ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΒΡΥΞΔΛΛΔΣ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 4 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ... 6 IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ... 6 A. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ... 8 B. Δηζαγωγέο Κόθθηλνπ Κξαζηνύ... 9 C. Δηζαγωγέο Λεπθνύ Κξαζηνύ... 9 D. Δηζαγωγέο Ρνδέ Κξαζηνύ V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ A. SUPER MARKETS B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ XII. ΠΡΟΣΑΔΗ

3 I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιπεζληθφηεηα ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ Ιδαληθή αγνξά γηα δνθηκή δηεζλνπνίεζεο πξντφλησλ Ιδηαίηεξα απαηηεηηθνί θαη πνηνηηθνί θαηαλαισηέο Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη ζην πνηνηηθφ θξαζί ζε βάξνο ηνπ θηελνχ επηηξαπέδηνπ Αθζνλία επηινγψλ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά, κε θπξηαξρία ηνπ γαιιηθνχ θξαζηνχ Σν θξαζί αληηπξνζσπεχεη ην 19% ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ο κέζνο φξνο θαηαλάισζεο είλαη 30 Λίηξα θξαζηνχ / ρξφλν / θάηνηθν Γειαδή παξαπάλσ απφ ην 1% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο νίλνπ Σν Βέιγην είλαη 8 ε ρψξα παγθνζκίσο ζε θαηαλάισζε θξαζηνχ Αιιά θαη 5 νο εηζαγσγέαο κε πεξίπνπ 5% ησλ παγθνζκίσλ εηζαγσγψλ θξαζηνχ Πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 εθ. θαηαλαισηέο πίλνπλ θξαζί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Η θαηαλάισζε θξαζηνχ αλέξρεηαη θαη ειάρηζηνλ ζε κηα θνξά / εβδνκάδα Άλσ ησλ 300 εθ. ιίηξσλ θξαζηνχ πσινχληαη θάζε ρξφλν Ο Βέιγνο θαηαλαισηήο δαπαλά 300 / έηνο ζε αγνξά θξαζηνχ ηα ζνχπεξ κάξθεη ν Βέιγνο ζπλήζσο δαπαλά 3-4 /θηάιε Τπάξρεη ειάρηζηε παξαγσγή θξαζηνχ ζην Βέιγην Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη απμεηηθέο θαηά κηα θηάιε θαηά εβδνκάδα Σν πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή είλαη άλσ ησλ 30 κέζεο θαη πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο Οη άληξεο ειηθίαο απφ 45 έσο 65 αγνξάδνπλ αθξηβά θξαζηά. Οη γπλαίθεο απφ 18 έσο 35 θαηαλαιψλνπλ θηελφ θξαζί αιιά πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο Σν 75% ησλ Βειγηθψλ νηθνγελεηψλ αγνξάδνπλ θξαζί Οη πξνηηκήζεηο ζηξέθνληαη ζηα ήξεκα θφθθηλα θξνπηψδε θξαζηά, θάησ ησλ 15 Οη ηάζεηο πξνψζεζεο είλαη ζην food pairing (ζχλδεζε θξαζηνχ θαη δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ) Η θαηεγνξία BIO θεξδίδεη δηαξθψο κεξίδην έρνληαο ήδε πεξάζεη ην 10% ηεο αγνξάο ην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίδεη on the spot. Κξηηήξηα ηεο απφθαζεο είλαη ην ρξψκα, ε εηηθέηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο θηάιεο θαη ην έηνο παξαγσγήο 3

4 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Σν Βέιγην είλαη ζεκαληηθφηαην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν θαη κία απφ ηηο πιένλ αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ελψ παξάιιεια θαηέρεη πςειφηαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηελ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε. Έηζη, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη κία επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρψο ζην Βέιγην απνηειεί ηξφπνλ ηηλά «δηαβαηήξην» γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε βειγηθή αγνξά ζπληζηάηαη θαη αξρήλ πξνζεθηηθή θαη κεζνδηθή εμαγσγηθή πξνεηνηκαζία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε είζνδνο ζ απηήλ είλαη εχθνιε αιιά ε έμνδνο απφ απηήλ είλαη επθνιφηεξε. Καη ηνχην δηφηη, ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά κε εκπνξηθή παξάδνζε θαη πςειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο είλαη ε βειγηθή, νη εηζαγσγείο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (φξνη παξάδνζεο, πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ππνζηεξηθηηθέο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζίεο θ.α.) θαη κάιηζηα δελ δηζηάδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηπρφλ ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ή παξαιείςεηο. Δίλαη απαξαίηεηε επνκέλσο ε πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αγνξάο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο αθφκε θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη ελδείμεηο ζηελ εηηθέηα ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο (γαιιηθή θαη θιακαλδηθή) φπσο θαη ην δηαθεκηζηηθφ ή άιιν έληππν πιηθφ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο Βέιγνπ αληηπξνζψπνπ, απηφο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη δίγισζζνο ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πξνζβάζεηο ζηελ αγνξά. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη νξγαληζκνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ βειγηθψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ : 4

5 BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS Avenue Louise 500, 1050 Brussels T +32 (0) , F +32 (0) BRUSSELS INVEST & EXPORT Avenue Louise 500, 1050 Brussels Tel : +32 (0) , Fax : +32 (0) FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussels Belgium Phone: , Fax: FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles Tél , Fax AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles Tél : , Fax : VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen T +32 (0) /20, F +32 (0) BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1, BE 1020 Brussels Τel , Fax: , 97 5

6 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ Ο Βέιγνο έρεη θαιχηεξεο γλψζεηο γηα ην θξαζί απφ ηνλ Γάιιν θαηαλαισηή. Οη ηαθηηθνί θαηαλαισηέο (νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ θξαζί 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ), θαη ηδηαίηεξα νη Φιακαλδνί αξέζθνληαη λα απνιακβάλνπλ ην θξαζί, αλαδεηψληαο απηήλ ηελ αίζζεζε απφιαπζεο ζε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κε ζπλεζηζκέλα θξαζηά. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ αγνξά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Ο κέζνο βφξεηνο θαη λφηηνο Βέιγνο πξνηηκνχλ θαη νη δπν ην θφθθηλν θξαζί, ελψ ν Γαιιφθσλνο πξνηηκά δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ν Φιακαλδφο ην ξνδέ. Ο κέζνο Φιακαλδφο έρεη παξφκνηα γνχζηα κε ηνλ Αγγινζάμνλα ή ηνλ Γεξκαλφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπλδπαζκφ θαηλνηνκίαο, πνηφηεηαο θαη ηηκήο, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Με απιά ιφγηα, ηνλ ελδηαθέξεη λα απνιακβάλεη λέα θαη πνηνηηθά θξαζηά, ηα νπνία λα αγνξάδεη θαηά ην δπλαηφλ θζελφηεξα. Ο Γαιιφθσλνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξάδνζε θαζψο θαη ζηηο ηαθηηθέο ηνπ αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, πξνηηκά δειαδή γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα θξαζηά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη κηα πηζαλή απνγνήηεπζε. Ο Γαιιφθσλνο θαηαλαιψλεη θαηά 30% ζε φγθν πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Φιακαλδφ. Ωζηφζν, ε θαηαλάισζε ζηελ Φιάλδξα απμάλεηαη γξήγνξα, ελψ παξάιιεια ν κέζνο Φιακαλδφο έρεη κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε θαη αγνξάδεη θαηά θαλφλα αθξηβφηεξα θξαζηά. IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Η πνζφηεηα θξαζηνχ πνπ είλαη δηαζέζηκε εηεζίσο ζηε βειγηθή αγνξά πξνζεγγίδεη ηα 5 εθαη. hl (εθαηφιηηξα), ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα «vins de fruits» (θξαζηά θξνχησλ). Η αγνξά ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο. Η αμία ησλ εηζαγσγψλ αθξσδψλ θαη θαλνληθψλ νίλσλ ζην Βέιγην ην 2012 αλήιζε ζε 962,57 εθαη.. Οη εηζαγσγέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 300 εθαη. θηάιεο. Σν ελ ιφγσ επίπεδν θαηαλάισζεο παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο θπξηαξρεί αλνδηθή ηάζε (ε θαηαλάισζε δηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα), ελψ ε Βαιινλία είλαη παξαδνζηαθφο θαηαλαισηήο νίλνπ, θαη θπξίσο γαιιηθνχ νίλνπ. Οη ηέζζεξεηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο-εμαγσγείο θαηαιακβάλνπλ 82% ηεο αγνξάο ζε φξνπο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2012: Γαιιία (61,1%), Ιζπαλία (8,8%), Ιηαιία (7,6%) θαη Πνξηνγαιία (4,5%) Αθνινπζνχλ νη Γεξκαλία (3,4%), Υηιή (2,6%), Ηλ. Βαζίιεην (2,4%), Οιιαλδία (2,2%), Ν. Αθξηθή (1,9%), Απζηξαιία (1,1%), Αξγεληηλή (0,8%) θαη ΗΠΑ (0,6%). Σν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θξαζηψλ ζηηο ζπλνιηθέο βειγηθέο εηζαγσγέο ην 2012 αλήιζε ζε κφιηο 0,24%. ην ηέινο ηεο παξνχζαο κειέηεο ππάξρνπλ αλαιπηηθνί πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο βειγηθέο εηζαγσγέο θξαζηψλ θαηά ηελ εμαεηία , θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο εηζαγσγέο ην έηνο 6

7 2012. Σα γαιιηθά θξαζηά θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Βειγίνπ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θφθθηλσλ θξαζηψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ θξαζηψλ. Η Γαιιία παξακέλεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ Βέιγν θαηαλαισηή (ν νπνίνο ζεσξεί μέλα φζα θξαζηά δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γαιιία). Γηαρξνληθά, ζεκεηψλεηαη ηάζε κείσζεο εηζαγσγψλ απφ ηελ Γαιιία πξνο φθεινο επξσπατθψλ θξαζηψλ (Ιζπαλία, Ιηαιία) θαζψο θαη θξαζηψλ απφ ηνλ «Νέν Κφζκν» (ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε απμήζεθε ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Φιάλδξα). Οη αιιαγέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δπλακηθή είζνδνο ηνπ Φιακαλδνχ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά θαη ε πςειή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο εμεγνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βέιγνπ θαηαλαισηή γηα ηα «λέα» θξαζηά. Σν 2012, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε ηάζε κεηαβιήζεθε ειαθξψο, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ειαθξψο νη πσιήζεηο ησλ θξαζηψλ ηνπ «Νένπ Κφζκνπ» θαη νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ ηα γαιιηθά θξαζηά έκεηλαλ πεξίπνπ ζηαζεξά θαη εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά. 7

8 A. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ 17,3% 28,4% 54,3% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί a. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Φιάλδξα 8,0% 36,0% 56,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί b. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Βαιινλία 17,0% 24,0% 59,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί 8

9 B. ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% C. ΔΗΑΓΩΓΔ ΛΔΤΚΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 9

10 D. ΔΗΑΓΩΓΔ ΡΟΕΔ ΚΡΑΗΟΤ Η θαηαλάισζε θξαζηψλ είλαη αξθεηά ζηαζεξή, πεξί ηηο 300 εθαη. θηάιεο ησλ 75cl ηνλ ρξφλν. Σν θξαζί θαηαλαιψλεηαη θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ζην ζπίηη ή ζε εζηηαηφξην. ηελ Φιάλδξα ηείλεη λα θαζηεξσζεί ε θαηαλάισζε θξαζηνχ θαη εθηφο γεχκαηνο (ν Φιακαλδφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ιεπθφ θξαζί απφ φηη ν Βαιιφλνο, θαζψο θαη θξαζί απφ ηνλ «Νέν Κφζκν») 10

11 V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Δθηφο ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη (Ecotaxe, FostPlus, Val-I- Pac, θηι.), ν Φ.Π.Α., ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά. Η ηηκή επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηνλ φγθν, δειαδή φζν πην κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ αγνξάδνληαη, κεηαθέξνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κνλνκηάο, ηφζν ρακειφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο, κε ηελ έλλνηα φηη επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ξίρλνπλ ηελ ηειηθή ηηκή δηάζεζεο. πλεπψο, γηα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν πξνζηηφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ κέζν Βέιγν θαηαλαισηή ην ειιεληθφ θξαζί, ζα πξέπεη λα απμεζεί ν φγθνο πσιήζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά. Γηα λα απμεζεί ν φγθνο, ζα πξέπεη ην θξαζί λα ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζηελ αγνξά. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 3 θαη 7 (ηηκή θαηαλαισηή) πσινχληαη επθνιφηεξα θαη επηηπγράλνπλ ζεκαληηθνχο φγθνπο πσιήζεσλ. Οη ηηκέο δηάζεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ηππηθψλ εηηθεηψλ θαη ησλ Bio θξαζηψλ θζάλνπλ κέρξη ηα 12. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο άλσ ησλ 20 θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηήο επσλπκίαο, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθξηβψλ θξαζηψλ, ηα νπνία θπζηθά έρνπλ θαη απηά ηελ πειαηεία ηνπο. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 10 κε 20 είλαη ηα πην δχζθνια λα πξνσζεζνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά θαη δελ επηηπγράλνπλ εχθνια φγθν πσιήζεσλ. Γηα λα πσιείηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, έλα θξαζί ρξεηάδεηαη θήκε, φλνκα θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ην δηαθνξνπνηνχλ. πλήζσο, δπζηπρψο, ηα ειιεληθά θξαζηά βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ν Βέιγνο θαηαλαισηήο ζηξέθεηαη πην εχθνια πξνο ηζπαληθά θξαζηά ησλ 10 ή πξνο γαιιηθά ησλ 18, παξά ζε ειιεληθά θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο ζηα 15. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα ηζπαληθά θξαζηά, είλαη ε ηηκή ε νπνία παίδεη ξφιν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα γαιιηθά, ε θήκε. Γεληθά παξαηεξνχκε φηη ηα ειιεληθά θξαζηά είλαη θαηά 30% αθξηβφηεξα απφ παξφκνηα, αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θξαζηά πνπ δηαηίζεληαη ζηελ βειγηθή αγνξά. Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 κπνπθάιηα - 12 κπνπθάιηα x 40 θνύηεο) από την Αθήνα (κέζε ηηκή : 300 ) 11

12 Τιμή ex Cellar 2,00 3,00 5,00 10,00 Κόζηος μεηαθοράς 0,62 0,62 0,62 0,62 Φόροι 0,47 0,47 0,47 0,47 Φόροι Περιβάλλονηος & Τελωνεία 0,19 0,19 0,19 0,19 Σύνολο 3,28 4,28 6,28 11,28 Κέρδος διανομέα x1,2 για ανηιπροζώποσς 3,94 5,14 7,54 13,54 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,59 5,99 8,79 15,79 x1,8 για καηαναλωηή 5,90 7,70 11,30 20,30 Φ.Π.Α 21% 1,24 1,62 2,37 4,26 Τιμή Καηαναλωηή 7,14 9,32 13,68 24,57 12

13 VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ θάικα! Σα αληηθείκελα δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ επεμεξγαζία θωδηθώλ πεδίωλ. A. SUPER MARKETS DELHAIZE. CARREFOUR. COLRUYT. CORA. CHAMPION. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 66% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Οη ηξείο κεγάιεο αιπζίδεο ζην Βέιγην (DELHAIZE - CARREFOUR - COLRUYT) κνηξάδνληαη ην 70% ηνπ κεξηδίνπ. Καηαλνκή κεξηδίνπ αγνξάο: Γαιιηθά Κξαζηά...66% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....22% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...11% Μέζε Σηκή πψιεζεο / 75 cl...3,60 13

14 B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ALDI. LIDL. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 29% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...39% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....33% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...28% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...2,50 C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ (Πεξίπνπ θαηαζηήκαηα) Σα παξαδνζηαθά θειάξηα αληηπξνζσπεχνπλ 9% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...75% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....11% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...14% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...7,5 14

15 VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Σπλερήο αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πξνο ην Βέιγην, σζηόζν νη πνζόηεηεο θαη νη αμίεο ηνπο παξακέλνπλ κηθξέο Σπλερήο βειηίσζε πνηόηεηαο ησλ εηζαγόκελσλ εδώ ειιεληθώλ θξαζηώλ Αλεπαξθήο εηθόλα γηα ηα ειιεληθά θξαζηά ζηνπο Βέιγνπο θαηαλαισηέο Η παξνπζία ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθά εζηηαηόξηα Υθηζηάκελν κεξίδην αγνξάο κηθξόηεξν ηνπ 1% Η εζθαικέλε εηθόλα γηα ηα Ειιεληθά θξαζηά πνπ ππήξρε παιαηόηεξα αηνλεί. VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Παξαγσγή θξαζηώλ από γεγελείο πνηθηιίεο Εηδηθή πξνζνρή ζηελ εκθηάισζε θαη ζπζθεπαζία Εμαγσγέο κέζσ ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ Αλαζεώξεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Καζνξηζκόο αγνξώλ ζηόρσλ γηα ην θξαζί από ηνπο παξαγσγνύο IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ ( + ) Αλώηεξε πνηόηεηα ( + ) Απζεληηθέο πνηθηιίεο ( - ) Καθή επηθνηλσλία ( - ) Ειιηπήο πιεξνθόξεζε ζε εηηθέηεο ( - ) Υςειέο ηηκέο ( - ) Σηαζεξή πνηόηεηα 15

16 X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Καηά ηελ εηζαγσγή ζην Βέιγην νη εηδηθέο επηβαξχλζεηο (αθνχ, σο γλσζηφ, δελ επηβάιινληαη δαζκνί ζε θνηλνηηθά πξντφληα) ππνινγίδνληαη αλά ιίηξν (ηφζν γηα ηα ιεπθά φζν θαη ηα εξπζξά), θαη είλαη νη εμήο: εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (accises) + ecotaxe (νηθνινγηθφο θφξνο). Fost plus (εηδηθφο θφξνο αλαθχθισζεο), θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο ππνβάιιεηαη θαη ην κνζράην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνη θπζηθήο νηλνπνίεζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 αιθνφι. βαζκνχο, ππαγφκελν ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαζηψλ. XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη δξάζεηο πξνβνιήο έρνπλ αηνλήζεη κε απνηέιεζκα λα κελ απμάλνπκε επαξθώο ην κεξίδην καο. Τν Βέιγην είλαη κηα δπλακηθή αγνξά γηα ηα θξαζηά θαη πξέπεη λα απνηειεί αγνξά-ζηόρν επεηδή ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο εζληθήο παξαγσγήο νίλνπ κε απνηέιεζκα ε δήηεζε λα θαιύπηεηαη θπξίσο από εηζαγσγέο. Ο κέζνο Βέιγνο θαηαλαισηήο θαηαλαιώλεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο θξαζηνύ θαη έηνο. Τν ειιεληθό θξαζί θαηέρεη έλα κηθξό κεξίδην ηεο βειγηθήο αγνξάο (πνιύ ιηγόηεξν από 1%). Με ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο ην κεξίδην απηό ζα κπνξνύζε ηνπιάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί. Η πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγέσλ ειιεληθνύ θξαζηνύ είλαη Έιιελεο δεύηεξεο γεληάο, ελώ θπξίσο ζηόρνο ηνπο είλαη ν ηνκέαο ηεο εζηίαζεο (ην Βέιγην αξηζκεί πεξί ηα ειιεληθά εζηηαηόξηα). Σε κε ειιεληθά εζηηαηόξηα, ε παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Η παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη ρακειή θαη ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο δηαλνκήο. Εμαίξεζε απνηειεί ε εηαηξία δηαλνκήο Delhaize ιόγσ ηεο εηδηθήο ζρέζεο κε ηελ ειιεληθή εηαηξία δηαλνκήο «ΑΒ Βαζηιόπνπινο». Τν κεξίδην ηεο αγνξάο ην νπνίν απνιακβάλεη ην ειιεληθό θξαζί νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή νκνγέλεηα, ελώ απνπζηάδνπλ νη πξννπηηθέο αύμεζεο 16

17 ηνπ. Η εκπνξία ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία ζηήξημε. Η εηθόλα ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνόδνπο ησλ Ειιήλσλ νηλνπαξαγσγώλ. Ο Φιακαλδόο θαηαλαισηήο, παξαδνζηαθόο θαηαλαισηήο κπύξαο, έρνληαο πξόζθαηα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ππέξ ηνπ θξαζηνύ, απνηειεί ζεκαληηθό ζηόρν γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζην Βέιγην. Η παξνύζα δνκή ηεο αγνξάο θαηαιήγεη ζε ειιελν-ειιεληθνύο αληαγσληζκνύο εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρνπκε. Λόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο απαηηεηηθόηεηαο ηεο Βειγηθήο αγνξάο, νη Έιιελεο παξαγσγνί πξνηηκνύλ άιιεο επθνιόηεξεο αγνξέο θαη απηό παξά ηηο ζεκαληηθέο θαη θεξδνθόξεο δπλαηόηεηεο αύμεζεο ηνπ εδώ κεξηδίνπ καο. Τν Βέιγην δελ ηνπνζεηείηαη από πιεπξάο ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ θνξέσλ ζηηο αγνξέο-ζηόρνπο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ, θαηά ηελ γλώκε καο θαθώο. XII. ΠΡΟΣΑΔΗ Πξνζθιήζεηο αγνξαζηώλ ζε εθζέζεηο ζηελ Ειιάδα. Οξγάλσζε εξγαζηεξίσλ γαζηξνλνκίαο ζην Βέιγην. Οξγάλσζε γεπζηγλσζηώλ ειιεληθνύ νίλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε εδώ γλσζηνύο γεπζηγλώζηεο θαη γλώζηεο ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ. Σπκκεηνρή Ειιήλσλ παξαγσγώλ-εμαγσγέσλ θξαζηνύ ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Βέιγην. Κπιηόκελεο θαη επαλαιακβαλόκελεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ κε δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά, αθίζεο θαη promotion επηιεγκέλσλ ειιεληθώλ εηηθεηώλ ζε κεγάια ζνύπεξ-κάξθεη. Εηήζην γεύκα γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εηδηθνύ ηύπνπ. Καη έηνο απνζηνιή από Βέιγνπο θαβίζηεο ζηελ Ειιάδα. Σπλέξγεηεο πξνβνιήο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηνπηθώλ νηλνινγηθώλ πνηθηιηώλ. Πξνβνιή θαη εηδηθέο πξνζθνξέο κε ηε ζηήξημε ησλ Ειιήλσλ εμαγσγέσλ 17

18 θξαζηνύ- γηα ηόλσζε ηεο πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζηα ειιεληθά θαη κε- εζηηαηόξηα. Σην πιαίζην απηό, ε πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ θαηνρύξσζε ηεο νλνκαζίαο «Greek restaurant» σο ζεκείνπ πώιεζεο απνθιεηζηηθά ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη θξαζηώλ. Μηα αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζην Βέιγην θαη αιιαγή ηεο εηθόλαο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζα κπνξνύζε λα εμαπισζεί θαη ζε γεηηνληθέο επξσπατθέο ρώξεο. 18

19 Βειγηθέο εηζαγωγέο θξαζηώλ (ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο εηζαγωγέο ηνπ 2012) ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ακπάληα (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (πεξ. >=8,5%) Asti spumante (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (ΠΟΠ) Λνηπνί αθξψδεηο νίλνη Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Λεπθά θξαζηά Αιζαηίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Mosel (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Ρήλνπ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Trentino (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Rioja (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Valencia (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά (ΠΟΠ) πξ. Δ.Δ Κξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Κξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Κξαζηά Beaujolais (ΠΟΠ) Κξαζηά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Κξαζηά Piemonte (ΠΟΠ) Κξαζηά Σνζθάλεο (ΠΟΠ) Κξαζηά Veneto (ΠΟΠ) Κξαζηά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κξαζηά Rioja (ΠΟΠ)

20 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κξαζηά Valdepe (ΠΟΠ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ Κξαζηά πξ. Δ.Δ Μνζράην Μαδέηξα & εηνπκπάι (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Μνζράην άκνπ & Λήκλνπ (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Κξαζηά κε Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά κε Δ.Δ Κξαζηά κε Δ.Δ Λεπθά πνηνηηθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη., ΠΟΠ) Κξαζηά Μπνξληφ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά Côtes du Rhône (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΟΠ πξ. Δ.Δ.. (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. > 2 ιη.)

21 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Πνηθηιηαθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Λεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) ΣΥΝΟΛΙΚΔΣ ΔΙΣΑΓΩΓΔΣ

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Παπαζενδψξνπ Αλδξέαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα