ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη 1%) Κξαηήζεηο ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο ησλ κεηφρσλ (2%) ΣΗΜ. Καηά ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ηνπ πίλαθα απηνχ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. πξνο ην Μ.Σ.Π.Τ. (ΚΩΓ. ΔΙΠΡ. 8219, 82982, 82983) ΓΔΝ δηελεξγείηαη θξάηεζε 10%, ζχκθσλα κε ηελ κε αξ / /0016/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οκνίσο θαη γηα ηνπο ΚΩΓ. ΔΙΠΡ (ΜΣΠΤ ΓΑΝΔΙΑ) και 8298 (ΜΣΠΤ ΔΙΦ. ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΔ.). 5

2 Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 1 Ν. 3075/02, Ν. 3205/03, Ν. 3513/06 & άξ. Ν. 3620/07, Ν. -Γόθηκνη θαη κόληκνη Πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Τπνπξγείσλ θαη ηεο Βνπιήο θαζώο θαη ην ηαθηηθό πξνζσπηθό ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ, εθηόο απηώλ πνπ εμαηξνύληαη κε λόκν από ηε ζπκκεηνρή ζην ΜΣΠΤ. -Σν Πνιηηηθό Πξνζσπηθό ηνπ Τ.ΔΘ.Α. -Οη Μεηαθιεηνί Τπάιιεινη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα -Οη Μόληκνη πνιηηηθνί Τπάιιεινη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. αιινδαπήο, Eurocontrol Ν. 2912/01,αξ θαη Ν. 2682/99 αξ.3 1, ακνηβέο όινπ ηνπ πνπ δηα λόκνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Μ.Σ.Π.Τ. απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2521/97 θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο άξ. 29 & 30 Ν. 3205/03 2 Διεγθηηθό πλέδξην. Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) Β) Πάγηα απνδεκίσζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2521/97 θαη ινηπά επηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο άξ. 32 & 33 Ν. 3205/03 3 Πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηαηξνδηθαζηηθήο ππεξεζίαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2521/97 άξ. 3 & 35 Ν. 3205/03 Ιαηξνδηθαζηέο. ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα αιινδαπήο 6

3 Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ, γ' ηεο παξ. 2 ησλ άξζξσλ 13 θαη 15 ηνπ Ν. 2530/97 θαη πάγηα απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ηνπ Ν. 3620/07 άξ. 36 & 37 Ν. 3205/03, άξ. Ν. 3620/ Μέιε Γ.Δ.Π. Α.Δ.Ι. Μέιε Δ.Π. Σ.Δ.Ι. Καζεγεηέο ΑΠΑΙΣΔ Δξεπλεηέο θαη εηδηθνί ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο: α) Αθαδεκίαο Αζελώλ, β) ΔΘΙΑΓΔ, ΓΗΜΟΚΡΙΣΟΤ θαη ινηπώλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, κόλν νη κεηαηαγκέλνη από άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Μ.Σ.Π.Τ. Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία, 1% Π.Γ. 22/81 άξζξν 26 ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα,, επίδνκα αιινδαπήο ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ - Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο από βαζκίδα ζε βαζκίδα (ή δηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ) Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2530/97 άξ. 38 Ν. 3205/03 ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, επίδνκα αιινδαπήο 7 ύκβνπινη θαη Πάξεδξνη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, ύκβνπινη & Δηζεγεηέο Ιλζηηηνύηνπ Σερλ. Δθπαίδεπζεο, Καζεγεηέο Δηδ. Παηδαγ. Αθαδεκίαο Θεζ/λίθεο & Αλσηέξσλ Δθθιεζηαζηηθώλ ζρνιώλ. Β) Δηδηθό Δξεπλεηηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. ζη' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2530/97 Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003, Ν άξ. 39 & 2 Ν. 3205/03 Β) Δηδηθό Δπίδνκα ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 2530/97 άξ. 0 Ν. 3205/03 8 Δπηζηεκνληθό εξεπλεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Κ.Δ.Π.Δ. 7

4 Β) Δπίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη εμσδηδαθηηθήο απαζρόιεζεο ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2530/97 άξ. 1 & 52 Ν. 3205/03 9 Καζεγεηέο Αλσηάησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ & Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο. ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα κέρξη & ην βαζκό ηνπ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή - Ππξάξρνπ. Β) Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρόιεζεο (κέρξη πνζνύ 176 ) θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ ηεο παξ. 5 άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 308/05 άξ. 1 Ν. 323/0 Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο Π.Γ. 22/81 άξ. 27, ΚΤΑ 2/52367/0022/ , Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 11 Μόληκα ηειέρε ησλ σκάησλ Αζθαιείαο: α) ΔΛ.Α όζνη αζηπλνκηθνί ππάγνληαη ζηα Σακεία ηεο πξώελ Αζηπλνκίαο Πόιεσλ β) ην Ππξνζβεζηηθό ώκα από ην βαζκό ηνπ Γεληθνύ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή - Αξρηππξάξρνπ θαη άλσ. Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003 Β) Δπίδνκα ζέζεο πςειήο επζύλεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 28/96 θαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ άξ. 50 & 51 Ν. 3205/03, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 308/05 άξ. 1 Ν. 323/0 Γ) Δπίδνκα αιινδαπήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο εμσηεξηθνύ (ηζρύεη θαη γηα ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τπ. Γεκόζηαο Σάμεο) Δ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, έμνδα παξάζηαζεο αξρεγώλ ζσκάησλ αζθαιείαο, επίδνκα αιινδαπήο Π.Γ. 22/81 άξ. 27, ΚΤΑ 2/52367/0022/ , Ν. 2685/99, άξ. 11 Ν. 3103/03 12 Γηαηξνί θαη Μεραληθνί δηνξηζκέλνη ζην Γεκόζην, αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ θαη πνπ ππνρξεσηηθά αζθαιίδνληαη ζηα θιαδηθά ηνπο Σακεία (Σ..Α.Τ. θαη Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. αληίζηνηρα) Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/2003,Ν. Ν. 3205/2003, άξ. 2 Ν. 3513/06, Ν. 3620/07 (γηα κεραληθνύο) ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο, επίδνκα αιινδαπήο 8

5 Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) 13 Γηθεγόξνη δηνξηζκέλνη θαη ζην Γεκόζην, αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο δηνξηζκνύ ηνπο, είηε σο Μέιε Γ.Δ.Π., είηε σο εθπαηδεπηηθνί ζηε Β/ζκηα εθπαίδεπζε, είηε σο κεηαθιεηνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ σο θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ην ΣΑΜΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. Β) Δπηδόκαηα, παξνρέο θαη πνζά: σο κέιε Γ.Δ.Π.: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 5 σο εθπαηδεπηηθνί Β/ζκηαο εθπ/ζεο: όκνηα κε ηελ πεξίπησζε 1 σο κεηαθιεηνί: όκνηα κε ηηο πεξηπηώζεηο 1 ή 15 αληίζηνηρα Ν. 3205/2003, Ν. 323/200, άξ. 2 Ν. 3513/06 Γ) Πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά γηα απνδεκίσζε όπσο: εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, επίδνκα αιινδαπήο Ν.2685/99 άξζξν 17 θαη Α) Βαζηθόο Μηζζόο θαη Υξνλνεπίδνκα (όπνπ ππάξρεη) Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ α) Γηεπζπληέο Πνιηηηθώλ Γξαθείσλ ησλ κειώλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγώλ β) Δηδηθνί ύκβνπινη θαη Δηδηθνί πλεξγάηεο ζε Πνιηηηθά Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο γ) Γηνηθεηηθνί κεηαθιεηνί ππάιιεινη ζε Πνιηηηθά Γξαθεία Μειώλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγώλ (Π.Γ. 63/98 Α /22--05) Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν. 323/200, Ν. 3513/2006, άξ., Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξί[ησζεο α, Π.Γ. 22/81 15 Οη δηνξηδόκελνη κε κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ ζε ζέζεηο : α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ δ) Πξόεδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ. θαζίζηαληαη κέηνρνη εθόζνλ δελ έρνπλ επηιέμεη βάζεη εηδηθνύ Νόκνπ λα δηαηεξήζνπλ ην πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό θαζεζηώο. Ν. 2227/9, αξ. 8 παξ. 8. Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν. 323/200, Ν. 3513/2006, άξ., Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξί[ησζεο α, Π.Γ. 22/81 2% Π.Γ. 22/81 άξζξν 26 9

6 , Ν. 2227/9 αξ. 8 παξ Μόληκνη πνιηηηθνί ππάιιεινη κέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο: α) Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ β) Δθηειεζηηθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γ) Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ Ννζνθνκείσλ θαη ΓΤΠΔ δ) Πξνέδξσλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γελ. Γ/ληώλ ησλ ΓΤΠΔ ε) Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηή θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ησλ Γ.Τ.ΠΔ., Γηνηθεηώλ θαη Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ ζε Ννζνθνκεία ησλ ΓΤ.ΠΔ. θαη Πξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν. 3513/2006, άξ., Ν. 3620/2007 εθηόο ηεο πεξίπησζεο α, Π.Γ. 22/81 Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε ) Π.Γ. 22/81 άξζξν 26 Γηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο % Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% /2006 αξ. 3 Ν. 3329/2005, Ν., Ν. 3513/2006 αξ. 3, Π.Γ. 22/81 άξζξν 26 Ν. 3513/2006 αξ. 3 ππαιιήινπ ή κνληκνπνίεζεο έθηαθηνπ ππαιιήινπ * (βι. δηεπθξίληζε ) 18 Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Γηνηθεηώλ, Τπνδηνηθεηώλ, Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ, Γηεπζπλόλησλ πκβνύισλ, Γεληθώλ Γηεπζπληώλ, Αλαπιεξσηώλ θαη Βνεζώλ Γεληθώλ Γηεπζπληώλ ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (άξζξν 32 παξ. 18 ηνπ Ν. 2190/28Α /199) έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία 1% έμνδα παξάζηαζεο θαη ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά 2190/9 αξ. 32 παξ. 18 Ν. 3513/2006, Ν., Ν. 2190/9 αξ. 32 παξ. 18 Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 2190/9 αξ. 32 παξ

7 Π.Γ. 22/81 άξζξν 26, Ν. 3205/ Μέιε Γ.Δ.Π. πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζε Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, ηεινύλ ζε αλαζηνιή άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε κέινπο Γ.Δ.Π θαζώο θαη ηηο θξαηήζεηο ηεο πεξίπηωζεο Δ. (άξ. 5 Ν. 2530/97 & άξ.5 Ν. 2703/99). ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ζα έρνπλ ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε ζέζε Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν. 3513/2006, Ν. ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, Σ) Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο (βι. δηεπθξίληζε ) Π.Γ. 22/81 άξζξν 25 Γηαθνξά ελόο κεληαίνπ κηζζνύ Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Μέηνρνη ηνπ ΜΣΠΤ πνπ εθιέγνληαη σο αηξεηά όξγαλα ησλ ΟΣΑ, Α Βαζκνύ (Γήκσλ) θαη Β Βαζκνύ (Πεξηθεξεηώλ) Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν.3029/2002,Ν. 3075/2002,Ν. 3205/2003, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο έρνπλ Γ) Λνηπά επηδόκαηα ζπλεληειιόκελα κε ηελ ηαθηηθή κηζζνδνζία ηαθηηθέο θξαηήζεηο ζην κηζζό ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο (άξ. 2 Ν. 3613/07, Ν. 3852/2010). 1% Π.Γ. 22/81 άξζξν 26 Γ) Αληηκηζζία θαη πάζεο θύζεσο πξόζζεηεο ακνηβέο & θαηαβαιιόκελα πνζά όπσο: απνδεκίσζε εθηόο έδξαο, ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά Β) Δπηδόκαηα & Παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε βάζε ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο Ν. 3205/2003, Ν. 3513/ Αγξνηηθνί Γηαηξνί πνπ ππεξεηνύλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζεηεία ζε λνζνθνκεία, αγξνηηθά ηαηξεία, πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο ζηελ παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ. ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα, επηηξνπέο, εμαηξέζηκα, λπρηεξηλά, εθεκεξίεο ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΔΩΝ: 1. Οη θξαηήζεηο ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. ησλ πεξηπηώζεωλ Α, Β θαη Γ πνπ έρνπλ ραξαθηήξα αληαπνδνηηθό, δηελεξγνύληαη γηα 12 κήλεο θαη έηνο. 2. Οη θξαηήζεηο ησλ πεξηπηώζεωλ Γ, Δ θαη Σ δηελεξγνύληαη θαηά πεξίπηωζε, δειαδή όηαλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο απνδνρέο. 3. Σν δηθαίωκα εγγξαθήο αλέξρεηαη ζην ζύλνιν ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνύ ηνπ πξώηνπ κήλα δηνξηζκνύ ηνπ κεηόρνπ θαη παξαθξαηείηαη ζε 12 ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο.. Γηαθνξά δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζε πεξίπηωζε κεηάηαμεο ζε άιιε ππεξεζία ή από θιάδν ζε θιάδν θαη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ ζε πεξίπηωζε αιιαγήο βαζκίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο πξναγωγηθήο εμέιημεο. 5. Οη πξναλαθεξόκελεο θξαηήζεηο ππέξ ΜΣΠΤ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο δηνξηδόκελνπο από 1/1/

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα