η απόλαυση ξεκινάει με τον σχεδιασμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η απόλαυση ξεκινάει με τον σχεδιασμό"

Transcript

1 Dalla Corte dc pro

2 μ ο ρ φ ή λ ειτο υ ρ γ ία fo rm fu n c tio n β α σ ική τεχ ν ο λ ο γ ία basic te c h n o lo g y χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά το υ σ υ σ τή μ α το ς system features εντυ π ω σ ια κές λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς λεπ τ ο μ έ ρ ε ιε ς fu n c tio n a l h ig h lig h τεχ ν ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά te c h n ic a l data ενεργειακή απόδοση energy efficiency η απόλαυση ξεκινάει με τον σχεδιασμό enjoyment starts with design Λ ft, I A -a 111

3 μορφή I λειτουργία Στην αρχή υπήρχε το όραμα της δημιουργίας μιας μηχανής καφέ espresso που μόλις είχε συλληφθεί: μιας μηχανής που θα ανταπ οκρινόταν στις ποικίλες αναγκαίες προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να δουλεύει με διαισθητικό τρόπο. Έπειτα από αμέτρ ητες συζητήσεις, πειράματα και σχεδιασμούς, έγινε κατανοητό ποιές πραγματικά θα πρέπει να είναι ο ι λειτουργίες μιας σύγχρονης μηχανής καφέ espresso. Η μιαυτόματη αλλά ω στόσο συστηματοπ οιημένη. Α υτό είναι το σημείο ισορροπίας που έχει επιτευχθεί με την d c pro. Ο λόκληρο το εσω τερικό της έχει καλυφθεί από ένα λειτουργικό εξω τερικό περίβλημα το οποίο είναι φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας σύγχρονα υλικά που σ υνδέονται με έναν απλό και λογικό τρόπο. Αυτό επίσης, προσδίδει στην μηχανή έναν σχεδίασμά που δεν ξανάγινε, έναν σχεδίασμά που λειτουργεί πετυχημένα αλλά και ξεχωρίζει. Η d c pro είναι η απόδειξη ό τι ο σχεδιασμός της Dalla Cor- te στο σύνολό του μπορεί να κάνει τη διαισθητική εργασία μια πραγματικότητα και ότι το επόμενο βήμα έχει γίνει.

4 form function A t th e beginning w e had the vision o f creating a new ly conceived espresso machine; one w hich fulfilled the various prerequisites required for w orking intuitively. After countless conversations, experim ents and designs, Dalla Corte finally cam e to understand w hat the truly relevant functions o f a m odern espresso m achine should be. Sem i-autom atic and yet still systemic; th a t is the balancing act th a t they have mastered w ith the dc pro. Everything is encased in a functional cover m ade from high quality m odern materials th a t are connected in a sim ple and logical way. This also gives the m achine a design like never before, a design th a t works and one w hich stands out. The dc pro is proof, th a t o u r design in its entirety, can make in tu itive w orking a reality and th a t the next step has been taken. 03

5

6 Τεχνολογία πολλαπλών boiler + χαρακτηριστικά του συστήματος Στην καρδιά της dc pro φυσικά βρίσκεται η αυθεντική τεχνολογία των πολλαπλών boiler της Dalla Corte. Ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της, - οι μονάδες παρασκευής καφέ (group) που λειτουργούν ανεξά ρτητα από το boiler ζεστού νερού ατμού, με το σύστημα άμεσου ελέγχου θερμοκρασίας DTCS - είναι κατοχυρω μένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και, συνεπώς, ασυναγώνιστος. Οι π αράμετροι της κάθε μονάδας παρασκευής καφέ (group), μπορούν να ρυθμιστούν και να λειτουργούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας πολλαπλών boiler και τω ν καινοτομικώ ν χαρακτηριστικώ ν του σ υστήματος δημιουργεί εντελώ ς νέες προοπτικές για την προετοιμασία του καφέ espresso. Χρησιμοπ οιήθηκαν τα γνω στά χαρακτηριστικά του συστήματος της σειράς Evolution τα οποία και βελτιώ θηκαν για να τα εφ αρμόσ ουν στην dc pro. Όλες οι σημαντικές π αράμετροι μπορούν να π ρογραμματιστούν μεμονω μένα και να π ροβάλλονται σε μια πολύ-λειτουργική οθόνη. Συνεπώς, οι χρήστες μπορούν να κάνουν π ραγματικότητα την δική τους, ιδανική αντίληψ η για τον καφέ espresso με μια ημιαυτόματη μηχανή που, χάρη στην τεχνολογία της, μπορεί να εφ αρμοστεί παγκοσμίως. Για να εγγυηθεί την σ τα θερ ότητα της θερμοκρασίας, ακόμα και σε πολύ μεγάλη παραγωγή καφέ, η Dalla Corte, ενίσχυσε το περίβλημα, της κάθε μονάδας εκχύλισης καφέ (group) κατά 20%. Μ ε τον τρόπο αυτό, η dc pro μπορεί να ανταπ οκριθεί στις προσδοκίες, της οποιοσδήποτε κουλτούρας καφέ, για τί η θερμοκρασία παρασκευής καφέ παραμένει σταθερή ακόμα και κατά την διάρκεια της συνεχόμενης παρασκευής μεγάλων δόσεων. Η ενεργειακή απόδοση της dc pro έχει βελτιω θεί κατά επιπλέον 10%: μια βελτίωση που οφ είλετα ι κατά ένα μεγάλο μέρος στο νέο σύστημα χαμηλής ενέργειας (EPS). Α υτό διασφαλίζει ό τι όταν η μηχανή βρίσ κεται σε κατάσταση αναμονής (stand-by), η θερμοκρασία του boiler ζεστού νερού - ατμού μειώ νεται α υτόματα στους 80,:,C και η θερμοκρασία της κεφαλής του γκρουπ στους 60,:,C. Από το σημείο αυτό απ αιτούνται μόνο δέκα λεπτά ώ στε η μηχανή για να αγγίξει ξανά το m axim um της θερμοκρασίας λειτουργίας της.

7 multi-boiler-technology + system-features At the heart o f the dc pro is naturally Dalla Corte's original m ultiboiler- tech nology. Its unique w ay o f fu n ctio n in g - the brew ing units th a t w ork indepen d e n tly o f the boiler w ith th e DTCS (Direct Tem perature Control System) - is patented and therefore unparailed. The parameters o f each brew ing unit can be set and run independently from one another. The com b in a tio n o f o u r m ulti-b o ile r-te ch n o lo gy and innovative systemfeatures opens up co m p le te ly new possibilities for th e preparation o f espresso coffee. The w ell-know n system-features o f the Evolution-Series have been taken and refined th e m for use in th e dc pro. All im p o rta n t parameters can be program m ed individually and are displayed on the m uitifunctional-display. Users can therefore turn th e ir ow n individual, perfect co n ce pt o f coffee in to reality w ith a sem i-autom atic m achine that, thanks to our technology, can be applied universally. To guarantee tem perature stability, even d uring longer extractions, Dalla Corte has reinforced th e casing o f each brew ing u n it by 20%. This way, dc pro can live up to the expectations o f any given coffee culture because the brew ing tem perature remains stable even during longer shots. Energy efficiency o f th e dc pro has been im proved by a fu rth e r 10%; an im p ro ve m ent largely due to Dalla Corte's new ly LPS (Low Power System). This ensures th a t the stand-by m ode tem perature o f the hot w ater boiler is autom atically low ered to 80 C, the g ro u p head's tem perature to 60 C, w hen in stand-by mode. It then takes ju s t ten m inutes for the m achine to reach its fully operational tem perature again. LPS L o w P o w e r S y s te m

8 μ ορφ ή λ ειτο υ ρ γία form fu n c tio n β α σ ική τεχ ν ο λ ο γ ία basic te c h n o lo g y χαρακτηριστικά του συστήματος system features εντυ π ω σ ια κές λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς λεπ τ ο μ έ ρ ε ιε ς fu n c tio n a l h ig h lig h ts τεχ ν ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά te c h n ic a l data ενεργειακή απόδοση energy efficiency DSC. GCS. OCS. MCS. όόλα είναι θέμα άριστου συντονισμού - DSC. GCS. o cs I ^ I it's all a question of fine tuny r a *. " I DCS D ig it a l C o n tr o l S y s te m Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου (DCS) επιτρέπει στους Digital Control System enables users to program and see all relevant parameters o f every brewing group and the water boiler unit independently from one another. m a i χρήστες να προγραμματίζουν και να βλέπουν όλες τις σχετικές παραμέτρους του κάθε group παρασκευής καφέ ξεχωριστά καθώς και του boiler ζεστού νερού - ατμού On the dc pro, the DCS is easily and clearly accessible via the multi-functional touch pad situated on the front o f the machine. This gives you full control and guarantees your desired result. Στην dc pro, το DCS είναι εύκολα και ξεκάθαρα προσβάσιμο μέσω της πολύ-λειτουργικής οθόνης που βρίσκεται στην μπροστινή όψη της μηχανής. Αυτή παρέχει τη δυνατότητα του What's more, the DCS also lets you take readings and control Engineer maintenance cycles and economic energy saving parameters. απόλυτου έλεγχο και εγγυάται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το DCS σας επιτρέπει να πάρετε μετρήσεις και να ελέγξετε τους κύκλους συντήρησης και τις παραμέτρους οικονομίας ενέργειας.

9 / OCS O n lin e C o n tr o l S y s te m For the systemic gastronomic use Dalla Corte has developed the Online Control System. All settings that are managed by GCS G r in d e r C o n tro l S y s te m The patented Grinder Control System solves one o f the biggest challenges o f working with a semi-automatic machine: M ilk C o n tr o l S y s te m The Milk Control System automatically creates constant, dense and creamy milk foam. The perfect froth for each type Για τη συστηματική γαστρονομική χρήση των μηχανημάτων, αναπτύχθηκε το σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης για έλεγχο και ρύθμιση της μηχανής OCS. Όλες οι ρυθμίσεις που διαχειρίζεται από το DCS, μπορούν πλέον να ελέγχονται και να εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας απομακρυσμένα χάρη στο OCS. Το βασισμένο στα Windows λειτουργικό που χρησιμοποιείται στην μηχανή είναι προσβάσιμο μέσω ενός ολοκληρωμένου σειριακού μόντεμ GSM ή μέσω internet. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλμα στο σύστημα και επομένως ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ο ΙΤ τεχνικός σας θα λάβει αυτόματα ένα μήνυμα (SMS) σχετικά με το τι συνέβη. the DCS, can now be controlled and displayed remotely thanks to the OCS. The Windows-based software used in the machine can be accessed via an integrated serial GSM modem or over the Internet. If an error occurs within the system, and thus an alarm is triggered, your IT technician will automatically receive an SMS about what has happened. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αλληλεπίδρασης και ελέγχου του μύλου άλεσης από την μηχανή, της Dalla Corte, (GCS) δίνει αποτελεσματικές απαντήσεις σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντά κανείς όταν δουλεύει με ημιαυτόματη μηχανή καφέ και αυτή δεν είναι άλλη από την εγγυημένη και σταθερή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος μέσα από αυτόματες ρυθμίσεις των μαχαιριών του μύλου άλεσης καφέ. Η μηχανή και ο μύλος συνδέονται μόνιμα μέσω ενός συνδέσμου ηλεκτρονικού ελέγχου(!^). Εάν ο μέσος χρόνος εκχύλισης του καφέ αποκλίνει από τον προρυθμισμένο απαιτούμενο χρόνο, ο μύλος θα ρυθμίσει αυτόματα τα μαχαίρια ώστε να το εξομαλύνει. Οι δόσεις που αποκλίνουν από το προκαθορισμένο εύρος π.χ. όχι καλό πάτημα του καφέ με το πατητήρι / μικρή ποσότητα αλεσμένου καφέ στο κλείστρο, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία λήψης πληροφοριών για το αποτέλεσμα (feedback). Ο διπλός μύλος, DCII-GCS σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την γνωστή κατασκευάστρια εταιρία μύλων Mahkonig guaranteed and consistent product quality through automatic adjustment o f the grinder burrs. The machine and grinder are permanently connected via an electronic control link. If the average extraction tim e varies from the required tim e set, the grinder will automatically adjust the grinder burrs to compensate. Shots that fall outside o f the predefined range, e.g. badly tamped, too m uch/too little ground coffee, are not taken into consideration during the feedback process. Dual grinder, DCII-GCS, was developed in conjunction w ith the renowned grind manufacturer Mahlkonig. Το σύστημα παρασκευής αφρογάλατος MCS (Milk Control System) δημιουργεί αυτόματα, πυκνό και κρεμώδες αφρόγαλα. Το τέλειο αφρόγαλα γίνεται δυνατό για κάθε τύπο γάλατος χάρη στον προγραμματιζόμενο σύστημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε επιθυμητή θερμοκρασία. o f milk is made possible thanks to programmable system which can be set to every desired temperature. 07

10 για να σχεδιάσεις κάτι πραγματικά καλά, πρέπει πρώτα να το κατανοήσεις to design something really well, you have to understand it

11

12

13 dc pro - εντυπωσιακά διαισθητική λειτουργία μ ο ρ φ ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία fo rm fu n c tio n β α σ ική τεχ ν ο λ ο γ ία basic te c h n o lo g y χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά το υ σ υ σ τή μ α το ς system features εντυπωσιακές λειτουργικές λεπ τομέρειες functional highlights τεχ ν ικ ά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά te c h n ic a l data ενεργειακή απόδοση energy efficiency Γ71ΓΊ o Εργονομικός σχεδιασμός - επιτρέπει την δημιουργία του αφρογάλατος με μισή στροφή του επιλογέα. Ergonomic design - enables creation o f m ilk foam w ith a half-tw ist o f the dial. Θ Ζεστό νερό - 2 διαφ ορετικές ρυθμίσεις παροχής νερού (π.χ. για αμερικάνικο καφέ και τσάι). Hot w ater - 2 different dispenser settings (e.g. for Americanos and teas). 3 Τέλεια σ υνεκτικότητα και υφή στο αφρόγαλα χάρη στο ακροφύσιο ατμού με τρεις οπές. Perfect m ilk foam consistency thanks to a 3-hole tip steam wand. 4 Για τέλεια εκχύλιση του καφέ - κλείστρο διαμέτρου 54mm. For a perfect extraction - diam eter o f porta filter: 54mm. Θ Εργονομικός σχεδιασμός - το κλείστρο παραμένει οριζόντιο όταν τοποθετείται σε μια επιφάνεια εργασίας, έχοντας ως αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο πάτημα με το πατητήρι. Ergonomic design - the portafilter remains horizontal when placed on a w ork surface resulting in even tam ping. Θ Ενεργειακή απόδοση - κάθε μονάδα εκχύλισης καφέ μπορεί μεμονωμένα να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται. Energy-efficiency - each brew ing unit can be turned on or o ff independently.

14 dc pro - striking intuitive working O Πολύ-λειτουργικός πίνακας ελέγχου - απλός, εύκολος στην χρήση προγραμματισμός και O γενική εποπτεία όλων των λειτουργιών και ρυθμίσεων της μηχανής. M ulti-functional touch panel - simple, easy to use program m ing and com plete overview o f all machine functions and settings Θ Ενεργειακή απόδοση - ο θερμαντήρας φλιτζανιώ ν μπορεί να ενεργοπ οιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Energy-efficiency - cup heater can be turned on or off. O Εργονομικός σχεδιασμός - εξολοκλήρου ορατές, με ελαφρά κλίση προς τον χρήστη, κεφαλές του γκρουπ που επιτρέπουν να γίνεται εύκολη τοποθέτηση του κλείστρου, ασκώντας πολύ λίγη πίεση. Ergonomic design - com pletely visible, low -lying group heads allow the p ortafilter to be attached easily w ith very little pressure exerted on the joints. Σύστημα παρασκευής αφρογάλατος (MCS) - τέλειο αφρόγαλα με το πάτημα ενός πλήκτρου. M ilk Control System (MCS) - perfect m ilk foam at the touch o f a button. O Σύστημα ελέγχου του μύλου άλεσης - ο βαθμός άλεσης και δοσομέτρησης ρυθμίζεται και προσαρμόζεται αυτόματα, με τον προγραμματισμό μέσω του πολύ-λειτουργού πίνακα έλεγχου. Grinder Control System (GCS) - the degree o f grinding and dosing is autom atically regulated and adjusted, program m ing via the m ulti-functional touch panel. φ Απλή κατασκευή - η μηχανή μπορεί να ανοιχτεί εύκολα αφαιρώντας μόνο 4 βίδες. Simple construction - the machine can be opened up easily by removing just 4 screws. 11

15 τεχνικά χαρακτηριστικά technical data 2 γκρουπ 2 groups διαστάσεις (μ x β x u) dimensions (l x d x h) βάρος w eight ισχύς power τάση connected load χωρητικότητα boiler boiler capacity πόμολα ζεστού νερού hot water wands θερμαντήρας φλυτζανιών electrical cup heater φωτισμός των πλευρών rear-lightning σειριακή σύνδεση serial connection σύστημα χαμηλής κατανάλωσης ενέργιας low power system (LPS) (mm) (mm) (kg) (kg) (kw) (kw) (V) (V) (l) (l) 730x525x x525x Volt 400 Volt 7 7 προαιρετικά options σύστημα παρασκευής αφρογάλατος MCS milk-control-system σύστημα αλληλεπίδρασης της μηχανής με τον μύλο άλεσης GCS grinder-control-system σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης OCS online-control-system χρώματα colours μαύρο άσπρο black w h ite

16 διαστάσεις (μ x β x υ) dimensions (l x d x h) βάρος w eight ισχύς power τάση connected load χωρητικότητα boiler boiler capacity πόμολα ζεστού νερού hot water wands θερμαντήρας φλυτζανιών electrical cup heater φωτισμός των πλευρών rear-lightning σειριακή σύνδεση serial connection σύστημα χαμηλής κατανάλωσης ενέργιας low power system (LPS) (mm) (mm) (kg) (kg) (kw) (kw) (V) (V) (l) (l) 3 γκρουπ 3 groups 940x525x x525x Volt 400 Volt προαιρετικά options σύστημα παρασκευής αφρογάλατος MCS milk-control-system σύστημα αλληλεπίδρασης της μηχανής με τον μύλο άλεσης GCS grinder-control-system σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης OCS online-control-system χρώματα colours μαύρο άσπρο black w h ite 13

17 β α σ ική τεχ ν ο λ ο γ ία χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό το υ σ υ σ τή μ α το ς I εντυπωσιακές λειτουργικές λεπτομέρειες ενεργειακή απόδοση nergy efficiency ενεργειακή απόδοση από καρδίας energy efficiency from t h lpe irt

18 η dalla corte αντιμετωπίζει τον πρώτο επίσημο έλεγχο ενεργειακής απόδοσης Οι κλιματολογικές αλλαγές και το ενεργειακό κόστος είναι δύο σύγχρονες έννοιες που συμπορεύονται. Γι 'αυτό η κατανάλωση ρεύματος και οι εκπομπές C 02 δια δραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην αγορά τω ν ηλεκτρικώ ν συσκευών. Οι έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης, που έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχείς για πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, τώ ρα καθιερώ νουν σ ταθερά την Dalla Corte ως την ετα ιρία που θέτει τα στάνταρτ στη βιομηχανία της κατασκευής μηχανών espresso. Στο διεθνούς φ ήμης ινσ τιτούτο για την πιστοποίηση τω ν προϊόντω ν στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας IMQ ανατέθηκε από την Dalla Corte να αναπτύξει μια ουδέτερη, ανεξάρτητη διαδικασία έλεγχου. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ό τι από τώ ρα και στο εξής υπάρχει μεγαλύτερη διαφ άνεια και σ υγκρισ ιμότητα στην αγορά. Οι μηχανές Dalla Corte δύο, τριώ ν και τεσσάρω ν group της σειράς Evolution δοκιμάστηκαν σε συνθήκες 24 ώρης κατάστασης αναμονής. Αυτά τα αποτελέσματα, παρέχουν την πρώτη πραγματική σύγκριση για την ενεργειακή απόδοση στην βιομηχανία κατασκευής μηχανών καφέ espresso και επομένως ωθούν τον ανταγω νισμό σε όλο και καλύτερη χρήση της ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που χρησιμοπ οιούνται στην κατασκευή τω ν μηχανών Dalla Corte. Και πάλι, η Dalla Corte έχει κάνει αποστολή της να χρησιμοπ οιεί ανακυκλώ σιμα και φ ιλικά προς το περιβάλλον υλικά. %

19 dalla corte faces the first official test for energy-efficiency Clim ate change and energy costs g o hand in hand. That's w hy pow er consum ption and C02 emissions play an increasingly im portant role in the purchase o f electrical appliances. Energy efficiency tests, w hich have already proven successful for many o th er electrical appliances, n o w firm ly establish Dalla Corte as setting the industry standard for espresso machines. The internationally renow ned institute for p ro d u ct certification in the areas o f quality and safety IM Q was com m issioned by Dalla Corte to develop a neutral test process.this test procedure ensures th a t from now on there is more transparency and com parability in the market. Dalla Corte Evolution-Series m achines were tested under th e conditions o f a 24-hour-standby-operation period. These results, provide the first true comparison for energy efficiency in the industry and thus challenge the com petition to increasingly better use of energy. The same applies to th e materials th a t w e use for our machines. Again, Dalla Corte has m ade its mission to use recyclable and environm entally friendly materials.

η απόλαυση ξεκινάει με τον σχεδιασμό enjoyment starts with design

η απόλαυση ξεκινάει με τον σχεδιασμό enjoyment starts with design Dalla Corte dc pro μορφή λειτουργία form function βασική τεχνολογία basic technology χαρακτηριστικά του συστήματος system features εντυπωσιακές λειτουργικές λεπτομέρειες functional highlights τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Dalla Corte Evolution

Dalla Corte Evolution Dalla Corte Evolution το κλασικό μοντέλο - η επανάσταση Το μοντέλο Evolution παρέχει τέλεια αποτελέσματα, εκεί που απαιτείται υψηλής ποιότητας καφές. Με την δοκιμασμένη τεχνολογία των πολλαπλών boilers

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines.

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Επιβλητική εξωτερική εμφάνιση. Έξοχη εσωτερική κατασκευή. Perfect exterior. Superior interior. Η σειρά υπεραυτόματων μηχανών καφέ

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Solarstrom für Unabhängigkeit und Klimaschutz

Solarstrom für Unabhängigkeit und Klimaschutz Ηλιακή ενέργεια για ελκυστικές αποδόσεις και ενεργή περιβαλλοντική προστασία Solar power for attractive returns and active environmental protection P3588 07.11 / Printed in Greece Όλες οι απεικονίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Κτίρια» Green Buildings

«Πράσινα Κτίρια» Green Buildings «Πράσινα Κτίρια» Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Το μέλλον του κόσμου ξεκινά σήμερα Η NUOS is είναι the new η καινούργια Ariston heat αντλία pump, θερμότητας conceived to be της in Ariston, perfect harmony που with έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Το μέλλον του κόσμου ξεκινά σήμερα Η NUOS isείναι the new η καινούργια Ariston heat αντλία pump, θερμότητας conceived to be της inariston, perfect harmony που with έγινε the

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7025

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7025 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells 15 Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells Γιά να έχετε πάντα ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Κυψέλες καυσίμου EFOY Ελευθερία χωρίς όρια Τώρα μπορείτε πλέον να αγκυροβολήσετε όπου θέλετε, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 700 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 621 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 BG Áúëãàðñêè,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 I Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 ES Español,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 8237

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 8237 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 BG Áúëãàðñêè,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 1043 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 823

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 823 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 823

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 823 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων

ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά ιαθέτει 12 διαµορφώσεις λειτουργίας. έχεται µέχρι 4 αισθητήρια θερµοκρασίας. Ελέγχει µέχρι 3 θερµοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMG 1022 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης User s Manual Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Multifunctional Unit 5 in 1 PORTABLE AIR CONDITIONER (Only Cooling)

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARXL 105

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARXL 105 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 BG БЪЛГАРСКИ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 843 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 IT Italiano,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 81282

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 81282 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα