Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ"

Transcript

1 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Βξπμέιιεο, Οθηώβξηνο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σν βειγηθό εμωηεξηθό εκπόξην ηπξηώλ, ε ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθόζκηα παξαγωγή θαη ην εκπόξην ηπξηώλ, νη εηζαγωγέο θαη ηα ειιεληθά ηπξηα ζηε βειγηθή αγνξά..3 1(α) Οη βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ...3 1(β) Οη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ...4 1(γ) Ζ ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή, ην εκπφξην θαη θαηαλάισζε ηπξηνχ...4 1(δ) Σν δηκεξέο εκπφξην κε Διιάδα Σηκέο ζηε βειγηθή αγνξά Δζηηάδνληαο ζηελ βειγηθή παξαγωγή θαη αγνξά ηπξηνύ (α) Ζ βειγηθή παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξηνχ 12 3(β) Ζ θαηαλάισζε ηπξηνχ ζην Βέιγην θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο.15 3(γ) Σα θαλάιηα δηαλνκήο πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο ηωλ ειιεληθώλ ηπξηώλ ζηελ βειγηθή αγνξά Πίλαθεο βειγηθώλ εηζαγωγώλ & εμαγωγώλ ηπξηώλ πεξηόδνπ θαη θαηάζηαζεο αληαγωληζκνύ ζηε βειγηθή αγνξά ην έηνο 2012 (βειγηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) Πίλαθαο βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ πεξηφδνπ Πίλαθαο βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πεξηφδνπ Καηαλνκή βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην έηνο 2012 ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ.33 Βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ 2012 Αληαγσληζκφο..34 Βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ 2012 Αληαγσληζκφο Γηαγξάκκαηα γηα επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο ηπξηψλ ΣΟ ΒΔΛΓΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΤΡΗΑ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( )... 8 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2012) ΣΗΜΔ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΣΗΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

3 5. ΠΗΝΑΚΔ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ & ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΟ ΔΣΟ 2012 (ΒΔΛΓΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) ΠΗΝΑΚΑ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΔΣΟ 2012 ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΥΩΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ 2012 ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ 2012 ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΤΡΗΑ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 1(α) Οη βειγηθέο εηζαγωγέο ηπξηώλ Σν Βέιγην εηζάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηπξηψλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη απφ δηάθνξεο πξνειεχζεηο, βαζηθά επξσπατθέο. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θπκαίλνληαη πιεζίνλ ηνπ 1 δηο. εηεζίσο, θαη ην 2012 εηζήγαγε ηπξηά αμίαο 1,068 δηο.. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ απηψλ αθνξνχζε ηπξί Gouda (αμία 185,73 εθαη., κεξίδην 17,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), ελψ ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ήηαλ ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά θάησ ηνπ 40% (αμία 124,37 εθαη., κεξίδην 11,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), ηξίηε ην ηπξί Έκεληαι (αμία 93,18 εθαη., κεξίδην 8,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), αθνινπζνχκελεο απφ ηα ηξηκκέλα ή ζε ζθφλε ηπξηά (αμία 82,7 εθαη., κεξίδην 7,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ) θαη ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά θάησ ηνπ 40% θαη λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% (αμία 76,68 εθαη., κεξίδην 7,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 5 πξψηεο απηέο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ ηπξηψλ απνηεινχλ ην 52,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ην Απφ πιεπξάο ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ, ην κεξίδην ηνπ ιένληνο απνιακβάλεη ε Γαιιία κε 37,9% ησλ ζπλνιηθψλ 3

4 εηζαγσγψλ (αμία 405,21 εθαη. ην 2012), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Οιιαλδία κε κεξίδην 28,7% (αμία 306,28 εθαη. ην 2012), ηελ Γεξκαλία κε κεξίδην 15,9% (αμία 170,03 εθαη. ην 2012) θαη ηελ Ηηαιία κε κεξίδην 7,87% (αμία 84,06 εθαη. ην 2012). Με κηθξφηεξα κεξίδηα αθνινπζνχλ νη Γαλία (2,32%), Ηξιαλδία (1,98%), Βξεηαλία (1,58%) θαη Φηλιαλδία (1,03%), πάληνηε κε βάζε ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη 4 θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηπξηψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην Βέιγην ην 2012 θαηέρνπλ κεξίδην ιίγν παξαπάλσ απφ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Ζ ρψξα καο ην 2012 πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο ηπξηψλ χςνπο 4,03 εθαη. πξνο ην Βέιγην, θαηέρνληαο κεξίδην 0,38% ηεο αγνξάο. ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ ηπξηψλ ζην Βέιγην, ε θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ην 2012 είρε σο εμήο: Σπξί Gouda: Οιιαλδία κεξίδην 87,4% (αμία 162,24 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 10,5% (αμία 19,48 εθαη. ) Σπξηά λωπά κε ωξηκαζκέλα, πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά θάηω ηνπ 40%: Γαιιία κεξίδην 45,1% (αμία 56,1 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 25,2% (αμία 31,33 εθαη. ), Ηηαιία κεξίδην 14,7% (αμία 18,32 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 9,3% (αμία 11,6 εθαη. ) Σπξί Emmentaler: Γεξκαλία κεξίδην 57,6% (αμία 53,63 εθαη. ), Γαιιία κεξίδην 21,4% (αμία 19,98 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 14,1% (αμία 13,11 εθαη. ) Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθόλε: Γαιιία κεξίδην 40,7% (αμία 33,62 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 24,3% (αμία 20,06 εθαη. ), Ηηαιία κεξίδην 13% (αμία 10,78 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 10% (αμία 8,23 εθαη. ) Σπξηά πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά θάηω ηνπ 40% θαη ζε λεξό κεηαμύ 52% θαη 62%: Οιιαλδία κεξίδην 54,1% (αμία 41,45 εθαη. ), Γαιιία κεξίδην 33,1% (αμία 25,38 εθαη. ) 1(β): Οη βειγηθέο εμαγωγέο ηπξηώλ Οη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξα επίπεδα απφ ηηο εηζαγσγέο, σζηφζν είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγεο θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θπκαίλνληαη ζηαζεξά πάλσ απφ ηα 500 εθαη.. Σν 2012 νη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ αλήιζαλ ζε 667,4 εθαη., κε ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ αθ ελφο ηα θαηεξγαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο απφ 36% (αμία εμαγσγψλ 135,47 εθαη. ) θαη αθ εηέξνπ ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% θαη ζε λεξφ κεηαμχ 52% θαη 62% (αμία εμαγσγψλ 101,88 εθαη. ). Άιιεο 4

5 ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην 2012 ήηαλ ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% (αμία 69,74 εθαη. ), ηα ηξηκκέλα ηπξηά (αμία 64,85 εθαη. ), ηα θαηεξγαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 36% θαη κεγαιχηεξεο ηνπ 48% θαηά βάξνο μεξήο χιεο (αμία 57,48 εθαη. ), θαη ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% θαη ζε λεξφ κεηαμχ 62% θαη 72% (αμία 55,7 εθαη. ). Σν 25% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηνπ 2012 θαηεπζχλζεθαλ πξνο Οιιαλδία, ην 15,8% πξνο Ηηαιία, ην 15,3% πξνο Βξεηαλία, ην 13,5% πξνο Γαιιία, ην 10,1% πξνο Γεξκαλία θαη ην 6,3% πξνο Ηζπαλία. Οη έμη απηέο ρψξεο απνξξφθεζαλ ην 86% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ θαη απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αγνξέο ηνπ βειγηθνχ ηπξηνχ, καδί κε ην γεηηνληθφ Λνπμεκβνχξγν πνπ απνξξφθεζε ην 2012 ην 5% ηεο αμίαο ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ. 1(γ) Ζ ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθόζκηα παξαγωγή, ην εκπόξην θαη θαηαλάιωζε ηπξηνύ εκεηψλνπκε φηη ελψ ην Βέιγην δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 10 παγθνζκίσο παξαγσγψλ ηπξηνχ κε βάζε ζηνηρεία ηνπ FAO έηνπο 2011 θαη 2011 (Οξγαληζκνχ ησλ Ζλ. Δζλψλ γηα ηελ γεσξγία θαη ηα ηξφθηκα Food and Agriculture Organization of the UN), νχηε ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ απφ πιεπξάο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, σζηφζν ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εμαγσγέσλ θαη εηζαγσγέσλ ηπξηνχ. Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο κε βάζε ζηνηρεία απφ ηελ αλσηέξσ πεγή. ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΗ ΣΤΡΗΟΤ ΣΟ 2011 (ζε κεηξηθνχο ηφλνπο) Δπξσπατθή Έλσζε ΖΠΑ Γεξκαλία Γαιιία Ηηαιία Οιιαλδία Πνισλία Αίγππηνο Ρσζία Αξγεληηλή Καλαδάο ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO, ην 2011 παξήρζεζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 20 εθαη. κεηξηθνί ηφλνη ηπξηνχ παγθνζκίσο. Ο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ παξήγε ζπλνιηθά 8,86 εθαη. ηφλνπο, σζηφζν εάλ δελ ζεσξεζεί ε Δ.Δ. εληαίνο παξαγσγφο, ηφηε νη ΖΠΑ θαηέρνπλ ηα παγθφζκηα πξσηεία κε παξαγσγή 5,16 εθαη. ηφλσλ, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο Γεξκαλία (2,05 εθαη. ηφλνη), Γαιιία (1,94 εθαη. ηφλνη) θαη Ηηαιία (1,13 εθαη. ηφλνη). ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟ 2010 (ζε μεηρικούς ηόνοσς και τιλ. δολ. ΗΠΑ) 5

6 Μεηξηθνί Υηι. δνι. ΖΠΑ ηφλνη Παγθνζκίωο Δπξωπαϊθή Έλωζε Γεξκαλία Γαιιία Οιιαλδία Ηηαιία Γαλία Ν. Εειαλδία Βέιγην Ηξιαλδία ΖΠΑ Απζηξαιία Αξαβία ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ FAO, ε Ηξιαλδία, ε Νέα Εειαλδία, ε Οιιαλδία θαη ε Απζηξαιία δηαζέηνπλ παξαγσγή ε νπνία βαζηθά θαηεπζχλεηαη ζε εμαγσγέο. πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010, ν ιφγνο εμαγσγψλ πξνο ηελ παξαγσγή ηπξηνχ ζηηο αλσηέξσ ρψξεο αλήιζε ζε 95%, 90%, 72% θαη 65% αληίζηνηρα. Ο ιφγνο κεηαμχ εμαγφκελσλ θαη παξαγφκελσλ πνζνηήησλ γαιιηθψλ ηπξηψλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 35%, ελψ νη ΖΠΑ, αλ θαη κεγάινο παξαγσγφο είλαη νξηαθά εμαγσγέαο ηπξηψλ, κε ηελ αλαινγία κεηαμχ εμαγσγψλ θαη παξαγσγήο λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 3,4%, θαζψο ε ακεξηθαληθή παξαγσγή πξννξίδεηαη βαζηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟ 2010 (ζε μεηρικούς ηόνοσς και τιλ. δολ. ΗΠΑ) Μεηξηθνί ηφλνη Υηι. δνι. ΖΠΑ Παγθνζκίωο Δπξωπαϊθή Έλωζε Γεξκαλία Ηηαιία Ζλ. Βαζίιεην Γαιιία Ρωζία Βέιγην Ηζπαλία ΖΠΑ Ηαπωλία Οιιαλδία ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT Σν Βέιγην θαηαηάζζεηαη 7 ν κε βάζε ηελ αμία ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ηνπ 2010 (εμαγσγέο 792,9 εθαη. δνι. κε βάζε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 594,46 εθαη. κε βάζε ηα βειγηθά ζηνηρεία ηνπ 2010), θαη 6 ν απφ πιεπξάο αμίαο εηζαγσγψλ ην 2010 (εηζαγσγέο 1,3 δηο. δνι. κε βάζε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 970,83 εθαη. κε βάζε ηα βειγηθά ζηνηρεία ηνπ 2010). Γελ θαηαηάζζεηαη εμάιινπ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε βηνκεραλία ηνπ είλαη θαηά βάζε εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 6

7 ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ ΣΤΡΗΟΤ ΣΟ 2011 (ζε θηιά θαηά θεθαιή) Γαιιία 26,3 Ηζιαλδία 24,1 Διιάδα 23,4 Γεξκαλία 22,9 Φηλιαλδία 22,5 Ηηαιία 21,8 Διβεηία 21,3 Απζηξία 19,9 Οιιαλδία 19,4 νπεδία 19,1 Ννξβεγία 17,4 Δ.Δ. 17,1 Σζερία 16,3 Ηζξαήι 16,1 ΖΠΑ 15,1 Καλαδάο 12,3 Απζηξαιία 11,7 Αξγεληηλή 11,5 Πνισλία 11,4 Οπγγαξία 11,0 Ζλ. Βαζίιεην 10,9 ινβαθία 10,3 ΠΖΓΖ: International Dairy Federation (IDF), Canadian Dairy Information Center Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ηξίηε απφ πιεπξάο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηψλ, θαηά 6,3 θηιά παξαπάλσ απφ ηνλ κέζν θνηλνηηθφ φξν, κε ην 75% ηεο θαηαλάισζεο λα εζηηάδεηαη ζηελ θέηα. ηελ Γαιιία, ηα πιένλ θαηαλαιψζηκα ηπξηά είλαη ην Έκεληαι θαη ην Camembert. Γηα ηηο ΖΠΑ ηα ζηνηρεία αλαθέξνπλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηνχ θαηά ηελ ηειεπηαία 25εηία, κε ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λα απνηειείηαη απφ Mozzarella, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο pizza. 1(δ)Σν δηκεξέο εκπόξην κε ηελ Διιάδα Σν δηκεξέο εκπφξην ηπξηνχ κεηαμχ ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ Βειγίνπ είλαη ζηαζεξά ειιεηκκαηηθφ γηα ηα ειιεληθά ηπξηά, κε βάζε ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά εηζαγσγψλ. Σν 2012 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηπξηψλ ζην Βέιγην αλήιζαλ ζε 4,03 εθαη., ελψ νη βειγηθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε 11,17 εθαη.. Σα ειιεληθά ηπξηά θαηέρνπλ ζπλνιηθά κεξίδην 0,38% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο ηνπ 2012, κε θχξην εμαγφκελν πξντφλ ηελ θέηα, νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο αλήιζαλ ζε 2,25 εθαη. (κεξίδην 32,6% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο), έλαληη 2,55 εθαη. ην 2011, 2,43 εθαη. ην 2010, 2,54 εθαη. ην 2009, 2,14 εθαη. ην 2008 θαη 1,61 εθαη. ην εκεησηένλ φηη ελψ κέρξη ην 2006 ε θαηάηαμε ησλ πξντφλησλ θέηαο γηλφηαλ ζηνπο θσδηθνχο θαη , απφ ην 2007 θαη έπεηηα γίλεηαη ππφ ηνλ θσδηθφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πξνο Βέιγην θαηά ηελ εμαεηία (βειγηθά ζηνηρεία, αμίεο ζε ). 7

8 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) Κωδηθόο Πξνϊόλ Φέηα Νσπά ηπξηά κε σξηκαζκέλα, πεξ. ιηπ. >40% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 47% θαη 52% Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη Σπξί Cheddar Σπξηά κε ιηπαξά >40% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Κεθαινηχξη Κωδηθόο Πξνϊόλ Σπξηά κε ιηπαξά θαηά βάξνο <=40% Λνηπά ηπξηά απφ πξφβεην ή βνπβαιίζην γάια ζε άικε (εθηφο θέηαο) Νσπά ηπξηά κε σξηκαζκέλα, πεξ. ιηπ. <=40% Σπξηά Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% Σπξί Gouda Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ >72% Σπξί πξνο θαηεξγαζία (εθηφο λσπνχ ηπξηνχ) Σπξί Kashkaval Σπξί Brie Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36%

9 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΡΟ ΒΔΛΓΗΟ Παξαηεξνχκε φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηπξηψλ πξνο ην Βέιγην, νη νπνίεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε εμαεηία αθνινχζεζαλ ζρεδφλ ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία, κε εμαίξεζε ην 2012, απμαλφκελεο ζπλνιηθά σζηφζν θαηά πιεζίνλ ηνπ 1 εθαη. κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2012 θαη έρνληαο μεπεξάζεη ην 2011 ηα 4 εθαη., απαξηίδνληαη βαζηθά απφ ηελ θέηα (55,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ην 2012), κε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά (>40%, 40,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ην 2012). Αθνινπζνχλ κε ζαθψο κηθξφηεξεο αμίεο, ζε ζπζηεκαηηθή σζηφζν βάζε, νη εμαγσγέο θεθαινγξαβηέξαο θαη θαζεξηνχ, θαζψο θαη άιισλ ηπξηψλ κε έσο θαη ακειεηέεο αμίεο εμαγσγψλ, αιιά θαη θαηεγνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη δπλακηθά αιιά επθαηξηαθά θαη έπεηηα «ζβήλνπλ» απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ ειιεληθή θέηα θαηείρε ην 2012 κεξίδην 32,6% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,91 εθαη., κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην λα θαηέρεη ε Γαιιία (33,6%) θαη κηθξφηεξα νη Γεξκαλία (17,5%) θαη Γαλία (13,1%). Ζ ειιεληθή θεθαινγξαβηέξα θαη ην θαζέξη θαηέρνπλ κεξίδην 23,2% επί ζπλνιηθήο αμίαο βειγηθψλ εηζαγσγψλ κφιηο 421,47 ρηι. ην 2012, κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην λα θαηέρεη ε Οιιαλδία (71%), ελψ κηθξφ κεξίδην 2,7% θαηείρε ην ειιεληθφ θεθαινηχξη (θαη εδψ επίζεο ρακειέο νη βειγηθέο εηζαγσγέο, κφιηο 255,73 ρηι. ), ελψ θχξηνη πξνκεζεπηέο ηνπ Βειγίνπ ήηαλ νη Γαλία (32,2%), Βξεηαλία (27,8%), Γεξκαλία (19,4%) θαη Ηηαιία (11,5%). Μεξίδην 5,6% είρε ην 2012 ε ρψξα καο ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο λσπψλ κε σξηκαζκέλσλ ηπξηψλ πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά άλσ ηνπ 40% - πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία πνπ εκθαλίδεηαη ζηαζεξά ηελ ηειεπηαία εμαεηία σο δεχηεξε ζηηο εμαγσγέο καο ηπξηψλ πξνο Βέιγην- κε βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηελ Γαιιία (48,2%), ηελ Ηηαιία (21,3%), ηελ Γεξκαλία (10,7%) θαη ηελ Οιιαλδία (10,2%). Πνιχ κηθξά κεξίδηα ησλ βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ 2012 είραλ θαηεγνξίεο ειιεληθψλ εμαγφκελσλ ηπξηψλ φπσο ηα ινηπά ηπξηά απφ πξφβεην ή βνπβαιίζην γάια ζε άικε, εθηφο θέηαο (0,1%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά θαηψηεξα ηνπ 40% θαη πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% (0,04%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά θαηά βάξνο θαηψηεξα ηνπ 40% (επίζεο κεξίδην 0,04%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά άλσ ηνπ 40% (0,02%) θαη ην ηπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (0,01%). Απφ πιεπξάο βειγηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηελ ζχλζεζή ηνπο ην 2012, επηζεκαίλνληαο φηη ν θχξηνο φγθνο ηνπο αθνξά 5 δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 79% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πξνο Διιάδα ην Πξφθεηηαη γηα ηνπο θσδηθνχο (ηπξί Gouda, κεξίδην 23,1%), (ηξηκκέλν ηπξί, κεξίδην 20,2%), (ηπξί Έληακ, κεξίδην 15,6%), (κεξίδην 10,6%) θαη (ηπξί Finlandia, κεξίδην 9,4%). 9

10 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2012) ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΞΗΑ 2012 ( ) Νσπφ ηπξί κε σξηκαζκέλν, ζπκπ. ηπξφγαινπ κε ιηπαξά <=40% Νσπφ ηπξί κε σξηκαζκέλν, ζπκπ. ηπξφγαινπ κε ιηπαξά >40% Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ έκεληαι / γξαβηέξα Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36% Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36% (>48% θ.β.μ.π.)* Σπξί Ρνθθφξ Σπξί πξνο θαηεξγαζία (εθηφο λσπνχ ηπξηνχ) Σπξί Έκεληαι Σπξί Σζέληαξ Σπξί Έληακ Κεθαινηχξη (εθηφο πξννξηδφκελνπ γηα θαηεξγαζία ή ηξηκκέλνπ) Σπξί Finlandia Σπξηά Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo θαη sams Σπξί Gouda Σπξί Camembert Σπξί Brie Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 47% θαη 52% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ >72% Σπξηά κε ιηπαξά >40% ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ * Καηά βάξνο μεξήο χιεο. Πξφθεηηαη γηα βειγηθά ζηνηρεία. Εήηεκα όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλόκεζε ηεο θέηαο ζηα βειγηθά ζηαηηζηηθά Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ βειγηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζακε φηη αλαθέξνληαη ηφζν ζε εηζαγσγέο, αιιά θαη ζε εμαγσγέο ηνπ Βειγίνπ ππφ δαζκνινγηθφ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θέηα. Γηα ην δήηεκα απηφ, ην Γξαθείν καο απεχζπλε εξψηεκα ζηε βειγηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ρσξίο λα ιάβεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, θαζψο καο δηεπθξηλίζηεθε φηη πξφθεηηαη πεξί επαλεμαγσγψλ θέηαο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (πξάγκα πνπ δχζθνια είλαη πηζηεπηφ πάλησο ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπσο ε Γαλία). Σν 2012 ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά εκθαλίδνπλ εηζαγσγέο θέηαο χςνπο 1,2 εθαη. απφ Γεξκαλία, 906 ρηι. απφ Γαλία, 2,32 εθαη. απφ Γαιιία, θαζψο θαη κηθξφηεξεο αμίεο απφ Ηηαιία (122 ρηι. ), Οιιαλδία (77 ρηι. ) θαη Πνξηνγαιία (6 ρηι. ). Δκθαλίδνπλ επίζεο εμαγσγέο ηνπ Βειγίνπ ζε θέηα ζπλνιηθνχ χςνπο 1,19 εθαη. (έλαληη 1,65 εθαη. ην 2011, 2,58 εθαη. ην 2010, 2,56 εθαη. ην 2009, 1,18 εθαη. ην 2008 θαη 972 ρηι. ην 2007). Οη εμαγσγέο απηέο θαηεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν πξνο Γεξκαλία (616 ρηι. ην 2012), Λνπμεκβνχξγν (157 ρηι. ), Γαιιία (173 ρηι. ), Οιιαλδία (8 ρηι. ), Βξεηαλία (72 ρηι. ) θαη Απζηξία (60 ρηι. ). Πεξηπηώζεηο ζθεηεξηζκνύ ηεο ειιεληθήο ΠΟΠ «Φέηα» ζην Βέιγην εκεηψλνπκε φηη ην Γξαθείν καο δηαπηζηψλεη θαηά θαηξνχο θαη ζε πεξίπνπ ζπζηεκαηηθή βάζε ηελ εκθάληζε πξντφλησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θάλνληαο θαηάρξεζε ειιεληθψλ νλνκαζηψλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Ζ πιένλ ζπλήζεο κνξθή θαηάρξεζεο αθνξά ην πξντφλ «θέηα», ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, αιιά θαη ζε 10

11 άιια, κηθξφηεξα ζεκεία δηάζεζεο. Σν Γξαθείν καο παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δηαπηζηψζεη ή ηνπ έρνπλ θαηαγγειζεί, ελεκεξψλνληαο ηηο βειγηθέο αξρέο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη θαη δηελεξγνχλ ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα πξντφληα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο νλνκαζίαο «θέηα» λα απνζχξνληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο θαη ππνδείμεηο ηεο δηνίθεζεο, σζηφζν αξθεηέο θνξέο αξγφηεξα επαλεκθαλίδνληαη θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία. Σν Γξαθείν καο έρεη, ηφζν πξφζθαηα, φζν θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εθηεηακέλε ελ ζέκαηη αιιεινγξαθία κε ηηο βειγηθέο αξρέο θαη ελεκεξψλεη πιήξσο ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο (Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ / Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Τπ. Δμσηεξηθψλ, ΜΑ Δ.Δ.), ηηο νπνίεο θαη ζπκβνπιεχεηαη αλαθνξηθά κε ηηο αθνινπζεηέεο δηαδηθαζίεο εάλ ππάξρεη αλάγθε. Οη παξεκβάζεηο καο πξνο ηηο βειγηθέο αξρέο είλαη θαηά θαλφλα επηηπρεκέλεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη απηέο δηελεξγνχλ έζησ θαη κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε- ειέγρνπο, πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νπνίσλ ζπκκνξθψλνληαη νη βειγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα κε παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο. Σαπηφρξνλα, παξαθνινπζνχκε δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε ζε φια ηα πξντφληα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο, ελψ αμηνπνηνχκε θαη πιεξνθνξίεο πνπ καο πεξηέξρνληαη απφ ηδηψηεο θαηαγγέιινληεο. 11

12 2. ΣΗΜΔ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 12

13 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 13

14 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 14

15 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 Bottom of Form 15

16 3. ΔΣΗΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΟΤ 3(α) Ζ βειγηθή παξαγωγή γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξηνύ Σα θπξίαξρα πξντφληα ηεο βειγηθήο γαιαθηνβηνκεραλίαο είλαη παξαδνζηαθά ην θξέζθν γάια πξνο θαηαλάισζε θαη ηα πξντφληα λσπνχ γάιαθηνο. Σν έηνο 2011, ην Βέιγην παξήγαγε 752,5 εθαη. ιίηξα γάιαθηνο γηα θαηαλάισζε, ελψ ε παξαγσγή λσπψλ γαιαθηνθνκηθψλ φπσο ην γηανχξηη, ηα πνηά κε βάζε ην μηλφγαια, νη θξέκεο θαη ηα επηδφξπηα αλήιζε ζε 531,4 ρηι. ηφλνπο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2011, απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (γάια πξνο θαηαλάισζε + λσπά γαιαθηνθνκηθά), ην 32% ηεο παξαγσγήο αθνξά ην εκη-απνβνπηπξσκέλν γάια, ελψ αθνινπζεί ην μηλφγαια κε 17% ηεο παξαγσγήο θαη πην πίζσ νη θξέκεο πξνο θαηαλάισζε κε 13% θαη ην πιήξεο γάια κε 12% ηεο παξαγσγήο. Ζ βειγηθή παξαγσγή γηανπξηηνχ, ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο θαη επηδφξπησλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε. Μέξνο ηνπ γάιαθηνο πνπ ζπγθεληξψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο κεηαπνηείηαη ζε ηπξηά, γάια ζθφλε θαη βνχηπξν. Σν έηνο 2011, ε παξαγσγή ηπξηψλ ζην Βέιγην ζεκείσζε άλνδν 7,3%, έλαληη αλφδνπ 13% εθείλεο βνπηχξνπ, 25% εθείλεο απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο ζε ζθφλε, 11,5% ηεο παξαγσγήο γηανπξηηνχ, 9% εθείλεο θξεκψλ πξνο θαηαλάισζε θαη 8% ηεο παξαγσγήο βηηακηλνχρσλ πνηψλ κε βάζε ην γάια. Αληηζέησο, θαη πάληνηε ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, ε παξαγσγή γάιαθηνο πξνο θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 3,4%, κε ηελ παξαγσγή απνβνπηπξσκέλνπ λα ζεκεηψλεη κείσζε πιεζίνλ ηνπ 10% θαη εθείλελ πιήξνπο γάιαθηνο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%. Σν 2012, ε παξαγσγή γάιαθηνο γηα θαηαλάισζε αλήιζε ζε 832,8 εθαη. ιίηξα (αχμεζε 10,7% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011) θαη εθείλε λσπψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε 581,6 ρηι. ηφλνπο (αχμεζε 9,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011). Ζ παξαγσγή ηπξηψλ απμήζεθε θαηά 1,1% αλεξρφκελε ζηνπο 73,89 ρηι. ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 63,4 ρηι. ηφλνη αθνξνχζαλ θπζηθά ηπξηά (αχμεζε 2,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011) θαη νη 10,5 ρηι. ηφλνη λσπά ηπξηά (κείσζε 4,7% έλαληη ηνπ 2011). Θεακαηηθή άλνδν ζεκείσζε ην 2012 ε παξαγσγή επηδφξπησλ κε βάζε ην γάια (+71,8%), ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο (+55,2%) θαη πιήξνπο γάιαθηνο (+21,2%). Ζ παξαγσγή βνπηχξνπ ζεκείσζε άλνδν 1,8%, ελψ πηψζε ζεκείσζε ε παξαγσγή γηανπξηηνχ (-10,4%), γάιαθηνο ζε ζθφλε (-3,6%), θαη ηδηαίηεξα κε απνβνπηπξσκέλνπ (-7,8%). Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ην εκη-απνβνπηπξσκέλν γάια απνηειεί ην 30% ηεο βειγηθήο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αθνινπζνχκελν απφ ην μηλφγαια πνπ έρεη κεξίδην 14%, θαη πην πίζσ ην πιήξεο γάια κε κεξίδην 13%, ηηο θξέκεο πξνο θαηαλάισζε κε κεξίδην 12%, ηα επηδφξπηα κε κεξίδην 11% θαη ην ζνθνιαηνχρν γάια κε κεξίδην 8% ηεο παξαγσγήο. 16

17 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, θαζψο θαη ζην γξάθεκα πνπ ηνπο αθνινπζεί, παξαθνινπζνχκε ηελ εμέιημε ηεο βειγηθήο παξαγσγήο θχξησλ θαηεγνξηψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηπξηψλ θαηά ηελ εμαεηία Παραγωγή γαλακηοκομικών ζηο Βέλγιο ( ) ε ρηι. ιίηξα ή ηόλνπο Μεηαβνιή 2011/2012 Γάια πξνο θαηαλάισζε * ,7% Νσπά γαιαθηνθνκηθά ** ,4% Βνχηπξν ,8% Γάια ζε ζθφλε ,6% Σσριά ,1% Φσζικά ησριά ,1% Νωπά ησριά ,7% Οξξφο γάιαθηνο Παγσηά ,02% ΠΖΓΖ: Οκνζπνλδηαθφ Τπ. Οηθνλνκίαο, Γελ. Γ/λζε ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο * Πεξηιακβάλεη ην πιήξεο, ην εκη-απνβνπηπξσκέλν, ην απνβνπηπξσκέλν γάια, ην βνπηπξφγαια, ην ζνθνιαηνχρν θαη ην βηηακηλνχρν γάια. ** Πεξηιακβάλνπλ γηανχξηη, μηλφγαια, θξέκεο πξνο θαηαλάισζε, επηδφξπηα. Ζ παξαγωγή νξηζκέλωλ θύξηωλ θαηεγνξηώλ ηπξηώλ ζην Βέιγην, ε θηιά Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Νσπά θπζηθά ιεπθά Νσπά αξσκ., θξνχη Ricotta Λνηπά λσπά ηπξηά Πεγκέλν γάια γηα ηπξί Cheddar Gouda Herve Mozzarella Pecorino Λνηπά ηπξηά ηη. ηχπνπ Λνηπά ηπξηά Λησκέλα ηπξηά (fondu) ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ: Οκνζπνλδηαθφ Τπ. Οηθνλνκίαο, Γελ. Γ/λζε ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο εκεηώζεηο: Ζ έλδεημε (Π) ζηηο ζηήιεο αλαθέξεηαη ζε πνζφηεηεο παξαγσγήο. Ζ έλδεημε (ΑΠ) αλαθέξεηαη ζε πνζφηεηεο απνζεκάησλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα ιησκέλα ηπξηά (fondu) ελψ ζηνλ πην πάλσ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ ζην Βέιγην ζηελ πεξίνδν , ε παξαγσγή ιησκέλσλ ηπξηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηπξηψλ. 17

18 ΥΙΛ. ΛΙΣΡΑ Ή ΣΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΙΟ ( ) Γάλα ππορ καηανάλωζε Νωπά γαλακηοκομικά Βούηςπο Γάλα ζε ζκόνε Τςπιά Οππόρ γάλακηορ Παγωηά Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πνπ εκθαλίδεη ηελ παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ θαηεγνξηψλ ηπξηψλ ζην Βέιγην ηελ ηειεπηαία επηαεηία, δηαπηζηψλνπκε θαη αξράο ηελ ζεκαληηθή θαη δηαξθψο απμαλφκελε παξαγσγή ηπξηνχ ηχπνπ Mozzarella, πνπ ην 2012 αλήιζε ζε ηφλνπο, έρνληαο ζεκεηψζεη άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 10,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 θαη ηνπ 87,4% ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαγσγή ην έηνο εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε απηά πνπ δηαβάδνπκε ζηνλ βειγηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην ηπξί ηχπνπ Mozzarella παξάγεηαη θπξίσο απφ ηελ κεγάιε εηαηξεία παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ Belgomilk. Γηαπηζηψλνπκε επίζεο ζεκαληηθέο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ιησκέλσλ ηπξηψλ (fondu) κέρξη ην 2009 ( ηφλνη, ελψ παιαηφηεξα αθφκε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο), ελψ ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε χπαξμε κφλνλ απνζεκάησλ. Ζ παξαγσγή ινηπψλ ηπξηψλ, ηα νπνία δελ θαηνλνκάδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπ. Οηθνλνκίαο, αλήιζε ην 2012 ζε ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο κείσζε 13% έλαληη ηνπ 2011 θαη πησηηθή ηάζε απφ ην 2010 θαη κεηά. Ληγφηεξν ζεκαληηθή είλαη ε παξαγσγή λσπψλ ηπξηψλ (ζηνπο ηφλνπο ην 2012), θαζψο θαη ηπξηνχ ηχπνπ Gouda (4.752 ηφλνη ην 2012). ην θαησηέξσ γξάθεκα δηαθξίλνπκε ηα κεξίδηα ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ παξαγφκελσλ ηπξηψλ ζην Βέιγην, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ

19 ΜΔΡΙΓΙΑ ΣΤΠΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΒΔΛΓΙΟΤ Gouda 6,4% Τςπιά ιηαλικού ηύπος 1,8% Νωπά ηςπιά 14,3% Λοιπά ηςπιά 28,3% Mozzarella 49,2% 3(β) Ζ θαηαλάιωζε ηπξηνύ ζην Βέιγην θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο Ζ θαηαλάισζε ηπξηψλ ζην Βέιγην απμάλεηαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εξεπλψλ αγνξάο GfK, ην 2012 ν κέζνο Βέιγνο αγφξαζε 12,1 θηιά ηπξηψλ (ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα ιεπθά ηπξηά), ελψ ε αγνξά ηπξηψλ ζεκείσζε κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,4% ζε φγθν θαη θαηά θεθαιήλ δαπάλε. Ο κέζνο Βέιγνο μφδεςε 112,3 γηα αγνξά ηπξηψλ. Σν 2012 ε κέζε ζπρλφηεηα αγνξάο ηπξηνχ αλήιζε ζε 48,1 θνξέο εηεζίσο, ελψ ε κέζε ηηκή ησλ αγνξαδφκελσλ ηπξηψλ παξέκεηλε ζε ζηαζεξά επίπεδα, ζηα 9,28 αλά θηιφ. Σν 2012, ην 99,6% ησλ Βέιγσλ αγφξαζε ηπξηά ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (έλαληη 100% ην 2011). Δπηζεκαίλνπκε φηη ην 2011 ππήξμε δχζθνιε ρξνληά γηα ηηο πσιήζεηο ηπξηνχ ζην Βέιγην, θαζψο νη πσιήζεηο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπθψλ λσπψλ ηπξηψλ) ππνρψξεζαλ θαηά πεξίπνπ 4% ζε φγθν θαη 2% ζε αμία, ζε εηήζηα βάζε έλαληη ηνπ Παξ φιε ηελ πηψζε απηή, εθηηκάηαη φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν κέζνο Βέιγνο αχμεζε ηελ θαηαλάισζε ηπξηνχ θαηά 1 κε 1,5 θηιά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011, ελψ ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ ηπξηνχ ζην Βέιγην παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφο, απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα αγνξψλ ζε εηήζηα βάζε, πνπ αλήιζε ζε 48,4 θνξέο ην 2011 έλαληη 47,4 θνξψλ ην Σν 2011 ν κέζνο Βέιγνο αγφξαζε ιίγν ιηγφηεξν απφ 12 θηιά ηπξηψλ, μνδεχνληαο 109. ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδνπκε ηελ εμέιημε ηεο κέζεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηψλ ζην Βέιγην θαηά ηελ πεξίνδν (πιελ λσπψλ ηπξηψλ). 19

20 Ποσότητερ (τόνοι) ΚΙΛΑ Κατά κευαλήν κατανάλωση τςπιών στο Βέλγιο (εκτόρ νωπών τςπιών) 12, ,5 11 Κιλά καηά κεθαλήν (εκηόρ νωπών ηςπιών) 10,5 10 9, ΔΣΗ ηα θαησηέξσ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο ηπξηψλ απφ ηα λνηθνθπξηά ζην Βέιγην ζε πνζφηεηεο θαη αμία, θαηά ηελ πεξίνδν ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΒΔΛΓΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ, Ποζόηεηερ (ηόνοι) Έτη 20

21 Αξία (εκατ. ) ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΒΔΛΓΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ, Αξία (εκαη. ) Έτη Οη πξνηηκήζεηο ηνπ βειγηθνύ θαηαλαιωηηθνύ θνηλνύ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηπξηώλ Καηά ηα ζηνηρεία έξεπλαο αγνξάο ηεο GfK, πιένλ ηνπ εκίζεσο ηεο αγνξάο ζην Βέιγην απαξηίδεηαη απφ ηα ζθιεξά ηπξηά, ελψ ηδηαίηεξε πξφνδν παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο ησλ λσπψλ θαη ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ, ελψ ην 2012 ζπλερίζηεθε ε άλνδνο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηπξηψλ πην πεξηνξηζκέλεο θαηαλάισζεο, απφ αηγνπξφβεην γάια. Σάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ δηάθνξεο θιαδηθέο έξεπλεο αγνξάο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηπξηψλ απφ θαηζηθίζην γάια, ε νπνία πξνθαλψο πξνθαιεί ηελ βαζκηαία άλνδν ηεο θαηεγνξίαο ηπξηψλ απφ αηγνπξφβεην γάια, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα. Ο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θαηζηθίζηνπ ηπξηνχ ζηηο βειγηθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο αλέξρεηαη ζε 45% (έλαληη 78% ησλ γαιιηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αγνξάδνπλ θαηζηθίζην ηπξί), κε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Βαιινλίαο, ε νπνία είλαη εγγχηεξα ζηα γαιιηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα. Οη κεγάιεο γαιαθηνθνκηθέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ θαηζηθίζην ηπξί ζηελ βειγηθή αγνξά ζπρλά ζπζρεηίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ κε ην ςσκί, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα ηπξί κε ιηγφηεξα ιηπαξά απφ εθείλν απφ αγειαδηλφ γάια, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ ν κέζνο θαηαλαισηήο επαηζζεηνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα δεηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο. Γεληθά πάλησο, ζηελ βειγηθή αγνξά θπξηαξρνχλ ηα ζθιεξά, αθνινπζνχκελα απφ ηα καιαθά θαη ηα ιησκέλα ηπξηά (fromages fondus). Σν 2012, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο GfK, ην κεξίδην αγνξάο ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ αλεξρφηαλ ζε 52,5%, αθνινπζνχκελν απφ εθείλα ησλ καιαθψλ ηπξηψλ (18,3%), ησλ ιησκέλσλ ηπξηψλ (9,4%) θαη ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ (9,4%, πνπ εκθαλίδεη αλνδηθή ηάζε). Πην κηθξά 21

22 κεξίδηα θαηέρνπλ ηα λσπά ηπξηά (κεξίδην 6,9% ην 2012, πνπ εκθαλίδεη δηαρξνληθά ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα), θαζψο θαη ηα ηπξηά απφ αηγνπξφβεην γάια (κεξίδην 3,2% ην 2012, πνπ εκθαλίδεη δηαρξνληθά κηθξή αιιά ζηαζεξά αλνδηθή ηάζε). Δμαηξεηηθά κηθξφ αιιά εμειηζζφκελν ηκήκα ηεο αγνξάο (0,3% ην 2012) θαιχπηνπλ ηα ζπζθεπαζκέλα κείγκαηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηπξηψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηεο GfK επηζεκαίλνπλ φηη ε αλνδηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ ησλ εκίζθιεξσλ θαη αηγνπξφβεησλ ηπξηψλ γίλεηαη εηο βάξνο ηεο θαηαλάισζεο ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. Γεληθή ηάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ θιαδηθέο έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε, είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ βειγηθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο αλσηέξσ ηχπνπο ηπξηψλ, εθείλν ην νπνίν σζηφζν θαίλεηαη είλαη κία αμηφινγε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ απφ ην 2000 κέρξη ην 2012 (ζπλνιηθά θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), θαη δεπηεξεπφλησο ησλ ηπξηψλ απφ αηγνπξφβεην γάια θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (ζπλνιηθά θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Αληηζέησο, επηζεκαίλεηαη φηη ην κεξίδην ησλ λσπψλ ηπξηψλ, πνπ έθζαζε ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν ην 2003 (7,6%), έρεη αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα πησηηθή πνξεία κε απμνκεηψζεηοθαη ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ σο κε επηδερφκελν ζεκαληηθήο βειηίσζεο ζηα πξνζερή ρξφληα, παξά κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ δηάθνξνη παξαγσγνί εηζάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ή ρξήζεηο ησλ λσπψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά. Μία πξφζζεηε ηάζε πνπ δηαπηζηψλνπλ νη θιαδηθέο έξεπλεο είλαη φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ηξηεηία , ηα κεξίδηα ησλ ιησκέλσλ ηπξηψλ, ησλ ηπξηψλ ζε θέηεο, ζε θνκκάηηα θαη ζε ζπζθεπαζίεο πνηθηιηψλ ηπξηψλ ( plats fromagers ) κεηψζεθαλ, πξνο φθεινο ησλ κεξηδίσλ ηξηκκέλσλ ηπξηψλ, ηπξηψλ ζε ζπζθεπαζίεο ζλαθ ή κηθξψλ νξεθηηθψλ. Γεληθά, ηξεηο αλαθέξνληαη σο νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ηπξηνχ ζην Βέιγην: ε ζπρλφηεηα αγνξάο, νη θαηλνηνκίεο ζηα πξντφληα θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ε παξνπζία ηνπηθψλ ηπξηψλ (ζπεζηαιηηέ). Δπίζεο, ε ηάζε πνπ θαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο φηη ηζρχεη ζηελ βειγηθή αγνξά είλαη φηη νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο ηπξηνχ είλαη νη εχπνξεο νηθνγέλεηεο κε παηδηά, πνπ αγνξάδνπλ ην 31% πεξίπνπ ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, ελψ αληηπξνζσπεχνπλ ην 23% ησλ θαηαλαισηψλ. Απμαλφκελε ζεκαζία ζηελ αγνξά απνθηνχλ αξθεηά γξήγνξα νη εχπνξνη ζπληαμηνχρνη, ηα δεπγάξηα ρσξίο παηδηά θαη νη αλχπαληξνη λένη, ελψ, φπσο είλαη αλακελφκελν, νη νηθνγέλεηεο θαη νη ζπληαμηνχρνη κε ρακειά εηζνδήκαηα αγνξάδνπλ ιηγφηεξν ηπξί. Σα καιαθά ηπξηά αγνξάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ αλχπαληξνπο λένπο θαη δεπγάξηα ρσξίο παηδηά, ελψ ηα ιησκέλα ηπξηά ηπγράλνπλ παξαδνζηαθά ηεο πξνηίκεζεο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ. ην θαησηέξσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο δηαθφξσλ ηχπσλ ηπξηψλ ζηε βειγηθή αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν , ζε φγθν πσιήζεψλ ηνπο, κε βάζε ζηνηρεία ηεο GfK. 22

23 ΜΔΡΙΓΙΟ (%) ΜΔΡΙΓΙΑ ΒΔΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΙΩΝ Δ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΔΩΝ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Σςζκεςαζμένα μείγμαηα ηςπιών Τςπιά ζε λιωμένε μοπθή (fondu) Τςπιά από αιγοππόβειο γάλα Νωπά ηςπιά Μαλακά ηςπιά Ημίζκλεπα ηςπιά Σκλεπά ηςπιά 10% 0% ΔΣΗ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο GfK, ηα εκίζθιεξα ηπξηά νινέλα θεξδίδνπλ δεκνηηθφηεηα ζηελ βειγηθή αγνξά, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπφ ηνπο ηα «κνλαζηηθά» ηπξηά ( fromages d abbaye ). Αξθεηά δεκνθηιή είλαη θαη ηα ηξηκκέλα ηπξηά, ηα νπνία θαηά ηελ έξεπλα παξνπζηάδνπλ αξθεηά θαιέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπο, ηδηαίηεξα εθ φζνλ πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε λέεο, θαηλνηφκεο θαη πξαθηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη ρξήζεηο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Καηά ηελ έξεπλα, νη πσιήζεηο ηξηκκέλσλ ηπξηψλ βξίζθνληαη ζε άλνδν, ηφζν ζε αμίεο φζν θαη ζε φγθν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ξαγδαία εμειηζζφκελεο εηζαγσγέο. Σν 2012, νη πσιήζεηο κεηγκάησλ ηξηκκέλσλ ηπξηψλ παξνπζίαζαλ άλνδν θαηά 9,4% ζε φγθν θαη θαηά 9,3% ζε αμία. Δπίζεο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία ηάζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά θχκαηνο λέσλ, εηδηθεπκέλσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ραξαθηήξα gourmet, πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ην εκπφξην ηπξηψλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλν, κε ζεκαληηθή παξνπζία θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Παξαηεξείηαη επίζεο ηάζε εηζφδνπ θαη επηθξάηεζεο αξθεηψλ ηπξηψλ «νηθνινγηθψλ» κεζφδσλ παξαγσγήο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πεξηζζφηεξν πγηεηλά θαη παξαδνζηαθά παξαγφκελα ηξφθηκα. Έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο Βέιγνπο θαηαλαισηέο, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ πςειή πνηφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ηπξηψλ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Τςειή δήηεζε ππάξρεη επίζεο παξαδνζηαθά ζην Βέιγην γηα ιησκέλα ηπξηά θαη ηπξηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επάιεηςε, αξθεηά ζπρλά κε πξνζζήθε γεχζεσλ θαη θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δπίζεο, αξθεηά ζπλεζηζκέλε είλαη ε πξνζθνξά ζην ιηαλεκπφξην ζπιινγψλ ηπξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζε εληαία ζπζθεπαζία, πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ ζπζθεπαζία δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 23

24 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ωο γεληθέο ηάζεηο ζηελ βειγηθή αγνξά ηπξηνχ θαηαγξάθνληαη αθ ελφο ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελσλ ηπξηψλ θαη ηπξηψλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θπζηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο, θαη αθ εηέξνπ ε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηπξηά ζε κνξθή θαη ζπζθεπαζίεο πνπ είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη θιαδηθέο έξεπλεο δείρλνπλ δηαρξνληθή ηάζε κείσζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ light ηπξηψλ, δειαδή εθείλσλ κε κεησκέλα ιηπαξά θαη άιιεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία νπζίεο, ελψ δηαγηγλψζθνπλ κία ζαθή πξνηίκεζε ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ γηα γεπζηηθά ηπξηά. Ζ δηαρξνληθή ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βειγηθή αγνξά επλνεί ζαθψο ηα ζπζθεπαζκέλα ηπξηά, εηο βάξνο ησλ ηπξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε εηδηθά ηκήκαηα ησλ ιηαλεκπνξηθψλ αιπζίδσλ ή θαηαζηεκάησλ, θφβνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα ζπζθεπαζκέλα ηπξηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% κε 90% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ, έλαληη κεξηδίνπ κφιηο 10% κε 14% πνπ θαηέρνπλ ηα λσπά, ρχδελ ηπξηά, ηα νπνία κάιηζηα εκθαλίδνπλ έληνλε πησηηθή ηάζε (8% ην 2011). Σνχην σζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη νη ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ακεινχλ ηα εηδηθά ηκήκαηα ρχδελ ηπξηψλ, θαζψο απηά δίλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή κία αίζζεζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη βεβαίσο ελαζρφιεζεο ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ καδί ηνπ, παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηελ επηινγή θιπ. Κάηη άιιν πνπ επηζεκαίλεηαη ζηηο θιαδηθέο έξεπλεο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαιήο ζήκαλζεο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ, φπνπ ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη ε απζεληηθφηεηα, ελδερφκελεο πγηεηλέο ηδηφηεηεο ή νηθνινγηθέο κέζνδνη παξαγσγήο θιπ. Αξθεηά ζεκαληηθή ηάζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ θιαδηθφ Σχπν είλαη επίζεο ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε νξηζκέλσλ ηχπσλ πνιχ εηδηθψλ gourmet ηπξηψλ, φπσο ηα καιαθά ηπξηά κε θξνχζηα, ηα νπνία βάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζε κία δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηεο θξνχζηαο (παξά ην γεγνλφο φηη απηή είλαη ζπλήζσο πιπκέλε), γεγνλφο πνπ πξνθαλψο δελ αξέζεη ζε θάπνηνπο θαηαλαισηέο κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν, ελψ επίζεο απμάλεη εκκέζσο ηελ ηηκή αλά θηιφ ηνπ βξψζηκνπ ηειηθά ηπξηνχ. Ο θιαδηθφο Σχπνο δηαπηζηψλεη επίζεο κία δηαρξνληθή εληππσζηαθή θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπάλνδν ησλ ηπξηψλ απφ θαηζηθίζην γάια, ελψ ηα ζθιεξά ηπξηά, παξά ην γεγνλφο φηη ην κεξίδηφ ηνπο έρεη κεησζεί ειαθξψο ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία, παξακέλνπλ καθξάλ ε πξψηε θαηεγνξία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ, θαη ηδηαίηεξα ηα ζθιεξά ηπξηά θνκκέλα ζε θέηεο. χκθσλα κε άιιε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ν θιαδηθφο Σχπνο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2011 (επηέκβξηνο), ηα ζθιεξά ηπξηά εκθαλίδνληαη λα θαηέρνπλ κεξίδην 61,1% ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, αθνινπζνχκελα απφ ηα λσπά (κε κεξίδην 15%), ηα ιησκέλα (κε κεξίδην 10,15%), ηα καιαθά (κε κεξίδην 9,1%), ηα ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια (κε κεξίδην 2,6%), ηα «κπιε» ηπξηά (κε κεξίδην 0,1%) θαη ηα «δεζηά» ηπξηά (κε κεξίδην 0,07%). Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κεξηδίσλ κε βάζε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ 2010 θαη 2011 αθνξνχζαλ ηα 24

25 λσπά ηπξηά (+7,7%), ηα «δεζηά» ηπξηά (+7,3%), ηα ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια (+6,2%), ιηγφηεξν ηα ζθιεξά ηπξηά (+2,5%), ελψ κεηψζεηο είραλ ηα κεξίδηα ησλ ιησκέλσλ θαη ησλ καιαθψλ ηπξηψλ (-0,7%), θαζψο θαη ησλ «κπιε» ηπξηψλ (-2,1%). Δπίζεο, ζχκθσλα κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηπξηψλ πνπ αγνξάδνληαη ζηελ βειγηθή αγνξά αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο (ζηνηρεία αξρψλ ηνπ 2011 γηα ην 2010), ηα ηπξηά πνπ ζεξβίξνληαη ζε πηαηέια θαηέρνπλ κεξίδην 13,8% (έλαληη 13,9% ην 2006), εθείλα πνπ ζεξβίξνληαη σο δεζηά γεχκαηα κεξίδην 2,5% (έλαληη 2,3% ην 2006), ηα ηπξηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ καγεηξηθή κεξίδην 21,2% (έλαληη 18,5% ην 2006), ηα ηπξηά ζε κεγάια θνκκάηηα κεξίδην 13,9% (έλαληη 16,9% ην 2006), ηα νξεθηηθά ηπξηά κεξίδην 1,3% (έλαληη 1,1% ην 2006), ηα ζλαθ κεξίδην 1,6% (έλαληη 1,2% ην 2006), ηα ηπξηά πνπ ζεξβίξνληαη σο ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 13,7% (έλαληη 14% ην 2006), θαη ηέινο ηα ηπξηά πξνο επάιεηςε κεξίδην 32% (έλαληη 32,1% ην 2006). ηνηρεία ηεο εηαηξείαο δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ αγνξάο Nielsen ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 εκθαλίδνπλ ηελ αθφινπζε εηθφλα φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο ηπξηψλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο: ηπξηά πξνο επάιεηςε κεξίδην 31,5% (+6,5% έλαληη πξψηνπ ηξηκήλνπ 2010), καγεηξηθά ηπξηά κεξίδην 25,8% (+7,2%), ηπξηά λσπά θαη θαηζηθίζηα ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 8% (+6%), ηπξηά ιησκέλα ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 6,6% (- 3,5%), ηπξηά ζε κεγάια θνκκάηηα κεξίδην 10,6% (-2,9%), ηπξηά ζε πηαηέια κεξίδην 11,2% (+1,6%), ηπξηά δεζηψλ γεπκάησλ κεξίδην 2,8% (+3,1%), νξεθηηθά ηπξηά κεξίδην 2,3% (+4,8%) θαη ηπξηά ζλαθ κεξίδην 1,2% (-3,2%). ην Βέιγην, ε αγνξά πέξαλ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ- θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα γαιιηθά ηπξηά, κε έληνλε σζηφζν ηάζε ελίζρπζεο ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ βξεηαληθψλ ηπξηψλ. Πξνηίκεζε γηα βειγηθά ηπξηά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δήηεζεο γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηπξηώλ κεηαμύ ηωλ βειγηθώλ πεξηθεξεηώλ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ηα εγρψξηα παξαγφκελα ηπξηά εμαθνινχζεζαλ ην 2012 ηελ αλνδηθή ηνπο ηάζε ζηε βειγηθή αγνξά κε κεξίδην αγνξάο ζην 18,2% θαη φγθν θαη 21,4% ζε αμία, θαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλν κεξίδην ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο GfK έηνπο 2010, ε κεγέζπλζε ηεο παξνπζίαο βειγηθψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,8% ζε φγθν θαη 9,9% ζε αμία, ελψ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο ζεκείσζε άλνδν θαηά 23% θαη φγθν θαη 25,4% ζε αμία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο GfK, νη αληίζηνηρεο απμήζεηο ησλ κεξηδίσλ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ ην 2007 είραλ αλέιζεη ζε 18,4% θαη 20,8%. Ο δε βαζκφο δηείζδπζεο ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά αλεξρφηαλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ζε 91%. Δπίζεο, ε κέζε ζπρλφηεηα αγνξάο ζεκείσζε ην 2010 άλνδν ζηηο 13,7, απφ 12,6 θνξέο ηνλ ρξφλν. Σν 2012, ην 87% ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ αγφξαζε ηπξηά βειγηθήο πξνέιεπζεο, κε ηελ ζπρλφηεηα αγνξψλ λα αλέξρεηαη ζε 11,5 θνξέο ζε εηήζηα βάζε. 25

26 χκθσλα κε ελδείμεηο ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ πνπ θαηέγξαςε ε GfK, ν κέζνο θάηνηθνο ηεο Βαιινλίαο αγνξάδεη θαη θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ηπξί απφ φηη ν Φιακαλδφο (κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2012, ν κέζνο Βαιιφλνο θαηαλάισζε ζπλνιηθά 3,4 θηιά θαη ν κέζνο θάηνηθνο Βξπμειιψλ 2,5 θηιά πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν Φιακαλδφ, ν νπνίνο θαηαλάισζε 10,8 θηιά ηπξηψλ), σζηφζν ν κέζνο Φιακαλδφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν εγρψξηα ηπξηά. Σν 2012, ηα βειγηθά ηπξηά θαηείραλ κεξίδην ζε φγθν 21,3% ζηελ Φιάλδξα (έλαληη 21,2% ην 2011) θαη 25% ζε αμία, έλαληη κεξηδίνπ 15% ζε φγθν θαη 18% ζε αμία πνπ θαηείραλ ζηελ Βαιινλία. Σα βειγηθά ηπξηά θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην αγνξάο ζηνλ ππνθιάδν ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ, κε ην 60% ησλ αγνξαδφκελσλ ηπξηψλ λα είλαη βειγηθήο πξνέιεπζεο. ηα καιαθά ηπξηά, ην κεξίδην ησλ εγρψξηα παξαγφκελσλ πέθηεη κφιηο ζην 5% ηεο αγνξάο. ηελ Φιάλδξα, ηα ζθιεξά ηπξηά θαηέρνπλ ην 58% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ, ελψ ηα καιαθά ην 15%. ηηο Βξπμέιιεο θαη ζηελ Βαιινλία νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ επίζεο ηα ζθιεξά ηπξηά (κεξίδην 48%) θαη ιηγφηεξν ηα καιαθά (κεξίδην 23%). χκθσλα κε ηηο θιαδηθέο έξεπλεο, ν κέζνο Φιακαλδφο θαηαλαισηήο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηαζεξά πξνο ηα ηπξηά θνκκέλα ζε θέηεο, ηα νπνία ηα γεχεηαη ζπλήζσο καδί κε, ή ηα αιείθεη ζε θέηεο ςσκηνχ. ηελ Βαιινλία αιιά θαη ζηηο Βξπμέιιεο, ε θαηαλάισζε ηπξηψλ είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλε θαη ιηγφηεξν ζηεξεφηππε απφ φηη ζηελ Φιάλδξα. Ο κέζνο γαιιφθσλνο θαηαλαισηήο πξνηηκά ηηο πνηθηιίεο ηπξηψλ ζε πηάην, νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ Camembert, Brie, ηπξηά κε ζθιεξφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, καιαθά ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια θ.α.). Σαπηφρξνλα, ν κέζνο θάηνηθνο ηνπ βειγηθνχ Νφηνπ είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθφο ζηα θαηλνχξηα, niche πξντφληα θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο (ι.ρ. ζηα ηπξηά ζλαθ), ζηηο πνηθηιίεο ηπξηψλ θαη ζηηο ζπζθεπαζίεο καγεηξηθήο / γαζηξνλνκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ζηα πξντφληα ζε ζπζθεπαζίεο επθνιίαο (ηξηκκέλα ηπξηά). Σν απνηέιεζκα είλαη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ηπξηψλ αλά λνηθνθπξηφ ζηνλ βειγηθφ Νφην (πεξίπνπ 31 θηιά), έλαληη εθείλεο ζηνλ Βνξξά (26 θηιά). ην θαησηέξσ δηάγξακκα δηαθξίλνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ ηπξηνχ θαηά πεξηθέξεηα θαη γηα ην ζχλνιν ηεο βειγηθήο αγνξάο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ εκεηψλνπκε φηη ν εμσηεξηθφο θχθινο αληηπξνζσπεχεη ηηο Βξπμέιιεο θαη ηελ Βαιινλία, ν ελδηάκεζνο ηελ Φιάλδξα θαη ν εζσηεξηθφο ηελ ζπλνιηθή βειγηθή αγνξά. 26

27 ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΥΡΗΔΩΝ ΣΤΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΒΔΛΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 7% 3% 8% 5,6% 16% 13,8% 15% 22,3% 11% 14% 14,8% 36% 29,9% 25% Για επάλειψε Σε θέηερ Σε μεγάλα κομμάηια Τπιμμένο Ποικιλία ζε πιάηο Για οπεκηικό, ζνακ 25% 13,5% 27% 13% ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ βειγηθή αγνξά θαηά ηελ πεληαεηία ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΒΔΛΓΙΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ,0% 20,0% 17,2% 18,2% 17,7% 18,2% 18,2% 20,0% 21,5% 21,3% 21,5% 21,4% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Σε όγκο Σε αξία ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζην ζχλνιν ηεο βειγηθήο αγνξάο, αιιά θαη θαηά πεξηθέξεηα, θαηά ηελ πεληαεηία

28 ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΒΔΛΓΙΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Σύνολο Φλάνδπα Βαλλονία Σύνολο Φλάνδπα Βαλλονία Σε όγκο Σε αξία Οη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ζην Βέιγην δείρλνπλ φηη ν κέζνο Βέιγνο θαηαλαισηήο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηπξηά θαη γεληθφηεξα αγξνηηθά πξντφληα- παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηφζν ιφγσ «νηθνινγηθψλ» αλεζπρηψλ, φζν θαη ηάζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη αξθεηά ηζρπξή εηθφλα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ, σο απνηέιεζκα έληνλσλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ππέξ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Φιάλδξαο. Οη θπξηόηεξεο ηάζεηο πνπ εκθαλίδεη ε βειγηθή αγνξά ηπξηώλ Καησηέξσ ζπλνςίδνπκε ηηο θχξηεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ βειγηθή αγνξά ηπξηψλ, ππφ κνξθή ζεκείσλ: εκεηψλεηαη ππεξνρή ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ θαη ησλ ηπξηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ κεγάιεο δηαλνκήο Σν ηκήκα ηεο αγνξάο ηπξηψλ θνκκέλσλ ζε θέηεο παξνπζηάδεη αξθεηέο θαηλνηφκεο ηάζεηο θαη πξντφληα, θαζψο βειηηψλνληαη δηαξθψο νη ηερληθέο θνπήο Τπάξρεη απμαλφκελε επηηήδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή ρξεζηηθφηεηα Τπάξρεη δηαξθήο θαη δηαρξνληθή αχμεζε θαη ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ αγνξά Τπάξρεη ελίζρπζε κεξηδίσλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ηπξηψλ ρξήζεσλ ζλαθ θαη νξεθηηθψλ, θαζψο νη ρξήζεηο απηέο πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο επθαηξίεο πξνζθνξάο θαη θαηαλάισζεο απηψλ ησλ ηπξηψλ ε δηαξθή άλνδν βξίζθνληαη ηα εκίζθιεξα ηπξηά Τπάξρεη ελίζρπζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ηπξηψλ γηα καγεηξηθέο / γαζηξνλνκηθέο ρξήζεηο, θπξίσο πξνο φθεινο ησλ ηξηκκέλσλ 28

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το βελγικό εξωτερικό εμπόριο τυριών, η θέση του Βελγίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το βελγικό εξωτερικό εμπόριο τυριών, η θέση του Βελγίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΒΡΥΞΔΛΛΔΣ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 4 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Σνξφλην, 7 Μαΐνπ 2013 Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΛΑΓΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΑΓΑ Ο θιάδνο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα