ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ"

Transcript

1 Α) «ΔΙΑΓΧΓΗ» ΣΗΝ ΚΤΦΔΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Οη κέιηζζεο είλαη θνηλσληθά έληνκα πνπ δνπλ θαηά ρηιηάδεο ζην ζπίηη ηνπο, ηελ θπςέιε. Ζ θνηλσλία ηνπο (ην ζκήλνο), απνηειεί έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα κίκεζεο γηα ηελ ηάμε κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί θαη ηελ εμεηδίθεπζή ζηηο εξγαζίεο, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν, απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ε κειηζζνθνκία απνηεινχζε κηα εθιεθηή πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή απαζρφιεζε αλζξψπσλ κε κφξθσζε θαη κεξάθη. Ζ απαζρφιεζε απηή δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάια πινχηε ζ απηνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ. Δμαζθαιίδεη φκσο έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα φηαλ ε άζθεζή ηεο γίλεηαη νξζνινγηθά. ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, κε ηελ πςειή αλεξγία πνπ πιήηηεη θπξίσο ηνπο λένπο, αιιά θαη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ πνπ νθείινληαη θαηά βάζε ζηελ θαηαλαισηηθή κνξθή ηεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε, ππάξρεη κηα έληνλε δήηεζε ελαζρφιεζεο κε ην επάγγεικα ηνπ κειηζζνθφκνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ηεο κειηζζνθνκίαο (Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Γξαθεία θηελνηξνθίαο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θιπ.), επηθεληξψλνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη φζνη ζέινπλ λα νξγαλψζνπλ κηα κειηζζνθνκηθή εθκεηάιιεπζε. Αςηό είναι λάθορ! Δπεηδή, φπσο αλαθέξακε, νη κέιηζζεο δνπλ θαηά ρηιηάδεο ζε κηα θπςέιε, απαηηείηαη λα γλσξίζνπκε ηελ θνηλσλία ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο ιαζεκέλεο ελέξγεηεο ψζηε λα απνθνκίζνπκε ηα πξντφληα ηνπο πνπ δελ είλαη κφλν ην κέιη. Γηα λα ην πεηχρνπκε φκσο απηφ, απαηηείηαη γλψζε θαη εκπεηξία. Ζ γλψζε ζα πξνέιζεη απφ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κειηζζνθνκίαο, αιιά θαη απφ κειέηε βηβιίσλ θαη κειηζζνθνκηθψλ πεξηνδηθψλ. Ζ εκπεηξία ζα απνθηεζεί κε ην ρξφλν θαη ηελ ελαζρφιεζε καο ζηελ αξρή κε κηθξφ αξηζκφ κειηζζνζκελψλ. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα κεγαιψζνπκε ηε κειηζζνθνκηθή καο εθκεηάιιεπζε κέρξη ην κέγεζνο πνπ έρνπκε θαζνξίζεη σο ζηφρν. Ζ δεκηνπξγία κεγάισλ κειηζζνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηελ αξρή ηεο ελαζρφιεζήο καο κε ηε κειηζζνθνκία, ζίγνπξα ζα καο νδεγήζεη ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη νιέζξηεο. Παξαθάησ δίλνληαη νξηζκέλα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κειηζζνθνκία. Σα ζηνηρεία απηά επηθεληξψλνληαη ζην πνπ θαη πσο ζα εθπαηδεπηεί θαη ζα ελεκεξσζεί ν αξράξηνο ζηε κειηζζνθνκία, κε πνηνλ ζα ζπλεξγαζζεί φηαλ παξνπζηαζζεί θάπνην πξφβιεκα ζηε κειηζζνθνκηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ θιάδν, ηε κειηζζνθνκηθή λνκνζεζία θαη ηα κέηξα & θίλεηξα ζηήξημεο ηνπ θιάδνπ. Δπειπηζηνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηα πξψηα ζαο βήκαηα. Β) ΓΔΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 1. Σα πποφόνηα παπάγυγα ηηρ κςτέληρ Ζ ζχγρξνλε, νξζνινγηθή θαη νηθνλνκηθή κειηζζνθνκηθή εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη εη δπλαηφλ θαη θαηά πεξίπησζε, ζηελ αμηνπνίεζε - παξαγσγή φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Απηά δε δελ είλαη νχηε ιίγα, νχηε επθαηαθξφλεηα απφ θάζε άπνςε. Αο ηα. γλσξίζνπκε. Μέλι Σν κέιη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηνλ 18 ν αηψλα ήηαλ ην κφλν δαραξψδεο ηξφθηκν γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ άπνςε φηη αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε γεληθά ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ θαη είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιν ηνλ θφζκν. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ δπλακσηηθφ, ιφγσ ηεο γιπθφδεο πνπ πεξηέρεη, ε νπνία είλαη 1

2 άκεζα αθνκνηψζηκε απφ ηνλ νξγαληζκφ καο. Αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ θαξδηά, ζην ζπθψηη θαη ζην πεπηηθφ καο ζχζηεκα. Δπίζεο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (νμπδελέ) θαη ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο δαράξσλ έρεη θαιή αληηβαθηεξηνζηαηηθή δξάζε. χκθσλα θαη κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία (Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ), κέιη είλαη ε θπζηθή γιπθηά νπζία πνπ παξάγνπλ νη κέιηζζεο ηνπ είδνπο Apis mellifera απφ ην λέθηαξ ησλ θπηψλ ή απφ εθθξίζεηο δψλησλ κεξψλ θπηψλ ή εθθξίκαηα εληφκσλ απνκπδνχλησλ θπηά επξηζθφκελα πάλσ ζηα δψληα κέξε ησλ θπηψλ, ηα νπνία νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ, κεηαηξέπνπλ αλακεηγλχνληαο κε εηδηθέο χιεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο, απνζέηνπλ, αθπδαηψλνπλ, ελαπνζεθεχνπλ θαη θπιάζζνπλ ζηηο θεξήζξεο ηεο θπςέιεο, πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπλ. Ζ εηήζηα παξαγσγή κειηνχ ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζηνπο ηνλ. Ζ κέζε αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 1,5ριγ/θεθαιή. Σν παξαγφκελν κέιη δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: - ην αλζφκειν, πνπ παξάγεηαη απφ ην λέθηαξ ησλ ινπινπδηψλ (ζπκαξηνχ, πνξηνθαιηάο, βακβαθηνχ, ειίαλζνπ, εξείθεο, θιπ), θαη - ην κέιη απφ κειηηψκαηα, πνπ παξάγεηαη απφ εθθξίκαηα θνθθνεηδψλ πνπ απνκπδνχλ θπηά. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην κέιη ηνπ πεχθνπ, ηεο ειάηεο θαη άιισλ δαζηθψλ θπηψλ. ηε ρψξα καο νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο κειηνχ πξνέξρνληαη απφ ην πεχθν (55-60%), ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξαγσγή κειηνχ ειάηεο (5-10%) θαη ζπκαξηνχ (15%). Ζ δηάζεζε ηνπ κειηνχ γίλεηαη απφ ηνπο κειηζζνθφκνπο είηε άκεζα ζηνλ θαηαλαισηή είηε έκκεζα, κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εκπφξσλ-ηππνπνηεηψλ. Ζ παξαγσγή ηνπ κειηνχ θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ κειηζζηνχ θαη κηαο κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ζην ζχλνιφ ηεο, θαη επέθηαζε, εμαξηάηαη θαη ζπλαξηάηαη κε πνιινχο παξάγνληεο. Ο θαηξφο, ε ρισξίδα (θπηά), ε πγεία θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ κειηζζηψλ, αιιά θαη ε ηέρλε ηνπ κειηζζνθφκνπ είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα. Όζνλ αθνξά ζηηο, ιφγσ επηξξνήο ησλ αλσηέξσ, δηακνξθνχκελεο παξαγσγέο; Απφ θηιά αλά θπςέιε. Γύπη Γχξε νλνκάδεηαη ην πξντφλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη κέιηζζεο απφ δηάθνξα ινπινχδηα. Δίλαη ε πινπζηφηεξε θπζηθή ηξνθή ζε πξσηεΐλεο, βηηακίλεο, απαξαίηεηα ακηλνμέα, έλδπκα θαη άιια ρξήζηκα ζπζηαηηθά, κεγάιεο βηνινγηθήο αμίαο γηα ηε κέιηζζα, αιιά θαη γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Αλαθέξεηαη φηη πνζφηεηα 35γξ. γχξεο ηελ εκέξα, πεξίπνπ κηα θνπηαιηά ηεο ζνχπαο δειαδή, ηθαλνπνηεί ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζε πξσηεΐλεο. Ζ γχξε έρεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ξνπηίλε, ε νπνία απμάλεη ηελ αληίζηαζε ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ, κεηψλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο γηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα. Δπίζεο βνεζάεη ηε δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία, δίλεη επεμία, απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζε, έρεη δηνπξεηηθή δξάζε, βειηηψλεη ηελ φξεμε θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ θαη θαηαπνιεκά ηε γεληθή αδπλακία θαη εμαζζέλεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αμηνπνίεζε παξαγσγή γχξεο δελ είλαη δχζθνιε ππφζεζε. Αλ θαη ζρεηηθά εμεηδηθεπκέλε, κπνξεί εχθνια λα απνηειέζεη θαιφ ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα. Παξαγσγέο θαηά πεξίπησζε: 3-5 θηιά αλά θπςέιε, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν Βαζιλικόρ Ποληόρ Ο βαζηιηθφο πνιηφο είλαη θξεκψδεο νπζία πνπ εθθξίλεηαη απφ ηνπο ππνθαξπγγηθνχο αδέλεο ησλ εξγαηξηψλ κειηζζψλ. Πξννξίδεηαη γηα ηελ δηαηξνθή φισλ ησλ αηειψλ ζηαδίσλ ηεο κέιηζζαο, γη απηφ θαη νλνκάδεηαη «γάια ησλ κειηζζψλ». Ζ νλνκαζία «βαζηιηθφο πνιηφο» έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη πξνλχκθεο πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ βαζίιηζζεο, ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε κεγάιε πνζφηεηα απφ ηελ ηξνθή απηή. ηνλ βαζηιηθφ πνιηφ βξίζθεηαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ κεηαηξέπεη ηελ πξνλχκθε-κέιηζζα απφ εξγάηξηα ζε βαζίιηζζα. Ο βαζηιηθφο πνιηφο είλαη πινχζηα πεγή πξσηετλψλ, ακηλνμέσλ, ιηπηδίσλ, βηηακηλψλ, αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ ρξήζηκσλ νπζηψλ, γη απηφ θη έρεη γίλεη αληηθείκελν πνιιψλ ηαηξηθψλ κειεηψλ γηα ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Με πνιχ θαιφ «φλνκα» ζηελ αγνξά, ν βαζηιηθφο πνιηφο έρεη απμεκέλε δήηεζε. Ζ ζσζηή, ζπλεπήο ελαζρφιεζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ, αλ θαη αξθεηά εμεηδηθεπκέλε, πιελ φκσο φρη άγλσζηε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη άξηζηεο πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ κειηζζνθφκνπ. Λείπνπλ «νξγάλσζε θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ θαηαλαισηή». 2

3 Ππόπολη Ζ πξφπνιε είλαη ξεηηλψδεο θνιιεηηθή νπζία πνπ ζπιιέγνπλ νη κέιηζζεο απφ δηάθνξα θπηά, ηελ εκπινπηίδνπλ κε θεξί, γχξε, έλδπκα θαη άιιεο νπζίεο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε θαη απνιχκαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θσιηάο ηνπο. Σν ρξψκα ηεο εμαξηάηαη απφ ηε θπηηθή ηεο ζχζηαζε, ζπλήζσο φκσο είλαη θαθε-πξάζηλε, θαζηαλή ή ζθνχξα θαθέ. Ζ πξφπνιε πεξηέρεη ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θιαβφλεο, θιαβνλφιεο θαη θιαβνλφλεο θη έρεη βαθηεξηνζηαηηθέο θαη βαθηεξηνθηφλεο ηδηφηεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηξαπκάησλ, παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη άιισλ πεξηνρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ πξφπνιε απνηειεί κία ζρεδφλ ρακέλε πεγή εηζνδήκαηνο. Οη πξνυπνζέζεηο πάλησο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο απφ ηνλ παξαγσγφ κειηζζνθφκν είλαη πιένλ ψξηκεο θαη δελ πξέπεη λα αθεζνχλ λα ραζνχλ νξηζηηθά. Ζ θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη κε «δχν ιέμεηο» σο εμήο: - Δηζαγσγέο πξντφλησλ πξφπνιεο: πνιιέο - Παξαγσγή: ζρεδφλ κεδεληθή Κάηη κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη Κεπί Σν θεξί παξάγεηαη απφ ηνπο θεξνγφλνπο αδέλεο ηεο κέιηζζαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεξεζξψλ, χζηεξα απφ δχκσζε θαη αλάκημε κε ηηο εθθξίζεηο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κέιηζζεο γηα λα θαιχςνπλ ην ψξηκν κέιη, έρεη αληηβηνηηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ κειηνχ. Οη ζπνπδαηφηεξνη ηνκείο ρξήζεο ηνπ κειηζζνθεξηνχ είλαη νη βηνκεραλίεο θαιιπληηθψλ, θεξηψλ θαη παξαγσγήο θχιισλ θεξήζξαο. Σν θεξί ζπιιέγεηαη θπξίσο απφ ηα ζθξαγίζκαηα ησλ θειηψλ θαη απφ ηηο παιηέο θεξήζξεο. Ζ ρψξα καο είλαη, κειηζζνθνκηθά, θαηαλαισηήο θεξηνχ θαη φρη παξαγσγφο. Απηφ δελ είλαη θαθφ θαη νθείιεηαη ζηηο αθνινπζνχκελεο ζχγρξνλεο ηερληθέο εμάζθεζεο ηεο κειηζζνθνκίαο. Ο Έιιελαο κειηζζνθφκνο σθειείηαη απφ ηελ «αλαθχθισζε» ησλ θεξεζξψλ ηνπ. Γηληηήπιο Σν δειεηήξην ηεο κέιηζζαο είλαη ην φπιν ηεο κέιηζζαο ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ηεο. Δίλαη έλα πνιχπινθν κίγκα ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ επεξεάδεη ηε θπζηνινγία ελφο νξγαληζκνχ. Ζ θαξκαθεπηηθή ηνπ δξάζε είλαη γλσζηή απφ πνιχ παιηά. Υξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ελαληίνλ ηεο ξεπκαηνεηδνχο πνιπαξζξίηηδαο, πεξηνξίδεη ηνπο ηζρηαθνχο πφλνπο, ηελ λεπξαιγία, ηελ λεπξνκπαιγία, ηε κεζνπιεχξην θαη βξνγρηθή λεπξαιγία. Γηα νηθνλνκηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε πην ζπρλή κέζνδνο ρνξήγεζεο ηνπ δειεηεξίνπ είλαη κε δσληαλέο κέιηζζεο. Γη απηφ ην ιφγν, πξηλ απφ θάζε ζεξαπεία κε ην δειεηήξην ηεο κέιηζζαο, θαιφ ζα είλαη λα γίλεηαη πξψηα έλα ηεζη αιιεξγίαο ζ απηφ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δειεηεξίνπ σο πξντφληνο ηεο θπςέιεο ζηε ρψξα καο κάιινλ ζα αξγήζεη λα επέιζεη ή θαη ίζσο δε γίλεη πνηέ. Πάλησο νη αζρνινχκελνη κε ηε κειηζζνθνκία ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πην πγηείο απφ πιεπξάο πξνβιεκάησλ ξεπκαηηζκψλ θαη αξζξίηηδσλ εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θιάδσλ θαη θαηεγνξηψλ! Τπάξρνπλ αδηάςεπζηεο ζηαηηζηηθέο. Αο κελ ηηο αγλννχκε Δπικονίαζη Πάλσ θαη πέξα απ φια ηα πξντφληα, ε κέιηζζα «παξάγεη» επηθνλίαζε. Ζ πξνζθνξά ηεο ζηε Φχζε θζάλεη θαη μεπεξλάεη ην 15πιάζην ηεο αμίαο φισλ ησλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Παξά ηε κνλαδηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή, αθφκε θαη αηζζεηηθή δηακφξθσζε ηεο ππφζηαζεο ηνπ πιαλήηε ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ εηδηθφηεξα, θαη αθφκε παξά ηελ χπαξμε απζηεξήο λνκνζεζίαο γηα ην ζέκα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ππνγξακκηζηεί ην αθαλζψδεο πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ςεθαζκψλ κε δειεηήξηα ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο. Οη θαηαζηξνθέο είλαη ηεξάζηηεο ζρεδφλ θάζε ρξφλν κε νμχλζεηο θαη πθέζεηο. Υξεηάδεηαη πξνζνρή, ελεκέξσζε θαη θαιιηεξγεηηθή παηδεία. Μαθξηά απφ ηνλ θνληφθζαικν θαη πξφζθαηξν θαθψο λννχκελν ζπκθέξνλ. Ζ κέιηζζα απνηειεί απνδεδεηγκέλα ηνλ ηζνξξνπηζηή ηεο 3

4 θχζεο. ε άιιεο ρψξεο, ήδε απφ ρξφληα, ηα κειίζζηα λνηθηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ηελ θαηάιιειε πεξίνδν ζε θαιιηέξγεηεο κε απμεκέλεο επηθνληαζηηθέο αλάγθεο. Ο ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ μεθηλάεη θαη απφ ηελ κέιηζζα 2. Η μελιζζοκομία ζηη Υώπα μαρ και ζηην Δςπώπη ηυν 25 Ζ κειηζζνθνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηε Υψξα καο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζηνλ θιάδν ηεο κειηζζνθνκίαο απαζρνινχληαη πεξί ηνπο κειηζζνθφκνη, νη νπνίνη θαηέρνπλ πεξί ηηο θπςέιεο. Πεξίπνπ απφ απηνχο θαηέρνπλ άλσ ησλ 150 θπςειψλ θαη ζεσξνχληαη σο επαγγεικαηίεο. Γεληθά πάλησο, είηε σο απνθιεηζηηθή είηε σο δεχηεξε απαζρφιεζε, ε κειηζζνθνκία είλαη έλαο θιάδνο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην εηζφδεκα ησλ γεσξγηθψλ θαη κε νηθνγελεηψλ. Ζ Υψξα καο είλαη δεχηεξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηελ Ηζπαλία, απφ απφςεσο θαηνρήο κειηζζνζκελψλ θαη παξάγεη θαηά κέζν φξν ηνλ. κέιη εηεζίσο. Ζ εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη πεξίπνπ ην 90% ηεο θαηαλάισζεο. Απφ πιεπξάο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, ε κειηζζνθνκία είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιε ηε Υψξα. Τπάξρνπλ φκσο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απμεκέλν κειηζζνθνκηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο εθείλεο ησλ Ννκψλ Υαιθηδηθήο, Καβάιαο, Φζηψηηδαο, Δπβνίαο, Αηηηθήο, Αξθαδίαο, Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ θαη άιιεο. Κπάηορ Μέλορ Μελιζζοκομικό Κεθάλαιο (απιθμόρ κςτελών) 1. Βέιγην Γαλία Γεξκαλία Διιάδα Ηζπαλία Γαιιία Ηξιαλδία Ηηαιία Λνπμεκβνχξγν Κάησ Υψξεο Απζηξία Πνξηνγαιία Φηλιαλδία νπεδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Σζερία Κχπξνο Ληζνπαλία Λεηνλία Οπγγαξία Μάιηα Πνισλία ινβελία ινβαθία Δζζνλία ύνολο:

5 Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 1. Δνημέπυζη Δπεηδή ε επηηπρήο άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο απαηηεί γλψζεηο θαη κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θάζε πεξηνρήο, αλαθέξνπκε ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο κειηζζνθφκνο λα ελεκεξσζεί θαη λα βνεζεζεί. α) Δκπαίδεςζη ηυν Μελιζζοκόμυν Μειηζζνθνκηθέο εθπαηδεχζεηο νξγαλψλνληαη: a. Για ηην Αθήνα: ζην Ηλζηηηνχην Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ζην Μαξνχζη ( Κηήκα πγγξνχ, Σει: θαη ) b. Για ηην Πεπιθέπεια: απφ ηνλ ΟΓΔΔΚΑ «ΓΖΜΖΣΡΑ», ηφζν ζηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Ννκαξρίεο ηεο ρψξαο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Καλ.1221/97, ζε ζπλεξγαζία κε κειηζζνθνκηθνχο θνξείο. [Σει. (210) ] β) Μελιζζοκομικά βιβλία ππάξρνπλ αξθεηά θαη κπνξεί θαλείο λα ηα βξεη ζηα εηδηθά βηβιηνπσιεία. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ: - Πξαθηηθή Μειηζζνθνκία, Αλδξέαο Θξαζπβνχινπ (2001) - Μειηζζνθνκία, Δπηζηήκε θαη Δθαξκνγή, Μ. Τθαληίδεο (2000) - Παζήζεηο ηνπ κειηζζηνχ, Μ. Τθαληίδεο (1995) - Δρζξνί θαη Αζζέλεηεο, Αλδξέαο Θξαζπβνχινπ (1996) - Απφ ηε δσή ησλ κειηζζψλ, Karl von Frisch - Μεηάθξαζε Μ. Τθαληίδεο (1998) - θήθεο, Γηάλλε Ρέξξα (2001) - Μέιηζζα θαη κειηζζνθνκηθή ηερληθή, Παζρ. Υαξηδάλεο (1996) - Παζνινγία ησλ κειηζζψλ, Βαζίιεο Ληάθνο (1993) - Γηαρείξηζε κειηζζνθνκείνπ, Βαζίιεο Ληάθνο (1995) - Γχξσ απφ ηε γχξε, Θαλ.Μπίθνο (1987) - Όια γηα ην κέιη, Θαλ. Μπίθνο (1991) - Πξφπνιηο, Θαλ. Μπίθνο (2001) - Μάλα δελ είλαη κφλν κία, Θαλ. Μπίθνο (1999) - Αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ, Δπζπκ. Νηθνιηδάθεο (1993) - Ζ κειηζζνθνκία ρσξίο δάζθαιν, Ν.Η. Νηθνιαΐδεο (2000) - Μειηζζνθνκία, Pierre Jean Prost Δπηκέιεηα Θαλ. Μπίθνο (1980) - Μειηζζνθνκία Παξαγσγή θαη εθηξνθή βαζηιηζζψλ, Roger A. Morse Δπηκέιεηα, Μεηάθξαζε Θαλ. Μπίθνο (1981) - Βαζηιηθφο Πνιηφο, Irene Stein (1988) - Οη κέιηζζεο ζεξαπεχνπλ, Roch Domerego Μεηάθξαζε Δηξήλε Ραδή (2002) γ) Μελιζζοκομικά πεπιοδικά : - «Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε» (Γηκεληαίν πεξηνδηθφ) Σ.Θ. 15, Σ.Κ , Δπαλνκή Σει/Fax: «Μειηζζνθνκηθφ Βήκα» (Γηκεληαίν πεξηνδηθφ) Κνχκα 4, Σ.Κ , Λάξηζα Σει: & Fax: Παξάιιεια θπθινθνξνχλ θαη κειηζζνθνκηθά πεξηνδηθά μέλνπ ηχπνπ, φπσο: Bee world, American bee journal, Bee culture, Apiacta, θιπ 5

6 δ) Μελιζζοκομικέρ πληποθοπίερ, γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο, κπνξνχλ λα δνζνχλ: - απφ ην Τμήμα Μελιζζοκομίαρ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Καπλνθνπηεξίνπ 6, Σ.Κ , Αζήλα Σει: & &57.62 Fax: απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/νζειρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Κηηνιαηπικήρ (ηνπηθνί γεσπφλνη θαη θηελίαηξνη) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αζελψλ, Φεηδηππίδνπ 31, Ακπειφθεπνη (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο, Εάρνπ Μήιηνπ 1, Μεζνιφγγη (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αξγνιίδαο, Μπνπκπνπιίλαο 6, Άξγνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αξθαδίαο, Γειεγηάλλε 9, Σξίπνιε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Άξηαο, Ακβξαθίαο 7, Άξηα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αλ. Αηηηθήο, 17 ν ρικ. Λεσθ. Μαξαζψλνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Γπη. Αηηηθήο, Δξκνχ 90, Διεπζίλα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Αραΐαο, Παλεπηζηεκίνπ 171, Πάηξα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Βνησηίαο, Ηθάξνπ, Ληβαδεηά (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Γξεβελψλ, ΚΔΓΔ, Γξεβελά (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Γξάκαο, Γ.Μαχξνπ 2, Γξάκα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάηππμεο Γσδεθαλήζνπ, Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Ρφδνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Δπβνίαο, Παπαλαζηαζίνπ 10 α, Υαιθίδα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Δπξπηαλίαο, Ηεξνκλήκνλνο 10, Καξπελήζη (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Εαθχλζνπ, Εάθπλζνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ζιείαο, Γηνηθεηήξην, Πχξγνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ζκαζίαο, Μεηξνπφιεσο 38, Βέξνηα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ζξαθιείνπ, Έβαλο 60, Ζξάθιεην (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Θεζπξσηίαο, Γηνηθεηήξην, Ζγνπκελίηζα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Θεζζαινλίθεο, Παπαλαζηαζίνπ 63, Θεζζαινλίθε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ησαλλίλσλ, Γηνηθεηήξην, Ησάλληλα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Καβάιαο, Γηνηθεηήξην, Καβάια (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Καξδίηζαο, Φεηδίνπ 6, Καξδίηζα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Καζηνξηάο, Γηνηθεηήξην, Καζηνξηά (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κέξθπξαο, Η. Θενηφθε 9 ε παξ., Κέξθπξα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κεθαιιελίαο, Γηνηθεηήξην, Αξγνζηφιη (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κηιθίο, Γηνηθεηήξην, Κηιθίο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κνδάλεο, Γηνηθεηήξην, Κνδάλε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κνξηλζίαο, Κνιηάζνπ 36, Κφξηλζνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Κπθιάδσλ, χξνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Λαθσλίαο, Μελειάνπ 72, πάξηε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Λάξηζαο, Γηνηθεηήξην, Λάξηζα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Λαζηζίνπ, Αγ. Νηθφιανο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Λέζβνπ, Καξαληψλε 2, Μπηηιήλε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Λεπθάδαο, ηξ. Σζέγηνπ 9, Λεπθάδα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Μαγλεζίαο, Γηνηθεηήξην, Βφινο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Μεζζελίαο Σξηθπιίαο, Κππαξηζζία (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Μεζζελίαο, Γηνηθεηήξην, Καιακάηα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ξάλζεο, Γηνηθεηήξην, Ξάλζε (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πεηξαηψο, Καξανιή & Γεκεηξίνπ 15, Πεηξαηάο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πέιιαο Έδεζζα, Γηνηθεηήξην, Έδεζζα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πέιιαο Γηαλληηζά, Βεληδέινπ 61, Γηαλληηζά (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πηεξίαο, 28 εο Οθησβξίνπ 40 (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πξέβεδαο, Πξέβεδαο 28, Πξέβεδα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ρεζχκλνπ, Εακπειίνπ 32, Ρέζπκλν (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ρνδφπεο Έβξνπ (ΝΓ Ρνδφπεο), Γεκνθξαηίαο 1, Κνκνηελή (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ρνδφπεο Έβξνπ (Δπ.Β.Έβξνπ), Οξεζηηάδα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Ρνδφπεο Έβξνπ (ΝΓ Β.Έβξνπ), Καξανιή & Γεκεηξίνπ 40 (ηει: ) 6

7 Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο άκνπ, άκνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο εξξψλ, έξξεο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Σξηθάισλ, Λαξίζεο 31, Σξίθαια (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Φζηψηηδαο, Δι.Βεληδέινπ 1, Λακία (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Φιψξηλαο, Γηνηθεηήξην, Φιψξηλα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Φσθίδαο, Άκθηζζα (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Υαιθηδηθήο, Πνιχγπξνο (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Υαλίσλ, θαθίσλ 26, Υαληά (ηει: ) Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Υίνπ, Πνιπηερλείνπ 13, Υίνο (ηει: ) - απφ ηα 14 Κένηπα Μελιζζοκομίαρ πνπ εδξεχνπλ ζε αληίζηνηρνπο κειηζζνθνκηθνχο θνξείο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ κειηνχ» (Καλ.1221/97) θαη ηελ ΟΜΣΔ, φπσο θαίλνληαη παξαθάησ: i. Κ.Μ. ΠΑΣΔΓΔΣ : Κεθηζίαο 16, ΣΚ , Ακπειφθεπνη (Σει: ) ii. Κ.Μ. Κεν.Μακεδονίαρ: 26 ν ρικ. Δζλ. Οδνχ Θεζ/θεο-Πνιπγχξνπ, ΣΚ , Βαζηιηθά Θεζ/θεο (Σει: & 23318) iii. Κ.Μ. Χαλκιδικήρ : Μει/θφο πλ/ζκφο Νηθήηεο, ΣΚ , Νηθήηε (Σει: ) iv. Κ.Μ. Αν.Μακεδονίαρ-Θπάκηρ: Αγξ. Μει/θφο πλ/ζκφο Ν.Έβξνπ, ΣΚ Γεκηζηή Φεξξψλ Έβξνπ (Σει: ) v. Κ.Μ. Γςη. Μακεδονίαρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Έδεζζαο, Ίσλνο Γξαγνχκε 42, ΣΚ ,Έδεζζα (Σει: ) vi. Κ.Μ. Βοπείος Αιγαίος: Μει/θφο πλ/ζκφο Λέζβνπ, ΣΚ Μπηηιήλε (Σει: ) vii. Κ.Μ. Θεζζαλίαρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Βφινπ, Άλζηκνπ Γαδή 142, ΣΚ Βφινο (Σει: ) viii. Κ.Μ. Σηεπεάρ Δλλάδαρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Υαιθίδαο, Ζιία Αθεληάθε 52, ΣΚ Υαιθίδα (Σει: ) ix. Κ.Μ. Ηπείπος & Αιη/νίαρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Ν.Αηη/λίαο, Γαζθαινπνχινπ 45, ΣΚ Αγξίλην (Σει: ) x. Κ.Μ. Γςηικήρ Δλλάδαρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Παηξψλ, Θενδψξνπ Σξηάληε 16, ΣΚ Πάηξα (Σει: ) xi. Κ.Μ. Πελοποννήζος: Μει/θφο πλ/ζκφο Ν.Αξθαδίαο, Γεθάδνπ 5, ΣΚ Σξίπνιε (Σει: ) xii. Κ.Μ. Κπήηηρ: Μει/θφο πλ/ζκφο Ζξαθιείνπ, Λεσθ.62 Μαξηχξσλ θαη Ηιηάδνο, ΣΚ Ζξάθιεην (Σει: ) xiii. Κ.Μ. Αηηικήρ & Κςκλάδυν: Έλσζε Αγξ. πλ/ζκψλ Ν.Κπθιάδσλ, Πχιεο 4, ΣΚ Πεηξαηάο (Σει: & ) xiv. Κ.Μ. Γυδεκανήζος: Μει/θφο πλ/ζκφο Καιχκλνπ, ΣΚ Κάιπκλνο (Σει: ) xv. ΟΜΣΔ: Κνχκα 4, ΣΚ Λάξηζα (Σει: & ) - απφ ην ειεθηξνληθφ δίθηπν Melinet, ζηε δηεχζπλζε: - απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: 2. Μελιζζοκομικά Δπγαζηήπια γηα απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ ησλ κειηζζηψλ: α. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο Ηεξά Οδφο 75, Σ.Κ , Αζήλα Σει: β. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο Σ.Κ Θεζζαινλίθε Σει: γ. Ηλζηηηνχην Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Νφζσλ Τπ. Αγξ. Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Νεαπφιεσο 25, Σ.Κ , Αγ. Παξαζθεπή Σει: &

8 3. Δπγαζηήπια για ανάλςζη μελιού: α. Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Σζφρα 16, Σ.Κ , Αζήλα) - Υεκηθή Τπεξεζία, Σκήκα Γ (Σει: ) - Υεκηθή Τπεξεζία, Δξγαζηήξην Τπνιεηκκάησλ Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ (Σει: ) β. Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Θεζζαινλίθεο 26 εο Οθησβξίνπ 66, Σ.Κ , Θεζζαινλίθε (Σει: ) γ. Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ ( Νεαπφιεσο 25, Σ.Κ , Αγ. Παξαζθεπή) - Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Σκήκα Μειηνχ (Σει: ) - Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Σκήκα Καηαινίπσλ (Σει: ) δ. Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Υαλίσλ Μάξθνπ Μπφηζαξε 66, Υαληά (Σει: ) ε. Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΘΗΑΓΔ) νθ. Βεληδέινπ 1, Λπθφβξπζε, Αζήλα (Σει: ) 4. Μελιζζοκομικέρ Οπγανώζειρ ηνλ ρψξν ηεο κειηζζνθνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη παξαθάησ θνξείο: α) ςνεηαιπιζηικοί θοπείρ ΠΑΔΓΔ Κεθηζίαο 16, ΣΚ Ακπειφθεπνη Σει: & Τπάξρνπλ 2 Κνηλνπξαμίεο Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ, νη: - Κνηλνπξαμία Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ Διιάδαο «ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 26 ν ρικ. Δζλ. Οδνχ Θεζζαινλίθεο Πνιπγχξνπ Σ.Κ , Βαζηιηθά Θεζζαινλίθεο Σει: & Κνηλνπξαμία Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κξήηεο ΒΗΟ.ΠΑ. Υαλίσλ Σει: Δπίζεο ππάξρνπλ πεξί ηνπο 80 κειηζζνθνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ άιινη είλαη κέιε ησλ 2 Κνηλνπξαμηψλ θαη ηεο ΠΑΔΓΔ θαη άιινη φρη. β) ςνδικαλιζηικοί θοπείρ - ΟΜΔ (Οκνζπνλδία Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο) Κνχκα 4, ΣΚ Λάξηζα Σει: & Ζ ΟΜΔ έρεη ζηε δχλακή ηεο πεξί ηνπο 70 κειηζζνθνκηθνχο ζπιιφγνπο. γ) Έλσζε επαγγεικαηηψλ κειηζζνθφκσλ Διιάδνο 26 ν ρικ. Δζλ. Οδνχ Θεζζαινλίθεο Πνιπγχξνπ Σ.Κ , Βαζηιηθά Θεζζαινλίθεο Σει: &

9 δ) χλδεζκνο Διιήλσλ Σππνπνηεηψλ-πζθεπαζηψλ-Δμαγσγέσλ Μειηνχ Αιέμαλδξνο Πίηηαο ΑΔΒΔ Αξθαδίαο 18, Πεξηζηέξη Σει: Μονάδερ ηςποποίηζηρ μελιού Τπάξρνπλ ζηελ Διιάδα πεξί ηηο 20 κνλάδεο ηππνπνίεζεο κειηνχ. Απφ απηέο 10 αλήθνπλ ζε Κνηλνπξαμίεο θαη πλεηαηξηζκνχο θαη 10 ζε ηδηψηεο ηππνπνηεηέο. Ζ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηά ηνπο μεπεξλάεη ηνπο ηνλ. εηεζίσο, ε δε παξαγσγή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πεξί ηνπο 5.000ηνλ. εηεζίσο. 6. Μελιζζοκομικό Βιβλιάπιο (Απόθαζη απιθμ / ) Απνηειεί ηε κειηζζνθνκηθή ηαπηφηεηα, έλα πξαγκαηηθφ εθφδην κε ην νπνίν πξέπεη φινη, εξαζηηέρλεο θη επαγγεικαηίεο, λα εθνδηαζηνχλ. Σν κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φζνπο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 κειηζζνζκήλε (θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) θαη απνηειεί πιήξε απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθεη. Αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε είλαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, νη νπνίεο ρνξεγνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δσξεάλ, εληαίν ηχπν βηβιηαξίνπ γηα φιε ηε Υψξα. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, είλαη ηα εμήο: - Αίηεζε-Γήισζε (ππάξρεη ππφδεηγκα) - Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/86 γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ - Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο - Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφθηεζεο κειηζζνζκελψλ - Βεβαίσζε απφ Μειηζζνθνκηθφ χιινγν ή ειιείςεη απηνχ απφ Αγξνηηθφ χιινγν ηεο πεξηνρήο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, πεξί θαηνρήο ησλ κειηζζνζκελψλ 7. Μελιζζοκομικό αςηοκίνηηο Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, κηθηνχ βάξνπο κέρξη ρηιηνγξάκκσλ, ζηνπο έρνληεο κειηζζνθνκηθέο επηρεηξήζεηο [ΚΤΑ 16954/1248/2000 (ΦΔΚ696/Β /2000)]. Ο ελδηαθεξφκελνο γηα λα απνθηήζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΦΗΥ απηνθηλήηνπ κέρξη ρηιηνγξάκκσλ κηθηνχ βάξνπο, πξέπεη : - λα είλαη κειηζζνθφκνο απφ ηξηεηίαο - λα θαηέρεη κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην - λα θαηέρεη πάλσ απφ 200 κειηζζνζκήλε - λα ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξηα απαζρφιεζε γεσξγφο, δειαδή λα έρεη εηζνδήκαηα θαη ρξφλν απαζρφιεζεο απφ ηε γεσξγία πάλσ απφ 50% ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ρξφλνπ απαζρφιεζεο θάζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία λα βεβαηψλεη ηα παξαπάλσ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 32508/2512/2001 άδεηα θπθινθνξίαο θνξηεγνχ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ κηθηνχ βάξνπο κέρξη 2.500ρηιηνγξάκκσλ ή ρηιηνγξάκκσλ σθειίκνπ θνξηίνπ, δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζε θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ απνθηά θαη δειψλεη αξκνδίσο γεσξγηθφ εηζφδεκα απφ νπνηαδήπνηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα: - πξνζθνκίζεη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε δήισζε γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο - ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη απνθηήζεη απηνθίλεην ηεο θαηεγνξίαο απηήο 9

10 - θαηαβάιιεη νιφθιεξε ηελ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ εηζθνξά εθάπαμ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Γ) ΜΔΣΡΑ ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Σν κέιη είλαη απφ ηα πξντφληα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο (ΚΟΑ) Σα πξνγξάκκαηα θαη κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηελ κειηζζνθνκία κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα εμήο: - βειηίσζε ηεο κειηζζνθνκηθήο ρισξίδαο κε ηε ζπκκεηνρή κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ θαηά ηηο αλαδαζψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο - ελεκέξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε κέιηζζα - νξγάλσζε εθπαηδεχζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειηζζνθφκσλ ηφζν ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα, φζν θαη ζηελ ηερληθή ησλ ρεηξηζκψλ ηεο θπςέιεο - νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαξζξψζεσλ ζηε γεσξγία, ηα γλσζηά σο ζρέδηα βειηίσζεο - νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ - νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Καλ.2019/93, πνπ αθνξά εηδηθά κέηξα γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο - αλαγλψξηζε Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη Γεσξγηθψλ Δλδείμεσλ (ΠΟΠ θαη ΠΓΔ) νξηζκέλσλ ηχπσλ κειηνχ, ζηα πιαίζηα ησλ Καλ.2081/92 θαη 2082/92 ηεο Δ.Κ. - Δζληθφ πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ κειηνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ Καλ.1221/97 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλ(ΔΚ)797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηζρχεη γηα ην πξφγξακκα ηνπ έηνπο 2005 θαη κεηά. - Γάζσζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε κειηζζνθνκηθά δέληξα θαη ζάκλνπο, βάζεη ηνπ Καλ.2080/92 πνπ ζεζπίδεη θαζεζηψο εληζρχζεσλ γηα ηα δαζηθά κέηξα ζηε Γεσξγία. 1) Κανονιζμόρ 1221/97, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηον 797/2004 ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ: - ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηερληθή ζηήξημε ησλ κειηζζνθφκσλ θαη ησλ νκάδσλ κειηζζνθφκσλ - ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βαξξφα - ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο - ζηε ζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κειηνχ - ζηε ζπλεξγαζία κε εηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο - ζηελ αλαζχζηαζε ηνπ κειηζζνθνκηθνχ θεθαιαίνπ, κε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο βειηησκέλσλ βαζηιηζζψλ, απηνρζφλσλ θπιψλ Αλαιπηηθφηεξα νη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο επηκέξνπο δξάζεηο: Πληποθόπηζη και ηεσνική ζηήπιξη ηος ππογπάμμαηορ α) Λεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο (ΚΜ) β) Λεηηνπξγία δηθηχνπ Melinet γ) Πξαγκαηνπνίεζε ηαρχξπζκσλ εθπαηδεχζεσλ κειηζζνθφκσλ θαη ζηειερψλ ησλ ΚΜ δ) Έθδνζε εληχπσλ κειηζζνθνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ε) Δλίζρπζε ησλ Μειηζζνθνκηθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα κειηζζνθνκηθνχ εμνπιηζκνχ θνηλήο ρξήζεο Καηαπολέμηζη ηηρ βαππόα α) Δπηδφηεζε ησλ κειηζζνθφκσλ (κέρξη 100%) γηα ηελ αγνξά εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ αληηκεηψπηζεο ηεο βαξξφα. 10

11 β) Δπηδφηεζε ησλ κειηζζνθφκσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θαη θζαξκέλσλ θπςειψλ κε λέεο, πνπ ζα δηαζέηνπλ εηδηθέο θηλεηέο βάζεηο, νη νπνίεο ζα βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κειηζζψλ, εληζρχνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζηε βαξξφα. Δξοπθολογιζμόρ ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ α) Δπηρνξήγεζε ησλ Μειηζζνθνκηθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη θχηεπζε κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κειηζζνθνκηθήο ρισξίδαο. β) Δπηδφηεζε ησλ κειηζζνθφκσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θαη θζαξκέλσλ θπςειψλ κε λέεο, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ψζηε λα γίλεηαη νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο κειηηνθνξίαο. Σηήπιξη ηυν επγαζηηπίυν ανάλςζηρ ηυν θςζικών και σημικών σαπακηηπιζηικών ηος μελιού α) Δληζρχεηαη κέρξη ην 100% ησλ δαπαλψλ αλάιπζεο δεηγκάησλ κειηνχ Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη κεκνλσκέλσλ κειηζζνθφκσλ πνπ δηαζέηνπλ κέιη ζε εκπνξία. β) Δπηρνξεγείηαη κέρξη ην 100% ηεο δαπάλεο απαζρφιεζεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ Γεπηεξνβάζκησλ Οξγαλψζεσλ Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ (Δλψζεηο, Κνηλνπξαμίεο). Έπεςνα για ηην ποιόηηηα ηος μελιού και ηυν λοιπών πποφόνηυν ηηρ κςτέληρ Δπηρνξεγείηαη κέρξη ην 100% ησλ δαπαλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ: α) Έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ κειηζζνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ β) Έξεπλα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ κειηζζνζκελψλ. γ) Έξεπλα παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ινηπά πξντφληα ηεο θπςέιεο δ) Γηθαηνχρνη:. Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, Γεκφζηνη θαη Ηδησηηθνί θνξείο, ζε ζπλεξγαζία κε Μειηζζνθνκηθέο Οξγαλψζεηο Αναζύζηαζη ηος μελιζζοκομικού κεθαλαίος Δπηρνξήγεζε ησλ κειηζζνθφκσλ κέρξη ην 100% γηα ηελ αγνξά απηφρζνλσλ βαζηιηζζψλ. 2) Κανονιζμόρ 2019/93 για ηα μικπά νηζιά ηος Αιγαίος Πελάγοςρ Δληζρχνληαη νη Δλψζεηο Μειηζζνθφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο γηα ηελ παξαγσγή κειηνχ εηδηθήο πνηφηεηαο (ζπκαξίζην). χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία λεζηψλ ππάγνληαη φια εθείλα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κε πιεζπζκφ κέρξη θαηνίθνπο. Οη Δλψζεηο Μειηζζνθφκσλ πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ελίζρπζεο κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο ηνπ κειηνχ πνηφηεηαο. Ζ ελίζρπζε αλέξρεηαη ζε 12 αλά θπςέιε θαη κέρξη θπςέιεο. 3) ΝΔΟΙ ΑΓΡΟΣΔ (Γ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ ΚΤΑ απιθμ. 2342/262439/ ) Αλ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί κε ηε κειηζζνθνκία θαη πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: - είλαη ελήιηθν άηνκν θαη δελ έρεη ππεξβεί ην 40 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ - εγθαζίζηαηαη σο γεσξγφο γηα πξψηε θνξά ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη κάιηζηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αξρεγνχ ηεο -είλαη κφληκνο θάηνηθνο : νξεηλνχ ή κεηνλεθηηθνχ Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαλνληθήο πεξηνρήο κε πιεζπζκφ έσο θαηνίθνπο, κε εμαίξεζε απηά ηνπ Ν. Αηηηθήο, πιελ ηεο ηέσο επαξρίαο Σξνηδελίαο θαη ησλ λήζσλ Κπζήξσλ, Αληηθπζήξσλ, Πφξνπ, πεηζψλ θαη Ύδξαο - είλαη Έιιελαο ππήθννο ή ππήθννο Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο 11

12 - ην νηθνγελεηαθφ εμσγεσξγηθφ ηνπ εηζφδεκα (ππνςήθηνπ, ζπδχγνπ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ) δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο - δελ ζπληαμηνδνηείηαη άκεζα απφ νπνηνδήπνηε ηακείν κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα ησλ Νέσλ Αγξνηψλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζέιθπζε θαη κφληκε εγθαηάζηαζε λέσλ αγξνηψλ ζηελ χπαηζξν. Δπηπιένλ, θάζε λένο γεσξγφο πνπ ζα θξηζεί δηθαηνχρνο ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπ, λα : - ηεξεί ηνπιάρηζηνλ απινπνηεκέλε ινγηζηηθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα - παξακείλεη ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ - κελ εκπιαθεί ζε ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θαηνρή, εκπνξία, δηάζεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, δσνθινπή, θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απάηε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ - ππνβάιιεη θάζε έηνο ζηνλ θνξέα παξαθνινχζεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα δεηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ (θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη εθθαζαξηζηηθά, θιπ) - δέρεηαη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ Δζληθά θαη Κνηλνηηθά Όξγαλα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο - ππνβάιιεη θάζε έηνο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ θνξνινγηθή δήισζε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζην πξφγξακκα - δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ ην επίπεδν νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, γηα ην νπνίν εληζρχζεθε, απφ ηελ εκεξνκελία επίηεπμεο ηνπ δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ - δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο αγξφηε θαη αξρεγνχ ηεο εθκεηάιιεπζεο, δειαδή λα αληιεί ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάιιεια λα κελ αθηεξψλεη γηα δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ απαζρφιεζε, απφ ην πέξαο ηεο αλψηαηεο πξνζεζκίαο ή ηεο αλψηαηεο εκεξνκελίαο επίηεπμεο ησλ δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ ην πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο : o ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε (πξηκνδφηεζε) ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ, ππφ ηε κνξθή άκεζεο επηρνξήγεζεο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) ηζφπνζεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε ρνξεγείηαη άκεζα θαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο θάλεη απνδεθηή ηελ απφθαζε έληαμήο ηνπ, ελψ ε δεχηεξε δφζε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί απφ ην επφκελν έηνο ηεο έληαμήο ηνπ, θαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο απνθηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο,, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη θαηά κεκνλσκέλν δηθαηνχρν ζηελ απφθαζε έληαμεο. Σν αλψηαην χςνο ηεο παξερφκελεο ελίζρπζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη αλέξρεηαη, θαηά θαηεγνξία πεξηνρήο, ζηα αθφινπζα πνζά: - νξεηλέο πεξηνρέο : κέρξη Δπξψ - κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο : κέρξη Δπξψ - θαλνληθέο πεξηνρέο : κέρξη Δπξψ o ε ρνξήγεζε ρακειφηνθνπ δαλείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ θαηά ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε, γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θπξίσο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγηεηλήο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, θιπ. εκεηψλεηαη πσο ην πνζφ απηφ ηνπ δαλείνπ δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ρεδίνπ Βειηίσζεο. Ζ ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγείηαη κε ηε κνξθή επηδφηεζεο επηηνθίνπ ησλ δαλείσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη κε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: - δηάξθεηα επηδφηεζεο : κέρξη έμη (6) έηε - πνζνζηά ελίζρπζεο επηηνθίνπ: κέρξη 80% γηα νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κέρξη 60% γηα ηηο ινηπέο πεξηνρέο - ε θεθαιαηνπνηεκέλε αμία ηεο ζπλνιηθήο ελίζρπζεο δελ ππεξβαίλεη ηα Δπξψ Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην θαζεζηψο ησλ Νέσλ Αγξνηψλ, ζα πξέπεη: 12

13 - λα παξαιάβνπλ ηα έληππα ζπκκεηνρήο (πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νδεγφο εθαξκνγήο, θάθεινο ππνςεθηφηεηαο) απφ: ηνλ Γήκν/Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ( Λεσθ. Καβάιαο 54 56, Αζήλα πίζσ απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ- ηει: , & ) ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ : λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θάθειν ππνςεθηφηεηαο θη αθνχ ιάβνπλ γλψζε ηεο πξνθήξπμεο, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην θαζεζηψο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζε ηξία (3) αληίγξαθα (έλα πξσηφηππν θαη δχν αληίγξαθα κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά) είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ησλ Γξαθείσλ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θαη πάληα εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Μέηξνπ, κπνξεί λα πάξεη ν ππνςήθηνοελδηαθεξφκελνο απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: 4) σέδια Βεληίυζηρ (Γ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ Απόθαζη απιθμ.532/2003) Δπενδύζειρ πος ενιζσύονηαι Γηθαηνχρνη ππνβνιήο ζρεδίσλ βειηίσζεο είλαη νη κειηζζνθφκνη (θπζηθά πξφζσπα) αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα (κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο κειηζζνθνκίαο), θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο. Δλδεηθηηθά, επελδχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζηα πιαίζηα ελφο ρεδίνπ Βειηίσζεο είλαη: - αχμεζε ηνπ δσηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ - θαηαζθεπή απνζήθεο θαη εξγαζηεξίνπ - αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θιπ Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ππνινγίδεηαη ζαλ πνζνζηφ (απφ 40% έσο 70%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, ην νπνίν ελδεηθηηθά γηα ηα ρέδηα Βειηίσζεο κπνξεί λα θζάζεη ηα αλά εθκεηάιιεπζε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηα αλά εθκεηάιιεπζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Γηθαηνχρν ρσξίο θακία παξαθξάηεζε. Σα ζρέδηα βειηίσζεο θαηαηίζεληαη ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, απφ ηηο νπνίεο δίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο, ιεπηνκέξεηεο, θιπ Δπίζεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: 5) Δπενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη εμποπία γευπγικών πποφόνηυν (Γ Κοινοηικό Πλαίζιο ηήπιξηρ Απόθαζη απιθμ. 450/2001, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην απιθμ.234/262437) Φπζηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θιπ πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κέρξη πνζνζηνχ 50% (θαη κέρξη 65% ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο) ηεο δαπάλεο γηα: - Δθζπγρξνληζκφ-επέθηαζε θαη ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ δηαηξνθήο-πγηεηλήο δηαηξνθήο κε βάζε ην κέιη θαη άιια πξντφληα ηεο θπςέιεο (Γξάζε 4.1) - Δθζπγρξνληζκφ-επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεοεπεμεξγαζίαο-κεηαπνίεζεο κειηνχ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θπςέιεο (Γξάζε 4.2) - Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο-επεμεξγαζίαο-κεηαπνίεζεο κειηνχ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θπςέιεο (Γξάζε 4.3) 13

14 - Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks, θιπ (Γξάζε 4.4) Οη θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληάμνπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ αλήθνπλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ θαηαιφγνπο κε ηδηψηεο γεσηερληθνχο πνπ ζπληάζζνπλ ηέηνηνπ είδνπο επελδπηηθά ζρέδηα. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ είλαη ε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεσξγηθψλ Γηαξζξψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Κεληξηθή Τπεξεζία. Οη θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληάμνπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο, ππνβάιινπλ αίηεζε κειέηε ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, σο εμήο: - ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Κεληξηθή Τπεξεζία ηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεσξγηθψλ Γηαξζξψζεσλ, Σκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ, ζε έλα (1) αληίγξαθν, ηνπ νπνίν ην πξσηφθνιιν είλαη ην κφλν πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ απηή εθαξκφδεηαη, θαζψο θαη έλα πιήξεο αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd-rom γηα πεξηβάιινλ windows 95 ή 98, θείκελα ζε word, πίλαθεο ζε excel, ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ζε project) ηελ αξκφδηα «θάζεηε» ή νξηδφληηα θαζ χιελ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αλήθεη ν ηνκέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζε έλα (1) αληίγξαθν ηελ Γ/λζε Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζε έλα (1) αληίγξαθν - ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε, ζε έλα (1) αληίγξαθν. Ζ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηελ κνξθή νινθιεξσκέλεο ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο, είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε κέγεζνο Α4 θαη ζε ληνζηέ (θιαζέξ). Οη θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο κειέηεο ηνπο, κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο. εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ηαπηφρξνλα, είηε μερσξηζηά, είηε ζηελ ίδηα κειέηε, είηε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνξνχλ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, δελ ζα ηπγράλνπλ φια πξνηεξαηφηεηαο θαη ν θνξέαο ζα θαιείηαη λα επηιέμεη εθείλν ην νπνίν θξίλεη σο απαξαίηεην λα πινπνηεζεί, ηεξαξρψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Μέηξνπ, κπνξεί λα πάξεη ν ππνςήθηνοελδηαθεξφκελνο απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, απφ ηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γεσξγηθψλ Γηαξζξψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Αραξλψλ 5, Σει: θαη ), θαζψο θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ: Δ. ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ - Για ηο μέλι : α) Κοινοηική νομοθεζία Καλ(ΔΚ)797/2004 «γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ κειηνχ» Καλ(ΔΚ)2019/93 «γηα ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο» Καλ(ΔΚ)1257/1999 «γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο» Απφθαζε 2003/4623/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο «φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο γηα ηηο εηζαγσγέο κειηζζψλ απφ νξηζκέλεο ηξίηεο ρψξεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2000/462/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ» Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην κέιη πνπ ελαξκνλίζηεθε κε ηελ αξηζκ.68/2002 απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Καλ(ΔΟΚ)2081/92 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ» 14

15 Καλ(ΔΚ)1804/99 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε βηνινγηθή κειηζζνθνκία» Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1282/2002 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο ζηελ Κνηλφηεηα δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξχσλ πνπ δελ ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ζηηο εηδηθέο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα Η ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 90/425/ΔΟΚ β) Δθνική νομοθεζία Νφκνο 4856/1930 (ΦΔΚ 316/ Α ) «Πεξί κέηξσλ πξνο ελίζρπζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη εηδηθψλ θιάδσλ απηήο» Νφκνο 6238/1934 (ΦΔΚ 265/ Α ) «Πεξί βειηίσζεο ηεο κειηζζνθνκίαο» ΠΓ 190/1981 (ΦΔΚ 54/Α / ) πεξί «ρνξεγήζεσο αδείαο εγθαηαζηάζεσο πνηκληνζηαζίσλ, πηελνηξνθείσλ ή άιισλ ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο θαη κειηζζνθνκείσλ εληφο δεκνζίσλ δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ» Νφκνο 3208/2003 (ΦΔΚ 303/2003 Σεχρνο Α ) ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ζην άξζξν 19 παξ.13 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ-Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Πεξηβάιινληνο-Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Γεσξγίαο, κε ηελ νπνία ζα ξπζκηζηεί ε ηνπνζέηεζε ησλ κειηζζνζκελψλ. Μέρξη λα εθδνζεί ε παξαπάλσ απφθαζε ηζρχνπλ νη Ν.4856/1930 θαη Ν.6238/1934 θαη ην ΠΓ 190/ Β.Γ. 657/1963 (ΦΔΚ 191/Α / ) «Πεξί απαγνξεχζεσο θνπήο θαη εθξηδψζεσο κειηζζνηξνθηθψλ θπηψλ» Νφκνο 1959/1991 (ΦΔΚ 123/Α /1991) «γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ηηο επηθνηλσλίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΚΤΑ 32508/2512/2001 (ΦΔΚ 664/Β /2001) πεξί «ηαμηλφκεζεο ΦΗΥ απηνθηλήησλ ζε κε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο» Απφθαζε 29542/5347/1991 (ΦΔΚ 707/Β /1991) πεξί «ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο ΦΗΥ απηνθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1959/91» ΚΤΑ 16954/1248/2000 (ΦΔΚ 696/Β /2000) πεξί «ηαμηλφκεζεο ΦΗΥ απηνθηλήησλ κέρξη 8 ηφλλνπο ζε κειηζζνθφκνπο» Π.Γ. 184/96 (ΦΔΚ 137/Α /1996) πεξί «φξσλ πγηεηλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο δψσλ, ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξχσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/65/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη εθηέιεζε ηεο 95/176/ΔΟΚ Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο» Νφκνο 721/1977 (ΦΔΚ 298/Α / ) «Πεξί εγθξίζεσο θπθινθνξίαο θαη ειέγρνπ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ σο θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.2538/1997 (ΦΔΚ 242/Α /1997) θαη ηζρχεη Απφθαζε / (ΦΔΚ 1963/Β / ) πεξί «είζπξαμεο ηεο εηδηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ) ησλ θηελνηξφθσλ, κέζσ ηεο δήισζεο εθηξνθήο θαη ρνξήγεζε ζε απηνχο ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Απφθαζε 127/2004 (ΦΔΚ 239/Β /2005) πεξί «ηαπηνπνίεζεο ακηγψλ Διιεληθψλ κειηψλ πεχθνπ, ειάηεο, θαζηαληάο, εξείθεο, ζπκαξηνχ, πνξηνθαιηάο, βακβαθηνχ, ειίαλζνπ» 15

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα