ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 Έξγν: Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ-Φνηηεηξηώλ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ Γ Φάζε ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ actice.html Επηζηεκνληθόο Τπέπζπλνο ωθξάηεο Δ. Μπαιηδήο

2 1. Εηζαγωγή Τν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ε καζεκαηηθή ηνπο θπζηνγλσκία. Τα Μαζεκαηηθά, αθελφο, είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ απνηειεί ην βάζξν αλάπηπμεο ηνπ νηθνδνκήκαηνο φισλ ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην κέζν παξαγσγήο βαζηθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα, ζε φινπο ηνπο εθαξκνζκέλνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ, αθεηέξνπ, δηδάζθνληαη έλα επξχηαην θάζκα αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζεσξεηηθφ αιιά θαη εθαξκνζκέλν ελδηαθέξνλ. Υπάξρεη φκσο αδπλακία γηα παξάιιειε πξαθηηθή άζθεζε ηνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε εμνηθείσζε κε εθαξκνγέο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο πάλσ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ζηειέρε ρξήζηκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Με ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ λα κεησζνχλ νη φπνηεο αδπλακίεο αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο καο ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 2. ηόρνη Τν πξφγξακκα ινηπφλ ζηνρεχεη: 1. Σηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ καο, ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 2. Σηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ εθείλσλ ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο θαη ηερληθέο πνπ έρνπλ δηδαρζεί. 3. Σηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο, εθ κέξνπο ησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα απηά. 4. Σηελ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά, ρξεζηκνπνηψληαο άιινηε εκπεηξηθέο, άιινηε επηζηεκνληθέο, θαη άιινηε έλα κείγκα (εκπεηξηθψλ - επηζηεκνληθψλ ) ηερληθψλ. 3. Πξνζδνθώκελα Απνηειέζκαηα Έηζη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 2/7

3 1. Οη θνηηεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ ην πξφβιεκα ηεο κειινληηθήο ηνπο απαζρφιεζεο, απνθηψληαο, (α) επίγλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο παξαγσγήο, (β) κία αξρή πξνυπεξεζίαο θαη (γ) εξείζκαηα επαγγεικαηηθψλ επαθψλ. 2. Τν Τκήκα λα γίλεη απνδέθηεο κίαο πην ξεαιηζηηθήο εηθφλαο ησλ δπλαηνηήησλ κειινληηθήο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ψζηε λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ. 4. Δηάξθεηα θαη Υξόλνη Δηεμαγωγήο ηεο Η Πξαθηηθή Άζθεζε δηαξθεί 2 κήλεο, πξαγκαηνπνηείηαη 3 θνξέο ηελ αθαδεκατθή ρξνληά, κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, κία ην εαξηλφ θαη κία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά. 5. Δηθαίωκα πκκεηνρήο Η Πξαθηηθή Άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Θεσξεηηθά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ εθηεινύληα ρξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο i, κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ζηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τκήκαηνο, αιιά θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν ηνπ Έξγνπ θάζε θνξά. 6. Επηινγή ηωλ Φνηηεηώλ θαη Κξηηήξηα Επηινγήο Η επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ. Τν θξηηήξην απνθιεηζκνχ ζα είλαη ε κε δηδαζθαιία θαη επηηπρήο εμέηαζε ησλ καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Σαλ θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ε ζπλνιηθή ηξέρνπζα επίδνζε ηνπ θνηηεηή θαη ε επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ επηιέγεη. 3/7

4 Δπίζεο ζα ππάξρεη ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηα αληηθείκελα πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ αηρκή απφ άπνςε άκεζσλ εθαξκνγψλ θαη ελδηαθέξνληνο ηεο επηρείξεζεο. Σηελ πνξεία ηνπ έξγνπ είλαη δπλαηφλ ηα θξηηήξηα απηά λα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαη άιια αλ ρξεηαζηεί. 7. πκπιεξωκαηηθά Δηθαηνινγεηηθά Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηιεγέλησλ θνηηεηψλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ηνπ Τκήκαηνο, νη επηιεγέληεο θνηηεηέο εληφο 3 εκεξψλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ εθηεινύληα ρξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο (βιπ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ), ηα εμήο ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά: 1. Τν Α.Φ.Μ. ηνπο.. 2. Τνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ ηνπ Ι.Κ.Α ηνπο, θαζψο επίζεο θαη λα δειψζνπλ ην φλνκα ηνπ Δπηβιέπνληνο Μέινπο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηφο καο. 8. Οινθιήξωζε ηεο Δηαδηθαζίαο ηεο Μεηά ην ηέινο ηεο δηεμαγσγήο ηεο Πξαθηηθήο ηνπ Άζθεζεο ν θνηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε δηάζηεκα ην πνιχ κίαο εβδνκάδαο ζηνλ εθηεινύληα ρξέε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο (βιπ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ): 1. Έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Φνξέα πνπ εξγάζηεθε θαη ηνπ Δπηβιέπνληά ηνπ Μέινπο ΓΔΠ. 2. Εξωηεκαηνιόγην ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Μεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο μεθηλά ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπο. Σεκεηψλνκε φηη ε φπνηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ εθιακβάλεηαη σο κε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ν θνηηεηήο πνπ δελ ηα ππέβαιιε δελ πιεξψλεηαη. 9. πλεξγαδόκελνη Φνξείο 4/7

5 α/α Επωνσμία Φορέα Διεύθσνση Φορέα Πόλη Τηλ Επικ. Υπεύθσνος στον Φορέα 1 OVB ALLFINANZ Ν. Εέξβα 2 Ησάλληλα ηώδνο Παλαγηώηεο 2 ΚΔΚ ΔΤΡΩΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Οιπκπηάδνο 4- Καξδακίηζηα Ησάλληλα Αλαζηάζηνο Βελύηεο 3 ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΠΟΣΩΝ Πεξηγίδα Καβάια ηέιηνο Πξαζζάο 4 DIGITAL WORLD Γσδώλεο 105 Ησάλληλα Μαξγώλεο Κσλ/λνο 5 NATECH A.E. Μηραήι Αγγέινπ 40 Ησάλληλα Ναπξόδνγινπ Αβξαάκ 6 ΚΑΪΡΖ ΥΡΖΣΟ Ωξενί Δπβνίαο Καΐξεο Υξήζνο 7 ΔΝΩΖ ΑΓΡΟΣ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ Υαηρεκηράιε 81 Λάξηζα Αγνξίηζα νύξια - Σκήκα ινγηζηεξίνπ 8 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ Αζπξνβάιηα Υαιθηδηθή Κειατδίηεο Γεκήηξεο 9 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΒΗΝΝΖ-ΚΟΛΤΒΑΚΖ Ν. Εέξβα 7-9 Ησάλληλα Κνιπβάθεο Βαζίιεο 10 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΓΤΝΑΜΗΚΟ'' Είλε 4 Ησάλληλα Μαίξε Κόθθαιε 11 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''Ζ ΜΑΘΖΖ'' Αγίνπ Κσζηαληίλνπ 43 Αλδξαβίδα Αξγπξάθεο Δπάγγεινο 12 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΔΤΚΛΔΗΓΖ'' Μνπδάθη Καξδίηζα Λύθαο Βαζίιεηνο 13 ΟΣΔ Α.Δ. ΣΖΛΔΠ. ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΗ ΑΡΣΑ 14 Γ.Μ.Μ.Α.Δ. ΛΑΡΚΟ- ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΛΑΡΤΜΝΑ.. Αξζέλε Γεξνληηθνύ 20 Ησάλληλα Κ. Μεξηδάλεο Λάξπκλα Φζηώηηδα Γαηηάλνο Ησάλλεο- Φ. αξαληή 15 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ '' ΔΠΗΛΟΓΖ'' Κ. Γξίδε 7 Κνδάλε Πάπηζηαο Γεκήηξηνο 16 ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΛΔΝΖ ΗΑΣΡΑ Κακβνπλίσλ 16Α Κνδάλε ηάηξα Διέλε 17 ΓΖΜΟ ΜΑΡΓΑΡΗΣΗΟΤ Μαξγαξίηη Θεζπξσηίαο Λώινο Ησάλλεο 18 ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ''ΓΗΑ'' Μπξνθνύκη 30 Ξάλζε Σακπνπιηζίδεο Βαζίιεηνο 19 ΓΖΜΟ ΚΔΡΚΗΝΖ Κεξθίλε εξξώλ - Δδξα Ληβαδηά 20 ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ- ΟΗΚΟΝ. ΤΠ. ΣΑΣΗ. ΚΟΕΑΝΖ έξξεο Ηαθσβάθεο Ηάθσβνο Γεκνθξαηίαο 64 Κνδάλε πκεσλίδεο Παλαγηώηεο 21 Μ.Δ. ΘΔΜΔΛΗΟ Α.Δ. ΥΡΖΣΟ ΒΗΛΓΟ- ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΠΑΠΠΑ Υαξηζίνπ Μνύθα 4 Κνδάλε Υξήζηνο Βίιδνο 22 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ Αζήλα ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΣΑΚΑΝΗΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΤ Δπαλσκή Θεζ/λίθεο Δπαλσκή Σζαθαλίθαο Κσλ/λνο 24 ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ ΔΟΡΓΑΗΑ ΛΗΑΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΩ Παπιίδε- Αδακνπνύινπ 5 Πηνιεκατδα Ληάθνπ Γξακκάησ 25 ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΓΓΟΤΝΑ 6εο Οθησβξίνπ 121 Διαζζόλα πγγνύλαο Γεκήηξεο 26 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ '' ΝΔΑ ΓΟΜΖ'' Υαιάζηξα Θεζ/λίθεο Υαιάζηξα Σζίκπνο Θεκηζηνθιήο 27 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΔΠΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 28 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ'' Γεκνθξαηίαο 1 Κνδάλε Παπαγηάλλεο ζσκάο Γελλαδίνπ3 έξξεο Μαπξνπδάθεο Αζαλάζηνο 29 EUROLAB(ΔΤΡΟΓΝΩΖ) 28εο Οθησβξίνπ 6 Ησάλληλα Καξθάθεο Ησάλλεο 30 ARROW CONSULTING Π.Γαγθιή 5 Ησάλληλα Μπαζέθεο Βαγγέιεο 31 ΔΞΔΛΗΞΖ Ππξζηλέια 10 Ησάλληλα βεληδνύξεο Παληειήο 32 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΘΔΩΓΟΡΟ ΟΛΓΑΣΟ Ναπ. Εέξβα Ησάλληλα νιδάηνο Θεώδνξνο 33 ΣΕΩΡΣΕΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΟΔ Επγνκάιε 1 Ησάλληλα η.σδώξηδεο Αζ.Σδώξηδεο 34 ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΒΑΑΚΖ-ΜΠΑΣΖ Φηισηάο Φιώξηλαο Φιώξηλα Μπάηε Κνξαζία 35 ΚΟΟΒΗΣΑ ΑΛΚΗΝΟΟ ΟΔ Αγίαο Μαξίλεο 44 Ησάλληλα Κνζζνβίηζαο Αιθίλννο 36 IMPEL ΤΜΒΟΘΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 4νρηι Ησαλλίλσλ- Γσδώλεο Ησάλληλα Γεσξγόπνπινο Λάκπξνο 37 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΚΑΝΗΣΡΑ-ΣΕΗΟΛΑ Θ. Λαδά 2 Γξεβελά Καλίζηξαο Γεκήηξηνο- Σδηόιαο Υξήζηνο 38 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΜΔΘΟΓΗΚΟ'' Ναπ. Εέξβα Ησάλληλα Γθαξηδνλίθαο 39 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΗΩΓΑ 40 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΤΓΥΡΟΝΟ'' 28εο Οθησβξίνπ 17 Ησάλληλα Γεώξγηνο Εηώγαο 41 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ 4ε ΓΗΑΣΑΖ Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 21 Ησάλληλα θνπιηθαξίηεο Αζαλάζηνο 42 ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ''ΝΑΜΑΣΑ'' Αζθίνπ Κνδάλε Σζηιθίδνπ Μαξία 43 COMPUTER DATA Γσδώλεο 68 Ησάλληλα Π. Παηέινο 44 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ''ΝΗΚΑ'' Φηιαδειθείαο 33 Νίθαηα 45 A-C REVENGERS GARAGE LUITD Καιώλ Tερλώλ 4 Kάησ Pαιακίδηα Πεηξαηάο Παπαδνζηθάθεο Ησζήθ Λεκεζόο Κύπξνο Απνζηόινπ Αληώλεο- Αρηιιέσο Υξηζηάθεο 46 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΛΟΤΚΗΑ Κνινθνηξώλε 25 Κόξηλζνο Αζαλαζίνπ Λνπθία 47 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''Β.ΒΟΤΓΟΤΡΖ'' Καιινλή Λέζβνπ Λέζβνο Βαζίιεηνο Βνπδνύξεο 5/7

6 48 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΑ'' Γεκ. Xαξαιάκπνπο 80 Λεκεζόο Κύπξνο 49 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΩΘΖΖ'' Μεηξνπόιεσο θαη N. Υαηκαληά ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ- ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Μαξνύζη- Αζήλα Υξηζηνδνπιίδεο Απνζηνιάθεο Γεώξγηνο Β. Παλαγνπνύινπ 5 Αγξίλην νιδάηνο Γεώξγηνο 51 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΠΛΑΗΗΟ'' Οζίαο Ξέληαο 7 Θεζζ/λίθε ακαξάο ηαύξνο 52 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΔΡΔΗΜΑ'' Αλζέσλ 25 Πεξαία- Θεζ/ληθε 53 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΑΡΟΤΛΖ ΓΖΜΟΤ Βειίθεο Γεώξγηνο Πνπιίηζα 1-3 Ησάλληλα Μαξνύιεο Γήκνο 54 ΛΔΦΑ Α.Δ. Ππξζηλέια 21 Ησάλληλα Λέθαο Αιέμηνο 55 ΜΗΥΟΠΟΤΛΟ ΜΗΥΑΖΛ Ππξζηλέια 1 & Ν. Εέξβα 2 Ησάλληλα Μηρόπνπινο Μηραήι 56 COLORI POSTO Βειαξά 89 Ησάλληλα Νηόληνξνο Β. - Γηώηεο Γεώξγηνο 57 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΣΟ ΔΝΑ'' Ππξζηλέιια 1 & Ν. Εέξβα 2 Ησάλληλα Αλαγλώζηνπ Γ.- Βαζηιείνπ Β.- Γηαλλνύιεο Γ. 58 TECHNONET Ν. Εέξβα Ησάλληλα Καςάιε Υξπζνύια 59 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΛΑΜΠΡΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 28εο Οθησβξίνπ Ησάλληλα Λάκπξνπ Κ.- Οηθνλόκνπ Ν. 60 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ''ΟΡΗΕΟΝΣΔ'' Βειαξά 10 Ησάλληλα Γεκνπιά Δ.- Κάζζε Ν. 61 ΓΗΑΣΡΟΝ Α.Δ.Δ. Διαηώλ 40 & Υαξάο Αζήλα Μαζιαξίλνο Υξηζηόδνπινο 62 TERRACOM Δ. Αληηζηάζεσο 51 Ησάλληλα Εαραξαθεο Γεκήηξηνο 63 ΚΔΚ ΑΠΔΗΡΩΣΑΝ Δ.Π.Δ. Μπάθξα Ησάλληλα Πξακαγθνύιεο Γ.- Γεσξγάηεο Μ. 64 ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΟ ΚΟΜΒΟ Νεάπνιε Θεζζ/λίθε 65 ΚΔΝΣΡΟ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ - ΝΣΑΟΤΛΑ ΥΡΖΣΟ 10. Καηάινγνο Μειώλ ΔΕΠ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ωο Επηβιέπνληεο Kνπθνγηώξγνο Θεκηζηνθιήο Λνπθάο σηήξηνο Mπατθνύζεο Xξήζηνο Γαιάλεο νθνθιήο Θσκά Aπόζηνινο Nνύηζνο Γεκήηξηνο Bηδάιεο Θεόδσξνο Kεραγηάο Eπακεηλώλδαο ηακαηίνπ Ησάλλεο Mέμεο Kσλζηαληίλνο Kαζεγεηήο Kαζεγεηήο Kαζεγεηήο Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο Δπίθνπξνο Kαζεγεηήο Λέθηνξαο 11. Τπεύζπλνη Δηεμαγωγήο ηεο 1. ωθξάηεο Δ. Μπαιηδήο, (Λέθηνξαο - Γ Τνκέα) Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο 2. Βηδάιεο Θεφδσξνο (Δπηθ. Καζεγεηήο Α Τνκέα) Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 3. Γαιάλεο Σνθνθιήο (Αλ. Καζεγεηήο Γ Τνκέα) Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 4. Λνπθάο Σσηήξεο (Καζεγεηήο Γ Τνκέα) Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο 5. Μέμεο Κψζηαο ( Λέθηνξαο Β Τνκέα) Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε έξγνπ: Zβηληεξίθνο Δεκήηξεο (βιπ ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ) 6/7

7 i Υπεσθσνος Γραμματειακής Κάλσψης : Zβηληεξίθνο Δεκήηξεο Γξαθείν: 207ε (Κηήξην Μαζ/θνχ Γεχηεξνο Όξνθνο) Τει. : Ώξεο : Γεπηέξα : :00 κκ Σεηάξηε : :00 κκ Πέκπηε : :00 κκ 7/7

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έκθεζη Δζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ. Θεζζαλονίκη. Ηανοςάπιορ 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF CIVIL INFRASTRUCTURE

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Οδεγφο πνπδψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οδεγφο πνπδψλ ΒΟΛΟ 2009-2010 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2009-2010 ΒΟΛΟ 2009 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011

A. T. E. I. T h. Α. Σ. Δ. Ι. Θ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Σκήκα Απηνκαηηζκνχ. Αθαδεκατθφ έηνο 2009-10. Θεζζαινλίθε 2011 ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α. Σ. Δ. Ι. Θ. ΡΚΖΚΑ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A. T. E. I. T h. DEPARTMENT OF AUTOMATION Έθζεζε Δζσηεξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα