1. ΔΙΑΓΩΓΗ. 2.1 Ανηικείμενο - Δπιζκόπηζη ηης πορείας ηοσ έργοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΔΙΑΓΩΓΗ. 2.1 Ανηικείμενο - Δπιζκόπηζη ηης πορείας ηοσ έργοσ"

Transcript

1 Μελέηη: 1 η Έκθεζη Προόδοσ, Απρίλιος ΔΙΑΓΩΓΗ 2.1 Ανηικείμενο - Δπιζκόπηζη ηης πορείας ηοσ έργοσ Σν παξόλ έξγν, κε ηίηιν ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΤΓΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΔΚΑΝΗ ΣΟΤ Π. ΔΒΡΟΤ. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΡΤΠΑΝΣΙΚΩΝ ΠΙΔΔΩΝ, πνπ εθηειείηαη από ην Ηλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Τδάησλ ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΗΔΤ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.), κε θνξέα αλάζεζεο ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Trans-Balkan Pipeline B.V.», αθνξά ηε κειέηε ηεο εθηίκεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνύλ ηα επόκελα αλαγθαία βήκαηα γηα ηελ βηώζηκε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Σν έξγν είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 κελώλ, κε έλαξμε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 1) πιινγή, αξρεηνζέηεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηακνύ (Διιεληθό ηκήκα) θαη ζηνπο πξνζηαηεπόκελνπο πγξνηόπνπο ηνπ Γέιηα. ε απηό ην ζηάδην ζα ζπιιεγνύλ όια ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη κειέηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Έβξνπ από ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, έξγα θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Σα επξήκαηα ζα θαηαρσξεζνύλ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζα αλαιπζνύλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ε δηαρξνληθή δηαθύκαλζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 2) Θα θαηαγξαθνύλ ιεπηνκεξώο θαη ζα αλαιπζνύλ νη ξππαληηθέο πηέζεηο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ π. Έβξνπ κε ηελ ρξήζε ραξηώλ ρξήζεσλ γεο, δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ θαη αεξνθσηνγξαθηώλ, κε ηελ ζπιινγή ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο αξκόδηνπο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θνξείο θαζώο θαη κε επηηόπηεο επηζθέςεηο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζα ππνζηνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη ζα εηζαρζνύλ ζε γεσβάζε δεδνκέλσλ (GIS geodatabase) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αξγόηεξα από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Από ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζα πξνθύςνπλ ν ράξηεο επηθπλδπλόηεηαο ξύπαλζεο γηα ηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Έβξνπ -0-

2 (Διιεληθό ηκήκα), ιεπηνκεξήο ράξηεο ξππαληηθώλ πηέζεσλ (γηα ζεκεηαθέο θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο ξύπαλζεο) θαζώο θαη εθηίκεζε ξππαληηθώλ θνξηίσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηα πδάηηλα ζώκαηα ηεο πεξηνρήο. 3) Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ 2 επνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο (άλνημε θαη θαινθαίξη) θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ (από ην αλάληε ηκήκα ηνπ έσο ηηο εθβνιέο ηνπ) γηα λεξό, ηδήκαηα θαη βηνινγηθέο παξακέηξνπο (καθξναζπόλδπια θαη θπηνβέλζνο) ώζηε λα εθηηκεζεί θαη αξρήλ ε νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη λα επηβεβαησζεί ν ράξηεο πηέζεσλ. Θα ιεθζνύλ δείγκαηα λεξνύ ζε ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ, ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ γηα θύξηα ηόληα θαη ζξεπηηθά άιιαηα ελώ αλαιύζεηο γηα βαξέα κέηαιια θαη νξγαληθνύο ξύπνπο ζα γίλνπλ ζε ζέζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλάιπζε πηέζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ. Δπίζεο, ζε αλάινγεο ζέζεηο ζα ιεθζνύλ δείγκαηα ηδεκάησλ γηα αλαιύζεηο ηνμηθόηεηαο θαη βαξέσλ κεηάιισλ ελώ ζα θαηαγξαθνύλ νη θνηλσλίεο ησλ καθξαζπνλδύισλ θαη θπηνβέλζνπο. Όια ηα αλσηέξσ ζα ζπλδπαζηνύλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πνηακνύ θαη ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ ελώ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία απηνύ ηνπ ζηαδίνπ, γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο, ώζηε λα επηβεβαησζεί ε εθηηκώκελε νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 4) Από όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα εθηηκεζεί ε παξνύζα πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ (από ην αλάληε ηκήκα ηνπ έσο ην Γέιηα θαη ηελ παξάθηηα πεξηνρή), ζα ππνινγηζηνύλ θαη ζα απνηππσζνύλ νη ξππαληηθέο πηέζεηο θαη ηα θπξηώηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά ηα επόκελα βήκαηα θαη νη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ελ ιόγσ πξνβιεκάησλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ βηώζηκε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πνηακνύ θαη ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο. Οη πξώηεο 2 θάζεηο νινθιεξώζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Δλδηάκεζε Σερληθή Έθζεζε πνπ παξαδίδεηαη ηνλ 5 ν κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ. Ζ έθζεζε παξαζέηεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο πνπ έιαβαλ ρώξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, όπσο ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ (βηβιηνγξαθηθώλ, από -1-

3 κειέηεο, Τπεξεζίεο, θιπ.) ζηελ πεξηνρή έξεπλαο, ζηνηρείσλ γηα ηα πδξνινγηθά, θπζηθνρεκηθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεξώλ θαη θαηαγξαθή ησλ αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη δηεμνδηθά νη κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζην πεδίν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρηαθώλ δεηγκαηνιεςηώλ ζην δίθηπν ζηαζκώλ δεηγκαηνιεςίαο. Παξαηίζεληαη επίζεο θαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα από πξνππάξρνπζεο θαη ζύγρξνλεο δεηγκαηνιεςίεο λεξνύ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ θαη από ην Οξκέλην έσο ηηο εθβνιέο ηνπ. 2.2 Ομάδα Έρεσνας Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο Έθζεζεο ζπλεξγάζζεθαλ νη εμήο: Ζ. Γεκεηξίνπ Γεσιόγνο Δπηζηεκνληθόο ππέζπλνο Ζ. Μνπζνύιεο Τδξνιόγνο- Πεξηβαιινληνιόγνο Υ. Εέξε Υεκηθόο - Ωθεαλνγξάθνο Μ. Σδσξηδίνπ Φπζηθόο Δ. Κνιόκπαξε Σερλνιόγνο-Ηρζπνιόγνο Α. Μεληδαθνύ Γεσιόγνο Β. Μαξθνγηάλλε Πεξηβαιινληνιόγνο -2-

4 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 3.1 Μσθολογικά ζηοιτεία H αξρηθή νλνκαζία ηνπ πνηακνύ Έβξνπ ήηαλ Ρόκβνο. ύκθσλα κε ηελ κπζνινγία, ε Γακαζίππε ε δεύηεξε γπλαίθα ηνπ βαζηιηά ηεο Θξάθεο Καζζάλδξνπ εξσηεύζεθε ηνλ γπηό ηνπ Έβξν. Απηόο όκσο δελ δέρηεθε ηνλ έξσηά ηεο θαη ε κεηξηά ηνπ ηνλ ζπθνθάληεζε ζηνλ Κάζζαλδξν ν νπνίνο ηελ πίζηεςε. Ο Έβξνο πνπ δελ άληεμε ηελ θαηεγνξία έπεζε θαη πλίγεθε ζηνλ πνηακό Ρόκβν πνπ από ηόηε νλνκάζηεθε Έβξνο (Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Έβξνπ, 2010). 3.2 Περιγραθή ηοσ Έβροσ ζηο διαζσνοριακό πλαίζιο Ο Έβξνο γλσζηόο θαη σο Μαξίηζα, (Βνπιγαξηθά: Марица, Σνπξθηθά: Meriç Nehri) είλαη ν δεύηεξνο ζε κέγεζνο πνηακόο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο θεξηέο ύιεο πνπ κεηαθέξεη θαη απνζέηεη αλάκεζα ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε θαη ζηελ Αίλν. Ο πνηακόο Έβξνο πεγάδεη από ηελ νξνζεηξά ηεο Ρίια ηεο δπηηθήο Βνπιγαξίαο ζηα λόηηα ηεο όθηαο θαη θπιά ζε βνπιγαξηθό έδαθνο λνηηναλαηνιηθά ζρεκαηίδνληαο θνηιάδα αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο ηεο Ρνδόπεο θαη ηνπ Αίλνπ θαη δηεξρόκελνο από ηηο πόιεηο Πιόβληηβ (Φηιηππνύπνιε), βίιεγθξαλη, Ηβαήινβγθξαλη, ελώ παξάιιεια δέρεηαη πιήζνο παξαπνηάκσλ. πλαληά ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα θνληά ζην ρσξηό Καζηαληέο θαη εηζέξρεηαη γηα ιίγα ρηιηόκεηξα ζε ηνπξθηθό έδαθνο ζρεκαηίδνληαο ην ηξίγσλν ηνπ Καξαγάηο, θνληά ζηελ Αλδξηαλνύπνιε, όπνπ δέρεηαη ηνπο θπξηόηεξνπο παξαπνηάκνπο Σνύλδα από βόξεηα θαη Άξδα από δπηηθά, ελώ θνληά ζην Γηδπκόηεηρν δέρεηαη ηα λεξά ηνπ Δξπζξνπνηάκνπ από δπηηθά θαη ηνπ Δξγίλε από αλαηνιηθά. ηε ζπλέρεηα απνηειεί ην ζύλνξν Διιάδαο - Σνπξθίαο, ρσξίδνληαο γεσγξαθηθά ηε Γπηηθή από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Γηέξρεηαη θνληά ζηηο ειιεληθέο θσκνπόιεηο Πύζην, Φέξξεο, Γηδπκόηεηρν, νπθιί, Λάβαξα, Σπρεξό, Νέα Βύζζα θαη ζηηο ηνπξθηθέο Meriç, Keşan θαη εθβάιιεη ζην βόξεην Αηγαίν Πέιαγνο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ, 2010, Σξάηζα, 2009). Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ πνηακνύ είλαη 528 km, από ηα νπνία ηα 310 km αλήθνπλ ζηελ Βνπιγαξία, ελώ 218 km θαζνξίδνπλ ηα ζύλνξα ηεο Διιάδαο κε ηε Βνπιγαξία -3-

5 θαη ηελ Σνπξθία. Ζ ζπλνιηθή ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνύ έρεη επηθάλεηα km 2 εθ ησλ νπνίσλ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ, 2010): ηα (66,2%) km 2 αλήθνπλ ζηελ Βνπιγαξία, ηα (27,5%) km 2 ηα (6,3%) km 2 αλήθνπλ ζηελ Σνπξθία, θαη αλήθνπλ ζηελ Διιάδα. Τπνινγίδεηαη πσο ε ειάρηζηε παξνρή ηνπ πνηακνύ Έβξνπ είλαη πεξίπνπ 8 m 3 /s, ελώ ε ζπλήζεο παξνρή ηνπ είλαη κεηαμύ m 3 /s (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ, 2010, Konstantinou θ.α., 2006, ΤΠΑΝ, 2006). Ζ κέγηζηε παξνρή εκθαλίδεηαη κεηαμύ Μαξηίνπ θαη Μαΐνπ, θαη ε ειάρηζηε κεηαμύ Ηνπιίνπ θαη επηεκβξίνπ. Οη βξνρνπηώζεηο ζπκβάιινπλ 52-55% ζηελ απνξξνή ζηνλ άλσ ξνπ (Plovdiv) θαη ζην κέζν ξνπ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο (Harmanli), αληίζηνηρα, θαη απμάλεηαη ζε 71% ζην Edirne. Ζ επνρηαθή δηαθύκαλζε ηεο παξνρήο απμάλεηαη αληίζηνηρα (Skoulikidis θ.α., 2009). Ο Έβξνο δελ είλαη πισηόο ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ, έρεη όκσο ζεκαληηθό όγθν πδάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη αξδεύζεηο (Σξάηζα, 2009). 3.3 Ο παραπόηαμος Άρδας Ο παξαπόηακνο ηνπ Έβξνπ, Άξδαο, πνπ ζηελ αξραηόηεηα νλνκαδόηαλ Άξπεζζνο, πεγάδεη από ηελ Βνπιγαξηθή πιεπξά ησλ όξεσλ ηεο Κνύιαο, θαη κεηά από κηα δηαδξνκή 216 km επί ηνπ Βνπιγαξηθνύ εδάθνπο εηζέξρεηαη ζην ειιεληθό έδαθνο δίπια από ην ρσξηό Μειέα. Αθνύ δηαζρίζεη 37 ρηιηόκεηξα ζε ειιεληθό έδαθνο ζηελ επαξρία Οξεζηηάδαο, ζπκβάιεη ζηνλ πνηακό Έβξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ Καζηαλέσλ, θνληά ζηελ Αλδξηαλνύπνιε (Βηθηπαίδεηα, 2010). Ο πνηακόο Άξδαο απνηειεί ζεκαληηθό νηθνζύζηεκα γηα ηελ πεξηνρή θαη ην δάζνο ηνπ ην νπνίν αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ, είλαη έλαο βηόηνπνο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζε εζληθό επίπεδν. Όιε ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα NATURA 2000 (SPA: Gr ). Σν θξάγκα ηνπ Άξδα ζε απόζηαζε 8 km από ηνλ Κππξίλν, θαηαζθεπάζηεθε ην 1969 θαη έρεη κήθνο 350 κέηξα. Ο π. Δξπζξνπόηακνο, επίζεο παξαπόηακνο ηνπ Έβξνπ, αλαπηύζζεηαη νιόθιεξνο ζε ειιεληθό έδαθνο θαη ελώλεηαη κε ηνλ π. Έβξν θνληά ζην Γηδπκόηεηρν. -4-

6 3.4 Σο Γέληα ηοσ Έβροσ Ζ γεηηλίαζε ηνπ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πνηακνύ Έβξνπ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ κε ηηο αλαηνιηθέο απνιήμεηο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Ρνδόπεο, δεκηνύξγεζαλ κηα ζεηξά νηθνζπζηεκάησλ πνπ εθηεηλόηαλ από ηελ πεξηνρή ηνπ Γεξείνπ σο ηε ζάιαζζα, κε κεγάιε πνηθηιία βηνηόπσλ κε πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα. Δπίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ είλαη νη δύν κνλαδηθνί θαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνη βηόηνπνη, ην Γέιηα Έβξνπ θαη ην Γάζνο Γαδηάο (Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Έβξνπ, 2010). Ο πνηακόο Έβξνο θαη ε δξάζε ηεο ζάιαζζαο ζπληεινύλ ζην ζρεκαηηζκό θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ Γέιηα. Οη θεξηέο ύιεο θαη ηα γιπθά λεξά πνπ θαηέβαδε ν πνηακόο από ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ, ηξνθνδόηεζαλ ηελ πεξηνρή θαη δεκηνύξγεζαλ πξνζρώζεηο νη νπνίεο αξγόηεξα έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα απέξαληα εύθνξα ρσξάθηα. Γιπθά λεξά εηζξένπλ θαη από ηνλ ρείκαξξν ηνπ Λνπηξνύ ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ δέιηα, αιιά κόλν θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρώλ. H κηθξή πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ δέιηα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ε ήξεκε ξνή ηνπ πνηακνύ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πιεκκπξίδεη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο δύν βξαρίνλέο ηνπ, από ηηο Φέξεο σο ηε ζάιαζζα γηα αξθεηνύο κήλεο ηνλ ρξόλν. Όηαλ ε ξνή ηνπ πνηακνύ είλαη κηθξή, ηδίσο ην θαινθαίξη, ηα ζαιάζζηα λεξά εηζδύνπλ ζηελ θνίηε θαη ζηα θαλάιηα εηζρσξώληαο αξθεηά ζηελ μεξά (Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Έβξνπ, 2010). Απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ απηώλ είλαη ε πνιπζρηδήο κνξθνινγία ησλ αθηώλ, ν ζρεκαηηζκόο ησλ κηθξώλ λεζίδσλ (Αζάλεο, Καξαβηνύ Ξεξάδη), ιηκλνζαιαζζώλ (Γξάλα, Λαθί, Μνλνιίκλε ή Παινύθηα), ειώλ, ακκνζηλώλ θαη πιήζνο άιισλ βηνηόπσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ηνπ δέιηα (Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Έβξνπ, 2010). Ζ έθηαζε όιεο ηεο Γειηατθήο πεδηάδαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ ζηξέκκαηα από ηα νπνία ηα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ, 2010). Ο πγξόηνπνο ηνπ Έβξνπ, όπσο άιισζηε θαη όινη νη πγξόηνπνη, είλαη από ηνπο πην παξαγσγηθνύο θαη αλαλεώζηκνπο θπζηθνύο πόξνπο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν. Δμαζθαιίδεη λεξό γηα πόζε θαη άξδεπζε, ιεηηνπξγεί ζαλ θπζηθό θίιηξν θαζαξηζκνύ ησλ λεξώλ από ηελ ξύπαλζε, εκπνδίδεη ην αικπξό λεξό ηεο ζάιαζζαο λα εηζβάιιεη ζηελ μεξά, επεξεάδεη επλντθά ην θιίκα ηεο πεξηνρήο (Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Έβξνπ, 2010) θαη απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό πόξν γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά θαη όιε ηελ αλζξσπόηεηα, ιόγσ ηεο αμίαο πνπ έρεη γηα ηελ -5-

7 αιηεία, ηελ θηελνηξνθία, ηε γεσξγία, ην θιίκα, ηελ πξνζηαζία από ηηο πιεκκύξεο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αλαςπρή θαη ηηο επηζηήκεο (Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Γέιηα Έβξνπ, 2010). 3. ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.1 ε επξύηεξε πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Έβξνπ θαηαιακβάλεη βόξεηα ζην θπξίσο ηκήκα ηεο, κεγάιν ηκήκα ηεο Βνπιγαξίαο, λόηηα έλα κηθξό κέξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη αλαηνιηθά ην ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο πνπ αλήθεη ζηελ Σνπξθία. ην ειιεληθό ηκήκα ππάξρνπλ ηξεηο επηκέξνπο ππνιεθάλεο, απηέο ηνπ παξαπόηακνπ Άξδα, πνπ εηζέξρεηαη βνξεηνδπηηθά ζην ειιεληθό ηκήκα από ηε Βνπιγαξία, ηνπ Δξπζξνπόηακνπ ιίγν λνηηόηεξα θαη ηνπ Έβξνπ ζην ππόινηπν ηκήκα ηεο. Σν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν ζηελ επξύηεξε πδξνινγηθή ιεθάλε θζάλεη ηα m, κε κέζν πςόκεηξν ηα 411 m θαη κέζε θιίζε 11%. Δικόνα 3.1 Σνπνγξαθηθόο ράξηεο επξύηεξεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Έβξνπ θαη όξηα ππνιεθαλώλ. Σν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο θζάλεη ηα m, κε κέζν πςόκεηξν ηα 165 m θαη κέζε θιίζε 7%. Σν κέγηζην πςόκεηξν ζηε ιεθάλε ηνπ Άξδα θζάλεη ηα 405 m, ην κέζν πςόκεηξν ηα 98 m θαη ε κέζε θιίζε -6-

8 10%. Σν κέγηζην πςόκεηξν ζηε ιεθάλε ηνπ Δξπζξνπόηακνπ θζάλεη ηα 1127 m, ην κέζν πςόκεηξν ηα 276 m θαη ε κέζε θιίζε 18%. ηελ εηθόλα??? παξνπζηάδεηαη ε ηνπνγξαθία ηνπ ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Έβξνπ θαη ηα όξηα ησλ ππνιεθαλώλ. Σν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν ζην ειιεληθό ηκήκα θζάλεη ηα ~1200 m κε κέζν πςόκεηξν ηα 171 m θαη κέζε θιίζε 9%. Δικόνα 3.2 Σνπνγξαθηθόο ράξηεο ηνπ ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Έβξνπ θαη όξηα ππνιεθαλώλ. -7-

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα Οι Λίμνες στην Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Λιμνών Καταγραφές Καταγραφές & Μαρτυρίες Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα, 2013 (Κουρνά, Ορεστειάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΣΑΜΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ- ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΚΟΜΦΑΣΟΤ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΣΑΜΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ- ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΚΟΜΦΑΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΞΑΝΘΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Τπεύθσνος: Αν. Καθηγηηής, Ι. Β. ούλης ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KE 1276 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΣΑΜΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ

ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΓΔΥΙΝΓΗΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ Α & Β ΓΚΛΑΠΗΝ ΒΙΒΛΙΟ ΓΑΚΑΛΟΤ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΔΗΠΑΓΥΓΖ Σν ινγηζκηθό «Γεσ-γξάθνληαο / Γεσινγία - Γεσγξαθία Γπκλαζίνπ» είλαη έλα ινγηζκηθό, ελαξκνληζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα