Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων"

Transcript

1 Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων Με το αριθ. Γ99/1/144/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-ΧΡ) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ γνωςτοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα, για τη διευκόλυνςη όλων των Εργοδοτϊν Κοινϊν Επιχειρήςεων (ανεξαρτήτωσ τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) ότι δίνεται παράταςη ςτην προθεςμία υποβολήσ των εν λόγω Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) ζωσ , αποκλειςτικά μζςω Διαδικτφου, χωρίσ την επιβολή κυρϊςεων. τισ περιπτϊςεισ που ζχουν ςυνταχθεί καταλογιςτικζσ πράξεισ (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεςμεσ υποβολζσ Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) πρζπει με ευθφνη των Διευθυντϊν ή των Προϊςταμζνων των Τποκαταςτημάτων και Παραρτημάτων, αντίςτοιχα, να ακυρωθοφν οίκοθεν. Αναδρομικό αναγνώριςη χρόνου αςφϊλιςησ ςτο ΕΤΕΑΜ Με την αριθ. Σ01/652/34/ (ΑΔΑ: Β4ΓΠ4691ΩΓ-Ρ8Λ) εγκφκλιο κοινοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα το από ζγγραφο με το οποίο δίδονται διευκρινίςεισ για την αναγνώριςη του αναδρομικοφ χρόνου αςφάλιςησ τησ Ειδικήσ Άδειασ Προςταςίασ τησ μητρότητασ ςτο ΕΤΕΑΜ και ςφμφωνα με το οποίο οι αςφαλιςμζνεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Μ., οι οποίεσ επιθυμοφν να αναγνωρίςουν τον χρόνο ειδικήσ άδειασ προςταςίασ τησ μητρότητασ ο οποίοσ ζχει χωρίςει πριν την ζναρξη των διατάξεων του ν. 3996/2011 ( ) μποροφν να αναγνωρίςουν αυτόν, μόνο με προαιρετική αςφάλιςη ή ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Περαιτζρω διευκρινίςεισ και οδηγίεσ επί του ανωτζρω θζματοσ θα παρζχονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κοινοπούηςη των διατϊξεων ϊρθρων του ν. 4075/2012 που αφορούν ςε θϋματα Κανονιςμού Αςφϊλιςησ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αςφαλιςτικών Φορϋων και προςαρμογό τησ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2010/18/ΕΕ. Με το αριθ. Α20/251/76/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-Φ2Β) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,16,21,48 ζωσ 54 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Αϋ/ ) «Θζματα

2 Κανονιςμοφ Αςφάλιςησ ΙΚΑ ΕΣΑΜ, Αςφαλιςτικϊν Φορζων και προςαρμογή τησ νομοθεςίασ ςτην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπζσ διατάξεισ» και θα επακολουθήςουν ςτη ςυνζχεια αναλυτικζσ οδηγίεσ κατά άρθρο. Εγκύκλιοσ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τισ διορθώςεισ λαθών Α.Π.Δ. Διαδικτύου περιόδων απαςχόληςησ 1/1/2012 ϋωσ 31/3/2012, επανυποβολϋσ Α.Π.Δ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων, Δημοςύου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Με το αριθ. Γ99/1/130/ ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ παρζχονται πληροφορίεσ για τη διαδικαςία διόρθωςησ λαθϊν που ζχουν διαπιςτωθεί ςτα Α.Π.Δ. για την περίοδο απαςχόληςησ από ζωσ Η αποκατάςταςη των λανθαςμζνων εγγραφών των Α.Π.Δ., καθϊσ και οι επανυποβολζσ πρζπει να ζχουν ολοκληρωθεί μζχρι τισ Ανοιχτό γραμμό εξυπηρϋτηςησ φοιτητών ςτο Α.Π.Θ. Οη Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θξφληηζαλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη θέηνο Αλνηρηή Γξακκή Δμππεξέηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ηδξχκαηνο λα βνεζεζνχλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ γξακκαηεηψλ, ζην Σκήκα πνπδψλ θαη ζην θηίξην Γηνίθεζεο «Κ. Καξαζενδσξή», πεξίπηεξα απφ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ηε ζίηηζε, ηε ζηέγαζε θ.α. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηηπρφλησλ ζα ιεηηνπξγνχλ νη ηειεθσληθέο γξακκέο θαη , γηα πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνζεζκίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθψλ. Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Π.Θ.:

3 Δικτυακό Εφαρμογό Πληροφόρηςησ Δικαιούχων Εξιςωτικόσ Αποζημύωςησ για τα αποτελϋςματα ελϋγχου των αιτόςεων ενύςχυςησ Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη κε δηαθάλεηα ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ /1982/ ΚΤΑ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ αξηζκ /5981/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πεξί αλαθνίλσζεο θαη αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο δηνηθεηηθνχο θαη δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο, ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πξνέβε θαη ζηελ δηθηπαθή έθδνζε ησλ θαηαζηάζεσλ δηθαηνχρσλ (θαηάζηαζε έληαμεο) θαη απνξξηπηφκελσλ γηα ηελ Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε 2011, 2010 θαη 2009 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη ζην δηαδίθηπν, θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ΑΦΜ, ην ΑΜΚΑ θαη ηνλ ΑΓΣ ζαο, επηιέγνληαο ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν Αλαδήηεζε Παξαγσγνχ Δλεκεξψλνπκε φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο. Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε - Μέηξα 211 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ πεξηνρψλ ) θαη 212 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο, ζε πεξηνρέο κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο ησλ νξεηλψλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα Μέηξα εθαξκφδνληαη ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 85/148/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη ηα κεγάια πςφκεηξα θαη νη απφηνκεο θιίζεηο, πνπ απνηεινχλ θαη ηα θχξηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ Σα δε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα είλαη ην άγνλν ησλ πεξηνρψλ θαη ην κεγάιν πνζνζηφ θησρψλ βνζθνηφπσλ Οη γεσξγνί πνπ θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο ή ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη θαζεκεξηλά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξαπάλσ αληίμνεο ζπλζήθεο,νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζην εηζφδεκά ηνπο, εκθαλίδνπλ έληνλα ηελ ηάζε ηεο εγθαηάιεηςεο απηψλ θαζψο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηαο απηψλ ηότος ηων μέηρων : Σα Μέηξα, κέζσ ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ απσιεηψλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο, απφξξνηα ησλ θπζηθψλ κεηνλεθηεκάησλ, απνζθνπνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο κε ζηφρνπο: Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ: Tεο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ

4 Tεο δηαηήξεζεο θαη παξαγσγήο αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Σε δηαηήξεζε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιια κέηξα, ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηθαηνχρνη ησλ Μέηξσλ κπνξνχλ λα θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 1. Νέοι Γικαιούτοι o Δίλαη γεσξγνί κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή νηθηζκνχ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Καηά παξέθθιηζε δχλαληαη λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη θαη κφληκνη θάηνηθνη ινηπψλ πεξηνρψλ, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαθηλνχκελνπ θηελνηξφθνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο. o Δίλαη ελήιηθα άηνκα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ απνρσξήζεη (είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε ιφγσ έληαμήο ηνπο ζην κέηξν ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο) απφ ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή o δξαζηεξηφηεηα. Καηέρνπλ λφκηκα θαη αμηνπνηνχλ νηθνγελεηαθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρψλ, κεγέζνπο ειάρηζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο 2 Ha, ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο ζηηο κεηνλεθηηθέο θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο ή ζηηο νξεηλέο αληίζηνηρα. 2. Παλαιοί Γικαιούτοι Οη δηθαηνχρνη ηεο κε αξηζκ. 679/ ΚΤΑ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλσηέξσ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: Δόμοι με Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλαθνίλσζε φηη ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ «Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο - Πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Δκβέιεηαο - ΑΠ7 & ΑΠ8» νη παξαθάησ δήκνη ππέγξαςαλ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Κ.Γ.Β.Μ. Οη ζπκκεηέρνληεο δήκνη είλαη νη παξαθάησ: 1. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7 & 8 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 3. ΑΓΡΗΝΗΟΤ

5 4. ΑΚΣΗΟΤ - ΒΟΝΗΣΑ 5. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 6. ΑΛΗΜΟΤ 7. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΖ 8. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 9. ΑΝΧΓΔΗΧΝ 10. ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΖΝΧΝ 11. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 12. ΒΔΡΟΗΑ 13. ΒΟΗΟΤ 14. ΒΟΛΟΤ 15. ΓΟΡΣΤΝΑ 16. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 17. ΓΗΟΝΤΟΤ 18. ΓΟΞΑΣΟΤ 19. ΓΡΑΜΑ 20. ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 21. ΔΛΔΤΗΝΑ 22. ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 23. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 24. ΕΗΣΑ 25. ΕΧΓΡΑΦΟΤ 26. ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 27. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 28. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 29. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 30. ΘΔΡΜΖ 31. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 32. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 33. ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 34. ΗΚΑΡΗΑ 35. ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 36. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 37. ΚΑΛΤΜΝΟΤ 38. ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΔΛΗΝΟΤ 39. ΚΑΡΓΗΣΑ 40. ΚΑΑΝΓΡΑ 41. ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ 42. ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 43. ΛΑΡΗΑΗΧΝ 44. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 45. ΜΔΓΑΡΔΧΝ 46. ΜΔΖΝΖ 47. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 48. ΜΗΝΧΑ ΠΔΓΗΑΓΑ 49. ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 50. ΜΟΥΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ 51. ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ 52. ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 53. ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ

6 54. ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 55. ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 56. ΝΔΜΔΑ 57. ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 58. ΞΑΝΘΖ 59. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΧΣΗΝΖ 60. ΟΗΥΑΛΗΑ 61. ΟΡΔΣΗΑΓΑ 62. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ 63. ΠΑΛΛΖΝΖ 64. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 65. ΠΑΣΡΔΧΝ 66. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 67. ΠΔΗΡΑΗΑ 68. ΠΔΛΛΑ 69. ΠΔΝΣΔΛΖ 70. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 71. ΠΛΑΣΑΝΗΑ 72. ΠΡΟΟΣΑΝΖ 73. ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 74. ΠΧΓΧΝΗΟΤ 75. ΡΔΘΤΜΝΖ 76. ΑΜΟΤ 77. ΑΡΧΝΗΚΟΤ 78. ΔΡΒΗΧΝ - ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 79. ΔΡΡΧΝ 80. ΖΣΔΗΑ 81. ΗΘΧΝΗΑ 82. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 83. ΟΦΑΓΧΝ 84. ΦΑΚΗΧΝ 85. ΣΡΗΠΟΛΖ 86. ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 87. ΣΤΡΝΑΒΟΤ 88. ΦΑΗΣΟΤ 89. ΦΛΧΡΗΝΑ 90. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 91. XANIΧΝ 92. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 93. ΥΗΟΤ 94. ΦΑΡΧΝ ΥΗΟΤ 95. ΝΗΚΑΗΑ ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ 96. ΠΑΗΟΝΗΑ 97. ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ 98. ΑΛΜΧΠΗΑ 99. ΓΗΡΦΤΧΝ-ΜΔΑΠΗΧΝ 100. F ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ 101. ΣΡΗΚΑΗΧΝ 2. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9

7 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΝΓΡΟΤ 2. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ - ΔΛΑΣΔΗΑ 3. ΓΟΜΟΚΟΤ 4. ΓΧΡΗΓΟ 5. ΔΡΔΣΡΗΑ 6. ΘΖΒΑΗΧΝ 7. ΚΔΑ 8. ΛΑΜΗΑΗΧΝ 9. ΛΔΒΑΓΔΧΝ 10. ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 11. ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 12. ΡΟΓΟΤ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: Σα Προγράμμαηα Εθνικής Εμβέλειας απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο φιεο ηεο Υψξαο, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη απνηππσζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ. πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο: -Δπηκφξθσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο - Δπηκφξθσζεο γηα πγεία, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ, πεξηβάιινλ, ζρνιέο γνλέσλ θιπ. Χο Προγράμμαηα Τοπικής Εμβέλειας νξίδνληαη απηά πνπ απνηεινχλ ακηγψο ηνπηθή αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο ή πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη αλαξηεκέλε θαη ε απφ (Α.Π. 244) Αλνηρηή Πξφζθιεζε πξνο ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνρή πξνγξακκάησλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηε δηαδξνκή:

8 Διϊθεςη ψηφιακών πιςτοποιητικών ςτουσ δικηγορικούσ ςυλλόγουσ τησ χώρασ Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2012, ζην Τ.Γ.Μ.&Ζ.Γ. ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Τθππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Μαλνχζνπ Βνινπδάθε θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Κψζηα Καξαγθνχλε κε αληηθείκελν ηη διάθεζη υηθιακών πιζηοποιηηικών ζηοσς δικηγορικούς ζσλλόγοσς ηης τώρας. ηε ζπλάληεζε, κεηείραλ επίζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ δπν Τπνπξγείσλ. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ, νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα ππάξμεη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ δηθεγφξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ηνπο. πκθσλήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Τπνπξγείσλ γηα ην ζέκα, κε πξψην βήκα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηνπο δηθεγφξνπο ε νπνία ζα αξρίζεη κέζα ζηνλ επηέκβξην. Πρώτοσ γύροσ Εκπαιδευτικού Προγρϊμματοσ Υψηλού Επιπϋδου για Νϋουσ Επαγγελματύεσ ςε Αντιπροςωπεύεσ τησ Ε.Ε. Με ην αξζ. Πξση. 6339/ ηειεαληηγξάθεκα ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Δ.Δ., αλαθνηλψλεηαη ε έλαξμε ηνπ πξψηνπ γχξνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα Νένπο Δπαγγεικαηίεο ζε Αληηπξνζσπείεο EE (Junior Professionals in Delegations), ην νπνίν δηαδέρεηαη ην πξνεγνχκελν δηεηέο πξφγξακκα Junior Experts in Delegetions Σν πξφγξακκα JPD αλακέλεηαη λα εθθηλήζεη αξρέο ηνπ 2013 θαη λα έρεη δηάξθεηα 18 κελψλ (9+9). Oη 54 ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα εξγαζζνχλ ζε πνιηηηθά ηκήκαηα ησλ Αληηπξνζσπεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή δχν αηηήζεσλ Διιήλσλ ππνςεθίσλ, πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο.

9 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ηελ 19ε επηεκβξίνπ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζηείινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : <a Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: «Πολιτιςτικόσ Σεπτϋμβρησ 2012» ςτον Δόμο Περιςτερύου O Γήκνο Πεξηζηεξίνπ δηνξγαλψλεη ηηο θαζηεξσκέλεο εθδειψζεηο «Πνιηηηζηηθφο επηέκβξεο 2012» ζηα λέα ζέαηξα «Σέρλε ζηελ Πέηξα» θαη «Διηέο & Γάθλεο» ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ, ζην ζέαηξν «Φνίληθαο», θαζψο επίζεο θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο. Οη εθδειψζεηο αλακέλεηαη λα θξαηήζνπλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ησλ Πεξηζηεξησηψλ θαη λα ηνπο ςπραγσγήζνπλ δσξεάλ απηφλ ην δπζθνιφηεξν κήλα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα νιφθιεξε ηε ρψξα καο. Όιεο νη εθδειψζεηο είλαη κε ειεχζεξε είζνδν, ψξα έλαξμεο 20:00. Σν πξφγξακκα έρεη σο εμήο: Παραζκεσή 31 Ασγούζηοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία αθηεξσµέλε ζηελ ηειεπηαία παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ µε ηνπο Cosa Mostra the Band. πµµεηέρνπλ νη: Σξαγνχδη: Άξεο Καµπάλνο, Πηάλν-πιήθηξα: Λίιπ αµησηάθε, Πιήθηξα-ελνξρήζηξσζε: Αιέμαλδξνο Εεηλάθεο, Ζι. θηζάξα: Γηάλλεο Μπαιαµπάλνο, Μπάζν: Βαγγέιεο Σζίηζαο, Σχµπαλαθξνπζηά: Γηάλλεο Καζηξψλεο Κσριακή 2 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΣΕΑΕ θαη ΔΘΝΗΚ µνπζηθνί απηνζρεδηαζµνί µε ηνπο Μ.Ο.Σ.Ζe jazz trio. Έλα νινθιεξσµέλν ηαμίδη ζε έλαλ ππέξνρν θφζµν εηθφλσλ, ρξσµάησλ θαη θαληαζίαο. Σεηάρηε 5 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία ηαμηδεχνληαο ζηελ Διιάδα. Tξαγνπδνχλ: Γηψξγνο Τδξαίνο, νθία Μηραειίδε, Ησάλλα Υξηζηνπνχινπ. Παξνπζηάδεη θαη απαγγέιεη ν Βαζίιεο Παπαδφπνπινο. Γ/λζε νξρήζηξαο-πηάλν: Μηράιεο Σξαλνπδάθεο. Κηζάξα: Αξίζηνο Υξηζηνδνχινπ. Πιήθηξα: Βαζίιεο Γξαβάλεο. Μπάζν: Γηάλλεο Γηβξηψηεο. Νηξαµο-ηχµπαλα: Ζιίαο Μπνπθνπβάιαο. Μπνπδνχθη: Γεµήηξεο Αιεμίνπ. πλδηνξγάλσζε: ΑΓΑ.

10 Κσριακή 9 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». ΟΗΓΗΠΟΤ ΔΠΗ ΚΟΛΧΝΧ ηνπ νθνθιή. Οηδίπνπο: Κψζηαο Μεζζάξεο. Αληηγφλε: Μαξβίλα Πηηπρνχηε. Ηζµήλε: Νάηαιη Σζάβεδ. Ξέλνο: Νηθφιαο Νηαβάο. Υνξφο: χιινγνο Κξεηψλ Εσγξάθνπ «Ο ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ». Θεζεχο: Ηάθσβνο πξίγνο. Κξέσλ: Αιέμεο Μνπξηδνχθνο. Πνιπλείθεο: Νηθφιαο Νηαβάο. Άγγεινο: Αιθφλζν Μαξηίλεδ. Κνξπθαία Υνξνχ: Μαξία Διέλε Γξαθνπνχινπ, Νίθε Γξάςα. Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. Ώξα Λατθή ζπλαπιία µε ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά ηξαγνχδηα. Πέµπηε 13 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Θεαηξηθή παξάζηαζε ΠΔΡΔΦΟΝΖ. χιιεςε - χλζεζε - θελνζεζία - ρεδηαζµφο θεληθψλ: Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Δπηµέιεηα θίλεζεο - Δλδπµαηνιφγνο: Ησάλλνπ Βίβηαλ. Γξαµαηνπξγία: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Φσηηζµνί: Eιεπζεξηάδεο Κπξηάθνο. θελνγξάθνο: παλάθεο Γηάλλεο. Οπηηθναθνπζηηθή επηµέιεηα: Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο, Αληψλεο ηπιηαλέζεο. Φσηνγξάθηζε: Κσλζηαληηλνπνχινπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο. Μαθηγηάδ: Μεηξνπνχινπ Καηεξίλα. Παίδνπλ: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Βνπθειάηνπ Δηξήλε, Πχξξνπ Ναπζηθά. Παραζκεσή 14 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Παξαδνζηαθέο δηαδξνµέο. Υνξεπηηθά ζπγθξνηήµαηα απ φιε ηελ Διιάδα. Γηνξγάλσζε Έλσζε Αηησιναθαξλάλσλ «Ζ ΔΞΟΓΟ». άββαηο 15 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΤΝΑΤΛΗΑ «ΓΗΟΡΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΧΝ» ζπλαπιία µε ηξαγνχδηα, παξαµπζνηξάγνπδα θαη αθήγεζε ειιεληθψλ παξαµπζηψλ. πµµεηέρνπλ: πγθξφηεµα «Απξφβιεπηνη», Αθεγεηήο παξαµπζηψλ: Γεµήηξεο Αβνχξεο. Κσριακή 16 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Αθηέξσµα ζην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. πλαπιία πνπ ζα ζπµίζεη ζε φινπο παιηά θαη αγαπεµέλα ηξαγνχδηα απφ ην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηνπο: Σξαγνχδη: Αγγειηθή Αλησλνπνχινπ, Θεφδσξνο Καηήο. Πιήθηξα: Γηάλλεο Μπεμήο. Κηζάξα: Λεπηέξεο Κξεηηθφο. Νηξαµο: Υξήζηνο Αιεμφπνπινο. Και. επηµέιεηα- πηάλν: Παληειήο Γνχζαο. Γεσηέρα 17 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ. Mε αγθαιηά ην Άιζνο... ρνξεχνπµε θξαηψληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ, ζρεµαηίδνπµε ηνλ πην µεγάιν θχθιν θαη αγθαιηάδνπµε ην Άιζνο δείρλνληαο φηη ε µνπζηθή θαη ν ρνξφο µαο ελψλνπλ. Μαο νδεγνχλ ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ηα µέιε ηνπ ηµήµαηνο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηνπ Γήµνπ. πµµεηέρνπλ µέιε Δζληθνηνπηθψλ θαη Αζιεηηθψλ πιιφγσλ. Δπηµέιεηα: Αλαζηαζία Νηνχξνπ. Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. πλαπιία απφ ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά Διιεληθά ηξαγνχδηα. Παραζκεσή 21 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». «Απ ηελ Κξήηε σο ηε Νάμν». Έλα παξαδνζηαθφ

11 µνπζηθφ ηαμίδη ζηα λεζηά µαο, µε ηελ νξρήζηξα ηελ Βνχιαο Ρεθελέ θαη ηνπ Γηψξγνπ αµπαξηψηε. άββαηο 22 & Κσριακή 23 επηεµβρίοσ. Θέαηξν «ΦΟΗΝΗΚΑ». Ζ ζεαηξηθή ζθελή ηνπ Γήµνπ Πεξηζηεξίνπ «ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΟΤΥΑ» παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε. «ΘΔΜΟΦΟΡΗΑΕΟΤΔ». Γηαζθεπή: Γηψξγνο Σαζηφπνπινο - Φάλεο Κάζζηνο. Μνπζηθή: Κψζηαο Γάξαο. Υνξφο: Ναηαιία Φεληφξνβα. θεληθά: Γηάλλεο Μαηαξάγθαο. Βνεζφο γελ. θαζ.: Καηεξίλα Βαζηιεηάδνπ. θελνζεζία: Φάλεο Κάζζηνο. Σεηάρηε 29 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Πνληηαθή Βξαδηά µε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα απφ ηελ Έλσζε Πνληίσλ Πεξηζηεξίνπ. Βραδιές Καραγκιόδε Γεσηέρα 3 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Καξαγθηφδεο Γξαµµαηηθφο». Ο Καξαγθηφδεο, πξνθεηµέλνπ λα εξγαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη ην ςσµί ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, λνµίδεη φηη ζα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο εξγαζία ηνπ δεηεζεί. ηελ ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε, θαιείηαη λα εθηειέζεη ρξέε γξαµµαηέα ηνπ εξαγίνπ... Πέµπηε 6 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξαµέλν θίδη». Έλα ηεξάζηην θίδη παξνπζηάδεηαη ζην αξαρληαζµέλν ζπήιαην, θάησ απφ ην παιαηφ θάζηξν. Οη γεσξγνί θνβνχληαη ην θίδη θαη παξαµεινχλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. Ζ δεμαµελή, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην ζπήιαην θαη πδξνδνηεί ηελ πφιε, µε ηηο ηειεπηαίεο βξνρέο ζα θξάμεη απφ πέηξεο. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη ηξνθίµσλ... Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. «Ο Καξαγθηφδεο Πινίαξρνο». Ο Καξαγθηφδεο, νλεηξεχεηαη απφ µηθξφ παηδί λα ηαμηδέςεη θαη λα γλσξίζεη φιν ηνλ θφζµν. Δπεηδή φµσο δελ έρεη ρξήµαηα, ζηελ πξψηε επθαηξία, δελ δηζηάδεη λα δειψζεη ςέµαηα θαπεηάληνο, µε ζθνπφ λα πξαγµαηνπνηήζεη η φλεηξφ ηνπ. Σρίηε 18 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Σν µαγεµέλν δεληξί». «Αθνχζαηε! Αθνχζαηε! Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πνιίηε, µεηά ηηο 12 ψξα ην βξάδπ, λα πεξάζεη θάησ απ ην δεληξί ηνπ εξαγίνπ. Αλ πεξάζεη έλαο, µεηαµνξθψλεηαη, αλ πεξάζνπλ δχν, ν έλαο ράλεηαη... Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. «Ο Καξαγθηφδεο ζην παλεγχξη». ηελ πνιηηεία, θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη παλεγχξη θη φινη έρνπλ ηελ ζπλήζεηα λα επηζθέπηνληαη ηελ θνχληα. Ο Καξαγθηφδεο θη ν Υαηδεαβάηεο παίξλνπλ ηελ άδεηα απφ ηνλ Βεδίξε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ θνχληα θαη λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Παξειαχλνπλ απφ ηνλ µπεξληέ φινη νη ήξσεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, ζθνξπψληαο γέιην µε ηα απίζηεπηα παζήµαηά ηνπο!

12 Πρόγραμμα εκδελώζεων για ηεν Πανζέλενο Μηα κνλαδηθή βξαδηά ππφ ην θσο ηεο παλζειήλνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ην θνηλφ ηελ Παξαζθεπή 31 Απγνχζηνπ, ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο φιεο ηεο Διιάδαο. Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε πνπ γλσξίδεη ζηαζεξά ν ζεζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε θέηνο ηε Γεληθή Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ λα αλνίμεη αθφκα πεξηζζφηεξα κλεκεία κε ειεχζεξε είζνδν γηα ην θνηλφ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε 120 απφ 80 πνπ ήηαλ πέξπζη. ε 85 απφ απηά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεηξά πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, μελαγήζεηο θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Πρόγραμμα ηων εκδελώζεων ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ίθλνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Γηαβάδεη ν Γηάλλεο Ρίηζνο θαη εξκελεχεη ε Μειίλα Μεξθνχξε. -Κάζηξν ίθλνπ ηα ηείρε ηεο αξραίαο πφιεο (ζεκεξηλφ Κάζηξν): Θεαηξηθφ δξψκελν απφ ην «Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη Δλειίθσλ ίθλνπ» -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χξνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφο Υψξνο Κηνλίσλ Σήλνπ πλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γήκν Σήλνπ. ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρφδνπ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηα 100 εξσηηθά ζνλέηα ηνπ Πάκπιν Νεξνχδα -Ρφδνο - Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Αλνηθηφ γηα ην θνηλφ -Ρφδνο - Θέαηξν Μεζαησληθήο Σάθξνπ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Ρσκατθφ Χδείν Κσ πλαπιία γηα βηνιί θαη θηζάξα κε ην ζρήκα «Duo Duente». Ζ εθδήισζε νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ησλ Ηππνθξαηείσλ 2012 απφ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Κσ (Γ.Ο.Π.Α.Β..) -Υακάκ Κσ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Πάηκνο - Αξρνληηθφ Νηθνιαΐδε Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ ΙΟΝΙΟ -Παιαηφ Φξνχξην Κέξθπξαο Βξαδηά πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΖΠΔΘΔ Κέξθπξαο «Οη πνηεηέο καο θάησ απφ ηελ Παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ»

13 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο άκεο - έκπξνζζελ νηθίαο Φιακηάηνπ Μνπζηθή Δθδήισζε ΚΡΗΣΗ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Απηέξαο Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Νφηεο Μνπζψλ θαη εηξήλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην Γήκν Υαλίσλ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Kλσζνχ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ απφ 21:30 έσο 01:00 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μαιίσλ Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υεξζνλήζνπ ΑΣΣΙΚΗ -Ρσκατθή Αγνξά Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξαο Πλεπζηψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηίηιν: «Θχκηζεο θαη αξψκαηα απφ ηελ παιαηά Αζήλα» (ζπλζέζεηο Διιήλσλ δεκηνπξγψλ) Κήπνο Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ. -Οη εθζεζηαθνί ρψξνη ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ ζα παξακείλνπλ αλνηρηνί γηα ην θνηλφ απφ 18:30 έσο 20:30, κε νξγαλσκέλεο μελαγήζεηο ζε νκάδεο 20 αηφκσλ. Μνπζηθή εθδήισζε «Πάκε κηα βφιηα ζην Φεγγάξη». Σξαγνχδη: Αλαζηαζία Μνπηζάηζνπ, Πηάλν: Μάξηνο ηξφθαιεο. Ώξα: 21:30, κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο Μνπζείσλ Δζηίαζε Α.Δ. -Δπηγξαθηθφ Μνπζείν Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Αγέιαζηνο Πέηξα» ηνπ Φ. Κνπηζαθηή. Ώξα: 20:30 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο νπλίνπ (εθηφο πεξίθξαμεο ρψξνπ, πεξηνρή Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ) πλαπιία «Έλα θεγγάξη ηνλ Αχγνπζην» κε ηηο Σάληα Σζαλαθιίδνπ θαη Διέλε Σζαιηγνπνχινπ πνπ ζα εξκελεχζνπλ ηξαγνχδηα ηνπ ζπλζέηε Γηψξγνπ Αλδξένπ πνπ ζα ηηο ζπλνδεχζεη ζην πηάλν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λαπξεσηηθήο (Ν.Π.Γ.Γ. «ΘΟΡΗΚΟ») -Ακθηάξεην Μνπζηθή εθδήισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Χξσπνχ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Διεπζίλαο (Μεγάια Πξνπχιαηα) Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνπο Μάξζα Φξηηδήια θαη Σάθε Φαξαδή ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ Αηζρχιεηα 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διεπζίλαο -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μεγάξσλ - Κξήλε Θεαγέλνπο Οη ρψξνη αλνηθηνί γηα ην θνηλφ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Ηεξνχ Πνζεηδψλα ζηνλ Πφξν Μνπζηθή εθδήισζε κε ξεζηηάι πηάλνπ -Κάζηξν Υψξαο Κπζήξσλ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ:

14

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Τ.Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΔΞΗΣ. Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εηαιπεία οπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ Ταρ. Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ 73-77

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα