/09/ Αύξηση στο μέγεθος παρτίδας του 14/09/ ενδιαμέσου προϊόντος που χρησιμοποιείται 14/09/2010 στην παρασκευή του δραστικού συστατικού 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του δραστικού συστατικού 4. Επιβολή αυστηρότερων ορίων στις προδιαγραφές των αρχικών υλικών και ενδιάμεσων που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή του δραστικού συστατικού. 5. Αλλαγή στις διαδικασίες ελέγχου κατά την παρασκευή του δραστικού συστατικού Deetriades & Papaellinas Ltd 1. Προσθήκη νέου παρασκευαστή του 14/09/ ενδιάμεσου που χρησιμοποιείται στη 14/09/ παρασκευή του δραστικού συστατικού. 14/09/ Αύξηση στο μέγεθος παρτίδας του 14/09/ ενδιαμέσου προϊόντος που χρησιμοποιείται 14/09/2010 στην παρασκευή του δραστικού συστατικού 3. Ήσσονος σημασίας αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής του δραστικού συστατικού 4. Επιβολή αυστηρότερων ορίων στις προδιαγραφές των αρχικών υλικών και ενδιάμεσων που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή του δραστικού συστατικού. 5. Αλλαγή στις διαδικασίες ελέγχου κατά την παρασκευή του δραστικού συστατικού Cilest tabs Janssen Cilag International NV Αλλαγή στην ονομασία παρασκευαστή δραστικού συστατικού 17/09/2010 Μ θ ι > χ Μ ro οι 2 Ο S DJ Ο < Μ Ο Clarityne tablets 10g SP Europe, Belgiu 1.Υποβολή αναθεωρημένου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας από τους παρασκευαστές του δραστικού συστατικού CLERON F.C.TABLETS 250MG 01/09/ AEGIS LTD 1. Αναθεώρηση της ΠΧΠ και ΦΟΧ 25/10/2010 CD -si ω ro

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙ ΕΡΣ ΤΗΑ Β Αριθμός 4462 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 4065 Αριθμός 4702 Ι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙ ΤΥ 1999 ΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Περκρερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4342 Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 305 Αριθμός 359 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4381 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 3225 Αριθμός 3108 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΆΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4673 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 2359 Αριθμός 2539 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NAVALAN LTD Στις 23.4.2013, με βάση τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4509 Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 2859 Αριθμός 2891 OS ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4408 Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010 95 Αριθμός 107 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (NOMOt ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 Αριθμός 1506 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων,

Διαβάστε περισσότερα