Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων"

Transcript

1 Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων Με το αριθ. Γ99/1/144/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-ΧΡ) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ γνωςτοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα, για τη διευκόλυνςη όλων των Εργοδοτϊν Κοινϊν Επιχειρήςεων (ανεξαρτήτωσ τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) ότι δίνεται παράταςη ςτην προθεςμία υποβολήσ των εν λόγω Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) ζωσ , αποκλειςτικά μζςω Διαδικτφου, χωρίσ την επιβολή κυρϊςεων. τισ περιπτϊςεισ που ζχουν ςυνταχθεί καταλογιςτικζσ πράξεισ (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεςμεσ υποβολζσ Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) πρζπει με ευθφνη των Διευθυντϊν ή των Προϊςταμζνων των Τποκαταςτημάτων και Παραρτημάτων, αντίςτοιχα, να ακυρωθοφν οίκοθεν. Αναδρομικό αναγνώριςη χρόνου αςφϊλιςησ ςτο ΕΤΕΑΜ Με την αριθ. Σ01/652/34/ (ΑΔΑ: Β4ΓΠ4691ΩΓ-Ρ8Λ) εγκφκλιο κοινοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα το από ζγγραφο με το οποίο δίδονται διευκρινίςεισ για την αναγνώριςη του αναδρομικοφ χρόνου αςφάλιςησ τησ Ειδικήσ Άδειασ Προςταςίασ τησ μητρότητασ ςτο ΕΤΕΑΜ και ςφμφωνα με το οποίο οι αςφαλιςμζνεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Μ., οι οποίεσ επιθυμοφν να αναγνωρίςουν τον χρόνο ειδικήσ άδειασ προςταςίασ τησ μητρότητασ ο οποίοσ ζχει χωρίςει πριν την ζναρξη των διατάξεων του ν. 3996/2011 ( ) μποροφν να αναγνωρίςουν αυτόν, μόνο με προαιρετική αςφάλιςη ή ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Περαιτζρω διευκρινίςεισ και οδηγίεσ επί του ανωτζρω θζματοσ θα παρζχονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κοινοπούηςη των διατϊξεων ϊρθρων του ν. 4075/2012 που αφορούν ςε θϋματα Κανονιςμού Αςφϊλιςησ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αςφαλιςτικών Φορϋων και προςαρμογό τησ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2010/18/ΕΕ. Με το αριθ. Α20/251/76/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-Φ2Β) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,16,21,48 ζωσ 54 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Αϋ/ ) «Θζματα

2 Κανονιςμοφ Αςφάλιςησ ΙΚΑ ΕΣΑΜ, Αςφαλιςτικϊν Φορζων και προςαρμογή τησ νομοθεςίασ ςτην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπζσ διατάξεισ» και θα επακολουθήςουν ςτη ςυνζχεια αναλυτικζσ οδηγίεσ κατά άρθρο. Εγκύκλιοσ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τισ διορθώςεισ λαθών Α.Π.Δ. Διαδικτύου περιόδων απαςχόληςησ 1/1/2012 ϋωσ 31/3/2012, επανυποβολϋσ Α.Π.Δ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων, Δημοςύου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Με το αριθ. Γ99/1/130/ ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ παρζχονται πληροφορίεσ για τη διαδικαςία διόρθωςησ λαθϊν που ζχουν διαπιςτωθεί ςτα Α.Π.Δ. για την περίοδο απαςχόληςησ από ζωσ Η αποκατάςταςη των λανθαςμζνων εγγραφών των Α.Π.Δ., καθϊσ και οι επανυποβολζσ πρζπει να ζχουν ολοκληρωθεί μζχρι τισ Ανοιχτό γραμμό εξυπηρϋτηςησ φοιτητών ςτο Α.Π.Θ. Οη Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θξφληηζαλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη θέηνο Αλνηρηή Γξακκή Δμππεξέηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ηδξχκαηνο λα βνεζεζνχλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ γξακκαηεηψλ, ζην Σκήκα πνπδψλ θαη ζην θηίξην Γηνίθεζεο «Κ. Καξαζενδσξή», πεξίπηεξα απφ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ηε ζίηηζε, ηε ζηέγαζε θ.α. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηηπρφλησλ ζα ιεηηνπξγνχλ νη ηειεθσληθέο γξακκέο θαη , γηα πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνζεζκίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθψλ. Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Π.Θ.:

3 Δικτυακό Εφαρμογό Πληροφόρηςησ Δικαιούχων Εξιςωτικόσ Αποζημύωςησ για τα αποτελϋςματα ελϋγχου των αιτόςεων ενύςχυςησ Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη κε δηαθάλεηα ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ /1982/ ΚΤΑ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ αξηζκ /5981/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πεξί αλαθνίλσζεο θαη αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο δηνηθεηηθνχο θαη δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο, ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πξνέβε θαη ζηελ δηθηπαθή έθδνζε ησλ θαηαζηάζεσλ δηθαηνχρσλ (θαηάζηαζε έληαμεο) θαη απνξξηπηφκελσλ γηα ηελ Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε 2011, 2010 θαη 2009 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη ζην δηαδίθηπν, θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ΑΦΜ, ην ΑΜΚΑ θαη ηνλ ΑΓΣ ζαο, επηιέγνληαο ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν Αλαδήηεζε Παξαγσγνχ Δλεκεξψλνπκε φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο. Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε - Μέηξα 211 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ πεξηνρψλ ) θαη 212 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο, ζε πεξηνρέο κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο ησλ νξεηλψλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα Μέηξα εθαξκφδνληαη ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 85/148/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη ηα κεγάια πςφκεηξα θαη νη απφηνκεο θιίζεηο, πνπ απνηεινχλ θαη ηα θχξηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ Σα δε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα είλαη ην άγνλν ησλ πεξηνρψλ θαη ην κεγάιν πνζνζηφ θησρψλ βνζθνηφπσλ Οη γεσξγνί πνπ θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο ή ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη θαζεκεξηλά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξαπάλσ αληίμνεο ζπλζήθεο,νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζην εηζφδεκά ηνπο, εκθαλίδνπλ έληνλα ηελ ηάζε ηεο εγθαηάιεηςεο απηψλ θαζψο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηαο απηψλ ηότος ηων μέηρων : Σα Μέηξα, κέζσ ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ απσιεηψλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο, απφξξνηα ησλ θπζηθψλ κεηνλεθηεκάησλ, απνζθνπνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο κε ζηφρνπο: Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ: Tεο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ

4 Tεο δηαηήξεζεο θαη παξαγσγήο αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Σε δηαηήξεζε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιια κέηξα, ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηθαηνχρνη ησλ Μέηξσλ κπνξνχλ λα θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 1. Νέοι Γικαιούτοι o Δίλαη γεσξγνί κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή νηθηζκνχ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Καηά παξέθθιηζε δχλαληαη λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη θαη κφληκνη θάηνηθνη ινηπψλ πεξηνρψλ, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαθηλνχκελνπ θηελνηξφθνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο. o Δίλαη ελήιηθα άηνκα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ απνρσξήζεη (είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε ιφγσ έληαμήο ηνπο ζην κέηξν ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο) απφ ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή o δξαζηεξηφηεηα. Καηέρνπλ λφκηκα θαη αμηνπνηνχλ νηθνγελεηαθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρψλ, κεγέζνπο ειάρηζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο 2 Ha, ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο ζηηο κεηνλεθηηθέο θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο ή ζηηο νξεηλέο αληίζηνηρα. 2. Παλαιοί Γικαιούτοι Οη δηθαηνχρνη ηεο κε αξηζκ. 679/ ΚΤΑ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλσηέξσ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: Δόμοι με Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλαθνίλσζε φηη ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ «Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο - Πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Δκβέιεηαο - ΑΠ7 & ΑΠ8» νη παξαθάησ δήκνη ππέγξαςαλ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Κ.Γ.Β.Μ. Οη ζπκκεηέρνληεο δήκνη είλαη νη παξαθάησ: 1. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7 & 8 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 3. ΑΓΡΗΝΗΟΤ

5 4. ΑΚΣΗΟΤ - ΒΟΝΗΣΑ 5. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 6. ΑΛΗΜΟΤ 7. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΖ 8. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 9. ΑΝΧΓΔΗΧΝ 10. ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΖΝΧΝ 11. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 12. ΒΔΡΟΗΑ 13. ΒΟΗΟΤ 14. ΒΟΛΟΤ 15. ΓΟΡΣΤΝΑ 16. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 17. ΓΗΟΝΤΟΤ 18. ΓΟΞΑΣΟΤ 19. ΓΡΑΜΑ 20. ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 21. ΔΛΔΤΗΝΑ 22. ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 23. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 24. ΕΗΣΑ 25. ΕΧΓΡΑΦΟΤ 26. ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 27. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 28. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 29. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 30. ΘΔΡΜΖ 31. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 32. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 33. ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 34. ΗΚΑΡΗΑ 35. ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 36. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 37. ΚΑΛΤΜΝΟΤ 38. ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΔΛΗΝΟΤ 39. ΚΑΡΓΗΣΑ 40. ΚΑΑΝΓΡΑ 41. ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ 42. ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 43. ΛΑΡΗΑΗΧΝ 44. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 45. ΜΔΓΑΡΔΧΝ 46. ΜΔΖΝΖ 47. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 48. ΜΗΝΧΑ ΠΔΓΗΑΓΑ 49. ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 50. ΜΟΥΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ 51. ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ 52. ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 53. ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ

6 54. ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 55. ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 56. ΝΔΜΔΑ 57. ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 58. ΞΑΝΘΖ 59. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΧΣΗΝΖ 60. ΟΗΥΑΛΗΑ 61. ΟΡΔΣΗΑΓΑ 62. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ 63. ΠΑΛΛΖΝΖ 64. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 65. ΠΑΣΡΔΧΝ 66. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 67. ΠΔΗΡΑΗΑ 68. ΠΔΛΛΑ 69. ΠΔΝΣΔΛΖ 70. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 71. ΠΛΑΣΑΝΗΑ 72. ΠΡΟΟΣΑΝΖ 73. ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 74. ΠΧΓΧΝΗΟΤ 75. ΡΔΘΤΜΝΖ 76. ΑΜΟΤ 77. ΑΡΧΝΗΚΟΤ 78. ΔΡΒΗΧΝ - ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 79. ΔΡΡΧΝ 80. ΖΣΔΗΑ 81. ΗΘΧΝΗΑ 82. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 83. ΟΦΑΓΧΝ 84. ΦΑΚΗΧΝ 85. ΣΡΗΠΟΛΖ 86. ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 87. ΣΤΡΝΑΒΟΤ 88. ΦΑΗΣΟΤ 89. ΦΛΧΡΗΝΑ 90. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 91. XANIΧΝ 92. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 93. ΥΗΟΤ 94. ΦΑΡΧΝ ΥΗΟΤ 95. ΝΗΚΑΗΑ ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ 96. ΠΑΗΟΝΗΑ 97. ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ 98. ΑΛΜΧΠΗΑ 99. ΓΗΡΦΤΧΝ-ΜΔΑΠΗΧΝ 100. F ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ 101. ΣΡΗΚΑΗΧΝ 2. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9

7 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΝΓΡΟΤ 2. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ - ΔΛΑΣΔΗΑ 3. ΓΟΜΟΚΟΤ 4. ΓΧΡΗΓΟ 5. ΔΡΔΣΡΗΑ 6. ΘΖΒΑΗΧΝ 7. ΚΔΑ 8. ΛΑΜΗΑΗΧΝ 9. ΛΔΒΑΓΔΧΝ 10. ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 11. ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 12. ΡΟΓΟΤ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: Σα Προγράμμαηα Εθνικής Εμβέλειας απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο φιεο ηεο Υψξαο, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη απνηππσζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ. πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο: -Δπηκφξθσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο - Δπηκφξθσζεο γηα πγεία, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ, πεξηβάιινλ, ζρνιέο γνλέσλ θιπ. Χο Προγράμμαηα Τοπικής Εμβέλειας νξίδνληαη απηά πνπ απνηεινχλ ακηγψο ηνπηθή αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο ή πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη αλαξηεκέλε θαη ε απφ (Α.Π. 244) Αλνηρηή Πξφζθιεζε πξνο ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνρή πξνγξακκάησλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηε δηαδξνκή:

8 Διϊθεςη ψηφιακών πιςτοποιητικών ςτουσ δικηγορικούσ ςυλλόγουσ τησ χώρασ Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2012, ζην Τ.Γ.Μ.&Ζ.Γ. ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Τθππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Μαλνχζνπ Βνινπδάθε θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Κψζηα Καξαγθνχλε κε αληηθείκελν ηη διάθεζη υηθιακών πιζηοποιηηικών ζηοσς δικηγορικούς ζσλλόγοσς ηης τώρας. ηε ζπλάληεζε, κεηείραλ επίζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ δπν Τπνπξγείσλ. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ, νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα ππάξμεη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ δηθεγφξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ηνπο. πκθσλήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Τπνπξγείσλ γηα ην ζέκα, κε πξψην βήκα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηνπο δηθεγφξνπο ε νπνία ζα αξρίζεη κέζα ζηνλ επηέκβξην. Πρώτοσ γύροσ Εκπαιδευτικού Προγρϊμματοσ Υψηλού Επιπϋδου για Νϋουσ Επαγγελματύεσ ςε Αντιπροςωπεύεσ τησ Ε.Ε. Με ην αξζ. Πξση. 6339/ ηειεαληηγξάθεκα ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Δ.Δ., αλαθνηλψλεηαη ε έλαξμε ηνπ πξψηνπ γχξνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα Νένπο Δπαγγεικαηίεο ζε Αληηπξνζσπείεο EE (Junior Professionals in Delegations), ην νπνίν δηαδέρεηαη ην πξνεγνχκελν δηεηέο πξφγξακκα Junior Experts in Delegetions Σν πξφγξακκα JPD αλακέλεηαη λα εθθηλήζεη αξρέο ηνπ 2013 θαη λα έρεη δηάξθεηα 18 κελψλ (9+9). Oη 54 ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα εξγαζζνχλ ζε πνιηηηθά ηκήκαηα ησλ Αληηπξνζσπεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή δχν αηηήζεσλ Διιήλσλ ππνςεθίσλ, πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο.

9 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ηελ 19ε επηεκβξίνπ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζηείινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : <a Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: «Πολιτιςτικόσ Σεπτϋμβρησ 2012» ςτον Δόμο Περιςτερύου O Γήκνο Πεξηζηεξίνπ δηνξγαλψλεη ηηο θαζηεξσκέλεο εθδειψζεηο «Πνιηηηζηηθφο επηέκβξεο 2012» ζηα λέα ζέαηξα «Σέρλε ζηελ Πέηξα» θαη «Διηέο & Γάθλεο» ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ, ζην ζέαηξν «Φνίληθαο», θαζψο επίζεο θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο. Οη εθδειψζεηο αλακέλεηαη λα θξαηήζνπλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ησλ Πεξηζηεξησηψλ θαη λα ηνπο ςπραγσγήζνπλ δσξεάλ απηφλ ην δπζθνιφηεξν κήλα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα νιφθιεξε ηε ρψξα καο. Όιεο νη εθδειψζεηο είλαη κε ειεχζεξε είζνδν, ψξα έλαξμεο 20:00. Σν πξφγξακκα έρεη σο εμήο: Παραζκεσή 31 Ασγούζηοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία αθηεξσµέλε ζηελ ηειεπηαία παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ µε ηνπο Cosa Mostra the Band. πµµεηέρνπλ νη: Σξαγνχδη: Άξεο Καµπάλνο, Πηάλν-πιήθηξα: Λίιπ αµησηάθε, Πιήθηξα-ελνξρήζηξσζε: Αιέμαλδξνο Εεηλάθεο, Ζι. θηζάξα: Γηάλλεο Μπαιαµπάλνο, Μπάζν: Βαγγέιεο Σζίηζαο, Σχµπαλαθξνπζηά: Γηάλλεο Καζηξψλεο Κσριακή 2 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΣΕΑΕ θαη ΔΘΝΗΚ µνπζηθνί απηνζρεδηαζµνί µε ηνπο Μ.Ο.Σ.Ζe jazz trio. Έλα νινθιεξσµέλν ηαμίδη ζε έλαλ ππέξνρν θφζµν εηθφλσλ, ρξσµάησλ θαη θαληαζίαο. Σεηάρηε 5 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία ηαμηδεχνληαο ζηελ Διιάδα. Tξαγνπδνχλ: Γηψξγνο Τδξαίνο, νθία Μηραειίδε, Ησάλλα Υξηζηνπνχινπ. Παξνπζηάδεη θαη απαγγέιεη ν Βαζίιεο Παπαδφπνπινο. Γ/λζε νξρήζηξαο-πηάλν: Μηράιεο Σξαλνπδάθεο. Κηζάξα: Αξίζηνο Υξηζηνδνχινπ. Πιήθηξα: Βαζίιεο Γξαβάλεο. Μπάζν: Γηάλλεο Γηβξηψηεο. Νηξαµο-ηχµπαλα: Ζιίαο Μπνπθνπβάιαο. Μπνπδνχθη: Γεµήηξεο Αιεμίνπ. πλδηνξγάλσζε: ΑΓΑ.

10 Κσριακή 9 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». ΟΗΓΗΠΟΤ ΔΠΗ ΚΟΛΧΝΧ ηνπ νθνθιή. Οηδίπνπο: Κψζηαο Μεζζάξεο. Αληηγφλε: Μαξβίλα Πηηπρνχηε. Ηζµήλε: Νάηαιη Σζάβεδ. Ξέλνο: Νηθφιαο Νηαβάο. Υνξφο: χιινγνο Κξεηψλ Εσγξάθνπ «Ο ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ». Θεζεχο: Ηάθσβνο πξίγνο. Κξέσλ: Αιέμεο Μνπξηδνχθνο. Πνιπλείθεο: Νηθφιαο Νηαβάο. Άγγεινο: Αιθφλζν Μαξηίλεδ. Κνξπθαία Υνξνχ: Μαξία Διέλε Γξαθνπνχινπ, Νίθε Γξάςα. Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. Ώξα Λατθή ζπλαπιία µε ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά ηξαγνχδηα. Πέµπηε 13 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Θεαηξηθή παξάζηαζε ΠΔΡΔΦΟΝΖ. χιιεςε - χλζεζε - θελνζεζία - ρεδηαζµφο θεληθψλ: Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Δπηµέιεηα θίλεζεο - Δλδπµαηνιφγνο: Ησάλλνπ Βίβηαλ. Γξαµαηνπξγία: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Φσηηζµνί: Eιεπζεξηάδεο Κπξηάθνο. θελνγξάθνο: παλάθεο Γηάλλεο. Οπηηθναθνπζηηθή επηµέιεηα: Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο, Αληψλεο ηπιηαλέζεο. Φσηνγξάθηζε: Κσλζηαληηλνπνχινπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο. Μαθηγηάδ: Μεηξνπνχινπ Καηεξίλα. Παίδνπλ: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Βνπθειάηνπ Δηξήλε, Πχξξνπ Ναπζηθά. Παραζκεσή 14 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Παξαδνζηαθέο δηαδξνµέο. Υνξεπηηθά ζπγθξνηήµαηα απ φιε ηελ Διιάδα. Γηνξγάλσζε Έλσζε Αηησιναθαξλάλσλ «Ζ ΔΞΟΓΟ». άββαηο 15 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΤΝΑΤΛΗΑ «ΓΗΟΡΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΧΝ» ζπλαπιία µε ηξαγνχδηα, παξαµπζνηξάγνπδα θαη αθήγεζε ειιεληθψλ παξαµπζηψλ. πµµεηέρνπλ: πγθξφηεµα «Απξφβιεπηνη», Αθεγεηήο παξαµπζηψλ: Γεµήηξεο Αβνχξεο. Κσριακή 16 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Αθηέξσµα ζην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. πλαπιία πνπ ζα ζπµίζεη ζε φινπο παιηά θαη αγαπεµέλα ηξαγνχδηα απφ ην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηνπο: Σξαγνχδη: Αγγειηθή Αλησλνπνχινπ, Θεφδσξνο Καηήο. Πιήθηξα: Γηάλλεο Μπεμήο. Κηζάξα: Λεπηέξεο Κξεηηθφο. Νηξαµο: Υξήζηνο Αιεμφπνπινο. Και. επηµέιεηα- πηάλν: Παληειήο Γνχζαο. Γεσηέρα 17 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ. Mε αγθαιηά ην Άιζνο... ρνξεχνπµε θξαηψληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ, ζρεµαηίδνπµε ηνλ πην µεγάιν θχθιν θαη αγθαιηάδνπµε ην Άιζνο δείρλνληαο φηη ε µνπζηθή θαη ν ρνξφο µαο ελψλνπλ. Μαο νδεγνχλ ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ηα µέιε ηνπ ηµήµαηνο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηνπ Γήµνπ. πµµεηέρνπλ µέιε Δζληθνηνπηθψλ θαη Αζιεηηθψλ πιιφγσλ. Δπηµέιεηα: Αλαζηαζία Νηνχξνπ. Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. πλαπιία απφ ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά Διιεληθά ηξαγνχδηα. Παραζκεσή 21 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». «Απ ηελ Κξήηε σο ηε Νάμν». Έλα παξαδνζηαθφ

11 µνπζηθφ ηαμίδη ζηα λεζηά µαο, µε ηελ νξρήζηξα ηελ Βνχιαο Ρεθελέ θαη ηνπ Γηψξγνπ αµπαξηψηε. άββαηο 22 & Κσριακή 23 επηεµβρίοσ. Θέαηξν «ΦΟΗΝΗΚΑ». Ζ ζεαηξηθή ζθελή ηνπ Γήµνπ Πεξηζηεξίνπ «ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΟΤΥΑ» παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε. «ΘΔΜΟΦΟΡΗΑΕΟΤΔ». Γηαζθεπή: Γηψξγνο Σαζηφπνπινο - Φάλεο Κάζζηνο. Μνπζηθή: Κψζηαο Γάξαο. Υνξφο: Ναηαιία Φεληφξνβα. θεληθά: Γηάλλεο Μαηαξάγθαο. Βνεζφο γελ. θαζ.: Καηεξίλα Βαζηιεηάδνπ. θελνζεζία: Φάλεο Κάζζηνο. Σεηάρηε 29 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Πνληηαθή Βξαδηά µε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα απφ ηελ Έλσζε Πνληίσλ Πεξηζηεξίνπ. Βραδιές Καραγκιόδε Γεσηέρα 3 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Καξαγθηφδεο Γξαµµαηηθφο». Ο Καξαγθηφδεο, πξνθεηµέλνπ λα εξγαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη ην ςσµί ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, λνµίδεη φηη ζα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο εξγαζία ηνπ δεηεζεί. ηελ ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε, θαιείηαη λα εθηειέζεη ρξέε γξαµµαηέα ηνπ εξαγίνπ... Πέµπηε 6 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξαµέλν θίδη». Έλα ηεξάζηην θίδη παξνπζηάδεηαη ζην αξαρληαζµέλν ζπήιαην, θάησ απφ ην παιαηφ θάζηξν. Οη γεσξγνί θνβνχληαη ην θίδη θαη παξαµεινχλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. Ζ δεμαµελή, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην ζπήιαην θαη πδξνδνηεί ηελ πφιε, µε ηηο ηειεπηαίεο βξνρέο ζα θξάμεη απφ πέηξεο. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη ηξνθίµσλ... Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. «Ο Καξαγθηφδεο Πινίαξρνο». Ο Καξαγθηφδεο, νλεηξεχεηαη απφ µηθξφ παηδί λα ηαμηδέςεη θαη λα γλσξίζεη φιν ηνλ θφζµν. Δπεηδή φµσο δελ έρεη ρξήµαηα, ζηελ πξψηε επθαηξία, δελ δηζηάδεη λα δειψζεη ςέµαηα θαπεηάληνο, µε ζθνπφ λα πξαγµαηνπνηήζεη η φλεηξφ ηνπ. Σρίηε 18 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Σν µαγεµέλν δεληξί». «Αθνχζαηε! Αθνχζαηε! Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πνιίηε, µεηά ηηο 12 ψξα ην βξάδπ, λα πεξάζεη θάησ απ ην δεληξί ηνπ εξαγίνπ. Αλ πεξάζεη έλαο, µεηαµνξθψλεηαη, αλ πεξάζνπλ δχν, ν έλαο ράλεηαη... Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. «Ο Καξαγθηφδεο ζην παλεγχξη». ηελ πνιηηεία, θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη παλεγχξη θη φινη έρνπλ ηελ ζπλήζεηα λα επηζθέπηνληαη ηελ θνχληα. Ο Καξαγθηφδεο θη ν Υαηδεαβάηεο παίξλνπλ ηελ άδεηα απφ ηνλ Βεδίξε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ θνχληα θαη λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Παξειαχλνπλ απφ ηνλ µπεξληέ φινη νη ήξσεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, ζθνξπψληαο γέιην µε ηα απίζηεπηα παζήµαηά ηνπο!

12 Πρόγραμμα εκδελώζεων για ηεν Πανζέλενο Μηα κνλαδηθή βξαδηά ππφ ην θσο ηεο παλζειήλνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ην θνηλφ ηελ Παξαζθεπή 31 Απγνχζηνπ, ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο φιεο ηεο Διιάδαο. Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε πνπ γλσξίδεη ζηαζεξά ν ζεζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε θέηνο ηε Γεληθή Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ λα αλνίμεη αθφκα πεξηζζφηεξα κλεκεία κε ειεχζεξε είζνδν γηα ην θνηλφ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε 120 απφ 80 πνπ ήηαλ πέξπζη. ε 85 απφ απηά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεηξά πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, μελαγήζεηο θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Πρόγραμμα ηων εκδελώζεων ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ίθλνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Γηαβάδεη ν Γηάλλεο Ρίηζνο θαη εξκελεχεη ε Μειίλα Μεξθνχξε. -Κάζηξν ίθλνπ ηα ηείρε ηεο αξραίαο πφιεο (ζεκεξηλφ Κάζηξν): Θεαηξηθφ δξψκελν απφ ην «Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη Δλειίθσλ ίθλνπ» -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χξνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφο Υψξνο Κηνλίσλ Σήλνπ πλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γήκν Σήλνπ. ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρφδνπ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηα 100 εξσηηθά ζνλέηα ηνπ Πάκπιν Νεξνχδα -Ρφδνο - Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Αλνηθηφ γηα ην θνηλφ -Ρφδνο - Θέαηξν Μεζαησληθήο Σάθξνπ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Ρσκατθφ Χδείν Κσ πλαπιία γηα βηνιί θαη θηζάξα κε ην ζρήκα «Duo Duente». Ζ εθδήισζε νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ησλ Ηππνθξαηείσλ 2012 απφ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Κσ (Γ.Ο.Π.Α.Β..) -Υακάκ Κσ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Πάηκνο - Αξρνληηθφ Νηθνιαΐδε Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ ΙΟΝΙΟ -Παιαηφ Φξνχξην Κέξθπξαο Βξαδηά πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΖΠΔΘΔ Κέξθπξαο «Οη πνηεηέο καο θάησ απφ ηελ Παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ»

13 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο άκεο - έκπξνζζελ νηθίαο Φιακηάηνπ Μνπζηθή Δθδήισζε ΚΡΗΣΗ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Απηέξαο Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Νφηεο Μνπζψλ θαη εηξήλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην Γήκν Υαλίσλ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Kλσζνχ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ απφ 21:30 έσο 01:00 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μαιίσλ Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υεξζνλήζνπ ΑΣΣΙΚΗ -Ρσκατθή Αγνξά Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξαο Πλεπζηψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηίηιν: «Θχκηζεο θαη αξψκαηα απφ ηελ παιαηά Αζήλα» (ζπλζέζεηο Διιήλσλ δεκηνπξγψλ) Κήπνο Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ. -Οη εθζεζηαθνί ρψξνη ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ ζα παξακείλνπλ αλνηρηνί γηα ην θνηλφ απφ 18:30 έσο 20:30, κε νξγαλσκέλεο μελαγήζεηο ζε νκάδεο 20 αηφκσλ. Μνπζηθή εθδήισζε «Πάκε κηα βφιηα ζην Φεγγάξη». Σξαγνχδη: Αλαζηαζία Μνπηζάηζνπ, Πηάλν: Μάξηνο ηξφθαιεο. Ώξα: 21:30, κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο Μνπζείσλ Δζηίαζε Α.Δ. -Δπηγξαθηθφ Μνπζείν Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Αγέιαζηνο Πέηξα» ηνπ Φ. Κνπηζαθηή. Ώξα: 20:30 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο νπλίνπ (εθηφο πεξίθξαμεο ρψξνπ, πεξηνρή Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ) πλαπιία «Έλα θεγγάξη ηνλ Αχγνπζην» κε ηηο Σάληα Σζαλαθιίδνπ θαη Διέλε Σζαιηγνπνχινπ πνπ ζα εξκελεχζνπλ ηξαγνχδηα ηνπ ζπλζέηε Γηψξγνπ Αλδξένπ πνπ ζα ηηο ζπλνδεχζεη ζην πηάλν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λαπξεσηηθήο (Ν.Π.Γ.Γ. «ΘΟΡΗΚΟ») -Ακθηάξεην Μνπζηθή εθδήισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Χξσπνχ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Διεπζίλαο (Μεγάια Πξνπχιαηα) Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνπο Μάξζα Φξηηδήια θαη Σάθε Φαξαδή ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ Αηζρχιεηα 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διεπζίλαο -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μεγάξσλ - Κξήλε Θεαγέλνπο Οη ρψξνη αλνηθηνί γηα ην θνηλφ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Ηεξνχ Πνζεηδψλα ζηνλ Πφξν Μνπζηθή εθδήισζε κε ξεζηηάι πηάλνπ -Κάζηξν Υψξαο Κπζήξσλ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ:

14

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οδεγφο πνπδψλ ΒΟΛΟ 2009-2010 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2009-2010 ΒΟΛΟ 2009 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 κε ζϋκα «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» & «ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Α) «ΔΙΑΓΧΓΗ» ΣΗΝ ΚΤΦΔΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Οη κέιηζζεο είλαη θνηλσληθά έληνκα πνπ δνπλ θαηά ρηιηάδεο ζην ζπίηη ηνπο, ηελ θπςέιε. Ζ θνηλσλία ηνπο (ην ζκήλνο), απνηειεί έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΙΟγραθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Κρήτησ : πρόςληψη Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου... 3 Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3o ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΔΜA ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΞΗ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΣΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σχ. Έτος:2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008

7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΙΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 7 ε ΔΘΝΙΚΖ ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2005-2008 ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 Page 1 of 64 Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα