ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ"

Transcript

1 ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΔΛΓΙΟ ΒΡΥΞΔΛΛΔΣ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 3 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ... 4 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ... 6 IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ... 6 A. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ... 8 B. Δηζαγωγέο Κόθθηλνπ Κξαζηνύ... 9 C. Δηζαγωγέο Λεπθνύ Κξαζηνύ... 9 D. Δηζαγωγέο Ρνδέ Κξαζηνύ V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ A. SUPER MARKETS B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ XII. ΠΡΟΣΑΔΗ

3 I. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιπεζληθφηεηα ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ Ιδαληθή αγνξά γηα δνθηκή δηεζλνπνίεζεο πξντφλησλ Ιδηαίηεξα απαηηεηηθνί θαη πνηνηηθνί θαηαλαισηέο Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη ζην πνηνηηθφ θξαζί ζε βάξνο ηνπ θηελνχ επηηξαπέδηνπ Αθζνλία επηινγψλ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά, κε θπξηαξρία ηνπ γαιιηθνχ θξαζηνχ Σν θξαζί αληηπξνζσπεχεη ην 19% ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ο κέζνο φξνο θαηαλάισζεο είλαη 30 Λίηξα θξαζηνχ / ρξφλν / θάηνηθν Γειαδή παξαπάλσ απφ ην 1% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο νίλνπ Σν Βέιγην είλαη 8 ε ρψξα παγθνζκίσο ζε θαηαλάισζε θξαζηνχ Αιιά θαη 5 νο εηζαγσγέαο κε πεξίπνπ 5% ησλ παγθνζκίσλ εηζαγσγψλ θξαζηνχ Πεξηζζφηεξνη απφ 2,5 εθ. θαηαλαισηέο πίλνπλ θξαζί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Η θαηαλάισζε θξαζηνχ αλέξρεηαη θαη ειάρηζηνλ ζε κηα θνξά / εβδνκάδα Άλσ ησλ 300 εθ. ιίηξσλ θξαζηνχ πσινχληαη θάζε ρξφλν Ο Βέιγνο θαηαλαισηήο δαπαλά 300 / έηνο ζε αγνξά θξαζηνχ ηα ζνχπεξ κάξθεη ν Βέιγνο ζπλήζσο δαπαλά 3-4 /θηάιε Τπάξρεη ειάρηζηε παξαγσγή θξαζηνχ ζην Βέιγην Οη ηάζεηο θαηαλάισζεο είλαη απμεηηθέο θαηά κηα θηάιε θαηά εβδνκάδα Σν πξνθίι ηνπ θαηαλαισηή είλαη άλσ ησλ 30 κέζεο θαη πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο Οη άληξεο ειηθίαο απφ 45 έσο 65 αγνξάδνπλ αθξηβά θξαζηά. Οη γπλαίθεο απφ 18 έσο 35 θαηαλαιψλνπλ θηελφ θξαζί αιιά πεξηζζφηεξεο πνζφηεηεο Σν 75% ησλ Βειγηθψλ νηθνγελεηψλ αγνξάδνπλ θξαζί Οη πξνηηκήζεηο ζηξέθνληαη ζηα ήξεκα θφθθηλα θξνπηψδε θξαζηά, θάησ ησλ 15 Οη ηάζεηο πξνψζεζεο είλαη ζην food pairing (ζχλδεζε θξαζηνχ θαη δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ) Η θαηεγνξία BIO θεξδίδεη δηαξθψο κεξίδην έρνληαο ήδε πεξάζεη ην 10% ηεο αγνξάο ην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ ν θαηαλαισηήο απνθαζίδεη on the spot. Κξηηήξηα ηεο απφθαζεο είλαη ην ρξψκα, ε εηηθέηα, ν ζρεδηαζκφο ηεο θηάιεο θαη ην έηνο παξαγσγήο 3

4 II. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΒΔΛΓΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Σν Βέιγην είλαη ζεκαληηθφηαην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν θαη κία απφ ηηο πιένλ αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ελψ παξάιιεια θαηέρεη πςειφηαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηελ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε. Έηζη, ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη κία επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρψο ζην Βέιγην απνηειεί ηξφπνλ ηηλά «δηαβαηήξην» γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε βειγηθή αγνξά ζπληζηάηαη θαη αξρήλ πξνζεθηηθή θαη κεζνδηθή εμαγσγηθή πξνεηνηκαζία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε είζνδνο ζ απηήλ είλαη εχθνιε αιιά ε έμνδνο απφ απηήλ είλαη επθνιφηεξε. Καη ηνχην δηφηη, ζε κία αληαγσληζηηθή αγνξά κε εκπνξηθή παξάδνζε θαη πςειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο είλαη ε βειγηθή, νη εηζαγσγείο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ (φξνη παξάδνζεο, πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ππνζηεξηθηηθέο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζίεο θ.α.) θαη κάιηζηα δελ δηζηάδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηπρφλ ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ή παξαιείςεηο. Δίλαη απαξαίηεηε επνκέλσο ε πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αγνξάο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο αθφκε θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, νη ελδείμεηο ζηελ εηηθέηα ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο (γαιιηθή θαη θιακαλδηθή) φπσο θαη ην δηαθεκηζηηθφ ή άιιν έληππν πιηθφ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε επηινγήο Βέιγνπ αληηπξνζψπνπ, απηφο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη δίγισζζνο ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πξνζβάζεηο ζηελ αγνξά. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη νξγαληζκνί είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ βειγηθψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ : 4

5 BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS Avenue Louise 500, 1050 Brussels T +32 (0) , F +32 (0) BRUSSELS INVEST & EXPORT Avenue Louise 500, 1050 Brussels Tel : +32 (0) , Fax : +32 (0) FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussels Belgium Phone: , Fax: FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles Tél , Fax AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles Tél : , Fax : VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen T +32 (0) /20, F +32 (0) BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1, BE 1020 Brussels Τel , Fax: , 97 5

6 III. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ Ο Βέιγνο έρεη θαιχηεξεο γλψζεηο γηα ην θξαζί απφ ηνλ Γάιιν θαηαλαισηή. Οη ηαθηηθνί θαηαλαισηέο (νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ θξαζί 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ), θαη ηδηαίηεξα νη Φιακαλδνί αξέζθνληαη λα απνιακβάλνπλ ην θξαζί, αλαδεηψληαο απηήλ ηελ αίζζεζε απφιαπζεο ζε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κε ζπλεζηζκέλα θξαζηά. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ αγνξά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Ο κέζνο βφξεηνο θαη λφηηνο Βέιγνο πξνηηκνχλ θαη νη δπν ην θφθθηλν θξαζί, ελψ ν Γαιιφθσλνο πξνηηκά δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ν Φιακαλδφο ην ξνδέ. Ο κέζνο Φιακαλδφο έρεη παξφκνηα γνχζηα κε ηνλ Αγγινζάμνλα ή ηνλ Γεξκαλφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηζπκία ηνπ γηα ζπλδπαζκφ θαηλνηνκίαο, πνηφηεηαο θαη ηηκήο, ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Με απιά ιφγηα, ηνλ ελδηαθέξεη λα απνιακβάλεη λέα θαη πνηνηηθά θξαζηά, ηα νπνία λα αγνξάδεη θαηά ην δπλαηφλ θζελφηεξα. Ο Γαιιφθσλνο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ παξάδνζε θαζψο θαη ζηηο ηαθηηθέο ηνπ αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, πξνηηκά δειαδή γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα θξαζηά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη κηα πηζαλή απνγνήηεπζε. Ο Γαιιφθσλνο θαηαλαιψλεη θαηά 30% ζε φγθν πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Φιακαλδφ. Ωζηφζν, ε θαηαλάισζε ζηελ Φιάλδξα απμάλεηαη γξήγνξα, ελψ παξάιιεια ν κέζνο Φιακαλδφο έρεη κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή δχλακε θαη αγνξάδεη θαηά θαλφλα αθξηβφηεξα θξαζηά. IV. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Η πνζφηεηα θξαζηνχ πνπ είλαη δηαζέζηκε εηεζίσο ζηε βειγηθή αγνξά πξνζεγγίδεη ηα 5 εθαη. hl (εθαηφιηηξα), ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα «vins de fruits» (θξαζηά θξνχησλ). Η αγνξά ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ εηζαγσγέο. Η αμία ησλ εηζαγσγψλ αθξσδψλ θαη θαλνληθψλ νίλσλ ζην Βέιγην ην 2012 αλήιζε ζε 962,57 εθαη.. Οη εηζαγσγέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 300 εθαη. θηάιεο. Σν ελ ιφγσ επίπεδν θαηαλάισζεο παξακέλεη ζηαζεξφ αιιά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο θπξηαξρεί αλνδηθή ηάζε (ε θαηαλάισζε δηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα), ελψ ε Βαιινλία είλαη παξαδνζηαθφο θαηαλαισηήο νίλνπ, θαη θπξίσο γαιιηθνχ νίλνπ. Οη ηέζζεξεηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο-εμαγσγείο θαηαιακβάλνπλ 82% ηεο αγνξάο ζε φξνπο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2012: Γαιιία (61,1%), Ιζπαλία (8,8%), Ιηαιία (7,6%) θαη Πνξηνγαιία (4,5%) Αθνινπζνχλ νη Γεξκαλία (3,4%), Υηιή (2,6%), Ηλ. Βαζίιεην (2,4%), Οιιαλδία (2,2%), Ν. Αθξηθή (1,9%), Απζηξαιία (1,1%), Αξγεληηλή (0,8%) θαη ΗΠΑ (0,6%). Σν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θξαζηψλ ζηηο ζπλνιηθέο βειγηθέο εηζαγσγέο ην 2012 αλήιζε ζε κφιηο 0,24%. ην ηέινο ηεο παξνχζαο κειέηεο ππάξρνπλ αλαιπηηθνί πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο βειγηθέο εηζαγσγέο θξαζηψλ θαηά ηελ εμαεηία , θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο εηζαγσγέο ην έηνο 6

7 2012. Σα γαιιηθά θξαζηά θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Βειγίνπ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θφθθηλσλ θξαζηψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ θξαζηψλ. Η Γαιιία παξακέλεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ Βέιγν θαηαλαισηή (ν νπνίνο ζεσξεί μέλα φζα θξαζηά δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ Γαιιία). Γηαρξνληθά, ζεκεηψλεηαη ηάζε κείσζεο εηζαγσγψλ απφ ηελ Γαιιία πξνο φθεινο επξσπατθψλ θξαζηψλ (Ιζπαλία, Ιηαιία) θαζψο θαη θξαζηψλ απφ ηνλ «Νέν Κφζκν» (ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε απμήζεθε ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Φιάλδξα). Οη αιιαγέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δπλακηθή είζνδνο ηνπ Φιακαλδνχ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά θαη ε πςειή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο εμεγνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βέιγνπ θαηαλαισηή γηα ηα «λέα» θξαζηά. Σν 2012, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε ηάζε κεηαβιήζεθε ειαθξψο, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ ειαθξψο νη πσιήζεηο ησλ θξαζηψλ ηνπ «Νένπ Κφζκνπ» θαη νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ ηα γαιιηθά θξαζηά έκεηλαλ πεξίπνπ ζηαζεξά θαη εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά. 7

8 A. ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΡΑΗΟΤ 17,3% 28,4% 54,3% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί a. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Φιάλδξα 8,0% 36,0% 56,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί b. Καηαλάιωζε Κξαζηνύ ζηε Βαιινλία 17,0% 24,0% 59,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί 8

9 B. ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% C. ΔΗΑΓΩΓΔ ΛΔΤΚΟΤ ΚΡΑΗΟΤ 9

10 D. ΔΗΑΓΩΓΔ ΡΟΕΔ ΚΡΑΗΟΤ Η θαηαλάισζε θξαζηψλ είλαη αξθεηά ζηαζεξή, πεξί ηηο 300 εθαη. θηάιεο ησλ 75cl ηνλ ρξφλν. Σν θξαζί θαηαλαιψλεηαη θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ζην ζπίηη ή ζε εζηηαηφξην. ηελ Φιάλδξα ηείλεη λα θαζηεξσζεί ε θαηαλάισζε θξαζηνχ θαη εθηφο γεχκαηνο (ν Φιακαλδφο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ιεπθφ θξαζί απφ φηη ν Βαιιφλνο, θαζψο θαη θξαζί απφ ηνλ «Νέν Κφζκν») 10

11 V. ΣΗ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Δθηφο ηνπο δηάθνξνπο άιινπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη (Ecotaxe, FostPlus, Val-I- Pac, θηι.), ν Φ.Π.Α., ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα θαη ηα κεηαθνξηθά θφζηε επεξεάδνπλ θπξίσο ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ θξαζηνχ ζηε βειγηθή αγνξά. Η ηηκή επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηνλ φγθν, δειαδή φζν πην κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ αγνξάδνληαη, κεηαθέξνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κνλνκηάο, ηφζν ρακειφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο, κε ηελ έλλνηα φηη επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ξίρλνπλ ηελ ηειηθή ηηκή δηάζεζεο. πλεπψο, γηα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν πξνζηηφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ κέζν Βέιγν θαηαλαισηή ην ειιεληθφ θξαζί, ζα πξέπεη λα απμεζεί ν φγθνο πσιήζεψλ ηνπ ζηελ αγνξά. Γηα λα απμεζεί ν φγθνο, ζα πξέπεη ην θξαζί λα ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζηελ αγνξά. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 3 θαη 7 (ηηκή θαηαλαισηή) πσινχληαη επθνιφηεξα θαη επηηπγράλνπλ ζεκαληηθνχο φγθνπο πσιήζεσλ. Οη ηηκέο δηάζεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ηππηθψλ εηηθεηψλ θαη ησλ Bio θξαζηψλ θζάλνπλ κέρξη ηα 12. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο άλσ ησλ 20 θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηήο επσλπκίαο, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, αθξηβψλ θξαζηψλ, ηα νπνία θπζηθά έρνπλ θαη απηά ηελ πειαηεία ηνπο. Σα θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο κεηαμχ 10 κε 20 είλαη ηα πην δχζθνια λα πξνσζεζνχλ ζηελ βειγηθή αγνξά θαη δελ επηηπγράλνπλ εχθνια φγθν πσιήζεσλ. Γηα λα πσιείηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, έλα θξαζί ρξεηάδεηαη θήκε, φλνκα θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ην δηαθνξνπνηνχλ. πλήζσο, δπζηπρψο, ηα ειιεληθά θξαζηά βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαη ν Βέιγνο θαηαλαισηήο ζηξέθεηαη πην εχθνια πξνο ηζπαληθά θξαζηά ησλ 10 ή πξνο γαιιηθά ησλ 18, παξά ζε ειιεληθά θξαζηά κε ηηκή δηάζεζεο ζηα 15. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα ηζπαληθά θξαζηά, είλαη ε ηηκή ε νπνία παίδεη ξφιν, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνηίκεζεο πξνο ηα γαιιηθά, ε θήκε. Γεληθά παξαηεξνχκε φηη ηα ειιεληθά θξαζηά είλαη θαηά 30% αθξηβφηεξα απφ παξφκνηα, αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θξαζηά πνπ δηαηίζεληαη ζηελ βειγηθή αγνξά. Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 κπνπθάιηα - 12 κπνπθάιηα x 40 θνύηεο) από την Αθήνα (κέζε ηηκή : 300 ) 11

12 Τιμή ex Cellar 2,00 3,00 5,00 10,00 Κόζηος μεηαθοράς 0,62 0,62 0,62 0,62 Φόροι 0,47 0,47 0,47 0,47 Φόροι Περιβάλλονηος & Τελωνεία 0,19 0,19 0,19 0,19 Σύνολο 3,28 4,28 6,28 11,28 Κέρδος διανομέα x1,2 για ανηιπροζώποσς 3,94 5,14 7,54 13,54 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,59 5,99 8,79 15,79 x1,8 για καηαναλωηή 5,90 7,70 11,30 20,30 Φ.Π.Α 21% 1,24 1,62 2,37 4,26 Τιμή Καηαναλωηή 7,14 9,32 13,68 24,57 12

13 VI. ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ θάικα! Σα αληηθείκελα δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ επεμεξγαζία θωδηθώλ πεδίωλ. A. SUPER MARKETS DELHAIZE. CARREFOUR. COLRUYT. CORA. CHAMPION. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 66% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Οη ηξείο κεγάιεο αιπζίδεο ζην Βέιγην (DELHAIZE - CARREFOUR - COLRUYT) κνηξάδνληαη ην 70% ηνπ κεξηδίνπ. Καηαλνκή κεξηδίνπ αγνξάο: Γαιιηθά Κξαζηά...66% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....22% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...11% Μέζε Σηκή πψιεζεο / 75 cl...3,60 13

14 B. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ALDI. LIDL. Οη παξαπάλσ αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ 29% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...39% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....33% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...28% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...2,50 C. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ (Πεξίπνπ θαηαζηήκαηα) Σα παξαδνζηαθά θειάξηα αληηπξνζσπεχνπλ 9% ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζην Βέιγην. Καηαλνκή ησλ θξαζηψλ: Γαιιηθά Κξαζηά...75% Κξαζηά πξνέιεπζεο Δ.Δ....11% Κξαζηά Νέσλ Υσξψλ...14% Μέζε Σηκή πψιεζεο γηα 75 cl...7,5 14

15 VII. ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ Σπλερήο αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πξνο ην Βέιγην, σζηόζν νη πνζόηεηεο θαη νη αμίεο ηνπο παξακέλνπλ κηθξέο Σπλερήο βειηίσζε πνηόηεηαο ησλ εηζαγόκελσλ εδώ ειιεληθώλ θξαζηώλ Αλεπαξθήο εηθόλα γηα ηα ειιεληθά θξαζηά ζηνπο Βέιγνπο θαηαλαισηέο Η παξνπζία ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε ειιεληθά εζηηαηόξηα Υθηζηάκελν κεξίδην αγνξάο κηθξόηεξν ηνπ 1% Η εζθαικέλε εηθόλα γηα ηα Ειιεληθά θξαζηά πνπ ππήξρε παιαηόηεξα αηνλεί. VIII. ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Παξαγσγή θξαζηώλ από γεγελείο πνηθηιίεο Εηδηθή πξνζνρή ζηελ εκθηάισζε θαη ζπζθεπαζία Εμαγσγέο κέζσ ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ Αλαζεώξεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Καζνξηζκόο αγνξώλ ζηόρσλ γηα ην θξαζί από ηνπο παξαγσγνύο IX. ΓΝΩΜΖ ΣΟΠΗΚΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΗ ( + ) Αλώηεξε πνηόηεηα ( + ) Απζεληηθέο πνηθηιίεο ( - ) Καθή επηθνηλσλία ( - ) Ειιηπήο πιεξνθόξεζε ζε εηηθέηεο ( - ) Υςειέο ηηκέο ( - ) Σηαζεξή πνηόηεηα 15

16 X. ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΑΗΑ ΣΟ ΒΔΛΓΗΟ Καηά ηελ εηζαγσγή ζην Βέιγην νη εηδηθέο επηβαξχλζεηο (αθνχ, σο γλσζηφ, δελ επηβάιινληαη δαζκνί ζε θνηλνηηθά πξντφληα) ππνινγίδνληαη αλά ιίηξν (ηφζν γηα ηα ιεπθά φζν θαη ηα εξπζξά), θαη είλαη νη εμήο: εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο (accises) + ecotaxe (νηθνινγηθφο θφξνο). Fost plus (εηδηθφο θφξνο αλαθχθισζεο), θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο ππνβάιιεηαη θαη ην κνζράην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνη θπζηθήο νηλνπνίεζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 αιθνφι. βαζκνχο, ππαγφκελν ζηελ θαηεγνξία ησλ θξαζηψλ. XI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη δξάζεηο πξνβνιήο έρνπλ αηνλήζεη κε απνηέιεζκα λα κελ απμάλνπκε επαξθώο ην κεξίδην καο. Τν Βέιγην είλαη κηα δπλακηθή αγνξά γηα ηα θξαζηά θαη πξέπεη λα απνηειεί αγνξά-ζηόρν επεηδή ζηεξείηαη νπζηαζηηθήο εζληθήο παξαγσγήο νίλνπ κε απνηέιεζκα ε δήηεζε λα θαιύπηεηαη θπξίσο από εηζαγσγέο. Ο κέζνο Βέιγνο θαηαλαισηήο θαηαλαιώλεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο θξαζηνύ θαη έηνο. Τν ειιεληθό θξαζί θαηέρεη έλα κηθξό κεξίδην ηεο βειγηθήο αγνξάο (πνιύ ιηγόηεξν από 1%). Με ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο ην κεξίδην απηό ζα κπνξνύζε ηνπιάρηζηνλ λα δηπιαζηαζηεί. Η πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγέσλ ειιεληθνύ θξαζηνύ είλαη Έιιελεο δεύηεξεο γεληάο, ελώ θπξίσο ζηόρνο ηνπο είλαη ν ηνκέαο ηεο εζηίαζεο (ην Βέιγην αξηζκεί πεξί ηα ειιεληθά εζηηαηόξηα). Σε κε ειιεληθά εζηηαηόξηα, ε παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Η παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ είλαη ρακειή θαη ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο δηαλνκήο. Εμαίξεζε απνηειεί ε εηαηξία δηαλνκήο Delhaize ιόγσ ηεο εηδηθήο ζρέζεο κε ηελ ειιεληθή εηαηξία δηαλνκήο «ΑΒ Βαζηιόπνπινο». Τν κεξίδην ηεο αγνξάο ην νπνίν απνιακβάλεη ην ειιεληθό θξαζί νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή νκνγέλεηα, ελώ απνπζηάδνπλ νη πξννπηηθέο αύμεζεο 16

17 ηνπ. Η εκπνξία ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία ζηήξημε. Η εηθόλα ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνόδνπο ησλ Ειιήλσλ νηλνπαξαγσγώλ. Ο Φιακαλδόο θαηαλαισηήο, παξαδνζηαθόο θαηαλαισηήο κπύξαο, έρνληαο πξόζθαηα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ππέξ ηνπ θξαζηνύ, απνηειεί ζεκαληηθό ζηόρν γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζην Βέιγην. Η παξνύζα δνκή ηεο αγνξάο θαηαιήγεη ζε ειιελν-ειιεληθνύο αληαγσληζκνύο εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρνπκε. Λόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο απαηηεηηθόηεηαο ηεο Βειγηθήο αγνξάο, νη Έιιελεο παξαγσγνί πξνηηκνύλ άιιεο επθνιόηεξεο αγνξέο θαη απηό παξά ηηο ζεκαληηθέο θαη θεξδνθόξεο δπλαηόηεηεο αύμεζεο ηνπ εδώ κεξηδίνπ καο. Τν Βέιγην δελ ηνπνζεηείηαη από πιεπξάο ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ θνξέσλ ζηηο αγνξέο-ζηόρνπο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ, θαηά ηελ γλώκε καο θαθώο. XII. ΠΡΟΣΑΔΗ Πξνζθιήζεηο αγνξαζηώλ ζε εθζέζεηο ζηελ Ειιάδα. Οξγάλσζε εξγαζηεξίσλ γαζηξνλνκίαο ζην Βέιγην. Οξγάλσζε γεπζηγλσζηώλ ειιεληθνύ νίλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε εδώ γλσζηνύο γεπζηγλώζηεο θαη γλώζηεο ηνπ ειιεληθνύ νίλνπ. Σπκκεηνρή Ειιήλσλ παξαγσγώλ-εμαγσγέσλ θξαζηνύ ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην Βέιγην. Κπιηόκελεο θαη επαλαιακβαλόκελεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ κε δεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά, αθίζεο θαη promotion επηιεγκέλσλ ειιεληθώλ εηηθεηώλ ζε κεγάια ζνύπεξ-κάξθεη. Εηήζην γεύκα γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εηδηθνύ ηύπνπ. Καη έηνο απνζηνιή από Βέιγνπο θαβίζηεο ζηελ Ειιάδα. Σπλέξγεηεο πξνβνιήο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηνπηθώλ νηλνινγηθώλ πνηθηιηώλ. Πξνβνιή θαη εηδηθέο πξνζθνξέο κε ηε ζηήξημε ησλ Ειιήλσλ εμαγσγέσλ 17

18 θξαζηνύ- γηα ηόλσζε ηεο πξνώζεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζηα ειιεληθά θαη κε- εζηηαηόξηα. Σην πιαίζην απηό, ε πξνώζεζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ θαηνρύξσζε ηεο νλνκαζίαο «Greek restaurant» σο ζεκείνπ πώιεζεο απνθιεηζηηθά ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη θξαζηώλ. Μηα αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζην Βέιγην θαη αιιαγή ηεο εηθόλαο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζα κπνξνύζε λα εμαπισζεί θαη ζε γεηηνληθέο επξσπατθέο ρώξεο. 18

19 Βειγηθέο εηζαγωγέο θξαζηώλ (ζεκαληηθόηεξεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο εηζαγωγέο ηνπ 2012) ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ακπάληα (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (πεξ. >=8,5%) Asti spumante (ΠΟΠ) Αθξψδεο νίλνο (ΠΟΠ) Λνηπνί αθξψδεηο νίλνη Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Κξαζηά ζπκπ. εκπινπηηζκέλσλ Λεπθά θξαζηά Αιζαηίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Mosel (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά θνηιάδαο Ρήλνπ (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Trentino (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Rioja (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά Valencia (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά (ΠΟΠ) πξ. Δ.Δ Κξαζηά Μπνξληφ (ΠΟΠ) Κξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ΠΟΠ) Κξαζηά Beaujolais (ΠΟΠ) Κξαζηά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ΠΟΠ) Κξαζηά Piemonte (ΠΟΠ) Κξαζηά Σνζθάλεο (ΠΟΠ) Κξαζηά Veneto (ΠΟΠ) Κξαζηά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) Κξαζηά Rioja (ΠΟΠ)

20 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κξαζηά Valdepe (ΠΟΠ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ Κξαζηά πξ. Δ.Δ Μνζράην Μαδέηξα & εηνπκπάι (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Μνζράην άκνπ & Λήκλνπ (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Port (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Δκπινπηηζκέλα θξαζηά πξ. Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Κξαζηά κε Δ.Δ. (ΠΟΠ ή ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Πνηθηιηαθά θξαζηά κε Δ.Δ. (φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ) Λεπθά θξαζηά κε Δ.Δ Κξαζηά κε Δ.Δ Λεπθά πνηνηηθά θξαζηά Βνπξγνπλδίαο (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη., ΠΟΠ) Κξαζηά Μπνξληφ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά Côtes du Rhône (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά Languedoc-Roussillon (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά θνηιάδαο Λίγεξα (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΟΠ πξ. Δ.Δ.. (ζπζθ. >2 ιη.) Λεπθά θξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά ΠΓΔ πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. > 2 ιη.)

21 ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Λεπθά θξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Κξαζηά πξ. Δ.Δ. (ζπζθ. >2 ιη.) Πνηθηιηαθά ιεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Πνηθηιηαθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Λεπθά θξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) Κξαζηά, κε Δ.Δ., φρη ΠΟΠ / ΠΓΔ (ζπζθ. >2ιη.) ΣΥΝΟΛΙΚΔΣ ΔΙΣΑΓΩΓΔΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ

Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΡΑΗΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο ΟΙΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Παπαζενδψξνπ Αλδξέαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών Τποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΗΠΑ αμοςήλ Ζήσηρ, Γπαματέαρ ΟΕΤ Γ' Μάπτιορ 2010 Πεπιεχόμενα Α. Διζαγωγή....3 Β. Αμερικανική Αγορά 1. Δγρψξηα

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΦΡΟΤΣΩΝ-ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΤΜΩΝ Πξνο ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Κε πλάδειθε Θέκα: Ελεκεξσηηθό δειηίν γηα ηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηε Γεξκαλία Παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα ελεκεξωηηθό δειηίν κε εηδήζεηο γηα ηελ γεξκαληθή αγνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TE ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2008 ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΑΣΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΘΤΜΘΑ ΠΛΗΡΧΜΗ ΓΘΑ ΣΤΠΟΠΟΘΗΜΕΝΗ- ΤΚΕΤΑΜΕΝΗ ΦΕΣΑ» Υξηζηίλα Δ. Σάθε ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΚΑΘ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Η.Π.Α. Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2010 205 Γενικό Πποξενείο Νέαρ Τόπκηρ Γπαυείο Οικονομικών & Εμποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ

Σηκή Αγαζνύ ζε. Εεηνύκελε Πνζόηεηα Αγαζνύ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο φξνο «πνιπηειήο» ( Luxury ), ηζηνξηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα αγαζά, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ζπαληφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα