ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ Πξνγξακκαηηθά κεγέζε Μνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο Σν ΥΟΟΑΠ Γ. Μήινπ ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθέο αξρέο Πεξηνρέο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο Πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο Πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο Γεληθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο Υξήζεηο γεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ Όξνη δφκεζεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ Κνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη Πξνηεηλφκελα δίθηπα ππνδνκήο Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ Φνξέαο εθαξκνγήο ηνπ ΥΟΟΑΠ Απαηηνχκελα έξγα θαη κειέηεο Δκπιεθφκελνη θνξείο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΑΡΣΧΝ ΥΑΡΣΖ Π.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΛ. 1: ΥΑΡΣΖ Π.2 ΥΡΖΔΗ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΛ. 1: ΥΑΡΣΔ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΛ. 1:5.000

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Μειέηε κε ηίηιν : «ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Μήινπ», Ννκνχ Κπθιάδσλ αλαηέζεθε απφ ην Γήκν Μήινπ ζηα ζπλεξγαδφκελα γξαθεία κειεηψλ ρεδηαζκφο Α.Δ., Παπακίρνο Νηθφιανο, Καθνπιίδνπ νθία θαη Γξνχγθα Αηθαηεξίλε κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ Θεφδσξν Κισλάξε Γηπισκαηνχρν Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ππνγξάθεθε ηελ 1 ε Απγνχζηνπ 2007 ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη έιαβε ππφςε ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ησλ ππεξθείκελσλ βαζκίδσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο απφςεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο νδεγίεο, πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Τ.Α.9572/1845/2000, ΦΔΚ 209/Γ/ ). Σν Α ηάδην θαηαηέζεθε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζηηο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ θαη ηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαηχπσζε ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πξφηαζεο. Σν Β ηάδην ηεο Μειέηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ (Πξφηαζε) πεξηιακβάλεη ηνπο ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ρσξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε δχν ππνζηάδηα (Β1 θαη Β2). Σν Β1 ηάδην πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζε επίπεδν νξηζηηθήο πξφηαζεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε κε ην Α ηάδην, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ εληνιή έλαξμεο ηνπ Β1 ηαδίνπ (έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 4830/ ). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππνβάζξσλ, πάλσ ζηα νπνία, βάζε πξνδηαγξαθψλ, κεηαθέξζεθε ε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή πιεξνθνξία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηεο ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ θιίκαθαο 1: θαη νξζνθσηνράξηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θιίκαθαο 1:

3 Οπζηαζηηθή γηα ηελ πξφνδν ηεο κειέηεο ππήξμε ε απξφζθνπηε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο επηβιέπνληεο, Μπαιεθηζή Θσκαή θαη Σαζηφπνπιν Μάξθν, φζν θαη κε ηνλ Γήκν Μήινπ θαζψο θαη κε θνξείο πνπ νη αξκνδηφηεηεο ηνπο άπηνληαη επηκέξνπο δεηεκάησλ ζρεδηαζκνχ. ηε ζχληαμε ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο ζπκκεηείραλ νη: Θεφδσξνο Κισλάξεο, Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Γηνηθεηηθφο ππεχζπλνο Ησάλλεο Σζακπάδεο, Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Σερληθφο ππεχζπλνο Αγγειηθή αξαληψλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Λίια Γξεγνξίνπ, Υσξνηάθηεο Πνιενδφκνο Μεραληθφο 3

4 Β1 ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΣΑΖ 4

5 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1. Βαζικέρ απσέρ ηηρ ππόηαζηρ Ο Γήκνο Μήινπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζηελ νπνία αλήθνπλ επίζεο ε ίθλνο, ε έξηθνο θαη ε Κίκσινο. Σν ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ Μήινπ Κηκψινπ Πνιπαίγνπ Αληηκήινπ βξίζθεηαη ζηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο θαη απέρεη 86 λαπηηθά κίιηα απφ ηνλ Πεηξαηά. ην Γήκν αλήθνπλ ηα δχν λεζηά (Μήινο Αληίκεινο) ελψ ηα άιια δχν ζην δήκν Κηκψινπ. Ο Γήκνο Μήινπ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 160 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαη πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Μήινπ είλαη ηα εμήο: Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηππηθφ λεζησηηθφ δήκν κε φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ. Απνηειεί ηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μήινπ (παιηφ Δπαξρείν) θαη εμππεξεηεί ηα γεηηνληθά λεζηά ηεο Κηκψινπ, ηεο ίθλνπ θαη ηεο έξηθνπ. Απνηειείηαη απφ έλα νηθηζηηθφ δίθηπν νθηψ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη αξθεηψλ αθφκε δηάζπαξησλ γηα ηνπξηζηηθψλ θαη παξαζεξηζηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ «δηραζκέλν» δήκν κε ζρεδφλ φιε ηε δξαζηεξηφηεηα (νηθηζηηθή νηθνλνκηθή) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ. Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ απνηειεί πεξηνρή, κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura Όπσο φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, εμαξηάηαη έληνλα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, πνπ απνηειεί θαη ηελ έδξα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ λεζηνχ πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ην 1986 ησλ Κνηλνηήησλ Πιάθαο, Σξππεηήο, Σξηνβάζαινπ θαη Πέξα Σξηνβάζαινπ ζην Γήκν Μήινπ θαη ηε ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Μήινπ κε ηελ Κνηλφηεηα ηνπ Αδάκαληα πνπ έθεξε ην ζρέδην «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο». Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο») δελ επηθέξεη ζην δήκν Μήινπ θακία κεηαβνιή. Έηζη ν δήκνο απνηειείηαη ζήκεξα απφ πέληε θνηλφηεηεο, δχν Γεκνηηθέο (Σξηνβαζάινπ θαη Αδάκαληα) θαη ηξεηο Σνπηθέο (Μήινπ, Σξππεηήο θαη Πέξα Σξηνβαζάινπ) ελψ έδξα ηνπ δήκνπ νξίδεηαη ν νηθηζκφο Μήινο (Πιάθα) ηεο ηέσο θνηλφηεηαο Μήινπ. 5

6 Αλαιπηηθά ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ζήκεξα ηνπ Γήκνπ Μήινπ, κε ηηο πέληε θνηλφηεηεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πιεζπζκνχο, έρεη σο εμήο : Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αδάκαληα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αδάκαληα κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ. Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σξηνβαζάινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Σξηνβαζάινπ, ησλ Πνιισλίσλ θαη ηεο Πάραηλαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Μήινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Πιάθαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 919 θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξππεηήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Σξππεηήο θαη ηεο Εεθπξίαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 788 θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Πέξαλ Σξηνβαζάινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Πέξαλ Σξηνβαζάινπ κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 644 θαηνίθσλ. Σν ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ ζηνρεχεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζρεδηαζκνχ, κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πεξηνρή. ηνρεχεη επίζεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κε ηνπο λφκνπο 2742/99 γηα ην «ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε» θαη 2508/97 γηα ηε «βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ». Με καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ην 2021, ε παξνχζα κειέηε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη αθελφο ηηο πξνθιήζεηο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Κεληξηθή έλλνηα ηεο ρσξνηαμηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε αεηθφξνο ρσξηθή αλάπηπμε, ππιψλεο ηεο νπνίαο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ άμνλεο είλαη ε ηζφξξνπε πνιπθεληξηθή αλάπηπμε θαη νη ζρέζεηο αζηηθνχ εμσαζηηθνχ ρψξνπ, ε ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηα βαζηθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο θαη επηθνηλσληψλ, θαη ε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 6

7 1.2. Ππογπαμμαηικέρ καηεςθύνζειρ και πεπιεσόμενο ηος ΥΟΟΑΠ Ζ πξφηαζε ηνπ ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ Μήινπ αληηκεησπίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξ. 9572/1845/00 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 209/Γ/ ) θαη ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ /04 (ΦΔΚ 285/Γ/ ). Ζ εθπφλεζε ελφο λένπ ζρεδίνπ επηπέδνπ ΥΟΟΑΠ θξίζεθε αλαγθαία θαζψο έρνπλ πεξάζεη ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ έγθξηζε ησλ Γεληθψλ Καηεπζχλζεσλ ηεο Υσξνηαμηθήο Μειέηεο ηεο λήζνπ Μήινπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ (Φ.Δ.Κ. 654Β / ). Οη ζεζκνζεηεκέλεο εθείλεο ξπζκίζεηο δελ θαιχπηνπλ πιένλ ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ δηακνξθσζεί λέα αλαπηπμηαθά, ζεζκηθά θαη πξνγξακκαηηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχλ έλα ζπλνιηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ. Ζ αλάιπζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν δήκνπ θαη νηθηζκψλ, επηβεβαηψλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο ελφο λένπ ζρεδίνπ. Ο ρσξηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηφζν ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ πιαίζην φζν θαη ηηο εμειίμεηο ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πεξηθέξεηα. ηφρνη ηνπ ΥΟΟΑΠ είλαη: Ζ δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Μήινπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ κεγεζψλ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψλνληαη, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηηο πξννπηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξνχλ ην νηθηζηηθφ δίθηπν. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζε φηη αθνξά ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζχλζεσλ ζε φηη αθνξά ηε πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ κεγεζψλ ζε θνηλσληθφ εμνπιηζκφ θαη ν εληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ απαηηνχλ αλαζρεδηαζκφ θαη παξεκβάζεηο. 7

8 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα πνιενδνκεζνχλ. Ζ ράξαμε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη πξνο πνιενδφκεζε νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νηθηζκψλ πνπ απαηηνχλ παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 8

9 1.3. Ππογπαμμαηικά μεγέθη α. Καηνηθία θαη νηθηζηηθή ρξήζε: Ζ πξφηαζε γηα ην ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο ζα αλαηξαπεί θαη ζα εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο. Σν «αηζηφδνμν» ζελάξην ζηεξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πνιπδηάζηαηεο αλάπηπμεο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο παξαγσγήο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζηα έξγα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηνλ απμαλφκελν ηνπξηζκφ. Σαπηφρξνλα, ζα βξεζεί ε πνιππφζεηε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξσηνγελή δεπηεξνγελή ηξηηνγελή ηνκέα θαη ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, κέζα απφ ηελ άκβιπλζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθηεηακέλσλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο νηθηζηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ κνλαδηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν απνηέιεζκα ζην ζελάξην απηφ ζεκαίλεη φηη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ αχμεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο (8,7%). Έηζη, ν πιεζπζκφο ησλ θαηνίθσλ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2001 πξνβάιιεηαη ζην 2011, νπφηε ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο (κε γεληθφ ξπζκφ κεηαβνιήο +10,7%). Σέινο ε εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην έηνο 2021 (πνπ είλαη θαη ν πξνγξακκαηηθφο ζηφρνο), κε αληίζηνηρε κεζνδνινγία ζα θηάζεη ηνπο θαηνίθνπο (κε γεληθφ ξπζκφ κεηαβνιήο +10,8%). Πίνακαρ 1.1: Πληθςζμιακή Δξέλιξη Γήμος Μήλος Πληθςζμόρ Δκηίμηζη 2001 Μεηαβολή 2011 Μεηαβολή 2021 ύνολο Γήμος ,7% ,8% Με βάζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ πνιιαπιάζησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ πξέπεη λα γίλεη ε εθηίκεζε γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο. Δπηπιένλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δελ επαξθνχλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκφ ηνπ 2021, ε απνπζία ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο, νη κηθξνί θαη αλνξγάλσηνη θνηλσθειείο ρψξνη θαη ε έιιεηςε 9

10 βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ζσζηήο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο φισλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ δήκνπ. β. Παξαγσγηθή ππνδνκή: Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ππνδνρέα γηα ηελ απνξξφθεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα κε έκθαζε ζηηο κεηαιιεπηηθέο θαη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο δψλεο απνθιεηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο θαη θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. πκπεξαζκαηηθά ζην ΥΟΟΑΠ Μήινπ δεκηνπξγνχληαη 3 Πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, γηα νηθηζηηθή ρξήζε πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη 3 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε ηνκείο αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο. Ο Σνκέαο Η πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο εληφο ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ Ννκάξρε έρεη κέζν ζ.δ. 0,8, ν Σνκέαο ΗΗ πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο πξψηεο θαηνηθίαο έρεη κέζν ζ.δ. 0,6 θαη ν Σνκέαο ΗΗΗ πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο έρεη κέζν ζ.δ. 0,4. Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ηνπο ηνκείο, ηνπο κέζνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη ηηο ππθλφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη. Πίνακαρ 1.2: Μέζη πςκνόηηηα και μέζορ ζςνηελεζηήρ δόμηζηρ Π.Δ. ζηον Γήμο Μήλος ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΜΔΑ.Γ. ΜΔΟ.Γ. ΜΔΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 1 ΜΖΛΟΤ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,4 71 Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 2 ΑΓΑΜΑΝΣΑ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,4 71 Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 3 ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,

11 1.4. Μονηέλο συπικήρ οπγάνυζηρ Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έρνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ νη κειεηεηέο πξνρψξεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή θαη παξάιιεια ηε δηαηχπσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 1487 Β / ). Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νξηζηηθήο πξφηαζεο, ε νπνία ζα πεξάζεη θαη απφ ην θίιηξν ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο. Ζ πξνηεηλφκελε κε ην ΥΟΟΑΠ νηθηζηηθή νξγάλσζε ηνπ δήκνπ Μήινπ δηαηεξεί ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη δελ δηαθνξνπνηεί ην βαζηθφ ραξαθηήξα ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ ζηηο κε αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο. ηελ πξνηεηλφκελε ρσξηθή νξγάλσζε ελζσκαηψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν ηα ζηνηρεία ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη νη ηάζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ πξννπηηθή ηεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο. Οη πθηζηάκελεο ρξήζεηο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απαηηνχλ πξνζηαζία δηέπνληαη απφ ίδην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, φπσο αξραηνινγηθνί ρψξνη, ιίκλεο θαη ξέκαηα θαη ππνδεηθλχνληαη κνλνζήκαληα. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζνξίζζεθαλ νη βαζηθέο ρξήζεηο γεο: 1. Πεπιοσέρ Πολεοδομικήρ Οπγάνυζηρ. Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο, ζηηο επεθηάζεηο ηνπο θαη ζηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο. Καλέλαο νηθηζκφο ηνπ δήκνπ δελ δηαζέηεη ξπκνηνκηθφ ζρέδην πιελ ηνπ Αδάκαληα. Πξνηείλεηαη ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε φισλ ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα ην πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ ην Δπίζεο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νηθηζκψλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. 2. Πεπιοσέρ Δλέγσος και Πεπιοπιζμού Γόμηζηρ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο. Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο απηέο είλαη: 11

12 Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Πξσηνγελνχο Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπ δήκνπ. ηελ πεξηνρή απηή ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ κνλάδσλ ρακειήο φριεζεο κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Μήινπ πνπ γίλνληαη θαηεμνρήλ νη κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηνρή απηή ζα γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ αλεμαξηήησο αληηθείκελνπ. Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Σνπξηζκνχ - Αλαςπρήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο Μήινπ πνπ θαιχπηεη ζήκεξα ην θαηαθχγην άγξηαο δσήο. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαηαθπγίνπ θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ρξήζεηο απνθιεηζηηθά ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. 3. Πεπιοσέρ Διδικήρ Πποζηαζίαρ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κε ηδηαίηεξε αμία πνπ απαηηείηαη ε πξνζηαζία ηνπο. Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηηο πεξηνρέο ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη Natura Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο είλαη: Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Ληκλψλ θαη Ρεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιίκλεο θαη ηα ξέκαηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα κλεκεία εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Natura Πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξν ζρεδφλ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Μήινπ θαη ε Αληίκεινο θαη απνηειεί πεξηνρή κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Τπνβξπρίσλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα ζεζκνζεηεκέλν ρψξν, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηνλ φξκν ηνπ Γνπξλάδνπ, γηα άζθεζε ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. 12

13 1.5. Σο ΥΟΟΑΠ Γ. Μήλος ζηο εςπύηεπο συποηαξικό πλαίζιο Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην πξφηππν ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηειεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη αληζφηεηεο ζε επίπεδν ρψξαο θαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. Ο ρψξνο ηνπ Ν. Αηγαίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθφηαηνο εζληθφο πφινο έιμεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςειήο έληαζεο θαη απφδνζεο. Ο έιεγρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη ε ζηαδηαθή επηδίσμε θαιχηεξεο δηάρπζήο ηεο ζην ρψξν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο θαη ε παξάιιειε επηδίσμε πνιπηνκεαθήο κνξθήο αλάπηπμεο είλαη αλαγθαία ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο κνλφπιεπξεο εμάξηεζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ν. Αηγαίνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αμία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα δηαηεξήζεη θαη ζα εληζρχζεη ηελ αθηηλνβνιία ηεο θαη ζα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθφ «πξντφλ» θαη αληίζηνηρε πξνζέιθπζε πςειφηεξεο ζηάζκεο επηζθεπηψλ θαζψο θαη ζε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ είλαη: Χο πξνο ην βηνηηθφ επίπεδν : Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Αληηκεηψπηζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θπξίσο ελδνπεξηθεξεηαθά. Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε, πνιηηηζκφο, ςπραγσγία, δηνίθεζε). Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο κε νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αεηθνξηθή δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, θαηάιιειεο ηερληθέο ππνδνκέο. Χο πξνο ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε : Οξζνινγηθή ηεξάξρεζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, επαξθήο θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο νηθηζηηθψλ θέληξσλ κε δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο. Υσξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκψλ (ηνπξηζκφο, γεσξγία - θηελνηξνθία, εμφξπμε, κεηαπνίεζε). 13

14 Έιεγρνο πνιενδνκηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο (πεξηνξηζκνί ρξήζεσλ γεο). Ο ξφινο ηνπ Γήκνπ Μήινπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Aλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ επηγξακκαηηθά έρεη σο εμήο: Τπεξηνπηθφ θέληξν πφινο εληζρπκέλνπ επηπέδνπ (3 νπ βαζκνχ) ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Αξραηνινγηθφ θέληξν ζεκαληηθήο εκβέιεηαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Κέληξν απμεκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ π.ρ. ηνπξηζκφο. Κέληξν ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, κε εθκεηάιιεπζε ηνπ μερσξηζηνχ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε άιισλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή). Κέληξν γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πεξηνρή εηδηθψλ παξεκβάζεσλ γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ επάισηνπ θαη κνλαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεκαληηθνχ νξπθηνχ θαη κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ν Γήκνο Μήινπ εθκεηαιιεπφκελνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πινχζηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ηνπ πφξνπο, ηνπο αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηελ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απηφλνκε θαη βηψζηκε αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 14

15 Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.1. Γενικέρ απσέρ Σν ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ ρσξηθήο νξγάλσζεο πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νξγαλψλεη νιφθιεξε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ ζε γεληθέο δψλεο αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπο. ην παξφλ θεθάιαην, νη δψλεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ρσξηθά, πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο αλάπηπμήο ηνπο θαη θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη δφκεζήο ηνπο. Ο Γήκνο Μήινπ ρσξίδεηαη πιένλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ. ηηο πεξηνρέο πνιενδνκηθέο νξγάλσζεο, ζηηο πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δφκεζεο θαη ζηηο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο. Οη πεπιοσέρ πολεοδομικέρ οπγάνυζηρ απνηεινχληαη απφ ηνπο νθηψ ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο, ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ πξψηεο θαηνηθίαο θαη ηνπο νθηψ νηθηζκνχο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο. Οη πεπιοσέρ ελέγσος και πεπιοπιζμού ηηρ δόμηζηρ απνηεινχληαη απφ ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πξσηνγελνχο ηνκέα, δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο. Οη πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ πνπ απαγνξεχεηαη ε πνιενδφκεζή ηνπο απνηεινχληαη απφ ηηο ΠΔΠ ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, Natura 2000 θαη ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θάπνηεο ηδηαίηεξεο ρξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε. - Σν πθηζηάκελν αεξνδξφκην ηεο Μήινπ, κε ηελ απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία επέθηαζε ηνπ. - Σελ απαιινηξησζήζα έθηαζε ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή λένπ αεξνδξνκίνπ. 15

16 2.2. Πεπιοσέρ πολεοδομικήρ οπγάνυζηρ Σα πξνβιήκαηα πνιενδνκηθνχ επηπέδνπ (θνξεζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ, ρακειφ πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ θνηλσθειψλ ρψξσλ, έιιεηςε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ), νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο θαη ε άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, πιένλ ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνχο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ νηθηζκψλ, ηα θπζηθά (ξέκαηα, δάζε, γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θ.α.) θαη ηερλεηά - αλζξσπνγελή (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηερληθά έξγα ππνδνκήο, θ.α.) ζηνηρεία, πξνηείλνληαη επεθηάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηνπο. Θεζμοθεηημένοι οικιζμοί Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο απφ ηηο απνθάζεηο Ννκαξρψλ γηα νξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ θαηνίθσλ. Όινη νη νηθηζκνί ζα πνιενδνκεζνχλ θαη ζην ζεζκνζεηεκέλν ηκήκα ηνπο αθνχ θαλείο εθηφο ηνπ Αδάκαληα δελ δηαζέηεη ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Όζνλ αθνξά ηνλ Αδάκαληα πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο ξπκνηνκίαο ζε ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ πξνηείλεηαη ε γεληθή θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Δπηπιένλ νξίδνληαη ρξήζεηο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε θέληξν ηεο λέαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. Οικιζηικέρ επεκηάζειρ ππώηηρ καηοικίαρ Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε θχξηαο (Α ) θαηνηθίαο θαη απνηεινχλ επεθηάζεηο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ. Οη επεθηάζεηο απηέο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί ε εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ επέθηαζεο πξνηείλνληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ εθηφο απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Εεθπξίαο. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, επεηδή πξφθεηηαη γηα επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη φινη νη νηθηζκνί είλαη ζρεηηθά κηθξνί, πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ε ρξήζε ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Παπαθεπιζηικοί οικιζμοί Πξφθεηηαη γηα νθηψ πεξηνρέο πνπ ήδε παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξψζεηο θαηνηθηψλ θαη ζα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε θαηνηθίαο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Οη νηθηζκνί απηνί γηα ηνπο νπνίνπο ζα απαηηεζεί ε εθπφλεζε 16

17 πνιενδνκηθψλ κειεηψλ είλαη : ην Φνπξθνβνχλη, ην Κιήκα, ν Άγ. Κσλζηαληίλνο, ηα Μαλδξάθηα, ν Δκπνπξηφο, ν Κήπνο, νη αθνχιεο θαη ηα Φαζάδηθα. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην Φνπξθνβνχλη θαη ην Κιήκα είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί αιιά πνηέ δελ νξηνζεηήζεθαλ. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, επεηδή πξφθεηηαη γηα νηθηζκνχο δεχηεξεο θαηνηθίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Πίνακαρ 2.1 : Έκηαζη και καηανομή ηυν ππορ πολεοδόμηζη πεπιοσών Όνομα Οικιζμού Έκηαζη οικιζμού (ζηπ.) Δπέκηαζη οικιζμού (ζηπ.) Έκηαζη ππορ πολεοδόμηζη (ζηπ.) Πλάκα-Σπςπηηή-Σπιοβάζαλοι Αδάμανηαρ Πολλώνια Πάσαινα Εεθςπία Άγιορ Κυνζηανηίνορ Μανδπάκια Φοςπκοβούνι Κλήμα Δμποςπιόρ Φαθάδικα ακούλερ Κήπορ ύνολο Γήμος

18 2.3. Πεπιοσέρ ελέγσος και πεπιοπιζμού δόμηζηρ Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δέρνληαη ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα κπνπλ θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί. Οη πεξηνρέο απηέο νξγαλψλνληαη κε θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο φπσο αθνινπζνχλ. Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Ππυηογενούρ Σομέα Πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο πεξηνρέο ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ θαιχπηνπλ ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ηελ πεξηνρή απηή φζα κεηαιιεία θαη ιαηνκεία έρνπλ λφκηκε άδεηα ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιιεη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Γεσξγνθηελνηξνθηθέο θαη γεσξγνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθνδίσλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ, δεμακελέο θαη ζεξκνθήπηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 2. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο φριεζεο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ) κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 4. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Καηνηθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 7. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 8. Δκπνξηθέο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 9. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 18

19 10. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 11. Ηεξνί λανί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 538/Γ / ). 12. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο, φπσο λεθξνηαθεία, θ.α. ηελ πεξηνρή απηή γηα ηηο ρξήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 απαηηείηαη ειάρηζηε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ θαη απφ ηελ αθηνγξακκή. Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Γεςηεπογενούρ Σομέα Πεξηιακβάλεη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ηε κφλε πεξηνρή πνπ ζα επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαιιεπηηθέο θαη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 2. Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 4. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Δκπνξηθέο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Σοςπιζμού - Ανατςσήρ Πεξηιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ην ζεζκνζεηεκέλν θαηαθχγην άγξηαο δσήο (ΦΔΚ 520/Γ/ ). Σν θαηαθχγην ηδξχζεθε ην 1979 ζε έθηαζε ζηξεκκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαηαθπγίνπ δηφηη ηξηάληα ρξφληα κεηά εθιείπνπλ νη ιφγνη δηαηήξεζεο ηνπ. Ήδε ν δήκνο Μήινπ έρεη δεηήζεη επίζεκα κε έγγξαθφ ηνπ απφ ηε 19

20 Γ/λζε Γαζψλ ηνπ Ν. Κπθιάδσλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνηείλεηαη σο ε κφλε θαηάιιειε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 2. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Καηνηθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 4. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 20

21 2.4. Πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ Οη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.) πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Οξγαλψλνληαη ζηηο επηκέξνπο δψλεο πξνζηαζίαο ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, Natura 2000 θαη ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. Π.Δ.Π. Λιμνών και Ρεμάηυν Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιίκλεο θαη ηα ξέκαηα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μήινπ. ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε δφκεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ξεκάησλ εληφο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ απηά νξηνζεηνχληαη θαη εμαηξνχληαη ηεο πνιενδφκεζεο απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.Π. Απσαιολογικών Υώπυν θνπφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ θαη γεληθά ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Οη πεξηνρέο απηέο δηέπνληαη απφ ίδην λνκηθφ θαζεζηψο (αξραηνινγηθφο λφκνο) θαη θαηά ζπλέπεηα θαιχπηνληαη απφ δηθέο ηνπο ξπζκίζεηο. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη θεξπγκέλνη θαη νξνζεηεκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Αλαιπηηθά νη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο νξηνζεηεκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηε Μήιν είλαη νη εμήο : 1. «Καζνξηζκφο δσλψλ Α Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Μήινπ θαη ρξήζεηο γεο εληφο απηψλ. Οξηνζέηεζε δσλψλ Β πξνζηαζίαο.» (ΦΔΚ 1193 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίζηεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ νη αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ζηε Μήιν. ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Α απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη νη κφλεο ρξήζεηο πνπ επηηξέπνληαη είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε βνζθή. Οη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο Β θαζνξίζηεθαλ κε μερσξηζηή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο ζε φιεο ηηο δψλεο θαη θαη εμαίξεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κφλν ζηηο δψλεο Παιαηνρσξίνπ θαη Πξνβαηά. 2. «Καζνξηζκφο Εσλψλ Πξνζηαζίαο Α θαη Β Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Φπιαθσπήο Μήινπ.» (ΦΔΚ 1348 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίζηεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ νη αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φπιαθσπήο. ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Α απαγνξεχεηαη ε δφκεζε 21

22 ελψ γηα ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Β νη ρξήζεηο γεο ζα θαζνξηζηνχλ κε μερσξηζηή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 3. «Υαξαθηεξηζκφο σο Ηζηνξηθνχ Σφπνπ ηεο πεξηνρήο ησλ ζεησξπρείσλ ζην Παιηφξεκα ηεο λήζνπ Μήινπ ζην Ννκφ Κπθιάδσλ» (ΦΔΚ 1442 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθφο ηφπνο θαη πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξραηνινγηθφ λφκν, ε πεξηνρή ησλ ζεησξπρείσλ, δηφηη απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή καξηπξία ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ηνλ 9 ν αηψλα σο θαη ηνλ 20 ν αηψλα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πξνζηαηεχνληαη φια ηα κλεκεία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη νη ππφινηπνη εληνπηζκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ δελ έρνπλ αθφκα νξηνζεηεζεί. Π.Δ.Π. Natura 2000 Πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ζηε δπηηθή Μήιν θαη ζηελ Αληίκειν πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000 φπσο αλαζεσξήζεθαλ κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 2 Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» (ΦΔΚ 1495 Β / ). Οη πεξηνρέο απηέο επηγξακκαηηθά είλαη : 1. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Παξάθηηα Εψλε Γπηηθήο Μήινπ». 2. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Νήζνο Αληίκεινο Θαιιάζηα Παξάθηηα Εψλε». 3. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Νήζνο Μήινο Πξνθήηεο Ζιίαο Δπξχηεξε Πεξηνρή». 4. Πεξηνρή Natura (SΡΑ) κε θσδηθφ GR «Γπηηθή Μήινο Αληίκεινο Πνιχαηγνο θαη Νεζίδεο». Σν ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ απηψλ πεξηνρψλ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε δπηηθή Μήιν θαη ηελ Αληίκειν κε εμαίξεζε κηα δψλε ζηελ Ξπινθεξαηηά. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο θαη ζα ηζρχνπλ ζε απηή νη ξπζκίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξνο ςήθηζε λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 22

23 Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γηα ηελ πεξηνρή απηή ζεζκνζεηήζεθε ην 2006 ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ζε ρεξζαία θαη πδάηηλα ηκήκαηα ηεο δπηηθήο Μήινπ» (Φ.Δ.Κ Γ / ) πνπ θαζφξηδε ιεπηνκεξψο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα ζηελ Κ.Τ.Α. ε δπηηθή Μήινο ρσξίδεηαη ζε 4 δψλεο δηαβαζκηζκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, σο εμήο : Εψλε Η (πεξηνρέο πξνζηαζίαο Π1-Π8): πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο Αιπθέο, Αρηβαδνιίκλε, Κνπηζνπλφξαρε, Ρηβάξη, Άγηνο Ησάλλεο, Ραιάθη, Λαξλί, Καληάξνο. Εψλε ΗΗ (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π9): πεξηιακβάλεη κηα δψλε πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Άγην Ησάλλε κέρξη ην Ρηβάξη θαη ηελ Αρηβαδνιίκλε (ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηνπ Πξνθήηε Ζιία) θαη απφ ηηο Σξηάδεο κέρξη ηνλ Καιακφθαβν θαη ην Βάλη, ζπλδένληαο ηνπο ππξήλεο ηεο δψλεο Η. Εψλε ΗΗΗ (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π10): πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν ηνπ δπηηθνχ κέξνπο ηνπ λεζηνχ. Εψλε ΗV (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π11): πεξηιακβάλεη ηηο αθηέο θαη κέξνο ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο (200κ. απφ ηελ αθηνγξακκή) απφ ην αθξσηήξην Φαιίδη (ή Φάιηεο), ην Κιέθηηθν, ηνλ φξκν ηνπ Γέξνληα, κέρξη θαη ην Αθξσηεξάθη. Ζ ηζρχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο έιεμε ην 2009 θαη απφ ηφηε έρεη μεθηλήζεη ε δηαβνχιεπζε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελφο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεη νξηζηηθά ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ζηε δπηηθή Μήιν θαη πξνθαλψο ζα ππεξηζρχεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ (ΥΟΟΑΠ). Π.Δ.Π. Τποβπςσίυν Γπαζηηπιοηήηυν Πεξηιακβάλεη ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηε Βφξεηα Μήιν κεηαμχ Πειεθνχδαο Καιφγεξνπ ζηνλ φξκν ηνπ Γνπξλάδνπ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ επηηξέπνληαη νη ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο κε αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ςπραγσγηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ θαζνξηζκφ ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζεζκνζεηήζεθε θαη νξηνζεηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Απνδέζκεπζε ζαιαζζίσλ πεξηνρψλ γηα ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο» (ΦΔΚ 923 Β / ). 23

24 2.5. Γενικέρ κανονιζηικέρ πςθμίζειρ Δθηφο ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ γεληθέο δηαηάμεηο: 1. Ο θαζνξηζκφο θαη ε ηξνπνπνίεζε νξίσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπο, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, δαζψλ, δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, νξίσλ ξεκάησλ θαη πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ξπζκίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, νη νπνίεο θαη θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 2. Δληφο φισλ ησλ πεξηνρψλ (εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο) είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ, αθαιάησζεο, ΥΤΣΑ, ΜΑ, εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ΑΠΔ, λεθξνηαθείσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Δμαηξνχληαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ έξγα εζληθήο ζεκαζίαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο έξγα θαη επεκβάζεηο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο (ζεηζκψλ, θαηνιηζζήζεσλ, πιεκκχξσλ, ζενκεληψλ θιπ). 4. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. 5. ε φιεο ηηο πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Ν.2052/1992, φπσο ηζρχεη. 6. Κηίξηα, ηα νπνία πθίζηαληαη λφκηκα, αιιά ε ρξήζε ηνπο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δηαηεξνχληαη. Δπηηξέπεηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη επηζθεπέο θιπ, κεηά απφ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 7. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή έρεη θαηαηεζεί πιήξεο θάθεινο ζηε αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, εθαξκφδνληαη ή εθδίδνληαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ή θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο αδείαο, έζησ θαη αλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ή ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 24

25 8. Γήπεδα ηα νπνία θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, ήηαλ άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εμαθνινπζνχλ λα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 9. Γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 10. Οη απνζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ρξήζε. 11. ε φιεο ηηο ρξήζεηο επηηξέπεηαη ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ησλ θηηξίσλ ζην ίδην γήπεδν κε ζηφρν ηελ αλέγεξζε κηθξνχ φγθνπ θηηζκάησλ. 25

26 Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 3.1. Ππόηαζη πολεοδομικήρ οπγάνυζηρ χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ην λφκν 2508/99 γηα ηε «βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ», ην ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ ρσξηθφ ζρέδην φιεο νη πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο θαη ησλ πέληε θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ. Ζ νξηζηηθή δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο δηακνξθψζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε κε ην Α ζηάδην ηεο κειέηεο. Δπίζεο ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ θαζψο θαη ε άπνςε ηνπ Γήκνπ Μήινπ. Σέινο απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ φιε θαηεχζπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είραλ νη ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μήινπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ πξφηαζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο ζα αλαηξαπεί ξηδηθά θαη ζα εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξσηνγελή δεπηεξνγελή ηξηηνγελή ηνκέα θαη ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, κέζα απφ ηελ άκβιπλζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθηεηακέλσλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο νηθηζηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Μήινπ ζα παξνπζηάζεη κηα ζηαδηαθή θαη ζπλερήο ζεηηθή κεηαβνιή. Ζ λέα πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ Μήινπ γηα ην έηνο ζηφρν 2021 πξνβιέπεη πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην αηζηφδνμν ζελάξην ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία 3 πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ φιεο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 3.1 ππνινγηζκνχ ησλ ρσξεηηθνηήησλ θαη ππθλνηήησλ ησλ λέσλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ. Όπσο παξαηεξνχκε ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηξηψλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ππεξβαίλεη ηνλ πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκφ ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. 26

27 ΠΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΣΟΜΔΑ Ππαγμαηικόρ Πληθςζμόρ (2001) Έκηαζη ΠΔ Μέζορ ςνηελεζηήρ Γόμηζηρ ΠΔ ηαθεπόηςπο υθέλιμηρ επιθ. Καηοικίαρ Βαθμόρ Κοπεζμού ηαθεπόηςπο γηρ για ηεσνική - κοινυνική ςποδομή Πςκνόηηηα ΠΔ Υυπηηικόηηηα ΠΔ Απομείνοςζα Υυπηηικόηηηα ΠΔ ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ Πίνακαρ 3.1. Υυπηηικόηηηερ και Πςκνόηηηερ Πολεοδομικών Δνοηήηυν ΥΟΟΑΠ Γήμος Μήλος ΠΔ 1 ΠΔ 2 ΠΔ 3 Ολνκαζία θαη Ζα πξνηεηλφ κελνο p ε ζ θ ι π ηκ/θαη βαζκίδα ηκ/θαη θαη/ζα θαη θαη d = 10 4 ζ / (θ+ζπ) c = ε d ι ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ I) ,8 50 0, ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ II) 50 31,5 0,6 50 0, ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) 16 7,2 0,4 40 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ I) ,4 0,8 50 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ II) 30 13,5 0,6 50 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) ,4 40 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ I) ,5 0,8 50 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ II) ,6 50 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) ,4 40 0, c' = c - p ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ

28 3.2. Υπήζειρ γηρ πολεοδομικών ενοηήηυν Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ηα θπζηθά ζηνηρεία (ξέκαηα, αηγηαιφο, γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θ.α.) θαη ηερλεηά - αλζξσπνγελή ζηνηρεία (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηερληθά έξγα ππνδνκήο, θ.α.), πξνηείλνληαη λέεο ρξήζεηο γεο γηα φιεο ηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο. Με ην ΥΟΟΑΠ Μήινπ ε θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά, αλεμάξηεηα απφ ην πιεζπζκηαθφ ηεο κέγεζνο, ελψ νη θεληξηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο ζεσξνχληαη φηη αληηζηνηρνχλ ζε ηνπηθφ θέληξν γεηηνληάο. Δπεηδή ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο δελ είραλ νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Μήινπ, πξνηείλνληαη κε ην ΥΟΟΑΠ ρξήζεηο γεο φκνηεο θαη γηα ηηο ηξεηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα ηζρχνπλ πιένλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπο νη ίδηεο ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη γηα φινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο (Σνκέαο Η) ε γεληθή θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα απηέο ηηο πεξηνρέο έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο. 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ππεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα). 4. Γξαθεία ηξάπεδεο αζθαιείαο θνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο. 6. Δζηηαηφξηα. 7. Αλαςπθηήξηα. 8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 11. Πξαηήξηα βελδίλεο. 12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 13. Κηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο. 14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 28

29 Δπηπιένλ νξίδνληαη ρξήζεηο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε θέληξν ηεο λέαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη νη ρξήζεηο γεο ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα φια ηα πνιενδνκηθά θέληξα έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 2. Ξελψλεο μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 4. Γξαθεία ηξάπεδεο αζθαιείαο θνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Γηνίθεζε (ζηα θέληξα γεηηνληάο επηηξέπνληαη κφλν θηίξηα επηπέδνπ γεηηνληάο). 6. Δζηηαηφξηα. 7. Αλαςπθηήξηα. 8. Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο. 9. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. 10. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 11. Κηίξηα εθπαίδεπζεο. 12. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 13. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 14. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 15. Κηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο. 16. Πξαηήξηα βελδίλεο. 17. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 18. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ-εθζεζηαθά θέληξα. 19. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. Γηα ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο θαη ηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο (Σνκείο ΗΗ θαη ΗΗΗ) πξνηείλεηαη ε ακηγήο θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα απηέο ηηο πεξηνρέο έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 29

30 2. Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο). 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (παληνπσιεία, θαξκαθεία, ραξηνπσιεία θιπ.). 4. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 6. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 7. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 30

31 3.3. Όποι δόμηζηρ πολεοδομικών ενοηήηυν Οη φξνη δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ πξνέθπςαλ απφ ηηο Απνθάζεηο Ννκαξρψλ πνπ θαζφξηζαλ ηα φξηα ηνπο, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ηνπο. Σν ΥΟΟΑΠ πξνηείλεη ηνπο γεληθνχο φξνπο δφκεζεο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα θαη νη νπνίνη ζα εμεηδηθεπηνχλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Αλαιπηηθά νη ηζρχνληεο θαη νη πξνηεηλφκελνη φξνη δφκεζεο γηα θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα έρνπλ σο εμήο: Π.Δ.1 Μήλος Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 1 (Μήινο) απνηειείηαη απφ ην νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Σξηνβάζαινπ θαη ηνπ Πέξα Σξηνβάζαινπ, θαη ηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Κιήκαηνο, ηνπ Φνπξθνβνπλίνπ θαη ησλ Μαλδξαθίσλ. Απφ ηνπο παξαπάλσ σο παξαδνζηαθνί έρνπλ ραξαθηεξηζηεί νη νηθηζκνί ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Κιήκαηνο θαη ηνπ Φνπξθνβνπλίνπ. Οη νηθηζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ ηππηθή κνξθνινγία ησλ νηθηζκψλ ησλ Κπθιάδσλ, κε κεγάια πνζνζηά θάιπςεο, δηάζπαζε ησλ φγθσλ, εθκεηάιιεπζε ησλ δσκάησλ σο βαηνί εμψζηεο ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ, πιαηείεο δίπια ζηνλ θεληξηθφ Ηεξφ Ναφ θαη κηθξφηεξα αλνίγκαηα ζηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ νδψλ, ζηελέο νδνί, αθαλφληζην ζρήκα ηφζν ησλ δξφκσλ φζν θαη ησλ Ο.Σ. κε ηα θηίξηα πνπ ηα απνηεινχλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ νηθηζηηθή απηή ζπγθέληξσζε, ππάξρνπλ ζεκαληηθά θηίξηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ην Γεκνηηθφ ηάδην, ηα θνηκεηήξηα, ην Γεκαξρείν, ην ΣΔΔ, ην Κέληξν Τγείαο, ην Γπκλάζην, ην Λχθεην θ.ά.) πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ νηθηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 497/1992 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηων οικιζμών Μήλος Τπςπηηήρ Τπιοβάζαλος Πέπαν Τπιοβάζαλος ν. Μήλος ηος Νομού Κςκλάδων και σαπακηηπιζμόρ αςηών» ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, πνπ γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πιάθαο πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί κε ην απφ π.δ.» (ΦΔΚ 345 Γ/ ), ελψ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Σξππεηήο θαη ησλ Σξηνβαζάισλ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. «Υαξαθηεξηζκφο νηθηζκψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ σο παξαδνζηαθψλ θαη θαζνξηζκφο 31

32 φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο απηψλ» (ΦΔΚ 504 Γ/ ). Σέινο κε ηελ κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 3942/1994 «Δπανακαθοπιζμόρ οπίων οικιζμών Γήμος Μήλος (Πλάκα Τπςπηηήρ Τπιοβάζαλος Πέπαν Τπιοβάζαλος) και ηποποποίηζη ηηρ ςπ απ. 497 απόθαζηρ Νομάπση Κςκλάδων» έγηλε ν ηειηθφο θαζνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο απηέο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Σξηνβάζαινπ θαη ηνπ Πέξαλ Σξηνβάζαινπ ζήκεξα είλαη: Γηα νηθφπεδα κέρξη 200η.κ., ζ.δ. 1,0 Γηα νηθφπεδα 201 κέρξη 400η.κ., ζ.δ. 0,8 Γηα νηθφπεδα πάλσ απφ 400η.κ., ζ.δ. 0,7 Μέγηζηε δνκήζηκε επηθάλεηα 400η.κ. Πποηείνεηαι απφ ην ΥΟΟΑΠ ε δεκηνπξγία κίαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο, κηαο κεγάιεο ππνελφηεηαο πνπ ζα ελνπνηεί ιεηηνπξγηθά θαη πνιενδνκηθά ην νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ θαη ηξεηο κηθξφηεξεο ππνελφηεηεο (Κιήκα, Φνπξθνβνχλη θαη Μαλδξάθηα) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ Π.Δ. 1 ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο ζπληειεζηψλ δφκεζεο, κε κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 γηα ηηο πεξηνρέο εληφο ηνπ νξίνπ λνκάξρε, κέζν ζ.δ. 0,6 γηα ηηο επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη κέζν ζ.δ. 0,4 γηα ηηο πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη φξνη δφκεζεο εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ σο έρνπλ ελψ νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.2 Πολλυνίυν Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 2 (Πνιιψληα) απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο ησλ Πνιισλίσλ, ηεο Πάραηλαο θαη ηνλ παξαζεξηζηηθφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο νηθηζκφο ησλ Πνιισλίσλ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ, απέλαληη απφ ηελ Κίκσιν, απ φπνπ δηεμάγεηαη θαη ε θαζεκεξηλή ζπγθνηλσλία πξνο ην γεηηνληθφ λεζί. Απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηέο ζπλνηθίεο, ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ηελ Πειεθνχδα. Ζ Αγία Παξαζθεπή απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ, ελψ βνξεηφηεξα απιψλεηαη ε Πειεθνχδα, ζπλνηθία ζρεηηθά λεφηεξε, κε σξαία ζπίηηα λεζηψηηθεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Πνιισλίσλ έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 9476/1985 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηος οικιζμού 32

33 Απολλωνίων νήζος Μήλος Κςκλάδων και καηηγοπία αςηού». Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). Ζ Πάραηλα βξίζθεηαη δίπια ζηελ αξραία πφιε ηεο Φπιαθσπήο θαη ηελ παξαιία ηνπ Παπάθξαγθα θαη πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα Πιάθαο Πνιιψλησλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάραηλαο έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 1547/1988 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηος οικιζμού Πάσαινα Μήλος και καηηγοπία αςηού». Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο απηέο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ησλ Πνιισλίσλ θαη ηεο Πιάθαο ζήκεξα είλαη: Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 100η.κ., ζ.δ. 1,6 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο 101 κέρξη 200η.κ., ζ.δ. 0,8 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο 201 κέρξη 300η.κ., ζ.δ. 0,6 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 300η.κ., ζ.δ. 0,4 Μέγηζηε δνκήζηκε επηθάλεηα 400η.κ. Πποηείνεηαι απφ ην ΥΟΟΑΠ ε δεκηνπξγία κίαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 549 ζηξεκκάησλ ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο ππνελφηεηεο, κηαο κεγάιεο ππνελφηεηαο πνπ ζα ελνπνηεί ιεηηνπξγηθά θαη πνιενδνκηθά ηνλ νηθηζκφ ησλ Πνιισλίσλ θαη δχν κηθξφηεξεο ππνελφηεηεο (Πάραηλα θαη Άγην Κσλζηαληίλν) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ Π.Δ. 2 ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο ζπληειεζηψλ δφκεζεο, κε κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 γηα ηηο πεξηνρέο εληφο ηνπ νξίνπ λνκάξρε, κέζν ζ.δ. 0,6 γηα ηηο επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη κέζν ζ.δ. 0,4 γηα ηηο πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη φξνη δφκεζεο εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ σο έρνπλ ελψ νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.3 Αδάμανηα Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 3 (Αδάκαληαο) απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Αδάκαληα, ηεο Εεθπξίαο θαη ηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο ηνπ Δκπνπξηνχ, ησλ 33

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ. ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο

ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ. ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο ΔΙΗΓΗΗ ΣΟ Γ. Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ΥΟΟΑΠ Αγίνπ Κεξύθνπ ΥΟΟΑΠ Νήζνπ Ιθαξίαο Κπξίεο Κύξηνη ζπλάδειθνη, Η δηαδξνκή ηεο εθπφλεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ηεο Νήζνπ Ιθαξίαο μεθηλάεη ην 2003 κε πξσηνβνπιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΝΔΜΔΝΗ (ππώην Γήμος Μενεμένηρ), ΓΗΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (Β1 ΣΑΓΙΟ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΗΜΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ»

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» ΟΡΓΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΙ ΠΡΟΣΙ ΠΔΡΙΒΛΛΟΝΣΟ ΘΗΝ ΠΝΟΡΜΟΤ 2 151 23 ΘΖΝ ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΝΗΜΟΤ ΘΖΝ (ΟΡ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ ΓΡΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ Ρ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΚΟΤ ΠΛΗΗΟΤ ΣΣΗΚΖ» ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 2. χκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΡΔΗΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΤΜΖΣΣΟΤ ρέδην πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ΔΗΑΓΩΓΖ 1. Ο Τκεηηφο ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο κε ην π.δ. 31.8/20.10.1978. Σκήκαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΡΔΣΖ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Κξηηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα