ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ Πξνγξακκαηηθά κεγέζε Μνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο Σν ΥΟΟΑΠ Γ. Μήινπ ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθέο αξρέο Πεξηνρέο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο Πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ δφκεζεο Πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο Γεληθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο Υξήζεηο γεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ Όξνη δφκεζεο πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ Κνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη Πξνηεηλφκελα δίθηπα ππνδνκήο Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ Φνξέαο εθαξκνγήο ηνπ ΥΟΟΑΠ Απαηηνχκελα έξγα θαη κειέηεο Δκπιεθφκελνη θνξείο ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΑΡΣΧΝ ΥΑΡΣΖ Π.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΛ. 1: ΥΑΡΣΖ Π.2 ΥΡΖΔΗ ΓΖ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΛ. 1: ΥΑΡΣΔ Π.3.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΛ. 1:5.000

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ Μειέηε κε ηίηιν : «ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Μήινπ», Ννκνχ Κπθιάδσλ αλαηέζεθε απφ ην Γήκν Μήινπ ζηα ζπλεξγαδφκελα γξαθεία κειεηψλ ρεδηαζκφο Α.Δ., Παπακίρνο Νηθφιανο, Καθνπιίδνπ νθία θαη Γξνχγθα Αηθαηεξίλε κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ Θεφδσξν Κισλάξε Γηπισκαηνχρν Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ππνγξάθεθε ηελ 1 ε Απγνχζηνπ 2007 ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη έιαβε ππφςε ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ησλ ππεξθείκελσλ βαζκίδσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο απφςεηο ησλ Τπεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο νδεγίεο, πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Τ.Α.9572/1845/2000, ΦΔΚ 209/Γ/ ). Σν Α ηάδην θαηαηέζεθε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζηηο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ θαη ηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαηχπσζε ηεο Πξνθαηαξηηθήο Πξφηαζεο. Σν Β ηάδην ηεο Μειέηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ (Πξφηαζε) πεξηιακβάλεη ηνπο ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ρσξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε δχν ππνζηάδηα (Β1 θαη Β2). Σν Β1 ηάδην πεξηιακβάλεη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζε επίπεδν νξηζηηθήο πξφηαζεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε κε ην Α ηάδην, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ εληνιή έλαξμεο ηνπ Β1 ηαδίνπ (έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 4830/ ). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππνβάζξσλ, πάλσ ζηα νπνία, βάζε πξνδηαγξαθψλ, κεηαθέξζεθε ε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή πιεξνθνξία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ράξηεο ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ θιίκαθαο 1: θαη νξζνθσηνράξηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θιίκαθαο 1:

3 Οπζηαζηηθή γηα ηελ πξφνδν ηεο κειέηεο ππήξμε ε απξφζθνπηε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο επηβιέπνληεο, Μπαιεθηζή Θσκαή θαη Σαζηφπνπιν Μάξθν, φζν θαη κε ηνλ Γήκν Μήινπ θαζψο θαη κε θνξείο πνπ νη αξκνδηφηεηεο ηνπο άπηνληαη επηκέξνπο δεηεκάησλ ζρεδηαζκνχ. ηε ζχληαμε ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο κειέηεο ζπκκεηείραλ νη: Θεφδσξνο Κισλάξεο, Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Γηνηθεηηθφο ππεχζπλνο Ησάλλεο Σζακπάδεο, Αγξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Σερληθφο ππεχζπλνο Αγγειηθή αξαληψλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Λίια Γξεγνξίνπ, Υσξνηάθηεο Πνιενδφκνο Μεραληθφο 3

4 Β1 ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΣΑΖ 4

5 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1. Βαζικέρ απσέρ ηηρ ππόηαζηρ Ο Γήκνο Μήινπ ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μήινπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζηελ νπνία αλήθνπλ επίζεο ε ίθλνο, ε έξηθνο θαη ε Κίκσινο. Σν ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ Μήινπ Κηκψινπ Πνιπαίγνπ Αληηκήινπ βξίζθεηαη ζηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο θαη απέρεη 86 λαπηηθά κίιηα απφ ηνλ Πεηξαηά. ην Γήκν αλήθνπλ ηα δχν λεζηά (Μήινο Αληίκεινο) ελψ ηα άιια δχν ζην δήκν Κηκψινπ. Ο Γήκνο Μήινπ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 160 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαη πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2001 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Μήινπ είλαη ηα εμήο: Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηππηθφ λεζησηηθφ δήκν κε φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη απηφ. Απνηειεί ηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μήινπ (παιηφ Δπαξρείν) θαη εμππεξεηεί ηα γεηηνληθά λεζηά ηεο Κηκψινπ, ηεο ίθλνπ θαη ηεο έξηθνπ. Απνηειείηαη απφ έλα νηθηζηηθφ δίθηπν νθηψ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη αξθεηψλ αθφκε δηάζπαξησλ γηα ηνπξηζηηθψλ θαη παξαζεξηζηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ «δηραζκέλν» δήκν κε ζρεδφλ φιε ηε δξαζηεξηφηεηα (νηθηζηηθή νηθνλνκηθή) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ. Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ απνηειεί πεξηνρή, κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, εληαγκέλε ζην δίθηπν Natura Όπσο φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, εμαξηάηαη έληνλα απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, πνπ απνηειεί θαη ηελ έδξα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ λεζηνχ πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ην 1986 ησλ Κνηλνηήησλ Πιάθαο, Σξππεηήο, Σξηνβάζαινπ θαη Πέξα Σξηνβάζαινπ ζην Γήκν Μήινπ θαη ηε ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Μήινπ κε ηελ Κνηλφηεηα ηνπ Αδάκαληα πνπ έθεξε ην ζρέδην «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο». Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο») δελ επηθέξεη ζην δήκν Μήινπ θακία κεηαβνιή. Έηζη ν δήκνο απνηειείηαη ζήκεξα απφ πέληε θνηλφηεηεο, δχν Γεκνηηθέο (Σξηνβαζάινπ θαη Αδάκαληα) θαη ηξεηο Σνπηθέο (Μήινπ, Σξππεηήο θαη Πέξα Σξηνβαζάινπ) ελψ έδξα ηνπ δήκνπ νξίδεηαη ν νηθηζκφο Μήινο (Πιάθα) ηεο ηέσο θνηλφηεηαο Μήινπ. 5

6 Αλαιπηηθά ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ζήκεξα ηνπ Γήκνπ Μήινπ, κε ηηο πέληε θνηλφηεηεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πιεζπζκνχο, έρεη σο εμήο : Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αδάκαληα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αδάκαληα κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ. Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σξηνβαζάινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Σξηνβαζάινπ, ησλ Πνιισλίσλ θαη ηεο Πάραηλαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Μήινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Πιάθαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 919 θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξππεηήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Σξππεηήο θαη ηεο Εεθπξίαο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 788 θαηνίθσλ. Σνπηθή Κνηλφηεηα Πέξαλ Σξηνβαζάινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Πέξαλ Σξηνβαζάινπ κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 644 θαηνίθσλ. Σν ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ ζηνρεχεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζρεδηαζκνχ, κε ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πεξηνρή. ηνρεχεη επίζεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ρσξηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ κε ηνπο λφκνπο 2742/99 γηα ην «ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε» θαη 2508/97 γηα ηε «βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ». Με καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα ην 2021, ε παξνχζα κειέηε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη αθελφο ηηο πξνθιήζεηο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Κεληξηθή έλλνηα ηεο ρσξνηαμηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε αεηθφξνο ρσξηθή αλάπηπμε, ππιψλεο ηεο νπνίαο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ άμνλεο είλαη ε ηζφξξνπε πνιπθεληξηθή αλάπηπμε θαη νη ζρέζεηο αζηηθνχ εμσαζηηθνχ ρψξνπ, ε ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηα βαζηθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ελέξγεηαο θαη επηθνηλσληψλ, θαη ε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 6

7 1.2. Ππογπαμμαηικέρ καηεςθύνζειρ και πεπιεσόμενο ηος ΥΟΟΑΠ Ζ πξφηαζε ηνπ ΥΟΟΑΠ ηνπ Γήκνπ Μήινπ αληηκεησπίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξ. 9572/1845/00 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 209/Γ/ ) θαη ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ /04 (ΦΔΚ 285/Γ/ ). Ζ εθπφλεζε ελφο λένπ ζρεδίνπ επηπέδνπ ΥΟΟΑΠ θξίζεθε αλαγθαία θαζψο έρνπλ πεξάζεη ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ έγθξηζε ησλ Γεληθψλ Καηεπζχλζεσλ ηεο Υσξνηαμηθήο Μειέηεο ηεο λήζνπ Μήινπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ (Φ.Δ.Κ. 654Β / ). Οη ζεζκνζεηεκέλεο εθείλεο ξπζκίζεηο δελ θαιχπηνπλ πιένλ ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ δηακνξθσζεί λέα αλαπηπμηαθά, ζεζκηθά θαη πξνγξακκαηηθά δεδνκέλα πνπ απαηηνχλ έλα ζπλνιηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ. Ζ αλάιπζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν δήκνπ θαη νηθηζκψλ, επηβεβαηψλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο ελφο λένπ ζρεδίνπ. Ο ρσξηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηφζν ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζην επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ πιαίζην φζν θαη ηηο εμειίμεηο ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πεξηθέξεηα. ηφρνη ηνπ ΥΟΟΑΠ είλαη: Ζ δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Μήινπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ κεγεζψλ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψλνληαη, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηηο πξννπηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξνχλ ην νηθηζηηθφ δίθηπν. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζε φηη αθνξά ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζχλζεσλ ζε φηη αθνξά ηε πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ κεγεζψλ ζε θνηλσληθφ εμνπιηζκφ θαη ν εληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ απαηηνχλ αλαζρεδηαζκφ θαη παξεκβάζεηο. 7

8 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα πνιενδνκεζνχλ. Ζ ράξαμε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη πξνο πνιενδφκεζε νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη ηηο πεξηνρέο εληφο ησλ νηθηζκψλ πνπ απαηηνχλ παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο κέζσ ησλ κεραληζκψλ πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 8

9 1.3. Ππογπαμμαηικά μεγέθη α. Καηνηθία θαη νηθηζηηθή ρξήζε: Ζ πξφηαζε γηα ην ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο ζα αλαηξαπεί θαη ζα εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο. Σν «αηζηφδνμν» ζελάξην ζηεξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πνιπδηάζηαηεο αλάπηπμεο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο παξαγσγήο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ζηα έξγα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη ζηνλ απμαλφκελν ηνπξηζκφ. Σαπηφρξνλα, ζα βξεζεί ε πνιππφζεηε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξσηνγελή δεπηεξνγελή ηξηηνγελή ηνκέα θαη ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, κέζα απφ ηελ άκβιπλζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθηεηακέλσλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο νηθηζηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ κνλαδηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν απνηέιεζκα ζην ζελάξην απηφ ζεκαίλεη φηη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ αχμεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο (8,7%). Έηζη, ν πιεζπζκφο ησλ θαηνίθσλ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2001 πξνβάιιεηαη ζην 2011, νπφηε ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο (κε γεληθφ ξπζκφ κεηαβνιήο +10,7%). Σέινο ε εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην έηνο 2021 (πνπ είλαη θαη ν πξνγξακκαηηθφο ζηφρνο), κε αληίζηνηρε κεζνδνινγία ζα θηάζεη ηνπο θαηνίθνπο (κε γεληθφ ξπζκφ κεηαβνιήο +10,8%). Πίνακαρ 1.1: Πληθςζμιακή Δξέλιξη Γήμος Μήλος Πληθςζμόρ Δκηίμηζη 2001 Μεηαβολή 2011 Μεηαβολή 2021 ύνολο Γήμος ,7% ,8% Με βάζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ πνιιαπιάζησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ πξέπεη λα γίλεη ε εθηίκεζε γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο. Δπηπιένλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δελ επαξθνχλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκφ ηνπ 2021, ε απνπζία ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο, νη κηθξνί θαη αλνξγάλσηνη θνηλσθειείο ρψξνη θαη ε έιιεηςε 9

10 βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ζσζηήο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο φισλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ δήκνπ. β. Παξαγσγηθή ππνδνκή: Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ππνδνρέα γηα ηελ απνξξφθεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα κε έκθαζε ζηηο κεηαιιεπηηθέο θαη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο δψλεο απνθιεηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο θαη θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. πκπεξαζκαηηθά ζην ΥΟΟΑΠ Μήινπ δεκηνπξγνχληαη 3 Πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, γηα νηθηζηηθή ρξήζε πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη 3 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε ηνκείο αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή δφκεζεο. Ο Σνκέαο Η πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο εληφο ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ Ννκάξρε έρεη κέζν ζ.δ. 0,8, ν Σνκέαο ΗΗ πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο πξψηεο θαηνηθίαο έρεη κέζν ζ.δ. 0,6 θαη ν Σνκέαο ΗΗΗ πνπ αθνξά ηηο πεξηνρέο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο έρεη κέζν ζ.δ. 0,4. Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ηνπο ηνκείο, ηνπο κέζνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο θαη ηηο ππθλφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη. Πίνακαρ 1.2: Μέζη πςκνόηηηα και μέζορ ζςνηελεζηήρ δόμηζηρ Π.Δ. ζηον Γήμο Μήλος ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΜΔΑ.Γ. ΜΔΟ.Γ. ΜΔΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 1 ΜΖΛΟΤ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,4 71 Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 2 ΑΓΑΜΑΝΣΑ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,4 71 Σνκέαο I 0,8 89 ΠΔ 3 ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ Σνκέαο II 0,6 75 Σνκέαο III 0,

11 1.4. Μονηέλο συπικήρ οπγάνυζηρ Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έρνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηνπηθψλ δηακεξηζκάησλ νη κειεηεηέο πξνρψξεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή θαη παξάιιεια ηε δηαηχπσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 1487 Β / ). Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νξηζηηθήο πξφηαζεο, ε νπνία ζα πεξάζεη θαη απφ ην θίιηξν ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο. Ζ πξνηεηλφκελε κε ην ΥΟΟΑΠ νηθηζηηθή νξγάλσζε ηνπ δήκνπ Μήινπ δηαηεξεί ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θαη δελ δηαθνξνπνηεί ην βαζηθφ ραξαθηήξα ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ ζηηο κε αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο. ηελ πξνηεηλφκελε ρσξηθή νξγάλσζε ελζσκαηψλνληαη ζε ιεηηνπξγηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν ηα ζηνηρεία ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη νη ηάζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ πξννπηηθή ηεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο. Οη πθηζηάκελεο ρξήζεηο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απαηηνχλ πξνζηαζία δηέπνληαη απφ ίδην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, φπσο αξραηνινγηθνί ρψξνη, ιίκλεο θαη ξέκαηα θαη ππνδεηθλχνληαη κνλνζήκαληα. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαζνξίζζεθαλ νη βαζηθέο ρξήζεηο γεο: 1. Πεπιοσέρ Πολεοδομικήρ Οπγάνυζηρ. Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο, ζηηο επεθηάζεηο ηνπο θαη ζηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο. Καλέλαο νηθηζκφο ηνπ δήκνπ δελ δηαζέηεη ξπκνηνκηθφ ζρέδην πιελ ηνπ Αδάκαληα. Πξνηείλεηαη ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε φισλ ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα ην πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ ην Δπίζεο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νηθηζκψλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. 2. Πεπιοσέρ Δλέγσος και Πεπιοπιζμού Γόμηζηρ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο. Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο απηέο είλαη: 11

12 Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Πξσηνγελνχο Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπ δήκνπ. ηελ πεξηνρή απηή ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ κνλάδσλ ρακειήο φριεζεο κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Μήινπ πνπ γίλνληαη θαηεμνρήλ νη κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηνρή απηή ζα γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ αλεμαξηήησο αληηθείκελνπ. Πεξηνρέο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ Σνπξηζκνχ - Αλαςπρήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο Μήινπ πνπ θαιχπηεη ζήκεξα ην θαηαθχγην άγξηαο δσήο. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαηαθπγίνπ θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε ρξήζεηο απνθιεηζηηθά ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. 3. Πεπιοσέρ Διδικήρ Πποζηαζίαρ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κε ηδηαίηεξε αμία πνπ απαηηείηαη ε πξνζηαζία ηνπο. Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζηηο πεξηνρέο ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη Natura Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο είλαη: Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Ληκλψλ θαη Ρεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιίκλεο θαη ηα ξέκαηα εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα κλεκεία εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Natura Πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξν ζρεδφλ ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Μήινπ θαη ε Αληίκεινο θαη απνηειεί πεξηνρή κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Τπνβξπρίσλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα ζεζκνζεηεκέλν ρψξν, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηνλ φξκν ηνπ Γνπξλάδνπ, γηα άζθεζε ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. 12

13 1.5. Σο ΥΟΟΑΠ Γ. Μήλος ζηο εςπύηεπο συποηαξικό πλαίζιο Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ην πξφηππν ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηειεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη αληζφηεηεο ζε επίπεδν ρψξαο θαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. Ο ρψξνο ηνπ Ν. Αηγαίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθφηαηνο εζληθφο πφινο έιμεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πςειήο έληαζεο θαη απφδνζεο. Ο έιεγρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη ε ζηαδηαθή επηδίσμε θαιχηεξεο δηάρπζήο ηεο ζην ρψξν θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο θαη ε παξάιιειε επηδίσμε πνιπηνκεαθήο κνξθήο αλάπηπμεο είλαη αλαγθαία ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο κνλφπιεπξεο εμάξηεζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ν. Αηγαίνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ πνιηηηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αμία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα δηαηεξήζεη θαη ζα εληζρχζεη ηελ αθηηλνβνιία ηεο θαη ζα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθφ «πξντφλ» θαη αληίζηνηρε πξνζέιθπζε πςειφηεξεο ζηάζκεο επηζθεπηψλ θαζψο θαη ζε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ είλαη: Χο πξνο ην βηνηηθφ επίπεδν : Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Αληηκεηψπηζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θπξίσο ελδνπεξηθεξεηαθά. Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, πεξίζαιςε, πνιηηηζκφο, ςπραγσγία, δηνίθεζε). Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο κε νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αεηθνξηθή δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, θαηάιιειεο ηερληθέο ππνδνκέο. Χο πξνο ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε : Οξζνινγηθή ηεξάξρεζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, επαξθήο θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο νηθηζηηθψλ θέληξσλ κε δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο. Υσξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκψλ (ηνπξηζκφο, γεσξγία - θηελνηξνθία, εμφξπμε, κεηαπνίεζε). 13

14 Έιεγρνο πνιενδνκηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Γηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο (πεξηνξηζκνί ρξήζεσλ γεο). Ο ξφινο ηνπ Γήκνπ Μήινπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Aλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ επηγξακκαηηθά έρεη σο εμήο: Τπεξηνπηθφ θέληξν πφινο εληζρπκέλνπ επηπέδνπ (3 νπ βαζκνχ) ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Αξραηνινγηθφ θέληξν ζεκαληηθήο εκβέιεηαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Κέληξν απμεκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ π.ρ. ηνπξηζκφο. Κέληξν ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, κε εθκεηάιιεπζε ηνπ μερσξηζηνχ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε άιισλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή). Κέληξν γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πεξηνρή εηδηθψλ παξεκβάζεσλ γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ επάισηνπ θαη κνλαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεκαληηθνχ νξπθηνχ θαη κεηαιιεπηηθνχ πινχηνπ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ν Γήκνο Μήινπ εθκεηαιιεπφκελνο ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πινχζηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ηνπ πφξνπο, ηνπο αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηελ πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απηφλνκε θαη βηψζηκε αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 14

15 Π.2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.1. Γενικέρ απσέρ Σν ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ ρσξηθήο νξγάλσζεο πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην νξγαλψλεη νιφθιεξε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ ζε γεληθέο δψλεο αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπο. ην παξφλ θεθάιαην, νη δψλεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ρσξηθά, πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο αλάπηπμήο ηνπο θαη θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί φξνη δφκεζήο ηνπο. Ο Γήκνο Μήινπ ρσξίδεηαη πιένλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ. ηηο πεξηνρέο πνιενδνκηθέο νξγάλσζεο, ζηηο πεξηνρέο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δφκεζεο θαη ζηηο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο. Οη πεπιοσέρ πολεοδομικέρ οπγάνυζηρ απνηεινχληαη απφ ηνπο νθηψ ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο, ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ πξψηεο θαηνηθίαο θαη ηνπο νθηψ νηθηζκνχο παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο. Οη πεπιοσέρ ελέγσος και πεπιοπιζμού ηηρ δόμηζηρ απνηεινχληαη απφ ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ πξσηνγελνχο ηνκέα, δεπηεξνγελνχο ηνκέα θαη ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο. Οη πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ πνπ απαγνξεχεηαη ε πνιενδφκεζή ηνπο απνηεινχληαη απφ ηηο ΠΔΠ ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, Natura 2000 θαη ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θάπνηεο ηδηαίηεξεο ρξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε. - Σν πθηζηάκελν αεξνδξφκην ηεο Μήινπ, κε ηελ απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία επέθηαζε ηνπ. - Σελ απαιινηξησζήζα έθηαζε ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή λένπ αεξνδξνκίνπ. 15

16 2.2. Πεπιοσέρ πολεοδομικήρ οπγάνυζηρ Σα πξνβιήκαηα πνιενδνκηθνχ επηπέδνπ (θνξεζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ, ρακειφ πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ θνηλσθειψλ ρψξσλ, έιιεηςε θνηλσληθψλ ππνδνκψλ), νη πιεζπζκηαθέο ηάζεηο θαη ε άκεζε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, πιένλ ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ζε νξηζκέλνπο νηθηζκνχο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ νηθηζκψλ, ηα θπζηθά (ξέκαηα, δάζε, γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θ.α.) θαη ηερλεηά - αλζξσπνγελή (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηερληθά έξγα ππνδνκήο, θ.α.) ζηνηρεία, πξνηείλνληαη επεθηάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηνπο. Θεζμοθεηημένοι οικιζμοί Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο απφ ηηο απνθάζεηο Ννκαξρψλ γηα νξηνζεηήζεηο νηθηζκψλ θάησ ησλ θαηνίθσλ. Όινη νη νηθηζκνί ζα πνιενδνκεζνχλ θαη ζην ζεζκνζεηεκέλν ηκήκα ηνπο αθνχ θαλείο εθηφο ηνπ Αδάκαληα δελ δηαζέηεη ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Όζνλ αθνξά ηνλ Αδάκαληα πξνηείλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο ξπκνηνκίαο ζε ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ πξνηείλεηαη ε γεληθή θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Δπηπιένλ νξίδνληαη ρξήζεηο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε θέληξν ηεο λέαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. Οικιζηικέρ επεκηάζειρ ππώηηρ καηοικίαρ Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε θχξηαο (Α ) θαηνηθίαο θαη απνηεινχλ επεθηάζεηο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ. Οη επεθηάζεηο απηέο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί ε εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ επέθηαζεο πξνηείλνληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ εθηφο απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Εεθπξίαο. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, επεηδή πξφθεηηαη γηα επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη φινη νη νηθηζκνί είλαη ζρεηηθά κηθξνί, πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ε ρξήζε ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Παπαθεπιζηικοί οικιζμοί Πξφθεηηαη γηα νθηψ πεξηνρέο πνπ ήδε παξνπζηάδνπλ ζπγθεληξψζεηο θαηνηθηψλ θαη ζα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε θαηνηθίαο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Οη νηθηζκνί απηνί γηα ηνπο νπνίνπο ζα απαηηεζεί ε εθπφλεζε 16

17 πνιενδνκηθψλ κειεηψλ είλαη : ην Φνπξθνβνχλη, ην Κιήκα, ν Άγ. Κσλζηαληίλνο, ηα Μαλδξάθηα, ν Δκπνπξηφο, ν Κήπνο, νη αθνχιεο θαη ηα Φαζάδηθα. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην Φνπξθνβνχλη θαη ην Κιήκα είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί αιιά πνηέ δελ νξηνζεηήζεθαλ. Όζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, επεηδή πξφθεηηαη γηα νηθηζκνχο δεχηεξεο θαηνηθίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ηεο ακηγνχο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166 Γ). Πίνακαρ 2.1 : Έκηαζη και καηανομή ηυν ππορ πολεοδόμηζη πεπιοσών Όνομα Οικιζμού Έκηαζη οικιζμού (ζηπ.) Δπέκηαζη οικιζμού (ζηπ.) Έκηαζη ππορ πολεοδόμηζη (ζηπ.) Πλάκα-Σπςπηηή-Σπιοβάζαλοι Αδάμανηαρ Πολλώνια Πάσαινα Εεθςπία Άγιορ Κυνζηανηίνορ Μανδπάκια Φοςπκοβούνι Κλήμα Δμποςπιόρ Φαθάδικα ακούλερ Κήπορ ύνολο Γήμος

18 2.3. Πεπιοσέρ ελέγσος και πεπιοπιζμού δόμηζηρ Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ δέρνληαη ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα κπνπλ θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί. Οη πεξηνρέο απηέο νξγαλψλνληαη κε θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο φπσο αθνινπζνχλ. Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Ππυηογενούρ Σομέα Πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο πεξηνρέο ηεο γεσξγηθήο γεο πνπ θαιχπηνπλ ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ηελ πεξηνρή απηή φζα κεηαιιεία θαη ιαηνκεία έρνπλ λφκηκε άδεηα ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιιεη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Γεσξγνθηελνηξνθηθέο θαη γεσξγνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ εθνδίσλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ, δεμακελέο θαη ζεξκνθήπηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 2. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο (ρακειήο φριεζεο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ) κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 4. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Καηνηθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 7. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 8. Δκπνξηθέο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 9. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 18

19 10. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 11. Ηεξνί λανί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 538/Γ / ). 12. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο, φπσο λεθξνηαθεία, θ.α. ηελ πεξηνρή απηή γηα ηηο ρξήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 απαηηείηαη ειάρηζηε απφζηαζε 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ θαη απφ ηελ αθηνγξακκή. Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Γεςηεπογενούρ Σομέα Πεξηιακβάλεη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ηε κφλε πεξηνρή πνπ ζα επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαιιεπηηθέο θαη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 2. Βηνκεραληθέο θαη Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 4. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Δκπνξηθέο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). Πεπιοσή Ανάπηςξηρ Γπαζηηπιοηήηυν Σοςπιζμού - Ανατςσήρ Πεξηιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ην ζεζκνζεηεκέλν θαηαθχγην άγξηαο δσήο (ΦΔΚ 520/Γ/ ). Σν θαηαθχγην ηδξχζεθε ην 1979 ζε έθηαζε ζηξεκκάησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαηαθπγίνπ δηφηη ηξηάληα ρξφληα κεηά εθιείπνπλ νη ιφγνη δηαηήξεζεο ηνπ. Ήδε ν δήκνο Μήινπ έρεη δεηήζεη επίζεκα κε έγγξαθφ ηνπ απφ ηε 19

20 Γ/λζε Γαζψλ ηνπ Ν. Κπθιάδσλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνηείλεηαη σο ε κφλε θαηάιιειε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. ηελ πεξηνρή απηή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 1. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 538/Γ / ). 2. Γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 3. Καηνηθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 4. Αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδαηνδεμακελέο θαη θξέαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 5. Κηίξηα θνηλήο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 6. Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 270/Γ / ). 20

21 2.4. Πεπιοσέρ ειδικήρ πποζηαζίαρ Οη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.) πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. Οξγαλψλνληαη ζηηο επηκέξνπο δψλεο πξνζηαζίαο ιηκλψλ θαη ξεκάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, Natura 2000 θαη ππνβξπρίσλ δξαζηεξηνηήησλ. Π.Δ.Π. Λιμνών και Ρεμάηυν Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιίκλεο θαη ηα ξέκαηα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μήινπ. ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε δφκεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ξεκάησλ εληφο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ απηά νξηνζεηνχληαη θαη εμαηξνχληαη ηεο πνιενδφκεζεο απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.Π. Απσαιολογικών Υώπυν θνπφο απηψλ ησλ πεξηνρψλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ θαη γεληθά ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Οη πεξηνρέο απηέο δηέπνληαη απφ ίδην λνκηθφ θαζεζηψο (αξραηνινγηθφο λφκνο) θαη θαηά ζπλέπεηα θαιχπηνληαη απφ δηθέο ηνπο ξπζκίζεηο. Πεξηιακβάλνληαη φινη νη θεξπγκέλνη θαη νξνζεηεκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Αλαιπηηθά νη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο νξηνζεηεκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηε Μήιν είλαη νη εμήο : 1. «Καζνξηζκφο δσλψλ Α Πξνζηαζίαο Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Μήινπ θαη ρξήζεηο γεο εληφο απηψλ. Οξηνζέηεζε δσλψλ Β πξνζηαζίαο.» (ΦΔΚ 1193 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίζηεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ νη αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ζηε Μήιν. ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Α απαγνξεχεηαη ε δφκεζε θαη νη κφλεο ρξήζεηο πνπ επηηξέπνληαη είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε βνζθή. Οη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο Β θαζνξίζηεθαλ κε μερσξηζηή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο ζε φιεο ηηο δψλεο θαη θαη εμαίξεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κφλν ζηηο δψλεο Παιαηνρσξίνπ θαη Πξνβαηά. 2. «Καζνξηζκφο Εσλψλ Πξνζηαζίαο Α θαη Β Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Φπιαθσπήο Μήινπ.» (ΦΔΚ 1348 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίζηεθαλ θαη νξηνζεηήζεθαλ νη αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Φπιαθσπήο. ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Α απαγνξεχεηαη ε δφκεζε 21

22 ελψ γηα ηηο δψλεο πξνζηαζίαο Β νη ρξήζεηο γεο ζα θαζνξηζηνχλ κε μερσξηζηή Τπνπξγηθή Απφθαζε. 3. «Υαξαθηεξηζκφο σο Ηζηνξηθνχ Σφπνπ ηεο πεξηνρήο ησλ ζεησξπρείσλ ζην Παιηφξεκα ηεο λήζνπ Μήινπ ζην Ννκφ Κπθιάδσλ» (ΦΔΚ 1442 Β / ). Με ηελ απφθαζε απηή ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθφο ηφπνο θαη πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξραηνινγηθφ λφκν, ε πεξηνρή ησλ ζεησξπρείσλ, δηφηη απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή καξηπξία ηεο κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ηνλ 9 ν αηψλα σο θαη ηνλ 20 ν αηψλα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πξνζηαηεχνληαη φια ηα κλεκεία ηνπ λεζηνχ αιιά θαη νη ππφινηπνη εληνπηζκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ δελ έρνπλ αθφκα νξηνζεηεζεί. Π.Δ.Π. Natura 2000 Πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο ζηε δπηηθή Μήιν θαη ζηελ Αληίκειν πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000 φπσο αλαζεσξήζεθαλ κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 2 Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» (ΦΔΚ 1495 Β / ). Οη πεξηνρέο απηέο επηγξακκαηηθά είλαη : 1. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Παξάθηηα Εψλε Γπηηθήο Μήινπ». 2. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Νήζνο Αληίκεινο Θαιιάζηα Παξάθηηα Εψλε». 3. Πεξηνρή Natura (SCI) κε θσδηθφ GR «Νήζνο Μήινο Πξνθήηεο Ζιίαο Δπξχηεξε Πεξηνρή». 4. Πεξηνρή Natura (SΡΑ) κε θσδηθφ GR «Γπηηθή Μήινο Αληίκεινο Πνιχαηγνο θαη Νεζίδεο». Σν ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ απηψλ πεξηνρψλ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε δπηηθή Μήιν θαη ηελ Αληίκειν κε εμαίξεζε κηα δψλε ζηελ Ξπινθεξαηηά. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο θαη ζα ηζρχνπλ ζε απηή νη ξπζκίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξνο ςήθηζε λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 22

23 Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γηα ηελ πεξηνρή απηή ζεζκνζεηήζεθε ην 2006 ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ζε ρεξζαία θαη πδάηηλα ηκήκαηα ηεο δπηηθήο Μήινπ» (Φ.Δ.Κ Γ / ) πνπ θαζφξηδε ιεπηνκεξψο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα ζηελ Κ.Τ.Α. ε δπηηθή Μήινο ρσξίδεηαη ζε 4 δψλεο δηαβαζκηζκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, σο εμήο : Εψλε Η (πεξηνρέο πξνζηαζίαο Π1-Π8): πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο Αιπθέο, Αρηβαδνιίκλε, Κνπηζνπλφξαρε, Ρηβάξη, Άγηνο Ησάλλεο, Ραιάθη, Λαξλί, Καληάξνο. Εψλε ΗΗ (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π9): πεξηιακβάλεη κηα δψλε πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Άγην Ησάλλε κέρξη ην Ρηβάξη θαη ηελ Αρηβαδνιίκλε (ζηα κεγαιχηεξα πςφκεηξα ηνπ Πξνθήηε Ζιία) θαη απφ ηηο Σξηάδεο κέρξη ηνλ Καιακφθαβν θαη ην Βάλη, ζπλδένληαο ηνπο ππξήλεο ηεο δψλεο Η. Εψλε ΗΗΗ (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π10): πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν ηνπ δπηηθνχ κέξνπο ηνπ λεζηνχ. Εψλε ΗV (πεξηνρή πξνζηαζίαο Π11): πεξηιακβάλεη ηηο αθηέο θαη κέξνο ηεο ζαιάζζηαο έθηαζεο (200κ. απφ ηελ αθηνγξακκή) απφ ην αθξσηήξην Φαιίδη (ή Φάιηεο), ην Κιέθηηθν, ηνλ φξκν ηνπ Γέξνληα, κέρξη θαη ην Αθξσηεξάθη. Ζ ηζρχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο έιεμε ην 2009 θαη απφ ηφηε έρεη μεθηλήζεη ε δηαβνχιεπζε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελφο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεη νξηζηηθά ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ζηε δπηηθή Μήιν θαη πξνθαλψο ζα ππεξηζρχεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ (ΥΟΟΑΠ). Π.Δ.Π. Τποβπςσίυν Γπαζηηπιοηήηυν Πεξηιακβάλεη ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηε Βφξεηα Μήιν κεηαμχ Πειεθνχδαο Καιφγεξνπ ζηνλ φξκν ηνπ Γνπξλάδνπ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ επηηξέπνληαη νη ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο κε αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ςπραγσγηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ θαζνξηζκφ ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζεζκνζεηήζεθε θαη νξηνζεηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε «Απνδέζκεπζε ζαιαζζίσλ πεξηνρψλ γηα ππνβξχρηεο δξαζηεξηφηεηεο» (ΦΔΚ 923 Β / ). 23

24 2.5. Γενικέρ κανονιζηικέρ πςθμίζειρ Δθηφο ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ γεληθέο δηαηάμεηο: 1. Ο θαζνξηζκφο θαη ε ηξνπνπνίεζε νξίσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπο, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, δαζψλ, δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, νξίσλ ξεκάησλ θαη πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ξπζκίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, νη νπνίεο θαη θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 2. Δληφο φισλ ησλ πεξηνρψλ (εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο) είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ νηθηζκψλ, αθαιάησζεο, ΥΤΣΑ, ΜΑ, εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ΑΠΔ, λεθξνηαθείσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Δμαηξνχληαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ έξγα εζληθήο ζεκαζίαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο έξγα θαη επεκβάζεηο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο (ζεηζκψλ, θαηνιηζζήζεσλ, πιεκκχξσλ, ζενκεληψλ θιπ). 4. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. 5. ε φιεο ηηο πεξηνρέο επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ Ν.2052/1992, φπσο ηζρχεη. 6. Κηίξηα, ηα νπνία πθίζηαληαη λφκηκα, αιιά ε ρξήζε ηνπο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δηαηεξνχληαη. Δπηηξέπεηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη επηζθεπέο θιπ, κεηά απφ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 7. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ή έρεη θαηαηεζεί πιήξεο θάθεινο ζηε αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, εθαξκφδνληαη ή εθδίδνληαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ή θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο αδείαο, έζησ θαη αλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ή ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 24

25 8. Γήπεδα ηα νπνία θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ, ήηαλ άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εμαθνινπζνχλ λα είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ. 9. Γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 10. Οη απνζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ρξήζε. 11. ε φιεο ηηο ρξήζεηο επηηξέπεηαη ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ησλ θηηξίσλ ζην ίδην γήπεδν κε ζηφρν ηελ αλέγεξζε κηθξνχ φγθνπ θηηζκάησλ. 25

26 Π.3. ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 3.1. Ππόηαζη πολεοδομικήρ οπγάνυζηρ χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ην λφκν 2508/99 γηα ηε «βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ», ην ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ Μήινπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ ρσξηθφ ζρέδην φιεο νη πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο θαη ησλ πέληε θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ. Ζ νξηζηηθή δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο δηακνξθψζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε κε ην Α ζηάδην ηεο κειέηεο. Δπίζεο ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαηεξήζεηο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ θαζψο θαη ε άπνςε ηνπ Γήκνπ Μήινπ. Σέινο απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ φιε θαηεχζπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ είραλ νη ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μήινπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ πξφηαζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην παξαγσγηθφ πξφηππν ηεο πεξηνρήο ζα αλαηξαπεί ξηδηθά θαη ζα εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ πξσηνγελή δεπηεξνγελή ηξηηνγελή ηνκέα θαη ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, κέζα απφ ηελ άκβιπλζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθηεηακέλσλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο νηθηζηηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Μήινπ ζα παξνπζηάζεη κηα ζηαδηαθή θαη ζπλερήο ζεηηθή κεηαβνιή. Ζ λέα πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ Μήινπ γηα ην έηνο ζηφρν 2021 πξνβιέπεη πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην αηζηφδνμν ζελάξην ηεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία 3 πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ φιεο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο. Αθνινπζεί ν πίλαθαο 3.1 ππνινγηζκνχ ησλ ρσξεηηθνηήησλ θαη ππθλνηήησλ ησλ λέσλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ. Όπσο παξαηεξνχκε ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηξηψλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ππεξβαίλεη ηνλ πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκφ ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. 26

27 ΠΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ - ΣΟΜΔΑ Ππαγμαηικόρ Πληθςζμόρ (2001) Έκηαζη ΠΔ Μέζορ ςνηελεζηήρ Γόμηζηρ ΠΔ ηαθεπόηςπο υθέλιμηρ επιθ. Καηοικίαρ Βαθμόρ Κοπεζμού ηαθεπόηςπο γηρ για ηεσνική - κοινυνική ςποδομή Πςκνόηηηα ΠΔ Υυπηηικόηηηα ΠΔ Απομείνοςζα Υυπηηικόηηηα ΠΔ ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ Πίνακαρ 3.1. Υυπηηικόηηηερ και Πςκνόηηηερ Πολεοδομικών Δνοηήηυν ΥΟΟΑΠ Γήμος Μήλος ΠΔ 1 ΠΔ 2 ΠΔ 3 Ολνκαζία θαη Ζα πξνηεηλφ κελνο p ε ζ θ ι π ηκ/θαη βαζκίδα ηκ/θαη θαη/ζα θαη θαη d = 10 4 ζ / (θ+ζπ) c = ε d ι ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ I) ,8 50 0, ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ II) 50 31,5 0,6 50 0, ΜΖΛΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) 16 7,2 0,4 40 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ I) ,4 0,8 50 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ II) 30 13,5 0,6 50 0, ΠΟΛΛΧΝΗΧΝ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) ,4 40 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ I) ,5 0,8 50 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ II) ,6 50 0, ΑΓΑΜΑΝΣΑ (ΣΟΜΔΑ ΗΗΗ) ,4 40 0, c' = c - p ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟΤ

28 3.2. Υπήζειρ γηρ πολεοδομικών ενοηήηυν Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ην ξφιν ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ηα θπζηθά ζηνηρεία (ξέκαηα, αηγηαιφο, γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα θ.α.) θαη ηερλεηά - αλζξσπνγελή ζηνηρεία (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηερληθά έξγα ππνδνκήο, θ.α.), πξνηείλνληαη λέεο ρξήζεηο γεο γηα φιεο ηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο. Με ην ΥΟΟΑΠ Μήινπ ε θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά, αλεμάξηεηα απφ ην πιεζπζκηαθφ ηεο κέγεζνο, ελψ νη θεληξηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο ζεσξνχληαη φηη αληηζηνηρνχλ ζε ηνπηθφ θέληξν γεηηνληάο. Δπεηδή ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο δελ είραλ νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Μήινπ, πξνηείλνληαη κε ην ΥΟΟΑΠ ρξήζεηο γεο φκνηεο θαη γηα ηηο ηξεηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα ηζρχνπλ πιένλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπο νη ίδηεο ξπζκίζεηο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη γηα φινπο ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο (Σνκέαο Η) ε γεληθή θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα απηέο ηηο πεξηνρέο έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 2. Ξελνδνρεία κέρξη 100 θιηλψλ θαη μελψλεο. 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (κε εμαίξεζε ππεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα). 4. Γξαθεία ηξάπεδεο αζθαιείαο θνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Κηίξηα εθπαίδεπζεο. 6. Δζηηαηφξηα. 7. Αλαςπθηήξηα. 8. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 9. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 10. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 11. Πξαηήξηα βελδίλεο. 12. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 13. Κηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο. 14. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 28

29 Δπηπιένλ νξίδνληαη ρξήζεηο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε θέληξν ηεο λέαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη νη ρξήζεηο γεο ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα φια ηα πνιενδνκηθά θέληξα έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 2. Ξελψλεο μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα. 4. Γξαθεία ηξάπεδεο αζθαιείαο θνηλσθειείο νξγαληζκνί. 5. Γηνίθεζε (ζηα θέληξα γεηηνληάο επηηξέπνληαη κφλν θηίξηα επηπέδνπ γεηηνληάο). 6. Δζηηαηφξηα. 7. Αλαςπθηήξηα. 8. Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο. 9. Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. 10. Πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 11. Κηίξηα εθπαίδεπζεο. 12. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 13. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 14. Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 15. Κηίξηα γήπεδα ζηάζκεπζεο. 16. Πξαηήξηα βελδίλεο. 17. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 18. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ-εθζεζηαθά θέληξα. 19. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. Γηα ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο θαη ηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο (Σνκείο ΗΗ θαη ΗΗΗ) πξνηείλεηαη ε ακηγήο θαηνηθία ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ (ΦΔΚ 166/Γ). Αλαιπηηθά νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο γηα απηέο ηηο πεξηνρέο έρνπλ σο εμήο : 1. Καηνηθία. 29

30 2. Ξελψλεο κηθξνχ δπλακηθνχ (πεξί ηηο 20 θιίλεο). 3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (παληνπσιεία, θαξκαθεία, ραξηνπσιεία θιπ.). 4. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 5. Θξεζθεπηηθνί ρψξνη. 6. Κηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. 7. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 30

31 3.3. Όποι δόμηζηρ πολεοδομικών ενοηήηυν Οη φξνη δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μήινπ πξνέθπςαλ απφ ηηο Απνθάζεηο Ννκαξρψλ πνπ θαζφξηζαλ ηα φξηα ηνπο, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο ηνπο. Σν ΥΟΟΑΠ πξνηείλεη ηνπο γεληθνχο φξνπο δφκεζεο πνπ ζα ηζρχνπλ γηα θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα θαη νη νπνίνη ζα εμεηδηθεπηνχλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Αλαιπηηθά νη ηζρχνληεο θαη νη πξνηεηλφκελνη φξνη δφκεζεο γηα θάζε πνιενδνκηθή ελφηεηα έρνπλ σο εμήο: Π.Δ.1 Μήλος Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 1 (Μήινο) απνηειείηαη απφ ην νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Σξηνβάζαινπ θαη ηνπ Πέξα Σξηνβάζαινπ, θαη ηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Κιήκαηνο, ηνπ Φνπξθνβνπλίνπ θαη ησλ Μαλδξαθίσλ. Απφ ηνπο παξαπάλσ σο παξαδνζηαθνί έρνπλ ραξαθηεξηζηεί νη νηθηζκνί ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Κιήκαηνο θαη ηνπ Φνπξθνβνπλίνπ. Οη νηθηζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ ηππηθή κνξθνινγία ησλ νηθηζκψλ ησλ Κπθιάδσλ, κε κεγάια πνζνζηά θάιπςεο, δηάζπαζε ησλ φγθσλ, εθκεηάιιεπζε ησλ δσκάησλ σο βαηνί εμψζηεο ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ, πιαηείεο δίπια ζηνλ θεληξηθφ Ηεξφ Ναφ θαη κηθξφηεξα αλνίγκαηα ζηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ νδψλ, ζηελέο νδνί, αθαλφληζην ζρήκα ηφζν ησλ δξφκσλ φζν θαη ησλ Ο.Σ. κε ηα θηίξηα πνπ ηα απνηεινχλ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ νηθηζηηθή απηή ζπγθέληξσζε, ππάξρνπλ ζεκαληηθά θηίξηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ην Γεκνηηθφ ηάδην, ηα θνηκεηήξηα, ην Γεκαξρείν, ην ΣΔΔ, ην Κέληξν Τγείαο, ην Γπκλάζην, ην Λχθεην θ.ά.) πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ νηθηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 497/1992 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηων οικιζμών Μήλος Τπςπηηήρ Τπιοβάζαλος Πέπαν Τπιοβάζαλος ν. Μήλος ηος Νομού Κςκλάδων και σαπακηηπιζμόρ αςηών» ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, πνπ γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Πιάθαο πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί κε ην απφ π.δ.» (ΦΔΚ 345 Γ/ ), ελψ γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Σξππεηήο θαη ησλ Σξηνβαζάισλ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. «Υαξαθηεξηζκφο νηθηζκψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ σο παξαδνζηαθψλ θαη θαζνξηζκφο 31

32 φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο απηψλ» (ΦΔΚ 504 Γ/ ). Σέινο κε ηελ κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 3942/1994 «Δπανακαθοπιζμόρ οπίων οικιζμών Γήμος Μήλος (Πλάκα Τπςπηηήρ Τπιοβάζαλος Πέπαν Τπιοβάζαλος) και ηποποποίηζη ηηρ ςπ απ. 497 απόθαζηρ Νομάπση Κςκλάδων» έγηλε ν ηειηθφο θαζνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο απηέο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Πιάθαο, ηεο Σξππεηήο, ηνπ Σξηνβάζαινπ θαη ηνπ Πέξαλ Σξηνβάζαινπ ζήκεξα είλαη: Γηα νηθφπεδα κέρξη 200η.κ., ζ.δ. 1,0 Γηα νηθφπεδα 201 κέρξη 400η.κ., ζ.δ. 0,8 Γηα νηθφπεδα πάλσ απφ 400η.κ., ζ.δ. 0,7 Μέγηζηε δνκήζηκε επηθάλεηα 400η.κ. Πποηείνεηαι απφ ην ΥΟΟΑΠ ε δεκηνπξγία κίαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ππνελφηεηεο, κηαο κεγάιεο ππνελφηεηαο πνπ ζα ελνπνηεί ιεηηνπξγηθά θαη πνιενδνκηθά ην νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ θαη ηξεηο κηθξφηεξεο ππνελφηεηεο (Κιήκα, Φνπξθνβνχλη θαη Μαλδξάθηα) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ Π.Δ. 1 ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο ζπληειεζηψλ δφκεζεο, κε κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 γηα ηηο πεξηνρέο εληφο ηνπ νξίνπ λνκάξρε, κέζν ζ.δ. 0,6 γηα ηηο επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη κέζν ζ.δ. 0,4 γηα ηηο πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη φξνη δφκεζεο εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ σο έρνπλ ελψ νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.2 Πολλυνίυν Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 2 (Πνιιψληα) απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο ησλ Πνιισλίσλ, ηεο Πάραηλαο θαη ηνλ παξαζεξηζηηθφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο νηθηζκφο ησλ Πνιισλίσλ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ λεζηνχ, απέλαληη απφ ηελ Κίκσιν, απ φπνπ δηεμάγεηαη θαη ε θαζεκεξηλή ζπγθνηλσλία πξνο ην γεηηνληθφ λεζί. Απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηέο ζπλνηθίεο, ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ηελ Πειεθνχδα. Ζ Αγία Παξαζθεπή απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ, ελψ βνξεηφηεξα απιψλεηαη ε Πειεθνχδα, ζπλνηθία ζρεηηθά λεφηεξε, κε σξαία ζπίηηα λεζηψηηθεο αξρηηεθηνληθήο θαη ζπγθξνηήκαηα ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη δηακεξηζκάησλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Πνιισλίσλ έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 9476/1985 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηος οικιζμού 32

33 Απολλωνίων νήζος Μήλος Κςκλάδων και καηηγοπία αςηού». Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). Ζ Πάραηλα βξίζθεηαη δίπια ζηελ αξραία πφιε ηεο Φπιαθσπήο θαη ηελ παξαιία ηνπ Παπάθξαγθα θαη πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα Πιάθαο Πνιιψλησλ. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάραηλαο έγηλε κε ηελ Απφθαζε Ννκάξρε 1547/1988 «Καθοπιζμόρ οπίων και όπων και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηος οικιζμού Πάσαινα Μήλος και καηηγοπία αςηού». Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίζηεθαλ θαη νη φξνη δφκεζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ «Σξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο» (ΦΔΚ 181/Γ). χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο απηέο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηνπο νηθηζκνχο ησλ Πνιισλίσλ θαη ηεο Πιάθαο ζήκεξα είλαη: Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 100η.κ., ζ.δ. 1,6 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο 101 κέρξη 200η.κ., ζ.δ. 0,8 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο 201 κέρξη 300η.κ., ζ.δ. 0,6 Γηα ην ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 300η.κ., ζ.δ. 0,4 Μέγηζηε δνκήζηκε επηθάλεηα 400η.κ. Πποηείνεηαι απφ ην ΥΟΟΑΠ ε δεκηνπξγία κίαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 549 ζηξεκκάησλ ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο ππνελφηεηεο, κηαο κεγάιεο ππνελφηεηαο πνπ ζα ελνπνηεί ιεηηνπξγηθά θαη πνιενδνκηθά ηνλ νηθηζκφ ησλ Πνιισλίσλ θαη δχν κηθξφηεξεο ππνελφηεηεο (Πάραηλα θαη Άγην Κσλζηαληίλν) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ Π.Δ. 2 ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο ζπληειεζηψλ δφκεζεο, κε κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 γηα ηηο πεξηνρέο εληφο ηνπ νξίνπ λνκάξρε, κέζν ζ.δ. 0,6 γηα ηηο επεθηάζεηο πξψηεο θαηνηθίαο θαη κέζν ζ.δ. 0,4 γηα ηηο πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο. Οη φξνη δφκεζεο εληφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ παξακέλνπλ σο έρνπλ ελψ νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ. Π.Δ.3 Αδάμανηα Ζ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 3 (Αδάκαληαο) απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Αδάκαληα, ηεο Εεθπξίαο θαη ηνπο παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο ηνπ Δκπνπξηνχ, ησλ 33

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ Ζκδοςθ 2, 11/9/2015 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ [ΑΤΓΟΤΣΟ 2015] ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ... 3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ

Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δθαπμογή ηος Νομοθεηικού Πλαιςίος για τα αιολικά πάρκα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 1/57 ΑΜΣΘΙΕΘΛΕΜΟ ΔΡΑΗ Ζ παξάζεζε ηνπ ηζρχνληνο Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα