ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : θαη 109 ΣΑΥ. Γ/ΝΗ : ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ : ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα, 23 /11/2011 Αξ. Πξση. Φ / νηθ /1823 κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ΠΡΟ: 1. Όια ηα Τπνπξγεία α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ β) Γ/λζεηο Δπνπηείαο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεύνπλ) 2. Όιεο ηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο 3. Αλεμάξηεηεο Αξρέο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ 4. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ θαη ζηνπο; ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνύ πνπ επνπηεύνπλ) 5. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ΚΟΙΝ : 1.Γξαθεία Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ 2. Γξαθεία Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ & Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ 3. Γξαθεία Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 4. Γξαθεία Πξνέδξσλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ 5. Όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΥΔΣ : ΔΓΚ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ (ΑΓΑ : 457ΒΥ-Ν1Κ). ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ην άξζξν 34 (παξ. 3,4,8) ηνπ λ. 4024/2011: «3. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ιύεηαη απηνδηθαίσο εθ ηνπ λόκνπ, όηαλ ζπληξέμνπλ ζην 1

2 πξόζσπό ηνπο νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηξηάληα πέληε (35) ρξόληα αζθάιηζεο, εθόζνλ ην δηθαίσκα απηό απνθηάηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη θαη ηελ Οη εξγαδόκελνη ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηίζεληαη απηνδηθαίσο, κε ηελ παξέιεπζε εληόο κελόο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ιύζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο. 8.Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 4. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ (ΑΓΑ : 457ΒΥ- Ν1Κ), ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο εκπίπηνπλ α) ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ, β) ην κόληκν πξνζσπηθό, πνπ ππάγεηαη ζην θνηλό αζθαιηζηηθό-ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ή άιισλ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (π.ρ. πξώελ ΣΑΠ-ΟΣΔ ) θαη νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη όρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο θνξέα, ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί κέρξη 31/12/2013 κε πιήξε ζύληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ), ππνιείπεηαη από απηήλ (ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε) ην κέγηζην 2 έηε ηόζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελσλ εηώλ αζθάιηζεο όζν θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο (όηαλ απηό απαηηείηαη). Γηεπθξηλίδνπκε εδώ όηη κε βάζε ηε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα άκεζε-πιήξε ζπληαμηνδόηεζε κε 35 (ή παξαπάλσ) έηε αζθάιηζεο ακέζσο κεηά ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, απαηηείηαη θαηά ηε ιύζε ηεο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα αλσηέξσ πξόζσπα αζξνηζηηθά ηόζν ην όξην ειηθίαο ( όπνπ απηό απαηηείηαη), όζν θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ απαηηνύληαη γηα άκεζε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 ρξόληα αζθάιηζεο κέρξη θαη ηελ Αληίζηξνθα, γηα λα ηεζεί ην αλσηέξσ πξνζσπηθό ζε εξγαζηαθή εθεδξεία απαηηείηαη λα ηνπ ππνιείπνληαη κέρξη maximum δύν (2) έηε ηόζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ) όζν θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνύκελνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (όπνπ απηό απαηηείηαη). Δλλνείηαη, βέβαηα, όηη ζε πεξίπησζε πξνζώπσλ εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (ήηνη ρξόλνο αζθάιηζεο, πνπ δελ ππνιείπεηαη ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο, αλ απηό απαηηείην), θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ λ /2011, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο ή ε ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε ιύεηαη απηνδηθαίσο. Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ παξαζέηνπκε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο [(ρξόλν αζθάιηζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξνο από 35 έηε αζθάιηζεο) θαη όξην ειηθίαο (όπνπ απηό απαηηείηαη) αλά αζθαιηζηηθό θνξέα], όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί κε βάζε ην λ. 3863/2010 θαη δηακνξθώλνληαη κεηαβαηηθά κέρξη ην έηνο Δπηπιένλ, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπο. 2

3 A. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ 1. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ιόγσ 35εηίαο ζηελ κηθηή αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο ( παξ.1. άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010). Λόγσ ηεο αύμεζεο από ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ε ζύληαμε ζα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξα από 35 έηε αζθάιηζεο. Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο, όπσο δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Η.Δ. (*) ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ (*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 58 ν έηνο) Γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηόζν ην ρξόλν αζθάιηζεο όζν θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππόςε όινο ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζε νπνηνδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, όζν θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πιαζκαηηθόο ρξόλνο έρεη αλαγλσξηζζεί ή ζπλππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο κέρξη ηελ ηε ζέζε ηνπ εξγαδόκελνπ ζε εθεδξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. Παξαδείγκαηα : α) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ έρεη ζπκπεξώζεη εκέξεο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία είλαη 57 εηώλ. Με δεδνκέλν όηη εληόο ηνπ 2011 έρεη ζπκπιεξώζεη θαη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο (δειαδή 58 ν ), ε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ ιύεηαη απηνδηθαίσο. β) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27 ε /10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 56 εηώλ. Ο αλσηέξσ κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε εκέξεο αζθάιηζεο εληόο ηνπ έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 (σο ν πίλαθαο αλσηέξσ). Γεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 31/12/2013, ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 27/10/2013, όηαλ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58 ν έηνο). γ) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ έρεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη είλαη 54 εηώλ Με δεδνκέλα όηη : α) ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ην έηνο 2011 απαηηνύληαη εκέξεο αζθάιηζεο θαη 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη β) ν αλσηέξσ κέρξη δελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο (58 ν ) δελ ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία 3

4 δ) Δξγαδόκελε κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27/10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο εξγαζίαο (θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο είρε αλήιηθν παηδί )θαη είλαη 54 εηώλ. Δπεηδή έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο σο κεηέξα αλήιηθνπ ηέθλνπ (δειαδή ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο), ελώ παξαιιεια κέρξη ζπκπιεξώλεη θαη ηα εκέξεο αζθάιηζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ε ζύληαμε πξέπεη λα αληηζνηρεί ζηα 35 έηε), ε εξγαδόκελε απηή ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδηθαίσο ε ζρέζε ΙΓΑΥ ζπληαμηνδνηνύκελε από ην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε 35 έηε αζθάιηζεο. 2. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη ιόγσ 35εηίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο ζηνλ Καλνληζκό Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ. Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο, όπσο δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ Η.Δ. (*) ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7500 ΣΟΝ ΚΒΑΔ ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΟΝ ΚΒΑΔ ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ 55 & 9κήλεο 56 & 6 κήλεο 57 & 3 κήλεο ΣΟΝ ΚΒΑΔ (*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 55 ν έηνο θαη 9 κήλεο ) Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο απαηηείηαη πέξαλ ηεο εκεξνινγηαθήο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο όπσο απηό δηακνξθώλεηαη θαη έηνο ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε θαη κέρξη ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία νη εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ ΚΒΑΔ. Η αζθάιηζε ζηνλ ΚΒΑΔ κπνξεί λα ρσξήζεη κόλν θαηόπηλ πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ΚΒΑΔ θαη επνκέλσο κόλν ν ρξόλνο πνπ ππνιείπεηαη από ηα 7500 έσο θαη ηα εκεξνκίζζηα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε ην ρξόλν ηεο εθεδξείαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιν πξαγκαηηθό ρξόλν ή ρξόλν πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ή κε πιαζκαηηθό ρξόλν πνπ έρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθεδξείαο αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο. 3. Γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νη νπνίεο ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Η.Δ. (*) ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ , ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ

5 (*) Όηαλ ε εξγαδόκελε ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 58 ν έηνο) Παξάδεηγκα : α) Γπλαίθα κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αζθαιηζκέλε ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ηελ 27 ε /10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 57 εηώλ. Η αλσηέξσ έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 2011 (σο ν αλσηέξσ πίλαθαο). Δπεηδή ζπκπιεξώλεη αζξνηζηηθά ηόζν ην ρξόλν αζθάιηζεο (10.400) όζν θαη ηελ ειηθία (58 ν ) πνπ απαηηνύληαη ην έηνο 2011 κέρξη , ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη θαη ζην ζεκείν απηό όηη γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε απαηηείηαη ηόζν λα έρεη ζπκπιεξσζεί εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη ζην αληίζηνηρν έηνο όζν θαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη απαηηνύκελεο ζην αληίζηνηρν ίδην έηνο εκέξεο αζθάιηζεο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ εκεξώλ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππόςε όινο ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο θαζώο θαη θάζε πιαζκαηηθόο ρξόλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κέρξη ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία. ε όιεο ηηο αλσηέξσ 1, 2 θαη 3 πεξηπηώζεηο εμππαθνύεηαη όηη ε ηπρόλ αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4024/2011 ζπλππνινγίδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξνληθώλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο. Παξάδεηγκα : Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27 ε /11/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 56 εηώλ. Ο αλσηέξσ κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε εκέξεο αζθάιηζεο πέξαλ ηνπ 2013 δελ θαηαιακβάλεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Δθόζνλ όκσο ν ίδηνο έρεη αλαγλσξίζεη εληόο ηνπ όπσο δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ην λ. 3863/2010 θαη λ. 3996/11 ρξόλν αζθάιηζεο 4 εηώλ ή εκεξώλ, ηόηε δεδνκέλνπ όηη ζπλππνινγηδόκελσλ θαη απηώλ ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο ζα έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεοζα έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 ( ήηνη 58 εηώλ θαη εκέξεο αζθάιηζεο, σο ν ζρεηηθόο πίλαθαο αλσηέξσ). Γεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 31/12/2013, ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 15/11/2013, όηαλ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58 ν έηνο). Β. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΑ η. ΔΙΓΙΚA ΣΑΜΔΙΑ Οη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ η. Δηδηθώλ Σακείσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002) γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο είλαη νη παξαθάησ : 1. Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1982 Έηε αζθάιηζεο Όξην ειηθίαο 35 ρσξίο όξην ειηθίαο 5

6 2. Αζθαιηζκέλνη από 1/1/1983 κέρξη 31/12/1992 Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Παξάδεηγκα : κόληκνο ππάιιεινο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (πξνεξρόκελνο από ην ζπγρσλεπζέλ ΣΑΠ-ΟΣΔ) ειηθίαο 53 εηώλ, αζθαιηζκέλνο γηα πξώηε θνξά ηελ 30/11/1978 θαη κε αζθάιηζε ζην πξώελ ΣΑΠ-ΟΣΔ. Γεδνκέλνπ όηη ε αλσηέξσ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ (πξώελ) ΣΑΠ-ΟΣΔ (ήηνη, ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα), ν αζθαιηζκέλνο ηνπ παξαδείγκαηόο καο ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηώλ αζθάιηζεο ρσξίο όξην ειηθίαο. Καηά ζπλέπεηα, εθόζνλ ηνπ ππνιείπνληαη ιηγόηεξα από 2 έηε αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ 35 εηώλ αζθάιηζεο έσο ηελ (ηελ 30/11/2011 έρεη 33 έηε αζθάιηζεο), ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απηώλ θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδίθαηα ε ππαιιειηθή ηνπ ζρέζε ζπληαμηνδνηνύκελνο άκεζα γηα 35 έηε αζθάιηζεο. Γ. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΟ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ & Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ Σύπνπ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ ΜΜΔ, ππό ηηο παξαθάησ ζσξεπηηθά εθαξκνδόκελεο πξνϋπνζέζεηο: i. απαζρνινύληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο Ο.ΣΑ. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ζηα Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., όπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011 θαη ii. ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο κε 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη , ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ θάζε θνξέα, σο εμήο: Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ & Θεζζαινλίθεο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα, σο εμήο: Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε από ηελ κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Α.Ο.Η Α.Ο.Η Α.Ο.Η

7 Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ Σύπνπ Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε από ηελ κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Γ. ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ ΣΑΤ) Αζθαιηζκέλνη ζηνπο Σνκείο ύληαμεο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθώλ (Σ..Α.Τ.) ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί θ.ιπ. πνπ είλαη κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. ηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη) Γεδνκέλνπ όηη από 1/1/2011 νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 35εηίαο γηα ηνπο αλσηέξσ Σνκείο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. έρνπλ κεηαβιεζεί, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιόγσ πξόζσπα λα εληαρζνύλ ζε θαζεζηώο εθεδξείαο, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ηηο θαηά πεξίπησζε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 1. Άλδξεο Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Δπηζεκαίλνπκε όηη νη αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. 2. Γπλαίθεο Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο

8 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξώλ, νη αζθαιηζκέλεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη γηα ηα έηε , νη αζθαιηζκέλνη αθνινπζνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ηζρύνπλ ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε αζθάιηζεο. Γηα παξάδεηγκα, γπλαίθα ε νπνία ζπκπιεξώλεη 35εηία ην 2011 ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ην 2011 (36 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ), αθόκε θαη εάλ νη πξνϋπνζέζεηο πιεξνύληαη ην 2012 ή ην ην ρξόλν αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο αζθάιηζεο ζηνλ νηθείν θνξέα, ρξόλνο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα θαη ην Γεκόζην, θαζώο θαη ρξόλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί (π.ρ. ζηξαηησηηθή ππεξεζία, πιαζκαηηθόο θ.ιπ.). Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (κεραληθνί θαη πγεηνλνκηθνί πνπ δελ εμαηξνύληαη από ην θαζεζηώο ηεο εθεδξείαο), ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη κέρξη 31/12/2011 ην 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο νη άλδξεο θαη ην 56 ν νη γπλαίθεο, θαη 35 έηε αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ζε απηνύο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4024/2011. Δζσηεξηθή δηαλνκή 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2.Γξαθείν θ. Γελ.Γξακκαηέσο 3. Γξαθεία Γελ.Γ/ληξηώλ 4. Γ/λζε ΚΑΑ 5.Γ/λζε Πξόζζεηεο Αζθάιηζεο 6.Γ/λζε ΚΑΜ ( Όια ηα Σκήκαηα) 7. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α 8. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 9. Κ.Π.Α.. - Ίξηδα Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 8

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΔΝΔΙΑ & ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ Α θαη Β Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Ταρ. Κώδηθαο : 101 10 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1)

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σαρ. Δ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31 10241 ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 457Λ4691ΩΓ-ΩΔΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα