ΝΔΟ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΟΓΗΓΟ ΚΡΑΣΗΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΟΓΗΓΟ ΚΡΑΣΗΔΩΝ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΔΟ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΟΓΗΓΟ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Σ.Π.Τ.) ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 Με ηην έκδοζη ηος παπόνηορ εγσειπιδίος ιζσύοςν μόνον οι οδηγίερ πος εμπεπιέσονηαι ζε αςηό και ανηικαθιζηούν όλερ ηιρ πποηγούμενερ. 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε παξνρήο κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο-κεξηζκαηνχρνπο ηνπ, αιιά ηδηαίηεξα πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην Μ.Σ.Π.Τ. (ππφινγνη, εθθαζαξηζηέο απνδνρψλ, Τπεξεζίεο θαη Διεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, Γ.Ο.Τ., Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., κέηνρνη) εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ν «ΟΓΖΓΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΣΠΤ» κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ, ζχγρξνλν θαη εμειίμηκν εξγαιείν. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ «Οδεγνχ Κξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ.» έσο ζήκεξα, δηθαηψζεθε ε πεπνίζεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνχ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαη απφδνζεο ησλ ππέξ ΜΣΠΤ θξαηήζεσλ, ππαιιήινπο. Πεξαηηέξσ, ν λένο Οξγαληζκφο ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. (Π.Γ. 94/2011), νη εθδνζέληεο λφκνη Ν. 3865/2010 θαη Ν. 4024/2011, οη λέεο Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ν..Κ., ε έθδνζε ζρεηηθψλ Πξάμεσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γηθαζηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Ν..Κ. πνπ εδξεχεη ζην Μ.Σ.Π.Τ. θαη νη εθδνζείζεο Δγθχθιηνη ηνπ ΜΣΠΤ, ζρεηηθέο κε ηηο επηβαιιφκελεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη νη ζπκβνπιεπηηθνί εμσηεξηθνί επηηφπηνη έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία, αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κεηαμχ ηνπ Σακείνπ θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ ζην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηέζηεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ σο άλσ Οδεγνχ θξαηήζεσλ, επεηδή δηαπηζηψζεθε φηη πνιιέο επηκέξνπο επηζεκάλζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οδεγνχ έρξεδαλ αλακφξθσζεο θαη ελαξκφληζεο κε δηάθνξεο λεφηεξεο δηαηάμεηο ή γλσκνδνηήζεηο. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέεο νδεγίεο θαη κεηαβνιέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, ε Γηνίθεζε νθείιεη θαη θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο πξνο θάζε θαηεχζπλζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ Σακείνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο ζηνπο ζεκεξηλνχο θαη ηνπο κειινληηθνχο κεξηζκαηνχρνπο ηνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζπζηήζεθε επηηξνπή απφ ηα παξαθάησ ζηειέρε ηνπ Σακείνπ πνπ πξνΐζηαληαη Σκεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ ηνπ Σακείνπ: Πξφεδξνο Δπηηξνπήο, θ. Μαξία Παπαγηάλλε, (Πξντζηακέλε Γ/λζεο Αζθαιηζκέλσλ) θαη κέιε νη θ. Κσλ/λα αξαληαέλα ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αλαγλσξίζεσλ), θ. Μαξία Ράπηνπ ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Καηαζέζεσλ Μεηφρσλ), θ. Βαζηιηθή Σφιηδα ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Καλνληζκνχ Μεξίζκαηνο), θ. Υξχζα Παλνχζε ( Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Πφξσλ) θαη ε θ. Αλαζηαζία Παπαδάθε (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Διεγθηψλ). 2

3 Ζ ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ επηκέιεηα θαη έθδνζε ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ «Οδεγνχ Κξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ.» θαη ηνπο νθείινληαη ζεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο. Δθηφο απφ ηε θπζηθή ηνπ κνξθή, ν παξψλ Οδεγφο δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν (PDF) ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., επηηξέπνληαο ηελ αλάγλσζε, ηε γξήγνξε αλαδήηεζε κε ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» θαη ηελ εθηχπσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ. Δπηπξνζζέησο, ζεκεηψλεηαη φηη, πξνο κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ησλ εθθαζαξηζηψλ, δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο Διεγθηψλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο δαπαλψλ αλά Κ.Α.Δ. θαη ππνινγηζηηθφ θχιιν πξνζδηνξηζκνχ θξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (calculator) ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ζηελ εμήο δηεχζπλζε: Ζ Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ επειπηζηεί φηη ε απνδνρή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Οδεγνχ ζα είλαη θαζνιηθή απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή ιαζψλ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ζε κία ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν. Αθήνα, Φεβποςάπιορ 2014 ΠΑΤΛΟ ΠΔΡΡΑΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 3

4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ αποδοσέρ (μιζθοδοζία και ππόζθεηερ αμοιβέρ) ηων μεηόσων ηος Σαμείος ζελ. 6 Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ αποδοσέρ (μιζθοδοζία και ππόζθεηερ αμοιβέρ) ςπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ ζελ. 13 Πίνακαρ κπαηήζεων ςπέπ ΜΣΠΤ ζηιρ δαπάνερ ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ. κλπ. ζελ. 16 Οδηγίερ αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηικού θύλλος πποζδιοπιζμού κπαηήζεων ζελ. 18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - Κωδικοί και πποθεζμίερ απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων.. ζελ. 20 Σπόποι απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων... ζελ. 22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - Δπιλεγμένα άπθπα Π.Γ. 422/ ζελ. 23 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (4% θαη 1%) Κξαηήζεηο ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο ησλ κεηφρσλ (2%) ΣΗΜ. Καηά ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπ πίλαθα απηνχ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. πξνο ην Μ.Σ.Π.Τ. (ΚΩΓ. ΔΙΠΡ , 82982, 82983) ΓΔΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε 10%, ζχκθσλα κε ηελ κε αξ / /0016/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οκνίσο θαη γηα ηνπο ΚΩΓ. ΔΙΠΡ (ΜΣΠΤ ΓΑΝΔΙΑ) και (ΜΣΠΤ ΔΙΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΔ.). 5

6 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 4024/ Ν. 3075/02, Ν. 3205/03, Ν. 3513/06 & άξ. 4 Ν. 3620/07, Ν. 4024/2011 -Γόθηκνη θαη κόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Τπνπξγείσλ θαη ηεο Βνπιήο θαζώο θαη ην ηαθηηθό πξνζσπηθό ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ 4% Αξρώλ, εθηόο απηώλ πνπ εμαηξνύληαη κε λόκν Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ. -Σν Πνιηηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Τ.ΔΘ.Α. Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, -Οη Μεηαθιεηνί Τπάιιεινη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα -Οη Μόληκνη πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. αιινδαπήο, Eurocontrol Ν. 2912/01,αξ θαη Ν. 2682/99 αξ.34 1, ακνηβέο όινπ ηνπ πνπ δηα λόκνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μ.Σ.Π.Τ. απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θιπ. 2% Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 4 Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2521/97 θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 29 & 30 Ν. 3205/03 2 Διεγθηηθό πλέδξην. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2521/97 θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 32 & 33 Ν. 3205/03 3 Πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηαηξνδηθαζηηθήο ππεξεζίαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2521/97 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 34 & 35 Ν. 3205/03 4 Ιαηξνδηθαζηέο. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν. 2685/99 αξ. 17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 6

7 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ, γ' ηεο παξ. 2 ησλ άξζξσλ 13 θαη 15 ηνπ Ν. 2530/97 θαη πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ηνπ Ν. 3620/07 4% ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 36 & 37 Ν. 3205/03, άξ. 4 Ν. 3620/ Μέιε Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι. Μέιε Δ.Π. Σ.Δ.Ι. Καζεγεηέο ΑΠΑΙΣΔ Δξεπλεηέο θαη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο: α) Αθαδεκίαο Αζελώλ, β) ΔΘΙΑΓΔ, ΓΗΜΟΚΡΙΣΟΤ θαη ινηπώλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, κόλν νη κεηαηαγκέλνη από άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μ.Σ.Π.Τ. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία, 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα,, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ - Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο από βαζκίδα ζε βαζκίδα 2% Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο (ή δηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ) Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2530/97 4% Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 38 Ν. 3205/03 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 7 ύκβνπινη θαη Πάξεδξνη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, ύκβνπινη & Δηζεγεηέο Ιλζηηηνύηνπ Σερλ. Δθπαίδεπζεο, Καζεγεηέο Δηδ. Παηδαγ. Αθαδεκίαο Θεζ/λίθεο & Αλσηέξσλ Δθθιεζηαζηηθώλ ζρνιώλ. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. ζη' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2530/97 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν 4024/2011 Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 39 & 42 Ν. 3205/03 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2530/97 4% Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 40 Ν. 3205/03 8 Δπηζηεκνληθό εξεπλεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Κ.Δ.Π.Δ. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 7

8 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2530/97 4% Άξ. 10 Ν. 3075/02, άξ. 41 & 52 Ν. 3205/03 9 Καζεγεηέο Αλσηάησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ & Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα κέρξη & ην βαζκό ηνπ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή - Ππξάξρνπ. Άξ. 10 Ν. 3075/02, Β) Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρόιεζεο (κέρξη πνζνύ 176 ) θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο παξ. 5 4% άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3408/05 άξ. 1 Ν. 3234/04 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% % Π.Γ. 422/81 άξ. 27, ΚΤΑ 2/52367/0022/ , Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 11 Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα από ην βαζκό ηνπ Γεληθνύ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή - Αξρηππξάξρνπ θαη άλσ. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 Άξ. 10 Ν. 3075/02, Β) Δπίδνκα ζέζεο πςειήο επζύλεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2448/96 θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ 4% άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3408/05 άξ. 1 Ν. 3234/04 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, έμνδα παξάζηαζεο αξρεγώλ ζσκάησλ αζθαιείαο, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% % Π.Γ. 422/81 άξ. 27, ΚΤΑ 2/52367/0022/ , Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 12 Γηαηξνί θαη Μεραληθνί δηνξηζκέλνη ζην Γεκόζην, αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ θαη πνπ ππνρξεσηηθά αζθαιίδνληαη ζηα θιαδηθά ηνπο Σακεία (Σ..Α.Τ. θαη Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. αληίζηνηρα) Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003,Ν. 4024/2011 Ν. 3205/2003, άξ. 2 Ν. 3513/06, Ν. 3620/07 (γηα κεραληθνύο) Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 8

9 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/ Γηθεγόξνη δηνξηζκέλνη θαη ζην Γεκόζην, αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ ηνπο, είηε σο Μέιε Γ.Δ.Π., είηε σο εθπαηδεπηηθνί ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε, είηε σο κεηαθιεηνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ σο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ην ΣΑΜΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά: σο κέιε Γ.Δ.Π.: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 5 σο εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο εθπ/ζεο: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 1 σο κεηαθιεηνί: όκνηα κε ηηο πεξηπηώζεηο 1 ή 15 αληίζηνηρα 4% Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004, άξ. 2 Ν. 3513/06 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά γηα απνδεκίσζε όπσο: εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν.2685/99 άξζξν 17 θαη 4 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ α) Γηεπζπληέο Πνιηηηθώλ Γξαθείσλ ησλ κειώλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγώλ β) Δηδηθνί ύκβνπινη θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο ζε Πνιηηηθά Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο γ) Γηνηθεηηθνί κεηαθιεηνί ππάιιεινη ζε Πνιηηηθά Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγώλ (Π.Γ. 63/98 Α / ) Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004, Ν. 3513/2006, άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξί[ησζεο α, Π.Γ. 422/81 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 15 Οη δηνξηδόκελνη κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ ζε ζέζεηο : α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ δ) Πξόεδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ. θαζίζηαληαη κέηνρνη εθόζνλ δελ έρνπλ επηιέμεη βάζεη εηδηθνύ Νόκνπ λα δηαηεξήζνπλ ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό θαζεζηώο. Ν. 2227/94, αξ. 8 παξ. 8. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3234/2004, Ν. 3513/2006, άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξί[ησζεο α, Π.Γ. 422/81 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) 2% Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 9

10 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011, Ν. 2227/94 αξ. 8 παξ Μόληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο: α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ δ) Πξνέδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηή θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ησλ Γ.Τ.ΠΔ., Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ ζε Ννζνθνκεία ησλ ΓΤ.ΠΔ. θαη Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006, άξ. 4, Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξίπησζεο α, Π.Γ. 422/81 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε 4) 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Γηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ % Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006 αξ. 3 Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3329/2005, Ν. 4024/2011, Ν. 3513/2006 αξ. 3, Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Ν. 3513/2006 αξ. 3 Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Ν. 3103/03 αξ. 11 & Ν 2685/99 αξ.17 θαη 4 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Σ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ * (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο 18 Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηώλ, Τπνδηνηθεηώλ, Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ, Γηεπζπλόλησλ πκβνύισλ, Γεληθώλ Γηεπζπληώλ, Αλαπιεξσηώλ θαη Βνεζώλ Γεληθώλ Γηεπζπληώλ ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (άξζξν 32 παξ. 18 ηνπ Ν. 2190/28Α /1994) έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, έμνδα παξάζηαζεο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 2190/94 αξ. 32 παξ. 18 Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006, Ν. 4024/2011, Ν. 2190/94 αξ. 32 παξ. 18 Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 2190/94 αξ. 32 παξ. 18 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 10

11 Πίνακαρ Κπαηήζεων ηων Μεηόσων ηος Σαμείος Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ Μέιε Γ.Δ.Π. πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζε Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, ηεινύλ ζε αλαζηνιή άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε κέινπο Γ.Δ.Π θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. (άξ. 5 Ν. 2530/97 & άξ.5 Ν. 2703/99). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ζα έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Ν. 3075/2002, Ν. 3205/2003, Ν. 3513/2006, Ν. 4024/2011 Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, θιπ. Δ) ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ζέζεο θαη ησλ απνδνρώλ ηεο λέαο ζέζεο ησλ ήδε κεηόρσλ ηνπ Σακείνπ Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε 4) 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 25 Γηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ησλ ΟΣΑ, Α Βαζκνύ (Γήκσλ) θαη Β Βαζκνύ (Πεξηθεξεηώλ) Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Ν.3029/2002,Ν. 3075/2002,Ν. 3205/2003, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο έρνπλ Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο (άξ. 24 Ν. 3613/07, Ν. 3852/2010). 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Αληηκηζζία θαη πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα 4% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν. 4024/2011 Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο 4% Ν. 3205/2003, Ν. 3513/ Αγξνηηθνί Γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζεηεία ζε λνζνθνκεία, αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο θιπ. ζηελ παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% Π.Γ. 422/81 άξζξν 26 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο θιπ. 2% Π.Γ. 422/81 άξζξν 27 Δ) Γηθαίσκα Δγγξαθήο ζε πεξίπησζε δηνξηζκνύ κόληκνπ ή δόθηκνπ δεκνζίνπ πνιηηηθνύ ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ (βι. δηεπθξίληζε 4) Έλαο (1) κεληαίνο κηζζόο ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΔΩΝ: 1. Οη θξαηήζεηο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. ησλ πεξηπηώζεωλ Α, Β θαη Γ πνπ έρνπλ ραξαθηήξα αληαπνδνηηθό, δηελεξγνύληαη γηα 12 κήλεο θαη έηνο. 2. Οη θξαηήζεηο ησλ πεξηπηώζεωλ Γ, Δ θαη Σ δηελεξγνύληαη θαηά πεξίπηωζε, δειαδή όηαλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο απνδνρέο. 3. Σν δηθαίωκα εγγξαθήο αλέξρεηαη ζην ζύλνιν ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνύ ηνπ πξώηνπ κήλα δηνξηζκνύ ηνπ κεηόρνπ θαη παξαθξαηείηαη ζε 12 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο. 4. Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζε πεξίπηωζε κεηάηαμεο ζε άιιε ππεξεζία ή από θιάδν ζε θιάδν θαη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ ζε πεξίπηωζε αιιαγήο βαζκίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξναγωγηθήο εμέιημεο. 5. Οη πξναλαθεξόκελεο θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο δηνξηδόκελνπο από 1/1/

12 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΓΔ ΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΜΣΠΤ Πφξνη απφ κηζζνδνζία θαη πξφζζεηεο ακνηβέο ππαιιήισλ πνπ δε κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ (1%) ΣΗΜ. Καηά ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπ πίλαθα απηνχ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. πξνο ην Μ.Σ.Π.Τ. (ΚΩΓ. ΔΙΠΡ ) ΓΔΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε 10%, ζχκθσλα κε ηελ κε αξ / /0016/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 12

13 Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Πίνακαρ Κπαηήζεων Τπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ Α) Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ ηνπο ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1% Άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 422/81 1 Μόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο Βνπιήο νη νπνίνη έρνπλ εμαηξεζεί κε Νόκν από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ (ΜΗ ΜΔΣΟΥΟΙ) ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΔΩΝ: ηεο πεξίπηωζεο Α: - Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη πνπ δελ κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ - νη κόληκνη κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππάιιεινη: Α) ησλ ΟΣΑ Α Βαζκνύ Β) ησλ ππεξεζηώλ ησλ νπνίσλ ην κόληκν πξνζσπηθό βάζεη λόκνπ δε κεηέρεη ζην ΜΣΠΤ (ΝΠΓΓ) Γ) ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ Οξγαληζκώλ πνπ επνπηεύνληαη από ην Τ.ΔΘ.Α. Β) Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ακνηβέο από ΔΛΚΔ θαη ΔΛΚΔΑ, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, ακνηβέο από άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ, επίδνκα αιινδαπήο, ακνηβέο όινπ ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία θιπ.) 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 Πξάμε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 15 (πλεδξ. 2ε, 20/1/2009, Σκ. 1) 2 Οη δηνξηδόκελνη κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ ζε ζέζεηο : α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ δ) Πξόεδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ. Δθόζνλ έρνπλ επηιέμεη βάζεη εηδηθνύ Νόκνπ λα δηαηεξήζνπλ ή δηαηεξνύλ ππνρξεσηηθά ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο. Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 1% Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 422/81, 3 Οη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί πληαμηνύρνη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή ζέζε κεηαθιεηνύ ππαιιήινπ θαη ιακβάλνπλ Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ ην 30% ηεο ζύληαμεο θαη ηηο απνδνρέο ηεο λέαο ηνπο ζέζεο. θαζώο θαη ηνπο όπσο; απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο πνπ θαηέρνπλ ίδηεο κε επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο, θιπ. ηηο παξαπάλσ ζέζεηο. 1% Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 4 ηξαηησηηθνί ζπληαμηνύρνη κε πιήξε αλαζηνιή ηεο ζύληαμήο ηνπο, πνπ δηνξίδνληαη ζε δεκόζηεο ζέζεηο ή σο κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη δεηνύλ κε αίηεζή ηνπο λα εμαηξεζνύλ από ηηο ηαθηηθέο ππέξ ΜΣΠΤ θξαηήζεηο. Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νησλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο θιπ. 1% Άξζξν 16 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 422/81, αξ. 26 παξ. 1γ θαη αξ. 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 5 Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ κεηαθηλνύληαη εθηόο έδξαο κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ ζην εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. ην Δπίδνκα Αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81, Κ.Τ.Α. αξ. 2/52367/0022/ Φ.Δ.Κ. 1514/η. Β / ) Οη ππάιιεινη ηνπ ΙΚΑ,ησλ ΟΣΑ Α Βαζκνύ θαη ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ νη ππάιιεινί ηνπο δελ κεηέρνπλ ζην ΜΣΠΤ. Οη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθεξόκελσλ ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη δηαηεξνύλ ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό ηνπο θαζεζηώο). Όζνη από ην πξνζσπηθό ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ (θαζαξίζηξηεο, καγείξηζζεο, δηδαθηηθό πξνζσπηθό) δηνξίδνληαη κε Απόθαζε ησλ ΟΣΑ Α Βαζκνύ (Φ.Δ.Κ. Ν.Π.Γ.Γ.). Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. Δπί ησλ πάζεο θύζεσο απνδεκηώζεώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. Δπί ησλ πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 1% % Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 Πξάμε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 80 (πλεδξ. 13 ε / ) Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 Πξάμεηο Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ αξ. 182/91, 470/83, 83/78 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 13

14 Πίνακαρ Κπαηήζεων Τπαλλήλων πος δε μεηέσοςν ζηο ΜΣΠΤ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΟΥΔ & ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΔΝΔΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΌ Γ.Ο.Τ ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 9 Σν απνζπαζκέλν ζην Γεκόζην, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο θαη ηα ΝΠΓΓ κόληκν πξνζσπηθό από ηνπο ΟΣΑ θαη ηνλ επξύηεξν Γεκόζην Σνκέα. Δπί ησλ πξόζζεησλ ακνηβώλ ή απνδεκηώζεσλ από δεκόζηεο Πνιηηηθέο Τπεξεζίεο ή ΝΠΓΓ 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 10 Οη Δηδηθνί ύκβνπινη θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο πνπ δηνξίδνληαη ζηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Π.Γ. 63/2005) Δπί ησλ πξόζζεησλ θαη έθηαθησλ ακνηβώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα θιπ. 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 11 Γεκόζηνη Τπάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ εμαηξεζεί κε λόκν από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ θαη εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ησλ ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνύ Δπί ηνπ ζπλόινπ ηεο αληηκηζζίαο θαη πάζεο θύζεσο πξόζζεησλ ακνηβώλ & θαηαβαιιόκελσλ πνζώλ γηα απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα θιπ. 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 12 Αγξνηηθνί Γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζεηεία ζε λνζνθνκεία, αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο θιπ. θαηά ηε ζεηεία ηνπο ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ θαη νηνλδήπνηε άιισλ απνδεκηώζεώλ ηνπο όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, εθεκεξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά θιπ. 1% Άξζξα 26 παξ.1 πεξηπη. γ θαη 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 13 Δηδηθεπόκελνη, επηθνπξηθνί θαη ζηξαηησηηθνί γηαηξνί Δπί ησλ εθεκεξηώλ 1% Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 14

15 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΓΑΠΑΝΔ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ, Ν.Π.Γ.Γ. ΚΛΠ. Πφξνη επί δαπαλψλ (3% θαη 1,5%) 15

16 Πίνακαρ Κπαηήζεων επί δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 1 2 Οπνηνζδήπνηε ηαθηηθόο πνιηηηθόο ππάιιεινο αλαιάβεη είηε ηνπ αλαηεζεί νπνηαδήπνηε εηδηθή εξγαζία, εθηόο ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, ιόγω εηδηθήο θαηάξηηζήο ηνπ, π.ρ. αλαινγηζηηθή κειέηε, πξαγκαηνγλσκνζύλε θιπ. πνπ βαξύλεη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό Γεκνζίσλ ππεξεζηώλ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., ΑΔ. ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Δηδηθώλ Σακείσλ, όπσο: Παλεπηζηεκηαθνί Γηαηξνί πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθή θιηληθή, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Ι., θιπ., κεραληθνί ηνπ Γεκνζίνπ, νηθνλνκνιόγνη, εθπαηδεπηέο ζε Α.Δ.Ι.,Σ.Δ.Ι., Δ.Κ.Γ.Γ.Α., άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ θιπ. Σα αηξεηά όξγαλα ησλ Πεξηθεξεηώλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ ή ππαιιήινπ Δηδηθνύ Σακείνπ ή Ν.Π.Γ.Γ., όπσο ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο (Ν. 2218/94, Ν. 3852/2010). ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. ΓΙΑΣΑΞΔΙ 3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 3% - ηελ αληηκηζζία Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 3 Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην Γεκόζην κε ζύκβαζε έξγνπ. 3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/ Οη δηθεγόξνη κε πάγηα αληηκηζζία πνπ παξέρνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζε Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., θαη Γεκόζηα θαη Παλεπηζηεκηαθά Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα. Οη Πξόεδξνη, Αληηπξόεδξνη θαη ηα Μέιε ησλ Γ.. ησλ Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ. πνπ είλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ηδηώηεο, ζπληαμηνύρνη αλεμαξηήησο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο. Κάζε δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ Πνιηηηθώλ Τπνπξγείωλ, ηωλ Αλεμάξηεηωλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ, ηωλ ΝΠΓΓ, ηωλ ΝΠΙΓ ζπζηαζέληωλ ππό ηνπ Κξάηνπο γηα άζθεζε θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ησλ 3% ησλ Δηδηθώλ Σακείσλ θαη ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη αθνξά έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΡΑΣΗΗ 3%: Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηωλ: 3% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο % - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο - Δπί ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, Απόθαζε Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (πλεδξ. 31ε, 10/10/95, Σκ. 1) Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/ Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ α) Ο.Σ.Α. Α Βαζκνύ β) Ν.Π.Γ.Γ. & Οξγαληζκώλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλεο, εθηόο από ην Σακείν Αξωγήο Μνλίκωλ Πνιηηηθώλ Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακύλεο πνπ ππόθεηηαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3%. γ) Ναπηηθνύ Απνκαρηθνύ Σακείνπ δ) Σακείνπ ζπληάμεσο Ννκηθώλ (ΔΣΑΑ-ΣΑΝ) ε) ΟΓΑ πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ( Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) ζη) Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ άκεζα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό απηνύ δ) Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, εθόζνλ δελ εληάζζνληαη ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ε) ΙΚΑ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα πιελ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ πνπ κε ηνλ Ν.3918/2011 ελζσκαηώζεθε ζην λενζύζηαην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο) ζ) ΟΑΔΓ θαη εθηεινύκελα γηα ινγαξηαζκό ηνπ έξγα θαη θάζε είδνπο πιεξσκέο Γλσκνδόηεζε 437/2007 ηνπ ΝΚ Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 Άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 422/81 Γλσκνδόηεζε 194/2007 ηνπ ΝΚ Άξ. 14 Ν. 1545/85 Άξ. 11 παξ. 1 & 2 ηνπ Ν. 2860/2000 Ν.Γ. 2957/1954 ΗΜΔΙΩΗ: ηελ πεξίπησζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ζπκκεηνρήο ζε πκβνύιηα θαη Δπηηξνπέο, 2% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ. Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 απνδεκηώζεηο Καζεγεηώλ ρνιώλ θαη Κέληξσλ Μαζεηείαο θιπ) πξνο ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη 1% - Δπί ησλ ακνηβώλ ηνπο γηα Με Μέηνρν Μ.Σ.Π.Τ. Άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 422/81 ην Ι.Κ.Α. από ηξίηα πξόζσπα (δεκνζίνπο ή κε ππαιιήινπο, ηδηώηεο θιπ.) - Δπί ησλ ακνηβώλ ησλ κε ζύκβαζε έξγνπ 3% απαζρνινπκέλσλ (ηδησηώλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ, ζπληαμηνύρσλ) Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81 16

17 Πίνακαρ Κπαηήζεων επί ηων δαπανών ηων Πολιηικών Τποςπγείων, Ν.Π.Γ.Γ κλπ Α/Α ΠΟΡΟΙ ΔΠΙ ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΟΟΣΟ ΚΡΑΣΗΗ 7 Οη δαπάλεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.) θαη Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θ.η.ι. (βι. δαπάλεο πεξηπη. 6) ΚΑΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Γ.Ο.Τ. ΚΩΓΙΚΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ. 3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 8 Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο, εξγαζίεο, ελνίθηα, αζθάιηζηξα νρεκάησλ θαη θηηξίσλ,παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ.,, θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ. θιπ) θιπ. 3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, παξ. Α εδ. β θαη γ 9 Οη δαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ αθνξνύλ εξγνιαβηθό αληάιιαγκα ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ ή εθηειέζεσο έξγσλ 1,5% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, παξ. Α εδ. α 10 Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ννζειεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 3% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όισλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηηο ΓΤ.ΠΔ. (Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΔΚΑΒ θιπ.) Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο θαη βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ Οη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, 12 (έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο). 1,5% -Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ Γλσκνδόηεζε 638/1981 ηνπ ΝΚ Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό όιωλ ηωλ Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ Κνλδπιίωλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) (Α.Δ.Ι.,Σ.Δ.Ι.,ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΓ.ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ θιπ.0 θαη ηνπο Δ.Λ.Κ.Δ.Α. ησλ ΓΤ.ΠΔ. θαη γίλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, αλεμαξηήησο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ εζόδσλ ηνπο (π.ρ. εηήζηα επηρνξήγεζε από ηαθηηθό 13 πξνϋπνινγηζκό, θνλδύιηα πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό Δπελδύζεσλ, θάζε είδνπο δάλεηα, επηρνξεγήζεηο, δίδαθηξα θιπ). θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ. θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ(cosmote, TELLAS θιπ), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ θιπ. (βι. πεξηπη. 6) 3% - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, Γλσκνδόηεζε 13/2007 ηνπ ΝΚ 14 Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. 0,96 % - Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Άξζξν 6 ηνπ Ν. 2452/ Οη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (Ιεξά ύλνδνο ηεο Διιάδνο, Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Διιάδνο,Ιεξέο Μεηξνπόιεηο, Ιεξνί Νανί, θιπ) πνπ αθνξνύλ έξγα, εξγαζίεο, θνηλόρξεζηα, αζθάιηζηξα, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα εηδώλ, ελνίθηα, εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 422/81, κειέηεο έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο, κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο εληόο επηθξάηεηαο, παξνρή ππεξεζηώλ από Ο.Σ.Δ. 3% Δπί ησλ δαπαλώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη Α.Δ., Γ.Δ.Η. Α.Δ θαζώο θαη ζπγαηξηθέο απηώλ (COSMOTE, TELLAS θιπ.), παξνρή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (WIND, VODAFONE θιπ.), Δηαηξίεο Παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ, Δηαηξείεο Μεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (Η.ΓΙ.ΚΑ ΑΔ., ΓΙΑ ΑΔ., θιπ), ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. ΗΜΔΙΩΗ: Από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο 6 14 εμαηξνύληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμύ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ θαη Ν.Π.Γ.Γ., ή κεηαμύ Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δαπάλεο ηνπο ππόθεηληαη ζηελ θξάηεζε ηνπ 3%, 1,5% ή 0,96% θαηά πεξίπησζε. 17

18 Οδηγίερ αναθοπικά με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηικού θύλλος πποζδιοπιζμού κπαηήζεων (calculator) Πξνο δηεπθφιπλζε φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην Μ.Σ.Π.Τ. (Τ.Γ.Δ., Γ.Ο.Τ., δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ., ππφινγνη, εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο, κέηνρνη) δεκηνπξγήζεθε, κε βάζε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, αλαιπηηθφο θαηάινγνο δαπαλψλ αλά Κ.Α.Δ. θαη ππνινγηζηηθφ θχιιν πξνζδηνξηζκνχ θξαηήζεσλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. (calculator), ζπλεκκέλν κε ηνλ παξφληα Οδεγφ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηεο επηβαιιφκελεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξάηεζεο, αλαιπηηθά ανά Κ.Α.Δ. δαπάνηρ, ηεο γξήγνξεο αλαδήηεζεο κε ιέμεηο ή θξάζεηο «θιεηδηά» θαζψο θαη ηνπ αζθαινχο θαη ηάρηζηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ., ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α, θαη θφξνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην ππνινγηζηηθφ θχιιν, κπνξείηε λα ην αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Κσδηθνί απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ Πξνζεζκίεο απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ Σξφπνη απφδνζεο ησλ θξαηήζεσλ 19

20 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΚΑΔ και Κωδικοί Απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων χκθσλα κε ην κε αξ /348/0030/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκα TAXIS νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη ΚΑΔ Δθηφο Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε μηνιαία βεβαίωζη θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απόδοζη ηων εζόδων και ηων πόπων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. πος ειζππάηηονηαι μέζω ηων Γ.Ο.Τ. εκεηψλνπκε φηη νη απηνί Κσδηθνί Απφδνζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ΚΑΕ ΕΘΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Τ ΛΕΚΣΘΚΟ ΜΣΠΤ - ΣΑΚΣΗΚΔ ΚΡΑΣΖΔΗ ΜΣΠΤ - ΓΑΝΔΗΑ ΜΣΠΤ - ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ ΜΣΠΤ - ΝΔΟΗ ΓΗΟΡΗΜΟΗ ΜΣΠΤ - ΔΗΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΖΡ. ΜΣΠΤ - ΠΟΡΟΗ ΜΗΘΟΓ. ΜΖ ΜΔΣΟΥΩΝ ΜΣΠΤ - ΠΟΡΟΗ ΔΠΗ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΘΚΟ ΑΠΟΔΟΗ ΣΟ Μ.Σ.Π.Τ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟ GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

21 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ Πποθεζμίερ απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων Οι ειζππάξειρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων ππέπει να αποδίδονηαι ζηο Σαμείο μαρ μέζα ζηιρ νόμιμερ πποθεζμίερ, δειαδή: α) μέσπι ηην 10 η ημέπα ηνπ επφκελνπ ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ θξαηήζεσλ κελφο, φηαλ ην ζρεηηθφ έμνδν βαξχλεη ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 1 ηνπ Β.Γ. 760/1969) θαη β) μέσπι ηην 15 η ημέπα ηνπ επφκελνπ ηεο εμνθιήζεσο ησλ εληαικάησλ πιεξσκήο κελφο, φηαλ ην ζρεηηθφ έμνδν βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ (άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Π.Γ. 584/1975), ζε θάζε δε πεξίπησζε ενηόρ δεκαπένηε (15) ημεπών ηο απγόηεπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε ηελ ππνρξέσζε νξζήο εθαξκνγήο ηεο κε αξ / /0016/ (Φ.Δ.Κ. 120/η. Β / ) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ην Μ.Σ.Π.Τ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία «θξαηήζεηο αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ από ηελ εμόθιεζε κηζζώλ θαη θάζε άιιεο απνδεκίωζεο όπωο θαη απνδηδόκελεο ηνθνρξεωιπηηθέο δόζεηο γηα απόζβεζε δαλείωλ κηζζωηώλ, δελ ππόθεηληαη ζε πνζνζηό ζπκκεηνρήο» χςνπο 10%. Ζ ελ ιφγσ επηζήκαλζε κλεκνλεχεηαη θαη ζην κε αξ /8819/0016/ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ16) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί αξκνδίσο ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 21

22 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ Σπόποι απόδοζηρ ηων ςπέπ Μ.Σ.Π.Τ. κπαηήζεων αο πιεξνθνξνχκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφδνζεο ησλ ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. θξαηήζεσλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: κέζσ Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (Δ.Α.Π.), ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ΜΣΠΤ Σαθηηθέο θξαηήζεηο δάλεηα ΜΣΠΤ Αλαγλψξηζεο Πξνυπεξεζίαο ΜΣΠΤ Νένη δηνξηζκνί ΜΣΠΤ Πξφζζεηεο Ακνηβέο ΜΣΠΤ Πφξνη κηζζνδνζίαο κε κεηφρσλ ΜΣΠΤ Πφξνη επί δαπαλψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 4300 ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ) κέζσ e-banking ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ κε θαηάζεζε ζηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, ζην ινγαξηαζκφ 26305/3. 22

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Σαρ. Γ/vζε : Κoξvάξoπ 1& Δξκoύ 105 63 Aζήλα Πιεξνθνξίεο : Γξαθείν Γ/ληή Σειέθσvo : 210 3286301

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ.

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ. ΠΡΟ: ΥΗΜ/ΓΟΙ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΣ Κνινθνηξώλε 13 Σειέθ. 210-6552403 Σ.Κ 105 62, Αζήλα Φ.951.1/43/ 493593 ΚΟΙΝ: Γ/ΤΔΘΑ ΤΦΔΘΑ. 1654 ΓΔΔΘΑ/Δ Κιάδνο/ΓΟΙ Αζήλα, 31 Mαξ 2007 ΓΔ/ΔΓΑ-ΓΔ/ΔΓ- Γλζεηο ΓΔ/ΓΟΙ/1γ-1ν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΔΝΔΙΑ & ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ Α θαη Β Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Ταρ. Κώδηθαο : 101 10 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα