Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ"

Transcript

1 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Βέιγην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Βξπμέιιεο, Οθηώβξηνο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σν βειγηθό εμωηεξηθό εκπόξην ηπξηώλ, ε ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθόζκηα παξαγωγή θαη ην εκπόξην ηπξηώλ, νη εηζαγωγέο θαη ηα ειιεληθά ηπξηα ζηε βειγηθή αγνξά..3 1(α) Οη βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ...3 1(β) Οη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ...4 1(γ) Ζ ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή, ην εκπφξην θαη θαηαλάισζε ηπξηνχ...4 1(δ) Σν δηκεξέο εκπφξην κε Διιάδα Σηκέο ζηε βειγηθή αγνξά Δζηηάδνληαο ζηελ βειγηθή παξαγωγή θαη αγνξά ηπξηνύ (α) Ζ βειγηθή παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξηνχ 12 3(β) Ζ θαηαλάισζε ηπξηνχ ζην Βέιγην θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο.15 3(γ) Σα θαλάιηα δηαλνκήο πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο ηωλ ειιεληθώλ ηπξηώλ ζηελ βειγηθή αγνξά Πίλαθεο βειγηθώλ εηζαγωγώλ & εμαγωγώλ ηπξηώλ πεξηόδνπ θαη θαηάζηαζεο αληαγωληζκνύ ζηε βειγηθή αγνξά ην έηνο 2012 (βειγηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) Πίλαθαο βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ πεξηφδνπ Πίλαθαο βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πεξηφδνπ Καηαλνκή βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην έηνο 2012 ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ.33 Βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ 2012 Αληαγσληζκφο..34 Βειγηθέο εηζαγσγέο ηπξηψλ 2012 Αληαγσληζκφο Γηαγξάκκαηα γηα επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο ηπξηψλ ΣΟ ΒΔΛΓΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΤΡΗΑ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( )... 8 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2012) ΣΗΜΔ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΣΗΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

3 5. ΠΗΝΑΚΔ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ & ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΟ ΔΣΟ 2012 (ΒΔΛΓΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ) ΠΗΝΑΚΑ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΒΔΛΓΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΔΣΟ 2012 ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΥΩΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ 2012 ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ 2012 ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΒΔΛΓΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΤΡΗΩΝ, ΟΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΤΡΗΑ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 1(α) Οη βειγηθέο εηζαγωγέο ηπξηώλ Σν Βέιγην εηζάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηπξηψλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη απφ δηάθνξεο πξνειεχζεηο, βαζηθά επξσπατθέο. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θπκαίλνληαη πιεζίνλ ηνπ 1 δηο. εηεζίσο, θαη ην 2012 εηζήγαγε ηπξηά αμίαο 1,068 δηο.. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ απηψλ αθνξνχζε ηπξί Gouda (αμία 185,73 εθαη., κεξίδην 17,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), ελψ ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ήηαλ ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά θάησ ηνπ 40% (αμία 124,37 εθαη., κεξίδην 11,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), ηξίηε ην ηπξί Έκεληαι (αμία 93,18 εθαη., κεξίδην 8,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ), αθνινπζνχκελεο απφ ηα ηξηκκέλα ή ζε ζθφλε ηπξηά (αμία 82,7 εθαη., κεξίδην 7,7% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ) θαη ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά θάησ ηνπ 40% θαη λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% (αμία 76,68 εθαη., κεξίδην 7,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 5 πξψηεο απηέο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ ηπξηψλ απνηεινχλ ην 52,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ην Απφ πιεπξάο ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηπξηψλ, ην κεξίδην ηνπ ιένληνο απνιακβάλεη ε Γαιιία κε 37,9% ησλ ζπλνιηθψλ 3

4 εηζαγσγψλ (αμία 405,21 εθαη. ην 2012), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Οιιαλδία κε κεξίδην 28,7% (αμία 306,28 εθαη. ην 2012), ηελ Γεξκαλία κε κεξίδην 15,9% (αμία 170,03 εθαη. ην 2012) θαη ηελ Ηηαιία κε κεξίδην 7,87% (αμία 84,06 εθαη. ην 2012). Με κηθξφηεξα κεξίδηα αθνινπζνχλ νη Γαλία (2,32%), Ηξιαλδία (1,98%), Βξεηαλία (1,58%) θαη Φηλιαλδία (1,03%), πάληνηε κε βάζε ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη 4 θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηπξηψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην Βέιγην ην 2012 θαηέρνπλ κεξίδην ιίγν παξαπάλσ απφ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Ζ ρψξα καο ην 2012 πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο ηπξηψλ χςνπο 4,03 εθαη. πξνο ην Βέιγην, θαηέρνληαο κεξίδην 0,38% ηεο αγνξάο. ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ ηπξηψλ ζην Βέιγην, ε θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ην 2012 είρε σο εμήο: Σπξί Gouda: Οιιαλδία κεξίδην 87,4% (αμία 162,24 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 10,5% (αμία 19,48 εθαη. ) Σπξηά λωπά κε ωξηκαζκέλα, πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά θάηω ηνπ 40%: Γαιιία κεξίδην 45,1% (αμία 56,1 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 25,2% (αμία 31,33 εθαη. ), Ηηαιία κεξίδην 14,7% (αμία 18,32 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 9,3% (αμία 11,6 εθαη. ) Σπξί Emmentaler: Γεξκαλία κεξίδην 57,6% (αμία 53,63 εθαη. ), Γαιιία κεξίδην 21,4% (αμία 19,98 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 14,1% (αμία 13,11 εθαη. ) Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθόλε: Γαιιία κεξίδην 40,7% (αμία 33,62 εθαη. ), Οιιαλδία κεξίδην 24,3% (αμία 20,06 εθαη. ), Ηηαιία κεξίδην 13% (αμία 10,78 εθαη. ), Γεξκαλία κεξίδην 10% (αμία 8,23 εθαη. ) Σπξηά πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά θάηω ηνπ 40% θαη ζε λεξό κεηαμύ 52% θαη 62%: Οιιαλδία κεξίδην 54,1% (αμία 41,45 εθαη. ), Γαιιία κεξίδην 33,1% (αμία 25,38 εθαη. ) 1(β): Οη βειγηθέο εμαγωγέο ηπξηώλ Οη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξα επίπεδα απφ ηηο εηζαγσγέο, σζηφζν είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγεο θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θπκαίλνληαη ζηαζεξά πάλσ απφ ηα 500 εθαη.. Σν 2012 νη βειγηθέο εμαγσγέο ηπξηψλ αλήιζαλ ζε 667,4 εθαη., κε ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγφκελσλ πξντφλησλ αθ ελφο ηα θαηεξγαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο απφ 36% (αμία εμαγσγψλ 135,47 εθαη. ) θαη αθ εηέξνπ ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% θαη ζε λεξφ κεηαμχ 52% θαη 62% (αμία εμαγσγψλ 101,88 εθαη. ). Άιιεο 4

5 ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ην 2012 ήηαλ ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% (αμία 69,74 εθαη. ), ηα ηξηκκέλα ηπξηά (αμία 64,85 εθαη. ), ηα θαηεξγαζκέλα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 36% θαη κεγαιχηεξεο ηνπ 48% θαηά βάξνο μεξήο χιεο (αμία 57,48 εθαη. ), θαη ηα ηπξηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά ρακειφηεξεο ηνπ 40% θαη ζε λεξφ κεηαμχ 62% θαη 72% (αμία 55,7 εθαη. ). Σν 25% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηνπ 2012 θαηεπζχλζεθαλ πξνο Οιιαλδία, ην 15,8% πξνο Ηηαιία, ην 15,3% πξνο Βξεηαλία, ην 13,5% πξνο Γαιιία, ην 10,1% πξνο Γεξκαλία θαη ην 6,3% πξνο Ηζπαλία. Οη έμη απηέο ρψξεο απνξξφθεζαλ ην 86% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ θαη απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αγνξέο ηνπ βειγηθνχ ηπξηνχ, καδί κε ην γεηηνληθφ Λνπμεκβνχξγν πνπ απνξξφθεζε ην 2012 ην 5% ηεο αμίαο ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ. 1(γ) Ζ ζέζε ηνπ Βειγίνπ ζηελ παγθόζκηα παξαγωγή, ην εκπόξην θαη θαηαλάιωζε ηπξηνύ εκεηψλνπκε φηη ελψ ην Βέιγην δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 10 παγθνζκίσο παξαγσγψλ ηπξηνχ κε βάζε ζηνηρεία ηνπ FAO έηνπο 2011 θαη 2011 (Οξγαληζκνχ ησλ Ζλ. Δζλψλ γηα ηελ γεσξγία θαη ηα ηξφθηκα Food and Agriculture Organization of the UN), νχηε ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ απφ πιεπξάο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, σζηφζν ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εμαγσγέσλ θαη εηζαγσγέσλ ηπξηνχ. Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο κε βάζε ζηνηρεία απφ ηελ αλσηέξσ πεγή. ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΗ ΣΤΡΗΟΤ ΣΟ 2011 (ζε κεηξηθνχο ηφλνπο) Δπξσπατθή Έλσζε ΖΠΑ Γεξκαλία Γαιιία Ηηαιία Οιιαλδία Πνισλία Αίγππηνο Ρσζία Αξγεληηλή Καλαδάο ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ FAO, ην 2011 παξήρζεζαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 20 εθαη. κεηξηθνί ηφλνη ηπξηνχ παγθνζκίσο. Ο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ παξήγε ζπλνιηθά 8,86 εθαη. ηφλνπο, σζηφζν εάλ δελ ζεσξεζεί ε Δ.Δ. εληαίνο παξαγσγφο, ηφηε νη ΖΠΑ θαηέρνπλ ηα παγθφζκηα πξσηεία κε παξαγσγή 5,16 εθαη. ηφλσλ, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο Γεξκαλία (2,05 εθαη. ηφλνη), Γαιιία (1,94 εθαη. ηφλνη) θαη Ηηαιία (1,13 εθαη. ηφλνη). ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟ 2010 (ζε μεηρικούς ηόνοσς και τιλ. δολ. ΗΠΑ) 5

6 Μεηξηθνί Υηι. δνι. ΖΠΑ ηφλνη Παγθνζκίωο Δπξωπαϊθή Έλωζε Γεξκαλία Γαιιία Οιιαλδία Ηηαιία Γαλία Ν. Εειαλδία Βέιγην Ηξιαλδία ΖΠΑ Απζηξαιία Αξαβία ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT Καηά ηα ζηνηρεία ηνπ FAO, ε Ηξιαλδία, ε Νέα Εειαλδία, ε Οιιαλδία θαη ε Απζηξαιία δηαζέηνπλ παξαγσγή ε νπνία βαζηθά θαηεπζχλεηαη ζε εμαγσγέο. πγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010, ν ιφγνο εμαγσγψλ πξνο ηελ παξαγσγή ηπξηνχ ζηηο αλσηέξσ ρψξεο αλήιζε ζε 95%, 90%, 72% θαη 65% αληίζηνηρα. Ο ιφγνο κεηαμχ εμαγφκελσλ θαη παξαγφκελσλ πνζνηήησλ γαιιηθψλ ηπξηψλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 35%, ελψ νη ΖΠΑ, αλ θαη κεγάινο παξαγσγφο είλαη νξηαθά εμαγσγέαο ηπξηψλ, κε ηελ αλαινγία κεηαμχ εμαγσγψλ θαη παξαγσγήο λα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 3,4%, θαζψο ε ακεξηθαληθή παξαγσγή πξννξίδεηαη βαζηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο. ΚΟΡΤΦΑΙΟΙ ΕΙΑΓΩΓΕΙ ΣΤΡΙΟΤ ΣΟ 2010 (ζε μεηρικούς ηόνοσς και τιλ. δολ. ΗΠΑ) Μεηξηθνί ηφλνη Υηι. δνι. ΖΠΑ Παγθνζκίωο Δπξωπαϊθή Έλωζε Γεξκαλία Ηηαιία Ζλ. Βαζίιεην Γαιιία Ρωζία Βέιγην Ηζπαλία ΖΠΑ Ηαπωλία Οιιαλδία ΠΖΓΖ: UN Food & Agriculture Organization, FAOSTAT Σν Βέιγην θαηαηάζζεηαη 7 ν κε βάζε ηελ αμία ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηπξηψλ ηνπ 2010 (εμαγσγέο 792,9 εθαη. δνι. κε βάζε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 594,46 εθαη. κε βάζε ηα βειγηθά ζηνηρεία ηνπ 2010), θαη 6 ν απφ πιεπξάο αμίαο εηζαγσγψλ ην 2010 (εηζαγσγέο 1,3 δηο. δνι. κε βάζε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 970,83 εθαη. κε βάζε ηα βειγηθά ζηνηρεία ηνπ 2010). Γελ θαηαηάζζεηαη εμάιινπ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηπξηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε βηνκεραλία ηνπ είλαη θαηά βάζε εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 6

7 ΚΟΡΤΦΑΗΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ ΣΤΡΗΟΤ ΣΟ 2011 (ζε θηιά θαηά θεθαιή) Γαιιία 26,3 Ηζιαλδία 24,1 Διιάδα 23,4 Γεξκαλία 22,9 Φηλιαλδία 22,5 Ηηαιία 21,8 Διβεηία 21,3 Απζηξία 19,9 Οιιαλδία 19,4 νπεδία 19,1 Ννξβεγία 17,4 Δ.Δ. 17,1 Σζερία 16,3 Ηζξαήι 16,1 ΖΠΑ 15,1 Καλαδάο 12,3 Απζηξαιία 11,7 Αξγεληηλή 11,5 Πνισλία 11,4 Οπγγαξία 11,0 Ζλ. Βαζίιεην 10,9 ινβαθία 10,3 ΠΖΓΖ: International Dairy Federation (IDF), Canadian Dairy Information Center Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ηξίηε απφ πιεπξάο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηψλ, θαηά 6,3 θηιά παξαπάλσ απφ ηνλ κέζν θνηλνηηθφ φξν, κε ην 75% ηεο θαηαλάισζεο λα εζηηάδεηαη ζηελ θέηα. ηελ Γαιιία, ηα πιένλ θαηαλαιψζηκα ηπξηά είλαη ην Έκεληαι θαη ην Camembert. Γηα ηηο ΖΠΑ ηα ζηνηρεία αλαθέξνπλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηνχ θαηά ηελ ηειεπηαία 25εηία, κε ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λα απνηειείηαη απφ Mozzarella, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο pizza. 1(δ)Σν δηκεξέο εκπόξην κε ηελ Διιάδα Σν δηκεξέο εκπφξην ηπξηνχ κεηαμχ ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ Βειγίνπ είλαη ζηαζεξά ειιεηκκαηηθφ γηα ηα ειιεληθά ηπξηά, κε βάζε ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά εηζαγσγψλ. Σν 2012 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηπξηψλ ζην Βέιγην αλήιζαλ ζε 4,03 εθαη., ελψ νη βειγηθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε 11,17 εθαη.. Σα ειιεληθά ηπξηά θαηέρνπλ ζπλνιηθά κεξίδην 0,38% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο ηνπ 2012, κε θχξην εμαγφκελν πξντφλ ηελ θέηα, νη εμαγσγέο ηεο νπνίαο αλήιζαλ ζε 2,25 εθαη. (κεξίδην 32,6% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο), έλαληη 2,55 εθαη. ην 2011, 2,43 εθαη. ην 2010, 2,54 εθαη. ην 2009, 2,14 εθαη. ην 2008 θαη 1,61 εθαη. ην εκεησηένλ φηη ελψ κέρξη ην 2006 ε θαηάηαμε ησλ πξντφλησλ θέηαο γηλφηαλ ζηνπο θσδηθνχο θαη , απφ ην 2007 θαη έπεηηα γίλεηαη ππφ ηνλ θσδηθφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πξνο Βέιγην θαηά ηελ εμαεηία (βειγηθά ζηνηρεία, αμίεο ζε ). 7

8 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) Κωδηθόο Πξνϊόλ Φέηα Νσπά ηπξηά κε σξηκαζκέλα, πεξ. ιηπ. >40% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 47% θαη 52% Κεθαινγξαβηέξα θαη θαζέξη Σπξί Cheddar Σπξηά κε ιηπαξά >40% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Κεθαινηχξη Κωδηθόο Πξνϊόλ Σπξηά κε ιηπαξά θαηά βάξνο <=40% Λνηπά ηπξηά απφ πξφβεην ή βνπβαιίζην γάια ζε άικε (εθηφο θέηαο) Νσπά ηπξηά κε σξηκαζκέλα, πεξ. ιηπ. <=40% Σπξηά Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% Σπξί Gouda Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ >72% Σπξί πξνο θαηεξγαζία (εθηφο λσπνχ ηπξηνχ) Σπξί Kashkaval Σπξί Brie Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36%

9 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΗΩΝ ΠΡΟ ΒΔΛΓΗΟ Παξαηεξνχκε φηη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηπξηψλ πξνο ην Βέιγην, νη νπνίεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε εμαεηία αθνινχζεζαλ ζρεδφλ ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία, κε εμαίξεζε ην 2012, απμαλφκελεο ζπλνιηθά σζηφζν θαηά πιεζίνλ ηνπ 1 εθαη. κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2012 θαη έρνληαο μεπεξάζεη ην 2011 ηα 4 εθαη., απαξηίδνληαη βαζηθά απφ ηελ θέηα (55,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ην 2012), κε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηα λσπά κε σξηκαζκέλα ηπξηά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά (>40%, 40,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ην 2012). Αθνινπζνχλ κε ζαθψο κηθξφηεξεο αμίεο, ζε ζπζηεκαηηθή σζηφζν βάζε, νη εμαγσγέο θεθαινγξαβηέξαο θαη θαζεξηνχ, θαζψο θαη άιισλ ηπξηψλ κε έσο θαη ακειεηέεο αμίεο εμαγσγψλ, αιιά θαη θαηεγνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη δπλακηθά αιιά επθαηξηαθά θαη έπεηηα «ζβήλνπλ» απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ ειιεληθή θέηα θαηείρε ην 2012 κεξίδην 32,6% ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο ζπλνιηθνχ χςνπο 6,91 εθαη., κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην λα θαηέρεη ε Γαιιία (33,6%) θαη κηθξφηεξα νη Γεξκαλία (17,5%) θαη Γαλία (13,1%). Ζ ειιεληθή θεθαινγξαβηέξα θαη ην θαζέξη θαηέρνπλ κεξίδην 23,2% επί ζπλνιηθήο αμίαο βειγηθψλ εηζαγσγψλ κφιηο 421,47 ρηι. ην 2012, κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην λα θαηέρεη ε Οιιαλδία (71%), ελψ κηθξφ κεξίδην 2,7% θαηείρε ην ειιεληθφ θεθαινηχξη (θαη εδψ επίζεο ρακειέο νη βειγηθέο εηζαγσγέο, κφιηο 255,73 ρηι. ), ελψ θχξηνη πξνκεζεπηέο ηνπ Βειγίνπ ήηαλ νη Γαλία (32,2%), Βξεηαλία (27,8%), Γεξκαλία (19,4%) θαη Ηηαιία (11,5%). Μεξίδην 5,6% είρε ην 2012 ε ρψξα καο ζηηο βειγηθέο εηζαγσγέο λσπψλ κε σξηκαζκέλσλ ηπξηψλ πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά άλσ ηνπ 40% - πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία πνπ εκθαλίδεηαη ζηαζεξά ηελ ηειεπηαία εμαεηία σο δεχηεξε ζηηο εμαγσγέο καο ηπξηψλ πξνο Βέιγην- κε βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηελ Γαιιία (48,2%), ηελ Ηηαιία (21,3%), ηελ Γεξκαλία (10,7%) θαη ηελ Οιιαλδία (10,2%). Πνιχ κηθξά κεξίδηα ησλ βειγηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ 2012 είραλ θαηεγνξίεο ειιεληθψλ εμαγφκελσλ ηπξηψλ φπσο ηα ινηπά ηπξηά απφ πξφβεην ή βνπβαιίζην γάια ζε άικε, εθηφο θέηαο (0,1%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά θαηψηεξα ηνπ 40% θαη πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% (0,04%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά θαηά βάξνο θαηψηεξα ηνπ 40% (επίζεο κεξίδην 0,04%), ηα ηπξηά κε ιηπαξά άλσ ηνπ 40% (0,02%) θαη ην ηπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε (0,01%). Απφ πιεπξάο βειγηθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηελ ζχλζεζή ηνπο ην 2012, επηζεκαίλνληαο φηη ν θχξηνο φγθνο ηνπο αθνξά 5 δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 79% ησλ βειγηθψλ εμαγσγψλ ηπξηψλ πξνο Διιάδα ην Πξφθεηηαη γηα ηνπο θσδηθνχο (ηπξί Gouda, κεξίδην 23,1%), (ηξηκκέλν ηπξί, κεξίδην 20,2%), (ηπξί Έληακ, κεξίδην 15,6%), (κεξίδην 10,6%) θαη (ηπξί Finlandia, κεξίδην 9,4%). 9

10 ΒΔΛΓΗΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΤΡΗΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2012) ΚΩΓΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΞΗΑ 2012 ( ) Νσπφ ηπξί κε σξηκαζκέλν, ζπκπ. ηπξφγαινπ κε ιηπαξά <=40% Νσπφ ηπξί κε σξηκαζκέλν, ζπκπ. ηπξφγαινπ κε ιηπαξά >40% Σπξί ηξηκκέλν ή ζε ζθφλε Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ έκεληαι / γξαβηέξα Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36% Καηεξγαζκέλν ηπξί απφ άιια είδε, κε ιηπαξά <=36% (>48% θ.β.μ.π.)* Σπξί Ρνθθφξ Σπξί πξνο θαηεξγαζία (εθηφο λσπνχ ηπξηνχ) Σπξί Έκεληαι Σπξί Σζέληαξ Σπξί Έληακ Κεθαινηχξη (εθηφο πξννξηδφκελνπ γηα θαηεξγαζία ή ηξηκκέλνπ) Σπξί Finlandia Σπξηά Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo θαη sams Σπξί Gouda Σπξί Camembert Σπξί Brie Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 47% θαη 52% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 52% θαη 62% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ κεηαμχ 62% θαη 72% Σπξηά κε ιηπαξά <=40% & πεξηεθη. λεξνχ >72% Σπξηά κε ιηπαξά >40% ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ * Καηά βάξνο μεξήο χιεο. Πξφθεηηαη γηα βειγηθά ζηνηρεία. Εήηεκα όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλόκεζε ηεο θέηαο ζηα βειγηθά ζηαηηζηηθά Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ βειγηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψζακε φηη αλαθέξνληαη ηφζν ζε εηζαγσγέο, αιιά θαη ζε εμαγσγέο ηνπ Βειγίνπ ππφ δαζκνινγηθφ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θέηα. Γηα ην δήηεκα απηφ, ην Γξαθείν καο απεχζπλε εξψηεκα ζηε βειγηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ρσξίο λα ιάβεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, θαζψο καο δηεπθξηλίζηεθε φηη πξφθεηηαη πεξί επαλεμαγσγψλ θέηαο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (πξάγκα πνπ δχζθνια είλαη πηζηεπηφ πάλησο ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπσο ε Γαλία). Σν 2012 ηα βειγηθά ζηαηηζηηθά εκθαλίδνπλ εηζαγσγέο θέηαο χςνπο 1,2 εθαη. απφ Γεξκαλία, 906 ρηι. απφ Γαλία, 2,32 εθαη. απφ Γαιιία, θαζψο θαη κηθξφηεξεο αμίεο απφ Ηηαιία (122 ρηι. ), Οιιαλδία (77 ρηι. ) θαη Πνξηνγαιία (6 ρηι. ). Δκθαλίδνπλ επίζεο εμαγσγέο ηνπ Βειγίνπ ζε θέηα ζπλνιηθνχ χςνπο 1,19 εθαη. (έλαληη 1,65 εθαη. ην 2011, 2,58 εθαη. ην 2010, 2,56 εθαη. ην 2009, 1,18 εθαη. ην 2008 θαη 972 ρηι. ην 2007). Οη εμαγσγέο απηέο θαηεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν πξνο Γεξκαλία (616 ρηι. ην 2012), Λνπμεκβνχξγν (157 ρηι. ), Γαιιία (173 ρηι. ), Οιιαλδία (8 ρηι. ), Βξεηαλία (72 ρηι. ) θαη Απζηξία (60 ρηι. ). Πεξηπηώζεηο ζθεηεξηζκνύ ηεο ειιεληθήο ΠΟΠ «Φέηα» ζην Βέιγην εκεηψλνπκε φηη ην Γξαθείν καο δηαπηζηψλεη θαηά θαηξνχο θαη ζε πεξίπνπ ζπζηεκαηηθή βάζε ηελ εκθάληζε πξντφλησλ πνπ παξαβηάδνπλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θάλνληαο θαηάρξεζε ειιεληθψλ νλνκαζηψλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ. Ζ πιένλ ζπλήζεο κνξθή θαηάρξεζεο αθνξά ην πξντφλ «θέηα», ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, αιιά θαη ζε 10

11 άιια, κηθξφηεξα ζεκεία δηάζεζεο. Σν Γξαθείν καο παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δηαπηζηψζεη ή ηνπ έρνπλ θαηαγγειζεί, ελεκεξψλνληαο ηηο βειγηθέο αξρέο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη θαη δηελεξγνχλ ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα πξντφληα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο νλνκαζίαο «θέηα» λα απνζχξνληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο θαη ππνδείμεηο ηεο δηνίθεζεο, σζηφζν αξθεηέο θνξέο αξγφηεξα επαλεκθαλίδνληαη θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία. Σν Γξαθείν καο έρεη, ηφζν πξφζθαηα, φζν θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εθηεηακέλε ελ ζέκαηη αιιεινγξαθία κε ηηο βειγηθέο αξρέο θαη ελεκεξψλεη πιήξσο ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο (Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ / Γηεχζπλζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, Τπ. Δμσηεξηθψλ, ΜΑ Δ.Δ.), ηηο νπνίεο θαη ζπκβνπιεχεηαη αλαθνξηθά κε ηηο αθνινπζεηέεο δηαδηθαζίεο εάλ ππάξρεη αλάγθε. Οη παξεκβάζεηο καο πξνο ηηο βειγηθέο αξρέο είλαη θαηά θαλφλα επηηπρεκέλεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη απηέο δηελεξγνχλ έζησ θαη κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε- ειέγρνπο, πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νπνίσλ ζπκκνξθψλνληαη νη βειγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα κε παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο. Σαπηφρξνλα, παξαθνινπζνχκε δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε ζε φια ηα πξντφληα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο, ελψ αμηνπνηνχκε θαη πιεξνθνξίεο πνπ καο πεξηέξρνληαη απφ ηδηψηεο θαηαγγέιινληεο. 11

12 2. ΣΗΜΔ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 12

13 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 13

14 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 14

15 Delhaize Cora Carrefour Lidl Babybel (45%) 200g 2,45 2,39 2,49 2,35 Minibabybel rouge 12x22g 4,55 4,59 4,69 4,33 Boursin ail & fines herbes 150g 2,12 2,06 1,69 / Brie coeur de lion 200g 2,05 2,06 1,98 / Brique de vache président 200g 2,36 2,41 2,36 2,29 Camembert cœur de lion 250g 1,83 1,79 1,90 1,79 Camembert le rustique 250g 2,49 2,61 2,28 / Caprice des dieux 200g 2,99 2,59 2,59 2,55 Maredsous Double crème 200g 2,42 2,47 2,34 2,34 Galbani Μοηζαρέλα 125g 1,25 1,30 1,25 / Chavroux 150g 2,85 2,55 2,23 / Entremont - Raclette Saveur d'antan 5,49 5,69 5,99 / (15 θέηες) - 350g Passendale délice (θέηες) 175g 3,29 3,58 3,09 3,09 Leerdammer original 200g 3,25 3,49 3,30 3,35 Entremont Emmenthal 250G 4,05 3,69 4,09 / Chaumes ηο Kg 19,65 19,89 19,90 / Brugge νέο (θέηες) 200g 2,69 3,00 2,79 / Arla Apetina Κύβοσς ζε λάδι 300g 2,49 2,63 2,49 / Salakis Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 4,62 4,99 4,39 / Salakis 220g 3,47 3,66 3,59 / Μάρκα καταστήματος : Κύβοσς ησριού ζε λάδι 300g 2,29 2,49 2,29 1,79 Gouda νέο 300g 2,85 3,28 2,59 1,27 Μοηζαρέλα 125g 0,55 0,89 0,85 0,79 Parmigiano reggiano 100g 2,89 2,59 1,39 Φέηα 200g Δωδώνη 2,49 Cora 2,39 Carrefour 2,99 Eridanous 1,49 Cora SIMOS Eridanous Κύβοσς Φέηας ζε λάδι 300g 2,99 3,49 2,45 1,79 Emmentale 200g (θέηες) 2,59 2,99 2,35 1,85 Bottom of Form 15

16 3. ΔΣΗΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΒΔΛΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΗΟΤ 3(α) Ζ βειγηθή παξαγωγή γαιαθηνθνκηθώλ θαη ηπξηνύ Σα θπξίαξρα πξντφληα ηεο βειγηθήο γαιαθηνβηνκεραλίαο είλαη παξαδνζηαθά ην θξέζθν γάια πξνο θαηαλάισζε θαη ηα πξντφληα λσπνχ γάιαθηνο. Σν έηνο 2011, ην Βέιγην παξήγαγε 752,5 εθαη. ιίηξα γάιαθηνο γηα θαηαλάισζε, ελψ ε παξαγσγή λσπψλ γαιαθηνθνκηθψλ φπσο ην γηανχξηη, ηα πνηά κε βάζε ην μηλφγαια, νη θξέκεο θαη ηα επηδφξπηα αλήιζε ζε 531,4 ρηι. ηφλνπο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2011, απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (γάια πξνο θαηαλάισζε + λσπά γαιαθηνθνκηθά), ην 32% ηεο παξαγσγήο αθνξά ην εκη-απνβνπηπξσκέλν γάια, ελψ αθνινπζεί ην μηλφγαια κε 17% ηεο παξαγσγήο θαη πην πίζσ νη θξέκεο πξνο θαηαλάισζε κε 13% θαη ην πιήξεο γάια κε 12% ηεο παξαγσγήο. Ζ βειγηθή παξαγσγή γηανπξηηνχ, ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο θαη επηδφξπησλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε. Μέξνο ηνπ γάιαθηνο πνπ ζπγθεληξψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο κεηαπνηείηαη ζε ηπξηά, γάια ζθφλε θαη βνχηπξν. Σν έηνο 2011, ε παξαγσγή ηπξηψλ ζην Βέιγην ζεκείσζε άλνδν 7,3%, έλαληη αλφδνπ 13% εθείλεο βνπηχξνπ, 25% εθείλεο απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο ζε ζθφλε, 11,5% ηεο παξαγσγήο γηανπξηηνχ, 9% εθείλεο θξεκψλ πξνο θαηαλάισζε θαη 8% ηεο παξαγσγήο βηηακηλνχρσλ πνηψλ κε βάζε ην γάια. Αληηζέησο, θαη πάληνηε ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, ε παξαγσγή γάιαθηνο πξνο θαηαλάισζε κεηψζεθε θαηά 3,4%, κε ηελ παξαγσγή απνβνπηπξσκέλνπ λα ζεκεηψλεη κείσζε πιεζίνλ ηνπ 10% θαη εθείλελ πιήξνπο γάιαθηνο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%. Σν 2012, ε παξαγσγή γάιαθηνο γηα θαηαλάισζε αλήιζε ζε 832,8 εθαη. ιίηξα (αχμεζε 10,7% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011) θαη εθείλε λσπψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε 581,6 ρηι. ηφλνπο (αχμεζε 9,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011). Ζ παξαγσγή ηπξηψλ απμήζεθε θαηά 1,1% αλεξρφκελε ζηνπο 73,89 ρηι. ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 63,4 ρηι. ηφλνη αθνξνχζαλ θπζηθά ηπξηά (αχμεζε 2,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011) θαη νη 10,5 ρηι. ηφλνη λσπά ηπξηά (κείσζε 4,7% έλαληη ηνπ 2011). Θεακαηηθή άλνδν ζεκείσζε ην 2012 ε παξαγσγή επηδφξπησλ κε βάζε ην γάια (+71,8%), ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο (+55,2%) θαη πιήξνπο γάιαθηνο (+21,2%). Ζ παξαγσγή βνπηχξνπ ζεκείσζε άλνδν 1,8%, ελψ πηψζε ζεκείσζε ε παξαγσγή γηανπξηηνχ (-10,4%), γάιαθηνο ζε ζθφλε (-3,6%), θαη ηδηαίηεξα κε απνβνπηπξσκέλνπ (-7,8%). Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ην εκη-απνβνπηπξσκέλν γάια απνηειεί ην 30% ηεο βειγηθήο παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αθνινπζνχκελν απφ ην μηλφγαια πνπ έρεη κεξίδην 14%, θαη πην πίζσ ην πιήξεο γάια κε κεξίδην 13%, ηηο θξέκεο πξνο θαηαλάισζε κε κεξίδην 12%, ηα επηδφξπηα κε κεξίδην 11% θαη ην ζνθνιαηνχρν γάια κε κεξίδην 8% ηεο παξαγσγήο. 16

17 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, θαζψο θαη ζην γξάθεκα πνπ ηνπο αθνινπζεί, παξαθνινπζνχκε ηελ εμέιημε ηεο βειγηθήο παξαγσγήο θχξησλ θαηεγνξηψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηπξηψλ θαηά ηελ εμαεηία Παραγωγή γαλακηοκομικών ζηο Βέλγιο ( ) ε ρηι. ιίηξα ή ηόλνπο Μεηαβνιή 2011/2012 Γάια πξνο θαηαλάισζε * ,7% Νσπά γαιαθηνθνκηθά ** ,4% Βνχηπξν ,8% Γάια ζε ζθφλε ,6% Σσριά ,1% Φσζικά ησριά ,1% Νωπά ησριά ,7% Οξξφο γάιαθηνο Παγσηά ,02% ΠΖΓΖ: Οκνζπνλδηαθφ Τπ. Οηθνλνκίαο, Γελ. Γ/λζε ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο * Πεξηιακβάλεη ην πιήξεο, ην εκη-απνβνπηπξσκέλν, ην απνβνπηπξσκέλν γάια, ην βνπηπξφγαια, ην ζνθνιαηνχρν θαη ην βηηακηλνχρν γάια. ** Πεξηιακβάλνπλ γηανχξηη, μηλφγαια, θξέκεο πξνο θαηαλάισζε, επηδφξπηα. Ζ παξαγωγή νξηζκέλωλ θύξηωλ θαηεγνξηώλ ηπξηώλ ζην Βέιγην, ε θηιά Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Π. ΑΠ. Νσπά θπζηθά ιεπθά Νσπά αξσκ., θξνχη Ricotta Λνηπά λσπά ηπξηά Πεγκέλν γάια γηα ηπξί Cheddar Gouda Herve Mozzarella Pecorino Λνηπά ηπξηά ηη. ηχπνπ Λνηπά ηπξηά Λησκέλα ηπξηά (fondu) ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΖ: Οκνζπνλδηαθφ Τπ. Οηθνλνκίαο, Γελ. Γ/λζε ηαηηζηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο εκεηώζεηο: Ζ έλδεημε (Π) ζηηο ζηήιεο αλαθέξεηαη ζε πνζφηεηεο παξαγσγήο. Ζ έλδεημε (ΑΠ) αλαθέξεηαη ζε πνζφηεηεο απνζεκάησλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα ιησκέλα ηπξηά (fondu) ελψ ζηνλ πην πάλσ πίλαθα πνπ απεηθνλίδεη ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ ζην Βέιγην ζηελ πεξίνδν , ε παξαγσγή ιησκέλσλ ηπξηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηπξηψλ. 17

18 ΥΙΛ. ΛΙΣΡΑ Ή ΣΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟ ΒΔΛΓΙΟ ( ) Γάλα ππορ καηανάλωζε Νωπά γαλακηοκομικά Βούηςπο Γάλα ζε ζκόνε Τςπιά Οππόρ γάλακηορ Παγωηά Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πνπ εκθαλίδεη ηελ παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ θαηεγνξηψλ ηπξηψλ ζην Βέιγην ηελ ηειεπηαία επηαεηία, δηαπηζηψλνπκε θαη αξράο ηελ ζεκαληηθή θαη δηαξθψο απμαλφκελε παξαγσγή ηπξηνχ ηχπνπ Mozzarella, πνπ ην 2012 αλήιζε ζε ηφλνπο, έρνληαο ζεκεηψζεη άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 10,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011 θαη ηνπ 87,4% ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαγσγή ην έηνο εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε απηά πνπ δηαβάδνπκε ζηνλ βειγηθφ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην ηπξί ηχπνπ Mozzarella παξάγεηαη θπξίσο απφ ηελ κεγάιε εηαηξεία παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ Belgomilk. Γηαπηζηψλνπκε επίζεο ζεκαληηθέο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ιησκέλσλ ηπξηψλ (fondu) κέρξη ην 2009 ( ηφλνη, ελψ παιαηφηεξα αθφκε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο), ελψ ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε χπαξμε κφλνλ απνζεκάησλ. Ζ παξαγσγή ινηπψλ ηπξηψλ, ηα νπνία δελ θαηνλνκάδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Τπ. Οηθνλνκίαο, αλήιζε ην 2012 ζε ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο κείσζε 13% έλαληη ηνπ 2011 θαη πησηηθή ηάζε απφ ην 2010 θαη κεηά. Ληγφηεξν ζεκαληηθή είλαη ε παξαγσγή λσπψλ ηπξηψλ (ζηνπο ηφλνπο ην 2012), θαζψο θαη ηπξηνχ ηχπνπ Gouda (4.752 ηφλνη ην 2012). ην θαησηέξσ γξάθεκα δηαθξίλνπκε ηα κεξίδηα ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ παξαγφκελσλ ηπξηψλ ζην Βέιγην, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ

19 ΜΔΡΙΓΙΑ ΣΤΠΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ΣΗΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΒΔΛΓΙΟΤ Gouda 6,4% Τςπιά ιηαλικού ηύπος 1,8% Νωπά ηςπιά 14,3% Λοιπά ηςπιά 28,3% Mozzarella 49,2% 3(β) Ζ θαηαλάιωζε ηπξηνύ ζην Βέιγην θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο Ζ θαηαλάισζε ηπξηψλ ζην Βέιγην απμάλεηαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εξεπλψλ αγνξάο GfK, ην 2012 ν κέζνο Βέιγνο αγφξαζε 12,1 θηιά ηπξηψλ (ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα ιεπθά ηπξηά), ελψ ε αγνξά ηπξηψλ ζεκείσζε κεγέζπλζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,4% ζε φγθν θαη θαηά θεθαιήλ δαπάλε. Ο κέζνο Βέιγνο μφδεςε 112,3 γηα αγνξά ηπξηψλ. Σν 2012 ε κέζε ζπρλφηεηα αγνξάο ηπξηνχ αλήιζε ζε 48,1 θνξέο εηεζίσο, ελψ ε κέζε ηηκή ησλ αγνξαδφκελσλ ηπξηψλ παξέκεηλε ζε ζηαζεξά επίπεδα, ζηα 9,28 αλά θηιφ. Σν 2012, ην 99,6% ησλ Βέιγσλ αγφξαζε ηπξηά ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (έλαληη 100% ην 2011). Δπηζεκαίλνπκε φηη ην 2011 ππήξμε δχζθνιε ρξνληά γηα ηηο πσιήζεηο ηπξηνχ ζην Βέιγην, θαζψο νη πσιήζεηο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπθψλ λσπψλ ηπξηψλ) ππνρψξεζαλ θαηά πεξίπνπ 4% ζε φγθν θαη 2% ζε αμία, ζε εηήζηα βάζε έλαληη ηνπ Παξ φιε ηελ πηψζε απηή, εθηηκάηαη φηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν κέζνο Βέιγνο αχμεζε ηελ θαηαλάισζε ηπξηνχ θαηά 1 κε 1,5 θηιά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011, ελψ ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ ηπξηνχ ζην Βέιγην παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφο, απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα αγνξψλ ζε εηήζηα βάζε, πνπ αλήιζε ζε 48,4 θνξέο ην 2011 έλαληη 47,4 θνξψλ ην Σν 2011 ν κέζνο Βέιγνο αγφξαζε ιίγν ιηγφηεξν απφ 12 θηιά ηπξηψλ, μνδεχνληαο 109. ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδνπκε ηελ εμέιημε ηεο κέζεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο ηπξηψλ ζην Βέιγην θαηά ηελ πεξίνδν (πιελ λσπψλ ηπξηψλ). 19

20 Ποσότητερ (τόνοι) ΚΙΛΑ Κατά κευαλήν κατανάλωση τςπιών στο Βέλγιο (εκτόρ νωπών τςπιών) 12, ,5 11 Κιλά καηά κεθαλήν (εκηόρ νωπών ηςπιών) 10,5 10 9, ΔΣΗ ηα θαησηέξσ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο ηπξηψλ απφ ηα λνηθνθπξηά ζην Βέιγην ζε πνζφηεηεο θαη αμία, θαηά ηελ πεξίνδν ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΒΔΛΓΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ, Ποζόηεηερ (ηόνοι) Έτη 20

21 Αξία (εκατ. ) ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΑ ΒΔΛΓΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ, Αξία (εκαη. ) Έτη Οη πξνηηκήζεηο ηνπ βειγηθνύ θαηαλαιωηηθνύ θνηλνύ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηπξηώλ Καηά ηα ζηνηρεία έξεπλαο αγνξάο ηεο GfK, πιένλ ηνπ εκίζεσο ηεο αγνξάο ζην Βέιγην απαξηίδεηαη απφ ηα ζθιεξά ηπξηά, ελψ ηδηαίηεξε πξφνδν παξνπζηάδνπλ νη πσιήζεηο ησλ λσπψλ θαη ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ, ελψ ην 2012 ζπλερίζηεθε ε άλνδνο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηπξηψλ πην πεξηνξηζκέλεο θαηαλάισζεο, απφ αηγνπξφβεην γάια. Σάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ δηάθνξεο θιαδηθέο έξεπλεο αγνξάο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηπξηψλ απφ θαηζηθίζην γάια, ε νπνία πξνθαλψο πξνθαιεί ηελ βαζκηαία άλνδν ηεο θαηεγνξίαο ηπξηψλ απφ αηγνπξφβεην γάια, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε θέηα. Ο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θαηζηθίζηνπ ηπξηνχ ζηηο βειγηθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο αλέξρεηαη ζε 45% (έλαληη 78% ησλ γαιιηθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ αγνξάδνπλ θαηζηθίζην ηπξί), κε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Βαιινλίαο, ε νπνία είλαη εγγχηεξα ζηα γαιιηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα. Οη κεγάιεο γαιαθηνθνκηθέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ θαηζηθίζην ηπξί ζηελ βειγηθή αγνξά ζπρλά ζπζρεηίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ κε ην ςσκί, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα ηπξί κε ιηγφηεξα ιηπαξά απφ εθείλν απφ αγειαδηλφ γάια, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ ν κέζνο θαηαλαισηήο επαηζζεηνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα δεηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο. Γεληθά πάλησο, ζηελ βειγηθή αγνξά θπξηαξρνχλ ηα ζθιεξά, αθνινπζνχκελα απφ ηα καιαθά θαη ηα ιησκέλα ηπξηά (fromages fondus). Σν 2012, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο GfK, ην κεξίδην αγνξάο ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ αλεξρφηαλ ζε 52,5%, αθνινπζνχκελν απφ εθείλα ησλ καιαθψλ ηπξηψλ (18,3%), ησλ ιησκέλσλ ηπξηψλ (9,4%) θαη ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ (9,4%, πνπ εκθαλίδεη αλνδηθή ηάζε). Πην κηθξά 21

22 κεξίδηα θαηέρνπλ ηα λσπά ηπξηά (κεξίδην 6,9% ην 2012, πνπ εκθαλίδεη δηαρξνληθά ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα), θαζψο θαη ηα ηπξηά απφ αηγνπξφβεην γάια (κεξίδην 3,2% ην 2012, πνπ εκθαλίδεη δηαρξνληθά κηθξή αιιά ζηαζεξά αλνδηθή ηάζε). Δμαηξεηηθά κηθξφ αιιά εμειηζζφκελν ηκήκα ηεο αγνξάο (0,3% ην 2012) θαιχπηνπλ ηα ζπζθεπαζκέλα κείγκαηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηπξηψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηεο GfK επηζεκαίλνπλ φηη ε αλνδηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ ησλ εκίζθιεξσλ θαη αηγνπξφβεησλ ηπξηψλ γίλεηαη εηο βάξνο ηεο θαηαλάισζεο ησλ ζθιεξψλ ηπξηψλ. Γεληθή ηάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ θιαδηθέο έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε, είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ βειγηθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο αλσηέξσ ηχπνπο ηπξηψλ, εθείλν ην νπνίν σζηφζν θαίλεηαη είλαη κία αμηφινγε ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ απφ ην 2000 κέρξη ην 2012 (ζπλνιηθά θαηά 2,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), θαη δεπηεξεπφλησο ησλ ηπξηψλ απφ αηγνπξφβεην γάια θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (ζπλνιηθά θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Αληηζέησο, επηζεκαίλεηαη φηη ην κεξίδην ησλ λσπψλ ηπξηψλ, πνπ έθζαζε ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν ην 2003 (7,6%), έρεη αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα πησηηθή πνξεία κε απμνκεηψζεηοθαη ζεσξείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ σο κε επηδερφκελν ζεκαληηθήο βειηίσζεο ζηα πξνζερή ρξφληα, παξά κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ δηάθνξνη παξαγσγνί εηζάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα ή ρξήζεηο ησλ λσπψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά. Μία πξφζζεηε ηάζε πνπ δηαπηζηψλνπλ νη θιαδηθέο έξεπλεο είλαη φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ηξηεηία , ηα κεξίδηα ησλ ιησκέλσλ ηπξηψλ, ησλ ηπξηψλ ζε θέηεο, ζε θνκκάηηα θαη ζε ζπζθεπαζίεο πνηθηιηψλ ηπξηψλ ( plats fromagers ) κεηψζεθαλ, πξνο φθεινο ησλ κεξηδίσλ ηξηκκέλσλ ηπξηψλ, ηπξηψλ ζε ζπζθεπαζίεο ζλαθ ή κηθξψλ νξεθηηθψλ. Γεληθά, ηξεηο αλαθέξνληαη σο νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ηπξηνχ ζην Βέιγην: ε ζπρλφηεηα αγνξάο, νη θαηλνηνκίεο ζηα πξντφληα θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ε παξνπζία ηνπηθψλ ηπξηψλ (ζπεζηαιηηέ). Δπίζεο, ε ηάζε πνπ θαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο φηη ηζρχεη ζηελ βειγηθή αγνξά είλαη φηη νη κεγαιχηεξνη θαηαλαισηέο ηπξηνχ είλαη νη εχπνξεο νηθνγέλεηεο κε παηδηά, πνπ αγνξάδνπλ ην 31% πεξίπνπ ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, ελψ αληηπξνζσπεχνπλ ην 23% ησλ θαηαλαισηψλ. Απμαλφκελε ζεκαζία ζηελ αγνξά απνθηνχλ αξθεηά γξήγνξα νη εχπνξνη ζπληαμηνχρνη, ηα δεπγάξηα ρσξίο παηδηά θαη νη αλχπαληξνη λένη, ελψ, φπσο είλαη αλακελφκελν, νη νηθνγέλεηεο θαη νη ζπληαμηνχρνη κε ρακειά εηζνδήκαηα αγνξάδνπλ ιηγφηεξν ηπξί. Σα καιαθά ηπξηά αγνξάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ αλχπαληξνπο λένπο θαη δεπγάξηα ρσξίο παηδηά, ελψ ηα ιησκέλα ηπξηά ηπγράλνπλ παξαδνζηαθά ηεο πξνηίκεζεο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ. ην θαησηέξσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο δηαθφξσλ ηχπσλ ηπξηψλ ζηε βειγηθή αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν , ζε φγθν πσιήζεψλ ηνπο, κε βάζε ζηνηρεία ηεο GfK. 22

23 ΜΔΡΙΓΙΟ (%) ΜΔΡΙΓΙΑ ΒΔΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΙΩΝ Δ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΔΩΝ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Σςζκεςαζμένα μείγμαηα ηςπιών Τςπιά ζε λιωμένε μοπθή (fondu) Τςπιά από αιγοππόβειο γάλα Νωπά ηςπιά Μαλακά ηςπιά Ημίζκλεπα ηςπιά Σκλεπά ηςπιά 10% 0% ΔΣΗ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο GfK, ηα εκίζθιεξα ηπξηά νινέλα θεξδίδνπλ δεκνηηθφηεηα ζηελ βειγηθή αγνξά, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπφ ηνπο ηα «κνλαζηηθά» ηπξηά ( fromages d abbaye ). Αξθεηά δεκνθηιή είλαη θαη ηα ηξηκκέλα ηπξηά, ηα νπνία θαηά ηελ έξεπλα παξνπζηάδνπλ αξθεηά θαιέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπο, ηδηαίηεξα εθ φζνλ πξνσζνχληαη ζηελ αγνξά κε λέεο, θαηλνηφκεο θαη πξαθηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη ρξήζεηο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Καηά ηελ έξεπλα, νη πσιήζεηο ηξηκκέλσλ ηπξηψλ βξίζθνληαη ζε άλνδν, ηφζν ζε αμίεο φζν θαη ζε φγθν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ξαγδαία εμειηζζφκελεο εηζαγσγέο. Σν 2012, νη πσιήζεηο κεηγκάησλ ηξηκκέλσλ ηπξηψλ παξνπζίαζαλ άλνδν θαηά 9,4% ζε φγθν θαη θαηά 9,3% ζε αμία. Δπίζεο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία ηάζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά θχκαηνο λέσλ, εηδηθεπκέλσλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ραξαθηήξα gourmet, πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ην εκπφξην ηπξηψλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλν, κε ζεκαληηθή παξνπζία θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ. Παξαηεξείηαη επίζεο ηάζε εηζφδνπ θαη επηθξάηεζεο αξθεηψλ ηπξηψλ «νηθνινγηθψλ» κεζφδσλ παξαγσγήο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πεξηζζφηεξν πγηεηλά θαη παξαδνζηαθά παξαγφκελα ηξφθηκα. Έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο Βέιγνπο θαηαλαισηέο, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ πςειή πνηφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ηπξηψλ, ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Τςειή δήηεζε ππάξρεη επίζεο παξαδνζηαθά ζην Βέιγην γηα ιησκέλα ηπξηά θαη ηπξηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επάιεηςε, αξθεηά ζπρλά κε πξνζζήθε γεχζεσλ θαη θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δπίζεο, αξθεηά ζπλεζηζκέλε είλαη ε πξνζθνξά ζην ιηαλεκπφξην ζπιινγψλ ηπξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζε εληαία ζπζθεπαζία, πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ ζπζθεπαζία δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 23

24 δηαθνξεηηθά είδε ηπξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ωο γεληθέο ηάζεηο ζηελ βειγηθή αγνξά ηπξηνχ θαηαγξάθνληαη αθ ελφο ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε εγρψξηα παξαγφκελσλ ηπξηψλ θαη ηπξηψλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θπζηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο, θαη αθ εηέξνπ ε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηπξηά ζε κνξθή θαη ζπζθεπαζίεο πνπ είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη θιαδηθέο έξεπλεο δείρλνπλ δηαρξνληθή ηάζε κείσζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ light ηπξηψλ, δειαδή εθείλσλ κε κεησκέλα ιηπαξά θαη άιιεο βιαβεξέο γηα ηελ πγεία νπζίεο, ελψ δηαγηγλψζθνπλ κία ζαθή πξνηίκεζε ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ γηα γεπζηηθά ηπξηά. Ζ δηαρξνληθή ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βειγηθή αγνξά επλνεί ζαθψο ηα ζπζθεπαζκέλα ηπξηά, εηο βάξνο ησλ ηπξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε εηδηθά ηκήκαηα ησλ ιηαλεκπνξηθψλ αιπζίδσλ ή θαηαζηεκάησλ, θφβνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα ζπζθεπαζκέλα ηπξηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 86% κε 90% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ, έλαληη κεξηδίνπ κφιηο 10% κε 14% πνπ θαηέρνπλ ηα λσπά, ρχδελ ηπξηά, ηα νπνία κάιηζηα εκθαλίδνπλ έληνλε πησηηθή ηάζε (8% ην 2011). Σνχην σζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη νη ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ακεινχλ ηα εηδηθά ηκήκαηα ρχδελ ηπξηψλ, θαζψο απηά δίλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή κία αίζζεζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη βεβαίσο ελαζρφιεζεο ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ καδί ηνπ, παξνρήο βνήζεηαο θαηά ηελ επηινγή θιπ. Κάηη άιιν πνπ επηζεκαίλεηαη ζηηο θιαδηθέο έξεπλεο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαιήο ζήκαλζεο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ, φπνπ ζα πξέπεη λα ηνλίδεηαη ε απζεληηθφηεηα, ελδερφκελεο πγηεηλέο ηδηφηεηεο ή νηθνινγηθέο κέζνδνη παξαγσγήο θιπ. Αξθεηά ζεκαληηθή ηάζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ θιαδηθφ Σχπν είλαη επίζεο ε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε νξηζκέλσλ ηχπσλ πνιχ εηδηθψλ gourmet ηπξηψλ, φπσο ηα καιαθά ηπξηά κε θξνχζηα, ηα νπνία βάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζε κία δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηεο θξνχζηαο (παξά ην γεγνλφο φηη απηή είλαη ζπλήζσο πιπκέλε), γεγνλφο πνπ πξνθαλψο δελ αξέζεη ζε θάπνηνπο θαηαλαισηέο κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν, ελψ επίζεο απμάλεη εκκέζσο ηελ ηηκή αλά θηιφ ηνπ βξψζηκνπ ηειηθά ηπξηνχ. Ο θιαδηθφο Σχπνο δηαπηζηψλεη επίζεο κία δηαρξνληθή εληππσζηαθή θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπάλνδν ησλ ηπξηψλ απφ θαηζηθίζην γάια, ελψ ηα ζθιεξά ηπξηά, παξά ην γεγνλφο φηη ην κεξίδηφ ηνπο έρεη κεησζεί ειαθξψο ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία, παξακέλνπλ καθξάλ ε πξψηε θαηεγνξία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ, θαη ηδηαίηεξα ηα ζθιεξά ηπξηά θνκκέλα ζε θέηεο. χκθσλα κε άιιε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ν θιαδηθφο Σχπνο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2011 (επηέκβξηνο), ηα ζθιεξά ηπξηά εκθαλίδνληαη λα θαηέρνπλ κεξίδην 61,1% ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, αθνινπζνχκελα απφ ηα λσπά (κε κεξίδην 15%), ηα ιησκέλα (κε κεξίδην 10,15%), ηα καιαθά (κε κεξίδην 9,1%), ηα ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια (κε κεξίδην 2,6%), ηα «κπιε» ηπξηά (κε κεξίδην 0,1%) θαη ηα «δεζηά» ηπξηά (κε κεξίδην 0,07%). Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο κεξηδίσλ κε βάζε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ 2010 θαη 2011 αθνξνχζαλ ηα 24

25 λσπά ηπξηά (+7,7%), ηα «δεζηά» ηπξηά (+7,3%), ηα ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια (+6,2%), ιηγφηεξν ηα ζθιεξά ηπξηά (+2,5%), ελψ κεηψζεηο είραλ ηα κεξίδηα ησλ ιησκέλσλ θαη ησλ καιαθψλ ηπξηψλ (-0,7%), θαζψο θαη ησλ «κπιε» ηπξηψλ (-2,1%). Δπίζεο, ζχκθσλα κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηπξηψλ πνπ αγνξάδνληαη ζηελ βειγηθή αγνξά αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο (ζηνηρεία αξρψλ ηνπ 2011 γηα ην 2010), ηα ηπξηά πνπ ζεξβίξνληαη ζε πηαηέια θαηέρνπλ κεξίδην 13,8% (έλαληη 13,9% ην 2006), εθείλα πνπ ζεξβίξνληαη σο δεζηά γεχκαηα κεξίδην 2,5% (έλαληη 2,3% ην 2006), ηα ηπξηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ καγεηξηθή κεξίδην 21,2% (έλαληη 18,5% ην 2006), ηα ηπξηά ζε κεγάια θνκκάηηα κεξίδην 13,9% (έλαληη 16,9% ην 2006), ηα νξεθηηθά ηπξηά κεξίδην 1,3% (έλαληη 1,1% ην 2006), ηα ζλαθ κεξίδην 1,6% (έλαληη 1,2% ην 2006), ηα ηπξηά πνπ ζεξβίξνληαη σο ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 13,7% (έλαληη 14% ην 2006), θαη ηέινο ηα ηπξηά πξνο επάιεηςε κεξίδην 32% (έλαληη 32,1% ην 2006). ηνηρεία ηεο εηαηξείαο δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ αγνξάο Nielsen ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 εκθαλίδνπλ ηελ αθφινπζε εηθφλα φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο ηπξηψλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο: ηπξηά πξνο επάιεηςε κεξίδην 31,5% (+6,5% έλαληη πξψηνπ ηξηκήλνπ 2010), καγεηξηθά ηπξηά κεξίδην 25,8% (+7,2%), ηπξηά λσπά θαη θαηζηθίζηα ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 8% (+6%), ηπξηά ιησκέλα ζπλνδεπηηθά γεπκάησλ κεξίδην 6,6% (- 3,5%), ηπξηά ζε κεγάια θνκκάηηα κεξίδην 10,6% (-2,9%), ηπξηά ζε πηαηέια κεξίδην 11,2% (+1,6%), ηπξηά δεζηψλ γεπκάησλ κεξίδην 2,8% (+3,1%), νξεθηηθά ηπξηά κεξίδην 2,3% (+4,8%) θαη ηπξηά ζλαθ κεξίδην 1,2% (-3,2%). ην Βέιγην, ε αγνξά πέξαλ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ- θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα γαιιηθά ηπξηά, κε έληνλε σζηφζν ηάζε ελίζρπζεο ησλ ηηαιηθψλ θαη ησλ βξεηαληθψλ ηπξηψλ. Πξνηίκεζε γηα βειγηθά ηπξηά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δήηεζεο γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηπξηώλ κεηαμύ ηωλ βειγηθώλ πεξηθεξεηώλ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ηα εγρψξηα παξαγφκελα ηπξηά εμαθνινχζεζαλ ην 2012 ηελ αλνδηθή ηνπο ηάζε ζηε βειγηθή αγνξά κε κεξίδην αγνξάο ζην 18,2% θαη φγθν θαη 21,4% ζε αμία, θαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλν κεξίδην ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ζηνηρεία ηεο GfK έηνπο 2010, ε κεγέζπλζε ηεο παξνπζίαο βειγηθψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,8% ζε φγθν θαη 9,9% ζε αμία, ελψ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο ζεκείσζε άλνδν θαηά 23% θαη φγθν θαη 25,4% ζε αμία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο GfK, νη αληίζηνηρεο απμήζεηο ησλ κεξηδίσλ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ ην 2007 είραλ αλέιζεη ζε 18,4% θαη 20,8%. Ο δε βαζκφο δηείζδπζεο ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ ζηελ αγνξά αλεξρφηαλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ζε 91%. Δπίζεο, ε κέζε ζπρλφηεηα αγνξάο ζεκείσζε ην 2010 άλνδν ζηηο 13,7, απφ 12,6 θνξέο ηνλ ρξφλν. Σν 2012, ην 87% ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ αγφξαζε ηπξηά βειγηθήο πξνέιεπζεο, κε ηελ ζπρλφηεηα αγνξψλ λα αλέξρεηαη ζε 11,5 θνξέο ζε εηήζηα βάζε. 25

26 χκθσλα κε ελδείμεηο ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ πνπ θαηέγξαςε ε GfK, ν κέζνο θάηνηθνο ηεο Βαιινλίαο αγνξάδεη θαη θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ηπξί απφ φηη ν Φιακαλδφο (κε βάζε ζηνηρεία ηνπ 2012, ν κέζνο Βαιιφλνο θαηαλάισζε ζπλνιηθά 3,4 θηιά θαη ν κέζνο θάηνηθνο Βξπμειιψλ 2,5 θηιά πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν Φιακαλδφ, ν νπνίνο θαηαλάισζε 10,8 θηιά ηπξηψλ), σζηφζν ν κέζνο Φιακαλδφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν εγρψξηα ηπξηά. Σν 2012, ηα βειγηθά ηπξηά θαηείραλ κεξίδην ζε φγθν 21,3% ζηελ Φιάλδξα (έλαληη 21,2% ην 2011) θαη 25% ζε αμία, έλαληη κεξηδίνπ 15% ζε φγθν θαη 18% ζε αμία πνπ θαηείραλ ζηελ Βαιινλία. Σα βειγηθά ηπξηά θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην αγνξάο ζηνλ ππνθιάδν ησλ εκίζθιεξσλ ηπξηψλ, κε ην 60% ησλ αγνξαδφκελσλ ηπξηψλ λα είλαη βειγηθήο πξνέιεπζεο. ηα καιαθά ηπξηά, ην κεξίδην ησλ εγρψξηα παξαγφκελσλ πέθηεη κφιηο ζην 5% ηεο αγνξάο. ηελ Φιάλδξα, ηα ζθιεξά ηπξηά θαηέρνπλ ην 58% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πσιήζεσλ, ελψ ηα καιαθά ην 15%. ηηο Βξπμέιιεο θαη ζηελ Βαιινλία νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ επίζεο ηα ζθιεξά ηπξηά (κεξίδην 48%) θαη ιηγφηεξν ηα καιαθά (κεξίδην 23%). χκθσλα κε ηηο θιαδηθέο έξεπλεο, ν κέζνο Φιακαλδφο θαηαλαισηήο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηαζεξά πξνο ηα ηπξηά θνκκέλα ζε θέηεο, ηα νπνία ηα γεχεηαη ζπλήζσο καδί κε, ή ηα αιείθεη ζε θέηεο ςσκηνχ. ηελ Βαιινλία αιιά θαη ζηηο Βξπμέιιεο, ε θαηαλάισζε ηπξηψλ είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλε θαη ιηγφηεξν ζηεξεφηππε απφ φηη ζηελ Φιάλδξα. Ο κέζνο γαιιφθσλνο θαηαλαισηήο πξνηηκά ηηο πνηθηιίεο ηπξηψλ ζε πηάην, νη νπνίεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ Camembert, Brie, ηπξηά κε ζθιεξφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, καιαθά ηπξηά απφ θαηζηθίζην γάια θ.α.). Σαπηφρξνλα, ν κέζνο θάηνηθνο ηνπ βειγηθνχ Νφηνπ είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθφο ζηα θαηλνχξηα, niche πξντφληα θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο (ι.ρ. ζηα ηπξηά ζλαθ), ζηηο πνηθηιίεο ηπξηψλ θαη ζηηο ζπζθεπαζίεο καγεηξηθήο / γαζηξνλνκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ζηα πξντφληα ζε ζπζθεπαζίεο επθνιίαο (ηξηκκέλα ηπξηά). Σν απνηέιεζκα είλαη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ηπξηψλ αλά λνηθνθπξηφ ζηνλ βειγηθφ Νφην (πεξίπνπ 31 θηιά), έλαληη εθείλεο ζηνλ Βνξξά (26 θηιά). ην θαησηέξσ δηάγξακκα δηαθξίλνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ Βέιγσλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ ηπξηνχ θαηά πεξηθέξεηα θαη γηα ην ζχλνιν ηεο βειγηθήο αγνξάο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ εκεηψλνπκε φηη ν εμσηεξηθφο θχθινο αληηπξνζσπεχεη ηηο Βξπμέιιεο θαη ηελ Βαιινλία, ν ελδηάκεζνο ηελ Φιάλδξα θαη ν εζσηεξηθφο ηελ ζπλνιηθή βειγηθή αγνξά. 26

27 ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΥΡΗΔΩΝ ΣΤΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΒΔΛΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ 7% 3% 8% 5,6% 16% 13,8% 15% 22,3% 11% 14% 14,8% 36% 29,9% 25% Για επάλειψε Σε θέηερ Σε μεγάλα κομμάηια Τπιμμένο Ποικιλία ζε πιάηο Για οπεκηικό, ζνακ 25% 13,5% 27% 13% ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ βειγηθή αγνξά θαηά ηελ πεληαεηία ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΒΔΛΓΙΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ,0% 20,0% 17,2% 18,2% 17,7% 18,2% 18,2% 20,0% 21,5% 21,3% 21,5% 21,4% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Σε όγκο Σε αξία ην θαησηέξσ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζην ζχλνιν ηεο βειγηθήο αγνξάο, αιιά θαη θαηά πεξηθέξεηα, θαηά ηελ πεληαεηία

28 ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΔΡΙΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑ ΒΔΛΓΙΚΩΝ ΣΤΡΙΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% ,0% 0,0% Σύνολο Φλάνδπα Βαλλονία Σύνολο Φλάνδπα Βαλλονία Σε όγκο Σε αξία Οη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο ζην Βέιγην δείρλνπλ φηη ν κέζνο Βέιγνο θαηαλαισηήο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηπξηά θαη γεληθφηεξα αγξνηηθά πξντφληα- παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηφζν ιφγσ «νηθνινγηθψλ» αλεζπρηψλ, φζν θαη ηάζεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη αξθεηά ηζρπξή εηθφλα πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ, σο απνηέιεζκα έληνλσλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ππέξ ησλ βειγηθψλ ηπξηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Φιάλδξαο. Οη θπξηόηεξεο ηάζεηο πνπ εκθαλίδεη ε βειγηθή αγνξά ηπξηώλ Καησηέξσ ζπλνςίδνπκε ηηο θχξηεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ βειγηθή αγνξά ηπξηψλ, ππφ κνξθή ζεκείσλ: εκεηψλεηαη ππεξνρή ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηπξηψλ θαη ησλ ηπξηψλ πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ κεγάιεο δηαλνκήο Σν ηκήκα ηεο αγνξάο ηπξηψλ θνκκέλσλ ζε θέηεο παξνπζηάδεη αξθεηέο θαηλνηφκεο ηάζεηο θαη πξντφληα, θαζψο βειηηψλνληαη δηαξθψο νη ηερληθέο θνπήο Τπάξρεη απμαλφκελε επηηήδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή ρξεζηηθφηεηα Τπάξρεη δηαξθήο θαη δηαρξνληθή αχμεζε θαη ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ηπξηψλ βειγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ αγνξά Τπάξρεη ελίζρπζε κεξηδίσλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ηπξηψλ ρξήζεσλ ζλαθ θαη νξεθηηθψλ, θαζψο νη ρξήζεηο απηέο πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο επθαηξίεο πξνζθνξάο θαη θαηαλάισζεο απηψλ ησλ ηπξηψλ ε δηαξθή άλνδν βξίζθνληαη ηα εκίζθιεξα ηπξηά Τπάξρεη ελίζρπζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ηπξηψλ γηα καγεηξηθέο / γαζηξνλνκηθέο ρξήζεηο, θπξίσο πξνο φθεινο ησλ ηξηκκέλσλ 28

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής Δηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, θηώρεηα θαη ε επίδξαζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ησλ ζπληάμεσλ Μαξία Αλδξένπ Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ Πάλνο Παζηαξδήο Κέληξν Οηθνλνκηθώλ Εξεπλώλ & Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Πξνο ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε πλάδειθε Θέκα: Ελεκεξσηηθό δειηίν γηα ηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία Παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα ελεκεξωηηθό δειηίν κε εηδήζεηο γηα ηελ γεξκαληθή αγνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Παπαζενδψξνπ Αλδξέαο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 9 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΩΝ 2014 Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα