ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Θζμα: Επικαιροποιημζνος πίνακας φορζων υποδοχής ΠΑ Παρακαλοφνται οι φοιτητζσ/τριεσ που επιθυμοφν να κάνουν αλλαγή φορζα υποδοχήσ να προςζλθουν ςτη Γραμματεία μζχρι την Σετάρτη 860. Παρακάτω επιςυνάπτεται ο επικαιροποιημζνος πίνακασ φορζων υποδοχήσ. Από το Γραφείο ΠΑ 06/6/0

2 Α/Α ΦΟΡΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΘΔΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΝΣ Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ/ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ WEBSITE BCS ύμβοςλοι Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ ΔΠΔ Λ. Νίθεο 6, 546 Θεζ/λίθε Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Σεθκεξίσζε, Αλάιπζε ζηνηρείσλπηλαθνπνίεζεαλάιπζε δεδνκέλσλ,υαξηνγξαθηθή επεμεξγαζία Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πνιχ θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ GIS, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε DIGITAL DOME ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN Π.Π. Γεξκαλνχ 6 ρεδηαζκφο κε Microstation Παξαθνινχζεζε άδεηαο ρσξνζέηεζεο Παπαθσλζηαληίλ νπ Βαζίιεο α. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ αλάπιαζεο αθάιππησλ ρψξσλ ζε πεξηνρέο ηεο ο γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο (ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ) β. πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία Έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο Δκπνξηθνχ θέληξνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάζε πξνκειέηεο Γλψζε ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Bentley Microstation Cad System 3 MARATHON DATA SYSTEM Κεθηζηάο Μαξνχζη Αζήλα GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 4 MARATHON DATA SYSTEM Πι. Ηππνδξνκίνπ GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 5 Planet A.E. 6 Αγοπάκηρ Γημήηπιορ Σοπογπάθορ Μησανικόρ Κ. Καξακαλιή 67 & Μαπξνκηράιε 37, Λεσθφξνο Ζξψσλ 5, Κνκνηελή Γηεζλή Έξγα, Μειέηεο Αλάπηπμεο Κνκνηελή Βνεζφο ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή απφδνζε απηψλ Παπαζπκεψλ Υξηζηίλα πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ζην εμσηεξηθφ, αληηθεηκέλνπ πεξηθεξεηνιφγνπ ή θαη κεραληθνχ, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ Γηεθπεξαίσζε ηππηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην γξαθείν, αιιά ε θχξηα απαζρφιεζε ζα αθνξά ηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ απφδνζε απηψλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο. Οη εξγαζίεο πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επίγεηεο απνηππψζεηο γεπέδσλ θαη νηθνπέδσλ κε ρξήζε γεσδαηηηθνχ αιιά θαη δηπιφζπρλνπ GPS. Σέινο απν ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζα είλαη ε ηκεκαηηθή πνιενδνκηθή κειέηε πνπ έρεη αλαιάβεη ην γξαθείν. Άξηζηε γλψζε MS Office Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθψλ Δπηζπκεηή ε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο φπσο AutoCAD, ZwCAD ή άιισλ παξεκθεξψλ πξνγξακκάησλ. 7 Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ Αναηολικήρ Θεζζαλονίκηρ Α.Δ., Αναηολική Α.Δ. ν ρικ Θέξκεο Σξηαδίνπ Σνπηθή Αλάπηπμε Σερληθή ππνζηήξημε ΟΣΑ ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, έξγα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Δπηζπκεηή ε πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο

3 8 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 4.Β 8500 ΡΟΓΟ ΡΟΓΟ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα Πνιενδνκηθέο κειέηεο Ρηδνπνχινπ Αλαζηαζία Ζ Τπεξεζία καο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη ππεχζπλε:. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ Πεξηβαιινληηθήο θαη Υσξνηαμηθήο Πνιηηηθήο ζε επίπεδν Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ γηα ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ, ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα δίθηπα θαη ζπζηήκαηα ηερληθήο ππνδνκήο, ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο δψλεο εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σελ επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ επεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σε ζπιινγή, αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ. Σε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ρσξνηαμηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.. Γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) θαη ησλ ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ. 508/997, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 539/997 (ΦΔΚ 44 Α ). 3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά πξνγξάκκαηα κειεηψλ (Γ.Π..) θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. Δπηζπκεηή ε θαιή γλψζε Αγγιηθήο θαη ε θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ CAD 9 Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ ΘπάκηρΓιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΜακεδονίαρΘπάκηρ 3ν ρικ Κνκνηελήο Αιεμαλδξνχπν ιεο Κνκνηελή Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ & Δθαξκνγψλ 3. Γαιαθνχξα Γεσξγία παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά κειέηεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) & ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο, ΒΗΠΔ, ΠΟΑΠΓ, Πνιενδνκηθέο κειέηεο θ.α. θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ & νδεγηψλ ζε ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη νηθνδνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Γλψζε ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ, θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξ/ληνο κέζα απφ εζληθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεολνκνζεζία 0 Απσιπέλαγορ Ηνζηιηούηο Θαλάζζιαρ Πποζηαζίαρ Όξκνο Μαξαζνθάκπν π, Σα.Κ. 830, άκνο άκνο Βοηθόρ Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ Λειεληδήο Απφζηνινο Δθαξκνγέο πεξηβαιινληηθήο ραξηνγξάθεζεο (GIS), πεξηβαιινληηθή έξεπλαθαηαγξαθέο ρισξίδαο/παλίδαο/νηθνηφπσλ, αιηεπηηθέο θαηαγξαθέο, καηάθξαζε ή/θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηνκείο, κεηάθξαζε/ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ησλ μέλσλ εξεπλεηψλ/θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Αξρηπέιαγνπο, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν Βαζηθέο γλψζεηο εθαξκνγψλ GIS, ρξήζε ArcGIS, ζπνπδέο ζε θιάδν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (γξαπηά θαη νκηιία), ηθαλφηεηα ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ζηα ειιεληθά, θαιέο γλψζεηο/ ρεηξηζκφο Ζ/Τ, δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε εληαηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ζε ζπλζήθεο εξεπλεηηθνχ ζηαζκνχ ζηα πεδίν gr Αθοί ούπλα ΑΣΔΒΔ θνπάδσλ 3 Λάξηζα Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλησλία Οκπαηληνχ Σκήκα επηκεηξήζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ & θπζηθνχ αεξίνπ Σκήκα δεκνπξαζηψλ ΓΔΩΥΩΡΟ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΠΔ ΚΟΜΑ ΑΗΣΧΛΟΤ, Σ.Κ. 5464, ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ: ζπιινγή ζηνηρείσλ, επηθνηλσλία κε θνξείο, ζχληαμε θεηκέλσλ θαη ραξηψλ. Να έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα είλαη άξηζηνο ρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCad θαη πξνγξακκάησλ GIS.

4 3 Γπαθείο Μελεηών Μαηζίνη Ηωάννη Δζληθήο Δπαλαζηάζεσο 7 Γξάκα Γξάκα Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ Παλνδάρνπ Κσλ/λνο πκκεηνρή ζε δηαδηθαζία εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή βξίζθνληαη ζε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ επηκεινχληαη πξνηάζεηο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν, Απαηηνχληαη γλψζεηο ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξνπ ινγηζκηθνχ. 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΝΟΤ Γ. ΖΛΗΑ ΤΓΡΑ 7 & ΠΑΠΑΦΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Πξάμεηο εθαξκνγήο, εθαξκνγέο GIS, Μ.Π.Δ. Μειέηεο πνπ ζα εθπνλνχληαη απφ ην γξαθείν κειεηψλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθφηεξα ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη: Α. χληαμε δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Ν.337/83, πηλάθσλ επηθεηκέλσλ, επηβνιήο εηζθνξψλ θ.ιπ. Β. Δθαξκνγέο GIS ζε κειέηεο αλαδαζκνχ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ Γ. χληαμε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Δπηζπκεηή γλψζε : Αγγιηθήο γιψζζαο, πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, Autocad Civil 3D, ArcMap, MsOffice. 5 Γήμορ Αλμςπού Σερληθή Τπεξεζία Αικπξφο Αικπξφο Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ πφιε ηνπ Αικπξνχ. Θενδψξνπ Γεψξγηνο Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηνλ Αικπξφ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ 6 ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΩΝ ΑΣΔΡΟΤΗΩΝ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, Σ.Κ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα είλαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα Πνιενδνκηθφ θαη Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ηελ ζπιινγή θαη θπξίσο ηελ εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζε ζχζηεκα GIS. απαηηείηαη γλψζε ζε πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο θαη εκπεηξία θαη γλψζε ζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ην έλα άηνκν ηνπιάρηζηνλ). απαηηείηαη γλψζε ζηελ Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, Arcinfo, Areview. 7 Γήμορ ΑπσανώνΑζηεποςζίων 8 Γήμορ Ασαπνών Γ/νζη Μελεηών Πεδά Ζξαθιείνπ Σ.Κ Φηιαδέιθεηαο 87 & Μπφζδα Ζξάθιεην Αραξλέο Αηηηθήο Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο Γηεχζπλζε Μειεηψλ νθία Παπαλίθα πλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πιινγή θαη θπξίσο εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη απφδνζε ηνπο ζε ζχζηεκα GIS ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ δηαθφξσλ Μειεηψλ θπξίσο Πνιενδνκηθψλ, Πεξηβαιινληηθψλ θ.ά Γλψζεηο ζε Πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο, εκπεηξία θαη γλψζε ζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ην άηνκν ηνπιάρηζηνλ) γλψζε ζηε Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, ArcINFo, ArcVIEW γλψζε λνκνζεζίαο Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηακνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο, γλψζε θαη εκπεηξία AutoCAD, Office, γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο

5 9 Γήμορ Βέποιαρ Βηθέια 4 Βέξνηα Σκήκα Πνιενδνκίαο Δθκάζεζε ηνπ ηζρχνληνο πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πφιεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηαζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (Πνιενδνκηθέο κειέηεο, ΥΟΟΑΠ, ΓΠ θιπ), ςεθηνπνίεζε ραξηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ηεο Βέξνηαο θαζψο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο ηεο Βέξνηαο Καιή γλψζε GIS ραξηνγξάθεζε, γλψζε AutoCAD, επηζπκεηή ε γλψζε πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο Γ/λζε Σερληθνχ χληαμε κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (θηηξηαθά, νδνπνηία, πεξηβαιινληηθά) Γλψζε Ζ/Τ, word, excel, AutoCAD 0 Γήμορ Γπάμαρ Γ/νζη Πολεοδομίαρ Γηνηθεηήξην Γξάκαο Γξάκα Φεθηνπνίεζε Φεθηνπνίεζε ραξηψλ, απνθάζεσλ ηνπ αξρείνπ ηεο πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, νκαδνπνίεζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ Access, Excel, AutoCAD, Word Γήμορ Θεπμαϊκού Δπαξρηαθή Οδφο Θεζ/λίθεο Μεραληψλαο & Πξνκεζέσο Πεξαία 5709 Πεξαία Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ησλ κειεηψλ επέθηαζεο ζρεδίσλ πφιεο ηνπ Γήκνπ. Αλαγλψζηνπ Υξπζνχια Έιεγρνο θαη ζχληαμε πξνηάζεσλ επί Α ζηαδίνπ Πνιενδνκηθήο Μειέηεο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ Πεξαίαο Ν. Δπηβαηψλ θαη Αγίαο Σξηάδαο, ππνζηήξημε γξαθείνπ ελεκέξσζεο γηα ηελ κειέηε Αγγιηθά, AutoCAD r Γήμορ Θεζζαλονίκηρ Γ/νζη Μελεηών Απσιηεκηονικών Έπγων Αγειάθε 3 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσθειείο ρξήζεηο (πξφλνηα, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, δηνίθεζε, θ.α.) νη νπνίεο πξνβιε πνληαη ζην ηζρχνλ ΓΠ ηνπ Γήκνπ ο θαη ζα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηηο αληίρηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ Γεηγκάησλ Ρπκνηνκίαο κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ αζάθεηεο, αληηθάζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ απαξαίηεηε γηα ην Σκήκα Πνιενκηθψλ Μειεηψλ. Θα απαηηεζενχλ απηνςίεο, θσηνγξάθεζε θαη κειέηεο αξρεηαθνχ πιηθνχ. Δπηζπκεηή ε γλψζε GIS θζη ν ρεηξηζκφο scanner. Απαξίηεηε πξνυπφζεζε: επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπλέπεηα, αίζζεζε θαζήθνληνο. 3 Γήμορ Καλαμαπιάρ Μεηακνξθψζε σο 9 Καιακαξηά Φεθηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη έιεγρνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πν δνξπθνξηθέο εηθφλεο & επηηφπηα επίζθεςε Δλδηαθέξνπλ νη επηθαηξνπνηήζεηο θαη εγθπξνπνηήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ςεθηαθά δεδνκέλα (κεηαηξνπή δεδνκέλσλ ηχπνπ CAD θαη ςεθηνπνίεζεο επί ηεο νζφλεο ζε ςεθηδσηά δεδνκέλα). Καηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θιηκάθσλ, αθξίβεηαο θαη ρξήζε ηερλλνινγηψλ GIS. gis.kalamaia.gr 4 Γήμορ ΘεζζαλονίκηρΓ/νζη Πολεοδομίαρ Μαλνπζνλλάθε 6 Σ.Κ. 546 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Έγθξηζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ Καηαγξαθή θαη κεραλνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ πξάμεσλ Σαθηνπνίεζεο θαη απαζρφιεζε ζην αξρείν Ρπκνηνκίαο (ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο ηζρχνπζαο ξπκνηνκίαο Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο έγθξηζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Διέγρνπ θαηαζθεπψλ Γλψζε Ζ/Τ (word, excel), αίζζεζε θαζήθνληνο θαη θαιή δηάζεζε. 5 Γήμορ Καηεπίνηρ Πιαηεία Γεκαξρείνπ 6000 Καηεξίλε Καηεξίλε Γ/λζε Πνιενδνκίαο 6 Γ/λζε Σερληθψλ ΈξγσλΓξαθείν Σνπνγξαθηθψλ ΔξγαζηψλGIS Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ, δηνξζσηηθέο πξάμεηο, επίδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, ξχζκηζε ζχκθσλα κε ην λφκν 3843/00 (εκηππαίζξηνη), ςεθηνπνίεζε αξρείνπ, ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ρνξήγεζε ρξήζεσλ γεο Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο κε Total Station θαη GPS θαη εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS) ηνπ Γήκνπ. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S.

6 6 Γήμορ Κέπκςπαρ Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 6 Α Κέξθπξα Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ. Μεηαιιελνχ Αιίθε Παξαθνινχζεζε ησλ ππν ζχληαμε κειεηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζχληαμε πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ απνδεκηψζεσλ ιφγσ πξνζθχξσζεο θαη ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ θιπ. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ παξαρσξήζεσλ. 7 Γήμορ ΚοπδελιούΔςόζμος Μαηάλδξνπ 98 Δχνζκνο Δχνζκνο Γηεχζπλζε Μειεηψλ θαη Έξγσλ Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο Δλνπνίεζε γεληθνχ πνεινδνκηθνχ ζρεδίνπ Δπφζκνπ θαη γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ Κνξδειηνχ, θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ κέζνο φξνο πάλσ απφ 8, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κηαο πνιενδνκηθήο κειέηεο, εληνπνηφηεηα, άξηζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (AutoCAD), γλψζε αγγιηθψλ ή θαη θάπνηαο άιιεο μέλεο γιψζζαο 8 Γήμορ Λαγκαδά Πολεοδομία Λνπηξψλ Λαγθαδάο Λαγθαδάο 9 Γήμορ Λαπιζαίων Η Γξαγνχκε Λάξηζα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο Δθαξκνγέο. Καλδήο Νίθνο. ηαχξνπ Νίθνο. Σζηθνχδε Αζεκίλα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο, Πξάμεηο εθαξκνγήο ρξήζε Ζ/Τ γλψζε MS Office, ArcGIS, AutoCAD 30 Γήμορ Λεςκάδαρ Αληψλε Σδεβειεθε & Τπνζκ/γνπ Αζαλ. Καησπφδε Λεπθάδαο Δπηβιέςεηο Γεκνηηθψλ Έξγσλ έξβνπ Δξηθέηηε Τπάξρνπλ θάπνηα έξγα ζε εμέιημε. Σν αληηθείκελν ηνπο είλαη: Οδνπνηία, Απνρέηεπζε ιπκκάησλ θαη Οηθνδνκηθά. Απηή ηε πεξίνδν ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ έιιεηςεο πηζηψζεσλ.τινπνηνχληαη κειε ηεο απ'ηελ ππεξεζία καο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία θαη νηθνδνκηθά έξγα. Γλψζεηο ζε ζέκαηα νδνπνηίαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αζηηθψλ ιπκκάησλ, νηθνδνκηθψλ, ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο gr 3 Γήμορ Πεπιζηεπίος 3 Γήμορ Ρεθύμνηρ 33 Γήμορ Πύπγος Γεκνζζέλνπο Παξαζθεπνπνχ ινππι. Μπνπξλαδίνπ Γεκεηξαθάθε 7 (θνξέα Λ. Κνπληνπξηψηνπ 80) Μαλσινπνχιν π 47 Γηνηθεηήξην Πχξγνο Σ.Κ. 964 Πεξηζηέξη Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Ρέζπκλν Σκήκα Πνιενδνκίαο 4 Πχξγνο Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία Αγγεινπνχινπ Γήκεηξα Βαζηιηθή Πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Πνιενδνκίαο: Γξαθείν κειεηψλ ρεδίνπ θαη πφιεο θαη πεξηνπζίαο: νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο, αξρεηνζέηεζε ζε Ζ/Τ κε ρξήζε ζθαλεξ, AutoCAD, ArcGIS9 χληαμε θαη έγθξηζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ζχληαμε θαη έγθξηζε πξάμεσλ εθαξκνγήο θαη αλαινγηζκνχ, ρξήζεηο γεο, ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ, φξνπη δφκεζεο ρεηξηζκφο Ζ/Τ, επηζπκεηή ε γλψζε GIS Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ Ζ/Τ (π.ρ. θάλεξ), πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο AutoCAD, Γεσγαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ArcGIS9 γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ησλ αληηθεηκέλσ λ απαζρφιεζεο θαη Word, Excel, Internet 34 Γήμορ ηηείαρ Π. Βαξζνινκαίνπ 9 εηεία Κξήηεο Σκήκα Πνεινδνκηθνχ ρεδηαζκνχ Μειέηε ελνπνίεζεο ησλ ΥΟΟΑΠ θαη ΓΠ ησλ δήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζην δήκν εηείαο, κειέηε νξηνζέηεζεο ζπλεθηηθψλ ηκεκάησλ νηθηζκψλ, πξάμε εθαξκνγήο Κνινλέινπ μέλεο γιψζζεο, βαζηθέο γλψζεηο Ζ/Τ, γλψζε AutoCAD,γλψζεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο 35 Γήμορ Φλώπιναρ Μ. Αιεμάλδξνπ 07 Φιψξηλα 5300 Φιψξηλα Πνιενδνκία Γηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζρέδηα πφιεονηθηζκνίεθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεορξήζεηο γεονξγάλσζε αξρείνπ, αληηθείκελα Πνιενδνκίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο επαξθνχλ νη γλψζεηο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη ν θνηηεηήο r 36 ΓΗΑΛΟΓΟΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΛΔΣΖ & ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΖΛ 0, 5463 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ Μειέηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία Έρνπκε αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ θνξέσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή Σξαπεδνχληαο, ζηελ Σνπξθία. Πξέπεη λα γλσξίδεη άπηαηζηα αγγιηθά, Ζ/Τ (WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER). Να είλαη πξνζεθηηθφο/θε, θαη κε «αλνηθηά ηα απηηά» 37 Γίκηςο Α.Δ. Σεσνικών Μελεηών Λένληνο νθνχ 0 Θέξκε, ΣΘ 605, ΣΚ 5700 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Γλψζε AutoCAD, Archicad 38 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. Παπαηηπηηήπιο 6ν ρικ ο Θέξκεο ΣΚ 5700 Πξνγξακκαηηζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ θαη Υξεκαηνδνηήζεσλ Υσξηθέο επηδξάζεηο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ: δείθηεο (επεμεξγαζία, ππνινγηζκφο, αλάιπζε) έξεπλακεηξήζεηο (δηελέξγεηα κηθξψλ πνζνηηθψλ ή /θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα), γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη GIS, βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ Αγγιηθά, Λνγηζκηθά Microsoft Office, Βαζηθέο γλψζεηο ArcGIS a.eu

7 39 Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ Ηνζηιηούηο Μεηαθοπών 6ν ρικ Υαξηιάνπ Θέξκε, 5700, Θέξκε ο πγθνηλσληαθά πξφηππα, κνληεινπνίζε, πξνζνκνίσζε θπθινθνξίαο, αιγφξηζκνη, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο κεηαθνξέο, αζηηθή θηλεηηθφηεηα, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Ληκληφο Υξήζηνο Δξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζηα Σκήκαηα ηνπ Σνκέα Β "Γηαρείξηζε Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο θαη Εήηεζεο" ηνπ Ηζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ: Σκήκα Βρεδηαζκφο πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ θαη δηαρείξηζε ΚΟΜΒΟΤ ΗΜΔΣ, Σκήκα Β4Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα ζηηο κεηαθνξέο, Σκήκα Β5_Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη νδηθήο θπθινθνξίαο. Υξήζε ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε κεγάια νδηθά δίθηπα. Υξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ κε εθαξκνγέο ζηηο κεηαθνξέο. Δθαξκνγέο ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο πιεξνθφξεζεο κεηαθηλνχκελσλ θαη ππεξεζίεο infomobility. πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη παξαδνηέσλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελα ηεο επηζηήκεο ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Απαηηνχκελα: Δμνηθείσζε ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ πιεξνθνξηθή, γλψζεηο ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ ή /θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, γλψζεηο γεσγξαθηθψλ ζπηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο. Πξναηξεηηθά: Βάζεηο Γεδνκέλσλ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 40 Κ/Ξ Πποαζηιακού ιδηποδπόμος Γ. Γεκνθξαηίαο 57 Αραξλέο Αραξλέο Αηηηθήο Αζηηθφο ρεδηαζκφο Έξγα Πξαζίλνπ Λειάθε Αγγειηθή Καηαζθεπή ηεηξαπινχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ ζηελ πεξηνρή "Αγ. Αλάξγπξνη ΚΑ Α/Γ (Αεξνδξφκην παηψλ). ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ γίλεηαη ππνγεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα θαη κε Cut + Cover θαηαζθεπή θαη πάλσ απφ απηφ γίλεηαη αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ κε έξγα πξαζίλνπ, πνδειαηφδξφκνπο, πιαηείεο, πάξθα, ρψξνπο αλαςπρήο. Αγγιηθά, ρέδην, Γλψζε ρεδηαζηηθψλ Πξνγξακκάησλ AutoCAD 4 Μησανική Μελεηηηική O.E. Θεκηζηνθιή νθνχιε 88, η.θ. 553, Καιακαξηά ο Σνπνγξαθία Υσξνηαμία 4 Μποανάηορ ηέθανορ Θεάηξνπ 7 Πεηξαηάο Δξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ Καξάκπακπα Μάξζα Αγγειηθή ηνπνγξαθηθά ζρέδηα δηαγξάκκαηα, πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, λνκνζεζία, γεσαλαθνξά θαη ςεθηνπνίεζε ραξηψλ, ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ, θσηνεξκελεία θαη ηειεπηζθφπεζε Microsoft office, Excel, Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, Autocad, GIS, Photoshop Δξγαζίεο γξαθείνπ, εξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ 43 Νίκορ Εέζηαρ & ςνεπγάηερ αιακίλνο 3 Παλφξακα 5536 Δηζαγσγή πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε Γεσβάζε Ζ Δηαηξεία αλέιαβε ππεξγνιαβηθά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο "Σερληθνχ GIS" ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: "Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ & ηειερεηξηζκνχ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Λακίαο". Μέξνο ηνπ παξαπάλσ απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο "Πνιενδνκηθήο ππνδνκήο", κε ηε ρξήζε ηνπ AutoCAD MAP 3D 0, ζην νπνίν ζα θιεζεί λα εξγαζηεί ν ελδηαθεξφκελνο/ε. Ζ εηαηξεία καο αλαπηχζζεη ίδην ινγηζκηθφ GIS. Ο αζθνχκελνο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δεη πσο κε ηε ρξήζε C++ θαη ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κνληέξλεο θαη απνηειεζκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο GIS, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ κέλεη ζε απηή ηε ρψξα, ρσξίο λα αλαιίζθεηαη ζε αγνξά ηερλνινγίαο θαη ινγηζκηθνχ απν ην εμσηεξηθφ. Πεξηβάιινλ: Ν75 Παλφξακα, εζπρία θαη θαθεηέξηα απν Ηηαιία. Διάρηζην απνδεθηφ: AutoCAD MAP 3D ή ArcGIS 44 Οπγανιζμόρ Λιμένορ Βόλος Α.Δ. Κεληξηθφο Πξνβιήηαο Ληκέλνο 38 Βφινο Βφινο Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Αιέμαλδξνο Μπαξηδψθαο Παξαθνινχζεζε ηνπ εθπνλνχκελνπ Master plan Ληκέλα Βφινπ Γηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ Φεθηαθή ρεδίαζε Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο AutoCAD, Αγγιηθά

8 Σκήκα Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ έγθξηζεο/ηξνπνπνίεζεο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) ηεο Αηηηθήο, ε ζπιινγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνησγελψλ δεδνκέσλ (ζηνηρείσλ αλάιπζεο), ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ΓΠ θαη ηεο εγθξηηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 45 Οπγανιζμόρ Ρςθμιζηικού σεδίος & Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ Αθήναρ Παλφξκνπ, Σ.Κ. 53 Αζήλα Αζήλα Σκήκα Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Καθνγηάλλνπ Δπγελία Ζ ςεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ. Σν παξαπάλσ αληηεθείκελν ζα αθνξά ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα ηεο Αηηηθήο, ζηηο παξεκβάζεηο κεηξνπνιηηηθήο θιίκαθαο ζηελ Αηηηθή, ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Αηηηθή θαη αλ θξηζεί αλαγθαίν θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αηηηθήο. Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 46 ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΟΡΘΔ) Βαζ. Όιγαο 04, Θεζ/λίθε Σνκέαο Ρπζκηζηηθνχ & Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ Σνκέαο Φπζηθνχ ρεδηακνχ: Γ.Π.. θαη Αζηηθέο Αλαπιάζεηο 3 3 πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ νέος Ρςθμιζηικού σεδίος πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 'Θεζζαλονίκη 0' ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7,5 ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7, Πεπιθέπεια Ηονίων Νήζων Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΑΜΑΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Υσξηθφο ρεδηαζκφο Βάικε Διεπζεξία ην Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζρεηηθέο κε ηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα, ε αλάζεζε εθπφλεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ), θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ζε επίπεδν Β είλαη επηζπκεηή. Ζ γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ ζε επίπεδν ECDL είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ, φκσο, είλαη ε φξεμε γηα κάζεζε θαη εξγαζία. 48 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γ/νζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού Πεπιβάλλονηορ & Τποδομών Πεπιθεπειακήρ ενόηηηαρ Ζμαθίαρ Λ. ηξαηνχ 7 Βέξνηα 5900 Βέξνηα Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηακνχ Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο Πεξηβαιινληηθέο Αδεηνδνηήζεηο. Γξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, εηζεγήζεηο γηα αδεηνδνηήζεηο απφ άιινπο θνξείο, πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο δξαζεξηνηήησλ Υεηξηζκφο βάζεσο γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ άξηζηε γλψζε ινγηζκηθνχ WordExcel Internet Γλψζε ρξήζε ο ινγηζκηθνχ GIS (ArcVIEW) GIS Πεξηβάιινλ Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζε GIS Αληίζηνηρε γλψζε ινγηζκηθνχ

9 49 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γιεύθςνζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ και Τποδομών Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού Σμήμα Υωπικού σεδιαζμού Μνλαζηεξίνπ Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 4 50 Πεπιθέπειαρ ΘεζζαλίαρΓ/νζη Σεσνικών Έπγων Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Λάπιζαρ Παπαλαζηαζίν π θαη Κνπκνπλδνχξν π, Γηνηθεηήξην, 4 Λάξηζα Λάξηζα Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο/ Σκήκα Γνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο 4. Πνδεκαηά Μαξίλα. Φνπξιή ηπιηαλή Δπίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη επέθηαζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γήκνπ Ακπειψλα". Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ φιε ηε δηαδηαθζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πξψηα ζηάδηα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Δπηζπκεηφ πξνζφλ ε εκπεηξία γεληθφηεξα ζε ζέκαηα Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ε θαιή γλψζε Ζ/Τ 5 Ρονηογιάννηρ Μ. Ηωάννηρ Πεθαλεξσκέλε ο 9 Λεπθάδα πχξνο Καησπφδεο Ηδησηηθά έξγα πνπ αθνξνχλ Οηθνδνκηθέο Άδεηεο (απνηχπσζε νξίσλ, πςνκεηξηθή απνηχπσζε, ράξαμε νηθνδνκήο κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, επίβιεςε Οηθνδνκηθνχ θειεηνχ, απνπεξάησζε έξγνπ) θαη ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ Γηαγξακκάησλ (απνηχπσζε ηδηνθηεζηψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ, εληφο νηθηζκψλ νηθνπέδσλ, εληφο ζρεδίνπ ηδηνθηηζηψλ θαη ζχληαμε θαζνξηζκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ράξαμε νξίσλ νηθνπέδσλ κε GPS TOPCON GR3 δηπιήο ζπρλφηεηαο ή θαη γεσδαηηηθφ ζηαζκφ TOPCON 3003LN), ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηφξζσζε γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ αξρηθψλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ γλψζε μέλεο γιψζζαο (αγγιηθά), AutoCAD, Microsoft Office 5 ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΠΟΣΑΚΖ ΜΑΣΡΑΥΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ GIS Κνιπδάθεο Μηραήι Υξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα Υσξνηαμηθέο κειέηεο, Μειέηεο Υ.Ο.Ο.Α.Π., Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο, Πξνζδηνξηζκνί Οξίσλ Οηθηζκψλ θαη πλεθηηθψλ Σκεκάησλ ηνπο. πιινγή ζηνηρείσλ κε ρξήζε Γνξπθνξηθψλ Γεδνκέλσλ, GPS, ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη θιαζζηθψλ Σνπνγξαθηθψλ Μεζφδσλ (ηαρπκεηξία, ρσξνζηάζκεζε, ηξηγσληζκφο, πνιπγσλνκεηξία). Ξέλε γιψζζα: Αγγιηθά Λνγηζκηθφ: ArcMap 9.3 θαη κεηαγελέζηεξν θαη AutoCad 007 θαη κεηαγελέζηεξν

10 53 Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ Γενική Γπαμμαηεία Μακεδονίαρ Θπάκηρ Γηνηθεηήξην, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 543 Σκήκα ΠΔΥΧΓΔ Αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο απνηεινχλ: πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Υαξαθηεξηζκφο ή κε θηηξίσλ δηαηεξεηέσλ, έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ νηθηζκψλ ή ηκεκάησλ απηψλ σο παξαδνζηαθψλ θαη έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδ'ησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δφκεζεο ηνπο, φπσο θαη ε αλαζηνιή εξγαζηψλ δφκεζεο ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ πνιενδνκηθέο κειέηεο, έιεγρνο κειεηψλ επηζθεπήοαπνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη επηβάιεη πξφζζεηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ζηα νηθφπεδα απηψλ θαη ζηα φκνξα ηνπο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη έγθξηζεο κέιεησλ πνπ αθνξνχλ δηαηεξεηέα θηίξηα θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη αλάδεημεο πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε πεξηνρή ηεο ο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ (π.ρ. ραξηνγξάθεζε πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε Καβάια) Δπηζπκεηή ε γλψζε AutoCAD θαη GIS 54 Φλιούκα Παπαζκεςή Μεηξνπφιεσο Βέξνηα Βέξνηα Απνηχπσζε γεπέδσλ ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, εθαξκνγή φξσλ δφκεζεο ζε νηθηζκνχο ηνπ Ν. Ζκαζίαο δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ ραξηψλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη επηκέξνπο δψλεο ελδηαθέξνληνο (αξραηνινγηθέο δψλεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί), Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, Σήξεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχελεκέξσζε εκπιεθφκελσλ, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ ή ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ (πειαηνιφγηα, αξρείν ζρεδ'ησλ, νξγάλσζε), δεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη ρξήζε excel ζε θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο Γλψζεηο WindowsOffice (Word, Excel, Access), AutoCAD, GIS, ArchiCAD Σκήκα Μειεηψλ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Παξαθνινχζεζε θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ζχληαμεο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εληαίν Γήκν Βφινπ Δπηζπκεηή ε γλψζε Ζ/Τ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνγξάκακηα Microsoft Office θαη Autocad 55 Γήμορ Βόλος Μηθξαζηαηψλ 8 Βφινο Γ/λζε Πνεινδνκίαο Σκήκα Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ 4 Μειέηεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ζε ζπλνηθίεογεηνληέο ηνπ Νένπ Γήκνπ Βφινπ (κειέηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, κνλνδξνκίζεσλ πεδνδξνκίζεσλ, θαζνξηζκνχ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απαγφξεπζε πεξηνζξηζκφο Δπηζπκεηή ε γλψζε μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θιπ) θαη ν ρεηξζηκφο Ζ/Τ γηα θείκελν θαη ζρέδην (Word, Excell, Autocad) NEO 56 Γήμορ Ηωαννίνων Κσιέηζε 4 Ησάλληλα Γ/λζε Πνιενδνκίαο Θέκαηα αλαζεψξεζεο: Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα Ρπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα πνιενδνκηθψλ ξπζκηζηηθψλ ρξήζεσλ γεο, ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ (πξνηάζεη; Σξνπνπνηήζεσλ) Δπηζπκεηά: ρξήζε ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνοautocad θαη GIS NEO 56 Γήμορ Παύλος Μελά Γ/νζη σώπος απαζσόληζηρ : Γξεγνξίνπ Λακπξάθε θαη Παλ. Σζαιδάξε ηαπξνχπνι ε Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο. Παπάδνγινπ Άλλα Δληαίνο ζρεδηαζκφο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξηνπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά ν νπνίνο πξνέθπςε κε ζπλέλσζε ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηαπξνχπνιεο Πνιίρλεο Δπθαξπίαο. Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο θαη ππνβάζξνπ ησλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά. Δκπεηξία ζε ΓΠ (Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα) θαζψο θαη ε ρξήζε ινγηζκηθνχ GIS NEO

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.2.3. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΟΜΟ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Υωξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε & άιιεο δηαηάμεηο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα