ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Θζμα: Επικαιροποιημζνος πίνακας φορζων υποδοχής ΠΑ Παρακαλοφνται οι φοιτητζσ/τριεσ που επιθυμοφν να κάνουν αλλαγή φορζα υποδοχήσ να προςζλθουν ςτη Γραμματεία μζχρι την Σετάρτη 860. Παρακάτω επιςυνάπτεται ο επικαιροποιημζνος πίνακασ φορζων υποδοχήσ. Από το Γραφείο ΠΑ 06/6/0

2 Α/Α ΦΟΡΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΘΔΔΗ ΔΠΗΛΔΥΘΔΝΣ Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ/ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ WEBSITE BCS ύμβοςλοι Ανάπηςξηρ και Πεπιβάλλονηορ ΔΠΔ Λ. Νίθεο 6, 546 Θεζ/λίθε Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Σεθκεξίσζε, Αλάιπζε ζηνηρείσλπηλαθνπνίεζεαλάιπζε δεδνκέλσλ,υαξηνγξαθηθή επεμεξγαζία Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πνιχ θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ GIS, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε DIGITAL DOME ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN Π.Π. Γεξκαλνχ 6 ρεδηαζκφο κε Microstation Παξαθνινχζεζε άδεηαο ρσξνζέηεζεο Παπαθσλζηαληίλ νπ Βαζίιεο α. πκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ αλάπιαζεο αθάιππησλ ρψξσλ ζε πεξηνρέο ηεο ο γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο (ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ) β. πκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία Έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο Δκπνξηθνχ θέληξνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάζε πξνκειέηεο Γλψζε ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Bentley Microstation Cad System 3 MARATHON DATA SYSTEM Κεθηζηάο Μαξνχζη Αζήλα GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 4 MARATHON DATA SYSTEM Πι. Ηππνδξνκίνπ GIS ζε ζέκαηα Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 6 (Σοςλάσιζη ον 4, διαθοπεηικ ά κανέναρ) GIS γηα πνιενδνκίαρσξνηαμία, Υσξνζεηήζεηο ΥΤΣΑ, ΝΟΟΚ, ηειεθσλία Αγγιηθά, Office, Internet, , Access, Web ata.gr 5 Planet A.E. 6 Αγοπάκηρ Γημήηπιορ Σοπογπάθορ Μησανικόρ Κ. Καξακαλιή 67 & Μαπξνκηράιε 37, Λεσθφξνο Ζξψσλ 5, Κνκνηελή Γηεζλή Έξγα, Μειέηεο Αλάπηπμεο Κνκνηελή Βνεζφο ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή απφδνζε απηψλ Παπαζπκεψλ Υξηζηίλα πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ζην εμσηεξηθφ, αληηθεηκέλνπ πεξηθεξεηνιφγνπ ή θαη κεραληθνχ, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ Γηεθπεξαίσζε ηππηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην γξαθείν, αιιά ε θχξηα απαζρφιεζε ζα αθνξά ηηο εξγαζίεο πεδίνπ θαη ζηελ απφδνζε απηψλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο. Οη εξγαζίεο πεδίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επίγεηεο απνηππψζεηο γεπέδσλ θαη νηθνπέδσλ κε ρξήζε γεσδαηηηθνχ αιιά θαη δηπιφζπρλνπ GPS. Σέινο απν ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζα είλαη ε ηκεκαηηθή πνιενδνκηθή κειέηε πνπ έρεη αλαιάβεη ην γξαθείν. Άξηζηε γλψζε MS Office Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθψλ Δπηζπκεηή ε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο φπσο AutoCAD, ZwCAD ή άιισλ παξεκθεξψλ πξνγξακκάησλ. 7 Αναπηςξιακή Δηαιπεία ΟΣΑ Αναηολικήρ Θεζζαλονίκηρ Α.Δ., Αναηολική Α.Δ. ν ρικ Θέξκεο Σξηαδίνπ Σνπηθή Αλάπηπμε Σερληθή ππνζηήξημε ΟΣΑ ζηελ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, έξγα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Δπηζπκεηή ε πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο

3 8 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 4.Β 8500 ΡΟΓΟ ΡΟΓΟ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα Πνιενδνκηθέο κειέηεο Ρηδνπνχινπ Αλαζηαζία Ζ Τπεξεζία καο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο είλαη ππεχζπλε:. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ Πεξηβαιινληηθήο θαη Υσξνηαμηθήο Πνιηηηθήο ζε επίπεδν Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ γηα ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ, ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα δίθηπα θαη ζπζηήκαηα ηερληθήο ππνδνκήο, ηε δνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη ηηο δψλεο εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σελ επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ επεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σε ζπιινγή, αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ. Σε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην ρσξνηαμηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.. Γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο, θαζψο θαη ηελ έγθξηζε κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) θαη ησλ ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ. 508/997, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 539/997 (ΦΔΚ 44 Α ). 3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά πξνγξάκκαηα κειεηψλ (Γ.Π..) θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. Δπηζπκεηή ε θαιή γλψζε Αγγιηθήο θαη ε θαιή γλψζε ινγηζκηθνχ CAD 9 Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ ΘπάκηρΓιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΜακεδονίαρΘπάκηρ 3ν ρικ Κνκνηελήο Αιεμαλδξνχπν ιεο Κνκνηελή Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ & Δθαξκνγψλ 3. Γαιαθνχξα Γεσξγία παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ ζε φηη αθνξά κειέηεο Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) & ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο, ΒΗΠΔ, ΠΟΑΠΓ, Πνιενδνκηθέο κειέηεο θ.α. θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ & νδεγηψλ ζε ζέκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη νηθνδνκηθνχ θαη θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Γλψζε ησλ ζεκειησδψλ θαλφλσλ, θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξ/ληνο κέζα απφ εζληθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεολνκνζεζία 0 Απσιπέλαγορ Ηνζηιηούηο Θαλάζζιαρ Πποζηαζίαρ Όξκνο Μαξαζνθάκπν π, Σα.Κ. 830, άκνο άκνο Βοηθόρ Πεπιβαλλονηικήρ Έπεςναρ Λειεληδήο Απφζηνινο Δθαξκνγέο πεξηβαιινληηθήο ραξηνγξάθεζεο (GIS), πεξηβαιινληηθή έξεπλαθαηαγξαθέο ρισξίδαο/παλίδαο/νηθνηφπσλ, αιηεπηηθέο θαηαγξαθέο, καηάθξαζε ή/θαη ζπγγξαθή θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηνκείο, κεηάθξαζε/ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο ησλ μέλσλ εξεπλεηψλ/θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Αξρηπέιαγνπο, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν Βαζηθέο γλψζεηο εθαξκνγψλ GIS, ρξήζε ArcGIS, ζπνπδέο ζε θιάδν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (γξαπηά θαη νκηιία), ηθαλφηεηα ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ζηα ειιεληθά, θαιέο γλψζεηο/ ρεηξηζκφο Ζ/Τ, δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε εληαηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ζε ζπλζήθεο εξεπλεηηθνχ ζηαζκνχ ζηα πεδίν gr Αθοί ούπλα ΑΣΔΒΔ θνπάδσλ 3 Λάξηζα Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ Αλησλία Οκπαηληνχ Σκήκα επηκεηξήζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ & θπζηθνχ αεξίνπ Σκήκα δεκνπξαζηψλ ΓΔΩΥΩΡΟ ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΠΔ ΚΟΜΑ ΑΗΣΧΛΟΤ, Σ.Κ. 5464, ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ Μειέηεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ αληηθεηκέλνπ: ζπιινγή ζηνηρείσλ, επηθνηλσλία κε θνξείο, ζχληαμε θεηκέλσλ θαη ραξηψλ. Να έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα είλαη άξηζηνο ρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCad θαη πξνγξακκάησλ GIS.

4 3 Γπαθείο Μελεηών Μαηζίνη Ηωάννη Δζληθήο Δπαλαζηάζεσο 7 Γξάκα Γξάκα Δθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ Παλνδάρνπ Κσλ/λνο πκκεηνρή ζε δηαδηθαζία εθπφλεζεο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ απηήλ ηελ ζηηγκή βξίζθνληαη ζε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ επηκεινχληαη πξνηάζεηο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν γξαθείν, Απαηηνχληαη γλψζεηο ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξνπ ινγηζκηθνχ. 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΩΝ ΥΑΣΕΖΣΔΦΑΝΟΤ Γ. ΖΛΗΑ ΤΓΡΑ 7 & ΠΑΠΑΦΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚ Ζ Πξάμεηο εθαξκνγήο, εθαξκνγέο GIS, Μ.Π.Δ. Μειέηεο πνπ ζα εθπνλνχληαη απφ ην γξαθείν κειεηψλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθφηεξα ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη: Α. χληαμε δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ Ν.337/83, πηλάθσλ επηθεηκέλσλ, επηβνιήο εηζθνξψλ θ.ιπ. Β. Δθαξκνγέο GIS ζε κειέηεο αλαδαζκνχ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ Γ. χληαμε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Δπηζπκεηή γλψζε : Αγγιηθήο γιψζζαο, πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, Autocad Civil 3D, ArcMap, MsOffice. 5 Γήμορ Αλμςπού Σερληθή Τπεξεζία Αικπξφο Αικπξφο Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ πφιε ηνπ Αικπξνχ. Θενδψξνπ Γεψξγηνο Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηνλ Αικπξφ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ Καηαγξαθή ηδηνθηεζηψλ αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε Καηαγξαθή θάζε ηδηνθηεζίαο αλά Ο.Σ. ζηελ Δπμεηλνχπνιε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζσζηή αξίζκεζε ζε θάζε νδφ. Μεηά κε ηε βνήζεηα ραξηψλ ζε AutoCAD ζα απνηππσζνχλ θαηά πξνζέγγηζε θαη ζα γξαθνχλ ζε θάπνην θχιιν ηνπ Excell ηδηνθηεζία θαη ηδηνθηήηεο Δπηζπκεηέο βαζηθέο αξρέο AutoCAD θαη ρεηξηζκφο Ζ/Τ 6 ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΝΩΝ ΑΣΔΡΟΤΗΩΝ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, Σ.Κ ΠΔΕΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα είλαη ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα Πνιενδνκηθφ θαη Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζα αθνξά ηελ ζπιινγή θαη θπξίσο ηελ εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζε ζχζηεκα GIS. απαηηείηαη γλψζε ζε πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο θαη εκπεηξία θαη γλψζε ζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ην έλα άηνκν ηνπιάρηζηνλ). απαηηείηαη γλψζε ζηελ Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, Arcinfo, Areview. 7 Γήμορ ΑπσανώνΑζηεποςζίων 8 Γήμορ Ασαπνών Γ/νζη Μελεηών Πεδά Ζξαθιείνπ Σ.Κ Φηιαδέιθεηαο 87 & Μπφζδα Ζξάθιεην Αραξλέο Αηηηθήο Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ Σκήκα Έξγσλ Τπνδνκήο Γηεχζπλζε Μειεηψλ νθία Παπαλίθα πλεξγαζία κε εμσηεξηθφ κειεηεηή γηα πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ησλ ηξηψλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πιινγή θαη θπξίσο εηζαγσγή ππαξρφλησλ θαη λέσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία θαη απφδνζε ηνπο ζε ζχζηεκα GIS ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο, επίβιεςεο θαη ειέγρνπ δηαθφξσλ Μειεηψλ θπξίσο Πνιενδνκηθψλ, Πεξηβαιινληηθψλ θ.ά Γλψζεηο ζε Πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη κειέηεο, εκπεηξία θαη γλψζε ζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ην άηνκν ηνπιάρηζηνλ) γλψζε ζηε Γεσπιεξνθνξηθή θαη γλψζε ρεηξηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ GIS, ArcINFo, ArcVIEW γλψζε λνκνζεζίαο Υσξνηαμηθνχ, Πνιενδνκηθνχ θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηακνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο, γλψζε θαη εκπεηξία AutoCAD, Office, γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο

5 9 Γήμορ Βέποιαρ Βηθέια 4 Βέξνηα Σκήκα Πνιενδνκίαο Δθκάζεζε ηνπ ηζρχνληνο πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πφιεο Βέξνηαο θαη ησλ πεξηαζηηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (Πνιενδνκηθέο κειέηεο, ΥΟΟΑΠ, ΓΠ θιπ), ςεθηνπνίεζε ραξηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ηεο Βέξνηαο θαζψο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο ηεο Βέξνηαο Καιή γλψζε GIS ραξηνγξάθεζε, γλψζε AutoCAD, επηζπκεηή ε γλψζε πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο Γ/λζε Σερληθνχ χληαμε κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (θηηξηαθά, νδνπνηία, πεξηβαιινληηθά) Γλψζε Ζ/Τ, word, excel, AutoCAD 0 Γήμορ Γπάμαρ Γ/νζη Πολεοδομίαρ Γηνηθεηήξην Γξάκαο Γξάκα Φεθηνπνίεζε Φεθηνπνίεζε ραξηψλ, απνθάζεσλ ηνπ αξρείνπ ηεο πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, νκαδνπνίεζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ Access, Excel, AutoCAD, Word Γήμορ Θεπμαϊκού Δπαξρηαθή Οδφο Θεζ/λίθεο Μεραληψλαο & Πξνκεζέσο Πεξαία 5709 Πεξαία Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ησλ κειεηψλ επέθηαζεο ζρεδίσλ πφιεο ηνπ Γήκνπ. Αλαγλψζηνπ Υξπζνχια Έιεγρνο θαη ζχληαμε πξνηάζεσλ επί Α ζηαδίνπ Πνιενδνκηθήο Μειέηεο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ Πεξαίαο Ν. Δπηβαηψλ θαη Αγίαο Σξηάδαο, ππνζηήξημε γξαθείνπ ελεκέξσζεο γηα ηελ κειέηε Αγγιηθά, AutoCAD r Γήμορ Θεζζαλονίκηρ Γ/νζη Μελεηών Απσιηεκηονικών Έπγων Αγειάθε 3 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ θαη Δθαξκνγψλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ θνηλσθειείο ρξήζεηο (πξφλνηα, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο, δηνίθεζε, θ.α.) νη νπνίεο πξνβιε πνληαη ζην ηζρχνλ ΓΠ ηνπ Γήκνπ ο θαη ζα ηα ζπζρεηίζνπλ κε ηηο αληίρηνηρεο πξνβιέςεηο ησλ Γεηγκάησλ Ρπκνηνκίαο κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ αζάθεηεο, αληηθάζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ απαξαίηεηε γηα ην Σκήκα Πνιενκηθψλ Μειεηψλ. Θα απαηηεζενχλ απηνςίεο, θσηνγξάθεζε θαη κειέηεο αξρεηαθνχ πιηθνχ. Δπηζπκεηή ε γλψζε GIS θζη ν ρεηξηζκφο scanner. Απαξίηεηε πξνυπφζεζε: επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπλέπεηα, αίζζεζε θαζήθνληνο. 3 Γήμορ Καλαμαπιάρ Μεηακνξθψζε σο 9 Καιακαξηά Φεθηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη έιεγρνο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πν δνξπθνξηθέο εηθφλεο & επηηφπηα επίζθεςε Δλδηαθέξνπλ νη επηθαηξνπνηήζεηο θαη εγθπξνπνηήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ςεθηαθά δεδνκέλα (κεηαηξνπή δεδνκέλσλ ηχπνπ CAD θαη ςεθηνπνίεζεο επί ηεο νζφλεο ζε ςεθηδσηά δεδνκέλα). Καηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θιηκάθσλ, αθξίβεηαο θαη ρξήζε ηερλλνινγηψλ GIS. gis.kalamaia.gr 4 Γήμορ ΘεζζαλονίκηρΓ/νζη Πολεοδομίαρ Μαλνπζνλλάθε 6 Σ.Κ. 546 Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Έγθξηζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ Καηαγξαθή θαη κεραλνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο, ηνπ αξρείνπ πξάμεσλ Σαθηνπνίεζεο θαη απαζρφιεζε ζην αξρείν Ρπκνηνκίαο (ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο ηζρχνπζαο ξπκνηνκίαο Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο έγθξηζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ Απαζρφιεζε ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Διέγρνπ θαηαζθεπψλ Γλψζε Ζ/Τ (word, excel), αίζζεζε θαζήθνληνο θαη θαιή δηάζεζε. 5 Γήμορ Καηεπίνηρ Πιαηεία Γεκαξρείνπ 6000 Καηεξίλε Καηεξίλε Γ/λζε Πνιενδνκίαο 6 Γ/λζε Σερληθψλ ΈξγσλΓξαθείν Σνπνγξαθηθψλ ΔξγαζηψλGIS Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνχ, δηνξζσηηθέο πξάμεηο, επίδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, ξχζκηζε ζχκθσλα κε ην λφκν 3843/00 (εκηππαίζξηνη), ςεθηνπνίεζε αξρείνπ, ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ρνξήγεζε ρξήζεσλ γεο Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο κε Total Station θαη GPS θαη εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS) ηνπ Γήκνπ. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S. επηζπκεηά: γλψζε ζρεδηαζηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. AutoCAD), πηζαλή εκπεηξία ζε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, ινγηζκηθψλ απφδνζεο θαη G.I.S.

6 6 Γήμορ Κέπκςπαρ Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 6 Α Κέξθπξα Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ. Μεηαιιελνχ Αιίθε Παξαθνινχζεζε ησλ ππν ζχληαμε κειεηψλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζχληαμε πξάμεσλ αλαινγηζκνχ, δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ απνδεκηψζεσλ ιφγσ πξνζθχξσζεο θαη ηαθηνπνίεζεο νηθνπέδσλ θιπ. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ παξαρσξήζεσλ. 7 Γήμορ ΚοπδελιούΔςόζμος Μαηάλδξνπ 98 Δχνζκνο Δχνζκνο Γηεχζπλζε Μειεηψλ θαη Έξγσλ Παπαληθνιάνπ Νηθφιανο Δλνπνίεζε γεληθνχ πνεινδνκηθνχ ζρεδίνπ Δπφζκνπ θαη γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ Κνξδειηνχ, θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ κέζνο φξνο πάλσ απφ 8, ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε κηαο πνιενδνκηθήο κειέηεο, εληνπνηφηεηα, άξηζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (AutoCAD), γλψζε αγγιηθψλ ή θαη θάπνηαο άιιεο μέλεο γιψζζαο 8 Γήμορ Λαγκαδά Πολεοδομία Λνπηξψλ Λαγθαδάο Λαγθαδάο 9 Γήμορ Λαπιζαίων Η Γξαγνχκε Λάξηζα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο Δθαξκνγέο. Καλδήο Νίθνο. ηαχξνπ Νίθνο. Σζηθνχδε Αζεκίλα Πξάμεηο ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκψλ Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο, Πξάμεηο εθαξκνγήο ρξήζε Ζ/Τ γλψζε MS Office, ArcGIS, AutoCAD 30 Γήμορ Λεςκάδαρ Αληψλε Σδεβειεθε & Τπνζκ/γνπ Αζαλ. Καησπφδε Λεπθάδαο Δπηβιέςεηο Γεκνηηθψλ Έξγσλ έξβνπ Δξηθέηηε Τπάξρνπλ θάπνηα έξγα ζε εμέιημε. Σν αληηθείκελν ηνπο είλαη: Οδνπνηία, Απνρέηεπζε ιπκκάησλ θαη Οηθνδνκηθά. Απηή ηε πεξίνδν ζε δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ έιιεηςεο πηζηψζεσλ.τινπνηνχληαη κειε ηεο απ'ηελ ππεξεζία καο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία θαη νηθνδνκηθά έξγα. Γλψζεηο ζε ζέκαηα νδνπνηίαο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αζηηθψλ ιπκκάησλ, νηθνδνκηθψλ, ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο gr 3 Γήμορ Πεπιζηεπίος 3 Γήμορ Ρεθύμνηρ 33 Γήμορ Πύπγος Γεκνζζέλνπο Παξαζθεπνπνχ ινππι. Μπνπξλαδίνπ Γεκεηξαθάθε 7 (θνξέα Λ. Κνπληνπξηψηνπ 80) Μαλσινπνχιν π 47 Γηνηθεηήξην Πχξγνο Σ.Κ. 964 Πεξηζηέξη Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Ρέζπκλν Σκήκα Πνιενδνκίαο 4 Πχξγνο Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία Αγγεινπνχινπ Γήκεηξα Βαζηιηθή Πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Πνιενδνκίαο: Γξαθείν κειεηψλ ρεδίνπ θαη πφιεο θαη πεξηνπζίαο: νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο, αξρεηνζέηεζε ζε Ζ/Τ κε ρξήζε ζθαλεξ, AutoCAD, ArcGIS9 χληαμε θαη έγθξηζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ζχληαμε θαη έγθξηζε πξάμεσλ εθαξκνγήο θαη αλαινγηζκνχ, ρξήζεηο γεο, ρσξνζέηεζε δξαζηεξηνηήησλ, φξνπη δφκεζεο ρεηξηζκφο Ζ/Τ, επηζπκεηή ε γλψζε GIS Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθψλ Ζ/Τ (π.ρ. θάλεξ), πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο AutoCAD, Γεσγαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ArcGIS9 γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, γλψζε ησλ αληηθεηκέλσ λ απαζρφιεζεο θαη Word, Excel, Internet 34 Γήμορ ηηείαρ Π. Βαξζνινκαίνπ 9 εηεία Κξήηεο Σκήκα Πνεινδνκηθνχ ρεδηαζκνχ Μειέηε ελνπνίεζεο ησλ ΥΟΟΑΠ θαη ΓΠ ησλ δήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ζην δήκν εηείαο, κειέηε νξηνζέηεζεο ζπλεθηηθψλ ηκεκάησλ νηθηζκψλ, πξάμε εθαξκνγήο Κνινλέινπ μέλεο γιψζζεο, βαζηθέο γλψζεηο Ζ/Τ, γλψζε AutoCAD,γλψζεηο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο 35 Γήμορ Φλώπιναρ Μ. Αιεμάλδξνπ 07 Φιψξηλα 5300 Φιψξηλα Πνιενδνκία Γηαδηθαζία έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζρέδηα πφιεονηθηζκνίεθαξκνγή ζρεδίσλ πφιεορξήζεηο γεονξγάλσζε αξρείνπ, αληηθείκελα Πνιενδνκίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο επαξθνχλ νη γλψζεηο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη ν θνηηεηήο r 36 ΓΗΑΛΟΓΟΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΛΔΣΖ & ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΡΟΛΟΤ ΝΣΖΛ 0, 5463 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ Μειέηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία Έρνπκε αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ θνξέσλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καχξεο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή Σξαπεδνχληαο, ζηελ Σνπξθία. Πξέπεη λα γλσξίδεη άπηαηζηα αγγιηθά, Ζ/Τ (WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER). Να είλαη πξνζεθηηθφο/θε, θαη κε «αλνηθηά ηα απηηά» 37 Γίκηςο Α.Δ. Σεσνικών Μελεηών Λένληνο νθνχ 0 Θέξκε, ΣΘ 605, ΣΚ 5700 Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα, Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Γλψζε AutoCAD, Archicad 38 ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. Παπαηηπηηήπιο 6ν ρικ ο Θέξκεο ΣΚ 5700 Πξνγξακκαηηζκνχ & Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ θαη Υξεκαηνδνηήζεσλ Υσξηθέο επηδξάζεηο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ: δείθηεο (επεμεξγαζία, ππνινγηζκφο, αλάιπζε) έξεπλακεηξήζεηο (δηελέξγεηα κηθξψλ πνζνηηθψλ ή /θαη πνηνηηθψλ εξεπλψλ κε εξσηεκαηνιφγηα), γεσρσξηθά δεδνκέλα θαη GIS, βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ Αγγιηθά, Λνγηζκηθά Microsoft Office, Βαζηθέο γλψζεηο ArcGIS a.eu

7 39 Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ Ηνζηιηούηο Μεηαθοπών 6ν ρικ Υαξηιάνπ Θέξκε, 5700, Θέξκε ο πγθνηλσληαθά πξφηππα, κνληεινπνίζε, πξνζνκνίσζε θπθινθνξίαο, αιγφξηζκνη, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο κεηαθνξέο, αζηηθή θηλεηηθφηεηα, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Ληκληφο Υξήζηνο Δξγαζία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζηα Σκήκαηα ηνπ Σνκέα Β "Γηαρείξηζε Μεηαθνξηθήο Τπνδνκήο θαη Εήηεζεο" ηνπ Ηζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ: Σκήκα Βρεδηαζκφο πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ θαη δηαρείξηζε ΚΟΜΒΟΤ ΗΜΔΣ, Σκήκα Β4Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, θιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα ζηηο κεηαθνξέο, Σκήκα Β5_Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ζπζηεκάησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη νδηθήο θπθινθνξίαο. Υξήζε ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε κεγάια νδηθά δίθηπα. Υξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ κε εθαξκνγέο ζηηο κεηαθνξέο. Δθαξκνγέο ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο πιεξνθφξεζεο κεηαθηλνχκελσλ θαη ππεξεζίεο infomobility. πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ηερληθψλ εθζέζεσλ θαη παξαδνηέσλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε αληηθείκελα ηεο επηζηήκεο ησλ κεηαθνξψλ, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Απαηηνχκελα: Δμνηθείσζε ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ πιεξνθνξηθή, γλψζεηο ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ ή /θαη ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, γλψζεηο γεσγξαθηθψλ ζπηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο. Πξναηξεηηθά: Βάζεηο Γεδνκέλσλ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, εμνηθείσζε ζε ινγηζκηθά καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 40 Κ/Ξ Πποαζηιακού ιδηποδπόμος Γ. Γεκνθξαηίαο 57 Αραξλέο Αραξλέο Αηηηθήο Αζηηθφο ρεδηαζκφο Έξγα Πξαζίλνπ Λειάθε Αγγειηθή Καηαζθεπή ηεηξαπινχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ ζηελ πεξηνρή "Αγ. Αλάξγπξνη ΚΑ Α/Γ (Αεξνδξφκην παηψλ). ην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ γίλεηαη ππνγεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα θαη κε Cut + Cover θαηαζθεπή θαη πάλσ απφ απηφ γίλεηαη αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ κε έξγα πξαζίλνπ, πνδειαηφδξφκνπο, πιαηείεο, πάξθα, ρψξνπο αλαςπρήο. Αγγιηθά, ρέδην, Γλψζε ρεδηαζηηθψλ Πξνγξακκάησλ AutoCAD 4 Μησανική Μελεηηηική O.E. Θεκηζηνθιή νθνχιε 88, η.θ. 553, Καιακαξηά ο Σνπνγξαθία Υσξνηαμία 4 Μποανάηορ ηέθανορ Θεάηξνπ 7 Πεηξαηάο Δξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ Καξάκπακπα Μάξζα Αγγειηθή ηνπνγξαθηθά ζρέδηα δηαγξάκκαηα, πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, λνκνζεζία, γεσαλαθνξά θαη ςεθηνπνίεζε ραξηψλ, ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ, θσηνεξκελεία θαη ηειεπηζθφπεζε Microsoft office, Excel, Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, Autocad, GIS, Photoshop Δξγαζίεο γξαθείνπ, εξγνηαμηθφ πεξηβάιινλ 43 Νίκορ Εέζηαρ & ςνεπγάηερ αιακίλνο 3 Παλφξακα 5536 Δηζαγσγή πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε Γεσβάζε Ζ Δηαηξεία αλέιαβε ππεξγνιαβηθά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο "Σερληθνχ GIS" ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: "Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ & ηειερεηξηζκνχ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Λακίαο". Μέξνο ηνπ παξαπάλσ απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο "Πνιενδνκηθήο ππνδνκήο", κε ηε ρξήζε ηνπ AutoCAD MAP 3D 0, ζην νπνίν ζα θιεζεί λα εξγαζηεί ν ελδηαθεξφκελνο/ε. Ζ εηαηξεία καο αλαπηχζζεη ίδην ινγηζκηθφ GIS. Ο αζθνχκελνο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δεη πσο κε ηε ρξήζε C++ θαη ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κνληέξλεο θαη απνηειεζκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο GIS, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ κέλεη ζε απηή ηε ρψξα, ρσξίο λα αλαιίζθεηαη ζε αγνξά ηερλνινγίαο θαη ινγηζκηθνχ απν ην εμσηεξηθφ. Πεξηβάιινλ: Ν75 Παλφξακα, εζπρία θαη θαθεηέξηα απν Ηηαιία. Διάρηζην απνδεθηφ: AutoCAD MAP 3D ή ArcGIS 44 Οπγανιζμόρ Λιμένορ Βόλος Α.Δ. Κεληξηθφο Πξνβιήηαο Ληκέλνο 38 Βφινο Βφινο Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Αιέμαλδξνο Μπαξηδψθαο Παξαθνινχζεζε ηνπ εθπνλνχκελνπ Master plan Ληκέλα Βφινπ Γηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ Φεθηαθή ρεδίαζε Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο AutoCAD, Αγγιηθά

8 Σκήκα Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ πκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ έγθξηζεο/ηξνπνπνίεζεο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) ηεο Αηηηθήο, ε ζπιινγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνησγελψλ δεδνκέσλ (ζηνηρείσλ αλάιπζεο), ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ΓΠ θαη ηεο εγθξηηηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 45 Οπγανιζμόρ Ρςθμιζηικού σεδίος & Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ Αθήναρ Παλφξκνπ, Σ.Κ. 53 Αζήλα Αζήλα Σκήκα Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Καθνγηάλλνπ Δπγελία Ζ ςεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ. Σν παξαπάλσ αληηεθείκελν ζα αθνξά ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα ηεο Αηηηθήο, ζηηο παξεκβάζεηο κεηξνπνιηηηθήο θιίκαθαο ζηελ Αηηηθή, ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Αηηηθή θαη αλ θξηζεί αλαγθαίν θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αηηηθήο. Καιή γλψζε ησλ πξνγξακκάησλ ArcMAP θαη ArcINFO θαη AutoCAD thinas.gr 46 ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΟΡΘΔ) Βαζ. Όιγαο 04, Θεζ/λίθε Σνκέαο Ρπζκηζηηθνχ & Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ Σνκέαο Φπζηθνχ ρεδηακνχ: Γ.Π.. θαη Αζηηθέο Αλαπιάζεηο 3 3 πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ νέος Ρςθμιζηικού σεδίος πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 'Θεζζαλονίκη 0' ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7,5 ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο, GIS, θαη CAD βαζκφ κεαγαιχηεξν ηνπ 7, Πεπιθέπεια Ηονίων Νήζων Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού ΑΜΑΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΔΡΚΤΡΑ Υσξηθφο ρεδηαζκφο Βάικε Διεπζεξία ην Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ππάγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζρεηηθέο κε ηε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη αλάπηπμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα, ε αλάζεζε εθπφλεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ), θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο ζε επίπεδν Β είλαη επηζπκεηή. Ζ γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ ζε επίπεδν ECDL είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθή. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ, φκσο, είλαη ε φξεμε γηα κάζεζε θαη εξγαζία. 48 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γ/νζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού Πεπιβάλλονηορ & Τποδομών Πεπιθεπειακήρ ενόηηηαρ Ζμαθίαρ Λ. ηξαηνχ 7 Βέξνηα 5900 Βέξνηα Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ ρεδηακνχ Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο Πεξηβαιινληηθέο Αδεηνδνηήζεηο. Γξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, εηζεγήζεηο γηα αδεηνδνηήζεηο απφ άιινπο θνξείο, πεξηβαιινληηθφο έιεγρνο δξαζεξηνηήησλ Υεηξηζκφο βάζεσο γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ άξηζηε γλψζε ινγηζκηθνχ WordExcel Internet Γλψζε ρξήζε ο ινγηζκηθνχ GIS (ArcVIEW) GIS Πεξηβάιινλ Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζε GIS Αληίζηνηρε γλψζε ινγηζκηθνχ

9 49 Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Γενική Γιεύθςνζη Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ και Τποδομών Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Υωπικού σεδιαζμού Σμήμα Υωπικού σεδιαζμού Μνλαζηεξίνπ Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ 4 50 Πεπιθέπειαρ ΘεζζαλίαρΓ/νζη Σεσνικών Έπγων Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Λάπιζαρ Παπαλαζηαζίν π θαη Κνπκνπλδνχξν π, Γηνηθεηήξην, 4 Λάξηζα Λάξηζα Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο/ Σκήκα Γνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο 4. Πνδεκαηά Μαξίλα. Φνπξιή ηπιηαλή Δπίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο "Αλαζεψξεζε θαη επέθηαζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γήκνπ Ακπειψλα". Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ φιε ηε δηαδηαθζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πξψηα ζηάδηα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Δπηζπκεηφ πξνζφλ ε εκπεηξία γεληθφηεξα ζε ζέκαηα Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ε θαιή γλψζε Ζ/Τ 5 Ρονηογιάννηρ Μ. Ηωάννηρ Πεθαλεξσκέλε ο 9 Λεπθάδα πχξνο Καησπφδεο Ηδησηηθά έξγα πνπ αθνξνχλ Οηθνδνκηθέο Άδεηεο (απνηχπσζε νξίσλ, πςνκεηξηθή απνηχπσζε, ράξαμε νηθνδνκήο κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, επίβιεςε Οηθνδνκηθνχ θειεηνχ, απνπεξάησζε έξγνπ) θαη ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ Γηαγξακκάησλ (απνηχπσζε ηδηνθηεζηψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ, εληφο νηθηζκψλ νηθνπέδσλ, εληφο ζρεδίνπ ηδηνθηηζηψλ θαη ζχληαμε θαζνξηζκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ράξαμε νξίσλ νηθνπέδσλ κε GPS TOPCON GR3 δηπιήο ζπρλφηεηαο ή θαη γεσδαηηηθφ ζηαζκφ TOPCON 3003LN), ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηφξζσζε γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ αξρηθψλ θηεκαηνινγηθψλ εγγξαθψλ γλψζε μέλεο γιψζζαο (αγγιηθά), AutoCAD, Microsoft Office 5 ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΠΟΣΑΚΖ ΜΑΣΡΑΥΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ GIS Κνιπδάθεο Μηραήι Υξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) γηα Υσξνηαμηθέο κειέηεο, Μειέηεο Υ.Ο.Ο.Α.Π., Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο, Πξνζδηνξηζκνί Οξίσλ Οηθηζκψλ θαη πλεθηηθψλ Σκεκάησλ ηνπο. πιινγή ζηνηρείσλ κε ρξήζε Γνξπθνξηθψλ Γεδνκέλσλ, GPS, ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη θιαζζηθψλ Σνπνγξαθηθψλ Μεζφδσλ (ηαρπκεηξία, ρσξνζηάζκεζε, ηξηγσληζκφο, πνιπγσλνκεηξία). Ξέλε γιψζζα: Αγγιηθά Λνγηζκηθφ: ArcMap 9.3 θαη κεηαγελέζηεξν θαη AutoCad 007 θαη κεηαγελέζηεξν

10 53 Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ Γενική Γπαμμαηεία Μακεδονίαρ Θπάκηρ Γηνηθεηήξην, Αγίνπ Γεκεηξίνπ 543 Σκήκα ΠΔΥΧΓΔ Αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο απνηεινχλ: πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Υαξαθηεξηζκφο ή κε θηηξίσλ δηαηεξεηέσλ, έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ νηθηζκψλ ή ηκεκάησλ απηψλ σο παξαδνζηαθψλ θαη έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθψλ ζρεδ'ησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δφκεζεο ηνπο, φπσο θαη ε αλαζηνιή εξγαζηψλ δφκεζεο ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ πνιενδνκηθέο κειέηεο, έιεγρνο κειεηψλ επηζθεπήοαπνθαηάζηαζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη επηβάιεη πξφζζεηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ζηα νηθφπεδα απηψλ θαη ζηα φκνξα ηνπο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη έγθξηζεο κέιεησλ πνπ αθνξνχλ δηαηεξεηέα θηίξηα θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη αλάδεημεο πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε πεξηνρή ηεο ο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ (π.ρ. ραξηνγξάθεζε πξνηεηλφκελσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζηε Καβάια) Δπηζπκεηή ε γλψζε AutoCAD θαη GIS 54 Φλιούκα Παπαζκεςή Μεηξνπφιεσο Βέξνηα Βέξνηα Απνηχπσζε γεπέδσλ ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ νξγάλσλ, Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, εθαξκνγή φξσλ δφκεζεο ζε νηθηζκνχο ηνπ Ν. Ζκαζίαο δεκηνπξγία ζπλνιηθψλ ραξηψλ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη επηκέξνπο δψλεο ελδηαθέξνληνο (αξραηνινγηθέο δψλεο, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί), Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, Σήξεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχελεκέξσζε εκπιεθφκελσλ, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ ή ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ (πειαηνιφγηα, αξρείν ζρεδ'ησλ, νξγάλσζε), δεκηνπξγία θεηκέλσλ θαη ρξήζε excel ζε θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο Γλψζεηο WindowsOffice (Word, Excel, Access), AutoCAD, GIS, ArchiCAD Σκήκα Μειεηψλ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Παξαθνινχζεζε θαη απφθηεζε εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ζχληαμεο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εληαίν Γήκν Βφινπ Δπηζπκεηή ε γλψζε Ζ/Τ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνγξάκακηα Microsoft Office θαη Autocad 55 Γήμορ Βόλος Μηθξαζηαηψλ 8 Βφινο Γ/λζε Πνεινδνκίαο Σκήκα Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ 4 Μειέηεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ζε ζπλνηθίεογεηνληέο ηνπ Νένπ Γήκνπ Βφινπ (κειέηεο ξχζκηζεο θπθινθνξίαο, κνλνδξνκίζεσλ πεδνδξνκίζεσλ, θαζνξηζκνχ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απαγφξεπζε πεξηνζξηζκφο Δπηζπκεηή ε γλψζε μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή θιπ) θαη ν ρεηξζηκφο Ζ/Τ γηα θείκελν θαη ζρέδην (Word, Excell, Autocad) NEO 56 Γήμορ Ηωαννίνων Κσιέηζε 4 Ησάλληλα Γ/λζε Πνιενδνκίαο Θέκαηα αλαζεψξεζεο: Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα Ρπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ (πξνηάζεηο) Θέκαηα πνιενδνκηθψλ ξπζκηζηηθψλ ρξήζεσλ γεο, ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ (πξνηάζεη; Σξνπνπνηήζεσλ) Δπηζπκεηά: ρξήζε ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνοautocad θαη GIS NEO 56 Γήμορ Παύλος Μελά Γ/νζη σώπος απαζσόληζηρ : Γξεγνξίνπ Λακπξάθε θαη Παλ. Σζαιδάξε ηαπξνχπνι ε Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο. Παπάδνγινπ Άλλα Δληαίνο ζρεδηαζκφο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξηνπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά ν νπνίνο πξνέθπςε κε ζπλέλσζε ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηαπξνχπνιεο Πνιίρλεο Δπθαξπίαο. Έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο θαη ππνβάζξνπ ησλ επηκέξνπο ΓΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά. Δκπεηξία ζε ΓΠ (Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα) θαζψο θαη ε ρξήζε ινγηζκηθνχ GIS NEO

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν

Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Η εκηίμηζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν ζηο ζσεδιαζμό ηυν Ελληνικών πόλευν Κ. Νικολάος Γξ. Υεκηθφο Πεξηβαιινληνιφγνο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Θεζζαινλίθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα