Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Γεκόζην θαη ηνλ Ιδησηηθό Τνκέα, ην γεγνλόο όηη είθνζη ζπλνιηθά ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο ζα ζπλρξεκαηνδνηεζνύλ από ην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (δεθανθηώ γηα ηδησηηθνύο θνξείο θαη δύν γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ), θαηέηαμε ζε αμηνινγηθή ζεηξά ηνπο ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο κε βάζε ηε γεληθή ηνπο βαζκνινγία (Πξαθηηθό Νν.2 Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο), όπσο παξαθάησ: Α/ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΕΞ. ΑΜ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α 1. Σζάκεο Γεκήηξηνο Παλαγηώηεο ΠΣ ,22 2. Νηαήο Αζαλάζηνο Υξήζηνο ΠΣ ,65 3. Αζεκαθόπνπινο Ξελνθώληαο Ζιίαο ΠΣ ,57 4. Πεηξίδνπ Διεπζεξία Πέηξνο ΠΣ ,42 5. Σζηαθηάλε Κωλζηαληία - Μαξία Ζιίαο ΠΣ ,27 6. Λαδαξάηνο Παλαγηώηεο Γεξάζηκνο ΠΣ ,03 7. Μπέγθα Αΐληα Βερκπί ΠΣ ,01 8. Ίβξνο Βαζίιεηνο Ηωάλλεο Ζ ,86 9. Σζεθνύξα Διέλε Νηθόιανο ΠΣ , Γθίθα Διέλε - Ναπζηθά Ηγλάηηνο ΠΣ , Καπεξλάξνο Δκκαλνπήι Ηωάλλεο ΠΣ , Λέδν Γθέξηη Πνπινπκπ ΠΣ , Παλάγνπ Βαζίιεηνο Αληώληνο ΠΣ , Βεξηόπνπινο Μάξηνο Νηθόιανο ΠΣ , Νάθν Γξεγόξε Βαζίιεο ΠΣ , Ζιηνπνύινπ Γεωξγία Καλέιινο ΠΣ , αξξήο Σδακηδήο Γεώξγηνο Αλαζηάζηνο ΠΣ , Απνζηνιόπνπινο Βαζίιεηνο Παλαγηώηεο ΠΣ , Παπαρξπζνζηνκίδνπ Διέλε Υξηζηόθνξνο ΠΣ , Υξεζηίδεο ωηήξηνο-μάξηνο Ηωάλλεο ΠΣ , Κξίηζα Γήκεηξα Βαζίιεηνο ΠΣ , Γέξαθαο Δπηύρηνο Υαξάιακπνο ΠΣ , Γεξάλεο Βαζίιεηνο Θεόδωξνο ΠΣ , θαξκνύηζνο Ηωάλλεο Κωλζηαληίλνο ΠΣ , Κνπξαράλε Υαξίθιεηα Γεώξγηνο ΠΣ , Κνπηζηαξίδα Οπξαλία Μηιηηάδεο ΠΣ , Καλδπιάθεο Γηώξγνο Σαμηάξρεο ΠΣ , Παππά Νεθέιε Γεκήηξηνο ΠΣ , Μπεζάλεο Κωλζηαληίλνο Γεώξγηνο ΠΣ , Ρεθνύηεο Γεκήηξηνο Κωλζηαληίλνο ΠΣ , πνπξληάο Γεώξγηνο Γεκήηξηνο ΠΣ , Καιακπόθαο Γεκήηξηνο Νηθόιανο ΠΣ , Γθνπγθνπιηά Γέζπνηλα Κωλζηαληίλνο ΠΣ ,27

2 34. Γεκόπνπινο ηαύξνο Ζξαθιήο ΠΣ , Κνπξηδή Μαξία Αξκελάθεο ΠΣ , Παπαδήκα Γεωξγία Νηθόιανο ΠΣ , Κόηε ππξηδνύια Λνύθαλ ΠΣ , Λακπξηλίδνπ ηέιια Κωλζηαληίλνο ΠΣ , Γηαδκπνύ Λεκνληά Μηραήι ΠΣ , Γάλδνινο Παλαγηώηεο Υξήζηνο ΠΣ , Καιαληδήο Ζιίαο Αζαλάζηνο ΠΣ , Αζαλαζνπνύινπ Αγγειηθή Ηωάλλεο ΠΣ , ηακέινο ππξίδωλ Γεώξγηνο ΠΣ , Κνπξηέιεο Γεκήηξηνο Κωλζηαληίλνο ΠΣ , Κξηηζαληώλεο Αγεζίιανο Πεξηθιήο ΠΣ , Σζνξβάο Κωλζηαληίλνο Αιθηβηάδεο ΠΣ , Πνιάθεο Κωλζηαληίλνο Μηραήι ΠΣ , Αλαζηαζνύδεο Δπάγγεινο Γεώξγηνο ΠΣ , Μπνινβίλνπ Μαξία - Διέλε Ηωάλλεο ΠΣ , Παπαζηαζόπνπινο Παλαγηώηεο Γεώξγηνο ΠΣ , Μπξηληδίθεο Υξήζηνο Θεόδωξνο ΠΣ , Καηζακά Αηθαηεξίλε Νηθόιανο ΠΣ , Λάκπξνο Ζιίαο ππξίδωλ ΠΣ , παλνπδάθεο Παύινο Δκκαλνπήι ΠΣ , Σζηηζίαο Γεωξγαληάο Γηώξγνο Κπξηάθνο ΠΣ , Καξαγηώξγνο Αζηέξηνο Δπάγγεινο ΠΣ ,94 Οη ζπνπδαζηέο Κνπξηδή Μαξία θαη Γάλδνινο Παλαγηώηεο έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε δύν θνξέο. Με βάζε ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή ηνπνζεηεί ηνπο ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο γηα πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 01/04/2011 έως 30/09/2011 ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ νη ζπνπδαζηέο πνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε αλαθέξεηαη «ΝΑΙ»): Α/ Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΜ Έργο Πρακτικής Άσκησης ΦΟΡΕΑ ΕΠΟΠΣΗ 1. Σζάκεο Γεκήηξηνο 1168 ΝΑΗ ΣΔΗ Λακίαο Λνπθόπνπινο 2. Νηαήο Αζαλάζηνο 1150 ΝΑΗ Φξεηδάγηαο Λνπθόπνπινο Μελάο, Γαζηνύλε Ζιείαο 3. Αζεκαθόπνπινο 1420 ΝΑΗ Βάξδαο ΑΔΒΔΔ, Παπάδνγινπ Ξελνθώληαο 4. Πεηξίδνπ Διεπζεξία 1515 ΝΑΗ ΣΔΗ Λακίαο Παπαγεωξγίνπ 5. Σζηαθηάλε Κωλζηαληία 1299 ΝΑΗ Δκπόξην Ζ/Τ Γ. Λνπθόπνπινο Μαξία Απνζηόινπ, Λακία 6. Λαδαξάηνο Παλαγηώηεο 593 ΝΑΗ ΓΔΠΑ ΑΔ, Νέν Ζξάθιεην Αλαζηαζίνπ 7. Μπέγθα Αΐληα 1582 ΝΑΗ Epsilon NET ΑΔ, Φνύξιαο

3 8. Ίβξνο Βαζίιεηνο ΟΥΗ ΓΟΤ Αλαζηαζίνπ Καξπελεζίνπ 9. Σζεθνύξα Διέλε 1657 ΟΥΗ ΑΣΔ bank, Αληωλήο 10. Γθίθα Διέλε Ναπζηθά 1626 ΟΥΗ ΟΠΑΓ, Λακία Ηαθωβίδεο Καπεξλάξνο Δκκαλνπήι 872 ΟΥΗ Attica Bank, Λνπθόπνπινο 12. Λέδν Γθέξηη 1303 ΟΥΗ ΑΣΔ bank, Κηάην Παπαγεωξγίνπ Κνξηλζίαο 13. Νάθν Γξεγόξε ΟΥΗ Παλεπηζηήκην Παπάδνγινπ Παηξώλ 14. Ζιηνπνύινπ Γεωξγία ΟΥΗ Πάληεην Φνύξιαο Παλεπηζηήκην 15. αξξήο Σδακηδήο 649 ΝΑΗ Καξάλη ΑΒΔΔ, Παπάδνγινπ Γεώξγηνο Πεηξαηάο 16. Απνζηνιόπνπινο 1600 ΟΥΗ ΑΣΔ bank, Αλαζηαζίνπ Βαζίιεηνο 17. Παπαρξπζνζηνκίδνπ Διέλε Γνκνθόο 1531 ΝΑΗ Κ. Φύθαο Κ. Ράγθαο ΟΔ, Λακία Αληωλήο 18. Υξεζηίδεο ωηήξηνο ΟΥΗ ΣΔΗ Λακίαο Αληωλήο Μάξηνο Κξίηζα Γήκεηξα 1650 ΟΥΗ ΟΣΔ Ηαθωβίδεο 20. Γέξαθαο Δπηύρηνο 991 ΝΑΗ ππξάηνο Νηθόιανο & ΗΑ ΟΔ, Βάξε Παπάδνγινπ 21. Γεξάλεο Βαζίιεηνο 981 ΟΥΗ ΟΣΔ, Λνπθόπνπινο 22. Κνπξαράλε Υαξίθιεηα 1529 ΝΑΗ Γ. Αλδξίθνπ, Αληωλήο Πάηξα 23. Κνπηζηαξίδα Οπξαλία ΟΥΗ ΣΔΗ Λακίαο Παπαγεωξγίνπ 24. Καλδπιάθεο Γηώξγνο 976 ΟΥΗ ΟΣΔ, Ζξάθιεην Παπάδνγινπ Κξήηεο 25. Παππά Νεθέιε 1446 ΟΥΗ Attica Bank, Φνύξιαο 26. Μπεζάλεο 1414 ΝΑΗ Altec, Μαξνύζη Αλαζηαζίνπ Κωλζηαληίλνο 27. Ρεθνύηεο Γεκήηξηνο 1407 ΝΑΗ Ηληξαθόκ, Παπάδνγινπ Παηαλία 28. πνπξληάο Γεώξγηνο ΟΥΗ ΣΔΗ Λακίαο Αλαζηαζίνπ 29. Καιακπόθαο Γεκήηξηνο 1007 ΟΥΗ Attica Bank, Αληωλήο 30. Γθνπγθνπιηά Γέζπνηλα 1821 ΝΑΗ ΣΑΦ ΑΔ, ΒΗΠΔ Παπαγεωξγίνπ Λάξηζαο 31. Γεκόπνπινο ηαύξνο 1511 ΝΑΗ Μαηζαίνπ, & Αληωλήο ΗΑ ΟΔ, Αίγην 32. Κνπξηδή Μαξία 1381 ΟΥΗ ΟΣΔ, Ηαθωβίδεο 33. Παπαδήκα Γεωξγία 1137 ΟΥΗ Forthnet, Λακία Λνπθόπνπινο

4 34. Κόηε ππξηδνύια 1624 ΟΥΗ Attica Bank, Παπαγεωξγίνπ 35. Λακπξηλίδνπ ηέιια 1451 ΟΥΗ ΟΣΔ, Ζξάθιεην Παπάδνγινπ Κξήηεο 36. Γηαδκπνύ Λεκνληά 1167 NAI Εήζε Αληωλία Φνύξιαο (Project team), 37. Γάλδνινο Παλαγηώηεο 542 ΟΥΗ ΟΣΔ, Μύθνλνο Φνύξιαο 38. Αζαλαζνπνύινπ 1565 ΝΑΗ ATCOM AE, Αλαζηαζίνπ Αγγειηθή 39. ηακέινο ππξίδωλ ΟΥΗ Ννζνθνκείν Αλαζηαζίνπ Υαιθίδαο 40. Κνπξηέιεο Γεκήηξηνο 1028 ΝΑΗ Ν. Μαξθόπνπινο Παπαγεωξγίνπ & ΗΑ ΟΔ, 41. Κξηηζαληώλεο 311 ΟΥΗ ΟΣΔ, Πάηξα Αληωλήο Αγεζίιανο 42. Σζνξβάο Κωλζηαληίλνο 1119 ΟΥΗ ΟΣΔ, Καιιηζέα Ηαθωβίδεο 43. Πνιάθεο Κωλζηαληίλνο 1338 ΟΥΗ Γήκνο Λνπθόπνπινο + Ακαξνπζίνπ 44. Αλαζηαζνύδεο 994 ΟΥΗ ΟΣΔ Παπαγεωξγίνπ Δπάγγεινο 45. Καηζακά Αηθαηεξίλε ΟΥΗ ΓΔΤΑ Λακίαο Παπάδνγινπ 46. Λάκπξνο Ζιίαο ΟΥΗ ΟΠΑΓ Πξέβεδαο Φνύξιαο 47. Σζηηζίαο Γεωξγαληάο 1166 ΟΥΗ ΟΣΔ, Μαξνύζη Αλαζηαζίνπ Γηώξγνο 48. Καξαγηώξγνο Αζηέξηνο 1214 ΝΑΗ πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Πηεξίαο, Καηεξίλε Φνύξιαο Οη ζπνπδαζηέο πνπ ζεκεηώλνληαη κε δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, γηαηί νη εκπιεθόκελνη θνξείο δελ απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ έξγν (βιέπε ζπλεκκέλα έγγξαθα). Οη ζπνπδαζηέο πνπ ζεκεηώλνληαη κε «+» δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο, γηαηί νη εκπιεθόκελνη θνξείο είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη νη ζέζεηο γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ ήδε θαιπθζεί από ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη πην ςειά ζηελ αμηνιόγεζε. Οη ζπνπδαζηέο: 1. Παλάγνπ Βαζίιεηνο 2. Βεξηόπνπινο Μάξηνο 3. Σθαξκνύηζνο Ισάλλεο 4. Καιαληδήο Ηιίαο 5. Μπνινβίλνπ Μαξία - Διέλε 6. Παπαζηαζόπνπινο Παλαγηώηεο 7. Μπξηληδίθεο Χξήζηνο

5 8. Σπαλνπδάθεο Παύινο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απνδνρήο από θνξέα γηα λα εγθξηζεί ε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Σην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ δεθαελλέα (19) ζπνπδαζηέο/ ζπνπδάζηξηεο, όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Δπηπιένλ, εγθξίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπνπδαζηή Γαξακνύζθα Άγγεινπ ηνπ Γεξαζίκνπ (ΑΜ 1050) ζηελ εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ γηα πξαθηηθή άζθεζε γηα ην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα. Ο ζπνπδαζηήο είρε θάλεη αίηεζε ην πξνεγνύκελν εμάκελν, ε νπνία είρε εγθξηζεί, θαη απιά δελ είρε επηιέμεη θνξέα απαζρόιεζεο. Οη ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ηελ Τεηάξηε 30 Μαξηίνπ 2011 θαη ώξα 12 έσο 13:30 ζην Τκήκα γηα λα παξαιάβνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Οη ζπνπδαζηέο, εθ όζνλ είλαη δπλαηό, λα πξνζθνκίζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπο ππνγεγξακκέλεο από ηνπο ίδηνπο θαη από ηνπο θνξείο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ζε επόκελν ρξόλν. Γηα ην ιόγν απηό ζα απεπζύλνληαη αξρηθά ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο, Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Ιαθσβίδε, γηα ππνγξαθή ζηε ζύκβαζή ηνπο θαη θαηόπηλ ζα πεγαίλνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα λα παξαιάβνπλ ηα έγγξαθα ηνπνζέηεζήο ηνπο, θαζώο θαη ηα βηβιία πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπίζεο ε γξακκαηεία ζα ζθξαγίδεη θαη ηε ζύκβαζή ηνπο. Γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην ΤΔΙ Λακίαο δελ ρξεηάδεηαη έγγξαθν ηνπνζέηεζεο. Οη ζπνπδαζηέο πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ Δηδηθή Σύκβαζε Δξγαζίαο γηα ην έξγν Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ε νπνία ζα αλαξηεζεί άκεζα) ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, ελώ νη ππόινηπνη πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν (ηηο απιέο ζπκβάζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην έξγν) ζε ηξία (3) αληίηππα. Όια ηα αληίηππα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα θαλνληθά θαη όρη θσηναληίγξαθα ηνπ ελόο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο Πξόεδξνο Τα κέιε Κσλζηαληίλνο Αλησλήο Γηώξγνο Φνύξιαο Παλαγηώηεο Παπάδνγινπ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Κοζηολόγηζη- Χρονοδιάγραμμα Έργοσ

www.music-events.gr Κοζηολόγηζη- Χρονοδιάγραμμα Έργοσ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗ Α. ΜΗΣΚΑ www.music-events.gr Σύζηημα διοργάνωζης μοσζικών εκδηλώζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΘΕΘΝΟΤ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) ΑΓΗΘΛΑΟΤ 56-58 (κέζσ Δ.Ε.Η. Α.Ε ΔΤΗΠ) 104 36 ΑΘΗΝΑ Fax : 210 5241223, Η/Δ : eemf@eeft.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα