ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Θζμα: Επικαιροποιημζνος πίνακας φορζων υποδοχής ΠΑ Παρακαλοφνται οι φοιτητζσ/τριεσ που επιθυμοφν να κάνουν αλλαγή φορζα υποδοχήσ να προςζλθουν ςτη Γραμματεία μζχρι την Σετάρτη 860. Παρακάτω επιςυνάπτεται ο επικαιροποιημζνος πίνακασ φορζων υποδοχήσ. Από το Γραφείο ΠΑ 06/6/0

2 Α/Α ΦΟΡΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΘΔΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΝΣ Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ/ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ WEBSITE BCS ύμβοςλοι Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ ΔΠΔ Λ. Νίθεο 6, 546 Θεζ/λίθε Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Σεθκεξίσζε, Αλάιπζε ζηνηρείσλπηλαθνπνίεζεαλάιπζε δεδνκέλσλ,υαξηνγξαθηθή επεμεξγαζία Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πνιχ θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ GIS, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε DIGITAL DOME ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN Π.Π. Γεξκαλνχ 6 ρεδηαζκφο κε Microstation Παξαθνινχζεζε άδεηαο ρσξνζέηεζεο Παπαθσλζηαληίλ νπ Βαζίιεο α. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ αλάπιαζεο αθάιππησλ ρψξσλ ζε πεξηνρέο ηεο ο γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο (ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ) β. πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία Έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο Δκπνξηθνχ θέληξνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάζε πξνκειέηεο Γλψζε ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Bentley Microstation Cad System 3 MARATHON DATA SYSTEM Κεθηζηάο Μαξνχζη Αζήλα GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 4 MARATHON DATA SYSTEM Πι. Ηππνδξνκίνπ GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 5 Planet A.E. 6 Αγοπάκηρ Γημήηπιορ Σοπογπάθορ Μησανικόρ Κ. Καξακαλιή 67 & Μαπξνκηράιε 37, Λεσθφξνο Ζξψσλ 5, Κνκνηελή Γηεζλή Έξγα, Μειέηεο Αλάπηπμεο Κνκνηελή Βνεζφο ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή απφδνζε απηψλ Παπαζπκεψλ Υξηζηίλα πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ζην εμσηεξηθφ, αληηθεηκέλνπ πεξηθεξεηνιφγνπ ή θαη κεραληθνχ, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ Γηεθπεξαίσζε ηππηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην γξαθείν, αιιά ε θχξηα απαζρφιεζε ζα αθνξά ηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ απφδνζε απηψλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο. Οη εξγαζίεο πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επίγεηεο απνηππψζεηο γεπέδσλ θαη νηθνπέδσλ κε ρξήζε γεσδαηηηθνχ αιιά θαη δηπιφζπρλνπ GPS. Σέινο απν ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζα είλαη ε ηκεκαηηθή πνιενδνκηθή κειέηε πνπ έρεη αλαιάβεη ην γξαθείν. Άξηζηε γλψζε MS Office Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθψλ Δπηζπκεηή ε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο φπσο AutoCAD, ZwCAD ή άιισλ παξεκθεξψλ πξνγξακκάησλ. 7 Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ Αναηολικήρ Θεζζαλονίκηρ Α.Δ., Αναηολική Α.Δ. ν ρικ Θέξκεο Σξηαδίνπ Σνπηθή Αλάπηπμε Σερληθή ππνζηήξημε ΟΣΑ ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, έξγα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Δπηζπκεηή ε πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο

3 8 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 4.Β 8500 ΡΟΓΟ ΡΟΓΟ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα Πνιενδνκηθέο κειέηεο Ρηδνπνχινπ Αλαζηαζία Ζ Τπεξεζία καο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη ππεχζπλε:. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ Πεξηβαιινληηθήο θαη Υσξνηαμηθήο Πνιηηηθήο ζε επίπεδν Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ γηα ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ, ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα δίθηπα θαη ζπζηήκαηα ηερληθήο ππνδνκήο, ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο δψλεο εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σελ επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ επεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σε ζπιινγή, αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ. Σε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ρσξνηαμηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.. Γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) θαη ησλ ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ. 508/997, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 539/997 (ΦΔΚ 44 Α ). 3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά πξνγξάκκαηα κειεηψλ (Γ.Π..) θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. Δπηζπκεηή ε θαιή γλψζε Αγγιηθήο θαη ε θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ CAD 9 Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ ΘπάκηρΓιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΜακεδονίαρΘπάκηρ 3ν ρικ Κνκνηελήο Αιεμαλδξνχπν ιεο Κνκνηελή Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ & Δθαξκνγψλ 3. Γαιαθνχξα Γεσξγία παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά κειέηεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) & ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο, ΒΗΠΔ, ΠΟΑΠΓ, Πνιενδνκηθέο κειέηεο θ.α. θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ & νδεγηψλ ζε ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη νηθνδνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Γλψζε ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ, θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξ/ληνο κέζα απφ εζληθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεολνκνζεζία 0 Απσιπέλαγορ Ηνζηιηούηο Θαλάζζιαρ Πποζηαζίαρ Όξκνο Μαξαζνθάκπν π, Σα.Κ. 830, άκνο άκνο Βοηθόρ Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ Λειεληδήο Απφζηνινο Δθαξκνγέο πεξηβαιινληηθήο ραξηνγξάθεζεο (GIS), πεξηβαιινληηθή έξεπλαθαηαγξαθέο ρισξίδαο/παλίδαο/νηθνηφπσλ, αιηεπηηθέο θαηαγξαθέο, καηάθξαζε ή/θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηνκείο, κεηάθξαζε/ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ησλ μέλσλ εξεπλεηψλ/θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Αξρηπέιαγνπο, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν Βαζηθέο γλψζεηο εθαξκνγψλ GIS, ρξήζε ArcGIS, ζπνπδέο ζε θιάδν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (γξαπηά θαη νκηιία), ηθαλφηεηα ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ζηα ειιεληθά, θαιέο γλψζεηο/ ρεηξηζκφο Ζ/Τ, δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε εληαηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ζε ζπλζήθεο εξεπλεηηθνχ ζηαζκνχ ζηα πεδίν gr Αθοί ούπλα ΑΣΔΒΔ θνπάδσλ 3 Λάξηζα Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλησλία Οκπαηληνχ Σκήκα επηκεηξήζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ & θπζηθνχ αεξίνπ Σκήκα δεκνπξαζηψλ ΓΔΩΥΩΡΟ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΠΔ ΚΟΜΑ ΑΗΣΧΛΟΤ, Σ.Κ. 5464, ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ: ζπιινγή ζηνηρείσλ, επηθνηλσλία κε θνξείο, ζχληαμε θεηκέλσλ θαη ραξηψλ. Να έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα είλαη άξηζηνο ρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCad θαη πξνγξακκάησλ GIS.

4 3 Γπαθείο Μελεηών Μαηζίνη Ηωάννη Δζληθήο Δπαλαζηάζεσο 7 Γξάκα Γξάκα Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ Παλνδάρνπ Κσλ/λνο πκκεηνρή ζε δηαδηθαζία εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή βξίζθνληαη ζε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ επηκεινχληαη πξνηάζεηο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν, Απαηηνχληαη γλψζεηο ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξνπ ινγηζκηθνχ. 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΝΟΤ Γ. ΖΛΗΑ ΤΓΡΑ 7 & ΠΑΠΑΦΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Πξάμεηο εθαξκνγήο, εθαξκνγέο GIS, Μ.Π.Δ. Μειέηεο πνπ ζα εθπνλνχληαη απφ ην γξαθείν κειεηψλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθφηεξα ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη: Α. χληαμε δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Ν.337/83, πηλάθσλ επηθεηκέλσλ, επηβνιήο εηζθνξψλ θ.ιπ. Β. Δθαξκνγέο GIS ζε κειέηεο αλαδαζκνχ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ Γ. χληαμε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Δπηζπκεηή γλψζε : Αγγιηθήο γιψζζαο, πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, Autocad Civil 3D, ArcMap, MsOffice. 5 Γήμορ Αλμςπού Σερληθή Τπεξεζία Αικπξφο Αικπξφο Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ πφιε ηνπ Αικπξνχ. Θενδψξνπ Γεψξγηνο Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηνλ Αικπξφ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ 6 ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΩΝ ΑΣΔΡΟΤΗΩΝ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, Σ.Κ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα είλαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα Πνιενδνκηθφ θαη Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ηελ ζπιινγή θαη θπξίσο ηελ εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζε ζχζηεκα GIS. απαηηείηαη γλψζε ζε πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο θαη εκπεηξία θαη γλψζε ζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ην έλα άηνκν ηνπιάρηζηνλ). απαηηείηαη γλψζε ζηελ Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, Arcinfo, Areview. 7 Γήμορ ΑπσανώνΑζηεποςζίων 8 Γήμορ Ασαπνών Γ/νζη Μελεηών Πεδά Ζξαθιείνπ Σ.Κ Φηιαδέιθεηαο 87 & Μπφζδα Ζξάθιεην Αραξλέο Αηηηθήο Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο Γηεχζπλζε Μειεηψλ νθία Παπαλίθα πλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πιινγή θαη θπξίσο εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη απφδνζε ηνπο ζε ζχζηεκα GIS ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ δηαθφξσλ Μειεηψλ θπξίσο Πνιενδνκηθψλ, Πεξηβαιινληηθψλ θ.ά Γλψζεηο ζε Πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο, εκπεηξία θαη γλψζε ζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ην άηνκν ηνπιάρηζηνλ) γλψζε ζηε Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, ArcINFo, ArcVIEW γλψζε λνκνζεζίαο Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηακνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο, γλψζε θαη εκπεηξία AutoCAD, Office, γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο

5 9 Γήμορ Βέποιαρ Βηθέια 4 Βέξνηα Σκήκα Πνιενδνκίαο Δθκάζεζε ηνπ ηζρχνληνο πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πφιεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηαζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (Πνιενδνκηθέο κειέηεο, ΥΟΟΑΠ, ΓΠ θιπ), ςεθηνπνίεζε ραξηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ηεο Βέξνηαο θαζψο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο ηεο Βέξνηαο Καιή γλψζε GIS ραξηνγξάθεζε, γλψζε AutoCAD, επηζπκεηή ε γλψζε πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο Γ/λζε Σερληθνχ χληαμε κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (θηηξηαθά, νδνπνηία, πεξηβαιινληηθά) Γλψζε Ζ/Τ, word, excel, AutoCAD 0 Γήμορ Γπάμαρ Γ/νζη Πολεοδομίαρ Γηνηθεηήξην Γξάκαο Γξάκα Φεθηνπνίεζε Φεθηνπνίεζε ραξηψλ, απνθάζεσλ ηνπ αξρείνπ ηεο πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, νκαδνπνίεζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ Access, Excel, AutoCAD, Word Γήμορ Θεπμαϊκού Δπαξρηαθή Οδφο Θεζ/λίθεο Μεραληψλαο & Πξνκεζέσο Πεξαία 5709 Πεξαία Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ησλ κειεηψλ επέθηαζεο ζρεδίσλ πφιεο ηνπ Γήκνπ. Αλαγλψζηνπ Υξπζνχια Έιεγρνο θαη ζχληαμε πξνηάζεσλ επί Α ζηαδίνπ Πνιενδνκηθήο Μειέηεο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ Πεξαίαο Ν. Δπηβαηψλ θαη Αγίαο Σξηάδαο, ππνζηήξημε γξαθείνπ ελεκέξσζεο γηα ηελ κειέηε Αγγιηθά, AutoCAD r Γήμορ Θεζζαλονίκηρ Γ/νζη Μελεηών Απσιηεκηονικών Έπγων Αγειάθε 3 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσθειείο ρξήζεηο (πξφλνηα, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, δηνίθεζε, θ.α.) νη νπνίεο πξνβιε πνληαη ζην ηζρχνλ ΓΠ ηνπ Γήκνπ ο θαη ζα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηηο αληίρηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ Γεηγκάησλ Ρπκνηνκίαο κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ αζάθεηεο, αληηθάζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ απαξαίηεηε γηα ην Σκήκα Πνιενκηθψλ Μειεηψλ. Θα απαηηεζενχλ απηνςίεο, θσηνγξάθεζε θαη κειέηεο αξρεηαθνχ πιηθνχ. Δπηζπκεηή ε γλψζε GIS θζη ν ρεηξηζκφο scanner. Απαξίηεηε πξνυπφζεζε: επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπλέπεηα, αίζζεζε θαζήθνληνο. 3 Γήμορ Καλαμαπιάρ Μεηακνξθψζε σο 9 Καιακαξηά Φεθηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη έιεγρνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πν δνξπθνξηθέο εηθφλεο & επηηφπηα επίζθεςε Δλδηαθέξνπλ νη επηθαηξνπνηήζεηο θαη εγθπξνπνηήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ςεθηαθά δεδνκέλα (κεηαηξνπή δεδνκέλσλ ηχπνπ CAD θαη ςεθηνπνίεζεο επί ηεο νζφλεο ζε ςεθηδσηά δεδνκέλα). Καηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θιηκάθσλ, αθξίβεηαο θαη ρξήζε ηερλλνινγηψλ GIS. gis.kalamaia.gr 4 Γήμορ ΘεζζαλονίκηρΓ/νζη Πολεοδομίαρ Μαλνπζνλλάθε 6 Σ.Κ. 546 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Έγθξηζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ Καηαγξαθή θαη κεραλνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ πξάμεσλ Σαθηνπνίεζεο θαη απαζρφιεζε ζην αξρείν Ρπκνηνκίαο (ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο ηζρχνπζαο ξπκνηνκίαο Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο έγθξηζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Διέγρνπ θαηαζθεπψλ Γλψζε Ζ/Τ (word, excel), αίζζεζε θαζήθνληνο θαη θαιή δηάζεζε. 5 Γήμορ Καηεπίνηρ Πιαηεία Γεκαξρείνπ 6000 Καηεξίλε Καηεξίλε Γ/λζε Πνιενδνκίαο 6 Γ/λζε Σερληθψλ ΈξγσλΓξαθείν Σνπνγξαθηθψλ ΔξγαζηψλGIS Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ, δηνξζσηηθέο πξάμεηο, επίδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, ξχζκηζε ζχκθσλα κε ην λφκν 3843/00 (εκηππαίζξηνη), ςεθηνπνίεζε αξρείνπ, ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ρνξήγεζε ρξήζεσλ γεο Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο κε Total Station θαη GPS θαη εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS) ηνπ Γήκνπ. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S.

6 6 Γήμορ Κέπκςπαρ Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 6 Α Κέξθπξα Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ. Μεηαιιελνχ Αιίθε Παξαθνινχζεζε ησλ ππν ζχληαμε κειεηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζχληαμε πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ απνδεκηψζεσλ ιφγσ πξνζθχξσζεο θαη ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ θιπ. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ παξαρσξήζεσλ. 7 Γήμορ ΚοπδελιούΔςόζμος Μαηάλδξνπ 98 Δχνζκνο Δχνζκνο Γηεχζπλζε Μειεηψλ θαη Έξγσλ Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο Δλνπνίεζε γεληθνχ πνεινδνκηθνχ ζρεδίνπ Δπφζκνπ θαη γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ Κνξδειηνχ, θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ κέζνο φξνο πάλσ απφ 8, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κηαο πνιενδνκηθήο κειέηεο, εληνπνηφηεηα, άξηζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (AutoCAD), γλψζε αγγιηθψλ ή θαη θάπνηαο άιιεο μέλεο γιψζζαο 8 Γήμορ Λαγκαδά Πολεοδομία Λνπηξψλ Λαγθαδάο Λαγθαδάο 9 Γήμορ Λαπιζαίων Η Γξαγνχκε Λάξηζα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο Δθαξκνγέο. Καλδήο Νίθνο. ηαχξνπ Νίθνο. Σζηθνχδε Αζεκίλα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο, Πξάμεηο εθαξκνγήο ρξήζε Ζ/Τ γλψζε MS Office, ArcGIS, AutoCAD 30 Γήμορ Λεςκάδαρ Αληψλε Σδεβειεθε & Τπνζκ/γνπ Αζαλ. Καησπφδε Λεπθάδαο Δπηβιέςεηο Γεκνηηθψλ Έξγσλ έξβνπ Δξηθέηηε Τπάξρνπλ θάπνηα έξγα ζε εμέιημε. Σν αληηθείκελν ηνπο είλαη: Οδνπνηία, Απνρέηεπζε ιπκκάησλ θαη Οηθνδνκηθά. Απηή ηε πεξίνδν ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ έιιεηςεο πηζηψζεσλ.τινπνηνχληαη κειε ηεο απ'ηελ ππεξεζία καο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία θαη νηθνδνκηθά έξγα. Γλψζεηο ζε ζέκαηα νδνπνηίαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αζηηθψλ ιπκκάησλ, νηθνδνκηθψλ, ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο gr 3 Γήμορ Πεπιζηεπίος 3 Γήμορ Ρεθύμνηρ 33 Γήμορ Πύπγος Γεκνζζέλνπο Παξαζθεπνπνχ ινππι. Μπνπξλαδίνπ Γεκεηξαθάθε 7 (θνξέα Λ. Κνπληνπξηψηνπ 80) Μαλσινπνχιν π 47 Γηνηθεηήξην Πχξγνο Σ.Κ. 964 Πεξηζηέξη Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Ρέζπκλν Σκήκα Πνιενδνκίαο 4 Πχξγνο Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία Αγγεινπνχινπ Γήκεηξα Βαζηιηθή Πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Πνιενδνκίαο: Γξαθείν κειεηψλ ρεδίνπ θαη πφιεο θαη πεξηνπζίαο: νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο, αξρεηνζέηεζε ζε Ζ/Τ κε ρξήζε ζθαλεξ, AutoCAD, ArcGIS9 χληαμε θαη έγθξηζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ζχληαμε θαη έγθξηζε πξάμεσλ εθαξκνγήο θαη αλαινγηζκνχ, ρξήζεηο γεο, ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ, φξνπη δφκεζεο ρεηξηζκφο Ζ/Τ, επηζπκεηή ε γλψζε GIS Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ Ζ/Τ (π.ρ. θάλεξ), πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο AutoCAD, Γεσγαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ArcGIS9 γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ησλ αληηθεηκέλσ λ απαζρφιεζεο θαη Word, Excel, Internet 34 Γήμορ ηηείαρ Π. Βαξζνινκαίνπ 9 εηεία Κξήηεο Σκήκα Πνεινδνκηθνχ ρεδηαζκνχ Μειέηε ελνπνίεζεο ησλ ΥΟΟΑΠ θαη ΓΠ ησλ δήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζην δήκν εηείαο, κειέηε νξηνζέηεζεο ζπλεθηηθψλ ηκεκάησλ νηθηζκψλ, πξάμε εθαξκνγήο Κνινλέινπ μέλεο γιψζζεο, βαζηθέο γλψζεηο Ζ/Τ, γλψζε AutoCAD,γλψζεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο 35 Γήμορ Φλώπιναρ Μ. Αιεμάλδξνπ 07 Φιψξηλα 5300 Φιψξηλα Πνιενδνκία Γηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζρέδηα πφιεονηθηζκνίεθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεορξήζεηο γεονξγάλσζε αξρείνπ, αληηθείκελα Πνιενδνκίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο επαξθνχλ νη γλψζεηο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη ν θνηηεηήο r 36 ΓΗΑΛΟΓΟΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΛΔΣΖ & ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΖΛ 0, 5463 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ Μειέηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία Έρνπκε αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ θνξέσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή Σξαπεδνχληαο, ζηελ Σνπξθία. Πξέπεη λα γλσξίδεη άπηαηζηα αγγιηθά, Ζ/Τ (WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER). Να είλαη πξνζεθηηθφο/θε, θαη κε «αλνηθηά ηα απηηά» 37 Γίκηςο Α.Δ. Σεσνικών Μελεηών Λένληνο νθνχ 0 Θέξκε, ΣΘ 605, ΣΚ 5700 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Γλψζε AutoCAD, Archicad 38 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. Παπαηηπηηήπιο 6ν ρικ ο Θέξκεο ΣΚ 5700 Πξνγξακκαηηζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ θαη Υξεκαηνδνηήζεσλ Υσξηθέο επηδξάζεηο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ: δείθηεο (επεμεξγαζία, ππνινγηζκφο, αλάιπζε) έξεπλακεηξήζεηο (δηελέξγεηα κηθξψλ πνζνηηθψλ ή /θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα), γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη GIS, βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ Αγγιηθά, Λνγηζκηθά Microsoft Office, Βαζηθέο γλψζεηο ArcGIS a.eu

7 39 Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ Ηνζηιηούηο Μεηαθοπών 6ν ρικ Υαξηιάνπ Θέξκε, 5700, Θέξκε ο πγθνηλσληαθά πξφηππα, κνληεινπνίζε, πξνζνκνίσζε θπθινθνξίαο, αιγφξηζκνη, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο κεηαθνξέο, αζηηθή θηλεηηθφηεηα, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Ληκληφο Υξήζηνο Δξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζηα Σκήκαηα ηνπ Σνκέα Β "Γηαρείξηζε Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο θαη Εήηεζεο" ηνπ Ηζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ: Σκήκα Βρεδηαζκφο πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ θαη δηαρείξηζε ΚΟΜΒΟΤ ΗΜΔΣ, Σκήκα Β4Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα ζηηο κεηαθνξέο, Σκήκα Β5_Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη νδηθήο θπθινθνξίαο. Υξήζε ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε κεγάια νδηθά δίθηπα. Υξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ κε εθαξκνγέο ζηηο κεηαθνξέο. Δθαξκνγέο ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο πιεξνθφξεζεο κεηαθηλνχκελσλ θαη ππεξεζίεο infomobility. πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη παξαδνηέσλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελα ηεο επηζηήκεο ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Απαηηνχκελα: Δμνηθείσζε ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ πιεξνθνξηθή, γλψζεηο ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ ή /θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, γλψζεηο γεσγξαθηθψλ ζπηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο. Πξναηξεηηθά: Βάζεηο Γεδνκέλσλ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 40 Κ/Ξ Πποαζηιακού ιδηποδπόμος Γ. Γεκνθξαηίαο 57 Αραξλέο Αραξλέο Αηηηθήο Αζηηθφο ρεδηαζκφο Έξγα Πξαζίλνπ Λειάθε Αγγειηθή Καηαζθεπή ηεηξαπινχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ ζηελ πεξηνρή "Αγ. Αλάξγπξνη ΚΑ Α/Γ (Αεξνδξφκην παηψλ). ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ γίλεηαη ππνγεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα θαη κε Cut + Cover θαηαζθεπή θαη πάλσ απφ απηφ γίλεηαη αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ κε έξγα πξαζίλνπ, πνδειαηφδξφκνπο, πιαηείεο, πάξθα, ρψξνπο αλαςπρήο. Αγγιηθά, ρέδην, Γλψζε ρεδηαζηηθψλ Πξνγξακκάησλ AutoCAD 4 Μησανική Μελεηηηική O.E. Θεκηζηνθιή νθνχιε 88, η.θ. 553, Καιακαξηά ο Σνπνγξαθία Υσξνηαμία 4 Μποανάηορ ηέθανορ Θεάηξνπ 7 Πεηξαηάο Δξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ Καξάκπακπα Μάξζα Αγγειηθή ηνπνγξαθηθά ζρέδηα δηαγξάκκαηα, πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, λνκνζεζία, γεσαλαθνξά θαη ςεθηνπνίεζε ραξηψλ, ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ, θσηνεξκελεία θαη ηειεπηζθφπεζε Microsoft office, Excel, Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, Autocad, GIS, Photoshop Δξγαζίεο γξαθείνπ, εξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ 43 Νίκορ Εέζηαρ & ςνεπγάηερ αιακίλνο 3 Παλφξακα 5536 Δηζαγσγή πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε Γεσβάζε Ζ Δηαηξεία αλέιαβε ππεξγνιαβηθά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο "Σερληθνχ GIS" ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: "Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ & ηειερεηξηζκνχ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Λακίαο". Μέξνο ηνπ παξαπάλσ απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο "Πνιενδνκηθήο ππνδνκήο", κε ηε ρξήζε ηνπ AutoCAD MAP 3D 0, ζην νπνίν ζα θιεζεί λα εξγαζηεί ν ελδηαθεξφκελνο/ε. Ζ εηαηξεία καο αλαπηχζζεη ίδην ινγηζκηθφ GIS. Ο αζθνχκελνο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δεη πσο κε ηε ρξήζε C++ θαη ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κνληέξλεο θαη απνηειεζκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο GIS, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ κέλεη ζε απηή ηε ρψξα, ρσξίο λα αλαιίζθεηαη ζε αγνξά ηερλνινγίαο θαη ινγηζκηθνχ απν ην εμσηεξηθφ. Πεξηβάιινλ: Ν75 Παλφξακα, εζπρία θαη θαθεηέξηα απν Ηηαιία. Διάρηζην απνδεθηφ: AutoCAD MAP 3D ή ArcGIS 44 Οπγανιζμόρ Λιμένορ Βόλος Α.Δ. Κεληξηθφο Πξνβιήηαο Ληκέλνο 38 Βφινο Βφινο Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Αιέμαλδξνο Μπαξηδψθαο Παξαθνινχζεζε ηνπ εθπνλνχκελνπ Master plan Ληκέλα Βφινπ Γηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ Φεθηαθή ρεδίαζε Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο AutoCAD, Αγγιηθά

8 Σκήκα Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ έγθξηζεο/ηξνπνπνίεζεο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) ηεο Αηηηθήο, ε ζπιινγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνησγελψλ δεδνκέσλ (ζηνηρείσλ αλάιπζεο), ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ΓΠ θαη ηεο εγθξηηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 45 Οπγανιζμόρ Ρςθμιζηικού σεδίος & Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ Αθήναρ Παλφξκνπ, Σ.Κ. 53 Αζήλα Αζήλα Σκήκα Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Καθνγηάλλνπ Δπγελία Ζ ςεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ. Σν παξαπάλσ αληηεθείκελν ζα αθνξά ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα ηεο Αηηηθήο, ζηηο παξεκβάζεηο κεηξνπνιηηηθήο θιίκαθαο ζηελ Αηηηθή, ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Αηηηθή θαη αλ θξηζεί αλαγθαίν θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αηηηθήο. Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 46 ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΟΡΘΔ) Βαζ. Όιγαο 04, Θεζ/λίθε Σνκέαο Ρπζκηζηηθνχ & Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ Σνκέαο Φπζηθνχ ρεδηακνχ: Γ.Π.. θαη Αζηηθέο Αλαπιάζεηο 3 3 πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ νέος Ρςθμιζηικού σεδίος πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 'Θεζζαλονίκη 0' ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7,5 ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7, Πεπιθέπεια Ηονίων Νήζων Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΑΜΑΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Υσξηθφο ρεδηαζκφο Βάικε Διεπζεξία ην Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζρεηηθέο κε ηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα, ε αλάζεζε εθπφλεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ), θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ζε επίπεδν Β είλαη επηζπκεηή. Ζ γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ ζε επίπεδν ECDL είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ, φκσο, είλαη ε φξεμε γηα κάζεζε θαη εξγαζία. 48 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γ/νζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού Πεπιβάλλονηορ & Τποδομών Πεπιθεπειακήρ ενόηηηαρ Ζμαθίαρ Λ. ηξαηνχ 7 Βέξνηα 5900 Βέξνηα Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηακνχ Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο Πεξηβαιινληηθέο Αδεηνδνηήζεηο. Γξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, εηζεγήζεηο γηα αδεηνδνηήζεηο απφ άιινπο θνξείο, πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο δξαζεξηνηήησλ Υεηξηζκφο βάζεσο γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ άξηζηε γλψζε ινγηζκηθνχ WordExcel Internet Γλψζε ρξήζε ο ινγηζκηθνχ GIS (ArcVIEW) GIS Πεξηβάιινλ Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζε GIS Αληίζηνηρε γλψζε ινγηζκηθνχ

9 49 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γιεύθςνζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ και Τποδομών Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού Σμήμα Υωπικού σεδιαζμού Μνλαζηεξίνπ Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 4 50 Πεπιθέπειαρ ΘεζζαλίαρΓ/νζη Σεσνικών Έπγων Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Λάπιζαρ Παπαλαζηαζίν π θαη Κνπκνπλδνχξν π, Γηνηθεηήξην, 4 Λάξηζα Λάξηζα Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο/ Σκήκα Γνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο 4. Πνδεκαηά Μαξίλα. Φνπξιή ηπιηαλή Δπίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη επέθηαζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γήκνπ Ακπειψλα". Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ φιε ηε δηαδηαθζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πξψηα ζηάδηα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Δπηζπκεηφ πξνζφλ ε εκπεηξία γεληθφηεξα ζε ζέκαηα Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ε θαιή γλψζε Ζ/Τ 5 Ρονηογιάννηρ Μ. Ηωάννηρ Πεθαλεξσκέλε ο 9 Λεπθάδα πχξνο Καησπφδεο Ηδησηηθά έξγα πνπ αθνξνχλ Οηθνδνκηθέο Άδεηεο (απνηχπσζε νξίσλ, πςνκεηξηθή απνηχπσζε, ράξαμε νηθνδνκήο κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, επίβιεςε Οηθνδνκηθνχ θειεηνχ, απνπεξάησζε έξγνπ) θαη ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ Γηαγξακκάησλ (απνηχπσζε ηδηνθηεζηψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ, εληφο νηθηζκψλ νηθνπέδσλ, εληφο ζρεδίνπ ηδηνθηηζηψλ θαη ζχληαμε θαζνξηζκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ράξαμε νξίσλ νηθνπέδσλ κε GPS TOPCON GR3 δηπιήο ζπρλφηεηαο ή θαη γεσδαηηηθφ ζηαζκφ TOPCON 3003LN), ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηφξζσζε γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ αξρηθψλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ γλψζε μέλεο γιψζζαο (αγγιηθά), AutoCAD, Microsoft Office 5 ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΠΟΣΑΚΖ ΜΑΣΡΑΥΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ GIS Κνιπδάθεο Μηραήι Υξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα Υσξνηαμηθέο κειέηεο, Μειέηεο Υ.Ο.Ο.Α.Π., Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο, Πξνζδηνξηζκνί Οξίσλ Οηθηζκψλ θαη πλεθηηθψλ Σκεκάησλ ηνπο. πιινγή ζηνηρείσλ κε ρξήζε Γνξπθνξηθψλ Γεδνκέλσλ, GPS, ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη θιαζζηθψλ Σνπνγξαθηθψλ Μεζφδσλ (ηαρπκεηξία, ρσξνζηάζκεζε, ηξηγσληζκφο, πνιπγσλνκεηξία). Ξέλε γιψζζα: Αγγιηθά Λνγηζκηθφ: ArcMap 9.3 θαη κεηαγελέζηεξν θαη AutoCad 007 θαη κεηαγελέζηεξν

10 53 Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ Γενική Γπαμμαηεία Μακεδονίαρ Θπάκηρ Γηνηθεηήξην, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 543 Σκήκα ΠΔΥΧΓΔ Αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο απνηεινχλ: πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Υαξαθηεξηζκφο ή κε θηηξίσλ δηαηεξεηέσλ, έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ νηθηζκψλ ή ηκεκάησλ απηψλ σο παξαδνζηαθψλ θαη έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδ'ησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δφκεζεο ηνπο, φπσο θαη ε αλαζηνιή εξγαζηψλ δφκεζεο ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ πνιενδνκηθέο κειέηεο, έιεγρνο κειεηψλ επηζθεπήοαπνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη επηβάιεη πξφζζεηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ζηα νηθφπεδα απηψλ θαη ζηα φκνξα ηνπο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη έγθξηζεο κέιεησλ πνπ αθνξνχλ δηαηεξεηέα θηίξηα θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη αλάδεημεο πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε πεξηνρή ηεο ο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ (π.ρ. ραξηνγξάθεζε πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε Καβάια) Δπηζπκεηή ε γλψζε AutoCAD θαη GIS 54 Φλιούκα Παπαζκεςή Μεηξνπφιεσο Βέξνηα Βέξνηα Απνηχπσζε γεπέδσλ ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, εθαξκνγή φξσλ δφκεζεο ζε νηθηζκνχο ηνπ Ν. Ζκαζίαο δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ ραξηψλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη επηκέξνπο δψλεο ελδηαθέξνληνο (αξραηνινγηθέο δψλεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί), Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, Σήξεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχελεκέξσζε εκπιεθφκελσλ, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ ή ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ (πειαηνιφγηα, αξρείν ζρεδ'ησλ, νξγάλσζε), δεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη ρξήζε excel ζε θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο Γλψζεηο WindowsOffice (Word, Excel, Access), AutoCAD, GIS, ArchiCAD Σκήκα Μειεηψλ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Παξαθνινχζεζε θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ζχληαμεο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εληαίν Γήκν Βφινπ Δπηζπκεηή ε γλψζε Ζ/Τ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνγξάκακηα Microsoft Office θαη Autocad 55 Γήμορ Βόλος Μηθξαζηαηψλ 8 Βφινο Γ/λζε Πνεινδνκίαο Σκήκα Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ 4 Μειέηεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ζε ζπλνηθίεογεηνληέο ηνπ Νένπ Γήκνπ Βφινπ (κειέηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, κνλνδξνκίζεσλ πεδνδξνκίζεσλ, θαζνξηζκνχ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απαγφξεπζε πεξηνζξηζκφο Δπηζπκεηή ε γλψζε μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θιπ) θαη ν ρεηξζηκφο Ζ/Τ γηα θείκελν θαη ζρέδην (Word, Excell, Autocad) NEO 56 Γήμορ Ηωαννίνων Κσιέηζε 4 Ησάλληλα Γ/λζε Πνιενδνκίαο Θέκαηα αλαζεψξεζεο: Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα Ρπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα πνιενδνκηθψλ ξπζκηζηηθψλ ρξήζεσλ γεο, ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ (πξνηάζεη; Σξνπνπνηήζεσλ) Δπηζπκεηά: ρξήζε ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνοautocad θαη GIS NEO 56 Γήμορ Παύλος Μελά Γ/νζη σώπος απαζσόληζηρ : Γξεγνξίνπ Λακπξάθε θαη Παλ. Σζαιδάξε ηαπξνχπνι ε Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο. Παπάδνγινπ Άλλα Δληαίνο ζρεδηαζκφο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξηνπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά ν νπνίνο πξνέθπςε κε ζπλέλσζε ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηαπξνχπνιεο Πνιίρλεο Δπθαξπίαο. Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο θαη ππνβάζξνπ ησλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά. Δκπεηξία ζε ΓΠ (Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα) θαζψο θαη ε ρξήζε ινγηζκηθνχ GIS NEO

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ έπγων δικηύος Φςζικού Αεπίος & GIS. Διαζύνδεζη ArcGIS με ζςζηήμαηα Project Management και σπήζη

Ππογπαμμαηιζμόρ έπγων δικηύος Φςζικού Αεπίος & GIS. Διαζύνδεζη ArcGIS με ζςζηήμαηα Project Management και σπήζη Ππογπαμμαηιζμόρ έπγων δικηύος Φςζικού Αεπίος & GIS. Διαζύνδεζη ArcGIS με ζςζηήμαηα Project Management και σπήζη ηος Tracking Analyst για παπακολούθηζη ηηρ πποόδος ηων έπγων 3/11/2010 Η ΔΣΑΙΡΙΑ Απνθιεηζηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 1. 2. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ Means4 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 3. Δκδόζεις Κριηική Διέλε αληάξκε Τπεύζπλε Παξαγσγήο 210 8093247, 2108093282 Γ. Μαθξίδεο 2102838224, fax.210283829

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα