Μηχανικός Αερισμός σε Επεμβάσεις Θώρακα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικός Αερισμός σε Επεμβάσεις Θώρακα"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ!ΑΤΓΙΚΗΣ 11 Υ Μηχανικός Αερισμός σε Επεμβάσεις Θώρακα Μ. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Β. ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις έχοt ν ρα',ιδαία εξέλιξη τα τελευταία πεν1jντα χgόνιcι Σε σί-γχgιση με την περίοδο πριν το 1940 όποt είχαν αναφερθεί τρεις πνευμονεκτομές και τριάντα οισοq:α',ιεκτομές διεθνο)ς, σ1jμερα γίνεται με επιτυχία χαθημεgινc:ί μεγάλος αριθμός επεμβάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και κυρίως ο δεύτερος με τις χιλιάδες πολεμικά τραύματα έδωσε νέα ώθηση στην ανάπτυξη της θωρακοχειρουργικ1jς. Πολλά πράγματα τα οποία σ1jμερα είναι αυτονόητα δεν 1jταν γνωστά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και 1jταν γνωσηj η διασωλ1jνωση και ο μηχανικός αερισμός, οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις γινόταν με μάσκα και αυτόματη αναπνο1j. Η αλματώδης πρόοδος της αναισθησιολογίας, η κατανόηση από αναισθησιολόγους των φυσιολογικών μεταβολών πού συμβαίνουν με την τοποθέτηση του ασθενούς σε πλάγια κατακεκλιμένη Θέση και η βαθειά γνώση εννοιών όπως ο αερισμός ενός πνεύμονα επέβαλε τον σωστό τρόπο αερισμού των ασθενόjν αυτιόν. Την περίοδο J το εμπύημα χαι η φυματίωση ψαν οι χύριε; ενδείξεις για θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις. Η αναχ(ιί.ι ψη νέων φαρμάκων ( aντιφυματικά. αντιβιοτιχ(ι) χαι η χcιτα:τολέμηση πολλcόν παθ1jσεων άλλαξε το είδος και το α:τοτέλεσμα των επεμβάσεων. Η εq:αρμογ1j τοι θετικού αερισμού στο χειρουργείο, η ανακάλυψη του σωλ1jνα διπλού αυλού, η χρ1jση ΡΕΕΡ και CPAP, καθώς επίσης και η δημιουργία και στελέχωση των μονάδων εντατι ΚΊjς θεραπείας βελτίωσαν την επιβίωση των ασθενών αυτών. Η κατανόηση των παρακάτω προϋποθέτει την γνώση βασικών αρχών μηχανικού αερισμού κατά την διάρκεια αναισθησίας. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΕ ΠΛΑΓL.\ Κ.\ΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Οι ασθενεί; ποί- ι :τοβάλλονται σε θωρωωχειρουρ ','ιχέ; ε:τεμβάσεις συχνά έχουν προϋπάρχουσα νόσο του αναπνευστικού (ΧΑΠ), είναι καπνιστές και κατά την διάρκεια του χειρουργείου συν1jθως τοποθετούνται σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση σε συνθ1jκες γενικrjς αναισθησίας υπό μυοχάλαση και έχουν ανοικτό ημιθωράκιο. Μετά το χειρουργείο έχουν έναν πνεύμονα λιγότερο, πονάνε και έχουν εκκρίσεις τις οποίες δεν μπορούν να αποβάλουν. Σε σύγκριση με φυσιολογικές καταστάσεις ( ασθεν1jς ξύπνιος σε όρθια θέση) δημιουργούνται μεταβολές στην κατανομ1j της αιμc'ιτωσης (Q), του αερισμού (V), και στην σχέση αερισμού αιμc'ιτωσης (V/Q). Ασθενής σε όρθια θέση Σε κάθε συστολ1j της δεξιάς κοιλίας προωθείται ποσότητα αίματος ίση με τον όγκο παλμού στην πνευμονικίj αρτηρία, ενώ μεγc'ιλο μέρος της κινητικ1jς ενέργειας ξοδεύεται για την υπερνίκηση της κλίσης πιέσεως πού δημιουg'(είται από την διαφορά ύψους. Σε (ιτομα σε όgθια θέση η αιμάτωση των πνευμιiνων ελαττc, J\'ετcιι γgcιμικc:ί από την βc'ιση πgliς την κορυφ1j. 1-Ι πίεση στην :τνευμονιχ1j αgτηρία (Ρpιι) ελαττόjνεται lcω Η20 για χάθε cn1 απόστασης από την βάση και εάν σκεφτούμε ότι η διαφορά ύψους μεταξύ κορυφ1jς και βάσης είναι περίπου 30 cω, η διαφορά υδροστατι ΚΊjς πίεσης είναι 30cω Η20. Η τψj αυηj αποτελεί μεγάλη διαφορά πίεσης για ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων όπως είναι η πνευμονικ1j κυκλοφορία. Σε οgισμένο ύψος πάνω από την καρδιci η Ρρ<ι γίνεται μηδενικιj, και ακόμη ψηλότερα η Ρpιι γίνεται αgνητικ1j. Σε αυηj την περιοχ1j η κυψελιδικ1j πίεση (ΡΑ) ξεπερνc:ί την Ppa και την πίεση στίς πνευμονικές φλέβες (Ρρν).

2 120 ΘΕΜΑΊΆ ΑΝΑΙΣΘΗΣlΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αφού η πίεση έξω από τα αγγεία είναι μεγαλύτερη από την πίεση μ :σα στα αγγεία, αυτά συμπίπτουν και δεν έχουμε ρ01j (ζci'jνη 1 κατά West, ΡΑ> Ρριι> Ppv). Εφόσον δεν έχουμε αιμάτωση, δεν είναι δυνατόν να γίνει ανταλλαγ1j αερίων και η περιοχ1j αυηj αποτελεί τον κυψελιδικό νεκρό χcίjρο. Σε φυσιολογικές συνθιjκες δεν παρατηρείται ζcίjνη 1, 1j καταλαμβάνει πολύ μικρό μέρος, γιατί η πνευμονικ1j αρτηριωοj πίεση είναι επαρκ1jς για την ανύψωση του αίματος μέχρι την κορυφ1j του πνεύμονα. υμως μπορεί να παρατηρηοεί η ύπαρξη ζώνης I κατά West όταν η Ρριι ελαττωθεί σημαντικά (υποογκωμιυ.ό Sl1ock). η αυξηθεί η Ρ-\ (μηχανιυ.ός αερισμός). Σε χαμηί.ιjτερcι ε;τί;τε ου η Ρpίι αυξάνεται χω η ωματικ1j ρ01j αρι.ί ει ότω 'Ξε :τεg(ωει την Ρ Α (ζci'jνη 2 ιωτα W cs t Ρριι >Ρ λ > Pp\ ). Η ΡJΛ όμως είναι ακόμη πολιl χαμηi.1j κυ.ι ιιιι.ρ6τεgη CΠL τψ ΡΑ, και η ωματικ1j ψ)]j καθοργ ετcι.ι cπc5 τφ OLUCjoρ( Ppa- ΡΑ, και όι.ι όπως σι'\'jjθω:: cπό την cι.ρτηgωy ί.εβικιj διαφορά. Στην υ)νη 2 η οωχέτιση ωματικ1jς ροιjς-κυψελιδιi{]jς!(ίεσης έχει τα χαρακτηρηστικά καταρράχτη. Ακόμη χαμηλότερα η Ppv αυξάνεται και ξεπερνά την ΡΑ και η αιματικ1j ρc)]j καθορίζεται από την αρτηριοφλεβιiοj διάφορα πιέσεως (ζώνη 3 κατά West Ppa > Ppv >ΡΑ). Σε αυηj την περιοχ1j τα πνευμονικά τριχοειδ1j είναι διαρκci'jς ανοικτά και η ρ01j είναι συνεχόμενη. Τέλος κάτω από ορισμένες καταστάσεις είναι δυνατό να έχουμε έξοδο υγρού από τα πνευμονικά τριχοειδ1j στον διάμεσο χώρο, η πίεση του οποίου PrsF είναι δυνατcsν να ξεπεράσει την Ppv (ζώνη 4 κατά West Ppίt>PISF>Ppv >PA) και η αιματικ1j ρο1j να καθορίζεται απc5 την διαφορά (Ppπ-PrsF), η οποία είναι μικρc5τερη από την διαφορά Ρp<ι-Ρpν, και γι' αυτό στην ζώνη 4 έχουμε μικρότερη ρο1j απc5 τη ζόνη 3 ( σχ. 1 ). Η βαρύτητα προκαλεί μεταβολ1j στην υπεζωκοτικ1j πίεση Ppi η οποία μεταβάλλει τοπικά τον όγκο των κυψελίδων και την ευενδοτότητα, με αποτέλεσμα νυ. προκαλούνται διαφορές στον αερισμό. Η Ppi αυξάνεται κατά 7.5 Η20 από την κορυφ1j προς την βάση. Αφού η ΡΑ είναι ίδια σε όλον τον πνεύμονα η κλίση πιέσεως προκαλεί τοπικές μεταβολές στην διαπνευμονικιj πίεση (PA-Ppl). Η Ppl είναι λιγότερο αρνητικ1j στις κατωφερείς περιοχές του πνεύμονα (βάσεις) με αποτέλεσμα οι κυψελίδες στις περιοχές αυτές να συμπιέζονται και να είναι μικρότερες από την κορυφ1j. Οι κι ιι εί.ίδες σηjν περιοχ1j της βάσης j)ρίσκονται σε :τί.εονεκτικ1j θέση στην κcψ;τιlί.η ;τίεσης ιiγυ.ου και έχοt'\' καί.ιlτεgη ει ε, ()οτότητcι.. Ο υερισιι6; :ι.cι.ι η cι.ιμcί.τωση αυξ6νονται ωτc) την κogι'cjιj ;τρliς τφ βcωη. η ωμcί.τωση cι.ι ξuνεται πιο ','(ηj :ogcι. cπci Hl\' cιε HLJLιci και έτσι η σχέση αερισμού cι.ιιιcί.τωση; Ι\. Q J εί.υττcγjνετcιι α;τ() την κορυφ] ;τρος τη βcωη (σχ. 2)..ιs 1/min %όγκος πνεύμονα. IO Αιματική ρ ο ή -05 Βάση 5 Αριθμός πλευράς V/0 2 Κορυφή 2Χιj,ιια 2. ι\ιfπυ.βολιί τη; σχι'ση:; I/Q Σχι ιια 1. l<αtαjjf!fllί ω,ιιriτωσηc; ur ι5ρθω θι'ση Ασθενής ξύπνιος σε πλάίια zαταzεκλιμένη θέση Η βαριlτητcι ;τροκαί.εί κί.ίση ;τιέ σειιjς η οποία επιδρc:ί στψ %u.τcι.νοιι1j TL Oo τοι cιερισμοιl όσο %αl της αιμάτωση; Ό'LU τοι ; ίοιοι :: i.ci','ot':: ;τοιl αυτc5 συμβαίνει σε όρθιcι θέση ui.i.cί. σε μικρ6τερο f1αθμό. Και εδcίj έχουμε τις τρεί:: ιι)νε:: κcι.τcι. \\'est. cιλ/.6 επειδ1j υπάρχει μικρότερη διαq.ορ(ι ;τιέσεως στην πλάγια θέση Θα έχουμε μικρciτερη ζιγjνη l στον υπερκείμενο πνεύμονα(σχ. 3). Παρ Όλα αυτά η ωματικ1j ρο1j στον υποκείμενο πνεύμονα παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη από τον υπερκείμενο πνεύμονα. Η αιμάτωση του δεξιού πνεύμονα

3 .. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Ξύπνιος Υπό Γενική Αναισθησία Α Ρ Β Σχιjιια 5. Μεταj3οί.ιj ιπψ ;ωτωιομιj ΤΟ/! αερισμοι! με τψ εισιιγωγιj ιπ γιτt%ιj ωωσθησfcι. Ι!ι'υη. είναι μεγαλύτερη ωτό αυηj τοι αριστεροί> zω αι τό οφείλεται στην μεγαλύτερη μάζα τοι. Στην ;τλάίια θέση όταν ο δεξιός πνεύμονας είναι υπερκείμενος λαμβάνει περίπου το 45% της ολικ1jς αιμάτωσης σε αντίθεση με το 55% που λαμβάνει όταν ο ασθεν1jς είναι όρθιος η σε ύπτια θέση. Όταν ο αριστερός πνεύμονας είναι ο υπερκείμενος λαμβάνει το 35% ενώ σε όρθια η ύπτια θέση λαμβάνει το 45%. Η βαρύτητα επίσης δημιουργεί διαφορά στην υπεζωκοτική πίεση όπως συμβαίνει και στην όρθια θέση. Έτσι ο αερισμός είναι σχετικά αυξημένος στον υποκείμενο πνεύμονα σε σύγκριση με τον υπερκείμενο. Ακόμη στην πλάγια κατακεκλιμένη θέση ο θόλος του διαφράγματος στον υποκείμενο πνεύμονα εισέρχεται περισότερο μέσα στο ημιθωράκιο απο ότι το διάq:ραί'μα στον υ;τερzείμενο πνεύμονα. Ετσι στην ;τ/.άγια θέση σε ξι' ;τνιο ασθεν1j (με αυτόματη αναπνο1j) ο υ;τοzείμενο; ;τνει' μονα; αερίζεται καλύτερα από τον ι ;τερzείμενο ;τνεί-μονcι άσχετα από την πλευρά πού βρίσzεται ο ασθεν1jς ( oz. 4 ). Η αύξηση του αερισμού α;τό τον ι ;τερzείμενο στον υποκείμενο πνεύμονα είναι μιχρότερη από την αύξηση της αιμάτωσης, έτσι η σχέση αερισμού αιμάτωσης (V/Q) ελαττώνεται από τον υπερκείμενο στον υποκείμενο πνεύμονα. Όρθια Θέση Πλαγία Κατακεκλιμένη Θέση Ασθενής σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση υπό ιιενική αναισθησία και κλειστό θώρακα Λlε την εισcι:,'ujί'ιl στην αναισθησία δεν ;ταρατηρούντcιι αί.ί.αγέ:::. στην zατανομ1j της αιμάτωσης μεταξύ του υ;τερzείμενου και υποκείμενου πνεύμονα. Ετσι ο υποκείμενος πνεύμονας συνεχίζει να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αιμάτωσης. Η εισαγωγ1j όμως στην αναισθησία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κατανο ηj του αερισμού ( σχ. 5). Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του αερισμού πηγαίνει στον υπερκείμενο πνεύμονα ο οποίος δέχεται το 55% του αναπνεόμενου όγκου (Vτ). Υπάρχουν αρκετοί αλληλοεξαρτώμενοι λόγοι γι' αυηj την μεταβολ1j. Πρώτο: με την εισαγωγ1j στη γενικ1j αναισθησία έχουμε ελάττωση στην εκπνευστικ1j εφεδρικίj χωρητικότητα (FRC), με αποτέλεσμα και οι δυο πνεύμονες να χάνουν όγκο και να αλλάζουν θέση στην καμπύλη πίεσης όγκου (PV). Ο υποκείμενος πνεύμονας μετακινείται σε λιγότερο πλεονεκτικ1j θέση από τον υ;τερχείμενο κι έτσι έχει μικρότερη ευενδοτότητα. Δειlτερο: το fίάρος των κοιλιακών τοιχωμάτων σπρcωzνει το ι ;τό ιιι οzά!.αση διάφρα'(μα μέσα στην θωρακι %Ιj zοιί.ότητcι. zαι ε/.αττc()νει ε;τιπλέον την FRC του υ;τοzείμενοι ;τνείiμονcι.. Τρίτο: το μεσοθωράκιο πιέζει τον υ;τοzείμενο :-τνείiμονα. Έτσι σε συνθ1jκες γενικ1jς αναισθησίας με 1j zωρί; μυοχάλαση ο υπερκείμενος πνεύμονας είναι zαί.ά αεριζόμενος αλλά με φτωχ1j αιμάτωση, και ο υ;τοzείμενος πνεύμονας έχει καλ1j αιμάτωση αλλά φτωχό αερισμό. Η εφαρμογ1j θετικ1jς τελοεκπνευστιχ1jς ;τίεσης και στους δύο πνεύμονες επαναφέρει την ;τλειονότητα του αερισμού στον υποκείμενο πνεύμονα, προφανώς λόγω αλλαγ1jς θέσης στην καμπύλη PV η οποία είναι περισσότερο ευνο'ίκ1j. Ασθενής υπό γενική αναισθησία Α Σχιf,ιω 4. Κατανιψιf αι.ί}ιιψοι! σε ξύ,-τνιο ασl!ενιf Ρ και ανοικτό ημιθωράκιο Με την θωρακοτομ1j του υπερκείμενου ημιθωρακίου δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην κατανο llj

4 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κλειστός Θώρακας Υπερκείμενος ==>,'(- < / Υποκείμενος I ', Ανοιχτός Θώρακας Ρ Σχιjμυ. 6. Κατανομιj αερι ιιού σι: ασθι:νιj μι: ανοιχτι5 ημιθωράκω. της αιμάτωσης και ο υποκείμενος πνεύμονας συνεχίζει να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της. Το άνοιγμα όμως του ημιθωρακίου και της υπεζωκοτικ1ίς κοιλότητας επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην κατανο lll του αερισμού ( σχ. 6). Εφ' όσον ο υπερκείμενος πνεύμονας δεν περιορίζεται από το ημιθωράκιο και η ολικιi ευενδοτότητα ισούται με αυηj του πνευμονικού παρεγχύματος, αυτός μπορεί ελεύθερα να εκπτυχθεί, και μπορεί να έχουμε υπεραερισμό. Συνεπώς ο υποκείμενος πνεύμονας συνεχίζει να έχει καλή αιμάτωση και φτωχό αερισμό, σε αντίθεση με τον υπερκείμενο πνεύμονα όπου συμβαίνει το αντίθετο. Χειρουργικοί χειρισμοί στον πνεύμονα μπορεί μα μεταβάλουν αυηί την εικόνα. εισπνωjς η ουραία μετακίνηση του ημιδιαφράγματος που αντιστοιχεί στον υποκείμενο πνεύμονα κάνει περισσότερο αρνητική την υπεζωκοτικ1ί πίεση του κάτω ημιθωρακίου και αυτό προκαλεί επιπλέον μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς τα κάτω. Στη διάρκεια εκπνοής καθώς το διάφραγμα κινείται κεφαλικά η πίεση στον υποκείμενο πνεύμονα αρχίζει να γίνεται λιγότερο αρνητικ1j το μεσοθωράκιο μετακινείται προς τα πάνω και ο αέρας μετακινείται από τον υποκείμενο πνεύμονα στον υπερκείμενο και από το ανοικτό ημιθωράκιο στο περιβάλλον ( σχ.7). Η παράδοξη αναπνο1j και η μετακίνηση του ημιθωρακίου είναι οι δύο μηχανισμοί οι οποίοι προκαλούν επιβάρυνση της αναπνο1jς σε πλάγια θέση με αυτόματη αναπνο1j και ανοικτό ημιθωράκιο. Όμως η μετατόπιση του μεσοθωρακίου μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο κυκλοφορικό (ελάττωση της φλεβικ1ίς επιστροφ1jς), και αντανακλαστικά από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε κλινική εικόνα Shock. Μετατόπιση Μεσοθωρακίου Ασθενής με ανοικτό θώρακα και αυτόματη αναπνοή Ο μόνος τρόπος για να έχουμε ε;ταψ()j αντα/.ί.αγ1j αερίων είναι ο θετικός αερισμός χω σ1jμερα ;τλέον δεν γίνονται επεμβάσεις με αυτόματη ανωτνο1j, πράγμα το οποίο 1jταν πολύ διαδεδομένο στο παρελθόν. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αυτόματος αερισμός μπορεί να αποτελεί μέθοδο εκλογ1jς στις περιπτώσεις πού έχουμε μεγάλη μάζα στο μεσοθωράκιο. Η υπεζωκοτικ1j πίεση σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση λόγω της βαρύτητας γίνεται λιγότερο αρνητικ1j από τον υπερκείμενο πνεύμονα, όμως παραμένει αρνητικ1j και στα δύο ημιθωράκια. Ακόμη το μεσοθωράκιο με το βάρος του πιέζει τον υποκείμενο πνεύμονα και συμβάλει στην διαφορά πίεσης. Όταν γίνει θωρακοτο ηi και ο υπερκείμενος πνεύμονας εκτεθεί στη ατμόσφαιρα παύει να υπάρχει αρνητι ΚΙj πίεση στο αντίστοιχο ημιθωράκιο και ο πνεύμονας συμπίπτει. Αυτ1j η διαφορά στην υπεζωκοτικ1j πίεση μεταξύ των δύο ημιθωρακίων προκαλεί μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς τα κάτω. Κατά την εισπνωj αέρας μετακινείται από τον υπερκείμενο πνεύμονα στον υποκείμενο, και από το περιβάλλον εισέρχεται στο ανοικτό ημιθωράκιο προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύμπτυξη. Επί πλέον κατά την διάρκεια της Σχιfμα 7. Αυτόματη αναπνοιj σε ασθι:νιj με ανοιχτι5 ημιθωριiκω. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Σ1jμερα οι θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις γίνονται σε πλάγια κατακεκλψένη θέση σε συνθ1jκες γενικ1jς αναισθησίας χαι μυοχάλασης. Στην θέση αυτ11 6πως αναφέρθηκε έχουμε μεγάλες διαταραχές V/0, οι οποίες οφείλονται αφ' εν6ς στην αύξηση του αερισμού και την ελάττωση της αιμάτωσης στον υπερκείμενο πνεύμονα, και αφ' ετέρου στην ελάττωση του αερισμού με ταυτ6χρονη αύξηση της αιμάτωσης στον υποκείμενο πνεύμονα. Η διαταραχ1j αυηj είναι δυνατ6ν να οδηγιiσει σε βαρειά μορφή υποξυγοναιμίας. Για την αντιμετώπιση της διαταραχής αυηίς τοποθετείται σωλ1jνας διπλού αυλού, διαχωρίζονται μηχανικά οι δύο πνεύμονες και εφαρμ6ζεται διαφορετικού τύπου αερισμός για

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 123 τον κάθε πνεύμονα. Ο πλ1iρης λειτουργικός διαχωρισμός των δύο πνευμόνων αποτελεί την σημαντικότερη αναισθησιολογικ1i μέριμνα στην θωρακοχειρουργικ1i αναισθησία Ενδείξεις διαχωρισμού Διακρίνονται σε απόλυτες και σχετικές. Απόλυτες ενδείξεις είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο διαχωρισμός των πνευμόνων αποτελεί παρέμβαση σωηiρια για τη ζω1i, ενώ οι σχετικές ενδείξεις, οι οποίες χωρί ζονται περαιτέρω σε υψηλ1iς και χαμηλ1jς ;τροτεραιότητας, στοχεύουν συνήθως στη διευκόλυνση των χειρουργικών χειρισμών μέσω της σύμπτωσης του ;τνεύμονα στο χειρουργούμενο ημιθωράκιο (πιν. 1). Πίνακας Ι. ΕΝΔΕΙΞΕΙ22 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Απόλυτες 1. Κiνουνοc; μcτακ(νησης υλικοιί (μολυσματικοιί, αιμορραγικοιί) απι) τον πιiσχοντα στον υγ11j πνεύμονα. 2. Ελεγχος κατανο,ιιιjς αεριrηιοι) (ετεριίπλειιρη βλιiβη) α) Βρογχοίjπεζωτικιί υυρ(γγιο (και εξωτrρικω,ιιι'νο) β) Χειρουργικιj ι)ιιiνοιξη μεγιiλου αεραγωγοι γ) Μεγιiλη ιπρι!πλπ;ρη πvει:ιιι!j'ικιj κι στι; ιj ι1 ι ιιοίjr)ιι '1JΙr!!ιι ι)) Διατοἰιιj τψιχιιοf) ψ!(/.ικοι Μι ι\r_ηιι ι:) Απιιλητικιj υποξιιγοι ιιι,ιιιίc ί.ιίί ω iπ()ιί.-τί.ι Ι'()Ιί;.-rιcτιιυι ικι;;, νι!σου 3) Δ'τεριίπλε υρη j)ρογχοπι ι ι.ιωι ικιί.-rί.ι:uι; ι!υωι;ι! Σ χ ετικές: 1) Υψηλιjς προπρωιίτητα; α) Αι,π)ρι ιψα θωριικικιj; αορπj; (1) ΠνειιιιιΨεκτο,ιιιj γ) Θωρακοσκι5πηση ι)) Ι:'κτοἰιι'ς που ιχπιιιτοι!ν μέση στερνοτομιj ε) Εκτομιj ιij!ω λοβοιί στ) Αποκιiλυψη του,ιιεσοθωρακ(ου 2) Χαμηλιjς προτερωι5τητας α) Δ'κτο,ιιιj μι'σου και κατυ)τερου λοβοιί και τμηματεκτο,ιιές β) Εκτομιj οισοφιiγου γ) Επεμβάσεις θωρακικιjς μο(ρας Σ.Σ 3) Αφα(ρωη πνειψοιjικοιί εμβι5λου μετci απι) χρcίνια απc5φραξη ( ετεριίπλrιψο πνωμονικι5 ο(ι)ημα) 4) Σημαντικιj υποξυyονωμ(α απc! ετερόπλευρη πνευμονικιj νciσο Τρόποι διαχωρισμού Για την πλειονότητα των περιπτώσεων διαχωρισμού των πνευμόνων ο σωλ1iνας διπλού αυλού (Double Lumen Tυbe DLτ) θεωρείται μέθοδος επιλογ1iς. Η χρ1iση βρογχικών αποκλειστών (Bronchial Blockers ΒΒ) μετά την παρουσίαση του σωλήνα Univent έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η χρ1iση ενδοβρογχικών σωλ1iνων είναι πολύ περιορισμένη. Το σαφές πλεονέ- κτημα του DLT σε σχέση με τον ΒΒ βρίσκεται στην ευελιξία των τρόπων αερισμού που μπορεί να παρέχει και κυρίως στη δυνατότητα ανεξάρτητης αμφοτερόπλευρης αναρρόφησης ( σχ. 8). Έχει όμως και δύο μειονεκτήματα σε σχέση με τον BB:l) Ανατομικές ανωμαλίες του τραχειοβρογχικού δένδρου δυσχεραίνουν/αποκλείουν την τοποθέτησ1i του και 2) απαιτείται η αλλαγή του με απλό ενδοτράχειο σωλήνα για μετεγχειρητικό μηχανικό αερισμό. Ανεξάρτητη εφαρμογή Collapse IPPV Ανεξάρτητη εφαρμογή Collapse IPPV Sigh Sigh CPAP CPAP HFV HFV Suction Suction ΡΕΕΡ ΡΕΕΡ Χειpοueγούμε ν ο ς πν εu μ ο νας Μη χειpο ργούμε ν ο ς πν ε uμ ο νας Δίαυλος σωλήνας Σχιjμα 8. Διαφορές μεταξύ DLΊ'και ΒΒ Σωλήνες διπλού αυλού Ανεξάρτητη εφαρμογή - - IPPV Sigh CPAP HFV - - ΧειpοuRγούμε ν ο ς πν ε υ μο νας Ανεξάρτητη εφαρμογή IPPV Sigh CPAP HFV Suction ΡΕΕΡ Μη χειpο ργούμε ν ο ς πν ε u μο νας Βρογχικός απ ο κλειστής Οι DLT χωρίζονται σε aριστερόστροφους και δεξιόστροφους, ανάλογα με τον κύριο βρόγχο στον οποίο εισάγεται το βρογχικό άκρο του σωλ1ίνα. Υπάρχουν αρκετά είδη DLT που φέρουν το όνομα του κατασκευασηi τους (Carlens, White, Bryce-Smith, Robertshaw). Οι σύγχρονοι DLT κατασκευάζονται από διαφανές υλικό, πλαστικό, μη τοξικό, διαθέτουν έναν περιφερικό (βρογχικό) αεροθάλαμο (Cuff), που απομονώνει τους πνεύμονες μεταξύ τους, και έναν κεντρικό (τραχειακό) Cuff, που απομονώνει τους πνεύμονες από το περιβάλλον. Και οι δύο αεροθάλαμοι είναι χαμηλ1iς πίεσης και έχουν διαφορετικό χρώμα ο καθένας. Οι δεξιόστροφοι DLT έχουν στο ηηiμα του βρογχικού σωλήνα που εισάγεται στον δεξιό κύριο βρόγχο μία οπ1i, για τον αερισμό του δεξιού άνω λοβού. Ο πιο διαδεδομένος σ1iμερα DLT είναι ο τύπου

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΙΙΣ Robertshaw, μιας χρήσεως, από PVC (Σχ. 9), ενώ διάφοροι άλλοι που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν (Carlens, White, Bryce-Smith) έχουν περισσότερο ιστορικ1i σημασία. ΑεροΟάλαμοι Αριστερόστροφος > Αριστερός άνω λοβός Χαμηλής Πιέσεως --"'--._ Υψηλού Όγκου 1 Α Διαφανές uλι><;ο \ \ Εύκαμπτος Οδηγός για εύκολη πcφοτήρηο 1 υδρατμών I. I! ι I'! I i I Ι I I! \ \ :'\; I /\,. Δεξιός ω λοβός Σχιjμα <J. 2:ωλιjνας ι)ι:rλού ω λοι τι':rοι Η.ο!Jι'Ι1ΙiιιιΙΙ Δεξιόστροφος Δεξιός βρογχικός αεροθάλαμος με κατασκευή που διευκολύνει τον αερισμό του δεξιου άνω λοβού Όταν η εγχείρηση πρόκειται να γίνει στον δεξιό πνεύμονα τοποθετείται aριστερόστροφος DLT, ενώ όταν χειρουργείται ο αριστερός πνεύμονας τοποθετούμε είτε δεξιόστροφο είτε aριστερόστροφο DL τ. Ο aριστερόστροφος παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από τον δεξιόστροφο, γιατί μικρ1i μετατόπιση του τελευταίου προς τα μέσα προκαλεί απόφραξη του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου και ατελεκτασία του δεξιού άνω λοβού. Σ1jμερα στα περισσότερα θωρωωχειροι ργιr:ά κέντρα χρησιμοποιείται ιωτu %((\'όνα αριστερόστροφος σωλ1jνας για όλες τις επεμβάσεις r:αι αν χρειαστεί χειρουργικός αποκλεισμός του αριστερού r:ι ρίοι βρόγχου, αποσύρεται ο σωλ1jνας στην τραχεία χαι χρησιμοποιείται σαν απλός ενδοτράχειος σωλ1jνας. Δεξιόστροφος DL Τ χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου αντενδείκνυται η χρ1jση του αριστερόστροφου DLT (εξωφυτικ1j μάζα, στένωση η συγγεν1jς ανωμαλία του αριστερού κύριου βρόγχου). Το κατάλληλο μέγεθος του DLT είναι αυτό με το οποίο ο ενδοβρογχικός αεροθάλαμος για να εξασφαλίσει στεγανότητα χρειάζεται όγκο μεταξύ 1 και 3 ml. Σαν αδρό κριηjριο επιλογ1jς χρησιμοποιείται το ύψος και το βάρος, με το ύψος να φαίνεται ότι έχει τον καθοριστικό ρόλο. Ο DLT τύπου Rol1ertshaw διαθέτει δύο καμπές, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90. Μετά την λαρυγγοσκόπηση, ο σωλ1iνας εισάγεται με την περιφε- ρικ1j καμπή προς τα εμπρός σαν απλός ενδοτράχειος σωλήνας, και όταν η άκρη του περάσει τις φωνητικές χορδές, αφαιρείται ο οδηγός και περιστρέφεται κατu 90 προς την κατεύθυνση του βρόγχου που θα εισαχθεί, ενώ το λαρυγγοσκόπιο παραμένει στη θέση του κατά τον χειρισμό. Κατόπιν προωθείται μέχρι να συναντήσει μέτρια αντίσταση (καλ1j εφαρμογ1j στον βρόγχο) στο σημείο αυτό σταματάμε και στερεcδνουμε τον σωλ1jνα. Σωσηj τοποθέτηση υπάρχει όταν η άνω επιφάνεια του ενδοβρογχικού αεροθαλάμου βρίσκεται ακριβώς κατωφερέστερα του διχασμού της τρόπιδας. Κατά μέσο όρο, το βάθος εισαγcιjγίjς σε ασθενείς ύψους 170 cω είναι στα 29 cιn. με ;τεραιτέρω αυξομείωση r:ατά 1 cm για r:uθε 10 cm αντίστοιχη; μετcψολ1jς τοι σωματιr:οί- ύιιιοι ς. Η πιι3ε[3cι.ίωση τη:: σωσηjς το;τοθέτησης του DL Τ Ό'ίνετcι.ι υ) ιιε τψ cι.r:ρόcι.ση Ι ι ;τcιρχει ψιθύρισμα μόνο στον cι.ερι όιιε\'ο ;τ\ ειίμονcι r:αι όχι σε αυτόν που αποr:ί.είοι με ). β) με την ε;τισr:ό;τηση r:αι ψηλάφηση πιj\' δύο ημιθωραr:ίων (δια:τιστcδνεται έκπτυξη μόνο του αεριζόμενου πνεύμονα), γ) με την θολερότητα του αυλού από την κίνηση των αερίων ( εμφανίζεται και εξαφανίζεται στον αυλό από τον οποίο αερίζουμε), και δ) από την ευενδοτότητα του αποθεματικού ασκού ( σχ. 10). Σύστοιχο ( ημιθωράκιο \'. /L-- r, ζ ι-(, I [ κ η \:! Αντίστοιχο ημιθωράκιο Ικανcπο,ητι.κο CJ'.ιι:τινει.ιστ κο ετακινηση δρατμων - 1\ Ελοπωση τc:;; ;,c: c..<\π:-.jc, Παpουσια υδρατμωv 1 / ευεvδοτοτητας αvτιληπ η στον ασκο χωρις μετακιvηση \ 2-'χιjμα 10. 'tλεyχuς :ωλιjc; τοποθέτηση::; σωλιfι'π ι)ι:rλοιi αι;λιιι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται εναλλuξ και για τους δύο αυλούς. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις κακ1jς τοποθέτησης του αριστερόστροφου DL τ: Ι) να έχει προωθηθεί πολύ βαθιά στον αριστερό κύριο βρόγχο με αποτέλεσμα και τα δύο στόμια να βρίσκονται μέσα στον αριστερό βρόγχο, 2) να έχει τοποθετηθεί αρκετά έξω

7 Γ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 125 με αποτέλεσμα και τα δύο στόμια να βρίσκονται μέσα στην τραχεία, και 3) να έχει προωθηθεί στον δεξιό κύριο βρόγχο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μετά από σχολαστικ1i κλινικ1i επιβεβαίωση, η ινοπτικ1i βρογχοσκόπηση υποδεικνύει μη σωστή τοποθέτηση σε ποσοστό περίπου 40%. Το ινοπτικό βρογχοσκόπιο αποτελεί τον :τιο αξιόπιστο τρόπο ελέγχου σωστής τοποθέτησης του DLT, και μερικές φορές μπορεί να χρησιμεύσει σαν οδηγός για την τοποθέτηση του. Επισημαίνεται ότι μετά την ύπτια θέση, ο έλεγχος θέσης του σωλψ α :τρέ:τει να ε:ταναληφθεί και στην πλάγια καταχαί.ιμένη θέση. ε:τειb1j κάθε αλλαγ1j θέσεως σώματος 1j χαι μόνο της χεq:αί.1jς μπορεί να προκαλέσει μεταχίνηση τοι DLT ιιε χi.ι\'ικώς σημαντικά αποτελέσματα. Για την σωσηj το:τοθέτηση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί η ακτινογραφία θώρακος, η καπνογραφία, η σύγκριση σπιρομετρικών παραμέτρων από σύγχρονα monitors και η άμεση ψηλάφηση από τον χειρουργό. Οι επιπλοκές που οφείλονται στην χρ1im1 του DLT δεν είναι συχνές, αλλά μπορεί να αποβούν πολύ σοβαρές (πιν. 2). [/(]JQ%rΧ( 2. ΕΙΙΙΠΛΟΚΕΣ Dιτ 1) Κακιf το::rοθfτηση 2) Τριωματικιj λαρι γy(τιι)ιι 3) Συρραφιf τοι) τοιχυ!ματο:; τοι. αι )οι; ::rιiι oj!ii αεψιyωγιi ιf αγyε(ο 4) 13λriβη τραχεωβρσyχικοιi Οένι\ρου: Ει'ναι η σοβαρι5τερη ε::rιπλοκιj, yω τψ οπο(u ι'χουν ενοχοποιηθε{ ::rαριiγυνπ:; ciπως η επι Ι.ογιj μεγιiλου,ιιεγι'θοu:; υιτ, οι ερyώι\εις χειριομο( τυποθι'τηση:; του, τυχιiν αιιuτομικι'ς αιιωμα).ι'ες που δεν ι'τυχαν προσοχιj:; κω η υ:τι:ρβολικιj πιέση α(ρα στους αεροθαλάμου:;, ιι\ια(τερα του ει ι\οβρογχικοιί. Σχετικές aντενδείξεις χρ1jσεως DL Τ α:τοτε/.ούν καταστάσεις που καθιστούν δυσχερ1j 1j ε:τιχίνδι νη την τοποθέτηση του (πιν. 3). 1/(νακuc; 3. ΣΧΕΊΊΚΕl.: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ XPHl.:H DL'Γ 1) Ασθενε!:; με γεμι.iτο στομι.iχι (χρονοβc5ροι χειρι ιιο( στοι' αερuγωγιί) 2) ΛJΙιπο,ιιικιf ανωμαηα ιf βλιίβη στην ;τοψ"iα του DLT 3) Jι)ω(τι:ψλ ι)ιίσκολη ι)ιασωλιjνωση (δυυχι'ρεια τοποθι'τησης ιj rιλλαγιf:; ιπ α:rλι5 ΕτΣ στο τι'λος της επ ιιβuσης) 4) Δωσωληιιωμ(νοι ασθι νε(ς σε βrιριιi κατιiσταση, που δεν θα ω;εχτοιijj τη ι)ιιαο:rιf του αεριιψοιi yω α)λuγιj τραχειο-σωλψ;u. Βρογχικοί αποκλειστές (ΒΒ) με απλό ΕΤΣ Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος ΒΒ είναι ενσωματωμένος στον απλό σωλ1iνα Univent. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό σωλ1iνα με αεροθάλαμο στην άκρη, ο οποίος μπορεί να κινείται σε ειδικό κανάλι μέσα στον αυλό του κύριου ΕΤΣ. Ο κύριος ΕΤΣ τοποθετείται όπως ακριβώς και οι α:τλοί, ενώ ο ΒΒ προωθείται υ:τό την παραηiρηση ινο:ττικού βρογχοσκοπίου από τον κεντρικό αυλό, υ)στε να μειωθεί η πιθανότητα λάθους το:τοθέτησης χω η :τιθανότητα τραυματισμού από τις τυq:ί.ές :τροσ:τάθειες. Π.\ΕΟ:\ΕΚΤΗ:\1..\Π.: Η ΧΡΗΣΙΙ ΊΌΥ Β.Β. Ul\IVEYΓ ΕΧΕΙ ΑΡΚΠΑ ΘΕΠΚ.\ ΣΗ:\ΙΕΙΑ 1) Ει'κοί.ιΊι κ ω τιιχι;τητα στηιι το::rοθι'τηση 2) Ευχέρεια cιερι ιιυύ κατά. την προιl!θηση του ΒΒ 3) Δεν χρειάζεται αλλαγιj του Ε12' για μιπγχειρητικιi μηχανικιί ω:ρι ιιι5 4) Δεν χρειάζεται διεγχειρητικιj α)λuγιj σε αλλαγές θέσεως 5) Επιτρέπει εκλεκτικιί uποκλεισμιi λοβο!j' 6) ΔεJJ στερε(ται δυνuτι5τητας εφαρμογιj:; CΓΛΡ στοι; μη-αεριζιίμενο ;τιιει5μοjjα. Σαφείς χλινιχές ενδείξεις για τη χρ1iση του αποτελούν οι ;ωταστάσεις ό:του θέλουμε να αποφύγουμε για ί.όγοι ς ασq:άί.ειας την αλί.αγ1j από DLT σε απλό ΕΤΣ διε/χειρητιχcι 1j μετεγχειρητικά και οι σοβαρές ανωμαλίες του τραχειοβρογχικού δένδρου, όπου η τοποθέτηση DLT είναι αναποτελεσματικ1i 1i επικίνδυνη. ΒΒ ανεξάρτητοι από τον ΕΤΣ Έχουν χρησιμοποιηθεί καθεηiρες που διαθέτουν στην άκρη αεροθάλαμο ως ΒΒ (Fogarty, Folley, πνευμονικιiς). Μειονεκηiματά τους αποτελούν η έλλειψη δυνατότητας αναρρόφησης ll αερισμού περιφερικά τοι αποχλεισμού, αυξημένος χρόνος τοποθέτησης και η α:τόί.ι τη ανcιγχη για ινοπτικό 1i και Cικαμπτο βρογχοσχό:τιο για τη σωσηj τοποθέτηση. Εξάλλου επειδ1i ο αεροθάί.αμός τους είναι σφαιρικός έχουν την τάση να υj(οχωρούν διεγχειρητικά από τον βρόγχο προς την τραχεία, με :τολύ ε:τικίνδυνες συνέπειες. Ενδοβρογχική τοποθέτηση απλού ΕΤΣ Αποτελεί συχνά τον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο διαχωρισμού των πνευμόνων σε καταστάσεις επείγουσες λόγω ετερόπλευρης βλάβης, ιδιαίτερα του αριστερού πνεύμονα. Η τυφλ1i τοποθέτηση καταλ1jγει συν1jθως στον δεξιό κύριο βρόγχο, με τον κίνδυνο αποκλει-

8 126 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΙ-ΙΣ σμού του δεξιού άνω λοβού. Πρόσθετα μειονεκηjματα αποτελούν η αδυναμία αναρρόφησης του μη αεριζόμενου πνεύμονα και η δυσχέρεια καλής τοποθέτησης του ενδοβρογχικού αεροθαλάμου. Παρά την κατασκευ1j ειδικών ΕΤΣ για ενδοβρογχική τοποθέτηση, η χρ1jση τους δεν αποτελεί μέθοδο επιλογ1jς. Είναι προφανές ότι η χρ1jση ινοπτικού βρογχοσκοπίου είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε οποιαδ1jποτε μέθοδο επιχειρεί τον λειτουργικό διαχωρισμό των δύο πνευμόνων. ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Ο υπερκείμενος μη αεριζόμενος πνεύμονας έχει μηδενικό λόγο V/Q, δημιουργώντας ένα υποχρεωτικό Shunt από δεξιά προς τα αριστερά. Αυτό προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στην οξυγόνωση και μικρότερο στην αποβολή του C0 2. Οι αεριζόμενες κυψελίδες του υποκείμενου πνεύμονα μπορούν να αποβάλουν το C0 2 με αύξηση του αερισμού τους, ενώ δεν μπορούν να αυξήσουν ανάλογα την πρόσληψη 02 λόγω της σιγμοειδούς μορφ1ίς της καμπύλης σύνδεσης της αιμοσφαιρίνης. Το Sl1unt που δημιουργείται με τον αερισμό ενός πνεύμονα στην πλάγια θέση είναι αναπόφευκτο, αλλά είναι πολύ μικρότερο από ότι θα αναμενόταν. Αυτό συμβαίνει γιατί διάφοροι μηχανικοί :ταρuγοντες (βαρύτητα, χειρουργικοί χειρισμοί), και ενεργητι:ωί αγγειοσυσπαστικοί μηχανισμοί (Hypoxic Pulmoncισ Vasocostriction -HPV) εκτρέπουν το αίμα α:τό τον μη αεριζόμενο πνεύμονα στον αεριζόμενο. Η υποξικ1j πνευμονικ1j αγγειοσύσπαση είναι ένας εκλεκτικός αντανακλαστικός, αγγειοσυσπαστικός Jl(νακας 5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΞΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ 1) Κατανομιj της υποξ(ας (πιθανιι!ς) 2) Χαμηλι! V!Q σε συνδυασμι! με απλεκτασία (αμφισβητο1!μενο) 3) Αγyειοδιασταλτικιi φιiρμακα 4) Αναισθητικά φάρμακα 5) Καρuιακιj παροχιj, και π(εση στψ πνευμονικιj κυκλοφορ(α 6) PV02 7) f<ϊ02 του νορμοξικού παρεyχ1iμrπος 8) Αyyειοσυσπαστικά φάρμακα 9) Φάρμακα πιη! αυξάνουν την υποξικιj αyyειοσύσπαση (παράγωγα του αραχιδονικού οξέος) 10) Μεταβολές στο PaC02 και μη 11) ΡΕΙ:'Ρ και κυψελιuικές πιέσεις 12) Συστηματικές παριiμετροι (υπέρταση, ηλικία, φύλο, λο(ιιωξη) μηχανισμός της πνευμονικ1ίς μικροκυκλοφορίας, ο οποίος συνίσταται στην αύξηση των αντιστuσεων στις υποξικές περιοχές με αποτέλεσμα την εκτροπ1ί αίματος προς τις νορμοξικές, και κατά επέκταση μείωση του Shunt. Η διαηjρηση της HPV κατά τον αερισμc5 ενός πνεύμονα είναι ζωτικ1iς σημασίας λόγω των μικρών περιθωρίων διαηjρησης ικανοποιητικ1jς οξυγc5νωσης, και οι παράγοντες που την επηρεciζουν πρέπει να λαμβciνονται υπ' c5ψιν (πι ν. 5). Συγκεκριμένα όσον αφορci την επίδραση των παραμέτρων πίεση στην πνευμονικ1j αρτηρία, PV02 PaC02 η μεγιστοποίηση της πνευμονικ1jς αγγειοσύσπασης επιτυγχciνεται με την διαηjρηση τους στα φυσιολογικu όρια, ενώ μεταβολές τους πρός τα ανώτερα η κατώτερα επίπεδα προκαλούν ciμβλυνση της αποτελεσματικc5τητα; της. ΣΥΜΒΑτΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Από τη στιγ ηj της εισαγωγ1jς στη γενικ1j αναισθησία και μέχρι τη διάνοιξη του υπεζωκc5το; διατηρείται ο θετικc5ς αερισμc5ς και των δύο :τνευμc5νων, ενώ μετά τη σύμπτωση τοι' υ:τερχείμενου :τνεύμονα, cίjστε να διευ Χολι'νθεί η έχθεση τοt' χειρουργικού πεδίου, μεταπί :ττοι'με στον αερισμό ενός :τνεύμονα. Στην φciση της σύιι:ττωση; τοt' t':τεργ_είμενου ;τνεύμονα πρέπει να α:τοσt'νδεθεί ο σωi.1jνας α;τι) το μηχuνημα αναισθησία;. u)στε \'α ε:τιτρα:τεί η ελεύθερη εκρο1j αέρα απc5 τη σύνθλιψη τοt' ;ταρε'(χύματο; που διενεργεί ο χειρουργός. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις που προκαλεί η πλαγία κατακεκλιμένη θέση και η σύμπτωση του υπερκείμενου πνεύμονα, είναι σημαντικc5 να θυμc5μαστε σαν γενικ1j αρχή c5τι επί σταθερ1jς καρδιακ1ίς παροχ1jς, οτιδήποτε αυξciνει την αιματικ1ί ρο1ί στον ένα πνεύμονα συνήθως προκαλεί ελciττωσ1ί της στον ciλλο, και αντίστροφα. Ο υπερκείμενος μη αεριζc5μενος πνεύμονας έχει μηδενικc5 λc5γο V/Q, δημιουργώντας ένα υποχρεωτικc5 δεξιό-προς-αριστερc5 shunt. Ευτυχώς c5μως συνljθως η αιμciτωσ1j του είναι μειωμένη λc5γω παθητικών (βαρύτητα, χειρουργικοί χειρισμοί) και ενεργητικών (υποξική αγγειοσύσπαση) μηχανισμών. Ο υποκείμενος αεριζόμενος πνεύμονας μπορεί να έχει ελαττωμένο όγκο και αναποτελεσματικc5 αερισμό για διάφορους λc5γους: 1) Περιορίζεται δεχc5μενος πιέσεις περιφερικά απc5 το

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 127 μεσοθωράκιο, το κοιλιακό περιεχόμενο και την πιθανώς κακή τοποθέτηση. 2) Σε περιοχές χαμηλού V/Q υπάρχει κίνδυνος ατελεκτασίας από απορρόφηση του οξυγόνου, επί υψηλού Fi02. 3) Δυσχέρεια στην αποβολ1i εκκρίσεων. 4) Εξαγγείωση υγρού λόγω αυξημένων υδροστατικών πιέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μείωση του πνευμονικού όγκου προάγει τη δημιουργία περιοχών χαμηλού V/Q ή και ατελεκτασικών, με αποτέλεσμα την πρόκληση υποξικ1iς αγγειοσύσπασης και την ανεπιθύμητη εκτροπ1ί αιματικ1iς ρο1iς προς τον μη-αεριζόμενο πνεύμονα. Εφ' όσον ο αερισμός ενός πνεύμονα περικλείει τον κίνδυνο σημαντικ1iς υποξυγοναιμίας, πρέπει οι ρυθμίσεις στον αερισμό του υποκείμενου πνεύμονα να είναι άριστες. Η συγκέντρωση του εισπνεομένου οξυγόνου που χρησιμοποιούμε για τον αερισμό του υποκείμενου πνεύμονα συν1iθως είναι ωοc;. Τα :τ/.εονεκηiματα τη; χρήσης πυκνότητας (; υ:τερκυ.ί.ί-:ττοι'ν κατ(( πολύ τα μειονεκτ1iματα. Το υψηλό FiO: μ:τορεί να διατηρίiσει το Pa07 σε ασφαλ1i επίπεδα χαι να αυξίiσει, μέσω αγγειοδιαστολίiς, τη χωρητικότητα της αγγειακής κοίτης. Η τοξικότητα του καθαρού 02 δεν αναπτύσσεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο της επέμβασης και η ατελεκτασία από απορρόφηση αντιμετωπίζεται με τροποποίηση των παραμέτρων αερισμού, αν και υπάρχει η πρόταση χρήσεως Fi02 0,8-0,9 αντί του 1 για την αποφυγή της. Συνιστάται να ξεκινάει ο αερισμός με VT 10 ml/kg Β.Σ. Μικρότερος όγκος μπορεί να οδηγ1iσει σε ατελεκτασίες, ενώ μεγαλύτερος σε εκτροπή αίματος (μέσω αύξησης πιέσεων αεραγωγών και αγγειακών αντιστάσεων) προς τον μη αεριζόμενο πνεύμονα. Έχει βρεθεί ότι μεταβολές όγκου από 8 έως 15 Ιnl/kg έχουν απρόβλεπτη, αλλά συν1iθως μη καθοριστικ1i επίδραση στην οξυγόνωση. Η αναπνευστική συχνότητα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να διατηρούμε νορμοκαπνία (PaC02 40mmHg). Λόγω της μικρής μείωσης (περί το 20%) του αναπνεόμενου όγκου, συνήθως χρειάζεται αντίστοιχη αύξηση της συχνότητας ώστε να διατηρηθεί ο κατά λεπτόν αερισμός. Η υποκαπνία πρέπει να αποφεύγεται γιατί προϋποθέτει μεγάλες πιέσεις αεραγωγών στον υπεραεριζόμενο πνεύμονα και γιατί αναστέλλει την υποξικ1i πνευμονικ1i αγγειοσύσπαση. Καθόλου ή ελάχιστη ΡΕΕΡ χρησιμοποιείται, λόγω του κινδύνου αύξη- Αεριζόμενος πνεύμονας t Shunt Σχιjμα 11. Αποτέλεσμα εφαρμογιjς PE!c'P στον vποκε(ιιενο πνπ!μι)]!α. σης των πνευμονικών αντιστάσεων ( σχ. 11 ). Αν, παρά τη βέλτιστη ρύθμιση των παραμέτρων, έχουμε εμμένουσα υποξυγοναιμία, τότε επιστρατεύουμε z6:τοια τεχνιιοί διαφορικού αερισμού των :τνευμόνων..λιαφορικό; αερισμό; Διαl.εί:τουσα έκ:ττυξη του υπερκείμενου πνεύμονα: Η διαλείπουσα έκ:ττυξη με οξι,γόνο έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την αρτηριακ1i οξυγόνωση. Μειονεκηiματ6 της είναι η προκαλούμενη δυσχέρεια των χειρουργικιδν χειρισμών και η ανάγκη καθορισμού των μεσοδιαστημάτων εμφύσησης από τον χειρουργό. Επιλεκτική ΡΕΕΡ υποκείμενου πνεύμονα: Εφαρμόζεται με σκοπό την αύξηση της ( συν1iθως μειωμένης) FRC. Η επίδρασή της είναι το αποτέλεσμα της εξισορρόπησης μεταξύ του θετικού αποτελέσματος της αύξησης της πνευμονικ1iς χωρητικότητας και του λόγου V/Q και του αρνητικού αποτελέσματος της εκτροπ1iς αίματος στον μη-αεριζόμενο πνεύμονα. Φαίνεται ότι οι ασθενείς με προϋπάρχουσα δυσλειτουργία του αεριζόμενου πνεύμονα οφελούνται περισσότερο από την εφαρμογ1i ΡΕΕΡ σε σχέση με τους υγιείς ( σχ. 11 ). Επιλεκτική CPAP υπερκείμενου πνεύμονα: Μικρές τιμές CP ΑΡ στον μη αεριζόμενο πνεύμονα διατηρούν τη βατότητα των αεραγωγών επιτρέποντας την παρουσία οξυγόνου στην κυψελιδικ1i επιφάνεια ανταλλαγ1iς αερίων, χωρίς να επηρεάζουν το αγγειακό δίκτυο και το χειρουργικό πεδίο ( σχ. 12). Φαίνεται ότι ο πιο αποτελεσματικός χειρισμός για τη βελτίωση της οξυγόνωσης στον αερισμό ενός πνεύμονα είναι η εφαρμογ1i 5 έως 10 cmh20 CPAP στον υπερκείμενο πνεύμονα. Πρέπει όμως να εφαρμόζεται στη φάση σύμπτυξης του

10 128 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ llίνα;-:ας 6. Μη αεριζόμενος πνεύμονας Αεριζόμενος πνεύμονας Σχιjμα 12. Εφαρμιr;ιf CPAJ> στον υπερ;-:ε(ι1ενο πνπ5μοvα. πνεύμονα, γιατί διαφορετικά (αν ο πνεύμονας έχει 1jδη συμπέσει) θα χρειαστεί να υπερνικηθούν οι πιέσεις διάνοιξης των αεραγωγών. Τα συσηjματα εq:αρ LΟ'(Jjς επιλεκτικ1jς CPAP περιλαμβάνουν μία Πψ(1l ρο1jς οξυγόνου, μία βαλβίδα εκτόνωσης και ένα μανόμετρο, με απλούστερη και πιο προσιτ1j αυτοσχέδια λύση, ένα σύστημα Mapleson, στο οποίο προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε η ενα μανόμετρο, η μια βαλβίδα σταθερού CPAP ώστε να ελέγχουμε την τι ηj της παρεχόμενης πίεσης. Διαφορική ΡΕΕΡ & CPAP: Φαίνεται τελιχά ότι η βαθμιαία εφαρμογ1j διαφορικ1jς CPAP/PEEP είνcι.ι ο ιδεώδης τρόπος βελτίωσης της οξυγόνωση;. επιτρέποντας τη βελτίωση των σχέσεων V/Q στον uεριζόμενο πνεύμονα και την οξυγόνωση του uίματο; π οι' αρδει'ε ι τον υπερκείμενο πνεύμονα. Μ' αυτόν τον αερισμό, η κατανομή της αιματικ1jς ρωjς έχει μικρότερη σημασία, γιατί όπου και να κατευθυνθεί το αίμα των πνευμονικο)ν τριχοειδών έχει τη δυνατότητα να προσλάβει οξυγόνο. Επιλεκτικός υψίσυχνος αερισμός του υπερκείμενου πνεύμονα: Η χρ1jση υψίσυχνου αερισμού δεν φαίντεαι να υπερέχει ως προς τη βελτίωση της οξυγόνωσης από την απλ1j εφαρμογ1j CPAP, ενώ επιστρατεύει περίπλοκη τεχνολογία και έχει πολλαπλάσιο κόστος. Επανέκπτυξη του πνεύμονα: Μονόπλευρο πνευμονικό οίδημα έχει περιγραφεί μετά από απότομη έκπτυξη ενός πνεύμονα που έχει συμπέσει, ακόμα και μετά από αιφνίδια άρση παθολογικών παραγόντων που τον περιόριζαν σημαντικά. Η επανέκπτυξη λοιπόν του συμπεπτωκότος πνεύμονας πρέπει να γίνεται αργά (χρόνος άνω των 10 sec) και σταδιακά. Οφείλουμε πριν τη σύγκλειση του ημιθωρακίου να ελέγξουμε επισκοπικά την πλ1jρη έκπτυξη του πνεύμονα, γιατί η ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ 1. Διατήρηση αερισμού δύο πνευμιfνων ιfσο το δυνατόν περωσύτερο (σvνιjθως μc'χρ1 τη c)ιό.νοιξη του υπεζωκc!τα) 2. Αερισμός υποκείμενου πνεύμονα α) Χρησιμοποίηση Fi02 = 1 (0,8- Ο, 9 ) β) Αερ1ιψι!ς υποκείμενου πιιεvμυνα με μεγιiλους c5γ;-:οις (VT = 10 ιnl/j,g) γ) Ρι!θμιση τη; αναπvευστι;-:ιjς σι,χνc5τητας ετσ1 ιύιπε να {χουμι Νορμοκαπvία (ΓaC'02 =.-/(} ιιιιιιll,ι;). ιιι!}j}jθως χρειιiζετω ω5ξηση 20'/ο απι5 ιιιιτιfιι :το ι' εrι ιιρμι5ζοι με στον ιιι μβατι%c! αεριι ιιι5 δ) Εφαρμογιj ΡΓ:ΕJ> ιποι' ι :το%ε(ιιiτο ({}- 5 cιιιf-1/)) 3. Εύ.ν συμβεί υ:τοξvγοναψία α) l λεγχο; τη; θι'ση; το ι Μυι λοι σωί.ιjvα, %ιψίω; με Ινοπτικι! βριηχοσκιί:τ1ο j3j Έί.ιγχυ: ιωωc)ιψu,ιιικιjς κατάσταση; ;'J CΓΛΡ ι5-jij οιιη20) στον υπερκε(ιιενο πνεvμονα r)) ΡΕΕΓ ιπυι' uπο;-:ε(ιιειιο πνει!μοvα (ακολουθιι)ι;τας τη C'ΡΛΓ τοu υ_-rερκε(ιιενοu) ε) Αεριιψι5; δι!υ πιιευμι5νων (διαλείπων αεριιηιι5ς υπερκι'(ιιενου) στ) ΧειρουργΙ%ι5ς αποκλεισ,ιιc5ς ΙΧJ'τίστοΙχη::: :τνευμοιηκιf::: αρτηρίας, ι5ταν κατασπί δυνατc!ιι (σε πνειψονf;-:τομι';). παραμον1j ατελεκτασία; συνιστά σημαντικ1j επιπλοκ1j. Αναχεφαλαιcόνοντu;. μ;rοροι'με να χαταλ1jξουμε σε ένα σt'νο:ττιχό σι.έδιο αερισμοί' (Πι ν. 6). Η εqαρ,ιιο','1j CPAP στον ι'περχείμενο πνεύμονα Ί'ίηται ιιετά από ιιία εμqί-σηση cγ)στε νu υπερνικηθούν οι πιέσει; διcινοιξη; αεραγυηcόν, χαι προηγείται πcιηα τη; αι'ξηση; τη; ΡΕΕΡ στον υ;rοχείμενο ;rνεύμονα, cόστε κάθε εχτροπ1j uίματος \'α Ί'ίνεται προς τον αεριζόμενο (και υγιέστερο?) ;rνει'μονcι.. Περιπτώσεις υποξυγοναιμία; μετ(( την εφαρμογ1j κατάλληλης διαφορικής CPAP/PEEP είνω εξαιρετικά σπάνιες. Σαν τελευταίο μέσο, ο χειρουργικός αποχλεισμός της πνευμονικ1jς αρτηρίας αποκόπτει λειτουργικc:ί τον υπερκείμενο πνεύμονα και αποκαθιστά την διαταραχθείσα σχέση αερισμού-αιμάτωσης. ΥΨΙΣΥΧΝΟΣ- ΑΙΙΝΟΪΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο συμβατικός αερισμός θετιχc(jν πιέσεων μπορεί να δυσχεράνει τις χειρουργικές συνθ1jκες: 1) Απαιτεί ενδοτράχειους σωλ1ίνες μεγάλης διuμέτρου, που παρεμποδίζουν τους χειρισμούς στους μεγάλους αεραγωγούς. 2) Η έκπτυξη 1j χίνηση του υπερχείμενου πνεύμονα και κυρίως του υποκείμενου, προκαλεί ανεπιθύμητη

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 129 μετακίνηση του χειρουργικού πεδίου. 3) Η ανάπτυξη μεγάλων πιέσεων αεραγωγών στον αεριζόμενο πνεύμονα μπορεί να εκτρέψει αίμα προς τον μη αεριζόμενο (αύξηση sl1unt ). Θεωρητικ(ι ο υψίσυχνος και ο απνοίκός αερισμός δεν έχουν αυτά τα μειονεκηjματα. Χρησιμοποιούν καθεηjρες μικρής διαμέτρου, οι πολύ μικροί διω<lνούμενοι όγκοι προκαλούν αμελητέα κίνηση στο πνευμονικό παρέγχυμα και δεν ωτωττύσσουν με'(άλες πιέσεις στους αεραγωγούς. μειόjνοντας έτσι σημαντικ6 τη διαφυγ1j αέρα σε καταστάσεις ;τοι έχουμε παθολογικά χαμηλέ; αντιστ(ωεις αερα,ιc JγcίΝ (συρίγγιο, επέμβαση σε cιερcι. ;'ω,ι6 ). Υψίσυχvος αερισμός (HFV): Σε αντίηεση ιιε το σι ιιβcι. τικ6 αερισμ6, εδιίj οι ανα;τνεc)μενοι 6,'r:οι ε ίνω :-τοί.ίμικροί ( <2 ιnl/kg) με συχν6τητες ()() έω: 2-HJU ω cι:-τνοές/ιniη, και ο μηχανισμός της ανταλλα'(1\ς αερίων με μετακίνηση αερίων μαζών αποκτά μικρότερη σημασία. Η μέθοδος αποσκοπεί στο να διατηρεί τον πνεύμονα διατεταμένο (οξυγόνωση, ελαχιστοποίηση shunt) χωρίς την επιβολ1j επιπλέον όγκου (και πιέσεως) για αποβολ1j C07. Ο όρος υψίσυχνος αερισμός είναι γενικός, περιλαμβ6νοντας αερισμούς που διαχωρίζονται με κριηjριο την αναπνευστικ1j συχνc\τητα και τον τρόπο της παροχ1jς αερίων. Απvοϊκός αερισμός: Αποσκοπεί cπην πλ1jρη cι.r:ινησίcι τοι χειρουργικού πεδίου. Η διαηjρηση τη; οξυ'/όνωσης ε;τιτυγχάνεται με την εφαρμογ1j 5 έως 10 cιηη20 CPAP. αλλά το πρc\βλημα εντοπίζεται στη σταδιακ1j αύξηση του Ρ<ιCΟ2 λόγω κατακράτησης C02. Η χρ1jση μεγ6λης ρο1jς φρέσκων αερίων μπορεί να προσφέρει λύση βοηθόηιτας στην έκπλυση του co2 από τις κυψελίδες. Η μέχρι σ1jμερα κλινικ1j εμπειρία δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χρ1jση αυτcίjν των εναλλακτικcόν μορφc!jν αερισμού ως ρουτίνα στην καθημεριν1j πρακτικ1j της Θωρακοχειρουργικ1jς αναισθησίας. MONΠORING ΑΕΡΙΣΜΟΥ (πιν. 7) Για την εφαρμογ1j του διεγχειρητικού ιnonitoring λαμβιχνουμε υπ' 6ψη δύο κύριες παραμέτρους: α) τη βαρύτητα της προϋπάρχουσας πνευμονικ1jς ν6σου (στα πλαίσια της γενικ6τερης φυσικ1jς κατάστασης) και β) τις ιδιαιτερ6τητες/κινδύνους της κ6θε επέμβασης. Ο συνδυασμός αυτόjν οδηγεί στην ανάγκη κλιμάκωσης του ιnonitoring σε τρεις βαθμίδες. Ι. Βαοικ6 ιnonitoring: Ασθενείς καλ1jς κατάστασης για απλές σχετικά επεμβάσεις 11. Ειδικό διαλείπον και/1\ συνεχές ιnonitoring: ΑσΘενείς καλ1jς κατάστασης για βαρύτερες επεμβάσειc ασθενείς με μέτρια προϋπάρχουσα νόσο για απλέ; σχετικά επεμβάσεις Εξελιγμένο ιnonitoring: Ασθενείς με βαρειά προίiπάρχουσα ν6σο για βαρύτερες επεμβάσεις ( σχ. 13). Υ \ ::- _,," /'vτ,- Μπα(Jολη Πιι:σ ε ωv με ',.;-Θεηκο Α ε ριομr\ Σχιfμα 13. Βασιχι! ιηοιιίtοι-ίιιg ανιιπνπιστιχοι!. - ΚιπηγcφωΙ -- ><ατηγrrιισιι ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΙΝΟΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΑ. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι ασθενείς αποδιασωληνιlη'ονπη στο χειρουρ'(είο αμέσωc μετ(ι τυ τέ/.ο; τη: επέμβασης, η στην cιν((νηψη λίγες ιόρε::: αρ','ότερcι. ( εcί.ν ι :τcί.ρχει υ;τολειματικ1j δρcωη αναισθητικcιjν ;ταραγόντων). Υ;τCιρχοι ν όμως και μερικές περιπτcόσει; 6που απαιτείται μηχανικ1j υποσηjριξη αναπνο1jς μετεγχειρητικά, η διάρκεια τη; οποία; εξcφτιχται από πολλούς παράγοντες (πιν. 7). Εάν αποφασίσουμε ότι ο ασθεν1jς Οα μεπιφεροεί διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικ1jς θεραπείας, aντικαθιστούμε τον DLT, με απλό ΕΤΣ (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 6που έχουμε μεγάλη f\ρογχοϊι ;τεζοκωτιιοj ε;τικοινωνία), χορηγούμε ικανοποιητικ1j ανα/.γησία, καταστολ1j (μυοχάλαση εάν κρίνεται α:ταραίτητη) και μετά αναχωρούμε απ6 το χειρουργείο (;τιν. 8). Συν1jθως ο τύ;τος αερισμού πού επιλέγουμε στη ΜΕΘ είναι SIMV + PS, (δυνατότητα για τύπους αερισμού όπως MMV. PS, APRV, πιθανόν να φανεί χρψύιμη). Ακόμη και αν οι ασθενείς έχουν δικές του; αναπνοές (γεγον6ς επιθυμητό γιατί έχουμε μικρ6τερε; πιέσεις στούς αεραγωγούς) στην αρχ1) ξεκινάμε με πλήρη υποσηjριξη της αναπνο1jς απ6 τον αναπνευσηjρα (πιν. 9). Ξεκινάμε με υψηλ1j συγκέντρωση οξυγ6- νου FI02 = lκαι αφού σταθεροποιηθεί ο ασθεν1jς και

12 130 ΘΕΜΧΓΛ Α!\λ!ΣΘ!-!2.!0ΛΟΙ1".Σ ΚΑ! Ε!\ΤΛ11ΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ ΚA'f. l Α. Μηχάνη μα Πλ1iρη ; {λεγχο;. μαζί με αναισθησία; τον αναπνευσηi ρα Β. Π αροχ 1 i 0 2 ΑναλυΊΊiς εισπνεόμενου 0 2 Πfμακα; 7. ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ 'foy MONΠORIN(; ΚΑ'f. Π ΚΑ'f. ΠΙ υπω; Ι υπ ω ; Ι υπω; Ι I j -- -Α υπως Ι Γ. Άπνοια ΣτΊ1θοσκόπιο, σύστημα συναγερμοί>, επισκόπησι1 Δ. Κατά λεπτόν αερισμό; Αναπνευιπικ1i συχνόη1τc1, ασκ6; κω κινψπι: θιόρακα Ε. Ανταλλαγ1i αερί ων Χρώμα αίματος χειρουρ'(ικοιi πεδίου κυάνωση. ΣΤ Μηχανικ1i πνεύμονα Ση1 Οοσκ6πιο. αίοοηση ανcj..l\τl'ιπι%ιη; ((()%01' Ζ. Καρδιαγγεια%ll Ρι t-jιιιi:. cι.ι_πηριο./.1j πίεση. λειτουργία Ι-ΙΚ.σ;cci;τι ο υπως Ι, επιπλέον τα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ υπω; ΙΙ υπω; Ι, επιπλέον υπω; ΙΙ σπ,ρ<iμ,.τρο ----r υπω; Ι, επιπλέον αέρια υ πω; ΙΙ. ε;-τι:τί.έον αίματο; και τελοεγ..πνευστι - Qs Ot VIJ Vτ. Qι V02.. κό C0 2. οξυμεη_ιία ll δια- δερμικέ; πι έσει; αερίων Conψliίlnce ιjι'\υί.ι;ccι ;cω ----: ε;τιπ/.fο\' αντιf\'ciς Π\'ει ιωη1:. =ι JΊι/.ιj jι'η]ηί Ι %ι1τητι! lltό'ιlπη fll'πh Ι'\111 /.lj 1)1'\ LI.lll] Ι llπεόί_ε ι ητι;cι ι. Ι 'Οπι J: Ι. ε:τιπί.fι1\ rt/.ρl- "Q;τ( J: lj. ε;τι;τί.fον Π\'fLΙιΊέ; ισο ι' : ι(\ ι. ο ων ;cω ;cεντρω'; ιι ί.ει-\ι;cέ; ;τιέσεις 1 i ψι.ιη ιcιτοιι ωτομπρία ιω=υλ "Οπι J: Ι!. ση ωιι: rιεοc( 'ω"ι(_ιν _ --. ι ι μονι;ci: cηγcιrαt'; πι i- σει:. ;cαρbιcωj παροχ11. μέτρηση εξωαγγειακού \!δατο; πνε ιiμονα -- Η. Μυοχάλαση Λιλά κινητικά test, monitor νευρομυικού c ιοχλεισμού Όπω; Ι ---- "Οπω; Ι Θ. Θερμοκρασία Καθεηiρα; συνεχούς μέτρη m 1; Όπως Ι _I Ό ως Ι Πiι πκας!j ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΠΙΡΙΞΙΙ ΑΝΑΙΙΝΕΥΣτΙΚΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚ4. 1) Βαριά προυπάρχουσα πμευμοιηκιj νι5σος 2) Σvνυπάρχουσε; παθψrεις ύπω; καροιακιj ανεπciρκεια 3) ΜεyιΊλη απιiιλεια αfι.ιcπος, μαζικιj μπciyyιuη 4) Μεγάλη διαφυyιj αέρα 5) Λσταθιjς θιvρακα; 6) Πολυτραυμιιτ(ας 7) 2'ιjψη και πολυορyανικιj λιιτουρyικιj ιχνεπιiρκεια ΑΙ'ΧΙΚΕΣ I'ΥΘΙ\ΠΣΕη; 1-:ΤΟΝ ΑΝΑΙΙΝΕΥΣΊΊ-ΙΙ'Λ ]) ι ωο: ωριυιιοι ',)'/.\fl/+}'5' ιj!:\111 2) 17' 12ιιι! 1\t: 3) Λι'α.ΊΊ'ΙΊ'<Jτικη ιιι ;ι ι5τψιι τι'τοιιι ο!σπ f'ιι('()1 = 40ιιιιιιll,ι; (ΙJU\'Ιjθως 8-12 ιι cι.-τ. ί.ι :πciι 4) πο2 = Ι 5) Σχέση f/(jπj'()ijς I ΚI'Oi): Ι ι = Ι.] 1.' 3 6) Ι Ίσπνπ;ιπικιj ψnj ι.ωιιιi.ιj!3uί.ιτρcιλεπτιί) 7) ι,_;φαρμοyιj Γ!ΞΕΓ 0-5 ιιιι 1/lO κάνουμε την πρώτη μέτρηση αερίων αίματος την ελαττώνουμε σταδιακά, στόχος FI02< 0.5 με αποδεκτό Pa02. Ο Vτ l2ml/kg θεωρείται μεγάλος, όμως είναι αναγκαίος για την πρόληψη ατελεκτασιών. Μικροί όγκοι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με φυσαλίδες 1j ιωστιχη νόσο. Η αναπνευοτικιj συχνότητα είναι τέτοια u'κπ ε να έχουμε PaC02 = 40ωrnHg. Σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτικ1i πνευμονοπάθεω πιθανόν να χρειασθεί τροποποίηση του Ι:Ε για να μην έχουμε υπερδιάταση του πνεύμονα. Η εcραρμογ1j

13 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 131 Monitor -- εισπνεόμενων και εκnνεόμενων αερίων (Ο2, C02, Ν2, mητικά) πιέσεις αεραγωγών Αναπνεόμενος όγκος Θερμοκρασία Αερισμός \ /) υποκείμενου // πνεύμονα "'(!ι I : :+;/\. \ L, Επισκληρίδιος ανaλγησί:._i ι I / 11( c, ) \ 0/-\ I "... i \ I υ I i1 π i\j!,(,, Αρτηρ ακή γρ ή ι / 1 J ' ι!.., Παλμικό οξuγονόμετρο Περιφερικός νευροδιεγέρ τ ης Κοθετηρας rτνtυμοv.κr\ς r:ψ'fί,ωιος Παραιιολούθηc:τη ΡΑΙ\Ρ co Σωλήνας διπλού αυλού Χρήση CPAP στον υποκείμενο πνεύμονα - 1 Μεγιστοποίηση HPV Ενδ ο φλέβιοι κcθετηρες, 2' Σ-Y).:JCo:J ε.5 Q.ΖΞ.::: :::.CJ.C"Ξ'i:-_o:,::: -- G":Cττ-c::: τ:::,..ειc:: x:: r,-. ::-::::. -- = Σχ1ίμα '1!yχρονες αναισθησιολοyικές παρεμβάσεις στη θωρακοχειρουργι;οί. ΡΕΕΡ είναι ωφέλιμη όμως πρέπει να γίνεται τιτλοποίηση. Σε ορισμένες καταστάσεις είναι δυνατόν ο συμβατικός αερισμός με εφαρμογ1ί της ίδιας ΡΕΕΡ και στούς δύο πνεύμονες να επιδεινώσει την κατάσταση του ασθενούς και να οδηγ1ίσει σε υποξυγοναιμία. Σε αυτές τις καταστάσεις ο διαφορικός αερισμός είναι μέθοδος εκλογής. Η καλ1ί φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού, η επαρκ1ίς αναλγησία και καταστολ1ί, ο έλεγχος της σωση1ς λειτουργίας των θωρακικών παροχετεύσεων (Bϋllau), καθc.ίjς επίσης και η συνέχιση του monitoring ;του είχαμε επιλέξει στο χειρουργείο Θεωρούνται απαραίτητε; ;τροϋποθέσεις για την καλ1j έ%βαση τοι ασθενού;. λq:ού στcιθερο:τοιηθεί ο ασθεν1j;. %ω έχουν εκλείι1 ει 1i cιιιβί.ι \'tjεί οι ί.ό',ιοι ',' ια τοι ; ο;τοίους μεταφέρθηι. ε οιcισι Jί.ηνωιιέ\'ο; στην μονάδα εντατικ1jς θεραπείcι. :. :τροι.ι Jρούιιε στην cι:τοδεύσμευση α;τ6 τον μηχανιι.ό UfQllillLl. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Benumot' J. Anesthesicι for Thoracic Surgery.W.B. Sιιunders ) Benumof J. Anesthesia for Thorcιcic Surgery.W.B. Saunders ) Kaplan J. Thorcιcic Anesthesicι. Churchill Livingstone ) Benumof J. Respiratory Physiology cιnd Respiratory Function During Anesthesicι. In Miller R. Anestl1esia. Churchill Livingstone ) Benumof J Alfery D. Anesthesia for τl1orcιcic Surgery. In Miller R. Anestl1 esicι. Churcl1ill Livingstone ) Σαρηγιάννης Γ. Αναισθησία σε επεμβάσεις θώρακος. Βιβλίο περιλ1ίψεων μαθημάτων F.E.E.A. Θεσσαλονίκη ) Μπαλαμούτσος Ν. Αναισθησία σε επεμβάσεις θο)ρακος. Βιβλίο περιλψμεων μαθημάτων F.E.E.A. Θεσσαλονίκη 1993.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων 2 Ανταλλαγή αερίων Η συγκέντρωση O 2 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ Ή ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ Εισαγωγή βελόνας μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Θεραπευτική Αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Οξυγόνωσης

Διαταραχές Οξυγόνωσης ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 213 Διαταραχές Οξυγόνωσης ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαταραχή της οξυγόνωσης, που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λάµπρος Αθανασίου FRCA, DEAA, Αναισθησιολόγος Από τη δεκαετία του 1930 έχουν περιγραφεί αποκλεισµοί βρόγχων µε την τοποθέτηση γάζας ή καθετήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12 Απριλίου Προς Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Στ. Κυριακίδη 1, , Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 12 Απριλίου Προς Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Στ. Κυριακίδη 1, , Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών 1 Αθήνα, 12 Απριλίου 2016 Προς Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Στ. Κυριακίδη 1, 546 36, Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ακτινογραφία θώρακος. Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ακτινογραφία θώρακος Ενότητα 3: Εργαστηριακές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Ανάλυση της ακτινολογικής εξέτασης του θώρακα Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση (καλωσόρισμα) Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο Επιθεώρηση βρογχικού δέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αναπνευστικό σύστημα Εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων πνευμονική αναπνοή Την πρόσληψη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Α Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΑΠΝΟΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο όρος αναπνοήαναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εμβρυολογία του Αναπνευστικού Συστήματος

Εμβρυολογία του Αναπνευστικού Συστήματος Εμβρυολογία του Αναπνευστικού Συστήματος Ανάπτυξη πνευμόνων Εμβρυική περίοδος (4-5 εβδομάδες) Ψευδοαδενική περίοδος (5-16 εβδομάδες) Περίοδος σχηματισμού του βρογχικού δέντρου Σωληνώδης περίοδος (16-26

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ. Μ. ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ. Μ. ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ 700603030002 1 9 1 Ενδοτραχειακοί σωλήνες μιας χρήσης διαφανείς, από υλικό μη τοξικό PVC (Latex Free) αποστειρωμένο, το οποίο δεν πρέπει να είναι πολύ σκληρό για να μην τραυματίζει ούτε πολύ μαλακό για

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων

Επιπρόσθετοι παθολογικοί ήχοι κατά την ακρόαση των πνευμόνων κατά την ακρόαση των πνευμόνων Επιπρόσθετοι ονομάζονται οι ήχοι που παράγονται κατά την ακρόαση των πνευμόνων, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στα στοιχεία του αναπνευστικού ψιθυρίσματος Σημαίνουν την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά.

Τα ενδοφλέβια υγρά θα αναπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισµού σας για µερικές ηµέρες µέχρις ότου µπορέσετε να τρέφεστε κανονικά. Μετά την χειρουργική επέµβαση Η ανάρρωση µετά από την χειρουργική επέµβαση στους πνεύµονες επέρχεται µετά από πάροδο µερικών εβδοµάδων. Κάποιοι ασθενείς φυσικά αναρρώνουν πιο γρήγορα από άλλους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Πρωτότυπη Εργασία Πλήρως Θωρακοσκοπική Λοβεκτομή: Μια νέα Πραγματικότητα στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεόδωρος Καραΐσκος 1, Όλγα Ανανιάδου 1, Κωνσταντίνος Διπλάρης 1, Νικόλαος Μιχαήλ 1, Γεώργιος Σαρηγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Χειρουργική

Πλαστική Χειρουργική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Πλαστική Χειρουργική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc25 Μιχαήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

VATS VATS ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΜΟΣ ΕΠΙΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΒΧ ΛΑΙΚΟ 1 VATS ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ V=VINTEO A=ASSISTED T=THORACIC S=SURGERY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VATS 1 1922 CHRISTIAN JACOBEOUS χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Γ. Καζάκος

Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Γ. Καζάκος Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Γ. Καζάκος Παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού (π.χ. σύνδρομο βραχυκεφαλικών φυλών, παράλυση λάρυγγα, collapse τραχείας Παθήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Γεώργιος Θ. Σταθόπουλος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μετά το πέρας της εκπαιδευτική δράσης ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει αυτοδύναμα να επιτελεί τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους (ΑΝΑ):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΔΙΑΧΥΣΗ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cotes JE et al. Official Statement of the ERS. Eur Respir J 6 (suppl.16): 41-52, 1993 ATS Official Statement. AJRCCM 152:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Ροή αέρα και σύγκλιση

Ροή αέρα και σύγκλιση Ροή αέρα και σύγκλιση Ενότητα 3: Ροή αέρα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ροή αέρα Η ροή του αέρος εντός των αεραγωγών είναι χαρακτηριστική και εξαρτάται από την

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση των Ασθενών στο Χειρουργικό Τραπέζι

Τοποθέτηση των Ασθενών στο Χειρουργικό Τραπέζι ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 159 Τοποθέτηση των Ασθενών στο Χειρουργικό Τραπέζι ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΗΝΤΣΙΟΥ, ΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα