ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΒΡΥΞΔΛΛΔΣ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 4 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ... 6 IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ... 6 A. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ... 8 B. Δηζαγωγέο Κόθθηλνπ Κξαζηνύ... 9 C. Δηζαγωγέο Λεπθνύ Κξαζηνύ... 9 D. Δηζαγωγέο Ρνδέ Κξαζηνύ V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ A. SUPER MARKETS B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ XII. ΠΡΟΣΑΔΗ

3 I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιπεζληθφηεηα ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ Ιδαληθή αγνξά γηα δνθηκή δηεζλνπνίεζεο πξντφλησλ Ιδηαίηεξα απαηηεηηθνί θαη πνηνηηθνί θαηαλαισηέο Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη ζην πνηνηηθφ θξαζί ζε βάξνο ηνπ θηελνχ επηηξαπέδηνπ Αθζνλία επηινγψλ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά, κε θπξηαξρία ηνπ γαιιηθνχ θξαζηνχ Σν θξαζί αληηπξνζσπεχεη ην 19% ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ο κέζνο φξνο θαηαλάισζεο είλαη 30 Λίηξα θξαζηνχ / ρξφλν / θάηνηθν Γειαδή παξαπάλσ απφ ην 1% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο νίλνπ Σν Βέιγην είλαη 8 ε ρψξα παγθνζκίσο ζε θαηαλάισζε θξαζηνχ Αιιά θαη 5 νο εηζαγσγέαο κε πεξίπνπ 5% ησλ παγθνζκίσλ εηζαγσγψλ θξαζηνχ Πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 εθ. θαηαλαισηέο πίλνπλ θξαζί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Η θαηαλάισζε θξαζηνχ αλέξρεηαη θαη ειάρηζηνλ ζε κηα θνξά / εβδνκάδα Άλσ ησλ 300 εθ. ιίηξσλ θξαζηνχ πσινχληαη θάζε ρξφλν Ο Βέιγνο θαηαλαισηήο δαπαλά 300 / έηνο ζε αγνξά θξαζηνχ ηα ζνχπεξ κάξθεη ν Βέιγνο ζπλήζσο δαπαλά 3-4 /θηάιε Τπάξρεη ειάρηζηε παξαγσγή θξαζηνχ ζην Βέιγην Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη απμεηηθέο θαηά κηα θηάιε θαηά εβδνκάδα Σν πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή είλαη άλσ ησλ 30 κέζεο θαη πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο Οη άληξεο ειηθίαο απφ 45 έσο 65 αγνξάδνπλ αθξηβά θξαζηά. Οη γπλαίθεο απφ 18 έσο 35 θαηαλαιψλνπλ θηελφ θξαζί αιιά πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο Σν 75% ησλ Βειγηθψλ νηθνγελεηψλ αγνξάδνπλ θξαζί Οη πξνηηκήζεηο ζηξέθνληαη ζηα ήξεκα θφθθηλα θξνπηψδε θξαζηά, θάησ ησλ 15 Οη ηάζεηο πξνψζεζεο είλαη ζην food pairing (ζχλδεζε θξαζηνχ θαη δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ) Η θαηεγνξία BIO θεξδίδεη δηαξθψο κεξίδην έρνληαο ήδε πεξάζεη ην 10% ηεο αγνξάο ην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίδεη on the spot. Κξηηήξηα ηεο απφθαζεο είλαη ην ρξψκα, ε εηηθέηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο θηάιεο θαη ην έηνο παξαγσγήο 3

4 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Σν Βέιγην είλαη ζεκαληηθφηαην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν θαη κία απφ ηηο πιένλ αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ελψ παξάιιεια θαηέρεη πςειφηαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηελ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε. Έηζη, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη κία επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρψο ζην Βέιγην απνηειεί ηξφπνλ ηηλά «δηαβαηήξην» γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε βειγηθή αγνξά ζπληζηάηαη θαη αξρήλ πξνζεθηηθή θαη κεζνδηθή εμαγσγηθή πξνεηνηκαζία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε είζνδνο ζ απηήλ είλαη εχθνιε αιιά ε έμνδνο απφ απηήλ είλαη επθνιφηεξε. Καη ηνχην δηφηη, ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά κε εκπνξηθή παξάδνζε θαη πςειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο είλαη ε βειγηθή, νη εηζαγσγείο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (φξνη παξάδνζεο, πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ππνζηεξηθηηθέο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζίεο θ.α.) θαη κάιηζηα δελ δηζηάδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηπρφλ ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ή παξαιείςεηο. Δίλαη απαξαίηεηε επνκέλσο ε πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αγνξάο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο αθφκε θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη ελδείμεηο ζηελ εηηθέηα ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο (γαιιηθή θαη θιακαλδηθή) φπσο θαη ην δηαθεκηζηηθφ ή άιιν έληππν πιηθφ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο Βέιγνπ αληηπξνζψπνπ, απηφο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη δίγισζζνο ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πξνζβάζεηο ζηελ αγνξά. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη νξγαληζκνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ βειγηθψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ : 4

5 BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS Avenue Louise 500, 1050 Brussels T +32 (0) , F +32 (0) BRUSSELS INVEST & EXPORT Avenue Louise 500, 1050 Brussels Tel : +32 (0) , Fax : +32 (0) FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussels Belgium Phone: , Fax: FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles Tél , Fax AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles Tél : , Fax : VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen T +32 (0) /20, F +32 (0) BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1, BE 1020 Brussels Τel , Fax: , 97 5

6 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ Ο Βέιγνο έρεη θαιχηεξεο γλψζεηο γηα ην θξαζί απφ ηνλ Γάιιν θαηαλαισηή. Οη ηαθηηθνί θαηαλαισηέο (νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ θξαζί 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ), θαη ηδηαίηεξα νη Φιακαλδνί αξέζθνληαη λα απνιακβάλνπλ ην θξαζί, αλαδεηψληαο απηήλ ηελ αίζζεζε απφιαπζεο ζε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κε ζπλεζηζκέλα θξαζηά. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ αγνξά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Ο κέζνο βφξεηνο θαη λφηηνο Βέιγνο πξνηηκνχλ θαη νη δπν ην θφθθηλν θξαζί, ελψ ν Γαιιφθσλνο πξνηηκά δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ν Φιακαλδφο ην ξνδέ. Ο κέζνο Φιακαλδφο έρεη παξφκνηα γνχζηα κε ηνλ Αγγινζάμνλα ή ηνλ Γεξκαλφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπλδπαζκφ θαηλνηνκίαο, πνηφηεηαο θαη ηηκήο, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Με απιά ιφγηα, ηνλ ελδηαθέξεη λα απνιακβάλεη λέα θαη πνηνηηθά θξαζηά, ηα νπνία λα αγνξάδεη θαηά ην δπλαηφλ θζελφηεξα. Ο Γαιιφθσλνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξάδνζε θαζψο θαη ζηηο ηαθηηθέο ηνπ αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, πξνηηκά δειαδή γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα θξαζηά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη κηα πηζαλή απνγνήηεπζε. Ο Γαιιφθσλνο θαηαλαιψλεη θαηά 30% ζε φγθν πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Φιακαλδφ. Ωζηφζν, ε θαηαλάισζε ζηελ Φιάλδξα απμάλεηαη γξήγνξα, ελψ παξάιιεια ν κέζνο Φιακαλδφο έρεη κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε θαη αγνξάδεη θαηά θαλφλα αθξηβφηεξα θξαζηά. IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Η πνζφηεηα θξαζηνχ πνπ είλαη δηαζέζηκε εηεζίσο ζηε βειγηθή αγνξά πξνζεγγίδεη ηα 5 εθαη. hl (εθαηφιηηξα), ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα «vins de fruits» (θξαζηά θξνχησλ). Η αγνξά ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο. Η αμία ησλ εηζαγσγψλ αθξσδψλ θαη θαλνληθψλ νίλσλ ζην Βέιγην ην 2012 αλήιζε ζε 962,57 εθαη.. Οη εηζαγσγέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 300 εθαη. θηάιεο. Σν ελ ιφγσ επίπεδν θαηαλάισζεο παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο θπξηαξρεί αλνδηθή ηάζε (ε θαηαλάισζε δηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα), ελψ ε Βαιινλία είλαη παξαδνζηαθφο θαηαλαισηήο νίλνπ, θαη θπξίσο γαιιηθνχ νίλνπ. Οη ηέζζεξεηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο-εμαγσγείο θαηαιακβάλνπλ 82% ηεο αγνξάο ζε φξνπο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2012: Γαιιία (61,1%), Ιζπαλία (8,8%), Ιηαιία (7,6%) θαη Πνξηνγαιία (4,5%) Αθνινπζνχλ νη Γεξκαλία (3,4%), Υηιή (2,6%), Ηλ. Βαζίιεην (2,4%), Οιιαλδία (2,2%), Ν. Αθξηθή (1,9%), Απζηξαιία (1,1%), Αξγεληηλή (0,8%) θαη ΗΠΑ (0,6%). Σν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θξαζηψλ ζηηο ζπλνιηθέο βειγηθέο εηζαγσγέο ην 2012 αλήιζε ζε κφιηο 0,24%. ην ηέινο ηεο παξνχζαο κειέηεο ππάξρνπλ αλαιπηηθνί πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο βειγηθέο εηζαγσγέο θξαζηψλ θαηά ηελ εμαεηία , θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο εηζαγσγέο ην έηνο 6

7 2012. Σα γαιιηθά θξαζηά θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Βειγίνπ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θφθθηλσλ θξαζηψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ θξαζηψλ. Η Γαιιία παξακέλεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ Βέιγν θαηαλαισηή (ν νπνίνο ζεσξεί μέλα φζα θξαζηά δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γαιιία). Γηαρξνληθά, ζεκεηψλεηαη ηάζε κείσζεο εηζαγσγψλ απφ ηελ Γαιιία πξνο φθεινο επξσπατθψλ θξαζηψλ (Ιζπαλία, Ιηαιία) θαζψο θαη θξαζηψλ απφ ηνλ «Νέν Κφζκν» (ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε απμήζεθε ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Φιάλδξα). Οη αιιαγέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δπλακηθή είζνδνο ηνπ Φιακαλδνχ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά θαη ε πςειή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο εμεγνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βέιγνπ θαηαλαισηή γηα ηα «λέα» θξαζηά. Σν 2012, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε ηάζε κεηαβιήζεθε ειαθξψο, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ειαθξψο νη πσιήζεηο ησλ θξαζηψλ ηνπ «Νένπ Κφζκνπ» θαη νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ ηα γαιιηθά θξαζηά έκεηλαλ πεξίπνπ ζηαζεξά θαη εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά. 7

8 A. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ 17,3% 28,4% 54,3% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί a. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Φιάλδξα 8,0% 36,0% 56,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί b. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Βαιινλία 17,0% 24,0% 59,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί 8

9 B. ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% C. ΔΗΑΓΩΓΔ ΛΔΤΚΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 9

10 D. ΔΗΑΓΩΓΔ ΡΟΕΔ ΚΡΑΗΟΤ Η θαηαλάισζε θξαζηψλ είλαη αξθεηά ζηαζεξή, πεξί ηηο 300 εθαη. θηάιεο ησλ 75cl ηνλ ρξφλν. Σν θξαζί θαηαλαιψλεηαη θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ζην ζπίηη ή ζε εζηηαηφξην. ηελ Φιάλδξα ηείλεη λα θαζηεξσζεί ε θαηαλάισζε θξαζηνχ θαη εθηφο γεχκαηνο (ν Φιακαλδφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ιεπθφ θξαζί απφ φηη ν Βαιιφλνο, θαζψο θαη θξαζί απφ ηνλ «Νέν Κφζκν») 10

11 V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Δθηφο ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη (Ecotaxe, FostPlus, Val-I- Pac, θηι.), ν Φ.Π.Α., ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά. Η ηηκή επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηνλ φγθν, δειαδή φζν πην κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ αγνξάδνληαη, κεηαθέξνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κνλνκηάο, ηφζν ρακειφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο, κε ηελ έλλνηα φηη επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ξίρλνπλ ηελ ηειηθή ηηκή δηάζεζεο. πλεπψο, γηα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν πξνζηηφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ κέζν Βέιγν θαηαλαισηή ην ειιεληθφ θξαζί, ζα πξέπεη λα απμεζεί ν φγθνο πσιήζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά. Γηα λα απμεζεί ν φγθνο, ζα πξέπεη ην θξαζί λα ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζηελ αγνξά. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 3 θαη 7 (ηηκή θαηαλαισηή) πσινχληαη επθνιφηεξα θαη επηηπγράλνπλ ζεκαληηθνχο φγθνπο πσιήζεσλ. Οη ηηκέο δηάζεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ηππηθψλ εηηθεηψλ θαη ησλ Bio θξαζηψλ θζάλνπλ κέρξη ηα 12. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο άλσ ησλ 20 θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηήο επσλπκίαο, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθξηβψλ θξαζηψλ, ηα νπνία θπζηθά έρνπλ θαη απηά ηελ πειαηεία ηνπο. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 10 κε 20 είλαη ηα πην δχζθνια λα πξνσζεζνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά θαη δελ επηηπγράλνπλ εχθνια φγθν πσιήζεσλ. Γηα λα πσιείηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, έλα θξαζί ρξεηάδεηαη θήκε, φλνκα θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ην δηαθνξνπνηνχλ. πλήζσο, δπζηπρψο, ηα ειιεληθά θξαζηά βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ν Βέιγνο θαηαλαισηήο ζηξέθεηαη πην εχθνια πξνο ηζπαληθά θξαζηά ησλ 10 ή πξνο γαιιηθά ησλ 18, παξά ζε ειιεληθά θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο ζηα 15. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα ηζπαληθά θξαζηά, είλαη ε ηηκή ε νπνία παίδεη ξφιν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα γαιιηθά, ε θήκε. Γεληθά παξαηεξνχκε φηη ηα ειιεληθά θξαζηά είλαη θαηά 30% αθξηβφηεξα απφ παξφκνηα, αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θξαζηά πνπ δηαηίζεληαη ζηελ βειγηθή αγνξά. Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 κπνπθάιηα - 12 κπνπθάιηα x 40 θνύηεο) από την Αθήνα (κέζε ηηκή : 300 ) 11

12 Τιμή ex Cellar 2,00 3,00 5,00 10,00 Κόζηος μεηαθοράς 0,62 0,62 0,62 0,62 Φόροι 0,47 0,47 0,47 0,47 Φόροι Περιβάλλονηος & Τελωνεία 0,19 0,19 0,19 0,19 Σύνολο 3,28 4,28 6,28 11,28 Κέρδος διανομέα x1,2 για ανηιπροζώποσς 3,94 5,14 7,54 13,54 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,59 5,99 8,79 15,79 x1,8 για καηαναλωηή 5,90 7,70 11,30 20,30 Φ.Π.Α 21% 1,24 1,62 2,37 4,26 Τιμή Καηαναλωηή 7,14 9,32 13,68 24,57 12

13 VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ θάικα! Σα αληηθείκελα δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ επεμεξγαζία θωδηθώλ πεδίωλ. A. SUPER MARKETS DELHAIZE. CARREFOUR. COLRUYT. CORA. CHAMPION. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 66% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Οη ηξείο κεγάιεο αιπζίδεο ζην Βέιγην (DELHAIZE - CARREFOUR - COLRUYT) κνηξάδνληαη ην 70% ηνπ κεξηδίνπ. Καηαλνκή κεξηδίνπ αγνξάο: Γαιιηθά Κξαζηά...66% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....22% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...11% Μέζε Σηκή πψιεζεο / 75 cl...3,60 13

14 B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ALDI. LIDL. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 29% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...39% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....33% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...28% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...2,50 C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ (Πεξίπνπ θαηαζηήκαηα) Σα παξαδνζηαθά θειάξηα αληηπξνζσπεχνπλ 9% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...75% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....11% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...14% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...7,5 14

15 VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Σπλερήο αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πξνο ην Βέιγην, σζηόζν νη πνζόηεηεο θαη νη αμίεο ηνπο παξακέλνπλ κηθξέο Σπλερήο βειηίσζε πνηόηεηαο ησλ εηζαγόκελσλ εδώ ειιεληθώλ θξαζηώλ Αλεπαξθήο εηθόλα γηα ηα ειιεληθά θξαζηά ζηνπο Βέιγνπο θαηαλαισηέο Η παξνπζία ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθά εζηηαηόξηα Υθηζηάκελν κεξίδην αγνξάο κηθξόηεξν ηνπ 1% Η εζθαικέλε εηθόλα γηα ηα Ειιεληθά θξαζηά πνπ ππήξρε παιαηόηεξα αηνλεί. VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Παξαγσγή θξαζηώλ από γεγελείο πνηθηιίεο Εηδηθή πξνζνρή ζηελ εκθηάισζε θαη ζπζθεπαζία Εμαγσγέο κέζσ ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ Αλαζεώξεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Καζνξηζκόο αγνξώλ ζηόρσλ γηα ην θξαζί από ηνπο παξαγσγνύο IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ ( + ) Αλώηεξε πνηόηεηα ( + ) Απζεληηθέο πνηθηιίεο ( - ) Καθή επηθνηλσλία ( - ) Ειιηπήο πιεξνθόξεζε ζε εηηθέηεο ( - ) Υςειέο ηηκέο ( - ) Σηαζεξή πνηόηεηα 15

16 X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Καηά ηελ εηζαγσγή ζην Βέιγην νη εηδηθέο επηβαξχλζεηο (αθνχ, σο γλσζηφ, δελ επηβάιινληαη δαζκνί ζε θνηλνηηθά πξντφληα) ππνινγίδνληαη αλά ιίηξν (ηφζν γηα ηα ιεπθά φζν θαη ηα εξπζξά), θαη είλαη νη εμήο: εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (accises) + ecotaxe (νηθνινγηθφο θφξνο). Fost plus (εηδηθφο θφξνο αλαθχθισζεο), θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο ππνβάιιεηαη θαη ην κνζράην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνη θπζηθήο νηλνπνίεζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 αιθνφι. βαζκνχο, ππαγφκελν ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαζηψλ. XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη δξάζεηο πξνβνιήο έρνπλ αηνλήζεη κε απνηέιεζκα λα κελ απμάλνπκε επαξθώο ην κεξίδην καο. Τν Βέιγην είλαη κηα δπλακηθή αγνξά γηα ηα θξαζηά θαη πξέπεη λα απνηειεί αγνξά-ζηόρν επεηδή ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο εζληθήο παξαγσγήο νίλνπ κε απνηέιεζκα ε δήηεζε λα θαιύπηεηαη θπξίσο από εηζαγσγέο. Ο κέζνο Βέιγνο θαηαλαισηήο θαηαλαιώλεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο θξαζηνύ θαη έηνο. Τν ειιεληθό θξαζί θαηέρεη έλα κηθξό κεξίδην ηεο βειγηθήο αγνξάο (πνιύ ιηγόηεξν από 1%). Με ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο ην κεξίδην απηό ζα κπνξνύζε ηνπιάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί. Η πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγέσλ ειιεληθνύ θξαζηνύ είλαη Έιιελεο δεύηεξεο γεληάο, ελώ θπξίσο ζηόρνο ηνπο είλαη ν ηνκέαο ηεο εζηίαζεο (ην Βέιγην αξηζκεί πεξί ηα ειιεληθά εζηηαηόξηα). Σε κε ειιεληθά εζηηαηόξηα, ε παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Η παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη ρακειή θαη ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο δηαλνκήο. Εμαίξεζε απνηειεί ε εηαηξία δηαλνκήο Delhaize ιόγσ ηεο εηδηθήο ζρέζεο κε ηελ ειιεληθή εηαηξία δηαλνκήο «ΑΒ Βαζηιόπνπινο». Τν κεξίδην ηεο αγνξάο ην νπνίν απνιακβάλεη ην ειιεληθό θξαζί νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή νκνγέλεηα, ελώ απνπζηάδνπλ νη πξννπηηθέο αύμεζεο 16

17 ηνπ. Η εκπνξία ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία ζηήξημε. Η εηθόλα ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνόδνπο ησλ Ειιήλσλ νηλνπαξαγσγώλ. Ο Φιακαλδόο θαηαλαισηήο, παξαδνζηαθόο θαηαλαισηήο κπύξαο, έρνληαο πξόζθαηα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ππέξ ηνπ θξαζηνύ, απνηειεί ζεκαληηθό ζηόρν γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζην Βέιγην. Η παξνύζα δνκή ηεο αγνξάο θαηαιήγεη ζε ειιελν-ειιεληθνύο αληαγσληζκνύο εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρνπκε. Λόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο απαηηεηηθόηεηαο ηεο Βειγηθήο αγνξάο, νη Έιιελεο παξαγσγνί πξνηηκνύλ άιιεο επθνιόηεξεο αγνξέο θαη απηό παξά ηηο ζεκαληηθέο θαη θεξδνθόξεο δπλαηόηεηεο αύμεζεο ηνπ εδώ κεξηδίνπ καο. Τν Βέιγην δελ ηνπνζεηείηαη από πιεπξάο ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ θνξέσλ ζηηο αγνξέο-ζηόρνπο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ, θαηά ηελ γλώκε καο θαθώο. XII. ΠΡΟΣΑΔΗ Πξνζθιήζεηο αγνξαζηώλ ζε εθζέζεηο ζηελ Ειιάδα. Οξγάλσζε εξγαζηεξίσλ γαζηξνλνκίαο ζην Βέιγην. Οξγάλσζε γεπζηγλσζηώλ ειιεληθνύ νίλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε εδώ γλσζηνύο γεπζηγλώζηεο θαη γλώζηεο ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ. Σπκκεηνρή Ειιήλσλ παξαγσγώλ-εμαγσγέσλ θξαζηνύ ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Βέιγην. Κπιηόκελεο θαη επαλαιακβαλόκελεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ κε δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά, αθίζεο θαη promotion επηιεγκέλσλ ειιεληθώλ εηηθεηώλ ζε κεγάια ζνύπεξ-κάξθεη. Εηήζην γεύκα γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εηδηθνύ ηύπνπ. Καη έηνο απνζηνιή από Βέιγνπο θαβίζηεο ζηελ Ειιάδα. Σπλέξγεηεο πξνβνιήο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηνπηθώλ νηλνινγηθώλ πνηθηιηώλ. Πξνβνιή θαη εηδηθέο πξνζθνξέο κε ηε ζηήξημε ησλ Ειιήλσλ εμαγσγέσλ 17

18 θξαζηνύ- γηα ηόλσζε ηεο πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζηα ειιεληθά θαη κε- εζηηαηόξηα. Σην πιαίζην απηό, ε πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ θαηνρύξσζε ηεο νλνκαζίαο «Greek restaurant» σο ζεκείνπ πώιεζεο απνθιεηζηηθά ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη θξαζηώλ. Μηα αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζην Βέιγην θαη αιιαγή ηεο εηθόλαο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζα κπνξνύζε λα εμαπισζεί θαη ζε γεηηνληθέο επξσπατθέο ρώξεο. 18

19 Βειγηθέο εηζαγωγέο θξαζηώλ (ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο εηζαγωγέο ηνπ 2012) ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ακπάληα (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (πεξ. >=8,5%) Asti spumante (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (ΠΟΠ) Λνηπνί αθξψδεηο νίλνη Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Λεπθά θξαζηά Αιζαηίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Mosel (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Ρήλνπ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Trentino (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Rioja (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Valencia (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά (ΠΟΠ) πξ. Δ.Δ Κξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Κξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Κξαζηά Beaujolais (ΠΟΠ) Κξαζηά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Κξαζηά Piemonte (ΠΟΠ) Κξαζηά Σνζθάλεο (ΠΟΠ) Κξαζηά Veneto (ΠΟΠ) Κξαζηά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κξαζηά Rioja (ΠΟΠ)

20 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κξαζηά Valdepe (ΠΟΠ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ Κξαζηά πξ. Δ.Δ Μνζράην Μαδέηξα & εηνπκπάι (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Μνζράην άκνπ & Λήκλνπ (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Κξαζηά κε Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά κε Δ.Δ Κξαζηά κε Δ.Δ Λεπθά πνηνηηθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη., ΠΟΠ) Κξαζηά Μπνξληφ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά Côtes du Rhône (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΟΠ πξ. Δ.Δ.. (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. > 2 ιη.)

21 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Πνηθηιηαθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Λεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) ΣΥΝΟΛΙΚΔΣ ΔΙΣΑΓΩΓΔΣ

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2007-2011 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011)

Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2007-2011 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2007-2011 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22041011 Σαμπάνια 348.168.282 351.013.901 144.426.749 126.541.193

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ Σύνταξη: Μάπιορ Βλασογεώπγορ 3 Αςγούστος 2011 Η παξαθάησ κειέηε ζπληάρζεθε κε ζθνπό ηε παξνρή ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αγνξά θξαζηνύ ηεο Ιηαιίαο, πνπ πηζηεύνπκε όηη ζα θαλνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Γραφείο ΟΕΥ: ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 1. Ελληνικές Αρχές & ελληνικοί επιχειρηµατικοί σύνδεσµοι

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Γραφείο ΟΕΥ: ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 1. Ελληνικές Αρχές & ελληνικοί επιχειρηµατικοί σύνδεσµοι Γραφείο ΟΕΥ: ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 1. Ελληνικές Αρχές & ελληνικοί επιχειρηµατικοί σύνδεσµοι ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα