Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων"

Transcript

1 Παρϊταςη προθεςμύασ υποβολόσ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (Α.Π.Δ.) Β Τριμόνου 2012, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων Με το αριθ. Γ99/1/144/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-ΧΡ) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ γνωςτοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα, για τη διευκόλυνςη όλων των Εργοδοτϊν Κοινϊν Επιχειρήςεων (ανεξαρτήτωσ τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) ότι δίνεται παράταςη ςτην προθεςμία υποβολήσ των εν λόγω Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) ζωσ , αποκλειςτικά μζςω Διαδικτφου, χωρίσ την επιβολή κυρϊςεων. τισ περιπτϊςεισ που ζχουν ςυνταχθεί καταλογιςτικζσ πράξεισ (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεςμεσ υποβολζσ Α.Π.Δ. (Βϋ Σριμήνου 2012) πρζπει με ευθφνη των Διευθυντϊν ή των Προϊςταμζνων των Τποκαταςτημάτων και Παραρτημάτων, αντίςτοιχα, να ακυρωθοφν οίκοθεν. Αναδρομικό αναγνώριςη χρόνου αςφϊλιςησ ςτο ΕΤΕΑΜ Με την αριθ. Σ01/652/34/ (ΑΔΑ: Β4ΓΠ4691ΩΓ-Ρ8Λ) εγκφκλιο κοινοποιείται ςε όλα τα υποκαταςτήματα το από ζγγραφο με το οποίο δίδονται διευκρινίςεισ για την αναγνώριςη του αναδρομικοφ χρόνου αςφάλιςησ τησ Ειδικήσ Άδειασ Προςταςίασ τησ μητρότητασ ςτο ΕΤΕΑΜ και ςφμφωνα με το οποίο οι αςφαλιςμζνεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Μ., οι οποίεσ επιθυμοφν να αναγνωρίςουν τον χρόνο ειδικήσ άδειασ προςταςίασ τησ μητρότητασ ο οποίοσ ζχει χωρίςει πριν την ζναρξη των διατάξεων του ν. 3996/2011 ( ) μποροφν να αναγνωρίςουν αυτόν, μόνο με προαιρετική αςφάλιςη ή ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Περαιτζρω διευκρινίςεισ και οδηγίεσ επί του ανωτζρω θζματοσ θα παρζχονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κοινοπούηςη των διατϊξεων ϊρθρων του ν. 4075/2012 που αφορούν ςε θϋματα Κανονιςμού Αςφϊλιςησ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αςφαλιςτικών Φορϋων και προςαρμογό τησ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2010/18/ΕΕ. Με το αριθ. Α20/251/76/ (ΑΔΑ: Β41Α4691ΩΓ-Φ2Β) ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,16,21,48 ζωσ 54 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Αϋ/ ) «Θζματα

2 Κανονιςμοφ Αςφάλιςησ ΙΚΑ ΕΣΑΜ, Αςφαλιςτικϊν Φορζων και προςαρμογή τησ νομοθεςίασ ςτην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπζσ διατάξεισ» και θα επακολουθήςουν ςτη ςυνζχεια αναλυτικζσ οδηγίεσ κατά άρθρο. Εγκύκλιοσ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τισ διορθώςεισ λαθών Α.Π.Δ. Διαδικτύου περιόδων απαςχόληςησ 1/1/2012 ϋωσ 31/3/2012, επανυποβολϋσ Α.Π.Δ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρόςεων, Δημοςύου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Με το αριθ. Γ99/1/130/ ζγγραφο τησ Δ/νςησ Αςφάλιςησ Εςόδων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ παρζχονται πληροφορίεσ για τη διαδικαςία διόρθωςησ λαθϊν που ζχουν διαπιςτωθεί ςτα Α.Π.Δ. για την περίοδο απαςχόληςησ από ζωσ Η αποκατάςταςη των λανθαςμζνων εγγραφών των Α.Π.Δ., καθϊσ και οι επανυποβολζσ πρζπει να ζχουν ολοκληρωθεί μζχρι τισ Ανοιχτό γραμμό εξυπηρϋτηςησ φοιτητών ςτο Α.Π.Θ. Οη Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θξφληηζαλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη θέηνο Αλνηρηή Γξακκή Δμππεξέηεζεο, πξνθεηκέλνπ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ηδξχκαηνο λα βνεζεζνχλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ γξακκαηεηψλ, ζην Σκήκα πνπδψλ θαη ζην θηίξην Γηνίθεζεο «Κ. Καξαζενδσξή», πεξίπηεξα απφ ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ηε ζίηηζε, ηε ζηέγαζε θ.α. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηηπρφλησλ ζα ιεηηνπξγνχλ νη ηειεθσληθέο γξακκέο θαη , γηα πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνζεζκίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθψλ. Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Π.Θ.:

3 Δικτυακό Εφαρμογό Πληροφόρηςησ Δικαιούχων Εξιςωτικόσ Αποζημύωςησ για τα αποτελϋςματα ελϋγχου των αιτόςεων ενύςχυςησ Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη κε δηαθάλεηα ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ /1982/ ΚΤΑ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ αξηζκ /5981/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πεξί αλαθνίλσζεο θαη αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο Δμηζσηηθήο Απνδεκίσζεο, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο δηνηθεηηθνχο θαη δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο, ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πξνέβε θαη ζηελ δηθηπαθή έθδνζε ησλ θαηαζηάζεσλ δηθαηνχρσλ (θαηάζηαζε έληαμεο) θαη απνξξηπηφκελσλ γηα ηελ Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε 2011, 2010 θαη 2009 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο είλαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη ζην δηαδίθηπν, θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ΑΦΜ, ην ΑΜΚΑ θαη ηνλ ΑΓΣ ζαο, επηιέγνληαο ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν Αλαδήηεζε Παξαγσγνχ Δλεκεξψλνπκε φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο Γήκνπο. Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε - Μέηξα 211 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο νξεηλψλ πεξηνρψλ ) θαη 212 (εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο, ζε πεξηνρέο κε κεηνλεθηήκαηα, εθηφο ησλ νξεηλψλ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Σα Μέηξα εθαξκφδνληαη ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 85/148/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη ηα κεγάια πςφκεηξα θαη νη απφηνκεο θιίζεηο, πνπ απνηεινχλ θαη ηα θχξηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ Σα δε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πεξηνρψλ κε κεηνλεθηήκαηα είλαη ην άγνλν ησλ πεξηνρψλ θαη ην κεγάιν πνζνζηφ θησρψλ βνζθνηφπσλ Οη γεσξγνί πνπ θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο ή ζηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη θαζεκεξηλά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξαπάλσ αληίμνεο ζπλζήθεο,νη νπνίεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζην εηζφδεκά ηνπο, εκθαλίδνπλ έληνλα ηελ ηάζε ηεο εγθαηάιεηςεο απηψλ θαζψο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηαο απηψλ ηότος ηων μέηρων : Σα Μέηξα, κέζσ ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ απσιεηψλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο, απφξξνηα ησλ θπζηθψλ κεηνλεθηεκάησλ, απνζθνπνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο Οξεηλέο, Μεηνλεθηηθέο θαη κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα πεξηνρέο κε ζηφρνπο: Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ: Tεο δηαηήξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ

4 Tεο δηαηήξεζεο θαη παξαγσγήο αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ Σε δηαηήξεζε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιια κέηξα, ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηθαηνχρνη ησλ Μέηξσλ κπνξνχλ λα θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ θαηά πεξίπησζε πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 1. Νέοι Γικαιούτοι o Δίλαη γεσξγνί κφληκνη θάηνηθνη Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ή νηθηζκνχ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Καηά παξέθθιηζε δχλαληαη λα θξηζνχλ δηθαηνχρνη θαη κφληκνη θάηνηθνη ινηπψλ πεξηνρψλ, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαθηλνχκελνπ θηελνηξφθνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο. o Δίλαη ελήιηθα άηνκα κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρνπλ απνρσξήζεη (είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε ιφγσ έληαμήο ηνπο ζην κέηξν ηεο Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο) απφ ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή o δξαζηεξηφηεηα. Καηέρνπλ λφκηκα θαη αμηνπνηνχλ νηθνγελεηαθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ νξεηλψλ ή κεηνλεθηηθψλ θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρψλ, κεγέζνπο ειάρηζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο έθηαζεο 2 Ha, ζπλππνινγηδφκελεο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο έθηαζεο ζηηο κεηνλεθηηθέο θαη κε εηδηθά πξνβιήκαηα πεξηνρέο ή ζηηο νξεηλέο αληίζηνηρα. 2. Παλαιοί Γικαιούτοι Οη δηθαηνχρνη ηεο κε αξηζκ. 679/ ΚΤΑ ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλσηέξσ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: Δόμοι με Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο αλαθνίλσζε φηη ζην πιαίζην ησλ πξάμεσλ «Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο - Πξνγξάκκαηα Δζληθήο Δκβέιεηαο θαη Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Δκβέιεηαο - ΑΠ7 & ΑΠ8» νη παξαθάησ δήκνη ππέγξαςαλ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία ησλ Κ.Γ.Β.Μ. Οη ζπκκεηέρνληεο δήκνη είλαη νη παξαθάησ: 1. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7 & 8 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 3. ΑΓΡΗΝΗΟΤ

5 4. ΑΚΣΗΟΤ - ΒΟΝΗΣΑ 5. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 6. ΑΛΗΜΟΤ 7. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ-ΜΔΝΔΜΔΝΖ 8. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 9. ΑΝΧΓΔΗΧΝ 10. ΑΡΓΟΤ - ΜΤΚΖΝΧΝ 11. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 12. ΒΔΡΟΗΑ 13. ΒΟΗΟΤ 14. ΒΟΛΟΤ 15. ΓΟΡΣΤΝΑ 16. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 17. ΓΗΟΝΤΟΤ 18. ΓΟΞΑΣΟΤ 19. ΓΡΑΜΑ 20. ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ 21. ΔΛΔΤΗΝΑ 22. ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 23. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 24. ΕΗΣΑ 25. ΕΧΓΡΑΦΟΤ 26. ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 27. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 28. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 29. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 30. ΘΔΡΜΖ 31. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 32. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 33. ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 34. ΗΚΑΡΗΑ 35. ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 36. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 37. ΚΑΛΤΜΝΟΤ 38. ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΔΛΗΝΟΤ 39. ΚΑΡΓΗΣΑ 40. ΚΑΑΝΓΡΑ 41. ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ 42. ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 43. ΛΑΡΗΑΗΧΝ 44. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 45. ΜΔΓΑΡΔΧΝ 46. ΜΔΖΝΖ 47. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 48. ΜΗΝΧΑ ΠΔΓΗΑΓΑ 49. ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 50. ΜΟΥΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ 51. ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ 52. ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 53. ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ

6 54. ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ 55. ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 56. ΝΔΜΔΑ 57. ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 58. ΞΑΝΘΖ 59. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΧΣΗΝΖ 60. ΟΗΥΑΛΗΑ 61. ΟΡΔΣΗΑΓΑ 62. ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ 63. ΠΑΛΛΖΝΖ 64. ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 65. ΠΑΣΡΔΧΝ 66. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 67. ΠΔΗΡΑΗΑ 68. ΠΔΛΛΑ 69. ΠΔΝΣΔΛΖ 70. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 71. ΠΛΑΣΑΝΗΑ 72. ΠΡΟΟΣΑΝΖ 73. ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 74. ΠΧΓΧΝΗΟΤ 75. ΡΔΘΤΜΝΖ 76. ΑΜΟΤ 77. ΑΡΧΝΗΚΟΤ 78. ΔΡΒΗΧΝ - ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 79. ΔΡΡΧΝ 80. ΖΣΔΗΑ 81. ΗΘΧΝΗΑ 82. ΗΚΤΧΝΗΧΝ 83. ΟΦΑΓΧΝ 84. ΦΑΚΗΧΝ 85. ΣΡΗΠΟΛΖ 86. ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 87. ΣΤΡΝΑΒΟΤ 88. ΦΑΗΣΟΤ 89. ΦΛΧΡΗΝΑ 90. ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 91. XANIΧΝ 92. ΥΔΡΟΝΖΟΤ 93. ΥΗΟΤ 94. ΦΑΡΧΝ ΥΗΟΤ 95. ΝΗΚΑΗΑ ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ 96. ΠΑΗΟΝΗΑ 97. ΠΤΛΑΗΑ ΥΟΡΣΗΑΣΖ 98. ΑΛΜΧΠΗΑ 99. ΓΗΡΦΤΧΝ-ΜΔΑΠΗΧΝ 100. F ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ 101. ΣΡΗΚΑΗΧΝ 2. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9

7 Α/Α ΓΖΜΟΗ 1. ΑΝΓΡΟΤ 2. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ - ΔΛΑΣΔΗΑ 3. ΓΟΜΟΚΟΤ 4. ΓΧΡΗΓΟ 5. ΔΡΔΣΡΗΑ 6. ΘΖΒΑΗΧΝ 7. ΚΔΑ 8. ΛΑΜΗΑΗΧΝ 9. ΛΔΒΑΓΔΧΝ 10. ΜΑΝΣΟΤΓΗΟΤ ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 11. ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 12. ΡΟΓΟΤ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: Σα Προγράμμαηα Εθνικής Εμβέλειας απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο φιεο ηεο Υψξαο, έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη απνηππσζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ. πεξηιακβάλνληαο δξάζεηο: -Δπηκφξθσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο - Δπηκφξθσζεο γηα πγεία, πνιηηηζκφ, αζιεηηζκφ, πεξηβάιινλ, ζρνιέο γνλέσλ θιπ. Χο Προγράμμαηα Τοπικής Εμβέλειας νξίδνληαη απηά πνπ απνηεινχλ ακηγψο ηνπηθή αλάγθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο ή πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη αλαξηεκέλε θαη ε απφ (Α.Π. 244) Αλνηρηή Πξφζθιεζε πξνο ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνρή πξνγξακκάησλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηε δηαδξνκή:

8 Διϊθεςη ψηφιακών πιςτοποιητικών ςτουσ δικηγορικούσ ςυλλόγουσ τησ χώρασ Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2012, ζην Τ.Γ.Μ.&Ζ.Γ. ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Τθππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Μαλνχζνπ Βνινπδάθε θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Κψζηα Καξαγθνχλε κε αληηθείκελν ηη διάθεζη υηθιακών πιζηοποιηηικών ζηοσς δικηγορικούς ζσλλόγοσς ηης τώρας. ηε ζπλάληεζε, κεηείραλ επίζεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ δπν Τπνπξγείσλ. ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ, νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα ππάξμεη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ησλ δηθεγφξσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ηνπο. πκθσλήζεθε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν Τπνπξγείσλ γηα ην ζέκα, κε πξψην βήκα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηνπο δηθεγφξνπο ε νπνία ζα αξρίζεη κέζα ζηνλ επηέκβξην. Πρώτοσ γύροσ Εκπαιδευτικού Προγρϊμματοσ Υψηλού Επιπϋδου για Νϋουσ Επαγγελματύεσ ςε Αντιπροςωπεύεσ τησ Ε.Ε. Με ην αξζ. Πξση. 6339/ ηειεαληηγξάθεκα ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Δ.Δ., αλαθνηλψλεηαη ε έλαξμε ηνπ πξψηνπ γχξνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα Νένπο Δπαγγεικαηίεο ζε Αληηπξνζσπείεο EE (Junior Professionals in Delegations), ην νπνίν δηαδέρεηαη ην πξνεγνχκελν δηεηέο πξφγξακκα Junior Experts in Delegetions Σν πξφγξακκα JPD αλακέλεηαη λα εθθηλήζεη αξρέο ηνπ 2013 θαη λα έρεη δηάξθεηα 18 κελψλ (9+9). Oη 54 ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα εξγαζζνχλ ζε πνιηηηθά ηκήκαηα ησλ Αληηπξνζσπεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ απνζηνιή δχν αηηήζεσλ Διιήλσλ ππνςεθίσλ, πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηεο Μφληκεο Αληηπξνζσπείαο.

9 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ηελ 19ε επηεκβξίνπ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζηείινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : <a Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: «Πολιτιςτικόσ Σεπτϋμβρησ 2012» ςτον Δόμο Περιςτερύου O Γήκνο Πεξηζηεξίνπ δηνξγαλψλεη ηηο θαζηεξσκέλεο εθδειψζεηο «Πνιηηηζηηθφο επηέκβξεο 2012» ζηα λέα ζέαηξα «Σέρλε ζηελ Πέηξα» θαη «Διηέο & Γάθλεο» ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ, ζην ζέαηξν «Φνίληθαο», θαζψο επίζεο θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο. Οη εθδειψζεηο αλακέλεηαη λα θξαηήζνπλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ησλ Πεξηζηεξησηψλ θαη λα ηνπο ςπραγσγήζνπλ δσξεάλ απηφλ ην δπζθνιφηεξν κήλα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα νιφθιεξε ηε ρψξα καο. Όιεο νη εθδειψζεηο είλαη κε ειεχζεξε είζνδν, ψξα έλαξμεο 20:00. Σν πξφγξακκα έρεη σο εμήο: Παραζκεσή 31 Ασγούζηοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία αθηεξσµέλε ζηελ ηειεπηαία παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ µε ηνπο Cosa Mostra the Band. πµµεηέρνπλ νη: Σξαγνχδη: Άξεο Καµπάλνο, Πηάλν-πιήθηξα: Λίιπ αµησηάθε, Πιήθηξα-ελνξρήζηξσζε: Αιέμαλδξνο Εεηλάθεο, Ζι. θηζάξα: Γηάλλεο Μπαιαµπάλνο, Μπάζν: Βαγγέιεο Σζίηζαο, Σχµπαλαθξνπζηά: Γηάλλεο Καζηξψλεο Κσριακή 2 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΣΕΑΕ θαη ΔΘΝΗΚ µνπζηθνί απηνζρεδηαζµνί µε ηνπο Μ.Ο.Σ.Ζe jazz trio. Έλα νινθιεξσµέλν ηαμίδη ζε έλαλ ππέξνρν θφζµν εηθφλσλ, ρξσµάησλ θαη θαληαζίαο. Σεηάρηε 5 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». πλαπιία ηαμηδεχνληαο ζηελ Διιάδα. Tξαγνπδνχλ: Γηψξγνο Τδξαίνο, νθία Μηραειίδε, Ησάλλα Υξηζηνπνχινπ. Παξνπζηάδεη θαη απαγγέιεη ν Βαζίιεο Παπαδφπνπινο. Γ/λζε νξρήζηξαο-πηάλν: Μηράιεο Σξαλνπδάθεο. Κηζάξα: Αξίζηνο Υξηζηνδνχινπ. Πιήθηξα: Βαζίιεο Γξαβάλεο. Μπάζν: Γηάλλεο Γηβξηψηεο. Νηξαµο-ηχµπαλα: Ζιίαο Μπνπθνπβάιαο. Μπνπδνχθη: Γεµήηξεο Αιεμίνπ. πλδηνξγάλσζε: ΑΓΑ.

10 Κσριακή 9 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». ΟΗΓΗΠΟΤ ΔΠΗ ΚΟΛΧΝΧ ηνπ νθνθιή. Οηδίπνπο: Κψζηαο Μεζζάξεο. Αληηγφλε: Μαξβίλα Πηηπρνχηε. Ηζµήλε: Νάηαιη Σζάβεδ. Ξέλνο: Νηθφιαο Νηαβάο. Υνξφο: χιινγνο Κξεηψλ Εσγξάθνπ «Ο ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ». Θεζεχο: Ηάθσβνο πξίγνο. Κξέσλ: Αιέμεο Μνπξηδνχθνο. Πνιπλείθεο: Νηθφιαο Νηαβάο. Άγγεινο: Αιθφλζν Μαξηίλεδ. Κνξπθαία Υνξνχ: Μαξία Διέλε Γξαθνπνχινπ, Νίθε Γξάςα. Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. Ώξα Λατθή ζπλαπιία µε ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά ηξαγνχδηα. Πέµπηε 13 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Θεαηξηθή παξάζηαζε ΠΔΡΔΦΟΝΖ. χιιεςε - χλζεζε - θελνζεζία - ρεδηαζµφο θεληθψλ: Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Δπηµέιεηα θίλεζεο - Δλδπµαηνιφγνο: Ησάλλνπ Βίβηαλ. Γξαµαηνπξγία: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Κσλζηαληηλφπνπινο Αιέμαλδξνο. Φσηηζµνί: Eιεπζεξηάδεο Κπξηάθνο. θελνγξάθνο: παλάθεο Γηάλλεο. Οπηηθναθνπζηηθή επηµέιεηα: Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο, Αληψλεο ηπιηαλέζεο. Φσηνγξάθηζε: Κσλζηαληηλνπνχινπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Κσζηήο. Μαθηγηάδ: Μεηξνπνχινπ Καηεξίλα. Παίδνπλ: Ησάλλνπ Βίβηαλ, Βνπθειάηνπ Δηξήλε, Πχξξνπ Ναπζηθά. Παραζκεσή 14 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Παξαδνζηαθέο δηαδξνµέο. Υνξεπηηθά ζπγθξνηήµαηα απ φιε ηελ Διιάδα. Γηνξγάλσζε Έλσζε Αηησιναθαξλάλσλ «Ζ ΔΞΟΓΟ». άββαηο 15 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». ΤΝΑΤΛΗΑ «ΓΗΟΡΣΖ ΠΑΡΑΜΤΘΗΧΝ» ζπλαπιία µε ηξαγνχδηα, παξαµπζνηξάγνπδα θαη αθήγεζε ειιεληθψλ παξαµπζηψλ. πµµεηέρνπλ: πγθξφηεµα «Απξφβιεπηνη», Αθεγεηήο παξαµπζηψλ: Γεµήηξεο Αβνχξεο. Κσριακή 16 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». Αθηέξσµα ζην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. πλαπιία πνπ ζα ζπµίζεη ζε φινπο παιηά θαη αγαπεµέλα ηξαγνχδηα απφ ην θεζηηβάι ηξαγνπδηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Με ηνπο: Σξαγνχδη: Αγγειηθή Αλησλνπνχινπ, Θεφδσξνο Καηήο. Πιήθηξα: Γηάλλεο Μπεμήο. Κηζάξα: Λεπηέξεο Κξεηηθφο. Νηξαµο: Υξήζηνο Αιεμφπνπινο. Και. επηµέιεηα- πηάλν: Παληειήο Γνχζαο. Γεσηέρα 17 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ. Mε αγθαιηά ην Άιζνο... ρνξεχνπµε θξαηψληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ, ζρεµαηίδνπµε ηνλ πην µεγάιν θχθιν θαη αγθαιηάδνπµε ην Άιζνο δείρλνληαο φηη ε µνπζηθή θαη ν ρνξφο µαο ελψλνπλ. Μαο νδεγνχλ ζηα βήµαηα ηνπ ρνξνχ ηα µέιε ηνπ ηµήµαηνο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηνπ Γήµνπ. πµµεηέρνπλ µέιε Δζληθνηνπηθψλ θαη Αζιεηηθψλ πιιφγσλ. Δπηµέιεηα: Αλαζηαζία Νηνχξνπ. Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. πλαπιία απφ ηελ νξρήζηξα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γεµνηηθνχ Χδείνπ, µε έληερλα θαη ιατθά Διιεληθά ηξαγνχδηα. Παραζκεσή 21 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». «Απ ηελ Κξήηε σο ηε Νάμν». Έλα παξαδνζηαθφ

11 µνπζηθφ ηαμίδη ζηα λεζηά µαο, µε ηελ νξρήζηξα ηελ Βνχιαο Ρεθελέ θαη ηνπ Γηψξγνπ αµπαξηψηε. άββαηο 22 & Κσριακή 23 επηεµβρίοσ. Θέαηξν «ΦΟΗΝΗΚΑ». Ζ ζεαηξηθή ζθελή ηνπ Γήµνπ Πεξηζηεξίνπ «ΑΝΓΡΔΑ ΒΑΡΟΤΥΑ» παξνπζηάδεη ην έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε. «ΘΔΜΟΦΟΡΗΑΕΟΤΔ». Γηαζθεπή: Γηψξγνο Σαζηφπνπινο - Φάλεο Κάζζηνο. Μνπζηθή: Κψζηαο Γάξαο. Υνξφο: Ναηαιία Φεληφξνβα. θεληθά: Γηάλλεο Μαηαξάγθαο. Βνεζφο γελ. θαζ.: Καηεξίλα Βαζηιεηάδνπ. θελνζεζία: Φάλεο Κάζζηνο. Σεηάρηε 29 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΠΔΣΡΑ». Πνληηαθή Βξαδηά µε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα απφ ηελ Έλσζε Πνληίσλ Πεξηζηεξίνπ. Βραδιές Καραγκιόδε Γεσηέρα 3 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Καξαγθηφδεο Γξαµµαηηθφο». Ο Καξαγθηφδεο, πξνθεηµέλνπ λα εξγαζηεί γηα λα εμαζθαιίζεη ην ςσµί ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, λνµίδεη φηη ζα αληαπνθξηζεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο εξγαζία ηνπ δεηεζεί. ηελ ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε, θαιείηαη λα εθηειέζεη ρξέε γξαµµαηέα ηνπ εξαγίνπ... Πέµπηε 6 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξαµέλν θίδη». Έλα ηεξάζηην θίδη παξνπζηάδεηαη ζην αξαρληαζµέλν ζπήιαην, θάησ απφ ην παιαηφ θάζηξν. Οη γεσξγνί θνβνχληαη ην θίδη θαη παξαµεινχλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. Ζ δεμαµελή, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην ζπήιαην θαη πδξνδνηεί ηελ πφιε, µε ηηο ηειεπηαίεο βξνρέο ζα θξάμεη απφ πέηξεο. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη ηξνθίµσλ... Σεηάρηε 12 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΣΡΗΑΓΑ. «Ο Καξαγθηφδεο Πινίαξρνο». Ο Καξαγθηφδεο, νλεηξεχεηαη απφ µηθξφ παηδί λα ηαμηδέςεη θαη λα γλσξίζεη φιν ηνλ θφζµν. Δπεηδή φµσο δελ έρεη ρξήµαηα, ζηελ πξψηε επθαηξία, δελ δηζηάδεη λα δειψζεη ςέµαηα θαπεηάληνο, µε ζθνπφ λα πξαγµαηνπνηήζεη η φλεηξφ ηνπ. Σρίηε 18 επηεµβρίοσ. ΑΛΟ - ζέαηξν «ΔΛΗΑ & ΓΑΦΝΖ». «Σν µαγεµέλν δεληξί». «Αθνχζαηε! Αθνχζαηε! Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πνιίηε, µεηά ηηο 12 ψξα ην βξάδπ, λα πεξάζεη θάησ απ ην δεληξί ηνπ εξαγίνπ. Αλ πεξάζεη έλαο, µεηαµνξθψλεηαη, αλ πεξάζνπλ δχν, ν έλαο ράλεηαη... Σεηάρηε 19 επηεµβρίοσ. Πιαηεία ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ. «Ο Καξαγθηφδεο ζην παλεγχξη». ηελ πνιηηεία, θάζε ρξφλν δηνξγαλψλεηαη παλεγχξη θη φινη έρνπλ ηελ ζπλήζεηα λα επηζθέπηνληαη ηελ θνχληα. Ο Καξαγθηφδεο θη ν Υαηδεαβάηεο παίξλνπλ ηελ άδεηα απφ ηνλ Βεδίξε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ θνχληα θαη λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Παξειαχλνπλ απφ ηνλ µπεξληέ φινη νη ήξσεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, ζθνξπψληαο γέιην µε ηα απίζηεπηα παζήµαηά ηνπο!

12 Πρόγραμμα εκδελώζεων για ηεν Πανζέλενο Μηα κνλαδηθή βξαδηά ππφ ην θσο ηεο παλζειήλνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα απνιαχζεη ην θνηλφ ηελ Παξαζθεπή 31 Απγνχζηνπ, ζε Μνπζεία θαη Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο φιεο ηεο Διιάδαο. Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε πνπ γλσξίδεη ζηαζεξά ν ζεζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε θέηνο ηε Γεληθή Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ λα αλνίμεη αθφκα πεξηζζφηεξα κλεκεία κε ειεχζεξε είζνδν γηα ην θνηλφ, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε 120 απφ 80 πνπ ήηαλ πέξπζη. ε 85 απφ απηά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεηξά πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, μελαγήζεηο θαη πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Πρόγραμμα ηων εκδελώζεων ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ίθλνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Γηαβάδεη ν Γηάλλεο Ρίηζνο θαη εξκελεχεη ε Μειίλα Μεξθνχξε. -Κάζηξν ίθλνπ ηα ηείρε ηεο αξραίαο πφιεο (ζεκεξηλφ Κάζηξν): Θεαηξηθφ δξψκελν απφ ην «Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη Δλειίθσλ ίθλνπ» -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χξνπ ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφο Υψξνο Κηνλίσλ Σήλνπ πλδηνξγάλσζε κε ηνλ Γήκν Σήλνπ. ηηο 22:00 θαη ζηηο 23:00 ζα αθνπζηεί ε «νλάηα ηνπ ειελφθσηνο» ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρφδνπ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηα 100 εξσηηθά ζνλέηα ηνπ Πάκπιν Νεξνχδα -Ρφδνο - Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Αλνηθηφ γηα ην θνηλφ -Ρφδνο - Θέαηξν Μεζαησληθήο Σάθξνπ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Ρσκατθφ Χδείν Κσ πλαπιία γηα βηνιί θαη θηζάξα κε ην ζρήκα «Duo Duente». Ζ εθδήισζε νξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ησλ Ηππνθξαηείσλ 2012 απφ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Κσ (Γ.Ο.Π.Α.Β..) -Υακάκ Κσ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ -Πάηκνο - Αξρνληηθφ Νηθνιαΐδε Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ ΙΟΝΙΟ -Παιαηφ Φξνχξην Κέξθπξαο Βξαδηά πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΖΠΔΘΔ Κέξθπξαο «Οη πνηεηέο καο θάησ απφ ηελ Παλζέιελν ηνπ Απγνχζηνπ»

13 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο άκεο - έκπξνζζελ νηθίαο Φιακηάηνπ Μνπζηθή Δθδήισζε ΚΡΗΣΗ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Απηέξαο Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν «Νφηεο Μνπζψλ θαη εηξήλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ θαη ην Γήκν Υαλίσλ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Kλσζνχ Ο ρψξνο αλνηθηφο γηα ην θνηλφ απφ 21:30 έσο 01:00 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Μαιίσλ Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υεξζνλήζνπ ΑΣΣΙΚΗ -Ρσκατθή Αγνξά Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε Φηιαξκνληθή Οξρήζηξαο Πλεπζηψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηίηιν: «Θχκηζεο θαη αξψκαηα απφ ηελ παιαηά Αζήλα» (ζπλζέζεηο Διιήλσλ δεκηνπξγψλ) Κήπνο Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ. -Οη εθζεζηαθνί ρψξνη ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ ζα παξακείλνπλ αλνηρηνί γηα ην θνηλφ απφ 18:30 έσο 20:30, κε νξγαλσκέλεο μελαγήζεηο ζε νκάδεο 20 αηφκσλ. Μνπζηθή εθδήισζε «Πάκε κηα βφιηα ζην Φεγγάξη». Σξαγνχδη: Αλαζηαζία Μνπηζάηζνπ, Πηάλν: Μάξηνο ηξφθαιεο. Ώξα: 21:30, κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο Μνπζείσλ Δζηίαζε Α.Δ. -Δπηγξαθηθφ Μνπζείν Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Αγέιαζηνο Πέηξα» ηνπ Φ. Κνπηζαθηή. Ώξα: 20:30 -Αξραηνινγηθφο ρψξνο νπλίνπ (εθηφο πεξίθξαμεο ρψξνπ, πεξηνρή Σνπξηζηηθνχ Πεξηπηέξνπ) πλαπιία «Έλα θεγγάξη ηνλ Αχγνπζην» κε ηηο Σάληα Σζαλαθιίδνπ θαη Διέλε Σζαιηγνπνχινπ πνπ ζα εξκελεχζνπλ ηξαγνχδηα ηνπ ζπλζέηε Γηψξγνπ Αλδξένπ πνπ ζα ηηο ζπλνδεχζεη ζην πηάλν, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λαπξεσηηθήο (Ν.Π.Γ.Γ. «ΘΟΡΗΚΟ») -Ακθηάξεην Μνπζηθή εθδήισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Χξσπνχ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Διεπζίλαο (Μεγάια Πξνπχιαηα) Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνπο Μάξζα Φξηηδήια θαη Σάθε Φαξαδή ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ Αηζρχιεηα 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διεπζίλαο -Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μεγάξσλ - Κξήλε Θεαγέλνπο Οη ρψξνη αλνηθηνί γηα ην θνηλφ -Αξραηνινγηθφο ρψξνο Ηεξνχ Πνζεηδψλα ζηνλ Πφξν Μνπζηθή εθδήισζε κε ξεζηηάι πηάλνπ -Κάζηξν Υψξαο Κπζήξσλ Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ:

14

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα