ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : θαη 109 ΣΑΥ. Γ/ΝΗ : ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ : ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα, 23 /11/2011 Αξ. Πξση. Φ / νηθ /1823 κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ΠΡΟ: 1. Όια ηα Τπνπξγεία α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ β) Γ/λζεηο Δπνπηείαο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεύνπλ) 2. Όιεο ηηο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο 3. Αλεμάξηεηεο Αξρέο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ 4. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ή Πξνζσπηθνύ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ θαη ζηνπο; ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνύ πνπ επνπηεύνπλ) 5. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ ΚΟΙΝ : 1.Γξαθεία Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ 2. Γξαθεία Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ & Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ 3. Γξαθεία Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 4. Γξαθεία Πξνέδξσλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ 5. Όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΥΔΣ : ΔΓΚ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ (ΑΓΑ : 457ΒΥ-Ν1Κ). ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ην άξζξν 34 (παξ. 3,4,8) ηνπ λ. 4024/2011: «3. Η ζύκβαζε εξγαζίαο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ιύεηαη απηνδηθαίσο εθ ηνπ λόκνπ, όηαλ ζπληξέμνπλ ζην 1

2 πξόζσπό ηνπο νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηξηάληα πέληε (35) ρξόληα αζθάιηζεο, εθόζνλ ην δηθαίσκα απηό απνθηάηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη θαη ηελ Οη εξγαδόκελνη ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηίζεληαη απηνδηθαίσο, κε ηελ παξέιεπζε εληόο κελόο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ιύζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο. 8.Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 4. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ΓΙΠΙΓΓ/Β.10 Δ.Δ./2/νηθ (ΑΓΑ : 457ΒΥ- Ν1Κ), ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο εκπίπηνπλ α) ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ, β) ην κόληκν πξνζσπηθό, πνπ ππάγεηαη ζην θνηλό αζθαιηζηηθό-ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ή άιισλ θνξέσλ θύξηαο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (π.ρ. πξώελ ΣΑΠ-ΟΣΔ ) θαη νη νπνίνη ζπληαμηνδνηνύληαη όρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ αιιά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο θνξέα, ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζεί κέρξη 31/12/2013 κε πιήξε ζύληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ), ππνιείπεηαη από απηήλ (ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε) ην κέγηζην 2 έηε ηόζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελσλ εηώλ αζθάιηζεο όζν θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο (όηαλ απηό απαηηείηαη). Γηεπθξηλίδνπκε εδώ όηη κε βάζε ηε βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα άκεζε-πιήξε ζπληαμηνδόηεζε κε 35 (ή παξαπάλσ) έηε αζθάιηζεο ακέζσο κεηά ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, απαηηείηαη θαηά ηε ιύζε ηεο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα αλσηέξσ πξόζσπα αζξνηζηηθά ηόζν ην όξην ειηθίαο ( όπνπ απηό απαηηείηαη), όζν θαη ηνλ ρξόλν αζθάιηζεο πνπ απαηηνύληαη γηα άκεζε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 ρξόληα αζθάιηζεο κέρξη θαη ηελ Αληίζηξνθα, γηα λα ηεζεί ην αλσηέξσ πξνζσπηθό ζε εξγαζηαθή εθεδξεία απαηηείηαη λα ηνπ ππνιείπνληαη κέρξη maximum δύν (2) έηε ηόζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο (ή παξαπάλσ) όζν θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνύκελνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο (όπνπ απηό απαηηείηαη). Δλλνείηαη, βέβαηα, όηη ζε πεξίπησζε πξνζώπσλ εθ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηώλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (ήηνη ρξόλνο αζθάιηζεο, πνπ δελ ππνιείπεηαη ησλ 35 εηώλ αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο, αλ απηό απαηηείην), θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ λ /2011, ε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο ή ε ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε ιύεηαη απηνδηθαίσο. Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ παξαζέηνπκε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο [(ρξόλν αζθάιηζεο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξνο από 35 έηε αζθάιηζεο) θαη όξην ειηθίαο (όπνπ απηό απαηηείηαη) αλά αζθαιηζηηθό θνξέα], όπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί κε βάζε ην λ. 3863/2010 θαη δηακνξθώλνληαη κεηαβαηηθά κέρξη ην έηνο Δπηπιένλ, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπο. 2

3 A. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ 1. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ιόγσ 35εηίαο ζηελ κηθηή αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο ( παξ.1. άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010). Λόγσ ηεο αύμεζεο από ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ε ζύληαμε ζα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξα από 35 έηε αζθάιηζεο. Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο, όπσο δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Η.Δ. (*) ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ (*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 58 ν έηνο) Γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηόζν ην ρξόλν αζθάιηζεο όζν θαη λα έρεη ζπκπιεξώζεη εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππόςε όινο ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ δηαλύζεθε ζε νπνηνδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, όζν θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πιαζκαηηθόο ρξόλνο έρεη αλαγλσξηζζεί ή ζπλππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο κέρξη ηελ ηε ζέζε ηνπ εξγαδόκελνπ ζε εθεδξεία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. Παξαδείγκαηα : α) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ έρεη ζπκπεξώζεη εκέξεο πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία είλαη 57 εηώλ. Με δεδνκέλν όηη εληόο ηνπ 2011 έρεη ζπκπιεξώζεη θαη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο (δειαδή 58 ν ), ε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ ιύεηαη απηνδηθαίσο. β) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27 ε /10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 56 εηώλ. Ο αλσηέξσ κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε εκέξεο αζθάιηζεο εληόο ηνπ έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 (σο ν πίλαθαο αλσηέξσ). Γεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 31/12/2013, ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 27/10/2013, όηαλ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58 ν έηνο). γ) Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ έρεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη είλαη 54 εηώλ Με δεδνκέλα όηη : α) ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα ην έηνο 2011 απαηηνύληαη εκέξεο αζθάιηζεο θαη 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη β) ν αλσηέξσ κέρξη δελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο (58 ν ) δελ ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία 3

4 δ) Δξγαδόκελε κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27/10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο εξγαζίαο (θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο είρε αλήιηθν παηδί )θαη είλαη 54 εηώλ. Δπεηδή έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο σο κεηέξα αλήιηθνπ ηέθλνπ (δειαδή ζην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο), ελώ παξαιιεια κέρξη ζπκπιεξώλεη θαη ηα εκέξεο αζθάιηζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 ε ζύληαμε πξέπεη λα αληηζνηρεί ζηα 35 έηε), ε εξγαδόκελε απηή ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδηθαίσο ε ζρέζε ΙΓΑΥ ζπληαμηνδνηνύκελε από ην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε 35 έηε αζθάιηζεο. 2. Οη ζπληαμηνδνηνύκελνη ιόγσ 35εηίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο ζηνλ Καλνληζκό Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ. Σν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαζώο θαη νη εκέξεο αζθάιηζεο, όπσο δηακνξθώλνληαη γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 απνηππώλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ Η.Δ. (*) ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7500 ΣΟΝ ΚΒΑΔ ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΟΝ ΚΒΑΔ ΔΚ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ 55 & 9κήλεο 56 & 6 κήλεο 57 & 3 κήλεο ΣΟΝ ΚΒΑΔ (*) Όηαλ ν εξγαδόκελνο ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 55 ν έηνο θαη 9 κήλεο ) Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο απαηηείηαη πέξαλ ηεο εκεξνινγηαθήο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο όπσο απηό δηακνξθώλεηαη θαη έηνο ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε θαη κέρξη ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία νη εκέξεο αζθάιηζεο ζηνλ ΚΒΑΔ. Η αζθάιηζε ζηνλ ΚΒΑΔ κπνξεί λα ρσξήζεη κόλν θαηόπηλ πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ζηνλ ΚΒΑΔ θαη επνκέλσο κόλν ν ρξόλνο πνπ ππνιείπεηαη από ηα 7500 έσο θαη ηα εκεξνκίζζηα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε ην ρξόλν ηεο εθεδξείαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιν πξαγκαηηθό ρξόλν ή ρξόλν πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ή κε πιαζκαηηθό ρξόλν πνπ έρεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθεδξείαο αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο. 3. Γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, νη νπνίεο ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα : ΔΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ Η.Δ. (*) ΗΜΔΡΔ ΑΦΑΛΙΗ , ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΑΞΗ

5 (*) Όηαλ ε εξγαδόκελε ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο, θαηνρπξώλεη ηηο πξνππνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (εκέξεο αζθάιηζεο θαη όξην ειηθίαο ) ηνπ έηνπο ζπκπιήξσζεο ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα : αζθαιηζκέλνο πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2011, θαηνρπξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο απηνύ (ήηνη θαη 58 ν έηνο) Παξάδεηγκα : α) Γπλαίθα κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ αζθαιηζκέλε ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ ηελ 27 ε /10/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 57 εηώλ. Η αλσηέξσ έρεη θαηνρπξώζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 2011 (σο ν αλσηέξσ πίλαθαο). Δπεηδή ζπκπιεξώλεη αζξνηζηηθά ηόζν ην ρξόλν αζθάιηζεο (10.400) όζν θαη ηελ ειηθία (58 ν ) πνπ απαηηνύληαη ην έηνο 2011 κέρξη , ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη θαη ζην ζεκείν απηό όηη γηα ηελ πιήξε ζπληαμηνδόηεζε απαηηείηαη ηόζν λα έρεη ζπκπιεξσζεί εκεξνινγηαθά ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη ζην αληίζηνηρν έηνο όζν θαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη απαηηνύκελεο ζην αληίζηνηρν ίδην έηνο εκέξεο αζθάιηζεο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ εκεξώλ αζθάιηζεο ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππόςε όινο ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο θαζώο θαη θάζε πιαζκαηηθόο ρξόλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κέρξη ηε ζέζε ησλ εξγαδόκελσλ ζε εθεδξεία. ε όιεο ηηο αλσηέξσ 1, 2 θαη 3 πεξηπηώζεηο εμππαθνύεηαη όηη ε ηπρόλ αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4024/2011 ζπλππνινγίδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξνληθώλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο. Παξάδεηγκα : Δξγαδόκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ πνπ ηελ 27 ε /11/2011 έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεο αζθάιηζεο ζην θνηλό θαζεζηώο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη θαηά ην ίδην έηνο είλαη 56 εηώλ. Ο αλσηέξσ κε δεδνκέλν όηη ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο γηα θαηνρύξσζε εκέξεο αζθάιηζεο πέξαλ ηνπ 2013 δελ θαηαιακβάλεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο. Δθόζνλ όκσο ν ίδηνο έρεη αλαγλσξίζεη εληόο ηνπ όπσο δηθαηνύηαη ζύκθσλα κε ην λ. 3863/2010 θαη λ. 3996/11 ρξόλν αζθάιηζεο 4 εηώλ ή εκεξώλ, ηόηε δεδνκέλνπ όηη ζπλππνινγηδόκελσλ θαη απηώλ ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο ζα έρεη ζπκπιεξώζεη εκέξεοζα έρεη θαηνρπξώζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ έηνπο 2011 ( ήηνη 58 εηώλ θαη εκέξεο αζθάιηζεο, σο ν ζρεηηθόο πίλαθαο αλσηέξσ). Γεδνκέλνπ όηη ζπκπιεξώλεη απηέο αζξνηζηηθά κέρξη 31/12/2013, ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία θαη κέρξη ηελ αζξνηζηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο (ζην παξάδεηγκά καο κέρξη 15/11/2013, όηαλ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν 58 ν έηνο). Β. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΑ η. ΔΙΓΙΚA ΣΑΜΔΙΑ Οη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ η. Δηδηθώλ Σακείσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3029/2002) γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 35 έηε αζθάιηζεο είλαη νη παξαθάησ : 1. Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1982 Έηε αζθάιηζεο Όξην ειηθίαο 35 ρσξίο όξην ειηθίαο 5

6 2. Αζθαιηζκέλνη από 1/1/1983 κέρξη 31/12/1992 Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Παξάδεηγκα : κόληκνο ππάιιεινο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (πξνεξρόκελνο από ην ζπγρσλεπζέλ ΣΑΠ-ΟΣΔ) ειηθίαο 53 εηώλ, αζθαιηζκέλνο γηα πξώηε θνξά ηελ 30/11/1978 θαη κε αζθάιηζε ζην πξώελ ΣΑΠ-ΟΣΔ. Γεδνκέλνπ όηη ε αλσηέξσ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ζπληαμηνδνηνύληαη κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ (πξώελ) ΣΑΠ-ΟΣΔ (ήηνη, ζύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα), ν αζθαιηζκέλνο ηνπ παξαδείγκαηόο καο ζπληαμηνδνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 35 εηώλ αζθάιηζεο ρσξίο όξην ειηθίαο. Καηά ζπλέπεηα, εθόζνλ ηνπ ππνιείπνληαη ιηγόηεξα από 2 έηε αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ 35 εηώλ αζθάιηζεο έσο ηελ (ηελ 30/11/2011 έρεη 33 έηε αζθάιηζεο), ηίζεηαη ζε εξγαζηαθή εθεδξεία κέρξη ηε ζπκπιήξσζε απηώλ θαη ακέζσο κεηά ιύεηαη απηνδίθαηα ε ππαιιειηθή ηνπ ζρέζε ζπληαμηνδνηνύκελνο άκεζα γηα 35 έηε αζθάιηζεο. Γ. ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΟ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ & Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ Σύπνπ ηνπ Κιάδνπ Κύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΑΠ ΜΜΔ, ππό ηηο παξαθάησ ζσξεπηηθά εθαξκνδόκελεο πξνϋπνζέζεηο: i. απαζρνινύληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο Ο.ΣΑ. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, ζηα Ν.Π.Ι.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ο.Σ.Α., όπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4024/2011 θαη ii. ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο κε 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη , ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ θάζε θνξέα, σο εμήο: Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα ύληαμεο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ & Θεζζαινλίθεο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα, σο εμήο: Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε από ηελ κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Α.Ο.Η Α.Ο.Η Α.Ο.Η

7 Αζθαιηζκέλνη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ιδηνθηεηώλ, πληαθηώλ Τπαιιήισλ Σύπνπ Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε κέρξη Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε από ηελ κέρξη πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο πλη.ρξόλνο Όξην ειηθίαο Γ. ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ ΣΑΤ) Αζθαιηζκέλνη ζηνπο Σνκείο ύληαμεο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθώλ (Σ..Α.Τ.) ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί θ.ιπ. πνπ είλαη κέιε ηνπ Σ.Δ.Δ. ηαηξνί, θαξκαθνπνηνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη) Γεδνκέλνπ όηη από 1/1/2011 νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηε ζπκπιήξσζε 35εηίαο γηα ηνπο αλσηέξσ Σνκείο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. έρνπλ κεηαβιεζεί, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιόγσ πξόζσπα λα εληαρζνύλ ζε θαζεζηώο εθεδξείαο, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ηηο θαηά πεξίπησζε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 1. Άλδξεο Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Δπηζεκαίλνπκε όηη νη αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. 2. Γπλαίθεο Έηνο ζπκπιήξσζεο 35 εηώλ Απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο Απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο

8 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξώλ, νη αζθαιηζκέλεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2010, ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ρσξίο λα απαηηνύληαη απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο. αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη γηα ηα έηε , νη αζθαιηζκέλνη αθνινπζνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ηζρύνπλ ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε αζθάιηζεο. Γηα παξάδεηγκα, γπλαίθα ε νπνία ζπκπιεξώλεη 35εηία ην 2011 ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ην 2011 (36 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ), αθόκε θαη εάλ νη πξνϋπνζέζεηο πιεξνύληαη ην 2012 ή ην ην ρξόλν αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρξόλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο αζθάιηζεο ζηνλ νηθείν θνξέα, ρξόλνο αζθάιηζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα θαη ην Γεκόζην, θαζώο θαη ρξόλνο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί (π.ρ. ζηξαηησηηθή ππεξεζία, πιαζκαηηθόο θ.ιπ.). Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. (κεραληθνί θαη πγεηνλνκηθνί πνπ δελ εμαηξνύληαη από ην θαζεζηώο ηεο εθεδξείαο), ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη κέρξη 31/12/2011 ην 58 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο νη άλδξεο θαη ην 56 ν νη γπλαίθεο, θαη 35 έηε αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ζε απηνύο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4024/2011. Δζσηεξηθή δηαλνκή 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2.Γξαθείν θ. Γελ.Γξακκαηέσο 3. Γξαθεία Γελ.Γ/ληξηώλ 4. Γ/λζε ΚΑΑ 5.Γ/λζε Πξόζζεηεο Αζθάιηζεο 6.Γ/λζε ΚΑΜ ( Όια ηα Σκήκαηα) 7. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α 8. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 9. Κ.Π.Α.. - Ίξηδα Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 8

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΑΣΗΔΩΝ ΤΠΔΡ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΥΔ (ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΗΒΔ) ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ Γηθαίσκα εγγξαθήο κεηφρσλ Σαθηηθέο θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία ησλ κεηφρσλ (% θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα